SIKO JAARVERSLAG GROEI IN KWALITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIKO JAARVERSLAG GROEI IN KWALITEIT"

Transcriptie

1 SIKO JAARVERSLAG 2011 GROEI IN KWALITEIT 1

2 2

3 VOORWOORDEN Van de algemeen directeur Het jaar 2011 stond voor SIKO vooral in het teken van de teruggekeerde rust na een bewogen en onrustig Waar in 2010 de Governancewet in werking is getreden heeft het bestuur van SIKO gekozen voor de feitelijke scheiding tussen bestuur en toezicht. Namens het bestuur oefent de algemeen directeur taken en bevoegdheden namens het formele bestuur uit. Het managementstatuut en het directiestatuut en moeten hierop nog worden aangepast. In 2011 is er een nieuwe strategische notitie voor de periode vastgesteld: Werken aan de toekomst. Twee ambities staan hierin centraal: 1. Werken in een opbrengst gerichte cultuur. 2. De ontwikkeling van de SIKO krachtige wijkschool. Wij zijn verheugd dat we m.b.t. het vervullen van directievacatures de ingezette verjonging hebben kunnen voortzetten met 2 directeuren, een locatiedirecteur en een adjunct directeur. Tot slot: de grote uitdaging voor SIKO en haar scholen ligt vooral in het verbeteren van de leerprestaties. De kwaliteit van het onderwijs vraagt alle aandacht en energie. Wij danken ieder die zich in 2011 heeft ingezet voor SIKO en haar scholen. Schiedam, 1 mei 2012 B.T. Riemersma, algemeen directeur Bij SIKO gaat het altijd over kinderen.... 3

4 Van de voorzitter van het bestuur Voor u ligt het jaarverslag van En 2011 was een goed jaar! Er is gewerkt aan een rustige en veilige omgeving waarin alle medewerkers van SIKO zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun werkzaamheden op een professionele wijze kunnen verrichten. En waarin het bestuur een visie voor de komende vijf jaar ontwikkelt. Om de kwaliteit op de scholen te borgen en resultaten van de leerlingen zelfs te verbeteren heeft SIKO zich in 2011 gebogen over de methode waarmee deze wens gerealiseerd kan worden. Gekozen is voor een methode van opbrengstgericht werken. In 2011 moest in het kader van Code Goed Bestuur PO een keuze gemaakt worden ten aanzien van de scheiding tussen bestuur en toezicht. Het bestuur van SIKO (in jargon Code Goed Bestuur PO het toezichthoudend orgaan) heeft besloten het voorlopig nog dicht bij de al bestaande situatie te houden en te opteren voor de feitelijke scheiding waarbij het bestuur via het Managementstatuut een groot deel van haar taken en verantwoordelijkheden mandateert aan de algemeen directeur (in jargon Code Goed Bestuur PO het bestuur). Daarnaast is gekozen om op termijn binnen SIKO een Raad van Toezichtmodel te realiseren. Voorts is het bestuur uitgebreid met twee bestuursleden, te weten mevrouw ir. J. Chin Kwie Joe-Donkers en de heer drs. D. Pons. Hun komst heeft het bestuur inhoudelijk versterkt. Ik wens u veel leesplezier! Voorzitter Bestuur SIKO Mevrouw mr. M.P.C. (Mirjam) Kaptein 4

5 ORGANISATIE Structuur: Het bestuur van SIKO is het bevoegd gezag over 11 basisscholen in Schiedam en Vlaardingen. (9 brinnummers ) Per 1 augustus 2010 is de Governancewet voor het onderwijs in werking getreden, ook wel de wet goed onderwijs, goed bestuur" genoemd. Het jaar 2011 heeft bestuurlijk o.a. in het teken gestaan van het uitvoering geven aan deze wet. M.b.t. scheiding tussen bestuur en toezicht heeft het bestuur van SIKO voorlopig gekozen voor de feitelijke scheiding. Hierbij oefent de algemeen directeur taken en bevoegdheden uit namens het formele bestuur. Deze volmacht aan de algemeen directeur wordt vastgesteld in dit managementstatuut. Het bestuur bestaat uit vijf leden. (31 december 2011) De algemeen directeur is de voorzitter van het directeurenberaad. Het directeurenberaad heeft een vooral adviserende rol naar de algemeen directeur en komt in 2011 zestien keer bijeen. Daarnaast vindt er drie keer een directieoverleg plaats en een directiedag (met als thema opbrengst gericht werken ) Ondersteuning bestuurskantoor Op het bestuurskantoor zijn naast een full time algemeen directeur in parttime functie werkzaam: een adjunct algemeen directeur, een secretaresse, een P & O adviseur, een bovenschoolse I.C.T.-er en opleidingscoördinator en een projectleider Naschoolse Activiteitenregeling + een administratieve ondersteuning. Totale bezetting WTF: 3,8 vgl. 2010: 4,2 WTF Medewerkers van het administratiekantoor Groenendijk in Sliedrecht ondersteunen de algemeen directeur en de directeuren van de scholen. Deze administratieve en beleidsmatige ondersteuning betreft salaris- en personeelsadministratie, formatiebeheer en financiën. WPS scholenbeheer in Schiedam ondersteunt SIKO op het gebied van huisvesting. Leden schoolbestuur (31 december 2011) - Mevr. M.P.C. Kaptein (voorzitter) - Mevr. J.M.M. de Leede - Mevr. J. Chin Kwie Joe - Dhr. G. van Rooij - Dhr. D. Pons Algemeen directeur - Dhr. B.T. Riemersma Adjunct algemeen directeur - Dhr. H.W. Schepen Poserend voor den Lille Havfrue in Kopenhagen met Cécile Segers en Ton Claassens op uitnodiging van Mundo op studiereis naar Denemarken. Inspiratie opdoen voor de SIKO krachtige wijkschool( ). 5

6 Directeuren - Dhr. J.J. Posthoorn Sint Bernardus 12 RM - Dhr. J.J. Posthoorn Sint Willibrordus 11 BQ - Mevr. C. Segers Sint Jan 11 OJ - Dhr. D. de Bas Sint Jozef 11 ZQ - Dhr. J.F.D. van der Plas De Regenboog 08 SP - Dhr. M. de Lange De Hoeksteen 11 QH - Dhr. A.J. Claassens t Meesterwerk 09 ST - Dhr. W.M. van der Hart De Vlinder 08 UO - Dhr. H.W. Schepen t Palet 09 VR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: (31 december 2011) - Mevr. Astrid Verlinde voorzitter - Dhr. Bart Vreugdenhil secretaris Missie en visie: SIKO onderwijs met een plus Met plussen wil SIKO een meerwaarde bieden aan het onderwijs. Samen vormen de scholen SIKO en kunnen binnen dit geheel hun eigen verschil maken. Werkwijze en strategie om beleidsdoelen te halen SIKO heeft voor een model gekozen waarbinnen de directies van de scholen een grote vrijheid hebben bij de profilering, de aansturing en de exploitatie van de school. De lijnen zijn kort en transparant en de organisatie kan binnen de gegeven kaders daadkrachtig opereren. De algemeen directeur legt in hoofdlijnen verantwoording af aan het bestuur. Met tevredenheid kan worden geconstateerd dat een groot deel van de beleidsdoelen uit de strategische notitie "Groei in kwaliteit" ( ) is uitgevoerd. De uitvoering van beleid verloopt via een vaste werkwijze. Het bestuur vergadert vier keer in het kalenderjaar Dat gebeurt samen met de directie van SIKO. De algemeen directeur stelt, in overleg met de voorzitter van het bestuur, de agenda op. Het bestuur stelt beleid vast en evalueert het gevoerde beleid aan de hand van: - Begroting, activiteitenplan, jaarrekening en jaarverslag - Vaststelling strategisch beleidsplan en bestuursformatieplan - Het bespreken van de managementrapportages Operationeel beleid Op schoolniveau heeft de directie de dagelijkse leiding en legt daarover verantwoording af aan de algemeen directeur. Over het algemeen kan gesteld worden dat de directie het personeel raadpleegt over de gewenste schoolontwikkeling. Een aantal keren per jaar vindt werkoverleg plaats tussen de directeur en de algemeen directeur over verschillende zaken. Vanuit het directeurenberaad kan een directeur zitting hebben in één of meerdere commissies of werkgroepen. 6

7 Medezeggenschap Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. De directeur van de school voert overleg met de MR over schoolspecifieke zaken, waarmee de M.R. vervolgens wil instemmen, dan wel positief adviseren. Voor bovenschoolse zaken is de directie van SIKO gesprekspartner van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. (GMR) Van iedere MR is een personeelslid en een ouder afgevaardigd naar deze GMR. In 2011 heeft de GMR vier keer vergaderd en is er een informatiebijeenkomst georganiseerd over de Governancewet en de feitelijke scheiding tussen bestuur en toezicht waar het bestuur voorlopig voor heeft gekozen. De G.M.R. stemde in/adviseerde positief over: Instemmen met feitelijke scheiding tussen bestuur en toezicht. Instemmen met het herleiden van de LC functie ( functiemix) naar de LB functie Instemmen met bestuursformatieplan Positief geadviseerd over financieel beleidsplan Positief geadviseerd over beleidsnotitie werken na je 65 ste Positief geadviseerd over de SIKO begroting 2011 Positief geadviseerd over vakantierooster Communicatie In 2011 heeft SIKO tien maal een SIKO nieuwsbrief uitgegeven. De website, is wekelijks geactualiseerd. Deze website is in het jaar 2011: keer bezocht, vgl. 2007, 2008, 2009, 2010, resp , , , keer. Het doel dat SIKO hierbij nastreeft is informatieverstrekking, ervan uitgaande dat iedere SIKO werknemer optimaal geïnformeerd zijn werk kan doen en stakeholders en belangstellenden zich op de hoogte kunnen stellen over ontwikkelingen binnen SIKO. Hans Posthoorn (directeur van de Sint Bernardus en de Sint Willibrordus): In 2011 werd de SIKO strategische notitie Werken aan de Toekomst uitgewerkt in de schoolplannen van de SIKO scholen. Resultaatgericht werken, de krachtige wijkschool en SIKO: een professionele organisatie staan centraal bij SIKO en haar scholen. Ton Claassens (directeur van t Meesterwerk): 2011: Een jaar waarin wij, gebruikmakend van analyse en diagnose, zaken herijkt hebben. Verantwoorden, het aanscherpen van beleid en de focus op nog betere resultaten heeft een nieuwe basis gelegd voor de kwaliteit waar SIKO voor staat. Het jaar 2011 was een jaar van borgen, en om verdere stappen in de ontwikkeling te maken voor een nog sterker keurmerk van SIKO. 7

8 ONDERWIJS Marktaandeel SIKO telt op 1 oktober 2011 (officiële teldatum) : 3039 leerlingen In Schiedam heeft SIKO een marktaandeel van : 33 % In Vlaardingen heeft SIKO een marktaandeel van : 13 % (bijlage 3 bij dit jaarverslag) Dit markaandeel handhaaft zich op hetzelfde niveau als dat in Voor een overzicht van de leerlingenaantallen per school in de afgelopen jaren, de prognoses voor de komende jaren en het marktaandeel in Schiedam en Vlaardingen: zie bijlage 1,2 en 3 van dit jaarverslag. Henk Schepen (directeur van t Palet en adjunct algemeen directeur SIKO): t Palet 2011, oftewel het jaar dat: - Er onderwijsinhoudelijk vooruitgang werd gemaakt - De nieuw- en verbouw - plannen plannen bleven - Er twee prachtige schoolplannen kwamen - We stabiel bleven en weer verschil maakten SIKO 2011, oftewel het jaar met: - Interessante bestuurlijke ontwikkelingen - Weer veel inhoudelijk beleid - Een nieuwe P & O -er - Veel inspiratie naar elkaar toe Marc de Lange (directeur van De Hoeksteen): De Hoeksteen inmiddels officieel een gezonde school met 1 ster! 2011 was voor de Hoeksteen een positief jaar, de school mag met veel vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Eigen profiel school vergroot herkenbaarheid Dat verscheidenheid meer kleur geeft aan SIKO blijkt zeker uit de huidige profilering van de scholen. De individuele inkleuring die scholen geven aan hun eigen profiel vergroot niet alleen de herkenbaarheid, maar zorgt ook voor de wenselijke en nodige nuanceverschillen naast het gezamenlijk doel: het verzorgen van goed onderwijs. De Hoeksteen: Afsluiting van de Kinderboekenweek met de hele school. 8

9 De individuele basisscholen hebben de volgende profilering: Sint Bernardus een kleinschalige wijkschool op weg naar adaptief onderwijs met extra aandacht voor meerbegaafdheid en lezen een dynamische buurtschool waar in een veilige sfeer een stevige basis wordt gelegd de Sint Jan verbindt! Sint Jozefschool: ruimte om te groeien een krachtige wijkschool van zeven tot zes, waar kinderen en hun familie terecht kunnen om te leren, te genieten van de vele faciliteiten, die gebruikt kunnen worden en waar alle geloven ruimte krijgen 9

10 t Palet Centrum een school waar, in een goed schoolklimaat, wordt gewerkt aan optimale ontwikkeling van elke leerling t Palet Holy een school met een enthousiaste en positievee uitstraling, met een fijne sfeer en kwalitatief goed onderwijs een neo klassikale basisschool op sociaal - christelijke grondslag met een uitdagendee en rijke leeromgeving voor alle leerlingen Leren voor je Léven eenn prominente school in de wijk waar kinderen zich thuis voelen, waar "met" en "van" elkaar leren hoog in het vaandel staat een Brede School op weg naar adaptief onderwijs, waar ieder kind zich thuis voelt 10

11 Ontwikkelingen binnen SIKO Op de SIKO scholen is in 2011 opnieuw met gedrevenheid en plezier gewerkt om de kinderen een veilige en stimulerende leer en leefomgeving te bieden, hen onderwijs te bieden en hen de kans geven om te mogen leren. Op de scholen wordt hard gewerkt aan de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit Scholing Ook in 2011 heeft SIKO een eigen programma deskundigheidsbevordering ontwikkeld voor haar leerkrachten. In de SIKO academie zijn een aantal workshops gegeven, waarvoor men heeft kunnen intekenen. Op 8 september verzorgt de heer Peter van Leeuwen de SIKO lezing. De titel van de SIKO lezing luidt: Opbrengstgericht Werken is ons vak: excellente instructie geven. De workshops Meervoudige Intelligentie zijn verzorgd door Kees van de Bosch, als Intern Begeleider werkzaam op de Regenboog Woudhoek en zijn zeer druk bezocht. Het programma deskundigheidsbevordering omvat een aantal workshops, dat in de maanden januari t/m maart is gegeven, en waarvoor de leerkrachten zich hebben kunnen opgeven. Voor de I.C.T.-ers en de schoolopleidingscoördinatoren zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd. 9 werknemers hebben in 2011 een zgn. lerarenbeurs aangevraagd, die ook gehonoreerd zijn. ( vgl. 2008, 2009 en 2010: resp. 7, 8 en 12 lerarenbeurzen gehonoreerd) Aandachtig publiek tijdens de SIKO lezing van Peter van Leeuwen over opbrengst gericht werken, ( ) Een gymles op de Vlinder ( ) 11

12 CITO en LVS Op één na alle scholen maken, naast de methodegebonden toetsen, gebruik van het CITO- leerlingvolgsysteem. Dat veronderstelt dat, te beginnen met de leerkrachten zelf, de (tussentijdse) opbrengsten geanalyseerd worden. Hieraan zal in de komende jaren in het kader van Opbrengstgericht Werken veel aandacht aan worden besteed. In april en september zijn de trendanalyses die gemaakt zijn, resp. n.a.v. de CITO M. en E. toetsen door de algemeen directeur met de directies en Intern Begeleider besproken. Deze trendanalyses zijn o.a. besproken met de Inspecteur voor het Basisonderwijs tijdens het jaarlijks bestuurlijk overleg waar ook de toezichtarrangementen bepaald zijn CITO eindtoets 2011: 4 scholen scoren boven de gestelde norm (vgl. 2010: 7 scholen) 7 scholen scoren onder de gestelde norm (vgl. 2010: 4 scholen) Inspectietoezicht In 2011 kregen de volgende SIKO scholen inspectiebezoek in het kader van onderzoek naar de kwaliteit van de voor en vroegschoolse educatie: Sint Jozef Sint Bernardus t Palet Centrum Sint Jan t Palet Holy de Vlinder Sint Willibrordus De Regenboog Groenoord kreeg een onderzoek naar kwaliteitsverbetering ( in het kader van intensief toezicht). t Meesterwerk en de Vlinder kregen een kwaliteitsonderzoek naar mogelijke tekortkomingen. De Regenboog Woudhoek en de Vlinder kregen een vierjaarlijks ( regulier) inspectiebezoek. Met de inspectie is op 20 september 2011 bestuurlijk overleg gevoerd. Onderwerp van gesprek was de staat van het onderwijs op de SIKO scholen Scholen met een basisarrangement: - Regenboog Woudhoek - Sint Willibrordus - t Palet Holy - Sint Jan Scholen met een basisarrangement met attendering: - t Palet Centrum - de Hoeksteen - Sint Jozef - Sint Bernardus Scholen, waarvan de eindopbrengsten die drie jaar achter elkaar onder de minimumgrens die de inspectie hanteert, liggen. Op deze school zal een kwaliteitsonderzoek worden uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zullen bepalend zijn voor het toekennen van een toezichtarrangement: - de Vlinder - Regenboog Groenoord - t Meesterwerk 12

13 I.C.T. Het jaar 2011 kan wat ICT betreft gekarakteriseerd worden als verder gaan op de ingeslagen weg. In de ontwikkelingen als gaande, zijn volgens plan vorderingen gemaakt: in de veranderende rol van de ICT-coördinator zijn belangrijke stappen gezet ESIS is door een breder aantal scholen ingezet als digitaal systeem voor het volgen van de leerling; de scholen welke nog aan CITO vasthouden, hebben stappen gezet om middels DULT toetsresultaten vanuit CITO in te lezen in ESIS. Nieuwe zaken welke in 2011 aan de orde zijn geweest, zijn de overstap naar een nieuwe omgeving voor wat betreft de websites en de ontwikkeling van een SIKO- Intranet en de voorbereiding op de omschakeling van 7 SIKO-scholen (8 locaties) in januari 2012 naar het systeem De Klas. Nu versie 3 en een nieuwe omgeving. Dat alles naast de gebruikelijke maar noodzakelijke routinezaken. Veranderende rol ICT-coördinator SIKO heeft al enige jaren het beleid om de rol van ICT-coördinator als (voornamelijk) technicus om te buigen naar de rol van ICT- coach als (voornamelijk) begeleider van implementatie van de ICT- component in het onderwijsleerproces. Dat vraagt andere competenties en een andere plaats binnen de organisatie. Met ingang van hebben we de naam van de collega s welke als taak ICT hebben daadwerkelijk veranderd in ICT- coach. Belangrijke rol in dit proces in 2011 heeft de studiedag ICT- coaches gespeeld. Deze studiedag, gehouden op donderdag 24 november 2011, stond onder leiding van Suzanne Raaijmakers. Tijdens de studiedag is onder meer het onderwerp geweest de competenties en de andere rol van de ICT- coach. In een enthousiaste setting is door de SIKIO ICT- coaches gewerkt. Een van de resultaten van de studiedag is de opstelling van een competentieprofiel ICT- coach. Dit profiel zal in 2012 verder binnen SIKO besproken worden. In de vergaderingen van de ICT -coaches is op deze verandering ingespeeld. De vergaderingen worden vanaf begin schooljaar wisselend op de scholen van de ICT- coaches gehouden. De ICT- coach van de betreffende school vult de helft van de vergadering met het laten zien en bespreken van een ontwikkeling op haar of zijn school. ESIS Na de eerdere invulling van ESIS voor de leerlingenadministratie, is in 2011 het accent komen te liggen op het gebruik van ESIS als leerlingvolgsysteem. Dat ook vanuit de gedachte de algemeen directeur de data te geven om zijn rol als intern toezichthouder adequaat te kunnen vervullen. Enkele scholen zijn ESIS zo gaan gebruiken, dat de toetsresultaten rechtstreeks in ESIS ingevoerd worden. Andere scholen gebruiken nog het CITO-LVS. Middels een opgezette DULT- koppeling (Digitale Uitwisseling Leerlingengegevens en Toetsresultaten) worden de resultaten vanuit CITO geïmporteerd in ESIS. Een aantal scholen is gestart met het gebruik van ESIS voor oudernotities, gesprekverslagen, enzovoort. Een van de SIKOscholen heeft in november 2011 een eerste digitaal rapport vanuit de ESIS- module Schoolrapporten gegenereerd. De directie van SIKO heeft zich georiënteerd op de mogelijkheden welke ESIS biedt om bovenschools data te genereren ten aanzien van de opbrengsten met Inspectienormen en managementoverzichten. Deze data geven de directie van SIKO de mogelijkheid om met de directies van de scholen in gesprek te gaan vanuit de rol van intern toezichthouder. In de tweede helft van 2011 is de behoefte gevoeld om het gebruik van ESIS door de SIKO-scholen meer op elkaar af te stemmen. Verder gebruik van ESIS zal ook de komende jaren een belangrijk onderwerp binnen SIKO zijn. 13

14 Websites en Intranet Eerder heeft SIKO zich georiënteerd op een Share Pointintranetomgeving. Deze bleek voor een Stichting van onze omvang te kostbaar en te arbeidsintensief te zijn. In de loop van 2011 is verder gekeken naar mogelijkheden voor een Intranet. Tevens is het besluit genomen om de bestaande websites te vervangen door websites met een meer frisse en moderne vormgeving. Na verkenning van de markt is gekozen voor een omgeving welke ontwikkeld is door Heutink-ICT: Een SIKO-webwerkgroep heeft vanaf september 2011 voor de realisatie contacten gehad met de ontwikkelafdeling van Heutink-ICT en de SIKO-scholen. Een en ander heeft geresulteerd in de oplevering van 10 nieuwe websites per 02 januari Eveneens is een Intranet ontwikkeld. De oplevering daarvan is helaas vertraagd en zal eind maart 2012 geschieden. De Klas.nu - versie 3 In september 2007 zijn 7 SIKO scholen (8 locaties) overgestapt op De Klas.nu versie 2 van Heutink-ICT. In verband met het aflopen van het contract en het vervangen van de servers, zijn deze scholen zich gaan oriënteren op een nieuw systeem. Dit nieuwe systeem is De Klas.nu versie 3 geworden. Gelijktijdig is besloten over te stappen op een nieuw systeem en een snellere internetverbinding (kabelinternet). In de laatste vier maanden van het jaar zijn deze overstappen voorbereid. Informatie PABO studenten Op 25 oktober is vanuit een gezamenlijk optreden van opleidingscoördinatoren ICTcoaches een informatiemiddag gegeven voor PABO- stagiaires. Onderwerpen waren de ICT- toepassingen in de verschillende bouwen van de SIKO-scholen. Vooral de eerste en tweedejaars stagiaires hebben de middag als zinvol ervaren. Als meerwaarde voor SIKO mag de samenwerking tussen opleidingscoördinatoren en ICT-coaches genoemd worden. Enkele kengetallen 8 bijeenkomsten van de ICT-coördinatoren SIKO- scholen o.l.v. de Bovenschools ICTcoördinator bezoek IPON door ICT-coördinatoren SIKO o.l.v. Bovenschools ICT-coördinator bezoek terugkomdag Heutink-ICT voor de ICT-coördinatoren SIKO- scholen welke hun netwerk laten beheren door Heutink-ICT studiereis Bovenschools ICT-coördinator Londen, Groot Brittannië, rond BETT beurs (seminars, scholenbezoek, bezoek BETT); vooral interessant waren de seminars rond verandermanagement 5 studiedagen BIC-netwerk APSIT-diensten Bovenschools ICT-coördinatoren 4 maal regio-overleg met Bovenschools ICT-coördinatoren uit de regio enkele presentaties voor het directeurenberaad en gesprekken met cq. ondersteuning van directies van SIKO-scholen ten aanzien van ICT- zaken. 14

15 Kwaliteitsbeleid Er is voortdurend oog voor de wijze waarop scholen bezig zijn met het vormgeven van de onderwijsdeskundige doelstellingen en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Tijdens de bespreking van het schooljaarverslag wordt de voortgang van de schoolontwikkeling besproken. De SIKO scholen besteden in 2011 aandacht aan de vormgeving van kwaliteitzorg op basis van wel of niet een kwaliteitsinstrument. - 6 scholen werken met WMK-PO - 3 scholen werken met KIK - 2 scholen werken m.b.v. de kwaliteitskenmerken van de inspectie Klachtenregeling In 2011 zijn er twee officiële klachten tegen SIKO ingediend en een werknemer is in beroep gegaan jegens een beoordeling. Leerlingtevredenheidonderzoek In het kader van externe kwaliteitsanalyse heeft SIKO in 2011 een tevredenheidonderzoek gehouden onder de leerlingen in groep 7 en 8. Aantal groepen die de enquête hebben ingevoerd: 0033 Aantal leerlingen 0743 In de enquête zijn vragen gesteld over: het schoolklimaat, communicatie en omgang, de groep, het leren, toetsen/huiswerk, vakken, materialen, het schoolgebouw en informatie en inspraak. Het gemiddelde cijfer voor SIKO totaal is: 7,81 Sint Bernardus 8,63 het Palet Centrum 8,70 De Hoeksteen 8,25 t Palet Holy 8,00 Sint Jan 7,63 Regenboog Groenoord 7,40 Sint Jozef 8,13 Regenboog Woudhoek 8,23 t Meesterwerk 7,60 De Vlinder 8,06 Sint Willibrordus 7,50 Buitenschoolse Opvang Per 1 augustus 2007 zijn instellingen voor primair onderwijs verantwoordelijk voor het aanbieden van buitenschoolse opvang (BSO) voor leerlingen van 4 12 jaar. Er is toen gekozen voor het zgn. makelaarsmodel. Daarbij is het bestuur verantwoordelijk voor een dekkend aanbod, maar wordt de uitvoering hiervan uitbesteed. Zo heeft SIKO convenanten afgesloten met KomKids, Mundo en Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Met tevredenheid kan worden geconstateerd dat de invoering van buitenschoolse opvang goed is verlopen. In 2011 is een duidelijk vervolg gegeven aan de samenwerking met genoemde stichtingen. 15

16 Inmiddels is de notitie "De SIKO krachtige wijkschool" vastgesteld en wordt gestreefd naar verregaande samenwerking met KomKids, Mundo en SKV om "school en opvang" meer en meer met elkaar te verbinden, door aanbieding van dagarrangementen in een van zeven tot zeven setting. Koplopers in deze ontwikkeling zijn de Sint Jan en t Meesterwerk. Op uitnodiging van Mundo maakten de directeuren van de Sint Jan en t Meesterwerk en de algemeen directeur van SIKO deel uit van een gezelschap dat eind maart 2011 een studiereis naar Denemarken heeft gemaakt. De ideeën die we daar hebben opgedaan kunnen worden ingezet om de samenwerking met Mundo te versterken. In de komende jaren wil SIKO zich met haar partners verder ontwikkelen naar integrale kindercentra, waarin onderwijs en opvang op elkaar kunnen worden afgestemd! De Sint Willibrordus als een krachtige wijkschool in de Gorzen. Leerlingen van de Sint Jan planten bomen voor een groene schoolomgeving. Suikerfeest op t Meesterwerk. 16

17 Samen opleiden in de school: SIKO heeft twee convenantpartners op het gebied van samen opleiden. Samen met Pabo Thomas More en ROC Zeeland neemt SIKO de verantwoordelijkheid om aanstaande leerkrachten in het basisonderwijs te professionaliseren door middel van aangeboden stageplaatsen en de daarbij behorende begeleiding. Elke SIKO school heeft een opleidingscoördinator die doormiddel van intervisie bijeenkomsten, klassenbezoeken, coachingsgesprekken etc. inhoud geeft aan het werkplekleren binnen SIKO. Stuurgroep: De stuurgroep Pabo Thomas More bestaat uit een aantal convenant bestuurspartners. In 2011 stonden de bijeenkomsten in het teken van het nieuwe convenant en de doorstart van Pabo Thomas More. De convenantpartners zijn : De Laurentiusstichting voor Katholiek Basisonderwijs Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs Schiedam/Vlaardingen (SIKO) Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP) Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden (SKOR) Stichting Katholiek Primair Onderwijs (SKPO) Stichting Katholiek Primair Onderwijs Westland (SKPOW), PABO Thomas More Rotterdam Opleidingscoördinatoren: In 2011 hebben er twee mutaties plaatsgevonden. In het kader van uitvoering integraal personeelsbeleid biedt SIKO deze taak graag aan leerkrachten aan die zich op dit terrein verder willen ontwikkelen. Digimiddag: In het kader van "samen opleiden" hebben de bovenschools ICT-er en de bovenschools opleidingscoördinator in samenwerking met de ICT en opleidingscoördinatoren een digimiddag voor studenten georganiseerd. In de verschillende bouwen kregen de studenten uitleg en praktische handvatten voor het gebruik van het digibord. Scholentour: Op vier SIKO scholen vond dit jaar een scholentour plaats. Eerstejaars Pabo studenten maakten opnieuw kennis met de basisschool. Een zeer geslaagde dag mede dankzij de inzet van opleidingscoördinatoren en leerkrachten. PABO studenten oriënteren zich op de SIKO scholen. Welkom heten hoort hierbij. (Informatie over Regenboog-Woudhoek) 17

18 Overzicht aangeboden stageplaatsen: Stageplaatsen Pabo Thomas More: - 96 vervulde stageplaatsen in het eerste en tweede semester - 8 studenten waren deeltijder waarvan er 4 voortijdig de stage hebben beëindigd LIO plaatsen Pabo Thomas More: - 13 LIO studenten gecontracteerd (11 Pabo Thomas More, 2 Hogeschool Rotterdam) - 10 studenten van de 13 uiteindelijk afgestudeerd binnen SIKO - 5 afgestudeerde LIO studenten zijn benoemd als invaller - 1 afgestudeerde student benoemd in vast dienstverband Hogeschool Rotterdam: - 2 voltijdstudenten en 3 deeltijdstudenten LOBOS studenten CIOS Goes: - 4 LOBOS studenten (Lerarenondersteuner bewegingsonderwijs en sport) Geen van de afgestudeerde studenten is benoemd binnen SIKO. MBO studenten SPW/ Onderwijsassistenten: - 34 studenten van het Zadkine en het Albeda college Snuffelstage VMBO: - 10 VMBO leerlingen maakten kennis d.m.v. een snuffelstage met het basisonderwijs Maatschappelijke stage: - 12 leerlingen van het voortgezet onderwijs Overige ROC stages: - 7 studenten van o.a. administratieve opleidingen/ LOI etc. Voor- en Vroegschoolse Educatie Samen met andere scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt gewerkt aan de uitvoering van het beleid voor en vroegschoolse educatie (VVE). Het bestuur van SIKO wil hierbij een actieve rol spelen ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 2-5 jarigen met een taalachterstand aan dit intensieve programma deelnemen. De inspectie heeft inmiddels ook alle SIKO scholen bezocht. N.a.v. deze inspectiebezoeken zijn voor Schiedam en Vlaardingen stadsrapporten opgesteld. De conclusie van het rapport van de Onderwijsinspectie luidt: 18

19 De inspectie heeft op de diverse locaties veel onderdelen aangetroffen die in positieve zin bijdragen aan het succes van VVE. Het gaat daarbij vooral om de kwaliteit van de uitvoering van VVE, met name het pedagogisch en didactisch handelen. Daar waar sturing en beleid van bovenaf nodig is (o.a. gemeente en andere partners) kan nog veel ontwikkeld worden. SIKO wil haar bestuurlijke vrijheid nemen met het uitvoeren van beleid. Feestelijke ondertekening van de LIO Contracten ( ) 19

20 WSNS SIKO maakt deel uit van het samenwerkingsverband Met 3039 leerlingen = 20,2 % maakt SIKO deel uit van dit samenwerkingsverband, dat in totaal leerlingen omvat. (peildatum:1 oktober 2011). Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft keuzes gemaakt over de inzet van het zorgbudget. De interne zorgstructuur op de scholen is hierbij het uitgangspunt. Het zgn. handelingsgericht werken is één van de speerpunten. SIKO dicht het Samenwerkingsverband een cruciale rol toe bij de invoering van Passend Onderwijs. WSNS kengetallen: - aantal aanmeldingen bij WSNS: : geen (dit is een gevolg van de pilot een WSNS-er op school ) : 25 (0,81% van het totaal aantal SIKO leerlingen) - Adviezen voor aangemelde leerlingen: : 13 (Pcl 6 Pab 0 Bao 2 SO 5) : 23 (Pcl 9 Pab 08 Bao 1 SO 5) : 23 (Pcl 6 Pab 13 Bao 2 SO 2) Het aantal leerlingen dat in 2008 naar het speciaal (basis) onderwijs is verwezen is in 2011 in vergelijking met 2008 gestegen. Verwijzing in 2011 naar SO/SBO 18 leerlingen (vgl. 2010: : 06 lln : 14 lln) Leerlingen met een rugzakbeschikking 19 leerlingen (vgl. 2010: : 17 lln) Trendanalyse Met de directies en Intern Begeleiders zijn dit jaar voor trendanalyses besproken zoals deze zijn gemaakt na de afname van de CITO E. en M. toetsen. Deze trendanalyses leveren de nodige actieplannen op die moeten leiden tot verhoging van de opbrengsten. De kleuren van de Regenboog. 20

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

SIKO agenda 2014 2015

SIKO agenda 2014 2015 SIKO agenda 2014 2015 September 2014: maandag 01 september eerste schooldag in schooljaar 2014-2015 woensdag 03 september directeurenberaad ma 8 wo 10 september startgesprekken met directeuren dinsdag

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Hillegom, 12-10-2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de MR van OBS Hilmare. Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool de Sporckt Jaarverslag 2012-2013

Medezeggenschapsraad basisschool de Sporckt Jaarverslag 2012-2013 Medezeggenschapsraad basisschool de Sporckt Jaarverslag 2012-2013 Tilburg, juni 2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Sporckt voor het schooljaar

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

R.K. Basisschool Sint Jozef

R.K. Basisschool Sint Jozef Nassaulaan 42 directeur E.P. Forsten 36 EX Schiedam www.jozefschool-schiedam.nl tel. (00) 426 39 00 info@jozefschool-schiedam.nl Jaarplan R.K. basisschool Sint Jozef 20-202 Activiteiten 5.7. De schooldirectie

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad St. Antoniusschool Vriezenveen JAARVERSLAG. Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad St. Antoniusschool Vriezenveen JAARVERSLAG. Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad St. Antoniusschool Vriezenveen JAARVERSLAG Medezeggenschapsraad Schooljaar 2015-2016 1 INHOUD 1 Leden en taakverdeling 2 Algemeen 2.1 Inleiding. 2.2 Samenstelling. 2.3 Vergaderingen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

1.2 Doel van de stichting.

1.2 Doel van de stichting. jaarverslag 2015 Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is.

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. Informatie bulletin Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. maart 2017 Inleiding Met de wethouder/portefeuillehouders van de betrokken gemeentes in Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR)

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2016-2017 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Ster Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 20TP Onderzoeksnummer : 122163 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? In schooljaar 2012-2013 hebben we onze visie zoals dat zo mooi heet her (r)ijkt. Belangrijk is dat je met elkaar een toekomstbeeld

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Vlindertuin schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2013-2014 5. Onderwerpen

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool. te Amsterdam

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool. te Amsterdam Jaarverslag 2014-2015 van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool te Amsterdam 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van onze school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Regenboog Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 12PC Onderzoek uitgevoerd op: 18 en 19 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 4 juni 2009 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG DE FOCUS OP EEN DUURZAME TOEKOMST

SIKO JAARVERSLAG DE FOCUS OP EEN DUURZAME TOEKOMST SIKO JAARVERSLAG 2013 DE FOCUS OP EEN DUURZAME TOEKOMST 1 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO). Ook als bestuur blikken wij terug

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Bijeenkomsten Speerpunten Vreedzame school Ouderbetrokkenheid Bevlogenheid in het onderwijs Onderwerpen

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN School : Jan Nieuwenhuizen Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 20ZJ Onderzoeksnummer : 102025 Datum schoolbezoek : 7 november 2007 Datum

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017 Interne nieuwsbrief november 2017 Voorwoord We zijn volop bezig met de toekomst van het onderwijs, waarbij de maatschappelijke veranderingen centraal staan. Sommige onderwijsontwikkelingen gaan vanuit

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT SIKO JAARVERSLAG 2014 IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT 1 Inhoudsopgave Blz. 03 voorwoord voorzitter bestuur Blz. 05 voorwoord algemeen directeur Blz. 06 organisatie Blz. 08 jaarverslag G.M.R. Blz. 09 besluitenlijst

Nadere informatie

Basisschool De Sprankel

Basisschool De Sprankel Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool De Sprankel Activiteitenplan MR 2017/2018 1 / 6 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kern issues MR 3. MR-activiteiten 4. Planning MR

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie