Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V., gehouden op 23 april 2004 in het Hilton Hotel te Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V., gehouden op 23 april 2004 in het Hilton Hotel te Amsterdam"

Transcriptie

1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V., gehouden op 23 april 2004 in het Hilton Hotel te Amsterdam Aanwezig: de heer J.D. Bax de heer drs. B. Vos mevrouw drs. N. Kroes de heer ir. drs. W. Borgdorff de heer mr. G. Wieringa de heer drs. J.A. de Kreij de heer drs. J. P. van Leeuwen voorzitter Raad van Commissarissen, tevens voorzitter van de vergadering vice-voorzitter Raad van Commissarissen commissaris commissaris commissaris commissaris, tevens gedelegeerd commissaris en tijdelijk bestuurder directeur 63 aandeelhouders resp. vertegenwoordigers of gemachtigden daarvan, miljoen aandelen vertegenwoordigend, hetgeen overeenkomt met 40,6 % van het aantal uitstaande aandelen. 1. OPENING De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de aandeelhoudersvergadering van Corio N.V. De voorzitter constateert dat de aandeelhouders voor deze vergadering zijn opgeroepen conform artikel 22 van de statuten en conform artikel 113 Boek 2 B.W. door het plaatsen van advertenties op 7 april 2004 in de Officiële Prijscourant, het Financieele Dagblad en de Telegraaf in Nederland. Aan de aandeelhouders op naam is een schriftelijke uitnodiging voor deze vergadering verstuurd op maandag 5 april De agenda en toelichting op de agenda waren vanaf de oproepingsdatum voor iedere vergadergerechtigde beschikbaar en kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en bij de ABN AMRO Bank N.V. en liggen ook hier ter inzage. Tevens waren deze stukken in te zien en te verkrijgen op de website van Corio. De notulen van deze vergadering worden verzorgd door mevrouw M. Boulogne. Op uitnodiging van Corio is de externe accountant van de vennootschap, KPMG, in de persoon van de heer Arendse bij deze vergadering aanwezig. De aanwezigen zijn in de gelegenheid om de externe accountant te bevragen, zoals dat in de code Tabaksblat staat, over zijn controlewerkzaamheden en zijn verklaring bij de jaarrekening. Dit komt aan de orde bij agendapunt 5 bij de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar Voor een goed verloop verzoekt de voorzitter de vragen bij agendapunt 5 aan te houden totdat men in de gelegenheid wordt gesteld deze aan de externe accountant te stellen en licht voor de goede orde toe dat de vennootschap de externe accountant tijdens deze vergadering ontheft van zijn geheimhoudingsplicht. De voorzitter licht toe dat tijdens de vergadering de presentielijst wordt gecompleteerd. Aan de hand daarvan zal later in de vergadering worden meegedeeld hoeveel aandeelhouders aanwezig zijn en hoeveel stemmen zij vertegenwoordigen. De voorzitter verzoekt de sprekers hun mobiele telefoons uit te zetten en bij het stellen van vragen duidelijk de naam te noemen ten behoeve van de notulen en gebruik te maken van de microfoon, dit ten behoeve van de bandopname. Naar de mening van de heer IJtsma is de oproeping niet geheel conform artikel 22 van de statuten gebeurd en vraagt hiervoor aandacht. De voorzitter neemt hiervan nota.

2 De heer Niemeijer wil graag het verslag van de AVA 2003 aan de agenda toevoegen, gelet op de onwaarheden die volgens hem toen door de Raad zijn gesproken. De voorzitter stelt vast dat de heer Niemeijer doelt op hetgeen later in 2003 in de pers is gekomen onder de kop dat de Raad van Commissarissen de zaak had voorgelogen. Hierop zal later in de vergadering worden teruggekomen. 2. VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER HET BOEKJAAR 2002 De heer De Kreij geeft aan de hand van een sheetpresentatie een uitgebreide toelichting op de gang van zaken van het afgelopen boekjaar, de strategie, de beurskoers en de vooruitzichten voor Deze presentatie is aan het begin van de vergadering aan een ieder uitgereikt. De voorzitter vraagt of de aandeelhouders vragen willen stellen naar aanleiding van de presentatie. De heer Arens bedankt de voorzitter voor de bemoeiingen omtrent Corio van het afgelopen jaar en stelt het volgende aan de orde. Op pagina 18 van het jaarverslag staat een foto van het Corio management en de heer Arens vindt het jammer dat daar geen namen bij staan en de groen gemarkeerde tekst niet goed leesbaar is. Dit geldt naar zijn mening ook voor vele passages in het directieverslag. Pagina 8 vermeldt dat er tijdelijk hogere managementkosten zijn en hij informeert wat de directie verstaat onder het begrip tijdelijk. Tevens valt op deze pagina te lezen dat de aandeelhouders 35% rendement hebben geboekt met hun aandelen. In het geval de aandeelhouders de aandelen in portefeuille willen behouden, dan hebben zij alleen maar het dividend en Corio heeft al voorspeld dat dit voor 2004 ongewijzigd blijft op 2,32; gelijk aan 2003 en In het bericht van de Raad van Commissarissen op pagina 6 staat dat de Raad van oordeel is dat Corio nu weer op koers ligt. De heer Arens informeert naar de betekenis van het woord nu, hetgeen duidelijk tot uiting komt in de financiële resultaten en de koers. Tevens merkt hij op dat in de voorzieningen oninbaarheid zit. In de vorige vergadering kon over de hoogte daarvan tijdens de vergadering geen antwoord worden gegeven. Op een later moment is de heer Arens telefonisch meegedeeld dat dit een bedrag betrof van 6,3 miljoen en informeert naar de omvang van de oninbare huren in het boekjaar Op pagina 41 wordt gesproken over koersverschillen alsof Corio nog te maken zou hebben met valutaverschillen. Wat hem betreft kan deze informatie uit het jaarverslag verdwijnen. Verder wordt gesproken over verkoopplannen van kantoren en wel in 2008 wanneer sprake zal zijn van een willige kantorenmarkt. Uiteraard betreft dit een voorspelling die ver in de toekomst ligt. Ook leest hij hierin dat het mogelijk is dat Corio bij een willige markt de kantoren misschien ook wel behoudt. In het jaarverslag staat dat wanneer de rente 1% wijzigt, dit de vennootschap 6,5 miljoen rente kost. Wanneer de heer Arens de variabele rente ad 879 miljoen bekijkt, bedraagt 1% daarvan 8,8 miljoen en geen 6,5 miljoen. De heer De Kreij is het met de heer Arens eens dat de op pagina 18 gemarkeerde tekst niet goed leesbaar is. Terwijl dit op de drukproeven nog heel duidelijk was, bleek dit bij de finale druk niet meer zo te zijn. Uit kostenoverweging is niet tot herdruk besloten. Overigens staan de namen van het Corio management vermeld op pagina 64 van het jaarverslag. De tijdelijk hogere managementkosten op pagina 8 betreffen afvloeiingskosten uit 2003 die niet worden verwacht voor 2004, waardoor deze managementkosten aanzienlijk zullen dalen. De heer Elsinga vraagt of gelet op de hoogte van de afvloeiingskosten hieruit kan worden afgeleid dat veel mensen ontslagen zijn c.q. sprake is geweest van een efficiencyslag. De heer De Kreij zal hierop terugkomen na de beantwoording van de vragen van de heer Arens. Naar aanleiding van de opmerking van de heer Arens dat de koers weliswaar is gestegen, maar dat wanneer hij zijn aandelen houdt er verder niets voor koopt, benadrukt de heer De Kreij dat de koers in ieder geval goed gestegen is en dit dus beter is dan wanneer de koers gelijk zou zijn gebleven. Een aantal jaren geleden is gesteld dat Corio het niet nodig vond om aanzienlijk meer dividend uit te keren dan andere vergelijkbare organisaties en dat het streven was om het dividend op ongeveer 80% van de commerciële winst te brengen. Uiteraard zal daarbij volledig worden voldaan aan de fiscale verplichtingen. Ook bij andere vastgoedondernemingen zijn vragen geweest hoe het gaat als de herwaarderingen ook opgenomen worden in de netto winst c.q. het directe beleggingsresultaat. Corio AVA 23 april 2004/MB 2

3 heeft dan ook gemeend dusdanige helderheid te geven door alvast de verwachting op dit punt over 2004 te vermelden. De heer Van Leeuwen deelt de heer Arens mee dat over 2003 bijna 2 miljoen is gedoteerd aan de voorzieningen ad 6 miljoen aan oninbare huren. Dit betreft circa 0,6% van de omzet en dat zijn feitelijk de kosten van non-betaling voor Corio in het boekjaar. Dit bedrag dient evenwel gerelateerd te worden aan de ontvangen huren. Ter zake de opmerkingen van de heer Arens over de koersverschillen deelt de heer Van Leeuwen mee dat dit de erfenis betreft van het zgn. Amerika avontuur en sprake is van zeer beperkte koersverschillen. Met betrekking tot de vraag over de variabele rente, licht de heer Van Leeuwen toe dat in het jaarverslag staat dat 1% stijging in de rente per 1 januari een effect zal hebben op het resultaat van 6,5 miljoen. De heer Arens heeft kennelijk een andere rekensom gemaakt en er geen rekening mee gehouden dat rentetermijnen over het jaar heen lopen. De heer Van Leeuwen licht nader toe dat wanneer de rente heden met 1% stijgt, het effect op de vooruitzichten maar 3,8 miljoen zal zijn. Ondertussen is het al april en Corio heeft zelfs rentetermijnen lopen op een aantal leningen tot het einde van het jaar of over het jaar heen. De heer De Kreij licht toe dat het beslist niet de bedoeling van Corio is om de kantoren bij een willige markt alsnog te behouden. Corio wil juist helderheid aan de beleggers geven dat zij gelooft in de doelstelling van een stabiele winstontwikkeling in combinatie met minstens inflatie op een termijn van drie tot vijf jaar en dat dit het beste gediend is met een portefeuille met een hele duidelijke focus op retail en een percentage aan bedrijfsruimten, en niet in kantoren. De intentie van de directie, volledig ondersteund door de Raad van Commissarissen, is om alle kantoren die geen onderdeel uitmaken van een winkelcentrum complex te verkopen. Bij eventuele aankoop van een portefeuille inclusief een aantal kantoren die niet gerelateerd aan winkelcentra zijn, zullen deze ook worden verkocht. De heer De Kreij benadrukt dat Corio geen lange termijn kantorenfonds is. De heer Arens merkt op dat op pagina 11 en 42 van het jaarverslag is vermeld dat ook nog voor elk object in Frankrijk en Italië een aparte vennootschap bestaat, terwijl dat in Spanje niet het geval is. De heer Van Leeuwen licht toe dat dit enerzijds te maken heeft met de verwerving twee jaar geleden van de zogenaamde Trema-portefeuille. Corio moet concurreren met bijvoorbeeld Duitse beleggers die weliswaar meer kunnen betalen dan Corio, maar geen complexe structuren kunnen overnemen. Corio kan dat wel en schakelt daarmee de Duitse belegger uit. Bij de genoemde Trema-acquisitie was Corio verplicht om de gehele corporate structuur over te nemen en heeft toen ook enkele tientallen vennootschappen moeten overnemen. In Frankrijk is het heel gebruikelijk dat vennootschappen omwille van de optimalisatie van de overdrachtsbelasting in een structuur worden verkocht. Corio conformeert zich hieraan en dit scheelt ook geld. Daarnaast heeft Corio in Nederland de fiscale status van beleggingsinstelling wat betekent dat Corio in Nederland geen belasting betaalt, maar in het buitenland betaalt Corio belasting als ieder ander. Corio besteedt er veel tijd en aandacht aan om in het buitenland zo min mogelijk belasting te betalen. De structuur die Corio in Italië heeft, is dus volledig afgestemd op de situatie aldaar, zo ook in Spanje. Zo is er in Spanje maar één vennootschap en in Italië zit al het vastgoed in een aparte vennootschap. In Frankrijk kan deze situatie weer anders liggen. De heer De Kreij beantwoordt de vraag van de heer Elsinga en benadrukt dat met de fusie VIB/WBN en de Trema-acquisitie drie verschillende systemen bijeen zijn gebracht en Corio veel tijd en aandacht besteedt aan het harmoniseren van processen en systemen. Dit genereert een hoge workload waardoor andere processen moesten worden uitgesteld. Corio verwacht dat door de harmonisering van de systemen, de medewerkers een nog beter resultaat kunnen leveren. Dat is de efficiencyslag en niet dat medewerkers ontslagen zullen worden. Er zijn juist in het afgelopen jaar veel nieuwe medewerkers aangenomen, enerzijds voor het centermanagement en anderzijds voor zaken zoals het oplossen van dubieuze debiteuren en de afwikkeling van nog uitstaande servicekosten. Het totaal aan oude vorderingen is dan ook ver terugbracht. De medewerkers zullen dan ook meer tijd kunnen gaan besteden aan de business en daarmee de winstgroei van de onderneming. Kortom, de medewerkers efficiënter inzetten waardoor er meer waarde wordt gecreëerd. De heer Elsinga heeft begrip voor deze uitleg, maar vindt het jammer dat hij vorig jaar geen nader antwoord heeft gekregen op zijn vraag over de afwikkeling van de servicekosten Hoog Catharijne zoals door hem is gesteld tijdens de aandeelhoudersvergadering in AVA 23 april 2004/MB 3

4 De heer Bax beantwoordt de vraag van de heer Arens ter zake de formulering nu weer op koers en licht toe dat hiermee wordt gereflecteerd dat de huidige directie vele achterstallige zaken voortkomende uit de fusie, met grote voortvarendheid heeft aangepakt en in goede banen heeft geleid. Het aantreden van de nieuwe directie heeft wat dat betreft een groot verschil gemaakt en alle zaken worden weer goed en professioneel aangepakt. De heer Bannier, geïnstrueerd door Profima te Genève en die opkomt voor aandeelhouders die op hun beurt weer geadviseerd worden door Profima, stelt de volgende vragen. Uit de hogere echelons van Corio heeft de heer Bannier begrepen dat er problemen waren met het management informatiesysteem en vraagt of de heer De Kreij zich comfortabel voelt met het doen van voorspellingen met een informatiesysteem dat nog niet volledig hersteld is. De heer De Kreij licht toe dat het bij twee fusies bijna onvermijdelijk is dat sprake is van drie verschillende informatiesystemen. Uiteraard bestaat er dan de voorkeur om naar één informatiesysteem te gaan, maar oude systemen worden niet weggegooid voordat het nieuwe informatiesysteem volledig draait. De directie is ervan overtuigd dat de huidige systemen de juiste informatie generen, niet alleen om de juiste beslissingen te nemen, maar ook om de boeken en rapportages op de juiste wijze samen te stellen. Het is de heer De Kreij niet duidelijk wat de heer Bannier bedoelde met de hogere echelons van het hogere management en wil daar dan ook geen commentaar op geven. De heer Bannier vraagt of de redelijke resultaten voortkomen uit majeure verschuivingen van de portefeuille het afgelopen jaar of uit beleidswijzigingen sinds het vertrek van de heer Wernink. De heer De Kreij licht toe dat er geen majeure beleidswijzigingen zijn geweest, maar dat aan een aantal zaken op een meer indringende wijze gestalte is gegeven. Wat wel gewijzigd is, is het stopzetten van het verkoopprogramma van de kantorenportefeuille, gelet op de verslechtering van die markt. De heer De Kreij is van mening dat dit besluit geld heeft opgeleverd. De heer Bourguignon, vertegenwoordiger van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en circa 5400 aandelen van leden die de VEB gemachtigd hebben, verwijst naar het bericht van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag en vraagt wat er nu precies gebeurd is het afgelopen jaar. De heer Bax is hiertoe bereid en geeft aan de hand van enkele gebeurtenissen een toelichting op het proces dat tot het ontslag van de heer Wernink heeft geleid. Omdat zijn vertrek als zodanig koersgevoelige informatie was en niet de achterliggende reden, is de Raad met de heer Wernink overeengekomen dat zou worden gecommuniceerd dat hij uit eigener beweging bij Corio wegging. De Raad was van mening dat dit een net besluit was ten opzichte van de heer Wernink en Corio en dat de aandeelhouders hier geen schade van zouden ondervinden. Dit is ook getoetst met deskundigen. Omdat partijen het niet eens konden worden over de hoogte van een zgn. vertrekpremie, is toen op initiatief van de Raad besloten tot externe arbitrage, waarvan de resultaten begin januari 2004 met een persbericht bekend zijn gemaakt. Na de jaarvergadering is evenwel bekend geworden dat de Raad de heer Wernink verzocht had zijn ontslag in te dienen. Achteraf kijkende is de heer Bax van mening dat de Raad destijds beter de waarheid had kunnen vermelden en hij is bereid om daarvoor excuses aan te bieden. De heer Bannier verwijst naar de commissie Tabaksblat ter zake het informeren van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en hij citeert: Het bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle verlangde informatie tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door het bestuur en de Raad van Commissarissen op een zwaarwichtig belang beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht. Het lijkt de heer Bannier ondenkbaar dat iemand de Raad goed geadviseerd zou hebben dat onwaarheden gedebiteerd mogen worden. Als de Raad vindt dat zijn optreden in het belang van de vennootschap was, waar de heer Bannier zich heel misschien nog wel iets bij kan voorstellen, dan had gezegd moeten worden dat het de Raad niet opportuun leek die vragen te beantwoorden, dus dat men AVA 23 april 2004/MB 4

5 dat volgend jaar wel zou horen. Maar men moet geen onwaarheden debiteren, dat is niet te vergeven, aldus de heer Bannier. De heer Bannier stelt voor om twee moties in stemming te brengen, luidende dat de Raad niet transparant heeft gehandeld ter zake de feiten rondom het vertrek van de heren Wernink en Vismans en dat de Raad door willens en wetens onwaarheden te spreken, niet integer heeft gehandeld. De heren Niemeijer en Broeren steunen dit voorstel. De heer Bax stelt vast dat dit geen agendapunt is en daarom ook geen stemming zal plaatsvinden. De heer De Kreij licht toe dat de heer Bax op juiste wijze en heel transparant is ingegaan op een vraag en daarmee inzage heeft gegeven hoe de kwestie heeft kunnen ontstaan en wat voor actie de Raad daarop genomen heeft. Dit na volledige overeenstemming met de heer Wernink en het belang van de aandeelhouders in gedachten hebbend. Zoals de voorzitter al zei, had de Raad dat achteraf gezien beter niet kunnen doen. De heer De Kreij benadrukt dat de kwestie plaatsvond voor de code Tabaksblat, te weten in december Het was ook een goede oplossing voor de reputatie van de heer Wernink die zich 10 jaar heeft ingezet voor de vennootschap, alleen op dat punt werd hij duidelijk door de Raad niet gezien als de juiste man om het bedrijf verder te leiden. Dat is de achtergrond en dit is volledige transparantie met volledig ontzag voor het belang van het bedrijf en betrokkenen. Door de heren Bannier, Broeren en IJtsma wordt nogmaals beargumenteerd waarom zij menen dat de Raad niet transparant heeft gehandeld en verzoeken de moties in stemming te brengen. Door de heer IJtsma wordt hieraan een derde motie toegevoegd, luidende dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verkeerde informatieverstrekking door de Raad van Commissarissen afkeurt. De heer Bax deelt de vergadering nogmaals mee dat dit geen agendapunt is en dus niet tot stemming zal worden overgegaan. De heer Bannier benadrukt dat in het jaarverslag onder corporate governance staat dat er verantwoording wordt afgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dan kan niet gezegd worden dat die verantwoording dit jaar maar wordt overgeslagen omdat het geen agendapunt is. De heer Bax schorst de vergadering kort voor overleg. De heer Bax vervolgt de vergadering en stelt voor dat een ieder de gemaakte opmerkingen kan laten meewegen in het stemgedrag bij met name de decharge van de directie en de decharge van de Raad van Commissarissen, de herbenoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen en de benoeming van een lid van de directie. De heer Bax maakt nog een keer duidelijk dat hij als persoon en ook als Raad van Commissarissen excuses aanbiedt voor de manier waarop vorig jaar gecommuniceerd is en benadrukt nogmaals dat de Raad dat niet deed om iets te verhullen, maar omdat de Raad dacht daarmee de schade aan de heer Wernink en Corio zo beperkt mogelijk te laten zijn. Hoewel door enkele aandeelhouders wederom geprotesteerd wordt tegen het niet in stemming brengen van desbetreffende moties en zij van mening zijn dat dit niet democratisch is en ook getuigt van weinig respect voor aandeelhouders, vervolgt de heer Bax de vergadering met de vraag of er naar aanleiding van de presentatie van de heer De Kreij nog vragen zijn. De heer IJtsma deelt mee enkele inhoudelijke voorstellen te hebben tot wijziging van het beleid. Hij vraagt om meer aandacht te besteden aan het oplossen van honger, armoede en veiligheid en stelt in dit kader voor om het verslag te wijzigen en 1% van de winst te besteden aan dakloze kinderen die in Hoog Catharijne worden gevonden en hij denkt dat het goed is dat Corio daar een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor neemt. Voorts stelt hij voor het verslag zodanig te wijzigen dat 99% van de winst uitbetaald wordt aan de aandeelhouders. Verder stelt hij voor om het project Cityplaza in Nieuwegein zoals op pagina 20 van het jaarverslag staat door te halen. De heer IJtsma is van oordeel dat Corio bezig is als investeerder waarmee de belastingvrijstelling in gevaar komt. Verder komt Leidsche Rijn er nog aan, Hoog Catharijne is volop bezig en in het jaarverslag wordt een bedrag AVA 23 april 2004/MB 5

6 genoemd van 300 miljoen aan pijplijnprojecten en zonet wordt hiervoor een bedrag genoemd van meer dan 500 miljoen. Spreker denkt dat de gegeven informatie óf niet aanwezig is in het jaarverslag óf onjuist is. Het bedrag dat aan de aandeelhouders uitbetaald wordt en het bedrag aan reserveringen dat aan het vermogen van de onderneming wordt toegevoegd, kan spreker er niet uithalen. Verder ziet hij allerlei onduidelijkheden in het verslag en hij vraagt dan ook dit agendapunt in stemming te brengen, zodat de standpunten van de aandeelhouders duidelijk worden. Verschillende aandeelhouders vragen om stemming over dit punt. De heer De Kreij bedankt de heer IJtsma voor zijn toelichting en de brief die hij heeft geschreven. De heer De Kreij vindt het goed en plezierig als aandeelhouders zich persoonlijk verdiepen in hetgeen waar Corio mee bezig is. Hij stelt de heer IJtsma gerust op het punt van de vrijstelling die Corio heeft, omdat dit heel hoog in het vaandel van Corio staat en Corio geen dingen doet waardoor die status in gevaar zou komen. Bij het project Nieuwegein zegt Corio heel duidelijk tegen de gemeente bereid te zijn op een bepaalde basis te investeren en als de gemeente het daar niet mee eens is en andere dingen zou willen, weet de gemeente wat het antwoord van Corio zal zijn, t.w. dat Corio dan niet zal investeren. Het punt dat de heer IJtsma stelt over het uitbetalen van 99% van de winst aan de aandeelhouders, komt aan de orde van het agendapunt van de jaarrekening en het goedkeuren van het dividendbeleid. Uiteraard kunnen aandeelhouders over die zaken een hele duidelijke visie neerleggen. Met betrekking tot het punt van het ter beschikking stellen van 1% van de winst aan dakloze kinderen, deelt de heer De Kreij mee dat de Raad daarover zal nadenken en deze opmerking wordt hierin meegenomen. De andere punten die de heer IJtsma niet vond kloppen, zijn de heer De Kreij niet geheel duidelijk. Hij stelt voor dat de heer IJtsma deze in een brief vastlegt. Uiteraard zal Corio die vragen buiten deze vergadering om beantwoorden. De heer Bax deelt mee dat de kwestie van zijn positie en die van de Raad van Commissarissen later in de vergadering kunnen worden meegenomen, bijvoorbeeld bij de agendapunten van decharge en herbenoeming. De heer Bax stelt voor om door te gaan met de agenda. De heer Bannier stelt vast dat de issue kennelijk niet wil verdwijnen bij de aanwezigen en doet een praktische suggestie aan de hand, te weten een kleine verandering in de volgorde van de agenda. Naar de mening van de heer Bannier is het het beste om de hele issue nu van tafel te hebben en de decharge van de Raad van Commissarissen te wisselen met agendapunt 3. De heer Bax stemt hiermee in. DECHARGE VAN DE RAAD VAN COMMISARISSEN OVER HET BOEKJAAR 2003 (oorspronkelijk agendapunt 8) De heer Bannier is van oordeel dat de Raad van Commissarissen niet gedechargeerd kan worden ten aanzien van het uitgeoefende toezicht, zeker wanneer men leest wat de taak van een Raad van Commissarissen is. Integer en transparant zijn de sleutelbegrippen die gelezen kunnen worden in de Corio documentatie. Daar komt bij dat commissarissen vertrouwen moeten kunnen wekken en aandeelhouders het vertrouwen moeten kunnen geven dat men de zaak goed en op een integere wijze in de vuist heeft. Samen met de behandeling van dit agendapunt dient de heer Bannier de volgende moties in: 1. vaststelling dat de Raad van Commissarissen met betrekking tot het ontslag van de heer Wernink en het vertrek van de heer Vismans niet transparant heeft gehandeld; 2. vaststelling dat de Raad van Commissarissen niet integer heeft gehandeld; 3. motie van afkeuring; 4. motie van wantrouwen. De heer Vos brengt in herinnering dat de heer Bannier vorig jaar buitengewoon stevig heeft doorgevraagd en geeft aan dat de heer Bannier zaken die in 2002 spelen langs de maatlat van 2004 probeert te leggen. Dit bij een organisatie die ook in het afgelopen jaar bewezen heeft uitstekende resultaten te kunnen boeken. In 2002 was het volstrekt gebruikelijk als er om welke redenen dan ook AVA 23 april 2004/MB 6

7 persoonlijk ingegrepen werd door een Raad van Commissarissen bij een Raad van Bestuur, dat dan naar buiten werd gebracht dat er een verschil van mening was over het te voeren beleid. Dit was een standaardafspraak om zowel de organisatie, de aandeelhouderswaarde en mensen te beschermen opdat niet ten onrechte allerlei schade werd toegebracht aan personen. In die context is vorig jaar door de Raad van Commissarissen, althans door de voorzitter, heel duidelijk een antwoord gegeven wat achteraf gezien, ook door de arbitragezaak die later gespeeld heeft, niet juist was maar in het licht van die tijd wel de gebruikelijke formule was. De heer Vos is het volstrekt met de heer Bannier eens waar hij de begrippen transparantie en integriteit gebruikt. De heer Vos licht toe dat wanneer op dit moment zoiets weer zou gebeuren hij, niet eens op grond van het verleden, maar gewoon op grond van het voortschrijdend inzicht en de veranderde verhoudingen mede door het rapport van Tabaksblat, dat het op die manier niet meer zou gebeuren. Dat is volstrekt evident. De heer Vos wenst niet alleen aan de heer Bannier en de vergadering te zeggen dat het fout was, maar hij wil daaraan toevoegen dat de begrippen transparantie en integriteit niet door elkaar moeten worden gehaald, door zaken uit 2002 in 2004 te toetsen. De heer Bannier stelt vast dat de heer Vos denkt dat hij zaken uit 2002 langs de maatlat van 2004 legt. Het kan best zo zijn dat het in het belang van de vennootschap is om een afspraak te maken zoals door de heer Vos is beschreven, echter wanneer daar vragen over worden gesteld, moet daar de waarheid over gesproken worden. De heer Bannier heeft het niet gehad over 2002, maar over hetgeen in 2003 is gebeurd; wat er in die aandeelhoudersvergadering is gezegd en dat er in 2003 gelogen is. De heer Vos lichtte zonet toe dat de norm van 2002 anders is dan die van 2004, maar de heer Bannier durft te beweren dat die normen hetzelfde zijn. In 2003 is ook de code Tabaksblat uitgekomen en daarin staat dat alle informatie wordt verschaft, tenzij zwaarwichtig belangen zich daartegen verzetten en daar wordt dan een gemotiveerd beroep op gedaan. Spreker realiseert zich dat het kan voorkomen dat zelfs het uitleggen van een gemotiveerd beroep niet in het belang van de vennootschap kan zijn, maar dan wordt dat ten minste gezegd. De heer Bannier geeft de heer Vos gelijk dat destijds die arrangementen getroffen werden en dat het billijk is om daar even stil over te zijn, maar dan moet men daar ook stil over zijn en niet als vragen worden gesteld onwaarheden debiteren. Naar de mening van de heer Bannier is dat het hele punt waar het fout is gegaan. De heren Vos en Bannier herhalen nogmaals hun argumentatie, maar er blijft sprake van een andere wijze van zien. De heer Bannier brengt vervolgens de vier moties die hij heeft neergelegd in herinnering. Deze moties hebben zijns inziens voldoende samenhang met het agendapunt en hij verzoekt de voorzitter om deze in stemming te brengen. De heer Bax benadrukt dat er op dit moment en op verzoek van de heer Bannier wordt gesproken over decharge. De heer Bannier licht toe dat hij reeds heeft uitgelegd waarom de Raad van Commissarissen zijns inziens niet gedechargeerd moet worden. Het lijkt hem dat moties over het functioneren van de Raad van Commissarissen wel degelijk aan de orde zijn, want de overwegingen in die moties zijn redegevend voor het al of niet dechargeren van de Raad van Commissarissen. Het lijkt de heer Bannier dan ook zinvol om inzicht te hebben in de gedachtenopbouw van aandeelhouders waar men al dan niet tot een bepaalde conclusie komt. De heer Bourguignon stelt voor eerst de decharge van de directie te behandelen. Het lijkt hem een zeer onlogische volgorde om eerst de decharge van de Raad van Commissarissen te bespreken en dan vervolgens die van de directie. Er dient eerst helderheid te zijn over het directiebeleid, omdat de Raad van Commissarissen daar toezicht op heeft gehouden. De heer Bax deelt mee dat de suggestie van de heer Bourguignon zal worden gevolgd en stelt voor over te gaan tot de decharge van de directie over het boekjaar AVA 23 april 2004/MB 7

8 De heer IJtsma stelt voor om geen decharge te verlenen en heeft daarvoor de volgende argumenten. In het jaarverslag staat dat de voorzitter, tijdelijk bestuurder en tijdelijk voorzitter is op grond van de statuten en de directie heeft geleid. Volgens hem staat er in de statuten dat dit bij ontstentenis of belet kan van de directieleden. De heer IJtsma is van mening dat als er geen directielid is als gevolg van ontslag, dat er dan ook geen sprake is van ontstentenis en belet. Hij vindt het prima dat er goede resultaten zijn getoond, maar de manier waarop dat door een soort coup buiten de statuten om gebeurt, vindt hij heel kwalijk. Alleen al om die reden zou er geen decharge aan de directie verleend moeten worden. Voorts vindt hij het heel ernstig nu te moeten vernemen dat de fusie in Frankrijk heeft geleid tot de problemen binnen de directie en daarna het ingrijpen van de Raad van Commissarissen. Ook de visie van de vorige voorzitter vindt de heer IJtsma heel essentieel voor de aandeelhouders om het beleid te kunnen beoordelen en te kunnen bepalen of men het Corio aandeel wil kopen of verkopen. De beoordeling of die informatie belangrijk is of niet, die heeft de Raad aan zichzelf gehouden, maar volgens de heer Bannnier komt die aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toe. Ook om deze reden stelt de heer IJtsma voor om geen decharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen. De heer Bourguignon merkt op dat de heer Bax aan het begin van deze vergadering heeft aangegeven dat de vergadering de externe accountant kan bevragen. Hij vindt dit een goede zaak en stelt voor om dit te doen voordat het agendapunt decharge aan de orde komt. Temeer stelt hij dit voor, omdat hij heeft begrepen dat de informatiesystemen niet helemaal in orde waren en de accountant voor deze vergadering is ontheven van zijn geheimhoudingsplicht. De heer De Kreij benadrukt dat de agenda heel zorgvuldig is samengesteld om juist de correcte volgorde van deze vergadering te volgen. De voorzitter heeft op verzoek van de vergadering de agenda gewijzigd, maar de heer De Kreij stelt thans voor, eventueel bij stemming, om de oorspronkelijke volgorde van de agenda te volgen. De heer Bax besluit hiertoe en gaat over naar agendapunt 3 van de agenda. Voordat hij dit doet, deelt de voorzitter mee dat uit de zojuist aan hem aangereikte presentielijst blijkt dat het aantal aanwezige aandeelhouders en gemachtigden 62 personen bedraagt, die gezamenlijk miljoen aandelen vertegenwoordigen, hetgeen een percentage is van 40,6% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt. In geval van stemming bedraagt een gewone meerderheid van stemmen aandelen en een gekwalificeerde meerderheid Dit betekent dat besluiten die tijdens deze vergadering genomen worden, geldig zijn. 3. CODE TABAKSBLAT De voorzitter geeft het woord aan de heer De Kreij die een toelichting geeft op de implementatie en de afwijkingen van de Corporate Governance Code van 9 december 2003 bij Corio, zoals opgenomen in de aan het begin van de vergadering uitgereikte presentatie van de heer De Kreij. De voorzitter vraagt na afloop van de presentatie of iemand het woord wil voeren over dit agendapunt. De heer Cancian, namens het ABP aanwezig, vraagt wat de heer De Kreij precies bedoelt met het in principe navolgen van de code Tabaksblat. Hij heeft de indruk dat de heer De Kreij heeft bedoeld te zeggen dat Corio de code Tabaksblat in principe zal volgen, behalve in die gevallen waarin Corio verklaard heeft waarom ze iets niet volgt. Kortom het navolgen van het comply or explain beginsel en verder staat Corio volledig achter hetgeen de code Tabaksblat heeft verklaard. Door de heer Bax wordt dit bevestigd. De heer Cancian wijst erop dat de code Tabaksblat een drietal kerncommissies benoemt, te weten een remuneratiecommissie, een auditcommissie en de selectiecommissie. Hij mist deze informatie in het jaarverslag en informeert of Corio dergelijke commissies heeft benoemd, wat de samenstelling is en hoe vaak deze commissies in het afgelopen jaar zijn samengekomen. De heer Bax licht toe dat Corio begin 2004 is overgegaan tot de instelling van de genoemde drie commissies en wel als volgt: auditcommissie: Van der Meer (voorzitter), Borgdorff en Bax. De AVA 23 april 2004/MB 8

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen 2. Vrijwaring commissarissen

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 2 april 2015, s morgens om 11.00 uur in het NHOW Hotel

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

NOTULEN Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders EXENDIS N.V. ( EXENDIS )

NOTULEN Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders EXENDIS N.V. ( EXENDIS ) NOTULEN Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders EXENDIS N.V. ( EXENDIS ) Datum Plaats 24 september2008 Nimac, Ede 1. Opening De vergadering wordt om 15.05 uur geopend. De voorzitter, de heer

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012.

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. 2. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 31 augustus 2011 De

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 De voorzitter, de heer Das: Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen want we gaan beginnen met de

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014 Stichting Administratiekantoor van aandelen Jaarstukken 2014 9 april 2015 /1 Inhoud Blad Jaarstukken 2014 3 Verslag 2014 van de stichting 4 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2014 10 Rekening van baten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2015/027730 2015/027741 2015/029746 Uw brieven

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur.

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur. Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot, gehouden op dinsdag 1 maart 2011 om 16.00 uur te s-hertogenbosch Aanwezig: het voltallige bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie