GELDELIJK STATUUT VOOR HET HAVENBEDRIJF GENT agh

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GELDELIJK STATUUT VOOR HET HAVENBEDRIJF GENT agh"

Transcriptie

1 GELDELIJK STATUUT VOOR HET HAVENBEDRIJF GENT agh 1 Toepassingsgebied Algemene bepalingen Vaststelling en toekenningsvoorwaarden van de weddeschalen Vaststelling van de jaarwedde In aanmerking komende diensten Aard van de diensten Duur van de diensttijd In aanmerking komende diensten voor wat betreft de weddenschaal en de schaalanciënniteit Berekening van de geldelijke anciënniteit en van de wedde Uitbetaling van de wedde Terugbetaling van de kosten Algemene bepalingen Vormingskosten Reis-, verblijf- en verplaatsingskosten Reiskosten i.v.m. dienstopdrachten Verblijfkosten Vervoerkosten tussen woon- en werkplaats Toelagen en vergoedingen Algemene bepalingen Bijzondere dienstprestaties bij de uitoefening van de toegewezen functie Pre-Kelchtermans Overwerk Onverwachte oproep Nachtwerk Werk op zater-, zon- en feestdagen Wachtdienst ten huize Toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk Toelagen voor bijkomende opdrachten van bestendige aard Andere vergoedingen en tegemoetkomingen Variabele verloning directie Toepassingsgebied Grootte van de variabele verloning Bepaling van de doelstellingen Beoordeling van de doelstellingen Bepaling van de variabele verloning Uitbetaling van de variabele verloning Vertrouwelijkheid De bezoldiging in de administratieve standen Algemene bepaling Dienstactiviteit Disponibiliteit wegens arbeidsongeschiktheid... 33

2 12.4 Disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst Non-activiteit Bijlage 1: weddenschalen van de administratieve en technische graden Bijlage Inschaling Inschaling Bijlage Weddenschalen pre-kelchtermans Weddenschalen Kelchtermans Bijlage Transitoire en afgeschafte graden Bijlage Indexevolutie Bijlage Modaliteiten voor het toekennen van een getrouwheidspremie bij 15, 25 en 35 jaar dienst Wie komt in aanmerking? Hoeveel bedraagt de premie? Wanneer wordt de premie uitbetaald? Bijlage Reglement op de toekenning van maaltijdcheques bij het Havenbedrijf Gent agh

3 1 Toepassingsgebied Alle personeelsleden van het Havenbedrijf Gent agh worden gevat door dit statuut. Dit statuut beschrijft de geldelijke status van elk personeelslid, ongeacht of dit personeelslid contractueel dan wel statutair is, ongeacht of het personeelslid een weddenschaal pre-kelchtermans heeft, een weddenschaal Kelchtermans of een weddenschaal Havenbedrijf. Wie niet is ingeschaald in de weddenschalen Havenbedrijf behoudt het recht dit op een door hen gekozen en voor hen gunstig tijdstip te doen. De overstap gaat in met de weddenrun van de maand volgend op de aanvraag. 2 Algemene bepalingen Voor de toepassing van dit statuut moet worden verstaan onder: statutaire personeelsleden: de personeelsleden die bij eenzijdige beslissing van de bevoegde overheid zijn benoemd, hetzij op proef, hetzij vastbenoemd contractuele personeelsleden: de personeelsleden die met een contract bij het Havenbedrijf Gent agh werden aangesteld op basis van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten schaalanciënniteit: de anciënniteit verworven in de weddenschalen van de functionele loopbaan geldelijke anciënniteit: de anciënniteit die het personeelslid totaliseert in zijn of haar weddenschaal dienstanciënniteit: de anciënniteit verworven in dienst van het stadsbestuur en het Havenbedrijf Gent agh als statutair of contractueel personeelslid; werkelijke dienst: elke dienst die door het personeelslid wordt verricht zolang het zich in een administratieve toestand bevindt op grond waarvan het, krachtens zijn/haar rechtspositie, zijn/haar activiteitswedde of, bij ontstentenis daarvan, het recht op bevordering tot een hogere wedde behoudt; volledige prestaties: de prestaties waarvan de uurregeling een normale beroepsactiviteit volkomen in beslag neemt; dienst van de federale Staat, de Europese Gemeenschap of de Europese Unie, een Lidstaat van de Europese Gemeenschap, de gemeenschappen, de gewesten elke niet-rechtspersoonlijke dienst ressorterende onder de wetgevende, de uitvoerende of de rechterlijke macht; dienst van Afrika: elke niet-rechtspersoonlijke dienst ressorterende onder het gouvernement van Belgisch Congo of het gouvernement van Ruanda-Urundi; 3

4 dienst in het onderwijs: elke dienst in instellingen voor gesubsidieerd onderwijs, gesubsidieerde diensten voor school- en beroepsoriëntering en psycho-medisch-sociale centra; andere openbare diensten: a. elke rechtspersoonlijke dienst die onder de uitvoerende macht ressorteert; b. elke rechtspersoonlijke dienst die onder het gouvernement van Belgisch Congo of het gouvernement van Ruanda-Urundi ressorteerde; c. elke andere instelling naar Belgisch recht die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang en in wier oprichting of bijzondere leiding het overwicht van de openbare overheid tot uiting komt, alsmede elke andere instelling naar koloniaal recht, die aan dezelfde voorwaarden beantwoordde; d. elke dienst die afhangt van een provincie, een gemeente, een vereniging van gemeenten, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een agglomeratie of die afhing van een federatie van gemeenten, alsook elke dienst die afhangt van een aan een provincie of gemeente ondergeschikte instelling. beroepsmilitairen: a. de beroepsofficieren, de officieren van het aanvullingskader en de hulpofficieren; b. de reserveofficieren die vrijwillige prestaties verrichten, met uitsluiting van de oefeningsprestaties; c. de beroepsonderofficieren, de tijdelijke onderofficieren en de onderofficieren van het aanvullingskader; d. de militairen met een lagere graad dan die van officieren, die dienen op grond van een dienstneming of van een wederdienstneming; e. de aalmoezeniers van het actieve kader en de reserve-aalmoezeniers, die in vredestijd in dienst worden gehouden om het tijdelijk kader van de aalmoezeniers te vormen. openbare dienst: dienst van de federale staat, de Europese Gemeenschap of de Europese Unie, een Lidstaat van de Europese Gemeenschap, de gemeenschappen, de gewesten, dienst van Afrika, andere openbare diensten, diensten als beroepsmilitair of dienst in het onderwijs; dienst: de zelfstandige entiteit zoals vermeld in het organogram van de personeelsformatie; feestdagen en niet wettelijke feestdagen: De feestdagen en niet-wettelijke feestdagen worden exhaustief opgesomd in het arbeidsreglement 3 Vaststelling en toekenningsvoorwaarden van de weddeschalen De jaarwedden van het personeel worden vastgesteld in weddenschalen bestaande uit: een minimumwedde; de weddentrappen die het resultaat zijn van de periodieke verhogingen; een maximumwedde. 2 De weddenschalen worden vastgesteld met inachtneming van de belangrijkheid van de ambtsopdrachten, de graad van verantwoordelijkheid en de vereiste algemene 4

