VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL"

Transcriptie

1 VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

2 Verkennend bodemonderzoek Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat PK Tegelen Project LEU.BRO.NEN Rapportnummer Status Eindrapportage Datum 15 juli 2011 Vestiging Opsteller Swalmen Ing. J.A. Peters Paraaf Kwaliteitscontrole Ing. R.T.M. Peeters Paraaf Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NENENISO 9001:2008. Betrouwbaarheid Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert derhalve op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING VOORONDERZOEK Geraadpleegde bronnen Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Calamiteiten Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Belendende percelen/terreindelen Terreininspectie Toekomstige situatie Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten Bodemopbouw Geohydrologie CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) VELDWERK Algemeen Grondonderzoek Uitvoering veldwerk Zintuiglijke waarnemingen Grondwateronderzoek Uitvoering veldwerk Bemonstering ANALYSERESULTATEN Laboratoriumonderzoek Toetsingskader Resultaten grond en grondwatermonsters SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES... 9 BIJLAGEN: 1. Topografische ligging van de locatie 2a. Locatieschets 2b. Foto's onderzoekslocatie 2c. Kadastrale gegevens 3. Boorprofielen 4a. Analyserapporten 4b. Getoetste analyseresultaten 5. Toetsingskader analyseresultaten 6. Rapportagegrenzen laboratorium 7. Geraadpleegde bronnen LEU.BRO.NEN

4 1. INLEIDING Econsultancy heeft van BRO Tegelen opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek aan de Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie, alsmede de bestemmingsplanwijziging. Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 " Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering 2009). Econsultancy is onder andere gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 2. VOORONDERZOEK 2.1 Geraadpleegde bronnen De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Leudal aanwezige informatie (contactpersoon de heer S. Berendsen), informatie verkregen van de huidige eigenaar (de heer H.H. Vossen) en informatie verkregen uit de op 30 juni 2011 uitgevoerde terreininspectie. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over: het historische, huidige en toekomstige gebruik; eventuele calamiteiten; eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; de bodemopbouw en geohydrologie; verhardingen, kabels en leidingen. Bijlage 7 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen LEU.BRO.NEN Pagina 1 van 9

5 2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende terreindelen binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (± 500 m²) ligt aan de Biesstraat (ong.), circa 900 meter ten zuiden van de kern van Heythuysen in de gemeente Leudal (zie bijlage 1) en is kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie C, nummers 2824 (ged.), 4215 (ged.) en 3988 (ged.) (zie bijlage 2c). Volgens het aktueel Hoogtebestand Nederland ( bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 27,5 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = , Y = Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 4 "Zuid Nederland ", kaartblad 58, 1990 (schaal 1:50.000), was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik (weide) en werd extensief bewoond. Tot heden is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd. De onderzoekslocatie is in gebruik als weiland en heeft voor zover bekend altijd een agrarische bestemming gehad. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen. Voor zover bekend is de onderzoekslocatie nimmer bebouwd geweest. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Leudal bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten. De tabellen Ia en Ib geven een beschrijving van de onderzoekslocatie in verschillende periodes. Tabel Ia. Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode ) Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving onderzoekslocatie Bijzonderheden/ directe omgeving Tranchot und v. Müffling kaart : agrarisch gebied agrarisch gebied Grote Historische Provincie Atlas, Limburg : agrarisch gebied Grote Historische Atlas van Nederland, deel 4, Zuid Nederland : agrarisch gebied LEU.BRO.NEN Pagina 2 van 9

6 Tabel Ib. Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 1860heden) Bron Jaartal Kaartblad Schaal Omschrijving onderzoekslocatie Bijzonderheden/ directe omgeving topografische kaart : weiland Biesstraat aanwezig en verhard, verder agrarisch gebied en lintbebouwing topografische kaart : weiland topografische kaart : weiland topografische kaart : weiland bebouwing ten oosten uitgebreid topografische kaart D 1 : weiland ten oosten bebouwing uitgebreid (bedrijfspanden) topografische kaart D 1 : weiland bedrijven uitgebreid topografische kaart D 1 : weiland bedrijven uitgebreid topografische kaart D 1 : weiland bedrijven uitgebreid topografische kaart D 1 : weiland bedrijven uitgebreid topografische kaart D 1 : weiland bedrijven uitgebreid naar huidige omvang topografische kaart D 1 : weiland topografische kaart D 1 : weiland 2.4 Calamiteiten Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente Leudal blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 2.6 Belendende percelen/terreindelen De onderzoekslocatie is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van Heythuysen. In bijlage 7 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende terreindelen is als volgt: aan de noordzijde bevindt zich een woning met tuin (Biesstraat 72); aan de oostzijde bevindt zich de openbare weg met aansluitend een bedrijventerrein; aan de zuidzijde bevindt zich weiland met aansluitend een woning met tuin (Biesstraat 74); aan de westzijde bevindt zich weiland. Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. Uit de verzamelde informatie blijkt dat er op de aangrenzende percelen geen bodemverontreinigingen zijn te verwachten LEU.BRO.NEN Pagina 3 van 9

7 2.7 Terreininspectie Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond en/of grondwaterverontreiniging. De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 2.8 Toekomstige situatie De initiatiefnemer is voornemens een woonhuis op de locatie te bouwen. 2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de grond. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. De provincie Limburg heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde concentraties van metalen in het grondwater (zie onder meer brief 95/36199V van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg van 12 september 1995) Bodemopbouw De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 58 West, 1967 (schaal 1:50.000), uit een hoge zwarte enkeerdgrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel Geohydrologie Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Roerdalslenk. Deze slenk wordt aan de zuidwestzijde begrensd door de Feldbiss en aan de noordoostzijde door Peelrandbreuk. Beide breuken zijn noordwestzuidoost gericht. Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 50 m en wordt gevormd door de grove afzettingen van de Formaties van Sterksel en Veghel en plaatselijk de zandige afzettingen van de formaties van Kedichem en Tegelen. Op deze fluviatiele formatie liggen de fijnzandige, matig goed doorlatende dekzandafzettingen, behorende tot het zanddeluvium en plaatselijke afzettingen van de Formatie van Boxtel, met een dikte van ± 26 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door kleiige afzettingen van de Brunssumklei. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 24,5 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 3 m mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 57 Oost en 58 Oost en West, 1974 (schaal 1:50.000), in zuidoostelijke richting. Op een afstand van ± 4 km ten zuiden van de onderzoekslocatie ligt het pompstation Beegden. De onttrekking van dit pompstation heeft waarschijnlijk geen beperkte invloed op de grondwaterstroming van het freatisch grondwater. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings en/of grondwaterwingebied LEU.BRO.NEN Pagina 4 van 9

8 3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de achtergrondwaarde 2000 of boven het in het betreffende gebied geldende achtergrondgehalte. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 4. VELDWERK 4.1 Algemeen Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, welke geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen. 4.2 Grondonderzoek Uitvoering veldwerk Het veldwerk is op 30 juni 2011 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer D.F.H. Schell. Deze medewerker van Econsultancy in Swalmen is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2001 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 6 boringen geplaatst; 4 boringen tot 0,5 m mv, 1 boring tot 2,0 m mv en 1 boring tot 4,24 m mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn Zintuiglijke waarnemingen De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand. De bovengrond is bovendien zwak humeus. De ondergrond is plaatselijk zwak gleyhoudend. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bodem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd LEU.BRO.NEN Pagina 5 van 9

9 4.3 Grondwateronderzoek Uitvoering veldwerk Centraal op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 3,244,24 m mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 30 juni 2011 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het grondwater bemonsterd Bemonstering De grondwaterbemonstering is op 7 juli 2011 uitgevoerd door de heer N.W.M. Snippe. Deze medewerker van Econsultancy in Swalmen is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". Tijdens de grondwaterbemonstering zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen aangetroffen. Tabel II geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarden van de ph en het geleidingsvermogen van het grondwater. De verlaagde ph en het geleidingsvermogen vertonen geen afwijkingen ten opzichte van regionaal bekende waarden. Tabel II. Overzicht grondwaterstand, ph en geleidingsvermogen van het grondwater Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling (m mv) Grondwaterstand 7 juli 2011 (m mv) ph () EGV (μs/cm) PB 4 centraal 3,244,24 2,98 5, ANALYSERESULTATEN 5.1 Laboratoriumonderzoek Alle te analyseren grond en grondwatermonsters zijn aangeboden aan laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie en AS3000geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 2 grondmengmonsters samengesteld (1 grondmengmonster van de bovengrond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 2 grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: standaardpakket grond: droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie; standaardpakket grondwater: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. Tevens is van het grondmengmonster van de bovengrond het organische stof en lutumgehalte bepaald. In afwijking op de NEN 5740 is afgezien van het bepalen van het organische stof en lutumgehalte van ieder grondmengmonster. Dit aangezien uit het veldwerk bleek, dat er geen noemenswaardige verschillen in de samenstelling van de bodem bestaan LEU.BRO.NEN Pagina 6 van 9

10 Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten. Tabel III. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten Grondmengmonster Traject (cm mv) Analysepakket Bijzonderheden MM1 01 (050) 03 (030) 05 (050) 04 (040) 06 (050) MM2 04 (50100) 04 (100150) 06 (50100) 06 (150200) standaardpakket + lutum en organische stof standaardpakket bovengrond (zintuiglijk schoon) ondergrond (zintuiglijk schoon) 5.2 Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering 2009). Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: achtergrondwaarde 2000: deze waarde ("AW2000") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; streefwaarde: deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; tussenwaarde: deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde 2000 (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; interventiewaarde: deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de achtergrondwaarden 2000 en de interventiewaarden, alsmede de berekeningswijze die moet worden gevolgd om deze waarden naar grondsoort te differentiëren. De achtergrondwaarden 2000 en de interventiewaarden voor de grond zijn berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof en lutumgehalte LEU.BRO.NEN Pagina 7 van 9

11 Bijlage 6 geeft een overzicht van de rapportagegrenzen van de uitgevoerde analyses. De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: Grond: niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde 2000 en/of detectielimiet; licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde 2000 en < tussenwaarde; matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. Grondwater: niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 5.3 Resultaten grond en grondwatermonsters Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden. Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskaders grond (gehaltes in mg/kg d.s.) Grondmengmonster Traject (cm mv) Gehalte > AW2000 (licht verontreinigd) Gehalte > T (matig verontreinigd) Gehalte > I (sterk verontreinigd) MM1 01 (050) 03 (030) 05 (050) 04 (040) 06 (050) MM2 04 (50100) 04 (100150) 06 (50100) 06 (150200) Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die de geldende toetsingskaders overschrijden. Tabel V. Overschrijdingen toetsingskaders grondwater (concentratie in µg/l) Grondwatermonster Situering peilbuis Concentratie > S (licht verontreinigd) Concentratie > T (matig verontreinigd) Concentratie > I (sterk verontreinigd) PB4 centraal barium (190) nikkel (19) zink (420) cadmium (5,3) Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analyserapport(en). Bijlage 4b bevat de getoetste analyseresultaten LEU.BRO.NEN Pagina 8 van 9

12 6. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES Econsultancy heeft in opdracht van BRO Tegelen een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand. De bovengrond is bovendien zwak humeus. De ondergrond is plaatselijk zwak gleyhoudend. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten. Zowel in de bovengrond als in de ondergrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater is matig verontreinigd met cadmium en licht verontreinigd met barium, nikkel en zink. Deze metaalverontreinigingen zijn hoogstwaarschijnlijk, in combinatie met de verlaagde ph, te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in het grondwater. Gelet op het regionale karakter van de lichte en matige metaalverontreinigingen in het grondwater en het ontbreken van verontreinigingen in de grond kan de onderzoekslocatie als "onverdacht" ten opzichte van haar omgeving worden beschouwd. Er bestaan volgens Econsultancy met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem dan ook géén belemmeringen voor de geplande nieuwbouw op de onderzoekslocatie. Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing. Econsultancy Swalmen, 15 juli LEU.BRO.NEN Pagina 9 van 9

13 TITEL: topografische ligging van de locatie PROJECT: LEU.BRO.NEN NUMMER: SCHAAL: 1: DATUM: KAARTBLAD: 58 D BIJLAGE: 1

14 versie okt grondwaterstromingsrichting 3991 foto 4 foto 3 foto Biesstraat m Biesstraat (nr.74) foto 1 LEGENDA: locatiegrens boring tot 0,5 m mv boring tot 2,0 m mv peilbuis X X X X perceelnummer gras asfalt 0 m 12,5 m toekomstige bebouwing bebouwing TITEL: locatieschets; Biesstraat (ong.) te Heythuysen PROJECT: LEU.BRO.NEN NUMMER: SCHAAL: 1:200 DATUM: A4 standplaats + richting fotoname GETEKEND: SCa BIJLAGE: 2a

15 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 1. Foto LEU.BRO.NEN

16 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 3. Foto LEU.BRO.NEN

17 Bijlage 2c Kadastrale gegevens

18 Uittreksel Kadastrale Kaart Biesstraat m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Kadastrale grens Voorlopige grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 juni 2011 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel HEYTHUYSEN C 2824 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

19 Bijlage 3 Boorprofielen

20

21 Boorprofielen Pagina 1 van 1 Boring: 01 Boring: weiland Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin weiland Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin Boring: 03 Boring: weiland Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin weiland Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruingeel Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtbruin Boring: 05 Boring: weiland Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin weiland Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruin Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergeel Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak gleyhoudend, beigegeel Projectcode: Projectnaam: LEU.BRO.NEN Opdrachtgever: BRO Tegelen Boormeester: Dhr. D.F.H. Schell Locatie: Biesstraat (ong.) te Heythuysen Getekend volgens NEN 5104

22 Bijlage 4a Analyserapporten

23 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Analyserapport ECONSULTANCY BV J.A. Peters Rijksweg Noord KS SWALMEN Blad 1 van 6 Uw projectnaam : LEU.BRO.NEN Uw projectnummer : ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

24 ECONSULTANCY BV J.A. Peters Analyserapport Blad 2 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer LEU.BRO.NEN Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q droge stof gew.% S gewicht artefacten g S <1 <1 aard van de artefacten g S geen geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.0 KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S 3.6 METALEN barium mg/kgds S <20 21 cadmium mg/kgds S <0.35 <0.35 kobalt mg/kgds S <3 <3 koper mg/kgds S <10 <10 kwik mg/kgds S <0.10 <0.10 lood mg/kgds S 22 <13 molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5 nikkel mg/kgds S <5 <5 zink mg/kgds S 21 <20 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 fenantreen mg/kgds S antraceen mg/kgds S 0.02 <0.01 fluoranteen mg/kgds S benzo(a)antraceen mg/kgds S chryseen mg/kgds S benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.10 <0.01 benzo(a)pyreen mg/kgds S benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.10 <0.01 indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kgds S 0.11 <0.01 paktotaal (10 van VROM) mg/kgds S 1.1 1) ) (0.7 factor) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/kgds S <1 <1 PCB 52 µg/kgds S <1 <1 PCB 101 µg/kgds S <1 <1 PCB 118 µg/kgds S <1 <1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3000) Grond (AS3000) MM1 01 (050) 03 (030) 05 (050) 04 (040) 06 (050) MM2 04 (50100) 04 (100150) 06 (50100) 06 (150200) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

25 ECONSULTANCY BV J.A. Peters Analyserapport Blad 3 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer LEU.BRO.NEN Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q PCB 138 µg/kgds S <1 <1 PCB 153 µg/kgds S <1 <1 PCB 180 µg/kgds S <1 <1 som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) MINERALE OLIE fractie C10 C12 mg/kgds <5 <5 fractie C12 C22 mg/kgds <5 <5 fractie C22 C30 mg/kgds <5 <5 fractie C30 C40 mg/kgds <5 <5 totaal olie C10 C40 mg/kgds S <20 <20 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3000) Grond (AS3000) MM1 01 (050) 03 (030) 05 (050) 04 (040) 06 (050) MM2 04 (50100) 04 (100150) 06 (50100) 06 (150200) ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

26 ECONSULTANCY BV J.A. Peters Analyserapport Blad 4 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer LEU.BRO.NEN Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

27 ECONSULTANCY BV J.A. Peters Analyserapport Blad 5 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer LEU.BRO.NEN Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NENISO 11465, conform OVAMmethode CMA 2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS30102 gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709 aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3000): conform AS3010 lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS30104 barium Grond (AS3000) Conform AS30105, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036). cadmium Grond (AS3000) Idem kobalt Grond (AS3000) Idem koper Grond (AS3000) Idem kwik Grond (AS3000) Conform AS en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NENISO 16772) lood Grond (AS3000) Conform AS30105, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036). molybdeen Grond (AS3000) Idem nikkel Grond (AS3000) Idem zink Grond (AS3000) Idem naftaleen Grond (AS3000) Conform AS30106 fenantreen Grond (AS3000) Idem antraceen Grond (AS3000) Idem fluoranteen Grond (AS3000) Idem benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem chryseen Grond (AS3000) Idem benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem indeno(1,2,3cd)pyreen Grond (AS3000) Idem paktotaal (10 van VROM) (0.7 factor) Grond (AS3000) PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS30108 Idem PCB 52 Grond (AS3000) Idem PCB 101 Grond (AS3000) Idem PCB 118 Grond (AS3000) Idem PCB 138 Grond (AS3000) Idem PCB 153 Grond (AS3000) Idem PCB 180 Grond (AS3000) Idem som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem totaal olie C10 C40 Grond (AS3000) Conform AS30107 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 001 A ALC A ALC A ALC A ALC A ALC A ALC A ALC201 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

28 ECONSULTANCY BV J.A. Peters Analyserapport Blad 6 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer LEU.BRO.NEN Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 002 A ALC A ALC201 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

29 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Analyserapport ECONSULTANCY BV Dhr. J. Peters Rijksweg Noord KS SWALMEN Blad 1 van 5 Uw projectnaam : LEU.BRO.NEN Uw projectnummer : ALcontrol rapportnummer : , versie nummer: 1 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

30 ECONSULTANCY BV Dhr. J. Peters Analyserapport Blad 2 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer LEU.BRO.NEN Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q 001 METALEN barium µg/l S 190 cadmium µg/l S 5.3 kobalt µg/l S 11 koper µg/l S <15 kwik µg/l S <0.05 lood µg/l S <15 molybdeen µg/l S <3.6 nikkel µg/l S 19 zink µg/l S 420 VLUCHTIGE AROMATEN benzeen µg/l S <0.2 tolueen µg/l S <0.2 ethylbenzeen µg/l S <0.2 oxyleen µg/l S <0.1 p en mxyleen µg/l S <0.2 xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 styreen µg/l S <0.2 naftaleen µg/l S <0.05 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1,1dichloorethaan µg/l S <0.6 1,2dichloorethaan µg/l S <0.6 1,1dichlooretheen µg/l S <0.1 cis1,2dichlooretheen µg/l S <0.1 trans1,2dichlooretheen µg/l S <0.1 som (cis,trans) 1,2 dichloorethenen (0.7 factor) µg/l S 0.14 dichloormethaan µg/l S <0.2 1,1dichloorpropaan µg/l S <0.25 1,2dichloorpropaan µg/l S <0.25 1,3dichloorpropaan µg/l S <0.25 som dichloorpropanen (0.7 factor) µg/l S 0.53 tetrachlooretheen µg/l S <0.1 tetrachloormethaan µg/l S <0.1 1,1,1trichloorethaan µg/l S <0.1 1,1,2trichloorethaan µg/l S <0.1 trichlooretheen µg/l S <0.6 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 001 Grondwater (AS3000) PB 4 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

31 ECONSULTANCY BV Dhr. J. Peters Analyserapport Blad 3 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer LEU.BRO.NEN Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Eenheid Q 001 chloroform µg/l S <0.6 vinylchloride µg/l S <0.1 tribroommethaan µg/l S <0.2 MINERALE OLIE fractie C10 C12 µg/l <25 fractie C12 C22 µg/l <25 fractie C22 C30 µg/l <25 fractie C30 C40 µg/l <25 totaal olie C10 C40 µg/l S <100 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 001 Grondwater (AS3000) PB 4 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

32 ECONSULTANCY BV Dhr. J. Peters Analyserapport Blad 4 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer LEU.BRO.NEN Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

33 ECONSULTANCY BV Dhr. J. Peters Analyserapport Blad 5 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer LEU.BRO.NEN Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm barium Grondwater (AS3000) Conform AS31103 en Conform NEN 6966 (meting conform NENENISO 11885) cadmium Grondwater (AS3000) Idem kobalt Grondwater (AS3000) Idem koper Grondwater (AS3000) Idem kwik Grondwater (AS3000) Conform AS31103 en conform NENENISO lood Grondwater (AS3000) Conform AS31103 en Conform NEN 6966 (meting conform NENENISO 11885) molybdeen Grondwater (AS3000) Idem nikkel Grondwater (AS3000) Idem zink Grondwater (AS3000) Idem benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS31301 tolueen Grondwater (AS3000) Idem ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem oxyleen Grondwater (AS3000) Idem p en mxyleen Grondwater (AS3000) Idem xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS31301 styreen Grondwater (AS3000) Conform AS31301 naftaleen Grondwater (AS3000) Idem 1,1dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,2dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,1dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem cis1,2dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem trans1,2dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem som (cis,trans) 1,2 dichloorethenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,1dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 1,2dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 1,3dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,1,1trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,1,2trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem chloroform Grondwater (AS3000) Idem vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem totaal olie C10 C40 Grondwater (AS3000) Conform AS31105 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 001 B ALC G ALC G ALC236 ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Paraaf : AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

34 Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten

35 Projectnaam LEU.BRO.NEN Projectcode Tabel I. Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld) Monstercode MM1 MM2 AW2000 T I AS3000 droge stof(gew.%) gewicht artefacten(g) <1 <1 aard van de artefacten(g) geen geen organische stof (% vd DS) 2.0 lutum (bodem)(% vd DS) 3.6 METALEN barium + < cadmium <0.35 < kobalt <3 < koper <10 < kwik <0.10 < lood 22 < molybdeen <1.5 < nikkel <5 < zink 21 < POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen <0.01 <0.01 fenantreen antraceen 0.02 <0.01 fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(k)fluoranteen 0.10 <0.01 benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen 0.10 <0.01 indeno(1.2.3cd)pyreen 0.11 <0.01 PAKtotaal (10 van VROM) (0.7 factor) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28(µg/kgds) <1 <1 PCB 52(µg/kgds) <1 <1 PCB 101(µg/kgds) <1 <1 PCB 118(µg/kgds) <1 <1 PCB 138(µg/kgds) <1 <1 PCB 153(µg/kgds) <1 <1 PCB 180(µg/kgds) <1 <1 som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.9 a 4.9 a MINERALE OLIE fractie C10 C12 <5 <5 fractie C12 C22 <5 <5 fractie C22 C30 <5 <5 fractie C30 C40 <5 <5 totaal olie C10 C40 <20 < Monstercode en monstertraject MM1 01 (050) 03 (030) 05 (050) 04 (040) 06 (050) MM2 04 (50100) 04 (100150) 06 (50100) 06 (150200) De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering Staatscourant april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december Nr Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per ) ( en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde het gehalte is groter dan de interventiewaarde geen toetsingswaarde voor opgesteld niet geanalyseerd # verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat AS3000 laboratoriumanalyses voor grond, waterbodem en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni a gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en kleiner dan de AS3000 rapportagegrenseis. Verondersteld wordt dat de waarde kleiner is dan de AW2000. b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 rapportagegrenseis. + de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. De achtergrond en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: lutum 3.6%; humus 2%.

36 Projectnaam LEU.BRO.NEN Projectcode TabelII: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l. tenzij anders aangegeven) Monstercode PB 4 S 1/2(S+I) I AS3000 METALEN barium cadmium kobalt koper < kwik < lood < molybdeen < nikkel zink VLUCHTIGE AROMATEN benzeen < tolueen < ethylbenzeen < oxyleen <0.1 p en mxyleen <0.2 xylenen (0.7 factor) 0.21 a styreen < naftaleen <0.05 a GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1.1dichloorethaan < dichloorethaan < dichlooretheen <0.1 a cis1.2dichlooretheen <0.1 trans1.2dichlooretheen <0.1 som (cis.trans) 1.2 dichloorethenen ( a factor) dichloormethaan <0.2 a dichloorpropaan < dichloorpropaan < dichloorpropaan <0.25 som dichloorpropanen (0.7 factor) tetrachlooretheen <0.1 a tetrachloormethaan <0.1 a trichloorethaan <0.1 a trichloorethaan <0.1 a trichlooretheen < chloroform < vinylchloride <0.1 a tribroommethaan < MINERALE OLIE fractie C10 C12 <25 fractie C12 C22 <25 fractie C22 C30 <25 fractie C30 C40 <25 totaal olie C10 C40 <100 a Monstercode en monstertraject PB 4 De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering Staatscourant april De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef en interventiewaarde het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde het gehalte is groter dan de interventiewaarde geen toetsingswaarde voor opgesteld niet geanalyseerd # verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat AS3000 laboratoriumanalyses voor grond, waterbodem en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 versie 3.25 juni a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld). maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrenseis. dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. b gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld). en groter dan de AS3000 rapportagegrenseis.

37 Bijlage 5 Toetsingskader analyseresultaten AW = achtergrondwaarde 2000 S = streefwaarde I = interventiewaarde t.b.v. sanering(sonderzoek) Stof/niveau voorkomen in: Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) AW2000 I S I I. Metalen antimoon (Sb) arseen (As) barium (Ba) cadmium (Cd) chroom (Cr) chroom III chroom VI cobalt (Co) koper (Cu kwik (Hg) kwik (anorganisch) kwik (organisch) lood (Pb) molybdeen (Mo) nikkel (Ni) tin (Sn) vanadium (V) zink (Zn) 4,0 20 0, , ,5 35 6, * , , , II. Anorganische verbindingen chloride cyanidenvrij cyanidencomplex thiocyanaat 3 5,5 6, (Cl/l) III. Aromatische verbindingen benzeen ethylbenzeen tolueen xylenen styreen (vinylbenzeen) fenol cresolen (som) dodecylbenzeen aromatische oplosmiddelen (som) 0,20 0,20 0,20 0,45 0,25 0,25 0,30 0,35 2,5 1, , ,2 6 0,2 0, IV. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) naftaleen antraceen fenantreen fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen benzo(k)fluoranteen indeno(1,2,3cd)pyreen PAK (som 10) 1,5 40 0,01 0,0007 0,003 0,003 0,0001 0,003 0,0005 0,0003 0,0004 0, ,5 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 V. Gechloreerde koolwaterstoffen vinylchloride dichloormethaan 1,1dichloorethaan 1,2dichloorethaan 1,1dichlooretheen 1,2dichlooretheen (cis en trans) dichloorpropanen trichloormethaan (chloroform) 1,1,1trichloorethaan 1,1,2trichloorethaan trichlooretheen (Tri) tetrachloormethaan (Tetra) tetrachlooretheen (Per) monochloorbenzeen dichloorbenzenen trichloorbenzenen tetrachloorbenzenen pentachloorbenzeen hexachloorbenzeen monochloorfenolen(som) dichloorfenolen (som) trichloorfenolen (som) tetrachloorfenolen (som) pentachloorfenol PCB's (som 7) chloornaftaleen (som) monochlooranilinen (som) dioxine (som ITEQ) pentachlooraniline 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,30 0,80 0,25 0,25 0,3 0,25 0,30 0,15 0,20 2,0 0,015 0,0090 0,0025 0,0085 0,045 0,20 0,0030 0,015 0,0030 0,020 0,070 0,20 0, ,15 0,1 3,9 15 6,4 0, , ,5 0,7 8, ,2 6,7 2, , ,01 0, ,01 0,01 0,8 6 0,01 0, ,01 0, ,01 0,01 0,003 0,0009 * De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium tijdelijk buiten werking gesteld. 0,3 0,2 0,03 0,01 0,04 0, ,5 1 0, ,

38 Bijlage 5 Toetsingskader analyseresultaten Stof/niveau voorkomen in: Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) AW2000 I S I VI. Bestrijdingsmiddelen chloordaan DDT (som) DDE (som) DDD (som) DDT/DDE/DDD (som) aldrin dieldrin endrin drins (som) endosulfan HCH HCH HCH (lindaan) HCHverbindingen (som) heptachloor heptachloorepoxide (som) hexachloorbutadieen organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen(som landbodem) azinfosmethyl organotin verbindingen (som) tributyltin (TBT) MCPA atracine carburyl carbofuran 4chloormethylfenolen (som) nietchloorhoudende bestr.mid. (som) 0,0200 0,20 0,10 0,020 0,015 0, ,0010 0,0020 0,0030 0, ,0020 0,003 0,40 0,0075 0,15 0,065 0,55 0,035 0,15 0,017 0,60 0, ,7 2,3 34 0, ,6 1, ,5 4 0,71 0,45 0,017 0,02 ng/l 0,004 ng/l 0,009 ng/l 0,1 ng/l 0,04 ng/l 0,2 ng/l 33 ng/l 8 ng/l 9 ng/l 0,05 0,005 ng/l 0,005 ng/l 0,0516 ng/l 0,02 29 ng/l 2 ng/l 9 ng/l 0,2 0,01 0, ,3 3 0, VII. Overige verontreinigingen asbest cyclohexanon dimethyl ftalaat diethyl ftalaat diisobutylftalaat dibutyl ftalaat butyl benzylftalaat dihexyl ftalaat di(2ethylhexyl)ftalaat ftalaten (som) minerale olie pyridine tetrahydrofuran tetrahydrothiofeen tribroommethaan ethyleenglycol diethyleenglycol acrylonitril formaldehyde isopropanol (2propanol) methanol butanol (1butanol) butylacetaat ethylacetaat methyltertbutyl ether (MTBE) methylethylketon 2,0 0,045 0,045 0,045 0,070 0,070 0,070 0, ,15 0,45 1,5 0,20 5,0 8,0 2,0 2,5 0,75 3,0 2,0 2,0 2,0 0,20 2, ,8 75 0,5 0,5 50 0,5 0,5 0, Bodemtypecorrectie Anorganische verbindingen a +b* % lut.+ c* % org.st. Lb = Lst * a +b* 25 + c* 10 Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde.

39 Bijlage 5 Toetsingskader analyseresultaten STOF a b c arseen barium beryllium cadmium chroom cobalt koper kwik lood nikkel tin vanadium zink , , ,4 5 0,9 0, ,28 0,6 0, ,6 1,2 3 0, , ,6 0, ,5 Organische verbindingen % org.st. Lb = Lst * 10 Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. Nader onderzoek De tussenwaarde (T) is het toetsingscriterium ten behoeve van een nader onderzoek. Wordt de tussenwaarde overschreden, dan is een nader onderzoek, op korte termijn, noodzakelijk T = 0,5* (S + I) T is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde.

40 Bijlage 6 Rapportagegrenzen laboratorium METALEN Grond/Slib (waterbodem) Grondwater Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid Arseen 5 mg/kgds 10 ug/l Barium Kobalt 3 5 Molybdeen Cadmium 0.35 mg/kgds 0.8 ug/l Chroom 15 mg/kgds 1 ug/l Koper 10 mg/kgds 15 ug/l Kwik 0.1 mg/kgds 0.05 ug/l Lood 13 mg/kgds 15 ug/l Nikkel 5 mg/kgds 15 ug/l Zink 20 mg/kgds 60 ug/l VLUCHTIGE AROMATEN Grond/Slib (waterbodem) Grondwater Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid Benzeen 0.05 mg/kgds 0.2 ug/l Tolueen 0.1 mg/kgds 0.3 ug/l Ethylbenzeen 0.05 mg/kgds 0.3 ug/l Xylenen 0.2 mg/kgds 0.3 ug/l Naftaleen 0.1 mg/kgds 0.05 ug/l POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN Grond/Slib (waterbodem) Grondwater Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid Naftaleen 0.01 mg/kgds 0.2 ug/l Antraceen 0.01 mg/kgds 0.01 ug/l Fenantreen 0.01 mg/kgds 0.01 ug/l Fluoranteen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l Benzo(a)antraceen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l Chryseen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l Benzo(a)pyreen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l Benzo(ghi)peryleen 0.01 mg/kgds 0.05 ug/l Benzo(k)fluoranteen 0.01 mg/kgds 0.01 ug/l Indeno(1,2,3cd)pyreen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l Acenaftyleen 0.02 mg/kgds 0.01 ug/l Acenafteen 0.02 mg/kgds 0.01 ug/l Fluoreen 0.02 mg/kgds 0.05 ug/l Pyreen 0.02 mg/kgds 0.02 ug/l Benzo(b)fluoranteen 0.02 mg/kgds 0.02 ug/l Dibenz(ah)antraceen 0.02 mg/kgds 0.02 ug/l GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN EN EOX Grond/Slib (waterbodem) Grondwater Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 1,2dichloorethaan 0.5 mg/kgds 0.06 ug/l 1,1dichlooretheen Dichloormethaan ,1dichloopropaan ,2dichloopropaan ,3dichloopropaan Cis1,2dichlooretheen 0.5 mg/kgds 0.1 ug/l Trans 1,2dichlooretheen Chloroform 0.5 mg/kgds 0.6 ug/l 1,1,1trichloorethaan 0.05 mg/kgds 0.1 ug/l 1,1,2trichloorethaan 0.05 mg/kgds 0.1 ug/l Trichlooretheen 0.05 mg/kgds 0.6 ug/l Tetrachloormethaan 0.01 mg/kgds 0.1 ug/l Bromoform Monochloorbenzeen 0.05 mg/kgds 0.6 ug/l Dichloorbenzeen 0.3 mg/kgds 0.6 ug/l Vinylchloride 0,1 EOX 0.3 mg/kgds 1 ug/l

41 Bijlage 6 Rapportagegrenzen laboratorium MINERALE OLIE Grond/Slib (waterbodem) Grondwater Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid Fractie C10C12 5 mg/kgds 10 ug/l Fractie C12C22 5 mg/kgds 25 ug/l Fractie C22C30 5 mg/kgds 25 ug/l Fractie C30C40 5 mg/kgds 25 ug/l Totaal olie C10C40 20 mg/kgds 100 ug/l POLYCHLOORBIFENYLEN(PCB) Grond/Slib (waterbodem) Grondwater Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid PCB 28 2 ug/kgds 0.01 ug/l PCB 52 2 ug/kgds 0.01 ug/l PCB ug/kgds 0.01 ug/l PCB ug/kgds 0.01 ug/l PCB ug/kgds 0.01 ug/l PCB ug/kgds 0.01 ug/l PCB ug/kgds 0.01 ug/l CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN Grond/Slib (waterbodem) Grondwater Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid DDT (totaal) 4 ug/kgds 0.02 ug/l DDD (totaal) 2 ug/kgds 0.02 ug/l DDE (totaal) 2 ug/kgds 0.02 ug/l Aldrin 1 ug/kgds 0.01 ug/l Dieldrin 1 ug/kgds 0.01 ug/l Endrin 1 ug/kgds 0.01 ug/l Telodrin 1 ug/kgds 0.03 ug/l Isodrin 1 ug/kgds 0.03 ug/l AlfaHCH 1 ug/kgds 0.01 ug/l BetaHCH 1 ug/kgds 0.01 ug/l GammaHCH 1 ug/kgds 0.01 ug/l Heptachloor 1 ug/kgds 0.01 ug/l Heptachloorepoxide 1 ug/kgds 0.02 ug/l Alfaendosulfan 1 ug/kgds 0.01 ug/l Hexachloorbenzeen 1 ug/kgds ug/l KORRELGROOTTEVERDELING Grond/Slib (waterbodem) Grondwater Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid Min.delen 2um 0.5 %vdds Nvt Nvt Min.delen 16um 0.5 %vdds Nvt Nvt Min.delen 50um 0.5 %vdds Nvt Nvt Min.delen 63um 0.5 %vdds Nvt Nvt Min.delen 210um 0.5 %vdds Nvt Nvt OVERIGE VERBINDINGEN Grond/Slib (waterbodem) Grondwater Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid Ammonium 20 mgn/kgds 0.15 mgn/l Fosfaat (tot.) 10 mgp/kgds 0.05 mgp/l Chloride 150 mg/kgds 15 mg/l Sulfaat 50 mg/kgds 15 mg/l Fenol (index) 0.1 mg/kgds 5 ug/l Calciet 0.2 %vdds Nvt Nvt Organische stof (gloeiverlies) 0.5 %vdds Nvt Nvt

42 Bijlage 7 Geraadpleegde bronnen Informatiebron Geraadpleegd (ja/nee) Toelichting Informatie uit kaartmateriaal etc. Datum kaartmateriaal Opmerkingen Historische topografische kaart ja divers Luchtfoto ja divers Informatie uit themakaarten Datum bron/ kaartmateriaal Opmerkingen Bodemkaart Nederland ja 1967 Grondwaterkaart Nederland ja 1974 Informatie van eigenaar / terreingebruiker / opdrachtgever Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen Historisch gebruik locatie ja 30 juni 2011 Dhr. H.H. Vossen Huidig gebruik locatie ja 30 juni 2011 Huidig gebruik belendende percelen (vanuit onderzoekslocatie) ja 30 juni 2011 Toekomstig gebruik locatie ja 30 juni 2011 Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken ja 30 juni 2011 Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja 30 juni 2011 Informatie van gemeente Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen Archief Bouw en woningtoezicht ja 30 juni 2011 Dhr. S. Berendsen Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 30 juni 2011 Archief ondergrondse tanks ja 30 juni 2011 Archief bodemonderzoeken ja 30 juni 2011 Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 30 juni 2011 Informatie uit terreininspectie Datum uitgevoerd Opmerkingen Historisch gebruik locatie nee 30 juni 2011 Huidig gebruik locatie ja 30 juni 2011 Huidig gebruik belendende percelen (vanuit onderzoekslocatie) ja 30 juni 2011 Verhardingen ja 30 juni 2011

43 Geluidbelasting wegverkeer op woning Biesstraat te Heythuysen Versie 5 september 2011 opdrachtnummer datum 5 september 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord KS Swalmen auteur A.D. Postma

44 INHOUDSOPGAVE bladzijde INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING INLEIDING GELUIDBELASTING WEGVERKEER Verkeerscijfers Rekenmodel Resultaten 4 3 CONCLUSIES Toetsing en hogere waarden Maatregelen Hogere waarden Eis geluidwering 6 BIJLAGEN onderwerp geluidbelasting woning opdrachtnummer bestand 11129r1.doc bladzijde pagina i datum 5 september 2011

45 SAMENVATTING In opdracht van Econsultancy bv is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer op een woningbouwlocatie aan de Biesstraat te Heythuysen. Op de locatie wordt een nieuwe woning gerealiseerd op een perceel tussen Biesstraat 72 en 74. De locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Heythuysen. De voorgevel van de woning ligt op ca. 12 meter uit de as van de Biesstraat, binnen de geluidzone van deze weg. Een situatieoverzicht is weergegeven in tekening 1 in bijlage I en figuur 1 in Bijlage II. De geluidbelasting is berekend met behulp van een rekenmodel op basis van de weg en verkeersgegevens zoals aangeleverd door de provincie Limburg. Tabel i geeft voor de Biesstraat een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2021, na aftrek van 5 db ex. art. 110g Wgh. onderwerp geluidbelasting woning opdrachtnummer bestand 11129r1.doc bladzijde pagina 1 datum 5 september 2011 TABEL i: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (db) tgv de Biesstraat na aftrek van 5 db ex art 110g Wgh. Punt gevel 1,5 m 4,5 m Voorgevel Rechter zijgevel Linker zijgevel Achtergevel De hoogste geluidbelasting op de voorgevel (rekenpunt 1) bedraagt 62 db na aftrek van 5 db ex art 110g Wgh ten gevolge van wegverkeer op de Biesstraat. De voorkeursgrenswaarde van 48 db wordt daarmee op de woning overschreden. De maximale hogere waarde van 63 db wordt niet overschreden. Het verlagen van de geluidbelasting door het treffen van maatregelen aan de bron ligt niet voor de hand uit oogpunt van kosteneffectiviteit en extra onderhoud van de weg. Afscherming van de woning is op deze locatie fysiek niet mogelijk. Voor de woning dient een hogere waarde te worden aangevraagd van 62 db (rekenpunt 1) De totale geluidbelasting op de woning zonder aftrek bedraagt 67 db zonder aftrek. Voor de geluidbelaste voorgevel en zijgevels zijn aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig om te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. T.b.v. de bouwaanvraag, nadat de tekeningen definitief zijn, dient een rapport te worden toegevoegd met de noodzakelijke geluidwerende voorzieningen.

46 1 INLEIDING In opdracht van Econsultancy bv is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer op een woningbouwlocatie aan de Biesstraat te Heythuysen. Op de locatie wordt een nieuwe woning gerealiseerd op een perceel tussen Biesstraat 72 en 74. De locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Heythuysen. De voorgevel van de woning ligt op ca. 12 meter uit de as van de Biesstraat, binnen de geluidzone van deze weg. Een situatieoverzicht is weergegeven in tekening 1 in bijlage I en figuur 1 in Bijlage II. De voorkeursgrenswaarde voor de etmaalwaarde van de geluidbelasting op de gevels van de woning t.g.v. een weg bedraagt 48 db. De gemeente kan volgens art. 83, lid 1 en 2 van de Wet geluidhinder (Wgh) voor woningen een hogere waarde vaststellen, in principe tot: 53 db in buitenstedelijk gebied 63 db in stedelijk gebied. onderwerp geluidbelasting woning opdrachtnummer bestand 11129r1.doc bladzijde pagina 2 Een hogere waarde mag alleen worden vastgesteld als maatregelen om de geluidbelasting tot 48 db te beperken onvoldoende doeltreffend zijn of als deze maatregelen ernstige bezwaren hebben van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard (Wgh art 110a). De gemeente of provincie moet zelf motiveren waarom ze een hogere waarde wil vaststellen en waarom niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan. De op de geplande woninggevels invallende geluidbelasting B i kan worden bepaald met een rekenmodel, volgens het Reken en Meetvoorschrift Geluidhinder Deze methode is gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en de geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel). datum 5 september 2011 Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: situatieoverzicht en voorlopige uitgangspunten van de opdrachtgever, verkeerscijfers van de provincie Limburg. De geluidbelasting wordt berekend in hoofdstuk 2.

47 2 GELUIDBELASTING WEGVERKEER 2.1 Verkeerscijfers Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de verkeersintensiteit in de toekomstige situatie in De weg en verkeersgegevens zijn in tabel II.1 weergegeven. Bij de berekeningen is voor elk van de wegen uitgegaan van tellingen van de gemeente. Gerekend is met een autonome groei van de verkeersintensiteit van 1,5% tussen het teljaar 2008 en TABEL II.1: overzicht weg en verkeersgegevens Wegvak onderwerp geluidbelasting woning opdrachtnummer bestand 11129r1.doc Omschrijving etmaalintensiteit jaar 2008 (werkdag) etmaalintensiteit jaar 2008 (weekdag) etmaalintensiteit jaar 2021 (weekdag) daguurintensiteit [%] avonduurintensiteit [%] nachtuurintensiteit [%] perc. lichte motorvoertuigen dag/avond/nacht [%] perc. middelzware vrachtw dag/avond/nacht [%] perc. zware vrachtwagens dag/avond/nacht [%] rijsnelheid [km/uur] type wegdek verkeerregelinstallatie binnen 150 m obstakel binnen 100 meter Biesstraat (N279) ,7 3,0 0,91 88,4/94,7/85,4 8,8/3,9/8,9 2,8/1,4/4,7 50 DAB nee nee bladzijde pagina 3 datum 5 september Rekenmodel De op de geplande woning invallende geluidbelasting B i kan worden bepaald met een rekenmodel, volgens het Reken en Meetvoorschrift Geluidhinder In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode II.

48 2.3 Resultaten Tabel II.2 geeft voor de Biesstraat een overzicht van de berekende invallende geluidbelasting Lden in 2021, na aftrek van 5 db ex. art. 110g Wgh. TABEL II.2: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (db) tgv de Biesstraat na aftrek van 5 db ex art 110g Wgh. Punt gevel 1,5 m 4,5 m 1 Voorgevel Rechter zijgevel Linker zijgevel Achtergevel Voor de invoergegevens in het model en de rekenresultaten wordt verwezen naar de berekeningen in bijlage II. onderwerp geluidbelasting woning opdrachtnummer bestand 11129r1.doc bladzijde pagina 4 datum 5 september 2011

49 3 CONCLUSIES 3.1 Toetsing en hogere waarden De hoogste geluidbelasting op de voorgevel (rekenpunt 1) bedraagt 62 db na aftrek van 5 db ex art 110g Wgh ten gevolge van wegverkeer op de Biesstraat. De voorkeursgrenswaarde van 48 db wordt daarmee op de woning overschreden. De maximale hogere waarde van 63 db wordt niet overschreden. Hieronder zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting op de voorgevel zo mogelijk tot onder de voorkeursgrenswaarde te doen afnemen. onderwerp geluidbelasting woning opdrachtnummer bestand 11129r1.doc 3.2 Maatregelen Vergroten van de afstand tot de weg Het ligt niet voor de hand de woning naar achteren te verplaatsen. De woning ligt reeds 2 meter achter de rooilijn van de omliggende woningen, en op 4 meter uit de rand van het perceel. Het vergroten van de afstand van de gevel tot de weg kan daardoor niet bijdragen aan de benodigde reductie van de geluidbelasting. Maatregelen aan de bron: stil asfalt De Biesstraat is voorzien van een standaard asfalt (DAB), dit is een asfalt type zonder geluidreductie ten opzicht van het referentiewegdek. Door het toepassen van een stil wegdek zou de geluidbelasting met ca. 4 db (dunne deklaag 2) afnemen. Het vervangen van een wegdek is een taak van de wegbeheerder. Het wegdek moet over een lengte van ca. 100 meter worden vervangen door een stil wegdek met een geluidreductie van ten minste 4 db. bladzijde pagina 5 datum 5 september 2011 De kosten van een dunne deklaag in de situatie van groot onderhoud bedragen ca. 26, /m 2 (prijspeil 2005, bron: RWS: Advies dunne deklagen op nietautosnelwegen (2007)). De kosten voor aanleg van een stil wegdek bedragen daarmee ca , voor een weglengte van ca. 100 meter (bij een breedte van 6 meter). Hierin zijn de meerkosten voor extra onderhoud niet meegenomen. Wellicht dat ook meerkosten ontstaan door de geringe weglengte die wordt vervangen. Diverse gemeenten en provincies geven aan dat zeer terughoudend wordt omgegaan met de aanleg van stil asfalt waar het gaat om korte weglengtes omdat daarbij verschillende onderhoudsproblemen ontstaan (met name op overgangen stil en gewoon asfalt). Gezien de kosten van stil asfalt en de problemen met onderhoud van stille wegdekken met een korte weglengte ligt deze oplossing voor het realiseren van 1 woning niet voor de hand.

50 Maatregelen aan de bron: verlagen van de maximumsnelheid Door het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/uur zou de geluidbelasting licht afnemen. Daarnaast vervalt de toetsing aan de Wet Geluidhinder. Het verlagen van de maximumsnelheid is een taak van de gemeente als wegbeheerder. De weg maakt deel uit van de hoofdwegenstructuur binnen de bebouwde kom. Het verlagen van de maximumsnelheid ligt daarom niet voor de hand. Afscherming middels geluidscherm Gezien de korte afstand tussen de woning en de weg is het plaatsen van een afscherming niet mogelijk. Deze mogelijkheid is daarom niet verder uitgewerkt. onderwerp geluidbelasting woning opdrachtnummer bestand 11129r1.doc bladzijde pagina Hogere waarden Het verlagen van de geluidbelasting door het treffen van maatregelen aan de bron ligt niet voor de hand uit oogpunt van kosteneffectiviteit en extra onderhoud van de weg. Afscherming van de woning is op deze locatie fysiek niet mogelijk. Voor de woning dient een hogere waarde te worden aangevraagd van 62 db (rekenpunt 1). 3.4 Eis geluidwering Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering G A;k van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 33 db; voor verblijfsruimten gelden 2 db lagere waarden voor de geluidwering G A;k. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 db. Bij het bepalen van de benodigde geluidwering mag geen aftrek plaatsvinden ex. artikel 110g Wgh. Er moet daarom gerekend worden met de geluidbelasting zoals weergegeven in tabel 3.1. datum 5 september 2011 TABEL III.1: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (db) tgv de Biesstraat zonder aftrek Punt gevel 1,5 m 4,5 m Voorgevel Rechter zijgevel Linker zijgevel Achtergevel

51 De totale geluidbelasting op de woning zonder aftrek bedraagt 67 db zonder aftrek. Voor de geluidbelaste voorgevel en zijgevels zijn aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig om te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. T.b.v. de bouwaanvraag, nadat de tekeningen definitief zijn, dient een rapport te worden toegevoegd met de noodzakelijke geluidwerende voorzieningen. A.D. Postma onderwerp geluidbelasting woning opdrachtnummer bestand 11129r1.doc bladzijde pagina 7 datum 5 september 2011

52 Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer datum 5 september 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord KS Swalmen Tekening nr versiedatum 1 5 september auteur A.D. Postma

53 tekening 1 schaal 1:500 ontvangerpunt projectnummer : versie : 5 september 2011 Situatieoverzicht

54 Bijlage II Berekeningen geluidbelasting en toelichting opdrachtnummer datum 5 september 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord KS Swalmen Reken\infoBlad nr versiedatum 1 Berekeningen 4 juli Toelichting 17 januari auteur A.D. Postma

55

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Laagriebroekseweg 26 te Leunen in de gemeente Venray Opdrachtgever Kinderdagverblijf De Mukkenstal Laagriebroekseweg

Nadere informatie

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek Bijlage A, verkennend bodemonderzoek COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Europa-Allee te Kampen Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 oktober 211 GM-3651 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) rapport nr. CV13354VBO (V1.) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 411-633314 Fax: 411-63174 e-mail:

Nadere informatie

Horsterweg 239 te Ermelo

Horsterweg 239 te Ermelo Horsterweg 239 te Ermelo Verkennend bodemonderzoek Opdrachtgever Contactpersoon dhr. G. de Vries Horsterweg 239 3853 JD ERMELO dhr. G. de Vries Projectnummer P2013-1171 - versie 1 Auteur I. van der Burgh

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN: COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 13217 Opdrachtgever: Woningbouwvereniging 't Heem de heer S. Putters Postbus 62 57 AB Udenhout Versienummer: 1.1 Plaats, datum: Udenhout, 18 augustus 213 Auteur:

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS verkennend onderzoek naar asbest in bodem Tienraijseweg 26 te Meerlo in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Verkennend bodemonderzoek Kleermakerstraat te Velserbroek projectnummer 12176 Opdrachtgever: Groeneweg Projekten B.V. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Versienummer: 1.1 Plaats,

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k Inhoudsopgave Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2. Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) rapport nr. CV14403vbo Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vanvleutenconsult.nl

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 131667 Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Houten, 29 mei 2013 Auteur: mr. V.

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert Postadres: Postbus 1015 6040 KA Roermond Bezoekadres: Zuidhoven 9m 6042 PB Roermond telefoon 0475 32 00 00 - fax 0475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL70 INGB

Nadere informatie

VOORONDERZOEK ROODWEG - EPERWEG TE EPEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM

VOORONDERZOEK ROODWEG - EPERWEG TE EPEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM VOORONDERZOEK ROODWEG - EPERWEG TE EPEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM Vooronderzoek Roodweg - Eperweg te Epen in de gemeente Gulpen-Wittem Opdrachtgever Plangroep Heggen Postbus 44 6120 AA Born Project GUL.HEG.HIS

Nadere informatie

Rapport. Hoogheemraadschap Delfland. Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw. Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

Rapport. Hoogheemraadschap Delfland. Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw. Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Rapport Hoogheemraadschap Delfland Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 3

Nadere informatie

Actualiserend onderzoek

Actualiserend onderzoek Actualiserend onderzoek Locatie Burgemeester Fockema Andreaelaan 15 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Plometorengracht 9 Postbus 8542 358 AA Utrecht Contactpersoon: De heer A. Nieuwendijk Contactpersoon

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERWEG 212-214 TE DE BILT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERWEG 212-214 TE DE BILT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERWEG 212-214 TE DE BILT Rapportnummer: 08-P-074-I Verkennend bodemonderzoek Waterweg 212-214 te De Bilt Opdrachtgever: Witte Makelaars B.V. Postbus 577 4000 AN Tiel HOPMAN

Nadere informatie

Bijlage 11: Bodemonderzoek

Bijlage 11: Bodemonderzoek Bijlage 11: Bodemonderzoek !! " #$%&!'( ') * )+, -.!/' & 1 2 3 1 4 ' %! 1!"#$%& %#$%& '('$'%)% *'+,--'-.--- (%%(%% !, 8 '!! $ *! ( 6$, 8 '! $, 6#,!! ' 6'!#, 2!1!!+,, % +,$ &!!!+, ( 6 6'!+,, 2 ' 9,$ :!

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PEELHEIDEWEG TE AMERICA GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PEELHEIDEWEG TE AMERICA GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK PEELHEIDEWEG TE AMERICA GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Peelheideweg te America in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Van Dijck Groenteproducties

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest. Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg. projectnummer 141442

Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest. Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg. projectnummer 141442 Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg projectnummer 141442 Opdrachtgever: Woningstichting Volksbelang Ad Caron Postbus 87 4920 AB

Nadere informatie

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0147162 17 november 2014 323386 Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Inleiding Grontmij Nederland B.V. heeft,

Nadere informatie

: Van Luyk Loenen Vastgoed bv : De heer E. Loenen : Postbus 40 : 1230 AA Loosdrecht

: Van Luyk Loenen Vastgoed bv : De heer E. Loenen : Postbus 40 : 1230 AA Loosdrecht RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Rading 154 te Loosdrecht Datum : 3 oktober 2013 Kenmerk : 1305F421/RKO/rap1 Auteur : De heer R. Kok Vrijgave : De heer B.C.R. Willems :. Opdrachtgever

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOOR- ONDERZOEK) BROEKSTRAAT 2A TE HEUSDEN GEMEENTE ASTEN

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOOR- ONDERZOEK) BROEKSTRAAT 2A TE HEUSDEN GEMEENTE ASTEN HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOOR- ONDERZOEK) BROEKSTRAAT 2A TE HEUSDEN GEMEENTE ASTEN Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Broekstraat 2a te Heusden in de gemeente Asten Opdrachtgever Pijnenburg Spoorweg

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Park Heerengoed te Moergestel projectnummer 140818. Park Heerengoed BV de heer J. Kersten Westpoint 190 5038 KG Tilburg

Verkennend bodemonderzoek. Park Heerengoed te Moergestel projectnummer 140818. Park Heerengoed BV de heer J. Kersten Westpoint 190 5038 KG Tilburg Verkennend bodemonderzoek Park Heerengoed te Moergestel projectnummer 14818 Opdrachtgever: Park Heerengoed BV de heer J. Kersten Westpoint 19 538 KG Tilburg Versienummer: 1. Plaats, datum: Udenhout, 6

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN Verkennend bodemonderzoek Laan ten Boomen (ong.) te Lierop in de gemeente Someren Opdrachtgever HSRO bv Hoogstraat 6654 BA Afferden

Nadere informatie

Bijlagen: Topografische overzichtskaart. Toetsing Wet bodembescherming

Bijlagen: Topografische overzichtskaart. Toetsing Wet bodembescherming INHOUDSOPGAVE: 1 INLEIDING... 1 2 VOORONDERZOEK (NEN 5725)... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Geraadpleegde bronnen... 2 2.3 Situering onderzoekslocatie... 2 2.4 Archiefonderzoek... 3 2.5 Terreininspectie / locatiebezoek

Nadere informatie

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma,

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma, Aan: Gemeente Harderwijk projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Veluvia terrein te Harderwijk Projectnummer: 134434.05

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Ruimtelijke onderbouwing 'Fietsenstalling gemeentehuis' NL.IMRO.1640.PB10HyWalk2a-VG01 Projectbesluit 10B339.R003.XR.LK 21 september 2010 Pagina 18 Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

VKB 1001 PARTIJKEURING (DEPOT) HOEVEELHEID GROND AAN DE ZEEWEG TE BLOEMENDAAL. HB Adviesbureau bv

VKB 1001 PARTIJKEURING (DEPOT) HOEVEELHEID GROND AAN DE ZEEWEG TE BLOEMENDAAL. HB Adviesbureau bv VKB 1001 PARTIJKEURING (DEPOT) HOEVEELHEID GROND AAN DE ZEEWEG TE BLOEMENDAAL HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001 voorwaarden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT H3-45-O Verkennend en aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van de Lieve Vrouwegracht 2 te Montfoort. Amersfoort, 2 januari 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle a/d IJssel Postbus 333

Nadere informatie

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN LEEFGOED DE OLIFANT, HITLAND

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN LEEFGOED DE OLIFANT, HITLAND BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN LEEFGOED DE OLIFANT, HITLAND INHOUDSOPGAVE Bijlage 1 Geluid - Verkennend Bodemonderzoek (AV consulting B.V., 9 juni 2011) Bijlage 2 Archeologie - Archeologisch onderzoek

Nadere informatie

VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VOORONDERZOEK PLANGEBIED TERRA NOVA TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Vooronderzoek plangebied "Terra Nova" te Loosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever Dhr. M.L.M. de Weerd mail@maartendeweerd.nl

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

i IJ /kit? ~ ~ ~in.k Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn

i IJ /kit? ~ ~ ~in.k Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn Contactpersoon: Mevrouw M. Lubbers Datum: 2 januari 205 Projectnummer: Colofon Vink Milieutechnisch

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOORONDERZOEK) SCHEPERSWEG ONG. TE HERTEN GEMEENTE ROERMOND

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOORONDERZOEK) SCHEPERSWEG ONG. TE HERTEN GEMEENTE ROERMOND HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOORONDERZOEK) SCHEPERSWEG ONG. TE HERTEN GEMEENTE ROERMOND Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Schepersweg ong. te Herten in de gemeente Roermond Opdrachtgever Adviesbureau

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT C4--O Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een locatie ten oosten van de Tulpstraat te Moordrecht (Oostpoldererf). Capelle aan den IJssel, 7 maart 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK MAASBREESEWEG TE SEVENUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

HISTORISCH BODEMONDERZOEK MAASBREESEWEG TE SEVENUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS HISTORISCH BODEMONDERZOEK MAASBREESEWEG TE SEVENUM GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Historisch bodemonderzoek Maasbreeseweg te Sevenum in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Arvalis Postbus 43 58 GA

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD

HISTORISCH BODEMONDERZOEK STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD HISTORISCH BODEMONDERZOEK STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD Historisch bodemonderzoek Straatsven 4 te Zeeland in de gemeente Landerd Opdrachtgever Camping De Heische Tip Straatsven 4 5411 RS Zeeland

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl BK Bodem BV Postbus 264 1970 AG IJMUIDEN Blad 1 van 9 Uw projectnaam : Uw projectnummer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

Recreatieplas Cattenbroek en Natuurplas Breeveld

Recreatieplas Cattenbroek en Natuurplas Breeveld Recreatieplas Cattenbroek en Natuurplas Breeveld Inhoudsopgave Bijlagen bij toelichting 3 Bijlage 1 Bodemonderzoek 4 Bijlage 2 Onderzoek flora en fauna 82 Bijlage 3 Archeologisch vooronderzoek: een bureau-

Nadere informatie

Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen

Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen Gemeente Groningen 29 oktober 2012 Rapportage 9X5553.02 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding en doel 1 1.2 Kwaliteitsborging 1 1.3

Nadere informatie

Uitbreiding transportbedrijf Herenbosweg 45 Horst

Uitbreiding transportbedrijf Herenbosweg 45 Horst Uitbreiding transportbedrijf Herenbosweg 45 Horst Inhoudsopgave Bijlagen bij de toelichting 3 Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek 5 Bijlage 2 Akoestisch onderzoek 65 Bijlage 3 Archeologisch onderzoek 109

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Dorpsstraat 94 te Aarlanderveen. projectnummer 150878

Verkennend bodemonderzoek. Dorpsstraat 94 te Aarlanderveen. projectnummer 150878 Verkennend bodemonderzoek projectnummer 150878 Opdrachtgever: Freys Architecten de heer M. van der Neut A. Van Leeuwenhoekweg 38b10 2408 AN Alphen aan den Rijn Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Zoetermeer,

Nadere informatie

Actualiserend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem. Steegstraat 15-17 te Meijel projectnummer 140755

Actualiserend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem. Steegstraat 15-17 te Meijel projectnummer 140755 Actualiserend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem projectnummer 14755 Opdrachtgever: Focus Projectontwikkeling & Vastgoed B.V. de heer A.H.P. van den Berg Postbus 315 56 AH Eindhoven

Nadere informatie

Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert

Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Adviesbureau Opdrachtgever Titel Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Nijbod

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend definitief Uitgebracht aan: Bodemplan p/a Wareco Amsterdamseweg 71 1182 GP AMSTELVEEN definitief AX66, RAP20090424 28 april 2009 definitief

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

20140331.R02e bijlage 6 VOORONDERZOEK (NEN 5725) HOGE DUVEKOTSWEG (ONG.) TE AAGTEKERKE GEMEENTE VEERE

20140331.R02e bijlage 6 VOORONDERZOEK (NEN 5725) HOGE DUVEKOTSWEG (ONG.) TE AAGTEKERKE GEMEENTE VEERE 214331.R2e bijlage 6 VOORONDERZOEK (NEN 5725) HOGE DUVEKOTSWEG (ONG.) TE AAGTEKERKE GEMEENTE VEERE Vooronderzoek (NEN 5725) Hoge Duvekotsweg (ong.) te Aagtekerke in de gemeente Veere Opdrachtgever De heer

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken na instemming door de opdrachtgever onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken na instemming door de opdrachtgever onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken na instemming door de opdrachtgever onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport

Nadere informatie

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Onderzoekskader 5 1.2 Locatiegegevens 5 2 Vooronderzoek 6 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Regionale ligging van de onderzoekslocatie

Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage 1: Regionale ligging van de onderzoekslocatie 15 april 2010 LOCATIE Kaartbijlage 1 Titel: Regionale ligging van de onderzoekslocatie Projectcode: Projectnaam: Beatrixplantsoen ong. te Lopik Schaal:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek en luchtonderzoek. Weg naar Jenkins Bay te Sint Eustatius projectnummer 134209

Indicatief bodemonderzoek en luchtonderzoek. Weg naar Jenkins Bay te Sint Eustatius projectnummer 134209 Indicatief bodemonderzoek en luchtonderzoek Weg naar Jenkins Bay te Sint Eustatius projectnummer 134209 Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst en Onderwijshuisvesting OCW (St. Eustatius en Saba) de heer T.

Nadere informatie

VOORONDERZOEK (NEN 5725) 2E TOCHTWEG 51 TE NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

VOORONDERZOEK (NEN 5725) 2E TOCHTWEG 51 TE NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS VOORONDERZOEK (NEN 5725) 2E TOCHTWEG 51 TE NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS Vooronderzoek (NEN 5725) 2e Tochtweg 51 te Nieuwerkerk aan den IJssel in de gemeente Zuidplas Opdrachtgever Oostzee

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOTERWEG (ONG.) TE ERP GEMEENTE VEGHEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOTERWEG (ONG.) TE ERP GEMEENTE VEGHEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOTERWEG (ONG.) TE ERP GEMEENTE VEGHEL Verkennend bodemonderzoek Boterweg (ong.) te Erp in de gemeente Veghel Opdrachtgever Fam. Van den Bosch Franseweg 21 5469 DX Erp Project

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Locatie Demmerik 118A te Vinkeveen Gegevens opdrachtgever M.W.M. de Kuijer Demmerik 118A 3645 EG Vinkeveen CSO Adviesbureau Postbus 2 398 CA Bunnik Tel. 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen BK Bodem pagina 2 van 16 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek... 3 1.2 Indeling van de rapportage... 4 2 Vooronderzoek... 5 2.1 Historische en actuele gegevens

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Winthagen 28 te Voerendaal Gegevens opdrachtgever Advocatenkantoor Wyck Postbus 3017 6202 NA MAASTRICHT Contactpersoon: De heer mr. R. Sangers CSO Adviesbureau Sleperweg 10 6222

Nadere informatie

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud.

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud. Hoorne B.V. T.a.v. de weledele mevrouw J. Reichenfeld Loet 2 1911 BR UITGEEST Amsterdam, 31 augustus 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 259306.1 Projectnaam : Eikenlaan te Heemstede Betreft : rapport

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek naar asbest, Julianastraat 12 t/m 16 te Kerkdriel

Nader bodemonderzoek naar asbest, Julianastraat 12 t/m 16 te Kerkdriel VAN VOORDENPARK 16 5301 KP ZALTBOMMEL TEL. 0418 572060 FAX 0418 515722 BANK: RABOBANK REK.NR: 15 34 09 746 K.V.K. TIEL 11028756 WWW.VERHOEVENMILIEU.NL INFO@VERHOEVENMILIEU.NL Woningstichting Maasdriel

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek Teugseweg 12 Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek 1 VERKENNEND

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Den Hulst 10 - Nieuwleusen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Den Hulst 10 - Nieuwleusen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Den Hulst 10 - Nieuwleusen Opdrachtgever: Aannemersbedrijf Bert Brinkman BV Locatie: Den Hulst 10 7711 GN Nieuwleusen December 2010 Rapport Verkennend

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610 Project 5563AA PROJECT 5563AA VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 7 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 338, 359, 359 en 36 Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Sint-Antoniusstraat 5-7 Eindhoven

Verkennend bodemonderzoek Sint-Antoniusstraat 5-7 Eindhoven Verkennend bodemonderzoek Sint-Antoniusstraat 5-7 Eindhoven Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier documentnummer: 1301/008/TB-01, versie A INHOUDSOPGAVE pagina SAMENVATTING 1 INLEIDING

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN Verkennend bodemonderzoek Centrumgebied Rucphen (perceel C4153) in de gemeente Rucphen Opdrachtgever Rho adviseurs voor

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PRINS WILLEMSTRAAT 40 KLUNDERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PRINS WILLEMSTRAAT 40 KLUNDERT Postbus 1817 4700 BV Roosendaal Tussenriemer 1 4704 RT Roosendaal tel.: (0165) 56 59 10 fax: (0165) 54 44 68 email: bodemadviseurs@wematech.nl internet: www.wematech.nl VERKENNEND BODEMONDERZOEK PRINS

Nadere informatie

RAPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINAZIJSTRAAT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 09.

RAPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINAZIJSTRAAT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 09. RPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINZIJSTRT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 9.1965 OPDRCHTGEVER: Gemeente Geldermalsen Postbus 112 419 CC Geldermalsen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK en ASBEST IN BODEMONDERZOEK aan het Laageind 14 te Driebruggen

VERKENNEND BODEMONDERZOEK en ASBEST IN BODEMONDERZOEK aan het Laageind 14 te Driebruggen GRONDVI TAAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK en ASBEST IN BODEMONDERZOEK aan het Laageind 14 te Driebruggen Opdrachtgever t Schoutenhuis b.v. Adres Postbus 13 Postcode, plaats 393 EA Woudenberg Contactpersoon

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Definitief In opdracht

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Hoofdstraat 79 te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever VanHaren Schoenen bv P.O. Box 2 5140

Nadere informatie