GELDELIJK STATUUT VOOR HET HAVENBEDRIJF GENT agh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GELDELIJK STATUUT VOOR HET HAVENBEDRIJF GENT agh"

Transcriptie

1 GELDELIJK STATUUT VOOR HET HAVENBEDRIJF GENT agh 1 Toepassingsgebied Algemene bepalingen Vaststelling en toekenningsvoorwaarden van de weddeschalen Vaststelling van de jaarwedde In aanmerking komende diensten Aard van de diensten Duur van de diensttijd In aanmerking komende diensten voor wat betreft de weddenschaal en de schaalanciënniteit Berekening van de geldelijke anciënniteit en van de wedde Uitbetaling van de wedde Terugbetaling van de kosten Algemene bepalingen Vormingskosten Reis-, verblijf- en verplaatsingskosten Reiskosten i.v.m. dienstopdrachten Verblijfkosten Vervoerkosten tussen woon- en werkplaats Toelagen en vergoedingen Algemene bepalingen Bijzondere dienstprestaties bij de uitoefening van de toegewezen functie Pre-Kelchtermans Overwerk Onverwachte oproep Nachtwerk Werk op zater-, zon- en feestdagen Wachtdienst ten huize Toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk Toelagen voor bijkomende opdrachten van bestendige aard Andere vergoedingen en tegemoetkomingen Variabele verloning directie Toepassingsgebied Grootte van de variabele verloning Bepaling van de doelstellingen Beoordeling van de doelstellingen Bepaling van de variabele verloning Uitbetaling van de variabele verloning Vertrouwelijkheid De bezoldiging in de administratieve standen Algemene bepaling Dienstactiviteit Disponibiliteit wegens arbeidsongeschiktheid... 33

2 12.4 Disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst Non-activiteit Bijlage 1: weddenschalen van de administratieve en technische graden Bijlage Inschaling Inschaling Bijlage Weddenschalen pre-kelchtermans Weddenschalen Kelchtermans Bijlage Transitoire en afgeschafte graden Bijlage Indexevolutie Bijlage Modaliteiten voor het toekennen van een getrouwheidspremie bij 15, 25 en 35 jaar dienst Wie komt in aanmerking? Hoeveel bedraagt de premie? Wanneer wordt de premie uitbetaald? Bijlage Reglement op de toekenning van maaltijdcheques bij het Havenbedrijf Gent agh

3 1 Toepassingsgebied Alle personeelsleden van het Havenbedrijf Gent agh worden gevat door dit statuut. Dit statuut beschrijft de geldelijke status van elk personeelslid, ongeacht of dit personeelslid contractueel dan wel statutair is, ongeacht of het personeelslid een weddenschaal pre-kelchtermans heeft, een weddenschaal Kelchtermans of een weddenschaal Havenbedrijf. Wie niet is ingeschaald in de weddenschalen Havenbedrijf behoudt het recht dit op een door hen gekozen en voor hen gunstig tijdstip te doen. De overstap gaat in met de weddenrun van de maand volgend op de aanvraag. 2 Algemene bepalingen Voor de toepassing van dit statuut moet worden verstaan onder: statutaire personeelsleden: de personeelsleden die bij eenzijdige beslissing van de bevoegde overheid zijn benoemd, hetzij op proef, hetzij vastbenoemd contractuele personeelsleden: de personeelsleden die met een contract bij het Havenbedrijf Gent agh werden aangesteld op basis van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten schaalanciënniteit: de anciënniteit verworven in de weddenschalen van de functionele loopbaan geldelijke anciënniteit: de anciënniteit die het personeelslid totaliseert in zijn of haar weddenschaal dienstanciënniteit: de anciënniteit verworven in dienst van het stadsbestuur en het Havenbedrijf Gent agh als statutair of contractueel personeelslid; werkelijke dienst: elke dienst die door het personeelslid wordt verricht zolang het zich in een administratieve toestand bevindt op grond waarvan het, krachtens zijn/haar rechtspositie, zijn/haar activiteitswedde of, bij ontstentenis daarvan, het recht op bevordering tot een hogere wedde behoudt; volledige prestaties: de prestaties waarvan de uurregeling een normale beroepsactiviteit volkomen in beslag neemt; dienst van de federale Staat, de Europese Gemeenschap of de Europese Unie, een Lidstaat van de Europese Gemeenschap, de gemeenschappen, de gewesten elke niet-rechtspersoonlijke dienst ressorterende onder de wetgevende, de uitvoerende of de rechterlijke macht; dienst van Afrika: elke niet-rechtspersoonlijke dienst ressorterende onder het gouvernement van Belgisch Congo of het gouvernement van Ruanda-Urundi; 3

4 dienst in het onderwijs: elke dienst in instellingen voor gesubsidieerd onderwijs, gesubsidieerde diensten voor school- en beroepsoriëntering en psycho-medisch-sociale centra; andere openbare diensten: a. elke rechtspersoonlijke dienst die onder de uitvoerende macht ressorteert; b. elke rechtspersoonlijke dienst die onder het gouvernement van Belgisch Congo of het gouvernement van Ruanda-Urundi ressorteerde; c. elke andere instelling naar Belgisch recht die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang en in wier oprichting of bijzondere leiding het overwicht van de openbare overheid tot uiting komt, alsmede elke andere instelling naar koloniaal recht, die aan dezelfde voorwaarden beantwoordde; d. elke dienst die afhangt van een provincie, een gemeente, een vereniging van gemeenten, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een agglomeratie of die afhing van een federatie van gemeenten, alsook elke dienst die afhangt van een aan een provincie of gemeente ondergeschikte instelling. beroepsmilitairen: a. de beroepsofficieren, de officieren van het aanvullingskader en de hulpofficieren; b. de reserveofficieren die vrijwillige prestaties verrichten, met uitsluiting van de oefeningsprestaties; c. de beroepsonderofficieren, de tijdelijke onderofficieren en de onderofficieren van het aanvullingskader; d. de militairen met een lagere graad dan die van officieren, die dienen op grond van een dienstneming of van een wederdienstneming; e. de aalmoezeniers van het actieve kader en de reserve-aalmoezeniers, die in vredestijd in dienst worden gehouden om het tijdelijk kader van de aalmoezeniers te vormen. openbare dienst: dienst van de federale staat, de Europese Gemeenschap of de Europese Unie, een Lidstaat van de Europese Gemeenschap, de gemeenschappen, de gewesten, dienst van Afrika, andere openbare diensten, diensten als beroepsmilitair of dienst in het onderwijs; dienst: de zelfstandige entiteit zoals vermeld in het organogram van de personeelsformatie; feestdagen en niet wettelijke feestdagen: De feestdagen en niet-wettelijke feestdagen worden exhaustief opgesomd in het arbeidsreglement 3 Vaststelling en toekenningsvoorwaarden van de weddeschalen De jaarwedden van het personeel worden vastgesteld in weddenschalen bestaande uit: een minimumwedde; de weddentrappen die het resultaat zijn van de periodieke verhogingen; een maximumwedde. 2 De weddenschalen worden vastgesteld met inachtneming van de belangrijkheid van de ambtsopdrachten, de graad van verantwoordelijkheid en de vereiste algemene 4

5 en vakbekwaamheid en rekening houdend met de plaats die de personeelsleden in de hiërarchie van het Havenbedrijf Gent agh bekleden Elke weddenschaal wordt aangeduid met één van de letters A, B, C of D, die overeenstemmen met de niveaus. De weddenschalen van de niveaus A, B, C, en D worden gevolgd door een getal dat de rangorde aanduidt van de schalen die in het respectieve niveau kunnen toegekend worden. 2 Aan elke graad worden één tot drie weddenschalen verbonden. 3 De weddenschalen worden vastgesteld in bijlage 1 van dit statuut. 4 De uitgewerkte weddenschalen worden vastgesteld in bijlage 2 van dit statuut. Iedere weddenschaal wordt aangeduid met haar refertenummer en de minimum- en maximumwedde en het bedrag van de periodieke verhogingen. Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 december 1989 houdende koppeling van sommige uitgaven in de overheidssector aan een nieuwe spilindex zijn de weddenbedragen gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) De geldelijke anciënniteit neemt ten vroegste een aanvang op de leeftijd van 18 jaar. Wanneer de verjaardag van het personeelslid niet op de eerste van de maand valt, wordt de datum voor het bepalen van de leeftijd verschoven naar de eerste van de volgende maand. 4 Vaststelling van de jaarwedde Het directiecomité van het Havenbedrijf Gent agh stelt de individuele wedde van de personeelsleden vast De jaarwedde van elk personeelslid wordt vastgesteld in de schaal of in één van de schalen verbonden aan zijn graad zoals vermeld in de bijlagen 1 en 2 van dit statuut. Bij verminderde prestaties wordt de jaarwedde vastgesteld naar rata van de prestaties verbonden aan het ambt. De als bijlage 4 uitgewerkte weddenschalen worden verhoogd met een factor 1, Bij iedere wijziging in de bezoldigingsregeling van een graad wordt elke individuele wedde verbonden aan die graad, opnieuw vastgesteld alsof de nieuwe bezoldigingsregeling altijd had bestaan. Indien de opnieuw vastgestelde wedde lager is dan de wedde die het personeelslid in zijn graad genoot bij de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit, blijft het in die 5

6 graad zijn vroegere bezoldigingsregeling behouden totdat het, bij toepassing van de nieuwe regeling, een ten minste gelijke wedde bekomt. Bij een verandering van graad die geen bevordering inhoudt, geldt deze waarborg niet. Een bevordering dient te worden begrepen in de zin van de bepalingen opgesomd in het statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming. 5 In aanmerking komende diensten 5.1 Aard van de diensten Alle werkelijke diensten die het personeelslid in statutair of contractueel verband in het Havenbedrijf Gent agh en andere openbare diensten heeft verricht, komen voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit in aanmerking. 2. Komen eveneens in aanmerking voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit, de diensten met volledige prestaties andere dan die bedoeld in 1, op voorwaarde dat deze prestaties als nuttig kunnen worden beschouwd voor de uitoefening van het ambt. Bij graadverandering wordt het nut van de prestaties uit de privé-sector opnieuw onderzocht in functie van de nieuwe graad. 5.2 Duur van de diensttijd De in aanmerking komende diensten die overeenkomstig artikel met volledige prestaties werden verricht, worden voor honderd procent meegerekend. De in aanmerking komende diensten die overeenkomstig artikel 9 in een ambt met onvolledige prestaties werden verricht in de overheidssector worden onder dezelfde voorwaarden als de in vorige alinea bedoelde diensten meegerekend, doch naar rato van het aantal jaren dat zij zouden vertegenwoordigen indien zij zouden zijn verricht in een ambt met volledige prestaties. De periode van de prestaties wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller het werkelijke aantal wekelijkse arbeidsprestaties is en de noemer het aantal wekelijkse arbeidsprestaties welke met volledige arbeidsprestaties overeenkomen De duur van de in aanmerking komende diensten die het personeelslid in het onderwijs als ad interim of als tijdelijke heeft verricht, wordt door de raad van bestuur vastgesteld aan de hand van het attest afgegeven door de bevoegde autoriteiten. De op dit attest vermelde volledige prestaties, waarvoor de betaling in 10den gebeurde, en die per schooljaar geen volledig jaar werkelijke diensten vertegenwoordigen, worden per dag samengeteld. Het totale aantal aldus gewerkte dagen met volledige prestaties wordt vermenigvuldigd met 1,2. Het totaal van de rekenkundige bewerking wordt vervolgens gedeeld door 30. Het bekomen product geeft het aantal in aanmerking te nemen maanden, met de rest wordt geen rekening gehouden. De op hetzelfde attest vermelde volledige prestaties, die bewijzen dat het personeelslid een volledig schooljaar heeft gewerkt, gelden voor een totaal van 300 dagen en leveren één jaar in aanmerking te nemen diensten op. 6

7 De in aanmerking komende diensten worden berekend per kalendermaand. De diensten die geen volle maand bestrijken, worden niet meegerekend. De duur van de in aanmerking komende diensten die in twee of meer gelijktijdig uitgeoefende ambten werden verricht, mag nooit de duur overschrijden van de diensten die tijdens dezelfde periode in eenzelfde ambt met volledige arbeidsprestaties zouden zijn verricht. 6 In aanmerking komende diensten voor wat betreft de weddenschaal en de schaalanciënniteit De reeds verworven schaalanciënniteit bij de Stad Gent in eenzelfde of in een ander statuut of bij een ander openbaar bestuur in eenzelfde schaal als de huidige blijft behouden. De personeelsleden hebben de mogelijkheid hun vroegere weddenschaal, verworven bij de stad Gent of verworven bij een ander openbaar bestuur, te behouden indien deze voordeliger is dan de huidige en betrekking heeft op een gelijke of gelijkwaardige graad. 7 Berekening van de geldelijke anciënniteit en van de wedde Een personeelslid geniet de wedde die overeenstemt met zijn geldelijke anciënniteit. 2. De deeltijdse personeelsleden krijgen de periodieke verhogingen naar rata van de duur van de prestaties zoals zij zouden zijn verricht in een ambt met voltijdse prestaties. De periode van de prestaties wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller het werkelijk aantal wekelijkse arbeidsprestaties is en de noemer het aantal wekelijkse arbeidsprestaties die met volledige arbeidsprestaties overeenkomen. 3. Het personeelslid dat bevorderd is, bekomt in zijn/haar nieuwe graad nooit een lagere wedde dan die het in zijn/haar vorige graad zou genoten hebben. 4. Bij niveau-overschrijdende bevorderingen wordt een minimale weddenverhoging gegarandeerd t.o.v. de wedde die betrokkene in zijn/haar vorige graad zou genoten hebben. De minimale jaarlijkse weddenverhoging bedraagt: voor overgang naar niveau C; 743,69 voor overgang naar niveau B; 991,58 voor overgang naar niveau A. 8 Uitbetaling van de wedde De maandwedde volgt het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. 7

8 Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 december 1989 houdende koppeling van sommige uitgaven in de overheidssector aan een nieuwe spilindex wordt de wedde aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) gekoppeld De wedde van het in statutair verband benoemd personeel wordt maandelijks en vooruit betaald. Contractuele personeelsleden worden na vervallen termijn betaald. Contractuele arbeiders kunnen op schriftelijk verzoek tweewekelijks en na vervallen termijn worden betaald. 2. De maandwedde is gelijk aan één twaalfde van de jaarwedde. 3. De wedde gaat in op de datum van de indiensttreding. Wanneer de indiensttreding in de loop van de maand geschiedt, krijgt het personeelslid voor die maand het gedeelte van de maandwedde dat volgens de berekeningswijze van 4 verschuldigd is. Bij overlijden of oppensioenstelling, op een andere datum dan de eerste van de maand, wordt de wedde van de lopende maand niet teruggevorderd. 4. Wanneer de maandwedde niet volledig verschuldigd is, wordt het bedrag van de wedde bepaald aan de hand van de volgende bewerking : a) het aantal kalenderdagen die recht geven op wedde is kleiner dan of gelijk aan 15 : * per kalenderdag die recht geeft op wedde, wordt 1/30 ste van de maandwedde uitbetaald. 20 het aantal kalenderdagen die recht geven op wedde is groter dan 15 : * per kalenderdag die geen recht geeft op wedde, wordt 1/30 ste van de maandwedde afgetrokken. 5. De maandwedde van het personeelslid dat zijn/haar ambt deeltijds uitoefent, wordt vastgesteld pro rata de geleverde prestaties ten aanzien van een voltijdse betrekking Behoudens de wettelijke of de in dit statuut vermelde uitzonderingen, is het uurloon gelijk aan 1/1976 ste van de jaarwedde In het kader van de functionele loopbaan wordt de volgende weddenschaal toegekend, met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op het voldoen aan de voorwaarden zoals voorzien in het statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming. 9 Terugbetaling van de kosten 9.1 Algemene bepalingen Bewezen kosten, gemaakt bij de uitoefening van het ambt, worden terugbetaald. 8

9 Ingeval een personeelslid op grond van een functionele noodzakelijkheid, verplicht wordt een telecommunicatieaansluiting te nemen, neemt het Havenbedrijf Gent agh de telefoonkosten ten laste overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de raad van bestuur. 9.2 Vormingskosten De kostprijs van de vorming die kadert in de functionele loopbaan, de hiërarchische loopbaan, of de vorming die het directiecomité zelf oplegt, wordt door het Havenbedrijf Gent agh volledig ten laste genomen. 2. De personeelsleden die met instemming van het directiecomité vorming, studiedagen of reizen,.. volgen, zullen de kosten terugbetaald krijgen. Deze kosten kunnen evenwel worden teruggevorderd overeenkomstig de modaliteiten die door het directiecomité worden bepaald. Onder kosten moet worden verstaan : de inschrijvingskosten; de kostprijs van de syllabus, indien die niet in de inschrijvingskosten is begrepen; de verplaatsingskosten indien de plaats van de vorming zich op meer dan 5 km van de werkplaats bevindt; de verblijfkosten. 9.3 Reis-, verblijf- en verplaatsingskosten Reiskosten i.v.m. dienstopdrachten Aan de personeelsleden wordt een vergoeding toegekend wegens reiskosten voor dienstopdrachten, onder de hierna bepaalde voorwaarden Voor elke verplaatsing binnen de rijks- maar buiten de stadsgrenzen is een voorafgaande toelating vereist van de bevoegde dienstchef. De dienstchefs zullen van hun gebeurlijke verplaatsingen vooraf het directiecomité van het Havenbedrijf Gent agh in kennis stellen. Verplaatsingen buiten de rijksgrenzen dienen het voorwerp uit te maken van een voorafgaande machtiging vanwege het directiecomité indien de reiskosten de niet overschrijden. Elke buitenlandse reis waarvan de raming de per personeelslid overschrijdt dient het voorwerp uit te maken van een voorafgaande machtiging vanwege de raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent agh Alle personeelsleden van het Havenbedrijf Gent agh zijn gerechtigd om in eerste klasse te reizen. De kosten voor het gebruik van het gemeenschappelijk vervoer voor 9

10 de dienstreizen worden aan de betrokken personeelsleden terugbetaald, volgens de modaliteiten vastgesteld door het directiecomité Bij vervoer van vertrouwelijke of waardevolle bescheiden kunnen de kosten van taxiritten worden terugbetaald, mits de betrokkenen de noodzakelijkheid van het gebruik van dit vervoermiddel verantwoorden. In het belang van de dienst kunnen sommige personeelsleden ook worden gemachtigd gebruik te maken van een persoonlijk vervoermiddel onder de voorwaarden die hierna worden bepaald Van welk gemeenschappelijk vervoermiddel ook wordt gebruik gemaakt, alleen de werkelijke kosten van de dienstreis komen in aanmerking voor terugbetaling, en zulks op basis van de officiële of algemeen bekende tarieven, of volgens het geval op overlegging van een waarheidsgetrouw betuigde verklaring. De verplaatsingskosten tussen woon- en werkplaats worden hierbij in geen geval in aanmerking genomen. Wanneer bij uitzondering, de betrokkene niet in staat is geweest om gebruik te maken van de gemeenschappelijke vervoermiddelen, kan mits voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van de dienstchef het betrokken personeelslid ook met eigen vervoermiddelen instaan voor zijn/haar verplaatsing. Het kan in dat geval aanspraak maken op een vergoeding zoals omschreven in artikel en De toelatingen om, in het belang van de dienst, bestendig gebruik te maken van een eigen gemotoriseerd vervoermiddel moeten het voorwerp zijn van een beslissing van het directiecomité van het Havenbedrijf Gent agh. Bedoelde toelatingen zijn slechts geldig tot 31 december van ieder jaar en kunnen slechts worden verstrekt wanneer een reisregister gehouden wordt. Het toelatingsbesluit moet eveneens het maximum aantal kilometers bepalen waarvoor de toelating geldt Alle personeelsleden, die in het belang van de dienst, bestendig gebruik maken van hun eigen gemotoriseerd voertuig, hebben recht op een forfaitaire kilometervergoeding, waarvan het bedrag wordt vastgesteld conform de regelgeving genomen in uitvoering van het K.B. d.d. 18 januari 1965 tot algemene regeling inzake reiskosten. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast op 1 juli De vergoedingen waarvan sprake in artikel zal slechts worden uitgekeerd op overlegging van een verklaring op erewoord, gestaafd door een omstandige opgave van het aantal voor de dienst afgelegde kilometers. De verklaringen op erewoord die betrekking hebben op het gebruik van de eigen wagen, dienen vergezeld te zijn van het voorgeschreven reisregister. 10

11 9.3.2 Verblijfkosten Aan de personeelsleden wordt een vergoeding wegens verblijfkosten toegekend, onder de voorwaarden zoals hierna bepaald. Onverminderd de eventuele toepassing van tuchtstraffen kan de verblijfsvergoeding worden geweigerd indien wordt vastgesteld dat de gerechtigden misbruik maken van de rechten die hen behoudens de artikelen tot en met van dit statuut worden toegekend De personeelsleden die dienstreizen moeten maken binnen het rijk, hebben recht op de terugbetaling van hun verblijfkosten. Zij dienen een bewijs in op het secretariaat van de dienst. De dienstchef heeft het recht te oordelen over de opportuniteit van de uitgave. Wie in voorkomend geval geen bewijs kan voorleggen valt terug op de onderstaande dagelijkse forfaitaire bedragen: Reis per kalenderdag van meer dan 5 en minder van 8 uren en meer dan 8 uren forfait 5 10 De bedragen zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen. Reizen met een ononderbroken duur van meer dan 5 uren tot minder dan 8 uren, waarin het dertiende en het veertiende uur van de kalenderdag volledig begrepen zijn, kunnen aanleiding geven tot het toekennen van de vergoeding vastgelegd voor reizen van een duur van 8 uren en meer indien er kosten moeten gemaakt worden voor een eetmaal. Reizen met een overnachting geven recht op een forfait van 3.5 per overnachting voor diverse kosten. Hiervoor dient geen bewijs te worden geleverd. Dit dient om kleine gemaakte kosten zonder bewijsjes (fooien, toiletbezoek etc ) te vergoeden. Dit bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen Artikel is niet van toepassing wanneer het gaat om dienstreizen die geen verstoring van de normale diensturenregeling en werkvoorwaarden van de betrokken personeelsleden teweegbrengen De personeelsleden die opdracht krijgen tot dienstreizen buiten de rijksgrenzen, kunnen aanspraak maken op de terugbetaling van de werkelijk gedragen kosten, op overlegging van een verantwoordingsmemorie die gestaafd wordt door de passende bewijsstukken. Bij ontstentenis van een aanvaardbare verantwoording kunnen de belanghebbenden enkel aanspraak maken op de forfaitaire vergoedingen die gelden voor de dienstreizen binnen de rijksgrenzen. De vergoeding wegens verblijfkosten ter gelegenheid van een dienstreis buiten de rijksgrenzen mag in haar geheel, samen met de reiskosten, per personeelslid niet te boven gaan. De gevallen waarbij dit bedrag ontoereikend mocht blijken te zijn, 11

12 dienen telkens door een afzonderlijk besluit van de raad van bestuur te worden geregeld. Elke directeur kan alle verplaatsingen door personeelsleden van zijn directie naar buurlanden van België (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) beoordelen en desgevallend goedkeuren, voor zover de reis- en verblijfkosten die eraan verbonden zijn per persoon minder zijn dan of gelijk zijn aan 500 met dien verstande dat bedoelde kosten per dienst opgenomen worden in de gebruikelijke onkostendeclaratie. De directeur-generaal kan verplaatsingen door directeurs naar buurlanden van België (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) goedkeuren, voor zover de reis- en verblijfkosten die eraan verbonden zijn per persoon minder zijn dan of gelijk zijn aan 500 met dien verstande dat bedoelde kosten per dienst opgenomen worden in de gebruikelijke onkostendeclaratie. De directeur-generaal kan zelf zijn verplaatsingen naar buurlanden van België (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) goedkeuren voor zover de reis- en verblijfkosten die eraan verbonden zijn minder zijn dan of gelijk aan 500 mits tegenhandtekening door de adjunct-directeur-generaal of bij ontstentenis door de oudste in rang zijnde directeur met dien verstande dat bedoelde kosten per dienst opgenomen worden in de gebruikelijke onkostendeclaratie. Verplaatsingen naar de provincie Zeeland (Nederland) die gebeuren in het kader van de maritieme toegang tot de haven van Gent, vallen niet onder deze regeling en worden beschouwd als verplaatsingen in het binnenland. Dit omwille van de frequentie van voorkomen en de nood om direct te kunnen reageren bij onverwachte gebeurtenissen Vervoerkosten tussen woon- en werkplaats Met ingang van 01 april 2002 wordt de kostprijs van een los vervoerbewijs van het openbaar vervoer volledig ten laste genomen door het Havenbedrijf Gent agh Teneinde een tegemoetkoming te kunnen bekomen dient u volgende richtlijnen in acht te nemen: u dient aan het Havenbedrijf Gent agh, in casu de personeelsdienst, uw originele vervoerbewijzen, afgeleverd door de gemeenschappelijke vervoerondernemingen te overhandigen, geniet aan het standaardformulier Dienstfactuur voor tegemoetkoming in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer bij het gebruiken van de bus of de fiets Het formulier dient te worden ondertekend door uzelf en uw hiërarchische meerdere; om misbruik te vermijden worden abonnementen niet terugbetaald; een omnipas kan immers ook buiten de werkuren en in meerdere Vlaamse provincies worden gebruikt; het gebeurlijke supplement eerste klasse blijft ten laste van het personeelslid 2. Aan de personeelsleden van het Havenbedrijf Gent agh die met een fiets (of fiets met trapondersteuning) naar het werk komen wordt, een tegemoetkoming verleend van 0,20 per kilometer, zonder kilometerbeperking, voor de effectieve afstand woon-werkplaats. De terugbetaling wordt per dag in elk geval begrensd tot twee verplaatsingen van huis naar werk, of omgekeerd. Het bedrag is gekoppeld aan de coëfficient zoals bepaald in artikel 178 3, 2 van het wetboek van de inkomstenbelastingen

13 10 Toelagen en vergoedingen 10.1 Algemene bepalingen Naast de vergoedingen en toelagen zoals haard- en standplaatstoelage, kinderbijslag, vakantiegeld, worden aan de personeelsleden van het Havenbedrijf Gent agh ook nog vergoedingen en toelagen toegekend zoals opgenomen in onderstaande afdelingen. Deze vergoedingen zijn slechts verschuldigd indien de prestaties die tot een vergoeding of toelage leiden werkelijk geleverd werden, behoudens in de gevallen waarin bepaald wordt dat het recht op vergoeding slechts vervalt vanaf de dertigste dag in een periode van ononderbroken afwezigheid van dertig of meer dagen en mits inachtname van de bepalingen van artikel van dit statuut. De vergoedingen en toelagen zijn gekoppeld aan het indexcijfer 138,01 (basis 1981) en ondergaan de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 en latere aanpassingen in dezelfde mate en volgens dezelfde modaliteiten als de wedde De haard- of standplaatstoelagen, het vakantiegeld en de vergoedingen en toelagen kunnen aan de personeelsleden die hun ambt deeltijds uitoefenen, slechts worden toegekend pro rata de geleverde prestaties t.a.v. een voltijdse betrekking Onder jaarlijkse brutobezoldiging wordt verstaan de verworven jaarwedde, vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage en, in voorkomend geval met de toelage voor de uitoefening van een hogere functie Bijzondere dienstprestaties bij de uitoefening van de toegewezen functie Pre-Kelchtermans Personeelsleden, die nog niet in het plan Kelchtermans zijn ingestapt worden vergoed voor hun bijzondere prestaties zoals hierna vermeld. Voor bijzondere prestaties overdag krijgen zij verlet voor het aantal gepresteerde overuren + 50% in verlet van het aantal gepresteerde overuren. Voor bijzondere prestaties s nachts (20u-06u) krijgen zij verlet voor het aantal gepresteerde uren + 75% van het uurloon per uur gepresteerd nachtwerk; 100% van het uurloon per uur gepresteerd nachtwerk als het nachtwerk onvoorzien is De hiernavolgende bepalingen zijn niet van toepassing op de personeelsleden bekleed met een graad van minstens niveau A. De bepalingen zijn evenmin van toepassing op personeelsleden die, wegens de aard van hun ambt, andere compenserende voordelen voor bijzondere dienstprestaties genieten zoals verlof. 13

14 Overwerk Als overwerk wordt beschouwd de prestaties die uitgaan boven de grenzen van de normale wekelijkse arbeidsduur. Die weekgrenzen worden bepaald door de specifieke dienstregeling van de uitgeoefende bediening. Voor de personeelsleden die op een volledige en bestendige wijze tewerkgesteld zijn, verloopt bedoelde dienstregeling steeds volgens een vastgelegde cyclus die een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren waarborgt. 2. De gewettigde afwezigheid van een personeelslid op een tijdstip waarop het normaliter dienstprestaties zou dienen te leveren volgens de hem toegewezen dienstregeling, heeft geen invloed op de in zijn geval geldende weekgrenzen. 3. Wat betreft de personeelsleden die op een onvolledige en bestendige wijze tewerkgesteld zijn, geven de bijkomende prestaties die begrepen zijn tussen enerzijds het aantal uren prestaties per week waartoe bedoelde personeelsleden normaal gehouden zijn en anderzijds eerdergenoemde gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren, enkel recht op een vergoeding gelijk aan het normale uurloon, zonder meer, onverminderd eventuele vergoedingen waarop betrokkenen recht hebben op grond van andere bepalingen. Voor het overwerk dat gepresteerd wordt boven de weekgrenzen die gelden voor het personeel dat op een volledige en bestendige wijze tewerkgesteld is, is dezelfde regeling van kracht als die welke geldt voor laatstgenoemd personeel. 4. De personeelsleden die op een volledige en bestendige wijze tewerkgesteld zijn genieten een bezoldigde inhaalrusttijd gelijk aan het aantal gepresteerde uren overwerk. Bovendien maken de personeelsleden aanspraak op een toelage van 50 % van het uurloon per uur gepresteerd overwerk. 5. Wanneer de bijkomende prestaties zich situeren tussen 20 uur en 6 uur wordt eveneens een bijkomende toelage van 50 % van het uurloon per uur gepresteerd werk voorzien. Deze bepaling geldt niet voor de personeelsleden die in ploegen werken. 6. Overwerk op zon- en feestdagen ( wettelijke en niet-wettelijke) bij personeelsleden, geeft recht op: a) een bezoldigde inhaalrusttijd gelijk aan het aantal gepresteerde uren; b) een vergoeding gelijk aan het uurloon; c) laatstgenoemde vergoeding wordt op 150 % gebracht voor nachtwerk op bedoelde dagen. In dit geval vervalt de vergoeding voor nachtwerk waarvan sprake onder artikel Alle personeelsleden hebben recht op een etensrantsoen ter waarde van 5,00 Het bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen indien zij, bij onvoorzien overwerk, minimum twee uur dienen over te werken. Indien het door de aard en/of de plaats van het werk niet mogelijk is een etensrantsoen te verstrekken, wordt aan het personeel toegestaan om in de onmiddellijke omgeving van de werkplaats zelf eten aan te kopen of te bestellen, waarvan de kostprijs op voorlegging van een kasticket of elk ander door de thesauriebeheerder van het Havenbedrijf Gent AGH aanvaardbaar bewijsstuk tot een maximumbedrag van 5,00 zal worden terugbetaald. Het bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen 14

15 Onverwachte oproep Het personeelslid dat bij uitzondering buiten zijn normale dienstverplichtingen teruggeroepen wordt om deel te nemen aan een onvoorzien en dringend werk, geniet een toelage gelijk aan viermaal het uurloon. Die toelage is onafhankelijk van de bezoldiging van het overwerk of het nachtwerk. Deze toelage mag niet worden samengevoegd met wachtdienst ten huize Nachtwerk Voor nachtwerk zijn de volgende bepalingen toepasselijk : 1. De personeelsleden, met uitzondering van de personeelsleden van wie uit de functiebeschrijving blijkt dat nachtwerk een permanente hoofdtaak vormt, maken voor nachtwerk aanspraak op een toelage van 25 % van het uurloon. 2. Voor de toepassing van deze bepaling worden als nachtwerk beschouwd de prestaties verricht tussen 20 uur en 6 uur van de daaropvolgende morgen. Worden tevens met nachtwerk gelijkgesteld de prestaties verricht tussen 18 uur en 8 uur van de daaropvolgende morgen voor zover ze eindigen om of na 20 uur of beginnen om of vóór 6 uur. 3. Voor de berekening van de toelage wordt elk uurgedeelte weggelaten of afgerond tot een uur, naargelang het minder dan of ten minste 30 minuten bedraagt. 4. De toelage wordt maandelijks na vervallen termijn betaald. 5. De toelage is niet cumuleerbaar met deze die bezoldigd wordt als overwerk Werk op zater-, zon- en feestdagen Werken op zaterdag, voor personeelsleden die in ploegen werken, geeft recht op: a) een inhaalrusttijd gelijk aan het aantal gepresteerde uren; bij personeelsleden werkzaam in ploegverband zijn deze verleturen reeds geïncorporeerd in hun werksysteem b) een bijkomende inhaalrusttijd gelijk aan 50% van het aantal gepresteerde uren c) een vergoeding van 25% van het uurloon voor nachtwerk op zaterdag. De toelage voor werken op zaterdag kan niet worden gecumuleerd met de toelage voor overwerk. Aan de eerste havenluitenants wordt op basis van deze regeling, per cyclus van 6 weken, voor de gepresteerde zaterdagprestaties twaalf uur verlet toegekend, waarvan acht uur verplicht op te nemen in week vier van hun dienstregeling. 15

16 Aan de havenluitenants wordt op basis van deze regeling, per cyclus van 9 weken, voor de gepresteerde zaterdagprestaties twaalf uur verlet toegekend, waarvan acht uur verplicht op te nemen op maandag of dinsdag van week twee van hun dienstregeling. Aan de autobestuurders wordt op basis van deze regeling, per cyclus van 3 weken, voor de gepresteerde zaterdagprestaties van 16u00 tot 19u30 vier uur verlet toegekend, bij te schrijven op een verletkaart. Aan de bemanningsleden van de brandweerboor Roeland wordt op basis van deze regeling, per zaterdagprestatie van 07u30 tot 19u30 zes uur verlet toegekend, per zaterdagprestatie van 19u30 tot 24u00 twee uur en vijftien minuten en per zaterdagprestatie van 24u00 tot 07u30 drie uur en vijfenveertig minuten verlet toegekend, bij te schrijven op een verletkaart. 2 Voor buitengewoon werk op zon- en feestdagen (wettelijke en niet-wettelijke) zijn de volgende bepalingen toepasselijk : 1. Werk op zon- en feestdagen en op met feestdagen (wettelijke en nietwettelijke) bij personeelsleden, geeft recht op: a. een inhaalrusttijd gelijk aan het aantal uren overwerk b. een vergoeding gelijk aan het uurloon; c. laatstgenoemde vergoeding wordt op 150 % gebracht voor nachtwerk op bedoelde dagen. In dit geval vervalt de vergoeding voor nachtwerk waarvan sprake onder artikel De toelage voor zondagprestaties mag niet worden gecumuleerd met de toelage voor overwerk Wachtdienst ten huize Het personeel dat belast wordt met wachtdienst thuis kan aanspraak maken op 2,01. voor elk uur dat werkelijk aan de wachtdienst wordt besteed. Het bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) en schommelt volgens het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen. 2. Deze toelage kan niet worden verleend aan de personeelsleden die een graad van niveau A bekleden Toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk De personeelsleden kunnen aanspraak maken op een toeslag van resp. 50, 25 en 10 % op het uurloon, wanneer ze occasioneel of sporadisch taken moet uitvoeren welke, wegens de bijzondere omstandigheden waarin zij moeten worden verricht of wegens het gebruik van schadelijke of gevaarlijke stoffen, de graad van gevaar, hinder of ongezondheid verbonden aan de normale uitoefening van hun functie, aanzienlijk doen toenemen. Wanneer de elementen gevaar, ongezondheid of hinder bij de uitoefening van het werk een permanent gegeven blijken te zijn volgens de functiebeschrijving, kunnen ze geen aanleiding geven tot het toekennen van de toelage. 16

17 De werkzaamheden die aanleiding geven tot de uitbetaling van een toeslag van 50, 25 of 10 % op het uurloon, worden opgesomd in het hierna toegevoegde addendum De toelage wordt slechts verleend voor de tijd die werkelijk wordt besteed aan de uitvoering van het werk dat er recht op geeft. Er wordt evenwel geen vergoeding toegekend voor prestaties beneden de hierna vermelde minima : 50 % toeslag op het uurloon : 15 min./dag; 25 % toeslag op het uurloon : 30 min./dag; 10 % toeslag op het uurloon : 1 u./dag. De afrekening van de effectief verschuldigde vergoedingen gebeurt per rechthebbende maandelijks na vervallen termijn. Het resultaat van het werkelijk te vergoeden aantal uren dat niet op precies ¼ uur of een veelvoud ervan eindigt, wordt op het naasthogere ¼ uur afgerond Eenzelfde werk dat onder toepassing valt van meer dan één specialisatie opgesomd in het hieronder gevoegde addendum, kan slechts aanleiding geven tot de uitbetaling van één enkele toeslag, m.n. de hoogste. 17

18 Addendum : Toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk.- Voor vergoeding in aanmerking komende werken Aard der werken a. Werken bij de uitvoering waarvan het personeelslid ernstig is blootgesteld aan aanrakingen met beer- en drekstoffen, ongedierte of verrotte of in staat van verrotting verkerende overblijfselen, bij : Taken die in aanmerking komen % toeslag op het uurloon Ontstoppen van faecaliënleidingen (W.C. s, 50 % urinoirs e.d.m.) en herstellings- of verbouwingswerken aan rioleringen en leidingen die met faecaliën besmeurd zijn desinsectisatiewerken met onoverkomelijke 50 % blootstelling aan insectenbeten werken in de pompputten van de droogdokken 50 % b. Werken bij de uitvoering waarvan het personeelslid ernstig is blootgesteld aan aanrakingen met andere in ontbinding verkerende organische stoffen dan die bedoeld sub a/, bij : werken aan sterk bevuilde rioleringen of waarbij leidingen moeten worden gestoken doorheen bedoelde rioleringen 25 % 18

19 Aard der werken c. Ongezonde of gevaarlijke werken verricht in walgelijke, enge en niet of weinig verluchte ruimten, bij : Taken die in aanmerking komen wegruimen van krengen, overblijfselen of uitwerpselen van duiven, ratten en ander gedierte in enge of moeilijk te bereiken plaatsen ophalen van drijvend vuil uit de waterlopen en reinigen van roosters en andere besmeurde installaties in de pompstations voor afvalwater werken uitgevoerd binnen in onverluchte, vochtige en walgelijke onderkelderingen, kruipruimten, duikers, aalputten en collectoren voor afvalwater las- en snijbranderswerken in enge en afgesloten ruimten waar geen ventilatie mogelijk is reinigen en herstellen van het inwendige van de stookketels, na behandeling met produkten die ammoniak bevatten ontsmettingswerken in walgelijke en onverluchte ruimten of panden, voor zover bedoelde werken dienen te gebeuren in abnormaal ongezonde of gevaarlijke omstandigheden % toeslag op het uurloon 25 % 25 % 50 % 50 % 50 % 50 % 19

20 Aard der werken d. Werken die blootstellen aan ioniserende stralingen of aan besmetting door radioactieve stoffen e. Werken verricht op een hoogte van meer dan 30 m. boven de begane grond, op ladders, masten, vaste steigers of hangstellingen, gebinten of hellende daken, voor zover het gevaar niet is uitgesloten door passende veiligheidsmaatregelen, bij : f. Werken verricht op een hoogte van 20 tot 30 m. boven de begane grond, op ladders, masten, vaste steigers of hangstellingen, gebinten of hellende daken, voor zover het gevaar niet is uitgesloten door passende veiligheidsmaatregelen, bij : % toeslag Taken die in aanmerking komen op het uurloon werken binnen in de olietanks 50 % in onverluchte huizen of panden : verrichten van 50 % onderzoekingen of werkzaamheden in rottende of walmende stoffen of bij aanwezigheid van in ontbinding verkerende menselijke of dierlijke overblijfselen of van veelvuldig ongedierte - 50 % - 50 % 20

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Paritair Comité voor de casinobedienden

Paritair Comité voor de casinobedienden 2170000 Paritair Comité voor de casinobedienden kledingsfonds... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 1976... 2 Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers... 3 Collectieve

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3320010 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Sector kinderopvang... 2 Eindejaarstoelage... 2... 3 Diensten voor de gezondheidspromotie

Nadere informatie

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand 1470000 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1974 (3.071)... 2 Vervoerskosten... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Gebruik van eender welk mechanisch werktuig Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2005 (74.116)... 4

Gebruik van eender welk mechanisch werktuig Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2005 (74.116)... 4 1460000 Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf Gebruik van eender welk mechanisch werktuig... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2005 (74.116)... 2 Gevaarlijke of ongezonde werken... 3

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320010 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Sector kinderopvang... 2 Uitzonderlijke premie... 2 Eindejaarstoelage...

Nadere informatie

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Laatste aanpassing: 04/02/2015 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3320030 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

Luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen 3150200 Luchtvaartmaatschappijen Jaarlijkse recurrente premie of gelijkwaardig... 2 Ecocheques of gelijkwaardig... 2 Ploegenpremie voor arbeid in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen... 2 Maaltijdcheques...

Nadere informatie

Al de gewijzigde teksten zijn in deze coördinatie aangeduid door het verwijzingsnummer dat hiervoor aan de wijzigende tekst werd gegeven.

Al de gewijzigde teksten zijn in deze coördinatie aangeduid door het verwijzingsnummer dat hiervoor aan de wijzigende tekst werd gegeven. Ministerieel besluit van 12 april 1965 (niet gepubliceerd) betreffende toekenning van een vergoeding voor kosten wegens rondreizen, van een vergoeding voor het gebruik van een fiets en van bijzondere vergoedingen

Nadere informatie

GELDELIJK STATUUT VAN HET VEILIGHEIDSPERSONEEL

GELDELIJK STATUUT VAN HET VEILIGHEIDSPERSONEEL Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Leuven STADSBESTUUR LANDEN GELDELIJK STATUUT VAN HET VEILIGHEIDSPERSONEEL (brandweerpersoneel) Gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2012 2 DEEL

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave Versie van 18-12-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten

Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3310001 Instellingen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, Instellingen erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 AUGUSTUS 2014 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 Wet van 25 april 2007 met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector (BS 11 mei 2007) Nieuw perequatiemechanisme Nieuw

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1)

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Bosontginningen

Bosontginningen Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250100 Bosontginningen Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.277)... 2 ARAB-vergoeding... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 18 januari 1965 (B.S. van ) houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Koninklijk besluit van 18 januari 1965 (B.S. van ) houdende algemene regeling inzake reiskosten. Koninklijk besluit van 18 januari 1965 (B.S. van 2.2.1965) houdende algemene regeling inzake reiskosten. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE TEKSTEN 1. M.B. van 28.1.1970 (B.S. van 14.2.1970) 2. M.B. van

Nadere informatie

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Omzendbrief Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 23 11 - Fax (02)553 23 05 Aan de personeelsleden

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290220 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Waalse Gewest Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2008 inleiding...

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420200 Terugwinning van lompen Uurlonen (stukwerk / ploegenpremie / ploegtoeslag voor werk in nachtploeg)...

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4 Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Een aanvullend vakantiegeld... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 (64.902)... 2 Overlonen... 4 Collectieve

Nadere informatie

HOOFDSTUK V. LOON

HOOFDSTUK V. LOON - 11 - HOOFDSTUK V. LOON Artikel 26 Het basisuurloon van de vaklui is het minimumuurloon van de dagshift van de vakman buiten categorie. De minimumuurlonen in dagshift van geschoolde vaklui, geoefende

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties. Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten...

Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties. Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten... Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290300 Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten... 3 De hierna

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2011 Bijwerking van 27-04-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 3300008 Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Voordelen in natura... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300001 Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

De rechtspositie van het gemeentepersoneel Het salaris, de functionele loopbaan en de geldelijke anciënniteit

De rechtspositie van het gemeentepersoneel Het salaris, de functionele loopbaan en de geldelijke anciënniteit De rechtspositie van het gemeentepersoneel Het salaris, de functionele loopbaan en de geldelijke anciënniteit In de reeks De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden verschillende elementen

Nadere informatie

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Wie zijn wij? Wat doen wij? Hoe leven wij? 1. Loopbaan 2. Evaluatie 3. Arbeidsregeling 4. Bezoldiging en voordelen 5. Vorming 6. Welzijn En u? Vraag en

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid,

Nadere informatie

GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT.

GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT. 1 GEMEENTEBESTUUR VAN OUDERGEM. SECRETARIAAT. GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Onderhavig reglement is alleen

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Serviceflats

Serviceflats Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300011 Serviceflats Vervoerkosten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991 (26908), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007 (82.838)... 2 Drenken van hout... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Maaltijdcheque Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (85.137)... 17

Maaltijdcheque Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (85.137)... 17 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Maaltijdcheque... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (85.137)... 2 Ecocheques... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 06/11/ Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Laatste aanpassing: 06/11/ Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Maaltijdcheque... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 (109.440)... 2 Ecocheques... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 4 Hoofdstuk 6 : Spoorwegpolitie. Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 4 Hoofdstuk 6 : Spoorwegpolitie. Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 4 Hoofdstuk 6 : Spoorwegpolitie Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 De Spoorwegpolitie 2.1 De personeelsleden van de Spoorwegpolitie

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 2 Onregelmatige prestaties... 2 Niet ingepland

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2011

NIEUWSBRIEF JUNI 2011 NIEUWSBRIEF JUNI 2011 ECOCHEQUES IN PC 218 De CAO van 16 juli 2009 betreffende de toekenning van ecocheques voorzag dat er vóór 30 april 2011 in het paritair comité 218 een evaluatie gemaakt zou worden

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Sleepdiensten

Sleepdiensten Paritair Comité voor de binnenscheepvaart 1390003 Sleepdiensten Afscheidspremie... 2 Eindejaarspremie... 3 Uitbetaling van anciënniteitsverlof als premie... 3 Maaltijdcheques... 3 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. DE TEGEMOETKOMING IN DE REISKOSTEN (B.S. 4.VI.1969) 1. Art. 1.

HOOFDSTUK I. DE TEGEMOETKOMING IN DE REISKOSTEN (B.S. 4.VI.1969) 1. Art. 1. MINISTERIEEL BESLUIT van 23 MEI 1969 tot vaststelling van de perken binnen en de voorwaarden onder welke de lasten die voor de mindervaliden voortvloeien uit de verplaatsing naar en het verblijf op de

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling en de waarneming van een hoger ambt.

Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling en de waarneming van een hoger ambt. C 4 Datum : 17 november 1993 Departement Algeniene Zaken en Financiën Adminizcratic Ambfenamzakm Bestuur wenlenteringen en Toczicht Omzendbrief OAIMIN 931 io Aan de personeelsdiensten en personeelsleden

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.2 : Begrafenisvergoeding Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke grondslagen 2 Toepassingsgebied 3 Begunstigden 4

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220100 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei

Nadere informatie

BERICHT Nr. 61 PP BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL. 6e bijvoegsel bij ARPS Bundel e bijvoegsel bij bericht 27PP/2000

BERICHT Nr. 61 PP BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL. 6e bijvoegsel bij ARPS Bundel e bijvoegsel bij bericht 27PP/2000 BERICHT Nr. 61 PP 21 november 2002 BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL 6e bijvoegsel bij ARPS Bundel 520 1e bijvoegsel bij bericht 26PP/2000 2e bijvoegsel bij bericht 27PP/2000 1e bijvoegsel bij bericht 8PP/2001

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 03-09-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 612 (2015-2016) Nr. 2 4 februari 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Eenmalige premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Jaarlijkse premie... 4 Jaarlijkse premie/ maaltijdcheques... 4 Ecocheques... 4 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen als volgt : «Artikel 1. De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de

koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen als volgt : «Artikel 1. De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Paritair comité voor de textielnijverheid en breiwerk 1200100 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Halve overbruggingsploeg... 1 Overbruggingsploegen... 1 Bijkomend vakantiegeld...

Nadere informatie