5 en vakbekwaamheid en rekening houdend met de plaats die de personeelsleden in de hiërarchie van het Havenbedrijf Gent agh bekleden Elke weddenschaal wordt aangeduid met één van de letters A, B, C of D, die overeenstemmen met de niveaus. De weddenschalen van de niveaus A, B, C, en D worden gevolgd door een getal dat de rangorde aanduidt van de schalen die in het respectieve niveau kunnen toegekend worden. 2 Aan elke graad worden één tot drie weddenschalen verbonden. 3 De weddenschalen worden vastgesteld in bijlage 1 van dit statuut. 4 De uitgewerkte weddenschalen worden vastgesteld in bijlage 2 van dit statuut. Iedere weddenschaal wordt aangeduid met haar refertenummer en de minimum- en maximumwedde en het bedrag van de periodieke verhogingen. Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 december 1989 houdende koppeling van sommige uitgaven in de overheidssector aan een nieuwe spilindex zijn de weddenbedragen gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) De geldelijke anciënniteit neemt ten vroegste een aanvang op de leeftijd van 18 jaar. Wanneer de verjaardag van het personeelslid niet op de eerste van de maand valt, wordt de datum voor het bepalen van de leeftijd verschoven naar de eerste van de volgende maand. 4 Vaststelling van de jaarwedde Het directiecomité van het Havenbedrijf Gent agh stelt de individuele wedde van de personeelsleden vast De jaarwedde van elk personeelslid wordt vastgesteld in de schaal of in één van de schalen verbonden aan zijn graad zoals vermeld in de bijlagen 1 en 2 van dit statuut. Bij verminderde prestaties wordt de jaarwedde vastgesteld naar rata van de prestaties verbonden aan het ambt. De als bijlage 4 uitgewerkte weddenschalen worden verhoogd met een factor 1, Bij iedere wijziging in de bezoldigingsregeling van een graad wordt elke individuele wedde verbonden aan die graad, opnieuw vastgesteld alsof de nieuwe bezoldigingsregeling altijd had bestaan. Indien de opnieuw vastgestelde wedde lager is dan de wedde die het personeelslid in zijn graad genoot bij de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit, blijft het in die 5

6 graad zijn vroegere bezoldigingsregeling behouden totdat het, bij toepassing van de nieuwe regeling, een ten minste gelijke wedde bekomt. Bij een verandering van graad die geen bevordering inhoudt, geldt deze waarborg niet. Een bevordering dient te worden begrepen in de zin van de bepalingen opgesomd in het statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming. 5 In aanmerking komende diensten 5.1 Aard van de diensten Alle werkelijke diensten die het personeelslid in statutair of contractueel verband in het Havenbedrijf Gent agh en andere openbare diensten heeft verricht, komen voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit in aanmerking. 2. Komen eveneens in aanmerking voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit, de diensten met volledige prestaties andere dan die bedoeld in 1, op voorwaarde dat deze prestaties als nuttig kunnen worden beschouwd voor de uitoefening van het ambt. Bij graadverandering wordt het nut van de prestaties uit de privé-sector opnieuw onderzocht in functie van de nieuwe graad. 5.2 Duur van de diensttijd De in aanmerking komende diensten die overeenkomstig artikel met volledige prestaties werden verricht, worden voor honderd procent meegerekend. De in aanmerking komende diensten die overeenkomstig artikel 9 in een ambt met onvolledige prestaties werden verricht in de overheidssector worden onder dezelfde voorwaarden als de in vorige alinea bedoelde diensten meegerekend, doch naar rato van het aantal jaren dat zij zouden vertegenwoordigen indien zij zouden zijn verricht in een ambt met volledige prestaties. De periode van de prestaties wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller het werkelijke aantal wekelijkse arbeidsprestaties is en de noemer het aantal wekelijkse arbeidsprestaties welke met volledige arbeidsprestaties overeenkomen De duur van de in aanmerking komende diensten die het personeelslid in het onderwijs als ad interim of als tijdelijke heeft verricht, wordt door de raad van bestuur vastgesteld aan de hand van het attest afgegeven door de bevoegde autoriteiten. De op dit attest vermelde volledige prestaties, waarvoor de betaling in 10den gebeurde, en die per schooljaar geen volledig jaar werkelijke diensten vertegenwoordigen, worden per dag samengeteld. Het totale aantal aldus gewerkte dagen met volledige prestaties wordt vermenigvuldigd met 1,2. Het totaal van de rekenkundige bewerking wordt vervolgens gedeeld door 30. Het bekomen product geeft het aantal in aanmerking te nemen maanden, met de rest wordt geen rekening gehouden. De op hetzelfde attest vermelde volledige prestaties, die bewijzen dat het personeelslid een volledig schooljaar heeft gewerkt, gelden voor een totaal van 300 dagen en leveren één jaar in aanmerking te nemen diensten op. 6

7 De in aanmerking komende diensten worden berekend per kalendermaand. De diensten die geen volle maand bestrijken, worden niet meegerekend. De duur van de in aanmerking komende diensten die in twee of meer gelijktijdig uitgeoefende ambten werden verricht, mag nooit de duur overschrijden van de diensten die tijdens dezelfde periode in eenzelfde ambt met volledige arbeidsprestaties zouden zijn verricht. 6 In aanmerking komende diensten voor wat betreft de weddenschaal en de schaalanciënniteit De reeds verworven schaalanciënniteit bij de Stad Gent in eenzelfde of in een ander statuut of bij een ander openbaar bestuur in eenzelfde schaal als de huidige blijft behouden. De personeelsleden hebben de mogelijkheid hun vroegere weddenschaal, verworven bij de stad Gent of verworven bij een ander openbaar bestuur, te behouden indien deze voordeliger is dan de huidige en betrekking heeft op een gelijke of gelijkwaardige graad. 7 Berekening van de geldelijke anciënniteit en van de wedde Een personeelslid geniet de wedde die overeenstemt met zijn geldelijke anciënniteit. 2. De deeltijdse personeelsleden krijgen de periodieke verhogingen naar rata van de duur van de prestaties zoals zij zouden zijn verricht in een ambt met voltijdse prestaties. De periode van de prestaties wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller het werkelijk aantal wekelijkse arbeidsprestaties is en de noemer het aantal wekelijkse arbeidsprestaties die met volledige arbeidsprestaties overeenkomen. 3. Het personeelslid dat bevorderd is, bekomt in zijn/haar nieuwe graad nooit een lagere wedde dan die het in zijn/haar vorige graad zou genoten hebben. 4. Bij niveau-overschrijdende bevorderingen wordt een minimale weddenverhoging gegarandeerd t.o.v. de wedde die betrokkene in zijn/haar vorige graad zou genoten hebben. De minimale jaarlijkse weddenverhoging bedraagt: voor overgang naar niveau C; 743,69 voor overgang naar niveau B; 991,58 voor overgang naar niveau A. 8 Uitbetaling van de wedde De maandwedde volgt het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. 7

8 Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 december 1989 houdende koppeling van sommige uitgaven in de overheidssector aan een nieuwe spilindex wordt de wedde aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) gekoppeld De wedde van het in statutair verband benoemd personeel wordt maandelijks en vooruit betaald. Contractuele personeelsleden worden na vervallen termijn betaald. Contractuele arbeiders kunnen op schriftelijk verzoek tweewekelijks en na vervallen termijn worden betaald. 2. De maandwedde is gelijk aan één twaalfde van de jaarwedde. 3. De wedde gaat in op de datum van de indiensttreding. Wanneer de indiensttreding in de loop van de maand geschiedt, krijgt het personeelslid voor die maand het gedeelte van de maandwedde dat volgens de berekeningswijze van 4 verschuldigd is. Bij overlijden of oppensioenstelling, op een andere datum dan de eerste van de maand, wordt de wedde van de lopende maand niet teruggevorderd. 4. Wanneer de maandwedde niet volledig verschuldigd is, wordt het bedrag van de wedde bepaald aan de hand van de volgende bewerking : a) het aantal kalenderdagen die recht geven op wedde is kleiner dan of gelijk aan 15 : * per kalenderdag die recht geeft op wedde, wordt 1/30 ste van de maandwedde uitbetaald. 20 het aantal kalenderdagen die recht geven op wedde is groter dan 15 : * per kalenderdag die geen recht geeft op wedde, wordt 1/30 ste van de maandwedde afgetrokken. 5. De maandwedde van het personeelslid dat zijn/haar ambt deeltijds uitoefent, wordt vastgesteld pro rata de geleverde prestaties ten aanzien van een voltijdse betrekking Behoudens de wettelijke of de in dit statuut vermelde uitzonderingen, is het uurloon gelijk aan 1/1976 ste van de jaarwedde In het kader van de functionele loopbaan wordt de volgende weddenschaal toegekend, met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op het voldoen aan de voorwaarden zoals voorzien in het statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming. 9 Terugbetaling van de kosten 9.1 Algemene bepalingen Bewezen kosten, gemaakt bij de uitoefening van het ambt, worden terugbetaald. 8

9 Ingeval een personeelslid op grond van een functionele noodzakelijkheid, verplicht wordt een telecommunicatieaansluiting te nemen, neemt het Havenbedrijf Gent agh de telefoonkosten ten laste overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de raad van bestuur. 9.2 Vormingskosten De kostprijs van de vorming die kadert in de functionele loopbaan, de hiërarchische loopbaan, of de vorming die het directiecomité zelf oplegt, wordt door het Havenbedrijf Gent agh volledig ten laste genomen. 2. De personeelsleden die met instemming van het directiecomité vorming, studiedagen of reizen,.. volgen, zullen de kosten terugbetaald krijgen. Deze kosten kunnen evenwel worden teruggevorderd overeenkomstig de modaliteiten die door het directiecomité worden bepaald. Onder kosten moet worden verstaan : de inschrijvingskosten; de kostprijs van de syllabus, indien die niet in de inschrijvingskosten is begrepen; de verplaatsingskosten indien de plaats van de vorming zich op meer dan 5 km van de werkplaats bevindt; de verblijfkosten. 9.3 Reis-, verblijf- en verplaatsingskosten Reiskosten i.v.m. dienstopdrachten Aan de personeelsleden wordt een vergoeding toegekend wegens reiskosten voor dienstopdrachten, onder de hierna bepaalde voorwaarden Voor elke verplaatsing binnen de rijks- maar buiten de stadsgrenzen is een voorafgaande toelating vereist van de bevoegde dienstchef. De dienstchefs zullen van hun gebeurlijke verplaatsingen vooraf het directiecomité van het Havenbedrijf Gent agh in kennis stellen. Verplaatsingen buiten de rijksgrenzen dienen het voorwerp uit te maken van een voorafgaande machtiging vanwege het directiecomité indien de reiskosten de niet overschrijden. Elke buitenlandse reis waarvan de raming de per personeelslid overschrijdt dient het voorwerp uit te maken van een voorafgaande machtiging vanwege de raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent agh Alle personeelsleden van het Havenbedrijf Gent agh zijn gerechtigd om in eerste klasse te reizen. De kosten voor het gebruik van het gemeenschappelijk vervoer voor 9

10 de dienstreizen worden aan de betrokken personeelsleden terugbetaald, volgens de modaliteiten vastgesteld door het directiecomité Bij vervoer van vertrouwelijke of waardevolle bescheiden kunnen de kosten van taxiritten worden terugbetaald, mits de betrokkenen de noodzakelijkheid van het gebruik van dit vervoermiddel verantwoorden. In het belang van de dienst kunnen sommige personeelsleden ook worden gemachtigd gebruik te maken van een persoonlijk vervoermiddel onder de voorwaarden die hierna worden bepaald Van welk gemeenschappelijk vervoermiddel ook wordt gebruik gemaakt, alleen de werkelijke kosten van de dienstreis komen in aanmerking voor terugbetaling, en zulks op basis van de officiële of algemeen bekende tarieven, of volgens het geval op overlegging van een waarheidsgetrouw betuigde verklaring. De verplaatsingskosten tussen woon- en werkplaats worden hierbij in geen geval in aanmerking genomen. Wanneer bij uitzondering, de betrokkene niet in staat is geweest om gebruik te maken van de gemeenschappelijke vervoermiddelen, kan mits voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van de dienstchef het betrokken personeelslid ook met eigen vervoermiddelen instaan voor zijn/haar verplaatsing. Het kan in dat geval aanspraak maken op een vergoeding zoals omschreven in artikel en De toelatingen om, in het belang van de dienst, bestendig gebruik te maken van een eigen gemotoriseerd vervoermiddel moeten het voorwerp zijn van een beslissing van het directiecomité van het Havenbedrijf Gent agh. Bedoelde toelatingen zijn slechts geldig tot 31 december van ieder jaar en kunnen slechts worden verstrekt wanneer een reisregister gehouden wordt. Het toelatingsbesluit moet eveneens het maximum aantal kilometers bepalen waarvoor de toelating geldt Alle personeelsleden, die in het belang van de dienst, bestendig gebruik maken van hun eigen gemotoriseerd voertuig, hebben recht op een forfaitaire kilometervergoeding, waarvan het bedrag wordt vastgesteld conform de regelgeving genomen in uitvoering van het K.B. d.d. 18 januari 1965 tot algemene regeling inzake reiskosten. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast op 1 juli De vergoedingen waarvan sprake in artikel zal slechts worden uitgekeerd op overlegging van een verklaring op erewoord, gestaafd door een omstandige opgave van het aantal voor de dienst afgelegde kilometers. De verklaringen op erewoord die betrekking hebben op het gebruik van de eigen wagen, dienen vergezeld te zijn van het voorgeschreven reisregister. 10

11 9.3.2 Verblijfkosten Aan de personeelsleden wordt een vergoeding wegens verblijfkosten toegekend, onder de voorwaarden zoals hierna bepaald. Onverminderd de eventuele toepassing van tuchtstraffen kan de verblijfsvergoeding worden geweigerd indien wordt vastgesteld dat de gerechtigden misbruik maken van de rechten die hen behoudens de artikelen tot en met van dit statuut worden toegekend De personeelsleden die dienstreizen moeten maken binnen het rijk, hebben recht op de terugbetaling van hun verblijfkosten. Zij dienen een bewijs in op het secretariaat van de dienst. De dienstchef heeft het recht te oordelen over de opportuniteit van de uitgave. Wie in voorkomend geval geen bewijs kan voorleggen valt terug op de onderstaande dagelijkse forfaitaire bedragen: Reis per kalenderdag van meer dan 5 en minder van 8 uren en meer dan 8 uren forfait 5 10 De bedragen zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen. Reizen met een ononderbroken duur van meer dan 5 uren tot minder dan 8 uren, waarin het dertiende en het veertiende uur van de kalenderdag volledig begrepen zijn, kunnen aanleiding geven tot het toekennen van de vergoeding vastgelegd voor reizen van een duur van 8 uren en meer indien er kosten moeten gemaakt worden voor een eetmaal. Reizen met een overnachting geven recht op een forfait van 3.5 per overnachting voor diverse kosten. Hiervoor dient geen bewijs te worden geleverd. Dit dient om kleine gemaakte kosten zonder bewijsjes (fooien, toiletbezoek etc ) te vergoeden. Dit bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen Artikel is niet van toepassing wanneer het gaat om dienstreizen die geen verstoring van de normale diensturenregeling en werkvoorwaarden van de betrokken personeelsleden teweegbrengen De personeelsleden die opdracht krijgen tot dienstreizen buiten de rijksgrenzen, kunnen aanspraak maken op de terugbetaling van de werkelijk gedragen kosten, op overlegging van een verantwoordingsmemorie die gestaafd wordt door de passende bewijsstukken. Bij ontstentenis van een aanvaardbare verantwoording kunnen de belanghebbenden enkel aanspraak maken op de forfaitaire vergoedingen die gelden voor de dienstreizen binnen de rijksgrenzen. De vergoeding wegens verblijfkosten ter gelegenheid van een dienstreis buiten de rijksgrenzen mag in haar geheel, samen met de reiskosten, per personeelslid niet te boven gaan. De gevallen waarbij dit bedrag ontoereikend mocht blijken te zijn, 11

12 dienen telkens door een afzonderlijk besluit van de raad van bestuur te worden geregeld. Elke directeur kan alle verplaatsingen door personeelsleden van zijn directie naar buurlanden van België (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) beoordelen en desgevallend goedkeuren, voor zover de reis- en verblijfkosten die eraan verbonden zijn per persoon minder zijn dan of gelijk zijn aan 500 met dien verstande dat bedoelde kosten per dienst opgenomen worden in de gebruikelijke onkostendeclaratie. De directeur-generaal kan verplaatsingen door directeurs naar buurlanden van België (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) goedkeuren, voor zover de reis- en verblijfkosten die eraan verbonden zijn per persoon minder zijn dan of gelijk zijn aan 500 met dien verstande dat bedoelde kosten per dienst opgenomen worden in de gebruikelijke onkostendeclaratie. De directeur-generaal kan zelf zijn verplaatsingen naar buurlanden van België (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) goedkeuren voor zover de reis- en verblijfkosten die eraan verbonden zijn minder zijn dan of gelijk aan 500 mits tegenhandtekening door de adjunct-directeur-generaal of bij ontstentenis door de oudste in rang zijnde directeur met dien verstande dat bedoelde kosten per dienst opgenomen worden in de gebruikelijke onkostendeclaratie. Verplaatsingen naar de provincie Zeeland (Nederland) die gebeuren in het kader van de maritieme toegang tot de haven van Gent, vallen niet onder deze regeling en worden beschouwd als verplaatsingen in het binnenland. Dit omwille van de frequentie van voorkomen en de nood om direct te kunnen reageren bij onverwachte gebeurtenissen Vervoerkosten tussen woon- en werkplaats Met ingang van 01 april 2002 wordt de kostprijs van een los vervoerbewijs van het openbaar vervoer volledig ten laste genomen door het Havenbedrijf Gent agh Teneinde een tegemoetkoming te kunnen bekomen dient u volgende richtlijnen in acht te nemen: u dient aan het Havenbedrijf Gent agh, in casu de personeelsdienst, uw originele vervoerbewijzen, afgeleverd door de gemeenschappelijke vervoerondernemingen te overhandigen, geniet aan het standaardformulier Dienstfactuur voor tegemoetkoming in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer bij het gebruiken van de bus of de fiets Het formulier dient te worden ondertekend door uzelf en uw hiërarchische meerdere; om misbruik te vermijden worden abonnementen niet terugbetaald; een omnipas kan immers ook buiten de werkuren en in meerdere Vlaamse provincies worden gebruikt; het gebeurlijke supplement eerste klasse blijft ten laste van het personeelslid 2. Aan de personeelsleden van het Havenbedrijf Gent agh die met een fiets (of fiets met trapondersteuning) naar het werk komen wordt, een tegemoetkoming verleend van 0,20 per kilometer, zonder kilometerbeperking, voor de effectieve afstand woon-werkplaats. De terugbetaling wordt per dag in elk geval begrensd tot twee verplaatsingen van huis naar werk, of omgekeerd. Het bedrag is gekoppeld aan de coëfficient zoals bepaald in artikel 178 3, 2 van het wetboek van de inkomstenbelastingen

13 10 Toelagen en vergoedingen 10.1 Algemene bepalingen Naast de vergoedingen en toelagen zoals haard- en standplaatstoelage, kinderbijslag, vakantiegeld, worden aan de personeelsleden van het Havenbedrijf Gent agh ook nog vergoedingen en toelagen toegekend zoals opgenomen in onderstaande afdelingen. Deze vergoedingen zijn slechts verschuldigd indien de prestaties die tot een vergoeding of toelage leiden werkelijk geleverd werden, behoudens in de gevallen waarin bepaald wordt dat het recht op vergoeding slechts vervalt vanaf de dertigste dag in een periode van ononderbroken afwezigheid van dertig of meer dagen en mits inachtname van de bepalingen van artikel van dit statuut. De vergoedingen en toelagen zijn gekoppeld aan het indexcijfer 138,01 (basis 1981) en ondergaan de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 en latere aanpassingen in dezelfde mate en volgens dezelfde modaliteiten als de wedde De haard- of standplaatstoelagen, het vakantiegeld en de vergoedingen en toelagen kunnen aan de personeelsleden die hun ambt deeltijds uitoefenen, slechts worden toegekend pro rata de geleverde prestaties t.a.v. een voltijdse betrekking Onder jaarlijkse brutobezoldiging wordt verstaan de verworven jaarwedde, vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage en, in voorkomend geval met de toelage voor de uitoefening van een hogere functie Bijzondere dienstprestaties bij de uitoefening van de toegewezen functie Pre-Kelchtermans Personeelsleden, die nog niet in het plan Kelchtermans zijn ingestapt worden vergoed voor hun bijzondere prestaties zoals hierna vermeld. Voor bijzondere prestaties overdag krijgen zij verlet voor het aantal gepresteerde overuren + 50% in verlet van het aantal gepresteerde overuren. Voor bijzondere prestaties s nachts (20u-06u) krijgen zij verlet voor het aantal gepresteerde uren + 75% van het uurloon per uur gepresteerd nachtwerk; 100% van het uurloon per uur gepresteerd nachtwerk als het nachtwerk onvoorzien is De hiernavolgende bepalingen zijn niet van toepassing op de personeelsleden bekleed met een graad van minstens niveau A. De bepalingen zijn evenmin van toepassing op personeelsleden die, wegens de aard van hun ambt, andere compenserende voordelen voor bijzondere dienstprestaties genieten zoals verlof. 13

14 Overwerk Als overwerk wordt beschouwd de prestaties die uitgaan boven de grenzen van de normale wekelijkse arbeidsduur. Die weekgrenzen worden bepaald door de specifieke dienstregeling van de uitgeoefende bediening. Voor de personeelsleden die op een volledige en bestendige wijze tewerkgesteld zijn, verloopt bedoelde dienstregeling steeds volgens een vastgelegde cyclus die een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren waarborgt. 2. De gewettigde afwezigheid van een personeelslid op een tijdstip waarop het normaliter dienstprestaties zou dienen te leveren volgens de hem toegewezen dienstregeling, heeft geen invloed op de in zijn geval geldende weekgrenzen. 3. Wat betreft de personeelsleden die op een onvolledige en bestendige wijze tewerkgesteld zijn, geven de bijkomende prestaties die begrepen zijn tussen enerzijds het aantal uren prestaties per week waartoe bedoelde personeelsleden normaal gehouden zijn en anderzijds eerdergenoemde gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren, enkel recht op een vergoeding gelijk aan het normale uurloon, zonder meer, onverminderd eventuele vergoedingen waarop betrokkenen recht hebben op grond van andere bepalingen. Voor het overwerk dat gepresteerd wordt boven de weekgrenzen die gelden voor het personeel dat op een volledige en bestendige wijze tewerkgesteld is, is dezelfde regeling van kracht als die welke geldt voor laatstgenoemd personeel. 4. De personeelsleden die op een volledige en bestendige wijze tewerkgesteld zijn genieten een bezoldigde inhaalrusttijd gelijk aan het aantal gepresteerde uren overwerk. Bovendien maken de personeelsleden aanspraak op een toelage van 50 % van het uurloon per uur gepresteerd overwerk. 5. Wanneer de bijkomende prestaties zich situeren tussen 20 uur en 6 uur wordt eveneens een bijkomende toelage van 50 % van het uurloon per uur gepresteerd werk voorzien. Deze bepaling geldt niet voor de personeelsleden die in ploegen werken. 6. Overwerk op zon- en feestdagen ( wettelijke en niet-wettelijke) bij personeelsleden, geeft recht op: a) een bezoldigde inhaalrusttijd gelijk aan het aantal gepresteerde uren; b) een vergoeding gelijk aan het uurloon; c) laatstgenoemde vergoeding wordt op 150 % gebracht voor nachtwerk op bedoelde dagen. In dit geval vervalt de vergoeding voor nachtwerk waarvan sprake onder artikel Alle personeelsleden hebben recht op een etensrantsoen ter waarde van 5,00 Het bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen indien zij, bij onvoorzien overwerk, minimum twee uur dienen over te werken. Indien het door de aard en/of de plaats van het werk niet mogelijk is een etensrantsoen te verstrekken, wordt aan het personeel toegestaan om in de onmiddellijke omgeving van de werkplaats zelf eten aan te kopen of te bestellen, waarvan de kostprijs op voorlegging van een kasticket of elk ander door de thesauriebeheerder van het Havenbedrijf Gent AGH aanvaardbaar bewijsstuk tot een maximumbedrag van 5,00 zal worden terugbetaald. Het bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen 14

15 Onverwachte oproep Het personeelslid dat bij uitzondering buiten zijn normale dienstverplichtingen teruggeroepen wordt om deel te nemen aan een onvoorzien en dringend werk, geniet een toelage gelijk aan viermaal het uurloon. Die toelage is onafhankelijk van de bezoldiging van het overwerk of het nachtwerk. Deze toelage mag niet worden samengevoegd met wachtdienst ten huize Nachtwerk Voor nachtwerk zijn de volgende bepalingen toepasselijk : 1. De personeelsleden, met uitzondering van de personeelsleden van wie uit de functiebeschrijving blijkt dat nachtwerk een permanente hoofdtaak vormt, maken voor nachtwerk aanspraak op een toelage van 25 % van het uurloon. 2. Voor de toepassing van deze bepaling worden als nachtwerk beschouwd de prestaties verricht tussen 20 uur en 6 uur van de daaropvolgende morgen. Worden tevens met nachtwerk gelijkgesteld de prestaties verricht tussen 18 uur en 8 uur van de daaropvolgende morgen voor zover ze eindigen om of na 20 uur of beginnen om of vóór 6 uur. 3. Voor de berekening van de toelage wordt elk uurgedeelte weggelaten of afgerond tot een uur, naargelang het minder dan of ten minste 30 minuten bedraagt. 4. De toelage wordt maandelijks na vervallen termijn betaald. 5. De toelage is niet cumuleerbaar met deze die bezoldigd wordt als overwerk Werk op zater-, zon- en feestdagen Werken op zaterdag, voor personeelsleden die in ploegen werken, geeft recht op: a) een inhaalrusttijd gelijk aan het aantal gepresteerde uren; bij personeelsleden werkzaam in ploegverband zijn deze verleturen reeds geïncorporeerd in hun werksysteem b) een bijkomende inhaalrusttijd gelijk aan 50% van het aantal gepresteerde uren c) een vergoeding van 25% van het uurloon voor nachtwerk op zaterdag. De toelage voor werken op zaterdag kan niet worden gecumuleerd met de toelage voor overwerk. Aan de eerste havenluitenants wordt op basis van deze regeling, per cyclus van 6 weken, voor de gepresteerde zaterdagprestaties twaalf uur verlet toegekend, waarvan acht uur verplicht op te nemen in week vier van hun dienstregeling. 15

16 Aan de havenluitenants wordt op basis van deze regeling, per cyclus van 9 weken, voor de gepresteerde zaterdagprestaties twaalf uur verlet toegekend, waarvan acht uur verplicht op te nemen op maandag of dinsdag van week twee van hun dienstregeling. Aan de autobestuurders wordt op basis van deze regeling, per cyclus van 3 weken, voor de gepresteerde zaterdagprestaties van 16u00 tot 19u30 vier uur verlet toegekend, bij te schrijven op een verletkaart. Aan de bemanningsleden van de brandweerboor Roeland wordt op basis van deze regeling, per zaterdagprestatie van 07u30 tot 19u30 zes uur verlet toegekend, per zaterdagprestatie van 19u30 tot 24u00 twee uur en vijftien minuten en per zaterdagprestatie van 24u00 tot 07u30 drie uur en vijfenveertig minuten verlet toegekend, bij te schrijven op een verletkaart. 2 Voor buitengewoon werk op zon- en feestdagen (wettelijke en niet-wettelijke) zijn de volgende bepalingen toepasselijk : 1. Werk op zon- en feestdagen en op met feestdagen (wettelijke en nietwettelijke) bij personeelsleden, geeft recht op: a. een inhaalrusttijd gelijk aan het aantal uren overwerk b. een vergoeding gelijk aan het uurloon; c. laatstgenoemde vergoeding wordt op 150 % gebracht voor nachtwerk op bedoelde dagen. In dit geval vervalt de vergoeding voor nachtwerk waarvan sprake onder artikel De toelage voor zondagprestaties mag niet worden gecumuleerd met de toelage voor overwerk Wachtdienst ten huize Het personeel dat belast wordt met wachtdienst thuis kan aanspraak maken op 2,01. voor elk uur dat werkelijk aan de wachtdienst wordt besteed. Het bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) en schommelt volgens het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen. 2. Deze toelage kan niet worden verleend aan de personeelsleden die een graad van niveau A bekleden Toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk De personeelsleden kunnen aanspraak maken op een toeslag van resp. 50, 25 en 10 % op het uurloon, wanneer ze occasioneel of sporadisch taken moet uitvoeren welke, wegens de bijzondere omstandigheden waarin zij moeten worden verricht of wegens het gebruik van schadelijke of gevaarlijke stoffen, de graad van gevaar, hinder of ongezondheid verbonden aan de normale uitoefening van hun functie, aanzienlijk doen toenemen. Wanneer de elementen gevaar, ongezondheid of hinder bij de uitoefening van het werk een permanent gegeven blijken te zijn volgens de functiebeschrijving, kunnen ze geen aanleiding geven tot het toekennen van de toelage. 16

17 De werkzaamheden die aanleiding geven tot de uitbetaling van een toeslag van 50, 25 of 10 % op het uurloon, worden opgesomd in het hierna toegevoegde addendum De toelage wordt slechts verleend voor de tijd die werkelijk wordt besteed aan de uitvoering van het werk dat er recht op geeft. Er wordt evenwel geen vergoeding toegekend voor prestaties beneden de hierna vermelde minima : 50 % toeslag op het uurloon : 15 min./dag; 25 % toeslag op het uurloon : 30 min./dag; 10 % toeslag op het uurloon : 1 u./dag. De afrekening van de effectief verschuldigde vergoedingen gebeurt per rechthebbende maandelijks na vervallen termijn. Het resultaat van het werkelijk te vergoeden aantal uren dat niet op precies ¼ uur of een veelvoud ervan eindigt, wordt op het naasthogere ¼ uur afgerond Eenzelfde werk dat onder toepassing valt van meer dan één specialisatie opgesomd in het hieronder gevoegde addendum, kan slechts aanleiding geven tot de uitbetaling van één enkele toeslag, m.n. de hoogste. 17

18 Addendum : Toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk.- Voor vergoeding in aanmerking komende werken Aard der werken a. Werken bij de uitvoering waarvan het personeelslid ernstig is blootgesteld aan aanrakingen met beer- en drekstoffen, ongedierte of verrotte of in staat van verrotting verkerende overblijfselen, bij : Taken die in aanmerking komen % toeslag op het uurloon Ontstoppen van faecaliënleidingen (W.C. s, 50 % urinoirs e.d.m.) en herstellings- of verbouwingswerken aan rioleringen en leidingen die met faecaliën besmeurd zijn desinsectisatiewerken met onoverkomelijke 50 % blootstelling aan insectenbeten werken in de pompputten van de droogdokken 50 % b. Werken bij de uitvoering waarvan het personeelslid ernstig is blootgesteld aan aanrakingen met andere in ontbinding verkerende organische stoffen dan die bedoeld sub a/, bij : werken aan sterk bevuilde rioleringen of waarbij leidingen moeten worden gestoken doorheen bedoelde rioleringen 25 % 18

19 Aard der werken c. Ongezonde of gevaarlijke werken verricht in walgelijke, enge en niet of weinig verluchte ruimten, bij : Taken die in aanmerking komen wegruimen van krengen, overblijfselen of uitwerpselen van duiven, ratten en ander gedierte in enge of moeilijk te bereiken plaatsen ophalen van drijvend vuil uit de waterlopen en reinigen van roosters en andere besmeurde installaties in de pompstations voor afvalwater werken uitgevoerd binnen in onverluchte, vochtige en walgelijke onderkelderingen, kruipruimten, duikers, aalputten en collectoren voor afvalwater las- en snijbranderswerken in enge en afgesloten ruimten waar geen ventilatie mogelijk is reinigen en herstellen van het inwendige van de stookketels, na behandeling met produkten die ammoniak bevatten ontsmettingswerken in walgelijke en onverluchte ruimten of panden, voor zover bedoelde werken dienen te gebeuren in abnormaal ongezonde of gevaarlijke omstandigheden % toeslag op het uurloon 25 % 25 % 50 % 50 % 50 % 50 % 19

20 Aard der werken d. Werken die blootstellen aan ioniserende stralingen of aan besmetting door radioactieve stoffen e. Werken verricht op een hoogte van meer dan 30 m. boven de begane grond, op ladders, masten, vaste steigers of hangstellingen, gebinten of hellende daken, voor zover het gevaar niet is uitgesloten door passende veiligheidsmaatregelen, bij : f. Werken verricht op een hoogte van 20 tot 30 m. boven de begane grond, op ladders, masten, vaste steigers of hangstellingen, gebinten of hellende daken, voor zover het gevaar niet is uitgesloten door passende veiligheidsmaatregelen, bij : % toeslag Taken die in aanmerking komen op het uurloon werken binnen in de olietanks 50 % in onverluchte huizen of panden : verrichten van 50 % onderzoekingen of werkzaamheden in rottende of walmende stoffen of bij aanwezigheid van in ontbinding verkerende menselijke of dierlijke overblijfselen of van veelvuldig ongedierte - 50 % - 50 % 20

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Al de gewijzigde teksten zijn in deze coördinatie aangeduid door het verwijzingsnummer dat hiervoor aan de wijzigende tekst werd gegeven.

Al de gewijzigde teksten zijn in deze coördinatie aangeduid door het verwijzingsnummer dat hiervoor aan de wijzigende tekst werd gegeven. Ministerieel besluit van 12 april 1965 (niet gepubliceerd) betreffende toekenning van een vergoeding voor kosten wegens rondreizen, van een vergoeding voor het gebruik van een fiets en van bijzondere vergoedingen

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 Wet van 25 april 2007 met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector (BS 11 mei 2007) Nieuw perequatiemechanisme Nieuw

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport

Omzendbrief. Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Omzendbrief Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 23 11 - Fax (02)553 23 05 Aan de personeelsleden

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

De rechtspositie van het gemeentepersoneel Het salaris, de functionele loopbaan en de geldelijke anciënniteit

De rechtspositie van het gemeentepersoneel Het salaris, de functionele loopbaan en de geldelijke anciënniteit De rechtspositie van het gemeentepersoneel Het salaris, de functionele loopbaan en de geldelijke anciënniteit In de reeks De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden verschillende elementen

Nadere informatie

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Een aanvullend vakantiegeld... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 (64.902)... 2 Overlonen... 4 Collectieve

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4 Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

REGLEMENT KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER

REGLEMENT KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR REGLEMENT KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Voorwerp 1 Dit reglement stelt de modaliteiten vast waaronder personeelsleden

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT.

GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT. 1 GEMEENTEBESTUUR VAN OUDERGEM. SECRETARIAAT. GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Onderhavig reglement is alleen

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.2 : Begrafenisvergoeding Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke grondslagen 2 Toepassingsgebied 3 Begunstigden 4

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld. Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld. Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 1.1 Rechthebbenden 2 Definities 2.1 Volledige prestaties

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

MEDEDELING M.10.014 VAKANTIEGELD. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL. Geachte

MEDEDELING M.10.014 VAKANTIEGELD. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL. Geachte Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.10.014 BRUSSEL, 2010-05-19 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

- 97 - HOOFDSTUK VIII. LONEN. Het basisloon van de havenarbeider is het loon van de dagshift van de beroepscategorie "algemeen werk".

- 97 - HOOFDSTUK VIII. LONEN. Het basisloon van de havenarbeider is het loon van de dagshift van de beroepscategorie algemeen werk. - 97 - HOOFDSTUK VIII. LONEN Artikel 541 Het basisloon van de havenarbeider is het loon van de dagshift van de beroepscategorie "algemeen werk". Artikel 542 De basislonen zijn gebonden aan een schaal van

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN NIVEAU B 1. STATUUT De functie van deskundige openbare werken (niveau B) is een statutaire functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van de Stad Gent

Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van de Stad Gent Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2014 Bekendgemaakt op 23 december 2014 Inhoudstafel Titel I. Doel, definities

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 15:1:22, artikel 15:1:23, artikel 15:1:23:1, artikel 15:1:26 en artikel 17:1:6:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004,

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve:

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve: Vlaamse overheid -97' 4 Omzendbrief DVO/BZ/P&0/2009/10 Aan de personeelsleden van de diensten van de ~laamse overheid Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en'de Vlaamse minister

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie Gerechtelijk Wetboek HOOFDSTUK Vquater De gerechtelijke stage Art. 259octies. 1. De Koning

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN (artikel 67 van het Statuut en artikel 3 van bijlage VII) INFORMATIENOTA 1. WIE HEEFT RECHT OP EEN SCHOOLTOELAGE? Schooltoelage "A" (kleuteronderwijs): Deze schooltoelage

Nadere informatie

Betonindustrie. Stuk-, premie of rendementswerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009 (97.024)... 11

Betonindustrie. Stuk-, premie of rendementswerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009 (97.024)... 11 Paritair comité voor het cementbedrijf 1060200 Betonindustrie Stuk-, premie of rendementswerk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009 (97.024)... 2 Ploegenarbeid en verschoven uurroosters...

Nadere informatie

Het vaststellen van de regeling dienstreizen en verblijfkosten RUD Drenthe

Het vaststellen van de regeling dienstreizen en verblijfkosten RUD Drenthe Agendapuntvoor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering 30 maart 2015 Datum: 23 februari 2015 Opsteller: R.G.J. Derksen (I \ Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe I Onderwerp 1*

Nadere informatie

1060100 Cementfabrieken

1060100 Cementfabrieken Paritair comité voor het cementbedrijf 1060100 Cementfabrieken Driemaandelijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Maaltijdcheques... 4 Eenmalige ecocheque... 5 Geschenkencheque... 5 Kosten eigen aan de

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3)

SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3) SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3) 1. STATUUT De functie van redder (niveau D, graad D1-D3) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een werfreserve aangelegd

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Tussen de ondergetekenden: De werkgever: Vertegenwoordigd door zijn wettelijk gevolmachtigde, en De persoonlijke assistent: Rijksregisternummer: Geboortedatum:

Nadere informatie

Versie 11-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel

Versie 11-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel Versie 11-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VI Tegemoetkoming in de vervoerskosten Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Het gebruik van het openbaar vervoer 2.1 Algemeen 2.2 Principe

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET VERVOER VAN DE WERKNEMERS -------------------- Gelet op de wet

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds Reglement Vakantiefonds Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Vakantiefonds: Stichting: Bestuur: Collectieve Arbeidsovereenkomst: Werkgever: Werknemer: Vakantiejaar: Vakantierechten:

Nadere informatie

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15 2010000 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 2 Overloon zondagarbeid...

Nadere informatie

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007);

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007); Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

SECTORALE SOCIALE VOORWAARDEN VOOR WERKNEMERS VAN DE TAXI- EN VVB- SECTOR

SECTORALE SOCIALE VOORWAARDEN VOOR WERKNEMERS VAN DE TAXI- EN VVB- SECTOR 09/12/2014 SOCIAAL FONDS VOOR DE TAXIBEDRIJVEN EN DIENSTEN VOOR VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR SECTORALE SOCIALE VOORWAARDEN VOOR WERKNEMERS VAN DE TAXI- EN VVB- SECTOR Metrologielaan 8, 1130 Brussel

Nadere informatie

1 Wettelijke bepalingen

1 Wettelijke bepalingen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.3 : Vergoeding voor het gebruik van de fiets Inhoudstafel 1 Wettelijke bepalingen 1.1 Toepassingsveld 1.2 Voorstelling

Nadere informatie

\ Vlaamse \ Regering

\ Vlaamse \ Regering \ Vlaamse \ Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit

Nadere informatie

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers 1. Fase 0: Herplaatsing in (+/-) dezelfde functie 1.1 Weerslag op de loonschaal, de gecertificeerde opleiding en

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

SAC bijlage 16 GECOÖRDINEERD PROTOCOL M.B.T. DE TEWERKSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN BIJ DE VRT

SAC bijlage 16 GECOÖRDINEERD PROTOCOL M.B.T. DE TEWERKSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN BIJ DE VRT SAC bijlage 16 GECOÖRDINEERD PROTOCOL M.B.T. DE TEWERKSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN BIJ DE VRT 1. Algemeen principe Voor de invulling van haar structurele opdrachten werft de VRT in principe medewerkers

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie