Beschrijf voor iedere opbrengstencategorie twee aanknopingspunten voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de typologie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijf voor iedere opbrengstencategorie twee aanknopingspunten voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de typologie."

Transcriptie

1 ECHNATON BV Vraag 1 Beschrijf voor iedere opbrengstencategorie twee aanknopingspunten voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de typologie. Als opbrengstcategorieën zijn volgens de casus aan te merken: Licenties voor software (eenmalig per geleverd pakket; kortingen gedurende bepaalde periode voor bestaande cliënten). Typologie: overige dienstverlening. Aanknopingspunten: contractenregister, geautoriseerde kortingtabel Onderhoud (meerjarige contracten; wordt periodiek in rekening gebracht). Typologie: overige dienstverlening. Aanknopingspunten: contractenregister en urenregistratie Training (aantallen cursisten; soorten cursussen). Typologie: overige dienstverlening. Aanknopingspunten: geautoriseerde tarieventabel, aanmeldingen, aanwezigheidscontrole Ontwikkelen specifieke software (bestede uren; onderhanden werk). Typologie: overige dienstverlening met elementen van stukproduktie. Aanknopingspunten: projectenadministratie, urenverantwoording en tarieventabel. Consultancy (bestede uren). Typologie: overige dienstverlening. Aanknopingspunten: geautoriseerde tarieventabel en urenregistratie. Vraag 2 Beschrijf drie significante risico s die worden onderkend in deze casus. Als voorbeelden voor de bovenstaande categorieën van opbrengsten zijn de volgende significante risico s te noemen: Informatie betreffende producten en prijzen in het geautomatiseerde bestand is niet geactualiseerd op basis van de door de leiding van Echnaton geautoriseerde gegevens, zo wordt de verkeerde prijs in rekening gebracht en is de opbrengstverantwoording niet volledig. Door cliënten geaccepteerde wijzigingen naar nieuwe contracten worden in een andere periode (met hogere korting) verantwoord dan op grond van het moment van contractafsluiting is toegestaan, waardoor een gedeelte van de opbrengst buiten de verantwoording kan worden gehouden. Met grote afnemers gemaakte afspraken worden niet correct geregistreerd.. Verstrekte nieuwe of wijzigingen van licenties worden niet gefactureerd dan wel gefactureerde opbrengsten worden niet juist en/of volledig verantwoord. Niet goed vastleggen/hanteren van afwijkende prijzen en of kortingen bij ontwikkelen software en consultancy. De accountant beoordeelt of de administratieve organisatie van Echnaton en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing qua opzet zijn afgestemd op de onderkende risico s. 1

2 Vraag 3 Beschrijf de werkzaamheden van de accountant ( in het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening 2008) voor zover deze betrekking hebben op de controle van de opbrengstverantwoording. Besteed in uw uitwerking alleen aandacht aan de interne beheersingsmaatregelen ( exclusief automatiseringsaspecten) cijferbeoordeling, verbandscontroles en enkele relevante detailcontroles. Toetsing interne beheersingsmaatregelen De accountant besteedt daarbij aandacht aan de noodzakelijke functiescheidingen. Hij zal vooral vaststellen dat er functiescheiding bestaat tussen het registreren van de ontvangen opdrachten voor licenties, het verstrekken van de softwarepakketten inclusief de registratie van de licentienummers waarop de desbetreffende licenties van toepassing zijn en het factureren van de daarvoor overeengekomen bedragen. Tevens gaat hij na of de gevoerde registraties ten behoeve van de opbrengsten gebaseerd zijn op deze functiescheidingen en of intern wordt bewaakt dat de periodieke facturering voor onderhoud in overeenstemming is met de stand van afgesloten onderhoudscontracten. Functiescheiding invoer tarieven en kortingen en controle daarop obv geautoriseerde prijstabel. Voor de personeelsleden zal een sluitende( obv aantal te werken uren volgens arbeidscontract) urenregistratie aanwezig moeten zijn, die wordt geautoriseerd door de afdelingshoofden. Vaststelling van de externe uurtarieven voor consultancy, ontwikkelen specifieke software en trainingsactiviteiten door de general manager. Tarieven obv geautoriseerde begroting. Adequate onderhanden werken administratie, met doorlopende nummering van projecten, aansluiting met offertebeweging en afgesloten contracten. Cijferbeoordeling intern gemaakte analyse van de opbrengsten en de kosten (bestede uren) van de onderhoudscontracten beoordelen; analyses van afwijkingen tussen verantwoorde opbrengsten en prognoses beoordelen op aanvaardbaarheid; relatie vaststellen tussen opbrengsten van onderhoud en de licentiecontracten; hoogte van kortingen licenties tov omzet en verdeeld per 3 maandsperiode; omzet per soort licentie; hoogte onderhanden werk; aantal klanten overgestapt op nieuwe software. Verbandscontroles verbandscontrole op de verantwoorde opbrengsten op basis van de bestede uren voor training, ontwikkelen specifieke software en consultancy; verband tussen ontvangen opdrachten, verstrekken pakketten en registratie licentienummers; job/shoptime voor trainingsactiviteiten, consultancy en softwareontwikkeling. Overige gegevensgerichte controles aan de hand van de verantwoorde opbrengsten per afnemer controleren of voor de kortingen die zijn verleend voor gecombineerde leveringen er inderdaad gecombineerde afleveringen hebben plaatsgevonden en zijn gefactureerd; voor verleende kortingen in een periode met hoge korting vaststellen dat de opdracht tijdig is ontvangen; gefactureerde bedragen aan grote afnemers toetsen aan de contractuele voorwaarden; 2

3 bestaan en waardering van het onderhanden werk (ontwikkelen specifieke software en consultancy) controleren aan de hand van de bestede uren, de voortgangsrapportage en de afgesloten contracten en evt afloop; afloopcontrole debiteuren; op basis van ouderdomsanalyse vaststellen dat voorziening volledig is; Vaststellen juistheid indirecte uren obv ziekteverzuim en vakantieoverzichten Vraag 4 Geef per aantekening gemotiveerd aan wat de consequenties zijn van deze bevindingen voor de controle van de jaarrekening. Bevinding 1 Het gaat om de vraag of het gegeven dat slechts 50% van de relaties ultimo 2008 is overgegaan op het nieuwe pakket, mogelijk van invloed is op de terugverdienbaarheid van de geactiveerde bedragen betreffende het administratiepakket en indien nodig afwaarderen. Risico: Waardering van het nieuwe geïntegreerde pakket kan te hoog zijn wanneer weinig klanten overstappen op dit pakket. De accountant zal nagaan hoe de stand van zaken is met betrekking tot het overgaan van bestaande cliënten naar het nieuwe pakket per controledatum (voorjaar 2009) is. Tevens zal hij nagaan hoeveel licenties zijn afgesloten voor nieuwe klanten. De accountant moet zich in het bijzonder ervan overtuigen dat er geen sprake is van flattering van de verantwoorde afname van het nieuwe pakket. De vaststelling dat de uit deze afname voortkomende debiteurenvorderingen zijn voldaan is niet voldoende, omdat in de eerst periode het nieuwe pakket aan bestaande klanten met 100% korting wordt verstrekt. De vastlegging van de verstrekte pakketten vormt -mede in dit verband- essentiële controle-informatie. Als het totale aantal nieuw afgesloten contracten belangrijk achterblijft bij de verwachtingen van het management vormt dit voor de accountant een aanwijzing over de waarde van het nieuwe geïntegreerde pakket en daarmee over de mogelijkheid om de aan dit pakket bestede kosten te (blijven) activeren. De accountant dient nadere controle-informatie te verkrijgen die nodig is voor de beoordeling van de geactiveerde ontwikkelingskosten van de sofware, te weten een geactualiseerde begroting van komende kosten en opbrengsten met onderbouwing van die calculatie. Tegenvallende verkoop kan belangrijke invloed hebben op de bedrijfsvoering in de toekomst, met als uiterste consequentie een bedreiging van de continuïteit. De accountant zal deze overweging in zijn oordeelsvorming betrekken. Bevinding 2 Het gaat hier om vorming van een voorziening, omzetverantwoording en mogelijke bijzondere waardevermindering. 3

4 de toekomstige opbrengsten zijn te laag om de toekomstige kosten te dekken, zodat een voorziening moet worden gevormd; verschuiving tussen opbrengsten voor licenties en voor onderhoud; bijzondere waardevermindering van het nieuwe pakket. De bij het onderzoek geconstateerde situatie kan wijzen op een structureel probleem met betrekking tot de te realiseren opbrengsten van de onderhoudscontracten in relatie tot de daaraan te besteden kosten. De accountant zal het volgende nagaan: wat de oorzaken zijn van de tekorten op de onderhoudscontracten. Daarbij zal inzicht moeten worden verkregen in de kosten en de opbrengsten van onderhoud voor zowel de bestaande pakketten als de nieuwe pakketten. Als controle-informatie heeft hij daarvoor nodig: de voorcalculaties en de nacalculaties van de verrichte onderhoudswerkzaamheden. Tevens zal hij vaststellen dat de interne beheersing rond de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden gericht is op het juist toepassen van het onderscheid tussen het (contractueel verplicht) oplossen van fouten en het aanbrengen van verbeteringen in het pakket. Voor zowel de bestaande als de nieuwe contracten deze gegevens vergelijken met de meerjarenbegroting van de totale opbrengst uit onderhoudscontracten en van de totale kosten daarvan. Vaststellen welke maatregelen het management heeft getroffen om de resultaten op onderhoud te verbeteren.de bevinding geeft aanleiding tot het opvragen van een geactualiseerde begroting van de resultaten uit onderhoudscontracten. Deze geactualiseerde begroting alsmede de bepalingen van het contract (zijn vaste prijzen overeengekomen of is aanpassing van de prijzen mogelijk etc) vormen controle-informatie voor de oordeelsvorming terzake van een al dan niet te vormen voorziening voor toekomstige verliezen op al afgesloten contracten. Indien een voorziening voor toekomstige verliezen moet worden getroffen zal deze moeten zijn gevormd (of worden gevormd) ter grootte van de onvermijdbare kosten van de verlieslatende contracten, te weten de kosten die tenminste moeten worden gemaakt om van het contract af te komen, d.w.z. de laagste van enerzijds de kosten bij het voldoen aan de verplichtingen en anderzijds de vergoedingen of boetes bij het niet voldoen aan de verplichtingen. De accountant zal de berekening daarvan controleren, mede op basis van de relevante contractuele bepalingen. Indien er sprake is van winstgevende licentieopbrengsten, maar de daaraan gekoppelde onderhoudscontracten verlieslatend zijn, doet zich de vraag voor of er sprake is van een verschuiving waardoor in het jaar waarin de licentie wordt ontvangen een te hoge omzet (en winst) wordt geboekt. Door het vormen van een voorziening op verlieslatende onderhoudscontracten wordt weliswaar in de winstbepaling hiermee rekening gehouden, maar de vraag blijft of de verantwoorde omzet reëel is. Indien het totaal van de opbrengsten ook in de komende jaren niet voldoende blijkt te zijn om alle kosten te dekken dient een voorziening voor verlieslatende contracten te zijn gevormd en kan er ook sprake zijn van een continuïteitsprobleem. De accountant dient hieraan in overeenstemming met COS 570 invulling te geven. Voor wat betreft het risico dat een bijzondere waardevermindering van het nieuwe pakket plaats moet vinden, wordt verwezen naar wat is gesteld bij bevinding 1. 4

5 Bevinding 3 Het gaat hier om de juistheid/volledigheid van de verwerking van de pensioentoezegging, afhankelijk van de desbetreffende pensioenbepalingen. het opnemen van een te lage voorziening voor pensioenverplichtingen; niet voldoen aan de eisen tot verstrekking van informatie. In de jaarrekening zal de informatie moeten worden toegelicht die op grond van de RJ is vereist. De accountant zal zijn controle-informatie verkrijgen door aan de hand van de arbeidsovereenkomst met het nieuwe lid van de RVB eerst na te gaan of de van de voorzitter ontvangen informatie juist en volledig is. Eventueel zal hij hierover overleg hebben met of informatie inwinnen bij (de voorzitter van) de Raad van Commissarissen. Wanneer de extra pensioenjaren inderdaad zijn toegekend zullen de daaruit voortvloeiende verplichting en last in de jaarrekening over 2008 geheel moeten worden verantwoord. Voorts zal de accountant vaststellen welke informatie over de beloningen van de directie in de jaarrekening in casu moet worden opgenomen conform de regelgeving terzake. Bevinding 4 Het gaat hier om de gevolgen van de klacht en de desbetreffende claim. het al dan niet treffen van een voorziening in verband met claims; te hoge waardering van de geactiveerde kosten van het nieuwe pakket; De bevinding geeft aanleiding te onderzoeken of de klacht respectievelijk ingediende claim aanleiding is tot het vormen van een voorziening. Daarnaast geeft deze bevinding, evenals bevinding 1, een indicatie over een eventuele lagere waardering van het nieuwe pakket. Ook al zouden de claims op zichzelf geen aanleiding geven tot het treffen van een voorziening (bijvoorbeeld wanneer niet wordt voldaan aan één de genoemde voorwaarden) dan bestaat nog steeds het risico dat de publicaties een negatieve invloed zullen hebben op het in de toekomst nog te verkopen aantal exemplaren van het nieuwe pakket. De accountant zal onderzoeken welke controle-informatie benodigd is om vast te stellen of en tot welk bedrag een voorziening dient te worden opgenomen. Hij zal na moeten gaan of er al een juridische procedure is aangespannen. Wanneer dat niet het geval is ligt de vorming van een voorziening niet voor de hand maar zal een beroep op de RJ gedaan kunnen worden en een adequate toelichting van de situatie in de jaarrekening opgenomen moeten worden. Wanneer er wel sprake is van een in gang gezette juridische procedure komt de vorming van een voorziening aan de orde en zal hij gebruikmaken van de volgende controle-informatie: Correspondentie (voorjaar 2008) en eventuele publicaties over de ingediende claims. Hij zal een analyse maken van de problematiek en daarbij tevens vaststellen wat de feitelijke omvang is van de verwachte kosten wanneer het pakket wordt aangepast. Tevens zal hij vaststellen of Echnaton formeel aansprakelijk is gesteld door de afnemers. De door Echnaton begrote bedragen voor aanpassing van het pakket. Mogelijk zijn de kosten van aanpassing slechts een fractie van de bedragen van de ingediende claims. 5

6 De door Echnaton gehanteerde leveringsvoorwaarden en de leveringscontracten. Aan de hand daarvan zal hij nagaan of Echnaton aansprakelijk is voor de door de cliënten geclaimde bedragen. Verzekeringspolissen en -voorwaarden. Hij zal aan de hand van de lopende verzekeringen van Echnaton nagaan of deze is verzekerd voor eventuele claims. Dossiers van juristen. Hij zal de correspondentie van de juristen in zijn controle betrekken en zal zich daarbij laten bijstaan door een juridisch adviseur. Als er sprake is van wezenlijke tekortkomingen vormt dit voor de accountant nieuwe informatie die van betekenis is voor de waardering van de nieuwe software en daarmee over de (on)mogelijkheid om de aan dit pakket bestede kosten te (blijven) activeren. De accountant dient controle-informatie te verkrijgen die nodig is voor een nadere beoordeling van de geactiveerde ontwikkelingskosten van de software, rekening houdend met de nieuwe informatie, te weten een geactualiseerde begroting van komende kosten en opbrengsten met onderbouwing van die calculatie. Bevinding 5 Aan de orde zijn: Activering van softwareontwikkeluitgaven aanvullende modules frontoffice en Waardering geactiveerde ontwikkeluitgaven (koppelingen applicaties respectievelijk, indien geactiveerd, aanvullende modules frontoffice) Te hoge waardering van de kosten voor de nieuwe modules Dreigende discontinuïteit De accountant zal de geactiveerde kosten beoordelen op aanvaardbaarheid. Voor de controle daarvan zijn de volgende punten van belang: Zijn er projecten geïnitieerd voor de ontwikkeling van de modules waarbij voor ieder project op grond van een voorcalculatie een budget is vastgesteld voor de te besteden uren en overige kosten? Zijn er realistische opbrengstverwachtingen voor elk van de geactiveerde projecten die de geactiveerde kosten ten minste dekken? Vindt een goede uren- en kostenbewaking per project plaats en is gewaarborgd dat geen overschrijdingen van de gebudgetteerde kosten worden geactiveerd? Worden er geen kosten buiten de vastgestelde procedures om geactiveerd? Wanneer deze vragen niet positief worden beantwoord duidt de gang van zaken inderdaad op het activeren van de leegloopkosten. De opgestarte activiteit was immers ook niet vooraf gepland doch is als stopwerk uitgevoerd. Wanneer de kosten niet kunnen worden geactiveerd geeft deze bevinding een indicatie voor een continuïteitsprobleem en zal de accountant handelen in overeenstemming met COS

7 Bevinding 6 Het gaat hier om transacties met verbonden partijen overdrachtsprijs is niet op zakelijke gronden bepaald wat kan leiden tot een te hoge waardering van de deelneming; informatie over verbonden partijen wordt niet verstrekt winst bij overdracht kan als verkapt salaris worden aangemerkt;. Het besluit van de transactie kan op zakelijke en verantwoorde gronden zijn genomen. Maar het is ook mogelijk dat er sprake is van verkapt salaris of zelfs van frauduleuze handelingen. Daarom zal de accountant zekerheid moeten verkrijgen over de aard van de transactie en over de reden waarom de deelneming in eerste instantie door het lid van de Raad van Bestuur is overgenomen en vervolgens aan Echnaton is doorverkocht. De accountant zal in eerste instantie moeten nagaan of hier voor Echnaton sprake is van een zakelijke transactie tussen Echnaton en het lid van de Raad van Bestuur. Van belang daarbij is hoe de governance-structuur binnen de Raad van Bestuur is en of het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur in staat is een dergelijke transactie te laten plaatsvinden waaruit hij zelf een groot voordeel behaalt. De accountant zal de overdrachtsprijs controleren aan de hand van de besluitvorming binnen de Raad van Bestuur. Daarbij zal hij nagaan of er een due diligence onderzoek is uitgevoerd voordat de overdrachtsprijs is bepaald. De accountant zal nagaan aan de hand van de waardering van de activa en passiva van de overgenomen deelneming of de juiste waarde aan de deelneming is toegekend en of het verschil tussen de overnameprijs en de eerste waardering terecht als goodwill is verantwoord. De waarde van de goodwill en de activering daarvan zal hij toetsen aan de hand van de toekomstverwachtingen en de rentabiliteitswaarde van de deelneming. Indien de accountant bij de uitvoering van deze controlewerkzaamheden stuit op een aanwijzing van fraude zal hij handelen in overeenstemming met COS 240 Vraag 5 Geef gemotiveerd aan wat de mogelijke consequenties zijn voor de accountantsverklaring en of het accountantsverslag van de in de bijlage genoemde bevindingen. U kunt ervan uitgaan, dat behalve de in de bijlage opgenomen aantekeningen, de administratieve organisatie alsmede de conceptjaarrekening op alle punten voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Accountantsverklaring Een aantal van de bevindingen geeft sterke aanwijzingen die kunnen leiden tot bedenkingen tegen de jaarrekening. Daarnaast is er een gevaar van dreigende discontinuïteit te signaleren. De afzonderlijke bevindingen kunnen leiden tot de volgende consequenties: 7

8 Wanneer de waardering van het geïntegreerde pakket materieel dan wel wezenlijk te hoog is zal dit leiden tot een bedenking tegen de jaarrekening. Gevolg: accountantsverklaring met beperking respectievelijk afkeurende accountantsverklaring. Wanneer een voorziening voor onderhoudscontracten moet worden gevormd en deze niet in de jaarrekening is verwerkt zal dit leiden tot een bedenking tegen de jaarrekening. Gevolg: accountantsverklaring met beperking of afkeurende accountantsverklaring. Als het continuïteitsprobleem inderdaad actueel is wordt een accountantsverklaring verstrekt in overeenstemming met het schema van de bijlage van COS 570. Een te lage voorziening voor pensioentoezeggingen zal leiden tot een bedenking tegen de jaarrekening. Gevolg: accountantsverklaring met beperking of afkeurende accountantsverklaring. Wanneer wettelijk verplichte informatie (over de honorering van directie) niet is verstrekt die op zichzelf niet van invloed is op de hoogte en samenstelling van het resultaat en het vermogen zal de accountant een specifieke tekst in de oordeelsparagraaf opnemen Cf COS 700 paragraaf 35 en de daar genoemde voorbeeldverklaringen 1.4. Wanneer onzekerheid bestaat en dit in de jaarrekening ontoereikend is toegelicht of een voorziening voor claims moet worden gevormd en deze niet in de jaarrekening is verwerkt zal dit leiden tot een bedenking tegen de jaarrekening. Gevolg: accountantsverklaring met beperking of afkeurende accountantsverklaring. Wanneer de accountant onvoldoende controle-informatie kan verkrijgen voor een redelijke mate van zekerheid over de hoogte van de uit de claims voortvloeiende verplichtingen kan dit leiden tot een beperking in de controle. Gevolg: accountantsverklaring met beperking of accountantsverklaring van oordeelonthouding. Indien er bij de verwerving van de overname van de deelneming van het lid van RvB sprake is van een onrechtmatige onttrekking aan het vermogen van Bacus (dan wel een verkapt salaris) kan dit betekenen dat de samenstelling van vermogen en resultaten materieel dan wel wezenlijk onjuist zijn weergegeven. Gevolg: accountantsverklaring met beperking respectievelijk afkeurende accountantsverklaring. Wanneer de jaarrekening door de combinatie van bedenkingen naar aanleiding van de verschillende bevindingen tezamen niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen (een onvoldoende of onjuist inzicht geeft in de grootte en samenstelling van het vermogen en de resultaten) zal de accountant een afkeurende accountantsverklaring verstrekken. Alle motiveringen voor een andere dan een goedkeurende accountantsverklaring zullen in de bevindingenparagraaf moeten worden vermeld. Accountantsverslag De inhoud van het accountantsverslag is voorgeschreven in artikel 2:393 BW.. Daarin is bepaald dat de accountant over zijn onderzoek verslag doet en daarbij ten minste zijn bevindingen moet melden met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de 8

9 geautomatiseerde gegevensverwerking. In de casus zijn hierover geen specifieke punten genoemd. Behalve de op grond van artikel 2:393 BW verplichte onderwerpen kan de accountant ook door hem van belang geachte punten in het accountantsverslag opnemen. Als voorbeeld daarvan zijn te noemen: prijsstelling van de (combinatie van) onderhoudscontracten en de licenties; waardering van het nieuwe geïntegreerde pakket nu er per balansdatum nog slechts 50% van de cliënten heeft gereageerd; problematiek van de in te kopen pensioenjaren van het nieuwe lid van de RvB. Voorgestelde puntenverdeling: Vraag 1: 20 Vraag 2: 10 Vraag 3: 30 Vraag 4: 20 Vraag 5: 20 9

Audit & Assurance III-A proefexamen - opgave

Audit & Assurance III-A proefexamen - opgave (Duur van het examen: 3 uur, de HRA bundel mag worden gebruikt) ECHNATON BV Inleiding Echnaton BV. (hierna: Echnaton) in Zwolle is een vooraanstaand producent van software. Het bedrijf richt zich met name

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014 tal Heemstede Ernst & Young Nederland LLP t.a.v. de heer R. Ellermeijer RA Postbus 7883 1008 AB AMSTERDAM Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 14 april 2015 650819 Bevestiging bij de jaarrekening 2014

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN OAT

LANDELIJK EXAMEN OAT Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding LANDELIJK EXAMEN OAT Vragen Congres en Evenementen Groep BV Middagzitting 14.00 16.30 uur Samenstellers : Redactiecommissie OAT Datum : 12 januari

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN LEER VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE A Oude eindtermen. De vakcommissie Leer van de Accountantscontrole A

LANDELIJK EXAMEN LEER VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE A Oude eindtermen. De vakcommissie Leer van de Accountantscontrole A Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN LEER VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE A Oude

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie Betrouwbaarheidstypologie Stukproductie Toepassingsvraag 1 Noem een aantal belangrijke verschillen tussen stukproductie en massaproductie Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid Als bij handelsbedrijf

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER 14.00-17.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 8 2015 Nederlandse Associatie voor voor Praktijkexamens B / 8 Casus

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN OAT

LANDELIJK EXAMEN OAT Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN OAT Vragen voor de ochtendzitting van 10.30

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN OAT. Vragen. Hercules Bouw Groep. voor de. middagzitting uur. Redactiecommissie OAT

LANDELIJK EXAMEN OAT. Vragen. Hercules Bouw Groep. voor de. middagzitting uur. Redactiecommissie OAT Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding LANDELIJK EXAMEN OAT Vragen Hercules Bouw Groep voor de middagzitting 14.00 16.30 uur Samenstellers : Redactiecommissie OAT Datum : 2 juni 2015

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Het accountantsrapport en uw onderneming

Het accountantsrapport en uw onderneming Het accountantsrapport en uw onderneming 1. Inleiding Elke onderneming heeft belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan personeelsleden, crediteuren en de overheid (de fiscus, subsidieverlenende instanties).

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Algemeen: De beoordeling van de werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem omvat

Nadere informatie

De Zonnekoning BV heeft onder meer te maken met de volgende strategische business risks:

De Zonnekoning BV heeft onder meer te maken met de volgende strategische business risks: Correctiemodel Audit en Assurance A Onderstaand schema van uitwerking bevat de essentiële aspecten die van belang zijn voor de uitwerking van het examen. De uitwerking is echter niet limitatief of uitputtend

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Het verschil tussen de reële waarde en het nominale bedrag van de tegenprestatie wordt over de periode tot de verwachte ontvangst als rentebate verwerkt.

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Accounting Information Systems donderdag 18 juni 2015 9.00 uur 12:00 uur Belangrijke informatie 2015 NGO - ENS Opgave 1 Case Aquaporte BV Vraag 1 (8 punten) Dienstverlening

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Het fysiek bijwonen van voorraadopnames... 4-18 Dit

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Controleprotocol Opbrengsten 2015 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Versie 1, december2015 1. Inleiding Het Controleprotocol Opbrengsten 2015 bevat het toetsingskader voor

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen

Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen Pagina 1 van 5 Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen Pagina 2 van 5 PROTOCOL INZAKE DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT IN HET KADER VAN DE DIENSTVERLENING DOOR DE ACCOUNTANT AAN WORMERWONEN

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht BIJLAGE 1 Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.1.1 Obj eet van controle 4 1.1.2 Relevante geldstroom. 5 1.1.3 Betrokken

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Slagvaardig partnerschap

Slagvaardig partnerschap Slagvaardig partnerschap Gemeente Purmerend Concept-cliënt service Plan 2010 27 September 2010 Opdracht In de overeenkomst van dienstverlening die is afgesloten tussen de gemeente Purmerend en zijn de

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art.

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Protocol DBC GGZ omzet

Protocol DBC GGZ omzet Protocol DBC GGZ omzet Inhoud Vooraf 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 4 1.3 Procedures 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Onderzoeksaanpak 6 2.1 Object van onderzoek en normenkader

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol

Controle- en rapportageprotocol Controle- en rapportageprotocol IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Controle- en rapportageprotocol IOAW, IOAZ en Bbz 2004, zoals bedoeld in artikel 7, derde lid van de Regeling financiering en verantwoording IOAW,

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017 Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland versie 15 mei 2017 1. Doelstelling Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland beheert de ondersteuningsgelden voor de regio Zuid Nederland zoals die beschikbaar

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Toelichting Deze vragenlijst is opgezet ten behoeve van dossieronderzoeken inzake opdrachten tot het samenstellen

Nadere informatie

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze overeenkomst wordt, naast de begrippen als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden (als bedoeld in artikel 7)

Nadere informatie

E2.3 Ga de uitkomsten van de controle van het voorgaand boekjaar na in het dossier.

E2.3 Ga de uitkomsten van de controle van het voorgaand boekjaar na in het dossier. CONTROLEPROGRAMMA ONDERHANDEN WERK Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode E2 ONDERHANDEN WERK E2.1 Controledoelstelling Vaststellen: - bestaan, waardering en eigendom - juiste afgrenzing

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

VRAGENLIJST NADERE VOORSCHRIFTEN ONAFHANKELIJKHEID 1. (deel A: cliëntniveau) Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode

VRAGENLIJST NADERE VOORSCHRIFTEN ONAFHANKELIJKHEID 1. (deel A: cliëntniveau) Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode VRAGENLIJST NADERE VOORSCHRIFTEN ONAFHANKELIJKHEID 1 (deel A: cliëntniveau) Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode 1. Waarborgen in de organisatie van de assurancecliënt 1.1 Ga na of

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie