JAAN 2014/ , C/15/ / KG ZA , ECLI:NL:RBNHO:2013:9969 II-B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAAN 2014/12 25-10- 2013, C/15/204886 / KG ZA 13-350, ECLI:NL:RBNHO:2013:9969 II-B"

Transcriptie

1 JAAN 2014/12 Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland, , C/15/ / KG ZA , ECLI:NL:RBNHO:2013:9969 II-B dienst, Onrechtmatige aanbesteding, Herbeoordeling door nieuwe jury onrechtmatig jegens inschrijver met de meest voordelige inschrijving, Mag een stichting met overheidssteun inschrijven op een aanbesteding die volgens de aanbesteder bedoeld is voor het MKB Aflevering 2014 afl. 1 College Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland Datum 25 oktober 2013 C/15/ / KG ZA Rolnummer ECLI:NL:RBNHO:2013:9969 Rechter(s) mr. Röell De besloten vennootschap Broeks Events BV te Zaandam, advocaat mr. G.A. Stibbe-Huisman te Weert, tegen Partijen de stichting Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland te Zaandam, advocaat mr. W.J.W. Engelhart te Utrecht. Noot prof. mr. P.H.L.M. Kuypers II-B dienst, Onrechtmatige aanbesteding, Herbeoordeling door nieuwe jury onrechtmatig jegens inschrijver met de meest voordelige Trefwoorden inschrijving, Mag een stichting met overheidssteun inschrijven op een aanbesteding die volgens de aanbesteder bedoeld is voor het MKB Aanbestedingswet Regelgeving Aanbestedingswet » Samenvatting In het kader van de Samenwerking intermediairs Brede school start Regio College een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het perceel Sport activiteiten. In de leidraad staat dat de aanbestedende dienst op objectieve gronden minimaal 3 inschrijvers selecteert, en een evenwicht wenst te bereiken tussen de belangen van de aanbestedende dienst en de toegang tot de opdracht voor het MKB. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. Gunningscriterium G.1.1 vermeldt dat één netto uurtarief excl. btw moet worden gehanteerd, inclusief reistijd, voorbereidingstijd, reiskosten en administratie. Gunningscriterium G.2.3 vermeldt dat inschrijver moet aangeven welke garanties hij kan geven dat de aanvragen voor instructeurs op de gevraagde uren gegarandeerd kunnen worden ingevuld. Broeks schrijft in op de aanbesteding met onder meer een netto uurtarief van 85. Regio College bericht Broeks dat haar inschrijving als tweede is gerangschikt en dat het wenst

2 te gunnen aan Sport Service. Broeks maakt bezwaar, onder meer tegen de toebedeling score prijs in relatie tot het btw-aspect en de score op het kwaliteitscriterium G.2.3. Regio College constateert dat het woord garantie in het criterium G.2.3 door een ieder op vele manieren kan worden geïnterpreteerd en besluit Broeks op dit criterium alsnog een volledige puntentoekenning te geven. Bij brief van 19 juli 2013 bericht Regio College aan de drie inschrijvers, waaronder Broeks en Sport Service, dat de inschrijver die bezwaar heeft gemaakt tegen de berekening van de score op het onderdeel prijs (G.1.1) dit terecht heeft gedaan. Regio College heeft ten onrechte de score berekend met een uurtarief van deze inschrijver inclusief btw. Bij een berekening zonder btw zou deze inschrijver eindigen met de hoogste totaalscore. In dat geval zou een inschrijving, waarvan de kosten (op basis van het tarief) boven het aan Regio College ter beschikking staande budget uitkomen, de meeste punten krijgen. Regio College stelt daarom voor de aanbesteding opnieuw te houden. Broeks wijst dit voorstel van Regio College af. Regio College besluit daarop de voorlopige gunningsbeslissing in te trekken en de aanbesteding een aantal maanden on hold te houden. Half september bericht Regio College aan de twee overgebleven inschrijvers, Broeks en Sport Service, dat het de beoordeling van de gunningscriteria heeft laten overdoen door een nieuw benoemde onpartijdige jury, en dat uit deze herbeoordeling blijkt dat Sport Service ook nu weer de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Broeks start een kort geding en vordert onder meer een bevel tot gunning aan haar. Zij stelt daartoe onder meer: dat Sport Service geen MKB is, zodat zij in strijd met het bepaalde in de aanbestedingsleidraad tot het aanbestedingsproces is toegelaten; dat zij een lagere dan marktconforme prijs heeft kunnen bieden doordat zij overheidssubsidie ontvangt; dat na herbeoordeling in reactie op haar bezwaar de aanbieding van Broeks de economisch meest voordelige inschrijving is, op grond waarvan de opdracht aan Broeks dient te worden gegund; en dat voor een Europese aanbesteding gekozen moet worden in plaats van voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in de onderhavige aanbesteding volstaan kon worden met een meervoudig onderhandse aanbesteding, omdat de aanbesteding voor het perceel sport onder diensten valt die zijn opgenomen in bijlage II-B van Richtlijn 2004/18/EG. Volgens art Aanbestedingswet 2012 (Aw), kan een aanbesteder voor overheidsopdrachten betreffende dergelijke diensten de procedure voor B-diensten toepassen, zodat geen Europese aanbesteding verplicht is en de Aw op grond van art Aw slechts zeer beperkt van toepassing is. Kernvraag in dit kort geding is, aldus de voorzieningenrechter, of Regio College ertoe gerechtigd was om, in plaats van de scores van de eerste gunningsbeslissing aan te passen aan de terechte bezwaren van Broeks, een geheel nieuwe jury te benoemen die de inschrijvingen van Sport Service en Broeks op alle onderdelen opnieuw heeft beoordeeld, waarna de opdracht wederom aan Sport Service is gegund. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dat niet het geval. Voor een nieuwe integrale toetsing door een geheel nieuwe jury was immers geen enkele noodzaak aanwezig. Uit de brief van 19 juli 2013 valt weliswaar af te leiden dat Regio College een

3 financieel belang had bij heraanbesteding van het project, maar Broeks heeft aan die heraanbesteding niet willen meewerken. Op dat moment had Regio College de keuze tussen enerzijds het gunnen van de opdracht aan Broeks en anderzijds het intrekken van de aanbesteding. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was de beslissing om de aanbesteding nogmaals door een nieuwe jury te laten beoordelen (en dientengevolge de opdracht aan Sport Service te gunnen) dan ook onrechtmatig jegens Broeks, die de gunning immers anders zou hebben verkregen. Dit klemt temeer omdat ter zitting door Regio College zelf is aangegeven dat zij wel over voldoende budget beschikt om de offerte van Broeks gestand te kunnen doen. Dat de Aw slechts beperkt van toepassing is wegens de gekozen vorm van een meervoudig onderhandse aanbesteding, doet aan de onrechtmatigheid niet af. De vordering om Regio College te verbieden het project te gunnen aan een ander dan Broeks wijst de voorzieningenrechter daarom toe. De voorzieningenrechter merkt tevens op dat het mededingingsrechtelijk bezien minstgenomen merkwaardig is dat de onweersproken met overheidssteun opererende stichting Sport Service mag meedingen naar een opdracht die volgens de eigen aanbestedingsleidraad van Regio College in beginsel bestemd is voor het MKB. Deze vraag en de bijbehorende weerbarstige materie behoeft echter geen bespreking meer, omdat het voorgaande de toewijzing van de vordering reeds kan dragen. De voorzieningenrechter spreekt de hoop uit dat publicatie van dit vonnis op rechtspraak.nl wellicht een debat over deze kwestie in de vakbladen kan uitlokken. beslissing/besluit» Uitspraak 1 De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding met producties - de brief van 14 augustus 2013 van Regio College met producties - de akte vermeerdering wijziging eis - de mondelinge behandeling - de aanhouding ten behoeve van het verkrijgen van duidelijkheid omtrent het verdere verloop van de aanbesteding - de akte vermeerdering wijziging eis

4 - de brief van 4 oktober 2013 van Regio College met producties - de voortzetting van de mondelinge behandeling - de pleitnota van Broeks - de pleitnota van Regio College Ten slotte is vonnis bepaald. 2 De feiten 2.1. Ten behoeve van de Samenwerking intermediairs Brede school heeft Regio College het perceel Sport activiteiten meervoudig onderhands aanbesteed. In de daartoe door haar opgestelde Aanbestedingsleidraad is onder meer het volgende opgenomen: 2 Procedure Aanbestedende dienst heeft op basis van de financiële omvang per cluster sport, cultuur en zorg en haar eigen inkoopbeleid gekozen voor meervoudige onderhandse procedure De nieuwe aanbestedingswet schrijft voor dat een onderhandse gunning mag worden toegepast. De soort inkoop is aan te duiden als 2B dienst zonder grensoverschrijdende belang. Inschrijvers worden door de aanbestedende dienst geselecteerd op objectieve gronden, met een minimum van 3 en een maximaal aantal van 5 inschrijvers. (. ) 3.3 Omvang van de opdracht (. ) Er dient een evenwicht bereikt te worden tussen de belangen van de Aanbestedende dienst en de toegang tot de opdracht voor MKB bedrijven. De omvang van percelen die MKB organisaties toegang bieden tot opdrachten is afhankelijk van de relevante leveranciersmarkt. (. ) 4.1 eisen ten aanzien van de opdracht De volgende eisen ten aanzien van de opdracht zijn van toepassing:

5 1. Uw offerte moet transparant opgesteld zijn op basis van een all-in uurtarief, inclusief reiskosten en voorbereidingskosten (. ) 5.3 Gunningscriteria Gunningscriteria met onderscheidend karakter worden aangegeven met de letter G. Deze resulteert in de EMVI = de economisch meest voordelige Offerte, waarvan prijs en kwaliteit onderdeel zijn. Er wordt een Dienstverleningsovereenkomst aangegaan met <één> Inschrijver, die de <laagste prijs / vanuit het oogpunt van de aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving> heeft gedaan, gelet op onderstaande gunningscriteria met onderliggende weging. Prijs <65%> Kwaliteit <35>% Plaatje niet opgenomen. De beoordeling van de prijs is onderverdeeld in een <2 >-tal onderdelen: Criteria Prijs (maximaal te behalen punten = 100) G.1.1 laagste all-in tarief (max 50 punten) Voor alle activiteiten wordt één netto uurtarief excl. btw gehanteerd. Hierbij moet rekening gehouden worden met reistijd, voorbereidingstijd, reiskosten en administratie. Prijzen dienen te worden vermeld in Euro's (. ) G.2.3 garantie ten opzichte van inzet docenten/instructeurs (max 25 punten) Welke garanties kan de inschrijver geven dat de aanvragen voor instructeurs op de gevraagde uren gegarandeerd ingevuld kunnen worden? Welke maatregelen heeft u als inschrijver bijvoorbeeld genomen indien uw medewerker onverwachts afwezig is.

6 (. ) 5.4 Beoordeling De punten worden berekend door de punten voor het onderdeelkwaliteit op te tellen bij de punten voor het onderdeel prijs. De inschrijver met de hoogste totaalscore is de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. Totaal punten criteria kwaliteit x 0.35 = XX Totaal punten criteria prijs x 0.65 = XX + Totaalscore = XX 5.5 Gunningsbeslissing Nadat inschrijvingen op basis van de scores door aanbestedende dienst gerangschikt zijn wordt aan de winnende inschrijver een gunningsbericht verstuurd. Tegelijkertijd ontvangen overige inschrijvers een bericht van afwijzing. In de afwijzing wordt aangegeven aan welke inschrijver de opdracht wordt gegund en wat de verschillen zijn tussen de winnende inschrijving en de inschrijving van de afgewezen inschrijver. (. ) 2.2. In de bij de Aanbestedingsleidraad behorende Nota van Inlichtingen voor het perceel Sport is onder meer het volgende opgenomen: Nr. Verwijzing naar van de hoofdstuk, vraag paragraaf of bijlage van de selectieleidraad Vraag (...) (...) (...) (...) 15. Algemeen Tevens willen wij aangeven dat wij meer doen dan sportlessen verzorgen. Indien mogelijk zouden wij ook graag meedingen naar de andere activiteiten. Kunt u aangeven of daar een Antwoord De percelen cultuur, zorg en sport zijn aangeboden bij de 3 aanbieders die per perceel het meest zijn aangevraagd door de verschillende brede scholen. Zij brengen hiervoor een offerte uit, waaruit de economisch meest voordelige

7 mogelijkheid voor is? inschrijver wordt geselecteerd Op 12 juni 2013 heeft Broeks op basis van de aanbesteding een offerte aangeboden aan Regio College, in welke offerte onder meer een Netto uurtarief van 85,00 per uur (inclusief reistijd, voorbereidingstijd, reiskosten, administratiekosten en ongevallendekking; exclusief BTW) is opgenomen Bij brief van 21 juni 2013 (hierna: het gunningsbesluit) heeft Regio College onder meer het volgende medegedeeld aan Broeks: Het spijt ons u te moeten mededelen dat bij de beoordeling van de inschrijvingen is gebleken dat uw inschrijving als 2e is gerangschikt. Wij hebben besloten de opdracht te gunnen aan Sport Service Noord-Holland als eerste gerangschikte inschrijver. De keuze is gebaseerd op de beoordelingsresultaten in de onderstaande tabel. Plaatje niet opgenomen Bij brief van 27 juni 2013 heeft Broeks bezwaar gemaakt tegen het gunningsbesluit Bij brief van 5 juli 2013 heeft Regio College onder meer het volgende aan Broeks geschreven: Naar aanleiding van het door u ontvangen gunningsbesluit heeft u op 27 juni jl. per e- mail schriftelijk bezwaar aangetekend op de uitslag. Uw bezwaren richten zich op de onderstaande punten: 1. Toebedeling score prijs in relatie tot het BTW aspect 2. Deelname MKB bedrijven in relatie tot stichtingen 3. Oneerlijke concurrentie tussen MKB bedrijven en stichtingen 4. De score op Kwaliteitscriterium G Uw constatering m.b.t. deelname mede inschrijver Sportservice Zaanstad 6. Uw opmerking in relatie tot historie Sportservice Zaanstad

8 7. Alcateltermijn (. ) 1. Toebedeling score prijs in relatie tot prijs. Regio College zal zich voor dit antwoord wenden tot haar eigen bedrijfsjurist. Er zal voor woensdag 10 juli 2013 een reactie met motivatie volgen op uw bezwaar. (. ) 4. De score op kwaliteitscriterium G2.3 Regio College heeft de uitvraag en uw beantwoording nogmaals zeer nauwkeurig bekeken en heeft naar aanleiding daarvan besloten u de volledige toekenning van punten te geven voor deze criteria. Hetgeen neerkomt dat uw score van 5.6 voor dit onderdeel is aangepast naar 8,75 punten. De motivatie hiervan is dat mogelijke interpretaties van zinsnede en/of in dit geval woorden (lees: garantie) in de aanbestedingsleidraad, door een ieder op vele manieren kunnen worden geïnterpreteerd. (. ) 2.7. Bij aangetekende brief van 19 juli 2013 heeft Regio College onder meer het volgende aan de drie inschrijvers, waaronder Broeks en Sport Service Noord-Holland (hierna: Sport Service) geschreven: (. ) De inschrijver die bezwaar heeft gemaakt, heeft volgens ons een punt waar het betreft de berekening van de score op het onderdeel prijs (G1.1). In de Aanbestedingsleidraad is gesteld dat voor alle activiteiten één netto uurtarief exclusief btw wordt gehanteerd. In de berekening van de score van de betreffende inschrijver hebben wij niettemin getekend met het uurtarief van deze inschrijver inclusief btw. Wanneer het uurtarief van deze inschrijver zonder btw wordt gebruikt in de formule (laagste prijs/uw prijs) x 32,5 komt daar een hogere score uit dan zij vooralsnog heeft gekregen. Deze inschrijver eindigt dan per saldo, naar het zich laat aanzien, ook met de hoogste totaalscore (zij het nipt). In die situatie krijgt een inschrijving de meeste punten, waarvan de kosten (op basis van het tarief) boven het ons ter beschikking staande budget uitkomen. Dat levert een feitelijk onmogelijke situatie op. Wij moeten dan overwegen in het geheel van gunning

9 af te zien (zo nodig met een beroep op clausule 5 van paragraaf 3.7 van de gunningleidraad). Wij realiseren ons dat het voor de inschrijver (Sportservice Noord-Holland) vervelend is wanneer zij bij een nieuwe uitslag niet langer op de eerste plaats staat. Tegelijkertijd zou het voor de inschrijver die thans bezwaar heeft gemaakt en in onze ogen op zich een goed punt heeft voorgelegd, vervelend zijn als er uiteindelijk toch niet (in het geheel niet) zou kunnen worden gegund. Een voor geen van de betrokkenen aantrekkelijk scenario. Wij kiezen ervoor om de situatie aan u voor te leggen en stellen als mogelijke oplossing voor om de aanbesteding opnieuw te houden. (. ) 2.8. Broeks heeft het voorstel van Regio College om opnieuw aan te besteden afgewezen Bij brief van 24 juli 2013 heeft Regio College onder meer het volgende aan de drie inschrijvers geschreven: In vervolg op onze brief van 19 juli 2013 berichten wij u dat niet alle inschrijvers met het door ons gedane voorstel akkoord zijn. Het voorstel is daarmee vervallen. (. ) De aanbestedingsprocedure blijft ondertussen on hold en de (voorlopige) gunningsbeslissing van 21 juni 2013 geldt als ingetrokken. (. ) Bij brief van 30 augustus 2013 heeft Regio College aan Broeks en Sport Service medegedeeld dat de derde inschrijver zich heeft teruggetrokken Bij brief van 13 september 2013 (hierna: het nieuwe gunningsbesluit) heeft Regio College onder meer het volgende medegedeeld aan Broeks en Sport Service: Het Regio College heeft besloten de huidige aanbestedingsprocedure voort te zetten en een nieuwe gunningbeslissing te nemen. In de nieuwe gunningbeslissing wordt recht gedaan aan het door Broeks Events gemaakte bezwaar tegen de eerdere berekening van de scores op het gunningcriterium prijs (G.1.1). Verder heeft het Regio College de beoordeling van de inschrijvingen op de overige gunningcriteria (G.1.2 tot en met G.2.3) over laten doen door een nieuw benoemde jury, gevormd door personen die geen betrokkenheid hadden bij de aanbestedingsprocedure tot dusver.

10 Ook op basis van de herbeoordeling die heeft plaatsgevonden, moeten wij concluderen dat Stichting Sportservice Noord-Holland de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De nieuwe gunningbeslissing van het Regio College houdt daarmee (ook) in het voornemen om de opdracht voor het perceel Sport te gunnen aan Sportservice Noord-Holland. De onderbouwing van deze uitslag vind u in de onderstaande scoretabellen. Plaatje niet opgenomen. 3 Het geschil 3.1. Broeks vordert, na vermeerdering c.q. wijziging van eis buiten processueel bezwaar, om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: Primair 1. Te bepalen dat bij de aanbesteding is gehandeld in strijd met de aanbestedingsleidraad Meervoudige Onderhandse aanbesteding (perceel Sport activiteiten) Samenwerking Intermediairs Brede School d.d. 24 mei 2013 en aanbestedingswet Te bevelen dat het project wordt gegund aan eiseres, dan wel te bevelen dat verboden wordt om het project te gunnen aan een ander dan eiseres, dan wel een verbod uit te vaardigen tot het geven van uitvoering aan de overeenkomst, dan wel te gebieden om de overeenkomst met stichting Sportservice Noord Holland op te zeggen op grond van wettelijke en/of contractuele bevoegdheid 3. Te bepalen dat met het gunningbesluit d.d. 21 juni 2013 na het herstel van de fouten d.d. 5 juli en 19 juli 2013 een rechtsverhouding is ontstaan die jegens eiseres nagekomen moet worden. 4. Te bevelen dat het gedaagde wordt verboden om de opdracht in te trekken dan wel na intrekken van de aanbesteding onderhands te gunnen aan een derde 5. Te bevelen dat de herbeoordeling van gedaagde d.d. 13 september 2013 nietig is 6. Te bevelen dat heraanbesteding verboden is Subsidiair 7. Te bepalen dat in casu sprake is van onrechtmatig handelen door gedaagde

11 8. In goede justitie een voorschot te bepalen als voorschot op de door eiseres te lijden schade Meer subsidiair 9. In goede justitie een passende voorziening te treffenprimair en subsidiair en meer subsidiair 10. gedaagde te veroordelen in de kosten van dit geding Aan haar vordering legt Broeks ten grondslag dat: de opdracht ten onrechte aan Sport Service is gegund. Daartoe voert zij samengevat aan dat (1) Sport Service door geen van de scholen is genoemd als bedoeld in de Nota van inlichtingen, maar desalniettemin toch is uitgenodigd om een offerte uit te brengen, (2) Sport Service geen MKB-bedrijf is, zodat zij in strijd met het bepaalde in de aanbestedingsleidraad tot het aanbestedingsproces is toegelaten, (3) Sport Service een lagere dan marktconforme prijs heeft kunnen bieden doordat zij overheidssubsidie ontvangt, (4) Sport Service in het verleden op ditzelfde project grove fouten heeft gemaakt als gevolg waarvan de werkzaamheden sindsdien juist door Broeks worden verricht, (5) na herbeoordeling in reactie op haar bezwaar de aanbieding van Broeks de Economisch Meest Voordelige Inschrijving is, op grond waarvan de opdracht aan Broeks dient te worden gegund, (6) de aanbestedingsprocedure door het oorspronkelijke gunningsbesluit na herbeoordeling in te trekken in strijd was met de beginselen van de precontractuele goede trouw, transparantie en gelijkheid, zodat (7) de handelwijze van Regio College onrechtmatig is. Gezien de omvang van de opdracht had bovendien (8) voor een Europese aanbesteding gekozen moeten worden in plaats van een meervoudig onderhandse aanbesteding. Daarnaast (9) staat niet in de Aanbestedingsleidraad dat in geval van bezwaar een gehele herbeoordeling door een nieuwe jury zal plaatsvinden, zodat deze herberoordeling onrechtmatig is jegens Broeks en (10) ontbreekt de motivering van de nieuwe jury over die herbeoordeling Regio College voert verweer Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1. Met Regio College is de voorzieningenrechter van oordeel dat in de onderhavige aanbesteding volstaan kon worden met een meervoudig onderhandse aanbesteding. Gelijk Regio College betoogt, valt de aanbesteding voor het perceel sport onder diensten die zijn opgenomen in bijlage II-B van richtlijn nr. 2004/18/EG. Blijkens artikel 2.38 van de Aanbestedingswet (Aw), kan een aanbesteder voor overheidsopdrachten betreffende dergelijke diensten de procedure voor B-diensten

12 toepassen, zodat geen Europese aanbesteding verplicht is en de Aanbestedingswet op grond van artikel 2.39 Aw slechts zeer beperkt van toepassing is De vraag die thans voorligt, is in de kern genomen of Regio College de opdracht voor het perceel sport, na (her)beoordeling, aan Sport Service had mogen gunnen. De voorzieningenrechter overweegt daarover als volgt Bij brief van 5 juli 2013 heeft Regio College aan Broeks toegegeven dat het bezwaar van Broeks op het onderdeel kwaliteit (G2.3) gegrond was, en dat Regio College om die reden heeft besloten Broeks de volledige toekenning van punten te geven voor dit kwaliteitscriterium. Bij brief van 19 juli 2013 heeft Regio College daarnaast aan alle inschrijvers laten weten dat zij, gelet op het bezwaar van één van de inschrijvers (Broeks), bij het gunningsbesluit van 21 juni 2013 een fout heeft gemaakt bij de berekening van het onderdeel prijs (G1.1). Regio College heeft daarbij erkend dat zij ten onrechte heeft gerekend met het door Broeks geoffreerde uurtarief inclusief BTW ( 102,85), terwijl dat volgens haar eigen Aanbestedingsleidraad het tarief exclusief BTW ( 85,-) had moeten zijn. Voorts heeft zij erkend dat Broeks per saldo, naar het zich laat aanzien, ook met de hoogste totaalscore (zij het nipt) eindigt Als de offerte van Broeks zou worden gecorrigeerd op de onderdelen G1.1 en G2.3 ten opzichte van het gunningsbesluit van 21 juni 2013 (zie tabel in 2.4), dan zou dat leiden tot de volgende uitkomst: Onderdeel Criterium Prijs Score Broeks G1.1 Laagste all-in tarief (max 32,5 punten) 18,9 32,5 G1.1 Garantie facturatie (max 32,5 punten) 32,5 29,25 Criterium Kwaliteit G2.1 Inzet lokale sportaanbieder & lokale faciliteiten (max 17,5 punten) G2.2 Ondersteuning bij promotie, planning & organisatie op school (max 8,75 punten) G2.3 Garantie ten opzichte van inzet docenten/instructeur (max 8,75 punten) 17,5 15, 8,75 5,3 8,75 1,8 Score Sports Service Wanneer de aldus behaalde scores worden opgeteld, zou Broeks een totaal van 86,4 behalen en Sport Service een totaal van 83,95. Bij die scores zou Broeks de eerst gerangschikte inschrijver zijn en zou Sport Service als tweede zijn gerangschikt. Aangezien Broeks bij die stand van zaken de Economisch Meest Voordelige

13 Inschrijving heeft gedaan, had de opdracht om die reden aan haar gegund dienen te worden Bij dezelfde brief van 19 juli 2013 waarin zij de bovenstaande fout met betrekking tot de prijs beschrijft en bovendien erkent dat Broeks bij herstel van die fout per saldo met de hoogste totaalscore eindigt heeft Regio College echter niet de scores aangepast en Broeks de opdracht gegund, maar heeft zij Broeks en Sport Service voorgesteld om de aanbesteding helemaal opnieuw te doen, omdat anders wellicht geheel van de gunning zou moeten worden afgezien. Met dat voorstel heeft Broeks niet ingestemd Vervolgens heeft de aanbestedingsprocedure on hold gestaan tot de brief van 13 september 2013, waarin Regio College een nieuwe gunningsbeslissing mededeelt aan Broeks en Sport Service. In plaats van de scores van de eerste gunningsbeslissing aan te passen aan de naar Regio College ook heeft erkend terechte bezwaren van Broeks, heeft Regio College een geheel nieuwe jury benoemd, die de inschrijvingen van Sport Service en Broeks op alle onderdelen opnieuw heeft beoordeeld. Als gevolg van die herbeoordeling heeft Sport Service alsnog de hoogste score behaald, op basis waarvan Regio College de opdracht wederom aan Sport Service wil gunnen. De kernvraag in dit kort geding is of Regio College daartoe gerechtigd was Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dat niet het geval. Voor een nieuwe integrale toetsing door een geheel nieuwe jury was immers geen enkele noodzaak aanwezig. Uit de brief van 19 juli 2013 (zie 2.7) valt weliswaar af te leiden dat Regio College een financieel belang had bij heraanbesteding van het project omdat gunning van de opdracht aan Broeks zou (kunnen) leiden tot een kostenpost die boven het haar ter beschikking staande budget zou uitkomen, maar Broeks heeft aan die heraanbesteding niet willen meewerken. Op dat moment had Regio College de keuze tussen enerzijds het gunnen van de opdracht aan Broeks en anderzijds het intrekken van de aanbesteding. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was de beslissing om de aanbesteding nogmaals door een nieuwe jury te laten beoordelen (en dientengevolge de opdracht aan Sport Service te gunnen) dan ook onrechtmatig jegens Broeks, die de gunning immers anders zou hebben verkregen. Dat klemt temeer omdat ter zitting door Regio College zelf is aangegeven dat zij wel over voldoende budget beschikt om de offerte van Broeks gestand te kunnen doen. Dat de Aanbestedingswet slechts beperkt van toepassing is wegens de gekozen vorm van een meervoudig onderhandse aanbesteding, doet aan de onrechtmatigheid niet af Wat in dit verband overigens opvallend is, is dat in de Nota van Inlichtingen (zie 2.2) is opgenomen dat De percelen cultuur, zorg en sport zijn aangeboden bij de 3 aanbieders die per perceel het meest zijn aangevraagd door de verschillende brede scholen. Ter zitting is echter onweersproken dat Sport Service vóór de aanbesteding het betreffende contract had, maar dat dat contract wegens ondermaats presteren van Sport Service is opgezegd door Regio College, waarna Broeks het lopende contract

14 heeft overgenomen. Ook op dit moment is Broeks naar volle tevredenheid van de scholen de huidige aanbieder van sportactiviteiten. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is moeilijk voorstelbaar dat de scholen daadwerkelijk Sport Service hebben aangevraagd, nadat deze nog kort daarvóór wegens ondermaats presteren de wacht was aangezegd. Dat klemt temeer daar Broeks correspondentie in het geding heeft gebracht waaruit juist de on vrede van de scholen met Sport Service uit valt af te leiden Op grond van het voorgaande ligt de vordering om Regio College te verbieden het project te gunnen aan een ander dan Broeks voor toewijzing gereed. Met Regio College is de voorzieningenrechter van oordeel dat alle overige vorderingen van Broeks hetzij een declaratoir karakter hebben, hetzij te onbepaald zijn om voor toewijzing in aanmerking te komen Ten aanzien van het argument van Broeks dat Sport Service geen MKB-bedrijf merkt de voorzieningenrechter op dat het mededingingsrechtelijk bezien minstgenomen merkwaardig is dat (de onweersproken met overheidssteun opererende stichting) Sport Service mag meedingen naar een opdracht die volgens de eigen Aanbestedingsleidraad van Regio College in beginsel bestemd is voor MKB-bedrijven. Omdat het voorgaande de toewijzing van de vordering reeds kan dragen, behoeft deze vraag en de bijbehorende weerbarstige materie echter geen bespreking meer, maar wellicht kan door publicatie van dit vonnis op rechtspraak.nl een debat over deze kwestie in de vakbladen worden uitgelokt Regio College zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Broeks worden begroot op: - dagvaarding 76,71 - griffierecht 589,00 - salaris advocaat 816,00 Totaal 1.481,71 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. verbiedt Regio College om het project te gunnen aan een ander dan Broeks, 5.2. veroordeelt Regio College in de proceskosten, aan de zijde van Broeks tot op heden begroot op 1.481,71,

15 5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.» Noot Zegt het voort! 'Ten aanzien van het argument van Broeks [eiseres, PHK] dat Sport Service [opvolgend inschrijver na Broeks volgens de gunningsbeslissing, PHK] geen MKBbedrijf [is, PHK] merkt de voorzieningenrechter op dat het mededingingsrechtelijk bezien minst genomen merkwaardig is dat (de onweersproken met overheidssteun opererende stichting) Sport Service mag meedingen naar een opdracht die volgens de eigen Aanbestedingsleidraad van Regio College in beginsel bestemd is voor MKBbedrijven. Omdat het voorgaande de toewijzing van de vordering reeds kan dragen, behoeft deze vraag en de bijbehorende weerbarstige materie echter geen bespreking meer, maar wellicht kan door publicatie van dit vonnis op rechtspraak.nl een debat over deze kwestie in de vakbladen worden uitgelokt. Een dergelijk overweging ten overvloede leest men niet vaak. De rechtsoverweging is namelijk niet dragend voor het dictum, omdat de voorzieningenrechter in r.o. 4.7 die daaraan vooraf gaat, al heeft geoordeeld dat de (tweede) toetsing van de inschrijvingen door een nieuwe jury onrechtmatig is ten opzichte van Broeks. Met dat oordeel van de voorzieningenrechter kan ik van harte instemmen. Het Regio College wilde blijkbaar met Sport Service in zee, want dan zou hij binnen het budget blijven terwijl dat voor Broeks niet het geval was, hoewel er voldoende middelen zijn voor de afgegeven prijs van Broeks. Dat is echter geen, althans onvoldoende, reden om tot een herbeoordeling van de inschrijvingen over te gaan. Een aanbestedende dienst mag niet een nieuwe beoordeling uitvoeren zonder goede reden, die gelegen is in de (eerste) beoordeling. Het was hier ook heel toevallig dat de schijnbaar gewenste uitkomst weer uit de bus kwam. Overigens is mij niet duidelijk of de nieuwe jury geheel voldeed aan een eventueel profiel dat vooraf was gegeven (bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen over samenstelling van de jury of de achtergrond van de leden van de jury). Terug naar het obiter dictum in r.o. 4.10, dat niet vaak voorkomt in aanbestedingszaken. De redactie van «JAAN» heeft het signaal van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland goed opgepikt en gevraagd het vonnis van een annotatie te voorzien. Aan dat verzoek voldoe ik graag, al zal de redactie het mij hopelijk niet kwalijk nemen dat ik daarmee ten dele buiten het aanbestedingsrecht treed door opmerkingen over staatssteun te maken. Broeks had 2 argumenten aangevoerd die aanleiding hebben gegeven tot het obiter dictum:

16 1. Mogen of moeten niet-mkb in de procedure worden uitgesloten? Sport Service is namelijk (ook) een stichting en blijkbaar heeft de stichting ingeschreven (er is ook de gelieerde rechtspersoon Sportservice Noord-Holland B.V.). 2. Is het mededingingsrechtelijk aanvaardbaar dat Sport Service overheidssubsidie ontvangt, en daardoor met een lagere prijs kan inschrijven (zelfs een lagere dan de marktconforme prijs?)? Ad 1. MKB Het Regio College heeft in de Aanbestedingsleidraad aangegeven dat er evenwicht dient te worden bereikt tussen de belangen van het Regio College en de toegang tot de opdracht voor MKB. Daartoe heeft het Regio College de opdracht in percelen verdeeld (art. 1.5 lid 3 Aanbestedingswet 2012). Het Regio College heeft de grootte van de percelen naar eigen zeggen afgestemd op de relevante leveranciersmarkt, zodat er zelfs een motivering voor het gebruik van percelen is. Strikt genomen is dat niet nodig, omdat alleen het niet indelen van een overheidsopdracht in percelen motivering behoeft (art. 1.5 lid 3, slot Aanbestedingswet 2012). Ook de onderverdeling in percelen is in dit geval wellicht niet noodzakelijk, omdat de Gids Proportionaliteit toelicht dat alleen een verplichting voor gebruik van percelen bestaat, indien het gaat om een geclusterde opdracht (Gids Proportionaliteit, par ). Het lijkt er overigens op dat de verdeling van de percelen onderdeel is van het inkoopbeleid van het Regio College. De zelf beleden MKB-oriëntatie van het Regio College was dus in lijn met de bedoeling van de wetgever en goede intenties zijn zichtbaar, maar dat betekent niet dat Sport Service geen MKB-bedrijf is, zoals Broeks stelt. Volgens de memorie van antwoord is de definitie van MKB een bedrijf bestaande uit werknemers (Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 47). Dat is afwijkend van de EUdefinitie: kleine ondernemingen zijn volgens het Europese recht bedrijven waar minder dan 50 personen werken en een jaaromzet of balanstotaal minder dan 10 miljoen bedraagt. Middelgrote ondernemingen hebben maximaal 250 werknemers, een jaaromzet van minder dan 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van maximaal 43 miljoen (EU Aanbeveling 2003/361). Het lijkt mij dat deze verfijnde EU-definitie de voorkeur heeft, omdat daarmee wordt aangesloten bij een ruimer begrip van het MKB en in de hele EU bij voorkeur één begrip dient te worden gebruikt in het aanbestedingsrecht. Weliswaar is het EU MKB-begrip niet specifiek voor het aanbestedingsrecht, maar wel goed bruikbaar. Welke definitie ook wordt gebruikt, Sport Service Noord-Holland is een onderneming (www.sportservicenoordholland.nl) met volgens Company Info minder dan 100 werknemers. Sport Service komt in beginsel dus evenals Broeks als MKB in

17 aanmerking voor de opdracht. Dat de stichting heeft ingeschreven is voor geen van beide definities van belang. Ad 2. mededingingsrecht (staatssteun) Anders dan de voorzieningenrechter meent, is het mededingingsrechtelijk niet steeds merkwaardig dat een onderneming met overheidssteun meedingt in een aanbestedingsprocedure. Ten eerste is er staatssteun die verenigbaar is verklaard met de interne markt. Het gaat om staatssteun die is gemeld bij de Europese Commissie en die de laatste (fictief) heeft goedgekeurd op grond van art. 108 lid 3 (informeel onderzoek) of art. 108 lid 2 VwEU (formeel onderzoek). Een besluit van de Europese Commissie kent in essentie als fictie dat de marktverstoringen ten gevolge van de staatssteun worden aanvaard, omdat zij verenigbaar zijn met de interne markt. Heeft een partij daartegen bezwaar, dan staat een klacht bij de Europese Commissie open. Zij onderwerpt volgens art. 108 lid 2 VwEU (goedgekeurde) staatssteun aan een permanent onderzoek. Ook kan een partij die concurreert met de begunstigde van de staatssteun als derde opmerkingen maken in de procedures. Voor deze zaak betekent dat: staatssteun aan Sport Service die is goedgekeurd, mag niet leiden tot beperkingen van Sport Service om mee te dingen in een aanbestedingsprocedure. Broeks dient dan de route van art. 108 VwEU en V 689/1999 te volgen. Daar dienen de argumenten te worden gewisseld over marktverstoring ten gevolge van (eventuele) staatssteun aan Sport Events. Naar mijn mening is een aanbestedingsprocedure noch een kort geding over een gunningsbeslissing de juiste plaats. Richtlijn 2004/18/EG (die niet in volle omvang van toepassing is, omdat het gaat om IIB diensten), kent echter wel een regeling over concurrentieverstoring wegens staatssteun. Indien voor een bepaalde opdracht inschrijvingen zijn gedaan die in verhouding tot de te verlenen dienst abnormaal laag lijken, verzoekt de aanbestedende dienst, om een nadere toelichting. Art. 55 lid 1 sub e Richtlijn 2004/18/EG bepaalt dat de aanbestedende dienst precisering kan vragen over de samenstelling van de inschrijving in verband met de eventuele ontvangst van staatssteun door de inschrijver. Daar voegt het derde lid aan toe dat een inschrijving op deze grond kan worden afgewezen indien de inschrijver desgevraagd niet binnen een door de aanbestedende dienst bepaalde voldoende lange termijn kan aantonen dat de betrokken steun rechtmatig is toegekend. Wanneer de aanbestedende dienst wegens steun een inschrijving afwijst, stelt hij daarvan de Europese Commissie in kennis. Hoewel art. 55 Richtlijn 2004/18/EG en Aanbestedingswet 2012 de woorden staatssteun, overheidssteun en steun door elkaar gebruiken, lijkt hiermee hetzelfde bedoeld. De Aanbestedingswet 2012 implementeert overigens niet woordelijk art. 55 Richtlijn 2004/18/EG. De EU wetgever haakt aan bij de rechtmatigheid van de steun. Art Aanbestedingswet 2012 vereist dat de betrokken steun niet in strijd met art. 107 en 108 VwEU is toegekend. Dat is ruimer dan rechtmatig, omdat ook in gevallen van

18 rechtmatige steun (bijvoorbeeld bestaande steunregelingen) een beroep op art Aanbestedingswet 2012 zou kunnen worden gedaan. Deze afwijking kwam reeds voor in art. 56 Bao. Enige motivering van de afwijking in de Nota van Toelichting bij het Bao ontbreekt echter. Art. 69 lid 4 ontwerp Richtlijn (COM ) houdt het op steun die niet verenigbaar is met art. 107 VwEU. Een verwijzing naar art. 108 VwEU ontbreekt. Dat is een betreurenswaarde verenging van toetsing aan de staatssteunregels, omdat juist de schending van de standstill van art. 108 lid 3 VwEU goed te toetsen is door de nationale rechter in kort geding. Terug naar de casus: hoewel art. 55 Richtlijn niet van toepassing is, kan een rechter in kort geding ook bij een IIB dienst een abnormaal lage inschrijving toetsen aan de staatssteunregels. Echter, hij zal wel rekening moeten houden met de vaste rechtspraak dat art. 55 Richtlijn 2004/18/EG niet dient ter bescherming van concurrenten. Dat zal de rechter vooral moeten doen op basis van art. 108 lid 3 VwEU, dat directe werking heeft. Het geschil gaat dan niet zozeer over de inschrijving, maar over de rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging van staatssteun die een onderneming in staat stelt een abnormaal lage inschrijving te doen. De casus biedt helaas onvoldoende aanknopingspunten om daarover in deze zaak een oordeel te hebben. Hiermee hoop ik de gevraagde bijdrage te leveren aan het door de voorzieningenrechter gevraagde debat. prof. mr. P.H.L.M. Kuypers, Hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat bij AKD

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-05-2010 Datum publicatie: 12-05-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige voorziening

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA 15/1545

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA 15/1545 EJEA 16-006 ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak03-11-2015 Datum publicatie08-01-2016 ZaaknummerC/09/497838 / KG ZA 15/1545 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding Inhoudsindicatie

RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding Inhoudsindicatie EJEA 16041 ECLI:NL:RBZWB:2016:1623 Rechtbank ZeelandWestBrabant Datum uitspraak21032016 Datum publicatie24032016 ZaaknummerC/02/311776 / KG ZA 16108 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Advies 210. De uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving is :00.

Advies 210. De uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving is :00. Advies 210 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden. Op deze aanbestedingsprocedure is het ARW 2005 van toepassing verklaard. 1.2. Klager heeft op 16 januari 2015

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:11209

ECLI:NL:RBDHA:2016:11209 ECLI:NL:RBDHA:2016:11209 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24-08-2016 Datum publicatie 20-09-2016 Zaaknummer C-09-510801-KG ZA 16-581 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383 EJEA 16-186 ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak23-11-2016 Datum publicatie21-12-2016 ZaaknummerC/09/521602 KG ZA 16/1383 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBROT:2016:10202 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/10/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBROT:2016:10202 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/10/ / KG ZA EJEA 17014 ECLI:NL:RBROT:2016:10202 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08092016 Datum publicatie 26012017 Zaaknummer C/10/504343 / KG ZA 16693 Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=b...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=b... pagina 1 van 5 LJN: BG9263,Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 258737 / KG ZA 08-1190 Datum uitspraak: 09-01-2009 Datum publicatie: 09-01-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

EJEA 16-069 ECLI:NL:RBDHA:2016:5608 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak02-05-2016 Datum publicatie26-05-2016 ZaaknummerC/09/507028 / KG ZA 16/310

EJEA 16-069 ECLI:NL:RBDHA:2016:5608 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak02-05-2016 Datum publicatie26-05-2016 ZaaknummerC/09/507028 / KG ZA 16/310 EJEA 16-069 ECLI:NL:RBDHA:2016:5608 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak02-05-2016 Datum publicatie26-05-2016 ZaaknummerC/09/507028 / KG ZA 16/310 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 31 december 2015, houdende mondeling vonnis

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 31 december 2015, houdende mondeling vonnis EJEA 16037 ECLI:NL:RBNHO:2015:12033 Rechtbank NoordHolland Datum uitspraak31122015 Datum publicatie15032016 ZaaknummerC/15/237023 / KG ZA 151031 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Partijen zullen hierna BRU en Transvision genoemd worden.

Partijen zullen hierna BRU en Transvision genoemd worden. vonnis RECHTBANK ROTTERDAM Team handel zaaknummer / rolnummer: C/10/488853 / KG ZA 15-1254 Vonnis in kort geding van in de zaak van de publiekrechtelijke rechtspersoon BESTUUR REGIO UTRECHT, zetelend te

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA EJEA 16-045 ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak30-03-2016 Datum publicatie31-03-2016 ZaaknummerC/09/504705 / KG ZA 16-131 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zorg. 10 december 2015. De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures

Nieuwsbrief Zorg. 10 december 2015. De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures Nieuwsbrief Zorg 10 december 2015 De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures Inleiding Het Gerechtshof van Den Bosch heeft in het arrest van 12 mei 2015 bij wijze

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Advies 222. 1. Feiten

Advies 222. 1. Feiten Advies 222 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een opdracht met betrekking tot de inhuur van een mobiliteitsmanager gedurende 3 jaar voor 16-32 uur per week aanbesteed via de marktplaats van X. 1.2. X. is een

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBROT:2016:1201 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/10/ / KG ZA 16-36

EJEA ECLI:NL:RBROT:2016:1201 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/10/ / KG ZA 16-36 EJEA 16027 ECLI:NL:RBROT:2016:1201 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak15022016 Datum publicatie29022016 ZaaknummerC/10/492864 / KG ZA 1636 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 5 LJN: BO9287,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-gravenhage, 378304 / KG ZA 10-1295 Datum uitspraak: 17-12-2010 Datum publicatie: 29-12-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2010 Datum publicatie 11-02-2010 Zaaknummer 345753/KG ZA 09-1372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C10915 07759 / HA ZA 16-329 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUREST SERVICES

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

kort geding. aanbesteding van kantoormeubilair. reikwijdte van een technische eis.

kort geding. aanbesteding van kantoormeubilair. reikwijdte van een technische eis. EJEA 15166 ECLI:NL:RBMNE:2015:7003 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak11092015 Datum publicatie16102015 ZaaknummerC/16/395477 / KG ZA 15473 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-11-2010 Datum publicatie 19-11-2010 Zaaknummer 710236 VV Expl. 10-8085 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBAMS:2016:2758 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerKG ZA

EJEA ECLI:NL:RBAMS:2016:2758 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerKG ZA EJEA 16-055 ECLI:NL:RBAMS:2016:2758 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak24-02-2016 Datum publicatie10-05-2016 ZaaknummerKG ZA 15-1556 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis.

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis. Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

LJN: BN9701,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 225138 / KG ZA 10-556

LJN: BN9701,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 225138 / KG ZA 10-556 LJN: BN9701,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 225138 / KG ZA 10-556 Print uitspraak Datum uitspraak: 07-10-2010 Datum publicatie: 07-10-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3367 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3367 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /KG ZA EJEA 16097 ECLI:NL:RBMNE:2016:3367 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak24062016 Datum publicatie30062016 Zaaknummer 414820/KG ZA 16342 Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Advies In par lid 7 van het bestek, gewijzigd in de Nota van Inlichtingen van 21 november 2013, is bepaald:

Advies In par lid 7 van het bestek, gewijzigd in de Nota van Inlichtingen van 21 november 2013, is bepaald: Advies 63 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden ten behoeve van een opdracht voor het reinigen van wegen, straten en pleinen. In par. 0.04 lid 9 van het bestek

Nadere informatie

Seminar Social Return

Seminar Social Return Seminar Social Return www.severijnhulshof.nl 9 oktober 2014 Joost Haest Advocaat / partner Onderwerpen Wettelijk kader Social Return Rechtspraak burgerlijke rechter Adviezen commissie van aanbestedingsexperts

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26092014 Datum publicatie 13102014 Zaaknummer C/08/160601 / KG ZA 14280 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

Overheidsaanbesteding. Referentie-eis. Incident in hoger beroep, strekkende tot verbod opdrachtverlening totdat in appel is beslist. Belangenafweging.

Overheidsaanbesteding. Referentie-eis. Incident in hoger beroep, strekkende tot verbod opdrachtverlening totdat in appel is beslist. Belangenafweging. EJEA 16-105 ECLI:NL:GHDHA:2016:1024 Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak19-04-2016 Datum publicatie14-07-2016 Zaaknummer200.186.709/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAM:2016:86

ECLI:NL:OGEAM:2016:86 ECLI:NL:OGEAM:2016:86 Instantie Datum uitspraak 19-12-2016 Datum publicatie 12-01-2017 Zaaknummer Lar 78/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbobr:2016:1526 Instantie Rechtbank Oost Brabant Datum uitspraak 09 03 2016 Datum publicatie 04 04 2016 Zaaknummer

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Ness Nederland en het CVZ genoemd worden.

Partijen zullen hierna Ness Nederland en het CVZ genoemd worden. LJN: AZ5960, Rechtbank Amsterdam, 358180 / KG ZA 06-2237 GM/PvV Datum uitspraak: 11-01-2007 Datum publicatie: 11-01-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Ness

Nadere informatie

RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding Inhoudsindicatie. aanbesteding; ongeldige inschrijving. Uitspraak. ..

RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding Inhoudsindicatie. aanbesteding; ongeldige inschrijving. Uitspraak. .. EJEA 16-152 ECLI:NL:RBZWB:2016:6126 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum uitspraak29-09-2016 Datum publicatie21-10-2016 ZaaknummerC/02/317167 / KG ZA 16-403 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM0816

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM0816 ECLI:NL:RBUTR:2010:BM0816 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-03-2010 Datum publicatie 12-04-2010 Zaaknummer 281299 / KG ZA 10-70 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2010:BO3598, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 Instantie Datum uitspraak 04-05-2017 Datum publicatie 08-05-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/258178 / KG ZA 17-309 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

Trending topics aanbestedingsrecht

Trending topics aanbestedingsrecht Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging Workshop door Christa Visser Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging: 1. motivering van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Brunssum niet eerlijk en niet objectief uitvoering

Nadere informatie

krachtens mondelinge last van de heer/vrouwe voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, locatie Roermond

krachtens mondelinge last van de heer/vrouwe voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, locatie Roermond Heden, de tweeduizend dertien, ten verzoeke van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Isilinx B.V., statutair gevestigd te Heerlen, te dezer zake domicilie kiezende te Utrecht aan de

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBAMS:2016:6691 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerKG ZA

EJEA ECLI:NL:RBAMS:2016:6691 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerKG ZA EJEA 16-150 ECLI:NL:RBAMS:2016:6691 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak18-10-2016 Datum publicatie 20-10-2016 ZaaknummerKG ZA 16-1089 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Oefening 1.12 B bij Met recht begrepen!

Oefening 1.12 B bij Met recht begrepen! 1.12 samenvatten B Lees het onderstaande vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 28 mei 2010 1 over de zaak Quick 20 - KNVB. Op de internetsite www.uitzendinggemist.nl kun je aflevering

Nadere informatie

» Samenvatting. JAAN 2013/138 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 21 mei 2013, 422466 / KG ZA 13-337; ECLI:NL:RBROT:2013:CA1242. ( mr.

» Samenvatting. JAAN 2013/138 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 21 mei 2013, 422466 / KG ZA 13-337; ECLI:NL:RBROT:2013:CA1242. ( mr. JAAN 2013/138 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 21 mei 2013, 422466 / KG ZA 13-337; ECLI:NL:RBROT:2013:CA1242. ( mr. Broeders ) De besloten vennootschap Filoform BV te Utrecht, advocaat mr. A.A.T.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie

EJEA 16-017 ECLI:NL:RBNHO:2016:734 Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak11-02-2016 Datum publicatie15-02-2016 ZaaknummerC/15/237125 / KG ZA 15-1035

EJEA 16-017 ECLI:NL:RBNHO:2016:734 Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak11-02-2016 Datum publicatie15-02-2016 ZaaknummerC/15/237125 / KG ZA 15-1035 EJEA 16017 ECLI:NL:RBNHO:2016:734 Rechtbank NoordHolland Datum uitspraak11022016 Datum publicatie15022016 ZaaknummerC/15/237125 / KG ZA 151035 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 12/32 KG De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan door mr. J.A.I. Wendt, griffier, heeft op 23 oktober

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

Kort geding. Aanbesteding. Terechte ongeldigverklaring inschrijving wegens ondeugdelijke ondertekening inschrijvingsdocumenten.

Kort geding. Aanbesteding. Terechte ongeldigverklaring inschrijving wegens ondeugdelijke ondertekening inschrijvingsdocumenten. EJEA 16-095 ECLI:NL:RBDHA:2016:7130 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak27-06-2016 Datum publicatie28-06-2016 Zaaknummer C/09/510703 / KG ZA 16-577 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 13-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie awb 09-5337 wwb en awb 10-4936

Nadere informatie

Advies 33. Uit de gunningssystematiek zoals die is neergelegd in hoofdstuk 5 van de gunningsleidraad

Advies 33. Uit de gunningssystematiek zoals die is neergelegd in hoofdstuk 5 van de gunningsleidraad Advies 33 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare procedure uitgeschreven voor de herontwikkeling en realisatie van een nieuwe locatie en huisvesting van een gemeentehuis. De werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 Instantie Datum uitspraak 03-10-2007 Datum publicatie 03-03-2008 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 128128 / HA ZA 07-26 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen?

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? (vertrouwelijk) Martine Vidal advocaat Aanbestedingsrecht 28 oktober 2013 Wie heeft al gewerkt met de Aanbestedingswet? Welke ervaringen

Nadere informatie

Advies 247. 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden.

Advies 247. 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden. Advies 247 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden. 1.2. In het Programma van Eisen is in eis 6.2 in hoofdstuk

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10304 Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/15/ / KG ZA

ECLI:NL:RBNHO:2016:10304 Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/15/ / KG ZA ECLI:NL:RBNHO:2016:10304 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 15-12-2016 Datum publicatie 31-01-2017 Zaaknummer C/15/250779 / KG ZA 16-866 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht

Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht Naar aanleiding van recente uitspraken van rechtbanken in Nederland staan hieronder enkele Do s en Don ts uit de aanbestedingspraktijk. Daarbij moet altijd in het

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid gevestigd te Hoofddorp, gedaagde partij, gemachtigde: mr. M.A.M. Lem.

de besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid gevestigd te Hoofddorp, gedaagde partij, gemachtigde: mr. M.A.M. Lem. IN NAAM DES Ko"r,,,,'G~ vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Leiden/Gouda Locatie Alphen aan den Rijn TJ Rolnr.: 1258331 \CV EXPL 13-762 Datum: 2juli 2013 Vonnis in de voorziening bij voorraad )( wonende

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 onderwerp Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 zaakkenmerk Inleiding Vanwege het aflopen van het contract met

Nadere informatie

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, maart 2013 De praktijk van vóór 1 april 2013 laat zien, dat het in voorkomende gevallen voor een

Nadere informatie

CASE 79. 1.2 In het Programma van Eisen wordt met betrekking tot het te hanteren gunningscriterium het volgende vermeld (p. 12):

CASE 79. 1.2 In het Programma van Eisen wordt met betrekking tot het te hanteren gunningscriterium het volgende vermeld (p. 12): CASE 79 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor het huis-aan-huis inzamelen van afval van kunststof verpakkingen binnen haar gemeente voor een periode

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2569

ECLI:NL:RBGEL:2016:2569 ECLI:NL:RBGEL:2016:2569 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 23-03-2016 Datum publicatie 11-05-2016 Zaaknummer 288917 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie