Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007"

Transcriptie

1 GUDAV Jaarverslag 2007

2 Prfiel en bestuurlijke gegevens Grafieken kerngegevens Kerngegevens Beriht van de Raad van mmissarissen Remuneratiebeleid Verslag van de diretie ver het jaar Genslideerde winst en verliesrekening ver 2007 Genslideerde balans per 31 deember 2007 Genslideerd mutatieverziht van het eigen vermgen Genslideerd kasstrmverziht ver 2007 Telihting p de genslideerde jaarrekening Venntshappelijke balans per 31 deember 2007 Venntshappelijke winst en verliesrekening ver 2007 Telihting p venntshappelijke balans Statutaire regeling mtrent de bestemming van de winst 72 Bestemming van het resultaat 73 Bijzndere statutaire rehten inzake de zeggenshap in de venntshap r 78 86

3 PRFIEL Guda Vuurvast is atief in de prdutie, verkp en installatie van vuurvaste materialen vr industriële tepassingen. Zij riht zih daarbij vanuit haar drie Industrie Grepen: NnFerr, Petrhemie en Milieu & Energie, vrnamelijk p de internatinale markten. Kwaliteit en servie wrden gewaarbrgd en versterkt dr een vrtdurende, nauwe samenspraak met de individuele pdrahtgevers en de eindgebruikers ver de vr hen beste vuurvast plssing. De prdutie van vuurvaste stenen is genentreerd in de fabriek in Guda, die van vuurvaste betn in Geldermalsen. De uitvering en installatie ativiteiten geshieden vanuit Guda (NL), Wijnegem (B) en Klötze (D). Bij grtere prjeten en bij prjeten buiten de drie genemde landen waar in de regel met eigen mensen gewerkt wrdt, wrdt vaak gebruik gemaakt van nderaanneming bij de uitvering en de installatie. Raad van mmissarissen l.g.l 1. van den Bvenkamp, vrzitter Mr. R. van der Vlist Drs. J.E.M, van der Burg Ir. A..J. Havermans Drs. W. Walesn Diretie Mr. Th.J.M. Lenders, Algemeen Direteur Guda Vuurvast Hlding N.V. Kantradres Pstadres Gudkade 16 Pstbus AA Guda 2800 AB Guda Teiefn Telefax infü(a)güudavuurvast.nl Internet

4 : / GRAFIEKEN KERNGEGEVENS «,5 l"3'l [ÏÏS] ffih m a f i 1 90 I "I Nm i gn \m BMH i 2003 Duth GAAP IFRS I tijm T EE I BtdrjIsfMultMI Nwwlmt / veflws Duth GAAP IFRS rj J \ Q. I ntant dmdend per aandwl Nettwinst p«r aand**! 2003 Duth GAAP IFRS I : s r I IM9! ; Duth GAAP IFRS

5 KERNGEGEVENS ijfers ijfers p basis p basis van IFRS Duth Gaap (x i.) Resultaat Nett mzet aan derden Bedrijfsresultaat (2.897) (557) EBITDA Resultaat na belasdng (1.224) (2.614) (3779) (438) Afshrijvingen Materiële vaste ativa Immateriële vaste ativa Nett kasstrm (731) 729 (509) Investeringen Materiële vaste ativa Immateriële vaste ativa Vermgen Balansttaal Eigen vermgen Medewerkers Aantal werknemers in vast dienstverband Salarissen en siale lasten Verhudingsgetallen Bedrijfsresultaat in % nett mzet Resultaat na belasting in % eigen vermgen Eigen vermgen in % balansttaal (3,2) (1772) 30, , ,0 40, , (8,7) (31.7) w.' ; : : M : Q. ijfers in eur's per aandeel Eigen vermgen Nett kasstrm ,14 (0,58) ,58 13,62 (0,41) 12,41 0, ,86 0,00 1* Resultaat na belastingen ntant dividend (2,09) 2,18 0, ,70 2, (3.44) Aantal gewne aandelen

6 JAARVERSLAG 2007 Guda Vuurvast

7 BERIHT VAN DE RAAD VAN MMISSARISSEN UDERS VAl T HLDING N.V. vereenkmstig artikel 25, lid 2 van de statuten bieden wij u hierbij de dr de Diretie pgemaakte en aan ns vrgelegde jaarrekening 2007 aan, die vergezeld gaat van de verige, daaraan krahtens de wet te te vegen gegevens en het dr de Diretie pgemaakte jaarvrsl.i);, 1H' jaarrekening 2007 vast te stellen vereenkmstig de aangebden stukken; De Direteur te dehargeren vr het dr hem geverde beheer in 2007; De mmissarissen te dehargeren vr het dr hen gehuden teziht in 2007; Af te zien van dividenduitkering ver het jaar In de p 16 mei 2007 gehuden Algemene Vergadering van Aandeelhuders werd de heer >_ R. van der Vlist herbenemd als mmissaris. Vrts werd de heer W. Walesn benemd als mmissaris ter invulling van de vaature die was ntstaan met het vertrek van de heer J. van der Wielen, die in mei 2007 is teruggetreden. De heer Walesn zal d rl van vertruwensmmissaris vr de werknemers vervullen. In de Algemene Vergadering van Aandeelhuders van 16 mei 2007 werd meegedeeld dat de heer J. van den Bvenkamp vlgens rster zal aftreden als mmissaris in nder verwijzing Q) naar de uitleg nder Best pratie III.2.1 en III.3.5 det het de Raad genegen de heer Van den., Bvenkamp bereid te hebben gevnden m een eventuele herbeneming tt mmissaris te aanvaarden en de Raad draagt hem dan k gaarne ter herbeneming aan u vr. De Raad van mmissarissen vergaderde in het verslagjaar aht keer, waarvan een keer met het vltallige Diretie Team en twee keer gedeeltelijk buiten aanwezigheid van de Diretie. k buiten d vergaderingen m heeft veelvuldig ntat plaatsgevnden. 0) Tijdens deze vergaderingen is nder meer gesprken ver de delstellingen en de strategie, het beleid, d marktntwikkelingen, de ntwikkelingen van de resultaten en de finaniële psitie en de risi's verbnden aan de nderneming, alsmede het funtineren van de Diretie ï~ n d Raad van mmissarissen. Tevens is rprate gvemane nadrukkelijk aan de rde geweest. Bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag vnd plaats in aanwezigheid van de externe auntant. v/> > p r In het verslagjaar vergaderde de Remuneratie mmissie, bestaande uit de heren Van der Wielen (tt 16 mei lid en vrzitter), Havermans (vanaf 16 mei lid en vrzitter). Van den Bvenkamp en Walesn, twee maal. De Audit mmissie, bestaande uit de heren Van der Burg (vrzitter) en Van der Vlist. vergaderde drie maal, waarvan twee maal in aanwezigheid van de externe auntant. De Audit mmissie vergaderde steeds in aanwezigheid van d Algemeen Direteur n de Adjunt Direteur F&A, d heer P.J. Lef.

8 De nderneming kent geen aparte Seletie en benemingsmmissie. Deze taak wrdt dr d Raad als geheel uitgeefend, waarbij vrbereidende werkzaamheden kunnen wrden gelegd bij d Remuneratie mmissie. De Remuneratie mmissie heeft tt taak m de persnele bezetting en de belningsstrutuur van d Diretie bij Guda Vuurvast peridiek t berdelen n m aanbevelingen t den aan de Raad van mmissarissen ter zake van het beleid p dit punt en de bezldiging van de Diretie. De samenstelling van het Management Team van d Grp wijzigde in die zin dat de funtie van Adjunt Direteur Prjet Servies (grtere nieuwbuw) vaant is geraakt. Er is in deember 2007 een nsultant aangesteld, die ad interim verantwrdelijk is vr Prjet Servies. DIT MMISSIE De Audit mmissie staat d Raad van mmissarissen bij ten beheve van zijn tezihthudende taken ten aanzien van de finaniële rapprtage, d interne ntrle, het risibeheer en het berdelen van de ativiteiten n het funtineren van de externe auntants. In haar vergaderingen in 2007 zijn al deze nderwerpen uitgebreid aan d rde gesteld. RING Gaarne spreken wij tt slt nze waardering uit vr de inzet van het management en van alle medewerkers tijdens het afgelpen jaar. Namens de Raad van mmissarissen J.G.H, van den Bvenkamp 29 april 2008 Q. Üi

9 Raad van mmissarissen Eerste beneming: Rster van aftreden: J.G.H, van den Bvenkamp (1938) Drs. J.E.M, van der Burg (1949) Mr. R. van der Vlist (1944) Drs. W. Walesn (1951) Ir. A..I. Havermans (1943) De heer Van den Bvenkamp is president direteur van Gibbns Internatinal SA, Parijs. D heer Van der Burg is zelfstandig finanieel adviseur. Hij is tevens lid van de Raad van Bestuur van GIMV N.V. De heer Van der Vlist is vrmalig senir bedrijfsjurist bij Shell Intematinal B.V. De heer Havermans is gepensineerd. Hij heeft diverse managmentfiintis bekleed binnen de glasindustrie. Tt 2003 was hij adviseur bij BSN Glasspak 9 (vrheen: Vereenigde Glasfabrieken), waar hij tt 2002 Algemeen Direteur was. De heer Walesn is zelfstandig adviseur. Hij bekleedt mmissarisfunties bij Afvalzrg NrdHlland en Dilen Eurpe B.V. Alle mmissarissen bezitten d Nederlandse natinaliteit. ja Q. Q) Q)

10 REMUNERATIEBELEID De Raad van mmissarissen stelt het remuneratiebeleid p vr het Bestuur p advies van de Remuneratie mmissie. Binnen het kader van dat beleid wrdt p dezelfde wijze de remuneratie vastgesteld van de Algemeen Direteur, tevens enige bestuurder. Het bezldigingbeleid is het afgelpen jaar systematish p dezelfde wijze tegepast als in vrgaande jaren. Het is het vrnemen dit in de kmende jaren te ntinueren p basis van de uitgangspunten zals die hiernder zijn verwrd. 10 Met het remuneratiebeleid wrdt begd m tt een belningstrutuur te kmen die uitdagend is vr de Algemeen Direteur en die tegelijkertijd nurrerend is met die welke binnen ndernemingen van srtgelijke signatuur gebruikelijk is. Het remuneratiepakket mvat het vaste jaarsalaris, deelname aan de pensienregeling, een variabel deel ('shrt term inentive'), seundaire arbeidsvrwaarden en een ntslagvergeding >, bij tussentijdse beëindiging van het dienstverband. Tevens is er een éénmalige vergeding in geval van 'hange f ntrl'. De Algemeen Direteur heeft een vast basissalaris n een prestatieafhankelijke bnus als variabel deel. De bnus is gekppeld aan drie parameters: het nett resultaat; de mzet en het werkkapitaal. Hiermee is er binnen het prestatieafhankelijke deel van de remuneratie aandaht vr rendement, grei en effiieny. Tetsing van realisatie aan de gestelde nrmen vindt jaarlijks plaats aan de hand van de jaarrekening. Het bnussysteem is agressief taakstellend, gaat uit van een basis target van 40% van het brut vaste inkmen en werkt prgressief met een maximale uitlp tt 140% van dat inkmen bij uitmuntende resultaten. De hgte van de parameters wrdt per verslagjaar vastgesteld. Dit is gebeurd vr De gefrmuleerde winstdelstelling in het kader van de bnusberekening is de nett winst na aftrek van de te behalen bnus. Vrts kan de Raad van mmissarissen bijzndere, aan de persn van de Algemeen Direteur te te rekenen prestaties, in psitieve zin meewegen bij de bepaling van de bnus. r. Het variabele deel van de bezldiging is uitsluitend afhankelijk van krte termijn delen. Q_ Een 'lng term inentive'plan is nderwerp van verleg tussen Raad van mmissarissen en Q) Bestuurder. Er werd een 'hange f ntrl'bnus vereengekmen ter grtte van twee brut jaarsalarissen. De pensienregeling en de seundaire arbeidsvrwaarden sluiten aan bij die welke gebruikelijk zijn in de nderneming. Daarenbven is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgeslten. De aansprakelijkheidsdekking werd vereenkmstig hetgeen gebruikelijk is bij andere Nederlandse (beurs)venntshappen uitgebreid tt risi's, inlusief mgelijke presksten, die niet nder de verzekering gedekt wrden. Dit laatste geldt k r * vr mmissarissen. De Algemeen Direteur is benemd vr een peride van vier jaar. Indien het ntrat tussentijds dr de nderneming wrdt beëindigd, zal de ntslagvergeding één jaarsalaris bedragen. Indien dit ntslag kennelijk nredelijk is en plaatsvindt in de eerste benemingstermijn geldt een ntslagvergeding van maximaal tweemaal het jaarsalaris. Alle mmissarissen genieten een vaste jaarlijkse remuneratie die niet afhankelijk is van de resultaten in enig jaar.

11 VERSLAG VAN DE DIRETIE VER HET JAAR was een teleurstellend jaar vr Guda Vuurvast. Thmas Lenders De mzet steeg liht van 88,5 miljen in 2006 naar 90,5 miljen in Het bedrijfsresultaat daalde van 4 # 6 miljen naar 2,9 miljen. Het verlies na belastingen in 2007 was 2,6 miljen ii een Direteur waar 2006 een nettwinst liet zien van 2,7 miljen. 11 Het negatieve resultaat van 2007 Iaat zih als vlgt verklaren: p één van de werken is een grte, materiële shade ntstaan. Dit heeft tt een zeer kstbare reparatie geleid, waarbij pas gaandeweg d mvang van de shade duidelijk werd en feitelijk het gehele werk, na slp, pnieuw gedaan mest wrden. Zwel bij de pdrahtgever als bij één van de nderaannemers zijn na nderhandeling mpensaties bewerkstelligd, waarmee d ttale shade vr Guda Vuurvast uitkwam p 5,3 miljen. Wat rest is een laim p verzekeraars nder de AR verzekering van Guda Vuurvast. ' Binnen Prjet Servies waren er ng enkele nieuwbuw prjeten waarp een aanzienlijk verlies genmen mest wrden. In Duitsland stnden de marges zwaar nder dmk. In de tweede helft van 2007 trad in de markt een vertraging p in de besluitvrming ver een aantal grtere investeringen p d vr Guda Vuurvast belangrijke markt van de NnFerr. Dit heeft erte geleid dat de fabriek in Guda een deel van haar prdutie tijdelijk mest stilleggen mdat vraag en aanbd in de tijd gezien niet vldende p elkaar aanslten. Hewel de prdutie begin 2008 eerder dan verwaht weer kn wrden pgestart na het winnen van een leveringsntrat vr Argentinië, had de stillegging in 2007 een negatief r% effet p het resultaat van ira 0,3 miljen. Van de situatie werd gebmik gemaakt m ndzakelijk grt nderhud aan de betreffende tunnelven te plegen. Binnen d kstensfeer is een aantal stijgingen waarneembaar. De lnen, salarissen en pensienksten stegen met 1,2 miljen. Naast de nrmale, jaarlijkse verhgingen was r sprake van uitbreiding van het aantal vaste medewerkers ten kste van inleenkrahten, vral in Duitsland. In verband met d aanhudende persneelskrapte p de markt hebben wij k in 2007 weer p een aantal plaatsen gebruik meten maken van inhuur en detahering vr de tijdelijke invulling van vaatures. Hiermee zijn extra ksten gemeid. Vr een aantal rganisatievraagstukken is gebmik gemaakt van externe adviseurs. S ÜJ

12 De afshrijvingen zijn in 2007 liht gedaald ten pzihte van De verwahting is dat de afshrijvingen in de kmende jaren verder zullen stijgen, nder meer dr de afshrijvingen p het nieuwe ERP systeem. In 2007 werd de investering in het nieuwe ERP systeem afgernd in Nederland. In deember is het systeem live gegaan in Nederland. De nversie van het ude naar het nieuwe systeem is ged verlpen. De belastingdruk is gedaald van 35% in 2006 naar 21% in Dit Iaat zih vral verklaren dr de verlaging van de belastingtarieven in Nederland en Duitsland en dr het niet vlledig pnemen van de belastingvrdering ver de verliezen in Duitsland. Het werkkapitaal ultim 2007 is met 2,7 miljen gedaald tt 17,0 miljen. Deze daling is geflatteerd dr een ng te betalen shuld in het kader van de reparatishad. Znder deze shuld is het werkkapitaal gestegen met 1,3 miljen. De vrraad gereed prdut is tegenmen, drdat eindprdut deels vmit geprdueerd werd f ng niet werd afgenmen en betaald dr de klant. Vr 2008 is een daling van het werkkapitaal vrzien. Het eigen vermgen bedraagt ultim ,2 miljen, hetgeen 30,3% van het balansttaal vertegenwrdigt. Bij de berekening van het eigen vermgen is ervan uitgegaan dat ver 2007 geen dividend wrdt uitgekeerd. Van de ttale mzet werd 41% gerealiseerd in de Industrie Grep NnFerr (2006: 37%). De Industrie Grep Petrhemie daalde tt 25% (2006: 32%). Milieu & Energie steeg naar 27% (2006: 21%), terwijl 7% van de mzet verige ativiteiten betrf (2006:10%). PRDUTIE De prdutie van de afdeling stenen was in 2007 niet vl bezet dr de stillegging van één van de tunnelvens vanaf half nvember. De verkp daalde in tnnage met 9,5% in vergelijking met 2006, maar was liht hger (1%) dan de prdutie in / De prdutie van vuurvaste betn steeg met 5% als gevlg van de investering in 2006, die begin 2007 werd afgernd. De verkp steeg eveneens met 5%. De kleine prdutieafdeling in Guda werd vergebraht naar de fabriek in Geldermalsen... is sterk verbeterd. De mzet van eigen gefabrieerde prduten was stabiel in vergelijking met De marge n ÜJ nstmtin & Servies is nder te verdelen in Maintenane (nderhud) en Prjet Servies (grtere nieuwbuw). De Maintenane aüviteiten wrden gedaan vanuit Nederland, België en Duitsland. Nederland presteerde iets nder budget, terwijl België een uitstekend resultaat liet zien. Duitsland greide in mzet maar bleef ahter p de geplande marge. Prjet Servies realiseerde niet de vrziene mzet. Bvendien mest een aantal nieuwbuw prjeten met verlies wrden afgeslten, met als negatieve uitshieter het eerder genemde * * werk waaraan een grte reparatie verriht mest wrden. In nvember 2006 werd een nieuwe aanpak en een aangepaste rganisatie van Prjet Servies gepresenteerd. De vertaling hiervan in een nreet plan is in eerste instantie uitgebleven. Inmiddels is p basis van de uitgangspunten uit 2006 een plan uitgewerkt en in uitvering genmen met externe ndersteuning.

13 1 De afdeling Researh & Develpment riht zih p de ntwikkeling van nieuwe en de verbetering van bestaande steenkwaliteiten n ngevrmde prduten in nauwe samenwerking met nze engineering en mntageafdelingen en afnemers. Er wrdt veel samengewerkt met tehnishe kennisinstituten en Guda Vuurvast is lientiehuder van een internatinaal pererende vuurvast betnprduent met wie regelmatig kennisuitwisseling plaatsvindt. In ttaal werd er in 2007 vr 3,2 miljen geïnvesteerd, waarvan 0,8 miljen in het nieuwe ERP systeem. D investering ten beheve van de betnprdutie in Geldermalsen werd deels uitgeverd in het verslagjaar. Vrts werd in het verslagjaar de kp van een belendende lds n bijbehrend terrein afgernd. In 2008 en 2009 zal geïnvesteerd wrden in twee rkgasreinigers ten beheve van nze tunnelvens, geriht p de vermindering van flumitstt. Hiermee is in ttaal een bedrag van naar verwahting 0,7 miljen gemeid. De aanpassingen in het huurpand in Guda waar het grtste deel van het kantrpersneel gehuisvest wrdt, zal in 2008 een investering van 0,5 miljen vergen. a ; ; k in 2007 is de aanpak van 'ntinu verbeteren' ten aanzien van d veiligheid vrtgezet. In 2008 krijgt dit een vervlg met speiale aandaht vr een vermindering van het aantal inidenten n het vrkmen daarvan. In het verslagjaar werd de herziene milieuvergunning verleend. Tegelijk zijn nrete afspraken gemaakt ver de installatie van twee rkgasreinigers.

14 ATIE Guda Vuurvast ndersheidt zih van veel nurrenten drdat zij niet alleen prduent is van twee srten vuurvaste materialen: stenen èn betn, maar daarnaast k zelfhet ntwerp, de supervisie bij de uitvering en de installatie verzrgt, zwel van nieuwbuw als van nderhud. Eerder werd bewust gekzen vr een mdel waarbij een integraal pakket van materialen en diensten als een ttaal plssing vr de vuurvast prblematiek van de klant aan deze kan wrden aangebden ('nestpshp'). Er wrdt nadrukkelijk ndersheid gemaakt tussen nieuwbuwprjeten en nderhud. De afdelingen Sales & Marketing en Prjet Servies (uitvering) zijn gezamenlijk verantwrdelijk vr nieuwbuwprjeten. Maintenane is verantwrdelijk vr nderhud en kleine, lale nieuwbuwprjeten. Maintenane vestigingen kent Guda Vuurvast in Nederland, België en Duitsland. In 2008 zullen de Maintenane ativiteiten in Nederland naar mdel van België en Duitsland in een aparte venntshap wrden ndergebraht. De implementatie van de prjetgerihte aanpak 'nieuwe stijl' die eind 2006 werd geïntrdueerd vergt zals hiervr vermeld meer tijd dan verwaht. Het thema is met vrtvarendheid pgepakt m in 2008 een inhaalslag te kunnen maken. 14 Het ttaal aantal medewerkers in vaste dienst in Nederland bedreg ultim De bezetting in België steeg van 28 naar 29. De bezetting in Duitsland greide met 23 medewerkers tt 137. Er werden daarnaast p fiill time basis ira 74 mensen ingeleend p de laties Guda en Geldermalsen. Daarmee zijn er in 2007 ira 482 mensen werkzaam geweest vr Guda Vuurvast, waarvan 408 in vast dienstverband. Daarenbven werd vral vr (de duur van) grtere prjeten in het buitenland veel gebruik gemaakt van nderaanneming f uitbesteding. r > 10 Q. i IA A Maandelijks vnd verleg met de ndememingsraad plaats, waarbij nder meer strategie, de eerder genemde rganisatrishe wijzigingen en resultaatntwikkeling aan de rde kwamen. Er was k veel aandaht vr nieuwe wettelijke regelingen en de nsequenties daarvan binnen de nderneming. Naast de behandeling van frmele adviesaanvragen speelde de ndernemingsraad k in het verslagjaar weer een belangrijke rl als aanspreekpunt vr de medewerkers en als klankbrd vr het management. Het ziekteverzuim kende een kleine stijging van 5,9% naar 6,4% (Nederland). Het in 2006 gekzen ERP systeem ter vervanging van het veruderde, extern niet meer ndersteunde systeem, werd in deember 2007 geïmplementeerd. Finetuning en gewenning zal in de eerste helft van 2008 ng de ndige aandaht vragen. Met invering in Duitsland en België wrdt gewaht ttdat een zekere rutine in Nederland is bereikt.

15 FINANIËLE DELSTELLINGEN Ten aanzien van de middellange termijndelstellingen blijft de nderneming zih rihten p beheerste grei, duurzaam rendement en effiiënt kapitaalgebmik. Daardr wrdt meerwaarde vr de aandeelhuders gereëerd, aan de werknemers een langdurig arbeidsen arrièreperspetief gebden en kan Guda Vuurvast zih in haar markten als een betruwbare televeranier en partner vr de lange termijn manifesteren. Met het g p het bvenstaande zijn tussen Diretie en Raad van mmissarissen heldere delstellingen gefrmuleerd met betrekking tt de duurzame grei van winst en mzet en een gede beheersing van het werkkapitaal. Gezien de ntwikkelingen in 2007 zal vr 2008 de nadruk gelegd wrden p herstel van het rendement en het terugdringen van het werkkapitaal. De kredietlijnen bij de bank zijn in 2007 verhgd en kennen een niveau van 26 miljen, exlusief een langlpende lening van ira 4 miljen. Binnen de kredietfailiteit is ten beheve van bankgaranties een bedrag vrzien van 7,5 miljen. De uitbreiding van de finaniering heeft te maken met piekbeheften van de nrmale ativiteiten die hiermee vr 2008 tereikend zu meten zijn. Daarnaast is vr de eerder genemde reparatieshade een aanvullende, tijdelijke lening afgeslten. selen var Aan de finaniering zijn vrwaarden verbnden in de vrm van rati's garantievermgen/ balansttaal en ttal net debt/ebitda. Ultim 2007 vldeed Guda Vuurvast niet aan de ttal net debt/bitda rati. De kredietverleners hebben hiervr een waiver afgegeven. De treasury ativiteiten van Guda Vuurvast wrden geördineerd vanuit het hfdkantr in Guda. Het beleid is geriht p het reëren en in stand huden van ptimale finaniële randvrwaarden vr de ntwikkeling van de peratinele ativiteiten van Guda Vuurvast. De belangrijkste finaniële instmmenten (buiten derivaten) mvatten bankleningen en bankkredieten ten beheve van de finaniering van de bedrijfsativiteiten. D belangrijkste risi's die vrtvleien uit de finaniële instrumenten van Guda Vuurvast zijn rente, liquiditeits, valuta en kredietrisi's. De Diretie berdeelt en geeft haar gedkeuring vr het beleid vr de beheersing van deze risi's. De waarderingsgrndslagen vr derivaten zijn uiteengezet nder de grndslagen van nslidatie en finaniële verslaglegging. Guda Vuurvast maakt gebruik van de afgeleide finaniële instmmenten (derivaten) m de valuta en renterisi's af te dekken die vrtvleien uit bedrijfs en finanieringsativiteiten. In vereenstemming met het treasurybeleid hudt Guda Vuurvast geen derivaten aan vr handelsdeleinden en geeft deze k niet uit. IN Naar de markt wrdt pgetreden vanuit drie Industrie Grepen: NnFerr, Petrhemie en Milieu & Energie (Vuilverbranding). Daarmee beweegt Guda Vuurvast zih p een aantal nihe markten, die m speialistishe en tehnishe kennis vragen waarver de nderneming in ruime mate beshikt. Binnen de staal en ementindustrie, alsmede binnen de keramishe industrie en enkele andere tepassingen, kent Guda Vuurvast een beperkt aantal klanten dat nder verige ativiteiten gerubrieerd wrdt. 15 > > m : ; :/, : : :: 10 I \. 1/1

16 NnFerr Guda Vuurvast is een belangrijke televeranier vr de NnFerr industrie. Het grtste deel van de ativiteiten in deze Industrie Grep is geriht p de aluminium industrie, zwel in primaire tepassingen (smeltvens en ande bakvens), als in de tallze seundaire tepassingen (verwerking van aluminium tt half en eindprduten). Een belangrijk deel van de prdutie van stenen wrdt aangewend vr nieuw te buwen ande bakvens en het (grt) nderhud daarvan. Guda Vuurvast heeft een eigen nept ntwikkeld vr het grt nderhud van ande bakvens: 'refurbishing n the mn'. Daarbij vindt de ndzakelijke slp en wederpbuw van vuurvast materiaal steeds plaats in slehts een deel van de ven, terwijl de rest van de prdutie nrmaal drgang kan vinden. De installatiewerkzaamheden shuiven vervlgens dr, waarmee een vlledige stillegging niet ndig is, hetgeen vr de klant tt aanzienlijke besparingen leidt als gevlg van minder prdutieverliezen. De markt van de NnFerr is zeer internatinaal gespreid en de primaire aluminium markt wrdt beheerst dr een beperkt aantal spelers. De ativiteiten van Guda Vuurvast strekken zih uit van ZuidAfrika tt (het nrden van) Nrwegen en van anada en ZuidAmerika tt het Middensten, Rusland en Australië. De primaire aluminiummarkt (smelters, ande bakvens) blijft greien met een aantal grtere prjeten in het vershiet. Wel met bedaht wrden dat zulke prjeten (van 500 miljen tt 1,5 miljard en meer) een meilijk te vrspellen drlptijd hebben tt aan defmitieve beslissing en timing. In 2007 is Guda Vuurvast hiermee in negatieve zin genfrnteerd en heeft dit geleid tt een tijdelijke stillegging van één van de vens. N_ pa Q NnFerr maakte in ,6 miljen (41%) van de ttale mzet uit. Daarmee bleef NnFerr de grtste ativiteit binnen de Grep. De mzet is gestegen met 14% ten pzihte van De gerealiseerde marges p de leveringen van stenen zijn in 2007 sterk verbeterd ten pzihte van 2006, maar enkele verlieslatende nieuwbuwprjeten hebben daar tegenver een negatief effet gehad. Petrhemie De vuurvast tepassingen binnen de petrhemishe industrie zijn zeer divers en sterk genentreerd p nieuwbuw f grtere revisies. De nderneming riht zih binnen deze.. ativiteit p raffinaderijen, gasfabrieken en de hemishe industrie. üi Naast engineering en uitvering is er wat materialen betreft meer sprake van gebmik van (hgwaardig) betn dan van stenen. Mede dr de uitbreiding van de prdutieapaiteit in Geldermalsen kn aan de greiende vraag wrden vldaan. Daarnaast werden k betnnen ingekht bij derden. De belangrijkste gegrafishe markten binnen de Industrie Grep Petrhemie bleven WestEurpa en het Middensten. In laatstgenemde regi zet de grei in Petrhemie en in NnFerr dr en heeft Guda Vuurvast in deze setren een gede naam pgebuwd. De tename van de mzet bij Petrhemie is vr het grtste deel te te shrijven aan prjeten in het Middensten. In Eurpa bleven Nederland, België en Duitsland de belangrijkste landen, met greikansen in de mringende landen en in de nieuwe lidstaten. De Industrie Grep Petrhemie was met 22,3 miljen verantwrdelijk vr 25% van de mzet. Het bedrijfsresultaat daalde met bijna 0,7 miljen bij een vermindering in mzet van 5,8 miljen. Deze daling is te verklaren drdat 2006 dr enkele grtere prjeten een extreem hge mzet kende.

17 17 Milieu & Energie De vuilverbrandingsindustrie is in WestEurpa relatief sterk ntwikkeld. Nederland en Duitsland nemen een vraanstaande plaats in. Het betreft een greimarkt met expansiemgelijkheden naar alle landen binnen Eurpa. De industrie ntwikkelt zih van een lale, (semi)verheidsativiteit (verwerking van huisvuil) tt een geprivatiseerde, natinale en steeds meer internatinaal pererende industrie, die zih bezig hudt met milieu en energie ('waste t energy'). De Industrie Grep Milieu & Energie is evenals Petrhemie relatief sterk geriht p uitvering. Ten beheve van deze ativiteiten wrdt dan k ingezet p een verdere bekwaming in uitveringstehnieken, zals het aanbrengen van betn dr middel van shtreting en het drgen van de ven diret na installatie, werkzaamheden die nu ng vaak wrden uitbesteed. : M V In 2007 gaf de Industrie Grep Milieu & Energie een mzet te zien van 24,3 miljen, fwel 27% van de ttale mzet. In de ksten zijn pgenmen de reparatieksten ter hgte van 5,3 miljen van eerder genemd werk. Dit is k de belangrijkste verklaring van het zwaar negatieve bedrijfsresultaat van deze Industrie Grep. Lale aanwezigheid en expertise is bij deze nderhudsintensieve industrie gebden. Guda Vuurvast kan hier ged p inspelen met haar vestigingen in Nederland, België en Duitsland. De greidelstellingen wrden vanuit die landen verder verwezenlijkt rihting Engeland, Frankrijk, steurpa en Rusland. Bij vldende mvang zal p termijn verwgen wrden m in de genemde landen vestigingen te penen, die tevens ndersteuning zullen kunnen leveren aan de ativiteiten van de andere Industrie Grepen. Q. Bl

18 VERIGE ATIVITEITEN De mzet van de verige ativiteiten was met 6,3 miljen ged vr 7% van het geheel, met een bedrijfsresultaat van 1,2 miljen. k in 2007 is het (relatieve) belang van de verige ativiteiten afgenmen, terwijl het resultaat tenam. Shared Servie enter Het dekkingsresultaat en het bezettingsresultaat van prdutie en uitvering, alsmede de algemene ksten wrden niet diret tegerekend aan de Industrie Grepen en zijn pgenmen nder Shared Servie enter. Dat resulteerde in een last van 4,2 miljen (2006: 4,8 miljen). Risi's en nzekerheden Hiervr wrdt verwezen naar hetgeen vermeld is in het hfdstuk rprate Gvemane. De marktvmitzihten vr 2008 zijn ged. De timing van grte rders blijft een zeker risi wat inherent is aan het prjetmatige karakter van nze ativiteiten. k in de vuurvast setr wrden wij genfrnteerd met stijgende grndstfprijzen. 18 s_ fri Q NJ J In 2007 werd vereenkmstig plan een nderneming pgeriht in het Midden sten. Vrzien wrdt dat d marktgrei zih daar bven prprtineel zal vrtzetten en dat Guda Vuurvast gede kaarten heeft m daar duurzaam van te prfiteren. In 2008 zullen de eerste leverntraten in die regi dr Guda Refratries Middle East wrden afgeslten. Guda Vuurvast zal zih meer nentreren p verbetering van de marges. Dit kan gaan ten kste van de mzet. In dezelfde pzet is de nderneming in 2007 maar ten dele geslaagd. Naast de strijd tegen faalksten zal 2008 k p dit punt een jaar van herstel meten wrden. De Diretie heeft het vertruwen dat hier stappen in de gede rihting gemaakt zullen wrden. Het trajet naar een ged gestmtureerde, prjetmatige aanpak is weliswaar later dan vrzien, maar met enthusiasme ter hand genmen. Met externe ndersteuning meten de eerste resultaten p termijn van enkele maanden zihtbaar wrden. Een gede samenwerking tussen de vershillende afdelingen en tussen de individuele medewerkers blijft intussen essentieel. In bvengenemde aanpak zal hier dan k veel aandaht vr zijn. De persnele bezetting zal zih naar verwahting p het niveau van 2007 handhaven. In de fabriek in Guda wrdt in het tweede kwartaal een zgenaamde quiksan dr een externe nsultant uitgeverd met als del vast te stellen waar en p welke wijze mgelijk effiieny vrdelen te behalen zijn. Dit kan leiden tt maatregelen die extra ksten prepen alvrens die vrdelen zihtbaar wrden. De verhuizing naar de nieuwe kantrlatie in Guda zal vóór de zmervakantie plaatsvinden. Het zal een nieuwe impuls geven aan de uitstraling van Guda Vuurvast als een belangrijke nderneming in en vr de regi. Graag spreek ik mijn bijzndere erkentelijkheid uit jegens alle medewerksters en medewerkers, die in een heel meiüjk jaar met veel inzet en vertuiging zih bleven inzetten vr Guda Vuurvast. Thmas Lenders Algemeen Direteur /

19 JAARVERSLAG 2007 Guda Vuurvast

20 JAARVERSLAG 2007 Guda Vuurvast

TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013

TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013 TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013 Ieper, België 28 februari 2014 Transics Internatinal N.V. (EURONEXT Brussel: TRAN) heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt vr bekjaar 2013. Business-hgtepunten

Nadere informatie

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 peride 01-01-2015 tt en met 27-08-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting HuisKamerPrjekt Druggebruikers 3 nvember 2015. Gedgekeurd dr de raad van tezicht

Nadere informatie

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten Onder Embarg tt 18/08/2011-17.45 CET Gereglementeerde infrmatie Persbericht lagere resultaten als gevlg van lagere activiteiten en prject ksten Hgtepunten eerste halfjaar 2011 De pbrengsten vr het eerste

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_

i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_ TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG' DATUM: 16 nvember 2015 in het faillissement van: faillissementsnummer datum uitspraak ~StichtjngZrggrep Pasana c.s. --------- --- ~ i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_ rechter-cmmissaris,

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Humana People to People en Stichting Humana Techniekweg 22 3542 DT UTRECHT JAARVERSLAG 2012. Pagina BESTUURSVERSLAG 1-9

Aan het bestuur van Stichting Humana People to People en Stichting Humana Techniekweg 22 3542 DT UTRECHT JAARVERSLAG 2012. Pagina BESTUURSVERSLAG 1-9 Aan het bestuur van Stihting Humana Peple t Peple en Stihting Humana Tehniekweg 22 3542 DT UTRECHT JAARVERSLAG 2012 Pagina BESTUURSVERSLAG 1-9 FINANCIEEL VERSLAG 1 GECNSLIDEERDE JAARREKENING Genslideerde

Nadere informatie

Memo. Datum: 1 december 2011. 1 december 2011. Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages:

Memo. Datum: 1 december 2011. 1 december 2011. Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages: Mem 1 december 2011 Onderwerp: Release infrmatie bankentaxnmie BT2012 Versie: 1.0 Aan: Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release infrmatie van de definitieve versie van de bankentaxnmie

Nadere informatie

Behandeld door. drs. D.B. van der Graaf RA

Behandeld door. drs. D.B. van der Graaf RA Delitte MPGZD54687 GZD.5. 687 Delitte Auntants B.V. Wilhelminakade 7 AP Rtterdam Pstbus A Rtterdam Tel: 88 88 888 Fax: 88 88 98 www.delitte.nl 6H Ps\isT Aan de gemeente Zwijndreht t.a.v. het llege van

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Nederlands Herseninstituut Jaarrekening 2015 1 Inhudspgave Blz. 1 Algemene Telichting en vaststelling jaarrekening 2015 3 2 Balans 4 3 Explitatierekening 5 4 Telichting Balans

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 Jaarverslag 2013 G.M.M. Bervets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. BELEID 2.1. Visie 2.2. Delstellingen 2.3. Samenvatting 3. FINANCIELE RAPPORTAGE

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

De onzakelijke lening. Leuker kunnen we het niet maken

De onzakelijke lening. Leuker kunnen we het niet maken De nzakelijke lening Leuker kunnen we het niet maken Cervus, maart 2012 Fiscale kwalificatie leningen Civielrechtelijke vrm, echter BNB 1988/217; BNB 1998/208, BNB 2003/231 Schijn en wezen: (terugbetalingsverplichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Bestuursdienst Afdeling Cnemntl steiier The Dijkstra Onderwerp Vrjaarsbiief 2012 tate \jningen De leden van de raad van de gemeente Gningen te GRONINGEN Telefn 050 367 7670 Bljlage(n) 3 Onskenmerk 6D i2..3

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op artikel 2:391 BW. Deze bepaling is opgenomen in hoofdstuk 900 Wetteksten.

Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op artikel 2:391 BW. Deze bepaling is opgenomen in hoofdstuk 900 Wetteksten. 400.1 Algemeen In het jaarverslag det het bestuur schriftelijk verslag mtrent de gang van zaken bij de rechtspersn en het dr de rechtspersn geverde beleid. In de praktijk van de jaarverslaggeving wrdt

Nadere informatie

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ 7 gemeente Haarlemmermeer Raadsvrstel 2005/5989 ARCHIFXMPÖ nderwerp Prtefeuillehuder Steller Cllegevergadering Raadsvergadering aanvullende ksten Belastingen vrtvleiende uit de Wet WZ R.J.H. van der Riet

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening.

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening. Nieuwegein Gemeentead nderwerp Aankp van het kantrgebuw aan de Fakkelstede 2 van Stihting Dyade Dienstverlening. Datum 2 ktber 211 Raadsvrstel Afdeling Grndbedrijf en Vastgedzaken Prtefeuillehuder rjl*s.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Ook exemplaar gestuurd aan: GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. AH. ci f. Ctaas.nr. > \ tagtkomw - 7 j U N ) 012. Kop» naar: {* { W 5 M 1. WMküi.

Ook exemplaar gestuurd aan: GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. AH. ci f. Ctaas.nr. > \ tagtkomw - 7 j U N ) 012. Kop» naar: {* { W 5 M 1. WMküi. Cntrl (071)54 58 513 iwn@leiderdrp.nl k exemplaar gestuurd aan: Gemeente Leiderdrp GEMEENTE LEIDERDRP Aan de gemeenteraad van Leiderdrp Nr. AH. i f. Ctaas.nr. > \ tagtkmw - 7 j U N ) 012 Kp» naar: {* {

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoon E-mail Onderwerp Bijlagen

Behandeld door Telefoon E-mail Onderwerp Bijlagen i Gemeöfnrnpm VilLlCHEIDSRECl nren, MIDDEN SH WCSTBRABANT Klass. r.r. _ wu Diverse P 2 3 JULI 21 MA i PI W BRW BM Gg Paraaf Cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenshappelijke

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO?

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO? Wat betekent de taxshift vr u als zelfstandige f KMO? Brn : UNIZO en VBO De regering slt een akkrd ver de zgenaamde taxshift. Wat heeft die vr u als zelfstandige f KMO allemaal in pett en wat betekent

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TIE HOLDING N.V.

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TIE HOLDING N.V. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TIE HOLDING N.V. Ntulen van de algemene vergadering van aandeelhuders van de naamlze venntschap TIE Hlding N.V., statutair gevestigd te Hfddrp, gehuden

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

FINANCIEEL BERICHT 2 E KW 09

FINANCIEEL BERICHT 2 E KW 09 FINANCIEEL BERICHT 2 E KW 09 13 AUGUSTUS 2009 AEGON verbetert nderliggend resultaat en kapitaalpsitie in tweede kwartaal Kapitaalpsitie versterkt - EUR 1,6 miljard aan kapitaal vrijgemaakt in eerste helft

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR)

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) BedrijfsOpvlgingsRegeling (BOR) Dit krte memrandum behandelt p een praktische wijze de BOR tegen de achtergrnd van de inkmstenbelasting, de erfbelasting en enkele structureren. Het is bedeld als een krte

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening 2Ot4 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Algemeen Orga nisatiestructu u r JAARSTUKKEN 214 Jaarrêkening Balans per 31 december 214 Prgramma verantwrding (staat van baten en lasten) Telichting behrende tt

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

- Beleidsplan 2014 -

- Beleidsplan 2014 - STUDIEBOEKEN FINANCIELE ONDERSTEUNING WERKBEGELEIDING ALGEMENE COACHING STAGEBEGELEIDING MEDISCHE COACHING - Beleidsplan 2014 - Maashaven Zuidzijde 2 3081 AE Rtterdam www.edubility.nl Inhud Inleiding...

Nadere informatie

Stand van zaken van de concept bestuursopdracht als resultaat voor het project "regievoering SW en re-integratie"

Stand van zaken van de concept bestuursopdracht als resultaat voor het project regievoering SW en re-integratie RAADSINFRMATIBRIF P^v gemeente WRDN Van: llege van burgemeester en wethuders Datum: 3 augustus 211 Prtefeuillehuder(s): L. Ypma Prtefeuiile(s): Siale zaken Cntatpersn: K. Cesmans Tel.nr.: 428466 -mailadres:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

LINGEZEGEN MOOI DICHTBIJ!

LINGEZEGEN MOOI DICHTBIJ! v. 'WGEKÛîvC^ 3 î KAAS? 2815 Ill III Mil IIIII III llll II 15BIN873 PARK LINGEZEGEN MI DICHTBIJ! Gemeenteraad Lingewaard Pstbus 15 6680 AA Bemmel Uw brief van Uw kenmerk ns kenmerk 250330-006 Datum 30

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Bergpwaarts / VASTSTELLIGSOVEREEKOMST PARTIJE: I. WOIGBOUWVEREIGIG BERGOPWAARTS, een vereniging met vlledige rechtsbevegdheid, statutair gevestigd te Deurne, te deze ingevlge de statuten rechtsgeldig vertegenwrdigd

Nadere informatie