Voorzitter: De heer mr. A.R. baron van Heemstra Verslaglegging: Mevrouw E.J. Smit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzitter: De heer mr. A.R. baron van Heemstra Verslaglegging: Mevrouw E.J. Smit"

Transcriptie

1 Verslag en besluitenlijst van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill N.V, gehouden op 15 mei 2012 om uur ten kantore van de Vennootschap. Voorzitter: De heer mr. A.R. baron van Heemstra Verslaglegging: Mevrouw E.J. Smit 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder: De bestuursleden van de Stichting Luchtmans en de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill,de heer Hovers en mevrouw Van Rooy; De accountant, de heer Hollander van Ernst&Young, dit jaar voor het eerst formeel in functie; De leden van de ondernemingsraad; De leden van het management team. Aan alle vereisten voor de oproep van de vergadering is voldaan. Er is tijdig een advertentie geplaatst in Het Financieele Dagblad en op 2 april zijn de agenda en de stukken voor deze vergadering op de website van het bedrijf geplaatst. De agenda voor de AvA en de brochure Brill in 2011 zijn verstuurd aan alle bij Brill bekende aandeelhouders en certificaathouders. De voorzitter biedt excuses aan voor het feit dat verzending later heeft plaatsgevonden dan verwacht, namelijk op 4 mei in plaats van op 1 mei. Het totaal uitstaande aandelen Koninklijke Brill op 15 mei 2012 is: , waarvan certificaten en aandelen op naam Vertegenwoordigd ter vergadering zijn: aandelen Brill, waarvan vertegenwoordigd door het administratiekantoor en door drie aandeelhouders op naam. 1

2 Aan 27 certificaathouders ( ) werden door het administratiekantoor stemvolmachten verleend. Er is één bindende steminstructie ontvangen. De volledige weergave van deze vergadering is evenals dat van de vergadering van vorig jaar via de Brill website te beluisteren: Ook is het mogelijk om via het secretariaat van de onderneming een exemplaar van de opname op CD te verkrijgen. De brochure Brill in 2011 is dit jaar alleen in het Engels verschenen. In de brochure zijn vertaalde samenvattingen opgenomen uit het Nederlandstalige jaarverslag dat op de website is geplaatst. De brochure is ook in digitale vorm te downloaden via de Brill website: Dit jaar zijn er twee speciale artikelen in de brochure opgenomen; een korte update over de Brill waarover ook in vorige brochures verslag is gedaan. De letter is in al zijn varianten nagenoeg gereed en wordt al volop gebruikt. Ook is een artikel opgenomen van professor Rens Bod over de vergeten wetenschappen. Tijdens deze vergadering komt onder punt 5a van de agenda de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen aan de orde. Bij dat punt wordt de leiding van de vergadering overgedragen aan de heer Spruijt en zal de voorzitter de vergadering tot en met de besluitvorming verlaten. 2. Jaarverslag 2011 Opnieuw is besloten het jaarverslag alleen elektronisch te publiceren en een brochure zowel elektronisch als in druk te laten verschijnen. De brochure Brill in 2011 geeft opnieuw ruime aandacht aan de omgeving waarin Brill opereert, biedt een uitvoerige terugblik op het verslagjaar en presenteert de toekomstplannen en ambities zo helder mogelijk is voor Brill een succesvol jaar gebleken. Tot op het laatste moment was er nog geen zekerheid of er opnieuw een uitzonderlijk sterk vierde kwartaal zou volgen, nadat er tot en met het derde kwartaal een ruime voorsprong in omzet en resultaat was opgebouwd. De directeur en de CFO zullen hier in een gezamenlijke presentatie nader op ingaan. 2a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen Het bericht van de Raad van Commissarissen is opgenomen in zowel het jaarverslag als de brochure Brill in De RvC vergadert in beginsel tenminste zesmaal per jaar. In 2011 hebben er opnieuw zes vergaderingen plaatsgevonden. Daarnaast was er zoals gebruikelijk informeel overleg met de directeur. 2

3 De RvC heeft met de directie een vennootschappelijke kalender afgesproken waardoor stelselmatig bepaalde zaken aan de orde komen. Kwartaalrapporten worden besproken inclusief latest estimates. Met ingang van 2009 geeft de onderneming ook trading updates in kwalitatieve bewoordingen, daarmee gevolg gevend aan de eisen van de AFM. Brill is geen voorstander van het uitgeven van cijfermatige rapporten per kwartaal. In het voorjaar is elk jaar de bijstelling van het Strategisch Plan onderwerp van gesprek en in het najaar de begroting. Voor 2011 was besloten een zeer uitvoerig strategisch plan te maken waarbij de RvC ook een meer actieve rol heeft gespeeld met directie en staf. Als uitvloeisel daarvan is besloten tijdens elke RvC vergadering een element van het strategisch plan nader te bespreken en wordt de direct daarbij betrokken staf gevraagd de plannen nader aan de RvC toe te lichten. In 2012 wordt er opnieuw een dag gepland voor intensieve bespreking van de strategie. Dit jaar is gekozen voor een uitdieping van het verschijnsel Open Access. Mede omdat een aantal van Brill s concurrenten recent expliciete investeringen heeft gedaan in dit nieuwe business model, lijkt het verstandig na te gaan of dit ook voor Brill een goede keuze zou zijn. Tot op heden heeft deze beweging weinig impact gehad op onze uitgeefpraktijk en heeft Brill een accommoderende, maar enigszins neutrale en passieve houding aangenomen. Dat beleid wil de onderneming nu zorgvuldig herijken. Onderwerpen van tussentijdse besprekingen zijn: de terugkerende cashflow prognoses, risicoanalyses, rapportages over onderhanden werk, Major Reference Works, IT projecten en de beoordeling van managementpotentieel en opvolgingstrajecten. Indien zich mogelijkheden voordoen voor acquisities worden deze uitvoerig besproken en in de context geplaatst van de strategische oriëntatie. In het nieuwe jaar is besloten tot de verkoop van een aantal strategisch minder goed passende tijdschriften. Het streven is de verkochte omzet te vervangen door zelf ontwikkelde en aangekochte producten. In dat beleid past een verhoogde activiteit op het terrein van corporate acquisities. De voorzitter noemt het jaarlijkse gesprek met de accountant, dat ook dit jaar weer met algemene instemming in aanwezigheid van de directeur heeft plaatsgevonden. Tijdens dat gesprek komen de observaties van de accountant aan de orde en wordt de Managementletter besproken. Het lijstje met aandachtspunten op het terrein van risico en impact wordt elk jaar korter. Er waren dit jaar opnieuw geen ernstige problemen te bespreken. Er wordt gewerkt aan een managementrapportage waarin meer niet-financiële stuurinformatie is opgenomen. De voorzitter maakt melding van het open en constructief overleg met de Ondernemingsraad, dat ook dit jaar twee keer heeft plaatsgevonden. 3

4 Vragen en opmerkingen De heer Goukens wil weten waarom de informatie over desinvesteringen en de door de voorzitter genoemde verkoop van een aantal strategische titels ontbreekt in de brochure c.q. het jaarverslag. De voorzitter legt uit dat de desinvestering en verkoop dateren van het eerste kwartaal in 2012 en deze daarom pas in het jaarverslag van 2012 zullen worden opgenomen. 2b. Bespreking van het verslag van de directie. De voorzitter geeft het woord aan de directeur, die aan de hand van een presentatie een toelichting op het verslag van de directie geeft. De heer Moree, Executive Vice President Finance & Operations zal aansluitend en aan de hand van een presentatie een korte toelichting op de jaarrekening geven. De volledige presentatie is via de website nog eens na te zien. Samenvatting van de mondelinge toelichting op het verslag van de directie 2011 door de heer Pabbruwe Brill 330 jaar in 2013 De heer Pabbruwe licht kort de afbeelding op de voorkant van de brochure Brill in 2011 toe. Hiervoor zijn bijzondere karakters uit de Brill letterreeks gebruikt. In het kader van het 330 jarig (165 jaar Luchtmans en 165 jaar Brill) bestaan van Brill in 2013 zal een bescheiden tentoonstelling over het belang van typografie en techniek voor een uitgeverij in Museum Boerhaave te Leiden worden georganiseerd een goed jaar voor Brill Het jaar 2011 was in allerlei opzichten een mooi jaar voor de onderneming, en dat blijkt ook uit de cijfers. Dit heeft geleid tot een gezonde groei van 6%, bestaande uit 0,5% acquisitie en 5,5% eigen groei. Hoewel het hele jaar een stabiel en positief beeld liet zien, was het laatste kwartaal (na het uiterst succesvolle vierde kwartaal in 2010) zeer belangrijk voor de uiteindelijk behaalde resultaten. De kostenbeheersing heeft voor de winstontwikkeling een duidelijke rol gespeeld. Spreiding van werkzaamheden voor meer efficiency Een goede spreiding van de werkzaamheden is gunstig voor de efficiency binnen het bedrijf. Brill heeft in de afgelopen jaren stappen gezet in het beter benutten van de flexibele schil, die bestaat uit freelancers en ZZP-ers en externe specialisten op diverse vakterreinen. 4

5 Digitaliseringskosten van tijdschriften in de directe kosten genomen De kosten van het digitaliseren van tijdschriften worden nu direct genomen. Deze kosten werden voorheen geactiveerd en in vijf jaar afgeschreven. De geactiveerde kosten zijn in een keer ten laste van het resultaat van 2011 gebracht. Bij tijdschriften zijn wij in de uitlevering van nieuwe afleveringen voorbij het kantelpunt van digitaal t.o.v. print. Daarom is het gewenst voor digitaliseringskosten dezelfde normen te hanteren als voor de technische kosten van gedrukte tijdschriften, d.w.z. de kosten van productie worden genomen in het jaar van verschijnen. Bij boeken is het kantelpunt nog niet bereikt, hoewel het productieproces van gedrukte boeken mede door de ontwikkelingen op het gebied van Printing On Demand (POD) vrijwel identiek loopt aan dat van digitale boeken. Bij boeken zal echter door de langere levensduur een ander boekhoudkundig beleid gevolgd blijven worden. Nieuwe samenwerking op het gebied van Printing On Demand In het afgelopen jaar heeft Brill het kwaliteitsprobleem rond POD opgelost door een samenwerking aan te gaan met het Nederlandse bedrijf Printforce uit Alphen aan den Rijn. Zij leveren aan onze distributeurs in de VS en het VK. Social Media Brill wil de ontwikkelingen op het gebied van social media gebruiken om zo tegen relatief lage kosten hele precieze marketing te kunnen bedrijven. Met name in moeilijker te bereiken academische kringen kan dit middel effectief blijken. Vanuit Singapore wordt aldus gewerkt aan een Aziatische netwerk van potentiële auteurs voor Brill. Verbeterde infrastructuur, platforms en ontwikkelingen binnen de (digitale) uitgeefpraktijk De infrastructuur is verbeterd door het ontwikkelen van een vernieuwde corporate website en Intranetsite (alleen voor intern gebruik door medewerkers van Brill). Begin 2012 is de domeinnaam Brill.com aangekocht. Dit domein zal op termijn worden gebruikt als centrale toegang tot alle uitgeefplatforms en de corporate website. Het elektronisch magazijn Core Source is opgezet en er wordt hard gewerkt aan de eigen uitgeefplatforms, te weten boeken en tijdschriften enerzijds en naslagwerken en bibliografieën anderzijds. Daarnaast oriënteert Brill zich op het gebied van Patron Driven Acquisition (wetenschappers bepalen hierbij zelf wat de bibliotheek koopt op het gebied van digitale uitgaven). Brill is recent gestart met een project in samenwerking met de VU te Amsterdam, waarbij de VU een bedrag apart zet voor Brill materiaal. De faculteit bepaalt in deze opzet welk materiaal dat zal zijn. 5

6 Ook ontwikkelingen ten aanzien van timeslots en rentals worden nauwlettend gevolgd. Bij deze toepassingen is de toegang voor bibliotheken tot een database niet meer automatisch voor een heel jaar vastgelegd, maar kan er bijvoorbeeld ook voor een maand worden afgenomen. Daarnaast kan het beschikbaar stellen aan individuen via dit systeem aantrekkelijk zijn, zij het wel met de nodige begrenzingen om misbruik van de databank te voorkomen. Class room use is een ander voorbeeld; hierbij wordt materiaal beschikbaar gesteld voor colleges. Op het gebied van Open Access, het business model waarbij de auteur (of zijn werkgever) betaalt en niet de lezer c.q. gebruiker, onderzoekt Brill of de mogelijkheden van dit model passen bij de eigen uitgeefpraktijk. Het gaat daarbij om behoud van onafhankelijkheid, waarborgen voor kwaliteit en het toevoegen van waarde. Brill is gestart met de lancering van printed on demand paperbacks. De kosten hiervan zijn gering. Het betreft uitgaven die hun succes al bewezen hebben als gebonden boeken voor de bibliotheekmarkt. Daarnaast onderzoekt Brill de mogelijkheden van gebruik van eigen materiaal op dragers als ipads en Kindles. Overige nieuwe projecten die mogelijk een breder markt kunnen bereiken De lancering van de 2 e editie van de Atlas of European Values en het verschijnen van de Encyclopedie van de Eerste Wereldoorlog zijn mede interessant vanuit dit oogpunt. Critical readings is een nieuwe formule die Brill probeert uit te rollen. Dit concept is vergelijkbaar met een soort Readers Digest van belangrijke literatuur op een specifiek vakterrein. Het betreft hierbij literatuur die vaak al door Brill is uitgegeven, maar soms ook materiaal van concurrenten. Daarvoor moeten dan de rechten worden aangevraagd, waarna het materiaal gebruikt kan worden bij introducties op bepaalde vakterreinen. Acquisitie en bevorderen groei Brill wil graag acquireren en groeien door middel van zogenaamd kralen rijgen. Als voorbeeld noemt de heer Pabbruwe de gunning van een uitgeefcontract voor de Union of International Associations in Brussel. Global Oriental, een eenmansuitgeverij in de UK, is inmiddels geheel geïntegreerd. Met de RvC is afgesproken dat er bij elk acquisitieproject een soort proces verbaal komt waarin het boekenonderzoek (due diligence) en integratieplan worden gedocumenteerd en gevolgd. De verkoop van de VSP tijdschriften was een gebeurtenis na balansdatum. Dit betekent dat 2012 op de balans een bijzondere bate zal laten zien. De kas is goed gevuld, zodat investeringen in acquisities en eigen groei mogelijk zijn. 6

7 Internationaal recht is naast de alfa kant de andere grote poot binnen Brill. Een belangrijke toevoeging in het afgelopen jaar was de aankoop van het Journal of International Trade and Investment. Een andere activiteit van Brill is het creëren van een database voor juridische jaarboeken en het opzetten van databases waarin grote losbladige projecten in gedigitaliseerde vorm kunnen worden opgenomen. Per 1 mei 2012 is de database van de Foreign Law Guide aangekocht. Azië Brill heeft een bedrag van ,- ontvangen samen met de Sheik Zayed Award. Dit is een prijs vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, voorde beste uitgever op het gebied van Islam Studies en Arabistiek. Het geld wordt door Brill geïnvesteerd in materiaal van jonge auteurs op de genoemde vakgebieden en in software waarmee auteurs standaard spellingwijzen c.q. schrijfwijzen kunnen hanteren. Hierdoor kunnen zij hun materiaal makkelijk verbinden aan alle encyclopedieën en andere bronnen die Brill in huis heeft. Turkije ontwikkelt zich als een belangrijke markt. Brill is haar verkoopinspanningen direct naar consortia van bibliotheken en universiteiten aan het opvoeren. In Singapore is een partnership met Stallion Press gesloten. Deze partner wint informatie in over belangrijke contacten bij universiteiten en bibliotheken in Zuidoost Azië. Daar wordt een database van samengesteld en deze contacten zullen door Brill worden benaderd. Er is een voortgaande groei van het aantal boeken en tijdschriften dat wordt uitgegeven. In de komende jaren worden er interessante programma s uitgerold op het gebied van Chinese minderheden (talen, culturen en geschiedenis). Er is een contract voor zes tijdschriften gesloten met Higher Education Press (één van de grootste uitgeverijen in China). Daarbij is door Brill als voorwaarde gesteld dat er een onafhankelijke internationale board wordt ingeschakeld. Dit moet ervoor zorgen dat Brill haar redactionele onafhankelijkheid goed kan uitoefenen. De database van de Chinese Academy of Social Sciences is verbreed en heeft een andere titel gekregen: Chinese Research Perspectives. De content is uit de sfeer van de overheidsdenktank gehaald en biedt een breder scala van studies op het gebied van sociale wetenschappen in het hedendaagse China. Business modellen Vervolgomzet is belangrijk voor Brill. Het is lastig te voorspellen hoe de keuze uit businessmodellen als Just in time (alleen kopen wanneer je iets nodig hebt) en Just in case (verkoop van abonnementen; vooruitbetaling) zal uitvallen. Brill streeft in de komende jaren naar het vinden van een goede balans hierin en de vervolgomzet toch te laten groeien. 7

8 Strategische agenda De strategische agenda van Brill zal niet sterk wijzigen; het gaat meer om accentverschillen. De uitbesteding is in de cultuur geaccepteerd en in de processen geïntegreerd. Brill wil het komende jaar een iets agressiever acquisitiebeleid voeren. Daarnaast worden de uitgeefplatforms verder verbeterd c.q. uitgebouwd (bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden aan individuen om zelf een gedrukt exemplaar van een tekst te bestellen). Uitbreiding van e-commerce en de eindgebruiker meer grip geven op de eigen informatie-inrichting zijn andere aandachtspunten. Brill heeft samenwerkingsverbanden met het Huygens Instituut en de KNAW en met partijen buiten Nederland voor het gezamenlijk ontwikkelen van projecten in de digitale geesteswetenschappen (E-humanities). Op de Open Access agenda van uitgevers staat over het algemeen het zich concentreren op uitgeefproducten waarvan distributie de kern is. Dat biedt voor een uitgever als Brill wel relatief weinig toegevoegde waarde. Brill wil in de komende jaren kapitaal inzetten voor grote projecten en wellicht ook samenwerken met topinstellingen die in hun publicatiebeleid geneigd zijn het oor naar het publieke domein te laten hangen. Brill probeert hierbij een bijzondere commerciële positie in te nemen. Een voorbeeld is de verzameling Arabische manuscripten die bij de Universiteitsbibliotheek in Leiden is gedigitaliseerd. Het digitaliseren van de Turkse, Perzische en Japanse manuscripten is een volgende stap. Het betreft hier partnerships waarbij Brill geld, expertise en distributie inbrengt en de universiteit haar collectie ter beschikking stelt. Software ontwikkelingen als bijvoorbeeld het gebruik van authority files, standaard spelwijzen en patroonherkenning vragen ook onze aandacht. Later dit jaar vindt een evaluatie met Stallion Press plaats, en dan wordt beslist over verlenging van de samenwerking voor een tweede jaar. Er zijn plannen om een deel van de Brill collectie te digitaliseren, niet van de volledige 330 jaar, maar in stapjes terug vanaf het jaar De Brill tijdschriften zijn inmiddels vanaf elke eerste jaargang gedigitaliseerd. Daarnaast zullen belangrijke oudere boekenseries als serie in een database worden opgenomen (bijvoorbeeld HdO). De uitgevers presenteren in de RvC vergaderingen hun business plannen. Theologie, Filosofie en Wetenschapsgeschiedenis (Natural History) staan op de agenda voor dit jaar. Voor Boston is het onderwerp de verhouding gedurende de laatste 200 jaar tussen Noord-Amerika en de Pacific Rim. Aan bod komen verder de ideeën voor tijdschriften en databanken op het gebied van de Klassieke Oudheid (Classical Tradition). 8

9 Brill werkt aan de ontwikkeling van een platform voor primaire bronnen (bijvoorbeeld archieven en manuscripten). Daarbij streven we naar een volledig mediumneutraal werkproces (XML) waardoor de redactionele bewerking eindigt in een lopende band naar het elektronisch ware house. Het materiaal moet van daaruit op verschillende platforms kunnen worden uitgezet. De vormgeving van ons product wordt ook onder de loep genomen. Zo wordt momenteel een nieuwe standaardbladspiegel ontwikkeld. Zaken als de keuze tussen voetnoten of end notes komen daarbij ook aan de orde evenals besparing op papier en de verdere ontwikkeling van een efficiëntere werkwijze. Dividend Het beleid van de afgelopen jaren wordt gekenmerkt door het na een goed jaar uitkeren van een solide dividend. Bij hoge solvabiliteit is Brill bereid om wat meer te doen, maar het bedrijf wil ook geld gebruiken voor investeringen in autonome groei en acquisitie. Brill keert over % dividend uit. Er is nu geen aanleiding om stockdividend uit te keren. Dit instrument wordt uitdrukkelijk wel bij de hand gehouden in de toekomst. Dit jaar is gekozen voor het uitkeren van een total cash dividend. Dia s bij de presentatie van de heer Pabbruwe 2011 Een prachtig jaar (groei omzet 6% en winst 19%) Goede spreiding en opnieuw sterk Q4 Soepeler uitbesteding en bewaking van kosten Digitalisering tijdschriften direct in kosten Opnieuw groei van het digitale product POD kinderziektes, maar nu breed ingevoerd Social Media in marketing mix 9

10 IT Nieuwe website en intranet Aankoop domein Brill.com Installatie electronic warehouse (Coresource) Twee nieuwe platforms (naslagwerken/ bibliografieën en boeken/tijdschriften) gereed Naslagwerken/bibliografieën i.s.m. Semantico (UK) al op short list voor prijs De Brill in gebruik genomen Verkenning van nieuwe business modellen PDA (project gestart met de VU) Time slots (rentals) Classroom licenties (Rights links) Open Access Paperbacks Tablet versies Ontwikkeling programma Meer Azië (US/Pacific, bronnen, portals) Geschiedenis tot in de nieuwe tijd (Fascisme, Eerste Wereldoorlog) Criticalreadings (nieuwe formule voor Brill) Acquisities van losse titels, kleine programma s en society contracten (kralen) Global Oriental en U.I.A. geïntegreerd Verkoop STM titels (VSP) in

11 Ontwikkeling programma International Law Journal of International Trade&Investment aangekocht (per 2012) Jaarboeken omgebouwd tot journals (15) Losbladigen omgebouwd tot databases (2) Foreign Law Guide aangekocht per mei 2012 Azië Midden-Oosten programma geprezen (Sheikh Zayed Award (VAE) en Choice Award (USA) Account management in Turkije Direct marketing i.s.m. partner vanuit Singapore Autonome ontwikkeling vanuit Leiden en Boston opgevoerd HEP contract voor zes tijdschriften Samenwerking met uitgevers in China uitgebreid (Beijing en Shanghai) Verbetering CASS database Recurring revenue in 2011 vrijwel ongewijzigd Tijdschriften (afkalving maar meer pp/titels) Meerdelige naslagwerken Databases Access fees nu ingebouwd in de prijs Jaarboeken (potentieel voor collecties en abonnementen) Monografieën (terugloop verkooppatroon maar veel potentieel vooral door aanbod en e-books/ mobile) Boekenseries (terugloop standing orders) 11

12 Strategische Agenda Handhaving van niche oriëntatie Gericht en selectief acquisitiebeleid Uitbreiding uitgeef- en verkoopstaf Nadruk op continuïteitsproducten Content dynamisch en open ended Dienstverlening aan auteurs en instituten Benutten IT-oplossingen en Internet Margebewaking en kostenbeheer Productiviteitsverbetering Uitbesteding 2012 Puntjes op de i bij elektronische uitgeefplatforms en uitbreiding e-commerce Mobile content (apps, tablet, cloud) Evaluatie Open Access strategie Public/private partnerships en primary sources projecten Author gateway uitbreiden (proper names e.a.) Meer direct sales in Azië Verkoop VSP en aankoop nieuwe assets (FLG e.a.) 2012 Beslissing digitalisering backlist boeken Investering in Theology, Philosophy, History of Science & Natural History, US/Pacific Relations, Classical Tradition voor autonome groei Project nieuw platform primaire bronnen en research collecties (gereed Q2 2013) XML workflow (eind 2013 ingevoerd) Standaardisatie page lay out (5% efficiency) Brill 330 jaar; tentoonstelling in Museum Boerhaave 12

13 Dividend Dividendbeleid besproken in AvA 2009 Dividend over 2009 met zeer hoge pay out Net als over 2010 opnieuw over 2011 verhoogde pay out van 60% Opnieuw geen keuzedividend over 2011 Samenvatting van de mondelinge toelichting op de jaarrekening 2011 door de heer Moree Continuïteit Bij het bekijken van de balans over 2011 kan er geconstateerd worden dat er sprake is van een zekere continuïteit in het bedrijf. De solvabiliteit bedraagt 61%. In het jaarverslag wordt gesproken over het streven van Brill naar een solvabiliteit van 40% - 60%. Er zijn geen kort- of langlopende rentedragende schulden. Actieve ondernemingsgeest is ook binnen het huidige Brill de leidraad. In 2011 leverde Brill wederom een grote verscheidenheid aan producten, boeken tijdschriften, naslagwerken en research collecties van primaire bronnen, zowel in geprinte als digitale vorm. De heer Moree bespreekt kort de balans en resultatenrekening en eindigt met een toelichting bij werkkapitaal en cashflow. De uitvoerige versie van de jaarrekening is terug te vinden in het jaarverslag, dat tevens van de Brill website is te downloaden: Daarnaast is een beknopte weergave te lezen in de Engelstalige brochure Brill in Ook dit jaar is getracht het jaarverslag qua inhoud korter en transparanter te maken. Daarbij is gebruik gemaakt van opmerkingen en suggesties van aandeelhouders. De heer Moree spreekt de wens uit dat de aandeelhouders dit zullen blijven doen. Uiteraard kan dit gedurende het hele jaar en niet alleen vandaag. Suggesties zullen worden meegenomen bij het opstellen van het verslag van volgend jaar. Kerncijfers resultatenrekening 2011 Er is een omzetstijging van 1.6M (5,9%). De kostprijs is nauwelijks gestegen (minder dan 100K), en er is een brutowinststijging van 1,5M. De EBITDA bedraagt 18,4% van de omzet. De nettowinststijging bedraagt ruim 500K, een stijging van bijna 19% t.o.v

14 Wijze van verslaglegging: Brill levert in haar jaarverslagen op vier manieren gesegmenteerde informatie aan. Deze informatie strookt met de manier waarop er binnen Brill maandelijks gerapporteerd wordt: 1. Omzet per productsoort; 2. Frequente en gedetailleerde rapportage over omzet, winst en activa per uitgeefeenheid; per opbrengst genererend bedrijfsonderdeel. Brill kent 7 uitgeefeenheden; 3. Rapportage over de omzet per afzetgebied Europa, Noord-Amerika en rest van de wereld; 4. Rapportage over de geografische verdeling van de eigendommen van de activa (Nederland). Kostprijs van de omzet De stijging is minder hoog dan verwacht bij een omzetstijging van 1,6M. De kostprijs als percentage van de omzet is gedaald van 35,1% naar 33,4%. De kostprijs in 2011 bevatte bovendien een eenmalige post; een buitengewone last van 468K. De oorzaken hiervoor zijn een schattingswijziging van de voorraadwaardering boeken en het royalties effect in Daarnaast is er in 2011 een afwaardering van de geactiveerde kosten voor digitalisering van online tijdschriften. De operationele kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. De door de directie afgekondigde hantering van de absolute nullijn ten aan zien van materiële uitgaven, is in 2011 nageleefd. De binnen Brill reeds bestaande functie van Centrale Inkoper is verder uitgebreid; bestaande contracten en leveranciers worden doorgelicht en nieuwe leveranciers worden actief benaderd. Het eenmalige bijzondere effect in 2011 bestond uit de afwaardering van geactiveerde kosten voor digitalisering van online tijdschriften. Dit punt is uitvoerig besproken met de accountant en een schonere en transparantere balans is het resultaat. Als dit bijzondere effect niet was verwerkt in de cijfers, dan zou de kostprijs van de verkoop zijn teruggelopen van 33,4% naar 31,8%. Dit zou uiteindelijk een positief effect op de nettowinst hebben gehad van ongeveer 350K. Personeels- en operationele kosten De operationele kosten zijn nagenoeg hetzelfde gebleven en de personele kosten zijn gestegen met 12,7%. Brill is zeer terughoudend wat betreft het uitbreiden van het aantal vaste medewerkers, tenzij er sprake is van een duidelijke bijdrage aan omzetvermeerdering. Toch zal door interne bevorderingem, schaaltredeverhogingen, CAO rondes, hogere sociale lasten en pensioenkosten een opwaartse druk op de loonkosten gevoeld worden. Enige observaties bij de personeelkosten: - salarissen geboekt op onderhanden werk bleven constant; - kleine meevaller in de pensioenkosten door integratie van IDC pensioenen in 2010, kwam niet meer voor in 2011; - omzet per medewerker nam in 2011 toe van 237K naar 242K. 14

15 Beleid en risico US Dollar Brill blijft de voor haar enige andere belangrijke valuta, de Amerikaanse dollar, in deze tijden van crisis scherp volgen. Sinds 2009 past Brill actief hedge accounting toe, waardoor de risico s aanzienlijk beperkt zijn gebleven. Naast het afsluiten van termijncontracten probeert Brill ook door middel van natuurlijke hedge (kosten maken in dollars) de risico s te beperken. Werkkapitaal en kasstroom Het verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva is nog steeds positief. Hetzelfde kan gezegd worden over de kasstroom. De vrije kasstroom was op het niveau van 2010 en de netto kasstroom was 900K lager dan in Dit komt door het tegelijk investeren en aflossen van de bankschuld. Brill is een financieel gezond bedrijf. Financiële ambities Brill wil graag voorspelbaar en betrouwbaar zijn. Aan de hand van de laatste dia kan er geconcludeerd worden dat de ambities met betrekking tot de groei van de omzet gehaald zijn. Brill handhaaft onverkort de financiële ambities, namelijk groei van omzet en winst voor de lange termijn. Dia s bij de presentatie van de heer Moree Geconsolideerde Balans (in K ) Vaste activa Vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Totaal passiva Solvabiliteit per einde jaar 61% 57% 15

16 Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in K ) Omzet Kostprijs Brutowinst EBITDA EBIT Winst voor belasting Winst Winst per aandeel (WPA) 1,75 1,47 Omzet boeken en tijdschriften (in K ) Boeken, naslagwerken en primaire bronnen Tijdschriften Totaal Bijzondere effecten in 2011 Schattingswijziging voorraadwaardering en royalty s effect in 2010 Afwaardering geactiveerde digitaliseringkosten in 2011 Operationele kosten gelijk gebleven, gevolg van vasthouden aan ingezette lijn en kostentaakstelling 16

17 Kostprijs van de omzet (in K ) Technische productiekosten Afschrijving immateriële vaste activa Verzendkosten Royalty s Totaal Personeels- en operationele kosten (in K ) Personeelskosten Operationele kosten Totaal Personeelskosten (in K ) Salarissen en lonen Sociale verzekeringen Pensioen- en overige regelingen Salarissen en lonen geboekt op onderhanden werk Totaal

18 Beleid en risico US dollar Afdekken vrije kasstroom US dollar met termijncontracten Aanpassen US dollar prijzen Waar mogelijk kosten en schulden in US dollar (natuurlijke hedge) Hedge accounting (sinds 2009) Werkkapitaal (in K ) Voorraden gereed product Onderhanden werk Debiteuren en overige vorderingen Crediteuren en overige te betalen posten Totaal Afsluiting van de presentatie door de heer Pabbruwe: De duidelijke trends bij Brill passen goed bij de lange termijn visie. De strategie is voor Brill zeer leidend. De rode draad hierbij is de voorspelbaarheid die we willen uitdragen naar de stakeholders. De onderneming legt zich toe op het ontwikkelen van nieuwe producten van en voor auteurs en wetenschappers. Brill ambieert groei door goed passende acquisities, maar zal nooit afhankelijk willen zijn van alleen maar groei d.m.v. acquisities. Een gezonde onderstroom van eigen productontwikkeling is zeker zo belangrijk. Er wordt zoals eerder gezegd extra geïnvesteerd in ondersteuning van het acquisitiebeleid dat in dagelijkse handen is van de Vice President Business Development Sam Bruinsma. Die ondersteuning bestaat onder andere uit het assisteren bij het opvolgen van alle mogelijkheden die zich op het gebied van overnames voordoen. Hier is veel werk mee gemoeid en het vraagt om geduld. Vervolgens is een goede integratie van een verworven acquisitieproject essentieel. Brill blijft daarnaast goed sturen op kasstroom en werkkapitaal. 18

19 De zogenaamde emerging markets (bijvoorbeeld, China en Turkije) vragen meer tijd qua ontwikkeling. De verwachting is dat deze landen nog niet op korte termijn langszij de Europese markten zullen komen. Het verbeteren van onze diensten en de ervaring die auteurs en wetenschappers hebben met onze diensten en bijvoorbeeld ook de distributie van onze producten zal veel aandacht blijven krijgen. Conclusies Strategie leidend Productontwikkeling en autonome groei Aangescherpt M&A beleid Emerging markets vooral lange termijn Voortgaande beheersing van kosten en werkkapitaal Afstemming op en waardecreatie voor institutionele informatiestromen Stakeholders oriëntatie Samenvatting van vragen en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie De heer Diaz (VEB): verwijst naar pagina 25 van het jaarverslag waar wordt vermeld dat de onderneming bestendig moet groeien om haar missie te realiseren en dan met name wat betreft de uitbreiding van het marktaandeel. In eerdere presentaties van voorgaande jaren werd ook tot doel gesteld een groei van 30% van de omzet en 40% van de winst te bereiken in drie jaar. De heer Diaz heeft de indruk dat Brill op zoek is naar een overnamepartner om zodoende de omzet te vergroten, maar daarbij steeds achter het nest vist. Hoe kan een groei van 30% van de omzet worden gerealiseerd? Is dat stapsgewijs (= 9,2% per jaar groei over drie jaar) of wordt er geaasd op een grote overname? Tweede vraag: in welke markt wordt de uitbreiding dan gezocht? De heer Pabbruwe licht toe: Wat de groei betreft, benadrukt de heer Pabbruwe dat het hier een ambitie betreft en niet een voorspelling, maar dat Brill wel de middelen heeft op het gebied van infrastructuur en strategie om de groei waar te maken. Daarnaast blijft de basis idealiter een autonome groei van 5-6%. Dit zou per jaar een bedrag aan acquisities vergen van 1-1,5M. Dit is op zichzelf geen irreële gedachte. Door het rijgen van kralen met grotere spelers worden de kansen vergroot op het bereiken van het beoogde percentage autonome groei. In het afgelopen jaar zijn er weinig gelegenheden voor Brill geweest om een grote speler binnen te halen. Vaak betreft het familiebedrijven en dat vergt geduld. Daarnaast hebben de uitgeefconcerns de afgelopen jaren heel weinig gebruik gemaakt van openbare veilingen. 19

20 Brill is goed gepositioneerd, zowel financieel als qua imago om in de toekomst dit soort acquisities met succes te kunnen afronden. Strategisch goed passende terreinen voor groei zijn: - alfa en gamma (internationaal recht en sociale wetenschappen) ; - filosofie (ontwikkelen in alfa) en rechtsfilosofie (en andere ontwikkelingen tussen alfa en gamma); Het letterlijk opnieuw bekijken en beoordelen van het huidige uitgeefprogramma is een goed uitgangspunt voor het bepalen van nieuwe groeigebieden. De heer Diaz vraagt of de openstaande financieringsfaciliteiten, de aanvullende faciliteiten en de reserve die is ontstaan uit de verkoop van de zeven tijdschriften in beginsel ook kunnen worden ingezet voor acquisities. De heer Pabbruwe antwoordt dat die mogelijkheid zeker bestaat. Brill beschikt over ruime middelen. Hij doet geen uitspraken over maximum bedragen die voor acquisities kunnen worden ingezet, maar overnames tot 10M mits passend zijn goed mogelijk. Daarbij tekent hij wel aan dat de solvabiliteit liefst niet onder de 40% zou mogen dalen. De heer Witteveen (Kempen Oranje Participaties): complimenteert Brill met de opstelling van de cijfers, die eerder conservatiever te noemen is dan agressiever. Hij concludeert dat de kwaliteit van de winstontwikkeling is verbeterd en ziet de 20% EBITDA doelstelling in de komende jaren meer naar voren komen. Tevens geeft hij een compliment ten aanzien van de verkoop van de zeven tijdschriften. Brill laat daarmee zien niet alleen de portfolio te laten groeien, maar er ook onderdelen uit verkoopt die in de huidige uitgeefpraktijk minder goed in het programma passen. Aanvullende vraag is of Brill dit jaar het gebrek aan omzet, ontstaan door de verkoop van 1,25M omzet aan tijdschriften, door middel van autonome groei en acquisitie kan compenseren of dat er meer nodig is. De volgende vraag betreft de financiële discipline voor de acquisitie van nieuwe tijdschriften dan wel aankoop van nieuwe bedrijven die op vergelijkbaar terrein als Brill actief zijn. Kan ervan worden uitgegaan dat Brill te allen tijde haar financiële discipline behoudt bij de aankoop van nieuwe tijdschriften (waarbij wordt meegenomen dat er een belastingtechnisch voordeel is als er vervolgens een herinvestering in tijdschriften plaatsvindt). Tevens wil de heer Witteveen weten hoeveel tijd Brill zich gunt voor er ook extra dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders bij een hoge solvabiliteit. De heer Pabbruwe licht toe: De 1,25% omzet die vervreemd is, wilde Brill graag vervangen en dan bij voorkeur via een ruil, maar die mogelijkheid deed zich niet voor. Vervanging door middel van investering in eigen en nieuwe titels is daarom nu de koers. De acquisitie in de Foreign Law Guide die nu is gedaan, beslaat ongeveer een derde van het streefbedrag. 20