Gids voor studenten: Studie en functiebeperking Academiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids voor studenten: Studie en functiebeperking Academiejaar 2013-2014"

Transcriptie

1 Arteveldehogeschool Dienst studieadvies Hoogpoort Gent Tel. 09/ Gids voor studenten: Studie en functiebeperking Academiejaar Een functiebeperking kan het volgen van een opleiding hoger onderwijs bemoeilijken. Een flexibel traject en redelijke aanpassingen kunnen mogelijke hindernissen opvangen. De Arteveldehogeschool voorziet via de toekenning van een bijzonder statuut omwille van functiebeperking in faciliteiten voor studenten met een functiebeperking (Art Studiecontract ). Via de zorgcoach 1 van je opleiding kan je als student met een functiebeperking een aanvraag voor faciliteiten richten tot de opleidingsdirecteur. In deze gids lees je meer over de aanvraag en toekenningsprocedures en verneem je ook informatie over specifieke ondersteuningsmogelijkheden. 1. Studenten met een functiebeperking Een student met een functiebeperking is een student die door een beperking of stoornis belemmerd wordt om optimaal en efficiënt te participeren in de onderwijsomgeving. Studenten met een motorische beperking (verlamming van ledematen, verzwakte spraakmotoriek, verlaagd spierrendement,...), een auditieve beperking (doofheid en slechthorendheid), een visuele beperking (blindheid en slechtziendheid), een chronische medische aandoening (diabetes, chronisch vermoeidheidssyndroom, kanker, epilepsie, astma, allergie,...), een leerstoornis (dyslexie en dyscalculie), een autismespectrumstoornis, ADHD of andere erkende ontwikkelingsstoornissen, een psychiatrische functiebeperkingen (psychosen, stemmingsstoornissen, angststoornissenslaapstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ), een meervoudige functiebeperking of een overige functiebeperking kunnen een aanvraag doen voor een bijzonder statuut omwille van functiebeperking. 1 De coördinaten van de zorgcoaches vind je via studieadvies, begeleiding op maat, bijzonder statuut. 1

2 2. Flexibel traject Een flexibel traject kan hindernissen die je ten gevolge van je functiebeperking ondervindt, opvangen. Met een flexibel traject bedoelen we: een diplomacontract via een persoonlijk deeltraject: je volgt bijvoorbeeld 32 in plaats van 60 studiepunten per academiejaar en spreidt je studie dus over meerdere jaren. Je sluit voor de opleidingsonderdelen die je volgt aan bij de andere studenten. een examencontract: je verschijnt voor dezelfde examencommissie als de andere studenten. Je volgt geen lessen en hebt geen recht op begeleiding. Wel ontvang je alle relevante informatie met betrekking tot je evaluatie. Als je toch bepaalde opleidingsonderdelen wilt volgen, zoals stage, zal je voor bepaalde opleidingsonderdelen bijkomend via een creditcontract moeten inschrijven. een creditcontract: je volgt die opleidingsonderdelen die je interesse wegdragen en ontvangt een creditattest voor de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt, maar geen diploma. Elke student kan kiezen voor een flexibel traject. Een flexibel traject bespreek je vooraf met de trajectbeheerder 2 van je opleiding. 3. Faciliteiten De Arteveldehogeschool voorziet via de toekenning van een bijzonder statuut in faciliteiten voor studenten met een functiebeperking (Art Studiecontract ). Faciliteiten zijn redelijke aanpassingen die het effect van de functiebeperking waarmee de persoon met een functiebeperking in de schoolomgeving te maken krijgt, vermindert. De maatregelen kunnen betrekking hebben op onderwijs en leeractiviteiten en evaluatieactiviteiten. Faciliteiten inzake onderwijs en leeractiviteiten kunnen betrekking hebben op het volgen van les, studiemateriaal, taken, opdrachten, bachelorproef en stages, kortom het gehele studietraject en studieprogramma. Voorbeelden van toegekende onderwijsfaciliteiten zijn het gebruik van compenserende software, het digitaal ter beschikking stellen van studiemateriaal, alternatieve vervangopdrachten, mogelijkheid om de onderwijsactiviteiten vroeger te verlaten en uitstel van deadlines. Faciliteiten inzake evaluatieactiviteiten kunnen betrekking hebben op de vorm, het verplaatsen en het spreiden van examens. Voorbeelden van examenfaciliteiten zijn meer tijd voor het afleggen van een schriftelijk examen, meer voorbereidingstijd bij een mondeling examen, examens afleggen in een rustige examenruimte, het gebruik van een laptop en het gebruik van compenserende software op examens. 2 De contactgegevens van de trajectbeheerder van je op opleiding vind je op begeleiding op maat, studietraject op maat 2

3 Het is niet omdat je een functiebeperking hebt, dat je automatisch recht hebt op faciliteiten. Elke functiebeperking is verschillend en kan andere gevolgen hebben voor de onderwijs en examensituatie. Daarom gebeurt de toekenning van faciliteiten altijd op maat en in samenspraak met de zorgcoach en de opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteur beslist over de toekenning en bepaalt de modaliteiten. Bij die toekenning speelt het begrip redelijkheid een rol. Redelijke aanpassingen bewaren een evenwicht tussen de opleidingsvereisten, de draagkracht van de opleiding en de mogelijkheden/noden van de student. Aanpassingen kunnen toegekend worden als 3 deze geen directe bedreiging voor de gezondheid of veiligheid van anderen vormen ze geen substantiële verandering inhouden van een essentieel onderdeel van het curriculum geen substantiële wijziging inhouden van de wijze waarop de diensten worden aangeboden geen onevenredige financiële of administratieve last veroorzaken Vragen naar aanpassingen kunnen door de instelling geweigerd worden indien ze raken aan het kader van de essentiële leerresultaten de opleiding. 4. Aanvraag en toekenningsprocedure onderwijs en examenfaciliteiten Om de aanvraag en de toekenning van faciliteiten vlot te laten verlopen, vragen we je om onderstaande richtlijnen grondig door te nemen en op te volgen. Je kan bij de zorgcoach steeds terecht voor een adviesgesprek over de haalbaarheid van de studies of voor de ondersteuning van jouw aanvraag. Neem bij voorkeur voor de start van je opleiding contact op zodat jouw vragen en mogelijke hindernissen goed in kaart kunnen worden gebracht. De concrete aanvraag voor faciliteiten richt je via de zorgcoach van je opleiding tot de opleidingsdirecteur: 4 Voordat je contact neemt met de zorgcoach van je opleiding bereid je jouw aanvraag voor door de gids door te nemen, het aanvraagformulier volledig in te vullen en de nodige attesten te verzamelen die jouw functiebeperking staven. Voor de attestering van een functiebeperking in het hoger onderwijs zijn er specifieke richtlijnen. De documentatie is verschillend naargelang de functiebeperking. Geldige documenten zijn: een inschrijvingsverslag bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een GONattest afgeleverd door CLB of attest Buitengewoon Onderwijs 3 Ontwerp van advies over de specifieke bepalingen met betrekking tot het onderwijs in het VNverdrag van 1 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap. Steunpunt Recht en Onderwijs, De coördinaten van de zorgcoaches vind je via studieadvies, begeleiding op maat, bijzonder statuut. 3

4 een erkenning van handicap door het Directiegeneraal voor Personen met een Handicap. Afhankelijk van de leeftijd betreft dit een attest van verhoogde kinderbijslag, of een attest van een inkomstenvervangende tegemoetkoming en/of integratietegemoetkoming. een gemotiveerd onderzoeksverslag of CLBverslag in geval van een leerstoornis (dyslexie en dyscalculie). Een gemotiveerd verslag bevat naast de conclusies van het onderzoek ook een anamnese, een overzicht van de afgenomen testen en de behaalde resultaten. De leeftijd waarop de diagnose werd gesteld (en dus ook ouderdom van het verslag) is van geen belang. Studenten met dyslexie en of dyscalculie moeten dit attest eerst indienen bij de verantwoordelijke zorgcoaching (dienst studieadvies) van de hogeschool. Zij beoordeelt de geldigheid van het verslag. Indien het verslag niet aan de vooropgestelde criteria voldoet, of indien er geen attesten voorhanden zijn, wordt een gratis hertesting op de dienst aanbevolen. Na het doorlopen van de procedure zal de verantwoordelijke een brief aan de zorgcoach overmaken met de geadviseerde faciliteiten. Vlordocumenten: indien geen van bovengenoemde documenten voorgelegd kan worden, dien je een vlordocument door je behandelende arts of psycholoog te laten invullen (luik A + luik B). Naargelang de aard van de functiebeperking verschillen documenten. Je vindt de vlorformulieren digitaal terug op de website van de hogeschool. 5 Gezien behandelende arts of psycholoog in luik B van de vlordocumenten de impact van de functiebeperking op verschillende schoolse domeinen beschrijft, is het zinvol om het vlordocument ook te laten invullen als je reeds over bovengenoemde attesten beschikt Op die manier krijg je zicht op ondersteuningsnoden. Voor leerstoornissen zijn er geen vlordocumenten. Wanneer jouw aanvraag volledig is, maak je een afspraak met de zorgcoach van je opleiding om jouw dossier in te dienen en jouw ondersteuningsnoden te bespreken. We adviseren je om bij de start, en bij voorkeur voor de start van je opleiding, contact op te nemen met je zorgcoach. Tijdens een adviesgesprek bespreekt de zorgcoach met jou welke knelpunten je ondervindt als gevolg van je functiebeperking. Op basis van deze noden en de opleidingsvereisten (wat je moet kennen en kunnen na je opleiding) zal de zorgcoach samen met jou mogelijke faciliteiten overlopen. Alle informatie die je aan de zorgcoach toevertrouwt, wordt met de nodige discretie en respect voor jouw privacy behandeld (art. 4547, studiecontract ). 6 Een bijzonder statuut kan op elk moment van het jaar aangevraagd worden. Om in aanmerking te komen voor faciliteiten op de examens, dien je respectievelijk een aanvraag te doen voor 15 5 De vlorregistratieformulieren vind je op de website onder begeleiding op maat, bijzonder statuut, hoe faciliteiten aanvragen, link attesten 6 De zorgcoach heeft discretieverplichting. Dit houdt in dat hij de plicht heeft om bij het uitoefenen van zijn functie geen gegevens vrij te geven aan anderen dan diegene die gerechtigd zijn er kennis van te nemen. Dit houdt eveneens in dat hij zijn informatie altijd bij de student opvraagt en niet bij derden. Gevoelige gegevens worden onder gesloten omslag bewaard en mogen enkel doorgegeven mits schriftelijke toestemming van de student. Enkel de dreiging van een heel concreet gevaar voor de student of derden, kan de regel doorbreken. 4

5 november van het eerste semester, en voor 15 april van het tweede semester, tenzij er sprake is van een onverwachte functieuitval. De toekenning van de faciliteiten en de bepaling van de modaliteiten gebeurt door de opleidingsdirecteur: De opleidingsdirecteur beslist over de toekenning van de faciliteiten en de concrete modaliteiten. Daartoe bespreekt hij met de nodige discretie en met respect voor jouw privacy 7 jouw aanvraag met de zorgcoach. Bij de toekenning van de faciliteiten en de bepaling van de modaliteiten staat het begrip redelijkheid centraal. Redelijke aanpassingen bewaren een evenwicht tussen de opleidingsvereisten, de draagkracht van de opleiding en de mogelijkheden/noden van de student. Vragen naar aanpassingen kunnen door de instelling geweigerd worden indien ze raken aan het kader van de essentiële leerresultaten de opleiding (zie ook punt 3 in deze gids). Waar nodig kan de opleidingsdirecteur advies inwinnen bij de interne adviescommissie studeren met een functiebeperking onder leiding van het diensthoofd studieadvies. De opleidingsdirecteur brengt de student zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van de beslissing en dit uiterlijk 30 kalenderdagen na het indienen van zijn aanvraag. De toegekende faciliteiten worden opgenomen in een faciliteitencontract die beide partijen ondertekenen. De toegekende faciliteiten zijn maximaal één academiejaar geldig. Dit betekent dat je bij de start van elk academiejaar een nieuwe aanvraag voor een bijzonder statuut moet doen. Dit doe je door een nieuw aanvraagformulier in te vullen en dit via de zorgcoach aan de opleidingsdirecteur te bezorgen. In het geval van een blijvende functiebeperking dien je geen nieuwe attesten in te dienen. De opvolging van de toegekende faciliteiten gebeurt door de zorgcoach en de student: De betrokken medewerkers worden door de zorgcoach op de hoogte gesteld van de toegekende faciliteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de student om contact op te nemen met de docenten om praktische afspraken te maken betreffende de toegestane faciliteiten. Als student neem je het toekenningsformulier met de verkregen faciliteiten steeds mee naar examens. Je moet dit steeds kunnen voorleggen. Indien blijkt dat de toegekende faciliteiten ontoereikend zijn, dien je als student in eerste instantie contact op te nemen met je zorgcoach voor verder overleg. Bij weigering van faciliteiten kan je als student intern beroep instellen bij de voorzitter van interne beroepscommissie (studiecontract , Art. 57). 7 De opleidingsdirecteur heeft net als de zorgcoach en de andere medewerkers discretieverplichting. 5

6 5. Specifieke ondersteuning Naast de inzet van flexibele leerwegen en faciliteiten kan extra ondersteuning nodig zijn. In de Arteveldehogeschool kan je op de dienst studieadvies terecht voor een aanvraag voor aangepaste huisvesting, vragen met betrekking tot aangepast vervoer van en naar de les, de aanvraag van speciale onderwijsleermiddelen (doventolken, schrijftolken, omzettingen in braille, ), vragen met betrekking tot de organisatie van GONbegeleiding, pedagogische ondersteuning voor studenten met een visuele en auditieve beperking, een (her)testing dyslexie en dyscalculie, compenserende software voor dyslexie en informatiesessies over leven en studeren met een functiebeperking. De dienst studieadvies werkt bij het aanbieden van deze dienstverlening samen met de opleiding, de dienst studentenvoorzieningen en externe instanties zoals het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen van het Departement Onderwijs. 6. Contactgegevens zorgcoaches van de opleidingen: studieadvies, begeleiding op maat, bijzonder statuut verantwoordelijke zorgcoaching en diversiteit & gelijke kansen: en voorzitter adviescommissie studeren met een functiebeperking: en voorzitter interne beroepscommissie: Guido Galle, directeur onderwijs en studentenbeleid, Hoogpoort 15, 9000 Gent 6

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Campus Brugge Campus Oostende Gids voor studenten 2013-2014 Een functiebeperking kan studeren aan het hoger onderwijs bemoeilijken. De hogeschool heeft hier oog voor.

Nadere informatie

Bijzondere statuten. Begeleiding op maat

Bijzondere statuten. Begeleiding op maat Bijzondere statuten Begeleiding op maat BIJZONDERE STATUTEN DEEL 1 EEN BIJZONDER STATUUT 3 ALGEMENE AANVRAAGPROCEDURE BIJZONDER STATUUT 4 Aanvraag bij de zorgcoach van je opleiding 5 De opleidingsdirecteur

Nadere informatie

Beste student. Karel de Grote-Hogeschool wil jouw inzet bij het volgen van een opleiding extra ondersteunen.

Beste student. Karel de Grote-Hogeschool wil jouw inzet bij het volgen van een opleiding extra ondersteunen. Beste student Karel de Grote-Hogeschool wil jouw inzet bij het volgen van een opleiding extra ondersteunen. Wees je bewust van de omstandigheden waarin jij aan je hogeschoolcarrière begint. De combinatie

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN (Onderwijs- en examenregeling, artikel 25)

AANVRAAG INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN (Onderwijs- en examenregeling, artikel 25) Contactpersoon. Adres.. Lokaal. Telefoon en e-mailadres.. AANVRAAG INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN (Onderwijs- en examenregeling, artikel 25) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam -----------------------------------------

Nadere informatie

Aangepaste studietrajecten

Aangepaste studietrajecten Aangepaste studietrajecten 4. Groeiend aantal studenten met functiebeperkingen Hoe hierop anticiperen? Samenwerkingsverband 'Cursief' Steeds meer studenten met een functiebeperking wagen hun kans in het

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN AUDITIEVE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN AUDITIEVE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting STUDENTENVOORZIENING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN AUDITIEVE FUNCTIEBEPERKING Toelichting Algemeen De Cel Studeren met een Functiebeperking staat

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN COÖRDINATIEONTWIKKELINGSSTOORNIS

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN COÖRDINATIEONTWIKKELINGSSTOORNIS ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN COÖRDINATIEONTWIKKELINGSSTOORNIS Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de (behandelend) neuroloog, neuropediater of (kinder- en jeugd) psychiater. Het

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN MOTORISCHE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN MOTORISCHE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting STUDENTENVOORZIENING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN MOTORISCHE FUNCTIEBEPERKING Toelichting Algemeen De Cel Studeren met een Functiebeperking staat

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN

AANVRAAG INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN AANVRAAG INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam ----------------------------------------- Voornaam --------------------------------------- Studentennummer ------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN VISUELE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN VISUELE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting STUDENTENVOORZIENING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN VISUELE FUNCTIEBEPERKING Toelichting Algemeen De Cel Studeren met een Functiebeperking staat

Nadere informatie

Handleiding bij het K.U.Leuven-attest aangepaste examenvorm

Handleiding bij het K.U.Leuven-attest aangepaste examenvorm Studentenvoorzieningen Cel studeren met een functiebeperking Naamsestraat 80 bus 5415 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Handleiding bij het K.U.Leuven-attest aangepaste examenvorm Vanuit het

Nadere informatie

Studenten met een bijzonder statuut: facultair beleidskader

Studenten met een bijzonder statuut: facultair beleidskader Studenten met een bijzonder statuut: facultair beleidskader 30 augustus 2016 1. Situering Het bijzonder statuut wordt beschreven in artikel 25 van het onderwijs- en examenreglement (OER). Dit statuut kan

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN AUDITIEVE FUNCTIEBEPERKING

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN AUDITIEVE FUNCTIEBEPERKING ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN AUDITIEVE FUNCTIEBEPERKING Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de (behandelend) arts. Het document wordt via de student aan de diversiteitscoach terugbezorgd.

Nadere informatie

Betreft: Hulpmiddelen voor studenten met behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs.

Betreft: Hulpmiddelen voor studenten met behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs. Steunpunt Inclusief hoger Onderwijs Sint-Jorisstraat 71 8000 Brugge Betreft: Hulpmiddelen voor studenten met behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs. Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN MOTORISCHE FUNCTIEBEPERKING

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN MOTORISCHE FUNCTIEBEPERKING ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN MOTORISCHE FUNCTIEBEPERKING Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de (behandelend) arts. Het document wordt via de student aan de (functie en dienst)

Nadere informatie

Cel Studeren met een Functiebeperking. Infosessies Studie(traject)begeleiders 22 oktober 2012

Cel Studeren met een Functiebeperking. Infosessies Studie(traject)begeleiders 22 oktober 2012 Cel Studeren met een Functiebeperking Infosessies Studie(traject)begeleiders 22 oktober 2012 Situering Regelgevend kader Visie Opdracht Aanpak/procedure Aanmelding Erkenning en registratie Assessment Toekenning

Nadere informatie

Betreft: Participeren en studeren in het buitenland. Knelpunten voor studenten met een functiebeperking

Betreft: Participeren en studeren in het buitenland. Knelpunten voor studenten met een functiebeperking Steunpunt Inclusief hoger Onderwijs Sint-Jorisstraat 71 8000 Brugge Betreft: Participeren en studeren in het buitenland. Knelpunten voor studenten met een functiebeperking Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

Wegwijzer m.b.t. faciliteiten voor studenten Academiejaar

Wegwijzer m.b.t. faciliteiten voor studenten Academiejaar Wegwijzer m.b.t. faciliteiten voor studenten Academiejaar 2007-2008 Inhoud Inleiding 2 1. Procedure voor de aanvraag van faciliteiten 3 1.1. Aanmelding 3 1.2. Contact met het aanspreekpunt 3 1.3. Vereiste

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN OVERIGE FUNCTIEBEPERKING

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN OVERIGE FUNCTIEBEPERKING ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN OVERIGE FUNCTIEBEPERKING Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de (behandelend) arts. Het document wordt via de student aan de (functie en dienst) terugbezorgd.

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN TICSTOORNIS

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN TICSTOORNIS ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN TICSTOORNIS Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de (behandelend) (kinder-en jeugd) psychiater, neuropediater of neuroloog. Het document wordt via de

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

BIJZONDERE STATUTEN BEGELEIDING OP MAAT

BIJZONDERE STATUTEN BEGELEIDING OP MAAT BIJZONDERE STATUTEN 2017-2018 BEGELEIDING OP MAAT Elke student verdient kansen om het beste uit zichzelf te halen. Daarom ondersteunt de Arteveldehogeschool bepaalde studentengroepen via de toekenning

Nadere informatie

ATTESTERING VOOR STUDENTEN MET EEN VISUELE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting

ATTESTERING VOOR STUDENTEN MET EEN VISUELE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting ATTESTERING VOOR STUDENTEN MET EEN VISUELE FUNCTIEBEPERKING Toelichting Algemeen De functiebeperking van de student moet geattesteerd 1 worden om erkend en geregistreerd te worden als student met een functiebeperking.

Nadere informatie

ATTESTERING VOOR STUDENTEN MET EEN MEERVOUDIGE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting

ATTESTERING VOOR STUDENTEN MET EEN MEERVOUDIGE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting ATTESTERING VOOR STUDENTEN MET EEN MEERVOUDIGE FUNCTIEBEPERKING Toelichting Algemeen De functiebeperking van de student moet geattesteerd 1 worden om erkend en geregistreerd te worden als student met een

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING (OVERIGE) Toelichting

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING (OVERIGE) Toelichting STUDENTENVOORZIENING DIENST STUDEREN EN FUNCTIEBEPERKING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING (OVERIGE) Toelichting Algemeen De Dienst

Nadere informatie

Workshop good practices inclusief lesgeven: de UCLL-context

Workshop good practices inclusief lesgeven: de UCLL-context Workshop good practices inclusief lesgeven: de UCLL-context Inclusief onderwijs Inclusief onderwijs De participatie van alle leerlingen/studenten aan (gewoon) onderwijs, ondanks hun diverse eigenschappen

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Opleidingsgebonden aanvullingen OER 2013-2014 Lerarenopleidingen Kempen

Opleidingsgebonden aanvullingen OER 2013-2014 Lerarenopleidingen Kempen Datum goedkeuring Versie Datum herziening Plaats kwaliteitshandboek Redacteur 11/09/2013 1.0 John Maes Opleidingsgebonden aanvullingen OER 2013-2014 Lerarenopleidingen Kempen Document: Thomas More/GWL

Nadere informatie

BIJZONDERE STATUTEN BEGELEIDING OP MAAT

BIJZONDERE STATUTEN BEGELEIDING OP MAAT BIJZONDERE STATUTEN 2016-2017 BEGELEIDING OP MAAT Elke student verdient kansen om het beste uit zichzelf te halen. Daarom ondersteunt de Arteveldehogeschool bepaalde studentengroepen via de toekenning

Nadere informatie

Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectie

Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectie Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectie Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet zich in voor diversiteit. Wij willen daartoe gelijke kansen, een gelijke

Nadere informatie

Japanologie Onthaal

Japanologie Onthaal Japanologie Onthaal 2016-2017 STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT Doel van deze workshop Doel van de workshop Studieloopbaanbegeleiding? Universitair onderwijs: wat houdt het in? STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN AUTISMESPECTRUMSTOORNIS ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN AUTISMESPECTRUMSTOORNIS Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de (behandelend) (kinder- en jeugd)psychiater, neuropediater of erkend psycholoog. Het document

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS Een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in basisen secundair onderwijs, en voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs. Vanaf het schooljaar

Nadere informatie

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATIE VAN HET KABINET ONDERWIJS JUNI 2017 Een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in basis- en secundair onderwijs, en voor studenten met een functiebeperking

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerlingen met een handicap Speciale onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN VISUELE FUNCTIEBEPERKING

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN VISUELE FUNCTIEBEPERKING ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN VISUELE FUNCTIEBEPERKING Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de (behandelend) arts. Het document wordt via de student aan een studentenpsycholoog van

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Themanieuwsbrief VN-verdrag en hoger onderwijs

Themanieuwsbrief VN-verdrag en hoger onderwijs Themanieuwsbrief VN-verdrag en hoger onderwijs Op 5 mei 2011 organiseerde het SIHO een ontmoetingsdag rond het VN-verdrag voor gelijke rechten voor personen met een beperking. Het VN-verdrag inspireert.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK) eerder verworven competentie (EVC) Voor een diploma bachelor in het

Nadere informatie

Advies over de registratie van studenten met een functiebeperking: procedure en objectivering

Advies over de registratie van studenten met een functiebeperking: procedure en objectivering ADVIES Raad Hoger Onderwijs 12 juni 2007 RHO/IDR/ADV/005 Advies over de registratie van studenten met een functiebeperking: procedure en objectivering VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

WEGWIJZER AANVRAAG FACILITEITEN

WEGWIJZER AANVRAAG FACILITEITEN [2008-2009] HOWEST WEGWIJZER AANVRAAG FACILITEITEN [Toelichting procedure faciliteiten versie student] Talent coach Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Welkom aan de Hogeschool West-Vlaanderen... 3 2 Aanvraagprocedure

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE. Toelichting

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE. Toelichting STUDENTENVOORZIENING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE Toelichting Algemeen De Dienst Studeren en Functiebeperking staat in voor de

Nadere informatie

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2017-2018 Herinschrijven met een diplomacontract voor het academiejaar

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2015-2016 Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur Needs Assessment Stage Wat is een Needs Assessment? Een Needs Assessment is een vragenlijst die samen met de kandidaat ingevuld wordt om inzicht te krijgen in benodigde aanpassingen en/of ondersteuning

Nadere informatie

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs:

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject Wat houdt praktijk

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen Werken en studeren Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Dienst Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen. Koen Paes 05/07/2017

Dienst Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen. Koen Paes 05/07/2017 Dienst Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen Koen Paes 05/07/2017 o Wat na de ijkingstoets? o Studieprogramma eerste semester o De Dienst Studentenbegeleiding: Wie zijn we? Wat doen we? Vakspecifieke

Nadere informatie

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders BSBO Wilgenduin GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders Inhoud p 1 Wie zijn wij? 3 2 Wat betekent GON? 4 3 Wie komt in aanmerking voor GON-begeleiding? 4 4 Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Nadere informatie

23/02/2015 Filip Vervenne

23/02/2015 Filip Vervenne 23/02/2015 Filip Vervenne 1.Een kijk op het hoger onderwijs 2.Studeren in het hoger onderwijs 1. Een kijkop het hoger onderwijs Berekening van het studiegeld http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/

Nadere informatie

Cursisten met functiebeperking. 4 mei 2017

Cursisten met functiebeperking. 4 mei 2017 Cursisten met functiebeperking 4 mei 2017 CENTRUM VOOR TWEEDEKANSONDERWIJS MECHELEN FEDERATIE TWEEDEKANSONDERWIJS WIE? Overlegplatform van alle TKO-centra Netoverschrijdend Actief sinds start TKO in 1982

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie.

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie. Inleiding Deze brochure is bedoeld voor (aspirant) studenten met een functiebeperking. Studeren met een functiebeperking is vaak niet eenvoudig. Zo kan een chronische ziekte vermoeidheid en pijn veroorzaken

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN PSYCHIATRISCHE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN PSYCHIATRISCHE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting STUDENTENVOORZIENING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN PSYCHIATRISCHE FUNCTIEBEPERKING Toelichting Algemeen De Cel Studeren met een Functiebeperking

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2016-2017 Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN PSYCHIATRISCHE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN PSYCHIATRISCHE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting STUDENTENVOORZIENING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN PSYCHIATRISCHE FUNCTIEBEPERKING Toelichting Algemeen De Cel Studeren met een Functiebeperking

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN PSYCHIATRISCHE FUNCTIEBEPERKING

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN PSYCHIATRISCHE FUNCTIEBEPERKING ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN PSYCHIATRISCHE FUNCTIEBEPERKING Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de (behandelend) (kinder- en jeugd)psychiater of erkend psycholoog. Het document

Nadere informatie

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING Infofiche Contracttypes Als student kan je je onder verschillende soorten contracten inschrijven aan een instelling naargelang wat je wil bereiken (diploma-, credit- en examencontracten). 1. WAT VOORAF

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs

Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs Visie op zorg voor leerlingen in het secundair onderwijs Joost Laeremans Stafmedewerker Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Edegem 15 november 2011 1. Inleiding Het is mei 2011. Robbe

Nadere informatie

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE PROTOCOL DYSLEXIE en DYSCALCULIE Vastgesteld 10 februari 2014 Inleiding In dit protocol zet het Montessori College Eindhoven in grote lijnen uiteen: - hoe leerlingen met leerstoornissen als dyslexie en

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Studeren met een. functiebeperking

Studeren met een. functiebeperking Studeren met een functiebeperking OPTIMAAL STUDEREN AAN DE CHE! Vaak heb je geen hulp nodig, maar soms is een duwtje in de rug prettig! 2 Wat is een functiebeperking? Waarschijnlijk denk jij bij het woord

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Onthaal BACHELOR MUSICOLOGIE STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT

Onthaal BACHELOR MUSICOLOGIE STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT Onthaal 2016-2017 BACHELOR MUSICOLOGIE STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT Doel van deze workshop Doel van de workshop Studieloopbaanbegeleiding? Universitair onderwijs: wat houdt het in? STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Regelgeving studeren met een beperking in het Hoger Onderwijs

Regelgeving studeren met een beperking in het Hoger Onderwijs Regelgeving studeren met een beperking in het Hoger Onderwijs Bronnen: Nel Hofmeester Ontwikkel je eigen leerstijl bijeenkomst 4 Expertisecentrum handicap + studie Regeringsbeleid leren/studeren met een

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Nota Begeleiding van studenten met een functiebeperking Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Nota Begeleiding van studenten met een functiebeperking Universiteit en Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam Nota Begeleiding van studenten met een functiebeperking Universiteit en Hogeschool van Amsterdam 1 Voorwoord In 2005 hebben de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam gezamenlijk

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen variëren

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Aangepast proeve-onderdeel

IFV Uitvoeringsregeling Aangepast proeve-onderdeel IFV Uitvoeringsregeling Aangepast proeve-onderdeel Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING De Hogeschool Gent heeft de voorbije jaren via de onderwijs-en examenregeling de werking van een deliberatiecommissie geautomatiseerd. Omwille

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL VERKORTE TRAJECTEN. Bachelor PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND. Arteveldehogeschool

INFORMATIEBUNDEL VERKORTE TRAJECTEN. Bachelor PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND. Arteveldehogeschool INFORMATIEBUNDEL VERKORTE TRAJECTEN Bachelor PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND Arteveldehogeschool Informatiebundel verkorte trajecten 1 201-201 Arteveldehogeschool INLEIDING Wil je graag starten in de opleiding

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

Overzicht. Redelijke aanpassingen. GON als evenwicht tussen redelijke aanpassingen en draagkracht

Overzicht. Redelijke aanpassingen. GON als evenwicht tussen redelijke aanpassingen en draagkracht GON als evenwicht tussen redelijke aanpassingen en draagkracht Overzicht Redelijke aanpassingen SOB DICORDO Zorgcontinuüm Veranderingen GON Sint-Lodewijk Type 4 Redelijke aanpassingen Als aanpassing wordt

Nadere informatie

De leerling/student kan ondersteuning krijgen van een tolk Vlaamse Gebarentaal, een schrijftolk of een combinatie van beide.

De leerling/student kan ondersteuning krijgen van een tolk Vlaamse Gebarentaal, een schrijftolk of een combinatie van beide. Doventolken in het voltijds gewoon SECUNDAIR EN HOGER onderwijs referentie : NO/2008/03 publicatiedatum : (27/05/2008) wettelijke basis : Het decreet betreffende het onderwijs VII van 8 juli 1996 : artikels

Nadere informatie

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Je reisgids De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Met alles wat je moet weten over: je inschrijving en het studiegeld de samenstelling van je studieprogramma examens en beraadslaging begeleiding

Nadere informatie

Bijlage 9. Ongewijzigd Wet.vaardigheden_02 Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk

Bijlage 9. Ongewijzigd Wet.vaardigheden_02 Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk Status Variabelenaam Vraag Opmerking Oordeel algemeen Ongewijzigd algemeen_01 We willen je graag vragen hoe jij je studie in het algemeen beoordeelt. Geef hieronder aan hoe tevreden je bent over: Inhoud

Nadere informatie

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1.1 Inleiding: wat & hoe?... 2 1.2 Voor welke omstandigheden kan ik afstudeersteun aanvragen?... 3 1.2.1

Nadere informatie