Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen"

Transcriptie

1 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie Drs. A. Weynschenk mei

2 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat de resultaten van de cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index Beschermd wonen (GGZ) versie 2.1. Het uitvoeren van deze CQI meting is onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Deze systematiek is gebaseerd op een mix van de Amerikaanse CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE (Quality Of care Through the patient s Eyes) vragenlijsten. Beiden zijn wetenschappelijk gefundeerde instrumenten. De resultaten van deze CQI meting bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorgen dienstverlening. Met die reden worden de resultaten van de eigen instelling vergeleken met resultaten van andere zorginstellingen (spiegelinformatie). De meetresultaten zullen na controle en opschoning worden aangeleverd bij een derde partij, de Trusted Third Party (TTP), ten behoeve van de landelijke benchmark (indien aanwezig). De meting is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Kwaliteitsinstituut door onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS Onderzoek in opdracht van Leger des Heils - Domus Nijmegen. TRIQS is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsmetingen bij zorginstellingen en voert vanaf het ontstaan van de CQ-index (2007) deze metingen uit. De succesvolle uitvoering van deze CQI meting is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de samenwerking met Leger des Heils - Domus Nijmegen. Op deze plaats bedankt TRIQS Onderzoek mevrouw M. de Groot voor de plezierige samenwerking gedurende de meting. Tevens bedanken wij de cliëntenraad, de medewerkers en de cliënten van Leger des Heils - Domus Nijmegen voor hun medewerking aan de meting. Zwolle, mei 2014 Drs. A. Weynschenk TRIQS Onderzoek Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

3 rapportage CQI meting INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE LEESWIJZER METHODE RESPONSANALYSE UITKOMSTEN METING DEEL 2 VERBETERSCORES METHODE VERBETERSCORES VERBETERKWADRANTEN SAMENVATTING BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES BIJLAGE 2 - VRAGENLIJST CQI BESCHERMD WONEN (GGZ) BIJLAGE 3 OVERZICHT VERBETERSCORES

4 INLEIDING Aanleiding voor de meting Deze meting is uitgevoerd in navolging van de Kwaliteitswet, waarin staat vermeld dat alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) elk jaar een cliëntervaringsonderzoek met de CQI systematiek dienen uit te voeren. CQI meting De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, maar afhankelijk van het type meting kan er ook worden gewerkt met online vragenlijsten of met interviews. Op deze manier kan - op een voor de respondent geschikte manier - worden achterhaald wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Bij deze meting is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst welke tijdens een groepsbijeenkomst door de cliënt ingevuld kon worden. Rapportage Deze rapportage dient een tweeledig doel. Enerzijds dient het als een opstap richting kwaliteitsverbeterplannen voor de organisatie. Met behulp van verbeterscores wordt een prioritering aangebracht om zodoende te bepalen welke onderwerpen in het jaarplan opgenomen dienen te worden. Anderzijds kan de rapportage worden gebruikt voor de externe verantwoording. Immers, er wordt een nauwkeurig en onafhankelijk beeld geschetst van de cliëntervaringen van de instelling. Deze rapportage is opgesplitst in een aantal verschillende onderdelen, waarvan deel I het officiële gedeelte vormt. Dit gedeelte van de rapportage bevat een weergave van de uitkomsten zonder enige vorm van interpretatie, en valt derhalve onder de strikte CQI-richtlijnen. In de overige delen worden interpretaties, aanbevelingen en conclusies vermeld en daarom vallen deze niet onder de CQI-richtlijnen. Bijzonderheden meting Deze meting is uitgevoerd in de periode maart en april 2014 en conform planning uitgevoerd. Er zijn geen bijzondere zaken opgetreden. Aan de uitvoering van deze meting en het schrijven van de rapportage hebben de volgende personen gewerkt: Projectleider: Dataverzameling: Rapportage: Drs. A. Weynschenk H. van Oene A.J. Mijnders, MSc. Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

5 rapportage CQI meting DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE 5

6 01 LEESWIJZER Vraagtypen In de gebruikte vragenlijst komen verschillende typen vragen voor namelijk ervaringsvragen, screenervragen en overige vragen. Ervaringsvragen bevragen de ervaringen van cliënten met het desbetreffende onderdeel van de zorg- en dienstverlening. Een voorbeeld van een ervaringsvraag is: komt de zorginstelling de afspraken over de zorg na? Een screenervraag stelt vast of een bepaald onderdeel van de zorg- en dienstverlening van toepassing is op de situatie van de cliënt. Een voorbeeld van een screenervraag is: heeft u een zorgplan met daarin schriftelijke afspraken over uw zorg? Indien de cliënt een screenervraag met nee beantwoord, zijn de ervaringsvragen die volgen op een screenervraag niet van toepassing op de situatie van de cliënt en hoeft hij/zij deze vragen niet te beantwoorden. De overige vragen zijn vragen naar persoonskenmerken van de cliënt en zijn/haar zorgvraag (duur, frequentie, etc.). Staafdiagram De resultaten van de meting worden weergegeven door middel van honderd procent gestapelde staafdiagrammen. Links van dit staafdiagram staat vermeld op hoeveel respondenten de resultaten zijn gebaseerd (n=...). De gekleurde staven bevatten de scores van de respondenten op de verschillende antwoordmogelijkheden. Onderin het staafdiagram staat een legenda met de betekenis van de gebruikte kleuren. Tevens wordt een tabel met het aantal gegeven antwoorden per antwoordcategorie weergegeven. De antwoordcategorieen niet van toepassing en weet ik niet zijn niet meegenomen in het staafdiagram, maar wel vermeld in de tabel. De ervaringsvragen uit de gebruikte vragenlijst kennen verschillende antwoordcategorieën. Voor de meeste vragen zijn dit de categorieën nooit, soms, meestal en altijd. In het staafdiagram worden de categorieën nooit en soms samengevoegd omdat deze categorieën (en met name de categorie nooit ) weinig aangevinkt worden door cliënten. Het kleurgebruik in deze staafdiagrammen is voorgeschreven door het Kwaliteitsinstituut en is als volgt: paars ( nooit/soms ), wit ( meestal ) en groen ( altijd ). Als een vraag negatief geformuleerd is zodat het antwoord altijd een negatieve ervaring weergeeft en het antwoord nooit voor een positieve ervaring staat, dan worden de categorieën altijd en meestal bij elkaar gevoegd en krijgen deze categorieën de kleur paars. Het antwoord soms wordt dan weergegeven met de kleur wit en het antwoord nooit met de kleur groen. Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

7 rapportage CQI meting De negatieve ervaringen (kleur paars) staan altijd links in het staafdiagram. Hieronder vindt u een voorbeeld. 13. Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=165) Nooit/Soms Meestal Altijd Ook zijn er ervaringsvragen met de antwoordmogelijkheden ja en nee. Hierbij is nee paars en ja groen, waarbij de negatieve score ( nee ) wederom links in het staafdiagram wordt getoond (zie voorbeeld hieronder). 1. Heeft u in de afgelopen 12 maanden in een instelling voor beschermd wonen gewoond? (n=261) Nee Ja Voor het weergeven van de antwoordcategorieën van een screenervraag worden blauwtinten gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld van een screenervraag. 53. Krijgt u behalve hulp van uw begeleider ook nog hulp van andere zorgverleners (bijvoorbeeld van de Riagg, polikliniek, of huisarts)? (n=100) Nee, ga verder met vraag 58 Ja De weergave van de overige vragen verschilt doordat de antwoordcategorieën per vraag verschillend zijn. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijk staafdiagram. 24. Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? (n=202) Nee Ja, korter dan een jaar geleden Ja, langer dan een jaar geleden 7

8 Tabel Onder elk staafdiagram wordt een tabel getoond waarin per antwoordcategorie is af te lezen hoeveel respondenten dit antwoord gegeven hebben en welk percentage daar bij hoort. Indien er meerdere vragen in één staafdiagram worden getoond, worden er ook meerdere vragen in één tabel getoond. Niet altijd hebben alle vragen ook exact dezelfde antwoordcategorieën. Zo kan de antwoordcategorie niet van toepassing bij de ene vraag wel voorkomen en bij een andere vraag niet. In dat geval geeft een - aan of een antwoordcategorie wel of niet van toepassing is op een vraag. Ook geldt dat voor antwoordcategorieën als weet niet en niet van toepassing geen percentage wordt getoond omdat deze niet zijn opgenomen in het staafdiagram. Een voorbeeld van een tabel ziet u hieronder. nooit % soms % meestal % altijd % n.v.t. v19 6 2% 41 13,5% 98 32,2% ,3% 15 v20 5 1,7% 58 19,1% ,3% ,9% - Aanknopingspunten voor verbetering Bovenstaande staafdiagrammen kunnen op verschillende manieren worden bekeken om er verbeterpunten voor de zorg- en dienstverlening uit te halen. Wanneer de paarse kleur in het staafdiagram overheerst, zijn de antwoorden van de respondenten overwegend negatief geweest; deze vragen kunnen onderwerp van verbetering zijn. Het kan ook voorkomen dat de meningen van de respondenten sterk uiteenlopen, dit kan ook een punt van aandacht zijn. Door de mate van tevredenheid te verbinden aan het belang dat de cliënt hecht aan het betreffende onderwerp kan een matrix van verbeterscores worden samengesteld. Hoe hoger de verbeterscore, des te hoger de prioriteit om het desbetreffende onderdeel te verbeteren. Een overzicht van deze scores inclusief een grafische weergave vindt u in een apart gedeelte van deze rapportage. Opbouw rapportage In deel 1 van deze rapportage wordt aandacht besteed aan de uitkomsten van het onderzoek zonder enige vorm van interpretatie hiervan. Er wordt eerst ingegaan op de methode van onderzoek en de responsanalyse alvorens de staafdiagrammen met daarin de uitkomsten worden getoond. Deel 2 van deze rapportage toont, zowel grafisch als in een tabel, de berekende verbeterscores. Het rapport eindigt met een samenvatting van de opvallendste uitkomsten. Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

9 rapportage CQI meting 02 METHODE Vragenlijst Voor de cliënttevredenheidsmeting binnen Leger des Heils - Domus Nijmegen is gebruik gemaakt van de CQindex Beschermd wonen (GGZ), versie 2.1. Deze vragenlijst bestaat uit 71 vragen en is bedoeld voor schriftelijke afname middels cliëntbijeenkomsten. De vragenlijst is anoniem afgenomen, de antwoorden zijn niet gekoppeld aan de naam van de respondenten. De vragenlijst begint met een aantal vragen over de bereikbaarheid van de begeleider. Daarna volgen vragen over achtereenvolgens de informatievoorziening, inspraak en keuzevrijheid, omgang met de begeleider, deskundigheid van de begeleider, veranderingen in klachten en functioneren, woon- en leefomstandigheden, aanbod van activiteiten, informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en vragen over een algemene mening over de instelling waar binnen tevens een algemeen cijfer gegeven kan worden aan de instelling. Tot slot kan de cliënt nog een aantal vragen over zichzelf invullen. Leger des Heils heeft 16 extra vragen toegevoegd aan de vragenlijst. U vindt een voorbeeld van de gebruikte vragenlijst in bijlage 2. Voorbereiding cliëntenraadpleging Een aantal weken voor de start van de meting heeft er overleg plaatsgevonden met Leger des Heils - Domus Nijmegen over de organisatie en uitvoering van de CQI meting. De gemaakte afspraken alsmede de daadwerkelijke planning zijn opgenomen in het onderzoeksplan dat TRIQS ter goedkeuring aan Leger des Heils - Domus Nijmegen heeft verstuurd. Onderstaand een overzicht van de getroffen voorbereidingen: Leger des Heils - Domus Nijmegen Opstellen populatiebestand (rekening houdend met exclusiecriteria zoals op pagina 10 beschreven); Aanleveren cliëntenbestand aan TRIQS via Cliënten en medewerkers inlichten over de meting; TRIQS Aanmaken vragenlijsten voor groepsbijeenkomsten; Verzenden vragenlijsten en antwoordenveloppen naar locaties waar de groepsbijeenkomsten plaatsvinden. Inclusie- en exclusiecriteria De richtlijnen schrijven voor dat de cliënten welke voor deelname aan de meting in aanmerking komen moeten voldoen aan een aantal criteria, de inclusiecriteria. Deze zijn: De cliënt is 16 jaar of ouder; De BW cliënt staat ingeschreven bij een RIBW of (geïntegreerde) GGZ instelling; De cliënt heeft in de 3 maanden voorafgaand aan de startdatum minimaal 1 begeleidingscontact gehad. 9

10 Bepaalde cliënten dienen uitgesloten te worden van deelname aan de meting. Het betreft cliënten die voldoen aan de zogenaamde exclusiecriteria. Deze zijn: Cliënten die hebben aangegeven niet deel te willen nemen; Cliënten die in de crisisopvang zitten; Dove mensen, cliënten met diagnosecode as ; Cliënten die niet in staat zijn om aan de meting deel te nemen (ernstig psychotisch, angstig of verward). Cliënten die (tijdelijk) zijn opgenomen op een klinische afdeling; Cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting. Dataverzameling Middels cliëntbijeenkomsten zijn de vragenlijsten onder de cliënten afgenomen. Tijdens deze bijeenkomsten waren interviewers van Perspectief aanwezig om het onderzoek toe te lichten. Tevens waren deze interviewers beschikbaar voor vragen of andere vormen van hulp bij het invullen van de vragenlijst. Na afloop van een bijeenkomst werden alle ingevulde vragenlijsten verzameld en teruggestuurd naar TRIQS. Dataverwerking De teruggestuurde vragenlijsten zijn, na controle op beschadigingen, gescand en ingevoerd in een database. Er heeft een 100% controle plaatsgevonden van de gescande vragenlijsten. Bij het inscannen is gebruik gemaakt van de unieke code op de vragenlijst. Daarmee is voorkomen dat antwoorden gekoppeld konden worden aan de naam van een respondent en kan de anonimiteit van de respondenten worden gewaarborgd. Databewerking Op de data uit deze database is vervolgens (met behulp van SPSS) een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd, alvorens deze in de rapportage te kunnen presenteren. Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

11 rapportage CQI meting 03 RESPONSANALYSE Hieronder volgt een analyse van de respons. Allereerst is bepaald hoeveel van de benaderde cliënten onterecht benaderd zijn omdat de cliënt niet tot de onderzoekspopulatie behoort, bijvoorbeeld omdat de cliënt overleden is of omdat de vragenlijst onbestelbaar retour is gekomen. Vervolgens is bepaald hoe groot de non-respons is. Onder non-respons wordt verstaan cliënten die een lege vragenlijsten hebben teruggestuurd, cliënten die niet mee wilden doen en cliënten die niets van zich hebben laten horen. Tot slot is gekeken of de vragenlijsten in de database voldoende en op een juiste manier zijn ingevuld. Vragenlijsten die dit niet waren zijn verwijderd uit het databestand. Onderstaande tabel geeft de beschreven stappen overzichtelijk weer. (1) aantal cliënten benaderd 18 (2) cliënten die ten onrechte zijn benaderd: behoort niet tot de doelgroep 0 0 -/- (3) aantal cliënten terecht benaderd (3=1-2) 18 (4) non-respons: aantal lege vragenlijsten (minder dan 5 vragen ingevuld) 0 aantal cliënten dat niet heeft gereageerd 5 5 -/- (5) bruto respons (5=3-4) 13 (6) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld: meer dan 23 van de sleutelvragen zijn niet ingevuld * 1 vragen niet zelf beantwoord of het is onduidelijk welke hulp de cliënt gehad heeft 0 achtergrond gegevens niet of niet volledig ingevuld 0 1 -/- (7) netto respons (7=5-6) 12 (8) bruto responspercentage (8=5/3) 72,22% (9) netto responspercentage (9=7/3) 66,67% * De sleutelvragen zijn vraag 1 t/m 21, 25 t/m 53, 58 t/m 60 en 63 t/m 70 In deze rapportage zijn de gegevens gebaseerd op de netto respons. 11

12 04 UITKOMSTEN METING 1 INLEIDING In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk in 1 grafiek getoond (afhankelijk van het aantal antwoordcategorieën van een vraag). In de gehanteerde vragenlijst zijn de volgende thema s te onderscheiden: Vraag vooraf (vraag 1) Bereikbaarheid van de begeleider (vraag 2 t/m 4) Informatievoorziening (vraag 5 t/m13) Inspraak en keuzevrijheid (vraag 14 t/m 24) Omgang met uw begeleider (vraag 25 t/m29) Deskundigheid van uw begeleider (vraag 30 t/m 37) Veranderingen in klachten en functioneren (vraag 38 t/m 40) Woon- en leefomstandigheden (vraag 41 t/m 47) Aanbod van activiteiten (vraag 48 t/m 52) Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners (vraag 53 t/m 57) Algemene mening over de instelling (vraag 58 t/m 59) Over uzelf (vraag 60 t/m 71) Extra vragen Leger des Heils (vraag 72 t/m 87) Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

13 rapportage CQI meting 2 VRAAG VOORAF 1. Heeft u in de afgelopen 12 maanden in een instelling voor beschermd wonen gewoond? (n=12) Nee Ja Nee % Ja % v01 0 0% % 3 BEREIKBAARHEID VAN DE BEGELEIDER 2. Is het een probleem voor u om door de week overdag uw begeleider te spreken te krijgen? (n=12) 3. Is het een probleem voor u om in het weekend overdag een begeleider te spreken te krijgen? (n=12) 4. Is het een probleem voor u om s avonds of 's nachts een begeleider te spreken te krijgen? (n=12) Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem Een groot probleem % Een klein probleem % Geen probleem % v02 1 8,3% 5 41,7% 6 50% v ,7% 4 33,3% 6 50% v % 4 33,3% 5 41,7% 13

14 4 INFORMATIEVOORZIENING 5. Heeft u informatie gekregen over wat u moet doen in een noodsituatie (bijvoorbeeld als het niet goed met u gaat)? (n=12) 6. Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw begeleiding? (n=11) 7. Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? (n=12) 8. Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de begeleiding kunt verwachten? (n=12) 9. Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? (n=12) 10. Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? (n=12) 11. Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? (n=12) 12. Heeft u informatie gekregen over de cliëntvertrouwenspersoon? (n=12) Nee Ja Nee % Ja % v ,7% 7 58,3% v ,4% 7 63,6% v ,3% 5 41,7% v ,7% 4 33,3% v ,7% 4 33,3% v ,3% 2 16,7% v % 6 50% v % 3 25% 13. Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=11) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v ,2% 2 18,2% 4 36,4% 3 27,3% Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

15 rapportage CQI meting 5 INSPRAAK EN KEUZEVRIJHEID 14. Kunt u kiezen wie uw begeleider is? (n=12) 15. Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de begeleiding? (n=11) 16. Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft ('straf')? (n=10) 17. Heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen? (n=12) 18. Heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen? (n=12) 19. Heeft u inspraak in het opstellen van huisregels in uw huis? (n=12) 20. Kunt u kiezen waar uw begeleidings-gesprekken plaatsvinden (bijvoorbeeld bij u thuis of op kantoor)? (n=12) 21. Heeft u een begeleidingsplan? (n=12) 22. Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? (n=8) 23. Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? (n=9) Nee Ja Nee % Ja % v % 0 0% v ,4% 7 63,6% v % 5 50% v ,3% 2 16,7% v % 0 0% v ,3% 5 41,7% v ,3% 8 66,7% v ,7% 10 83,3% v % 6 75% v ,1% 8 88,9% 24. Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? (n=10) Nee Ja, korter dan een jaar geleden Ja, langer dan een jaar geleden Nee % Ja korter dan een jaar geleden % Ja langer dan een jaar geleden % v % 7 70% 0 0% 15

16 5 OMGANG MET UW BEGELEIDER 25. Heeft uw begeleider genoeg tijd voor u? (n=12) 26. Luistert uw begeleider aandachtig naar u? (n=12) 27. Is uw begeleider beleefd tegen u? (n=12) 28. Neemt uw begeleider u serieus? (n=12) 29. Houdt uw begeleider zich aan afspraken met u? (n=12) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v25 1 8,3% 4 33,3% 5 41,7% 2 16,7% v26 1 8,3% 2 16,7% 6 50% 3 25% v27 0 0% 3 25% 1 8,3% 8 66,7% v % 1 8,3% 3 25% 5 41,7% v29 1 8,3% 3 25% 4 33,3% 4 33,3% Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

17 rapportage CQI meting 6 DESKUNDIGHEID VAN UW BEGELEIDER 30. Begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn? (n=11) 31. Besteedt uw begeleider voldoende aandacht aan uw lichamelijke gezondheid? (n=12) 32. Stelt uw begeleider de juiste vragen? (n=12) 33. Zorgt de begeleiding voor een veilige sfeer in huis? (n=12) 34. Gaat de begeleiding goed om met ruzie in huis? (n=12) 35. Is er genoeg begeleiding in huis aanwezig? (n=11) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v ,3% 4 36,4% 4 36,4% 0 0% v ,3% 5 41,7% 3 25% 0 0% v % 4 33,3% 4 33,3% 1 8,3% v ,7% 4 33,3% 4 33,3% 2 16,7% v34 1 8,3% 5 41,7% 5 41,7% 1 8,3% v35 0 0% 3 27,3% 5 45,5% 3 27,3% 36. Is de begeleiding naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? (n=12) 37. Wordt het begeleidingsplan naar uw wens uitgevoerd? (n=11) Nee Ja Nee % Ja % v ,3% 5 41,7% v ,5% 5 45,5% 17

18 7 VERANDERINGEN IN KLACHTEN EN FUNCTIONEREN 38. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? (n=12) 39. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? (n=12) 40. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu: (n=12) Veel minder/iets minder goed Ongeveer hetzelfde Veel beter/een beetje beter Veel minder % Iets minder % Ongeveer % Een beetje % Veel beter % goed goed hetzelfde beter v38 1 8,3% 1 8,3% 3 25% 5 41,7% 2 16,7% v39 1 8,3% 0 0% 4 33,3% 5 41,7% 2 16,7% v ,7% 0 0% 3 25% 4 33,3% 3 25% 8 WOON- EN LEEFOMSTANDIGHEDEN 41. Met hoeveel mensen woont u in één huis? (n=12) Ik woon alleen Ik woon met 2 of 3 andere personen Ik woon met 6 of meer andere personen, namelijk: Ik woon met één ander persoon Ik woon met 4 of 5 andere personen v41 % Ik woon alleen 0 0% Ik woon met één ander persoon 0 0% Ik woon met 2 of 3 andere personen 0 0% Ik woon met 4 of 5 andere personen 0 0% Ik woon met 6 of meer andere personen namelijk: % Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

19 rapportage CQI meting 42. Is de grootte van uw woonruimte een probleem voor u? (n=12) 43. Is de kwaliteit van uw woning een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren) (n=12) 44. Is de staat van onderhoud van uw woning een probleem voor u? ((Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk of kapotte dingen) (n=12) 45. Is de mate waarin uw gemeenschappelijke huiskamer wordt schoon gehouden een probleem voor u? (n=12) Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem Een groot probleem % Een klein probleem % Geen probleem % v42 1 8,3% 4 33,3% 7 58,3% v % 4 33,3% 5 41,7% v44 0 0% 4 33,3% 8 66,7% v45 0 0% 1 8,3% 11 91,7% 46. Besteed de begeleiding aandacht aan de brandveiligheid op uw afdeling? (n=12) 47. Voelt u zich veilig in huis? (n=12) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v46 0 0% 5 41,7% 5 41,7% 2 16,7% v47 1 8,3% 1 8,3% 6 50% 4 33,3% 19

20 9 AANBOD VAN ACTIVITEITEN 48. Heeft u betaald of vrijwillig werk? (n=12) Nee Ja, betaald werk Ja, vrijwillig werk Ja, beide Nee % Ja betaald werk % Ja vrijwillig werk % Ja beide % v ,3% 3 25% 5 41,7% 0 0% 49. Neemt u deel aan dagactiviteiten (bijvoorbeeld op een DAC of zorgboerderij)? (n=12) 52. Kunt u bij uw instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? (n=11) Nee Ja Nee % Ja % v ,3% 5 41,7% v ,8% 2 18,2% 50. Spoort uw begeleider u aan om dagactiviteiten te ondernemen? (Denk hierbij aan (vrijwillig) werk en activiteiten bij een DAC of een zorgboerderij) (n=12) 51. Spoort uw begeleider u aan om buitenshuis iets in uw vrije tijd te doen? (Denk hierbij aan vrienden en familie bezoeken, of een cursus doen in een buurthuis) (n=12) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v ,3% 5 41,7% 2 16,7% 1 8,3% v ,3% 5 41,7% 2 16,7% 1 8,3% Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

21 rapportage CQI meting 10 INFORMATIE-UITWISSELING TUSSEN ZORGVERLENERS 53. Krijgt u behalve hulp van uw begeleider ook nog hulp van andere zorgverleners (bijvoorbeeld van de Riagg, polikliniek, of huisarts)? (n=12) Nee, ga verder met vraag 58 Ja Nee % Ja % v ,7% 10 83,3% 54. Heeft uw begeleider aan u toestemming gevraagd om informatie over u met deze zorgverleners te delen? (n=10) Nee Ja, eenmalig Ja, verschillende keren Nee % Ja eenmalig % Ja verschillende keren % v % 4 40% 2 20% 55. Moest u aan de andere zorgverlener(s) alles opnieuw vertellen over uw klachten? (n=10) 57. Geven uw begeleider u tegenstrijdige informatie? (n=10) Altijd/Meestal Soms Nooit Altijd % Meestal % Soms % Nooit % v % 2 20% 3 30% 0 0% v57 0 0% 1 10% 6 60% 3 30% 56. Zitten uw begeleider en de andere zorgverlener(s) op één lijn als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? (n=9) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v ,1% 4 44,4% 3 33,3% 1 11,1% 21

22 11 ALGEMENE MENING OVER DE INSTELLING 58. Welk cijfer geeft u aan de instelling waar u woont. Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. (n=12) 0 tm 5 6 tm 8 9 tm 10 v58 % 0 0 0% 1 0 0% 2 0 0% ,7% 4 0 0% 5 0 0% ,7% ,7% ,7% 9 0 0% ,3% Gemiddeld rapportcijfer 6,6 59. Zou u deze instelling bij andere mensen aanbevelen? (n=12) Beslist niet/waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel Beslist niet % Waarschijnlijk niet % Waarschijnlijk wel % Beslist wel % v59 1 8,3% 2 16,7% 5 41,7% 4 33,3% Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

23 rapportage CQI meting 12 OVER UZELF 60. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? (n=12) 61. Hoe zou u over het algemeen uw psychische gezondheid noemen? (n=11) Slecht Matig Goed Zeer goed Uitstekend Slecht % Matig % Goed % Zeer goed % Uitstekend % v60 1 8,3% 5 41,7% 5 41,7% 0 0% 1 8,3% v61 0 0% 9 81,8% 2 18,2% 0 0% 0 0% 62. Hoe ervaart u de kwaliteit van uw leven op een schaal van 0 tot 10. Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. (n=12) 0 tm 5 6 tm 8 9 tm 10 v62 % 0 1 8,3% 1 0 0% 2 1 8,3% 3 1 8,3% ,7% 5 1 8,3% % ,7% 8 1 8,3% 9 0 0% % Gemiddeld rapportcijfer 4,8 23

24 63. Bent u een man of een vrouw? (n=12) Man Vrouw Man % Vrouw % v ,7% 1 8,3% 64. Wat is uw leeftijd? (n=12) jonger dan 16 jaar 16 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 t/m 74 jaar 75 jaar of ouder v64 % jonger dan 16 jaar 0 0% 16 t/m 24 jaar 0 0% 25 t/m 34 jaar 2 16,7% 35 t/m 44 jaar 2 16,7% 45 t/m 54 jaar 4 33,3% 55 t/m 64 jaar 4 33,3% 65 t/m 74 jaar 0 0% 75 jaar of ouder 0 0% Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

25 rapportage CQI meting 65. Wat is uw hoogst voltooide opleiding (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift )? (n=12) Geen opleiding Lager onderwijs Lager of voorbereidend beroepsonderwijs Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Hoger beroepsonderwijs Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) Anders, namelijk: v65 % Geen opleiding 1 8,3% Lager onderwijs 3 25% Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 3 25% Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 0 0% Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 1 8,3% Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2 16,7% Hoger beroepsonderwijs 1 8,3% Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 1 8,3% Anders, namelijk: 0 0% 25

26 66. Wat is het geboorteland van uzelf? (n=12) 67. Wat is het geboorteland van uw vader? (n=11) 68. Wat is het geboorteland van uw moeder? (n=12) Nederland Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland (voormalig) Nederlandse Antillen Aruba Anders, namelijk: v66 % v67 % v68 % Nederland 10 83,3% 9 81,8% 7 58,3% Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 0 0% 0 0% 0 0% Suriname 0 0% 0 0% 1 8,3% Marokko 0 0% 0 0% 0 0% Turkije 0 0% 0 0% 0 0% Duitsland 0 0% 0 0% 1 8,3% (voormalig) Nederlandse Antillen 0 0% 0 0% 0 0% Aruba 0 0% 0 0% 0 0% Anders, namelijk: 2 16,7% 2 18,2% 3 25% 69. In welke taal praat u thuis het meeste? (n=12) Nederlands Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders, namelijk: v69 % Nederland % Fries 0 0% Nederlands dialect 0 0% Indonesisch 0 0% Sranan (Surinaams) 0 0% Marokkaans-Arabisch 0 0% Turks 0 0% Duits 0 0% Papiaments (Nederlandse Antillen) 0 0% Anders, namelijk: 0 0% Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

27 rapportage CQI meting 70. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? (n=12) Nee Ja Nee % Ja % v ,3% 2 16,7% 71 Hoe heeft die persoon u geholpen? (U mag meer dan één vakje aankruisen). (n=4) Heeft de vragen voorgelezen Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord Heeft op een andere manier geholpen, namelijk: Heeft mijn antwoorden opgeschreven Heeft de vragen in mijn taal vertaald v71 % Heeft de vragen voorgelezen 2 50% Heeft mijn antwoorden opgeschreven 2 50% Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord* 0 0% Heeft de vragen in mijn taal vertaald 0 0% Heeft op een andere manier geholpen namelijk: 0 0% Bij bovenstaande vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Daarom is de n in bovenstaande grafiek niet gebaseerd op het aantal respondenten dat de vraag beantwoord heeft maar op het aantal waarnemingen. * Cliënten die aangegeven hebben dat iemand anders de vragen in hun plaats beantwoord heeft, worden verwijderd uit het onderzoek. Daarom staat deze optie in deze tabel altijd op 0. In de responsanalyse (hoofdstuk 3) kunt u terugvinden in hoeveel gevallen iemand anders dan de cliënt de vragen beantwoord heeft. 27

28 13 EXTRA VRAGEN LEGER DES HEILS 72. Weet jij wat je zelf aan jouw begeleiding en/of jouw verblijf als eigen bijdrage moet betalen? (n=12) 73. Word je geholpen bij het (herstel van het) contact met jouw familie of vrienden? (n=12) 74. Wordt je geholpen om jouw vrije tijd leuk en zinvol door te brengen? (n=12) 75. Heb je toegang tot internet? (n=12) 76. Heb je vervoer naar school, werk of andere dagbesteding? (n=12) 77. Is jouw kamer afsluitbaar? (n=12) 78. Mag je bezoek op jouw eigen kamer ontvangen? (n=11) 79. Zijn de medewerkers gastvrij? (n=12) nee ja Nee % Ja % v % 3 25% v ,3% 5 41,7% v ,3% 5 41,7% v75 1 8,3% 11 91,7% v % 9 75% v77 0 0% % v78 0 0% % v ,7% 10 83,3% Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

29 rapportage CQI meting Bewonersvergadering 80. Ik bezoek de bewonersvergadering? (n=12) 81. Ik vind dat mijn bijdrage aan de bewonersvergadering meetelt? (n=11) nooit/soms regelmatig altijd Nooit % Soms % Regelmatig % Altijd % v ,7% 4 33,3% 3 25% 3 25% v ,2% 3 27,3% 5 45,5% 1 9,1% 82. De bewonersvergadering vind ik? (n=12) slecht, omdat... matig goed Slecht, omdat % Matig % Goed % v ,3% 3 25% 5 41,7% De bewonersvergadering vind ik slecht omdat Ze mij niet roepen, en daar niets aan doen. Is een wassen neus, wordt niks gedaan met wat je inbrengt. Ik nooit deel neem. We met veel dingen komen die we bv zouden willen veranderen hier, maar mijn gevoel is echt dat ze niets doen met onze wensen en inbreng. Het kan zijn dat het aantal gemaakte opmerkingen groter is dan het aantal respondenten dat slecht, omdat heeft geantwoord. De oorzaak hiervan kan zijn dat sommige respondenten ook een opmerking gemaakt hebben als ze de optie matig ingevuld hebben of dat respondenten vraag 82 niet ingevuld hebben maar alleen een opmerking gemaakt hebben. 29

30 E-Health 83. Heeft u weleens gebruik gemaakt van de computer (Ehealth) om contact te leggen met de begeleiding of begeleiding te ontvangen van het Leger des Heils? (n=12) 84. Vindt u dit een goede en prettige manier om vragen te stellen aan de begeleiding of om begeleiding te ontvangen? (n=1) 85. Bent u bekend met de mogelijkheid om contact te leggen / begeleiding te ontvangen via de computer met het Leger des Heils? (n=12) 86. Bent u in de gelegenheid en zou u behoefte hebben om via de computer contact te krijgen met / of begeleiding te krijgen van het Leger des Heils? (n=7) nee ja Nee % Ja % v ,7% 1 8,3% v % 0 0% v % 3 25% v ,4% 2 28,6% Toelichting bij vraag 84: Goede verstandhouding PBR. Het is voor mij heel belangrijk dat ik nu kan zeggen voel me niet goed of boos, dat ze mij met rust laten en we bv het gesprek de dag erop hebben. Als ik ook weer bv rustig ben. Inspraak 87. Heeft u inspraak in de organisatie van recreatieve / zingevende activiteiten (zoals film, een uitje, enz.)? (n=11) nee ja Nee % Ja % v ,5% 5 45,5% Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

31 rapportage CQI meting DEEL 2 VERBETERSCORES In deel 2 van deze rapportage worden de verbeterscores ten behoeve van interne kwaliteitsverbetering gepresenteerd. Dit gedeelte van de rapportage valt niet onder de door het Kwaliteitsinstituut gestelde CQIrichtlijnen. 31

32 05 METHODE VERBETERSCORES Om inzichtelijk te maken welke aspecten van de zorgverlening verbeterd kunnen worden, zijn verbeterscores berekend. Deze verbeterscores zijn berekend op basis van de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst en de zogenaamde belangscores. Tijdens de ontwikkeling van het sectorspecifieke CQI meetinstrument is er tevens een belangenvragenlijst ontwikkeld en afgenomen bij de pilot. Deze belangenvragenlijst meet hoe belangrijk de respondent een bepaalde vraag uit de vragenlijst vindt. Bijvoorbeeld: Vraag uit de CQI vragenlijst: Staat de zorginstelling open voor uw wensen? Vraag uit de belangenvragenlijst CQI: Vindt u het belangrijk dat de zorginstelling open staat voor uw wensen? De antwoordmogelijkheden voor de belangenvragenlijst zijn: niet belangrijk, eigenlijk wel belangrijk, belangrijk, heel erg belangrijk. Door aan elk van deze antwoorden een score te koppelen (1=niet belangrijk, 2=eigenlijk wel belangrijk, 3=belangrijk, 4=heel erg belangrijk) kan een belangscore worden berekend. Deze belangscore is dan het gemiddelde van de antwoorden van alle cliënten (uit de pilot) samen, en ligt dus tussen de 1 en 4. Hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker de vraag is voor de cliënten. Anders gezegd: hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker het betreffende aspect van de zorgverlening is. Om tot de verbeterscore te komen wordt de belangscore vermenigvuldigd met het percentage negatieve antwoorden dat gegeven is op de corresponderende vraag uit de CQI vragenlijst (ter illustratie: de paarse staaf in het staafdiagram). Vraag 6, 7, 8, 21, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48 en 49 komen niet voor in de belangenvragenlijst. Voor deze vragen kan dan ook geen verbeterscore berekend worden. Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

33 rapportage CQI meting Als de belangscore afgezet wordt tegen het percentage negatieve ervaringen ontstaat de volgende figuur waarin 4 verschillende kwadranten te onderscheiden zijn. De vier kwadranten van een verbeterkwadrant hebben elk een eigen betekenis. Deze is als volgt: I. Hoewel het belang van de vragen in dit kwadrant hoog is, is er weinig tot geen verbetering nodig omdat relatief weinig cliënten een negatief antwoord hebben gegeven. Het zijn de pluspunten van de zorginstelling en het advies is om deze op peil te houden. II. Dit zijn de verbeterpunten met een hoge prioriteit. Er valt veel winst te behalen door met de vragen in dit kwadrant aan de slag te gaan. Ze kennen een hoog belang en relatief veel cliënten hebben een negatieve ervaring. III. Vanwege een laag belang van deze vragen en een laag percentage negatieve antwoorden is weinig verbetering nodig. IV. Een laag belang en relatief veel negatieve antwoorden: Verbetering is mogelijk maar de prioriteit van deze verbeterpunten is laag. De indeling van de kwadranten is gemaakt aan de hand van de gemiddelde belangscore en de gemiddelde score van de negatieve ervaringen. Dit gemiddelde is berekend door alle scores bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal vragen in de belangenvragenlijst. De uitkomst hiervan bepaalt waar de assen in het diagram worden geplaatst. De gemiddelde belangscore wordt weergegeven op de verticale as en het gemiddelde van de negatieve ervaringen wordt weergegeven op de horizontale as in de navolgende diagrammen. 33

34 laag % negatieve ervaringen 06 VERBETERKWADRANTEN Hieronder wordt per thema uit de vragenlijst een verbeterkwadrant getoond. 1 BEREIKBAARHEID VAN DE BEGELEIDER 4 hoog belang 3,5 3 2,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v02 v03 v04 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 2. Is het een probleem voor u om door de week overdag uw begeleider te spreken te krijgen? (n=12) 3. Is het een probleem voor u om in het weekend overdag een begeleider te spreken te krijgen? (n=12) 4. Is het een probleem voor u om s avonds of 's nachts een begeleider te spreken te krijgen? (n=12) 2,76 8,3 0,23 2,38 16,7 0,40 2,46 25,0 0,62 Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

35 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 2 INFORMATIEVOORZIENING hoog belang 4 3,5 3 0% 20% 40% 2,5 60% 80% 100% 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v05 v09 v10 v11 v12 v13 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 5. Heeft u informatie gekregen over wat u moet doen in een noodsituatie 3,12 41,7 1,30 (bijvoorbeeld als het niet goed met u gaat)? (n=12) 9. Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw 2,79 66,7 1,86 cliëntdossier? (n=12) 10. Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? (n=12) 2,53 83,3 2, Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? (n=12) 2,10 50,0 1, Heeft u informatie gekregen over de cliëntvertrouwenspersoon? (n=12) 2,34 75,0 1, Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=11) 3,12 36,4 1,14 35

36 laag % negatieve ervaringen 3 INSPRAAK EN KEUZEVRIJHEID hoog belang 4 3,5 3 0% 20% 40% 2,5 60% 80% 100% 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v22 v23 v24 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 14. Kunt u kiezen wie uw begeleider is? (n=12) 2,76 100,0 2, Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de begeleiding? 2,36 36,4 0,86 (n=11) 16. Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft ('straf')? (n=10) 2,65 50,0 1, Heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen? (n=12) 2,93 83,3 2, Heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen? (n=12) 2,67 100,0 2, Heeft u inspraak in het opstellen van huisregels in uw huis? (n=12) 2,76 58,3 1, Kunt u kiezen waar uw begeleidings-gesprekken plaatsvinden (bijvoorbeeld 2,36 33,3 0,79 bij u thuis of op kantoor)? (n=12) 22. Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? (n=8) 2,23 25,0 0, Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? (n=9) 3,16 11,1 0, Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? (n=10) 3,09 30,0 0,93 Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

37 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 4 OMGANG MET UW BEGELEIDER 4 hoog belang 3,5 0% 20% 3 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v25 v26 v27 v28 v29 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 25. Heeft uw begeleider genoeg tijd voor u? (n=12) 3,12 41,6 1, Luistert uw begeleider aandachtig naar u? (n=12) 3,30 25,0 0, Is uw begeleider beleefd tegen u? (n=12) 3,11 25,0 0, Neemt uw begeleider u serieus? (n=12) 3,46 33,3 1, Houdt uw begeleider zich aan afspraken met u? (n=12) 3,23 33,3 1,08 37

38 laag % negatieve ervaringen 5 DESKUNDIGHEID VAN UW BEGELEIDER hoog belang 4 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v30 v31 v32 v33 v34 v35 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 30. Begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn? (n=11) 3,31 63,7 2, Besteedt uw begeleider voldoende aandacht aan uw lichamelijke 2,86 75,0 2,15 gezondheid? (n=12) 32. Stelt uw begeleider de juiste vragen? (n=12) 2,95 58,3 1, Zorgt de begeleiding voor een veilige sfeer in huis? (n=12) 2,95 50,0 1, Gaat de begeleiding goed om met ruzie in huis? (n=12) 3,16 50,0 1, Is er genoeg begeleiding in huis aanwezig? (n=11) 2,69 27,3 0,73 Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

39 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 6 WOON- EN LEEFOMSTANDIGHEDEN 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v42 v43 v44 v45 v46 v47 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 42. Is de grootte van uw woonruimte een probleem voor u? (n=12) 2,86 8,3 0, Is de kwaliteit van uw woning een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld 3,05 25,0 0,76 aan geluidsoverlast door dunne muren) (n=12) 44. Is de staat van onderhoud van uw woning een probleem voor u? 2,98 0,0 0,00 ((Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk of kapotte dingen) (n=12) 45. Is de mate waarin uw gemeenschappelijke huiskamer wordt schoon 3,07 0,0 0,00 gehouden een probleem voor u? (n=12) 46. Besteed de begeleiding aandacht aan de brandveiligheid op uw 3,12 41,7 1,30 afdeling? (n=12) 47. Voelt u zich veilig in huis? (n=12) 3,19 16,6 0,53 39

40 laag % negatieve ervaringen 7 AANBOD VAN ACTIVITEITEN hoog belang 4 3,5 3 2,5 0% 20% 40% 60% 2 80% 100% 1,5 hoog % negatieve ervaringen v50 v51 v52 laag belang 1 vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 50. Spoort uw begeleider u aan om dagactiviteiten te ondernemen? (Denk hierbij aan (vrijwillig) werk en activiteiten bij een DAC of een zorgboerderij) (n=12) 51. Spoort uw begeleider u aan om buitenshuis iets in uw vrije tijd te doen? (Denk hierbij aan vrienden en familie bezoeken, of een cursus doen in een buurthuis) (n=12) 52. Kunt u bij uw instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? (n=11) 2,25 75,0 1,69 2,21 75,0 1,66 2,17 81,8 1,78 Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

41 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 8 INFORMATIE-UITWISSELING TUSSEN ZORGVERLENERS 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v54 v55 v56 v57 1 laag belang vraag Belangscore % negatieve ervaringen verbeterscore 54. Heeft uw begeleider aan u toestemming gevraagd om informatie over 2,87 40,0 1,15 u met deze zorgverleners te delen? (n=10) 55. Moest u aan de andere zorgverlener(s) alles opnieuw vertellen over 2,76 70,0 1,93 uw klachten? (n=10) 56. Zitten uw begeleider en de andere zorgverlener(s) op één lijn als het 3,00 55,5 1,67 gaat over de beste behandeling voor uw klachten? (n=9) 57. Geven uw begeleider u tegenstrijdige informatie? (n=10) 3,26 10,0 0,33 41

42 07 SAMENVATTING Respons Van de 18 cliënten die terecht zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek zijn uiteindelijk 12 valide vragenlijsten teruggekomen. Het netto responspercentage is 66,67%. Algeheel oordeel Van de respondenten zou 33,3% Leger des Heils - Domus Nijmegen beslist wel aanbevelen bij anderen en 8,3% zou Leger des Heils - Domus Nijmegen beslist niet aanbevelen bij anderen. Respondenten beoordeelden Leger des Heils - Domus Nijmegen gemiddeld met een 6,6. Het cijfer 10 wordt door 8,3% van de respondenten gegeven en 0% van de respondenten geeft het cijfer 0. Opvallende scores De drie vragen met het hoogste percentage positieve antwoorden zijn: Vraag 45. Is de mate waarin uw gemeenschappelijke huiskamer wordt schoon gehouden een probleem voor u? (n=12) (91,7%). Vraag 23. Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? (n=9) (88,9%). Vraag 21. Heeft u een begeleidingsplan? (n=12) (83,3%). De drie vragen met het hoogste percentage negatieve antwoorden zijn: Vraag 14. Kunt u kiezen wie uw begeleider is? (n=12) (100%). Vraag 18. Heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen? (n=12) (100%). Vraag 10. Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? (n=12) / Vraag 17. Heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen? (n=12) (83,3%). Verbeterscores De drie vragen met de laagste verbeterscore zijn: Vraag 45. Is de mate waarin uw gemeenschappelijke huiskamer wordt schoon gehouden een probleem voor u? (n=12) (score: 0,00). Vraag 44. Is de staat van onderhoud van uw woning een probleem voor u? ((Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk of kapotte dingen) (n=12) (score: 0,00). Vraag 2. Is het een probleem voor u om door de week overdag uw begeleider te spreken te krijgen? (n=12) (score: 0,23). Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

43 rapportage CQI meting De drie vragen met de hoogste verbeterscore zijn: Vraag 14. Kunt u kiezen wie uw begeleider is? (n=12) (score: 2,76). Vraag 18. Heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen? (n=12) (score: 2,67). Vraag 17. Heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen? (n=12) (score: 2,44). In bijlage 3 vindt u een overzicht van de verbeterscores van hoog naar laag. 43

44 BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES Op basis van de vragen uit de vragenlijst kunnen kwaliteitsdimensies opgesteld worden. Een kwaliteitsdimensie voegt een aantal vragen uit de vragenlijst samen waarvan (statistisch) vastgesteld is dat ze hetzelfde aspect van de zorgverlening meten, bijvoorbeeld het aspect zorgafspraken. Op basis van de vragenlijst voor cliënten beschermd wonen kunnen tien kwaliteit dimensies berekend worden. Onderstaande tabel laat zien welke kwaliteitsdimensies gevormd kunnen worden en uit welke vragen deze kwaliteitsdimensies bestaan. Bejegening V13 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? V25 Heeft u begeleider genoeg tijd voor u? V26 Luistert uw begeleider aandachtig naar u? V27 Is uw begeleider beleefd tegen u? V28 Neemt uw begeleider u serieus? V29 Houdt uw begeleider zich aan afspraken met u? Kwaliteit huisvesting V42 Is de grootte van uw woonruimte een probleem voor u? V43 Is de kwaliteit van uw woning een probleem voor u? V44 Is de staat van onderhoud van uw woning een probleem voor u? V45 Is de mate waarin uw gemeenschappelijke huiskamer wordt schoon gehouden een probleem voor u? Informatie over cliëntenrechten V9 Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? V10 Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? V11 Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? V12 Heeft u informatie gekregen over de cliëntvertrouwenspersoon? Bereikbaarheid begeleiders V2 Is het een probleem voor u om door de week overdag uw begeleider te spreken te krijgen? V3 Is het een probleem voor u om in het weekend overdag een begeleider te spreken te krijgen? V4 Is het een probleem voor u om s avonds of s nachts een begeleider te spreken te krijgen? Deskundigheid begeleiders V30 Begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn? V31 Besteedt uw begeleider voldoende aandacht aan uw lichamelijke gezondheid? V32 Stelt uw begeleider de juiste vragen? V33 Zorgt de begeleider voor een veilige sfeer in huis? V34 Gaat de begeleiding goed om met ruzie in huis? V35 Is er genoeg begeleiding in huis aanwezig? V47 Voelt u zich veilig in huis? Keuzemogelijkheid V14 Kunt u kiezen wie uw begeleider is? V17 Heeft u kunnen kiezen in welk huis u ging wonen? V18 Heeft u kunnen kiezen met wie u ging samenwonen? V19 Heeft u inspraak in het opstellen van huisregels in uw huis? Informed consent V22 Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw begeleidingsplan? V23 Heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? V24 Is uw begeleidingsplan in overleg met u bijgesteld? Samenwerking meerdere hulpverleners V56 Zitten uw begeleiders en de andere zorgverlener(s) op één lijn als het gaat over de beste V55 Moest u aan de andere zorgverlener(s) alles opnieuw vertellen over uw klachten? behandeling over uw klachten? Leger des Heils - Domus Nijmegen CQI Beschermd wonen (GGZ)

45 rapportage CQI meting V57 Geven uw begeleiders u tegenstrijdige informatie? Informatie over de begeleiding Ervaren functioneren V6 Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw begeleiding? V7 Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? V8 Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de begeleiding kunt verwachten? V38 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? V39 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? V40 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu: Voor elke kwaliteitsdimensie kan een gemiddelde verdeling worden berekend en een gemiddelde score. De gemiddelde verdeling laat zien hoe de antwoorden van respondenten op alle vragen behorende tot de betreffende kwaliteitsdimensie, verdeeld zijn over de antwoordcategorieën. De verschillende vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie worden dus samengevat in één grafiek (staafdiagram). Bij het berekenen van de gemiddelde verdeling worden alleen respondenten meegenomen die meer dan de helft van de vragen per kwaliteitsdimensie beantwoord hebben. De gemiddelde score laat zien hoe er gemiddeld genomen gescoord wordt op de vragen die onderdeel zijn van een kwaliteitsdimensie. Om de gemiddelde score te berekenen zijn er aan de antwoordopties punten toegekend (zie onderstaande tabel). Vervolgens is per respondent berekend hoe hij/zij gemiddeld scoort op de vragen behorende tot de kwaliteitsdimensies. Het gemiddelde van deze score is de gemiddelde score voor een kwaliteitsdimensie. De maximale score die behaald kan worden is 4 punten (voornamelijk positieve antwoorden) en de minimale score is 1 punt (voornamelijk negatieve antwoorden). Bij het berekenen van de gemiddelde score worden alleen respondenten meegenomen die de helft of meer van de vragen per dimensie beantwoord hebben. Antwoordcategorie score Antwoordcategorie score Nooit 1 Geen 1 Soms 2 Klein 2 Meestal 3 Groot 3 Altijd 4 Antwoordcategorie score Antwoordcategorie score Veel minder 1 Nee 1 Iets minder 2 Ja 2 Hetzelfde 3 Beetje beter 4 Veel beter 5 45

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Maastricht (Boschkwartier) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder klinische cliënten. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant Lievegoed Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga VGA01 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting (officieus) Leger des Heils (De Wending) juli 2012. Kortdurende ambulante GGZ. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting (officieus) Leger des Heils (De Wending) juli 2012. Kortdurende ambulante GGZ. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting (officieus) Kortdurende ambulante GGZ Leger des Heils (De Wending) Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils. Juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils. Juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BW Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Momentum GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Juli 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending Versie 1.0.0 Mei 2012 www.triqs.nl Drs. A. Weynschenk Officieus VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord BW totaal Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger Des Heils ZW Nederland - De Linde Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage meting VV&T (PG)

Rapportage meting VV&T (PG) Rapportage meting VV&T (PG) Leger Des Heils Midden Nederland - De Blinkert Versie 1.0.0 Mei 2012 Drs. A. Weynschenk Officieus www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2012

Cliënttevredenheidsonderzoek 2012 Cliënttevredenheidsonderzoek 212 Analyse van de resultaten En advies besluitvorming Doel: Een analyse van de resultaten van het CTO 212 Doelgroep: Raad van Bestuur, directie, management en cliëntenraad

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ De FortaGroep Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Versie 1.0.0 Juli 2014 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, december 2014 is

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 PG4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG In opdracht van ZuidOostZorg Dr. Prakkenleane 14 9247 BZ Ureterp www.zuidoostzorg.nl (0512) 305305 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG In opdracht van ZuidOostZorg Stationsweg 76 8401 DT Gorredijk www.zuidoostzorg.nl (0513) 521400 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Beschermd Wonen (ggz)

Werkinstructies voor de CQI Beschermd Wonen (ggz) Werkinstructies voor de 1 Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Beschermd Wonen geeft informatie over de kwaliteit van het beschermd wonen gezien vanuit het perspectief van de cliënt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz)

Werkinstructies voor de CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Werkinstructies voor de 1 Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Begeleid Zelfstandig geeft informatie over de kwaliteit van het begeleid zelfstandig wonen gezien vanuit het perspectief

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Diabetes

Werkinstructies voor de CQI Diabetes Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van de diabetesketenzorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De nadruk van de vragenlijst ligt

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Steekproefrapport Klinisch Verslavingszorg Noord Nederland Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Ambulante opvang Neos. C.M.S. Huijben J. Weistra. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Ambulante opvang Neos. C.M.S. Huijben J. Weistra. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Ambulante opvang Neos 202 C.M.S. Huijben J. Weistra Van Loveren & Par tners 202 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek CQI onderzoek - De Lijte Somatiek In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0512) 571 800 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ Leonard

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Eerstelijns Verloskunde

Werkinstructies voor de CQI Eerstelijns Verloskunde Werkinstructies voor de CQI 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI bedoeld? De CQI Eerstelijns verloskunde is bedoeld om de kwaliteit van eerstelijns verloskundige zorg (van verloskundigen èn van verloskundig

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg

Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg Arkin, Novarum november nuari 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Cliëntenthermometer volwassenen/ouderen GGZ Westelijk Noord-Brabant

Cliëntenthermometer volwassenen/ouderen GGZ Westelijk Noord-Brabant Cliëntenthermometer volwassenen/ouderen GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk maart 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Juli%2013% % Geachte%lezer%van%dit%cliënttevredenheidsonderzoek,% %

Juli%2013% % Geachte%lezer%van%dit%cliënttevredenheidsonderzoek,% % Juli%2013% % Geachte%lezer%van%dit%cliënttevredenheidsonderzoek,% % Hieronder%vind%u%een%%de%uitkomsten%van%een%tweetal%onderzoeken%naar%de%tevredenheid% van%de%cliënten%van%carehouse,%uitgevoerd%door%triqs.%het%eerste%onderzoek%is%gericht%

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten Werkinstructies voor de CQI voor verstandelijk gehandicapten In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI maakt geen deel uit van een

Nadere informatie