Voorzitter: De heer mr. A.R. baron van Heemstra Verslaglegging: Mevrouw E.J. Smit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzitter: De heer mr. A.R. baron van Heemstra Verslaglegging: Mevrouw E.J. Smit"

Transcriptie

1 Verslag en besluitenlijst van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill N.V, gehouden op 15 mei 2012 om uur ten kantore van de Vennootschap. Voorzitter: De heer mr. A.R. baron van Heemstra Verslaglegging: Mevrouw E.J. Smit 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder: De bestuursleden van de Stichting Luchtmans en de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill,de heer Hovers en mevrouw Van Rooy; De accountant, de heer Hollander van Ernst&Young, dit jaar voor het eerst formeel in functie; De leden van de ondernemingsraad; De leden van het management team. Aan alle vereisten voor de oproep van de vergadering is voldaan. Er is tijdig een advertentie geplaatst in Het Financieele Dagblad en op 2 april zijn de agenda en de stukken voor deze vergadering op de website van het bedrijf geplaatst. De agenda voor de AvA en de brochure Brill in 2011 zijn verstuurd aan alle bij Brill bekende aandeelhouders en certificaathouders. De voorzitter biedt excuses aan voor het feit dat verzending later heeft plaatsgevonden dan verwacht, namelijk op 4 mei in plaats van op 1 mei. Het totaal uitstaande aandelen Koninklijke Brill op 15 mei 2012 is: , waarvan certificaten en aandelen op naam Vertegenwoordigd ter vergadering zijn: aandelen Brill, waarvan vertegenwoordigd door het administratiekantoor en door drie aandeelhouders op naam. 1

2 Aan 27 certificaathouders ( ) werden door het administratiekantoor stemvolmachten verleend. Er is één bindende steminstructie ontvangen. De volledige weergave van deze vergadering is evenals dat van de vergadering van vorig jaar via de Brill website te beluisteren: Ook is het mogelijk om via het secretariaat van de onderneming een exemplaar van de opname op CD te verkrijgen. De brochure Brill in 2011 is dit jaar alleen in het Engels verschenen. In de brochure zijn vertaalde samenvattingen opgenomen uit het Nederlandstalige jaarverslag dat op de website is geplaatst. De brochure is ook in digitale vorm te downloaden via de Brill website: Dit jaar zijn er twee speciale artikelen in de brochure opgenomen; een korte update over de Brill waarover ook in vorige brochures verslag is gedaan. De letter is in al zijn varianten nagenoeg gereed en wordt al volop gebruikt. Ook is een artikel opgenomen van professor Rens Bod over de vergeten wetenschappen. Tijdens deze vergadering komt onder punt 5a van de agenda de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen aan de orde. Bij dat punt wordt de leiding van de vergadering overgedragen aan de heer Spruijt en zal de voorzitter de vergadering tot en met de besluitvorming verlaten. 2. Jaarverslag 2011 Opnieuw is besloten het jaarverslag alleen elektronisch te publiceren en een brochure zowel elektronisch als in druk te laten verschijnen. De brochure Brill in 2011 geeft opnieuw ruime aandacht aan de omgeving waarin Brill opereert, biedt een uitvoerige terugblik op het verslagjaar en presenteert de toekomstplannen en ambities zo helder mogelijk is voor Brill een succesvol jaar gebleken. Tot op het laatste moment was er nog geen zekerheid of er opnieuw een uitzonderlijk sterk vierde kwartaal zou volgen, nadat er tot en met het derde kwartaal een ruime voorsprong in omzet en resultaat was opgebouwd. De directeur en de CFO zullen hier in een gezamenlijke presentatie nader op ingaan. 2a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen Het bericht van de Raad van Commissarissen is opgenomen in zowel het jaarverslag als de brochure Brill in De RvC vergadert in beginsel tenminste zesmaal per jaar. In 2011 hebben er opnieuw zes vergaderingen plaatsgevonden. Daarnaast was er zoals gebruikelijk informeel overleg met de directeur. 2

3 De RvC heeft met de directie een vennootschappelijke kalender afgesproken waardoor stelselmatig bepaalde zaken aan de orde komen. Kwartaalrapporten worden besproken inclusief latest estimates. Met ingang van 2009 geeft de onderneming ook trading updates in kwalitatieve bewoordingen, daarmee gevolg gevend aan de eisen van de AFM. Brill is geen voorstander van het uitgeven van cijfermatige rapporten per kwartaal. In het voorjaar is elk jaar de bijstelling van het Strategisch Plan onderwerp van gesprek en in het najaar de begroting. Voor 2011 was besloten een zeer uitvoerig strategisch plan te maken waarbij de RvC ook een meer actieve rol heeft gespeeld met directie en staf. Als uitvloeisel daarvan is besloten tijdens elke RvC vergadering een element van het strategisch plan nader te bespreken en wordt de direct daarbij betrokken staf gevraagd de plannen nader aan de RvC toe te lichten. In 2012 wordt er opnieuw een dag gepland voor intensieve bespreking van de strategie. Dit jaar is gekozen voor een uitdieping van het verschijnsel Open Access. Mede omdat een aantal van Brill s concurrenten recent expliciete investeringen heeft gedaan in dit nieuwe business model, lijkt het verstandig na te gaan of dit ook voor Brill een goede keuze zou zijn. Tot op heden heeft deze beweging weinig impact gehad op onze uitgeefpraktijk en heeft Brill een accommoderende, maar enigszins neutrale en passieve houding aangenomen. Dat beleid wil de onderneming nu zorgvuldig herijken. Onderwerpen van tussentijdse besprekingen zijn: de terugkerende cashflow prognoses, risicoanalyses, rapportages over onderhanden werk, Major Reference Works, IT projecten en de beoordeling van managementpotentieel en opvolgingstrajecten. Indien zich mogelijkheden voordoen voor acquisities worden deze uitvoerig besproken en in de context geplaatst van de strategische oriëntatie. In het nieuwe jaar is besloten tot de verkoop van een aantal strategisch minder goed passende tijdschriften. Het streven is de verkochte omzet te vervangen door zelf ontwikkelde en aangekochte producten. In dat beleid past een verhoogde activiteit op het terrein van corporate acquisities. De voorzitter noemt het jaarlijkse gesprek met de accountant, dat ook dit jaar weer met algemene instemming in aanwezigheid van de directeur heeft plaatsgevonden. Tijdens dat gesprek komen de observaties van de accountant aan de orde en wordt de Managementletter besproken. Het lijstje met aandachtspunten op het terrein van risico en impact wordt elk jaar korter. Er waren dit jaar opnieuw geen ernstige problemen te bespreken. Er wordt gewerkt aan een managementrapportage waarin meer niet-financiële stuurinformatie is opgenomen. De voorzitter maakt melding van het open en constructief overleg met de Ondernemingsraad, dat ook dit jaar twee keer heeft plaatsgevonden. 3

4 Vragen en opmerkingen De heer Goukens wil weten waarom de informatie over desinvesteringen en de door de voorzitter genoemde verkoop van een aantal strategische titels ontbreekt in de brochure c.q. het jaarverslag. De voorzitter legt uit dat de desinvestering en verkoop dateren van het eerste kwartaal in 2012 en deze daarom pas in het jaarverslag van 2012 zullen worden opgenomen. 2b. Bespreking van het verslag van de directie. De voorzitter geeft het woord aan de directeur, die aan de hand van een presentatie een toelichting op het verslag van de directie geeft. De heer Moree, Executive Vice President Finance & Operations zal aansluitend en aan de hand van een presentatie een korte toelichting op de jaarrekening geven. De volledige presentatie is via de website nog eens na te zien. Samenvatting van de mondelinge toelichting op het verslag van de directie 2011 door de heer Pabbruwe Brill 330 jaar in 2013 De heer Pabbruwe licht kort de afbeelding op de voorkant van de brochure Brill in 2011 toe. Hiervoor zijn bijzondere karakters uit de Brill letterreeks gebruikt. In het kader van het 330 jarig (165 jaar Luchtmans en 165 jaar Brill) bestaan van Brill in 2013 zal een bescheiden tentoonstelling over het belang van typografie en techniek voor een uitgeverij in Museum Boerhaave te Leiden worden georganiseerd een goed jaar voor Brill Het jaar 2011 was in allerlei opzichten een mooi jaar voor de onderneming, en dat blijkt ook uit de cijfers. Dit heeft geleid tot een gezonde groei van 6%, bestaande uit 0,5% acquisitie en 5,5% eigen groei. Hoewel het hele jaar een stabiel en positief beeld liet zien, was het laatste kwartaal (na het uiterst succesvolle vierde kwartaal in 2010) zeer belangrijk voor de uiteindelijk behaalde resultaten. De kostenbeheersing heeft voor de winstontwikkeling een duidelijke rol gespeeld. Spreiding van werkzaamheden voor meer efficiency Een goede spreiding van de werkzaamheden is gunstig voor de efficiency binnen het bedrijf. Brill heeft in de afgelopen jaren stappen gezet in het beter benutten van de flexibele schil, die bestaat uit freelancers en ZZP-ers en externe specialisten op diverse vakterreinen. 4

5 Digitaliseringskosten van tijdschriften in de directe kosten genomen De kosten van het digitaliseren van tijdschriften worden nu direct genomen. Deze kosten werden voorheen geactiveerd en in vijf jaar afgeschreven. De geactiveerde kosten zijn in een keer ten laste van het resultaat van 2011 gebracht. Bij tijdschriften zijn wij in de uitlevering van nieuwe afleveringen voorbij het kantelpunt van digitaal t.o.v. print. Daarom is het gewenst voor digitaliseringskosten dezelfde normen te hanteren als voor de technische kosten van gedrukte tijdschriften, d.w.z. de kosten van productie worden genomen in het jaar van verschijnen. Bij boeken is het kantelpunt nog niet bereikt, hoewel het productieproces van gedrukte boeken mede door de ontwikkelingen op het gebied van Printing On Demand (POD) vrijwel identiek loopt aan dat van digitale boeken. Bij boeken zal echter door de langere levensduur een ander boekhoudkundig beleid gevolgd blijven worden. Nieuwe samenwerking op het gebied van Printing On Demand In het afgelopen jaar heeft Brill het kwaliteitsprobleem rond POD opgelost door een samenwerking aan te gaan met het Nederlandse bedrijf Printforce uit Alphen aan den Rijn. Zij leveren aan onze distributeurs in de VS en het VK. Social Media Brill wil de ontwikkelingen op het gebied van social media gebruiken om zo tegen relatief lage kosten hele precieze marketing te kunnen bedrijven. Met name in moeilijker te bereiken academische kringen kan dit middel effectief blijken. Vanuit Singapore wordt aldus gewerkt aan een Aziatische netwerk van potentiële auteurs voor Brill. Verbeterde infrastructuur, platforms en ontwikkelingen binnen de (digitale) uitgeefpraktijk De infrastructuur is verbeterd door het ontwikkelen van een vernieuwde corporate website en Intranetsite (alleen voor intern gebruik door medewerkers van Brill). Begin 2012 is de domeinnaam Brill.com aangekocht. Dit domein zal op termijn worden gebruikt als centrale toegang tot alle uitgeefplatforms en de corporate website. Het elektronisch magazijn Core Source is opgezet en er wordt hard gewerkt aan de eigen uitgeefplatforms, te weten boeken en tijdschriften enerzijds en naslagwerken en bibliografieën anderzijds. Daarnaast oriënteert Brill zich op het gebied van Patron Driven Acquisition (wetenschappers bepalen hierbij zelf wat de bibliotheek koopt op het gebied van digitale uitgaven). Brill is recent gestart met een project in samenwerking met de VU te Amsterdam, waarbij de VU een bedrag apart zet voor Brill materiaal. De faculteit bepaalt in deze opzet welk materiaal dat zal zijn. 5

6 Ook ontwikkelingen ten aanzien van timeslots en rentals worden nauwlettend gevolgd. Bij deze toepassingen is de toegang voor bibliotheken tot een database niet meer automatisch voor een heel jaar vastgelegd, maar kan er bijvoorbeeld ook voor een maand worden afgenomen. Daarnaast kan het beschikbaar stellen aan individuen via dit systeem aantrekkelijk zijn, zij het wel met de nodige begrenzingen om misbruik van de databank te voorkomen. Class room use is een ander voorbeeld; hierbij wordt materiaal beschikbaar gesteld voor colleges. Op het gebied van Open Access, het business model waarbij de auteur (of zijn werkgever) betaalt en niet de lezer c.q. gebruiker, onderzoekt Brill of de mogelijkheden van dit model passen bij de eigen uitgeefpraktijk. Het gaat daarbij om behoud van onafhankelijkheid, waarborgen voor kwaliteit en het toevoegen van waarde. Brill is gestart met de lancering van printed on demand paperbacks. De kosten hiervan zijn gering. Het betreft uitgaven die hun succes al bewezen hebben als gebonden boeken voor de bibliotheekmarkt. Daarnaast onderzoekt Brill de mogelijkheden van gebruik van eigen materiaal op dragers als ipads en Kindles. Overige nieuwe projecten die mogelijk een breder markt kunnen bereiken De lancering van de 2 e editie van de Atlas of European Values en het verschijnen van de Encyclopedie van de Eerste Wereldoorlog zijn mede interessant vanuit dit oogpunt. Critical readings is een nieuwe formule die Brill probeert uit te rollen. Dit concept is vergelijkbaar met een soort Readers Digest van belangrijke literatuur op een specifiek vakterrein. Het betreft hierbij literatuur die vaak al door Brill is uitgegeven, maar soms ook materiaal van concurrenten. Daarvoor moeten dan de rechten worden aangevraagd, waarna het materiaal gebruikt kan worden bij introducties op bepaalde vakterreinen. Acquisitie en bevorderen groei Brill wil graag acquireren en groeien door middel van zogenaamd kralen rijgen. Als voorbeeld noemt de heer Pabbruwe de gunning van een uitgeefcontract voor de Union of International Associations in Brussel. Global Oriental, een eenmansuitgeverij in de UK, is inmiddels geheel geïntegreerd. Met de RvC is afgesproken dat er bij elk acquisitieproject een soort proces verbaal komt waarin het boekenonderzoek (due diligence) en integratieplan worden gedocumenteerd en gevolgd. De verkoop van de VSP tijdschriften was een gebeurtenis na balansdatum. Dit betekent dat 2012 op de balans een bijzondere bate zal laten zien. De kas is goed gevuld, zodat investeringen in acquisities en eigen groei mogelijk zijn. 6

7 Internationaal recht is naast de alfa kant de andere grote poot binnen Brill. Een belangrijke toevoeging in het afgelopen jaar was de aankoop van het Journal of International Trade and Investment. Een andere activiteit van Brill is het creëren van een database voor juridische jaarboeken en het opzetten van databases waarin grote losbladige projecten in gedigitaliseerde vorm kunnen worden opgenomen. Per 1 mei 2012 is de database van de Foreign Law Guide aangekocht. Azië Brill heeft een bedrag van ,- ontvangen samen met de Sheik Zayed Award. Dit is een prijs vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, voorde beste uitgever op het gebied van Islam Studies en Arabistiek. Het geld wordt door Brill geïnvesteerd in materiaal van jonge auteurs op de genoemde vakgebieden en in software waarmee auteurs standaard spellingwijzen c.q. schrijfwijzen kunnen hanteren. Hierdoor kunnen zij hun materiaal makkelijk verbinden aan alle encyclopedieën en andere bronnen die Brill in huis heeft. Turkije ontwikkelt zich als een belangrijke markt. Brill is haar verkoopinspanningen direct naar consortia van bibliotheken en universiteiten aan het opvoeren. In Singapore is een partnership met Stallion Press gesloten. Deze partner wint informatie in over belangrijke contacten bij universiteiten en bibliotheken in Zuidoost Azië. Daar wordt een database van samengesteld en deze contacten zullen door Brill worden benaderd. Er is een voortgaande groei van het aantal boeken en tijdschriften dat wordt uitgegeven. In de komende jaren worden er interessante programma s uitgerold op het gebied van Chinese minderheden (talen, culturen en geschiedenis). Er is een contract voor zes tijdschriften gesloten met Higher Education Press (één van de grootste uitgeverijen in China). Daarbij is door Brill als voorwaarde gesteld dat er een onafhankelijke internationale board wordt ingeschakeld. Dit moet ervoor zorgen dat Brill haar redactionele onafhankelijkheid goed kan uitoefenen. De database van de Chinese Academy of Social Sciences is verbreed en heeft een andere titel gekregen: Chinese Research Perspectives. De content is uit de sfeer van de overheidsdenktank gehaald en biedt een breder scala van studies op het gebied van sociale wetenschappen in het hedendaagse China. Business modellen Vervolgomzet is belangrijk voor Brill. Het is lastig te voorspellen hoe de keuze uit businessmodellen als Just in time (alleen kopen wanneer je iets nodig hebt) en Just in case (verkoop van abonnementen; vooruitbetaling) zal uitvallen. Brill streeft in de komende jaren naar het vinden van een goede balans hierin en de vervolgomzet toch te laten groeien. 7

8 Strategische agenda De strategische agenda van Brill zal niet sterk wijzigen; het gaat meer om accentverschillen. De uitbesteding is in de cultuur geaccepteerd en in de processen geïntegreerd. Brill wil het komende jaar een iets agressiever acquisitiebeleid voeren. Daarnaast worden de uitgeefplatforms verder verbeterd c.q. uitgebouwd (bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden aan individuen om zelf een gedrukt exemplaar van een tekst te bestellen). Uitbreiding van e-commerce en de eindgebruiker meer grip geven op de eigen informatie-inrichting zijn andere aandachtspunten. Brill heeft samenwerkingsverbanden met het Huygens Instituut en de KNAW en met partijen buiten Nederland voor het gezamenlijk ontwikkelen van projecten in de digitale geesteswetenschappen (E-humanities). Op de Open Access agenda van uitgevers staat over het algemeen het zich concentreren op uitgeefproducten waarvan distributie de kern is. Dat biedt voor een uitgever als Brill wel relatief weinig toegevoegde waarde. Brill wil in de komende jaren kapitaal inzetten voor grote projecten en wellicht ook samenwerken met topinstellingen die in hun publicatiebeleid geneigd zijn het oor naar het publieke domein te laten hangen. Brill probeert hierbij een bijzondere commerciële positie in te nemen. Een voorbeeld is de verzameling Arabische manuscripten die bij de Universiteitsbibliotheek in Leiden is gedigitaliseerd. Het digitaliseren van de Turkse, Perzische en Japanse manuscripten is een volgende stap. Het betreft hier partnerships waarbij Brill geld, expertise en distributie inbrengt en de universiteit haar collectie ter beschikking stelt. Software ontwikkelingen als bijvoorbeeld het gebruik van authority files, standaard spelwijzen en patroonherkenning vragen ook onze aandacht. Later dit jaar vindt een evaluatie met Stallion Press plaats, en dan wordt beslist over verlenging van de samenwerking voor een tweede jaar. Er zijn plannen om een deel van de Brill collectie te digitaliseren, niet van de volledige 330 jaar, maar in stapjes terug vanaf het jaar De Brill tijdschriften zijn inmiddels vanaf elke eerste jaargang gedigitaliseerd. Daarnaast zullen belangrijke oudere boekenseries als serie in een database worden opgenomen (bijvoorbeeld HdO). De uitgevers presenteren in de RvC vergaderingen hun business plannen. Theologie, Filosofie en Wetenschapsgeschiedenis (Natural History) staan op de agenda voor dit jaar. Voor Boston is het onderwerp de verhouding gedurende de laatste 200 jaar tussen Noord-Amerika en de Pacific Rim. Aan bod komen verder de ideeën voor tijdschriften en databanken op het gebied van de Klassieke Oudheid (Classical Tradition). 8

9 Brill werkt aan de ontwikkeling van een platform voor primaire bronnen (bijvoorbeeld archieven en manuscripten). Daarbij streven we naar een volledig mediumneutraal werkproces (XML) waardoor de redactionele bewerking eindigt in een lopende band naar het elektronisch ware house. Het materiaal moet van daaruit op verschillende platforms kunnen worden uitgezet. De vormgeving van ons product wordt ook onder de loep genomen. Zo wordt momenteel een nieuwe standaardbladspiegel ontwikkeld. Zaken als de keuze tussen voetnoten of end notes komen daarbij ook aan de orde evenals besparing op papier en de verdere ontwikkeling van een efficiëntere werkwijze. Dividend Het beleid van de afgelopen jaren wordt gekenmerkt door het na een goed jaar uitkeren van een solide dividend. Bij hoge solvabiliteit is Brill bereid om wat meer te doen, maar het bedrijf wil ook geld gebruiken voor investeringen in autonome groei en acquisitie. Brill keert over % dividend uit. Er is nu geen aanleiding om stockdividend uit te keren. Dit instrument wordt uitdrukkelijk wel bij de hand gehouden in de toekomst. Dit jaar is gekozen voor het uitkeren van een total cash dividend. Dia s bij de presentatie van de heer Pabbruwe 2011 Een prachtig jaar (groei omzet 6% en winst 19%) Goede spreiding en opnieuw sterk Q4 Soepeler uitbesteding en bewaking van kosten Digitalisering tijdschriften direct in kosten Opnieuw groei van het digitale product POD kinderziektes, maar nu breed ingevoerd Social Media in marketing mix 9

10 IT Nieuwe website en intranet Aankoop domein Brill.com Installatie electronic warehouse (Coresource) Twee nieuwe platforms (naslagwerken/ bibliografieën en boeken/tijdschriften) gereed Naslagwerken/bibliografieën i.s.m. Semantico (UK) al op short list voor prijs De Brill in gebruik genomen Verkenning van nieuwe business modellen PDA (project gestart met de VU) Time slots (rentals) Classroom licenties (Rights links) Open Access Paperbacks Tablet versies Ontwikkeling programma Meer Azië (US/Pacific, bronnen, portals) Geschiedenis tot in de nieuwe tijd (Fascisme, Eerste Wereldoorlog) Criticalreadings (nieuwe formule voor Brill) Acquisities van losse titels, kleine programma s en society contracten (kralen) Global Oriental en U.I.A. geïntegreerd Verkoop STM titels (VSP) in

11 Ontwikkeling programma International Law Journal of International Trade&Investment aangekocht (per 2012) Jaarboeken omgebouwd tot journals (15) Losbladigen omgebouwd tot databases (2) Foreign Law Guide aangekocht per mei 2012 Azië Midden-Oosten programma geprezen (Sheikh Zayed Award (VAE) en Choice Award (USA) Account management in Turkije Direct marketing i.s.m. partner vanuit Singapore Autonome ontwikkeling vanuit Leiden en Boston opgevoerd HEP contract voor zes tijdschriften Samenwerking met uitgevers in China uitgebreid (Beijing en Shanghai) Verbetering CASS database Recurring revenue in 2011 vrijwel ongewijzigd Tijdschriften (afkalving maar meer pp/titels) Meerdelige naslagwerken Databases Access fees nu ingebouwd in de prijs Jaarboeken (potentieel voor collecties en abonnementen) Monografieën (terugloop verkooppatroon maar veel potentieel vooral door aanbod en e-books/ mobile) Boekenseries (terugloop standing orders) 11

12 Strategische Agenda Handhaving van niche oriëntatie Gericht en selectief acquisitiebeleid Uitbreiding uitgeef- en verkoopstaf Nadruk op continuïteitsproducten Content dynamisch en open ended Dienstverlening aan auteurs en instituten Benutten IT-oplossingen en Internet Margebewaking en kostenbeheer Productiviteitsverbetering Uitbesteding 2012 Puntjes op de i bij elektronische uitgeefplatforms en uitbreiding e-commerce Mobile content (apps, tablet, cloud) Evaluatie Open Access strategie Public/private partnerships en primary sources projecten Author gateway uitbreiden (proper names e.a.) Meer direct sales in Azië Verkoop VSP en aankoop nieuwe assets (FLG e.a.) 2012 Beslissing digitalisering backlist boeken Investering in Theology, Philosophy, History of Science & Natural History, US/Pacific Relations, Classical Tradition voor autonome groei Project nieuw platform primaire bronnen en research collecties (gereed Q2 2013) XML workflow (eind 2013 ingevoerd) Standaardisatie page lay out (5% efficiency) Brill 330 jaar; tentoonstelling in Museum Boerhaave 12

13 Dividend Dividendbeleid besproken in AvA 2009 Dividend over 2009 met zeer hoge pay out Net als over 2010 opnieuw over 2011 verhoogde pay out van 60% Opnieuw geen keuzedividend over 2011 Samenvatting van de mondelinge toelichting op de jaarrekening 2011 door de heer Moree Continuïteit Bij het bekijken van de balans over 2011 kan er geconstateerd worden dat er sprake is van een zekere continuïteit in het bedrijf. De solvabiliteit bedraagt 61%. In het jaarverslag wordt gesproken over het streven van Brill naar een solvabiliteit van 40% - 60%. Er zijn geen kort- of langlopende rentedragende schulden. Actieve ondernemingsgeest is ook binnen het huidige Brill de leidraad. In 2011 leverde Brill wederom een grote verscheidenheid aan producten, boeken tijdschriften, naslagwerken en research collecties van primaire bronnen, zowel in geprinte als digitale vorm. De heer Moree bespreekt kort de balans en resultatenrekening en eindigt met een toelichting bij werkkapitaal en cashflow. De uitvoerige versie van de jaarrekening is terug te vinden in het jaarverslag, dat tevens van de Brill website is te downloaden: Daarnaast is een beknopte weergave te lezen in de Engelstalige brochure Brill in Ook dit jaar is getracht het jaarverslag qua inhoud korter en transparanter te maken. Daarbij is gebruik gemaakt van opmerkingen en suggesties van aandeelhouders. De heer Moree spreekt de wens uit dat de aandeelhouders dit zullen blijven doen. Uiteraard kan dit gedurende het hele jaar en niet alleen vandaag. Suggesties zullen worden meegenomen bij het opstellen van het verslag van volgend jaar. Kerncijfers resultatenrekening 2011 Er is een omzetstijging van 1.6M (5,9%). De kostprijs is nauwelijks gestegen (minder dan 100K), en er is een brutowinststijging van 1,5M. De EBITDA bedraagt 18,4% van de omzet. De nettowinststijging bedraagt ruim 500K, een stijging van bijna 19% t.o.v

14 Wijze van verslaglegging: Brill levert in haar jaarverslagen op vier manieren gesegmenteerde informatie aan. Deze informatie strookt met de manier waarop er binnen Brill maandelijks gerapporteerd wordt: 1. Omzet per productsoort; 2. Frequente en gedetailleerde rapportage over omzet, winst en activa per uitgeefeenheid; per opbrengst genererend bedrijfsonderdeel. Brill kent 7 uitgeefeenheden; 3. Rapportage over de omzet per afzetgebied Europa, Noord-Amerika en rest van de wereld; 4. Rapportage over de geografische verdeling van de eigendommen van de activa (Nederland). Kostprijs van de omzet De stijging is minder hoog dan verwacht bij een omzetstijging van 1,6M. De kostprijs als percentage van de omzet is gedaald van 35,1% naar 33,4%. De kostprijs in 2011 bevatte bovendien een eenmalige post; een buitengewone last van 468K. De oorzaken hiervoor zijn een schattingswijziging van de voorraadwaardering boeken en het royalties effect in Daarnaast is er in 2011 een afwaardering van de geactiveerde kosten voor digitalisering van online tijdschriften. De operationele kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. De door de directie afgekondigde hantering van de absolute nullijn ten aan zien van materiële uitgaven, is in 2011 nageleefd. De binnen Brill reeds bestaande functie van Centrale Inkoper is verder uitgebreid; bestaande contracten en leveranciers worden doorgelicht en nieuwe leveranciers worden actief benaderd. Het eenmalige bijzondere effect in 2011 bestond uit de afwaardering van geactiveerde kosten voor digitalisering van online tijdschriften. Dit punt is uitvoerig besproken met de accountant en een schonere en transparantere balans is het resultaat. Als dit bijzondere effect niet was verwerkt in de cijfers, dan zou de kostprijs van de verkoop zijn teruggelopen van 33,4% naar 31,8%. Dit zou uiteindelijk een positief effect op de nettowinst hebben gehad van ongeveer 350K. Personeels- en operationele kosten De operationele kosten zijn nagenoeg hetzelfde gebleven en de personele kosten zijn gestegen met 12,7%. Brill is zeer terughoudend wat betreft het uitbreiden van het aantal vaste medewerkers, tenzij er sprake is van een duidelijke bijdrage aan omzetvermeerdering. Toch zal door interne bevorderingem, schaaltredeverhogingen, CAO rondes, hogere sociale lasten en pensioenkosten een opwaartse druk op de loonkosten gevoeld worden. Enige observaties bij de personeelkosten: - salarissen geboekt op onderhanden werk bleven constant; - kleine meevaller in de pensioenkosten door integratie van IDC pensioenen in 2010, kwam niet meer voor in 2011; - omzet per medewerker nam in 2011 toe van 237K naar 242K. 14

15 Beleid en risico US Dollar Brill blijft de voor haar enige andere belangrijke valuta, de Amerikaanse dollar, in deze tijden van crisis scherp volgen. Sinds 2009 past Brill actief hedge accounting toe, waardoor de risico s aanzienlijk beperkt zijn gebleven. Naast het afsluiten van termijncontracten probeert Brill ook door middel van natuurlijke hedge (kosten maken in dollars) de risico s te beperken. Werkkapitaal en kasstroom Het verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva is nog steeds positief. Hetzelfde kan gezegd worden over de kasstroom. De vrije kasstroom was op het niveau van 2010 en de netto kasstroom was 900K lager dan in Dit komt door het tegelijk investeren en aflossen van de bankschuld. Brill is een financieel gezond bedrijf. Financiële ambities Brill wil graag voorspelbaar en betrouwbaar zijn. Aan de hand van de laatste dia kan er geconcludeerd worden dat de ambities met betrekking tot de groei van de omzet gehaald zijn. Brill handhaaft onverkort de financiële ambities, namelijk groei van omzet en winst voor de lange termijn. Dia s bij de presentatie van de heer Moree Geconsolideerde Balans (in K ) Vaste activa Vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Totaal passiva Solvabiliteit per einde jaar 61% 57% 15

16 Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in K ) Omzet Kostprijs Brutowinst EBITDA EBIT Winst voor belasting Winst Winst per aandeel (WPA) 1,75 1,47 Omzet boeken en tijdschriften (in K ) Boeken, naslagwerken en primaire bronnen Tijdschriften Totaal Bijzondere effecten in 2011 Schattingswijziging voorraadwaardering en royalty s effect in 2010 Afwaardering geactiveerde digitaliseringkosten in 2011 Operationele kosten gelijk gebleven, gevolg van vasthouden aan ingezette lijn en kostentaakstelling 16

17 Kostprijs van de omzet (in K ) Technische productiekosten Afschrijving immateriële vaste activa Verzendkosten Royalty s Totaal Personeels- en operationele kosten (in K ) Personeelskosten Operationele kosten Totaal Personeelskosten (in K ) Salarissen en lonen Sociale verzekeringen Pensioen- en overige regelingen Salarissen en lonen geboekt op onderhanden werk Totaal

18 Beleid en risico US dollar Afdekken vrije kasstroom US dollar met termijncontracten Aanpassen US dollar prijzen Waar mogelijk kosten en schulden in US dollar (natuurlijke hedge) Hedge accounting (sinds 2009) Werkkapitaal (in K ) Voorraden gereed product Onderhanden werk Debiteuren en overige vorderingen Crediteuren en overige te betalen posten Totaal Afsluiting van de presentatie door de heer Pabbruwe: De duidelijke trends bij Brill passen goed bij de lange termijn visie. De strategie is voor Brill zeer leidend. De rode draad hierbij is de voorspelbaarheid die we willen uitdragen naar de stakeholders. De onderneming legt zich toe op het ontwikkelen van nieuwe producten van en voor auteurs en wetenschappers. Brill ambieert groei door goed passende acquisities, maar zal nooit afhankelijk willen zijn van alleen maar groei d.m.v. acquisities. Een gezonde onderstroom van eigen productontwikkeling is zeker zo belangrijk. Er wordt zoals eerder gezegd extra geïnvesteerd in ondersteuning van het acquisitiebeleid dat in dagelijkse handen is van de Vice President Business Development Sam Bruinsma. Die ondersteuning bestaat onder andere uit het assisteren bij het opvolgen van alle mogelijkheden die zich op het gebied van overnames voordoen. Hier is veel werk mee gemoeid en het vraagt om geduld. Vervolgens is een goede integratie van een verworven acquisitieproject essentieel. Brill blijft daarnaast goed sturen op kasstroom en werkkapitaal. 18

19 De zogenaamde emerging markets (bijvoorbeeld, China en Turkije) vragen meer tijd qua ontwikkeling. De verwachting is dat deze landen nog niet op korte termijn langszij de Europese markten zullen komen. Het verbeteren van onze diensten en de ervaring die auteurs en wetenschappers hebben met onze diensten en bijvoorbeeld ook de distributie van onze producten zal veel aandacht blijven krijgen. Conclusies Strategie leidend Productontwikkeling en autonome groei Aangescherpt M&A beleid Emerging markets vooral lange termijn Voortgaande beheersing van kosten en werkkapitaal Afstemming op en waardecreatie voor institutionele informatiestromen Stakeholders oriëntatie Samenvatting van vragen en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie De heer Diaz (VEB): verwijst naar pagina 25 van het jaarverslag waar wordt vermeld dat de onderneming bestendig moet groeien om haar missie te realiseren en dan met name wat betreft de uitbreiding van het marktaandeel. In eerdere presentaties van voorgaande jaren werd ook tot doel gesteld een groei van 30% van de omzet en 40% van de winst te bereiken in drie jaar. De heer Diaz heeft de indruk dat Brill op zoek is naar een overnamepartner om zodoende de omzet te vergroten, maar daarbij steeds achter het nest vist. Hoe kan een groei van 30% van de omzet worden gerealiseerd? Is dat stapsgewijs (= 9,2% per jaar groei over drie jaar) of wordt er geaasd op een grote overname? Tweede vraag: in welke markt wordt de uitbreiding dan gezocht? De heer Pabbruwe licht toe: Wat de groei betreft, benadrukt de heer Pabbruwe dat het hier een ambitie betreft en niet een voorspelling, maar dat Brill wel de middelen heeft op het gebied van infrastructuur en strategie om de groei waar te maken. Daarnaast blijft de basis idealiter een autonome groei van 5-6%. Dit zou per jaar een bedrag aan acquisities vergen van 1-1,5M. Dit is op zichzelf geen irreële gedachte. Door het rijgen van kralen met grotere spelers worden de kansen vergroot op het bereiken van het beoogde percentage autonome groei. In het afgelopen jaar zijn er weinig gelegenheden voor Brill geweest om een grote speler binnen te halen. Vaak betreft het familiebedrijven en dat vergt geduld. Daarnaast hebben de uitgeefconcerns de afgelopen jaren heel weinig gebruik gemaakt van openbare veilingen. 19

20 Brill is goed gepositioneerd, zowel financieel als qua imago om in de toekomst dit soort acquisities met succes te kunnen afronden. Strategisch goed passende terreinen voor groei zijn: - alfa en gamma (internationaal recht en sociale wetenschappen) ; - filosofie (ontwikkelen in alfa) en rechtsfilosofie (en andere ontwikkelingen tussen alfa en gamma); Het letterlijk opnieuw bekijken en beoordelen van het huidige uitgeefprogramma is een goed uitgangspunt voor het bepalen van nieuwe groeigebieden. De heer Diaz vraagt of de openstaande financieringsfaciliteiten, de aanvullende faciliteiten en de reserve die is ontstaan uit de verkoop van de zeven tijdschriften in beginsel ook kunnen worden ingezet voor acquisities. De heer Pabbruwe antwoordt dat die mogelijkheid zeker bestaat. Brill beschikt over ruime middelen. Hij doet geen uitspraken over maximum bedragen die voor acquisities kunnen worden ingezet, maar overnames tot 10M mits passend zijn goed mogelijk. Daarbij tekent hij wel aan dat de solvabiliteit liefst niet onder de 40% zou mogen dalen. De heer Witteveen (Kempen Oranje Participaties): complimenteert Brill met de opstelling van de cijfers, die eerder conservatiever te noemen is dan agressiever. Hij concludeert dat de kwaliteit van de winstontwikkeling is verbeterd en ziet de 20% EBITDA doelstelling in de komende jaren meer naar voren komen. Tevens geeft hij een compliment ten aanzien van de verkoop van de zeven tijdschriften. Brill laat daarmee zien niet alleen de portfolio te laten groeien, maar er ook onderdelen uit verkoopt die in de huidige uitgeefpraktijk minder goed in het programma passen. Aanvullende vraag is of Brill dit jaar het gebrek aan omzet, ontstaan door de verkoop van 1,25M omzet aan tijdschriften, door middel van autonome groei en acquisitie kan compenseren of dat er meer nodig is. De volgende vraag betreft de financiële discipline voor de acquisitie van nieuwe tijdschriften dan wel aankoop van nieuwe bedrijven die op vergelijkbaar terrein als Brill actief zijn. Kan ervan worden uitgegaan dat Brill te allen tijde haar financiële discipline behoudt bij de aankoop van nieuwe tijdschriften (waarbij wordt meegenomen dat er een belastingtechnisch voordeel is als er vervolgens een herinvestering in tijdschriften plaatsvindt). Tevens wil de heer Witteveen weten hoeveel tijd Brill zich gunt voor er ook extra dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders bij een hoge solvabiliteit. De heer Pabbruwe licht toe: De 1,25% omzet die vervreemd is, wilde Brill graag vervangen en dan bij voorkeur via een ruil, maar die mogelijkheid deed zich niet voor. Vervanging door middel van investering in eigen en nieuwe titels is daarom nu de koers. De acquisitie in de Foreign Law Guide die nu is gedaan, beslaat ongeveer een derde van het streefbedrag. 20

Pers- en Analistenbijeenkomst 26 april 2012

Pers- en Analistenbijeenkomst 26 april 2012 Pers- en Analistenbijeenkomst 26 april 2012 09.30 10.15 uur Ontvangst 10.15 11.00 uur Algemeen overzicht 2011 11.00 11.30 uur Financieel overzicht 2011 11.30 12.00 uur Vragen en discussie 12.00 uur Afsluiting

Nadere informatie

Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start

Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start 2008 Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start invoer nieuw systeem Consolidatie leveranciers Brill

Nadere informatie

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Omzet 29.3 27,5 27,5 EBITDA 4,5 4,2 4,2 Winst voor belastingen 3,3 3,1 3,1 Winst na belastingen uit voortgezette

Nadere informatie

* Deze cijfers zijn ontleend aan de conceptjaarrekening 2010. De jaarrekening zal op 6 april 2011 op de website www.brill.nl gepubliceerd worden.

* Deze cijfers zijn ontleend aan de conceptjaarrekening 2010. De jaarrekening zal op 6 april 2011 op de website www.brill.nl gepubliceerd worden. Goed jaar voor Koninklijke Brill Kerncijfers (in M )* 2010 2009 Omzet 27,1 26,1 EBITDA 4,6 3,6 Winst voor belastingen 3,7 2,9 Winst 2,8 2,1 Winst per aandeel ( ) 1,47 1,14 * Deze cijfers zijn ontleend

Nadere informatie

Boekwinst stuwt resultaat Koninklijke Brill in eerste helft van 2012

Boekwinst stuwt resultaat Koninklijke Brill in eerste helft van 2012 Boekwinst stuwt resultaat Koninklijke Brill in eerste helft van 2012 Leiden, 21 augustus 2012 Koninklijke Brill NV stevent af op een hoge winst in 2012. In de eerste helft van 2012 werden zeven strategisch

Nadere informatie

Groei en winststijging bij Koninklijke Brill

Groei en winststijging bij Koninklijke Brill Groei en winststijging bij Koninklijke Brill Kerncijfers (in EUR x miljoen)* 2011 2010 Omzet 28,6 27,1 EBITDA 5,3 4,6 Winst voor belastingen 4,4 3,7 Winst 3,3 2,8 Winst per aandeel (EUR) 1,75 1,47 * Deze

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Gelijkblijvende winst en bescheiden omzetgroei voor Koninklijke Brill in 2014

Gelijkblijvende winst en bescheiden omzetgroei voor Koninklijke Brill in 2014 Gelijkblijvende winst en bescheiden omzetgroei voor Koninklijke Brill in 2014 Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2014 2013 Omzet 29.7 29.3 EBITDA 4,0 4,5 Winst voor belastingen 3,0 3,3 Winst na belastingen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Verjongingskuur voor een 108-jarige Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Swets: verjongingskuur voor een 108-jarige Siebe van Elsloo CFO Van een Amsterdamse gracht naar the information superhighway Opgericht

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 april 2015 01. Opening en mededelingen 23 april 2015 Accell Group N.V. - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling jaarverslag 2014 1. Accell

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014

Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014 Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014 Soort vergadering Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke DSM Datum 14.00 uur, 7 mei 2014 Locatie Hoofdkantoor, Het Overloon

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

ER Capital Multifeeder I BV

ER Capital Multifeeder I BV ER Capital Multifeeder I BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Multifeeder I BV stelt zich ten doel om, door gespreid te investeren in de (vastgoed)fondsen van ER Capital,

Nadere informatie

AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011

AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011 Persbericht Willemstad, Curaçao, 2 november 2012 AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011 Het bestuur van AamigoO Group NV ( AamigoO ) maakt bekend dat zij naar aanleiding van een beoordeling

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a: U hebt voor deze toets 60 minuten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2015 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

1.2 de balanspost pensioenverplichting met toelichting wijzigt als volgt: x 1.000

1.2 de balanspost pensioenverplichting met toelichting wijzigt als volgt: x 1.000 Nadere toelichting op de jaarrekening In 2007 is de interpretatie van een aantal gehanteerde IFRS grondslagen nader bezien, ondermeer naar aanleiding van aanbevelingen van de AFM in het kader van haar

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

RSDB NV. Presentatie Jaarcijfers 2007. 20 maart 2008

RSDB NV. Presentatie Jaarcijfers 2007. 20 maart 2008 RSDB NV Presentatie Jaarcijfers 2007 20 maart 2008 1 Agenda RSDB in 2007 Performance Business Lines Financiële uitkomsten 2007 Focus 2008 2 RSDB in 2007 3 RSDB in 2007 EBITDA 40,9 mln, Netto Resultaat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 1 1. Welkom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. Agenda 1. Welkom 2. Verslag van de Raad van Bestuur 2015 2a. Activiteiten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016 Stern Groep N.V. Algemene vergadering 11 mei 2016 Agenda 2 Behandeling van het Verslag van de Directie over het boekjaar 2015 2 Agendapunt 2 De crisisperiode en 2015 in vogelvlucht Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.967.542 (67 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie