EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012. : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V."

Transcriptie

1 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V. : 12/394 F Datum uitspraak : 26 juni 2012 Curator R-C Rechtbank : mr J.A.A. Boers : mr E.W.A. Vonk : Utrecht Activiteiten onderneming : softwareconsultancy Omzetgegevens : 2009: , : , : , tot faillissementsdatum: ,00 Personeel gemiddeld aantal : 6 Verslagperiode : 26 juni 2012 t/m 18 juli 2012 Bestede uren in verslagperiode : 65 uren en 3 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : idem 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie Enig bestuurder en aandeelhouder van failliet is C.I.C.T. Holding B.V.. Enig bestuurder en aandeelhouder van C.I.C.T. Holding B.V. is Correia Holding B.V.. 1

2 Enig bestuurder en aandeelhouder van Correia Holding B.V. is de heer M.A. Correia Espinha, wonende te Apeldoorn. C.I.C.T. Holding B.V. is tevens 100% aandeelhouder van C.I.C.T. Innovations B.V. De failliet is op 21 september 2000 opgericht. Kernactiviteiten: Verkoop software en softwareconsultancy. In de goede tijd waren 25 á 30 medewerkers in dienst. Per faillissementsdatum nog 6. Tot plusminus 2008 hield failliet zich met name bezig met detachering van medewerkers in het kader van EAP-oplossingen. Deze tak is nagenoeg volledig afgebouwd. In 2007 heeft failliet eigen software geïntroduceerd, het zogenaamde C_Sol. Omdat deze software niet in de markt aansloeg, is failliet daarmee in 2009 gestopt. In samenwerking met een andere partij, TRM Innovating Products (inmiddels ook failliet) heeft zij nieuwe software ontwikkeld, IPS, een niche-product, software, specifiek bestemd voor de logistieke markt. Na faillissement van TRM heeft failliet zelf getracht de markt te bewerken en het product verder te ontwikkelen. Behoudens enkele kleine opdrachten is tot op heden niet of nauwelijks omzet met IPS gerealiseerd. Daarnaast verkocht failliet de software van een Amerikaanse leverancier, Synergx. De omzet daarin liep eveneens terug, omdat dit verouderde software betreft. Met een aantal klanten zijn onderhoudscontracten afgesloten. Met deze onderhoudscontracten was in 2012 een omzet gemoeid van afgerond ,00. Dit is de omzet exclusief de omzet, die de failliet realiseerde voor Justitie, met name de politie. Het onderhoudscontract met de politie loopt evenwel dit jaar af en zal niet worden verlengd, daar de politie voor een andere software leverancier heeft gekozen. 1.2 Winst- en verliesrekening 2009 : ,00; 2010 : 39,694,00; 2011 : ,00; 2012 tot faillissementsdatum : , Balanstotaal 2009 : , : , : , Lopende procedures Geen Verzekeringen Alle lopende verzekeringen, voorzover die niet behoefden te worden gecontinueerd, zijn opgezegd. 1.6 Huur 2

3 De failliet huurde van de heer J. Nederlof te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, het kantoorgebouw met bijbehorende parkeerplaatsen gelegen te 3905 PH Veenendaal aan het Landjuweel 42. Met toestemming van de Rechter-commissaris heeft de curator deze huurovereenkomst per aangetekend schrijven d.d. 28 juni 2012 opgezegd per 1 oktober Met de verhuurder is de curator in overleg over de wijze van ontruiming. 1.7 Oorzaak Door de directie van failliet zijn de navolgende oorzaken genoemd: - de slechte situatie van de economie; - de daaruit vloeiende situatie op het gebied van verkoop, consultancy en detachering voor IT; - het niet aanslaan van het door failliet ontwikkelde C_Sol; - de tot op heden weinig succesvolle introductie van de door failliet ontwikkelde software IPS; - teruglopende omzetten in de software Synergx; - teruglopende omzet inzake de onderhoudscontracten met Justitie/politie. Op korte termijn was er geen zicht op verhoging van de omzet. Hoewel de bestuurder in het jaar voorafgaande van het faillissement nog gelden vanuit de Holding/privé in de failliet heeft gestoken, bleek een rendabele voortzetting van de activiteiten onmogelijk. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van faillissement: Aantal in jaar voor faillissement De curator op dit moment onbekend. 2.3 Datum ontslagaanzegging en datum machtiging R-C Op 27 juni 2012 heeft de curator van de Rechter-commissaris toestemming gekregen de arbeidsovereenkomsten met het personeel op te zeggen. De curator heeft bij aangetekende post verzonden brieven d.d. 28 juni 2012 de arbeidsovereenkomsten met het personeel opgezegd. Tevens heeft de curator het UWV volledig ingelicht met betrekking tot het personeel van failliet. Op maandag 16 juli 2012 vond de intake van het UWV plaats. Het werkgeversformulier is volledig door de curator ingevuld en ondertekend in het bezit gesteld van het UWV. 2.4 Vordering op personeel De curator is gebleken dat de failliet uit hoofde van een verstrekte geldlening van werknemer E. Prent nog heeft te vorderen een bedrag van 7.849,12. De curator heeft dit het UWV medegedeeld en verzocht deze vordering te verrekenen met hetgeen de heer E. Prent toekomt. 3

