Cliëntondersteuning Instrumentenwijzer. Achtergrondinformatie bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntondersteuning Instrumentenwijzer. Achtergrondinformatie bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)"

Transcriptie

1 Cliëntondersteuning Instrumentenwijzer Achtergrondinformatie bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

2 `çäçñçå juni 2006 NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn Catharijnesingel GC UTRECHT Telefoon : (030) Trimbos-instituut Da Costakade VS UTRECHT Telefoon : (030) Tekst NIZW: Jennifer van Leur, Christien Begemann, Jessica Bruijnincx Trimbos-instituut: Daniëlle Meije Opdrachtgever Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. O

3 Leeswijzer Vooraf Deze instrumentenwijzer is één van de producten die zijn opgeleverd in het kader van het project Cliëntondersteuning op de lokale kaart: de landing. Dit project heeft tot doel gemeenten handreikingen te bieden waarmee zij zich kunnen voorbereiden op de regierol die ze met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) krijgen op het gebied van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning maakt samen met de functies informatie en advies onderdeel uit het derde prestatieveld dat in de Wmo wordt onderscheiden. Het project vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De uitvoering van het project is in handen van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en het Trimbos-instituut. In de instrumentenwijzer worden de instrumenttypen beschreven die binnen de cliëntondersteuning beschikbaar zijn. Instrumenten zijn op de eerste plaats een middel dat een voorziening cliëntondersteuning kan gebruiken om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Een instrumentenwijzer biedt gemeenten een mogelijke indicatie van het dienstverleningsniveau van de voorziening. Daarnaast maakt de instrumentenwijzer het gemeenten mogelijk om in het kader van aanbesteding kwaliteitseisen aan de voorzieningen te kunnen stellen voor wat betreft gebruik van methodieken, protocollen, registratiesystemen, functieprofielen enzovoorts, kortom: eisen gericht op het waarborgen van professionele dienstverlening voor de cliënt. Daarmee draagt deze instrumentenwijzer bij aan de regierol die de gemeente heeft. Om gemeenten hun regierol te kunnen laten vervullen, kan hier in eerste instantie worden volstaan met het beschrijven van instrumenttypen. Degenen die meer willen weten over de concrete instrumenten die bij de diverse instrumenttypen horen, worden in deze wijzer de gelegenheid geboden om de instrumenten nader te bekijken dan wel contact op te nemen met de organisatie die het betreffende instrument heeft ontwikkeld. Daarmee is deze instrumentenwijzer niet alleen relevant voor gemeenten, maar ook voor andere spelers op het veld van cliëntondersteuning, met name zorg- en welzijnsinstellingen. De instrumenten zijn opgenomen met toestemming van de organisaties door wie de instrumenten zijn ontwikkeld. Gebruik van deze instrumenten door derden is alleen toegestaan met toestemming van de betreffende organisaties. P

4 Categorieën De instrumenten cliëntondersteuning zijn (aansluitend op de Handreiking Lokale Loketten) ingedeeld in 4 categorieën: 1: Klantproces Dit omvat instrumenten die in de directe ondersteuning aan de cliënt kunnen worden ingezet. 2: Kwaliteit Hier zijn de instrumenten opgenomen die de kwaliteit van de dienstverlening ondersteunen, vergroten en mee helpen bewaken. 3: Organisatie Dit type instrumenten richt zich met name op de randvoorwaarden die nodig zijn om een voorziening te kunnen draaien: functie- en taakomschrijvingen, contracten en afspraken, regelgeving. 4: ICT Hier wordt vermeld met behulp van welke instrumenten een voorziening cliëntondersteuning haar processen kan automatiseren zodat de dienstverlening aan de cliënt kan worden geoptimaliseerd. Van elk instrument wordt een inhoudelijke beschrijving gegeven op de volgende punten: Inhoud en doel Waaruit bestaat het instrument en waarvoor is het bedoeld? Tips bij (overweging tot) invoering Voorbeelden van reeds bestaande instrumenten Hier kunt u doorlinken naar het concrete instrument dat wordt genoemd. Is een doorlink niet mogelijk, dan wordt hier beschreven bij welke organisatie nadere informatie over het instrument kan worden ingewonnen. Q

5 Overzicht van instrumenten Een overzicht van de instrumenttypen, genummerd en ingedeeld naar de categorieën, levert het volgende schema op: Tabel 1: Overzicht van instrumenttypen Klantproces Kwaliteit Organisatie ICT Instrument Pag. Instrument Pag. Instrument Pag. Instrument Pag. 1. Folder 2. Gespreksleidraad Klachtenregelement 11. Gedragscode Opzet voorzienining cliëntondersteuning Internet als informatiekanaal voor cliënten Voorlichtingsbijeenkomst 4. Sociale kaart 5. Publiciteit Algemeen 6. Publiciteit Doelgroepgericht 7. Methodiek Vraagverheldering 8. Methodiek Vraaggericht werken 9. Werkprocesbeschrijvingen Professioneel statuut 13. Beroepscode 14. Intervisie 15. Supervisie 16. Netwerkontwikkeling 17. Cursus- en trainingsaanbod 18. Cliënttevredenheidstoetsing 19. Prestatiecriteria voorziening cliëntondersteuning Overeenkomst voorziening cliëntondersteuning met gemeenteloket 22. Overzicht afspraken vrijwilliger en voorziening cliëntondersteuning 23. Functieprofiel cliëntondersteuner 24. Functieprofielen overig 25. Registratie opzet 26. Protocol Agressie, geweld en seksuele intimidatie Registratiesysteem Privacyreglement Vraagontwikkeling doelgroep 122 R

6 Hoofdstuk 1: Klantproces 1. Folder Inhoud en doel Tips bij (overweging tot) invoering Een folder moet de aandacht trekken en praktische informatie op een duidelijke, overzichtelijke manier overbrengen. In de folder moet in ieder geval worden vermeld: de bereikbaarheid van de voorziening voor cliëntondersteuning; voor wie de cliëntondersteuner werkt en wat hij aanbiedt. Denk bij het maken van een folder dat deze overzichtelijk en duidelijk dient te zijn: geef de boodschap kernachtig weer, voorkom overbodige tekst; schrijf de folder in toegankelijk Nederlands; zorg dat de folders ook in andere talen beschikbaar zijn; zorg dat de vormgeving er verzorgd uitziet. Voorbeeld Checklist beoordeling van folders en brochures (Trimbos-instituut, 1995). Uit: Eeden-Van Beerendonk, E. van den & Bool, M. (2002). Geïnformeerd. Opzet en Beschrijving informatiecentra geestelijke gezondheid, Utrecht: Trimbos-instituut. Flyer MEE. Raad en daad voor iedereen met een beperking (MEE Nederland, 2006). Folder. Uit: Begemann et al (2003). Instrumenten voor ouderenadvisering. Handreikingen voor gebruik, Utrecht: NIZW Zorg. Nieuwsbrief Sociaal Raadsliedenwerk, februari S

7 Voorbeeld: Nieuwsbrief Sociaal Raadsliedenwerk, februari 2006 T

8 U

9 Voorbeeld: Flyer MEE. Raad en daad voor iedereen met een beperking (MEE Nederland, 2006). V

10 Voorbeeld: Folder. Uit: Begemann et al (2003). Instrumenten voor ouderenadvisering. Handreikingen voor gebruik, Utrecht: NIZW Zorg. NIZW Instrumenten voor Ouderenadvisering Folder Omschrijving Een folder is een gevouwen drukwerk, vaak niet groter dan een A4 tje. Het is een relatief goedkoop middel om de doelgroep te informeren of de mogelijkheid te geven bepaalde informatie nog eens na te lezen. Voor de ouderenadviseur is de folder een belangrijk instrument, bedoeld om het product ouderenadvisering bij de cliënt onder de aandacht te brengen. Een folder staat niet op zichzelf maar is een onderdeel van een breder PR-beleid en moet daarom goed aansluiten bij de overige PRactiviteiten en -instrumenten van de instelling. Naast een folder voor cliënten kan een aparte folder voor verwijzers en het professionele netwerk gemaakt worden. Doel Een folder moet de aandacht trekken en praktische informatie op een duidelijke, overzichtelijke manier overbrengen. Gebruiker Zowel professionals als vrijwilligers. Criteria Een goede folder voldoet aan bepaalde criteria, waarvan enkele onontbeerlijk zijn en andere afhankelijk van keuzes die de ouderenadviseur of het management van de instelling maakt. Onontbeerlijk In de eerste plaats moet de folder informeren over de bereikbaarheid van de ouderenadviseur. Ten tweede moet de folder vermelden voor wie de ouderenadviseur werkt en welke diensten hij of zij aanbiedt. Bij de doelgroep kan bijvoorbeeld een leeftijdsgrens genoemd worden of kan vermeld worden dat de ouderenadviseur voor een bepaalde groep allochtone ouderen werkt. Een opsomming van de diensten die de ouderenadviseur aanbiedt, kan ontleend worden aan het functieprofiel. Ten derde moet de folder voldoen aan een aantal criteria wat betreft de overzichtelijkheid en de duidelijkheid. De letters moeten voldoende groot zijn en contrasteren met de achtergrond, zodat de folder goed leesbaar is. De tekst moet kernachtig (geen overbodige tekst) en in toegankelijk Nederlands geschreven zijn. Qua vormgeving moet de folder er verzorgd uitzien. Gebruik dus een goede kwaliteit papier. NM

