Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses"

Transcriptie

1 Jaarverslag 212

2 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen 19 Financiële kengetallen 2 Geconsolideerde balans per 31 december 212 voor resultaatbestemming 22 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Algemene toelichting 28 Projecten 3 Toelichting op de geconsolideerde balans 38 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 4 Enkelvoudige balans per 31 december 212 voor resultaatbestemming 42 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans 49 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 52 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 54 Projecten

3 Oranjetoren Veenendaal 4 5 Voorwoord De economische crisis in Nederland duurt voort, waardoor de markt in 212 verder is verslechterd. Zeker de bouwsector wordt hard geraakt. De verkoop van nieuwbouwwoningen kwam vrijwel tot stilstand. Mede daardoor heeft de bouwsector met een verder dalende nieuwbouwproductie te maken. Als gevolg daarvan is er nog steeds overcapaciteit in de markt, waardoor de bouwprijzen (onverantwoord) laag blijven en de marges (te) klein zijn. Ondanks de krimpende markt heeft KlokGroep haar omzet in 212 vergroot en haar financiële positie versterkt. KlokGroep heeft in 212 tegen de trend in wél een hogere productie kunnen realiseren, mede door afzet aan (institutionele) beleggers en corporaties. Dit betekent niet dat wij geen last ondervinden van de slechte economische omstandigheden. KlokGroep heeft recentelijk haar organisatie middels reorganisaties, bezuinigingen, maar ook investeringen aangepast aan de gewijzigde marktomstandigheden. De verkoopprijzen van woningen daalden en ook de marges stonden bij KlokGroep onder druk. Verdere afwaardering op grondposities waren gezien de lagere actuele marktwaarde opnieuw noodzakelijk. Positieve resultaten op enkele goede ontwikkelingsprojecten zorgden ervoor dat het verlies in de ontwikkelingsdivisie relatief beperkt bleef. KlokBouw realiseert haar productie voornamelijk via haar opgebouwde netwerk en is nauwelijks afhankelijk van aanbestedingen. De bouwomzet bleef vrijwel gelijk aan 211, echter de brutomarge daalde aanzienlijk. Uiteindelijk heeft KlokBouw het jaar met een klein positief resultaat af kunnen sluiten. Vertrouwen in de toekomst We zien blijvende veranderingen in de markt. Zo is de woningmarkt veel meer kopersgericht, waarbij wij zelf - in plaats van de makelaar - steeds vaker direct contact hebben met potentiële kopers. Verder constateren wij dat opdrachtgevers in toenemende mate volledige vraagstukken, inclusief de bijbehorende verplichtingen en risico s neerleggen bij ons. Dit biedt ook kansen voor de langere termijn. In de loop van 212 heeft KlokGroep middels Operatie Koers haar vizier gericht op de toekomst. Maatregelen zijn getroffen om KlokGroep sterk door de crisis heen te loodsen en klaar te zijn voor de nieuwe markt als deze weer aantrekt. Met de opzet van de afdeling KlokGroep Integrale Projecten en de recent opgerichte nieuwe entiteit KlokWonen zijn wij ervan overtuigd klaar te zijn voor de toekomst en de markt goed te kunnen bedienen. Daarnaast onderzoeken wij mogelijkheden om onze bedrijfsvoering in het buitenland uit te breiden om zo minder afhankelijk te worden van de Nederlandse markt. Door de getroffen maatregelen houdt KlokGroep een onveranderd sterke solvabiliteits- en liquiditeitspositie en is ze een betrouwbare partner in deze krimpende markt. Wij investeren in nieuwe, duurzame technieken en organisatieaanpassingen om ons te kunnen onderscheiden in de veranderende markt. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

4 Verpleeghuis Irene Groesbeek 6 7 Algemeen Nederland zit midden in een economi- woningproductie ten opzichte van voor ondernemingen forse reorganisaties Alleen dan kun je je blijven onderschei- Door de aangescherpte normering voor woningen middels het oprichten van sche crisis. Met name de woningmarkt de crisis 33% lager! De publicatie van door. Sinds de start van de crisis zijn den in de krimpende markt. Indien de hypotheekverstrekking is de leen- KlokWonen verder geoptimaliseerd. wordt hard geraakt. Prijzen dalen en het het EIB laat verder zien dat de prijzen volgens de rapportage van het EIB meer mogelijk wordt op voorhand de afzet capaciteit voor de potentiële koper Zo kunnen wij nog sneller en flexibeler aantal transacties is de afgelopen jaren van koopwoningen al met 16% zijn dan 5. arbeidsplaatsen verloren van plannen voor een deel zeker gesteld beperkt. Woningen in een duurder aan kopers wensen tegemoet komen. drastisch afgenomen. Door gebrek aan gedaald, met name in 212 is de gegaan in de bouwsector. Desondanks middels contracten met beleggers en/of prijssegment worden daardoor voor een Een andere belangrijke trend die wij zien vertrouwen, de verminderde leencapaci- daling hard ingezet. blijft er een (forse) overcapaciteit in de corporaties. Hierbij moet opgemerkt steeds kleinere doelgroep bereikbaar. in de markt is dat opdrachtgevers steeds teit - door aanscherping van de normen markt door de vraaguitval. worden dat afzet aan corporaties Hier speelt ook nog de complicerende meer ontzorgd willen worden en steeds en regelgeving van de hypotheek- Een ander belangrijk beeld in de momenteel steeds lastiger wordt, factor dat potentiële kopers eerst hun meer verantwoordelijkheden en risico s verstrekkers - alsmede de onzekerheid publicatie van het EIB is de orderporte- Door de aanwezigheid van het zeer grote doordat corporaties als gevolg van eigen woning willen verkopen, alvorens bij de aannemer neerleggen. over de toekomstige fiscale regelgeving feuilles in de bouw. Waar voor de crisis aantal spelers in de bouw zijn capaciteits- onder andere de verhuurdersheffing een een nieuwe woning te kopen. Corporaties, zorginstellingen of andere is er vraaguitval op de woningmarkt. bouwbedrijven voor ca. 1 maanden denken en lage winstmarges aan de orde investeringsstop hebben ingevoerd. KlokGroep heeft recent middels een opdracht gevers leggen de integrale werk in portefeuille hadden, is dit van de dag. De nettomarges zijn - ook bij nieuwe campagne de KlokGroep- uitwerking van een vraagstelling met Het Economisch Instituut voor de Bouw momenteel maar voor ca. 5 maanden. de best presterende bedrijven - erg smal. Plannen dienen flexibel te zijn van opzet, inkoopgarantie onder de aandacht betrekking tot een bepaalde locatie neer (EIB) heeft op 31 januari jl. haar verwach- Met andere woorden: vooruitkijken De aanhoudende scherpe concurrentie zodat afhankelijk van de eventuele gebracht. Wij zien dat hierdoor meer bij KlokGroep. Het is aan KlokGroep om tingen voor de bouwproductie 213 e.v. wordt steeds moeilijker en de toekomst is hiervan een belangrijke oorzaak. verkoopscore, delen van het plan kunnen transacties van nieuwbouwwoningen een haalbaar plan uit te werken binnen gepubliceerd. Belangrijkste conclusies zijn onvoorspelbaarder. De crisis heeft deze tendensen versterkt. worden gerealiseerd, dan wel andere plaatsvinden. de door de opdrachtgever gestelde dat de bouwproductie in 212 met 7% De smalle marges maken het opvangen woningtypes kunnen worden ingezet. kaders. is gekrompen en dat ook voor 213 een Deze ontwikkelingen hebben ook effect van tegenvallers erg moeilijk. Het is belangrijk dat de indeling van de Met het BaseHome-concept levert krimp van nog eens 5% wordt verwacht. op het aantal faillissementen in de woningen en eventuele uitbreidingen KlokGroep relatief goedkope en ruime In Operatie Koers heeft KlokGroep Met name de nieuwbouw woningmarkt, bouwsector. In 21, 211 en 212 is Het voorafgaande is een korte om- snel kunnen worden aangepast aan de standaard rijwoningen en tweekappers. aangegeven te willen investeren in deze waar KlokGroep voornamelijk actief in is, het aantal faillissementen fors toegeno- schrijving van de marktomstandigheden vraag van potentiële kopers. Kopers wen- Dit concept wordt steeds verder ontwikkeling om opdrachtgevers te is zwaar getroffen. De woningverkopen men. Ook in de regio waar KlokGroep waarin KlokGroep momenteel opereert. sen zo veel mogelijk ruimte en kwaliteit door ontwikkeld en is al in diverse kunnen ontzorgen. KlokGroep heeft lopen nog verder terug. In de publicatie voornamelijk opereert gingen enkele Om als bedrijf het hoofd boven water te voor de laagste prijs. De woningtypes plannen uitgevoerd. In 213 hebben haar krachten gebundeld in de afdeling van het EIB wordt ook uitvoerig ingegaan gerenommeerde bouwers failliet. houden, wordt in onze ogen daadkracht worden momenteel afgestemd op wat wij de organisatie van ontwikkeling, KlokGroep Integrale Projecten (KGIP) die op de woningproductie. In totaal is de Daarnaast voeren de grote bouw- en aanpassingsvermogen gevraagd. financieel haalbaar is voor de koper. verkoop en bouw van grondgebonden per 1 januari 213 wordt aangestuurd

5 Wilgenhof Eindhoven 8 9 door een nieuw aangetrokken directeur met ruime ervaring in bouw en ontwikkeling. Ontwerp, ontwikkeling en bouw, eventueel met financiering en onderhoud wordt door deze afdeling ter hand genomen. Inmiddels zijn enkele grootschalige projecten in voorbereiding bij KGIP, die naar verwachting een belangrijke bijdrage zullen leveren voor de toekomstige bouwproductie. De projecten van KGIP vragen een lange voorbereidingstijd; de ontwerp-, ontwikkel- en bouwvoorbereidingsfase zijn immers geïntegreerd. Dit betekent dat deze afdeling niet op hele korte termijn bouwproductie oplevert, maar met name in 214 en 215 zal dit leiden tot productie, die naar verwachting in de toekomst verder zal worden uitgebreid. In 212 was de omzet ca. 12% hoger dan in het voorgaande jaar. Dit werd met name gerealiseerd door afzet aan enkele (institutionele) beleggers en corporaties, alsmede realisatie van enkele grote bouwprojecten voor zorginstellingen. De omzet voor KlokBouw stabiliseerde (na de groei in 211) op ca. 73,5 miljoen. De omzet voor de ontwikkelaars KlokOntwikkeling, Novaform en KlokGIB stegen. De marges staan daarentegen door de marktomstandigheden onder druk. Daarnaast heeft KlokGroep haar strategische voorraad grondposities opnieuw (met ca. 4,5 miljoen) afgewaardeerd naar lagere actuele marktwaarden, waardoor het ontwikkelingsresultaat van de groep negatief wordt beïnvloed. Positief is de omzet en resultaatontwikkeling van Novaform. Door enkele goede ontwikkelingstrajecten die in 212 zijn gerealiseerd heeft Novaform een belangrijke positieve bijdrage geleverd aan het groepsresultaat. Ook KlokBouw werd in de loop van 212 geconfronteerd met een dalende bouwproductie. Door de krimpende markt komen minder werken op de markt. KlokBouw koopt geen bouwproductie door ver onder kostprijs in te schrijven, iets wat wij concurrenten wel zien doen. Dit blijft de markt verstoren en houdt overcapaciteit in stand. KlokBouw kiest er voor om haar bezetting af te stemmen op de gevraagde capaciteit. Daarom waren wij genoodzaakt om in november 212 middels een reorganisatie afscheid te nemen van 18 vaste medewerkers binnen KlokGroep. Door enkele overheidsmaatregelen - met name de verhuurdersheffing - hebben diverse corporaties besloten nieuwbouwprojecten uit te stellen, dan wel af te blazen. Dit trof de order portefeuille van KlokBouw ook direct, waardoor de verwachte bouwproductie voor 213 afneemt en een tweede reorganisatieronde noodzakelijk bleek. Hierdoor is recentelijk voor nog eens 23 medewerkers ontslag aangevraagd. In overleg met de onder nemingsraad en de vakbonden is een sociaal plan vastgesteld. Rosa de Lima - zorgdeel Nijmegen Naast de reorganisatie heeft KlokGroep ook nog eens kritisch gekeken naar haar kostenstructuur. Waar mogelijk zijn bezuinigingen doorgevoerd in de (algemene) kosten. Het gaat hier met name over kosten met betrekking tot het wagenpark, ICT en inkoop van adviseurs. Voor 213 voorzien wij nauwelijks herstel in de markt. Wellicht dat de bodem geraakt zal worden c.q. de dalende trend kan worden omgebogen. Volledig herstel van de markt zal nog wel enkele jaren duren, maar wij zien zoals gezegd wel goede kansen voor KlokGroep. Wij blijven investeren in de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit zijn voor ons belangrijke dragers voor het succes in de toekomst. Wij voorzien voor 213 een lagere omzet; rond de 12 miljoen. Mede door de ingezette koers en de getroffen maatregelen verwachten wij 213 met een klein positief resultaat af te kunnen sluiten.

6 1 11 Duurzaamheid en De Engelenhof Herwijnen Personeel en Kapel Dekkerswald Groesbeek maatschappelijk organisatie verantwoord ondernemen In 212 heeft KlokGroep haar bijdrage Het full-service renovatieconcept bijvoorbeeld nagedacht over de routes Zoals genoemd dient de organisatie te woningen realiseren. Optimaliseren en vaklieden zien toe op de kwaliteit van geleverd aan het project Meister und EcoVeren heeft in 212 de eerste voor de vrachtwagens die materialen worden aangepast op ontwikkelingen uitbreiden van het optiepakket van de uitvoer en op de aansturing van het Gesell. KlokBouw heeft als initiatief- concrete opdrachten opgeleverd. af- en aanvoeren of wordt er een in de markt. Dit betekent het clusteren BaseHome-woningen zullen belangrijke werk (communicatie), waarbij de nemer samen met Standvast Wonen, EcoVeren helpt haar opdrachtgevers bewuste keuze gemaakt of palen in van kennis en het blijven investeren in peilers worden voor toekomstige uitvoerende werkzaamheden steeds Portaal woningcorporatie en Stichting in hun streven naar klimaatneutrale de grond worden geboord of geheid. kennis en kwaliteit van medewerkers. projecten. meer volledig worden uitbesteed. Dagloon Nijmegen de handen ineen- gebouwen en wil hen ook totaal ont - De zorg voor milieu is een speerpunt Dit zal enerzijds gebeuren door het geslagen voor een uniek project. zorgen binnen een vooraf gesteld kader. bij KlokBouw, dit uit zich onder meer opleiden van medewerkers volgens De afgelopen jaren is met het stijgen van Als belangrijk leerbedrijf in de regio Gestoeld op de Duitse praktijkgerichte in het FSC-certificaat, het beleid op het de persoonlijke ontwikkelplannen, de omzet ook het personeelsbestand blijven wij investeren in het opleiden en scholingsstructuur bieden zij dak- en Veel van onze bedrijfsactiviteiten hebben gebied van energieverbruik, inkoop van anderzijds zullen wij voor specifieke toegenomen van ca. 186 fte in 21 tot instromen van jonge medewerkers in thuislozen van Stichting Dagloon te maken met diverse milieuaspecten, materieel en materialen en de scheiding kennis gericht gaan zoeken naar ca. 216 fte in de loop van 212. Door de bouw. Ook de instroom van nieuwe perspectief op werk en wonen. Arbeids- zoals: bodem, geluid, energieverbruik, van afvalstromen. kandidaten, dan wel partijen waar wij de krimpende markt en het teruglopen leerlingen blijft KlokGroep bevorderen. ethos, discipline en verantwoordelijkheid afval en externe veiligheid. Deze (en intensief mee gaan samenwerken. van de omzet voorzien wij door de aanleren staan in dit project centraal. andere) milieuaspecten vallen onder het In april 212 heeft KlokBouw niveau Met de opzet van KlokGroep Integrale genoemde reorganisaties en beëindiging milieucertificaat ISO 141. Met dit Brons behaald bij FIRA. Hiermee maakt Projecten en het aantrekken van een van tijdelijke contracten, dat wij eind Voor haar medewerkers heeft milieuzorgsysteem kunnen de milieu- KlokBouw duurzaamheidsprestaties nieuwe directeur, een BIM-manager en 213 nog ca. 17 fte medewerkers in KlokGroep in 212 voor het eerst een risico s van de bedrijfsactiviteiten inzichtelijk voor (toekomstige) opdracht- een bedrijfsjurist is de kennis al voor dienst zullen hebben, passend bij een Gezonde KlokWeek georganiseerd. beheerst en waar mogelijk verkleind gevers. Het FIRA Rating System is de een belangrijk deel geclusterd en is het omzetniveau van ca. 12 miljoen. Rondom sportieve activiteiten, die door worden. KlokBouw gaat hier heel virtuele marktplaats voor duurzaamheid. kennisniveau verhoogd om grotere, KlokGroep besteedt veel werkzaam- de medewerkers zelf werden georgani- bewust mee om. Denk bijvoorbeeld aan Dat biedt ons de mogelijkheid onze complexere projecten integraal op te heden volledig uit. Wij merken dat seerd, werd aandacht besteed aan een het (lease)wagenpark; er worden alleen duurzaamheidsstrategie te formuleren kunnen pakken. steeds meer onderaannemers buiten- gezonde leefstijl en werkomgeving. Met nog auto s toegelaten met een lage en onze toekomstplannen te presente- landse medewerkers inhuren. Goede medewerking van enkele sponsoren, CO 2 -uitstoot. Maar ook het milieuaspect ren. FIRA toetst al onze prestaties en Daarnaast hebben wij in 213 de kennis communicatie en kwaliteitsbewaking waaronder onze verzekeraar, werd ook geluid neemt KlokBouw erg serieus. dat maakt ons tot een betrouwbare voor ontwikkeling, verkoop en realisatie worden hierdoor steeds belangrijker de gezondheid van de medewerkers Ieder projectteam binnen KlokBouw en duurzame partner voor onze van grondgebonden woningen geclus- op de bouwplaats. Wij investeren met getest. Deelname en respons op deze neemt maatregelen om de invloed van (toekomstige) opdrachtgevers. terd in een nieuwe entiteit: KlokWonen. name in onze medewerkers om deze week waren zeer positief en dit initiatief het bouwterrein op de omgeving zo Hierdoor kunnen wij sneller, efficiënter twee peilers te bewaken op de bouw- zal zeker een vervolg krijgen. gering mogelijk te maken. Zo wordt er en tegen lagere kosten grondgebonden plaats. Met andere woorden: onze

7 La Façade / L Étage Helmond Resultaten en analyses Resultaten Omzet Bruto marge exclusief afwaarderingen Bruto marge na afwaardering grondposities Bedrijfsresultaat Netto resultaat Solvabiliteit (eigen vermogen: totaal vermogen) Liquiditeitsratio (current ratio) in mln. in mln. 139, 123,1 8,1 8,3 3,6 6,5 3,5 5,3 1,6 3,2 43% 4% 1,94 1,83 Resultaten Zoals eerder genoemd staan de marges fors onder druk. Dalende verkoopprijzen van woningen, scherpe prijzen in de aanbestedingsmarkt, lagere marges bij verkoop aan (institutionele) beleggers en woningcorporaties zorgden voor een lager rendement in 212. Grondposities worden minder snel in ontwikkeling genomen. De rentelasten van deze voorraad drukken het resultaat. Tevens zijn in 212 wederom enkele grondposities afgewaardeerd, voor totaal 4,5 miljoen. Daarmee hebben wij sinds de crisis uitbrak inmiddels voor zo n 21 miljoen aan afwaarderingen doorgevoerd. Vervelend voor de resultaatnemingen van de afgelopen jaren, maar absoluut noodzakelijk om een financieel gezonde organisatie met toekomstperspectief te blijven. Het nettorendement in 212 bedroeg ca. 1,1%, dit was in 211 nog ca. 2,6%. Voor 213 zijn de resultaatverwachtingen gematigd. De marktomstandigheden blijven onveranderd slecht. Wij verwachten het jaar 213 af te kunnen sluiten met een positief netto rendement tussen de 1,% en 1,5%. Omzetontwikkeling De groepsomzet steeg in 212 met ca. 12,9% tot ca. 139 miljoen. De omzet van KlokBouw bleef op het hoge niveau van 211. De omzet van onze Nederlandse ontwikkelingsbedrijven steeg met name door de afzet aan beleggers en corporaties. De Duitse nieuwbouwwoningmarkt ontwikkelt zich positief. KlokGIB heeft hierdoor een omzetgroei kunnen realiseren. De omzet voor 213 is voor een belangrijk deel afhankelijk van de nog te realiseren verkoopscore op enkele projecten. De omzet van de ontwikkelaars zal naar verwachting iets lager uitkomen dan in 212. De omzet van KlokBouw zal naar verwachting 1-15 miljoen lager zijn dan in 212. De groepsomzet zal in 213 naar verwachting uitkomen rond de 12 miljoen. Sterke positie in krimpende markt De vermogenspositie van KlokGroep is sterk gebleven. De solvabiliteit is toegenomen en bedraagt 43%, bij een balanstotaal van iets meer dan 78 miljoen. Ook de liquiditeitsratio s zijn versterkt en blijven goed. KlokGroep beschikt over voldoende liquiditeiten om tegenvallers te kunnen opvangen en om op korte termijn te kunnen investeren in nieuwe ontwikkelingen of uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. KlokGroep blijft sterk op liquiditeit sturen, zodat wij niet voor verrassingen komen te staan. In de aanbestedings- en selectieprocedures zijn deze ratio s door de huidige marktomstandigheden van groter belang geworden. Door de sterke solvabiliteit en liquiditeit kan KlokGroep zich onderscheiden in de huidige markt als financieel sterke en betrouwbare partner.

8 Kardeel Raamsdonksveer Werkmaatschappijen KlokOntwikkeling realiseert haar omzet moeten nemen van enkele medewerkers. Bij Novaform Vastgoedontwikkelaars Als gevolg van de marktomstandigheden met name in het woningbouwsegment. In 213 wordt een verdere organisatie- steeg de omzet tot ca. 33,5 miljoen en de langere doorlooptijden voordat de Dit segment is zoals genoemd het wijziging doorgevoerd om nog sneller en (+66%). De verwachte groei werd minimale verkoopscore is bereikt, zal de zwaarst getroffen door de crisis. Na de beter te kunnen inspelen op de kopers- gerealiseerd. Het netto-rendement steeg omzet voor 213 naar verwachting dalen 25% omzetdaling in 211 wist wensen. KlokGroep staat middels een door enkele positieve projecten tot tot ca. 25 miljoen. De marges staan KlokOntwikkeling in 212 een omzet- achtergestelde lening garant voor de ca. 8,% (in 211 was dit ca. 6,9%). door lagere verkoopprijzen onder druk. stijging van 14% te realiseren. Echter continuïteit van KlokOntwikkeling. In 212 is Novaform gefaseerd begonnen Daar tegenover staan wel inkoop- door stagnatie van projecten, doordat met het plan Hoge Hoek in Berkel voordelen. Per saldo verwachten wij dat meer tijd nodig is om de minimale Wij zijn ervan overtuigd dat er door de Enschot, dat de komende jaren een Novaform, ondanks een lagere marge, verkoopscore te bereiken, bleef de omzet genomen maatregelen een goede belangrijke omzetbijdrage zal leveren. opnieuw een positieve bijdrage zal onder de verwachte 4 miljoen. organisatie staat voor de toekomst. Inmiddels is ook voor de tweede fase een leveren aan het groepsresultaat. Rentelasten, aanloopkosten en afschrij- KlokOntwikkeling zal door het verwerven groot deel van de afzet gegarandeerd vingen op in het verleden verworven en uitontwikkelen van nieuwe locaties en zal dit project ook voor 213 een posities beïn vloeden de resultaten nadelig. een positieve bijdrage leveren aan het belangrijke bijdrage leveren in de omzet. groepsresultaat. Het jaar 213 zal gezien Daarnaast is Klaverwei in Wijbosch Daarnaast wordt ook KlokOntwikkeling de moeilijke marktomstandigheden een volledig gerealiseerd in 212. geconfronteerd met dalende verkoop- overgangsjaar zijn. Een belangrijk deel Dit plan heeft samen met het project prijzen. Door beide invloeden heeft van de te realiseren omzet is nog op de oude locatie van Auto Keizer in KlokOntwikkeling het jaar 212 met afhankelijk van de minimaal te realiseren Eindhoven een belangrijke bijdrage in verlies afgesloten. Door de tegenvallende verkoopscore. Naar verwachting zal de omzet en resultaat voor 212 geleverd. resultaten en stagnatie van projecten omzet rond de 4 miljoen uitkomen heeft ook KlokOntwikkeling afscheid met een verwacht resultaat rond nihil.

9 Residentie De Meerberg Berg en Dal KlokBouw realiseerde in 212 opnieuw reorganisatie moeten doorvoeren die het KlokGIB richt zich op kleinschalige De kopersgerichte marktbenadering een omzet van ca. 73 miljoen. Wel zien resultaat nadelig heeft beïnvloed. woningbouwprojecten in Duitsland. werpt zijn vruchten af. De rendementen we een verschuiving tussen de onder- Huidige projecten bevinden zich met van KlokGIB zijn goed en er is geen delen. De marges staan ook hier onder Voor 213 voorzien wij een lagere omzet name in de omgeving van Köln en onverkochte voorraad. Waar nodig druk. Niet alleen de overcapaciteit in de van ca miljoen. Met name in de Kaarst. De Duitse markt ontwikkelt zich worden projecten gefaseerd opgestart markt drukt de prijzen. KlokBouw werd burgerlijke en utiliteitsbouw zal de omzet positief en hier heeft KlokGIB met enkele en gerealiseerd. De toegepaste markt- in de loop van 212 ook geconfronteerd lager zijn. De divisie Verbouw & Onder- goede locaties van kunnen profiteren. benadering in Duitsland krijgt steeds met een teruglopende productie. Minder houd ontwikkelt zich daarentegen De omzet is in 212 gestegen naar ca. meer navolging bij de projecten die in werken komen op de markt en daarnaast positief en zal naar verwachting stijgen 5,5 miljoen en stijgt naar verwachting Nederland worden opgestart. KlokGIB hebben diverse corporaties een investe- van 13 naar 15 miljoen omzet. in 213 door naar een niveau net onder heeft in 212 een positieve bijdrage ringsstop ingevoerd. Door terugloop van Wij verwachten voor 213 een positief de 1 miljoen. geleverd aan het groepsresultaat. Ook de productie heeft KlokBouw een resultaat voor belastingen. voor 213 zijn de verwachtingen positief. KlokMilieu is het milieuadviesbedrijf stabiel en bedraagt ongeveer een half binnen KlokGroep. De omzet bestaat miljoen per jaar. Ook in 212 heeft voor ongeveer 5% uit adviezen en KlokMilieu een positieve bijdrage werkzaamheden ten behoeve van onze geleverd aan het groepsresultaat. eigen werkmaatschappijen. De overige De verwachting is dat omzet en resultaat 5% wordt uit de externe markt voor 213 vergelijkbaar zullen zijn met gehaald. De omzet is de afgelopen jaren de afgelopen jaren.

10 De Wilgenhof Eindhoven Financieel Financiële kengetallen Financiële positie Voor een inzicht in de financiële positie kunnen de balansen van de laatste 3 jaren als volgt worden samengevat (in 1.): vlottende activa vlottende passiva werkkapitaal vastgelegde middelen op lange termijn gefinancierd De financiering hiervan vond plaats met: eigen vermogen voorzieningen schulden op lange termijn Kengetallen De navolgende ratio s ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit kunnen aan de balansen worden afgeleid: Solvabiliteitsratio s eigen vermogen : vreemd vermogen eigen vermogen : totaal vermogen,79,43,67,4,76,43 Liquiditeitsratio s vlottende activa : vlottende passiva vorderingen en liquide middelen : vlottende passiva 1,94,55 1,83,51 2,49,66 Productie De omzet is gebaseerd op basis van de productiewaarde. De afgelopen 3 jaren is als volgt weer te geven (in 1.)

11 2 21 Geconsolideerde balans per 31 december 212 voor resultaatbestemming Activa Passiva VASTE ACTIVA Materiële vaste activa bedrijfsgebouwen en -terreinen andere vaste bedrijfsmiddelen beleggingspanden en -terreinen Financiële vaste activa andere deelnemingen overige vorderingen VLOTTENDE ACTIVA voorraden onderhanden projecten Vorderingen debiteuren belastingen en premies sociale verzekeringen overige vorderingen Groepsvermogen groepsvermogen aandeel derden in groepsvermogen Voorzieningen voorziening deelnemingen garantievoorzieningen groot onderhoud overige voorzieningen Langlopende schulden gelieerde vennootschappen overige leningen Kortlopende schulden aflossingsverplichtingen crediteuren schulden aan kredietinstellingen belastingen en premies sociale verzekeringen overige schulden Liquide middelen

12 22 23 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 212 Geconsolideerd kasstroomoverzicht netto-omzet kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat Algemene beheerskosten personeelskosten huisvestingskosten materieelkosten verkoopkosten algemene kosten afschrijvingskosten garantiekosten aan werken toegerekend Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutatie voorzieningen (excl. latente belastingen) Veranderingen in werkkapitaal: - handelsdebiteuren - overige vorderingen (excl. vpb) - voorraden - onderhanden projecten - handelscrediteuren - overige schulden (excl. vpb) Netto-omzetresultaat Kasstroom uit bedrijfsoperaties overige bedrijfslasten en -opbrengsten Bedrijfsresultaat resultaat deelnemingen voor belasting rentebaten rentelasten Saldo der financiële baten en lasten Resultaat vóór vennootschapsbelasting vennootschapsbelasting ontvangen / betaalde intrest ontvangen / betaalde dividend ontvangen / betaalde winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten verwerving groepsmaatschappijen (des)investeringen in financiële vaste activa investeringen in materiële vaste activa desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Resultaat ná vennootschapsbelasting resultaat deelneming na belasting resultaat aandeel derden in groepsresultaat toename / afname langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto - kasstroom Netto-resultaat beginstand liquide middelen eindstand liquide middelen Mutatie liquide middelen beginstand schulden kredietinstellingen eindstand schulden kredietinstellingen Mutatie schulden kredietinstellingen TOTAAL MUTATIE