Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent)"

Transcriptie

1 Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent) P lan kennisontw ikkeling Versie: Juli 2006 Pagina 1

2 1. Gegevens aanvrager Onderw ijsinstelling Naam Website schoolorganisatie Brinnummer Contactpersoon Naam Functie Telefoon E mailadres RKBS De Bras 27PX Mevrouw Sietske de Spaey Directeur Titel Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent) 2. Vraagstuk en achtergrond Achtergrond Anders dan in het projectvoorstel Leren met een persoonlijk hulpje 1 beperkt het projectplan zich niet tot RKBS De Bras. Een drietal andere scholen wil groeien naar een situatie waarin kinderen actief en zelfstandig leren en herkent zich in de uitdaging zoals die is geformuleerd door de Bras die wellicht het best samengevat kan worden met een tweetal vragen: hoe help ik leerlingen hun eigen leerweg te vinden en te plannen en wat kan onze school doen om de leerlingen de meest uitdagende leeromgeving te bieden en toegang te geven tot alle noodzakelijke informatie. Niet alle scholen werken dit op dezelfde wijze uit. De Bras heeft heel bewust gekozen voor het nieuwe leren en de daarbij behorende cruciale rol voor de leerling zelf in zijn leerproces; De Rijswijkse Prins Maurits school is een Jenaplanschool; zelfstandig werken en samenwerkend leren zijn basis werkvormen in de school. De Octaaf is een SBO school die zelfstandig werken tot een van de speerpunten van haar ontwikkeling heeft benoemd. Als laatste heeft de international department van de Haagse School Vereniging zich aangemeld voor deelname aan dit project. De HSV heeft er voor gekozen om zelfstandig werken meer en meer te laten plaatsvinden, naast de meer traditionele klassikale onderwijsmethode. Zelfstandig, verantwoordelijk en actief leren is wat de vier aanvragende scholen met elkaar bindt; de uitwerking, zoals gezegd, verschilt. Een tweede verandering t.o.v. het eerder ingediende projectvoorstel is dat op de Bras inmiddels de ontwikkeling van Mijn W erk 2 een digitaal instrument voor het zelfstandig plannen van werk door leerlingen in een vergevorderd stadium is. Mijn Werk kent naast een planningsmodule diverse onderdelen die met elkaar een e portfolio vormen. Mijn Werk is op dit moment in een pilotfase. In het schooljaar wordt Mijn Werk voltooid en zal het een webbased applicatie zijn. De medeaanvragers van Verantwoordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje willen met name de module waarin leerlingen zelfstandig hun werk plannen, uitvoeren en verantwoorden, in hun school uitproberen. De Bras en ontwikkelaar AB ZHW stellen het programma Mijn Werk voor deze scholen in het kader van dit project ter beschikking. 1 Zie bijlage 4 2 Zie bijlage 1 Versie: Juli 2006 Pagina 2

3 De eerste ervaringen met Mijn Werk laten zien dat toegang tot Mijn Werk, waar en wanneer leerlingen dat willen, een succesfactor is. Dit betekent dat leerlingen onbeperkt toegang moeten kunnen hebben tot het systeem en relevante data. Het vraagstuk De kernvraag van het vraagstuk dat wij willen inbrengen luidt: Hoe kunnen zelfstandig opererende, mobiele leerlingen die door hun leeractiviteiten formeel en informeel kennis verzamelen 3, gesteund w orden door het gebruik van I CT. Om deze vraag in een juiste context te zien is het misschien goed om te kijken naar een voorbeeld, dat zeker op de Bras, maar ook bij de andere deelnemende scholen plaats kan vinden. Juf, vanmorgen vond ik een jonge vogel in de tuin, waarschijnlijk uit het nest gevallen. Hij zit nu bij ons in een kooi en we gaan proberen hem groot te laten worden om dan vrij te laten. Maar ik zou eerst wel eens willen weten wat voor soort vogel het is en hoe ie nou bij ons in de tuin kwam Hier begint de zoektocht van de tienjarige Stella. Heb je een plaatje of een foto van dat vogeltje vraagt de juf? Dan is het gemakkelijker om meer informatie te vinden. Nee, maar mag ik er een digitale foto van gaan maken. Natuurlijk mag dat, maar wanneer wil je dat gaan doen? Ik zal eens in mijn planning kijken. Nou vandaag heb ik eigenlijk al rekenen gepland en ook geschiedenis. Dan wilde ik gaan lezen en met Johan verder werken aan ons project. Maar ja, ik moet dat vogeltje eigenlijk ook een beetje eten brengen. Nou, Stella, dan gaan we maar eens kijken hoe je dat kunt oplossen. Wat is het belangrijkste wat je als eerste moet doen? nou eerst die foto maar eens. Zo begint het leergesprek tussen de juf en Stella. De juf helpt Stella om goed in beeld te krijgen wat ze nu eigenlijk wil leren over de gevonden vogel, hoe ze aan informatie kan komen, met wie ze eventueel samen zou willen werken etc. Een van de aangedragen ideeën is een bezoek aan de plaatselijke Natuur en vogelwacht. Stella stuurt haar vader op zijn werk een mailtje, waarin ze hem vraagt of pa en ma in het weekend mee willen gaan naar de Natuur en vogelwacht. Hier kan Stella de foto laten zien van de vogel die ze heeft gevonden, samen met de beheerder uitzoeken welke vogel het is en vragen stellen over de leefwereld van de vogel. De resultaten worden volgens afspraak met de juf verwerkt in een artikel voor de nieuwsbrief van de school en een presentatie voor andere kinderen in de school. De achtereenvolgende kenmerken van het leerproces van Stella eerder genoemd in het projectvoorstel zijn: Zelfsturend Creatief Samenwerkend Producerend Mobiel Formeel en informeel 3 De vier aanvragende scholen willen het informele leren dat vooral buiten de school plaatsvindt en levenslang blijft plaatsvinden een grotere rol laten spelen in het leren van kinderen binnen de school. Versie: Juli 2006 Pagina 3

4 Dat Stella uitstekend gebruik kan maken van ICT bij de uitwerking van haar opdracht hoeft geen verder betoog. Wel zal ze in de praktijk aanlopen tegen een aantal zaken die nogal wat organisatie vragen: Nakijken of de digitale camera beschikbaar is en reserveren Mail sturen naar vader Naar huis om de foto te maken Nagaan of iemand mee wil werken aan de opdracht Afspraak maken met de Natuur en vogelwacht Foto meenemen, geprint of digitaal Vragen opstellen Beheerder interviewen Mogelijk foto maken van levende vogel Internet raadplegen voor meer informatie over de vogel Verslag uitwerken Presentatie maken Normaal gesproken heeft Stella hiervoor een digitale camera, een telefoon, weer de camera, een (tape)recorder of blocnote, een computer met internettoegang, tekstverwerker en PowerPoint nodig. Dus een aantal verschillende apparaten en diverse momenten van gebruik. In de meeste scholen is het momenteel zo dat niet altijd een computer beschikbaar is. Bij een computerratio van 1 op 5 heeft een leerling statistisch gezien 20% van zijn tijd de beschikking over een computer. In de praktijk is dit door roostertechnische zaken aanmerkelijk minder. Wanneer elke leerling een eigen handheld computer ter beschikking heeft is dit praktische probleem opgelost, waarmee een hinderpaal voor het vlot en goed kunnen werken uit de weg is geruimd. Met andere woorden: breng de techniek bij de lerende i.p.v. de lerende naar de techniek: anywhere and anytime learning with any device and any content. Hiermee wordt de ambitie om elk talent te laten tellen realiteit. De vier aanvragende scholen w illen graag onderzoeken of het gebruik van mobile devices, die voortdurend ter beschikking staan van de lerende een positief effect heeft op het leren van het kind. 4 In dit plan wordt diverse malen de term mobile devices gebruikt. Hierbij wordt gedacht aan meerdere mogelijkheden: 1. PDA 2. Smart Phone 3. Laptop 4. Mogelijk de nieuwe Origami In een bijlage bij dit plan wordt opgesomd aan welke minimale specificaties alle mogelijke oplossingen moeten voldoen. 4 In hun boek Smartphone and Next Generation Mobile Computing, stellen Pei Zheng and Lionel M. Ni van de Michigan State University: The next wave of mobile computing embodies a far broader spectrum than traditional voice centric mobile wireless communication with cell phones. The trend of convergence of communication, computing, and consumers electronics is reflected by the strong demand of converged multifunctional smart phones that incorporate cell phones, PDA functions, and portable audio/video device into a single device, which in turn opens up enormous opportunities with regards to business and consumer applications and services. This wireless world will eventually enable ubiquitous access anytime, anywhere, from nu devices. Second, a galaxy of smart wireless mobile devices will be deeply embedded into environments to enable pervasive mobile intelligence everywhere. Versie: Juli 2006 Pagina 4

5 Naast de kernvraag kan een aantal te onderzoeken subvragen worden onderscheiden: 1. bij welke leeractiviteiten kiezen de leerlingen voor welk apparaat? 2. welke activiteiten worden door leerlingen spontaan ontwikkeld door het gebruik van mobile devices? 3. heeft het gebruik van mobile devices hetzelfde positieve effect op de motivatie van de lerende als uit vergelijkbare projecten in Engeland blijkt? 4. heeft het gebruik van mobile devices hetzelfde positieve effect op de ouderbetrokkenheid als uit vergelijkbare projecten in Engeland blijkt? 5. welke stappen zijn nodig om te komen tot een succesvolle implementatie? 6. welke verschillen doen zich voor in het gebruik door zowel leerlingen als leerkrachten op de verschillende scholen? 7. doorbreekt het leren met mobile devices de schoolmuren? 8. hoe worden de mobile devices gebruikt door leerlingen en leerkrachten voor het plannen van hun leeractiviteiten met behulp van het programma Mijn Werk? 9. bevordert een mobile device informeel leren? 10. wordt de mobiliteit van lerende daadwerkelijk vergroot door het gebruik van mobile devices 11. heeft het gebruik van mobile devices effect op het socialiserende aspect van leren. M.a.w. gaat een leerling met een mobile device meer samenwerken met anderen dan wanneer hij achter een desktop computer of zonder ICT werkt? 12. aan welke criteria moet software voldoen om prettig te kunnen werken op een mobile device De uiteindelijke onderzoeksvragen zullen worden geformuleerd in samenspraak tussen de betrokken scholen en de studenten van de Universiteit van Leiden, die het onderzoek voor een groot deel zullen uitvoeren. Omdat het voor de hand ligt om voor elke betrokken school een deelproject te starten, waarbij recht gedaan kan worden aan het karakter van de school, zal ook gekeken worden welke specifieke vragen het best bij welke school passen. 3. Doel van het project 3.1 Het doel van project is gerichte kennisontwikkeling op zowel praktisch als theoretisch niveau rond: het gebruik van mobile devices door de leerlingen en het gebruik van mobile devices door mentoren. Naar wij verwachten zal er kennis beschikbaar komen rondom Spontaan gebruik van de mobile device door de leerlingen Bewust gebruik van de mobile device door de leerlingen d.m.v. toegepaste software. Hierbij kan worden gedacht aan office applicaties, specifiek voor mobile devices ontwikkelde software zoals die te vinden is op o.a. Ook de webversie van Mijn Werk valt onder deze categorie. Welke (nieuwe) didactische werkvormen passen het best bij het verantwoordelijke actief leren va kinderen met gebruik van handhelds De ergonomische aspecten van het gebruik van mobile devices in het onderwijs Hoe gebruikt de leerling een mobile device bij m.n. informeel leren Een antwoord op de vraag of de mobiliteit van de lerende daadwerkelijk vergroot wordt door het gebruik van mobile devices De vraag of het gebruik van handheld computers en het mee naar huis nemen van deze apparaten de motivatie voor het leren verhoogt. Versie: Juli 2006 Pagina 5

6 3.2 De veranderingen. Voor de lerende: Een van de belangrijkste veranderingen voor de lerende bij scholen die het leren zelfstandig(er) en actiever willen laten zijn, is een grote toename van mobiliteit in het leren. Zoals al eerder aangegeven is deze mobiliteit en de daaraan gekoppelde noodzakelijke connectiviteit aan diverse fysieke en virtuele netwerken van de lerende, een basisprincipe voor het leren op zowel de Bras als de andere drie scholen. Naar verwachting zal het gebruik van mobile devices hier een positieve bijdrage aan leveren. Zo zal afhankelijk van de beschikbaarheid van een draadloos netwerk de leerling op elk gewenst moment en op elke gewenste plaats binnen de school en op het schoolplein toegang hebben tot het internet. Leerlingen die met de Smartphones werken zullen via GPRS o.i.d. altijd connectie hebben. Ook voor het verzamelen en uitwisselen van informatie is de mobile device een steun voor de leerling. Hiermee wordt samenwerken en het gebruiken van elkaars kennis gestimuleerd, waardoor nieuwe kennis ontstaat. Ook is de leerling in staat altijd en overal inzicht te hebben in, en te werken aan zijn portfolio in Mijn Werk. Het gebruik van mobile devices zal ook verdieping en verbreding van de kennis v.d. leerlingen tot stand brengen. Immers zij hoeven niet te wachten tot er een excursie wordt geregeld, maar kunnen zelf contacten leggen en na schooltijd met hun onderzoeksvraag doorgaan. Ook ouders kunnen actief betrokken worden bij de informatieverwerving door zoals in het voorbeeld van Stella in het weekend naar een vogelwacht te gaan. Voor de leerkrachten: Voor de mentor op de Bras geldt ook dat hij/zij voortdurend de beschikking heeft over up to date informatie over de leerlingen. Dit is van belang in een complexe onderwijssituatie waarbij de lerende contact heeft met veel verschillende mentoren. Veel van de voortgang van het primaire proces en de evaluatie daarvan geschiedt op scholen als de Bras via monitoring en observaties. Voor de mentoren zal het inbrengen van de observaties direct via de PDA een enorme verlichting betekenen. Voor de overige drie scholen geldt dit in andere mate. Alle scholen zullen bij het gebruik van Mijn Werk kiezen voor de leerling planning module. Of ook gebruik gemaakt wordt van de overige mogelijkheden van Mijn Werk is een nader te bepalen keus van de school zelf. Invoering van het gebruik van mobile devices in de vier scholen zal bij allemaal gevolgen hebben voor de school en/of klassenorganisatie. De veel grotere zelfstandigheid van leerlingen in het zoeken van oplossingen en het maken van keuzes voor (tijdelijke) samenwerkingsverbanden vraagt een andere houding van leerkrachten dan wat zij meestal gewend zijn. Zij zullen veel meer een rol krijgen als coach en facilitator. Dit zal niet voor alle deelnemende scholen en leerkrachten een vanzelfsprekende stap zijn. Het moet dan ook in de voorbereidende team besprekingen duidelijk zijn dat dit een gevolg is van de keus die wordt gemaakt om meer nadrukkelijk te kiezen voor zelfstandig leren door de kinderen. De inzet van mobile devices zal daarbij als een universeel hulpmiddel dienen om meer flexibele en individueel gerichte kansen te creëren voor alle leerlingen. Een van de belangrijkste veranderingen voor de leerling bij de overgang naar verantw oordelijk en actief leren is dat hij door het gebruik van mobile devices altijd de beschikking heeft over datgene w at hij nodig heeft om kennis te zoeken, te vinden, te verzamelen, te arrangeren en te verw erken tot nieuw e kennis voor zichzelf en anderen. Een van de belangrijkste veranderingen voor de leerkracht is de rolverandering. Van kennisbron naar coach en facilitator. Een gevolg hiervan is een behoorlijke verandering van de organisatie; van het geven van onderw ijs naar het creëren van een uitdagende leeromgeving, w aarin leerlingen zelf op zoek gaan naar oplossingen met alle ten dienste staande middelen. 5 5 Zie Leren van jongeren Prof. Dr Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Versie: Juli 2006 Pagina 6

7 3.3 De bijdrage van de betrokken partijen. In de aanpak met vier scholen die elk een verschillend karakter kennen is het van belang om te werken met een stuurgroep en per school een werkgroep. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de deelnemende scholen (de directies of de voorzitters van de school werkgroep), de algemeen projectleider, een vertegenwoordiger van het onderzoeksteam van de Universiteit Leiden, een vertegenwoordiger van de Hogeschool INHOLLAND en externe adviseurs, w.o. professor Chanowsky en een vertegenwoordiger van ICT op school. Binnen de stuurgroep vindt de kennisuitwisseling tussen de verschillende innovatieve aanpakken in de scholen plaats. De groep is verantwoordelijk voor de evaluatie en monitoring. De stuurgroep heeft als opdracht de lessons learned uit de verschillende innovatieve aanpakken met elkaar te verbinden en de tot stand gebrachte producten te beoordelen. De stuurgroep zal haar vorderingen (waaronder innovatieve content), ter beschikking stellen aan het veld via diverse kanalen. Daarnaast zal de stuurgroep zorg dragen voor publicaties, workshops en andere vormen van veld benadering. De kennis zal voornamelijk ontwikkeld worden op de vier betrokken scholen. Hierbij spelen de leerlingen de grootste rol. Verder is er uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor de betrokken leerkrachten. Het bestuur van de SCO Lucas zal met name een adviserende en ondersteunende rol vervullen. AB ZHW zal de projectleiding verzorgen en zal tevens een rol spelen als ontwerper van toepassingen, adviseur en verzorger van de technisch infrastructuur. AB ZHW heeft veel kennis en ervaring bij het uitvoeren en ondersteunen van onderwijskundige vernieuwingsprojecten gerelateerd aan ict. Tevens heeft AB ZHW een grote ervaring in het ontwerpen en bouwen van innovatieve educatieve toepassingen met gebruik van ICT. De Hogeschool INHOLLAND speelt vooral een rol in het begeleiden van de studenten die in deze specifieke setting een bijdrage leveren, in het beschrijven en mede vormgeven aan een nieuwe didactiek, gerelateerd aan het werken met mobile devices. Pabo studenten zullen een rol spelen bij de ondersteuning van de leerlingen en leerkrachten op het gebied van onderzoek naar en ontwikkeling mogelijke toepassingen. Zij doen dit in het kader van een educatief partnerschap, zoals beschreven in de publicatie Making school innovation work, zie bijlage 5. De studenten van de Universiteit Leiden zullen vooral een rol spelen in het onderzoeken en beschrijven van de opbrengsten van het project. De afdeling O&I van de SCO Lucas ondersteunt de scholen van de SCO Lucas bij veranderingsprocessen. Deze rol kan O&I zeker ook bij dit project vervullen. Hierdoor ontstaat het onderstaande organisatieschema: Versie: Juli 2006 Pagina 7

8 Stuurgroep Onderzoek studenten Universiteit Leiden Onderzoek, advies en ontwikkeling AB ZHW Werkzaamheden studenten Pabo Afdeling O&I SCO Lucas Deelproject De Bras Deelproject International department HSV Deelproject Prins Maurits School Deelproject De Octaaf 3.4 De eerste resultaten. Wij hopen het project te starten in september Na een zorgvuldige voorbereidingsfase kan een daadwerkelijke start worden gemaakt in januari Voor de uitvoering van het project zal een jaar beschikbaar zijn. Dit betekent dat de (eind)resultaten in december 2007 beschikbaar moeten zijn. 3.5 Kennis verspreiding. De beschikbare kennis zal op diverse manieren beschikbaar worden gesteld. Zeker zal een rapport worden uitgegeven met daarin de belangrijkste uitkomsten van zowel het empirisch als het literatuur onderzoek. Dit rapport zal zowel digitaal als in boekvorm ter beschikking worden gesteld. Daarnaast lijkt een of meerdere symposia een geschikt middel om zowel kennis te vergaren als kennis te verspreiden. Vanzelfsprekend zal via een aantal internetsites, zoals de Kennisrotonde, de sites van de deelnemende scholen, SCO Lucas en AB ZHW regelmatig verslag worden gedaan van de stand van zaken van het project, door bijvoorbeeld weblogs. 4. Doelgroep Leerlingen en leerkrachten zijn de hoofdrolspelers in het project. Zij moeten met de mobile devices aan de slag. Zij ontw ikkelen de kennis. De beschreven kennis is ter beschikking voor alle geïnteresseerde onderwijsinstellingen in binnen en buitenland. De leerlingen en leerkrachten worden bij het project betrokken door hen allemaal een handheld computer ter beschikking te stellen. Van hen wordt verlangd dat zij bij het leren zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden van de handheld computer. Maar ook dat zij de beperkingen van de handheld aangeven. Soms zal het gebruik van een desktop wellicht te prefereren zijn, zoals bij tekstverwerking. Uit de eerste onderzoeksresultaten van een soortgelijk project in het Engelse Dudley is gebleken dat de leerkrachten een grote behoefte hebben aan scholing in het gebruik van mobile devices. Het ontbreken van scholing is op een aantal van de betrokken Engelse scholen een faalfactor geweest. Leerkrachten zagen af van het gebruik en van stimulering van het gebruik door leerlingen door onzekerheid en onbekendheid met de mogelijkheden. Specifieke training van leerkrachten in het gebruik van handheld computers is dus een belangrijk aandachtspunt. Hierbij moet naast een eerste instructie vooral ook worden Versie: Juli 2006 Pagina 8

9 gedacht aan training on the job zoals het tripple trap traject concept van AB ZHW 6, educatief partnerschap met studenten en leerlingen van de betrokken scholen, collegiale consultatie en gebruikersbijeenkomsten. Uit het Engelse onderzoek blijkt tevens dat dit voor leerlingen in veel geringere mate geldt. Veelal lossen zij problemen onderling op door gebruik te maken van elkaars kennis. 5. Samenw erking P rins Mauritsschool Kerklaan CN Rijswijk Contactpersoon: Dhr. A.Teune directeur website rijswijk.nl De Octaaf SBO Cantateplein VD DEN HAAG Contactpersoon: Benedict Hal directeur website HSV I nternational Department Kon. Sophiestraat 24a 2595 TG Den Haag Contactpersoon: J. Pletser, Head International Department website Bestuur SCO Lucas, contactpersoon Huub van Blijswijk, voorzitter CVB Ondersteuning van het plan, advisering, Hogeschool I nholland, contactpersoon Hans Pronk Samenwerkingspartner. Hogeschool INHOLLAND heeft in hetzelfde gebouw als de Bras een opleidingslocatie van de Pabo, die zich vooral richt op het nieuwe leren. Samen met de Bras en de SCO Lucas wordt hier het concept Opleiden in de school gestalte gegeven. Hierbij treden de studenten op als educatief partner van de leerkrachten. Lid stuurgroep. AB ZHW, contactpersoon Koos Eichhorn AB ZHW is verbonden aan o.a. de SCO Lucas en de Hogeschool INHOLLAND. AB ZHW geeft beleidsadviezen aan schoolbesturen, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, hogescholen en andere organisaties die te maken hebben met de implementatie van ICT in het onderwijs. Kernactiviteiten van AB ZHW zijn advisering, scholing, implementatie en innovatie. AB ZHW zal de projectleiding van het project op zich nemen, namens de deelnemende scholen. Binnen AB ZHW bestaat ruime ervaring op het gebied van leiding geven aan en implementatie van innovatieve educatieve projecten. Voor het project stelt AB ZHW het door haar ontworpen en in ontwikkeling zijnde programma Mijn Werk ter beschikking. Gedurende het project zal dit programma worden aangepast aan de eisen en wensen van de scholen. Tevens zal het programma web based worden gemaakt. Tegelijkertijd zal indien nodig onderzocht worden of het mogelijk is speciale voorzieningen te treffen waarmee sommige veel gebruikte (leerling)applicaties geschikt kunnen worden gemaakt voor het gebruik op handheld computers. Lid stuurgroep De afdeling Onderw ijs & Identiteit van de SCO Lucas, contactpersoon Rikie van Blijswijk Deze stafafdeling van de SCO Lucas ondersteunt scholen bij het proces van onderwijskundige innovatie. 6 Zie Versie: Juli 2006 Pagina 9

10 Universiteit Leiden, contactpersoon Rob Martens Intentie tot samenwerking en begeleiding van studenten UvL voor onderzoek; lid stuurgroep. De heer Thijs Chanow ski, emeritus hoogleraar Nieuwe Media Ondersteuning en advisering; lid stuurgroep. NI VOZ, contactpersoon de heer Luc Stevens, emeritus hoogleraar orthopedagogiek; Ondersteuning en advisering; lid stuurgroep. Kennisrotonde, contactpersoon Marieke van Osch Ondersteuning en advisering; lid stuurgroep. Microsoft Nederland, contactpersoon Henk Lamers, projectleider Partners in Learning. Partners in Learning is een structureel samenwerkingsverband van een aantal innovatieve schoolbesturen (PO en VO), de VBS, APS IT diensten en Microsoft. De SCO Lucas is een van de Partners in Learning. Het Innovative Teachers Network ( is beschikbaar als een platform voor disseminatie van de opgedane kennis. Ondersteuning en advisering. Nederland Breedbandland, contactpersoon Marieke van de Ree Interesse Versie: Juli 2006 Pagina 10

11 6. P lanning Omschrijf zo exact mogelijk het project in fasen en omschrijf daarbij welke kennis de fase op gaat leveren. Beschrijf zo precies mogelijk waarom, wie, wanneer, wat en waar er activiteiten uitgevoerd worden om antwoorden te vinden. (Voorstel zie vraag 4.1 en 5.3) actieomschrijving Kennismakingsbijeenkomst alle betrokkenen Inrichten en bemensen projectorganisatie Uitwerken projectplan en maken deelprojectplannen training van betrokken leerkrachten (gebruikersbijeenkomsten) Start uitvoering project Handheld learning conferentie Onderzoek door studenten UvL, inzet Pabo studenten september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Zes bijeenkomsten stuurgroep Tussentijdse evaluatie Tussentijdse presentatie verloop project Eindevaluatie Presentatie onderzoeksresultaten Fase, kennisontw ikkeling start einde 1. Kennismakingsbijeenkomst alle betrokkenen September Inrichten en bemensen projectorganisatie. Oktober Opbrengst: 2006 a. Benoeming projectleider. b. Stuurgroep met als doel het adviseren van de diverse werkgroepen en de projectleider. c. Vier werkgroepen; per deelnemende school wordt een werkgroep ingericht met daarin vertegenwoordigd leden van het team, leerlingen, ictcoördinator, deelprojectleider en algemeen projectleider. Oktober 2006 Versie: Juli 2006 Pagina 11

12 3. Uitwerken projectplan en maken deelprojectplannen inclusief communicatieplan. Opbrengst: (deel)projectplan(nen) waarin aandacht wordt besteed aan de volgende onderdelen: a. Bepaling onderzoeksvragen per school b. SWOT analyse c. Nadere inventarisatie beschikbare kennis in binnen en buitenland d. Technisch onderzoek naar handhelds en voorstel tot aanschaf van meest adequate oplossing per project e. Opstellen tijdsschema voor uitvoering f. Uitvoering deelplannen met uitgewerkt tijdschema g. Communicatie h. Monitoring i. Onderzoek j. Voorstel globaal exploitatieplan voor voortzetting project na afloop van de pilotfase k. Evaluatie l. Verslaglegging m. Eindrapportage 4. Start training van betrokken leerkrachten studenten en overig betrokken belangstellenden d.m.v. regelmatige gebruikersbijeenkomsten. Opbrengst: a. Goede voorbereiding voor het project; de training zal bestaan uit een aantal aspecten, t.w. i. technische mogelijkheden van een handheld computer ii. didactische toepassingen van handheld computers iii. uitwisseling van ervaringen iv. verkennen van mogelijkheden, al dan niet out of the box opm. bij de uitvoering van de training zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt van kennis en ervaringen van leerlingen. 5. Start uitvoering project Opbrengst: o.a. kennis omtrent a. Gebruikservaringen door leerlingen en leerkrachten b. Aanzet tot nieuwe didactiek c. Innovatie van het gebruikte curriculum d. Implementatie traject e. Welk type computer het best past bij welke activiteiten f. Motivationele aspecten van het gebruik van handhelds bij leerlingen g. Effect van gebruik op informeel leren Oktober 2006 November 2006 Januari 2007 Opm. de te ontwikkelen kennis zal nader worden gespecificeerd en omschreven in de deelprojectplannen. De inbreng van de onderzoekers van de UvL zal hierbij een grote rol spelen. 6. Onderzoek door studenten UvL en werkzaamheden Oktober studenten pabo Zes bijeenkomsten stuurgroep Oktober 2006 December 2006 December 2007 December 2007 December 2007 December 2007 Versie: Juli 2006 Pagina 12

13 8. Tussentijdse evaluatie December 2006 Maart 2007 Juni 2007 Oktober Eindevaluatie December Presentatie onderzoeksresultaten December Concrete resultaten en effecten in de onderw ijssituatie Effect kennisontw ikkeling op onderw ijsvernieuw ing in eigen school De vier deelnemende scholen streven alle naar een grote mate van zelfstandigheid bij het leren door de leerlingen. Hoewel niet alle vier de scholen dit streven op dit moment in even grote mate hebben gerealiseerd, is het een gemeenschappelijk doel. RKBS De Bras heeft het nieuwe leren omarmd; het zelf bepalen van de leerroute door de leerling is een principieel gegeven in het leerconcept. Gezien het innovatieve karakter van dit leerconcept is nog lang niet alles bekend over de beste leerstrategieën, wijze van ondersteuning van leerlingen, het aanbieden van uitdagende leeromgevingen en coachingsmethoden, de best mogelijke integratie van formeel en informeel leren etc. Ook voor de overige 3 scholen, die naar aard en karakter overigens als het ware model staan voor een aantal stromingen in het Nederlandse onderwijs, geldt dat zij hun onderwijsmethode willen veranderen. De grootste innovatie daarbij is dat de leervraag van de individuele leerling en het zelfstandig vinden van een antwoord hierop, het speerpunt is. De kennis die naar verw achting zal ontstaan tijdens de uitvoering van het project zal effect hebben op de ondersteuning van dit onderw ijskundige innovatieproces. Beïnvloedt de toepassing van altijd en overal aanw ezige ICT ondersteuning en toegang tot informatie het leren van de leerling positief? Bevordert het gebruik van mobile devices samenw erking tussen leerlingen tijdens het formele en informele leren? Draagt het bezitten van een handheld door de leerling bij tot een uitdagende leeromgeving? Deze kennis zal uiteindelijk leiden tot een aanpassing van de didactiek. Overdraagbaarheid naar andere onderw ijsinstellingen In het project zijn vier scholen vertegenwoordigd die min of meer exemplarisch zijn voor het Nederlandse onderwijsveld: Een school waar nieuw leren centraal staat Een traditionele vernieuwingsschool Een SBO school die leerlingen meer zelfstandig wil laten werken Een PO school (weliswaar internationaal) die van klassikaal onderwijs stappen zet richting meer zelfstandig werken De uitkomsten van de deelprojecten zijn daarmee zeer breed toepasbaar in het onderwijsveld. Bijna elke school kan zijn voordeel doen aan aspecten van het onderzoek. Juist de brede aanpak met naar verwachting kennis rondom implementatie, opleiding, vernieuwde didactiek, organisatie en financiële haalbaarheid draagt bij tot een grote overdraagbaarheid van kennis. Versie: Juli 2006 Pagina 13

14 8. Verspreiding van kennis en eventuele pilotproducten De uiteindelijke kennis zal beschikbaar worden gesteld via een multimediale eindrapportage, al dan niet ondersteund door een rapportage in boekvorm. Regelmatig zal verslag worden gedaan van de stand van zaken. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van: Website Kennisrotonde Websites van de betrokken scholen Website van AB ZHW Website van INHOLLAND academy Website van SCO Lucas Website Innovative Teachers Network Een weblog, waarin ook kan worden gereageerd op de ontwikkelingen, vragen kunnen worden gesteld en suggesties kunnen worden gedaan door belangstellenden Het blad Leerkracht, een uitgave van SCO Lucas t.b.v. het personeel en relaties. Publicaties in vakbladen Afsluitend congres, waarbij mogelijk een publicatie komt in de vorm van een boek en/of CD. De resultaten zullen om niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Het geestelijk eigendom berust bij de deelnemers aan het project. Het genoemde programma Mijn Werk dat een onderdeel vormt van het project, wordt door AB ZHW aan de deelnemende scholen in het project gratis ter beschikking gesteld. De eigendomsrechten van Mijn Werk berusten bij AB ZHW. 9. Duurzaamheid De deelnemende scholen hebben allen uitgesproken dat zij de beoogde onderwijskundige innovatie richting verantwoordelijk, zelfstandig en actief leren door kinderen als een speerpunt van hun ontwikkeling beschouwen. In de deelprojectplannen zal een paragraaf worden opgenomen waarin de school beschrijft hoe zij verder zal gaan na afloop van de projectperiode. In de samenwerkingsovereenkomst met de scholen zal ook sprake zijn van een inspanningsverplichting gedurende twee jaar. Dit betekent heel concreet dat de school uitspreekt zich minstens een jaar lang na afloop van de projectperiode door te gaan op de ingeslagen weg. Versie: Juli 2006 Pagina 14

15 10. Financiering van kennisontw ikkeling Conform onderstaande begroting w ordt van de Kennisrotonde een bijdrage gevraagd van ,00; Uit eigen middelen w ordt een bedrag van ,00 bijgedragen. begroting plan kennisontwikkeling mobiel en actief leren omschrijving aantal uren / aantal t.l.v. projectbegroting aantal uren eigen bijdrage totaal uren uurprijs incl. BTW indien van toepassing / stuksprijs totaal gevraagde bijdrage deelproject de Bras deelprojectleider 160 projectmedewerkers 640 totaal eigen bijdrage subtotaal totaal kosten totaal aantal uren , , ,00 Handheld computers (aanschaf of lease, nader te onderzoeken) , , , ,00 Aanpassen bestaand netwerk P.M. aan wireless access opslagpercentage overhead 15% 5.640, ,00 totaal deelproject De Bras ,00 deelproject Octaaf deelprojectleider 160 projectmedewerkers 640 totaal aantal uren , , ,00 Handheld computers (aanschaf of lease, nader te onderzoeken) , , , ,00 Aanpassen bestaand netwerk P.M. aan wireless access opslagpercentage overhead 15% 5.640, ,00 totaal deelproject De Octaaf ,00 deelproject Prins Maurits School deelprojectleider 160 projectmedewerkers 640 Versie: Juli 2006 Pagina 15

16 begroting plan kennisontwikkeling mobiel en actief leren omschrijving aantal uren / aantal t.l.v. projectbegroting aantal uren eigen bijdrage totaal uren uurprijs incl. BTW indien van toepassing / stuksprijs totaal gevraagde bijdrage totaal eigen bijdrage subtotaal totaal kosten totaal aantal uren , , ,00 Handheld computers (aanschaf of lease, nader te onderzoeken) , , , ,00 Aanpassen bestaand netwerk P.M. aan wireless access opslagpercentage overhead 15% 5.640, ,00 totaal deelproject Prins Maurits school ,00 deelproject HSV deelprojectleider 160 projectmedewerkers 640 totaal aantal uren , , ,00 Handheld computers (aanschaf of lease, nader te onderzoeken) , , , ,00 Aanpassen bestaand netwerk P.M. aan wireless access opslagpercentage overhead 15% 5.640, ,00 totaal deelproject Prins Maurits school ,00 algemene projectkosten projectleiding AB ZHW , , , ,00 onderzoeksleiding UvL , , , ,00 inzet studenten UvL inzet abzhw ontwerp en ontwikkeling , , , ,00 Versie: Juli 2006 Pagina 16

17 begroting plan kennisontwikkeling mobiel en actief leren omschrijving inzet (pabo) deskundigen, bijvoorbeeld pedagoog/didacticus en begeleiding studenten aantal uren / aantal t.l.v. projectbegroting aantal uren eigen bijdrage totaal uren uurprijs incl. BTW indien van toepassing / stuksprijs totaal gevraagde bijdrage totaal eigen bijdrage subtotaal totaal kosten , , , ,00 inzet pabo studenten Attentie deelnemende studenten 1.000, , ,00 vergaderkosten stuurgroep 3.000, ,00 scholingskosten: training leerkrachten 8.000, ,00 bijwonen handheld learning conferentie Londen oktober 2006 (gebaseerd op deelname van max 10 personen) 7.500, , ,00 publicaties en pr , ,00 inbreng waarde Mijn Werk door AB ZHW , ,00 Totalen , , ,00 Versie: Juli 2006 Pagina 17

18 11. Opmerkingen Risicofactoren Risico s Mensen Onvoldoende betrokkenheid bij leerkrachten, onvoldoende urgentiebesef bij leerkrachten Onvoldoende kennis en vaardigheden m.b.t. gebruik van handheld computers I mplementatie Onvoldoende competenties leerkrachten m.b.t. samenwerken, samen leren en samen reflecteren Onvoldoende competenties leerlingen m.b.t. samenwerken, samen leren en samen reflecteren Onvoldoende kennisuitwisseling tussen verschillende deelprojecten Slaagfactoren / maatregelen Aansluiten bij reeds lopende innovatieve aanpakken. Leerkrachten een prominente en verantwoordelijke rol geven. Leerkrachten vroegtijdig betrekken. Er worden succesvolle lopende aanpakken geselecteerd. Training met en door leerkrachten en leerlingen Instellen gebruikersgroepen voor leerkrachten en indien noodzakelijk leerlingen Bezoek handheldlearning conferentie Londen Zorgen voor voldoende ondersteuning on the job Leerkrachten met elkaar in contact brengen Ondersteuning door deskundigen Uitwisseling tussen deelnemende leerkrachten Zorgen voor voldoende ondersteuning in de onderwijssituatie Leerlingen uit verschillende aanpakken met elkaar in contact brengen Ter beschikking stellen van bruikbare platformen van kennisuitwisseling. Deelnemers met elkaar in contact brengen Softw are Onvoldoende bruikbare software voor gebruik met handhelds Hardw are Robuustheid handheld computers Ontwikkelen en bouwen maatwerk toepassingen Zoeken naar beschikbare software in binnen en buitenland Zonodig proberen zelf aanpassingen te doen aan bestaande software Contact zoeken met software ontwikkelaars Goede garantieregelingen afspreken Reserve apparaten ter beschikking hebben Hardw are onderzoek: Om te komen tot een juiste hardwarekeuze in de juiste situatie is onderzoek noodzakelijk. In de bijlage Handheld functionaliteiten wordt aandacht gegeven aan de criteria om te komen tot een keuze. Deze criteria worden toegepast op alle in aanmerking komende handheld apparaten. Ook de manier waarop de apparaten didactisch worden ingezet zal een rol spelen bij de keuze. Hierdoor wordt uitdrukkelijk ook de mogelijkheid open gehouden om meerdere mogelijkheden (bijvoorbeeld Smartphone en PDA) naast elkaar te gebruiken. In Dudley is door RM een onderzoek gedaan naar PDA s. Van zowel onderzoeksopzet als resultaten zullen we dankbaar gebruik maken. Een zelfde onderzoek zal door ons zelf Pagina 18

19 worden uitgevoerd naar Smartphones. Momenteel worden door medewerkers van AB ZHW reeds een tweetal typen smartphones getest, t.w. de Qtec 9100 en de HP ipaq Telefoonkosten: Op dit moment zijn verkennende gesprekken gaande met telecomproviders om te komen tot een beperking van de telefoonkosten. Dit moet het resultaat opleveren tot een beperkt bedrag kan worden getelefoneerd, maar dat het gebruik van internet, e mail en GPS toepassingen onbeperkt zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de school of de (ouders van) de leerling met onverwachte hoge telefoonrekeningen worden geconfronteerd. 12. Bijlagen: Impressie leerlinggedeelte Mijn Werk Handheld functionaliteiten Onderzoeksrapport PDA s uit Dudley Projectvoorstel leren met een persoonlijk hulpje d.d. april 2006 Making school innovation work 13. Ondertekening Ondergetekende verklaart deze aanvraag namens alle partnerorganisaties van het samenwerkingsverband in te dienen en dat hij/zij bekend is met de voorwaarden en procedures van de Regeling Stimuleringsbijdrage Kennisontwikkeling Kennisrotonde. Aldus naar waarheid ingevuld, Naam ondergetekende Functie Plaats Datum Handtekening Het ondertekende aanvraagformulier kan gestuurd worden aan: Ict op school t.a.v. Bureau Kennisrotonde Bleijenburg VC Den Haag Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Kennisrotonde, telefoonnummer: Ict op School 2004 Overname is toegestaan onder bronvermelding Ict op School, belangenbehartiging Website: E mail: Pagina 19

20 Ict op School belangenbehartiging, is onderdeel van Stichting Kennisnet Ict op School. Stichting Kennisnet Ict op School is de publieke ICT ondersteuningsorganisatie die zich richt op dienstverlening (Kennisnet) en belangenbehartiging (Ict op School). Sinds 1 februari is de juridische fusie tussen beide stichtingen een feit. De missie voor de nieuwe ICT ondersteuningsorganisatie luidt: Leren vernieuwen met ICT. Bijlagen: Bijlage 1: Impressie leerlinggedeelte Mijn werk Kinderen plannen zelf hun leeractiviteiten. Daarbij kunnen ze kiezen uit verschillende vakgebieden. De leeractiviteit kan worden bepaald door een keuze uit een leerlijn, maar het kind kan ook, in overleg met de leerkracht, zelf de inhoud van de leeractiviteit bepalen. Nu gaat het kind de leeractiviteit verder uitwerken: Pagina 20

Quickscan SharePoint: eindrapport

Quickscan SharePoint: eindrapport Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Eindrapport Quickscan SharePoint Projectteam Quickscan SharePoint: Stanley Portier, Ellen Peters, Lisa Gommer, Dennis Vierkant, Eelco Laagland, Koos

Nadere informatie

ict-ondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs

ict-ondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs ict- voor primair en voortgezet onderwijs Eindscriptie Afstudeeropdracht Bastiaan Ludeking ict- voor primair en voortgezet onderwijs Datum: 16 april 2003 Afstudeercommissie: dr.mr.ir. T.J.G. Thiadens (Universiteit

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk

E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk W O R K I N G P A P E R Frits Schulte E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk Bevindingen uit de E-coaching pilots van het project E-didactiek van het Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Van Exchange server 2007 naar Exchange server 2010

Van Exchange server 2007 naar Exchange server 2010 J a a r g a n g 0 4, n u m m e r 0 2 In dit nummer: Exchange 2010 Laatste fase OASE Tips Smartphone Even voorstellen ICT-ers in ontwikkeling Samenwerking gemeente Column 1 2 3 4 5 6 7 Van Exchange server

Nadere informatie

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A.

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Colofon Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Final Report Project GetConnected

Final Report Project GetConnected Final Report Project GetConnected Groep: SSS508 Auteur(s): Yannick Lange Joppe Lauriks Julian Hana Thomas Schreijer Andre Wagt Versie: 1.0 Status: Compleet Datum: 25 Mei 2012 ITopia is onderdeel van de

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s Campus Blend using Sakai Betreft Van Voor Rapport D: Migratiescenario s Wytze Koopal & Stanley Portier Opdrachtgever (Sir Bakx) Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

EQuA Symbiosis: multi user aspects

EQuA Symbiosis: multi user aspects EQuA Symbiosis: multi user aspects Projectcode EQuA Student M.L. Hagemeijer Studentnummer 2156000 Afstudeerrichting Software Engineering (voltijd) Periode 11-02-2013 t/m 07-07-2013 Stage bedrijf Afdeling

Nadere informatie

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op November 2013 Column Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? Als een begrip te vaak gebruikt wordt, when it is learned and how it is learned; this may not indicate unlimited moet je uitkijken. De kans dat

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

De Digitale Leer- WerkOmgeving: één toegang één gezicht

De Digitale Leer- WerkOmgeving: één toegang één gezicht J a a r g a n g 0 2, n u m m e r 0 2 S e p t e m b e r 2 0 0 9 In dit nummer: LWO 1 3TU Virtuele colleges 2 Nieuw gezicht 3 Telefoontikken 3 Software nieuws 4 WINS/US de hei op 5 TU/e-zeskamp 2009 6 25-jarig

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

Buiten-apps voor (historische) musea

Buiten-apps voor (historische) musea Begeleider: Simone Stoltz juni 2013 Buiten-apps voor (historische) musea Scriptie onderzoek Melanie Ooms 100611022 Reinwardt Academie, Cultureel Erfgoed 1 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport waarin

Nadere informatie