> Datum: 16 november 2007 Nummer" name="description"> > Datum: 16 november 2007 Nummer">

4l^cob^l6^u ^u^ti. ifuj2^ (JlécUi^u. 1. Concept raadsbesluit 1. Gemeenschappelijke regelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4l^cob^l6^u ^u^ti. ifuj2^ (JlécUi^u. 1. Concept raadsbesluit 1. Gemeenschappelijke regelingen"

Transcriptie

1 .s "E I T- f cj OJ C3 H» ey 8 T 1 d ij C JK; 03 vertrouwelijk: JA / NEE w / W fl gemeente QQSte 4l^cob^l6^u ^u^ti ifuj2^ (JlécUi^u ThOUt NOTA VOOR DE RAAD <\l -M i/^'i>> Datum: 16 november 2007 Nummer raadsnofêi: " 00 / 10 U Onderwerp: ICT samenwerking " Portefeuillehouder: Gerbrands Bijlagen: Ter inzage: 1. Concept raadsbesluit 1. Gemeenschappelijke regelingen Voorstel: 1. Toestemming verlenen aan het treffen van 3 bilaterale gemeenschappelijk regelingen "Bovengemeentelijke Samenwerking ICT" 10 :O j Aanleiding De afgelopen tijd hebben wij u kunnen mededelen dat de gemeente Oosterhout, Oisterwijk, Baarle-Nassau en (recent) de gemeente Hilvarenbeek samenwerken op ICT-gebied. De vele ontwikkelingen die de komende jaren op de gemeenten af komen maken deze samenwerking noodzakelijk. Het garanderen van een betere dienstverlening richting de Oosterhoutse burgers, het bedrijfsleven en instellingen vormt voor ons het uiteindelijke doel en de ICT-samenwerking draagt daar door schaalvergroting aan bij. Argumenten Samenwerking op ICT-gebied met de andere gemeenten levert voordelen op in de zin van risicobeheersing, bedrijfszekerheid, efficiency van bedrijfsmiddelen en verbetering van dienstverlening. Uitgangspunt voor deze samenwerking is daarbij om meer te kunnen doen met dezelfde middelen. Het shared service centre ICT Oosterhout (werknaam Equalit) verzorgt het beheer en de advisering op ICT-gebied voor een 4-tal gemeenten, te weten Baarle-Nassau, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Oosterhout. De ICT-samenwerking is in 2005 gestart met de gemeente Oisterwijk en elk jaar is er een gemeente aangesloten. Daarnaast zijn op dit moment gesprekken gaande over ICT-samenwerking met een aantal andere gemeenten en (overheids)instanties. Equalit beheert op dit moment meer dan 850 PC's en levert ICT-dienstverlening voor in totaal meer dan inwoners. Equalit is onderdeel van de gemeente Oosterhout en formeel op 1 januari 2007 van start gegaan. Equalit beschikt sindsdien over een eigen begroting en rekening. De samenwerking geschiedt op basis van een bilaterale gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente die wil samenwerken en de gemeente Oosterhout. Ondersteuning en advies vindt geheel plaats vanuit Equalit. Wel is er in elke gemeente sprake van goed georganiseerd applicatiebeheer en is een contactpersoon op managementniveau aanwezig die zorgt voor de contacten met Equalit. De contactpersoon bewaakt onder andere de prestaties van Equalit op basis van periodieke overzichten. Elk kwartaal is er op directieniveau een klantenraad waar gezamenlijk gesproken wordt over de dienstverlening van Equalit. uitdraai van: :06 pagina: 1

2 WW w gemeente Oosterhout Gemeenschappelijke ICT biedt de nodige voordelen. De inkoop op ICT-gebied (voornamelijk software) wordt gezamenlijk gedaan, waarmee al aanzienlijke besparingen, zowel bij aanschaf en onderhoud, maar ook bij inrichting en beheer, zijn behaald. Het beheer van een aantal pakketten is centraal bij Equalit ondergebracht en op dit moment wordt onderzocht of dat ook mogelijk is voor de (nieuwe) basisregistraties adressen gebouwen en basiskaart. Op het gebied van elektronische dienstverlening is gekozen voor aanschaf van één systeem. Door te leren van eerdere implementaties zijn ook hierbij aanzienlijke besparingen in tijd en geld behaald. Alle 4 de gemeenten gaan mede daardoor in de (verplichte) 65% elektronische dienstverlening eind 2007 halen. Ook de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is op deze wijze aangepakt. Selecties van nieuwe pakketten vinden zo veel mogelijk gezamenlijk plaats waarbij de gemeente wel haar eigen beleidsvrijheid houdt. De gemeenschappelijke ICT biedt kansen om ook op andere gebieden samen te werken. Zo heeft de gemeente Baarle-Nassau besloten om per 1 januari 2008 de salarisadministratie bij de gemeente Oosterhout onder te brengen en ook op het gebied van financiën en sociale zekerheid wordt veel samengewerkt. Daarnaast biedt Equalit op verzoek van de deelnemende gemeenten aanvullende diensten. Zo loopt op dit moment een onderzoek naar advies en beheer van telecommunicatie. Kanttekeningen Met de gemeenten Baarle-Nassau en Oisterwijk zijn overeenkomsten gesloten. In de brief aan uw raad van 3 oktober 2006 hebben wij aangegeven dat een organisatievorm nodig is, die aansluit bij de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de samenwerking. Dit is een gemeenschappelijke regeling zonder gemeenschappelijk orgaan of openbaar lichaam. Het samenwerkingsverband heeft geen apart bestuur. De voorgenomen regeling is een bilaterale regeling en laat zich het best omschrijven als een bestuursovereenkomst die wordt aangegaan door de twee colleges van de betrokken gemeenten. De voorgenomen regeling is qua inhoud gelijk aan de eerder met de gemeenten Oisterwijk en Baarle-Nassau gesloten overeenkomst. Door een lichte regeling te treffen wordt enerzijds benadrukt dat het een samenwerking van gemeenten betreft en anderzijds dat efficiëntie op het gebied van bedrijfsvoering de reden is om samen te werken. De bestaande overeenkomsten met de gemeente Oisterwijk en Baarle-Nassau dienen derhalve nu te worden omgezet in een regeling en de regeling met Hilvarenbeek dient bekrachtigd te worden. Het is een flexibele samenwerkingsvorm waarbij jaarlijks afspraken worden gemaakt over de gewenste diensten en producten op het gebied van ICT. De afspraken voor het jaar 2008 zijn neergelegd in de producten- en dienstencatalogus die u als bijlage 1 bij de regeling aantreft. De raad wordt gevraagd bij voorbaat toestemming te verlenen aan het college van B&W om de PDC te wijzigen binnen de kaders van de Regeling. Benodigde Middelen Financiën: Alle noodzakelijke kosten worden door de gemeenten Oisterwijk, Baarle-Nassau en Hilvarenbeek betaald op basis van het aantal werkplekken. Oosterhout heeft de bestaande uitdraai van: :06 pagina:2

3 WW w gemeente Oosterhout budgetten ingebracht. Mogelijke financiële risico's liggen momenteel volledig bij de gemeente Oosterhout, maar die risico's zijn goed afdekt door de overeenkomsten die met de verschillende gemeenten zijn gesloten. De voorgaande jaren hebben aangetoond dat het totale budget toereikend is en dat er voldoende voorzieningen zijn getroffen voor toekomstige vervangingen van apparatuur. Mocht het aantal deelnemende gemeenten in de komende tijd verder toe nemen, dan zal worden gezocht naar een passende organisatievorm, die ook recht doet aan een evenwichtige spreiding van mogelijke risico's. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, W.H. HUIJBREGTS-SCHIEDON, burgemeester. W.P.H. Redert, secretaris uitdraai van: :06 pagina:3

4 WW w gemeente BESLUIT VAN DE RAAD Nummer: DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; gelezen het voorstel van het college van 16 november 2007; BESLUIT: 1. Toestemming te geven aan het college van Burgemeester en Wethouders tot het treffen van een bilaterale Gemeenschappelijke Regeling "Bovengemeentelijke ICT samenwerking"met respectievelijk de gemeenten Oisterwijk, Baarle-Nassau en Hilvarenbeek. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december DE, voorzitter., griffier. uitdraai van: :06 pagina:4

5 g e meente Oisterwijk WW W Gemeente BOVENGEMEENTEUJKE SAMENWERKING ICT OISTERWUK EN OOSTERHOUT APPENDIX 1: PRODUCTEN- EN DIENSTENCATALOGUS (PDC) ICT OOSTERHOUT EN Oisterwijk Partijen, de colleges van burgemeester en wethouders van Oosterhout en van Oisterwijk, gelet op artikel 3 van de GR samenwerking ICT, Verklaren de volgende nadere afspraken te hebben gemaakt: 1 DEFINITIES 2 2 IMPLEMENTATIE 4 3 UIT TE (DOEN) VOEREN TAKEN ALGEMENE BEPALING STANDAARD ICT KANTOOROMGEVING MUTATIES DOOR MIDDEL VAN GEAUTOMATISEERDE KLANTENCONTACTEN Autorisatieservice Software updates UITWIJK WERKZAAMHEDEN BUITEN KANTOORTIJDEN I-ADVIES 11 4 KOSTEN PER WERKPLEK INLEIDING WERKPLEKKOSTEN 12

6 PDC Oisterwijk - Oosterhout 1 DEFINITIES In dit appendix en de bijbehorende bijlagen wordt verstaan onder: a. Applicatieserver: Dit is een server welke als basis dient voor het aanbieden van applicaties. Binnen de samenwerking is dit op basis van Microsoft Server b. Backup-window: Dit is de periode waarin de centrale systemen buiten gebruik gesteld zijn en het gebruik niet gegarandeerd is vanwege het veilig stellen van de systemen. Deze periode is dagelijks van 22:00 uur tot 7:00 uur c. Concurrent Users: Het maximum aantal gebruikers dat gelijktijdig gebruik zal maken van de diensten. Het maximum aantal Concurrent Users is bepaald op 80% van de Gebruikersorganisatie. d. Continuïteit: De genomen maatregelen om de continuïteit van de ICT dienstverlening te garanderen. Dit is het dagelijks maken van een veiligheidskopie (Backup) e. Databaseserver: Speciaal voor het opslaan van gegevens in database's ingericht server systeem. Binnen de standaard van de samenwerking is dit op basis van Oracle. f. Datacommunicatie Onder Datacommunicatie worden alle verbindingen tussen Oosterhout en de Locaties van Oisterwijk verstaan waarop de ICT dienst afgeleverd wordt. De aflevering geschiedt per Locatie op één koppelvlak. g. Gebruikersorganisatie: Het maximum aantal te verrekenen werkplekken bij Oisterwijk dat gebruik kan maken van de diensten. Dit aantal wordt jaarlijks op 1 januari van elk jaar vastgesteld. h. Gebruikstijden: Dit zijn de uren waarop de systemen beschikbaar zijn voor gebruik. Dit is 7*24 uitgezonderd het backup-window en het onderhouds-window. i. Kantoortijden: Dit zijn de tijden waarop de gebruiker de systemen kan gebruiken en ondersteuning door de servicedesk en systeembeheer aanwezig is. Deze tijden zijn: ma t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur en op donderdag van 8.00 uur tot 19:00 uur j. Locaties: Dit zijn alle gebouwen en instellingen in Oisterwijk waarin de ICT-producten en -diensten vanuit Oosterhout afgeleverd wordt. k. Major Incident Een algehele storing in de reeds door Oosterhout opgeleverde ICT-omgeving bij meer dan 10% van de Gebruikersorganisatie of een storing in de reeds opgeleverde ICT-omgeving waardoor geen directe dienstverlening aan de burgers van Oisterwijk mogelijk is.

7 PDC Oisterwijk - Oosterhout l. Minor Incident Verstoringen in de reeds door Oosterhout opgeleverde ICT-omgeving welke geen Major Incident betreffen. m. Onderhouds-window: Dit is de periode waarin voor systeemonderhoud systeemaanpassingen gedaan worden welke, omwille van de beschikbaarheid van de systemen, niet in kantoortijd uitgevoerd kunnen worden. Dit is iedere week op een nader te bepalen dag van 19:00 uur tot 24:00 uur n. Partijen: het college van) de gemeente Oosterhout en (het college van) de gemeente Oisterwijk gezamenlijk. o. Performance: De Performance is gedefinieerd als de over een jaar gemeten responsetijd van het computersysteem en de datacommunicatie samen tot en met de kantooromgeving op Locatie bij Oisterwijk. De overeengekomen Performance geldt bij het maximum aantal Concurrent Users, zonder gelijktijdige batch- of query processen anders dan vooraf overeen te komen en schriftelijk vast te leggen. p. Prestatiecriterium: Het per prestatie bepaalde percentage tijdens de Kantoortijden over het jaar, van 1 januari tot 31 december. q. Regeling: De gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT r. Response Onder response wordt verstaan de tijd waarbinnen een melding van een incident in behandeling wordt genomen. s. Telewerken: Dit is het via internet -met gebruik van al dan niet door Oosterhout ter beschikking gestelde hardware- middels de browser en authenticatie middelen toegang krijgen tot de systeemomgeving voor Oisterwijk op de systemen van Oosterhout. t. Veiligheid: De genomen maatregelen en procedures om de toegang tot de systemen door onbevoegden te voorkomen evenals de voorzieningen tegen virussen, spyware en andere malware.

8 PDC Oisterwijk - Oosterhout 2 IMPLEMENTATIE Per 1 januari 2006 is het Project zoals beschreven in het PID opgeleverd. Hiermee is de taakuitoefening operationeel. 3 UIT TE (DOEN) VOEREN TAKEN 3.1 Algemene bepaling Deze producten- en dienstencatalogus (PDC) beschrijft de standaard van taken die Oosterhout uitvoert of uit doet voeren voor Oisterwijk Oosterhout stelt de in gebruik zijnde programmatuur met bijbehorende database(s) op apparatuur bij Oosterhout ter beschikking voor gebruik door Oisterwijk en voert gegevensverwerking waarbij Oosterhout een inspanningsverplichting heeft om de genoemde prestatiecriteria te behalen. De in deze PDC beschreven standaard van diensten en applicaties die Oosterhout aanbiedt, kan worden aangepast. Dit maakt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT indien wenselijk op te nemen in de PDC. Indien daartoe noodzakelijk is dat bepaalde diensten en producten verder worden uitgewerkt, nemen Partijen terzake een inspanningsverplichting op zich. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en prestatie van de locale bekabeling bij Oisterwijk valt uitdrukkelijk buiten het kader van de uit te (doen) voeren taken. 3.2 Standaard ICT kantooromgeving Middels Server Based Computing techniek wordt een virtuele desktop aangeboden. Op deze desktop worden de hierna omschreven standaard applicaties en de voor Oisterwijk geoperationaliseerde applicaties aangeboden. Deze standaard ICT kantooromgeving wordt aangeboden op de centrale locatie "gemeentehuis" en op de dislocatie 'Gemeentewerf' op basis van thin clients of cadstations. Toegankelijkheid via internet van de systemen is mogelijk via de special "telewerken". Tijdens Gebruikstijden zijn de systemen beschikbaar en tijdens de Kantoortijden is er ook ondersteuning van de servicedesk. Voor de gehele ICT-omgeving worden maatregelen genomen gericht op de continuïteit en de veiligheid, bestaande uit virusprotectie en firewall. Geen beschikbaarheid wordt geboden tijdens het dagelijkse Backup-window en het wekelijkse Onderhouds-window. De virtuele desktop bestaat uit: 1. Werkplek Thin cliënt (vervanging van de pc, maakt connectie met de centrale serveromgeving). 19" TFT scherm (resolutie 1284*1024) incl. anti diefstal beveiliging. Toetsenbord (met chipcard-reader ten behoeve toekomstige strong authentication op de werkplek). Een optische muis. Chip card (eenmalig verstrekt bij verlies of beschadiging 25,=)

9 PDC Oisterwijk - Oosterhout 5 Licentie voor: o MS office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). o User licentie voor de server (user cal). o User licentie voor de Terminal sessie (Terminal cal). o User licentie Citrix (op basis 80% gelijktijdig gebruik). o User licentie PowerFuse (op basis 80% gelijktijdig gebruik). o User licentie SoftGrid (op basis 80% gelijktijdig gebruik).) o User licentie Exchange (per werkplek). o User licentie viruscontrole. Naast de standaard applicaties worden de voor Oisterwijk geoperationaliseerde applicaties aangeboden. Bij start van de samenwerking stelt Oisterwijk daartoe een totaallijst op van applicaties en applicatiebeheerders die voor Oisterwijk worden geoperationaliseerd. 2. Centrale voorzieningen Citrix servers (voldoende voor een performance conform contract) Diverse Microsoft servers (gebaseerd op 1 per 35 users) Unix systemen (voornamelijk database platform Oracle) Opslagsysteem (gebaseerd op prijs peil 9JJHHHI- ^ TB per 500 users. Prijs per Tb ^im. Begrote toename komende 5 jaar van de opslag met maximaal 30% per jaar bij een constante prijsdaling van 20% per jaar). Licenties operating systemen inclusief Oracle database licenties t.b.v bestaande of vervangende back office applicaties. Backup en restore voorziening waarvan de capaciteit evenredig is aan de hiervoor vernoemde opslagcapaciteit. High-speed netwerk tussen de servers. Een goed geconditioneerde computerruimte. 3. Onderhoud Voor de hardware wordt waar mogelijk een reservevoorraad aangehouden of een servicecontract met de leverancier afgesloten. Voor de centraal geïnstalleerde besturingssoftware wordt een onderhoudscontact afgesloten als dit noodzakelijk is voor de ondersteuning door de leverancier of om noodzakelijke updates te ontvangen, bijvoorbeeld Oracle. 4. Verbindingen Verbindingen met: Gemnet Dislocaties (op basis van één externe locatie per 100 users). Dislocaties worden alleen ontsloten voor Thin Clients. Internet inclusief beveiligingscontrole (virus, spam, etc) Tilburg (Sociale Zekerheid). 5. Beschikbaarheidvoorziening werkplek bij een calamiteit in de centrale voorziening. Zie hierna "Uitwijk" 6. Voorzieningen op locatie Per 35 gebruikers een switch inclusief werkplekbekabeling, patch-snoeren en een centrale switch.

10 PDC Oisterwijk - Oosterhout 6 7. Databasemanagement Onder database management wordt verstaan het uitvoeren van alle noodzakelijke activiteiten op het terrein van databasemanagement op de server, ten behoeve van het operationeel functioneren van de database(s) en het oplossen van problemen c.q. storingen betrekking hebbende op de onder algemeen opgenomen databases. Prestatiecriteria a) BESCHIKBAARHEID Het Prestatiecriterium voor de beschikbaarheid van de totale standaard ICT kantooromgeving op Locaties is 99 % van overeengekomen Kantoortijden. b) ON-LINE PERFORMANCE Het Prestatiecriterium voor de on-line performance is: response: 95% van het opvragen van persoonsgegevens uit het persoonsregister middels het GBA-pakket binnen 3 seconden 95% van printopdrachten binnen 10 seconden 95% van de scanopdrachten binnen 10 seconden. De response van raadpleeg- en zoekopdrachten is afhankelijk van de complexiteit en de grootte van de database. c) GEBRUIKERSONDERSTEUNING Gedurende de Kantoortijden kunnen problemen en storingen met betrekking tot het functioneren van de genoemde applicatie bij de servicedesk automatisering van Oosterhout aangemeld worden. d) RAPPORTAGE GEBRUIKERSONDERSTEUNING Periodiek, maar ten minste op iedere eerste werkdag van het kwartaal, zal een overzicht aan Oisterwijk worden verstrekt van het aantal vanuit Oisterwijk geregistreerde aangemelde problemen en storingen. Tevens is er de mogelijkheid dit tussentijds op afroep aan te vragen. e) RESPONSE GEBRUIKERSONDERSTEUNING De Response op Major Incidents start binnen 30 minuten na melding bij de servicedesk automatisering. Oosterhout spant zich in om Major Incidents op korte termijn op te lossen samen met de applicatiebeheerder van Oisterwijk en de leverancier. Elk half uur nadat de Response is gestart, rapporteert Oosterhout aan de contactpersoon van Oisterwijk over de voortgang van de incidentoplossing. 80% van Minor Incidents wordt binnen 27 werkuren na melding bij de serviecedesk ICT verholpen. Storingen in de software zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de applicatiebeheerder van Oisterwijk. Oosterhout zal zich inspannen om samen met de applicatiebeheerder van Oisterwijk en de leverancier van de software een oplossing te vinden. Het is niet mogelijk hiervoor response afspraken te maken vanwege de afhankelijkheid van de applicatiebeheerder en de leverancier.

11 PDC Oisterwijk - Oosterhout Uitsluitingen Bij de berekening van de bovenstaande prestatiecriteria worden de volgende storingen uitgesloten: Levering nutsbedrijven; Beschikbaarheid datacommunicatielijnen voor zover niet door Oosterhout te beïnvloeden; Beschikbaarheid interne netwerk van Oisterwijk (het betreft hier de bekabeling en aansluitpunten); Externe oorzaken waaronder het weer en wateroverlast. Calamiteiten waarvoor uitwijk van toepassing is; dit wordt hierna apart geregeld. Condities ONDERSTEUNENDE SOFTWARE Oisterwijk stelt aan Oosterhout kosteloos ter beschikking de media, handleidingen en dergelijke die noodzakelijk zijn om de op de lijst vermelde applicaties te operationaliseren, Indien hieraan kosten zijn verbonden, al dan niet vanwege de daaraan verbonden licenties, zijn deze kosten voor rekening van Oisterwijk. CONTACTPERSONEN Alle eindgebruikers werkzaam bij de Oisterwijk zijn gerechtigd om Minor Incidents te melden en contact te onderhouden met de servicedesk. Oisterwijk stelt jaarlijks een lijst ter beschikking aan Oosterhout waarop één of meer tekenbevoegde functionarissen (niveau afdelingshoofden en applicatiebeheerders ) voor de melding van Major Incidents, Autorisatieservice en Software Updates. Deze lijst dient te zijn vastgesteld door het daartoe bij Oisterwijk bevoegde bestuursorgaan of functionaris. (Oisterwijk is hiervoor verantwoordelijk). De authenticatie gegevens dienen dan ook strikt persoonlijk behandeld te worden Autorisatieservice 3.3 Mutaties door middel van geautomatiseerde klantencontacten Voor geautoriseerde toegang tot de systemen van Oosterhout is een gebruikersaccount noodzakelijk. Oisterwijk kan middels een elektronisch aanvraagformulier via de servicedesk ICT Oosterhout, gebruikers met bijbehorende autorisaties en wachtwoorden toe voegen, veranderen of verwijderen (op besturingssysteem niveau). Wachtwoorden die nodig zijn in de applicaties zelf, moeten bij de applicatiebeheerder worden aangevraagd. Prestatiecriterium TIJDIGHEID Zeven werkdagen na ontvangst van de elektronische aanvraag, voor autorisaties. Verandering wachtwoord: 4 uur binnen Kantoortijden na ontvangst van de elektronische aanvraag. Condities Voor het aanvragen, wijzigen en vervallen van een autorisatie en het veranderen van wachtwoorden is een standaard procedure beschikbaar. Oisterwijk stelt jaarlijks een lijst ter beschikking aan Oosterhout waarop één of meer tekenbevoegde functionarissen (niveau afdelingshoofden en applicatiebeheerders ) voor de

12 PDC Oisterwijk - Oosterhout 8 melding van Major Incidents, autorisatieservice en Software Updates. Deze lijst dient te zijn vastgesteld door het daartoe bij Oisterwijk bevoegde bestuursorgaan of functionaris. (Oisterwijk is hiervoor verantwoordelijk). De authenticatie gegevens dienen dan ook strikt persoonlijk behandeld te worden. Controle door Oosterhout gebeurt op basis van de inlognaam van de aanvrager. Levering AUTORISATIES Na ontvangst van het verzoek van de tekenbevoegde functionaris van Oisterwijk om een verandering aan te brengen, wordt deze verandering binnen vijf werkdagen aangebracht. Nadat de wijzigingen zijn ingebracht in het informatiesysteem van Oosterhout ontvangt de tekenbevoegde functionaris van Oisterwijk binnen twee werkdagen een overzicht van de toegekende autorisaties ter controle en acceptatie. VERANDERING WACHTWOORD Na ontvangst van het aanvraagformulier van de tekenbevoegde functionaris van Oisterwijk om een verandering aan te brengen wordt de verandering binnen vier uur aangebracht Software updates Updates (patches, gewijzigde of nieuwe versies) van de programmatuur en/of de database, die door de desbetreffende leverancier worden uitgebracht, worden op verzoek van Oisterwijk geïmplementeerd. Oisterwijk kan middels een elektronisch aanvraagformulier via de servicedesk ICT Oosterhout een wijzigingsverzoek (RFC; Request For Change) indienen. Na indiening van dit verzoek wordt via een OTAP procedure (ontwikkel, test, acceptatie, productie) een gecontroleerde invoering van de patch of update doorgevoerd. Indien daarvoor volgens de meegeleverde documentatie van de desbetreffende leverancier tevens een update van de systeem- en/of overige ondersteunende software vereist is zullen deze eveneens door Oosterhout worden aangebracht. Prestatiecriteria TIJDIGHEID Prestatiecriterium: Wijziging is uitgevoerd in overeenstemming met overeengekomen planning. CORRECTHEID Prestatiecriterium: Wijziging wordt door de applicatiebeheerder geaccepteerd en in productie genomen. Wijzigingsbeheer Ad hoc release,. Indien beschikbaar gesteld als oplossing voor een productieverstoring. Afhankelijk van de ernst van de calamiteit: maximaal 8 werkuren. In overleg met de verantwoordelijke in Oisterwijk en in samenwerking met fabrikant/ leverancier van betreffende release. Minor (update) release, Indien beschikbaar gesteld door de fabrikant van de software. In overleg met de verantwoordelijke in Oisterwijk en in samenwerking met fabrikant/ leverancier van betreffende release.

13 PDC Oisterwijk - Oosterhout Major (upgrade) release, Indien beschikbaar gesteld door de fabrikant van de software. In overleg met de verantwoordelijke in Oisterwijk en in samenwerking met fabrikant/ leverancier van betreffende release. Condities Na indiening van de RFC procedure draagt Oosterhout conform de RFC procedure zorg voor de installaties van de vereiste updates. Vanuit Oisterwijk wordt op de noodzakelijke medewerking gerekend. Voor een RFC is een standaard procedure beschikbaar. Oisterwijk stelt jaarlijks een lijst ter beschikking aan Oosterhout waarop één of meer tekenbevoegde functionarissen (niveau afdelingshoofden en applicatiebeheerders) voor de melding van Major Incidents, Autorisatieservice en Software Updates. (RFC). Deze lijst dient te zijn vastgesteld door het daartoe bij Oisterwijk bevoegde bestuursorgaan of functionaris. (Oisterwijk is hiervoor verantwoordelijk). De authenticatie gegevens dienen dan ook strikt persoonlijk behandeld te worden. Levering Nadat Oosterhout een RFC heeft ontvangen neemt Oosterhout contact op met de tekenbevoegde verzoeker van Oisterwijk over de realiseerbaarheid, planning, het risico en wijze van accepteren van de gewenste verandering. Voor de update dient te worden voorzien in: aanlevering van de originele media dan wel updateprogrammatuur door de leverancier meegeleverde installatiehandleiding een opdrachtformulier waarop staat vermeld wie de aanlevering doet wie de beschikking moeten krijgen over de nieuwe update wanneer de nieuwe update voor eindgebruikers beschikbaar moet zijn wie geautoriseerd is om de test te accorderen wie geautoriseerd is om de applicatie vrij te geven voor de productieomgeving 3.4 Uitwijk Oosterhout draagt zorgt voor "disaster recovery" van de centrale ICT-omgeving. Disaster recovery is het streven om bij een volledig verlies van de gemeenschappelijke in Oosterhout aangehouden ICT-omgeving met volledig herstel van alle data de omgeving van de laatste backup te reconstrueren. Na 24 uur zal de wettelijke dienstverlening van het GBA hersteld zijn. Binnen 48 uur zullen de Backoffice systemen zeer beperkt beschikbaar zijn (maximaal 20% van de Concurrent Users). In de dagen en weken volgend op een dergelijke calamiteit zal de volledige beschikbaarheid hersteld worden. Bepalend hierbij zal de levering van nieuwe apparatuur zijn. De doelstelling is met nadruk niet het dusdanig dubbel uitvoeren van de ICT omgeving dat een dergelijke calamiteit geen impact heeft op de beschikbaarheid. Herstelbaarheid op termijn is het doel. Tijdens een uitwijksituatie zijn alle prestatie en performance afspraken van deze regeling niet van toepassing.

14 PDC Oisterwijk - Oosterhout 10 Prestatiecriteria TIJDIGHEID Het tijdig beschikbaar komen van de verwerkingscapaciteit zoals schriftelijk overeengekomen met de leverancier(s). Prestatiecriteria: Zoals schriftelijk vastgelegd in de uitwijkovereenkomsten met de verschillende leveranciers. Te verstrekken gegevens Door Oisterwijk dienen de volgende gegevens, producten en faciliteiten te worden verstrekt: Naam, telefoonnummer zakelijk en privé van contactpersoon Facilitaire Zaken. Evenzo voor vervanger; Telefoonnummer Fax; Welke applicaties en met welke prioriteit? Welke datacommunicatie faciliteiten? Deze informatie wordt vastgelegd in het uitwijkhandboek van Oosterhout. Wijzigingen in bovenstaande gegevens dienen door Oisterwijk schriftelijk te worden doorgegeven. Levering Nadat de Regeling is ondertekend, wordt met Oisterwijk overeengekomen op welke momenten de uitwijk wordt getest (minimaal éénmaal per kalenderjaar) Incidenten tijdens uitwijk worden gemeld bij de aangewezen functionaris. 3.5 Werkzaamheden buiten kantoortijden Deze regeling heeft tot doel om in geval van werkzaamheden buiten de Kantoortijden te kunnen aanvragen. Condities Een aanvraag kan uitsluitend worden geplaatst gedaan door een daartoe tekenbevoegde functionaris op het niveau van de directie van Oisterwijk. De gewenste werkzaamheden buiten de Servicetijden dienen minimaal 1 week van tevoren worden aangevraagd. Calamiteiten Ingeval van een calamiteit in Oisterwijk, waarbij raadpleging van een of meerdere databases noodzakelijk is, kan een beroep gedaan worden op Oosterhout. Oosterhout beschikt uitsluitend voor dit doel over het rampenplan van Oisterwijk en zal dit plan vertrouwelijk behandelen

15 PDC Oisterwijk - Oosterhout 11 Levering en acceptatie Nadat Oisterwijk een oproep heeft geplaatst wordt door Oosterhout contact opgenomen met de bovengenoemde tekenbevoegde functionaris op het daarvoor bestemde telefoonnummer ter bevestiging van de aanvraag. Indien Oosterhout de aanvraag accepteert, zullen de daarvoor benodigde activiteiten gespecificeerd op basis van nacalculatie afzonderlijk in rekening worden gebracht. 3.6 I-advies De I-adviseur is specialist en adviseert aan alle gemeenten voor de volgende onderdelen: 1. Informatiebeleid 2. Gegevensbeheer 3. GeolT Er wordt niet gewerkt met een vaste adviseur per gemeente. Projectleiding wordt alleen bij uitzondering gedaan en dan alleen bij het afdelingsoverstijgende projecten op I-gebied. Voorbeelden hiervan zijn invoering DDS en BSN. Op basis van de totaal beschikbare uren van alle I-adviseurs worden de uren als volgt verdeeld over de gemeenten: 50% is algemeen; de overige 50% wordt verdeeld naar rato van het aantal werkplekken dat Oosterhout in totaal bedient. Deze verdeling moet in het derde kwartaal van elk jaar worden gemaakt op basis van de inventarisatie bij Oisterwijk. Het aantal uren wordt door Oosterhout bepaald. Mocht een gemeente meer vragen dan beschikbaar is, dan wordt in overleg een oplossing gezocht. In het vierde kwartaal wordt het voorstel voor de verdeling aan de Oisterwijk voorgelegd. In de algemene uren is ook ruimte opgenomen voor de signalerende rol die l-adviseurs hebben, zonder dat daar door Oisterwijk specifiek om wordt gevraagd. Ook moet er voor worden gewaakt dat Oisterwijk besluiten l-adviseurs niet in te schakelen om zo binnen het aantal beschikbare uren te blijven. In projecten waarbij Software een belangrijke rol speelt wordt daarom I-advies verplicht gesteld door Oosterhout, omdat anders bij de implementatie en het beheer problemen kunnen ontstaan. Over/eg Regulier overleg met de samenwerkende gemeente wordt als volgt gevoerd: Met wie Portefeuillehouder Directie (o. a. evaluatie afgelopen jaar) Contactpersoon Applicatiebeheer Management periodiciteit Afhankelijk behoefte gemeente Jaarlijks (1 e kwartaal) Maandelijks Maandelijks Half jaarlijks Projectmatig overleg met de samenwerkende gemeente wordt als volgt gevoerd Met wie periodiciteit Management Jaarlijks (1 e kwartaal) (inventarisatie wensen volgend jaar) Opdrachtgever Op afspraak Contactpersoon Maandelijkse voortgangsrapportage Projectteam Op afspraak Verantwoordelijke Wanneer stukken ter besluitvorming manager moeten

16 PDC Oisterwijk - Oosterhout 12 4 KOSTEN PER WERKPLEK 4.1. Inleiding De begroting voor de samenwerking is gebaseerd op een periode van minimaal 5 jaar. Dit resulteert in een (te indexeren) vaste prijs per werkplek per jaar. Naast deze werkplekprijs zijn er zogenaamde specials. Deze voorzieningen worden op verzoek geleverd en aanvullend doorbelast. Bij aanvang van de samenwerking dient Oisterwijk er voor te zorgen dat haar netwerk op het technische niveau van Oosterhout is. Oisterwijk en Oosterhout hebben de daartoe benodigde maatregelen beschreven in GIDS. Hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Oisterwijk en zijn opgenomen in appendix 2 bij de Regeling Werkplekkosten Werkplekkosten voor Oisterwijk vanaf 1 januari 2007 De jaarlijkse Werkplekkosten voor Oisterwijk bestaan uit kosten voor standaard werkplekken en kosten voor een aantal zogenoemde specials. De genoemde aantallen zijn gebaseerd op de aanwezige werkplekken per 1 januari Kosten standaard werkplekken: Aantal werkplekken d.d : 220(definitief bepalen bij de oplevering) Prijs per werkplek : 3677,= ex.btw Totaal standaard werkplekken : ,= ex.btw per jaar Specials Special Laptop, meerprijs op de standaard werkplekprijs CAD stations, meerprijs op de standaard werkplekprijs Telewerk-cards Camera's aantal Afschrijving Per j aar Totaal Per jaar Totaal specials Totaal Werkplekkosten bepalen bij oplevering) 4.350,= ex. BTW per jaar ( prijspeil 2006) ,= ex. BTW per jaar (aantal definitief De vaste prijs per werkplek per jaar is gebaseerd op de kosten voor het uitvoeren van de voor Oisterwijk uit te voeren taken met inbegrip van de hieraan te relateren overheadkosten. Er is in de vaste prijs per werkplek rekening gehouden met de volgende overhead- en personeelskosten:

17 PDC Oisterwijk - Oosterhout 13 o o o o o De personeelskosten voor systeembeheer, servicedesk, informatiebeleid, gegevensbeheer (beleid), GEO-IT en coördinatie voor zover van toepassing binnen deze Regeling. De personeelskosten buiten de ICT afdeling welke nodig zijn voor het functioneren van de afdeling. Hieronder vallen personeelszaken, financiële administratie, archief etc. De huisvestingskosten. Software voor bewaking van het serviceniveau (Assyst). Voorzieningen t.b.v. de medewerkers welke nodig zijn voor een goede taakvervulling (vervoer, laptop, gsm) Wat zit in ieder geval niet in de vaste prils per werkplek? Licenties en onderhoud voor toepassingen anders dan boven vernoemd De bekabeling op de locaties Licenties t.b.v. de (toekomstige) mid-office inrichting. Alle randapparatuur op locatie, zoals: multifunctionele printers- kopieermachines. De verzekering van alle bij de deelnemende gemeenten opgestelde apparatuur. Losse P.C.'s Kassa's Specials (vallen niet onder de standaard werkplek) Alle specials zullen voor een vastgestelde prijs jaarlijks doorbelast worden, zoals: Digitale camera inclusief cardreader. Laptops en Cad stations (meerprijs boven op de standaard werkplekprijs). Smartphones met abonnement. Abonnement voor draadloze communicatie via gprs of umts voor een laptop. Telewerk cardreader. Scanner. Plotter. Balieprinter. Kassalade. Pin-automaat. Bonprinter. Interne verhuizing van werkplekken boven de 5% (naar boven afgerond op hele werkplekken) van het totaal aantal afgenomen werkplekken. Etc. etc. Verrekening per werkplek In de begroting wordt jaarlijks het aantal geleverde werkplekken per 01 /01 opgenomen. Worden er gedurende het begrotingsjaar werkplekken extra geleverd dan worden deze conform de voor dat jaar vastgestelde werkplekprijs naar rato van dat jaar doorbelast. Betaling Betaling van de in 4.2. genoemde kosten door Oisterwijk aan Oosterhout dient plaats te vinden per jaar bij vooruitbetaling per de vijftiende van de eerste maand van elk jaar, zonder dat verrekening mogelijk is. Reductie werkplekken Van het onder 4.2 opgenomen aantal werkplekken kan maximaal 5% per jaar ingeleverd worden.

18 PDC Oisterwijk - Oosterhout 14 Indexering Jaarlijks per 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2008, worden de prijs per werkplek en de prijs per special zoals bepaald in 4.2. van dit PDC geïndexeerd op basis van twee door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerde percentages volgens de volgende formule: 50% * het percentage "loonvoet sector overheid" te vermeerderen met 50% * het percentage "prijs overheidsconsumptie netto materieel". Daarbij wordt uitgegaan van de percentages die het CPB publiceert in december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de herziening wordt berekend voor het daaraanvolgend jaar. BTW Alle vernoemde bedragen, percentages, toeslagen, etc zijn, ook indien dit niet uitdrukkelijk is vermeld, exclusief BTW. Aldus getekend te Oisterwijk op het college van Oisterwijk het college van Oosterhout,, burgemeester, burgemeester, secretaris., secretaris.

19 WW gemeente * ^^ ^^ Oisterwijk Gemeente APPENDIX 2: INTEGRATIE VAN MENSEN EN MIDDELEN ICT OOSTERHOUT EN OISTERWIJK Partijen, de colleges van burgemeester en wethouders van Oosterhout en Oisterwijk, gelet op artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling ICT, Verklaren de volgende nadere afspraken te hebben gemaakt: MIGRATIEKOSTEN 1. De migratiekosten die nodig zijn voor de toetreding in de gemeenschappelijke ICTomgeving zijn voor rekening van Oisterwijk. 2. De betaling van de migratiekosten door Oisterwijk dient plaats te vinden binnen 30 dagen na facturering, die plaatsvindt direct na het treffen van de regeling. PERSONEEL 1. Gedurende het eerste jaar wordt de medewerker van Oisterwijk gedetacheerd bij de gemeente Oosterhout. 2. Er wordt een vergelijking gemaakt van de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals die op dat moment zijn. Eventuele verschillen worden tegen elkaar afgewogen (voordelen versus nadelen) en indien nodig worden afkoopregelingen/-bedragen, afbouw- of overgangsregelingen opgesteld. De kosten hiervan zijn voor Oisterwijk. 3. Op basis van deze vergelijking (punt 2) worden voor de medewerker van Oisterwijk individuele afspraken vastgelegd (afkoopregelingen/-bedragen enz.). De huidige salarisschaal zal worden gegarandeerd. De afspraken zullen worden besproken met de betrokken medewerker en de OR. 4. Binnen 1 jaar moet de medewerker van Oisterwijk duidelijkheid hebben over de toekomstige invulling van het dienstverband na 1 jaar. 5. In de periode van <datum> tot de datum waarop de medewerker van Oisterwijk in dienst treedt van Oosterhout worden zijn salariskosten (daadwerkelijke kosten, inclusief werkgeversdeel) in mindering gebracht op de door Oisterwijk te betalen kosten. Deze mindering vindt plaats jaarlijks vooraf in januari. 6. Bij een ontslag van een voormalige medewerker van Oisterwijk dat niet het gevolg is van opheffing van of uittreden uit de gemeenschappelijke regeling is artikel 6, vierde lid van de gemeenschappelijke regeling van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in het hier geregelde geval het bedrag dat wordt berekend met de formule van artikel 6, vierde lid van de gemeenschappelijke regeling wordt afgebouwd volgens de formule: 60-N x contante waarde per ontslagdatum 60 waarbij N = aantal maanden in dienst bij Oosterhout. 7. Indien de samenwerking wordt uitgebreid met andere gemeenten is dat geen aanleiding tot ontslag van de (voormalige) medewerker van de gemeente Oisterwijk.

20 8. Indien een uitbreiding of aanvulling van de omvang of het niveau van de taakuitoefening als genoemd in artikel 2, tweede of derde lid van de gemeenschappelijke regeling wordt overeengekomen, zullen Partijen bezien of deze nadere afspraken terzake van het personeel daarop dienen te worden aangepast. Aldus vastgesteld door het college van Oisterwijk, het college van Oosterhout,

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT ZUNDERT EN OOSTERHOUT

BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT ZUNDERT EN OOSTERHOUT BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT ZUNDERT EN OOSTERHOUT Partijen, het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout (hierna te noemen Oosterhout) en het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo- Oldenzaal De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Overwegende

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de invoering

Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de invoering gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 40 Inboeknummer 01J001225 Beslisdatum BfkW 28 februari 2001 Dossiernummer 109.302 Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:...

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Herstel Service Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Inhoud HERSTEL SERVICE... 3 INLEIDING HERSTEL SERVICE... 3

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010 Raadsvoorstel Agendapunt: 9 Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO Datum voorstel 26 mei 2010 Datum raadsvergadering 20 juli 2010 Bijlagen Ter inzage B&W-voorstel; liquidatieplan; brief gemeente

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier> Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds Plaats : Organisatie : Datum : Status : Definitief Versie : 1.0 1 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP Versie: 1.1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN 1 AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN Spinware Solutions B.V. te 's-gravenhage biedt onder meer ASP-diensten aan. Dit houdt in dat Spinware aan de partij waarmee zij een daartoe strekkende overeenkomst

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Parkstad IT

Gemeenschappelijke Regeling. Parkstad IT Gemeenschappelijke Regeling Parkstad IT Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering. I. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT INHOUDSOPGAVE 3 1 INTRODUCTIE 4 2 INCIDENTEN 8 3 ONDERHOUD 9 4 KEY PREFORMANCE INDICATOREN Hoofdstuk Inhoudsopgave Onderdeel 2 1 - INTRODUCTIE Dit document beschrijft

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden (CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden, Meerssen,

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V.

PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V. PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V. 2017 Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Toepasselijkheid 4 3 Looptijd en beëindiging 4 4 Uitvoering van de Overeenkomst

Nadere informatie

9 Stiens, 24 maart 2015

9 Stiens, 24 maart 2015 9 Stiens, 24 maart 2015 Raadsvergadering: 23 april 2015 Voorstelnummer: 2015/ 21 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Service Level Agreement

Gemeente Den Haag Service Level Agreement Gemeente Den Haag Service Level Agreement Beschrijving van de service ten behoeve van de Aanbestedingsleidraad Europese aanbesteding volgens de openbare procedure Technisch Beheer EBS 14.071-IDC Gemeente

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland 14 januari 2010 Inhoudsopgave Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland 5 Artikel 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 2 Doel en reikwijdte van de regeling

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Aanbesteding KA Werkplekbeheer Utrecht, april 2015 Versie 1.0 1 INLEIDING... 3 1.1 PROCES... 3 1.2 GUNNINGSCRITERIA... 3 2 PERCEEL... 4 2.1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst VOORNE-PUTTEN WERKT - WSW Nissewaard Westvoorne 2017 e.v.

Dienstverleningsovereenkomst VOORNE-PUTTEN WERKT - WSW Nissewaard Westvoorne 2017 e.v. Dienstverleningsovereenkomst VOORNE-PUTTEN WERKT - WSW Nissewaard Westvoorne 2017 e.v. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, en het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is!

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is! Heeft u wèl inzicht in de ICT kosten? De laatste jaren vragen organisaties zich steeds vaker af waarom ICT toch altijd duurder uitvalt dan gedacht, en wat men daar als organisatie aan kan doen. Daarom

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Protocol Telewerken 2012

Protocol Telewerken 2012 Protocol Telewerken 2012 Gemeente Heemskerk Januari 2012 Inhoudsopgave Protocol Telewerken 3 Geregistreerd onder nummer BIVO/2012/29960 Protocol Telewerken 1. Overwegingen Het terugdringen van de milieueffecten

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt O -O O ç* BI. plan. datum O i İl - CXI zaak nr. NEE < -3 ouwel * verti WW BI.0120073 gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 september 2012 Nummer raadsnota: Bl.0120073 Onderwerp: Verordening gemeentelijke

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Raamovereenkomst IT-Diensten

Raamovereenkomst IT-Diensten Raamovereenkomst IT-Diensten Groningen Seaports NV Versie: 0.1 Versie Datum Omschrijving Akkoord Serviceorganisatie Akkoord GRONINGEN SEAPORTS NV 0.1 Concept raamovereenkomst pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT SLA RoutIT VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 7 september 2012 Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Type SLA... 3 2 Incidenten... 4 2.1 Type incident... 4

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C32CA4* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; overwegende dat het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software VisiBox Procesbeheersing met de juiste planning software Ronald Planning.nl 3-2-2014 VisiBox: Is het basis applicatie binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning, materieel en

Nadere informatie

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw,

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw, Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Ons kenmerk: 2008008096 Onderwerp: Offerteaanvraag beheersysteem digitale bestemmingsplannen Contactpersoon: P. Bakker Leek, 11 december

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008;

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; Raadsbesluit Concept Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; b e s l u i t : Gelet

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud Service Level Agreement Sensus BPM Cloud 1 Cloud Dienstverlening Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) is van toepassing op alle door Sensus-methode B.V. afgesloten Cloud overeenkomsten, en beschrijft

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Twin-tel

Leveringsvoorwaarden Twin-tel Leveringsvoorwaarden Twin-tel Versie: 1.0 Datum: 25-03-2013 Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Scoop... 4 2.1. Binnen scoop van de opdracht.... 4 2.2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 15 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 15 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0810761 Ag nr. : 15 Onderwerp Aanpassing Verordening Welzijnsfonds Status besluitvormend Voorstel 1. Het college te mandateren de lijst van kostensoorten vast te stellen. 2. Vast

Nadere informatie

Voorstel. Afdeling : Middelen Nummer : Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : Onderwerp

Voorstel. Afdeling : Middelen Nummer : Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : Onderwerp Voorstel Afdeling : Middelen Nummer : Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : Onderwerp : Uitbesteding ICT van samenwerkingsverband VAST aan gemeente Leeuwarden Inleiding Op 4 februari

Nadere informatie