Welzijn Nieuwe Stijl Harderwijk Op weg naar een sterk welzijnswerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijn Nieuwe Stijl Harderwijk Op weg naar een sterk welzijnswerk"

Transcriptie

1 Op weg naar een sterk welzijnswerk Behorende bij de Wmo nota Gemeente Harderwijk, Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe Stichting Algemene Hulpdienst Stichting Welzijn Op Mat Stichting Welzijn Ouderen Partoer CMO (adviseur namens ministerie van VWS). Reacties mailen naar:

2 Inleiding De Welzijn en Zorg sector zijn volop met modernisering bezig. Ook de gemeente als opdrachtgevers is daarmee bezig. De afgelopen jaren is in beleidsdocumenten een focus waar te nemen op decentralisatie en op het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers. Een belangrijke beleidslijn is dat er meer aandacht zou moeten zijn voor initiatieven die door de burger en hun organisaties zelf worden ontplooid; er dient een nieuwe balans tussen overheid en civil society te worden gecreëerd, waarbij vooral wordt ingezet op initiatieven in de directe omgeving van de burgers. Van burgers wordt de komende jaren meer eigen initiatief gevraagd. Zorg voor de naasten en het belang van vrijwilligerswerk nemen toe. Van belang is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Preventie, zelfredzaamheid en zelfregie, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang. De doelen van de Wmo zijn de kerncompetenties van Welzijn. Geen enkele andere werksoort kan op vergelijkbare wijze de bindende functie vervullen die nodig is om de Wmo te realiseren. Welzijn doet dit door het vroegtijdig signaleren, benoemen en oplossen van problemen van burgers en samenleving. Welzijn draagt daardoor in belangrijke mate bij aan het voorkomen dat problemen verergeren, waardoor later in het proces zwaarder hulp of zorg moet worden ingezet. Dit idee vorm de basis van de decentralisatie van taken richting de gemeenten. De transities met accent op extramurale begeleiding: De decentralisaties extramurale begeleiding, wet werken naar vermogen en jeugdzorg zorgen ervoor dat gemeenten verantwoordelijk worden voor alle niet medische ondersteuning aan mensen. De gemeenten krijgen te maken met nieuwe, vaak relatief zware zorgvragen. De visie van het kabinet achter deze maatregelen, is dat zij toe wil naar een kleine, slagvaardige en dienstverlenende landelijke overheid. Het is de bedoeling om zorg en ondersteuning dicht bij de mensen door gemeenten te laten organiseren; de lokale overheid kent de burger goed en op lokaal niveau kan de gemeente beleidsterreinen doelmatig met elkaar verbinden. De decentralisaties bieden de kans om integrale oplossingen te bedenken voor burgers met een relatief zware ondersteuningsvraag. Beperkingen die het huidige systeem kent en regels die innovatie beperken (kwaliteitseisen, indicatieregels, tarieven) worden zoveel mogelijk vereenvoudigd. Vanaf 2013 wordt de extramurale begeleiding overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wmo. Het gaat in Harderwijk om 644 cliënten, waarvan 63 met indicatie Bureau Jeugdzorg. Deze overheveling gaat gepaard met circa 5% bezuinigingen (op circa 7 miljoen euro). Er is hierbij geen rekening gehouden met stijgingen in 2011/2012 alhoewel het aantal dementerenden en chronisch zieken toeneemt. Het aanbod, zoals dat nu onder de AWBZ wordt verleend, kan dus niet één op één worden overgenomen. En dit is ook niet wenselijk. Gemeenten zoeken naar integrale, doelmatige oplossingen met het accent op de eigen kracht van mensen en wat zij nog wél kunnen. Dat geldt ook voor de beide andere decentralisatieprocessen die momenteel gaande zijn (Jeugdzorg en Wet werken naar vermogen). En hier ligt ook een belangrijke verbinding met Welzijn Nieuwe Stijl Er is momenteel een grote diversiteit aan aanbieders, doelgroepen en aanbod. In de AWBZ worden zes groepen onderscheiden (met tussen haakjes landelijke aantallen, cijfers CIZ): 2

3 Ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek Volwassenen met psychiatrische problematiek Mensen met een verstandelijke beperking Mensen met een zintuiglijke beperking Mensen met een lichamelijke of chronische ziekte Jongeren met psychiatrische problematiek en opvoed- en opgroeiproblemen. Het gaat om mensen met matige tot zware beperkingen voor wat betreft: Sociale redzaamheid Bewegen en verplaatsen Probleemgedrag Psychisch functioneren en/of Geheugen- en oriëntatiestoornissen. Begeleiding omvat onder de AWBZ bijvoorbeeld het ondersteunen bij, of oefenen met vaardigheden of handelingen. Ook worden mensen ondersteund bij het aanbrengen van structuur of het voeren van regie over hun leven. Een andere vorm van ondersteuning is het overnemen van toezicht op de cliënt. Onderscheid kan worden gemaakt tussen individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Waar raakt de transitie extramurale begeleiding Welzijn Nieuwe Stijl? Al genoemd zijn: beleidsterreinen doelmatig verbinden en integrale oplossingen. Maar het gaat ook om de wijze waarop het krachtprincipe vorm krijgt, waar meer specifiek informele zorg meer dan nu een rol speelt, preventie en hoe meer dan nu collectieve voorzieningen in plaats van individuele begeleiding kunnen worden ingezet. Bij doelmatig verbinden en integrale oplossingen op cliëntniveau gaat het om: afspraken maken over vroegsignalering, gebruik maken van de keukentafelgesprekken die al hebben plaatsgevonden 1 en het komen tot arrangementen voor meerdere diensten/producten. Doelmatig verbinden betreft ook de infrastructuur. Denk aan dagbesteding WMO en beschut werken Wwnv. Aansluitend daarop gaat het ook om de inzet van meer collectieve voorzieningen. Het regelen van de administratie komt bij individuele begeleiding regelmatig voor en dat is wellicht inpasbaar bij budgetbeheer. Met Welzijn worden harde maatschappelijke problemen opgelost die hoge collectieve kosten met zich meebrengen. Daarbij gaat het om het oplossen van minder zichtbare problemen, zoals eenzaamheidsbestrijding, voorkomen dat de mantelzorgers overbelast raken of het helpen van vrouwen om in veiligheid te leven zonder angst voor geweld in een afhankelijkheidsrelatie. 1 Als cliënt A het gesprek voert met de ouderenadviseur dan kan daarin ook begeleiding en individuele voorzieningen integraal onderdeel vanuit maken. Is compensatie begeleiding/voorziening nodig, dan zal voor zwaardere gevallen indicatiestelling door klantmanager WMO volgen en het besluit in ieder geval door de gemeente. 3

4 En het oplossen van meer zichtbare problemen. Welzijn kan schooluitval tegengaan, overlast van hangjongeren beperken of verloedering van buurten en wijken verminderen. Welzijn draagt op deze wijze naast het oplossen van genoemde problemen ook bij aan de beheersing van collectieve uitgaven van bijvoorbeeld ouderenzorg, jeugdzorg, bijstand of justitie. Ook al is de meerwaarde van Welzijn moeilijk te meten, zeker in tijden van bezuiniging is het noodzaak om resultaten te kunnen kwalificeren of zelfs in geld uit te drukken. Welzijn moet deze test kunnen doorstaan. Wat kost het, wat levert het op? Dat zijn daarom vragen die ook het welzijnswerk steeds meer bezighouden. Welzijn Nieuwe Stijl In aanleg kan welzijn veel betekenen en veel wordt ook al waargemaakt. Echter, er is nog wel een belangrijke slag te slaan om deze lijn van vernieuwing voort te zetten en te versterken. De gemeente zal duidelijkere afspraken moeten maken met de uitvoerende welzijnsinstellingen over de realisatie van de lokale politiek vastgestelde doelen en organisaties en professionals zullen de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl richtinggevend laten zijn voor hun inzet. Het zal professionals ook meer bevrediging schenken als ze er meer resultaat van zien. Om deze stap te zetten kent Welzijn Nieuwe Stijl een drietal hoofddoelstellingen, namelijk Gemeenschappelijker: Gemeente is een visie op doelen aan ontwikkelen die ze met de Wmo wilt bereiken, op de inzet van het welzijnswerk daarbij en de te bereiken maatschappelijke doelen. Professioneler/ Effectiever: Deze doelstelling richt zich enerzijds op organisaties, maar ook op gemeente als opdrachtgever. Aanbieders zullen hun welzijnsaanbod afstemmen op de visie van de gemeente en de vraag van de Harderwijkse burger. De gemeente stuurt de maatschappelijke partners beleidsrijker aan. Resultaatgericht betekent dus niet sturen op producten en diensten maar op resultaten en waar mogelijk op maatschappelijke effecten. Efficiënter: Welzijn Nieuwe Stijl helpt ons om de ingesleten gewoontes terug te dringen om voor elk individueel probleem een individuele oplossing te bieden. In Welzijn Nieuwe Stijl staan collectieve arrangementen, vroegtijdig en preventief ingrijpen en de eigen kracht van burgers en hun sociale netwerken voorop. Programma Welzijn Nieuwe Stijl (VWS, VNG, MOgroep). Het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl richt zich op twee speerpunten, namelijk de kwaliteit/professionaliteit van het welzijnswerk en de relatie tussen de gemeente en het welzijnswerk. Het programma Welzijn Nieuwe Stijl ondersteunt gemeenten en instellingen bij de bredere invulling van de Wmo en stimuleert dat de Wmo daadwerkelijk in al haar facetten wordt gerealiseerd. Het Stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl hanteert als uitgangspunt dat er geen blauwdrukken zijn voor de wenselijke verandering op lokaal niveau, mar dat maatwerkoplossingen lokaal ontwikkeld worden door de gemeente en instellingen. Onderdeel van de werkwijze van het programma is om het leren van elkaar te bevorderen. Het project is lokaal gericht en legt de nadruk op concrete lokale verbeteringen. Bestaande kennis uit lopende trajecten zoals De Kanteling, aangevuld met kennis uit het veld wordt vertaal naar concrete handvatten voor gemeente en instellingen. Met De Kanteling wordt een nieuwe invulling van het compensatiebeginsel in de Wmo gegeven waarbij de gemeente en Harderwijkse burgers met elkaar in gesprek gaan, de vraag van de burger breed benaderd wordt en eigen kracht centraal staat. Dit heeft als doel de participatie van mensen met een beperking te stimuleren en hun betere kansen bieden om mee te doen aan de samenleving. 4

5 In de loop van 2010 zijn de vier Harderwijkse welzijnsorganisaties: Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe, Algemene Hulpdienst, Welzijn Op Maat, Stichting Welzijn Ouderen en de gemeente in gesprek geraakt over de manier waarop in Harderwijk de opdracht rond Welzijn Nieuwe Stijl opgepakt zou kunnen worden. In reactie op de aankondiging van de stimuleringsregeling WNS van het ministerie is besloten van deze gelegenheid gebruik te maken om een impuls te geven aan dit gesprek. De wens was om tot een gezamenlijk visie op Welzijn Nieuwe Stijl te komen, zodat daarmee de gezamenlijke aanpak versterkt zou kunnen worden. De aanvraag werd in eerste instantie niet toegekend. In het voorjaar van 2011 zijn vertegenwoordigers van de welzijnsorganisaties wel gezamenlijk naar een congres rond dit thema gegaan, als een gezamenlijke stap in het proces van visievorming. In de zomer van 2011 werd duidelijk dat er toch externe ondersteuning beschikbaar gesteld werd en is gestart met een serie gesprekken. Dit resulteert in de onderstaande gezamenlijke uitwerking van de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. Uiteindelijke doel is te komen tot gezamenlijke vernieuwende activiteiten die duidelijk herkenbaar het karakter van Welzijn Nieuwe Stijl dragen. Veel van de ideeën over Welzijn Nieuwe Stijl komen waarschijnlijk vertrouwd over. Ze worden al in de praktijk gebracht, is vaak de reactie. Maar nog vaker worden alleen met de mond beleden. Welzijn Nieuwe Stijl is minder vanzelfsprekend dan wellicht op het eerste gezicht lijkt. Doelen 1. Het verbeteren van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tussen gemeente en welzijninstellingen. 2. Het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk. De acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl Kwaliteit welzijnswerk vertaald in acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. De gemeente wil sturen op en de Welzijnsinstelling zorgen voor. De eerste twee bakens zijn gericht op de vraaganalyse. Baken 3,4 en 5 hebben te maken met organisatie van aanbod. Baken 6 en 7 geven richting aan de werkwijze. Het laatste baken is randvoorwaardelijk. De acht bakens zijn bedoeld om richting te geven aan het denken, het discussiëren en dialoog en het maken van afspraken tussen alle betrokkene partijen en natuurlijk het handelen. Zowel voor de Welzijnsorganisaties als voor de gemeente: Voor de Welzijnsorganisaties geven de acht bakens de gewenste richting aan voor het verbeteren van de kwaliteit en de professionaliteit. Het gaat dan steeds om de professionaliteit in relatie tot burger. Voor de gemeente fungeren de acht bakens als ijkpunten waaraan opdrachten aan uitvoerende organisaties kunnen worden getoetst én hun handelen na het verlenen van de opdracht. De acht bakens zijn niet altijd en overal tegelijkertijd van kracht, het zijn geen strenge, elkaar uitsluitende categorieën. Het is duidelijk dat een professional niet zorgvuldig de vraag achter de vraag kan onderzoeken en er tegelijkertijd onvervaard op af gaan. En natuurlijk is de professionele handelingsautonomie niet onbegrensd, maar wordt beperkt door de bestuurlijke keuzes van de gemeente en de gemaakte resultaatafspraken met de welzijnsorganisaties. 5

6 1. Gericht op de vraag achter vraag De vraag van de burger staat centraal, niet het aanbod van professional of organisatie. Burger en professional werken samen aan vraagverheldering en zoeken samen uit wat de kern is van de vraag. Niet u vraagt, wij draaien, geen claimgedrag, bredere blik nodig om problemen echt op te lossen, essentie is samenwerken aan oplossingen, open houding, luisteren. Niet alleen individuele vragen maar ook collectief Het keukentafelgesprek 2. Direct er op af Niet alle burgers stellen hun vraag, wellicht wel een behoefte. Professionals benaderen actief die burgers die geen ondersteuning willen of niet weten hoe ze die moeten organiseren 3. Gebaseerd op eigen kracht van de burger Uitgangspunten zijn de eigen mogelijkheden van de burger Ondersteuning loopt van licht naar zwaar: faciliteren, ondersteuning, interveniëren, beschermen Eerst mogelijkheden van informele zorg gebruiken, dan pas formele zorg door professionals inzetten 4. Formeel en informele zorg in optimale verhouding Verbeteren samenwerking tussen informele en formele zorg 5. Doordachte balans van collectief en individueel Eerst mogelijkheden van collectieve welzijnarrangementen inzetten, dan pas individuele voorzieningen 6. Integraal werken Uitvoering richt zich op integrale, samenhangende aanpak van probleem van de burger Uitvoerende organisaties werken samen aan gezamenlijke probleemoplossing Gemeente maakt in de opdrachtverstrekking samenhangende aanpak mogelijk 7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht Welke probleem willen we oplossen? Gemeente formuleert opdrachten in termen van prestatie en resultaat, ook rekenen we af op basis van prestaties en resultaten. Het beoordelen en het meten van resultaten op basis van objectieve indicatoren en beleidsdoelstellingen. Synergie tussen sociaal beleid, sociale infrastructuur en sociale professionals. 8. Gebaseerd op ruimte voor de professional Professionals beschikken over de juiste kennis en vaardigheden (w.o outreachend werken) Professionals zijn ondernemend Professionals krijgen ruimte, hun competenties zijn richtinggevend voor de uitvoering 6

7 Een speerpunt van Welzijn Nieuwe Stijl is het verbeteren van de kwaliteit van het welzijnswerk. Een bijzonder belangrijk aandachtspunt in de uitvoering van de praktijk van Welzijn Nieuwe Stijl is de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Uit het programma van het ministerie van VWS wordt er nagedacht over de verhouding tussen de gemeenten, als opdrachtgevers voor de vernieuwing van het welzijnsbeleid, en de welzijnsorganisaties, als opdrachtnemers van de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het verbeteren van die relatie, het helder definiëren van rollen en posities, het maken van afspraken over doelen en inzicht in de effecten is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van Welzijn Nieuwe Stijl op lokaal niveau. Daarnaast is het van belang dat de werkelijke potentie van de Wmo op de juiste wijze wordt benut. De vraag is echter op welke wijze dit het beste en meest effectief kan worden vormgegeven. Dit is een vraagstuk op maat voor iedere gemeente en afhankelijk van het aantal aanbieders van welzijn met wie de gemeente een samenwerkingsrelatie aan wil gaan. In de Harderwijkse situatie geeft de gemeente aan vooralsnog niet met andere partijen, dan de bestaande organisaties in Harderwijk, in zee zal gaan. In de relatie sfeer is dit erg positief te noemen en kunnen de partijen zich richten op de inhoud van de ontwikkelingen Welzijn Nieuwe Stijl als bijdrage voor de WMO nota van Harderwijk. Is het mogelijk dat (een vorm van) publiek private samenwerking meerwaarde leveren? Het ministerie van VWS heeft in haar programma het onderdeel rol van de opdrachtgever en de rol van de opdrachtnemer opgenomen als een belangrijk speerpunt van ontwikkeling op lokaal niveau. In de samenwerking is het goed om te kijken vanuit het perspectief van publiek private samenwerking te kijken naar opdrachtgever en opdrachtnemerschap Welzijn Nieuwe Stijl. Wat is de meerwaarde van de nieuwe invulling van het begrip(pen) bij het opdrachtgeverschap rond welzijn en draagvlak voor innovatie. De vernieuwing van welzijn binnen de Wmo is bij veel gemeenten een actueel thema. Dit in combinatie met de 3 transities ( AWBZ, Jeugdzorg, Wet werken naar vermogen) waar de gemeenten voor komen te staan in relatie tot de WMO. Daarnaast spelen de bezuinigingen bij gemeenten een grote rol en kan vooral de verduidelijking van de posities van de partijen een vernieuwende blik geven op de samenwerking die opnieuw ontwikkeld moet gaan worden. Daar met elkaar hier aan te gaan werken hebben alle partijen de hoop dat deze ontwikkelingen inzichten geven voor een vernieuwde kijk op het (inrichten van) opdrachtgeverschap binnen Welzijn Nieuwe Stijl. Om hiermee een bijdrage te leveren aan gemeenten voor de transitie naar Welzijn Nieuwe Stijl, het stimuleren van ondernemerschap en innovatie van welzijn in het kader van de Wmo. Welzijnswerk ondersteunt Harderwijkers op diverse terreinen bij hun zelfredzaamheid en bij het meedoen in de maatschappij (participatie). Dit doet zij voor Harderwijkers die daarbij een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Het kan hier gaan om mensen die zich in kwetsbare situatie bevinden vanwege hun gezondheid, hun inkomen of sociale netwerk. Het welzijnswerk werkt daarbij samen met vele vrijwilligers. Ook ondersteunt en begeleidt zij deze vrijwilligers. Welzijn kent vele verschijningsvormen die vaak gemeentespecifiek zijn. Een eerste blik, zonder volledig te willen zijn, levert activiteiten in verschillende vormen. Zie tabel 1 voor de activiteiten. 7

8 Welzijns activiteiten Welzijns activiteiten Vrijetijdsbesteding Informatie, advies en ondersteuning Sport en beweging Activiteiten voor 55+ers Peuterspeelzalen Professionele hulp bij diverse problemen Maaltijdservice uit & thuis Diensten door vrijwilligers Dagbesteding, dagopvang en nachtopvang Vrijwilligerswerk: vacatures en informatie Jongerenwerk/ straathoekwerk Exploiteren buurtcentra Klussendienst Ondersteuning wijkcentra Scholing en begeleiding allochtone inwoners Activiteiten gerelateerd aan schuldhulpverlening Bovenstaande tabel is ter illustratie. Kan worden aangevuld naar de Harderwijkse situatie Voorbeelden van activiteiten van welzijn De praktijk bestaat uit een grote diversiteit aan activiteiten, doelgroepen en beleidsdoelen. In algemene wordt er gesteld dat Gemeenten werken bij het opstellen en uitvoeren van het beleid samen met meerdere maatschappelijke organisaties die zijn ingebed in de lokale sociale infrastructuur. Dit geldt in grote mate ook voor Harderwijk. Het welzijnswerk is mede hierdoor inhoudelijk en strategisch complex te noemen. Gemeenten zijn daarbij verantwoordelijk voor het ontwerpen van het welzijnsbeleid en voor de regievoering op de uitvoering van de welzijnsorganisaties. Met de invoering van de Wmo en het programma Welzijn Nieuwe Stijl staat het welzijnswerk meer dan ooit in de schijnwerpers. Maar tegelijkertijd ook zwaar onder druk. Er is grote behoefte aan professioneel welzijnswerk, dat niet alleen heldere prestaties levert maar ook waar voor haar geldt biedt in de context van de WMO. Hier ontstaat dan ook direct het probleem: veel welzijnswerk is preventief, ondersteunend en interventies hebben pas op de langere termijn of indirect een effect. Om deze effecten inzichtelijk te maken is voor het Welzijnswerk erg lastig en een hele opgave. De grote diversiteit aan activiteiten in de praktijk van het welzijnswerk en de lokale inbedding spelen hierbij een grote rol. Landelijk gezien is er in beperkte mate sprake van standaardisatie. Dit wil zeggen dat ieder gemeente zijn effecten zal moeten gaan meten die er zijn behaald op het terrein van Welzijn. 8

9 Gaat het om de output en hoe zit het met de outcome! Gekeken naar de huidige praktijk focussen veel gemeenten (als subsidieverstrekker) vooral op de output van welzijnswerk (bijvoorbeeld gerealiseerde uren, aantal contacten). Dit is ook een ontwikkeling die de afgelopen jaren is ingezet. Echte effectmeting lijkt nog een brug te ver. In de drang om te komen tot meetbare afspraken is het afspreken van output ( het directe resultaat van de inspanning ) al snel het maximaal haalbare. Hiermee blijft de outcome (het bereiken van gewenste maatschappelijke effecten) buiten beeld. Een ongewenst bijeffect is dat de focus op output de professionele autonomie van de professional beknot, terwijl dit in het bereiken van de juiste outcome een doorslaggevende factor is. De vakbekwaamheid van de professional is van doorslaggevende betekenis om goed in te spelen op de problemen van de burgers. Er gaan geluiden op om meer te focussen op outcome. De branche zelf geeft aan dat de vraag naar effectmeting legitiem en noodzakelijk is. Daarbij denkt men aan het ontwikkelen van methoden om resultaten transparanter te maken, zoals: certificering; Social Return On Investment (SROI); Evidence based werken; (is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid) Effectieve interventies; Registreren en verantwoorden. Implementatie van Welzijn in de Wmo Welzijn is een integraal onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en haar prestatievelden. Toch lijken dit soms aparte werelden, zowel in beleid als in organisatie op gemeentelijk- en Rijksniveau. De uitdaging is om te ontschotten en welzijn te implementeren in de Wmo. De vernieuwing van welzijn, zoals beoogd binnen Welzijn Nieuwe Stijl, moet gaan plaatsvinden in een zich ontwikkelende Wmo. We zien binnen de Wmo een kanteling in de invulling van de compensatieplicht en de wijze van dienstverlening waarbij de behoefte van de inwoner centraal staat. De Wmo breidt ook uit. Overheveling van onderdelen uit de AWBZ, de provinciale Jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen zijn op dit moment speerpunten binnen alle gemeenten. Deze drie transities veroorzaken veel reuring bij gemeenten waarbij afspraken met lokale welzijnspartijen soms naar het 2 e plan verdwijnen. Dit moet plaatsvinden met het gegeven dat het financiële kader waarbinnen de gemeente kan acteren onder druk staat of komt te staan. Dit levert een complex vraagstuk op, maar ook een kansrijk moment voor innovatie en ondernemerschap. We zien dat gemeenten worstelen met dit actuele vraagstuk en zoeken naar de juiste route. Als gemeenten niet in staat zijn tot innovatie, het stimuleren van ondernemerschap en een integrale aanpak binnen haar Wmo-beleid, zullen de (nieuwe) wettelijke taken onbetaalbaar blijken. Gemeenten kunnen immers niet langer, zoals bij veel gemeenten is gedaan bij de overheveling van huishoudelijke zorg, het ontstane landelijke aanbod (bijvoorbeeld op het gebied van begeleiding) adopteren en 1 op 1 overnemen. Er ligt een uitdaging om met dezelfde of minder middelen meer te bereiken, in lijn met de (politieke) keuzes van de gemeente. Het is de vraag of het relevant is of het beïnvloeden van de relatie opdrachtgever opdrachtnemer een bijdrage kan leveren aan innovatie en ondernemerschap van welzijn binnen de Wmo. Voor deze opdracht staat op dit moment Harderwijk. 9

10 In Harderwijk wordt er een start gemaakt met de volgende zaken: a. Er zijn actuele discussies over het inzichtelijk maken van maatschappelijke effecten en het werken met tastbare resultaten op lokaal niveau b. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor (her)inrichten van de maatschappelijke steunstructuur. Welzijn (Nieuwe Stijl) moet hierin geïmplementeerd worden c. Er is sprake van een kantelende Wmo. Gemeenten willen compensatieplicht verder invullen en vormgeven. Nieuwe uitbreidingen binnen de Wmo zijn aanstaande d. Beleidsmatig bouwen van verbindingen tussen preventie, signalering, maatschappelijke ondersteuning, welzijn en formele en informele zorg. Dit zowel vanuit inhoudelijk als financieel oogpunt. e. De kunst zal zijn om de beleidsontwikkeling zo concreet te maken dat de inwoner en zijn/haar behoefte centraal staat en niet de structuur (noodzaak van ontschotting). Aandacht voor de komende tijd om uit te werken in deze werkgroep: 1. Invulling opdrachtgeverschap door gemeente Harderwijk 2. Invulling opdrachtnemerschap door Welzijnsinstellingen (en de positie) Aandachtpunten Bevorderen transitie/ beleidsinnovatie en ondernemerschap Eerst outcome dan output Toelichting Traditionele vormen van subsidiering zijn in meer of mindere mate statisch en beperkend. De toekomst vraagt om ruimte, zowel in de relatie tussen gemeente en de welzijnsorganisatie(s) als ook voor de professional. Dit moet nieuwe (integrale) beleidsoplossingen mogelijk maken waarbij ondernemerschap kansen biedt voor welzijnsorganisaties. In de huidige praktijk is een zoektocht aan de gang naar mogelijkheden om beleidseffecten meer centraal te stellen. De zoekrichting hierbij is een doorontwikkeling 10

11 Aandachtpunten Ruimte voor de professional Aansluiten op lokale situatie: wijken, buurten, dorpen of stadsdelen. Toelichting van BCF. Tegelijkertijd is de constatering dat het moeilijk is om bij het maken van afspraken en de verantwoording achteraf verder te komen dan output. De doorontwikkelde BCF systematiek kan hiermee beperkend werken als er geen goede analyse is gedaan van het beleidsprobleem en de factoren die van invloed zijn. De bestaande praktijk is te denken in prestaties, producten of activiteiten. Dit betekent enerzijds het risico van (over)regulering en administratieve lasten en anderzijds kan dit creativiteit en ruimte voor de professional verregaand inperken. Het afgesproken product is leidend in plaats van een maatschappelijk gewenste interventie. De huidige praktijk kent veelal grotere welzijnsorganisaties. Een omslag naar een kleiner schaalniveau zoals wijken en buurten vraagt een andere focus. De focus zou minder institutioneel gericht moeten zijn, maar meer operationeel: Wat moet er gebeuren in deze wijk? en: Wie is daar de aangewezen partner voor? Faciliteren focus op verbinden De constatering is dat een cultuuromslag binnen gemeenten en welzijnsorganisaties nodig is. Gemeenten zullen samenhang in relevante beleidsterreinen (cultuur, sport, veiligheid, maatschappelijke ontwikkeling) 11

12 Aandachtpunten Toelichting moeten aanbrengen. De relatie opdrachtgever opdrachtnemer kan afdwingen dat de gemeenten meer integraal gaan denken (ontkokering), bijvoorbeeld door samenhang aan te brengen in afspraken met partijen. Efficiency en kostenbesparing De herbezinning op de relatie opdrachtgever opdrachtnemer kan efficiency en kostenbesparing bewerkstelligen. Door opnieuw na te denken over afspraken, partners en beoogde oplossingen kan de gemeente inefficiëntie in de bestaande situatie aanpakken of goedkopere oplossingen zoeken. Ervaring opdoen met evidence based werken Bron: Notitie Buro NHM De causaliteit tussen het bereiken van een beoogd maatschappelijk effect en de ingezette interventies zou prominent onderdeel van evaluatie moeten zijn. In de huidige praktijk wordt er vaak niet inhoudelijk teruggekeken naar de mate van effectbereiking. Koersen op de acht bakens Van betrokkenheid tot concrete actie komen voor activiteiten en initiatieven t.b.v. lokale wensen en noden van onderlinge hulp en andere vrijwillige inzet. Harderwijkers die zelf uitvoering geven aan operationeel buurt of wijkpunt, als informatiepunt voor sociale vragen, als signaleringspunt voor onderlinge hulp en als doorgeefluik voor verdergaande professionele zorg en hulp waarna op eigen kracht verder kunnen varen. Doelstelling Ontwikkelen en opstellen van een gezamenlijke visie op het Welzijnswerk in Harderwijk aan de hand van de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. Het visiedocument dient tevens als input voor de Nieuwe WMO nota van de gemeente Harderwijk. 12

13 Organisatie Gemeente Harderwijk, Maatschappelijke Dienstverlening, Stichting Algemene Hulpdienst, Stichting Welzijn Op Maat en Stichting Welzijn Ouderen in Harderwijk met ondersteuning van externe adviseur. In de werkgroep worden de perspectieven van lokale partners onderkent en gewisseld. Beoogde resultaat Het project moet resulteren in een lokale professionaliseringsagenda Welzijn Nieuwe Stijl en het spreken van meer eenzelfde taal. Vervolg Aansluiting zoeken bij de ontwikkeling op aanpalende beleidsterreinen (de kanteling Wmo, Vrijwillige Inzet, Wijkaanpak enz.) 13

14 Bijlagen Bijlage 1: Gemeente Harderwijk De uitgangspunten van de gemeente Harderwijk in haar nieuwe Wmo-beleid sluiten aan bij die van Welzijn Nieuwe Stijl. De gemeente Harderwijk vindt het belangrijk dat de problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en dat mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De gemeente Harderwijk wil de samenwerking tussen professionals en welzijnsorganisaties blijven stimuleren en daar waar nodig verder faciliteren. De gemeente Harderwijk zet daarom in op preventie, laagdrempelige voorzieningen waar de Harderwijkers elkaar kunnen ontmoeten, multidisciplinaire samenwerking en integraal werken. Voor de burgers die niet in slagen om op eigen kracht te participeren wordt een passend vangnet aangeboden. De 8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl 1. Gericht op de vraag achter de vraag De vraag van de burger, niet het aanbod van de instellingen staat centraal (uitgangspunt). Inventariseren van wensbeeld (onderzoek, enquêtes, interviews, bijeenkomsten) Als de vraag ondersteund wordt door objectieve cijfers zal er iets met de vraag worden gedaan. Professional en burger werken samen aan vraagverheldering en zoeken samen uit wat de kern is van de vraag (aan keukentafelgesprek) Welzijnactiviteiten sluiten zo nauw mogelijk aan bij de behoefte en wens van de Harderwijkers. Activiteiten zijn gericht op preventie en vroegtijdige signalering Scholing ter bevordering van herkenen van signalen in een vroeg stadium Niet alleen individuele vragen maar ook collectief Het keukentafelgesprek, wie heeft aan de tafel regie, wie is waar en waarvoor verantwoordelijk? Niet noodzakelijke wijs door gemeente organiseren Stimuleren eigen initiatief van welzijnsorganisaties en ondernemerschap 2. Eigen kracht van burger Uitgangspunt zijn de eigen mogelijkheden van de burger. Maatschappelijke ondersteuning loopt op van licht naar zwaar: faciliteren, ondersteunen, interveniëren, beschermen. De mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk [tot zover aanwezig] gebruiken en indien afwezig een netwerk creëren Eigen kracht vanuit sportverenigingen/ organisaties stimuleren Aanbod voor speciale doelgroepen stimuleren Ruimte bieden voor eigen motivatie 14

15 3. Direct er op af Niet alle burgers stellen hun vraag (vraagverlegenheid) Welzijnswerkers benaderen de buurtbewoners actief Outreachend werken Bij bepaalde signalen zal er per definitie direct opgetreden worden door instanties om veiligheidsproblemen te voorkomen. 4. Formeel en informele zorg in optimale verhouding Verbetering samenwerking tussen formele en informele zorg Informele zorg zichtbaarder in de samenleving Burenhulp stimuleren, faciliteren, mobiliseren Stimuleren krachtige eerste lijn (verbinding cure, care en welzijn): herkenbaar, laagdrempelig en activerend. Zinvolle ontmoetingen stimuleren (je helpt iemand die je kent) Eerst mogelijkheden van informele zorg gebruiken, dan pas formele zorg door professionals inzetten. De aard van de doelgroep, de hulpvraag: zorg is anders dan welzijn De aard van de activiteit en de rol (complexiteit) De intensiteit van de vraag/behoefte De draagkracht van het sociale netwerk Grensaspecten: juridische, persoonlijke, rationele, functionele. 5. Doordacht balans van collectief en individueel Eerst mogelijkheden van collectieve welzijnsarrangementen inzetten, dan pas individuele voorzieningen 6. Integraal werken Uitvoering richt zich op integrale samenhangende aanpak van problemen van de burger Integrale benadering binnen het sociale (Harderwijkse) netwerk van buurt, school, verenigingsleven, werk Samenwerking tussen de verschillende partijen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid stimuleren en versterken. Taken en verantwoordelijkheden van de welzijnsorganisaties in de prestatieafspraken helder beschrijven Bestrijden van versnippering, bundelen van krachten In Harderwijk stemmen de maatschappelijke partners hun activiteiten op elkaar af Samenwerken met welzijnsorganisaties icm sportverenigingen en wijkagent De kunst van Welzijn Nieuwe Stijl beheersen Stimuleren eigen initiatief van welzijnsorganisaties en ondernemerschap Integraal werken werkt onder regie van de gemeente. 15

16 7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 8. Gebaseerd op ruimte voor professional Gericht op maatschappelijk rendement Gericht op maatschappelijk effect Beleidsdoelen zoveel mogelijk SMART formuleren Concrete cijfers benoemen afgezet tegen subjectieve metingen (leefbaarheidmonitor) Duidelijk communiceren, ook nee zeggen wanneer nodig, geen hoop blijven geven. Professionals beschikken over de juiste kennis en vaardigheden (w.o outreachend werken) Professionals zijn creatief, initiatiefrijk en ondernemend Stimuleren eigen initiatief van welzijnsorganisaties en ondernemerschap Professionals krijgen ruimte, hun competenties zijn richtinggevend. Bijlage 2: Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe De 8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl 8 Bakens Wat voor jouw organisatie! Gericht op de vraag achter de vraag MDV werkt in haar hulpverlening veel/voornamelijk met het kortdurend oplossingsgericht werken, waarbij voortdurend de doelen van de cliënt als uitgangspunt gesteld worden voor het gesprek. En daarbij helpt de maatschappelijk werker om de vraag te verhelderen voor de cliënt zelf. MW-ers zijn dus al vrij sterk gericht op de vraag achter de vraag, maar blijft goed om scherp op te blijven. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger Eigen kracht is het uitgangspunt zijn van iedere hulpverlening. Daarbij nu vooral specifiek focus leggen op het bewaken en bevorderen van eigen regievoering en het inschakelen van eigen netwerk. 16

17 Direct er op af Wij voeren op dit moment het merendeel van de hulpverleningsgesprekken op eigen kantoor en doen met enige regelmaat huisbezoeken (bijvoorbeeld standaard bij school maatschappelijk werkers door op scholen te werken en ouders van kinderen ook thuis te bezoeken). Wij willen nog meer aansluiten op de leefwereld van mensen vanuit de gedachte dat we daarmee mogelijk nog meer vroegtijdig bij belemmeringen in kunnen springen en escalatie van problematiek voorkomen. Formeel en informeel in optimale verhouding Wij werken zo veel mogelijk samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisatie daar waar problematiek dat toelaat. Zie bijvoorbeeld de samenwerking rondom Schuldhulpverlening ( FenS ). In Apeldoorn experimenteren wij met intensievere vormen van begeleiding door vrijwilligers, waarbij MDVeluwe vooral deskundigheid heeft in de intensievere begeleiding die nodig is voor het inzetten van vrijwilligers zwaardere zorgvragen. Doordacht balans van collectief en individueel MDVeluwe verzorgd al vele jaren waar mogelijk ook begeleiding in groepsverband ( groepswerk ). Insteek is hierbij naast efficiëntie ook het helpende element van herkenning bij lotgenoten in te zetten. Indruk is dat dit vanuit ministerie vooral ingevuld is met het oog op WMO voorzieningen die standaard individueel worden verstrekt op dit moment, terwijl dat in de basis eerst collectief zou moeten. 17

18 Integraal werken Een maatschappelijk werker kijkt bij iedere hulpvraag naar het systeem als geheel met de verschillende leefgebieden in samenhang (wonen, werken, leven, leren). Een probleem wordt dus niet geïsoleerd bekeken en opgepakt. Bij het signaleren van een hulpvraag en bepalen wat er nodig is voor mensen om om te gaan met de belemmeringen die ze ervaren, moet (steeds meer) integraal gekeken worden naar de verschillende mogelijke ondersteuningsvormen. Wij zouden graag gaan werken in integrale buurt/wijkteams met verschillende disciplines die een taak hebben in de buurt/wijk, vanuit de gezamenlijke taak om mensen in hun leefomgeving te ondersteunen en faciliteren. Zie hiervoor het voorstel dat eerder is verspreid bij de werkgroep leden. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht Mensen zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen leven en moeten daar ook op aangesproken worden als zij die verantwoordelijkheid niet nemen of zelfs verstorend zijn voor de samenleving als geheel. Wij zijn in gesprek met de gemeente om in de toekomst onze subsidie-afspraken te gaan maken op het niveau van het maatschappelijk effect/rendement waaraan moet worden bijgedragen (bijvoorbeeld voorkomen overlast, voorkomen schooluitval, etc.). Wij bevragen cliënten bij afronding van hun begeleiding nu ook al op hun beleving van het rendement van ons werk. Gebaseerd op ruimte voor de professional Er moet een duidelijk mandaat liggen bij een wijkteam om bij problemen ook daadwerkelijk dingen te kunnen regelen en niet weer te verzanden in onnodige bureaucratie van indicatiestelling (wat je nu aantreft in bijvoorbeeld WMO voorzieningen, Jeugdzorg, AWBZ). De nadruk moet (blijven) liggen op het handelen van de professional en niet verschuiven naar het verantwoorden van het handelen (registratie en rapportage). 18

19 Bijlage 3: Algemene Hulpdienst Harderwijk Wat betekenen de 8 Bakens Welzijn Nieuwe Stijl voor jouw organisatie?: Algemene Hulpdienst Harderwijk. Visie: Preventie Vangnet Specialiseren naar andere groepen Versterken van de Netwerken 8 Bakens Wat betekent dit! Wat voor jouw organisatie! Gericht op de vraag achter de vraag Gebaseerd op de eigen kracht van de burger Samen met de bewoners richten wij ons op de werkelijke vraag in plaats van dat het aanbod de vraag stuurt. Wij gaan eerst na wat de burger zelf kan (met behulp van de directe omgeving) en bepalen daarna of verdere ondersteuning nodig is. Het is de basis van de dienstverlening van de AHD, en de werkmethode van onze organisatie. Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg werkt op deze manier. Het is een onderdeel van AHD en komt op voor de belangen van mantelzorgers, organisaties die mantelzorgers ondersteunen en lokale en regionale organisaties die vrijwilligers in de zorg inzetten. Bij het Steunpunt kan men terecht voor steun, informatie en advies. Binnen de vrijwilligerszorg krijgen we er steeds meer oog voor en er wordt voorzichtig geëxperimenteerd binnen bepaald hulpaanbod met vrijwilligers en uitbouwen informeel netwerk van aanvragers. De trend is dat de begeleiding van vrijwilligers steeds intensiever wordt omdat steeds meer maatwerk gevraagd wordt. Aansluiten bij capaciteiten van de vrijwilligers speelt hierbij een belangrijke rol. Naast investering in zorgvuldige intake, begeleiding na matchen en training. 19

20 Direct er op af Wij benaderen ook mensen die niet om ondersteuning kunnen, durven of willen vragen! Dit is geen basis functie van de organisatie. Mensen/klanten komen zelf naar ons toe. Wij werken op basis van vragen (50% via verwijzers) die bij ons binnenkomen. Onze organisatie werkt dus in principe vraaggericht. Signaleren door vrijwilliger speelt een belangrijke rol. Vandaaruit kan wel aangesloten worden op direct er op af, door bijv. hulpverlening erop af te sturen. Formeel en informeel in optimale verhouding Wij zoeken samen met de burger naar de ideale verhouding voor de toekomst tussen formele hulp en ondersteuning vanuit het sociale netwerk van de burger. Mezzo schrijft een stuk over de positionering van vrijwilligers in zorg & welzijn. Met de invoering van de wmo zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mantelzorgers en de coördinatie en begeleiding van vrijwilligers in zorg en welzijn. Deze notitie biedt een handreiking bij het omgaan van de veranderingen in de informele zorgsector. Met het doel om de specifieke rol van de zorgvrijwilliger te borgen. De grens tussen formeel en informeel is een spanningsveld bij het inzetten van vrijwilligers. Deze ontwikkeling vraagt van de informele zorg om zich helder te positioneren. Niet in alle gevallen kan namelijk hulp ingezet worden. Sommige hulp die geleverd wordt door gezinsleden wordt gezien als gebruikelijke zorg, terwijl dit niet gevraagd kan worden van vrijwilligers. Dit is een knelpunt. Ook kan de problematiek van de hulpvrager dermate complex zijn dat er geen vrijwilliger ingezet kan worden. Dan dient het vraagstuk zich aan: wat doet de vrijwilliger en wanneer wordt er een professional ingeschakeld. Waar leg je de scheidslijn! Doordacht balans van collectief en individueel Algemeen als het kan, speciaal als het moet. Algemene hulpdienst werkt voornamelijk individueel en probeert mensen weer te betrekken bij de samenleving. Door inzet van vrijwilligers van individueel (vrager) naar collectief (de buurt en wijk waarin ze leven en wonen) Die balans wordt altijd gezocht. 20

21 Integraal werken Wij werken samen met de zorg en woningcorporaties om tot een samenhangend en volledig pakket van ondersteuning te komen, waarin regie geregeld is. Als Algemene Hulpdienst zijn wij wel genoodzaakt om integraal te werken, vaak is de hulp aanvullend. Op casusniveau is dit dan ook al realiteit en wordt met organisaties samengewerkt. Knelpunt hierbij: als gevolg van de verkokering is het systeem in de thuissituatie niet altijd dekkend te krijgen. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht Producten en prestaties zijn niet meer leidend. Het gaat om het maatschappelijk rendement, oplossen van gezamenlijke vraagstukken. Dit is al de insteek van de AHD. Bij de intake wordt bijv. altijd gekeken naar de vraag achter de vraag, zodat gewenst resultaat bereikt wordt. Gebaseerd op ruimte voor de professional Kennis, ervaring en vaardigheden van de professional krijgen ruimte. Dit is essentieel en vormt de basis voor het werk. Geldt voor de betaalde medewerker én ook voor de vrijwilliger. De professional moet in de gelegenheid zijn om de vrijwilligers goed te faciliteren. Alle thuishulp wordt geboden door vrijwilligers. Daarbij is het uitgangspunt dat in principe iedereen vrijwilliger kan zijn. De Algemene Hulpdienst steekt vanuit oogpunt kwaliteit met name in op een zorgvuldige intake, begeleiding en matching van vrijwilligers & hulpvragers. Afhankelijk van het type vrijwilligerswerk kunnen eisen gesteld worden aan de vrijwilliger (zoals doorlopen training, bepaalde vaardigheden en representativiteit). 21

22 Bijlage 4: Welzijn Op Maat Welzijn Op Maat Invulling van de acht bakens 1. Gericht op de vraag achter de vraag Aansluiten op problemen en noden van burgers is een mogelijkheid, maar moet aangevuld worden met het zoeken naar mogelijkheden en kansen; Het luisteren naar bewoners en de vraag achterhalen gebeurd door gesprekken aan te gaan (voorbeeld Mensen maken de Straat); Activiteiten zijn vraaggericht en niet aanbodgericht, en worden georganiseerd/vinden plaats met participatie van bewoners; Flexibiliteit wordt genoemd om goed op de vraag te kunnen anticiperen. 2. Eigen kracht van de burger Zoeken naar talent, kwaliteit en deze inzetten; Wat kan men zelf, heeft men al gedaan om een situatie te verbeteren of te veranderen?; Positie van de professional wordt nog meer ondersteunend en faciliterend. 3. Direct er op af Niet op kantoor, maar zichtbaar in de wijk zijn; Kracht moet zijn dat mensen worden bereikt die vanuit zich zelf geen initiatief durven nemen; De inzet is probleemoplossend, maar ook verbindend en overbruggend ( burgerkracht); Niet wachten tot een situatie escaleert, maar preventief en integraal oppakken van verantwoordelijkheden. 4. Informele zorg versus formele zorg Informeel neemt toe, ondersteun informele netwerken; Afbouwen van professionele ondersteuning naar zelfredzaamheid en informele ondersteuning; Creëren sociale netwerken, probleemgericht maar zeker ook preventief. 5. Doordachte balans van collectief en individueel Zoveel mogelijk draagvlak zoeken om samen een probleem op te lossen of kans op te pakken; Er is samenhang en afstemming, zo min mogelijk individueel, juist kansen en problemen koppelen in een collectieve benadering. 6. Integraal werken Samenwerken tussen professionals, verantwoordelijkheden delen, wel duidelijke afspraken over taak en inzet en afbakening; Burger weet waar hij zijn moet, wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd; Mandaat van andere instellingen: Gebruik elkaar competenties; 22

23 Minder overleg, maar duidelijke lijnen en bevoegdheden. 7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 8. Gebaseerd op ruimte voor de professional Kwaliteitscyclus van Deming (Plan-do-check-act); Stel integraal doelen op in de vorm van te bereiken maatschappelijke effecten; Hoe meten we participatietrajecten van bewoners op hun maatschappelijk effect?; Zorg voor balans in resultaatgerichtheid en oog voor het proces dat burgers doormaken. Vrije ruimte om ad hoc op een situatie te reageren, back up te faciliteren, innovatief te zijn; Competenties en methodieken bepalen de speelruimte van de professional; Niet teveel opgelegde protocollen. Bijlage 6: SWO Harderwijk De uitgangspunten van de SWO zoals verwoord in het Visieplan sluiten nauw aan bij Welzijn Nieuwe Stijl. Kernbegrippen uit dit Visieplan (dat overigens geschreven is vóór dat er sprake was van Welzijn Nieuwe Stijl) zijn: Welzijn Ouderen in heel Harderwijk Informatie en advies op nieuwe leest geschoeid. Vrijbaan voor de vrijwilliger. (Beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers op het actief mee-doen in de locale samenleving.) Onderstaand mijn bijdrage (namens de SWO) in het kader van de discussie over Welzijn Nieuwe Stijl in Harderwijk. De 8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl 1. Gericht op de vraag achter de vraag Dat is uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Wijkhuizen. Niet het aanbod van de SWO is leidend maar de vragen die zich voor doen. Daarbij worden de vraagstellers zelf betrokken, uitgedaagd, iets met de betreffende vraag te doen. Training vrijwillige gastvrouwen/ mannen van de Wijkhuizen op de vraag achter de vraag. Is al jaren de werkwijze van de (vrijwillige) ouderenadviseur. Advies en informatiefunctie gezamenlijk oppakken door de drie welzijnsorganisaties. Wijkhuizen kunnen daar een centrale rol in vervullen. Project de Stem gericht op de oudere Turkse mannen en vrouwen werkt ook zo. 2. Eigen kracht van burger Is het basisprincipe van de Wijkhuizen. De rol van de professional is ondersteunend (en eventueel voorwaardenscheppend) aan activiteiten van de burger. Zie ook de aanpak in Stadsdennen. Enige hulp bij starten filmclub maar nu een volledig zelfstandige club (die deel uit maakt van de wijkvereniging en niet van de 23

24 SWO). Soms inventariserende bijeenkomst voor ouderen om de wensen te achterhalen. 3. Direct er op af In principe is de SWO vraaggericht. Als er echter signalen zijn dat er bij iemand iets aan de hand is bijvoorbeeld van de maaltijdbezorgers gaat vaak de ouderenadviseur er op af. 4. Informele zorg versus formele zorg Daar waar formele zorg zich steeds meer terugtrekt op echte zorg ontstaat er ruimte voor informele zorg, dus welzijn. SWO heeft een tweetal huiskamerprojecten voor licht dementerenden. De bedoeling is dat het ook in andere Wijkhuizen (Zeebuurt en Stadsweiden) gaat plaats vinden. Dit kan uitgebreid worden richting andere doelgroepen. De ouderenadviseur heeft dit ook als uitgangspunt. Waar mogelijk wordt in overleg met AHD informele zorg geregeld. Hierbij speelt ook steeds het spanningsveld zoals Carla dat verwoordt in haar bijdrage. 5. Doordacht balans van collectief en individueel Door de Wijkhuizen is het mogelijk sneller verbindingen te leggen in de wijk. Daardoor meer mogelijkheden voor collectieve arrangementen. 6. Integraal werken Integraal werken op wijkniveau. De Wijkhuizen kunnen daar een spilfunctie in vervullen. Afstemming tussen Wijkhuizen gebeurt door het team (3) van ouderenwerkers. 7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 8. Gebaseerd op ruimte voor professional Uiteraard is dit één van de uitgangspunten voor de SWO. Een punt is dit kader is wel dat er experimenteerruimte moet zijn. Projecten slagen niet altijd, of soms maar half. Het resultaat kan dus lager uitpakken dan oorspronkelijk bedacht. Het omgekeerde kan echter ook. Zie bijvoorbeeld het wijkhuis Drielanden dat in een jaar tijd vrijwel 100% bezet is. Het gaat niet alleen om ruimte voor de professional maar ook voor de vrijwilligers (!!) Professionals en vrijwilligers in de Wijkhuizen krijgen veel eigen ruimte. Het is hun toko, waar zij zich mee moeten kunnen identificeren. 24

Welzijn Nieuwe Stijl Harderwijk

Welzijn Nieuwe Stijl Harderwijk Welzijn Nieuwe Stijl Harderwijk Op weg naar een sterk Welzijnswerk Harderwijk voor elkaar Welzijn Nieuwe Stijl Harderwijk Op weg naar een sterk Welzijnswerk Behorende bij de Wmo nota 2012 2015 Gemeente

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid Geef inhoud aan gemeentelijk beleid met kennis, advies en trainingen van MOVISIE Decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de functie- begeleiding uit de AWBZ, de komst van de Wet Werken naar

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Notitie Velsen, vervolg Welzijn Nieuwe Stijl

Notitie Velsen, vervolg Welzijn Nieuwe Stijl Notitie Velsen, vervolg Welzijn Nieuwe Stijl C. Kolner, WNS adviseur, 14 juli 2011 Inleiding In de gemeente Velsen is, parallel aan de voorbereiding van het WMO-beleidsplan 2012-2015, sinds januari 2011

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten Traject Dantumadiel Aanvragers: Gemeente Dantumadiel, Achtkarspelen, Ameland, Dongeradeel, Kollumerland, Schiermonnikoog, SW Het Bolwerk, Timpaan Welzijn, Stichting Welzijn Schiermonnikoog Adviseur: Sjoerd

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding Kenmerk 13s058 / augustus 2013 Inleiding In de komende maanden en jaren krijgen gemeenten te maken met een drietal decentralisaties van de rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid waarvan die in meer

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

- dat er minder bureaucratie moet komen. Zorg moet worden "ontschot". Gemeenten kunnen daar op lokaal niveau optimaal op sturen.

- dat er minder bureaucratie moet komen. Zorg moet worden ontschot. Gemeenten kunnen daar op lokaal niveau optimaal op sturen. Bijlage 2 Waar wilt u naartoe? Een oplossingsgerichte methodiek voor"het gesprek". Deze notitie begint bij de uitgangspunten van de WMO. En sluit aan bij de bakens Welzijn Nieuwe Stijl. Een vertaling van

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Tijd: 2 ½ uur Sociale Wijkteam leden Een collectieve leerbijeenkomst staat in het teken van participatie van jongeren die

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor consulenten in het sociaal domein om eigen initiatief

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011 De Kanteling in de Wmo Drechtraad 4 oktober 2011 Huidige situatie Wmo nog erg AWBZ-achtig (claim op zorg) Te veel voorziening- en zorggericht, te weinig focus op participatie. Te weinig vraag achter de

Nadere informatie

Wat is het belangrijkste gevolg van de transitie van begeleiding van AWBZ naar Wmo?

Wat is het belangrijkste gevolg van de transitie van begeleiding van AWBZ naar Wmo? Vraag en Antwoord Inhoud Wat is het belangrijkste gevolg van de transitie van begeleiding van AWBZ naar Wmo? Het gaat niet alleen om een transitie ( decentralisatie/ overheveling), maar ook om een transformatie:

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

Walk your talk. Workshops Participatie

Walk your talk. Workshops Participatie Walk your talk Workshops Participatie in opdracht van: Inhoud Anders denken, anders werken 5 Welzijn Nieuwe Stijl 6 Welzijn Nieuwe Stijl en de Wmo 6 Acht bakens 6 Een gezamenlijk trainingsprogramma 7 Trainingsprogramma

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

WNS proof samenwerken in de Geitenkamp

WNS proof samenwerken in de Geitenkamp WNS proof samenwerken in de Geitenkamp 09.00 Inloop 09.15 Start/kennismaking 09.45 Aanleiding WNS en MA 09.55 Samenwerking binnen WNS 10.05 Analyse (oefening 1) 11.00 Pauze 12.00 Diagnose (oefening 2)

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Impressieverslag. Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg

Impressieverslag. Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg Impressieverslag Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg Datum: maandag 23 november 2015 Locatie: MFC De Schans Verslaglegging: Démiencke Brinkman 1. Opening en welkom door wethouder

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei 5/14/2014 Startpunt We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Jan Rotmans Maatschappelijke en politieke

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties

Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties Samenvatting Oktober 2013 Inleiding Als welzijnsorganisaties Aanzet, MEE Noordoost Brabant, RIGOM en Vivaan hebben

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland van Ervaren via Verbeteren naar Innoveren Houthem St. Gerlach 7 mei 2015 Koers Bouwen aan Limburgse vitaliteit (Verkenners Provincie Limburg)

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis - Beuningen - - donderdag 19 november 2015 1 Van Binnenhof naar Beuningen een beeld 2 Waar hebben we het over zelfzorg gebruikelijke zorg Informele zorg professionele

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Meerjaren Beleids Plan 2014-2017 Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie, Visie en Ambitie

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Zeggenschap en keuzevrijheid in de zorg voor ouderen

Zeggenschap en keuzevrijheid in de zorg voor ouderen Zeggenschap en keuzevrijheid in de zorg voor ouderen CDA symposium Nunspeet, 27 september 2013 CDA symposium 27 september 2013 1 De huidige perceptie van ouderen: Er moet stevig worden bezuinigd. Recht

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie