Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus GA Etten-Leur. Begrip Pluswoningen. Geacht College,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10100 4870GA Etten-Leur. Begrip Pluswoningen. Geacht College,"

Transcriptie

1 / secretariaat: Liesbosweg NE Etten-Leur. Tel Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus GA Etten-Leur Etten-Leur, 24 mei 2013 < Ons kenmerk : U1305 Uw kenmerk : Onderwerp : Begrip Pluswoningen Geacht College, De Seniorenraad heeft geconstateerd dat ook in de gemeente Etten-Leur er geen eenduidige invulling wordt gegeven aan het begrip seniorenwoning. Wij achten het echter noodzakelijk dat alle instanties, betrokken bij de bouw en gebruik van deze woningen, uit gaan van een zelfde definitie. Om een bijdrage te leveren aan de door ons bepleite uniformiteit hebben wij een werkgroep ingesteld met de opdracht daarvoor voorstellen te doen. Heden heeft die werkgroep zijn eindverslag aan de Seniorenraad aangeboden. Graag willen wij uw College dit rapport hierbij aanbieden met het advies de voorstellen van de werkgroep te betrekken in de totstandkoming van de nieuwe woonvisie, alsmede in de ontwikkelingen met betrekking tot de woonservicegebieden. Voor wat dit laatste betreft lijkt ons bijgevoegd werkgroeprapport een goede inbreng te leveren voor de Notitie Woonservicegebieden Etten-Leur, hoofdstuk 5: Wonen. Met het werkgroepvoorstel wil de Seniorenraad dus eigenlijk afstand nemen van het specifieke begrip seniorenwoningen en dit breder trekken. Graag vernemen wij van u of u de voorgestelde begrippen overneemt en stellen wij u voor alsdan nader van gedachten te wisselen over de verdere realisatie van de woningbehoeften bezien in het licht van de nieuwe definities. Met vriendelijke groet, Stichting Seniorenraad Etten-Leur, De Voorzitter, De Secretaris, E.J. Heijdens-Graafland J.A.M. de Wijs

2 2

3 / secretariaat: Liesbosweg NE Etten-Leur. Tel Inleiding In allerlei documenten en nota s wordt gesproken over seniorenwoningen. Nergens in de literatuur, noch in enig beleidsstuk wordt een concrete invulling gegeven aan dit begrip. Er is niet één standaardomschrijving rijving waaraan een woning moet voldoen om het predicaat seniorenwoning te kunnen krijgen. De Seniorenraad heeft geconstateerd dat ook binnen de gemeente Etten-Leur geen eenduidige omschrijving is afgesproken. Dit is aanleiding geweest een werkgroep in te stellen met de opdracht om voorstellen te doen op dit terrein. Deze werkgroep heeft zijn opdracht afgerond en biedt de Seniorenraad thans dit rapport aan. Het rapport is opgesteld in nauw overleg met de Vrouwen Advies Commissie sie (VAC). Uitgangspunten De werkgroep is van mening dat het in bepaalde omstandigheden kan voorkomen dat een standaardwoning niet meer voldoet aan de eisen van de gebruiker. Dat is dan niet ingegeven door diens eigen specifieke wensen, maar vloeit voort uit zijn fysieke of geestelijke gesteldheid. In het algemeen kunnen de standaardwoningen worden voorzien van aanpassingen, waarmee ze geschikt gemaakt kunnen worden voor mensen met een beperking. Wij geven er daarom de voorkeur aan te spreken niet te spreken en over seniorenwoningen maar over Pluswoningen. Wij gaan er van uit dat dit woningen zijn, die bestemd zijn voor senioren en voor mensen met een fysieke,dan wel geestelijke beperking. Met een woning kan worden bedoeld: - een grondgebonden woning of - een appartement. Wij achten het niet juist alle voor senioren en mensen met een fysieke of geestelijke beperking bestemde woningen onder die ene noemer pluswoningen te vatten. In de praktijk kunnen zich immers grote verschillen voordoen in noodzakelijke specifieke voorzieningen. De behoefte aan pluswoningen is schematisch weer te geven als een piramide, waarbij de top van de piramide de hoogste mate van voorzieningen weergeeft. Wij onderscheiden vier categorieën: Categorie A Dit is een basisvoorziening. Het betreft woningen die bestemd zijn voor senioren die in een gezonde toestand zijn en voor mensen met een lichte beperking, maar waarbij geen hulp van derden nodig is. Categorie B Deze woningen zijn bestemd voor senioren en mensen met een lichte fysieke of geestelijke beperking,die in goede gezondheid zijn, maar die wel enige woningaanpassingen nodig hebben of waar voorzieningen nodig zijn om daar nog vele jaren onafhankelijk te Pluswoningen (Senioren-/Wmo-proof) 1

4 kunnen blijven wonen. Categorie C Woningen, bestemd voor senioren en hulpbehoevende mensen met een beperking, die ingrijpende aanpassingen nodig hebben. De aanpassingen zijn dan aanzienlijker van aard en de bewoner of bewoners hebben enige hulp van derden en/of hulpmiddelen nodig, maar kunnen verder vrij zelfstandig blijven wonen. Categorie D Woningen voor senioren en hulpbehoevenden met een ernstige beperking, waarbij significante aanpassingen en voorzieningen nodig zijn om de bewoner of bewoners in deze woning te kunnen laten blijven wonen. Er is in deze gevallen veel hulp nodig van derden en er moet voldoende ruimte aanwezig zijn voor hulpmiddelen bij de verzorging. Tenslotte is er nog een categorie personen die afhankelijk zijn van zorg en permanente begeleiding of hulp. Voor hen zijn geen pluswoningen te realiseren. Zij zullen in een verzorgings- of verpleeghuis moeten worden opgenomen. Eisen voor bouw, inrichting en voorzieningen van pluswoningen Het spreekt voor zich dat elke woning, appartement of grondgebonden woning, minimaal aan de algemene bouwvoorschriften moet voldoen. Bij nieuwbouw kan men nu reeds woningen levensloopbestendig bouwen en geschikt maken als aangepaste woning en kan men z.g. nul-treden woningen bouwen. Tevens kan men aanpassingen en voorzieningen treffen, in het kader van het zogenaamde Domoticawonen. Personen behorend tot de categorieën C en D, zullen gezien de stilstand in de bouw, de versobering in voorzieningen en de investeringen in aanpassingen van de bestaande woningen, meer aandacht en ook financiële ondersteuning nodig hebben. Men kan zich afvragen hoelang deze mensen nog zelfstandig kunnen blijven wonen. De Regering heeft echter duidelijk aangegeven dat ouderen, o.a. langer zelfstandig moeten blijven wonen. Dit alles terwijl er een krimp zal zijn in het aanbod van zorgwoningen in de komende jaren. De vigerende bouwvoorschriften zijn summier en tenminste voldoen ze niet aan de huidige veranderingen en de eisen die men stelt aan aangepaste woningen en voorzieningen. Dit in relatie tot toenemende overheidsbezuinigingen en de daaruit voortvloeiende noodzaak dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het zou derhalve aan te bevelen zijn om de huidige bouwvoorschriften tegen het licht te houden om het met minder kosten in de toekomst mogelijk te maken dat ouderen langer in hun woning kunnen blijven wonen. De werkgroep meent dat pluswoningen aan de volgende eisen zullen moeten voldoen. Categorie A Veel bestaande grondgebonden woningen en appartementen zijn zonder al te hoge kosten aan te passen om het predicaat Pluswoning categorie A te verkrijgen. Minimaal noodzakelijk voor grondgebonden woning : Pluswoningen (Senioren-/Wmo-proof) 2

5 - Voordeur en binnen deuren minimale dagmaat 90 cm. - Vrije ruimte bij voordeur aan binnen-/buitenzijde minimaal 1.50x1.50 m. met vrije opstelruimte van minimaal 0.35 m. naast slotzijde deur. Alternatief: binnenzijde minimaal 1.35 m. breed evenwijdig aan de deur en 1.85 meter diep loodrecht op de deur met vrije opstelruimte van 0.35 m. naast slotzijde deur. - Drempels max 2 cm. - Toilet beneden en boven. - Tuin met berging voor gereedschap en fietsen. - Keuken aan achterzijde met toegang tot tuin. - Tuin achter met vrije toegang. - Inloopdouche en wasruimte aan de slaapkamer ook bereikbaar via de verkeersruimte. - Gangen minimaal breed 0.90 liefst 1.10 m. Minimaal noodzakelijk voor appartement. - Voordeur en binnendeuren dagmaat 0.90 m. - Drempels max 2 cm. - Douche en wasruimte aan de slaapkamer en ook bereikbaar via de verkeersruimte. - Voldoende berging in appartement en separate berging voor fietsen en elektra ( e-bike ). - Balkon met minimale maat 1,50x2,50 m ( bij voorkeur 2,00x2,50 m) tevens toegang met drempel niet hoger den 2 cm en liefst bereikbaar vanuit woonkamer. - Lift met binnenmaat minimaal 1,10x 2,10 m. - Inloopdouche is vereist. - Spion in voordeur. - Gangen minimaal breed 0.9 m voorkeur 1.10 m Categorie B. Grondgebonden woning en appartementen: Voor deze groep senioren en hulpbehoevenden zal de woonruimte aan hogere voorwaarden moeten voldoen aangezien deze groep gebruik maakt van eenvoudige hulpmiddelen zoals een rollator of loopkrukken. Minimaal voor grondgebonden woning en appartementen de eisen voor categorie A vermeerderd met de volgende extra s : Grondgebonden woning: - Toilet met minimale maat 0,90x1,20 m. - Mogelijkheid voor plaatsen toiletbeugels. - Trapconstructie van dien aard dat op eenvoudige wijze een traplift gemonteerd kan worden. - Aan de buiten- en binnenzijde van de voordeur een vrije ruimte van ten minste 1,50x1,50m. - Huisnummer zowel overdag als s avonds goed zichtbaar vanaf de weg. - Achter de voordeur voldoende ruimte voor parkeren rollator of rolstoel. - Badkamer met voldoende ruimte voor rollator en toilet voldoende ruim om beugels te kunnen monteren. - Ramen en bovenlichten te bedienen zonder gebruik te maken van een trapje. - Bediening met vrije ruimte en op 0.90 tot 1.50 m - Stopcontacten op minstens 0,90m van de vloer. Appartementen: - Gangen minimaal breed 0.90 m liefst 1.2 m. - Ruimte voor kapstok en opstelplaats rollator. Pluswoningen (Senioren-/Wmo-proof) 3

6 - Ramen en bovenlichten te bedienen zonder gebruik te maken van een trapje. - Stopcontacten minstens 0,90 m van de vloer. Uit vorenstaande kunnen we concluderen dat categorie A met eenvoudige middelen is te veranderen naar categorie B. Categorie C. Voor grondgebonden woningen en appartementen: In deze categorie kunnen we denken aan een van de twee huisgenoten die volledig afhankelijk is van een rolstoel en ook meer ruimte nodig heeft om in een woning te kunnen blijven wonen zonder dat directe hulp van derden constant nodig is. Dit type woning moet meer ruimte hebben om met een rolstoel zich door de gehele woning te kunnen bewegen. Alle voorzieningen dienen dan ook vloergebonden te zijn. Dit betekent dat grondgebonden woningen slechts in aanmerking komen als het een bungalow betreft. Bij appartementen zal in het algemeen sprake zijn van vloergebondenheid (m.u.v. maisonnettes). Alle onder de categorieën A en B vermelde eisen gelden ook voor categorie C. Aanvullend gelden nog de volgende eisen: - Voldoende ruimte in de gehele woning voor rolstoel gebruik. - Gangen voldoende breed om ook zonder probleem een bocht te kunnen nemen en na elke bocht ten minste een recht gedeelte van 1,95m. - Deuren dermate geplaatst dat rolstoelgebruikers niet gehinderd worden bij het openen hiervan en er mag geen overlapping van de deuren zijn. - Voorzieningen voor opbergen en opladen accu van een scootmobiel. - Toegankelijkheid voor scootmobiel tot de woning. Categorie D. Bij deze woningen gaan we er van uit dat één van de partners verdere hulp en of hulpmaterialen nodig heeft en dat de andere partner minder afhankelijk is van hulp. Deze woningen moeten voldoen aan eisen die gelden voor categorie C aangevuld met de volgende eisen: - Grondgebonden woningen en appartementen. - Hier dienen alle faciliteiten zoals slaapkamer, badkamer en toiletruimte op één etage gesitueerd te zijn. - Al deze ruimtes dienen zodanig ruim van opzet te zijn dat hulpbiedenden met de benodigde hulpmiddelen zonder problemen hun werk moeten kunnen uitvoeren. - Deuren en gangen dienen zodanig uitgevoerd en gepositioneerd te zijn dat dit geen obstakel vormt voor de manoeuvreerbaarheid van de hulpmiddelen. De diverse in het voorafgaande vermelde eisen hebben we samengevat in de als bijlage opgenomen matrix. Etten-Leur, 24 mei 2013, De Werkgroep definitie seniorenwoningen. Pluswoningen (Senioren-/Wmo-proof) 4

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie COLOFON AKTA & Vilans, 2010 Deze vragenlijst kwam mede tot stand dankzij

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding Klokkenluidersregelingen in het MBO Inleiding 1. Het Adviespunt Klokkenluiders (hierna: Adviespunt ) is een onafhankelijke instelling die in oktober 2012 door de overheid is opgericht om advies en ondersteuning

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Het Terras aan de Maas

Het Terras aan de Maas Het Terras aan de Maas riant wonen in Spijkenisse Het nieuwe wonen aan de Oude Maas Inhoudsopgave Inleiding 3 Toewijzingscriteria 4 Professioneel advies 4 Gezonde mix van koop- en huurappartementen 5 Comfortabele

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015

Ministerie van VWS. Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen. Januari 2015 Ministerie van VWS Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen Januari 2015 1 DATUM Januari 2015 TITEL Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Ministerie van VWS

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST VOORWOORD Voor deze Handreiking is als basis gebruikt de Richtlijn van het KNMG Vademecum, onderdeel V.06. Derhalve

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Verpauperde panden in de Friese dorpen

Verpauperde panden in de Friese dorpen Verpauperde panden in de Friese dorpen Ontwikkelen van een methodiek voor de aanpak van verpauperde panden in Friese dorpen Status: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Definitief Projectnummer: 107 01 Groningen:

Nadere informatie

Investeringskosten per zorgzwaartepakket

Investeringskosten per zorgzwaartepakket Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Centrum Zorg en Bouw Churchilllaan 11 Utrecht TNO-rapport Investeringskosten

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting

Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting TNO-rapport TNO 2013 R10446 Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 D Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg T 08 88 66 1500 (algemeen) infodesk@tno.nl/zorgenbouw

Nadere informatie