4 3. Activa 3.1 Onroerende zaken 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Bedrijfsmiddelen De bedrijfsmiddelen bestonden uitsluitend uit kantoorinventaris, servers en computerapparatuur met de daar behorende software. 3.6 Verkoopopbrengst Een klein deel van deze bedrijfsmiddelen, bestaande uit een aantal servers, werkstations, 2 handterminals, heeft de curator met toestemming van de Rechter-commissaris verkocht voor de somma van 3.700,00 exclusief BTW. Daarnaast bestaan de bedrijfsmiddelen uit materiele vaste activa, die samengevat kunnen worden als huurdersbelang, zoals brandblusapparaten, lamellen, airco in de serverruimte, telefooncentrale, alarminstallatie, verbouwing kantoren, kurken en vloerbedekking. De curator heeft de verhuurder gevraagd een bieding te doen op deze activa. Tot op heden is de verhuurder daartoe niet bereid. De curator beraadt zich. Op het restant van de materiele vaste activa heeft Hahebo B.V. een bieding gedaan van 4.000,00 exclusief BTW. De curator beraadt zich over dit bod. 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden / onderhandenwerk 3.9 Beschrijving Met een aantal klanten bestonden lopende onderhoudscontracten. Een deel daarvan liep dit jaar af. Bovendien hebben de klanten het recht deze onderhoudscontracten als gevolg van het faillissement met onmiddellijke ingang op te zeggen Verkoopopbrengst De curator heeft met toestemming van de Rechter-commissaris de bestaande onderhoudscontracten verkocht voor een bedrag van 7.500,00 exclusief BTW Boedelbijdrage 3.12 Andere activa 4

5 Immateriële activa Beschrijving: Deze immateriële activa bestaan uit handelsnaam, beeldmerk en merknamen, domeinnamen, goodwill, financiële administratie, website en overige externe uitingen, commerciële informatie, waaronder klantenhistorie en contactgegevens Verkoopopbrengst De curator heeft deze immateriële activa met toestemming van de Rechter-commissaris verkocht voor de somma van 7.000,00 exclusief BTW Earn-out regeling De materiele vaste activa, zoals hiervoor omschreven, de onderhoudscontracten en de immateriële activa heeft de curator aan één partij verkocht, en wel voor de totale somma van ,00 exclusief BTW ofwel ,00 inclusief BTW. Daarnaast is een earn-out regeling met deze koper getroffen. De koper betaalt de curator in de periode vanaf faillissementsdatum tot en met 31 december 2013 een vergoeding van 4.000,00 exclusief BTW voor iedere overeenkomst, die zij met afnemers sluit terzake van licenties, maatwerk en/of onderhoud van op IPS en/of C_Sol gebaseerde software. Deze verplichting eindigt per 1 januari 2014 danwel zoveel eerder de curator terzake een vergoeding van ,00 exclusief BTW ofwel ,00 inclusief BTW heeft ontvangen. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Per faillissementsdatum was de debiteurenstand , Opbrengst Eén debiteur heeft na faillissementsdatum op de bankrekening van failliet bij ABN AMRO de openstaande vordering ad 8.925,00 voldaan. Dit bedrag komt de boedel toe. 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De failliet had weliswaar een kredietfaciliteit bij de ABN AMRO, maar daarvan werd per faillissementsdatum geen gebruik gemaakt. Op faillissementsdatum vond zich op de rekening van de failliet bij de ABN AMRO een positief saldo van ,12. ABN AMRO heeft echter aan de verhuurder van het bedrijfspand een bankgarantie verstrekt van 9.983,16, met welk bedrag een garantierekening debet staat. De curator heeft ABN AMRO verzocht het verschil over te maken naar de boedelrekening. 5

6 5.2 Leasecontracten Bij Athlon Care Lease loopt een operationeel leasecontract met betrekking tot een BWM 1-serie met kenteken 75-SKF-3. Daarnaast is bij Athlon Car Lease een VW Polo met kenteken 09-NDP-6 gehuurd. Beide auto s waren in het bezit van werknemers van failliet. De auto s zijn inmiddels door de curator ingenomen. Na betaling van een door de curator gevraagde boedelbijdrage zullen deze auto s door de curator aan Athlon Car Lease worden afgegeven. 5.3 Beschrijving zekerheden Aan de ABN AMRO was onder meer een pandrecht op debiteuren en bedrijfsmiddelen verstrekt. Nu zich op faillissementsdatum een positief saldo op de rekening bevond, zijn deze zaken vrij. 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Enkele dagen voor faillissementsdatum waren de personeelsleden naar huis gestuurd. Op faillissementsdatum waren er geen bedrijfsactiviteiten, die konden danwel behoefden te worden voortgezet. De bedrijfsactiviteiten zijn dan ook niet voortgezet. 6.2 Financiële vastlegging Doorstart 6.3 Beschrijving De koper van de materiele vaste activa, de onderhoudscontracten en de immateriële activa, is van plan een doorstart te realiseren. 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6

7 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De boekhouding van de failliet werd verzorgd door Van der Leeden en Partners B.V., accountants en belastingadviseurs te Schiedam. Voorzover de curator tot op heden heeft kunnen nagaan, is aan de boekhoudplicht voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen : 11 februari 2008; : 1 april 2009; : 11 maart 2010; : 4 februari 2011; : 1 januari In de periode drie jaren voorafgaande faillissementsdatum zijn dus de jaarstukken 2008 en 2009 te laat gepubliceerd. Die van 2008 één maand en dertien dagen te laat, die van 2009 vier dagen te laten. Deze laatste overschrijding is een gering verzuim. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De accountant heeft voor de failliet een samenstellingsverklaring afgegeven. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Indien en voorzover aan deze verplichting niet zou zijn voldaan, is de vordering terzake verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator heeft geen aanwijzingen dat de bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan kennelijk onbehoorlijk bestuurder. De oorzaken van dit faillissement zijn andere. Naar verwachting, zal de bestuurder tegenbewijs in een eventuele procedure kunnen leveren. Bovendien biedt de bestuurder geen of nauwelijks nog verhaal. Zoals is hiervoor aangegeven, heeft hij het jaar voorafgaande het faillissement nog vanuit privé gelden in de failliet gestopt al of niet via de holding vennootschap. 7.6 Paulianeus handelen De curator heeft geconstateerd dat één dag voor faillissementsdatum aan één crediteur R. Willemse Beheer B.V. en bedrag is betaald van 5.355,00. De curator is van oordeel dat op deze betaling artikel 47 Fw van toepassing is. De curator heeft de nietigheid van deze betaling ingeroepen en deze crediteur gesommeerd 5.355,00 aan de boedel te voldoen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Vooralsnog onbekend. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De belastingdienst heeft bij de curator vorderingen ingediend tot een totaal bedrag van ,00. 7

8 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Vooralsnog onbekend. 8.4 Andere preferente vorderingen Vooralsnog onbekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Aantal concurrente crediteuren: Bedrag concurrente crediteuren Volgens de lijst openstaande crediteuren hebben deze crediteuren in totaliteit ,74 te vorderen. 8.7 Verwachte wijze van afwikkelen Onbekend. 9. Procedures 9.1 Aard procedure 9.2 Stand procedure Voorzover de curator bekend, lopen er geen procedures. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Onbekend 10.2 Plan van aanpak - verkoop/regeling huurdersbelang met verhuurder; - verkoop van het restant van de bedrijfsmiddelen; - incasso van de vordering op de heer E. Prent; - incasso van de betaling aan crediteur R. Willemse Beheer B.V.; - regeling over en afgifte auto s aan Athlon Car Lease; - de gebruikelijke werkzaamheden Indiening volgend verslag Over drie maanden Veenendaal, 19 juli 2012 mr J.A.A. Boers curator 8

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV d.d. 29 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap Sepatec BV : 16/13/198 F Datum uitspraak : 19 februari

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV d.d. 5 mei 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Handelsnaam: : idem Adres: : Ambachtsweg 8,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie