Uitspraken op beroep en hoger beroep inzake bouwvergunningen woning en stallingsruimte aan de Scheidingstraat te Elshout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitspraken op beroep en hoger beroep inzake bouwvergunningen woning en stallingsruimte aan de Scheidingstraat te Elshout"

Transcriptie

1 Onderwerp Zaaknummer: OLOGJvB06 Uitspraken op beroep en hoger beroep inzake bouwvergunningen woning en stallingsruimte aan de Scheidingstraat te Elshout Collegevoorstel Inleiding Op 29 februari 2008 respectievelijk 17 april 2008 is bouwvergunning verleend voor het bouwen van een woning respectievelijk stallingsruimte aan de Scheidingsstraat te Elshout (Brok). Ten aanzien van deze vergunningen is een bezwaar- en beroepsprocedure doorlopen (reclamanten: Van Dijk en Fitters). Op 23 juli 2010 heeft de rechtbank 's-hertogenbosch de beroepen ongegrond verklaard en op 7 januari 2011 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een hierop gevolgd hoger beroep ongegrond verklaard. Hangende de beroepsprocedure bij de rechtbank is ook nog een wrakingsverzoek (vermeend schadelijden rechterlijke onpartijdigheid) door betrokkenen bij die rechtbank ingediend. Dit is eveneens afgewezen. Feitelijke informatie De belangrijkste punten uit het besluit van de rechtbank op de beroepschriften zijn als volgt samen te vatten: - De beslissing op bezwaar is terecht in mandaat genomen; - Voor het rooien van de haag is geen aanlegvergunning benodigd. Bovendien is van een landschappelijk zeer waardevol karakter niet gebleken; - Er is sprake van een voorgevelrooilijn op de plankaart. Er is geen beletsel voor de toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid voor de realisering van nieuwe woningen. Aan belang vergunninghouder kon daarbij redelijkerwijs groter gewicht worden toegekend dan aan belang appellanten; - De overschrijding van de maximale bebouwingsdiepte van 15 meter is gevolg van schuine (acceptabele) situering op perceel en doet zich slechts aan één zijde voor. De vrijstelling hiertoe is reeds bij primaire besluit verleend en behoeft in beslissing op bezwaar niet nogmaals; - Een redelijke wetsuitleg van het bepaalde met betrekking tot de in acht te nemen afstand van 3 meter tot de niet aan de weg gelegen perceelsgrens brengt met zich dat dit slechts toe ziet op het hoofdgebouw (en niet op aan- en uitbouwen). Het hoger beroep, ingediend door gemachtigde ing. A.M.L. van Rooij van EKC Sint-Oedenrode, is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kennelijk ongegrond bevonden vanwege het niet ingegaan zijn op hetgeen de rechtbank aan haar oordeel ten grondslag heeft gelegd. Afweging Lezende de 92 pagina s tellende nadere motivering van het hoger beroepschrift kan ik de Afdeling volgen in haar uitspraak. Voor verdere inhoud verwijs ik kortheidshalve naar bijgevoegde uitspraken en de bijbehorende dossiers. 1

2 Onderwerp Zaaknummer: OLOGJvB06 Uitspraken op beroep en hoger beroep inzake bouwvergunningen woning en stallingsruimte aan de Scheidingstraat te Elshout Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure vervolgstappen Geen, procedure is afgerond. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2

3 Onderwerp Zaaknummer: OLOGJvB06 Uitspraken op beroep en hoger beroep inzake bouwvergunningen woning en stallingsruimte aan de Scheidingstraat te Elshout BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 22 februari 2011; gelet op: Algemene wet bestuursrecht; besloten: voor kennisgeving aan te nemen (1) de bijgevoegde uitspraak van de rechtbank d.d. 23 juli 2010 tot ongegrond verklaring van de beroepschriften en (2) de bijgevoegde uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 7 januari 2011 tot ongegrond verklaring van het hoger beroep, beiden betrekking hebbende op de verleende bouwvergunningen voor de bouw van een woning en een stallingsruimte aan de Scheidingstraat te Elshout. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3

4 Raad vanxtate Afdeling bestuursrechtspraak INGE'K(,)UEN 1 0 JAN Gemeente ri<"'...,j'-'..;n ')/OO~S;;}u't.C-. 0(0(;, College van burgemeester en wethouders van Heusden Postbus AA VLlJMEN t-0-<.l k Z_6t_ -...k vt r;z, Datum Ons nummer Uw kenmerk 7 januari /2/H1 J.E.W. van Baardwijk Onderwcrp Van Dijk en anderen/bw Heusden Vrijstelling en bouwvergunning Behandelend arnbtenaar E.M. Werner In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Hoogachtend, de secretaris van de Raad van State, mr. H.H.C. Visser (CAO) Postbus EA 's-gravenhage - T F Bij correspondentie de datum en het 11L1I1Ullervan deze brief vermclden u

5 Raad vanstate /2/H 1. Datum uitspraak: 7 januari 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het hoger beroep van: P.M. van Dijk en anderen, wonend te Elshout, gemeente Heusden. appellanten, tegen de uitspraak van de rechtbank 's-hertogenbosch van 23 juli 2010 in zaak nrs. 09/436, 08/4266, 08/4265 in het geding tussen: en Van Dijk en anderen het college van burgemeester en wethouders van Heusden.

6 /2/H1 2 7 januari Procesverloop Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 september 2010, hebben Van Dijk en anderen hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank van 23 juli Bi brief, bij de Raad van State ingekomen op 5 oktober 2010, hebben zij het hoger beroep gemotiveerd. De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige. 2. Overwegingen 2.1. Het hoger beroepschrift van Van Dijk en anderen bevatte geen gronden. Bij aangetekend verzonden brief van 7 september 2010 zijn Van Dijk en anderen tot en met 5 oktober 2010 in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen. Bij Raad van State is op 5 oktober 2010 een brief van Van Dijk met een motivering ingekomen. In deze brief wordt niet ingegaan op hetgeen de rechtbank aan haar oordeel ten grondslag heeft gelegd. Van Dijk en anderen hebben geen argumenten aangevoerd die zouden moeten leiden tot het oordeel dat de rechtbank de beroepen ten onrechte ongegrond heeft verklaard Het hoger beroep is kennelijk ongegrond Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleidinq.

7 /2/H1 3 7 januari Beslissing De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Recht doende in naam der Koningin: verklaart het hoger beroep ongegrond. Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. S.W. Schortinghuis, ambtenaar van staat. w.g. Slump lid van de enkelvoudige kamer w.g. Schortinghuis ambtenaar van staat Uitgesproken in het openbaar op 7 januari 2011 Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij de Afdeling (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrechtl. - Verzet dient schriftelijk en binnen zes weken na verzending van deze uitspraak te worden gedaan. - In het verzetschrift moeten de redenen worden vermeld waarorn de indiener het niet eens is met de gronden waarop de beslissing is gebaseerd. - Indien de indiener over het verzet door de Afdeling wenst te worden gehoord, dient dit in het verzetschrift te worden gevraagd. Het horen gebeurt dan uitsluitend over het verzet. 66. Verzonden: 7 januari 2011 Voor eensluidend afschrift, de secretaris van de Raad van State, ; Irc:::=-= I-g _=smr. H.H.C. Visser

8 Raad vanstate ~«~up~t-l,~ Atdeling bestuursrechtspraak ---._---._ ~--~ o C~EM.HEUSDEN Ingekomen: <!:>o 150 VI r 6 OKT 2010 College van burgemeester Heusden Postbus AA VLlJMEN en wethouders van Datum Ons nummer Uw kenmerk 5 oktober /1/H1 J.E.W. van Baardwijk Onderwerp Van Dijk en anderen/bw Heusden Vrijstelling en bouwvergunning Behandelend arnbtenaar E.M. Werner Bij deze brief treft u aan (een) kopieten) van (een) hoger beroepschriftten). met eventuele bijlagen, gericht tegen de uitspraak van Rechtbank 's-hertogenbosch, sector bestuursrecht van 23 juli 2010, 09/436, 08/4266, 08/4265. De naam en het nummer van deze zaak zijn u eerder meegedeeld. U vindt ze bovenaan deze brief onder "Onderwerp" en "0ns nummer". U dient binnen vier weken na de dag van verzending, dit is de dagtekening, van deze brief, een verweerschrift in te dienen. U wordt verzocht om stukken die niet aan de rechtbank zijn overgelegd, maar die naar uw mening wel van belang zijn voor de behandeling van het geding, zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen de hiervoor gestelde termijn toe te zenden. Mocht u deze stukken al eerder in deze procedure of naar aanleiding van een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening hebben toegezonden, dan kunt u volstaan met een verwijzing naar die eerdere toezending. Over de verdere behandeling van deze zaak ontvangt u nader bericht. Hoogachtend, de secretaris van de Raad van State, mr. H.H.C. Visser (3AB) Postbus EA 's-gravenhage - T F Bij correspondentie de daturn en het nurnmer van deze brief vermcldcn.. ~ ~..

9 03/ :54 FAX Ecoiogisch Kennls Centr. ~0001/0012 KENNIS 1I"i v('nicil!t?1i VO/l Iltlvil'sdiellsiJ't1 111' net.qt:'/jil.'(/ Y,II) niitio«, (/r/j~ir/\ Ollll trllu.ligi1t'(/j:ii, L'C<jf,:,;:if.' '.'11 111'[ VIiI'f'i.'1I I'flll juri,/i.:.(/i!'!{1'ldlilll'li. 't Achterom 9a 5491 XD Stnt-Oedenrode Tel.: Fax: 04IJ Per fax Per RAAD \!''ANSTATE Raad van State, Afdeling bestuursrechtspr ak, 11"\ I Postbus 20019, INGEKOMEN 2500 EA 's-gravenhage, Ons kenmerk: PvD/HF/020910/HB Betreft: P,M. van Dijk en H. Fitters (appellanten)1 PAR: Hoger beroepschrift tegen de op 28 juli 2010 verzonden uitspraak in de za~'ffif'rffl~;;;"';"';;~--_"';''';''';';'';'';''''-'''' AWB 09/436, AWB 08/4266 en AWB 08/4265 van de rechtbank 's-hertogenbosch. Geacht College, Namens de families P,M. van Dijk/J.H. van Dijk-Fitters, Scheidingstraat 5, 5154 AE te Elshout en H, Fitters, Norbertijnerstraat 43, 5154 ED te Elshout, hierna te noemen: appellanten, tekent ondergetekende hierbij hoger beroep aan tegen de op 28 juli 2010 verzonden uitspraak in de zaaknummers: AWB 09/436, AWB 08/4266 en AWB 08/4265 van de rechtbank 's-hertogenbosch (zie biilage 1)(10 pagina's). Vanwege mijn drukke agenda als politiek vluchteling vanuit Belgi~, waar ik politiek asiel heb aangevraagd om in Nederland door toedoen van burgomeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode niet te worden vermoord en mijn 100 % arbeidsongeschikt zijn door toedoen van Philips Medical Sytems Nederland B.V, in samenspanning met huidig minister J.P.H Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voormalig staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zijn wij niet in de gelegenheid geweest om dit hoger beroepschrift nu al nader te motiveren Wij verzoeken u ondergetekende een nader termijn van zes weken te vergunnen voor de nadere motivering van dit hoger beroepschrift, ingaand vanaf het moment Philips bedrijfsarts H, Mol mij weer voor 100% arbeidsgeschikt heeft verklaard en dat in mijn medische dossier heeft genoteerd. Voor de harde bewijzen van mijn 100% arbeidsongeschikt zijn verwijzen wij u naar onze sommatiebrief d.d. 29 juli 2010 aan Dhr. R. Lucassen, HR manager Philips Healthcare en Dhr. J. Alfrink, Director Campus Services 8est van Philips Healthcare die u kunt lezen op de volgende webpagina op internet: https://sites.google,com/site/bilderberggijzeling/adrf Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Kopie van dit hoger beroepschrift heb ik verstuurd aan: Dhr. R. Lucassen, Philips Healthcare, Dhr. J. Alfrink, Philips Healthcare, De volmacht van appellant vindt u bijgevoegd (zie bijlage 2)(1 pagina), In afwachting van toekenning van het verzochte nadere termijn van zes weken voor de nadere motivering van dit hoger beroepschrift, ingaand vanaf het moment Philips bedrijfsarts H. Mol mij weer voor 100% arbeidsgeschikt heeft verklaard en dat in mijn medische dossier heeft genoteerd, verblijf ik; Hoogachtend, Ecologisch Kennis Centrum B.v. {t2,//. "...J/ Voordeze, Ing, A.M.L. van Rooij,,/ Directeur. Bijlage: Dit beroepschrift bevat een 2-tal bijlagen, bestaande uit 11 pagina's. F-mnll: n.vanrnoiji(ivrhpll().nl Ilank: ABN-AMRO Slnt-OedRnrodH Reteninenr.:,~O,68.J2.0lS K.v.K. nr.: (}fi 111,Hl),.l r~v,:.dll~':'1j.. h,:.t"flli.>':'1i ':'11 I/'d fj'.fll<"nlj.h 11/1) V,11l tf'l"'),h</i1(1,fp 1,/~;.tn':'J)" Vl"hHWII.1n{,:.J\ 11M!',),pdPf)r"rIlP,:.rd "",fp K,JlII,:.r 1M/) ((("II1nhdlldp/ {),H/..R,'"h.. nl 1

10 03/ :56 FAX Eco1og1sch Kennls Centr /00 12 "ot. de Rechtspraak - Rechtbank '5' H ertogen bosch AANTEKENEN Sector Bestuursrecht De heer ing, A.M.L. van Rooij Ecolcgisch Kennis Centrum 13.v. Achterom 9 A 5491 XD Sint-Oedenrode datum 28 ju1i 2010 onderdeel Afdeling n Zitting contaciperscon dhr P.T.M. Peeters doorkiesnummer ons kenrnerk procedurenummer WW44 Vll g C4 casusnurnmer tiw ksnmerx PvDIHF/05128/B bijlage(n) taxnomrner onderwerp toezending atschrilt uitspraak en mededeling rechtsmiddel. tjezoekadres Leeghwalerlaan A 's-hertogenbosch correepoooenueacres Pcstbus MA 's-hertogenbosch t BIJ beantwoordlngde datum en ons kenmer\( vermelden. Wit u slcchts een zaak in uw brief behandelen. Geachte heer, Hierbij zend ik u een kopie van deuitspraak waarbij op het beroep is beslist. Tegen deze uitspraak staat hogerberoep open. lndien u daarvan gebruik wenst te rnaken, dient u binnen zcs weken na de datum van verzending van dc uitspraak een brief (beroepschrift) en ecn kopie van bijgaande uitspraak te zenden aan de Afdcling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EADt'l) Haag, In het bero:op$chrj:fh(,11t\cldt u waarom u de uitspraak niet juist vindt, HQ~~;~( /::q...f,.~'/ ;:.' /.,..{"rtier ///~/" '_;./ ;1 / I.' :~., 1;1 /./'.i I, I I /,.. 1 UW persoon${jlloft",ns en iml80 v~n IM(\A~"no' rti~ van IJWcliAnt WOIT1Rnvmr 1n,,'" '"" Mtv>AVA 1Ifl" Aftn ijoa<1a(ynrjl<voorino vafwmtlln ""n regls1nltiosy61eem van het geracl1t.

11 03/ :57 FAX Ecologisch Kennls Centr. [410003/0012 uitspraak RECHT8ANK 's-hertogenbosch Sector bestuursrecht Zaaknummer: A WB 09/436 AWB 08/4266 AWB 08/4265 Ultspraak van de enkelvoudige kamer van 23 juli 2010 inzake -P.M. van Dljk en J.H. van Dijk-Fltters, (A WB 09/436 en AWB 08/4265) te Elshout, eisers sub 1. gernachtigde ing, A.M.L. van Rooij, werkzaam bi] her Ecologisch Kenniscentrum B.V. -H. Fitters (A WB 08/4266) tc Elshout, eiser sub 2, gernachtigde ing. A.M.L. V3n Rooij, werkzaam bij het Ecologisch Kenniscentrum R.V. tegen het collegc va. burgemeesler en wethouders van de gemeente Heusden, verweerder, gemachtigde J.E. W. van Baardwijk. Aan het geding heeft als partij deelgenomen J.A.M. Brok te Elshout, vergunninghouder, gernachtigde mr. 1. van Geel, Procesverloop Bij besluit van 29 februari 2008 heeft T.M. Corsten (manager tcam diensten) namens verwcerder aan vcrgunninghouder vrijstelling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelljke Ordening (WRO) rcspcctievclijk cen reguliere bouwvcrgunning verlcend voor de bouw van een woning op het perceel kadastraal bekend gerneente Drunen, sectie K null1mer 1730, plaatselijk bekend Schcidingslmat ongcnummcrd te Elshout. Bij besluit van 17 april 2008 heeft T.M. Corsten (manager team diensten) namens verweerder aan vergunninghoudt!r een reguliere bouwvergunning vcrlecnd voor de bouw van een stallingsruimte op het perceel kadastraal bekend gemeente Drunen, sectie K, nummer plaatselijk bekend Scheidlngstraat ongenummerd te Elshout. Tegen deze besluiten hebben eisers bij afzonderlijk schrijven van 9 3pril 2008 (woning) respectievelijk 9 mei 2008 (stallingsruimte) bij verweerder bezwaar gemaakt.

12 03/ :58 flax Ecologlsch Kennls Centr... l4j 0004/0012 AWB 09/436, A WB 08/4266 en A WB 08/ Bij besluit van 28 oktober 2008 heeft wethouder W. Groen namcns verweerdcr het bezwaar van 9 april 2008 ongegrond verklaard. Tegen dit besluit hebben eisers sub 1 en 2 bij brief van 5 december 2008 beroep lngediend. Deze beroepen zijn geregistreerd onder A WB 08/4265 en A WB 08/ ij besluit van 22 decernber 2008 heeft wethouder W. Groen namens verweerder het bezwaar van 9 mei 2008 ongegrond verklaard. Eisers sub 1 hebben tegen laatstgenoemd besluit bij brief van 1 februari 2009 beroep ingesteld, Dit beroep is geregistreerd onder A WB 09/436. Vergunninghouder heeft bij briefvan 23 maart 2010 een reactie op de gedingstukken in de drie beroepszaken gegeven. De zaken zijn gevoegd behandeld op de zitting van 8 juli 2010, waar eisers noch hun gemachtigdc zijn verschenen. Verweerder is verschenen bij gemachtigde. Verschenen is voorts mr. M. Peeters als vervangster van de gemachtigde van vergunninghouder. Overweglngea geschil is het besluit van 28 oktober 2008 waarbij verweerder de binnenplanse vrijstelling en bouwvergunnlng voor het oprichten van een woning in stand heeft gelaten en het besluit van 22 december 2008 waarbij verweerder de reguliere bouwvergunning voor een stallingsruimte heeft gehandhaafd. Standpunt yerweerder. 2. Verweerder heeft aan het besluit van 28 oktober 2008 (de woning) ten grondslag gelegd dat tcr plaatsc het bestemmingsplan "EIshout Herziening 2006" geldt en dat de gronden op de plankaart zjjn bestemd tot "Woondoeleinden W". Op grond V8n artikel 4, lweede lid, van de hestemmingsplanvoorschriften is het realiseren van nieuwe woningen uitgesfoten. 8ij het verlenen van de bouwvergunning heeft verweerder gcbruik gemaakt va.n de in artikel 4 van de planvoorschriften opgenomen vrijstellingsbcvoegdhcid. Waardevennindering van de woning van cisers ten gevolge V8n de verleende vrijstelling is geen aspect dat daarbij hoeft tc worden betrokken. Ook dc bezwaren!er zake van de uitweg kunnen hier niet bij worden betrokken. J. Verweerder heeft aan hct bcsluit van 22 decernber 2008 (de stallingsruimtc) tcn grondslag gelegd dat ingevolge het bestemmingsplan "Elshout herziening 2006" de gronden op de plankaart lijn bestemd tot "Woondoeleinden W" cn de bij de bestemming behorende bijgebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen en erven (art. 4). Het bouwplan vojdoet aan het bepaalde in hct bestemmingsplan en de bouwvcrordcning. Nu geen vnn de in artike! 44 van de Woningwet genoemde weigcringsgronden van toepassing is, heeft verweerder bouwvergunning verleend. W~t.Wlijk kader. 4. Artikel 10: 11, eerste Iid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) luidt als volgt;

13 03/ :59 FAX _"".,'t,i. Ecologisch Kennis Centr. i"i l4j 0005/ ,.; A WB 09/436, A WB 08/4266 en A WB 08/4265 J Ecn bcstuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertckend, tenzij bij wcrtelijk voorschrifl anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet. 5. Artikel 59a van de Gemeentewet luidt -deels- als volgt: 1. De stukken die van het college uitgaan, worden door de burgemeester ondertekend cn door de secretaris mede ondertekend. 2. Het college van burgerneester cn wcthouders kan hem toestaan de ondertekening op te dragen aan een ander gerneenteambtcnaren.!id van het college, aan de secretaris of aan een of rneer andere J. (..). 6. Artikel40 aanhef en ondcr a. van de Woningwet luidde als volgt: Het is vcrboden te bouwen zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunn ing. 7. Artikel44, eerste lid, van de Woningwet luidde -deels- als volgt: De reguliere a. (..); bouwvergunning mag slechts en moct worden geweigerd, iodicn: b. de aanvraag cn dc daa.rbu ovcrgelegde gegevens naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet li1inncmelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschrinen die zun gegeven bij de bouwverordening (..); c. hel bouwen in strijd is met ecn bestemmingsplan plan zijn gesteld; of met de eisen die krachtens zodanig d. (..); e. (..). 8. Artikel J 5, eerste Iid, van de WRO luidde als volgt; Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald, dat burgemeester en wethouders met inachlneming van de in het plan vervatte regelen bevoegd zun: a. van bij het plan aan te geven voorschriften vrijstelling te verlenen; b. tcn opzichtc van in hct plan omschrevcn punten nlldere eisen tc stellen. 9. De rcchtbnnk ovcrweegt als volgt. Belanghebbende. 10. Ter ambtshajyc toetsing van de rechtbank staat allereerst of eiser sub 2 (H. Fitters) als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb is aan te merken. Ter zitting is gebleken dat eiser sub 2 mede eigcnaar is van het perceel Scheidingstraat 5, zodat hij in die hoedanigheid als belanghebbende kan worden nangemerkt. Mandaat, J 1. Eisers stellen dat wethouder B. Groen op persoonluke titel de in geding zjjnde besluiten heetl genomen en niet narnens hel collcge V3n burgcmeester en wethouders. De besluilcn zijn daarmee niet rechtsgeldig cn dienen te worden vernietigd. 12. De rechtbank stelt vast dat, gelet op het door verweerder overgelegde mandaatbesluit d.d. 18 maart 2008, verweerder de bevoegdheid tot het ncmen van cen besluit op bezw(l1lr heefl gemandateerd aan de afzonderlijke leden van het coljege, ieder voor zover de l.a1lk tot zijn/hal1r portefeuille behoort, mits hct primaire besluit in mandaat is genomen en het

14 03/ :00 FAX o'l; Ecologlsch Kennls Centr. f4j 0006/0012.'t.' A WB 09/436, A WB 08/4266 cn A WB 08/ bestreden besluit conform het advies van de Cornmissie bezwaarschriften en conform het prirnaire besluit waarop het bezwaar is gericht is Verweerders gemachtigde heeft desgevraagd ter zitting aangegeven dat ten tijde van de bestreden bcsluiten deze ondcrwcrpcn 101 de portefeuille van wcthoudcr Grocn behoorden. Gelet hierop, en nn ook anderszins niet is gebleken dat niet is voldaan aan het mandaatbesluit, zijn de bestreden besluiten bevoegd door deze wethouder namens vcrweerder ondertekend. Deze grief faalt derhalve, PhmQLQgi~~.h_k;iQ~L 13. Tussen partijen is nier in geschil dat ter plaatse het bestemmingsplan "Elshout Herziening 2006" V8n toepassing is. De gronden waarop de woning en de staijingsruimte zijn gesitueerd zijn op de plankaart bestemd tot "Woondoeleinden W" (art. 4). De woning valt, gelet op de plankaart, onder de besternming "woningen, vrijstaand (0.1)". 14. Artikcl4 als volgt: "Woondoeleinden W" van de planvoorschriften luidt ~voor zover van bclang- DQeleindenomschrijving De als zodanig aangewczen gronden zijn bestemd voor: a. woondoeleinden, vrijstaand (0. J); f. bij de bestemming crven;. horende bijgebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen en Voorschriften Q_mtrentbebQuwing 1. Op de als zodanig aangewe7.en grondcn mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming. 2. Het reali.seren van liieuwc woningen is uitgesfoten. 6. Woningen mogen uitsjuitend worden gebouwd met inachtneming van de yolgende eisen: a.~qljin..&~i]l_yr.i istaand _(_Q.J) J. situering uitsluilend ter plaatse van de op de plankaart aangegeven aanduiding (0.1) en in de op de plankaart aangegeven voorgevelbouwgrens c.q. binnen het op de plankaart nangegeven bebouwingsvlnk, (..); 2. de diepte van de hoofdbebouwing inclusief aan- en uitbouwen, gemeten vanllf de voorgevelrooilijn, ten hoogste 15 meter, tenzij op de plllilkaart t:t:n bebouwingsvlak is aangegcvcn worden; in wclk gcyul dc vollcdigc dicptc van hct bcbollwing.wlnk bcnut mag 8. afstand tot de niet aan de weg gelegen perceelsgrens bedraagt ten minste 3 meter, (..); 9. per woning dient 1,5 parkeerplaats gerealiseerd te wordcn, waarvan ten minste 1 parkeerplaats op cigen terrein. 7. Bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd li1et inachtneming van de volgende eisen: a. 11m f. (..); g. de zijgevel vun een bijgebouw dient ;11 dan wel minimaal I meter uit dc zi.idelingsc perceclsgrens te worden gcbouwd. Vrijstelling mct bctrckking tot het bouwen van nicuwc wonil1sqn. 9. Burgemees!er en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2 voor het bouwen Vlln een nieuwe woning met inachtneming Vlln de volgende eiscn: f. door de boljw van de woning worden archeologische, cultulirhistorische, landschappelijke cn/of natuurv..aardcn nict oncvcnrcdig aangetast; i. per woning wordt 1,5 parkeerplaats gerealiseerd;

15 03/ :01 FAX ' "'!"..'t. Ecologlsch Kennls Centr.,,,'t! -.~,' /0012 A WB 09/436, A WB 08/4266 en A WB 08/ j. indicn de vrjjstelling betrekking heeft op een voormalig agrarisch bedrijf is het toelaten van een nieuwe woning alleen toegestaan indien: (..). m. de overige bepalingen in artikcl 4 "Woondoeleinden" zijn van overeenkomstige toepassing. yrijstellingen met betrekking tot het bouwen. 10. Burgcrncestcr en wethouders zijn bcvoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in: e. lid 6 sub 8.2. b.2, c.2 en d.2 voor vergroting van de diepte tot maximaal 20 meter; Voorwaarden IUln vrijstellingsbevoegdheden. 13. Oe vrijsteljingen als bedoeld in lid 9, 10, 11 en 19 worden uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat: b, archeologische, cultuurhistorische, landschappel ijke enjof natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast; Nadere sissn. 14. Burgerneester en wethouders zjjn bevoegd rnet inachtneming van het bepaalde in lid 6, 7 en 8 nadere eisen te stellen ton aanzien van situering, onderlinge afstanden, afmetingen en hoofdvorm van hoofdgebouwen, bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, indien dit noodzakelijk is: d. ter bevordering van de verkeers-, socialo- en brandveiligheid. Procedure 15. Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheden als bedoeld in lid 9, 10, 11 en 19 wordt de procedure als bedoeld in artikel 20 in acht genomen. ~lilllingsryimte. 15. Eisers sub I stellen zich ten aanzien van de bouwvergunning voor de stallingsruimte op het standpunt dat hiervan geen sprakc is; hct bouwplan bctrcft een garagclberging. J 6. De rcchtbank is VBn oordeel dot dit bouwwerk een zogeheten bijgebouw betreft en dat bepalend is of aan de planvoorschriften voor bijgebouwen wordt voldaan. Oe rechtbank is niet gebleken dat hieraan niet is voldaan. Derhalve faalt deze grief. Voorts ZijJl de grieven omtrenl een aantasting van woongenot enlof een waardedaling van de woning van civielrechtelijke aard en raken de grieven betreffende de uitweg niet de toetsingsgronden van artikel 44 van de Woningwet. Dit brengt met zich dat het beroep van eisers sub 1 in zovelte ongegrond zal worden verklaard. Woning. 17. Tussen partijen is niet in geschil dat het bouwplnn voor de woning in strijd is met artikcl 4. tweede lid. van de planvoorschriften nu sprake is van het opril.:htt:n van een nicuwe woning. Om realisering ejv'an toch mogelijk te maken hecft verweerder met toep!l.ssing van artikel 15 van de WRO vrijsteljing verleend. Hct bcsluil al dan nict vrijstclling tc vcrlenen vlln het bestemmingsplan is een bevoegdhcid van verweerder, wmrbij het college belcidsvrijheid heeft cn de rcchter het besluil slechts terug110udend kan toets.en, dllt wilzcggen zich moet beperken tot de vr811g,ofhet college in redelijkheid heeft kunnen komen lot ZVn besjuit de vrijslelling te verlenen. 18. Eisers zijn van mening dat de in geding zijnde nieuwe woning niet dienl als vervanging van te slopen agrarische bedrijfsbebouwing. De agrarische woning l11et haar bedrijfsgebouwen staat er narnelijk nog stceds. Op grond hiervan is het bouwen van de in geding zijnde nieuwe woning uitgeslolen. Voorts is hel percecl zodanig smal dal het realiseren van 1,5 parkecrplaats onmogelijk is. Met de bouw is een Illndschappelijk zeer

16 03/ :03 FAX _'" Ecologisch Kennis Centr. ~ _ / :~ A WB , A WB 08/4266 en A WB 08/ waardevolle oude beuken haag gerooid waarmee de landschappelijke waarde en de natuurwaarden onevenredig zijn aangetast. Eisers voeren nog aan dat voor het rooien van deze haag een aanlegvergunning nodig was, Het bestreden besluit is daarmee bcstcmmingsplan. in ernstige mate in strijd met artikel 4, negende lid, van het 19. Verweerder heeft aangegeven dat gcen sprake is van een voormalig agrarisch bedrijf. Het betreft een nog open locatie waar middels het realiseren van woningen de bebouwing langs het lint gecontinueerd en afgerond kan worden, De rechtbank is, rnede in aanmerking genomen het feit dat eisers hun stelling niet nader hebben onderbouwd, niet gebleken dat verweerders standpunt onjuist is. Aldus rnist het bepaalde in artikel 4, negende [id, onder j. van de planvoorschriften in casu toepasslng. 20. De in artikel4, negende lid, onder i, van de planvoorschriften gestelde voorwaarde voor het verlenen V3n vrijstelling inhoudende dat per woning 1,5 parkeerplaats wordt gerealiseerd is, gelet op de aan de voorzijde van de woning annwezigc oprit cn de op dc achterzijde van het perceel te realiseren stallingsruimte, naar het oordeef van de rechtbank geen beletsel voor het verlenen van vrijstelling van het verbod tot het realiseren van nieuwe woningen. 21. Ten aanzien van de door eisers -door het rooien van de haag- gestelde strijdigheid met artikel 4, negende lid, sub f is de rechtbank van oordeel dat niet gebleken is dat de betreffende haag van een landschappelijk zeer waardevol karakter was. Evenmin hebben eisers hun stefling dat door deze verwijdering in het bestemmingspfan bestaande natuurwaarden onevenredig worden aangetast, nader gemotiveerd. ln tegenstelling tot hetgeen eisersstellen kent het bestemmingsplan geen aanlegvergunningenstelsel voor het rooien vlln houtopstllndcn, zoals in hel onderhavige geval. Ook deze grief slaagt niet. 22. Eisers stelfen zich vervolgens op het standpunt dat door de Commissie is nangegeven dat voor het overschrijden van de voorgeschreven bouwdiepte van 15 meter verweerder gebruik had dienen te maken van artikel 4, tiende lid, sub e, van de pfanvoorschritlcn. Verweerder heeft in het bestreden besluit geen heroverweging gemaakt. Dit betekent, aldus eisers, dat het besluit in strud met de planvoorschriften is genomen. 23. De Techthank~telt vast dat, gelet op artikel4, lid 6a onder 2, de diepte van de hoofdbebouwing, gemeten vanaf de voorgevelrooilun, len hoogste 15 meter mllg bedragen. De Commissie Bezwaarschriften heeft zich in haar advies op het standpunt gesteld dat in casu deze afstand circa 16 meter bedraagt en dat, gelet hierop, het bouwplan in strijd is mct het bestemmingspfan. 24. Vastgcsteld wordt dat bij mcting van de hoofdbebouwing aan de rechterzijde de afstand van 15 meter niet wordt overschreden. Bij meting aan de Iinkerzijde wordt als gevolg van de situering van de woning de voorgcschtcvcn Ilfstand lot dc voorgevclrooilijn wef in geringe rnate overschrcden. Dit volgt uit de schuine situering van het bouwplan op het perceel. Verweerder heeft dil ler zitting aan de hand van de bouwtekeningcn, inzichtefijk gemaakt. De rechtbank stelt vast dat venveerder in het bestreden besluit niet hceft overvrogen om vrijstelling ingevolge artikel4, lid 10 onder e, van de plonvoorschriften te vcrfenen. Uit het primaire besluit valt echter afte leiden dat ((evens) vrljstefling is verleend voor overschruding van de voorgeschreven bouwdiepte Vlln het hoofdgebouw van 15 meter. Dcrhalve behoefde deze vrijstelling bij beslissing op bezwaar niet alsnog vcrfeend te worden.