GELDELIJK STATUUT VOOR HET HAVENBEDRIJF GENT agh

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GELDELIJK STATUUT VOOR HET HAVENBEDRIJF GENT agh"

Transcriptie

1 GELDELIJK STATUUT VOOR HET HAVENBEDRIJF GENT agh 1 Toepassingsgebied Algemene bepalingen Vaststelling en toekenningsvoorwaarden van de weddeschalen Vaststelling van de jaarwedde In aanmerking komende diensten Aard van de diensten Duur van de diensttijd In aanmerking komende diensten voor wat betreft de weddenschaal en de schaalanciënniteit Berekening van de geldelijke anciënniteit en van de wedde Uitbetaling van de wedde Terugbetaling van de kosten Algemene bepalingen Vormingskosten Reis-, verblijf- en verplaatsingskosten Reiskosten i.v.m. dienstopdrachten Verblijfkosten Vervoerkosten tussen woon- en werkplaats Toelagen en vergoedingen Algemene bepalingen Bijzondere dienstprestaties bij de uitoefening van de toegewezen functie Pre-Kelchtermans Overwerk Onverwachte oproep Nachtwerk Werk op zater-, zon- en feestdagen Wachtdienst ten huize Toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk Toelagen voor bijkomende opdrachten van bestendige aard Andere vergoedingen en tegemoetkomingen Variabele verloning directie Toepassingsgebied Grootte van de variabele verloning Bepaling van de doelstellingen Beoordeling van de doelstellingen Bepaling van de variabele verloning Uitbetaling van de variabele verloning Vertrouwelijkheid De bezoldiging in de administratieve standen Algemene bepaling Dienstactiviteit Disponibiliteit wegens arbeidsongeschiktheid... 33

2 12.4 Disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst Non-activiteit Bijlage 1: weddenschalen van de administratieve en technische graden Bijlage Inschaling Inschaling Bijlage Weddenschalen pre-kelchtermans Weddenschalen Kelchtermans Bijlage Transitoire en afgeschafte graden Bijlage Indexevolutie Bijlage Modaliteiten voor het toekennen van een getrouwheidspremie bij 15, 25 en 35 jaar dienst Wie komt in aanmerking? Hoeveel bedraagt de premie? Wanneer wordt de premie uitbetaald? Bijlage Reglement op de toekenning van maaltijdcheques bij het Havenbedrijf Gent agh

3 1 Toepassingsgebied Alle personeelsleden van het Havenbedrijf Gent agh worden gevat door dit statuut. Dit statuut beschrijft de geldelijke status van elk personeelslid, ongeacht of dit personeelslid contractueel dan wel statutair is, ongeacht of het personeelslid een weddenschaal pre-kelchtermans heeft, een weddenschaal Kelchtermans of een weddenschaal Havenbedrijf. Wie niet is ingeschaald in de weddenschalen Havenbedrijf behoudt het recht dit op een door hen gekozen en voor hen gunstig tijdstip te doen. De overstap gaat in met de weddenrun van de maand volgend op de aanvraag. 2 Algemene bepalingen Voor de toepassing van dit statuut moet worden verstaan onder: statutaire personeelsleden: de personeelsleden die bij eenzijdige beslissing van de bevoegde overheid zijn benoemd, hetzij op proef, hetzij vastbenoemd contractuele personeelsleden: de personeelsleden die met een contract bij het Havenbedrijf Gent agh werden aangesteld op basis van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten schaalanciënniteit: de anciënniteit verworven in de weddenschalen van de functionele loopbaan geldelijke anciënniteit: de anciënniteit die het personeelslid totaliseert in zijn of haar weddenschaal dienstanciënniteit: de anciënniteit verworven in dienst van het stadsbestuur en het Havenbedrijf Gent agh als statutair of contractueel personeelslid; werkelijke dienst: elke dienst die door het personeelslid wordt verricht zolang het zich in een administratieve toestand bevindt op grond waarvan het, krachtens zijn/haar rechtspositie, zijn/haar activiteitswedde of, bij ontstentenis daarvan, het recht op bevordering tot een hogere wedde behoudt; volledige prestaties: de prestaties waarvan de uurregeling een normale beroepsactiviteit volkomen in beslag neemt; dienst van de federale Staat, de Europese Gemeenschap of de Europese Unie, een Lidstaat van de Europese Gemeenschap, de gemeenschappen, de gewesten elke niet-rechtspersoonlijke dienst ressorterende onder de wetgevende, de uitvoerende of de rechterlijke macht; dienst van Afrika: elke niet-rechtspersoonlijke dienst ressorterende onder het gouvernement van Belgisch Congo of het gouvernement van Ruanda-Urundi; 3

4 dienst in het onderwijs: elke dienst in instellingen voor gesubsidieerd onderwijs, gesubsidieerde diensten voor school- en beroepsoriëntering en psycho-medisch-sociale centra; andere openbare diensten: a. elke rechtspersoonlijke dienst die onder de uitvoerende macht ressorteert; b. elke rechtspersoonlijke dienst die onder het gouvernement van Belgisch Congo of het gouvernement van Ruanda-Urundi ressorteerde; c. elke andere instelling naar Belgisch recht die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang en in wier oprichting of bijzondere leiding het overwicht van de openbare overheid tot uiting komt, alsmede elke andere instelling naar koloniaal recht, die aan dezelfde voorwaarden beantwoordde; d. elke dienst die afhangt van een provincie, een gemeente, een vereniging van gemeenten, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een agglomeratie of die afhing van een federatie van gemeenten, alsook elke dienst die afhangt van een aan een provincie of gemeente ondergeschikte instelling. beroepsmilitairen: a. de beroepsofficieren, de officieren van het aanvullingskader en de hulpofficieren; b. de reserveofficieren die vrijwillige prestaties verrichten, met uitsluiting van de oefeningsprestaties; c. de beroepsonderofficieren, de tijdelijke onderofficieren en de onderofficieren van het aanvullingskader; d. de militairen met een lagere graad dan die van officieren, die dienen op grond van een dienstneming of van een wederdienstneming; e. de aalmoezeniers van het actieve kader en de reserve-aalmoezeniers, die in vredestijd in dienst worden gehouden om het tijdelijk kader van de aalmoezeniers te vormen. openbare dienst: dienst van de federale staat, de Europese Gemeenschap of de Europese Unie, een Lidstaat van de Europese Gemeenschap, de gemeenschappen, de gewesten, dienst van Afrika, andere openbare diensten, diensten als beroepsmilitair of dienst in het onderwijs; dienst: de zelfstandige entiteit zoals vermeld in het organogram van de personeelsformatie; feestdagen en niet wettelijke feestdagen: De feestdagen en niet-wettelijke feestdagen worden exhaustief opgesomd in het arbeidsreglement 3 Vaststelling en toekenningsvoorwaarden van de weddeschalen De jaarwedden van het personeel worden vastgesteld in weddenschalen bestaande uit: een minimumwedde; de weddentrappen die het resultaat zijn van de periodieke verhogingen; een maximumwedde. 2 De weddenschalen worden vastgesteld met inachtneming van de belangrijkheid van de ambtsopdrachten, de graad van verantwoordelijkheid en de vereiste algemene 4

5 en vakbekwaamheid en rekening houdend met de plaats die de personeelsleden in de hiërarchie van het Havenbedrijf Gent agh bekleden Elke weddenschaal wordt aangeduid met één van de letters A, B, C of D, die overeenstemmen met de niveaus. De weddenschalen van de niveaus A, B, C, en D worden gevolgd door een getal dat de rangorde aanduidt van de schalen die in het respectieve niveau kunnen toegekend worden. 2 Aan elke graad worden één tot drie weddenschalen verbonden. 3 De weddenschalen worden vastgesteld in bijlage 1 van dit statuut. 4 De uitgewerkte weddenschalen worden vastgesteld in bijlage 2 van dit statuut. Iedere weddenschaal wordt aangeduid met haar refertenummer en de minimum- en maximumwedde en het bedrag van de periodieke verhogingen. Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 december 1989 houdende koppeling van sommige uitgaven in de overheidssector aan een nieuwe spilindex zijn de weddenbedragen gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) De geldelijke anciënniteit neemt ten vroegste een aanvang op de leeftijd van 18 jaar. Wanneer de verjaardag van het personeelslid niet op de eerste van de maand valt, wordt de datum voor het bepalen van de leeftijd verschoven naar de eerste van de volgende maand. 4 Vaststelling van de jaarwedde Het directiecomité van het Havenbedrijf Gent agh stelt de individuele wedde van de personeelsleden vast De jaarwedde van elk personeelslid wordt vastgesteld in de schaal of in één van de schalen verbonden aan zijn graad zoals vermeld in de bijlagen 1 en 2 van dit statuut. Bij verminderde prestaties wordt de jaarwedde vastgesteld naar rata van de prestaties verbonden aan het ambt. De als bijlage 4 uitgewerkte weddenschalen worden verhoogd met een factor 1, Bij iedere wijziging in de bezoldigingsregeling van een graad wordt elke individuele wedde verbonden aan die graad, opnieuw vastgesteld alsof de nieuwe bezoldigingsregeling altijd had bestaan. Indien de opnieuw vastgestelde wedde lager is dan de wedde die het personeelslid in zijn graad genoot bij de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit, blijft het in die 5

6 graad zijn vroegere bezoldigingsregeling behouden totdat het, bij toepassing van de nieuwe regeling, een ten minste gelijke wedde bekomt. Bij een verandering van graad die geen bevordering inhoudt, geldt deze waarborg niet. Een bevordering dient te worden begrepen in de zin van de bepalingen opgesomd in het statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming. 5 In aanmerking komende diensten 5.1 Aard van de diensten Alle werkelijke diensten die het personeelslid in statutair of contractueel verband in het Havenbedrijf Gent agh en andere openbare diensten heeft verricht, komen voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit in aanmerking. 2. Komen eveneens in aanmerking voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit, de diensten met volledige prestaties andere dan die bedoeld in 1, op voorwaarde dat deze prestaties als nuttig kunnen worden beschouwd voor de uitoefening van het ambt. Bij graadverandering wordt het nut van de prestaties uit de privé-sector opnieuw onderzocht in functie van de nieuwe graad. 5.2 Duur van de diensttijd De in aanmerking komende diensten die overeenkomstig artikel met volledige prestaties werden verricht, worden voor honderd procent meegerekend. De in aanmerking komende diensten die overeenkomstig artikel 9 in een ambt met onvolledige prestaties werden verricht in de overheidssector worden onder dezelfde voorwaarden als de in vorige alinea bedoelde diensten meegerekend, doch naar rato van het aantal jaren dat zij zouden vertegenwoordigen indien zij zouden zijn verricht in een ambt met volledige prestaties. De periode van de prestaties wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller het werkelijke aantal wekelijkse arbeidsprestaties is en de noemer het aantal wekelijkse arbeidsprestaties welke met volledige arbeidsprestaties overeenkomen De duur van de in aanmerking komende diensten die het personeelslid in het onderwijs als ad interim of als tijdelijke heeft verricht, wordt door de raad van bestuur vastgesteld aan de hand van het attest afgegeven door de bevoegde autoriteiten. De op dit attest vermelde volledige prestaties, waarvoor de betaling in 10den gebeurde, en die per schooljaar geen volledig jaar werkelijke diensten vertegenwoordigen, worden per dag samengeteld. Het totale aantal aldus gewerkte dagen met volledige prestaties wordt vermenigvuldigd met 1,2. Het totaal van de rekenkundige bewerking wordt vervolgens gedeeld door 30. Het bekomen product geeft het aantal in aanmerking te nemen maanden, met de rest wordt geen rekening gehouden. De op hetzelfde attest vermelde volledige prestaties, die bewijzen dat het personeelslid een volledig schooljaar heeft gewerkt, gelden voor een totaal van 300 dagen en leveren één jaar in aanmerking te nemen diensten op. 6

7 De in aanmerking komende diensten worden berekend per kalendermaand. De diensten die geen volle maand bestrijken, worden niet meegerekend. De duur van de in aanmerking komende diensten die in twee of meer gelijktijdig uitgeoefende ambten werden verricht, mag nooit de duur overschrijden van de diensten die tijdens dezelfde periode in eenzelfde ambt met volledige arbeidsprestaties zouden zijn verricht. 6 In aanmerking komende diensten voor wat betreft de weddenschaal en de schaalanciënniteit De reeds verworven schaalanciënniteit bij de Stad Gent in eenzelfde of in een ander statuut of bij een ander openbaar bestuur in eenzelfde schaal als de huidige blijft behouden. De personeelsleden hebben de mogelijkheid hun vroegere weddenschaal, verworven bij de stad Gent of verworven bij een ander openbaar bestuur, te behouden indien deze voordeliger is dan de huidige en betrekking heeft op een gelijke of gelijkwaardige graad. 7 Berekening van de geldelijke anciënniteit en van de wedde Een personeelslid geniet de wedde die overeenstemt met zijn geldelijke anciënniteit. 2. De deeltijdse personeelsleden krijgen de periodieke verhogingen naar rata van de duur van de prestaties zoals zij zouden zijn verricht in een ambt met voltijdse prestaties. De periode van de prestaties wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller het werkelijk aantal wekelijkse arbeidsprestaties is en de noemer het aantal wekelijkse arbeidsprestaties die met volledige arbeidsprestaties overeenkomen. 3. Het personeelslid dat bevorderd is, bekomt in zijn/haar nieuwe graad nooit een lagere wedde dan die het in zijn/haar vorige graad zou genoten hebben. 4. Bij niveau-overschrijdende bevorderingen wordt een minimale weddenverhoging gegarandeerd t.o.v. de wedde die betrokkene in zijn/haar vorige graad zou genoten hebben. De minimale jaarlijkse weddenverhoging bedraagt: voor overgang naar niveau C; 743,69 voor overgang naar niveau B; 991,58 voor overgang naar niveau A. 8 Uitbetaling van de wedde De maandwedde volgt het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. 7

8 Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 december 1989 houdende koppeling van sommige uitgaven in de overheidssector aan een nieuwe spilindex wordt de wedde aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) gekoppeld De wedde van het in statutair verband benoemd personeel wordt maandelijks en vooruit betaald. Contractuele personeelsleden worden na vervallen termijn betaald. Contractuele arbeiders kunnen op schriftelijk verzoek tweewekelijks en na vervallen termijn worden betaald. 2. De maandwedde is gelijk aan één twaalfde van de jaarwedde. 3. De wedde gaat in op de datum van de indiensttreding. Wanneer de indiensttreding in de loop van de maand geschiedt, krijgt het personeelslid voor die maand het gedeelte van de maandwedde dat volgens de berekeningswijze van 4 verschuldigd is. Bij overlijden of oppensioenstelling, op een andere datum dan de eerste van de maand, wordt de wedde van de lopende maand niet teruggevorderd. 4. Wanneer de maandwedde niet volledig verschuldigd is, wordt het bedrag van de wedde bepaald aan de hand van de volgende bewerking : a) het aantal kalenderdagen die recht geven op wedde is kleiner dan of gelijk aan 15 : * per kalenderdag die recht geeft op wedde, wordt 1/30 ste van de maandwedde uitbetaald. 20 het aantal kalenderdagen die recht geven op wedde is groter dan 15 : * per kalenderdag die geen recht geeft op wedde, wordt 1/30 ste van de maandwedde afgetrokken. 5. De maandwedde van het personeelslid dat zijn/haar ambt deeltijds uitoefent, wordt vastgesteld pro rata de geleverde prestaties ten aanzien van een voltijdse betrekking Behoudens de wettelijke of de in dit statuut vermelde uitzonderingen, is het uurloon gelijk aan 1/1976 ste van de jaarwedde In het kader van de functionele loopbaan wordt de volgende weddenschaal toegekend, met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op het voldoen aan de voorwaarden zoals voorzien in het statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming. 9 Terugbetaling van de kosten 9.1 Algemene bepalingen Bewezen kosten, gemaakt bij de uitoefening van het ambt, worden terugbetaald. 8

9 Ingeval een personeelslid op grond van een functionele noodzakelijkheid, verplicht wordt een telecommunicatieaansluiting te nemen, neemt het Havenbedrijf Gent agh de telefoonkosten ten laste overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de raad van bestuur. 9.2 Vormingskosten De kostprijs van de vorming die kadert in de functionele loopbaan, de hiërarchische loopbaan, of de vorming die het directiecomité zelf oplegt, wordt door het Havenbedrijf Gent agh volledig ten laste genomen. 2. De personeelsleden die met instemming van het directiecomité vorming, studiedagen of reizen,.. volgen, zullen de kosten terugbetaald krijgen. Deze kosten kunnen evenwel worden teruggevorderd overeenkomstig de modaliteiten die door het directiecomité worden bepaald. Onder kosten moet worden verstaan : de inschrijvingskosten; de kostprijs van de syllabus, indien die niet in de inschrijvingskosten is begrepen; de verplaatsingskosten indien de plaats van de vorming zich op meer dan 5 km van de werkplaats bevindt; de verblijfkosten. 9.3 Reis-, verblijf- en verplaatsingskosten Reiskosten i.v.m. dienstopdrachten Aan de personeelsleden wordt een vergoeding toegekend wegens reiskosten voor dienstopdrachten, onder de hierna bepaalde voorwaarden Voor elke verplaatsing binnen de rijks- maar buiten de stadsgrenzen is een voorafgaande toelating vereist van de bevoegde dienstchef. De dienstchefs zullen van hun gebeurlijke verplaatsingen vooraf het directiecomité van het Havenbedrijf Gent agh in kennis stellen. Verplaatsingen buiten de rijksgrenzen dienen het voorwerp uit te maken van een voorafgaande machtiging vanwege het directiecomité indien de reiskosten de niet overschrijden. Elke buitenlandse reis waarvan de raming de per personeelslid overschrijdt dient het voorwerp uit te maken van een voorafgaande machtiging vanwege de raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent agh Alle personeelsleden van het Havenbedrijf Gent agh zijn gerechtigd om in eerste klasse te reizen. De kosten voor het gebruik van het gemeenschappelijk vervoer voor 9

10 de dienstreizen worden aan de betrokken personeelsleden terugbetaald, volgens de modaliteiten vastgesteld door het directiecomité Bij vervoer van vertrouwelijke of waardevolle bescheiden kunnen de kosten van taxiritten worden terugbetaald, mits de betrokkenen de noodzakelijkheid van het gebruik van dit vervoermiddel verantwoorden. In het belang van de dienst kunnen sommige personeelsleden ook worden gemachtigd gebruik te maken van een persoonlijk vervoermiddel onder de voorwaarden die hierna worden bepaald Van welk gemeenschappelijk vervoermiddel ook wordt gebruik gemaakt, alleen de werkelijke kosten van de dienstreis komen in aanmerking voor terugbetaling, en zulks op basis van de officiële of algemeen bekende tarieven, of volgens het geval op overlegging van een waarheidsgetrouw betuigde verklaring. De verplaatsingskosten tussen woon- en werkplaats worden hierbij in geen geval in aanmerking genomen. Wanneer bij uitzondering, de betrokkene niet in staat is geweest om gebruik te maken van de gemeenschappelijke vervoermiddelen, kan mits voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van de dienstchef het betrokken personeelslid ook met eigen vervoermiddelen instaan voor zijn/haar verplaatsing. Het kan in dat geval aanspraak maken op een vergoeding zoals omschreven in artikel en De toelatingen om, in het belang van de dienst, bestendig gebruik te maken van een eigen gemotoriseerd vervoermiddel moeten het voorwerp zijn van een beslissing van het directiecomité van het Havenbedrijf Gent agh. Bedoelde toelatingen zijn slechts geldig tot 31 december van ieder jaar en kunnen slechts worden verstrekt wanneer een reisregister gehouden wordt. Het toelatingsbesluit moet eveneens het maximum aantal kilometers bepalen waarvoor de toelating geldt Alle personeelsleden, die in het belang van de dienst, bestendig gebruik maken van hun eigen gemotoriseerd voertuig, hebben recht op een forfaitaire kilometervergoeding, waarvan het bedrag wordt vastgesteld conform de regelgeving genomen in uitvoering van het K.B. d.d. 18 januari 1965 tot algemene regeling inzake reiskosten. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast op 1 juli De vergoedingen waarvan sprake in artikel zal slechts worden uitgekeerd op overlegging van een verklaring op erewoord, gestaafd door een omstandige opgave van het aantal voor de dienst afgelegde kilometers. De verklaringen op erewoord die betrekking hebben op het gebruik van de eigen wagen, dienen vergezeld te zijn van het voorgeschreven reisregister. 10

11 9.3.2 Verblijfkosten Aan de personeelsleden wordt een vergoeding wegens verblijfkosten toegekend, onder de voorwaarden zoals hierna bepaald. Onverminderd de eventuele toepassing van tuchtstraffen kan de verblijfsvergoeding worden geweigerd indien wordt vastgesteld dat de gerechtigden misbruik maken van de rechten die hen behoudens de artikelen tot en met van dit statuut worden toegekend De personeelsleden die dienstreizen moeten maken binnen het rijk, hebben recht op de terugbetaling van hun verblijfkosten. Zij dienen een bewijs in op het secretariaat van de dienst. De dienstchef heeft het recht te oordelen over de opportuniteit van de uitgave. Wie in voorkomend geval geen bewijs kan voorleggen valt terug op de onderstaande dagelijkse forfaitaire bedragen: Reis per kalenderdag van meer dan 5 en minder van 8 uren en meer dan 8 uren forfait 5 10 De bedragen zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen. Reizen met een ononderbroken duur van meer dan 5 uren tot minder dan 8 uren, waarin het dertiende en het veertiende uur van de kalenderdag volledig begrepen zijn, kunnen aanleiding geven tot het toekennen van de vergoeding vastgelegd voor reizen van een duur van 8 uren en meer indien er kosten moeten gemaakt worden voor een eetmaal. Reizen met een overnachting geven recht op een forfait van 3.5 per overnachting voor diverse kosten. Hiervoor dient geen bewijs te worden geleverd. Dit dient om kleine gemaakte kosten zonder bewijsjes (fooien, toiletbezoek etc ) te vergoeden. Dit bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen Artikel is niet van toepassing wanneer het gaat om dienstreizen die geen verstoring van de normale diensturenregeling en werkvoorwaarden van de betrokken personeelsleden teweegbrengen De personeelsleden die opdracht krijgen tot dienstreizen buiten de rijksgrenzen, kunnen aanspraak maken op de terugbetaling van de werkelijk gedragen kosten, op overlegging van een verantwoordingsmemorie die gestaafd wordt door de passende bewijsstukken. Bij ontstentenis van een aanvaardbare verantwoording kunnen de belanghebbenden enkel aanspraak maken op de forfaitaire vergoedingen die gelden voor de dienstreizen binnen de rijksgrenzen. De vergoeding wegens verblijfkosten ter gelegenheid van een dienstreis buiten de rijksgrenzen mag in haar geheel, samen met de reiskosten, per personeelslid niet te boven gaan. De gevallen waarbij dit bedrag ontoereikend mocht blijken te zijn, 11

12 dienen telkens door een afzonderlijk besluit van de raad van bestuur te worden geregeld. Elke directeur kan alle verplaatsingen door personeelsleden van zijn directie naar buurlanden van België (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) beoordelen en desgevallend goedkeuren, voor zover de reis- en verblijfkosten die eraan verbonden zijn per persoon minder zijn dan of gelijk zijn aan 500 met dien verstande dat bedoelde kosten per dienst opgenomen worden in de gebruikelijke onkostendeclaratie. De directeur-generaal kan verplaatsingen door directeurs naar buurlanden van België (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) goedkeuren, voor zover de reis- en verblijfkosten die eraan verbonden zijn per persoon minder zijn dan of gelijk zijn aan 500 met dien verstande dat bedoelde kosten per dienst opgenomen worden in de gebruikelijke onkostendeclaratie. De directeur-generaal kan zelf zijn verplaatsingen naar buurlanden van België (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) goedkeuren voor zover de reis- en verblijfkosten die eraan verbonden zijn minder zijn dan of gelijk aan 500 mits tegenhandtekening door de adjunct-directeur-generaal of bij ontstentenis door de oudste in rang zijnde directeur met dien verstande dat bedoelde kosten per dienst opgenomen worden in de gebruikelijke onkostendeclaratie. Verplaatsingen naar de provincie Zeeland (Nederland) die gebeuren in het kader van de maritieme toegang tot de haven van Gent, vallen niet onder deze regeling en worden beschouwd als verplaatsingen in het binnenland. Dit omwille van de frequentie van voorkomen en de nood om direct te kunnen reageren bij onverwachte gebeurtenissen Vervoerkosten tussen woon- en werkplaats Met ingang van 01 april 2002 wordt de kostprijs van een los vervoerbewijs van het openbaar vervoer volledig ten laste genomen door het Havenbedrijf Gent agh Teneinde een tegemoetkoming te kunnen bekomen dient u volgende richtlijnen in acht te nemen: u dient aan het Havenbedrijf Gent agh, in casu de personeelsdienst, uw originele vervoerbewijzen, afgeleverd door de gemeenschappelijke vervoerondernemingen te overhandigen, geniet aan het standaardformulier Dienstfactuur voor tegemoetkoming in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer bij het gebruiken van de bus of de fiets Het formulier dient te worden ondertekend door uzelf en uw hiërarchische meerdere; om misbruik te vermijden worden abonnementen niet terugbetaald; een omnipas kan immers ook buiten de werkuren en in meerdere Vlaamse provincies worden gebruikt; het gebeurlijke supplement eerste klasse blijft ten laste van het personeelslid 2. Aan de personeelsleden van het Havenbedrijf Gent agh die met een fiets (of fiets met trapondersteuning) naar het werk komen wordt, een tegemoetkoming verleend van 0,20 per kilometer, zonder kilometerbeperking, voor de effectieve afstand woon-werkplaats. De terugbetaling wordt per dag in elk geval begrensd tot twee verplaatsingen van huis naar werk, of omgekeerd. Het bedrag is gekoppeld aan de coëfficient zoals bepaald in artikel 178 3, 2 van het wetboek van de inkomstenbelastingen

13 10 Toelagen en vergoedingen 10.1 Algemene bepalingen Naast de vergoedingen en toelagen zoals haard- en standplaatstoelage, kinderbijslag, vakantiegeld, worden aan de personeelsleden van het Havenbedrijf Gent agh ook nog vergoedingen en toelagen toegekend zoals opgenomen in onderstaande afdelingen. Deze vergoedingen zijn slechts verschuldigd indien de prestaties die tot een vergoeding of toelage leiden werkelijk geleverd werden, behoudens in de gevallen waarin bepaald wordt dat het recht op vergoeding slechts vervalt vanaf de dertigste dag in een periode van ononderbroken afwezigheid van dertig of meer dagen en mits inachtname van de bepalingen van artikel van dit statuut. De vergoedingen en toelagen zijn gekoppeld aan het indexcijfer 138,01 (basis 1981) en ondergaan de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 en latere aanpassingen in dezelfde mate en volgens dezelfde modaliteiten als de wedde De haard- of standplaatstoelagen, het vakantiegeld en de vergoedingen en toelagen kunnen aan de personeelsleden die hun ambt deeltijds uitoefenen, slechts worden toegekend pro rata de geleverde prestaties t.a.v. een voltijdse betrekking Onder jaarlijkse brutobezoldiging wordt verstaan de verworven jaarwedde, vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage en, in voorkomend geval met de toelage voor de uitoefening van een hogere functie Bijzondere dienstprestaties bij de uitoefening van de toegewezen functie Pre-Kelchtermans Personeelsleden, die nog niet in het plan Kelchtermans zijn ingestapt worden vergoed voor hun bijzondere prestaties zoals hierna vermeld. Voor bijzondere prestaties overdag krijgen zij verlet voor het aantal gepresteerde overuren + 50% in verlet van het aantal gepresteerde overuren. Voor bijzondere prestaties s nachts (20u-06u) krijgen zij verlet voor het aantal gepresteerde uren + 75% van het uurloon per uur gepresteerd nachtwerk; 100% van het uurloon per uur gepresteerd nachtwerk als het nachtwerk onvoorzien is De hiernavolgende bepalingen zijn niet van toepassing op de personeelsleden bekleed met een graad van minstens niveau A. De bepalingen zijn evenmin van toepassing op personeelsleden die, wegens de aard van hun ambt, andere compenserende voordelen voor bijzondere dienstprestaties genieten zoals verlof. 13

14 Overwerk Als overwerk wordt beschouwd de prestaties die uitgaan boven de grenzen van de normale wekelijkse arbeidsduur. Die weekgrenzen worden bepaald door de specifieke dienstregeling van de uitgeoefende bediening. Voor de personeelsleden die op een volledige en bestendige wijze tewerkgesteld zijn, verloopt bedoelde dienstregeling steeds volgens een vastgelegde cyclus die een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren waarborgt. 2. De gewettigde afwezigheid van een personeelslid op een tijdstip waarop het normaliter dienstprestaties zou dienen te leveren volgens de hem toegewezen dienstregeling, heeft geen invloed op de in zijn geval geldende weekgrenzen. 3. Wat betreft de personeelsleden die op een onvolledige en bestendige wijze tewerkgesteld zijn, geven de bijkomende prestaties die begrepen zijn tussen enerzijds het aantal uren prestaties per week waartoe bedoelde personeelsleden normaal gehouden zijn en anderzijds eerdergenoemde gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren, enkel recht op een vergoeding gelijk aan het normale uurloon, zonder meer, onverminderd eventuele vergoedingen waarop betrokkenen recht hebben op grond van andere bepalingen. Voor het overwerk dat gepresteerd wordt boven de weekgrenzen die gelden voor het personeel dat op een volledige en bestendige wijze tewerkgesteld is, is dezelfde regeling van kracht als die welke geldt voor laatstgenoemd personeel. 4. De personeelsleden die op een volledige en bestendige wijze tewerkgesteld zijn genieten een bezoldigde inhaalrusttijd gelijk aan het aantal gepresteerde uren overwerk. Bovendien maken de personeelsleden aanspraak op een toelage van 50 % van het uurloon per uur gepresteerd overwerk. 5. Wanneer de bijkomende prestaties zich situeren tussen 20 uur en 6 uur wordt eveneens een bijkomende toelage van 50 % van het uurloon per uur gepresteerd werk voorzien. Deze bepaling geldt niet voor de personeelsleden die in ploegen werken. 6. Overwerk op zon- en feestdagen ( wettelijke en niet-wettelijke) bij personeelsleden, geeft recht op: a) een bezoldigde inhaalrusttijd gelijk aan het aantal gepresteerde uren; b) een vergoeding gelijk aan het uurloon; c) laatstgenoemde vergoeding wordt op 150 % gebracht voor nachtwerk op bedoelde dagen. In dit geval vervalt de vergoeding voor nachtwerk waarvan sprake onder artikel Alle personeelsleden hebben recht op een etensrantsoen ter waarde van 5,00 Het bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen indien zij, bij onvoorzien overwerk, minimum twee uur dienen over te werken. Indien het door de aard en/of de plaats van het werk niet mogelijk is een etensrantsoen te verstrekken, wordt aan het personeel toegestaan om in de onmiddellijke omgeving van de werkplaats zelf eten aan te kopen of te bestellen, waarvan de kostprijs op voorlegging van een kasticket of elk ander door de thesauriebeheerder van het Havenbedrijf Gent AGH aanvaardbaar bewijsstuk tot een maximumbedrag van 5,00 zal worden terugbetaald. Het bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen 14