W f t s c h a d e v e r z e k e r i n g e n. permanente educatie Wft schadeverzekeringen particulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W f t s c h a d e v e r z e k e r i n g e n. permanente educatie 2010-2011. Wft schadeverzekeringen particulieren"

Transcriptie

1 W f t s c h a d e v e r z e k e r i n g e n permanente educatie Wft schadeverzekeringen particulieren permanente educatie

2 C o p y r i g h t , C o n s i s A c a d e m i e Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ o f o p e n b a a r w o r d e n g e m a a k t d o o r m i d d e l v a n d r u k, f o t o k o p i e, m i c r o f i l m o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e d a n o o k z o n d e r v o o r a f g a a n d s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n C o n s i s Academie. H o e w e l b i j d e z e u i t g a v e d e u i t e r s t e z o r g i s n a g e s t r e e f d, k a n v o o r e v e n t u e l e (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden auteur(s), redacteur(s) en Consis Academie deswege geen aansprakelijkheid.

3 WFT schadeverzekeringen particulieren permanente educatie a ctuele ontwikkelingen 5 Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen 6 A anpassing overeenkomst brandverzekeraars met hypothecair financiers 7 Opening website Waarborgfonds Motorverkeer 9 Het 'Hangmatarrest' (HR ) 11 Invoering Kwaliteitscode Rechtsbijstand 13 Introductie Letselschade Infowijzer 15 I n w e r k i n g t r e d i n g W e t d e e l g e s c h i l p r o c e d u r e v o o r letsel- en overlijdensschade 17 Vernieuwing Wajong 18 Premierenseignering voor verzekeraars 20 Wijzigingen dekking basisverzekering 21

4

5 a ctuele ontwikkelingen

6 Wft Schade Particulieren Gedragscode geinformeerde verlenging en contractstermijnen O m d e c o n s u m e n t e e n o p t i m a l e k e u z e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n z i j n e r r e g e l s o p g e s t e l d o v e r d e c o n t r a c t s d u u r, d e v e r l e n g i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n v e r z e k e r i n g e n. D e z e r e g e l s zijn vastgelegd in de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen. Er is een gedragscode voor particuliere verzekeringen en een voor zakelijke verzekeringen. G e d r a g s c o d e g e ï n f o r m e e r d e v e r l e n g i n g e n e n c o n t r a c t s t e r m i j n e n particuliere schade- en inkomensverzekeringen D e g e d r a g s c o d e g e l d t v o o r : nieuwe particuliere schadeverzekeringen vanaf 1 januari 2010; bestaande particuliere schadeverzekeringen wanneer die zijn of worden verlengd na 1 maart 2010; nieuwe particuliere inkomensverzekeringen vanaf 1 juli 2010; bestaande particuliere inkomensverzekeringen wanneer die zijn of worden verlengd na 1 oktober Nieuwe Particuliere schade- en inkomensverzekeringen Uitgangspunt is dat particuliere schade- en inkomensverzekeringen worden afgesloten voor één jaar. Langer kan, maar de verzekeringnemer moet hiervoor dan uitdrukkelijk kiezen door een tweede handtekening te zetten bij aanvang van de verzekering. O o k b i j e e n e l e k t r o n i s c h e a a n v r a a g m o e t v e r z e k e r d e e e n u i t d r u k k e l i j k e k e u z e m a k e n v o o r e e n c o n t r a c t s t e r m i j n l a n g e r d a n é é n j a a r. B i j v o o r b e e l d d o o r h e t a a n v i n k e n v a n e e n e x t r a t e k s t b l o k. D e g e k o z e n c o n t r a c t s d u u r w o r d t v e r m e l d o p h e t p o l i s b l a d. E r w o r d e n d i v e r s e b e g r i p p e n g e b r u i k t v o o r d e d a t u m w a a r o p d e v e r z e k e r i n g e i n d i g t o f w o r d t v e r l e n g d : e x p i r a t i e d a t u m, p r o l o n g a t i e d a t u m o f c o n t r a c t s v e r v a l d a t u m. Verlenging en opzegging van 1-jarige particuliere schade- en inkomensverzekeringen Na afloop van de contractstermijn wordt het contract automatisch verlengd voor weer e e n j a a r. D e v e r z e k e r a a r m o e t d e v e r z e k e r d e v o o r a f o p d e h o o g t e s t e l l e n v a n d e z e automatische verlenging. N a d e z e v e r l e n g i n g h e e f t d e v e r z e k e r d e h e t r e c h t o m d e v e r z e k e r i n g o p i e d e r m o m e n t op te zeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand. Verlenging en opzegging van meerjarige particuliere schade- en inkomensverzekeringen O o k b i j v e r l e n g i n g v a n m e e r j a r i g e c o n t r a c t e n z a l v e r z e k e r a a r d e v e r z e k e r d e i n f o r m e r e n o v e r d e v e r l e n g i n g. Ve r z e k e r d e m o e t w e e r e e n b e w u s t e k e u z e m a k e n v o o r d e d u u r v a n h e t c o n t r a c t. Als hij kiest voor een duur langer dan een jaar dan zal hij weer een dubbele handtek e n i n g m o e t e n p l a a t s e n, n e t z o a l s b i j h e t a a n g a a n v a n h e t c o n t r a c t. A l s h i j k i e s t v o o r een contractstermijn van één jaar dan heeft hij ook het maandelijkse opzegrecht. 6

7 A a n pa s s i n g o v e r e e n k o m s t B r a n d v e r z e k e r a a r s m e t H y p o t h e c a i r financiers S t e l d a t e e n h y p o t h e c a i r f i n a n c i e r e e n h y p o t h e e k h e e f t a f g e g e v e n o p e e n g e b o u w. E r o n s t a a t s c h a d e a a n d i t g e b o u w e n e r w o r d t e e n s c h a d e v e r g o e d i n g u i t g e k e e r d o p d e verzekering van het gebouw. De hypothecair financier heeft dan recht op het ontvangen van deze schadevergoeding (artikel 3:229 van het Burgerlijk Wetboek). Wft Schade Particulieren De verzekeraar moet echter wel weten dat er een financier is en dat deze de vergoeding wil ontvangen. Als de hypothecair financier weet dat er een schade is voorgevall e n d a n k a n h i j z i c h m e l d e n b i j d e v e r z e k e r a a r. A l s d e h y p o t h e c a i r f i n a n c i e r n i e t v a n d e s c h a d e o p d e h o o g t e i s, d a n z o u d e v e r z e k e r a a r d e h y p o t h e c a i r f i n a n c i e r k u n n e n inlichten. Het Verbond van Verzekeraars heeft, namens de Brandverzekeraars, een overeenk o m s t g e s l o t e n m e t h e t C o n t a c t o r g a a n H y p o t h e c a i r F i n a n c i e r s. I n d e z e o v e r e e n k o m s t z i j n a f s p r a k e n g e m a a k t h o e v e r z e k e r a a r m o e t h a n d e l e n a l s h i j t e m a k e n k r i j g t m e t e e n schade aan een verzekerd gebouw. Betalingsbevoegdheid van de verzekeraar. D e v e r z e k e r a a r m a g b e t a l i n g e n t o t e n m e t , - r e c h t s t r e e k s a a n d e v e r z e k e r d e uitkeren. Na betaling vervalt het wettelijk pandrecht van de hypothecair financier. Onderzoeksplicht van verzekeraar. D e b r a n d v e r z e k e r a a r m o e t o n d e r z o e k e n o f h e t g e b o u w h y p o t h e c a i r i s v e r b o n d e n e n z o ja bij wie, indien: het schadebedrag hoger is dan ,- of; het schadebedrag hoger is dan ,- en er een derdenbeslag is gelegd. D e h y p o t h e c a i r f i n a n c i e r g e e f t a a n o f h i j h e t s c h a d e b e d r a g ( d e e l s ) z e l f w i l o n t v a n g e n of dat er aan de verzekerde kan worden uitgekeerd. Als er aan de verzekerde mag worden uitgekeerd dan moet de hypothecair financier dit schriftelijk aan de brandverzekeraar mededelen. Bovendien vervalt hiermee zijn wettelijk pandrecht. Voorbeeld onderzoeksplicht verzekeraar E s t h e r o n t v a n g t a l s s c h a d e b e h a n d e l a a r e e n c l a i m o p e e n v a s t g o e d v e r z e k e r i n g. De raming is ,-. Ze hoeft geen stappen te ondernemen. Een dag na de melding wordt de raming bijgesteld naar ,-. Volgens de overe e n k o m s t z a l z e n u o n d e r z o e k e n o f h e t g e b o u w i s b e l a s t m e t e e n h y p o t h e e k. A l s d i t zo is, zoekt ze uit wie de hypothecair financier is. Aan deze financier vraagt zij of ze d e v e r g o e d i n g a a n d e v e r z e k e r d e k a n u i t k e r e n. 7

8 Wft Schade Particulieren D e g e h e l e o v e r e e n k o m s t i s t e v i n d e n o p d e w e b s i t e v a n h e t Ve r b o n d v a n Ve r z e k e r a a r s (www.verzekeraars.nl) 8

9 opening Website Waarborgfonds Motorverkeer H e t Wa a r b o r g f o n d s b e s c h e r m t b e n a d e e l d e n d i e f i n a n c i ë l e s c h a d e h e b b e n g e l e d e n a l s gevolg van schade veroorzaakt door een motorrijtuig. Sinds oktober 2010 kunnen benad e e l d e n o n l i n e e e n c l a i m i n d i e n e n v i a d e w e b s i t e v a n h e t Wa a r b o r g f o n d s (www.wbf.nl) wanneer een geparkeerde auto is beschadigd door een onbekend motorrijtuig. Het Waarborgfonds streeft ernaar om begin 2012 de website gereed te hebben voor de melding van alle soorten schades. Wft Schade Particulieren E e n b e n a d e e l d e k a n a l l e e n e e n b e r o e p d o e n o p h e t Wa a r b o r g f o n d s M o t o r v e r k e e r a l s hij schade heeft geleden door een 1. onbekend motorrijtuig; 2. onverzekerd motorrijtuig; 3. gestolen motorrijtuig; 4. motorrijtuig dat verzekerd is bij een verzekeraar die failliet is; 5. m o t o r r i j t u i g v a n e e n v r i j g e s t e l d e g e m o e d s b e z w a a r d e ( e n d e b e n a d e e l d e k a n met deze gemoedsbezwaarde zelf de schade niet (helemaal) verrekenen). S i n d s o k t o b e r k a n h e t i n d i e n e n v a n e e n v e r z o e k t o t s c h a d e v e r g o e d i n g b i j h e t Waarborgfonds ook online. Dit is alleen mogelijk in de situatie dat een geparkeerde auto van een benadeelde is beschadigd door een onbekend motorrijtuig. O p d e s i t e v a n h e t Wa a r b o r g f o n d s k u n n e n b e n a d e e l d e n e e n c l a i m i n d i e n e n d o o r h e t invoeren van een aantal gegevens: Burgerservicenummer en geboortedatum Kenteken van de beschadigde auto Schadedatum Plaats van de schade op de auto Locatie waar de schade is ontstaan Schadebedrag Contactgegevens benadeelde Is er wel of geen aangifte gedaan? K o r t e e n b o n d i g e o m s c h r i j v i n g v a n w a t v o o r a f g i n g a a n d e o n t d e k k i n g v a n d e schade D e n o o d z a k e l i j k e g e t u i g e n v e r k l a r i n g ( e n ) k u n n e n d i r e c t w o r d e n t o e g e v o e g d o f o p e e n later moment. O m e e n s c h a d e d o o r e e n o n b e k e n d e v e r o o r z a k e r t e k u n n e n c l a i m e n b i j h e t Waarborgfonds moet de benadeelde zich binnen 14 dagen aantoonbaar hebben inges p a n n e n o m d e i d e n t i t e i t v a n d i e v e r o o r z a k e r t e a c h t e r h a l e n ( e e n p o l i t i e a a n g i f t e, e e n buurtonderzoek of een advertentie). Bij materiële schade, veroorzaakt door een onbekende dader geldt een eigen risico van 250 per benadeelde. 9

10 Wft Schade Particulieren Voorbeeld schade aan geparkeerde auto P i e t p a r k e e r t z i j n a u t o b i j h e m i n d e s t r a a t e n g a a t n a a r h u i s. D e v o l g e n d e m o r g e n z i e t P i e t s c h a d e a a n z i j n a u t o. P i e t h e e f t g e e n i d e e w i e d e d a d e r i s o f w a t e r p r e c i e s i s g e b e u r d. Vo o r h i j e e n c l a i m b i j h e t Wa a r b o r g f o n d s k a n i n d i e n e n, m o e t v a s t s t a a n d a t z i j n a u t o o n b e s c h a d i g d o p d i e p l e k h e e f t g e p a r k e e r d e n d a t e r d a a r n a n i e t m e e r m e e i s g e r e d e n. H i j m o e t o o k b e w i j z e n d a t d e s c h a d e i s v e r o o r z a a k t d o o r e e n a n d e r motorvoertuig. Zijn eigen verklaring alléén is onvoldoende bewijs. P i e t h e e f t g e t u i g e n n o d i g d i e h e b b e n g e z i e n d a t z i j n a u t o i s a a n g e r e d e n d o o r e e n a n d e r m o t o r v o e r t u i g o f d a t z i j n a u t o i n d e r d a a d o n b e s c h a d i g d w a s g e p a r k e e r d e n d a a r n a n i e t m e e r i s v e r p l a a t s t. Z i j m o e t e n h u n v e r k l a r i n g e v e n t u e e l v o o r e e n r e c h t e r willen herhalen. Misschien zijn er ook wel stille getuigen zoals afgereden onderdelen van een ander e a u t o, g l a s s c h e r v e n, m o d d e r u i t e e n s p a t b o r d o f l a k s p o r e n. O p n i e u w g e l d t d a t P i e t z i j n e i g e n v e r k l a r i n g h i e r o v e r n i e t g e n o e g i s. E n o m v a s t t e s t e l l e n o f d e s c h a d e w e l d o o r e e n m o t o r v o e r t u i g i s v e r o o r z a a k t, s c h a k e l t h e t Waarborgfonds vaak een schade-expert in. Bron: Website Waarborgfonds 10

11 Het 'Hangmat-arrest' (HR ) Op 8 oktober 2010 heeft de Hoge Raad een opmerkelijke uitspraak gedaan over de r e i k w i j d t e v a n d e r i s i c o a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r g e b r e k e n i n o n r o e r e n d e z a k e n. A l s e e n o n r o e r e n d e z a a k i n b e z i t i s b i j m e e r d e r e p e r s o n e n e n é é n v a n d e z e b e z i t t e r s l i j d t s c h a d e a l s g e v o l g v a n e e n g e b r e k i n d e o n r o e r e n d e z a a k, d a n k a n d e z e b e n a d e e l d e b e z i t t e r d e s c h a d e d e e l s v e r h a l e n o p d e m e d e b e z i t t e r s. D e u i t s p r a a k v a n d e H o g e R a a d s t a a t i n m i d d e l s b e k e n d a l s h e t h a n g m a t - a r r e s t. Wft Schade Particulieren Situatie 'Hangmat-arrest' E e n j a r i g e v r o u w b e v e s t i g t o p 1 3 j u l i e e n h a n g m a t a a n e e n p i l a a r d i e i n d e t u i n v a n h a a r w o n i n g s t a a t. A l s d e v r o u w i n d e h a n g m a t l i g t, b r e e k t d e p i l a a r k o r t boven de grond af en komt deze op de vrouw terecht. Zij loopt hierbij een hoge d w a r s l a e s i e o p e n b r e e k t o n d e r a n d e r e h a a r k a a k e n n e u s. D e v r o u w o n d e r g a a t i n t e n s i e v e r e v a l i d a t i e, m a a r z a l a l s g e v o l g v a n h e t o n g e v a l d e r e s t v a n h a a r l e v e n moeten doorbrengen in een rolstoel. Zij kan haar armen en benen niet meer gebruiken en is dus afhankelijk van de zorg van derden. De vrouw is samen met haar partner gezamenlijk eigenaar van de opstal, waarvan de pilaar een onderdeel uitmaakt. Zij hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor p a r t i c u l i e r e n a f g e s l o t e n w a a r z i j b e i d e n o p v e r z e k e r d z i j n. U i t o n d e r z o e k b l i j k t d a t d e p i l a a r n i e t g e v u l d i s m e t g e w a p e n d b e t o n, m a a r m e t l o s p u i n w a a r d o o r s c h e u r v o r m i n g kon ontstaan. Claim De vrouw stelt haar partner als (mede)bezitter van de pilaar aansprakelijk op grond v a n a r t. 6 : B W v o o r d e d o o r h a a r o p g e l o p e n s c h a d e. D e v r o u w d i e n t d e c l a i m i n op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Uitspraak Hoge Raad De Hoge Raad moest eerst beoordelen of de intentie van art. 6:174 BW is om medeb e z i t t e r s t e b e s c h e r m e n. D e r i s i c o a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g r o n d v a n a r t. 6 : B W i s bedoeld om te voorkomen dat een benadeelde geen verhaal heeft op een aansprakel i j k e p a r t i j v a n w e g e h e t b e w i j s r i s i c o. D o o r d e l a n g e l e v e n s d u u r v a n g e b o u w e n k a n h e t zeer lastig of zelfs onmogelijk zijn om nog aan te tonen dat het gebrek ontstaan is door een fout tijdens de bouw of door achterstallig onderhoud. De risicoaansprakelijkh e i d u i t a r t. 6 : B W z o r g t e r v o o r d a t d e b e n a d e e l d e z i c h k a n w e n d e n t o t d e g e n e t o t wiens vermogen de opstal behoort (de bezitter). 11

12 Wft Schade Particulieren De Hoge Raad komt tot de conclusie dat ook de benadeelde die tevens medebezitter is h e t r e c h t h e e f t o m d e g e n e t o t w i e n s v e r m o g e n h e t b e z i t h o o r t a a n t e s p r e k e n. D e H o g e R a a d v i n d t d a t d e z e u i t s p r a a k n a a r m a a t s c h a p p e l i j k e o p v a t t i n g e n h e t b e s t e de belangen dient van alle partijen (de benadeelde, de bezitters en de aansprakelijkh e i d s v e r z e k e r a a r ). O m d a t d e b e n a d e e l d e z e l f o o k m e d e b e z i t t e r i s, m o e t z i j z e l f h e t eigen aandeel in de opstal dragen. Een belangrijke factor in de beslissing van de Hoge Raad was ook de eenvoudige w i j z e w a a r o p b e z i t t e r s v a n e e n o p s t a l z i c h k u n n e n v e r z e k e r e n t e g e n d e r i s i c o s v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e v o o r t v l o e i e n u i t a r t. 6 : B W. D e AV P b i e d t o v e r h e t a l g e m e e n d e k k i n g v o o r d e z e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n b i e d t s t a n d a a r d o o k d e k k i n g v o o r o n d e r l i n g e letselschade. Alleen onderlinge zaakschade wordt uitgesloten. Reikwijdte van de uitspraak H e t a r r e s t l i j k t n i e t a l l e e n v a n t o e p a s s i n g t e z i j n o p d e r i s i c o a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r gebrekkige onroerende zaken (6:174 BW), maar ook op de risicoaansprakelijkheid v o o r g e b r e k k i g e r o e r e n d e z a k e n ( 6 : B W ) e n d i e r e n ( 6 : B W ). E r i s h i e r o v e r n o g g e e n u i t s p r a a k g e d a a n d o o r d e H o g e R a a d e n d e m e n i n g e n b i n n e n d e a d v o c a t u u r z i j n h i e r o v e r n o g v e r d e e l d. H e t a r g u m e n t v a n d e l a n g e l e v e n s d u u r s p e e l t b i j r o e r e n d e zaken en dieren geen rol, het belang dat een benadeelde zijn schade relatief eenvoudig kan verhalen en de verzekeringsmogelijkheden wel. Consequenties voor de AVP O f d e u i t s p r a a k v a n d e H o g e R a a d g e v o l g e n h e e f t v o o r d e AV P m o e t w o r d e n a f g e w a c h t. D e H o g e R a a d k w a m i n i e d e r g e v a l t o t d e c o n c l u s i e d a t v e r z e k e r a a r n i e t a a n g e t o o n d heeft dat de verzekerbaarheid van de AVP in het geding kwam. Onder verzekerbaarheid wordt verstaan de mogelijkheid die een verzekerde heeft om een tegen een acceptab e l e e n b e t a a l b a r e p r e m i e e e n r i s i c o a f t e d e k k e n. D e t o e k o m s t z a l u i t w i j z e n o f v e r z e k e r a a r s s t a p p e n g a a n o n d e r n e m e n n u d e d e k k i n g v a n d e AV P r u i m e r i s d a n z i j v e r w a c h t h a d d e n. Ve r z e k e r a a r s z o u d e n h e t r i s i c o z o a l s beschreven kunnen uitsluiten of een premieverhoging kunnen doorvoeren. 12

13 invoering Kwaliteitscode Rechtsbijstand O m d e k w a l i t e i t v a n j u r i d i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g a a n k l a n t e n t e k u n n e n w a a r b o r g e n e n toetsen is op 1 april 2011 de Kwaliteitscode Rechtsbijstand ingevoerd. Met de invoer i n g v a n d e K w a l i t e i t s c o d e w i l d e v e r z e k e r i n g s b r a n c h e b e r e i k e n d a t h e t v o o r d e k l a n t d u i d e l i j k i s d a t d e v e r z e k e r a a r d e r e g i e h e e f t b i j d e j u r i d i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g. O o k worden er eisen gesteld aan de kwaliteit en deskundigheid van de rechtshulpverlener. Wft Schade Particulieren D e K w a l i t e i t s c o d e i s b e s t e m d v o o r a l l e r e c h t s b i j s t a n d v e r z e k e r a a r s d i e b i j h e t Ve r b o n d van Verzekeraars zijn aangesloten en de juridisch zelfstandige schaderegelingsk a n t o r e n d i e l i d o f b u i t e n g e w o o n l i d z i j n v a n h e t Ve r b o n d. J u r i d i s c h z e l f s t a n d i g schaderegelingskantoren zijn kantoren waaraan een rechtsbijstandverzekeraar de w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a f h a n d e l i n g v a n g e s c h i l l e n h e e f t u i t b e s t e e d, zoals SRK Rechtsbijstand. D e r e g e l i n g d i e a a n d e K w a l i t e i t s c o d e i s v e r b o n d e n, e n d i e i s i n g a a n o p 1 a p r i l , heeft een looptijd van drie jaar. Na afloop van deze periode wordt de regeling stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij anders wordt overeengekomen. Op grond van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand moet de juridische dienstverlening voldoen aan de volgende uitgangspunten: Het belang van de klant voorop. Aan het begin van de behandeling wordt het te verwachten resultaat besproken. D e j u r i s t m a g z i c h o o k n i e t l a t e n l e i d e n d o o r d e b e l a n g e n v a n e e n a n d e r e b e t r o k k e n p a r t i j. Zorgvuldigheid en deskundigheid. Voortvarendheid. De klant mag een proactieve houding verwachten van de jurist. Verlenen van passende rechtshulp. D e r e c h t s h u l p v e r l e n e r z a l s t e e d s o n d e r z o e k e n o f h e t d a a d w e r k e l i j k i n h e t belang van de klant is om een gerechtelijke procedure te voeren of dat de zaak kan worden afgehandeld met een regeling in der minne. Integriteit en vertrouwelijkheid. De rechtshulpverlener : gaat vertrouwelijk om met de informatie en stukken over de zaak; z a l a l e r t z i j n o p t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n z o a l s z a k e n w a a r b i j b e i d e p a r t i j e n bij dezelfde verzekeraar verzekerd zijn; is niet persoonlijk betrokken bij de zaak die hij behandelt; zal geen onjuiste informatie verstrekken waarvan hij had kunnen weten dat deze onjuist is; zal geldbedragen die bestemd zijn voor de klant binnen vijf dagen doorbetalen. Fatsoenlijke behandeling van alle partijen waarmee contact is. 13

14 Wft Schade Particulieren D e r e c h t s b i j s t a n d v e r z e k e r a a r m o e t o p h e l d e r e w i j z e c o m m u n i c e r e n m e t h a a r k l a n t e n e n m o e t a l s e e n z a a k n i e t i n b e h a n d e l i n g w o r d t g e n o m e n d i t s c h r i f t e l i j k m e d e d e l e n a a n d e k l a n t. D e w e b s i t e v a n d e v e r z e k e r a a r m o e t d u i d e l i j k e v e r w i j z i n g e n b e v a t t e n n a a r d e klachtenprocedure bij het Kifid. Ook moet er informatie op staan over de geschillenregeling en de mogelijkheden van het inschakelen van een eigen advocaat. D e g e s c h i l l e n r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g a l s e r e e n b l i j v e n d m e n i n g s v e r s c h i l i s t u s s e n d e r e c h t s b i j s t a n d v e r z e k e r a a r e n d e k l a n t o v e r d e h a a l b a a r h e i d o f d e a a n p a k v a n d e zaak. Op grond van de regeling wordt de zaak dan voorgelegd aan een bindend adviseur voor een second opinion. D e k o s t e n v a n d e b i n d e n d a d v i s e u r k o m e n v o o r r e k e n i n g van de rechtsbijstandverzekeraar. Bij een melding van een zaak meldt een rechtsbijstandverzekeraar binnen vijf werkd a g e n o f d e z a a k o n d e r d e d e k k i n g v a l t e n w i e d e z a a k z a l b e h a n d e l e n. I n h e t v e r v o l g v a n d e z a a k w o r d t d e k l a n t o p d e h o o g t e g e h o u d e n v a n d e v o o r t g a n g. Alle rechtshulpverleners moeten in het bezit zijn van een goede vooropleiding en krijgen een passende basisopleiding bij aantreden. Daarnaast moeten zij permanente educatie volgen. De rechtsbijstandverzekeraar moet ook beschikken over een kwaliteitssysteem dat zich richt op het meten, borgen en verbeteren van de kwaliteit van rechtshulp. D e k w a l i t e i t s c o d e v a l t o n d e r d e ' b i n d e n d e z e l f r e g u l e r i n g ' v a n h e t Ve r b o n d e n n a l e v i n g van de code wordt periodiek getoetst door de Stichting toetsing verzekeraars. 14

15 Introductie Letselschade infowijzer De Gedragscode Behandeling Letselschade stelt bij de behandeling van een letselschade het slachtoffer centraal en biedt spelregels voor de relatie tussen slachtoffers, v e r z e k e r a a r s e n b e l a n g e n b e h a r t i g e r s. I n d e G e d r a g s c o d e w o r d t h e t g e b r u i k v a n e e n c h e c k l i s t b i j d e u i t w i s s e l i n g v a n i n f o r m a t i e a a n b e v o l e n. Het resultaat van deze aanbeveling is de introductie van de Letselschade Infowijzer door de Letselschade Raad. Deze Raad is opgericht om meer bij te dragen aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in alle facetten van het schaderegelingsp r o c e s. D e d i g i t a l e v e r s i e v a n d e L e t s e l s c h a d e I n f o w i j z e r i s t e v i n d e n o p d e w e b s i t e van de Letselschade Raad (www.deletselschaderaad.nl). Wft Schade Particulieren Om een letselschade goed te kunnen behandelen en een passende schadevergoeding te kunnen vaststellen is informatie nodig. Deze informatie zal vooral bij het slachtoff e r w o r d e n o p g e v r a a g d. D e L e t s e l s c h a d e R a a d h e e f t e e n t o e l i c h t i n g o p g e s t e l d w a a r i n p e r o n d e r w e r p e e n u i t l e g w o r d t g e g e v e n w a a r o m b e p a a l d e v r a g e n w o r d e n g e s t e l d e n w a t h e t b e l a n g i s v a n d i e i n f o r m a t i e. O o k s t a a t e r s o m s v e r m e l d w a n n e e r h e t j u i s t n i e t noodzakelijk is om de gevraagde informatie te verstrekken. D e L e t s e l s c h a d e I n f o w i j z e r k e n t e e n v e r d e l i n g i n v e r k e e r s z a k e n e n n i e t - v e r k e e r s z a k e n. Beide worden onderverdeeld in de hoofdrubrieken: Vaststellen aansprakelijkheid; Materiële schade; Verlies van arbeidsvermogen en/of zelfwerkzaamheid; Huishoudelijke hulp; Overlijden; Zelfstandigen; Beroepsziekten (alleen bij niet-verkeerszaken). Binnen de hoofdrubrieken worden specifieke onderwerpen benoemd waarover vragen gesteld kunnen worden. 15

16 Wft Schade Particulieren Voorbeeld Letselschade Infowijzer Titel Niet-verkeerszaken Hoofdrubriek O2.0 Materiele schade Onderwerp O2.2 Aankoopnota D e a a n k o o p n o t a i s e e n b e w i j s v a n a a n s c h a f. O p d e a a n k o o p n o t a s t a a t v e r m e l d o n d e r m e e r d e d a t u m v a n a a n s c h a f, w i j z e v a n b e t a l i n g, b e d r a g v a n a a n k o o p e n / o f d e garantie. Vo o r d e b e p a l i n g v a n d e o m v a n g v a n d e s c h a d e i s d e a a n k o o p n o t a v a n b e l a n g. S c h a d e w o r d t i n p r i n c i p e v e r g o e d t e g e n d a g w a a r d e o f h e r s t e l k o s t e n. D e d a g w a a r d e i s d e w a a r d e v a n e e n z a a k i n d e s t a a t w a a r i n d e z e z i c h o p e e n b e p a a l d e d a g ( b i j v o o r b e e l d d e d a g v o o r h e t v o o r v a l / o n g e v a l ) b e v i n d t. H e t i s d u s m o g e l i j k d a t u voor de dagwaarde geen gelijksoortig nieuw object kan terugkopen. Ve e l a l v r a a g t d e a a n s p r a k e l i j k e v e r z e k e r a a r d e a a n k o o p n o t a o p w a n n e e r h e t e e n k l e i n e s c h a d e b e t r e f t e n / o f u h e t b e s c h a d i g d e o b j e c t i n m i d d e l s h e b t w e g g e g o o i d. H e t i n s c h a k e l e n v a n e e n e x p e r t i s s o m s d u u r d e r d a n h e t v e r g o e d e n v a n d e s c h a d e. Vandaar dat een verzekeraar soms alleen de aankoopnota opvraagt. 16

17 I n w e r k i n g t r e d i n g W e t d e e l g e s c h i l p r o c e d u r e v o o r l e t s e l - e n overlijdensschade D e a f h a n d e l i n g v a n l e t s e l - o f o v e r l i j d e n s s c h a d e s n e e m t o v e r h e t a l g e m e e n e e n g e r u i m e t i j d i n b e s l a g. R e g e l m a t i g l o o p t d e b e h a n d e l i n g v a n d e s c h a d e v e r t r a g i n g o p o m d a t e r e e n m e n i n g s v e r s c h i l o n t s t a a t o v e r e e n b e p a a l d d e e l v a n d e z a a k. D e a f w i k k e l i n g v a n d e s c h a d e l o o p t a l s g e v o l g d a a r v a n v a s t, z o d a t h e t u i t e i n d e l i j k n o o d z a k e l i j k w o r d t o m de gehele zaak voor de rechter te brengen. Wft Schade Particulieren De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade g e e f t d e b e i d e partijen de mogelijkheid om een meningsverschil in een letselschadezaak als deelg e s c h i l v o o r d e r e c h t e r t e b r e n g e n. A l s d e r e c h t e r u i t s p r a a k h e e f t g e d a a n o v e r h e t deelgeschil, kunnen de onderhandelingen over de gehele zaak weer buiten het gerecht worden voortgezet. Het is niet mogelijk om tegen de uitspraak van deelgeschilprocedure in hoger beroep te gaan. Om deze procedure kan gevraagd worden door zowel het slachtoffer als de aansprakelijke partij of zijn verzekeringsmaatschappij. Partijen kunnen zelfstandig een procedure aanvragen of gezamenlijk. Voorbeelden van deelgeschillen zijn, geschillen over De aansprakelijkheidsvraag; Het carrièreperspectief van het slachtoffer; Het meewerken aan een deskundigenonderzoek; De behoefte aan huishoudelijke hulp; Het percentage eigen schuld; De reikwijdte schadebeperkingsplicht; Inzage in de patiëntenkaart; De advocaatkosten; De looptijd van verlies van arbeidsvermogen; Het smartengeld. D e r e c h t e r z a l b i j e l k v e r z o e k t o t e e n d e e l g e s c h i l p r o c e d u r e d e a f w e g i n g m a k e n o f e e n o p l o s s i n g v a n h e t d e e l g e s c h i l b i j d r a a g t a a n e e n d e f i n i t i e v e a f r o n d i n g v a n d e v o l l e d i g e z a a k. H e t d o e l v a n d e p r o c e d u r e i s d a n o o k o m d e m o e i z a m e o n d e r h a n d e l i n g e n t u s s e n d e b e i d e p a r t i j e n n a h e t o p l o s s e n v a n h e t d e e l g e s c h i l w e e r o p g a n g t e h e l p e n. D e k o s t e n v a n d e d e e l g e s c h i l p r o c e d u r e k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a a n s p r a k e l i j k e p a r t i j o f d i e n s v e r z e k e r a a r. Te n z i j e r s p r a k e i s v a n g e d e e l d e s c h u l d. I n d a t g e v a l z u l l e n niet de volledige kosten vergoed worden. De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade is per 1 juli 2010 in werking getreden. 17

18 Wft Schade Particulieren Vernieuwing Wajong P e r 1 j a n u a r i i s d e Wa j o n g a a n g e p a s t. I n d e ' o u d e ' Wa j o n g s t o n d h e t r e g e l e n v a n een uitkering centraal. Uitgangspunt van de vernieuwde Wajong is om jonggehandicapt e n e n s t u d e n t e n d i e a r b e i d s o n g e s c h i k t r a k e n o n d e r s t e u n i n g t e b i e d e n b i j h e t v i n d e n o f b e h o u d e n v a n w e r k. A l s b l i j k t d a t e e n j o n g g e h a n d i c a p t e n i e t ( v o l d o e n d e ) i n k o m e n k a n verdienen dan heeft de jonggehandicapte recht op een Wajong-uitkering. N a h e t a a n v r a g e n v a n d e Wa j o n g - u i t k e r i n g w o r d t d e j o n g g e h a n d i c a p t e g e k e u r d d o o r het UWV. Met de vernieuwing van de Wajong is de indeling in arbeidsongeschiktheidsk l a s s e n o m d e h o o g t e v a n d e u i t k e r i n g t e b e p a l e n, l o s g e l a t e n. D e j o n g g e h a n d i c a p t e wordt nu ingedeeld in één van de volgende groepen: Kan werken; Gaat naar school of studeert; Kan nu nog niet werken, maar later wel; Kan niet meer werken. Jonggehandicapte kan werken: arbeids- en inkomensondersteuning A l s d e u i t k o m s t v a n h e t o n d e r z o e k i s d a t d e j o n g g e h a n d i c a p t e k a n w e r k e n, d a n h e e f t hij recht op arbeids- en inkomensondersteuning. Arbeidsondersteuning De jonggehandicapte maakt samen met een arbeidsdeskundige een arbeidsp a r t i c i p a t i e p l a n w a a r i n s t a a t w e l k e o n d e r s t e u n i n g n o d i g i s. De ondersteuning kan onder andere bestaan uit werkplekaanpassing, vervoersv o o r z i e n i n g, j o b c o a c h i n g, s c h o l i n g e n b e g e l e i d i n g b i j h e t v i n d e n v a n w e r k. N a h e t o p s t e l l e n v a n h e t p a r t i c i p a t i e p l a n v o l g t d e b e s l i s s i n g o v e r d e h o o g t e v a n de Wajong-uitkering. Inkomensondersteuning vanuit de Wajong De jonggehandicapte heeft recht op een uitkering die aanvult tot een percentage van het minimum(jeugd)loon. Als een jonggehandicapte tot 20% van het minimumloon verdient, dan vult de Wajong de uitkering aan tot 75% van het m i n i m u m l o o n. Als er meer verdient wordt dan 20% van het minimumloon, dan mag de jonggehandicapte de helft van het extra verdiende houden. De uitkering kan dan maximaal aanvullen tot 100% van het minimum loon. Als een jonggehandicapte nog op school zit, ontvangt hij een uitkering van 25% van het minimumloon. Jonggehandicapte kan niet meer werken: 75% van het minimumloon A l s u i t h e t U W V- o n d e r z o e k b l i j k t d a t d e j o n g g e h a n d i c a p t e n i e t k a n w e r k e n, h e e f t d e jonggehandicapte recht op een Wajong uitkering van 75% van het minimumloon. 18