Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007"

Transcriptie

1 GUDAV Jaarverslag 2007

2 Prfiel en bestuurlijke gegevens Grafieken kerngegevens Kerngegevens Beriht van de Raad van mmissarissen Remuneratiebeleid Verslag van de diretie ver het jaar Genslideerde winst en verliesrekening ver 2007 Genslideerde balans per 31 deember 2007 Genslideerd mutatieverziht van het eigen vermgen Genslideerd kasstrmverziht ver 2007 Telihting p de genslideerde jaarrekening Venntshappelijke balans per 31 deember 2007 Venntshappelijke winst en verliesrekening ver 2007 Telihting p venntshappelijke balans Statutaire regeling mtrent de bestemming van de winst 72 Bestemming van het resultaat 73 Bijzndere statutaire rehten inzake de zeggenshap in de venntshap r 78 86

3 PRFIEL Guda Vuurvast is atief in de prdutie, verkp en installatie van vuurvaste materialen vr industriële tepassingen. Zij riht zih daarbij vanuit haar drie Industrie Grepen: NnFerr, Petrhemie en Milieu & Energie, vrnamelijk p de internatinale markten. Kwaliteit en servie wrden gewaarbrgd en versterkt dr een vrtdurende, nauwe samenspraak met de individuele pdrahtgevers en de eindgebruikers ver de vr hen beste vuurvast plssing. De prdutie van vuurvaste stenen is genentreerd in de fabriek in Guda, die van vuurvaste betn in Geldermalsen. De uitvering en installatie ativiteiten geshieden vanuit Guda (NL), Wijnegem (B) en Klötze (D). Bij grtere prjeten en bij prjeten buiten de drie genemde landen waar in de regel met eigen mensen gewerkt wrdt, wrdt vaak gebruik gemaakt van nderaanneming bij de uitvering en de installatie. Raad van mmissarissen l.g.l 1. van den Bvenkamp, vrzitter Mr. R. van der Vlist Drs. J.E.M, van der Burg Ir. A..J. Havermans Drs. W. Walesn Diretie Mr. Th.J.M. Lenders, Algemeen Direteur Guda Vuurvast Hlding N.V. Kantradres Pstadres Gudkade 16 Pstbus AA Guda 2800 AB Guda Teiefn Telefax infü(a)güudavuurvast.nl Internet

4 : / GRAFIEKEN KERNGEGEVENS «,5 l"3'l [ÏÏS] ffih m a f i 1 90 I "I Nm i gn \m BMH i 2003 Duth GAAP IFRS I tijm T EE I BtdrjIsfMultMI Nwwlmt / veflws Duth GAAP IFRS rj J \ Q. I ntant dmdend per aandwl Nettwinst p«r aand**! 2003 Duth GAAP IFRS I : s r I IM9! ; Duth GAAP IFRS

5 KERNGEGEVENS ijfers ijfers p basis p basis van IFRS Duth Gaap (x i.) Resultaat Nett mzet aan derden Bedrijfsresultaat (2.897) (557) EBITDA Resultaat na belasdng (1.224) (2.614) (3779) (438) Afshrijvingen Materiële vaste ativa Immateriële vaste ativa Nett kasstrm (731) 729 (509) Investeringen Materiële vaste ativa Immateriële vaste ativa Vermgen Balansttaal Eigen vermgen Medewerkers Aantal werknemers in vast dienstverband Salarissen en siale lasten Verhudingsgetallen Bedrijfsresultaat in % nett mzet Resultaat na belasting in % eigen vermgen Eigen vermgen in % balansttaal (3,2) (1772) 30, , ,0 40, , (8,7) (31.7) w.' ; : : M : Q. ijfers in eur's per aandeel Eigen vermgen Nett kasstrm ,14 (0,58) ,58 13,62 (0,41) 12,41 0, ,86 0,00 1* Resultaat na belastingen ntant dividend (2,09) 2,18 0, ,70 2, (3.44) Aantal gewne aandelen

6 JAARVERSLAG 2007 Guda Vuurvast

7 BERIHT VAN DE RAAD VAN MMISSARISSEN UDERS VAl T HLDING N.V. vereenkmstig artikel 25, lid 2 van de statuten bieden wij u hierbij de dr de Diretie pgemaakte en aan ns vrgelegde jaarrekening 2007 aan, die vergezeld gaat van de verige, daaraan krahtens de wet te te vegen gegevens en het dr de Diretie pgemaakte jaarvrsl.i);, 1H' jaarrekening 2007 vast te stellen vereenkmstig de aangebden stukken; De Direteur te dehargeren vr het dr hem geverde beheer in 2007; De mmissarissen te dehargeren vr het dr hen gehuden teziht in 2007; Af te zien van dividenduitkering ver het jaar In de p 16 mei 2007 gehuden Algemene Vergadering van Aandeelhuders werd de heer >_ R. van der Vlist herbenemd als mmissaris. Vrts werd de heer W. Walesn benemd als mmissaris ter invulling van de vaature die was ntstaan met het vertrek van de heer J. van der Wielen, die in mei 2007 is teruggetreden. De heer Walesn zal d rl van vertruwensmmissaris vr de werknemers vervullen. In de Algemene Vergadering van Aandeelhuders van 16 mei 2007 werd meegedeeld dat de heer J. van den Bvenkamp vlgens rster zal aftreden als mmissaris in nder verwijzing Q) naar de uitleg nder Best pratie III.2.1 en III.3.5 det het de Raad genegen de heer Van den., Bvenkamp bereid te hebben gevnden m een eventuele herbeneming tt mmissaris te aanvaarden en de Raad draagt hem dan k gaarne ter herbeneming aan u vr. De Raad van mmissarissen vergaderde in het verslagjaar aht keer, waarvan een keer met het vltallige Diretie Team en twee keer gedeeltelijk buiten aanwezigheid van de Diretie. k buiten d vergaderingen m heeft veelvuldig ntat plaatsgevnden. 0) Tijdens deze vergaderingen is nder meer gesprken ver de delstellingen en de strategie, het beleid, d marktntwikkelingen, de ntwikkelingen van de resultaten en de finaniële psitie en de risi's verbnden aan de nderneming, alsmede het funtineren van de Diretie ï~ n d Raad van mmissarissen. Tevens is rprate gvemane nadrukkelijk aan de rde geweest. Bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag vnd plaats in aanwezigheid van de externe auntant. v/> > p r In het verslagjaar vergaderde de Remuneratie mmissie, bestaande uit de heren Van der Wielen (tt 16 mei lid en vrzitter), Havermans (vanaf 16 mei lid en vrzitter). Van den Bvenkamp en Walesn, twee maal. De Audit mmissie, bestaande uit de heren Van der Burg (vrzitter) en Van der Vlist. vergaderde drie maal, waarvan twee maal in aanwezigheid van de externe auntant. De Audit mmissie vergaderde steeds in aanwezigheid van d Algemeen Direteur n de Adjunt Direteur F&A, d heer P.J. Lef.

8 De nderneming kent geen aparte Seletie en benemingsmmissie. Deze taak wrdt dr d Raad als geheel uitgeefend, waarbij vrbereidende werkzaamheden kunnen wrden gelegd bij d Remuneratie mmissie. De Remuneratie mmissie heeft tt taak m de persnele bezetting en de belningsstrutuur van d Diretie bij Guda Vuurvast peridiek t berdelen n m aanbevelingen t den aan de Raad van mmissarissen ter zake van het beleid p dit punt en de bezldiging van de Diretie. De samenstelling van het Management Team van d Grp wijzigde in die zin dat de funtie van Adjunt Direteur Prjet Servies (grtere nieuwbuw) vaant is geraakt. Er is in deember 2007 een nsultant aangesteld, die ad interim verantwrdelijk is vr Prjet Servies. DIT MMISSIE De Audit mmissie staat d Raad van mmissarissen bij ten beheve van zijn tezihthudende taken ten aanzien van de finaniële rapprtage, d interne ntrle, het risibeheer en het berdelen van de ativiteiten n het funtineren van de externe auntants. In haar vergaderingen in 2007 zijn al deze nderwerpen uitgebreid aan d rde gesteld. RING Gaarne spreken wij tt slt nze waardering uit vr de inzet van het management en van alle medewerkers tijdens het afgelpen jaar. Namens de Raad van mmissarissen J.G.H, van den Bvenkamp 29 april 2008 Q. Üi

9 Raad van mmissarissen Eerste beneming: Rster van aftreden: J.G.H, van den Bvenkamp (1938) Drs. J.E.M, van der Burg (1949) Mr. R. van der Vlist (1944) Drs. W. Walesn (1951) Ir. A..I. Havermans (1943) De heer Van den Bvenkamp is president direteur van Gibbns Internatinal SA, Parijs. D heer Van der Burg is zelfstandig finanieel adviseur. Hij is tevens lid van de Raad van Bestuur van GIMV N.V. De heer Van der Vlist is vrmalig senir bedrijfsjurist bij Shell Intematinal B.V. De heer Havermans is gepensineerd. Hij heeft diverse managmentfiintis bekleed binnen de glasindustrie. Tt 2003 was hij adviseur bij BSN Glasspak 9 (vrheen: Vereenigde Glasfabrieken), waar hij tt 2002 Algemeen Direteur was. De heer Walesn is zelfstandig adviseur. Hij bekleedt mmissarisfunties bij Afvalzrg NrdHlland en Dilen Eurpe B.V. Alle mmissarissen bezitten d Nederlandse natinaliteit. ja Q. Q) Q)

10 REMUNERATIEBELEID De Raad van mmissarissen stelt het remuneratiebeleid p vr het Bestuur p advies van de Remuneratie mmissie. Binnen het kader van dat beleid wrdt p dezelfde wijze de remuneratie vastgesteld van de Algemeen Direteur, tevens enige bestuurder. Het bezldigingbeleid is het afgelpen jaar systematish p dezelfde wijze tegepast als in vrgaande jaren. Het is het vrnemen dit in de kmende jaren te ntinueren p basis van de uitgangspunten zals die hiernder zijn verwrd. 10 Met het remuneratiebeleid wrdt begd m tt een belningstrutuur te kmen die uitdagend is vr de Algemeen Direteur en die tegelijkertijd nurrerend is met die welke binnen ndernemingen van srtgelijke signatuur gebruikelijk is. Het remuneratiepakket mvat het vaste jaarsalaris, deelname aan de pensienregeling, een variabel deel ('shrt term inentive'), seundaire arbeidsvrwaarden en een ntslagvergeding >, bij tussentijdse beëindiging van het dienstverband. Tevens is er een éénmalige vergeding in geval van 'hange f ntrl'. De Algemeen Direteur heeft een vast basissalaris n een prestatieafhankelijke bnus als variabel deel. De bnus is gekppeld aan drie parameters: het nett resultaat; de mzet en het werkkapitaal. Hiermee is er binnen het prestatieafhankelijke deel van de remuneratie aandaht vr rendement, grei en effiieny. Tetsing van realisatie aan de gestelde nrmen vindt jaarlijks plaats aan de hand van de jaarrekening. Het bnussysteem is agressief taakstellend, gaat uit van een basis target van 40% van het brut vaste inkmen en werkt prgressief met een maximale uitlp tt 140% van dat inkmen bij uitmuntende resultaten. De hgte van de parameters wrdt per verslagjaar vastgesteld. Dit is gebeurd vr De gefrmuleerde winstdelstelling in het kader van de bnusberekening is de nett winst na aftrek van de te behalen bnus. Vrts kan de Raad van mmissarissen bijzndere, aan de persn van de Algemeen Direteur te te rekenen prestaties, in psitieve zin meewegen bij de bepaling van de bnus. r. Het variabele deel van de bezldiging is uitsluitend afhankelijk van krte termijn delen. Q_ Een 'lng term inentive'plan is nderwerp van verleg tussen Raad van mmissarissen en Q) Bestuurder. Er werd een 'hange f ntrl'bnus vereengekmen ter grtte van twee brut jaarsalarissen. De pensienregeling en de seundaire arbeidsvrwaarden sluiten aan bij die welke gebruikelijk zijn in de nderneming. Daarenbven is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgeslten. De aansprakelijkheidsdekking werd vereenkmstig hetgeen gebruikelijk is bij andere Nederlandse (beurs)venntshappen uitgebreid tt risi's, inlusief mgelijke presksten, die niet nder de verzekering gedekt wrden. Dit laatste geldt k r * vr mmissarissen. De Algemeen Direteur is benemd vr een peride van vier jaar. Indien het ntrat tussentijds dr de nderneming wrdt beëindigd, zal de ntslagvergeding één jaarsalaris bedragen. Indien dit ntslag kennelijk nredelijk is en plaatsvindt in de eerste benemingstermijn geldt een ntslagvergeding van maximaal tweemaal het jaarsalaris. Alle mmissarissen genieten een vaste jaarlijkse remuneratie die niet afhankelijk is van de resultaten in enig jaar.

11 VERSLAG VAN DE DIRETIE VER HET JAAR was een teleurstellend jaar vr Guda Vuurvast. Thmas Lenders De mzet steeg liht van 88,5 miljen in 2006 naar 90,5 miljen in Het bedrijfsresultaat daalde van 4 # 6 miljen naar 2,9 miljen. Het verlies na belastingen in 2007 was 2,6 miljen ii een Direteur waar 2006 een nettwinst liet zien van 2,7 miljen. 11 Het negatieve resultaat van 2007 Iaat zih als vlgt verklaren: p één van de werken is een grte, materiële shade ntstaan. Dit heeft tt een zeer kstbare reparatie geleid, waarbij pas gaandeweg d mvang van de shade duidelijk werd en feitelijk het gehele werk, na slp, pnieuw gedaan mest wrden. Zwel bij de pdrahtgever als bij één van de nderaannemers zijn na nderhandeling mpensaties bewerkstelligd, waarmee d ttale shade vr Guda Vuurvast uitkwam p 5,3 miljen. Wat rest is een laim p verzekeraars nder de AR verzekering van Guda Vuurvast. ' Binnen Prjet Servies waren er ng enkele nieuwbuw prjeten waarp een aanzienlijk verlies genmen mest wrden. In Duitsland stnden de marges zwaar nder dmk. In de tweede helft van 2007 trad in de markt een vertraging p in de besluitvrming ver een aantal grtere investeringen p d vr Guda Vuurvast belangrijke markt van de NnFerr. Dit heeft erte geleid dat de fabriek in Guda een deel van haar prdutie tijdelijk mest stilleggen mdat vraag en aanbd in de tijd gezien niet vldende p elkaar aanslten. Hewel de prdutie begin 2008 eerder dan verwaht weer kn wrden pgestart na het winnen van een leveringsntrat vr Argentinië, had de stillegging in 2007 een negatief r% effet p het resultaat van ira 0,3 miljen. Van de situatie werd gebmik gemaakt m ndzakelijk grt nderhud aan de betreffende tunnelven te plegen. Binnen d kstensfeer is een aantal stijgingen waarneembaar. De lnen, salarissen en pensienksten stegen met 1,2 miljen. Naast de nrmale, jaarlijkse verhgingen was r sprake van uitbreiding van het aantal vaste medewerkers ten kste van inleenkrahten, vral in Duitsland. In verband met d aanhudende persneelskrapte p de markt hebben wij k in 2007 weer p een aantal plaatsen gebruik meten maken van inhuur en detahering vr de tijdelijke invulling van vaatures. Hiermee zijn extra ksten gemeid. Vr een aantal rganisatievraagstukken is gebmik gemaakt van externe adviseurs. S ÜJ

12 De afshrijvingen zijn in 2007 liht gedaald ten pzihte van De verwahting is dat de afshrijvingen in de kmende jaren verder zullen stijgen, nder meer dr de afshrijvingen p het nieuwe ERP systeem. In 2007 werd de investering in het nieuwe ERP systeem afgernd in Nederland. In deember is het systeem live gegaan in Nederland. De nversie van het ude naar het nieuwe systeem is ged verlpen. De belastingdruk is gedaald van 35% in 2006 naar 21% in Dit Iaat zih vral verklaren dr de verlaging van de belastingtarieven in Nederland en Duitsland en dr het niet vlledig pnemen van de belastingvrdering ver de verliezen in Duitsland. Het werkkapitaal ultim 2007 is met 2,7 miljen gedaald tt 17,0 miljen. Deze daling is geflatteerd dr een ng te betalen shuld in het kader van de reparatishad. Znder deze shuld is het werkkapitaal gestegen met 1,3 miljen. De vrraad gereed prdut is tegenmen, drdat eindprdut deels vmit geprdueerd werd f ng niet werd afgenmen en betaald dr de klant. Vr 2008 is een daling van het werkkapitaal vrzien. Het eigen vermgen bedraagt ultim ,2 miljen, hetgeen 30,3% van het balansttaal vertegenwrdigt. Bij de berekening van het eigen vermgen is ervan uitgegaan dat ver 2007 geen dividend wrdt uitgekeerd. Van de ttale mzet werd 41% gerealiseerd in de Industrie Grep NnFerr (2006: 37%). De Industrie Grep Petrhemie daalde tt 25% (2006: 32%). Milieu & Energie steeg naar 27% (2006: 21%), terwijl 7% van de mzet verige ativiteiten betrf (2006:10%). PRDUTIE De prdutie van de afdeling stenen was in 2007 niet vl bezet dr de stillegging van één van de tunnelvens vanaf half nvember. De verkp daalde in tnnage met 9,5% in vergelijking met 2006, maar was liht hger (1%) dan de prdutie in / De prdutie van vuurvaste betn steeg met 5% als gevlg van de investering in 2006, die begin 2007 werd afgernd. De verkp steeg eveneens met 5%. De kleine prdutieafdeling in Guda werd vergebraht naar de fabriek in Geldermalsen... is sterk verbeterd. De mzet van eigen gefabrieerde prduten was stabiel in vergelijking met De marge n ÜJ nstmtin & Servies is nder te verdelen in Maintenane (nderhud) en Prjet Servies (grtere nieuwbuw). De Maintenane aüviteiten wrden gedaan vanuit Nederland, België en Duitsland. Nederland presteerde iets nder budget, terwijl België een uitstekend resultaat liet zien. Duitsland greide in mzet maar bleef ahter p de geplande marge. Prjet Servies realiseerde niet de vrziene mzet. Bvendien mest een aantal nieuwbuw prjeten met verlies wrden afgeslten, met als negatieve uitshieter het eerder genemde * * werk waaraan een grte reparatie verriht mest wrden. In nvember 2006 werd een nieuwe aanpak en een aangepaste rganisatie van Prjet Servies gepresenteerd. De vertaling hiervan in een nreet plan is in eerste instantie uitgebleven. Inmiddels is p basis van de uitgangspunten uit 2006 een plan uitgewerkt en in uitvering genmen met externe ndersteuning.

13 1 De afdeling Researh & Develpment riht zih p de ntwikkeling van nieuwe en de verbetering van bestaande steenkwaliteiten n ngevrmde prduten in nauwe samenwerking met nze engineering en mntageafdelingen en afnemers. Er wrdt veel samengewerkt met tehnishe kennisinstituten en Guda Vuurvast is lientiehuder van een internatinaal pererende vuurvast betnprduent met wie regelmatig kennisuitwisseling plaatsvindt. In ttaal werd er in 2007 vr 3,2 miljen geïnvesteerd, waarvan 0,8 miljen in het nieuwe ERP systeem. D investering ten beheve van de betnprdutie in Geldermalsen werd deels uitgeverd in het verslagjaar. Vrts werd in het verslagjaar de kp van een belendende lds n bijbehrend terrein afgernd. In 2008 en 2009 zal geïnvesteerd wrden in twee rkgasreinigers ten beheve van nze tunnelvens, geriht p de vermindering van flumitstt. Hiermee is in ttaal een bedrag van naar verwahting 0,7 miljen gemeid. De aanpassingen in het huurpand in Guda waar het grtste deel van het kantrpersneel gehuisvest wrdt, zal in 2008 een investering van 0,5 miljen vergen. a ; ; k in 2007 is de aanpak van 'ntinu verbeteren' ten aanzien van d veiligheid vrtgezet. In 2008 krijgt dit een vervlg met speiale aandaht vr een vermindering van het aantal inidenten n het vrkmen daarvan. In het verslagjaar werd de herziene milieuvergunning verleend. Tegelijk zijn nrete afspraken gemaakt ver de installatie van twee rkgasreinigers.

14 ATIE Guda Vuurvast ndersheidt zih van veel nurrenten drdat zij niet alleen prduent is van twee srten vuurvaste materialen: stenen èn betn, maar daarnaast k zelfhet ntwerp, de supervisie bij de uitvering en de installatie verzrgt, zwel van nieuwbuw als van nderhud. Eerder werd bewust gekzen vr een mdel waarbij een integraal pakket van materialen en diensten als een ttaal plssing vr de vuurvast prblematiek van de klant aan deze kan wrden aangebden ('nestpshp'). Er wrdt nadrukkelijk ndersheid gemaakt tussen nieuwbuwprjeten en nderhud. De afdelingen Sales & Marketing en Prjet Servies (uitvering) zijn gezamenlijk verantwrdelijk vr nieuwbuwprjeten. Maintenane is verantwrdelijk vr nderhud en kleine, lale nieuwbuwprjeten. Maintenane vestigingen kent Guda Vuurvast in Nederland, België en Duitsland. In 2008 zullen de Maintenane ativiteiten in Nederland naar mdel van België en Duitsland in een aparte venntshap wrden ndergebraht. De implementatie van de prjetgerihte aanpak 'nieuwe stijl' die eind 2006 werd geïntrdueerd vergt zals hiervr vermeld meer tijd dan verwaht. Het thema is met vrtvarendheid pgepakt m in 2008 een inhaalslag te kunnen maken. 14 Het ttaal aantal medewerkers in vaste dienst in Nederland bedreg ultim De bezetting in België steeg van 28 naar 29. De bezetting in Duitsland greide met 23 medewerkers tt 137. Er werden daarnaast p fiill time basis ira 74 mensen ingeleend p de laties Guda en Geldermalsen. Daarmee zijn er in 2007 ira 482 mensen werkzaam geweest vr Guda Vuurvast, waarvan 408 in vast dienstverband. Daarenbven werd vral vr (de duur van) grtere prjeten in het buitenland veel gebruik gemaakt van nderaanneming f uitbesteding. r > 10 Q. i IA A Maandelijks vnd verleg met de ndememingsraad plaats, waarbij nder meer strategie, de eerder genemde rganisatrishe wijzigingen en resultaatntwikkeling aan de rde kwamen. Er was k veel aandaht vr nieuwe wettelijke regelingen en de nsequenties daarvan binnen de nderneming. Naast de behandeling van frmele adviesaanvragen speelde de ndernemingsraad k in het verslagjaar weer een belangrijke rl als aanspreekpunt vr de medewerkers en als klankbrd vr het management. Het ziekteverzuim kende een kleine stijging van 5,9% naar 6,4% (Nederland). Het in 2006 gekzen ERP systeem ter vervanging van het veruderde, extern niet meer ndersteunde systeem, werd in deember 2007 geïmplementeerd. Finetuning en gewenning zal in de eerste helft van 2008 ng de ndige aandaht vragen. Met invering in Duitsland en België wrdt gewaht ttdat een zekere rutine in Nederland is bereikt.

15 FINANIËLE DELSTELLINGEN Ten aanzien van de middellange termijndelstellingen blijft de nderneming zih rihten p beheerste grei, duurzaam rendement en effiiënt kapitaalgebmik. Daardr wrdt meerwaarde vr de aandeelhuders gereëerd, aan de werknemers een langdurig arbeidsen arrièreperspetief gebden en kan Guda Vuurvast zih in haar markten als een betruwbare televeranier en partner vr de lange termijn manifesteren. Met het g p het bvenstaande zijn tussen Diretie en Raad van mmissarissen heldere delstellingen gefrmuleerd met betrekking tt de duurzame grei van winst en mzet en een gede beheersing van het werkkapitaal. Gezien de ntwikkelingen in 2007 zal vr 2008 de nadruk gelegd wrden p herstel van het rendement en het terugdringen van het werkkapitaal. De kredietlijnen bij de bank zijn in 2007 verhgd en kennen een niveau van 26 miljen, exlusief een langlpende lening van ira 4 miljen. Binnen de kredietfailiteit is ten beheve van bankgaranties een bedrag vrzien van 7,5 miljen. De uitbreiding van de finaniering heeft te maken met piekbeheften van de nrmale ativiteiten die hiermee vr 2008 tereikend zu meten zijn. Daarnaast is vr de eerder genemde reparatieshade een aanvullende, tijdelijke lening afgeslten. selen var Aan de finaniering zijn vrwaarden verbnden in de vrm van rati's garantievermgen/ balansttaal en ttal net debt/ebitda. Ultim 2007 vldeed Guda Vuurvast niet aan de ttal net debt/bitda rati. De kredietverleners hebben hiervr een waiver afgegeven. De treasury ativiteiten van Guda Vuurvast wrden geördineerd vanuit het hfdkantr in Guda. Het beleid is geriht p het reëren en in stand huden van ptimale finaniële randvrwaarden vr de ntwikkeling van de peratinele ativiteiten van Guda Vuurvast. De belangrijkste finaniële instmmenten (buiten derivaten) mvatten bankleningen en bankkredieten ten beheve van de finaniering van de bedrijfsativiteiten. D belangrijkste risi's die vrtvleien uit de finaniële instrumenten van Guda Vuurvast zijn rente, liquiditeits, valuta en kredietrisi's. De Diretie berdeelt en geeft haar gedkeuring vr het beleid vr de beheersing van deze risi's. De waarderingsgrndslagen vr derivaten zijn uiteengezet nder de grndslagen van nslidatie en finaniële verslaglegging. Guda Vuurvast maakt gebruik van de afgeleide finaniële instmmenten (derivaten) m de valuta en renterisi's af te dekken die vrtvleien uit bedrijfs en finanieringsativiteiten. In vereenstemming met het treasurybeleid hudt Guda Vuurvast geen derivaten aan vr handelsdeleinden en geeft deze k niet uit. IN Naar de markt wrdt pgetreden vanuit drie Industrie Grepen: NnFerr, Petrhemie en Milieu & Energie (Vuilverbranding). Daarmee beweegt Guda Vuurvast zih p een aantal nihe markten, die m speialistishe en tehnishe kennis vragen waarver de nderneming in ruime mate beshikt. Binnen de staal en ementindustrie, alsmede binnen de keramishe industrie en enkele andere tepassingen, kent Guda Vuurvast een beperkt aantal klanten dat nder verige ativiteiten gerubrieerd wrdt. 15 > > m : ; :/, : : :: 10 I \. 1/1

16 NnFerr Guda Vuurvast is een belangrijke televeranier vr de NnFerr industrie. Het grtste deel van de ativiteiten in deze Industrie Grep is geriht p de aluminium industrie, zwel in primaire tepassingen (smeltvens en ande bakvens), als in de tallze seundaire tepassingen (verwerking van aluminium tt half en eindprduten). Een belangrijk deel van de prdutie van stenen wrdt aangewend vr nieuw te buwen ande bakvens en het (grt) nderhud daarvan. Guda Vuurvast heeft een eigen nept ntwikkeld vr het grt nderhud van ande bakvens: 'refurbishing n the mn'. Daarbij vindt de ndzakelijke slp en wederpbuw van vuurvast materiaal steeds plaats in slehts een deel van de ven, terwijl de rest van de prdutie nrmaal drgang kan vinden. De installatiewerkzaamheden shuiven vervlgens dr, waarmee een vlledige stillegging niet ndig is, hetgeen vr de klant tt aanzienlijke besparingen leidt als gevlg van minder prdutieverliezen. De markt van de NnFerr is zeer internatinaal gespreid en de primaire aluminium markt wrdt beheerst dr een beperkt aantal spelers. De ativiteiten van Guda Vuurvast strekken zih uit van ZuidAfrika tt (het nrden van) Nrwegen en van anada en ZuidAmerika tt het Middensten, Rusland en Australië. De primaire aluminiummarkt (smelters, ande bakvens) blijft greien met een aantal grtere prjeten in het vershiet. Wel met bedaht wrden dat zulke prjeten (van 500 miljen tt 1,5 miljard en meer) een meilijk te vrspellen drlptijd hebben tt aan defmitieve beslissing en timing. In 2007 is Guda Vuurvast hiermee in negatieve zin genfrnteerd en heeft dit geleid tt een tijdelijke stillegging van één van de vens. N_ pa Q NnFerr maakte in ,6 miljen (41%) van de ttale mzet uit. Daarmee bleef NnFerr de grtste ativiteit binnen de Grep. De mzet is gestegen met 14% ten pzihte van De gerealiseerde marges p de leveringen van stenen zijn in 2007 sterk verbeterd ten pzihte van 2006, maar enkele verlieslatende nieuwbuwprjeten hebben daar tegenver een negatief effet gehad. Petrhemie De vuurvast tepassingen binnen de petrhemishe industrie zijn zeer divers en sterk genentreerd p nieuwbuw f grtere revisies. De nderneming riht zih binnen deze.. ativiteit p raffinaderijen, gasfabrieken en de hemishe industrie. üi Naast engineering en uitvering is er wat materialen betreft meer sprake van gebmik van (hgwaardig) betn dan van stenen. Mede dr de uitbreiding van de prdutieapaiteit in Geldermalsen kn aan de greiende vraag wrden vldaan. Daarnaast werden k betnnen ingekht bij derden. De belangrijkste gegrafishe markten binnen de Industrie Grep Petrhemie bleven WestEurpa en het Middensten. In laatstgenemde regi zet de grei in Petrhemie en in NnFerr dr en heeft Guda Vuurvast in deze setren een gede naam pgebuwd. De tename van de mzet bij Petrhemie is vr het grtste deel te te shrijven aan prjeten in het Middensten. In Eurpa bleven Nederland, België en Duitsland de belangrijkste landen, met greikansen in de mringende landen en in de nieuwe lidstaten. De Industrie Grep Petrhemie was met 22,3 miljen verantwrdelijk vr 25% van de mzet. Het bedrijfsresultaat daalde met bijna 0,7 miljen bij een vermindering in mzet van 5,8 miljen. Deze daling is te verklaren drdat 2006 dr enkele grtere prjeten een extreem hge mzet kende.

17 17 Milieu & Energie De vuilverbrandingsindustrie is in WestEurpa relatief sterk ntwikkeld. Nederland en Duitsland nemen een vraanstaande plaats in. Het betreft een greimarkt met expansiemgelijkheden naar alle landen binnen Eurpa. De industrie ntwikkelt zih van een lale, (semi)verheidsativiteit (verwerking van huisvuil) tt een geprivatiseerde, natinale en steeds meer internatinaal pererende industrie, die zih bezig hudt met milieu en energie ('waste t energy'). De Industrie Grep Milieu & Energie is evenals Petrhemie relatief sterk geriht p uitvering. Ten beheve van deze ativiteiten wrdt dan k ingezet p een verdere bekwaming in uitveringstehnieken, zals het aanbrengen van betn dr middel van shtreting en het drgen van de ven diret na installatie, werkzaamheden die nu ng vaak wrden uitbesteed. : M V In 2007 gaf de Industrie Grep Milieu & Energie een mzet te zien van 24,3 miljen, fwel 27% van de ttale mzet. In de ksten zijn pgenmen de reparatieksten ter hgte van 5,3 miljen van eerder genemd werk. Dit is k de belangrijkste verklaring van het zwaar negatieve bedrijfsresultaat van deze Industrie Grep. Lale aanwezigheid en expertise is bij deze nderhudsintensieve industrie gebden. Guda Vuurvast kan hier ged p inspelen met haar vestigingen in Nederland, België en Duitsland. De greidelstellingen wrden vanuit die landen verder verwezenlijkt rihting Engeland, Frankrijk, steurpa en Rusland. Bij vldende mvang zal p termijn verwgen wrden m in de genemde landen vestigingen te penen, die tevens ndersteuning zullen kunnen leveren aan de ativiteiten van de andere Industrie Grepen. Q. Bl

18 VERIGE ATIVITEITEN De mzet van de verige ativiteiten was met 6,3 miljen ged vr 7% van het geheel, met een bedrijfsresultaat van 1,2 miljen. k in 2007 is het (relatieve) belang van de verige ativiteiten afgenmen, terwijl het resultaat tenam. Shared Servie enter Het dekkingsresultaat en het bezettingsresultaat van prdutie en uitvering, alsmede de algemene ksten wrden niet diret tegerekend aan de Industrie Grepen en zijn pgenmen nder Shared Servie enter. Dat resulteerde in een last van 4,2 miljen (2006: 4,8 miljen). Risi's en nzekerheden Hiervr wrdt verwezen naar hetgeen vermeld is in het hfdstuk rprate Gvemane. De marktvmitzihten vr 2008 zijn ged. De timing van grte rders blijft een zeker risi wat inherent is aan het prjetmatige karakter van nze ativiteiten. k in de vuurvast setr wrden wij genfrnteerd met stijgende grndstfprijzen. 18 s_ fri Q NJ J In 2007 werd vereenkmstig plan een nderneming pgeriht in het Midden sten. Vrzien wrdt dat d marktgrei zih daar bven prprtineel zal vrtzetten en dat Guda Vuurvast gede kaarten heeft m daar duurzaam van te prfiteren. In 2008 zullen de eerste leverntraten in die regi dr Guda Refratries Middle East wrden afgeslten. Guda Vuurvast zal zih meer nentreren p verbetering van de marges. Dit kan gaan ten kste van de mzet. In dezelfde pzet is de nderneming in 2007 maar ten dele geslaagd. Naast de strijd tegen faalksten zal 2008 k p dit punt een jaar van herstel meten wrden. De Diretie heeft het vertruwen dat hier stappen in de gede rihting gemaakt zullen wrden. Het trajet naar een ged gestmtureerde, prjetmatige aanpak is weliswaar later dan vrzien, maar met enthusiasme ter hand genmen. Met externe ndersteuning meten de eerste resultaten p termijn van enkele maanden zihtbaar wrden. Een gede samenwerking tussen de vershillende afdelingen en tussen de individuele medewerkers blijft intussen essentieel. In bvengenemde aanpak zal hier dan k veel aandaht vr zijn. De persnele bezetting zal zih naar verwahting p het niveau van 2007 handhaven. In de fabriek in Guda wrdt in het tweede kwartaal een zgenaamde quiksan dr een externe nsultant uitgeverd met als del vast te stellen waar en p welke wijze mgelijk effiieny vrdelen te behalen zijn. Dit kan leiden tt maatregelen die extra ksten prepen alvrens die vrdelen zihtbaar wrden. De verhuizing naar de nieuwe kantrlatie in Guda zal vóór de zmervakantie plaatsvinden. Het zal een nieuwe impuls geven aan de uitstraling van Guda Vuurvast als een belangrijke nderneming in en vr de regi. Graag spreek ik mijn bijzndere erkentelijkheid uit jegens alle medewerksters en medewerkers, die in een heel meiüjk jaar met veel inzet en vertuiging zih bleven inzetten vr Guda Vuurvast. Thmas Lenders Algemeen Direteur /

19 JAARVERSLAG 2007 Guda Vuurvast

20 JAARVERSLAG 2007 Guda Vuurvast