Jullie ideeën en actiepunten TOUCHÉ!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jullie ideeën en actiepunten TOUCHÉ!"

Transcriptie

1 Jullie ideeën en actiepunten TOUCHÉ!

2 Tuché!... want juw mening raakt ns. Op 3 ktber 2013 kwamen 250 persnen met een handicap, ambtenaren van de DG Persnen met een handicap (DG HAN) en prfessinelen uit de sciale sectr samen tijdens het evenement Tuché!. In kleine grepjes wisselden we ideeën uit ver he we de dienstverlening vr persnen met een handicap kunnen verbeteren. Vertrekkende vanuit het psitieve - wat zu de ideale situatie zijn? - werkten we samen cncrete actiepunten uit. Uit de vele reacties die we ntvingen, bleek dat de deelnemers het een geslaagd initiatief vnden, een verrijking, inspirerend, mtiverend en ng veel meer. Het was de ideale gelegenheid vr ambtenaren en prfessinelen m te luisteren naar wat persnen met een handicap echt bezighudt. Persnen met een handicap en hun familieleden vnden het verrijkend m de ambtenaren en de prfessinelen te ntmeten. Meer begrip pbrengen vr elkaars situatie en samen naar plssingen zeken: daar draaide het m! Aan creativiteit en enthusiasme was er tijdens Tuché zeker geen gebrek! We hebben alle ideeën samengebundeld in dit dcument. Zij zullen dienen m nze dienstverlening mee vrm te geven en te bepalen welke richting we uitgaan. 2

3 Samen delen we een drm Samen delen we een drm. Een perfecte dienstverlening waarbij iedereen zich ged velt, die vlt verlpt en met z weinig mgelijk administratieve lasten. In nze drmen ziet de tekmst er alvast hpvl uit : In de tekmst zijn persnen met een handicap vlledig geïntegreerd in de maatschappij. Op alle vlakken - cmmunicatie, verver, gebuwen, jbs, - is er rekening gehuden met de tegankelijkheid vr persnen met een handicap. Als persn met een handicap kan je terecht bij 1 uniek lket dat alles vr ju regelt. Het is duidelijk vr welke maatregelen je in aanmerking kan kmen en wie ervr bevegd is. De verheid is geen labyrint van diensten, maar het is heel duidelijk welke prcedure je met afleggen m een aanvraag te den. Een persnlijke cach ldst de persnen met een handicap van bij het begin dr het administratieve prces. Alle infrmatie ver de erkenning van de handicap is gecentraliseerd in een elektrnisch uniek dssier dat kan geraadpleegd wrden dr alle betrkken instanties. Het is simpeler m het samen te den: de verschillende verheidsinstanties werken in een netwerk en delen gegevens met elkaar, zdat de persnen met een handicap z weinig mgelijk stappen met ndernemen. De verheid heeft een menselijk gezicht: ambtenaren hebben veling met de leefwereld van persnen met een handicap, maken tijd m te luisteren, tnen empathie en respect. Er bestaat één definitie vr handicap en de verschillende instanties passen dezelfde evaluatiecriteria te. De regelgeving is eenvudig en duidelijk, maar k rechtvaardig. De tegemetkming is vldende m p een menswaardige manier te kunnen leven en hudt k rekening met de impact van de handicap p de familieleden, met de ksten die gerelateerd zijn aan de handicap, 3

4 Samen die drm vrmgeven Drmen kan je waarmaken, niet altijd gemakkelijk, maar als je er hard geneg in gelft en krachten bundelt is er veel mgelijk! Samen werd nagedacht ver cncrete acties die ns p weg zetten naar de realisatie van nze drmen: Persn met een handicap centraal Een uniek lket bij de gemeentes vr alle vragen rnd handicap. Het indienen van aanvragen gebeurt via één cntactpunt, die dit dan drgeeft aan de bevegde instantie. Uniek digitaal dssier waar de administratieve en medische gegevens wrden pgeslagen van de persnen met een handicap. Zwel zijzelf als de betrkken verheidsinstanties hebben tegang tt deze gegevens, met respect vr de privacy. Mijn Burgerpagina p de federale verheidswebsite waarp al je dssiers bij de verheid beschikbaar zijn p één gepersnaliseerde webpagina. Al je attesten beschikbaar maken p je elektrnische identiteitskaart. De samenwerking tussen de DG HAN en de prfessinelen uit de sciale sectr (ziekenfndsen, OCMW s, rganisaties, ) verder uitbreiden: infrmatie drgeven, pleidingen rganiseren ver nze regelgeving, tegang geven tt specifieke infrmatie/dssiers, samen zitdagen huden vr persnen met een handicap, Het sciale netwerk verruimen dat de persn met een handicap ndersteunt en instaat vr de eerstelijnshulp (samen met AWIPH-VAPH enz). Practief werken: als er vb. in een ziekenhuis wrdt vastgesteld dat iemand een blijvend letsel heeft, prcedure pstarten m handicap te laten erkennen. Tl ntwikkelen waarbij de persn met een handicap dr het invullen van een vragenlijst duidelijke inf krijgt ver waar hij (eventueel) recht p heeft en waar hij terecht kan. Administratieve vereenvudiging: minder stappen in de prcedure m een aanvraag te den, minder frmulieren, persnlijke aanpak, verheid gebruikt duidelijke en begrijpbare taal. Pr-actieve aanpak van de DG HAN: als ze infrmatie krijgt via een sciaal werker f via elektrnische weg: zelf cntacten leggen en actie ndernemen m eventuele aanvraag p te starten f dssier te herbekijken. De DG HAN infrmeert regelmatig de behandelende artsen, hulpverleners en prfessinals uit de sciale sectr ver de beslissing en de stand van zaken in het dssier. Persnen met een handicap en prfessinelen uit de sciale sectr kunnen hun vragen aan de DG HAN k via chat stellen. Binnen de DG HAN wisselen de verschillende diensten kennis en infrmatie met elkaar uit. De website ptimaliseren, zdat iedereen zicht heeft p wat zijn rechten zijn. 4

5 Iedere klant heeft een cntactpunt bij de DG HAN: referentiepersn vr alle vragen, die helpt bij het indienen van aanvragen, die het dssier practief pvlgt. Persnlijke cach (handicach) die ptentiële hulpbehevenden wegwijs maakt in de verschillende wetgevingen (eventueel specifieke pleiding vrzien). Naar meer tegankelijkheid Inleefvermgen en empathie van de medewerkers bij de DG Persnen met een handicap verhgen: vb. dr inleefstages, cntactmmenten met persnen met een handicap, sensibilisatieacties. Fysieke tegankelijkheid vr persnen met een handicap verbeteren (vb. p vlak van gebuwen, penbaar verver, arbeidsmarkt). Overheid zrgt vr persnlijkere aanpak (minder administratief) en een aangepast, menselijk en tegankelijk nthaal. De verheid kmt naar de burger te: huisbezeken (f bezeken in het ziekenhuis) vr persnen met een handicap die zich meilijk kunnen verplaatsen. Gebruikerscmité bij DG HAN prichten dat participeert in de beslissingen en bestaat uit ervaringsdeskundigen en persnen met een handicap. Betere cmmunicatie Overheid gebruikt eenvudige en aangepaste taal in haar brieven, mails, frmulieren, attesten, enz.: krte en duidelijke infrmatie geven, niet te uitgebreid; geen jargn f administratieve taal gebruiken; de teksten eerst vrleggen aan een testgrep; zrgen vr een verzichtelijke lay-ut van de teksten (vb. meer ruimte tussen de paragrafen gebruiken); duidelijk uitleggen waarm bepaalde infrmatie wrdt gevraagd; taalgebruik aanpassen aan de delgrep (vb. taal van kinderen gebruiken bij de Bijkmende Kinderbijslag); duidelijk aangeven wat de verschillende stappen zijn die je met ndernemen (p basis van schema: u bent hier, de vlgende stappen zijn ) en eventueel verwijzen naar andere instanties. Niet alleen in haar schriftelijke cmmunicatie met de verheid aandacht hebben vr eenvudig en duidelijk taalgebruik, maar k aan de telefn. Hand in Hand -campagne rganiseren vr het grte publiek ver alle vrzieningen vr persnen met een handicap. Algemene infrmatiebrchure ter beschikking stellen via de gemeentes ver alle diensten vr persnen met een handicap (weinig tekst, vral visueel/schematisch vrgesteld, vb. metrmap). Website f wiki prichten waar alle infrmatie rnd handicap p te vinden is. De dienstverlening van de DG HAN beter bekend maken via gespecialiseerde tijdschriften, vakbladen, websites, affiches in ziekenhuizen, publicaties, radi, vide,... Ok beter cmmuniceren ver de zitdagen van de DG HAN via de website. 5

6 De website van de DG HAN (www.handicap.gv.be) vereenvudigen en tegankelijk maken dr vide s en schematische vrstellingen te gebruiken (het mag ludiek zijn). Website aanpassen aan dven en taalarme mensen. Vrbeelden geven van cncrete situaties en geen theretische aanpak. Prfessinalisering Expertise van het cntact center van de DG HAN verder uitbreiden: de calltakers geven een snel en crrect antwrd en stellen zich empathisch p. Persnlijkere en menselijkere aanpak van de evaluatie van de handicap: de artsen van de DG HAN maken vldende tijd vrij m de situatie van de patiënt te nderzeken en zijn empatisch (vanuit vertruwen vertrekken). Samenwerking tussen artsen van de DG HAN en de behandelende artsen verbeteren. Er bestaat één definitie van handicap en de verschillende instanties gebruiken dezelfde criteria m de handicap te evalueren. Evaluatie van de handicap gebeurt vral p stuk (dus p basis van al bestaande infrmatie). De kwaliteit meten en pvlgen van de evaluaties van de handicap. Kennis van de artsen ver bepaalde handicaps cntinue bijschlen. De cmmunicatie rnd de beslissing verbeteren en duidelijk het waarm van de beslissing uitleggen. Beleid Reglementering van 1987 ver de uitkeringen aan persnen met een handicap aanpassen: vb. vr berekening van het bedrag van de tegemetkmingen niet enkel rekening huden met de inkmsten van de persn met een handicap, maar k met zijn medische nksten. Medische evaluatie van de handicap vervangen dr een multidisciplinaire evaluatie (dr artsen, psychlgen, ergtherapeuten, ). Ontwikkelen van een Natinaal Actieplan rnd persnen met een handicap ver de verschillende verheden heen. Interministerieel verleg rganiseren ver het beleid rnd persnen met een handicap. Sensibiliseren van de privé-sectr rnd integratie van persnen met een handicap. Sensibiliseren rnd alternatieve arbeid en vrijwilligerswerk vr persnen met een handicap. 6

7 Wat zal de DG Persnen met een handicap den? De DG Persnen met een handicap zal gehr geven aan de vrgestelde actiepunten en haar dienstverlening beter afstemmen p de persnen met een handicap en prfessinelen. Vr een aantal actiepunten zijn niet alleen wij verantwrdelijk, zals een betere integratie van persnen met een handicap in de maatschappij en p de arbeidsmarkt. Hiervr zullen we samen met andere instanties nze krachten meten bundelen. Zelf zet de DG HAN in p deze delstellingen: Het terugbrengen van de gemiddelde behandelingstermijn van de aanvragen van 5 maanden tt 1 maand: Dit willen we verwezenlijken dr nder andere de implementatie van een nieuw IT-systeem, wat gepaard zal gaan met het hertekenen van nze prcessen en het aanpassen van nze manier van werken. Op 4 en 5 december rganiseerden we vr de cllega s van de DG HAN al een wrkshp m samen na te denken he we nze dienstverlening cncreet kunnen verbeteren en aanpassen aan de beheften van de gebruiker. Via interne werkgrepjes gaan we deze ideeën verder uitwerken. Daarnaast zetten we k in p digitalisering. Binnenkrt kunnen artsen ns bijvrbeeld via de ehealthbx medische gegevens drsturen en heven ze geen gebruik meer te maken van de papieren frmulieren. Verder inzetten p elektrnische gegevensuitwisselingen: We zullen verder inzetten p elektrnische fluxen m gegevens uit te wisselen met andere instanties. Mmenteel den we dit bijvrbeeld vr het sciaal tarief gas en elektriciteit. Hierdr heft de persn met een handicap in de meeste gevallen geen papieren attest meer te bezrgen aan zijn energieleverancier. Een ander vrbeeld van elektrnische gegevensuitwisseling is HandiFlux. Dankzij deze webservice kunnen zwel privé- als verheidsinstellingen bij ns gegevens pvragen ver de persnen met een handicap. Onder andere de OCMW s zullen gebruik maken van Handiflux en het is de bedeling m p termijn k andere instellingen te betrekken. De relaties met de prfessinelen uit de sciale sectr versterken (ziekenfndsen, gemeentes, OCMW s, rganisaties, ): Sinds eind 2012 hebben gemeentes, OCMW s en ziekenfndsen tegang tt de nline dssiers van de persnen met een handicap (via de applicatie Handiweb) en sinds ktber 2013 kunnen maatschappelijk werkers van ziekenfndsen k aanvragen registreren bij ns. Wij willen nze relaties met de prfessinelen versterken dr infrmatie en kennis uit te wisselen en snel te reageren bij vragen f prblemen. 7

8 We buwen de self-service tls vr prfessinelen verder uit. Via simulatietls p nze website kunnen ze een inschatting maken van het bedrag van de tegemetkming. Binnenkrt kmt daar een simulatietl zelfredzaamheid bij m in te schatten he wij de handicap zullen evalueren. Om de persnen met een handicap beter van dienst te zijn, zullen we cncrete afspraken maken met de OCMW s m z snel mgelijk een beslissing te nemen ver het al dan niet tekennen van een leefln/financiële steun f een tegemetkming. Onze cmmunicatie aanpassen aan de gebruiker: Enerzijds willen wij een perfrmante selfservice aanbieden, anderzijds is k een persnlijke aanpak belangrijk. Onze website zullen wij tegankelijker maken dr de teksten te laten herwerken dr prfessinele cpywriters. Ok zullen we analyseren he we bepaalde tls, zals het verzicht van zitdagen en het cntactfrmulier, kunnen prfessinaliseren. We willen k de tegankelijkheid van ns Call Center, die er afgelpen jaar sterk p vruit ging, ng verbeteren en verder investeren in het begeleiden en cachen van nze call takers. Dit verzicht van geplande initiatieven geeft enkel in grte lijnen weer waarp we ns zullen fcussen en is zeker niet vlledig. Smmige zaken zullen we p krte termijn kunnen verwezenlijken, ingrijpende veranderingen zullen natuurlijk meer tijd en meite ksten. Maar je zal zien dat wij de actiepunten, vrgesteld dr de prfessinelen, persnen met een handicap en nze eigen medewerkers, stap vr stap zullen realiseren! 8

9 bedankt Ng eens aan alle deelnemers en vrijwilligers die van dit evenement een succes hebben gemaakt: Alain, Albert, Alfns, Aline, Amaury, André, Anémne, Angélique, Anne, Anneleen, Aurelie, Aurre, Badiaa, Barbara, Bart, Benedicte, Benjamin, Benny, Berandette, Bernard, Bie, Brigitte, Camille, Carline, Catherine, Chantal, Charltte, Chris, Christel, Christian, Christiane, Christine, Christphe, Cindy, Cinzia, Claude, Claudia, Claudine, Cnny, Crinne, Cruja Isabell, Daniel, Danny, Davina, Didier, Djibril, Dminiek, Dminique, Drien, Dries, Eddy, Edith, Elke, Ellen, Els, Elsie, Emilie, Emmanuel, Eric, Evelien, Evelyne, Fabienne, Fabila, Fernand, Filip, Flavi, Flrien, Francine, Francise, Freddy- Charles, Gaelle, Geert, Geneviève, Gerges, Gerda, Gerrit, Gerry, Giuseppina, Gedele, Guy, Herman, Hilde, Ilse, Ingebrg, Ingrid, Isabelle, Ivan, Jacqueline, Jan, Janine, Jean, Jean-Claude, Jean- Francis, Jean-Marie, Jean-Pierre, Jerme, Jimmy, Jhnny, Jsiane, Jsyane, Julia, Julien, Karen, Karin, Kathy, Kris, Leen, Lenard, Lidvine, Lief, Lies, Liesbeth, Linda, Lindsay, Lise-Marie, Luis, Luc, Malika, Manu, Manuel, Marc, Marcus, Marie, Marie-Christine, Marie-Claire, Marie-Hélène, Marie- Luise, Marie-Pierre, Marijke, Marina, Mari, Marleen, Martine, Maruja, Maryse, Mathieu, Maurice, Maxime, Mia, Michaël, Michel, Michele, Michèle, Mie, Mhamadi, Mnique, Muriel, Nachawati, Nadia, Natacha, Nathalie, Nele, Niclas, Nr, Odile-Anne, Pascale, Patricia, Patrick, Paul, Peter, Philip, Philippe, Pierre, Rahman, Rik, Rbert, Rnny, Rudi, Sabine, Said, Saida, Sandra, Sandrine, Sarah, Saskia, Séverine, Sfia, Sfie, Stefaan, Stéphanie, Steven, Stiene, Suzy, Sven, Sylvia, Tamara, Tamhiret, Thibaut, Tim, Valérie, Vérnique, Vinciane, Virginie, William, Xavier, Yves. 9

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie