PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE"

Transcriptie

1 PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 9 februari 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ Sonja, voorzitter, ANCIAUX Roel, BIESEMANS Luc, BOVIJN Marleen, DE BOECK Suzy, LATHOUWERS Sonia, PELICAEN Eduard, VAN MALDER Christof, VAN DEN BRANDE Isabelle, VERHAEGEN Chris, WYNANT Denise, leden. Caroline DE RIDDER, secretaris. Verontschuldigd: Openbare vergadering 1 ste punt van de dagagenda: Notulen van de openbare vergadering d.d. 12 januari Goedkeuring. De notulen worden goedgekeurd zonder opmerkingen. 2 de punt van de dagagenda: Bestelbons. Visering. Goedkeuring. Neemt kennis van de stambons der bestelbons opgemaakt nrs. 80 tot en met 127 voor het jaar 2011; Overwegende dat deze bestelbons ter visering en goedkeuring dienen te worden voorgelegd, met het oog op het uitvoerbaar worden van de bestellingen; Met algemeenheid van stemmen; Viseert de bestelbons nrs. 80 tot en met 127 voor het jaar 2011 en keurt deze goed. 3 de punt van de dagagenda: Kennisname kastoestand. NEEMT KENNIS van de kastoestand, zoals uitgedeeld tijdens de raadszitting. 4 de punt van de dagagenda: Aanduiding van een plaatsvervanger voor Denise Wynant als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de raadsbeslissing van 8 juli 2009 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW Meise; Gelet op de raadsbeslissing van 14 oktober 2009 houdende de vaststelling van de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW Meise; Gelet op de raadsbeslissing van 22 december 2010 houdende de vervanging van Bart Moerenhout als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst door Denise Wynant; Overwegende dat een plaatsvervanger voor Denise Wynant dient te worden aangeduid; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Enig artikel: Raadslid Chris Verhaegen aan te duiden als plaatsvervanger voor Denise Wynant in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

2 2 5 de punt van de dagagenda: Aanduiding van een plaatsvervanger voor Eduard Pelicaen als lid van het bijzonder comité voor het rusthuis. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de raadsbeslissing van 8 juli 2009 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW Meise; Gelet op de raadsbeslissing van 14 oktober 2009 houdende de vaststelling van de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW Meise; Gelet op de raadsbeslissing van 22 december 2010 houdende de vervanging van Christof Van Malder als lid van het bijzonder comité voor het rusthuis door Eduard Pelicaen; Overwegende dat een plaatsvervanger voor Eduard Pelicaen dient te worden aangeduid; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Enig artikel: Raadslid Marleen Bovijn aan te duiden als plaatsvervanger voor Eduard Pelicaen in het bijzonder comité voor het rusthuis. 6 de punt van de dagagenda: Aanduiding van een plaatsvervanger voor Chris Verhaegen als lid van het bijzonder comité voor het rusthuis. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de raadsbeslissing van 8 juli 2009 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW Meise; Gelet op de raadsbeslissing van 14 oktober 2009 houdende de vaststelling van de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW Meise; Gelet op de raadsbeslissing van 12 mei 2010 houdende de vervanging van Bart Moerenhout als lid van het bijzonder comité voor het rusthuis door Chris Verhaegen; Gelet op de raadsbeslissing van 9 juni 2010 houdende de aanduiding van Eduard Pelicaen als plaatsvervanger voor Chris Verhaegen in het bijzonder comité voor het rusthuis. Gelet op de raadsbeslissing van 22 december 2010 houdende de vervanging van Christof Van Malder als lid van het bijzonder comité voor het rusthuis door Eduard Pelicaen ; Overwegende dat een plaatsvervanger voor Chris Verhaegen dient te worden aangeduid; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Enig artikel: Raadslid Denise Wynant aan te duiden als plaatsvervanger voor Chris Verhaegen in het bijzonder comité voor het rusthuis. 7 de punt van de dagagenda: Vaststelling van wijzigingen aan het investeringsbudget Goedkeuring. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

3 3 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de notulen van het managementteam d.d. 6 december 2010 waarin een positief advies werd uitgebracht over de budgetwijziging 2011 houdende diverse wijzigingen aan verscheidene investeringsprojecten; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage bij de doorvoering van deze budgetwijziging 2011 aan het investeringsbudget niet wijzigt en er als dusdanig geen overleg met de gemeente dient plaats te vinden; Gelet op de bijgevoegde officiële schema s van de financiële stromen (schema 6 en 7), de print uit de boekhouding en de verklarende nota van de systeembeheerder; Gelet op onderstaand schematisch overzicht dienaangaande: 2006/1 : Restauratie 3 oude schilderijen ,98 EUR 2006/3 : Renovatie Home Jan Van Gysel ,43 EUR 2007/1 : Meubels inrichting cafetaria dienstencentrum - 253,58 EUR 2007/2 : Inrichting lift ,22 EUR 2007/4 : Internetcafé - 34,31 EUR 2009/3 : Terrasmeubelen DC - 214,38 EUR 2010/4 : Aankoop exchange server ,00 EUR 2010/9 : Saneren van 2 stookolietanks - 503,53 EUR 2010/10 : Aankoop wasmachine en droogkast - 289,57 EUR BESLUIT: Na beraadslaging, Met 11 ja stemmen; Art. 1: Voorliggende budgetwijziging aan het investeringsbudget van het boekjaar 2011 goed te keuren. Art. 2: Kennis te nemen van de wijziging aan deze investeringsprojecten aan de hand van de bijgevoegde investeringsfiches en het schema van de financiële stromen (schema 7). 8 ste punt van de dagagenda: Goedkeuring van interne kredietaanpassing nummer 1 van 2011 aan het investeringsbudget 2006/3 Renovatie Home Van Gysel. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de OCMW s en de hieraan gebrachte

4 4 wijzigingen via Besluiten van de Vlaamse Regering de dato 31 maart 2000, 1 juni 2001 en 20 juli 2006; Gelet op de aanvraag van de verantwoordelijke van de serviceflats d.d. 21 januari 2011 om een nieuwe wasmachine en droogkast te kunnen aankopen voor het home Jan Van Gysel; Gelet dat de oude machines het hebben begeven en het wenselijk is om deze te vervangen door een nieuw exemplaar; Overwegende dat deze uitgave geraamd wordt op 1500,00 euro; Gelet op de raadsbeslissing van 13 oktober 2010 houdende de vaststelling van de algemene, bijzondere en de specifieke waarderingsregels, meer bepaald hoofdstuk II. De inventaris en de waarderingsregels, afdeling 2: Bijzondere waarderingsregels, onderafdeling C: Materiële vaste activa, artikel 31 waarin gestipuleerd wordt dat materiële vaste activa slechts als zodanig mogen opgenomen worden indien de levensduur meer dan één jaar bedraagt. Zij mogen slechts geboekt worden indien er een investeringsbudget voor bestaat of indien zij het voorwerp van een schenking uitmaken.; Overwegende dat bedragen lager dan 2.500,00 euro per investeringsproject in zijn geheel niet in aanmerking komen voor boeking op het actief en behoren tot de werkingskosten van het boekjaar tenzij de raad, per individueel geval en op basis van een consistente en consequente gedragslijn, besluit om een afwijking toe te passen; Overwegende dat het aankoopbedrag van de wasmachine en de droogkast het grensbedrag van 2.500,00 euro niet overschrijdt; Overwegende dat deze machines een afschrijvingsduur van meer dan één jaar hebben (5 jaren) waardoor geopteerd wordt om dit te zien als een investering; Gelet dat het raadzaam is om deze aankoop te financieren met kredieten uit specifiek hiervoor voorziene investeringsbudgetten; Gelet op het voorstel om binnen het investeringsbudget 2006/3, Renovatie Home Jan Van Gysel, een krediet ten belope van 1500,00 euro te verschuiven van algemeen rekeningnummer , Gebouwen groot onderhoud (renovatie- en verbeteringswerken), naar algemeen rekeningnummer , Niet-medisch materieel, installaties, machines en uitrusting; Gelet op de notulen van het managementteam d.d. 7 februari 2011 waarin er inzake deze materie een positief advies werd uitgebracht; Na beraadslaging, Met 11 ja - stemmen, BESLUIT: Art. 1: De aankoop van een wasmachine en een droogkast voor het home Jan Van Gysel te aanzien als een investeringproject gezien de afschrijvingsduur langer is dan één jaar, ook al is de geraamde aankoopwaarde lager van euro. Art. 2: De interne kredietaanpassing 2011 nummer 1, waarbij onderstaande wijziging aan het investeringsbudget 2006/3, Renovatie Home Jan van Gysel wordt aangebracht, goed te keuren. Rekeningnummer AC Sub AC Omschrijving Wijziging Gebouwen groot onderhoud (renovatie- en verbeteringswerken) , Niet-medisch materieel, installaties, machines en + uitrusting 1500,00 Art..3: Een uittreksel van deze beslissing over te maken aan de ontvanger. 9 de punt van de dagagenda: Het gunnen van een opdracht houdende de levering van incontinentiemateriaal aan Residentie Van Horick via samenaankoop door vijf OCMW s. Princiepsbeslissing.

5 5 Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel eerste lid; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel a; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en zijn latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120 en 121; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, inzonderheid artikel 3 2; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 december 2009 houdende de toewijzing van de overheidsopdracht betreffende de levering van incontinentiemateriaal aan Residentie Van Horick voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 aan de firma Ontex, Genthof 5, 9255 Buggenhout; Gelet op de nota van 14 januari 2011 van de directeurs van de woonzorgcentra van het OCMW Londerzeel, Asse, Opwijk, Merchtem en Grimbergen houdende de samenaankoop van incontinentiemateriaal; Gelet op het artikel Samenaankoop incontinentiemateriaal van Marc Weyns in het Handboek residentiële ouderenzorg van Politeia i.s.m. VVSG en Dotzorg; Overwegende dat een nieuwe overheidsopdracht voor incontinentiemateriaal dient uitgeschreven en toegewezen te worden in het najaar van 2011; Overwegende dat er ook in verschillende andere openbare woonzorgcentra uit de regio in deze periode een nieuwe opdracht houdende de levering van incontinentiemateriaal dient toegewezen te worden; Overwegende dat binnen de openbare woonzorgcentra meer en meer de overtuiging groeit dat samenwerking belangrijk is, ondermeer in het kader van kostenefficiënt werken; Overwegende dat met een aantal openbare woonzorgcentra uit de regio een mogelijke samenaankoop van incontinentiemateriaal werd afgetoetst. Door 11 openbare woonzorgcentra uit de regio Kempen werd in het verleden reeds succesvol een samenaankoop van incontinentiemateriaal gerealiseerd (zie artikel Samenaankoop incontinentiemateriaal van Marc Weyns in Handboek Residentiële Ouderenzorg); Overwegende dat uit een prijsvergelijking van het incontinentiemateriaal geleverd door de firma Ontex aan 4 openbare woonzorgcentra blijkt dat er verschillende prijzen gehanteerd worden naargelang het woonzorgcentrum. Zo heeft een woonzorgcentrum met de meest voordelige prijs voor een bepaald product vaak de minst voordelige prijs voor een ander product; Overwegende dat door een samenaankoop met verschillende openbare woonzorgcentra te realiseren, door de toegewezen firma één uniforme prijs zal aangerekend moeten worden. De overtuiging is hierbij dat de aankoopprijs en dus de jaarlijkse kostprijs voor het incontinentiemateriaal kan gedrukt worden; Overwegende dat bijgevolg het voorstel is om met de openbare woonzorgcentra uit de regio Opwijk, Asse, Meise, Londerzeel en Grimbergen een samenaankoop van incontinentiemateriaal te realiseren; Overwegende dat enkel de procedure van overheidsopdracht gezamenlijk zal verlopen. Na gunning van de opdracht staat elk woonzorgcentrum autonoom in voor de bestellingen, opvolging, contacten met de firma en dergelijke; Overwegende dat de termijnen van de huidige opdracht voor de levering van incontinentiemateriaal vrij parallel lopen binnen deze vijf OCMW s. In vier van de vijf OCMW s kan de opdracht starten op 1 januari 2012; Overwegende dat reeds een voorlopige planning werd uitgewerkt na overleg tussen de respectievelijke directeurs van de woonzorgcentra. Na goedkeuring van de principebeslissing binnen elk OCMW zal deze samenaankoop concreet uitgewerkt worden; Na beraadslaging, Met 11 ja - stemmen, BESLUIT:

6 6 Art.1: Het gunnen van een opdracht houdende de levering van incontinentiemateriaal aan het woonzorgcentrum via een samenaankoop door vijf OCMW s principieel goed te keuren. Art.2: Volgende planning kan vooropgesteld worden: TIMING Januari / Februari 11 Februari mei 11 Juni 11 September 11 Oktober 11 November 11 Januari 12 Juli 12 PLANNING Principiële beslissing wordt voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de vijf OCMW s. Praktische uitwerking van de samenaankoop door directie en hoofdverpleegkundigen deelnemende WZC s Goedkeuring lastenboek en wijze van gunning wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk Welzijn van de vijf OCMW s. Opening van de biedingen. Organisatie van de kwaliteitstest in de vijf deelnemende WZC s. Beoordelen en evalueren van de testresultaten. Opmaak van het proces-verbaal van nazicht der biedingen met advies en puntenscore per gunningscriterium. Afwerken van het dossier. Gunning van de opdracht wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn van de vijf OCMW s. Start opdracht voor OCMW Opwijk, Meise, Asse en Grimbergen. Start opdracht voor OCMW Londerzeel 10 de punt van de dagagenda: Wijziging van het reglement betreffende de huurtoelage. Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en alle daaropvolgende wijzigingen; Gelet op het OCMW - decreet van 19 december 2008; Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en alle daaropvolgende wijzigingen; Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en alle daaropvolgende wijzigingen; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16 september 2010 houdende de goedkeuring van het reglement betreffende de huurtoelage; Overwegende dat er aan dit reglement een bepaling dient toegevoegd te worden; Na beraadslaging, Met éénparigheid van stemmen, BESLUIT: Art.1.: Volgende bepaling toe te voegen aan Artikel 1.: Doelgroep en definities - volgende personen komen expliciet niet in aanmerking voor een huurtoelage: 1.8 Personen die zonder een geldige reden opteren om een duurdere huurwoning te betrekken, terwijl er goedkopere alternatieven voorhanden zijn. 11 de punt van de dagagenda: Tweede pensioenpijler contractanten Goedkeuring gunning en toewijzing aan de pensioenverzekeraar. Gelet op de raadsbeslissing van 10 maart 2010 houdende de intentieverklaring om een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden in te voeren; Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn zich in zitting van 10 maart 2010 akkoord heeft verklaard dat de RSZPPO optreedt als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4 van de wet van 15 juni 2006 om in deze een overheidsopdracht uit te schrijven en te beslissen over de gunning aan de verzekeringsinstelling die belast zal worden met de uitvoering van de pensioentoezegging voor de contractanten (tweede pensioenpijler);

7 7 Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 9 juni 2010, houdende de invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010 ten bedrage van 1% van het pensioengevend jaarloon; Overwegende dat het beheerscomité van de RSZPPO op 29 juli 2010 de opdracht heeft toegekend aan de volgende pensioenverzekeraar: een samenwerking tussen Dexia Verzekeringen en Ethias in de vorm van een tijdelijke handelsvennootschap; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 oktober 2010 houdende de goedkeuring van de gunning voorgesteld door de RSZPPO; Gelet op artikel 52, vijfde lid van het OCMW decreet; Gelet op het visum van de ontvanger; Na beraadslaging, Met 11 ja stemmen, BESLUIT: Enig artikel: De gunning en de toewijzing aan de pensioenverzekeraar - een samenwerking tussen Dexia Verzekeringen en Ethias in de vorm van een tijdelijke handelsvennootschap toegekend door de RSZPPO, goed te keuren. Namens de raad, Meise, 9 februari 2011 In opdracht: De secretaris, De voorzitter, Caroline DE RIDDER Sonja BECQ

8 Bijlage aan punt 7 van de openbare vergadering van de raad van 9 februari

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Verklarende nota van de systeembeheerder: verantwoording prijsverschil project Exchange 2009 >< 2010 Situatie: In de tweede helft van 2009 begonnen we meer te denken aan Exchange Server als oplossing op de vragen van gebruikers om gedeelde agenda's enz. te kunnen gebruiken. Er werd toen prijs gevraagd voor het besturingssysteem Windows SBS (Small Business Server) Enkele redenen voor die keuze: - de huidige server + terminal server cal licenties konden behouden blijven, er moest maar 1 HP Proliant DL 380 G6 QuadCore met 4 Gb RAM bijkomen - verzekert een goede werking van diverse toepassingen (NH Client, Gerrac, prikklok, ) en van de printers (drivers) - toegang tot gegevens en toepassingen is centraal geregeld, waardoor de productiviteit van werknemers verbetert omdat zij de benodigde informatie via de computer kunnen verkrijgen en door het instellen van een softwarebeperkingsbeleid kunnen niet-goedgekeurde installaties worden voorkomen - Windows Small Business Server 2003 is gebaseerd op Windows Server 2003, het meest betrouwbare netwerkbesturingssysteem dat Microsoft ooit heeft ontwikkeld. De verbeterde controleprogramma's en gebruiksrapporten houden ons op de hoogte van de netwerkstatus - Agenda s delen: Via een vooraf geconfigureerde interne website die op Microsoft Windows SharePoint Services is gebaseerd, kunnen werknemers informatie delen, zoals documentbibliotheken, berichten, gebeurtenissen en koppelingen. Met het verbeterde Microsoft Outlook Web Access (OWA) kunnen gebruikers toegang krijgen tot een internetversie van Microsoft Office Outlook 2003 voor het delen van bestanden en agenda's hierdoor verhogen de prestaties van teams en medewerkers ingevolge verbeterde samenwerking. Van deze gegevens en het verdere gebruik van Office 2003 werd vertrokken om een prijsraming te maken voor het investeringsbudget Er werd eind november 2009 besloten hiervoor een budget te voorzien van In juni september 2010 werden de prijzen hiervoor onderzocht (update prijzen vorig jaar). Ondertussen konden onze gebruikers vaststellen dat ons systeem stilaan sterk verouderd was. Congestie van het systeem op sommige momenten. Reden hiervoor was dat de server van 2005 oorspronkelijk voor veel minder gebruikers was voorzien. Ons OCMW werd op enkele jaren tijd geconfronteerd met een sterke toename van het aantal gebruikers (quasi verdubbeling op 5 jaar) en van het aantal devices (we gebruiken momenteel 22 netwerkprinters en zijn in 2005 met een 10-tal printers gestart). Deze vereisen steeds meer en meer geheugen. De applicaties, zoals o.a. New Horizon van Logins die steeds verder uitgebreid en verzwaard worden door toevoeging en/of uitbreiding van modules en het gebruik van grafische toepassingen voor o.m. fotobewerking. Ondertussen ondervonden de gebruikers ook dat meer en meer externe documenten via allerlei kanalen toekwamen van het formaat..xls en docs waarvoor Office 2010 noodzakelijk is. Deze documenten kunnen nog wel geopend worden met Office 2003 programma s, maar dan zijn niet alle functies beschikbaar en bij conversie zouden er problemen kunnen ontstaan. Vandaar ook de logische vraag om over te schakelen op Office 2010 of ten minste Office Daarom is een evolutie naar een recenter en dus moderner besturingssysteem een must. Onze oude Windows 2003 Server is nog 32 bits en kan dus maximaal 4 GB kan beheren (wat enkele maanden geleden nog gebeurd is: nl. uitbreiding van het werkgeheugen van 2 naar 4 GB, de situatie verbeterde wat maar niet voldoende). Een migratie naar een nieuwe krachtige server met Windows 2008 Terminal Server (64 bits) dringt zich op. Enkele belangrijke verschillen om mee rekening te houden: 17

18 18 SBS (Small Business Server) 2003 kon men nog op zelfde machine installeren als Terminal Server. Met SBS 2008 gaat dat niet meer en Exchange 2010 moet daarom op een tweede machine (server) geïnstalleerd worden. SBS 2008 kan maximum 75 users en/of devices aan. Dat is te weinig voor ons OCMW. ( Daarom werd dus Exchange 2010 voorgesteld) Welke zijn nu de grootste (prijs)verschillen tussen de raming van 2009 en deze van 2010? Prijsverschil project 2009 >< 2010 Beschrijving Verschil EH EP Tot,2009 EH EP Tot,2009 Server HP Proliant 1, , ,31 2, , , ,65 HDD SAS 15k 2,00 310,00 620,00 4,00 300, ,00 580,00 SBS , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Exchange Server Gov ,00 0,00 0,00 1,00 625,22 625,22 625,22 Exchange Server CAL Gov 0,00 0,00 0,00 50,00 60, , ,00 Windows 2008 Server Standard 64b 0,00 0,00 0,00 2,00 638, , ,24 Windows 2008 Terminal Server Cal per apparaat 0,00 0,00 0,00 35,00 76, , ,65 Office Pro 2010 (2007) 0,00 0,00 0,00 30,00 325, , ,00 Symantec Backup Exec Recover Server ,00 0,00 0,00 1,00 726,00 726,00 726,00 Symantec Antivirus Corporate 25 users 0,00 0,00 0,00 2, , , ,94 0,00 Installatiekosten 1, , ,50 1, , , ,50 Totaal verschil 25248,20 Nog enkele bedenkingen: De huidige server is afgeschreven. De thin clients (terminals) zijn nog perfect bruikbaar, behalve voor wie een EID-kaartlezer nodig heeft. Van deze kaartlezers zijn er momenteel genoeg in gebruik. Met de volgende server + Exchange + Office 2010 zouden we toch opnieuw voor een aantal jaren goed moeten zitten. Als men de totaalprijs voor een vernieuwing na 5 jaar + uitbreiding met Exchange van een volledig ontdubbeld systeem ( recovery ) met het meest moderne backup- recovery systeem (ghost op harde schijven ) per gebruiker bekijkt, komt men op ongeveer euro per gebruiker na 5 jaar. Dus over 5 jaar is dat 200 euro per gebruiker per jaar, wat zeker niet overdreven is. Voor later te herzien ( ): back-up volume de capaciteit zal zeker nog toenemen

19 onderhoudscontract (extra server + exchange vraagt een aanpassing ) 19 Opleiding gebruikers Outlook 2007/2010 en Exchange PIVO Tot slot: de prijsraming van ongeveer EUR is op basis van prijzen van bvb Redcorp. Prijs van Logins kan misschien wel 15 à 20% hoger zijn voor de hardware. Dus dient er minimum EUR en liefst iets meer voorzien te worden. LLeeoo Vaann ddeenn El llsseenn

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2015

Meerjarenplan 2012-2015 Inhoudsopgave DEEL 1: REGELGEVING... 3 TOEPASSELIJKE REGELGEVING:... 5 DEEL 2: MEERJARENPLANNING O.C.M.W. LOCHRISTI PERIODE 2012-2015... 5 1. Sociaal huis... 7 1.1. Wat?... 7 1.2. Werking?... 7 2. Sociale

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie