Human Capital als onderdeel van de Financiële Balans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Capital als onderdeel van de Financiële Balans"

Transcriptie

1 Human Capital als onderdeel van de Financiële Balans een uitdaging tot nieuw denken in P&O-land Jan E.G. Koster Een reële mogelijkheid om human capital niet alleen met de mond als bedrijfsinvestering te belijden, maar dat ook daadwerkelijk te implementeren.

2 HUMAN CAPITAL ALS ONDERDEEL VAN DE FINANCIëLE BALANS 1. Introductie van het onderwerp De uitspraak dat human capital 1 als het belangrijkste kapitaal van een bedrijf gezien wordt is niet nieuw. Naar mijn stellige overtuiging wordt deze uitspraak al zo n 20 jaar gebezigd door mensen die er verstand van hebben zoals CEO s, consultants, HRM adviseurs en andere betrokkenen bij het P&O gebeuren in een bedrijf. Wanneer echter gevraagd wordt hoe het dan komt dat human capital niet als zodanig op de financiële balans van het bedrijf staat, dan wordt er niet begrijpend gekeken en gezegd dat de kosten van personeel natuurlijk in de exploitatierekening van het bedrijf staan en daar thuishoren. Dit is ook het grote knelpunt: Personeel wordt gezien als een kostenpost voor het bedrijf. Dit artikel wil een lans breken om human capital serieus als een investering te zien met alle consequenties die daarbij horen. Een van die consequenties is dat de post Personeel in financiële termen op de balans geplaatst wordt, omdat die daar thuis hoort. In het onderstaande essay wordt een en ander onderbouwd en beargumenteerd ten einde een bijdrage te leveren aan nieuw denken op gebied van P&O. Niet alleen als een nieuwe gedachte over het human capital maar ook om dit ook explicieter te positioneren. 2. Uitgangspunt In een Engelstalig handwoordenboek over P&O 2 wordt human capital als volgt gedefinieerd: the employees of an organisation, and their skills, knowledge and experience considered (as) one of the organisation s assets. Met andere woorden het gaat over het personeel dat met zijn vaardigheden, kennis en ervaring beschouwd dient te worden als bezit, als werkkapitaal of gewoon als activa. De International Financial Reporting Standards, kortweg IFRS, gaat uit van een andere definitie. In hun uitgave van de International Accounting Standards (IAS) no. 38 wordt het begrip intangible assets besproken. In Nederlands immateriële activa genoemd. IFRS hanteert als definitie van asset: a resource controlled by an entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. 1 In dit Nederlandse essay wordt vastgehouden aan de Engelse terminologie. 2 Dictionary of Human Resources and Personnel Management van A. Ivanovic and P.H. Collin; isbn Human Capital als onderdeel van de financiële balans Pagina 1

3 Op zich conflicteert deze definitie niet met die uit de eerdere genoemde Dictionary of Human Resources. Daarnaast wordt een bedrijfsbalans algemeen als een graadmeter voor de financiële gezondheid van het bedrijf beschouwd: het geeft weer welke bezittingen er tot het bedrijf gerekend worden en hoe deze bezittingen gefinancierd zijn met schulden en verplichtingen, kortweg de activa en de passiva, in het Engels, the assets and the liabilities. In een zeer recent verschenen rapport van het CBS wordt aandacht besteed aan het Menselijk Kapitaal 3. CBS gaat uit van de OESO 4 -definitie uit 2007 waarbij kennis, vaardigheden en bekwaamheden de kern vormen. Ook de OESO beschouwt Menselijk Kapitaal als een investering en de auteur van het betreffende hoofdstuk 8 behandelt het Menselijk Kapitaal Nederland-breed en wordt onder meer afgezet tegen het bruto binnenlands product (bbp). De auteur gaat uit van het potentieel van menselijk kapitaal en de veranderingen hierin. Het potentieel omvat dan de personen in de leeftijd jaar. Dit wijkt af van de benadering zoals hieronder uitgewerkt. 3. Vervangingswaarde human capital De gedachte om de balanswaarde van human capital uit te drukken in vervangingswaarde is een fundamenteel andere benadering: vervangingswaarde gedefinieerd als het totaal aan kosten die een ondernemer moet maken om kwalitatief het zelfde personeel terug te krijgen. Te denken valt hierbij aan wervings- en selectiekosten, opleidingskosten en kosten voor ontslag (doorbetaling salaris, kosten procedures). In dit artikel is daar niet voor gekozen. 4. Analyse In een artikel van Drs. Gert Jan Jordaan 5 in Fiducie, vroeger een vakspecialistisch magazine van de Financiële Studentenvereniging Amsterdam, nu een katern in het huidige FSA magazine, schrijft hij als conclusie en aanbevelingen dat <quote> Intellectual capital is een niet te onderschatten waarde voor ondernemingen en is transparantie over deze waarde noodzakelijk. <einde quote>. En even later <quote> De beleggingsspecialisten zijn van mening dat, indien een betrouwbare waarderingsmethodiek beschikbaar is de merknaam, onderzoek, ontwikkeling en octrooien moeten worden geactiveerd. De beleggingsspecialisten zijn geen voorstander voor het activeren van de waarde van personeel en klantenbestanden <einde quote>. Een voor de hand liggende vraag is dan: waarom merknamen, onderzoek e.d. bij een betrouwbare waarderingsmethodiek wel op de balans en personeel niet op de balans? Een 3 CBS: De Nederlandse Economie 2011(september 2012): hoofdstuk 8: Het Menselijk Kapitaal in Cijfers. 4 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 5 Fiducie, november 2005, nummer 1: Intellectual capital, de koning op de balans. Human Capital als onderdeel van de financiële balans Pagina 2

4 voor de hand liggende conclusie is: zorg voor een betrouwbare waarderingsmethodiek voor human capital en het is balanswaardig. Daarnaast kan men zich afvragen of de mening van de beleggingsspecialisten altijd gevolgd moet worden. Mede door hen zijn wij wel in een diepe economische crisis terecht gekomen. 5. Vaste of vlottende (immateriële) activa Indien een bedrijf human capital echt als een investering wil zien, dan komt de vraag onherroepelijk naar boven op welke wijze het beste met het begrip human capital omgegaan kan worden in financieel technische zin? Ten eerste zal de ondernemer zich moeten afvragen op welke wijze het human capital op de balans het beste neergezet kan worden: onder vaste activa of vlottende activa? Immers onder de activa staan de bezittingen en investeringen. Volgende vraag is of er op deze post afgeschreven dient te worden en is het van belang te weten of deze post jaarlijks in waarde toeneemt, gelijk blijft of in waarde afneemt? Op vaste activa (gebouwen, productiemachines, inventaris) wordt jaarlijks afhankelijk van de levensduur een bepaald percentage afgeschreven, waardoor de boekwaarde geleidelijk aan afneemt. In de bedrijfseconomie is er één uitzondering voor wat betreft afschrijving: op grond wordt niet afgeschreven. Deze behoudt zijn waarde. Het is goed te realiseren dat human capital jaarlijks wel verandert. Er komen nieuwe (onervaren) medewerkers bij, er gaan (zeer ervaren) medewerkers met pensioen of vertrekken naar een andere werkgever. Ook kan er een bedrijfsonderdeel gesloten worden, waardoor de balanswaarde sterk afneemt. Het kan ook zijn dat een ander bedrijf overgenomen wordt, waardoor het human capital in één keer buitensporig toeneemt. Hoe kan een ondernemer hiermee in financieel technisch opzicht omgaan? Een klein voorbeeld is het profvoetbal. In deze sector zijn nog meer dan in andere sectoren de voetballers, het human capital, het belangrijkste werkkapitaal. Er gaan grote bedragen om en de voetballers worden verhandeld, meestal tot wederzijds genoegen. Kijk eens naar de transfersom van Robert van Persie van Arsenal naar Manchester United. Reden te meer om het werkkapitaal op de balans te zetten. En. wat koopt een investeerder eigenlijk, wanneer hij een hele voetbalclub koopt? Hij koopt de spelers met hun voetbalcapaciteiten!! Immers zonder spelers en hun kwaliteiten is zo n voetbalclub niets waard. Als human capital als vlotte activa beschouwd wordt dan mag men er vanuit gaan dat deze (deels) ook relatief snel ter beschikking kan komen voor andere doeleinden. Net zoals financiële reserve als vlottende activa ook relatief snel aangewend kan worden voor (extra)aankoop of anderszins, mits niet langdurig vastgezet. Human Capital als onderdeel van de financiële balans Pagina 3

5 De vraag daarbij is of personeel ook snel losgeweekt kan worden van de toegewezen functie of opgelegde taken en de vrijgekomen human capacity anderszins aangewend kan worden. De roep van werkgevers om medewerkers in vaste dienst gemakkelijker te kunnen ontslaan zonder tussenkomst van de rechter, de invoering van kortere WW-periode versnellen en het human capital daarmee flexibeler laten zijn is begrijpelijk. De gedachte om het human capital als vlotte activa te beschouwen sluit hierbij aan. Vooralsnog wordt gepleit voor een positie onder vaste activa, al is een plaats onder vlottende activa zeker niet uit te sluiten. 6. Waarderingsmethodiek Functiewaardering is een P&O instrument dat de bedrijfsleiding kan gebruiken om het personeel op waarde te schatten. Het gaat bij functiewaardering niet om beloning, zoals veel mensen denken. Het gaat om een goede onderlinge verhouding in zwaarte van de verschillende functies. Dat aan de uitkomst van functiewaardering salarisschalen gekoppeld worden om de salarisniveaus behorende bij die functies vast te stellen is een heel ander verhaal. Begrippen als beloning van inzetbaarheid (employability), competentiebeloning, verschillende vormen van prestatiebeloning zijn allemaal hele nette waarderingsmethodieken, maar deze gaan allemaal voorbij aan die ene waardering: personeel in een organisatie als een investering te zien en niet als een groep gewaardeerde medewerkers. In theorie wordt human capital wel als (belangrijkste) bedrijfskapitaal gezien en beleden, maar in de praktijk wordt het human capital systematisch tot een (hoge) kostenpost gedegradeerd. In veel functiewaarderingsmethodieken is het opleidingsniveau vereist voor de vervulling van een functie een belangrijk vertrekpunt. Om een functie als bedrijfsjurist goed te kunnen vervullen zal de persoon veel juridische kennis in huis moeten hebben. Dat is minimaal op HBO- of op WO-niveau. Ook voor een timmerman zijn de vakdiploma s van cruciaal belang. Om tot een waarderingsmethodiek voor de balanswaarde van human capital te komen kan met de hierna beschreven methodiek waarin deze criteria zijn verwerkt een behoorlijke stap gemaakt worden. In dit artikel wordt daarom gekozen voor enerzijds kennis en ervaringsjaren en anderzijds voor vaardigheden en gedragscompetenties, aansluitend bij de definitie van het eerder genoemde Dictionary of Human Resources. Human Capital als onderdeel van de financiële balans Pagina 4

6 7. Kennis en ervaringsjaren Als de definitie uit het eerder genoemde P&O-handboek gevolgd wordt dan dient rekening gehouden te worden met de totaal aanwezige kennis, gedragscompetenties 6, vaardigheden en werkervaringsjaren. Aanwezige kennis zou op 3 of 4 verschillende niveaus geclassificeerd kunnen worden: VMBO-, MBO-, HBO- en WO-niveau. Een en ander is afhankelijk van de aard van het bedrijf. In een aantal bedrijven zou het HBO- en wetenschappelijk niveau gecombineerd kunnen worden, terwijl het MBO wat meer uitgesplitst wordt. De verschillende niveaus kunnen gekoppeld worden aan de bijbehorende werkervaringsjaren, zodat er een staatje van kundigheden kan ontstaan. Zijn er bijvoorbeeld 10 MBO ers niveau 4 in het bedrijf werkzaam met in totaal 75 jaar ervaring, dan telt dat als 75 jaar MBO 4. Zijn er daarnaast 4 HBO ers/academici met in totaal 45 jaar ervaring dan wordt dat staatje uitgebreid met 45 jaar HBO/Academisch geschoold. De ervaring die medewerkers elders hebben opgedaan dient ook meegeteld te worden: een HBO-medewerker die een jaar in dienst is, maar elders 10 jaar heeft staan telt mee voor 11 jaar HBO. Op deze wijze kan de ondernemer een redelijk beeld krijgen van het beschikbare human capital in het bedrijf op enig moment. Hieronder volgt een voorbeeld van een fictief bedrijf in de financiële dienstverlening met 50 medewerkers. Van de 50 medewerkers hebben er 25 een HBO/Academische opleiding, 20 medewerkers een MBO niveau 4-opleiding en 5 een VMBO opleiding. Er is voor dit voorbeeld uitgegaan van fulltime dienstverbanden. Uiteraard kan het model uitgewerkt worden voor parttimers eventueel in combinatie met fulltimers. 6 In het artikel Functioneel belonen in Personeelbeleid van november 2004 wordt ook alleen over gedragscompetenties gesproken naar analogie van het handboek Competentiemanagement: van Belofte naar Verzilvering.(Th. van der Heijden). isbn Human Capital als onderdeel van de financiële balans Pagina 5

7 TOTAAL BALANSWAARDE BIJ KENNISNIVEAU X ERVARINGSJAREN TOEGEKENDE PUNTEN 1 1,25 AANTAL JAREN ERVARING TOTAAL PUNTEN TOTAAL TOTAAL TOTAAL VMBO ,00 750, ,00 62, ,00 25,00 MBO 4 HBO/WO , , , , ,00 312, , , , , , , ,00 125, , ,00 De HBO/WO ers hebben in totaal 422 jaar aan werkervaring (10x 30 jaar; 10x 10 jaar; 4x 5 jaar 1x 2 jaar). Elk jaar telt voor 50 punten. Dit resulteert in punten. De MBO-niveau 4 medewerkers hebben in totaal 210 jaar werkervaring (5x 20 jaar; 10x10jaar en 5x2 jaar). Elk jaar telt voor 25 punten. Dit resulteert in punten. De VMBO-medewerkers in totaal 67 jaar werkervaring (2x30 jaar; 1x5 jaar; 2x 1jaar). Elk jaar telt voor 10 punten. Dit resulteert in 670 punten. Van cruciaal belang is dat er voldoende verschil in punten is tussen de verschillende opleidingsniveaus om het verschil in balanswaarde duidelijk naar voren te kunnen laten komen. Qua opleiding en ervaring beschikt dit bedrijf dan over punten. Dit kan eenvoudig nominaal in geld uitgedrukt worden, bijvoorbeeld één punt is het equivalent voor 1,00 of 1,25 7. Zo kan het human capital voor wat betreft kennis en ervaringsjaren voor de balans gewaardeerd worden op of op Voor elke sector c.q. bedrijf kan dit anders bepaald worden. Human Capital als onderdeel van de financiële balans Pagina 6

8 8. Vaardigheden en gedragscompetenties Daarnaast dienen de vaardigheden en gedragscompetenties in beeld gebracht te worden. Dit is minder grijpbaar, maar niet onmogelijk. Afhankelijk van het aantal verschillende te hanteren gedragscompetenties kunnen er op dezelfde wijze als bij een systeem van competentiebeloning niveaus aangebracht worden: basis (1 e niveau), ervaren( 2 e niveau) en excellent (3 e niveau). Voor elke gedragscompetentie is het dan mogelijk in beeld te brengen over hoeveel competentie X op de drie niveaus het bedrijf beschikt. Hieronder volgt een uitgewerkt voorbeeld, uitgaande van vier belangrijke (bedrijfs)competenties: integriteit, klantgerichtheid, (externe) omgevingsbewustzijn, en (interne) organisatiesensitiviteit 8. Het voorbeeldbedrijf is weer die financiële dienstverlener met 50 medewerkers. Gekozen is voor 4 bedrijfscompetenties en iedere medewerker dient hier in bepaalde mate afhankelijk van de uitgeoefende functie - over te beschikken. Voor wat betreft integriteit is aangenomen dat 20% dient te beschikken over 1e niveau, 70% over 2e niveau en 10% over 3e niveau. Voor wat betreft klantgerichtheid is aangenomen dat 10% dient te beschikken over 1e niveau, 80% over 2e niveau en 10% over 3e niveau. Voor wat betreft (externe) omgevingsbewustzijn is aangenomen dat 10% dient te beschikken over 1e niveau, 40% over 2e niveau en 50% over 3e niveau. Voor wat betreft (interne) organisatiesensitiviteit is aangenomen dat 10% dient te beschikken over 1e niveau en 90% over 2e niveau. Er vanuit gaande dat elk van deze 4 competenties even zwaar meetellen, dan kan een berekening gemaakt worden wat de totale tegenwaarde hiervan is in punten: 10 punten voor basisniveau, 25 punten voor geoefend niveau en 50 punten voor excellent niveau. In totaal levert: Integriteit: 10x x25 + 5x50 = punten Klantgerichtheid: 5x x25 + 5x50 = punten Omgevingsbewustzijn: 5x x x50 = punten Organisatiesensitiviteit: 45x25 + 5x10 = punten. 8 Vier min of meer willekeurig gekozen gedragscompetenties, passend bij het voorbeeldbedrijf. Human Capital als onderdeel van de financiële balans Pagina 7

9 Hieronder wordt een en ander in een tabel weergegeven. TOTAAL BALANSWAARDE BIJ COMPETENTIE X NIVEAU 1E NIVEAU 2E NIVEAU 3E NIVEAU 1,25 BASIS GEOEFEND EXCELLENT TOTAAL TOTAAL PUNTEN INTEGRITEIT TOTAAL PUNTEN ,25 KLANTGERICHTHEID TOTAAL PUNTEN ,00 OMGEVINGSBEWUSTZIJN TOTAAL PUNTEN ,00 ORGANISATIESENSITIVITEIT TOTAAL PUNTEN ,75 TOTAAL ,00 CONTROLE 6.875,00 9. Vertaling naar geld en balans Stel dat elk punt ongeacht de afkomst nominaal voor één euro ( 1) staat, dan vertegenwoordigt de totale investering human capital op de balans een bedrag van = Wanneer gesteld wordt dat elk punt bijvoorbeeld 1,25 dan wordt het totale bedrag voor human capital op de balans De tabel hierboven laat dit overzichtelijk zien. De vraag kan en moet gesteld worden of de verhouding tussen balanswaarde van enerzijds kennis en ervaring en anderzijds vaardigheden en gedragscompetenties juist is en ten tweede of verhouding tussen balanswaarde van human capital en exploitatiekosten van het human capital, zeg maar de salariskosten reëel zijn. Immers de salariskosten en overige directe personeelskosten blijven gewoon op de exploitatierekening staan. Wanneer de uitwerking van deze wijze van denken vergeleken wordt met functiewaardering in samenhang met competentiebeloning, dan laat dit een verhouding van zien. Er is sprake van een sterk pleidooi dat bedrijven competentiebeloning voor een substantieel deel laten uitmaken van de totale vaste beloning van hun medewerkers. Op die manier maakt een ondernemer echt iets van competentiebeloning. Ook in het eerder genoemde artikel Functioneel belonen komt dit naar voren. Human Capital als onderdeel van de financiële balans Pagina 8

10 10. Niet betaalde professionals Met bijzondere aandacht dient gekeken worden naar die organisaties die veel met vrijwilligers werken. Deze situatie wordt in nog al wat sectoren aangetroffen. Het is een ferme stap in de goede richting om dit bijzondere human capital, de vrijwilligers, ook als investering te durven zien en dit ook werkelijk als investering te behandelen. Dit human capital is niet minder van belang dan betaalde medewerkers. Een term als niet betaalde professional is daarom veel beter dan de term vrijwilliger. Immers ook betaalde medewerkers werken vrijwillig. Zij hebben alleen een arbeidsovereenkomst, terwijl de niet betaalde professional slechts een vrijwilligersovereenkomst heeft. Zo n vrijwilligersovereenkomst is echter ook niet vrijblijvend. Plichten (van komen) en rechten zijn ook bij deze groep geregeld. En toch. Vrijwilligers worden zeker in veel gevallen nog steeds gezien als tweede rang. Het wordt als een grote bedreiging gezien wanneer iemand bij een organisatie als vrijwilliger solliciteert en naar zijn gesprekspartner opmerkt dat hij zijn functie wel als niet betaalde professional wil doen, gewoon omdat dat een interessante inhoudelijke functie is! Vrijwilligers worden nog al eens gevraagd om die werkzaamheden te doen waar de betaalde medewerker niet aan toe komt. De zorgsector kent vele voorbeelden hiervan. Wat wel verschilt met de betaalde medewerkers is dat bij deze groep geen onderscheid gemaakt hoeft te worden in kennisniveaus, omdat dit meestal geen selectiecriterium is bij werving en selectie. Het doet er niet toe of er sprake is van een persoon met VMBO of iemand die een universitaire studie heeft afgerond. Als niet betaalde professional kunnen mensen bij verschillende organisaties tegelijk betrokken zijn. Uiteraard dient dan de inzetbaarheid afgestemd te worden en zal betrokkene bij de ene organisatie meer tijd besteden dan bij de andere, terwijl hij zich bij meerdere organisaties 9 zeker als een niet betaalde professional erkend wordt en niet zozeer als een vrijwilliger. Om de niet betaalde professionals als investering te kunnen meenemen op de balans zou je uit kunnen gaan van het aantal niet betaalde professionals en dit op MBO niveau 4 kunnen zetten. Zijn er bijvoorbeeld in een organisatie in de gezondheidszorg 50 mensen werkzaam als vrijwilliger met een gemiddelde werkervaring van 25 jaar dan telt dat voor 50 x25x 25 = punten. Of die punten ook weer net zoals bij het voorbeeld van de financiële dienstverlener een bedrag op de balans van vertegenwoordigen is de vraag. Wel moet hier een correctie plaatsvinden naar uren omdat er niemand is die fulltime als niet betaalde professional werkt. Uitgaande van beschikbaarheid van 1 dag/week dient dit bedrag met 20% vermenigvuldigd te worden. Dit resulteert dan in een balanswaarde van Als niet betaalde professional ben ik o.a. betrokken bij PUM (www.pum.nl) en de Stichting Ideële Advisering (www.stidad.nl) Human Capital als onderdeel van de financiële balans Pagina 9

11 Voor wat betreft de benodigde competenties kan er in de gezondheidszorg ook goed gekozen worden voor dezelfde eerder gekozen competenties. Er vanuit gaande dat elk van deze 4 competenties ook weer even zwaar meetellen, dan kan een berekening gemaakt worden wat de totale tegenwaarde hiervan is in euro s. In een tabel als volgt weergegeven: AANTALLEN NIET BETAALDE PROFESSIONALS TOTAAL BALANSWAARDE BIJ COMPETENTIE X NIVEAU 1E NIVEAU 2E NIVEAU 3E NIVEAU 1,00 BASIS GEOEFEND EXCELLENT TOTAAL TOTAAL PUNTEN INTEGRITEIT TOTAAL PUNTEN ,00 KLANTGERICHTHEID TOTAAL PUNTEN ,00 OMGEVINGSBEWUSTZIJN TOTAAL PUNTEN ,00 ORGANISATIESENSITIVITEIT TOTAAL PUNTEN ,00 KENNIS EN ERVARINGSJAREN AANTAL X JAREN DEELTIJD % ERVARING PUNTEN MBO-NIVEAU ,00 TOTAAL ,00 CONTROLE ,00 Human Capital als onderdeel van de financiële balans Pagina 10

12 11. Voordeel voor de BV Nederland. Wat levert dit denken in feite economisch Nederland op? Deze vraag is zeer relevant, immers als het economisch niets oplevert heeft het geen nut daar lang bij stil te staan en onze hersenen te pijnigen. Het nut is daarin gelegen, dat het human capital ook echt als een investering gezien wordt. Daarnaast wordt op de balans de verhouding tussen activa en passiva ruimer. Het bedrijf komt er financieel technisch gezonder uit te zien. Voornamelijk in deze crisistijd zijn commerciële banken huiverig om leningen aan bedrijven te verstrekken om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Door een gezondere balans zullen banken waarschijnlijk eerder bereid zijn nieuwe investeringen mee te financieren. Dat is de winst voor BV Nederland. Houten, september 2012 Auteur: Jan E.G. Koster Met dank aan: R.B.J. Göttgens, Novel Groep Accountants & Adviseurs, Winterswijk en A.A.M. Stappers, voormalig Manager P&O Zorggroep Noord Limburg. Human Capital als onderdeel van de financiële balans Pagina 11

13 12.Over de auteur De auteur (* 1949) oorspronkelijk opgeleid als tropisch landbouwkundige aan Hogere School voor Tropische Landbouw te Deventer ( ) was jaren werkzaam in de ontwikkelingssamenwerking zowel in buitenland als in Nederland. In 1990 maakte hij een omslag naar de O-kant van P&O. Van was hij eigenaar van de eenmanszaak F-waarde en werkte deels onder eigen naam, deels onder licentie op gebied van functiewaardering, beloning en gerelateerde onderwerpen. In de gezondheidszorg, het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven verwierf hij zijn klanten. Hij werd lid van de NVP in 2000 en schreef een artikel in Personeelbeleid (nov 2004) over integratie van functiewaardering en competentiebeloning. Nu is hij maatschappelijk betrokken bij verschillende organisaties o.a. als bestuurslid en adviseur bij de Stichting Ideële Advisering te Houten en als senior expert bij de Stichting PUM (gerelateerd aan VNO-NCW) voor korte uitzendingen naar het buitenland. Human Capital als onderdeel van de financiële balans Pagina 12

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals Stand van HR De arbeidsmarkt voor HR-professionals Ontwikkeling HR-vacatures per kwartaal 2010 2016 De vraag naar HR-professionals in Nederland groeit fors. In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

- wordt vastgesteld welke activa en passiva in de balans moeten worden opgenomen. Het kan zijn dat

- wordt vastgesteld welke activa en passiva in de balans moeten worden opgenomen. Het kan zijn dat IFRS LEIDT VOORALSNOG TOT BETERE RENTABILITEIT Prof. Dr. Auke de Bos RA 1. Inleiding IFRS heeft de afgelopen tijd veel professionals bezig gehouden. Met grote spanning werd uitgezien naar de eerste IFRS-cijfers.

Nadere informatie

Examen EV AA 18 januari 2017 Uitwerking en puntenverdeling. Opgave 1 (33 punten)

Examen EV AA 18 januari 2017 Uitwerking en puntenverdeling. Opgave 1 (33 punten) Examen EV AA 18 januari 2017 Uitwerking en puntenverdeling Opgave 1 (33 punten) Vraag 1 (27 punten) Geef voor de volgende posten in de geconsolideerde balans per 31 december 2016 van FRISBlue aan welke

Nadere informatie

De weg naar IFRS 16 voor uw organisatie

De weg naar IFRS 16 voor uw organisatie Fleetmanagement De weg naar IFRS 16 voor uw organisatie In januari 2016 publiceerde de International Accounting Standards Board (IASB) de IFRS 16 leasingstandaard, die grote gevolgen heeft voor beursgenoteerde

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg 7 8471 EG Wolvega 2015 Inhoud Opdracht 3 Balans per 31 december 2015 5 Winst- en verliesrekening over 2015 7 Toelichting op de balans 8 Toelichting

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet.

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet. RJ-Uiting 2006-1 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen om een uitspraak te doen over de verwerking in de jaarrekening van om niet verkregen en gekochte CO2 emissierechten.

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Special Arts Nederland te JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 50.062

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

De kwaliteit van drie typen functiewaarderingssystemen

De kwaliteit van drie typen functiewaarderingssystemen FUNCTIEWAARDERING BIJ GEMEENTEN Vergelijking van drie soorten functiewaarderingssystemen: GFS-achtige systemen, FUWASYS-achtige systemen en het NERF-functiewaarderingssysteem In dit artikel wordt de kwaliteit

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten.

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Welkom m 06 30112315 www.vanrooyadviesbureau.nl Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Van Rooy Adviesbureau ondersteunt individuen en organisaties

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht 30 oktober 2012 Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen

Nadere informatie

Verkorte Balans Stichting DansBrabant Tilburg

Verkorte Balans Stichting DansBrabant Tilburg Verkorte Balans 2015 Stichting DansBrabant Tilburg Tilburg 6 mei 2016 Jaarrekening Stichting DansBrabant 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting. Stichting DansBrabant is opgericht d.d. 10 december 2012 en is statutair

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Dit onderdeel betreft een casus met 4 verschillende deelvragen. U dient de gestelde opgaven te beantwoorden binnen de omlijnde vakken. Vermeldt daarbij de gevraagde

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Amsterdam, dossiernummer 34.130.896

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Amsterdam, dossiernummer 34.130.896 STICHTING KINETISCH NOORD TT NEVERITAWEG 15 1033 WB AMSTERDAM PUBLICATIERAPPORT 2010 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Amsterdam, dossiernummer 34.130.896 Vastgesteld door het bestuur van de stichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Betreft: gezamenlijke verklaring NVJ/NDP loongebouw Dagbladjournalisten (inclusief toevoegingen NVJ in cursief)

Betreft: gezamenlijke verklaring NVJ/NDP loongebouw Dagbladjournalisten (inclusief toevoegingen NVJ in cursief) Aan de NVJ-leden werkzaam bij de Dagbladen Amsterdam, 6 februari 2007 Betreft: gezamenlijke verklaring NVJ/NDP loongebouw Dagbladjournalisten (inclusief toevoegingen NVJ in cursief) Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Inhoud Noordhoff Uitgevers bv. Antwoorden hoofdstuk 1 2. Antwoorden hoofdstuk 2 3. Antwoorden hoofdstuk 3 4. Antwoorden hoofdstuk 4 5

Inhoud Noordhoff Uitgevers bv. Antwoorden hoofdstuk 1 2. Antwoorden hoofdstuk 2 3. Antwoorden hoofdstuk 3 4. Antwoorden hoofdstuk 4 5 Inhoud Antwoorden hoofdstuk 1 2 Antwoorden hoofdstuk 2 3 Antwoorden hoofdstuk 3 4 Antwoorden hoofdstuk 4 5 Antwoorden hoofdstuk 5 6 Antwoorden hoofdstuk 6 8 Antwoorden hoofdstuk 7 9 Antwoorden hoofdstuk

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg CN Lunteren

Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg CN Lunteren RAPPORT Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg 5 6741 CN Betreft: Jaarrapport 2015 T.a.v. de heer Looise Wuitekampweg 5 6741 CN Scherpenzeel, 05 maart

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Psychiatrische ziekenhuizen

Psychiatrische ziekenhuizen Bijlage 3 bij II/145/146/147/00/2c Uitgewerkt rekenvoorbeeld ONDERDEEL RENTE VAN HET NACALCULATIEFORMULIER 1997 Psychiatrische ziekenhuizen Let op: Voor een juiste toepassing van de Beleidsregel rentenormering

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen VBA - Seminar Jef Holland Head of Real Estate Audit Amsterdam Tel. : +31 (0)20-582 4504 E-Mail: jholland@deloitte.nl

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a: U hebt voor deze toets 60 minuten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

Economische impact Bèta College & Delta Academy

Economische impact Bèta College & Delta Academy Economische impact Bèta College & Delta Academy Onderzoek naar de jaarlijkse economische impact van de komst van het Bèta College en de uitbreiding van de Delta Academy op de Zeeuwse economie drs. Sven

Nadere informatie

Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat EC Tilburg. Financieel verslag 2014

Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat EC Tilburg. Financieel verslag 2014 Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat 7-08 5017 EC Tilburg Financieel verslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering?

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Een simpele vraag met een simpel en nuttig antwoord. Deze vraag is de eerste stap bij het opstellen van kristalheldere financiële overzichten. Hoeveel geld zit

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Business Valuation : groeiend belang

Business Valuation : groeiend belang Business Valuation : groeiend belang Inleiding Vandaag de dag worden we steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoeveel een onderneming waard is en of ze gelet op de huidige crisis financieel gezond is.

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2010

Rapport inzake jaarrekening 2010 ADMINISTRATIE Stichting Canzibe Steunfonds Apeldoorn Rapport inzake jaarrekening AOMINISTRATIE INHOUDSOPGA VE RAPPORT 1. Opdracht 2. Algemeen JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie