VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP"

Transcriptie

1 VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP Januari 2011

2 Vrijwilligersbeleid NVLP De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte van Lyme en direct betrokkenen. Naast lotgenotencontact behoren informatievoorziening en belangenbehartiging tot de doelstellingen van de vereniging. De NVLP is opgericht in 1994 en werkt bij de realisering van haar doelstelling(en) vrijwel uitsluitend met vrijwilligers die zijn aangesloten bij de vereniging. Vrijwilligers nemen binnen de NVLP een belangrijke plaats in. Zonder hen kan de vereniging haar doelen niet bereiken. Door de inzet van de vrijwilligers, is het mogelijk mensen met de ziekte van Lyme en hun betrokkenen zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. De uitvoerende taken van de vrijwilligers zijn divers en vragen van vrijwilligers naast het hebben van competenties ook deelname aan deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers De NVLP hecht grote waarde aan de inzet van een ieder, die de keuze maakt zich aan de vereniging te verbinden. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, de vrijwilliger en de NVLP hebben over en weer verwachtingen van elkaar. Het vrijwilligersbeleid geeft in hoofdlijnen de afspraken weer van het uit te voeren vrijwilligersbeleid. Het vrijwilligersbeleid geeft daarnaast een opsomming van rechten en plichten, die de NVLP en de vrijwilligers ten opzichte van elkaar hebben. Ook geeft het vrijwilligersbeleid inzicht in de gewenste omgangsvormen binnen de vereniging. De notitie vrijwilligersbeleid wordt uitgereikt aan iedere persoon, die zich verbindt aan de NVLP door een vrijwilligersovereenkomst te tekenen. Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten Pagina 2/11

3 Inhoudsopgave Notitie Vrijwilligersbeleid 1 Werving en selectie van vrijwilligers pag Werving van vrijwilligers 1.2 Selectie van vrijwilligers 1.3 Oriëntatiegesprek 1.4 Oriëntatieperiode pag Vrijwilligersovereenkomst 1.6 Het ondertekenen van de Vrijwilligersovereenkomst 1.7 Het afwijzen van vrijwilligers 2 Introductie, inwerken en/of training en scholing van nieuwe vrijwilligers 2.1 Introductie pag Informatie bij de introductie 2.3 Inwerken en training 3 Begeleiden van vrijwilligers pag Deskundigheidsbevordering 3.2 Het voortgangsgesprek 3.3 Eindgesprek (exitgesprek) 4 Rechtspositie van vrijwilligers pag Registratie persoonsgegevens 4.2 Vrijwilligersovereenkomst 4.3 Inspraak in beleid 4.4 Informatievoorziening 4.5 Conflicten en geschillen 5 Onkostenvergoeding pag Vergoedingen 5.2 Overige vergoedingen 6 Verzekeringen pag Aansprakelijkheidsverzekering 6.2 Ongevallenverzekering 6.3 Bestuurdersaansprakelijkheid 7 Media pag Financiële afspraken met derden pag Disclaimer pag. 11 Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten Pagina 3/11

4 1 WERVING EN SELECTIE VAN VRIJWILLIGERS De NVLP wil aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers en daarnaast zo optimaal mogelijk werken aan het realiseren van haar doelstellingen. De NVLP is voor een belangrijk deel afhankelijk van vrijwilligers. De vrijwilligers moeten in voldoende mate kennis en/of ervaring hebben om hun taken te kunnen verrichten. 1.1 Werving van vrijwilligers Het werven van vrijwilligers gaat voornamelijk via de website van de vereniging, het ledenblad, de digitale nieuwsbrief en de lotgenotencontacten; De werving zowel intern als extern bij de vereniging is afhankelijk van de uit te voeren taak; Voor sommige taken en activiteiten zoekt de NVLP specifiek naar vrijwilligers; Voor alle taken is het van belang dat vrijwilligers zich betrokken voelen. Nb: Afhankelijk van de werkzaamheden of taken wordt meer of minder aandacht besteed aan de selectie. 1.2 Selectie van vrijwilligers. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat voor elke activiteit of taak voor de vereniging specifieke competenties als kennis, inzicht of vaardigheden ontwikkeld zijn/worden. De competenties worden ingezet voor een betreffende activiteit. Daarnaast worden eisen gesteld aan de betrokkenheid bij de vereniging, haar doelstellingen en over de minimaal te leveren tijdsinvestering. Naast deze eisen zijn de persoonlijke interesses van de vrijwilliger voor de ziekte van Lyme en hoe daarmee om te gaan van groot belang. De persoonlijke interesse en competenties van de kandidaat-vrijwilliger zijn leidraad voor de uit te voeren vrijwilligerswerkzaamheden. 1.3 (Telefonisch)Oriëntatiegesprek. Wanneer iemand zich als vrijwilliger aanmeldt bij de vereniging, dan vindt er een oriëntatiegesprek plaats; Het oriëntatiegesprek wordt gevoerd met de vrijwilligerscoördinator en/of het daartoe bevoegde bestuurslid/coördinator van een werkgroep. Tijdens het oriëntatiegesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde: De doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten; De inhoud van de vacante functies; Betrokkenheid bij de vereniging; Persoonlijke interesses; De taken die door de vrijwilliger worden uitgevoerd; De wensen van de kandidaat-vrijwilliger; De gevraagde tijdsinvestering; Werkwijze en sfeer binnen de vereniging; Wat de vrijwilliger kan verwachten aan ondersteuning en begeleiding. Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten Pagina 4/11

5 1.4 Oriëntatieperiode Na het oriëntatiegesprek wordt door de vereniging in de persoon van de vrijwilligerscoördinator en/of contactpersoon vanuit het bestuur besloten of er een oriëntatieperiode van zes maanden wordt aangegaan; Gedurende deze zes maanden maakt de kandidaat-vrijwilliger kennis met leden van de vereniging met de werkzaamheden van de vereniging. 1.5 Vrijwilligersovereenkomst In geval een van beide (of beide) partijen bedenktijd vraagt, kan besloten worden, dat de kandidaat-vrijwilliger alsnog vrijblijvend kan meelopen bij een project. 1.6 Het ondertekenen van de Vrijwilligersovereenkomst Als een vrijwilliger definitief wordt ingezet, worden afspraken gemaakt over de uitvoering van taken, de introductie en de inwerkperiode; Voor sommige werkzaamheden geldt dat een specifieke training nodig is voordat iemand zelfstandig een bepaalde taak of activiteit gaat uitvoeren; Met het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst geven beide partijen aan, dat ze zich aan elkaar willen verbinden. 1.7 Het afwijzen van vrijwilligers Wanneer een kandidaat-vrijwilliger wordt afgewezen, dan wordt deze hiervan op de hoogte gebracht door de vrijwilligerscoördinator; Ook kan een kandidaat-vrijwilliger tijdens of na het gesprek zelf tot de conclusie komen zich terug te willen trekken; Daarnaast kan een vrijwilliger na enige tijd ongeschikt blijken voor de vrijwilligerswerkzaamheden; In alle gevallen draagt de NVLP zorg voor de afronding van het contact. Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten Pagina 5/11

6 2 INTRODUCTIE, INWERKEN EN/OF TRAINING EN SCHOLING VAN NIEUWE VRIJWILLIGERS 2.1 Introductie Er wordt een tijdstip afgesproken waarop met de vrijwilliger een evaluatiegesprek wordt gehouden; Aan de hand van dit gesprek wordt in overleg besloten of er nog wijzigingen in de vrijwilligersovereenkomst aan de orde zijn. 2.2 Informatie bij Introductie : De NVLP ziet een introductie-en inwerkperiode of training als basis voor een goede verstandhouding en werksfeer en om wederzijds kennis te maken; De vrijwilliger krijgt informatie en uitleg over de doelstellingen, de organisatie of onderdelen daarvan en over de werkwijze en de gewenste specifieke omgangsvormen binnen de vereniging. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de verschillende gevoeligheden en spanningsvelden waarin de vereniging opereert zoals: De vereniging streeft ernaar een wetenschappelijk kenniscentrum voor zowel de leden als de belanghebbenden (mede) te realiseren; De vereniging draagt een verantwoordelijkheid in het informeren over het voorkomen van de ziekte van Lyme; De vereniging streeft ernaar de huidige kennis en ervaring zo wetenschappelijk verantwoord mogelijk over te dragen; De vrijwilligers ondersteunen de leden, met hun kennis en ervaring, bij hun vragen m.b.t. de ziekte van Lyme; De vrijwilliger geeft voorlichting en informatie uit monde van de vereniging; Wanneer er gesproken wordt over eigen ervaringen maakt de vrijwilliger dat voor iedereen helder; De vrijwilliger houdt zich aan de communicatierichtlijnen en de prioriteiten over welk nieuws naar buiten wordt gebracht; * De vrijwilliger heeft kennis van: de statuten, het huishoudelijk reglement. *NB: zie ook omgaan met de Media op pagina 10 van het vrijwilligersbeleid. 2.3 Inwerken en training: De nieuwe vrijwilliger krijgt de gelegenheid om het werk en de organisatie te leren kennen, inclusief de mensen met wie wordt samengewerkt; Voor het zelfstandig uitvoeren van bepaalde activiteiten begeleidt de NVLP de vrijwilliger. Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten Pagina 6/11

7 3 BEGELEIDING VAN VRIJWILLIGERS 3.1 Deskundigheidsbevordering. Door de diversiteit aan taken en functies bij de vereniging wordt op uiteenlopende wijze aandacht besteed aan het vergroten van deskundigheid van vrijwilligers. Deskundigheidsbevordering kan, afhankelijk van het onderwerp, individueel of in groepsverband georganiseerd worden. Gericht op de situatie en de behoefte kan een programma van training en bijscholing worden opgesteld. Dit kan soms in de vorm zijn van een themabijeenkomst voor vrijwilligers. Soms worden hiervoor externe deskundigen ingeschakeld of wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en ervaring binnen de vereniging of organisaties, waarmee de vereniging samenwerkt. 3.2 Voortgangsgesprek Periodiek wordt met elke vrijwilliger een voortgangsgesprek gevoerd. Het is de bedoeling dat dit gesprek ieder half jaar gevoerd wordt. Het initiatief, de voorbereiding, organisatie en uitvoering van het gesprek is in handen van de vrijwilligerscoördinator en/of het bestuurslid/coördinator van de betreffende werkgroep; Indien de vrijwilliger reden heeft om de werkzaamheden te bespreken kan het initiatief ook van hem/ haar uitgaan; In overleg met de vrijwilliger wordt de gespreksdatum en het onderwerp(en) vastgesteld; De gespreksleider draagt zorg voor een open communicatie en veilige sfeer tijdens het gesprek, met als uitgangspunt dat de privacy gewaarborgd is; Eventuele gemaakte afspraken worden door de coördinator vastgelegd en beide partijen zien toe op de naleving van die afspraken. 3.3 Eindgesprek Zowel de vrijwilliger als de NVLP kunnen de samenwerking beëindigen; Wanneer het initiatief bij de vereniging ligt, dient dit goed beargumenteerd en gedocumenteerd te gebeuren; Wanneer de vrijwilliger het initiatief neemt om de samenwerking te beëindigen, is het voor het bestuur van belang de beweegredenen hiervoor te kennen; Bij fouten of misverstanden is het zaak aan de NVLP deze zo mogelijk recht te zetten en/of om herhaling te voorkomen; Signalen ten aanzien van het gevoerde beleid en/of de organisatie van de vereniging worden schriftelijk vastgelegd en aan het bestuur voorgelegd; De vrijwilliger kan bij vertrek een getuigschrift krijgen. De volgende redenen kunnen aanleiding zijn tot het beëindigen van de overeenkomst door de NVLP: Het blijvend niet voldoen van de vrijwilliger aan de door de vereniging gestelde doelstelling; Duurzaam gebleken ongeschiktheid voor de op zich genomen taak; Het op overige wijze niet opvolgen c.q. niet voldoen aan aanwijzingen door het bestuur; Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten Pagina 7/11

8 Het constateren van misbruik door de vrijwilliger van diensten en middelen van de vereniging van de positie die men als vrijwilliger inneemt. Voor tot beëindiging op deze gronden van de overeenkomst wordt overgegaan, zullen partijen eenmaal in gesprek hun visie en argumenten bespreken en trachten tot een verbetering van de werkverhoudingen te komen. 4 RECHTSPOSITIE VAN VRIJWILLIGERS Onder de rechtspositie van vrijwilligers worden de rechten en plichten verstaan, die de vrijwilliger en de NVLP met elkaar zijn overeengekomen middels de vrijwilligersovereenkomst. 4.1 Registratie persoonsgegevens. de NVLP heeft middels de vrijwilligersovereenkomst van alle vrijwilligers de volgende gegevens: naam, adres, geboortedatum, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), mailadres; De datum van aanvang van de werkzaamheden; Beschikbare dagdelen; De datum waarop de vrijwilligersovereenkomst is getekend. NB: De gegevens worden door de vrijwilligerscoördinator in een beveiligd datasysteem vastgelegd. Verslaglegging over voortgang en werkzaamheden ten aanzien van individuele vrijwilligers worden niet centraal vastgelegd. Deze zijn in het bezit van de werkgroepcoördinator. De regels ten aanzien van het beschermen van de persoonsgegevens van de betrokkenen worden in acht genomen. 4.2 Vrijwilligersovereenkomst. Elke vrijwilliger tekent bij de start van de samenwerking de vrijwilligersovereenkomst; Door het tekenen van de overeenkomst gaan beide partijen akkoord met de samenwerking en de in de vrijwilligersovereenkomst vastgelegde afspraken; Met het tekenen van de overeenkomst gaat de vrijwilliger akkoord met het vrijwilligersbeleid en de verenigingsstandpunten van de NVLP; Zowel de vrijwilligerscoördinator als de vrijwilliger krijgen een door beiden getekende vrijwilligersovereenkomst. 4.3 Inspraak in beleid. De NVLP kent geen formeel inspraak- of medezeggenschapsorgaan voor vrijwilligers; Het lidmaatschap van de vereniging biedt wel een mogelijkheid om via democratische weg invloed uit te oefenen op het verenigings- en vrijwilligersbeleid; Vrijwilligers/niet-leden hebben geen inspraak in formele zin, maar met hun mening en visie zal zorgvuldig worden omgegaan. Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten Pagina 8/11

9 4.4 Informatievoorziening Wanneer daartoe aanleiding is ontvangen de vrijwilligers mailings, brieven en andere voor hen relevante (schriftelijke of mondelinge) informatie; Deze berichtgeving kan ook bedoeld zijn om de vrijwilligers op de hoogte te houden van minder formele zaken en aangelegenheden; Leden/vrijwilligers kunnen via de website kennisnemen van het jaarverslag, begroting en het verenigingsjaarplan. 4.5 Conflicten en klachten Waar mensen samenwerken kunnen verschillen van mening of conflicten ontstaan en kunnen mensen zich ontevreden voelen; Wanneer zich conflicten of klachten voordoen tussen vrijwilligers onderling of tussen vrijwilligers en het bestuur van de NVLP, zal door middel van onderling overleg naar een oplossing gezocht worden. Dit overleg zal in eerste instantie tussen de betrokkenen plaatsvinden; Bemiddeling hierbij kan worden gevraagd aan de vrijwilligerscoördinator en/of de betreffende PT coördinator; NB: Bij conflicten van personen met het Bestuur kan een ad-hoc klachtencommissie door de ledenvergadering worden ingesteld. Deze commissie onderzoekt de zaak, doet uitspraak en legt verantwoording af aan het hoogste verenigingsorgaan, de landelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) 5 ONKOSTENVERGOEDING 5.1 Vergoedingen Vrijwilligers kunnen gemaakte onkosten voor hun vrijwilligerswerkzaamheden declareren; Binnen het beleid van de NVLP is vastgelegd dat alleen onkosten worden vergoed aan vrijwilligers, die de vrijwilligersovereenkomst hebben getekend; de NVLP hanteert een onkostenvergoedingenbeleid zoals vastgesteld door het bestuur ten behoeve van de verenigingsactiviteiten volgens het Huishoudelijk Reglement. NB: onder onkosten wordt verstaan alle onkosten die een vrijwilliger moet maken om het vrijwilligerwerk te kunnen doen. Hieronder wordt verstaan: reiskosten, telefoonkosten, briefpapier, postzegels, computerkosten en zo meer. Om tot uitbetaling over te gaan moeten wel de betaalbewijzen worden overlegd. 5.2 Overige vergoedingen. Vrijwilligers kunnen ook een andere vorm van vergoeding krijgen dan een financiële. Bijvoorbeeld een extraatje in de vorm van een cadeaubon met de feestdagen NB: zie Huishoudelijk Reglement. Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten Pagina 9/11

10 6 VERZEKERINGEN Vrijwilligers lopen risico s tijdens hun werkzaamheden voor de vereniging; Er kan schade veroorzaakt worden of men kan een ongeval krijgen; De NVLP kan aansprakelijk worden gesteld; Voor de vrijwilligers is een ongevallenverzekeringen afgesloten om de NVLP en de vrijwilligers in te dekken tegen mogelijke schade en ongevallen; De NVLP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van schade of ongeval voor diegenen die geen vrijwilligersovereenkomst hebben getekend; Evenmin kan de NVLP aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van schade of ongeval, anders dan vastgelegd en bedoeld in de voorwaarden van verzekeringen. De penningmeester is het aanspreekpunt met betrekking tot verzekeringskwesties. 6.1 Aansprakelijkheidsverzekering De NVLP heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar vrijwilligers. Zij zijn verzekerd wanneer zij in functie zijn voor de vereniging. Indien derden schade ondervinden ten gevolge van het handelen van een vrijwilliger van naam, kan vergoeding van geleden schade verhaald worden op naam. 6.2 Ongevallenverzekering De NVLP heeft een collectieve ongevallenverzekering voor haar vrijwilligers. Zij zijn verzekerd wanneer zij in functie zijn voor de vereniging. Dat wil zeggen dat ze verzekerd zijn tijdens het uitoefenen van een activiteit in opdracht van de NVLP. De dekking gaat in vanaf het moment dat de vrijwilliger zijn of haar woonhuis verlaat naar de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. En wederom, via de kortste weg, zijn of haar woning heeft bereikt. 6.3 Bestuursaansprakelijkheid De NVLP heeft een bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor haar bestuursleden afgesloten. 7 MEDIA Een vrijwilliger is niet gerechtigd om standpunten namens de NVLP in de media te vertolken. Het uitdragen van verenigingsstandpunten is voorbehouden aan de bestuursleden. Zijn er redenen om hier een uitzondering op te maken, dan is dat na overleg en met toestemming van het bestuur. De website en het kwartaalblad Laat je niet Lymen van de NVLP vallen onder het pr-beleid van het bestuur; Een vrijwilliger is natuurlijk wel gerechtigd om zijn/haar eigen mening of ervaring uit te dragen, maar dan op persoonlijke titel. Indien een vrijwilliger interesse heeft mee te werken aan interviews, kan hij of zij dit bekend maken bij de vrijwilligerscoördinator en/of mediacoördinator; Indien de NVLP door media wordt benaderd voor zogenaamde human interest interviews, kunnen leden die zich daarvoor beschikbaar stellen, benaderd worden voor een dergelijke interview. Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten Pagina 10/11

11 8 FINANCIËLE AFSPRAKEN MET DERDEN Het is de vrijwilligers van de vereniging niet toegestaan in het kader van verenigingswerk financiële afspraken te maken of contracten af te sluiten met derden, tenzij zij hiertoe uit hoofde van hun functie gemachtigd zijn of na expliciete toestemming van het bestuur; Aanname van giften vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur c.q. giften worden afgedragen aan de penningmeester; Sponsoring en sponsorgelden vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur; Fondsenwerving valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. DISCLAIMER Deze informatie en die van onze website en welke gegeven wordt door een van onze vrijwilligers mag niet gebruikt worden in de plaats van onderzoeken, diagnosestelling en behandeling, adviezen, steun enzovoort die u van professionele hulpverleners ontvangt. Onderzoek, diagnosestelling, behandeling en aanverwante zaken in verband met de ziekte van Lyme dienen te geschieden door of onder supervisie van op dit gebied geschoolde en erkende professionele hulpverleners (huisarts, medisch specialist enzovoort). De informatie op de website alsmede de informatie gegeven door de vrijwilligers dient te allen tijde als achtergrondinformatie. Wanneer u besluit adviezen en dergelijke van de website of de vrijwilligers op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met uw professionele hulpverleners. In overleg met hen kan worden bepaald of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie. Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten Pagina 11/11

VrijwilligersWijzer vereniging Woortblind. In deze wijzer o.a.:

VrijwilligersWijzer vereniging Woortblind. In deze wijzer o.a.: In deze wijzer o.a.: Werving en selectie Inwerken en begeleiden van vrijwilligers Rechtspositie van vrijwilligers Vergoedingen Verzekeringen Media Financiele afspraken met derden Richtlijnen declaraties

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne. Vastgesteld in de jaarvergadering op 27 december 2011

Vrijwilligersbeleid. Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne. Vastgesteld in de jaarvergadering op 27 december 2011 Vrijwilligersbeleid Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne Vastgesteld in de jaarvergadering op 27 december 2011 De stichting waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWIJZER VRIJWILLIGERSBELEID COC LIMBURG. Bogaardenstraat 43 6211 SN Maastricht

VRIJWILLIGERSWIJZER VRIJWILLIGERSBELEID COC LIMBURG. Bogaardenstraat 43 6211 SN Maastricht VRIJWILLIGERSWIJZER VRIJWILLIGERSBELEID COC LIMBURG Bogaardenstraat 43 6211 SN Maastricht Telefoon/fax: (043) 321 8337 E-mail: info@ coclimburg.nl Website: www.coclimburg.nl Samenstelling 2005: Linda Meulendijks

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht onbetaalde werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

vrijwilligersbeleid 2 augustus 2013

vrijwilligersbeleid 2 augustus 2013 vrijwilligersbeleid 2 augustus 2013 Vooraf 1 Werving en selectie van vrijwilligers 1.1 De werving stap voor stap plannen 1.2 Selectie van vrijwilligers: toepassen van selectiecriteria 1.2.1 Informatie

Nadere informatie

De vereniging en haar vrijwilligers

De vereniging en haar vrijwilligers De vereniging en haar vrijwilligers Wat verwacht de vereniging van haar vrijwilligers? Regels en richtlijnen De (naam lidorganisatie) streeft ernaar om ruimte te geven aan ideeën en initiatieven. Regels

Nadere informatie

Inleiding vrijwilligersbeleid 3

Inleiding vrijwilligersbeleid 3 r meer informatie kunt u contact met ons opnemen. hting ViiA rglaan 727 B 7 CH Amsterdam foon 020 495 2250 020 495 2259 ail info@viia.nl rnet www.viia.nl VRIJWILLIGERSBELEID 1 men. 11-04-2008 15:43:34

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument Inleiding Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen die bij een dergelijke

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Over Welzijn Rijswijk 3. Visie van Welzijn Rijswijk op vrijwilligerswerk 3.1 Definitie van vrijwilligerswerk 3.2 Visie van Welzijn Rijswijk

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP... 1 DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS... 2 FASEN EN ACTIVITEITEN VAN HET

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De SDSP wil aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers, leden, deelnemers, klanten en bezoekers. Om die kwaliteit te kunnen bieden is de

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

CAS International. Vrijwilligersbeleid

CAS International. Vrijwilligersbeleid 1. VRIJWILLIGERS EN CAS INTERNATIONAL... 3 2. VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR... 3 3. WERVING EN SELECTIE... 3 3.1. WERVING... 3 3.2. SELECTIE EN INTAKE... 3 3.3. GEGEVENS VRIJWILLIGERS... 4 4. VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee Beleidsnotitie Stichting Unie Van Vrijwilligers Afdeling Goeree-Overflakkee Datum: 17 november 2015 Status: vastgesteld door het bestuur Versie: 6.1 Versie 6.1, 17 november 2015 pag. 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van de in het verleden gemaakte en ontstane afspraken met vrijwilligers werden als vanzelfsprekend beschouwd en als zodanig nageleefd. De Stichting

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL INLEIDING De Schoor, Welzijnswerk Almere kan, bij de organisatie en uitvoering, rekenen op de hulp van betrokken burgers. Zij zijn betrokken bij hun omgeving en zijn bereid

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2009 (Dit huishoudelijk reglement (HR)

Nadere informatie

Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp. Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl

Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp. Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl Vrijwilligersbeleid Pluspunt 2013-2016 1 1. Inleiding Het vastleggen van het

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NWC Asten

Vrijwilligersbeleid NWC Asten 2013-2015 Vrijwilligersbeleid NWC Asten NWC is een grote voetbalvereniging. Honderden leden komen wekelijks sporten. Achter de schermen zijn ruim 350 vrijwilligers actief om er voor te zorgen dat er gesport

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel Vrijwilligersbeleid Jongerenwerk De Schoudermantel Juni 2014 Inleiding Jongerenwerk De Schoudermantel (Stichting Jeugdwerk Bunnik) is een kleine welzijnsorganisatie in de gemeente Bunnik die zich bezighoudt

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum :

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract De ondergetekenden, 1. Pauropus BV te..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van trajectbegeleider,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. 1 / 11 141202 1430 stgmichaelson - vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. 1 / 11 141202 1430 stgmichaelson - vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Waarom vrijwilligers bij Michaelson... 2 2. Taken van de vrijwilliger... 2 3. Werving, aanname en afspraken... 2 3.1. Werving van vrijwilligers is

Nadere informatie

Steunpunt de Wegwiezer

Steunpunt de Wegwiezer Handboek Vrijwilligers Steunpunt de Wegwiezer Gemeente Kapelle Steunpunt de Wegwiezer Bezoekadres Gebouw "de Basis" Bruelisstraat 21 4421 CL Kapelle Postadres Postbus 79 (gemeentehuis) 4420 AC Kapelle

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Stichting Welzijn Middelsee

Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Stichting Welzijn Middelsee Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Stichting Welzijn Middelsee Klachtenregeling kinderopvang en peuterspeelzaalwerk De klachtenregeling voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen...

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... Inhoudsopgave Inleiding... 2 Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... 2 Vrijwilligerswerk... 2 Afspraken met vrijwilligers... 3 A. De Organisatie en het werk Doelstelling en zorgvisie...

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VRIENDEN VAN ARCHEON

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VRIENDEN VAN ARCHEON HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VRIENDEN VAN ARCHEON Huishoudelijk reglement, als bedoeld in artikel 18 van de herziene Statuten van de Vereniging Vrienden vanarcheon (verder te noemen VVvA), zoals

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN.

VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN. VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN. 1. Inleiding Stichting Noodopvangcentrum (NOC) is 25 jaar gelden begonnen als een vrijwilligersorganisatie en werd in de loop van

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID A.V. SPIRIDON

VRIJWILLIGERSBELEID A.V. SPIRIDON VRIJWILLIGERSBELEID A.V. SPIRIDON 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding vrijwilligersbeleid A.V. Spiridon In het meerjarenbeleidplan A.V. Spiridon 2014-2018 wordt de noodzaak voor het opstellen van een vrijwilligersbeleidsplan

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk Deel 2 bijlage 1 Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk RICHTEN VAN HET VRIJWILLIGERSWERK Richten gaat over de doelen van de organisatie, de visie op en uitgangspunten van het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Zellingen

Vrijwilligersbeleid De Zellingen Vrijwilligersbeleid De Zellingen Een vrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reglement Tussenschoolse Opvang OBS Fiepko Coolman 1. Uitgangspunt Uitgangspunt van de school is dat zij een tussenschoolse opvangfaciliteit (hierna ook te noemen TSO) wil aanbieden. Ouders / verzorgers

Nadere informatie

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven van een beschrijving van de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid VV Gilze

Vrijwilligersbeleid VV Gilze Vrijwilligersbeleid VV Gilze Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Vrijwilligersbeleid Stichting Werelderfgoed Kinderdijk Vrijwilligersbeleid Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 1 Inleiding Sinds enkele jaren zijn bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (hierna te noemen: de SWEK) vrijwilligers in diverse functies werkzaam.

Nadere informatie

COOPERATIE REGLEMENT DORPSCOOPERATIE LIEROP LEEFT

COOPERATIE REGLEMENT DORPSCOOPERATIE LIEROP LEEFT COOPERATIE REGLEMENT DORPSCOOPERATIE LIEROP LEEFT Organisatieonderdelen: Algemene Ledenvergadering De ingeschreven leden vormen samen de Algemene Ledenvergadering. De ALV stelt, op voorstel van het bestuur,

Nadere informatie

Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst

Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst vertegenwoordigd door en Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Telefoon: hierna te noemen de vrijwillig(st)er, komen het hiernavolgende

Nadere informatie

concretiseren binnen de door de Wbp gestelde kaders.] Voorts zal de WV Schieland dit

concretiseren binnen de door de Wbp gestelde kaders.] Voorts zal de WV Schieland dit PROTOCOL Het protocol Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zoals bedoeld in artikel 9 van het huishoudelijk reglement, is vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 2 en lid 3 van de statuten van WV Schieland

Nadere informatie

Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers. 1. Algemeen. Bijlage 1

Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers. 1. Algemeen. Bijlage 1 Bijlage 1 Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Uitgaven commissies 1.2 Algemene uitgaven 1.3 Verzekering vrijwilligers 2.,Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen 2.1

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. januari 2015

Vrijwilligersbeleid. januari 2015 Vrijwilligersbeleid januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie op vrijwillige inzet 3 Vrijwillige inzet bij Buurtwerk 4 Procedure van werving tot en met uitstroom 6 Positie, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Solidair Postbus 179 6960 AD Eerbeek. Tel: 0313-655880 Email: info@de-nvs.nl Rabobank: 3866.13.

Nierpatiënten Vereniging Solidair Postbus 179 6960 AD Eerbeek. Tel: 0313-655880 Email: info@de-nvs.nl Rabobank: 3866.13. Huishoudelijk reglement Nierpatiënten Vereniging Solidair (NVS) Algemene Ledenvergadering Bestuur Artikel 1. Samenstelling en benoeming 1.1 De benoeming van aspirant bestuursleden geschiedt uit één of

Nadere informatie

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. DENKOEFENING VOOR DE CLUB: VRIJWILLIGERSWERK IS VERSCHILLEND VAN VRIJBLIJVEND WERK Ontwikkel als club een visie rond vrijwilligerswerk. Al te vaak doen clubs gewoon

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid COC Leiden

Vrijwilligersbeleid COC Leiden Vrijwilligersbeleid COC Leiden Inleiding COC Leiden is geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zonder de tomeloze inzet van een groot aantal vrijwilligers zou de vereniging niet haar vele activiteiten

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek KMS code: Handboek SWG/Domino Type document: beleid Datum evaluatie: augustus 2012 Versiedatum:augustus 2010 Status: vastgesteld Pagina 1 van 1 Auteur: Ineke Brok Proceseigenaar: P&O Autorisatie: directeur

Nadere informatie

Ik meld me aan als vrijwilliger bij het Leger des Heils Korps Hilversum Ik voldoe aan de algemene voorwaarden en geef me op voor:

Ik meld me aan als vrijwilliger bij het Leger des Heils Korps Hilversum Ik voldoe aan de algemene voorwaarden en geef me op voor: WIE KAN VRIJWILLIGER BIJ ONS WORDEN? In het algemeen kan iemand vrijwilliger bij ons worden die: - de doelstelling van het Leger des Heils onderschrijft - van mensen houdt - bereid is zich echt in te zetten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Haaglanden gevestigd te s-gravenhage vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 19 maart 2015 Inleiding

Nadere informatie

Vrijwilligers en Zorgbelang Groningen: partners bij wonen, welzijn en zorg Het vrijwilligersbeleid van Zorgbelang Groningen

Vrijwilligers en Zorgbelang Groningen: partners bij wonen, welzijn en zorg Het vrijwilligersbeleid van Zorgbelang Groningen Vrijwilligers en Zorgbelang Groningen: partners bij wonen, welzijn en zorg Het vrijwilligersbeleid van Zorgbelang Groningen Groningen, Februari 2010 Zorgbelang Groningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012

OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012 MODEL MEDEWERKEROVEREENKOMST VOOR LOKALE OMROEPINSTELLINGEN OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012 OLON Postbus 441 tel: 024-3601222 e-mail: buro@olon.nl 6500 AK Nijmegen fax: 024-3601656 website:

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND

1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND Kwaliteitshandboek Valide t/m: 01-04-2019. Status: Definitief 1013 Vrijwilligersbeleid VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND Inleiding In het meerjarenbeleidsplan 2014 2019 (de Luiken open) staat dat vrijwilligers

Nadere informatie

Beleid vrijwilligers Vereniging Voor Aangepast Sporten Tytsjerksteradiel

Beleid vrijwilligers Vereniging Voor Aangepast Sporten Tytsjerksteradiel Beleid vrijwilligers Vereniging Voor Aangepast Sporten Tytsjerksteradiel Postadres: Dr. A. Plesmanlaan 81, 9269 PJ Veenwouden Telefoonnr.: 0511 544909 of 0653740072 mailadres voor info: voorzitter@vvast.nl

Nadere informatie

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligers Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligerswerk maakt reeds lange tijd onlosmakelijk deel uit van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Zonder de inzet van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Alzheimer Nederland. Update: mei 2007. 14 januari 2013

Vrijwilligersbeleid. Alzheimer Nederland. Update: mei 2007. 14 januari 2013 Vrijwilligersbeleid 14 januari 2013 Alzheimer Nederland Update: mei 2007 1 Inhoudsopgave Vrijwilligersbeleid Alzheimer Nederland 1.1.1. Visie op en toegevoegde waarde van het werken met vrijwilligers 4

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid INHOUD

Vrijwilligersbeleid INHOUD Vrijwilligersbeleid INHOUD Aanleiding Werkgroep Vrijwilligers en Coördinator Vrijwilligers Intake van nieuwe vrijwilligers Activiteiten Communicatie en begeleiding Gebruik van contactgegevens van kinderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID 2014-2017

VRIJWILLIGERSBELEID 2014-2017 VRIJWILLIGERSBELEID 2014-2017 Voorgelezen door een vrijwilliger: Een zachte blik, een blij gelaat Een vriendelijk woord, een goede raad Want; Vrijwilliger zijn... Is vrijwillig maar niet vrijblijvend Is

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID MUSEUM DORESTAD

VRIJWILLIGERSBELEID MUSEUM DORESTAD VRIJWILLIGERSBELEID MUSEUM DORESTAD INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie op werken met vrijwilligers 3. Werven van vrijwilligers 4. Belonen van vrijwilligers 5. Begeleiden van vrijwilligers 6.Behouden van

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Parochie..

VRIJWILLIGERSBELEID Parochie.. Voorbeeld mei 2011 VRIJWILLIGERSBELEID Parochie.. INHOUD INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 I. VISIE OP HET VRIJWILLIGERSWERK BINNEN DE NIEUWE PAROCHIE 3 II. HET VRIJWILLIGERSBELEID IN DE PAROCHIE 4 De nieuwe

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016 2014 t/m 2016 Van : afdeling W&MD (HS) Datum : 18-12-2013 Status : definitief Inleiding Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten en diensten van Welzijn MensenWerk niet plaats kunnen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

Stichting Fractal Productions

Stichting Fractal Productions Stichting Fractal Productions Doelstellingen: De stichting stelt zich ten doel om videoproducties te maken voor, door en scholen, verenigingen en instellingen die niet beschikken over de financiële middelen.

Nadere informatie

Kinderorganisatie Anelda

Kinderorganisatie Anelda 02-03-2013 Versie: 1 Pagina 1 van 14 Bijlage Klachtenprotocol Klachtenregeling Kinderorganisatie Anelda Opgesteld door: S.L.H. Jansma-Uuldriks Functie: meewerkend eigenaresse In concept aangepast: maart

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou?

Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou? Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou? Deze folder gaat over de doelstelling en uitgangspunten van de Kindertelefoon, de inhoud van het vrijwilligerswerk, de training en de sollicitatieprocedure

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Vrijwilligershandboek

Vrijwilligershandboek Vrijwilligershandboek Stichting Paladijn Woonvoorziening met 24-uurszorg, bestemd voor jongvolwassenen met een verstandelijke handicap te Almere Stichting Paladijn - Postbus 60272 1320 AH ALMERE Van Raemdonckstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding Algemene voorwaarden Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren

Nadere informatie