11 Optioneel De overige criteria of ingrediënten kunnen naar eigen inzicht toegepast worden en dragen over het algemeen bij aan de kwaliteit van de folder: Een aantrekkelijke voorkant met bijvoorbeeld een pakkende leus of een mooie foto. Een (stapsgewijze) beschrijving van hoe de ouderenadviseur te werk gaat. Hiermee wordt aan de oudere duidelijk gemaakt welke stappen er meestal gezet worden vanaf het moment dat de oudere bij de ouderenadviseur aanklopt tot het moment dat het contact wordt afgerond. Voorbeeldvragen van cliënten (bedenk hierbij wel dat voorbeeldvragen potentiële cliënten onzeker kunnen maken. Indien zij een vraag hebben die niet overeenstemt met de voorbeeldvraag, kunnen ze het idee krijgen dat hun eigen vraag niet relevant is). Vermelding van de kosten (of gratis). Een foto van de ouderenadviseur (bedenk daarbij dat een foto drempelverlagend kan werken maar de folder hierdoor snel veroudert). Een vertaling van de folder, in bijvoorbeeld het Turks of Arabisch voor cliënten die het Nederlands niet voldoende beheersen. Checklist criteria folder Onontbeerlijk o Informatie over de bereikbaarheid van de ouderenadviseur (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, openingstijden, spreekuur, et cetera). o Doelgroep: voor wie werkt de ouderenadviseur? o Welke diensten biedt de ouderenadviseur aan? o Duidelijke letters (niet te klein), contrasterend met de achtergrond. o Kernachtig geformuleerd en in toegankelijk Nederlands geschreven. o Verzorgde vormgeving, goede kwaliteit papier. Optioneel o Pakkende leus of mooie foto op de voorkant. o Een (stapsgewijze) beschrijving van hoe de ouderenadviseur te werk gaat. o Voorbeeldvragen van cliënten. o Vermelding van de kosten (of gratis). o Een foto van de ouderenadviseur. o Vertaling in bijvoorbeeld het Turks of Arabisch. NN

12 2. Gespreksleidraad Inhoud en doel Tips bij (overweging tot) invoering De gespreksleidraad biedt door middel van een overzicht van alle levensterreinen waarop de informatiebehoefte en/of eventuele hulpvragen gesignaleerd, geïnventariseerd en onderzocht kunnen worden, een houvast tijdens het gesprek, opdat bepaalde onderwerpen niet over het hoofd worden gezien. Bepaal wat de hoofdrubrieken zijn die in ieder geval in de gespreksleidraad dienen te worden opgenomen. Welke hoofdrubrieken u kiest is afhankelijk van het exacte doel van het gesprek. Inventariseer met de gespreksleidraad niet alleen problemen maar ook competenties en protectieve factoren. Mate waarin de gespreksleidraad in andere fasen van het traject van cliëntondersteuning bruikbaar is. Laat de gespreksleidraad aansluiten op het registratiesysteem. Laat de gespreksleidraad van de vrijwilliger aansluiten op de gespreksleidraad van de professional. Voorbeeld Checklist (Amsterdamse Vereniging Coördinerend Ouderenwerk, 2000). Gespreksleidraad. Uit: Begemann, C., Dam, S. van der & Meulmeester, M. (2003). Instrumenten voor Ouderenadvisering. Handreikingen voor gebruik, Utrecht: NIZW Zorg. NO

13 Voorbeeld: Begemann, C., Dam, S. van der & Meulmeester, M. (2003). Instrumenten voor Ouderenadvisering. Handreikingen voor gebruik (11-14). Utrecht: NIZW Zorg. NIZW Instrumenten voor Ouderenadvisering Gespreksleidraad Omschrijving Signaleren, inventariseren en onderzoeken van de hulpvraag is een van de cliëntgebonden taken van de ouderenadviseur in het hulpverleningsproces. In de praktijk wordt deze taak uitgevoerd door zowel professionals als vrijwilligers, soms in aanvulling op elkaar. De vrijwilliger beperkt zich over het algemeen tot het geven van informatie en het in kaart brengen van de situatie van de oudere. Hierbij maakt hij of zij doorgaans gebruik van een standaardinformatiepakket en een standaardvragenlijst. De professionele hulpverlener, die meestal op hbo-niveau functioneert, signaleert en inventariseert óók, maar doet daarnaast uitgebreider onderzoek naar de hulpvraag (vraagverheldering). Daarbij maakt hij of zij gebruik van het instrument gespreksleidraad. Dit instrument vormt een leidraad voor het gesprek met de cliënt en geeft een overzicht van alle levensterreinen waarop eventuele hulpvragen gesignaleerd, geïnventariseerd en onderzocht kunnen worden. De gespreksleidraad biedt een houvast tijdens het gesprek, opdat bepaalde onderwerpen niet over het hoofd gezien worden. De gespreksleidraad is dus bedoeld als hulpmiddel bij het verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de situatie en de hulpvraag van de oudere. Het instrument wordt daarom in eerste instantie door professionele ouderenadviseurs gebruikt. In de praktijk zullen ook vrijwilligers die goed getraind zijn in het voeren van gesprekken gebruik kunnen maken van een gespreksleidraad. Doel De gespreksleidraad biedt door middel van een overzicht van alle levensterreinen waarop de informatiebehoefte en/of eventuele hulpvragen gesignaleerd, geïnventariseerd en onderzocht kunnen worden, een houvast tijdens het gesprek, opdat bepaalde onderwerpen niet over het hoofd gezien worden. Gebruiker Professionele ouderenadviseurs (en eventueel goedgetrainde vrijwilligers). Criteria De gespreksleidraad biedt ondersteuning bij het signaleren, inventariseren en onderzoeken van de hulpvraag doordat de ouderenadviseur tijdens het gesprek (met de gespreksleidraad in het hoofd ) en na het gesprek (met de gespreksleidraad in de hand ) kan nagaan of alle relevante onderwerpen aan de orde zijn (geweest). De gespreksleidraad wordt dan ook niet punt voor punt afgewerkt. Alleen onderwerpen die relevant zijn in verband met de hulpvraag van de oudere, komen ter sprake. Dat betekent dat de gespreksleidraad ook voor latere gesprekken dan het eerste intakegesprek gebruikt kan worden, omdat bepaalde onderwerpen dan pas aan de orde zijn. De hoofdrubrieken of levensterreinen waaruit de NP

14 gespreksleidraad is opgebouwd zijn in ieder geval: Algemene persoonsgegevens (zoals naam, adres, geboortedatum en nationaliteit) Persoonlijke gegevens die relevant zijn voor dienstverlening (zoals sofi-nummer, bankrekeningnummer, naam ziektekostenverzekeraar en indicaties) Wonen/woning/woonomgeving Algemene gezondheidssituatie (ook adl, hdl) Psychische gesteldheid Mobiliteit (binnenshuis en buitenshuis) Veiligheid Hulp-, zorg-, en dienstverlening (ook contact met huisarts) Sociale contacten Bezigheden Zingeving en levensbeschouwing Financiën/administratie Evaluatie van het gesprek. De gespreksleidraad kan uitgebreid worden door bij de hoofdrubrieken diverse items op te sommen die tijdens het gesprek aan de orde kunnen komen. Dat kunnen bijvoorbeeld mogelijk voorkomende problemen zijn. Overigens is het niet de bedoeling met behulp van de gespreksleidraad louter problemen boven tafel te krijgen. Ook de positieve kanten (wat kan de cliënt nog wel, wat vindt de cliënt leuk, etc.) worden in het gesprek belicht. Bij alle rubrieken of levensterreinen waarop de oudere mogelijk problemen heeft, moet aandacht worden besteed aan de behoefte(n) van de cliënt, de mogelijkheden van de cliënt, de mantelzorger(s) en hulpverleners en de doelen. Omdat op basis van de informatie die uit de gesprekken met de cliënt naar voren komt, gegevens voor de registratie worden verkregen, moet de gespreksleidraad aansluiten bij het registratiesysteem. Indien de werkzaamheden van vrijwilliger en professional elkaar opvolgen doordat de vrijwilliger ouderen met een complexe problematiek doorverwijst naar de professional, is het van belang dat de gespreksleidraad van de professional aansluit bij de vragenlijst die de vrijwilliger gebruikt. Zo wordt voorkomen dat twee keer dezelfde informatie wordt gevraagd aan de oudere. De vrijwilliger moet dan wel schriftelijk of mondeling toestemming aan de oudere vragen voor het doorgeven van informatie aan de professionele ouderenadviseur. Checklist criteria gespreksleidraad De gespreksleidraad biedt houvast door middel van een volledig overzicht van gegevens die geregistreerd worden en levensterreinen waarop hulpvragen gesignaleerd, geïnventariseerd en onderzocht worden, maar De volgorde waarin gespreksonderwerpen aan de orde komen ligt niet vast en wordt voor de loop van het gesprek of de gesprekken bepaald; De items (gespreksonderwerpen) in de gespreksleidraad worden alleen besproken wanneer dat relevant is. De gespreksleidraad bestaat in ieder geval uit de volgende hoofdrubrieken: Algemene persoonsgegevens (zoals naam, adres, geboortedatum en nationaliteit) Persoonlijke gegevens die relevant zijn voor dienstverlening (zoals sofinummer, bankrekeningnummer, naam ziektekostenverzekeraar en indicaties) Wonen/woning/woonomgeving Algemene gezondheidssituatie (ook adl, hdl) psychische gesteldheid Mobiliteit (binnenshuis en buitenshuis) Veiligheid Hulp-, zorg-, en dienstverlening (ook contact met huisarts) NQ

15 Sociale contacten Bezigheden Zingeving en levensbeschouwing Financiën/administratie Evaluatie van het gesprek. De gespreksleidraad legt niet louter de nadruk op de problematiek van de oudere, ook de dingen die de oudere wél kan en leuk vindt komen in het gesprek aan bod. De gespreksleidraad brengt de behoefte(n) van de cliënt, de mogelijkheden van de cliënt, de mantelzorger(s) en hulpverleners en de doelen als gespreksonderwerpen onder de aandacht. De gespreksleidraad sluit aan bij het registratiesysteem. Indien de professional samenwerkt met vrijwilligers, gebruikt hij of zij de gespreksleidraad aanvullend op de vragen die door de vrijwilliger zijn gesteld. In elk geval moet worden voorkomen dat onnodig dezelfde informatie gevraagd wordt. NR

16 3. Voorlichtingsbijeenkomst Inhoud en doel Tips bij (overweging tot) invoering Een voorlichtingsbijeenkomst is een manier om informatie over te dragen over de zorg-, hulp- en dienstverlening in de regio, de rechtspositie van cliënten en familieleden, informatie over de aard van de problematiek en relevante hulpverleningsmethodieken en behandelmethoden. Het kan hier gaan om feitelijke kennis of om ervaringskennis of een combinatie van beiden. Een voorlichtingsbijeenkomst is groepsgericht. Hiermee kan een grote groep mensen worden bereikt en worden mensen in de gelegenheid gesteld om van elkaar te leren. Informatie die in een voorlichtingsbijeenkomst wordt gegeven sluit minder goed aan dan individuele voorlichting. Biedt daarom tijdens de bijeenkomst ruimte tot vragen stellen. Schriftelijke informatie in de vorm van folders en brochures kunnen een belangrijke ondersteunende functie vervullen bij voorlichting. Voorbeeld Checklist Dag van de GGZ (IGG s- Hertogenbosch, 2000). Uit: Eeden-Van Beerendonk, E. van den & Bool, M. (2002). Geïnformeerd. Opzet en Beschrijving informatiecentra geestelijke gezondheid, Utrecht: Trimbosinstituut (Voorbeeld niet beschikbaar voor de instrumentenwijzer). NS

17 4. Sociale kaart Inhoud en doel Tips bij (overweging tot) invoering Een sociale kaart is een overzicht van instellingen op sociaal gebied in een bepaalde regio waarvan cliënten van de cliëntondersteuning gebruik kunnen maken. Het gaat om voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën in het werkgebied van de voorziening cliëntondersteuning. Hieronder vallen naast de reguliere organisaties op lokaal en regionaal niveau ook de vrijgevestigde behandelaars en verwijzers in de regio. Naast adresgegevens wordt ook informatie over de werkwijze en specialiteiten vermeld. Bij het maken van sociale kaart dient van te voren te worden vast gesteld wat de omvang en aard van de aandachtsgebieden dienen te zijn die op de kaart worden opgenomen. Een sociale kaart dient zowel bruikbaar te zijn voor de cliënt en de vrijwilliger als voor de professional. Een sociale kaart moet letterlijk hanteerbaar zijn, kaart moet in papieren versie kunnen worden meegenomen op huisbezoek. Stem de sociale kaart af op het registratiesysteem dat wordt gebruikt in de voorziening cliëntondersteuning. Zorg ervoor dat de sociale kaart altijd zo actueel mogelijk is. Dit vraagt om voortdurende investering in het up to date houden van de kaart. Voorbeeld Adreswijzer. Uit: website > adreswijzer Checklist voor de keuze van een sociale kaart. Uit: website > sociale kaart >checklist in ontwikkeling: de keuze van een sociale kaart Digitale sociale kaart van MEE Nederland: te bereiken via de websites van de regonale MEE-organisaties (zie Gids Patiënteninformatie. Wegwijzer voor patiënt, consument en hulpverlener (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie). Uit: website > service > adressengids Minimale gegevensset Sociale Kaart. Uit: Dam, N. J. (2004). Zorgloketten in Twente. Eindrapportage modeltraject Cliëntinformatie en cliëntondersteuning, 57. Enschede: HHM Organisatieadviseurs. Sociale kaart. Uit: Begemann, C., Dam, S. van der & Meulmeester, M. (2003). Instrumenten voor Ouderenadvisering. Handreikingen voor gebruik, Utrecht: NIZW Zorg. NT

18 Voorbeeld:Uit: Dam, N. J. (2004). Zorgloketten in Twente. Eindrapportage modeltraject Cliëntinformatie en cliëntondersteuning, 57. Enschede: HHM Organisatieadviseurs. Twents model Zorgloketten Minimale Gegevensset Sociale Kaart Ten behoeve van de vulling van de (eventuele) digitale sociale kaart, die door de zorgloketten in regio Twente kan worden gebruikt, dient te worden vastgesteld welke gegevens van de organisaties in het systeem, minimaal beschikbaar moeten zijn voor optimale informatievoorziening aan de cliënt. Vereiste gegevens: Opmerkingen: Naam organisatie (+ naam koepel) Bezoekadres Postadres Straat + huisnummer Postbus Postcode Plaats Telefoonnummer Faxnummer + eventueel tarief. Indien relevant meerdere nummers voor verschillende afdelingen/taken Website Contactpersoon Naam/namen van contactpersonen, indien mogelijk/relevant NU

19 Dependances Openingstijden Telefonische bereikbaarheid (tijden) Spreekuur-tijden Gegevens eventueel aanwezige dependances Welke dagen per week, van hoe laat tot hoe laat Idem Idem, hoe afspraken te maken Type organisatie Trefwoorden Globaal overzicht producten/diensten Zorgaanbieder ( incl. doelgroep) Ondersteuning Informatie/advies Relevant voor zoekfunctie in systeem. Bijvoorbeeld doelgroep, problematiek, diensten/producten Voor AWBZ-zorgaanbieders: link naar Voor overigen organisaties globaal overzicht van producten/diensten die worden aangeboden. NV

20 Voorbeeld: Sociale kaart. Uit: Begemann, C., Dam, S. van der & Meulmeester, M. (2003). Instrumenten voor Ouderenadvisering. Handreikingen voor gebruik, Utrecht: NIZW Zorg. NIZW Instrumenten voor Ouderenadvisering Sociale kaart Omschrijving Een sociale kaart is een overzicht van instellingen op sociaal gebied in een bepaalde regio. Meer toegespitst op ouderenadvisering: de sociale kaart van de ouderenadviseur geeft een overzicht van de instellingen waar ouderen gebruik van kunnen maken op de terreinen wonen, welzijn, financiën en zorg in het werkgebied van de ouderenadviseur. In dit overzicht staan adresgegevens, contactpersonen en een korte omschrijving van de organisatie en het aanbod daarvan. Een sociale kaart kan ook door ouderen zelf worden gebruikt. Een sociale kaart verschijnt meestal in de vorm van een gids of klapper. Soms kan een sociale kaart via een computersysteem geraadpleegd worden. Momenteel is 2ZW, het landelijk informatiecentrum voor zorg, sociale zekerheid, wet- en regelgeving en welzijn, bezig een adreswijzer te maken (2ZW-Adreswijzer). Deze adreswijzer is een infrastructuur voor socialekaartinformatie. De basis van deze adreswijzer vormen de adresbestanden die het NIZW al sinds jaren bijhoudt, aangevuld met lokale en regionale gegevens. Informatie over dit systeem en het gebruik ervan vindt u in bijlage III. Doel Het doel van een sociale kaart is de weg te wijzen naar instellingen en organisaties op het gebied van wonen, welzijn, financiën en zorg. Gebruiker Zowel professionele ouderenadviseurs als vrijwilligers en cliënten. Criteria Een sociale kaart wordt door verschillende mensen op diverse manieren gebruikt. Ten eerste door ouderen zelf: wanneer ouderen zelf de weg willen zoeken in het woud van regelingen en voorzieningen is het handig wanneer ze daarbij gebruik kunnen maken van een overzichtelijke sociale kaart. Vaak zien we dat door gemeenten of instellingen voor Welzijn Ouderen speciale informatiegidsen voor ouderen worden gemaakt. Ten tweede door vrijwilligers die een rol spelen in ouderenadvisering. Vrijwilligers hoeven een minder uitgebreide sociale kaart tot hun beschikking te hebben dan professionals. De reden hiervan is OM

21 dat vrijwilligers minder complexe vragen te beantwoorden krijgen dan professionals, en minder vaak verwijzen en bemiddelen naar andere instellingen en organisaties. En tot slot de professionele ouderenadviseurs: zij dienen over de meeste informatie te beschikken, aangevuld met informatie die zij kunnen achterlaten bij hun cliënten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan folders van instellingen die de ouderen terzijde kunnen staan, of de gemeentelijke informatiegids voor ouderen. Een sociale kaart is permanent in beweging. Adresgegevens veranderen, contactpersonen vertrekken en er ontstaan nieuwe samenwerkingsrelaties. Een sociale kaart is eigenlijk het adresboekje van een samenwerkingsnetwerk van professional en vrijwilliger. Daarom is het van groot belang dat een sociale kaart regelmatig wordt geactualiseerd. De sociale kaart zou idealiter gekoppeld moeten kunnen worden aan het (geautomatiseerde) cliëntvolgsysteem/registratiesysteem. Het is tijdbesparend om in een geautomatiseerd systeem de sociale kaart en cliëntregistratie te koppelen; in de praktijk is dat nog lang niet altijd mogelijk. Er moet in ieder geval wel een onderlinge relatie bestaan tussen de sociale kaart en het registratiesysteem/cliëntvolgsysteem. Het is bijvoorbeeld van belang om te weten naar welke instellingen de ouderenadviseur met name doorverwijst en welke instellingen ouderen op het spoor van de ouderenadviseur zetten. Een vergelijking met de sociale kaart zou kunnen opleveren dat bepaalde instellingen of regelingen onderbenut worden, of dat bepaalde instellingenouderen nooit doorverwijzen. Dit kan weer aanleiding geven tot een verandering van het PR-beleid. In de sociale kaart behoren instellingen en organisaties te staan op de hoofdterreinen wonen, welzijn, zorg en financiën. In de praktijk kiezen instellingen een rubricering die lokaal het beste past en herkenbaar is. Een check op volledigheid is van belang. Checklist criteria sociale kaart o Actueel o Aangepast aan de gebruiker: o Voor ouderen zelf: helder taalgebruik, goed leesbaar, korte informatie. o Voor vrijwilligers idem, met toevoeging: afgestemd op vragenlijst huisbezoek, gericht op de terreinen waar de vrijwilliger informatie over kan geven. o Voor de professional: kan dezelfde vorm hebben als de vorige twee maar moet in principe uitgebreider zijn, afgestemd op de vragenlijstrubricering van de professionele ouderenadviseur. o Zo volledig mogelijk op de terreinen wonen, welzijn, zorg en financiën. De volgende aandachtsgebieden kunnen als check op volledigheid dienen: o (Zelfstandige) ouderenhuisvesting o Wet voorzieningen gehandicapten o Recreatie / ontmoeting / educatie / sociale contacten / sport / verenigingsleven o Vrijwilligerswerk / vrijwillige thuishulp Ω Ondersteuning Mantelzorg / Steunpunt Mantelzorg o RIO/Indicatieprocedures o Verzorging en verpleging (intra- en extramuraal) o Semimurale voorzieningen: dagopvang/dagverzorging/dagbehandeling o Psychosociale hulpverlening / geestelijke gezondheidszorg o Kerken ON

22 o Service aan huis: klussen, maaltijden, boodschappen et cetera. o Hulp bij financiële kwijtscheldingen, vergoedingen, administratie o Vervoer. o De sociale kaart moet in papieren versie mee te nemen zijn, aangevuld met bijbehorend foldermateriaal. o De sociale kaart is afgestemd op of gekoppeld aan het registratiesysteem/cliëntvolgsysteem. OO

23 5. Publiciteit algemeen Inhoud en doel Tips bij (overweging tot) invoering Algemene publiciteit is van belang voor de naamsbekendheid en het informeren van een breed publiek over de activiteiten. Voor naamsbekendheid kunnen bronnen worden gebruikt als de lokale omroep, de kabelkrant en huis-aan-huisbladen. Deze media zijn voor veel mensen beschikbaar en de kosten voor het gebruik ervan zijn laag voor de voorziening cliëntondersteuning. Voor publiciteit kunnen middelen worden ingezet als: deelname aan informatiemarkten en themabijeenkomsten, maandelijkse rubrieken op de lokale radio en in de lokale kranten, persberichten, nieuwsbrieven, de eigen website, folder en flyers, organiseren van informatiebijeenkomsten en werkbezoeken aan de voorziening cliëntondersteuning. Houd er rekening mee dat deze vorm van publiciteit niet erop is gericht om mensen persoonlijk aan te spreken. Om het algemene publiek te blijven prikkelen is het nodig om regelmatig met iets nieuws te komen. Denk van tevoren goed na over de boodschap die de publiciteit dient uit te stralen. Grote campagnes met professionele, communicatieve ondersteuning kosten meer geld dan kleine, wellicht minder professioneel aandoende campagnes die voorzieningen zelf kunnen uitvoeren. Dit is een afweging tussen kosten en baten. Communiceer duidelijk naar het algemene publiek wat de voorziening cliëntondersteuning wel en niet te bieden heeft en over haar werkwijze. Omgang met de media is voor de meeste cliëntondersteuners een vaardigheid die nog eigen gemaakt moet worden. Zorg daarom voor een gedegen voorbereiding van de voorziening op de omgang met de media. Voorbeeld Aanwijzingen m.b.t. publiciteit steunpunt GGZ. Uit: Eeden-Van Beerendonk, E. van den & Bool, M. (2002). Geïnformeerd. Opzet en Beschrijving informatiecentra geestelijke gezondheid, Utrecht: Trimbos-instituut. Communicatieplan. Stichting Door&Voor Rosmalen, Nieuwsbrief , Stichting Geestelijke Verzorging Rijnmond. Persbericht Bossche Omroep (IGG s-hertogenbosch). Uit: Eeden-Van Beerendonk, E. van den & Bool, M. (2002). Geïnformeerd. Opzet en Beschrijving informatiecentra geestelijke gezondheid, 137. Utrecht: Trimbosinstituut. OP

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Wmo. Een goed gesprek met de burger. Checklist voor gemeenten

Wmo. Een goed gesprek met de burger. Checklist voor gemeenten Wmo Een goed gesprek met de burger Checklist voor gemeenten Deze folder is tot stand gekomen op basis van gesprekken met burgers en cliëntenorganisaties. 2. Het gesprek 2 1. De aanvraag van het gesprek

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden 1 Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Het gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd) is een gesprek tussen burger en gemeente.

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal G e m e e n t e Voerendaal Nota loket maatschappelijke ondersteuning Gemeente Voerendaal Het WMO-loket in Voerendaal Functie De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat waarschijnlijk op 1 januari

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Beschrijving werkprocessen

Beschrijving werkprocessen Deze werkprocesbeschrijvingen vormen één van de instrumenten opgenomen in Cliëntondersteuning GGZ vormgeven in de praktijk. Instrumenten voor steunpunten. (Meije, D.M.G., C.M. Brink, en M. Scholte, 2006).

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties DOEL VAN DE SCAN Het doel van de quickscan is de bestuurder, directie en management snel een globaal inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden.

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Nr. Werving/eerste contact/aanmelding 1. Op de doelgroep gerichte publiciteit

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

verslavings VRIJ LEVEN

verslavings VRIJ LEVEN IEDER MENS IS BESTEMD OM VRIJ TE ZIJN verslavings VRIJ LEVEN INFORMATIE VOOR CLIËNTEN GELOOF IN VRIJHEID WELKOM BIJ TERWILLE BEDANKT VOOR JE AANMELDING BIJ TERWILLE. GOED DAT JE DEZE STAP HEBT GEZET. OM

Nadere informatie

Gemeenteblad 2014 v Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

Gemeenteblad 2014 v Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeenteblad 2014 v. 09.09.2014 Nadere regels Jeugdhulp Den Haag 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, gelezen het voorstel van de wethouder Kenniseconomie, Internationaal,

Nadere informatie

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s 1 Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. De Wmo is er voor iedereen, van jong

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

MDA biedt dienstverlening onder één dak

MDA biedt dienstverlening onder één dak MDA biedt dienstverlening onder één dak MAATSCHAPPELIJKE DIENST VERLENING ALEX A NDER Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA) is een organisatie die kosteloos haar diensten biedt aan alle inwoners

Nadere informatie

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Beknopte versie Handreiking voor lokale belangenbehartigers Bijgestelde versie maart 2008 Oorspronkelijke versie - juni 2006 Programma

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Wat u moet weten. als cliënt van het maatschappelijk werk

Wat u moet weten. als cliënt van het maatschappelijk werk Wat u moet weten als cliënt van het maatschappelijk werk Inleiding U heeft zich aangemeld bij het maatschappelijk werk en inmiddels heeft u een eerste gesprek gehad met een van de maatschappelijk werkers.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 1 Hoofdstuk 1 van de NAN 2006 gaat over de behandelingsovereenkomst conform de Wet op de geneeskundige

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden PRIVACY REGLEMENT Welzijn Rijnwaarden 3. Privacy Reglement Welzijn Rijnwaarden gelet op het bepaalde in Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), besluit vast te stellen het reglement van de persoonsregistratie

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Handreiking. Communicatie over de gemeentepolis. Bureau BS&F Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle. T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf.

Handreiking. Communicatie over de gemeentepolis. Bureau BS&F Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle. T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf. Handreiking Communicatie over de gemeentepolis Bureau BS&F Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf.nl BS&F 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 KEUZES RONDOM

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid 31 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers AVI-toolkit 16-a Januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Productpresentatie RIS WMO V2.2

Productpresentatie RIS WMO V2.2 RIS WMO V2.2 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. RIS WMO... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Systeemopbouw... 4 3. Schermen... 5 3.1 Basisopbouw... 5 3.2 Hoofdmenu... 6 3.3 Korte contacten

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Datum melding: Medewerker: Datum gesprek: Gegevens cliënt Naam cliënt(en) /melders Man Vrouw Echtpaar Kinderen (aantal) Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties Geleen, 05 augustus 2017 Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties Aan: Voorzitter gemeenteraadsfractie XXX in Sittard-Geleen Geachte Heer / Mevrouw YYY,

Nadere informatie

Quickscan Informatievoorziening over onafhankelijke cliëntondersteuning in de Drechtsteden

Quickscan Informatievoorziening over onafhankelijke cliëntondersteuning in de Drechtsteden Quickscan Informatievoorziening over onafhankelijke cliëntondersteuning in de Drechtsteden Jaco de Kruijf en Mariëtte Teunissen Oktober 2015 1 Inleiding Zorgbelang Zuid-Holland volgt in opdracht van de

Nadere informatie

Patiënten- en naastenversie Kwaliteitsstatuut ggz Juni 2016

Patiënten- en naastenversie Kwaliteitsstatuut ggz Juni 2016 Patiënten- en naastenversie Kwaliteitsstatuut ggz Juni 2016 Het Model-Kwaliteitsstatuut ggz en deze bijbehorende Patiënten- en naastenversie is opgesteld door: 1 Patiënten- en naastenversie Kwaliteitsstatuut

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2014 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsman 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers AVI-toolkit 16 Oktober 2014 Inhoudsopgave A. Melding... 3 B. Onderzoek... 3 C.

Nadere informatie

Een goed gesprek, een steun in de rug

Een goed gesprek, een steun in de rug Een goed gesprek, een steun in de rug Veelzijdig in zorg Maatschappelijk Werk Hattem, Heerde en Epe Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Klachtenopvang Als u niet tevreden bent Informatie voor patiënten over het indienen van een klacht Wij nemen klachten altijd serieus Wij doen ons uiterste best om goed voor u te zorgen en zowel u als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave UW ZORG, ONS WERK 2 U kunt rekenen op onze deskundige hulp Vier gratis diensten Hulp in het huishouden? ADVIES EN MODELOVEREENKOMSTEN 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB SERVICECENTRUM

Nadere informatie

Melding Beschermd wonen en begeleiding

Melding Beschermd wonen en begeleiding Melding Beschermd wonen en begeleiding Uw gegevens Voornaam Dit formulier kunt u samen met uw hulpverlener digitaal invullen en opslaan voor uw administratie. Daarna verstuurt uw hulpverlener de melding

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode:

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode: Aanvraagformulier In dit formulier stellen wij u vragen over: 1. Uw organisatie 2. Het project waarvoor u een aanvraag indient 3. De financiering van het project 4. Overige zaken 1. De organisatie 1.1.

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie