Uitspraken op beroep en hoger beroep inzake bouwvergunningen woning en stallingsruimte aan de Scheidingstraat te Elshout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitspraken op beroep en hoger beroep inzake bouwvergunningen woning en stallingsruimte aan de Scheidingstraat te Elshout"

Transcriptie

1 Onderwerp Zaaknummer: OLOGJvB06 Uitspraken op beroep en hoger beroep inzake bouwvergunningen woning en stallingsruimte aan de Scheidingstraat te Elshout Collegevoorstel Inleiding Op 29 februari 2008 respectievelijk 17 april 2008 is bouwvergunning verleend voor het bouwen van een woning respectievelijk stallingsruimte aan de Scheidingsstraat te Elshout (Brok). Ten aanzien van deze vergunningen is een bezwaar- en beroepsprocedure doorlopen (reclamanten: Van Dijk en Fitters). Op 23 juli 2010 heeft de rechtbank 's-hertogenbosch de beroepen ongegrond verklaard en op 7 januari 2011 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een hierop gevolgd hoger beroep ongegrond verklaard. Hangende de beroepsprocedure bij de rechtbank is ook nog een wrakingsverzoek (vermeend schadelijden rechterlijke onpartijdigheid) door betrokkenen bij die rechtbank ingediend. Dit is eveneens afgewezen. Feitelijke informatie De belangrijkste punten uit het besluit van de rechtbank op de beroepschriften zijn als volgt samen te vatten: - De beslissing op bezwaar is terecht in mandaat genomen; - Voor het rooien van de haag is geen aanlegvergunning benodigd. Bovendien is van een landschappelijk zeer waardevol karakter niet gebleken; - Er is sprake van een voorgevelrooilijn op de plankaart. Er is geen beletsel voor de toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid voor de realisering van nieuwe woningen. Aan belang vergunninghouder kon daarbij redelijkerwijs groter gewicht worden toegekend dan aan belang appellanten; - De overschrijding van de maximale bebouwingsdiepte van 15 meter is gevolg van schuine (acceptabele) situering op perceel en doet zich slechts aan één zijde voor. De vrijstelling hiertoe is reeds bij primaire besluit verleend en behoeft in beslissing op bezwaar niet nogmaals; - Een redelijke wetsuitleg van het bepaalde met betrekking tot de in acht te nemen afstand van 3 meter tot de niet aan de weg gelegen perceelsgrens brengt met zich dat dit slechts toe ziet op het hoofdgebouw (en niet op aan- en uitbouwen). Het hoger beroep, ingediend door gemachtigde ing. A.M.L. van Rooij van EKC Sint-Oedenrode, is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kennelijk ongegrond bevonden vanwege het niet ingegaan zijn op hetgeen de rechtbank aan haar oordeel ten grondslag heeft gelegd. Afweging Lezende de 92 pagina s tellende nadere motivering van het hoger beroepschrift kan ik de Afdeling volgen in haar uitspraak. Voor verdere inhoud verwijs ik kortheidshalve naar bijgevoegde uitspraken en de bijbehorende dossiers. 1

2 Onderwerp Zaaknummer: OLOGJvB06 Uitspraken op beroep en hoger beroep inzake bouwvergunningen woning en stallingsruimte aan de Scheidingstraat te Elshout Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure vervolgstappen Geen, procedure is afgerond. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2

3 Onderwerp Zaaknummer: OLOGJvB06 Uitspraken op beroep en hoger beroep inzake bouwvergunningen woning en stallingsruimte aan de Scheidingstraat te Elshout BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 22 februari 2011; gelet op: Algemene wet bestuursrecht; besloten: voor kennisgeving aan te nemen (1) de bijgevoegde uitspraak van de rechtbank d.d. 23 juli 2010 tot ongegrond verklaring van de beroepschriften en (2) de bijgevoegde uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 7 januari 2011 tot ongegrond verklaring van het hoger beroep, beiden betrekking hebbende op de verleende bouwvergunningen voor de bouw van een woning en een stallingsruimte aan de Scheidingstraat te Elshout. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3

4 Raad vanxtate Afdeling bestuursrechtspraak INGE'K(,)UEN 1 0 JAN Gemeente ri<"'...,j'-'..;n ')/OO~S;;}u't.C-. 0(0(;, College van burgemeester en wethouders van Heusden Postbus AA VLlJMEN t-0-<.l k Z_6t_ -...k vt r;z, Datum Ons nummer Uw kenmerk 7 januari /2/H1 J.E.W. van Baardwijk Onderwcrp Van Dijk en anderen/bw Heusden Vrijstelling en bouwvergunning Behandelend arnbtenaar E.M. Werner In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Hoogachtend, de secretaris van de Raad van State, mr. H.H.C. Visser (CAO) Postbus EA 's-gravenhage - T F Bij correspondentie de datum en het 11L1I1Ullervan deze brief vermclden u

5 Raad vanstate /2/H 1. Datum uitspraak: 7 januari 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het hoger beroep van: P.M. van Dijk en anderen, wonend te Elshout, gemeente Heusden. appellanten, tegen de uitspraak van de rechtbank 's-hertogenbosch van 23 juli 2010 in zaak nrs. 09/436, 08/4266, 08/4265 in het geding tussen: en Van Dijk en anderen het college van burgemeester en wethouders van Heusden.

6 /2/H1 2 7 januari Procesverloop Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 september 2010, hebben Van Dijk en anderen hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank van 23 juli Bi brief, bij de Raad van State ingekomen op 5 oktober 2010, hebben zij het hoger beroep gemotiveerd. De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige. 2. Overwegingen 2.1. Het hoger beroepschrift van Van Dijk en anderen bevatte geen gronden. Bij aangetekend verzonden brief van 7 september 2010 zijn Van Dijk en anderen tot en met 5 oktober 2010 in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen. Bij Raad van State is op 5 oktober 2010 een brief van Van Dijk met een motivering ingekomen. In deze brief wordt niet ingegaan op hetgeen de rechtbank aan haar oordeel ten grondslag heeft gelegd. Van Dijk en anderen hebben geen argumenten aangevoerd die zouden moeten leiden tot het oordeel dat de rechtbank de beroepen ten onrechte ongegrond heeft verklaard Het hoger beroep is kennelijk ongegrond Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleidinq.

7 /2/H1 3 7 januari Beslissing De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Recht doende in naam der Koningin: verklaart het hoger beroep ongegrond. Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. S.W. Schortinghuis, ambtenaar van staat. w.g. Slump lid van de enkelvoudige kamer w.g. Schortinghuis ambtenaar van staat Uitgesproken in het openbaar op 7 januari 2011 Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij de Afdeling (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrechtl. - Verzet dient schriftelijk en binnen zes weken na verzending van deze uitspraak te worden gedaan. - In het verzetschrift moeten de redenen worden vermeld waarorn de indiener het niet eens is met de gronden waarop de beslissing is gebaseerd. - Indien de indiener over het verzet door de Afdeling wenst te worden gehoord, dient dit in het verzetschrift te worden gevraagd. Het horen gebeurt dan uitsluitend over het verzet. 66. Verzonden: 7 januari 2011 Voor eensluidend afschrift, de secretaris van de Raad van State, ; Irc:::=-= I-g _=smr. H.H.C. Visser

8 Raad vanstate ~«~up~t-l,~ Atdeling bestuursrechtspraak ---._---._ ~--~ o C~EM.HEUSDEN Ingekomen: <!:>o 150 VI r 6 OKT 2010 College van burgemeester Heusden Postbus AA VLlJMEN en wethouders van Datum Ons nummer Uw kenmerk 5 oktober /1/H1 J.E.W. van Baardwijk Onderwerp Van Dijk en anderen/bw Heusden Vrijstelling en bouwvergunning Behandelend arnbtenaar E.M. Werner Bij deze brief treft u aan (een) kopieten) van (een) hoger beroepschriftten). met eventuele bijlagen, gericht tegen de uitspraak van Rechtbank 's-hertogenbosch, sector bestuursrecht van 23 juli 2010, 09/436, 08/4266, 08/4265. De naam en het nummer van deze zaak zijn u eerder meegedeeld. U vindt ze bovenaan deze brief onder "Onderwerp" en "0ns nummer". U dient binnen vier weken na de dag van verzending, dit is de dagtekening, van deze brief, een verweerschrift in te dienen. U wordt verzocht om stukken die niet aan de rechtbank zijn overgelegd, maar die naar uw mening wel van belang zijn voor de behandeling van het geding, zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen de hiervoor gestelde termijn toe te zenden. Mocht u deze stukken al eerder in deze procedure of naar aanleiding van een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening hebben toegezonden, dan kunt u volstaan met een verwijzing naar die eerdere toezending. Over de verdere behandeling van deze zaak ontvangt u nader bericht. Hoogachtend, de secretaris van de Raad van State, mr. H.H.C. Visser (3AB) Postbus EA 's-gravenhage - T F Bij correspondentie de daturn en het nurnmer van deze brief vermcldcn.. ~ ~..

9 03/ :54 FAX Ecoiogisch Kennls Centr. ~0001/0012 KENNIS 1I"i v('nicil!t?1i VO/l Iltlvil'sdiellsiJ't1 111' net.qt:'/jil.'(/ Y,II) niitio«, (/r/j~ir/\ Ollll trllu.ligi1t'(/j:ii, L'C<jf,:,;:if.' '.'11 111'[ VIiI'f'i.'1I I'flll juri,/i.:.(/i!'!{1'ldlilll'li. 't Achterom 9a 5491 XD Stnt-Oedenrode Tel.: Fax: 04IJ Per fax Per RAAD \!''ANSTATE Raad van State, Afdeling bestuursrechtspr ak, 11"\ I Postbus 20019, INGEKOMEN 2500 EA 's-gravenhage, Ons kenmerk: PvD/HF/020910/HB Betreft: P,M. van Dijk en H. Fitters (appellanten)1 PAR: Hoger beroepschrift tegen de op 28 juli 2010 verzonden uitspraak in de za~'ffif'rffl~;;;"';"';;~--_"';''';''';';'';'';''''-'''' AWB 09/436, AWB 08/4266 en AWB 08/4265 van de rechtbank 's-hertogenbosch. Geacht College, Namens de families P,M. van Dijk/J.H. van Dijk-Fitters, Scheidingstraat 5, 5154 AE te Elshout en H, Fitters, Norbertijnerstraat 43, 5154 ED te Elshout, hierna te noemen: appellanten, tekent ondergetekende hierbij hoger beroep aan tegen de op 28 juli 2010 verzonden uitspraak in de zaaknummers: AWB 09/436, AWB 08/4266 en AWB 08/4265 van de rechtbank 's-hertogenbosch (zie biilage 1)(10 pagina's). Vanwege mijn drukke agenda als politiek vluchteling vanuit Belgi~, waar ik politiek asiel heb aangevraagd om in Nederland door toedoen van burgomeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode niet te worden vermoord en mijn 100 % arbeidsongeschikt zijn door toedoen van Philips Medical Sytems Nederland B.V, in samenspanning met huidig minister J.P.H Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voormalig staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zijn wij niet in de gelegenheid geweest om dit hoger beroepschrift nu al nader te motiveren Wij verzoeken u ondergetekende een nader termijn van zes weken te vergunnen voor de nadere motivering van dit hoger beroepschrift, ingaand vanaf het moment Philips bedrijfsarts H, Mol mij weer voor 100% arbeidsgeschikt heeft verklaard en dat in mijn medische dossier heeft genoteerd. Voor de harde bewijzen van mijn 100% arbeidsongeschikt zijn verwijzen wij u naar onze sommatiebrief d.d. 29 juli 2010 aan Dhr. R. Lucassen, HR manager Philips Healthcare en Dhr. J. Alfrink, Director Campus Services 8est van Philips Healthcare die u kunt lezen op de volgende webpagina op internet: https://sites.google,com/site/bilderberggijzeling/adrf Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Kopie van dit hoger beroepschrift heb ik verstuurd aan: Dhr. R. Lucassen, Philips Healthcare, Dhr. J. Alfrink, Philips Healthcare, De volmacht van appellant vindt u bijgevoegd (zie bijlage 2)(1 pagina), In afwachting van toekenning van het verzochte nadere termijn van zes weken voor de nadere motivering van dit hoger beroepschrift, ingaand vanaf het moment Philips bedrijfsarts H. Mol mij weer voor 100% arbeidsgeschikt heeft verklaard en dat in mijn medische dossier heeft genoteerd, verblijf ik; Hoogachtend, Ecologisch Kennis Centrum B.v. {t2,//. "...J/ Voordeze, Ing, A.M.L. van Rooij,,/ Directeur. Bijlage: Dit beroepschrift bevat een 2-tal bijlagen, bestaande uit 11 pagina's. F-mnll: n.vanrnoiji(ivrhpll().nl Ilank: ABN-AMRO Slnt-OedRnrodH Reteninenr.:,~O,68.J2.0lS K.v.K. nr.: (}fi 111,Hl),.l r~v,:.dll~':'1j.. h,:.t"flli.>':'1i ':'11 I/'d fj'.fll<"nlj.h 11/1) V,11l tf'l"'),h</i1(1,fp 1,/~;.tn':'J)" Vl"hHWII.1n{,:.J\ 11M!',),pdPf)r"rIlP,:.rd "",fp K,JlII,:.r 1M/) ((("II1nhdlldp/ {),H/..R,'"h.. nl 1

10 03/ :56 FAX Eco1og1sch Kennls Centr /00 12 "ot. de Rechtspraak - Rechtbank '5' H ertogen bosch AANTEKENEN Sector Bestuursrecht De heer ing, A.M.L. van Rooij Ecolcgisch Kennis Centrum 13.v. Achterom 9 A 5491 XD Sint-Oedenrode datum 28 ju1i 2010 onderdeel Afdeling n Zitting contaciperscon dhr P.T.M. Peeters doorkiesnummer ons kenrnerk procedurenummer WW44 Vll g C4 casusnurnmer tiw ksnmerx PvDIHF/05128/B bijlage(n) taxnomrner onderwerp toezending atschrilt uitspraak en mededeling rechtsmiddel. tjezoekadres Leeghwalerlaan A 's-hertogenbosch correepoooenueacres Pcstbus MA 's-hertogenbosch t BIJ beantwoordlngde datum en ons kenmer\( vermelden. Wit u slcchts een zaak in uw brief behandelen. Geachte heer, Hierbij zend ik u een kopie van deuitspraak waarbij op het beroep is beslist. Tegen deze uitspraak staat hogerberoep open. lndien u daarvan gebruik wenst te rnaken, dient u binnen zcs weken na de datum van verzending van dc uitspraak een brief (beroepschrift) en ecn kopie van bijgaande uitspraak te zenden aan de Afdcling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EADt'l) Haag, In het bero:op$chrj:fh(,11t\cldt u waarom u de uitspraak niet juist vindt, HQ~~;~( /::q...f,.~'/ ;:.' /.,..{"rtier ///~/" '_;./ ;1 / I.' :~., 1;1 /./'.i I, I I /,.. 1 UW persoon${jlloft",ns en iml80 v~n IM(\A~"no' rti~ van IJWcliAnt WOIT1Rnvmr 1n,,'" '"" Mtv>AVA 1Ifl" Aftn ijoa<1a(ynrjl<voorino vafwmtlln ""n regls1nltiosy61eem van het geracl1t.

11 03/ :57 FAX Ecologisch Kennls Centr. [410003/0012 uitspraak RECHT8ANK 's-hertogenbosch Sector bestuursrecht Zaaknummer: A WB 09/436 AWB 08/4266 AWB 08/4265 Ultspraak van de enkelvoudige kamer van 23 juli 2010 inzake -P.M. van Dljk en J.H. van Dijk-Fltters, (A WB 09/436 en AWB 08/4265) te Elshout, eisers sub 1. gernachtigde ing, A.M.L. van Rooij, werkzaam bi] her Ecologisch Kenniscentrum B.V. -H. Fitters (A WB 08/4266) tc Elshout, eiser sub 2, gernachtigde ing. A.M.L. V3n Rooij, werkzaam bij het Ecologisch Kenniscentrum R.V. tegen het collegc va. burgemeesler en wethouders van de gemeente Heusden, verweerder, gemachtigde J.E. W. van Baardwijk. Aan het geding heeft als partij deelgenomen J.A.M. Brok te Elshout, vergunninghouder, gernachtigde mr. 1. van Geel, Procesverloop Bij besluit van 29 februari 2008 heeft T.M. Corsten (manager tcam diensten) namens verwcerder aan vcrgunninghouder vrijstelling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelljke Ordening (WRO) rcspcctievclijk cen reguliere bouwvcrgunning verlcend voor de bouw van een woning op het perceel kadastraal bekend gerneente Drunen, sectie K null1mer 1730, plaatselijk bekend Schcidingslmat ongcnummcrd te Elshout. Bij besluit van 17 april 2008 heeft T.M. Corsten (manager team diensten) namens verweerder aan vergunninghoudt!r een reguliere bouwvergunning vcrlecnd voor de bouw van een stallingsruimte op het perceel kadastraal bekend gemeente Drunen, sectie K, nummer plaatselijk bekend Scheidlngstraat ongenummerd te Elshout. Tegen deze besluiten hebben eisers bij afzonderlijk schrijven van 9 3pril 2008 (woning) respectievelijk 9 mei 2008 (stallingsruimte) bij verweerder bezwaar gemaakt.

12 03/ :58 flax Ecologlsch Kennls Centr... l4j 0004/0012 AWB 09/436, A WB 08/4266 en A WB 08/ Bij besluit van 28 oktober 2008 heeft wethouder W. Groen namcns verweerdcr het bezwaar van 9 april 2008 ongegrond verklaard. Tegen dit besluit hebben eisers sub 1 en 2 bij brief van 5 december 2008 beroep lngediend. Deze beroepen zijn geregistreerd onder A WB 08/4265 en A WB 08/ ij besluit van 22 decernber 2008 heeft wethouder W. Groen namens verweerder het bezwaar van 9 mei 2008 ongegrond verklaard. Eisers sub 1 hebben tegen laatstgenoemd besluit bij brief van 1 februari 2009 beroep ingesteld, Dit beroep is geregistreerd onder A WB 09/436. Vergunninghouder heeft bij briefvan 23 maart 2010 een reactie op de gedingstukken in de drie beroepszaken gegeven. De zaken zijn gevoegd behandeld op de zitting van 8 juli 2010, waar eisers noch hun gemachtigdc zijn verschenen. Verweerder is verschenen bij gemachtigde. Verschenen is voorts mr. M. Peeters als vervangster van de gemachtigde van vergunninghouder. Overweglngea geschil is het besluit van 28 oktober 2008 waarbij verweerder de binnenplanse vrijstelling en bouwvergunnlng voor het oprichten van een woning in stand heeft gelaten en het besluit van 22 december 2008 waarbij verweerder de reguliere bouwvergunning voor een stallingsruimte heeft gehandhaafd. Standpunt yerweerder. 2. Verweerder heeft aan het besluit van 28 oktober 2008 (de woning) ten grondslag gelegd dat tcr plaatsc het bestemmingsplan "EIshout Herziening 2006" geldt en dat de gronden op de plankaart zjjn bestemd tot "Woondoeleinden W". Op grond V8n artikel 4, lweede lid, van de hestemmingsplanvoorschriften is het realiseren van nieuwe woningen uitgesfoten. 8ij het verlenen van de bouwvergunning heeft verweerder gcbruik gemaakt va.n de in artikel 4 van de planvoorschriften opgenomen vrijstellingsbcvoegdhcid. Waardevennindering van de woning van cisers ten gevolge V8n de verleende vrijstelling is geen aspect dat daarbij hoeft tc worden betrokken. Ook dc bezwaren!er zake van de uitweg kunnen hier niet bij worden betrokken. J. Verweerder heeft aan hct bcsluit van 22 decernber 2008 (de stallingsruimtc) tcn grondslag gelegd dat ingevolge het bestemmingsplan "Elshout herziening 2006" de gronden op de plankaart lijn bestemd tot "Woondoeleinden W" cn de bij de bestemming behorende bijgebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen en erven (art. 4). Het bouwplan vojdoet aan het bepaalde in hct bestemmingsplan en de bouwvcrordcning. Nu geen vnn de in artike! 44 van de Woningwet genoemde weigcringsgronden van toepassing is, heeft verweerder bouwvergunning verleend. W~t.Wlijk kader. 4. Artikel 10: 11, eerste Iid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) luidt als volgt;

13 03/ :59 FAX _"".,'t,i. Ecologisch Kennis Centr. i"i l4j 0005/ ,.; A WB 09/436, A WB 08/4266 en A WB 08/4265 J Ecn bcstuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertckend, tenzij bij wcrtelijk voorschrifl anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet. 5. Artikel 59a van de Gemeentewet luidt -deels- als volgt: 1. De stukken die van het college uitgaan, worden door de burgemeester ondertekend cn door de secretaris mede ondertekend. 2. Het college van burgerneester cn wcthouders kan hem toestaan de ondertekening op te dragen aan een ander gerneenteambtcnaren.!id van het college, aan de secretaris of aan een of rneer andere J. (..). 6. Artikel40 aanhef en ondcr a. van de Woningwet luidde als volgt: Het is vcrboden te bouwen zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunn ing. 7. Artikel44, eerste lid, van de Woningwet luidde -deels- als volgt: De reguliere a. (..); bouwvergunning mag slechts en moct worden geweigerd, iodicn: b. de aanvraag cn dc daa.rbu ovcrgelegde gegevens naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet li1inncmelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschrinen die zun gegeven bij de bouwverordening (..); c. hel bouwen in strijd is met ecn bestemmingsplan plan zijn gesteld; of met de eisen die krachtens zodanig d. (..); e. (..). 8. Artikel J 5, eerste Iid, van de WRO luidde als volgt; Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald, dat burgemeester en wethouders met inachlneming van de in het plan vervatte regelen bevoegd zun: a. van bij het plan aan te geven voorschriften vrijstelling te verlenen; b. tcn opzichtc van in hct plan omschrevcn punten nlldere eisen tc stellen. 9. De rcchtbnnk ovcrweegt als volgt. Belanghebbende. 10. Ter ambtshajyc toetsing van de rechtbank staat allereerst of eiser sub 2 (H. Fitters) als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb is aan te merken. Ter zitting is gebleken dat eiser sub 2 mede eigcnaar is van het perceel Scheidingstraat 5, zodat hij in die hoedanigheid als belanghebbende kan worden nangemerkt. Mandaat, J 1. Eisers stellen dat wethouder B. Groen op persoonluke titel de in geding zjjnde besluiten heetl genomen en niet narnens hel collcge V3n burgcmeester en wethouders. De besluilcn zijn daarmee niet rechtsgeldig cn dienen te worden vernietigd. 12. De rechtbank stelt vast dat, gelet op het door verweerder overgelegde mandaatbesluit d.d. 18 maart 2008, verweerder de bevoegdheid tot het ncmen van cen besluit op bezw(l1lr heefl gemandateerd aan de afzonderlijke leden van het coljege, ieder voor zover de l.a1lk tot zijn/hal1r portefeuille behoort, mits hct primaire besluit in mandaat is genomen en het

14 03/ :00 FAX o'l; Ecologlsch Kennls Centr. f4j 0006/0012.'t.' A WB 09/436, A WB 08/4266 cn A WB 08/ bestreden besluit conform het advies van de Cornmissie bezwaarschriften en conform het prirnaire besluit waarop het bezwaar is gericht is Verweerders gemachtigde heeft desgevraagd ter zitting aangegeven dat ten tijde van de bestreden bcsluiten deze ondcrwcrpcn 101 de portefeuille van wcthoudcr Grocn behoorden. Gelet hierop, en nn ook anderszins niet is gebleken dat niet is voldaan aan het mandaatbesluit, zijn de bestreden besluiten bevoegd door deze wethouder namens vcrweerder ondertekend. Deze grief faalt derhalve, PhmQLQgi~~.h_k;iQ~L 13. Tussen partijen is nier in geschil dat ter plaatse het bestemmingsplan "Elshout Herziening 2006" V8n toepassing is. De gronden waarop de woning en de staijingsruimte zijn gesitueerd zijn op de plankaart bestemd tot "Woondoeleinden W" (art. 4). De woning valt, gelet op de plankaart, onder de besternming "woningen, vrijstaand (0.1)". 14. Artikcl4 als volgt: "Woondoeleinden W" van de planvoorschriften luidt ~voor zover van bclang- DQeleindenomschrijving De als zodanig aangewczen gronden zijn bestemd voor: a. woondoeleinden, vrijstaand (0. J); f. bij de bestemming crven;. horende bijgebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen en Voorschriften Q_mtrentbebQuwing 1. Op de als zodanig aangewe7.en grondcn mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming. 2. Het reali.seren van liieuwc woningen is uitgesfoten. 6. Woningen mogen uitsjuitend worden gebouwd met inachtneming van de yolgende eisen: a.~qljin..&~i]l_yr.i istaand _(_Q.J) J. situering uitsluilend ter plaatse van de op de plankaart aangegeven aanduiding (0.1) en in de op de plankaart aangegeven voorgevelbouwgrens c.q. binnen het op de plankaart nangegeven bebouwingsvlnk, (..); 2. de diepte van de hoofdbebouwing inclusief aan- en uitbouwen, gemeten vanllf de voorgevelrooilijn, ten hoogste 15 meter, tenzij op de plllilkaart t:t:n bebouwingsvlak is aangegcvcn worden; in wclk gcyul dc vollcdigc dicptc van hct bcbollwing.wlnk bcnut mag 8. afstand tot de niet aan de weg gelegen perceelsgrens bedraagt ten minste 3 meter, (..); 9. per woning dient 1,5 parkeerplaats gerealiseerd te wordcn, waarvan ten minste 1 parkeerplaats op cigen terrein. 7. Bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd li1et inachtneming van de volgende eisen: a. 11m f. (..); g. de zijgevel vun een bijgebouw dient ;11 dan wel minimaal I meter uit dc zi.idelingsc perceclsgrens te worden gcbouwd. Vrijstelling mct bctrckking tot het bouwen van nicuwc wonil1sqn. 9. Burgemees!er en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2 voor het bouwen Vlln een nieuwe woning met inachtneming Vlln de volgende eiscn: f. door de boljw van de woning worden archeologische, cultulirhistorische, landschappelijke cn/of natuurv..aardcn nict oncvcnrcdig aangetast; i. per woning wordt 1,5 parkeerplaats gerealiseerd;

15 03/ :01 FAX ' "'!"..'t. Ecologlsch Kennls Centr.,,,'t! -.~,' /0012 A WB 09/436, A WB 08/4266 en A WB 08/ j. indicn de vrjjstelling betrekking heeft op een voormalig agrarisch bedrijf is het toelaten van een nieuwe woning alleen toegestaan indien: (..). m. de overige bepalingen in artikcl 4 "Woondoeleinden" zijn van overeenkomstige toepassing. yrijstellingen met betrekking tot het bouwen. 10. Burgcrncestcr en wethouders zijn bcvoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in: e. lid 6 sub 8.2. b.2, c.2 en d.2 voor vergroting van de diepte tot maximaal 20 meter; Voorwaarden IUln vrijstellingsbevoegdheden. 13. Oe vrijsteljingen als bedoeld in lid 9, 10, 11 en 19 worden uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat: b, archeologische, cultuurhistorische, landschappel ijke enjof natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast; Nadere sissn. 14. Burgerneester en wethouders zjjn bevoegd rnet inachtneming van het bepaalde in lid 6, 7 en 8 nadere eisen te stellen ton aanzien van situering, onderlinge afstanden, afmetingen en hoofdvorm van hoofdgebouwen, bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, indien dit noodzakelijk is: d. ter bevordering van de verkeers-, socialo- en brandveiligheid. Procedure 15. Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheden als bedoeld in lid 9, 10, 11 en 19 wordt de procedure als bedoeld in artikel 20 in acht genomen. ~lilllingsryimte. 15. Eisers sub I stellen zich ten aanzien van de bouwvergunning voor de stallingsruimte op het standpunt dat hiervan geen sprakc is; hct bouwplan bctrcft een garagclberging. J 6. De rcchtbank is VBn oordeel dot dit bouwwerk een zogeheten bijgebouw betreft en dat bepalend is of aan de planvoorschriften voor bijgebouwen wordt voldaan. Oe rechtbank is niet gebleken dat hieraan niet is voldaan. Derhalve faalt deze grief. Voorts ZijJl de grieven omtrenl een aantasting van woongenot enlof een waardedaling van de woning van civielrechtelijke aard en raken de grieven betreffende de uitweg niet de toetsingsgronden van artikel 44 van de Woningwet. Dit brengt met zich dat het beroep van eisers sub 1 in zovelte ongegrond zal worden verklaard. Woning. 17. Tussen partijen is niet in geschil dat het bouwplnn voor de woning in strijd is met artikcl 4. tweede lid. van de planvoorschriften nu sprake is van het opril.:htt:n van een nicuwe woning. Om realisering ejv'an toch mogelijk te maken hecft verweerder met toep!l.ssing van artikel 15 van de WRO vrijsteljing verleend. Hct bcsluil al dan nict vrijstclling tc vcrlenen vlln het bestemmingsplan is een bevoegdhcid van verweerder, wmrbij het college belcidsvrijheid heeft cn de rcchter het besluil slechts terug110udend kan toets.en, dllt wilzcggen zich moet beperken tot de vr811g,ofhet college in redelijkheid heeft kunnen komen lot ZVn besjuit de vrijslelling te verlenen. 18. Eisers zijn van mening dat de in geding zijnde nieuwe woning niet dienl als vervanging van te slopen agrarische bedrijfsbebouwing. De agrarische woning l11et haar bedrijfsgebouwen staat er narnelijk nog stceds. Op grond hiervan is het bouwen van de in geding zijnde nieuwe woning uitgeslolen. Voorts is hel percecl zodanig smal dal het realiseren van 1,5 parkecrplaats onmogelijk is. Met de bouw is een Illndschappelijk zeer

16 03/ :03 FAX _'" Ecologisch Kennis Centr. ~ _ / :~ A WB , A WB 08/4266 en A WB 08/ waardevolle oude beuken haag gerooid waarmee de landschappelijke waarde en de natuurwaarden onevenredig zijn aangetast. Eisers voeren nog aan dat voor het rooien van deze haag een aanlegvergunning nodig was, Het bestreden besluit is daarmee bcstcmmingsplan. in ernstige mate in strijd met artikel 4, negende lid, van het 19. Verweerder heeft aangegeven dat gcen sprake is van een voormalig agrarisch bedrijf. Het betreft een nog open locatie waar middels het realiseren van woningen de bebouwing langs het lint gecontinueerd en afgerond kan worden, De rechtbank is, rnede in aanmerking genomen het feit dat eisers hun stelling niet nader hebben onderbouwd, niet gebleken dat verweerders standpunt onjuist is. Aldus rnist het bepaalde in artikel 4, negende [id, onder j. van de planvoorschriften in casu toepasslng. 20. De in artikel4, negende lid, onder i, van de planvoorschriften gestelde voorwaarde voor het verlenen V3n vrijstelling inhoudende dat per woning 1,5 parkeerplaats wordt gerealiseerd is, gelet op de aan de voorzijde van de woning annwezigc oprit cn de op dc achterzijde van het perceel te realiseren stallingsruimte, naar het oordeef van de rechtbank geen beletsel voor het verlenen van vrijstelling van het verbod tot het realiseren van nieuwe woningen. 21. Ten aanzien van de door eisers -door het rooien van de haag- gestelde strijdigheid met artikel 4, negende lid, sub f is de rechtbank van oordeel dat niet gebleken is dat de betreffende haag van een landschappelijk zeer waardevol karakter was. Evenmin hebben eisers hun stefling dat door deze verwijdering in het bestemmingspfan bestaande natuurwaarden onevenredig worden aangetast, nader gemotiveerd. ln tegenstelling tot hetgeen eisersstellen kent het bestemmingsplan geen aanlegvergunningenstelsel voor het rooien vlln houtopstllndcn, zoals in hel onderhavige geval. Ook deze grief slaagt niet. 22. Eisers stelfen zich vervolgens op het standpunt dat door de Commissie is nangegeven dat voor het overschrijden van de voorgeschreven bouwdiepte van 15 meter verweerder gebruik had dienen te maken van artikel 4, tiende lid, sub e, van de pfanvoorschritlcn. Verweerder heeft in het bestreden besluit geen heroverweging gemaakt. Dit betekent, aldus eisers, dat het besluit in strud met de planvoorschriften is genomen. 23. De Techthank~telt vast dat, gelet op artikel4, lid 6a onder 2, de diepte van de hoofdbebouwing, gemeten vanaf de voorgevelrooilun, len hoogste 15 meter mllg bedragen. De Commissie Bezwaarschriften heeft zich in haar advies op het standpunt gesteld dat in casu deze afstand circa 16 meter bedraagt en dat, gelet hierop, het bouwplan in strijd is mct het bestemmingspfan. 24. Vastgcsteld wordt dat bij mcting van de hoofdbebouwing aan de rechterzijde de afstand van 15 meter niet wordt overschreden. Bij meting aan de Iinkerzijde wordt als gevolg van de situering van de woning de voorgcschtcvcn Ilfstand lot dc voorgevclrooilijn wef in geringe rnate overschrcden. Dit volgt uit de schuine situering van het bouwplan op het perceel. Verweerder heeft dil ler zitting aan de hand van de bouwtekeningcn, inzichtefijk gemaakt. De rechtbank stelt vast dat venveerder in het bestreden besluit niet hceft overvrogen om vrijstelling ingevolge artikel4, lid 10 onder e, van de plonvoorschriften te vcrfenen. Uit het primaire besluit valt echter afte leiden dat ((evens) vrljstefling is verleend voor overschruding van de voorgeschreven bouwdiepte Vlln het hoofdgebouw van 15 meter. Dcrhalve behoefde deze vrijstelling bij beslissing op bezwaar niet alsnog vcrfeend te worden.

17 03/ :04 PAX Ecologisch Kennis Centr. l4j 0009/ A WB 09/436, A WB en A WB 08/ De bouwvergunning voor de nieuwe vrijstaande woning is verlcend tot op de perceelsgrens; de vereiste 3 meter is -aldus eisers- derhalve niet in acht genomen. Uit rnetingen van het Kadaster is vast komen te staan dat de nieuwe woning zelfs 65 crn over de kadastrale grens heen is gebouwd. 26. lngevolge het bepaalde in artikel 4. zesde Iid, sub a.s, dicnt de afstand tot de niet aan de weg gelegen perceelsgrens tenminste 3 merer te bedragen. Verweerder heeft ter zitting aangegeven dat, gelet op de fonnulering van de overige bepalingen in lid 6 sub a, -waarin telkens is opgenomen de zinsnede "inclusief aan- en uitbouwen" een redelijke uitleg van dit voorschrift met zich brengt dat bedoeld wordt de afstand van het hoofdgebouw tot de niet aan de weg gejegen perceelsgrens nu, in sub 8.8 deze zinsnede ontbreekt. De rechrbank komt deze uitleg niet onjuist voor. Daarbij is tevens in aanmerking gcnomen dat aan en uitbouwen in bouwkundig opzicht vergelijkbaar zijn met bvgebouwen en dal een dergelijke planuitleg ln IUn is met l1et bepllalde in artikel 4, lid 7 sub g, waarin bijgebouwen in de zijdelingse perceejsgrens zijn toegestaan. 27. Wat betreft de stelling van eisers dal op de plankaart op het onderhavige perceel geen yoorgcvelgrens staat aangcgeven en dat cr evenmin cen bebouwingsvlak is aangegeven, steh de rechtbltnk vast dat op de plankaart wel degejijk een voorgevelrooilijn is aangegeven. Een bebouwingsvlak is ingevojge I1ctplanvoorschrift geen ver<:iste. Niet is gebleken dat niet aan het planvoorschrift als bcdoeld in 8rtikel 4, zesde Iid, sub a.l is voldaan. 28. Eisers stellen dat, nu het een nieuwe wol1ingbetreft, artikel 4, lid 14, sub d, van tocpassing is. Hierin is IUIngegeven dat verweerder bevoegd is nadere eisen te stellen indiell dit noodzakelijk is ter bevordering van de brandveilighdd. Gelet op dit planvoorschrift dient mcn zich te houden aan de wettelijke voorschriftcn van dc gcineentclijkc bouwverordening. 111 artikel , eerste en twcedc lid, van de gemeentelijke bouwvemrdening zjjn voorschriften opgenomen omtrent de bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer cisers zijl'1van mening dat hiermee feitolijk is komen vast te staan dat de wettelijk voorgeschreven breedte Vllnde in- en uitrit naat de woning van eisers minimaal 4,5 meter moet bedragen. Mct de vcrleende bouwvergunning op de perceelsgrens is de breedte hooguit 3.65 meter. Ifdn is er ook nog 65 cm over de perceelsgrens in strijd met de bouwvergunning gebouwd, waarmee de breedte hooguit 3.00 mcler is. 29. ArtikeI2.5.J, eerste lid, van de gemeenlejijke 8ouwverordcning luidt als volgt: Indien de toegang tot ccn bouwwerk dat voor vcrblijfvafl menscn is bestcmd, meer dan 10 meter is verwijderd van de openbare weg, moet ecn verbindingsweg tusscn die tocgang cn het openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt ;s voor verhuisauto's, vuilnisauto's, zickenauto's brandweerauto's en het overige te verwachten vcrkeer 30. De rechtbank stelt vast da( Ilrtikel4, lid 14, aanhef en onder sub d, verweerder een bevoegdhcid gceft tot hct stellcn vnn nlldcre eisen indien dit noodzakelijk is ter bevordering van de verkeers, sociale en brandveiligheid. Nu de afstand minder dan de in artikei van de Bouwverordening vennelde 10 meter bedraagt, is niet gebleken von omstandigheden op grond waarvan verweerder niet in redelukheid heeft kunnen besluiren van de1.6 bevoegdheid geen gebruik te maken Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen stelt de rechtbank vast dat de strijdigheid van het bouwplan met het vigerende bestemmingsplan zich beperkt tot artikel4, tweede lid, van

18 03/09 20[0 22:06 FAX Ecologisch Kennls Centr i _,.,,'... ;)!t;!4j 0010/0012 _.'It: A WB 09/436, A WB 08/4266 en A WB 08/ de planvoorschriftcn (waarin het realiscrcn V8n een nieuwe woning is uitgeslotcn) en artikel 4 lid 10 sub e (maximale diepte hoofdbebouwiag). Verweerder heeft daarvan vrijstelling verleend op grond van artikel 4, negende lid, respcctlcvelijk tiende lid, van dc planvoorschriftcn. De rechtbank is voorts van oordeel dat verweerder bij het gebruik maken van deze bcvoegdheid in redelijkheid aan het belang van vergunninghouder cen groter gewicht heeft kunnen toekennen dan aan het belang van eisers, In aanmerking is genomen dat het een nog open locarie betreft waar middels hct realiseren van woningen de bebouwing langs het Jinl gecontinueerd en atgerond kan worden en het slechts een geringe overschrijding van de bouwdiepte betreft die vooral sarnenhangt met de enigszins schuine situering op het perceel, De naastgejcgen woning heeft een soortgelijkc ligging. 32. Met het verjencn van vrijstelling is de strijdigheid van het bouwplan met hel bestemmingsplan opgeheven. Aldus was verweerder nu niet is gestejd dat een van de overige weigeringsgronden van artikel44 zich v0ordoet, gelet op hct limitatiefbepaaldo in artikel44, eerste lid, van de Woningwet, gehouden de bouwvergunning te verlenen. GeJet hierop zal de rechtbank het beroep tcr zake vnn de woning cvcneens ongegrond vcrklaren. 33. De rcchtbank ziet geen aanleiding een der partijen te veroordelen in de proceskosten dan wel verweerder op te dragen het griffierecht te vergoeden. 34. Beslist wordt als volgt.

19 03/ :07 FAX Ecologlsch Kennls Centr..-.: ~001l/0012 AWB 09/436, AWB 08/4266 en AWB BesUsslng De rechtbank, verklaart de beroepen ongegrond. Aldus gedaan door mr. N,H.J.M. Veldman-Gielen als rechter in tegenwoordigheid mr. J.F.M. Ernons als griffier en in bet openbaar uitgesproken op 23 juli van Partijen kunnen tegen deze uitspraak binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspruak hoger beroep lnstellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Afschriften verzonden:

20 03/ :07 F~X Ecologisch Kennis Centr VOLMACHT Ondergetekenden P.M. van Dijk en J.H. van Dijk~Fitters, Scheidingstraat 5, 5154 AE te Elshout, verklaren bij deze volmacht te verlenen en temachtigen het Ecologisch Kennis Centrum B. V., voor deze; ing. A.M.L. van Rooij, kantoor houdende te Sint Oedenrode aan 't Achterorn 9a, 5491 XD, zulks rnet het recht van substitutie om VOQf en namens hern/haar, zijnde ondergetekenden, de bij handelingen in en buiten rechten VOOT gerechten op zittingen c.q, behandelingen-teverschijnen, voor ennamens hem/haar alle processuele handelingen te verrichten in zakeri die betrekking hebben op geschillen tegen de -gemeente Heusden inzake deverleende bouwvergunning aan de heerjam. Brok, Scheidingstraat le Elshout cn alles wat daarmee samenhangt.. Plaats: Sint Oedenrode. Dagtekening: 20 augustus 20 J 0 Handtekening: (P.M. van Dijk) ~,;gi!~k Handtekening: (J.H. van Dijk-Fltters)...:L.d--~:'.... \1' _.\ -~...~ ;:lio

Onderwerp Uitspraak Raad van State d.d. 25 mei 2011 op het verzet van P.M. van Dijk e.a. te Elshout

Onderwerp Uitspraak Raad van State d.d. 25 mei 2011 op het verzet van P.M. van Dijk e.a. te Elshout Zaaknummer: OLOGJvB11 Onderwerp Uitspraak Raad van State d.d. 25 mei 2011 op het verzet van P.M. van Dijk e.a. te Elshout Collegevoorstel Inleiding In uw vergadering van 22 februari 2011 heeft u kennis

Nadere informatie

Afdeliiig bestimrsrechtsp.ra.ak

Afdeliiig bestimrsrechtsp.ra.ak I^aacl vanstate Afdeliiig bestimrsrechtsp.ra.ak AANTEKENEN College van burgemeester en wethouders van Borne Postbus 200 7620 AE BORNE Datum Ons nummer Uw kenmerk 26 augustus 2011 201105771/2/R3 Onderwerp

Nadere informatie

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108441/1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant,

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, Raad vanstate 200700246/1. Datum uitspraak: 6 juni 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, tegen de uitspraak in zaak

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: \ Raad vanstate 2012Ö1424/1/V1. Datum uitspraak: 26 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-10-2010 Datum publicatie: 29-10-2010 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

Naar aanleiding van deze uitspraak van de rechtbank is geen nadere afweging nodig.

Naar aanleiding van deze uitspraak van de rechtbank is geen nadere afweging nodig. Onderwerp Zaaknummer: OLOGJvB05 Uitspraak van de rechtbank 's-hertogenbosch d.d. 7 juni 2010 inzake het beroep van J.H.J. Voormanns mbt geweigerde bouwvergunning Populierstraat 6 te Drunen Collegevoorstel

Nadere informatie

Raad \ Afdeling bestuursrechtspraak vanstate

Raad \ Afdeling bestuursrechtspraak vanstate C o O.- O o O B O.1 O i O u O o O o O o O ft O :. O,-. C Raad \ Afdeling bestuursrechtspraak vanstate Raad van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum Ons nummer Uw kenmerk 7 februari 2011

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak IN14.0053S llltillullllllilllill College van burgemeester en wethouders van Beuningen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD GEMEENTE BEÜNt, ocn INGEKOMEN 0 3 FEB 2011

Nadere informatie

uitspraak rechtbank gedeeltelijke intrekking bouwvergunning geluidsscherm A59

uitspraak rechtbank gedeeltelijke intrekking bouwvergunning geluidsscherm A59 Zaaknummer: OLOGJvB34 Onderwerp: uitspraak rechtbank gedeeltelijke intrekking bouwvergunning geluidsscherm A59 Collegevoorstel Inleiding Door de rechter is uitspraak gedaan op het beroep tegen uw eerdere

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam Gemeente Watertand 2 4 APR 2015 INGEKOMEN de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland Gemeente Waterland APR' ZO ( (4ESCAND datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer

Nadere informatie

LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207

LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207 LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207 Datum uitspraak: 16-02-2011 Datum publicatie: 25-02-2011 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

De voorzieningenrechter wees in de uitspraak van 10 juni 2015 het verzoek om voorlopige voorziening dan ook af.

De voorzieningenrechter wees in de uitspraak van 10 juni 2015 het verzoek om voorlopige voorziening dan ook af. Onderwerp uitspraak voorzieningenrechter over bestuursdwang Wijksestraat 3 Collegevoorstel Zaaknummer 00438188 Aanleiding / voorgeschiedenis In de uitspraak van 23 december 2014 verklaarde de rechtbank

Nadere informatie

2ömtiü äsil. vanstate. Afdeling bestuursrechtspraak ^ACID^ZIO. Betreft : Zuidlob Wind B.V. AANTEKENEN. Nuon Wind Postbus 41920 1009 DC AMSTERDAM

2ömtiü äsil. vanstate. Afdeling bestuursrechtspraak ^ACID^ZIO. Betreft : Zuidlob Wind B.V. AANTEKENEN. Nuon Wind Postbus 41920 1009 DC AMSTERDAM vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Betreft : Zuidlob Wind B.V. AANTEKENEN Nuon Wind Postbus 41920 1009 DC AMSTERDAM ^ACID^ZIO 2ömtiü äsil Datum Ons nummer Uw kenmerk 24 september 2010 20100521 2/7/R2

Nadere informatie

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Raad Raad van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 21 30 AG HOOFDDORP m 2009 200808545/2/RI iis.%c&% Datum Ons nummer Uw kenmerk Onderwerp Behandelend ambtenaar Haarlemmermeer I. Velsink Bp 'Hoofddorp

Nadere informatie

Afd eli n g bes tuursrechtspraak TEAM: Behandelend amhten.iar P. Slappendel 070-4264288

Afd eli n g bes tuursrechtspraak TEAM: Behandelend amhten.iar P. Slappendel 070-4264288 Raad vanstate Afd eli n g bes tuursrechtspraak TEAM: INGEK. - 8 MEI ZOU DOC NR.: Raad van de gemeente Sint-Oedenrode Postbus 44 5490 AA SINT OEDENRODE Datum Ons nummer Uw kenmerk 7 mei 2014 201 301 984/3/R3

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 200705297/1. Datum uitspraak: 31 januari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht) van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht) van: Raad vanstatc 201002367/2/V6. Datum uitspraak: 1 september 2010 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht) van: wonend te handelend onder de naam

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=br1...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=br1... pagina 1 van 5 LJN: BR1463, Raad van State, 201011448/1/H1 Datum 13-07-2011 uitspraak: Datum 13-07-2011 publicatie: Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij besluit van

Nadere informatie

Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel College V200900174 Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift van T.J.G. Berkers met betrekking tot de d.d. 5 september 2008 verleende bouwvergunning voor het vergroten van het woonhuis en het plaatsen van

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak FS 1037IFS/ /FS

Afdeling bestuursrechtspraak FS 1037IFS/ /FS ~ Raad vanstate Betreft: P. TEESINK E.A. Afdeling bestuursrechtspraak ONTVAN GEN 2C, 11 OB AANTEKENEN Mr. F.F. Scheffer Postbus 4035 7200 BA ZUTPHEN Datum Ons nummer Uw kenmerk 24 november 2008 200807287/2/M2

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Gelderland gemeente Tiel

de Rechtspraak Rechtbank Gelderland gemeente Tiel de Rechtspraak Rechtbank Gelderland AANTEKENEN [ ] PER POST [ ] PER FAX het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel Postbus 6325 4000 HH Tiel gemeente Tiel datum onderdeel contactpersoon

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO8890

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO8890 ECLI:NL:RBGRO:2010:BO8890 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 21-10-2010 Datum publicatie 24-12-2010 Zaaknummer AWB 09/1378 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Mededeling inzake uitspraak Raad van State beroep van buurtvereniging Aan de Maas en van M. Muris te Geulle

Mededeling inzake uitspraak Raad van State beroep van buurtvereniging Aan de Maas en van M. Muris te Geulle DB 09-09-2014 Mededeling inzake uitspraak Raad van State beroep van buurtvereniging Aan de Maas en van M. Muris te Geulle Buurtvereniging Aan de Maas en de heer M. Muris (voorzitter van de vereniging)

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201010673/1 A/1. Datum uitspraak: 25 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

' s Sftg. de Rechtspraak. Over het beroep met procedurenummer 11 / 685 WOB JAN 1 deel ik u het volgende mee.

' s Sftg. de Rechtspraak. Over het beroep met procedurenummer 11 / 685 WOB JAN 1 deel ik u het volgende mee. ' s Sftg -IKdV.2011 de Rechtspraak datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk biilage(n) faxnummer afdeling onderwerp De heer mr. J.C. Binnerts Postbus 280 2000 AG Haarlem 28

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RVS:2010:BO9151. Uitspraak. Permanente link: Datum uitspraak Datum publicatie

Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RVS:2010:BO9151. Uitspraak. Permanente link: Datum uitspraak Datum publicatie Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RVS:2010:BO9151 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Raad van State Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 29-12-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden

Nadere informatie

vanstate /1. Datum uitspraak: 8 februari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1. Datum uitspraak: 8 februari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200800036/1. Datum uitspraak: 8 februari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201 111 162/1/V3. Datum uitspraak: 28 oktober 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

1)estuursreclaqirA,IL

1)estuursreclaqirA,IL Raad vanstate 1)estuursreclaqirA,IL Raad van de gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB GOOR Gemeente Hof van Twente [Nr: [Afdeling: Bvo: a / nee lingekomen: 2 JULI 2015 Kopie aan: Archief: \N / NR

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 2011001 33/1/V6. Datum uitspraak: 20 april 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

A fdeling bestunrsrcchtspraak. Uw kenmerk

A fdeling bestunrsrcchtspraak. Uw kenmerk Raad vanstate A fdeling bestunrsrcchtspraak Gêmêentë^ëërdè' Kenmerk AANTEKENEN Raad van de gemeente Heerde Postbus 175 8180 AD HEERDE Datum Ons nummer Uw kenmerk 7 mei 2015 201 502006/2/R2 zaaknr. 279017

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201303623/1/R3. Datum uitspraak: 30 oktober 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: J.M.M. Jaspers en N.A.C.M. Jaspers-Teunissen (hierna tezamen en in enkelvoud:

Nadere informatie

Afdeling bestunrsreclitspraak. Behandelend ambtenii;ir J. Jhauw 070-4264845

Afdeling bestunrsreclitspraak. Behandelend ambtenii;ir J. Jhauw 070-4264845 Raad vanstate Afdeling bestunrsreclitspraak It ' V GESCAND OP 11 SEP. 2014 Raad van de gemeente Oostzaan Postbus 1 5 1510 AA OOSTZAAN Gemeente Oostzaan D.itLim Ons mimnicr Uw kenmerk 1 o september 201

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201106725/1/V1. Datum uitspraak: 3 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

Raad. vanstate AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006

Raad. vanstate AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006 Raad vanstate 200605599/1 en 200605599/3. Datum uitspraak: 24 augustus 2006 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, met toepassing

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad Afiieliiig l,otiii~rsrcc:litspi-.u11 IEIGEKOMEN 2 8 JUNI 2012 AANTEKENEN Provinciale staten van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 'S-GRAVENHAGE Datuni Ons nurnnicr Uw kcnrncrk 27 juni 2012 20120393812lR4

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 2O11O9095/1/V1. Datum uitspraak: 20 januari 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201112017/1/V2. Datum uitspraak: 4 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201113051/1/V3. Datum uitspraak: 30 december 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK i 201307056/1/R3. Datum uitspraak: AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: en de vennootschap onder firma A2 Catering en Organisatie, gevestigd te Waalre, waarvan de vennoten zijn

Nadere informatie

S QÉMEEKT 1 ING. r j in hh. i i l. Uw kenmerk

S QÉMEEKT 1 ING. r j in hh. i i l. Uw kenmerk Raad van State Af d c 11 n g b e s tim rsrc c h tspraa k S QÉMEEKT 1 ING i bi r j in hh. i i l Stuknummer: AH 5.00288 Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1780 AA DEN HELDER r j Datum 1 5 januari

Nadere informatie

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Raad van de gemeente De Bilt Postbus 300 3720 AH BILTHOVEN D.ituni Ons mininier Uu kenmerk 31 juli 2013 201 300563/1/R2 Onderwerp lseh;indelend ambtenaar De Bilt J.R.S. de Groot Heupner Bestemmingsplan

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Zaaknummer: OLOGyd02 Onderwerp beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Collegevoorstel Inleiding Op 3 januari 2010 heeft dhr. C.H. Verbunt bezwaar gemaakt tegen de weigering van een kapvergunning, gedateerd

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak 1 1 JUN 2015. Behandelend ambtenaar

Afdeling bestuursrechtspraak 1 1 JUN 2015. Behandelend ambtenaar Raad Afdeling bestuursrechtspraak Gemeente Waterland 1 1 JUN 2015 \m BIS Raad van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM INGEKOMEN Datum Ons nummer Uw kenmerk 10 juni 2015 201409734/1/A1

Nadere informatie

2. Beoordeling. 2.4 Artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo)

2. Beoordeling. 2.4 Artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) LJN: BP4832,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 11/816 Print uitspraak Datum uitspraak: 16-02-2011 Datum publicatie: 16-02-2011 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Voorlopige voorziening

Nadere informatie

de Rechtspraak Postbus: Rechtbank Noord-Holland ZAAKNUMMER: Afdeling Publiekrecht Sectie Bestuursrecht Locatie Alkmaar

de Rechtspraak Postbus: Rechtbank Noord-Holland ZAAKNUMMER: Afdeling Publiekrecht Sectie Bestuursrecht Locatie Alkmaar de Rechtspraak Gemeente Bergen UI 14ip.06739 05/09/2014 Postbus: Rechtbank Noord-Holland ZAAKNUMMER: [ J AANTEKENEN [ PER POST [ PER FAX (072) 888 01 00 het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2012:BX0557

ECLI:NL:RBZLY:2012:BX0557 ECLI:NL:RBZLY:2012:BX0557 Instantie Datum uitspraak 03-07-2012 Datum publicatie 06-07-2012 Zaaknummer Awb 11/2189 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zwolle-Lelystad Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2011:BT6665

ECLI:NL:RVS:2011:BT6665 ECLI:NL:RVS:2011:BT6665 Instantie Raad van State Datum uitspraak 05-10-2011 Datum publicatie 05-10-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201009255/1/R1 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Raad vanstate /1/V1. Datum uitspraak: 31 mei 2010

Raad vanstate /1/V1. Datum uitspraak: 31 mei 2010 Raad vanstate 201003769/1/V1. Datum uitspraak: 31 mei 2010 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54, eerste lid, in samenhang met artikel 8:88 van de Algemene

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Raad van de gemeente Geertruidenberg Postbus GA RAAMSDONKSVEER HUM

Afdeling bestuursrechtspraak. Raad van de gemeente Geertruidenberg Postbus GA RAAMSDONKSVEER HUM Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak n * O!> «r Gemeente Geertruidenberg Ontv. datum 2 1 DEC. 20)5 Raad van de gemeente Geertruidenberg Postbus 10001 4940 GA RAAMSDONKSVEER HUM 15.0084874 Datum Ons

Nadere informatie

Raad vanstatc /1/V1. Datum uitspraak: 28 augustus 2012

Raad vanstatc /1/V1. Datum uitspraak: 28 augustus 2012 Raad vanstatc 201203196/1/V1. Datum uitspraak: 28 augustus 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201109588/1/V1. Datum uitspraak: 18 oktober 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Minister van Economische Zaken Postbus EC 'S-GRAVENHAGE

vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Minister van Economische Zaken Postbus EC 'S-GRAVENHAGE rvââq vanstate Afdeling bestuursrechtspraak K.i Minister van Economische Zaken Postbus 20101 2500 EC 'S-GRAVENHAGE Datum Ons nummer Uw kenmerk 23 december 2010 20100521 2/8/R2 WJZ/10086433 Onder\vcq'i

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:BZ1273

ECLI:NL:RVS:2013:BZ1273 ECLI:NL:RVS:2013:BZ1273 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-02-2013 Datum publicatie 18-02-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201206332/1/R3 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:BB9957

ECLI:NL:RVS:2007:BB9957 ECLI:NL:RVS:2007:BB9957 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-12-2007 Datum publicatie 12-12-2007 Zaaknummer 200700759/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag PER FAX Over het beroep met zaaknummer SGR 13/9215 BESLU V258 deel ik u het volgende mee.

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag PER FAX Over het beroep met zaaknummer SGR 13/9215 BESLU V258 deel ik u het volgende mee. de Rechtspraak Rechtbank Den Haag ^'AANTEKENEN ] PER POST PER FAX Bestuursrecht De heer ir. Hagen Leeuwenberg 2 2635 GD Den Hoom bezoekadres Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag datum onderdeel contactpersoon

Nadere informatie

vanstate /1. Datum uitspraak: 1 november 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1. Datum uitspraak: 1 november 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200707532/1. Datum uitspraak: 1 november 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-12-2006 Datum publicatie 02-02-2007 Zaaknummer SBR 06-1767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201 304470/1/RI. Datum uitspraak: 27 november 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koninklijke Jongeneel

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve12001023 200905925/1/V3 en 201108673/1/V3. Datum uitspraak: 13 april 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op de hoger beroepen van: [ ], appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul 070-4264277

Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul 070-4264277 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_ GemeenteHaarlemmern^ Datum: Oö Aub 2013 Raad van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Afschrift na /x Afgedaan (paraaf) Datum Ons

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 200703493/1. Datum uitspraak: 20 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: appellante,

Nadere informatie

o 0 o 0 a 0 o 0 0 o 0 o 0 0 a 0. a 0 o 0 ta 0 n 29 november 2013 201307761/ 2/ R4 t.a.v. dhr. M.C. Suijkerbuijk A.J. Blom

o 0 o 0 a 0 o 0 0 o 0 o 0 0 a 0. a 0 o 0 ta 0 n 29 november 2013 201307761/ 2/ R4 t.a.v. dhr. M.C. Suijkerbuijk A.J. Blom - ry)ack,.-raad van State AANTEKENEN Raad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT o 0 o 0 a 0 o 0 0 o 0 o 0 0 a 0. a 0 o 0 ta 0 n Lgir 0 ot r4 Afdeling bestuursrechtspraak fl 1 MPGSD2013120210230005

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar Raad van Sta te Afdeling bestuursrechtspraak Behand. AANTEKENEN Raad van de gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK Doc.nr. Zaaknr. Datum Ons nummer 1 0 maart 2016 201 509464/2/R2 Afdoen voor

Nadere informatie

Uitspraak /1/R2

Uitspraak /1/R2 1 van 5 20-05-2015 15:54 Uitspraak 201406459/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 20 mei 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201406459/1/R2. Datum uitspraak: 20 mei 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:7536

ECLI:NL:RBNHO:2015:7536 ECLI:NL:RBNHO:2015:7536 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 09-09-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 835 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Omgevingsrecht

Nadere informatie

vanstate /1/V3. Datum uitspraak: 29 augustus 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V3. Datum uitspraak: 29 augustus 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108625/1/V3. Datum uitspraak: 29 augustus 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

vanstate /1. Datum uitspraak: 28 september 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1. Datum uitspraak: 28 september 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200705522/1. Datum uitspraak: 28 september 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling {artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht) op het hoger beroep van:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10 / 938 Wmo Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Voor verdere inhoud verwijs ik u kortheidshalve naar bijgevoegde uitspraak.

Voor verdere inhoud verwijs ik u kortheidshalve naar bijgevoegde uitspraak. Zaaknummer: OLOGJvB15 Onderwerp Uitspraak van de rechtbank 's-hertogenbosch d.d. 24 augustus 2011 inzake het beroep met betrekking tot de verleende bouwvergunning voor het plaatsen van een geluidsscherm

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) van: Veil!Steltü Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 005HQ7 \ 2 3 Ml 2012 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: (3dt W / R ').: Datum 22 maart 201 2 Ons nummer 2011041

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BV6555

ECLI:NL:RVS:2012:BV6555 ECLI:NL:RVS:2012:BV6555 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-02-2012 Datum publicatie 22-02-2012 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201109131/1/A2 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2000:AA7321

ECLI:NL:RBMAA:2000:AA7321 ECLI:NL:RBMAA:2000:AA7321 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 31-08-2000 Datum publicatie 27-08-2001 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 99/1169 en 99/1170 AW Z VOM

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201109405/1 /V4. Datum uitspraak: 20 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN vfv) U u.^ 1 7 JUNI 2010 Datum 16 juni 2010 Ons nummer 200906837/1/R2 Uw kenmerk Onderwerp Woerden Bp

Nadere informatie

Afdeliiig be^tiiursreditspmak. Behandelend ambtenaar R. Hamelink 070-4264012

Afdeliiig be^tiiursreditspmak. Behandelend ambtenaar R. Hamelink 070-4264012 Raad vanstate Afdeliiig be^tiiursreditspmak GESCAMD OP 2 9 APR. 2014 Gemeente Wormeriand Raad van de gemeente Wormeriand Postbus 20 1530 AA WORMER Datum 25 april 2014 Ondtmcip Wormeriand Bp. Oosteinde

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201205761/1/V1. Datum uitspraak: 31 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht {hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Bchandelend ambtenaar Y.A. Neijssel

Afdeling bestuursrechtspraak. Bchandelend ambtenaar Y.A. Neijssel vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Gemeente Maasdrief_ mrrnr. ^ C ^ U Dep: Raad van de gemeente Maasdriel Postbus 10000 5330 GA KERKDRIEL Kopie: 10 JULI 20ft awe^ngj^ Datum 9 juli 2014 Ons nummer 201311415/1/R2

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201112631/1/V2. Datum uitspraak: 22 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. OGR-Updates.nl JOM 2017/58 AR 2017/177 Omgevingsvergunning in de praktijk 2017/7492

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. OGR-Updates.nl JOM 2017/58 AR 2017/177 Omgevingsvergunning in de praktijk 2017/7492 ECLI:NL:RVS:2017:20 Instantie Raad van State Datum uitspraak 11-01-2017 Datum publicatie 11-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201600568/1/A1 Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak

Afdeling bestuursrechtspraak V^Q^^tC Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum Ons nummer Uw kenmerk 1 februari 201 2 201103578/1 /Rl Onderwerp Behandelend ambtenaar Haarlem H.J. Briedé-Elferink

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855 ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855 Instantie Datum uitspraak 02-03-2007 Datum publicatie 05-09-2007 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 06/30391, 06/30389 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229

ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229 ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229 Instantie Datum uitspraak 11-12-2007 Datum publicatie 07-01-2008 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer AWB 06/2511, AWB 06/2530 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201103219/1/V3. Datum uitspraak: 29 maart 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:3205

ECLI:NL:RBOBR:2017:3205 ECLI:NL:RBOBR:2017:3205 Instantie Datum uitspraak 12-06-2017 Datum publicatie 21-06-2017 Zaaknummer 17_175 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Omgevingsrecht Eerste

Nadere informatie

Musselkanaal. Bijlagen bij de toelichting NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009

Musselkanaal. Bijlagen bij de toelichting NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009 Musselkanaal NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009 Bijlagen bij de toelichting BIJLAGE 1 Berekening luchtkwaliteit BIJLAGE 2 Inspraak-

Nadere informatie

/1. Datum uitspraak: 19 december 2001 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

/1. Datum uitspraak: 19 december 2001 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 200103469/1. Datum uitspraak: 19 december 2001 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: 1. burgemeester-en wethouders van Hengelo, 2. de Staat der Nederlanden en de

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 Instantie Datum uitspraak 09-04-2002 Datum publicatie 17-04-2002 Zaaknummer AWB 00/25 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6739

ECLI:NL:RBNHO:2017:6739 ECLI:NL:RBNHO:2017:6739 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 16 _ 4345 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst te Twello, verweerder.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst te Twello, verweerder. Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Zittingsplaats Arnhem Bestuursrecht zaaknummer: AWB 14/6677 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 1 9 MAART 2015 in de zaak tussen i enge, eiser (geina"ái.eme: mr.r mg",

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstate 201112733/1/V1. Datum uitspraak: 23 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:1951

ECLI:NL:RVS:2013:1951 ECLI:NL:RVS:2013:1951 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201304593/1/R3 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstatc 201105933/1/V2. Datum uitspraak: 6 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

Uitspraak /1/A1

Uitspraak /1/A1 pagina 1 van 5 Uitspraak 201506029/1/A1 Datum van uitspraak: woensdag 14 september 2016 Tegen: het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Proceduresoort: Hoger beroep Rechtsgebied:

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve12000040 201102012/1/V2. Datum uitspraak: 13 december 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

/1/R4 woensdag 13 februari de raad van de gemeente Lansingerland,

/1/R4 woensdag 13 februari de raad van de gemeente Lansingerland, Uitspraak 201205425/lIR4 gevonden via" Page 1 of5 Uitspraken ZAAKNUMMER DATUM VAN UITSPRAAK TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED 201205425/1/R4 woensdag 13 februari 2013 de raad van de gemeente Eerste aanleg

Nadere informatie