Jaarverslag Stichting Pensioenfonds ING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING

2

3 Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1

4 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B Postbus LM Den Haag Telefoon: (070) Fax: (070) Website: Pensioenadministratie: AZL NV Postbus CZ Heerlen Telefoon: (045) (algemeen) Telefoon: (045) (Pensioenloket) Fax: (045) Bezoekadres AZL NV: Akerstraat HD Heerlen 2 Jaarverslag 2008

5 Inhoud Voorwoord 5 1. Profiel Kerncijfers Pensioenfonds ING Doelstelling Pensioenregelingen Bestuur Bestuursbureau Deelnemersraad Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Uitvoeringsorganisaties en adviseurs Bestuursverslag Bestuur en beheer Risicoparagraaf Ontwikkeling financiële positie Beleggingen en beleggingsresultaten Deelnemersraad Gebeurtenissen na balansdatum Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de Staat van baten en lasten over Actuariële analyse Risicoparagraaf Overige gegevens Uitvoeringsovereenkomst Vermogensbeheerovereenkomsten Administratieovereenkomst Bestemming van saldo baten en lasten Oordeel Verantwoordingsorgaan Actuariële verklaring Accountantsverklaring Personalia 75 Stichting Pensioenfonds ING 3

6 4 Jaarverslag 2008

7 Voorwoord Het jaar 2008 was voor Stichting Pensioenfonds ING een zeer turbulent jaar waarin externe marktontwikkelingen veel aandacht vergden en waarin tevens de verdere professionalisering van de interne organisatie van het Pensioenfonds is doorgevoerd. De kredietcrisis zorgde voor een forse daling van de waarde van de beleggingen. Op het belegd vermogen van ongeveer 10 miljard werd een rendement behaald van -12 procent. De met de crisis op de financiële markten verband houdende daling van de toe te passen marktrente leidde tot een forse toename van de Voorziening pensioenverplichtingen van 2,1 miljard per 31 december De lagere waarderingen van de beleggingen in combinatie met de hogere waardering van de Voorziening pensioenverplichtingen veroorzaakten een substantiële daling van de dekkingsgraad van het Pensioenfonds. Door deze ontwikkelingen moest het Pensioenfonds een beroep doen op de betalingsverplichtingen die deel uitmaken van de financieringsafspraken met de werkgever, zoals opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst. De dekkingsgraad kwam daardoor eind 2008 uit op 107 procent. De dekkingsgraad van het Pensioenfonds bevond zich eind 2008 boven het minimaal vereiste niveau van 105 procent, maar beneden het vereiste niveau van 120 procent. Er was sprake van een reservetekort. In een situatie van reservetekort heeft het Pensioenfonds voldoende vermogen om de pensioenen te betalen, maar onvoldoende buffers om te voldoen aan de wettelijke eisen. Het Bestuur heeft in verband hiermee een langetermijnherstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. De hoofdlijnen van dit plan luiden als volgt. Een verdere reductie van de risico s binnen het Pensioenfonds zorgt voor een afname van de vereiste dekkingsgraad van 120 tot 114 procent. Het Pensioenfonds bereikt dit niveau, volgens het herstelplan, uiteindelijk ruim binnen de beschikbare herstelperiode uit (verwacht) rendement op de beleggingen en de kostendekkende premies. Het Bestuur heeft de hiervoor benodigde maatregelen inmiddels doorgevoerd. De pensioenen blijven in het herstelplan onaangetast. De Nederlandsche Bank heeft op 8 juni 2009 haar instemming gegeven bij het ingediende herstelplan. Met vertrouwen wordt verder gebouwd aan het verhogen van de waarschijnlijkheid de doelstelling van het Pensioenfonds te realiseren. Deze doelstelling is het op lange termijn garanderen van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten tegen acceptabele premies. Stichting Pensioenfonds ING 5

8 6 Jaarverslag 2008

9 1. Profiel Stichting Pensioenfonds ING 7

10 8 Jaarverslag 2008

11 1.1 Kerncijfers Pensioenfonds ING Voorzieningen en reserves (in mln.) Voorziening pensioenverplichtingen Reserves Belegd vermogen 2) Dekkingsgraad (%) 3) Baten en lasten (in mln.) Bijdragen 4) Beleggingsresultaten Pensioenuitkeringen Resultaat Rendement op beleggingen (%) Totale portefeuille -12,2-1,1 5,3 14,5 8,8 Benchmark -8,1-1,3 4,2 13,9 8,8 Marktrente verplichtingen 3,5 4,8 4,0 3,7 4,0 Aantal verzekerden einde boekjaar Actieve deelnemers Gewezen deelnemers Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen 5) Totaal pensioengerechtigden Totaal verzekerden Dubbeltelling gerechtigden op arbeidsongeschiktheidspensioen Totaal verzekerden (exclusief dubbeltellingen) ) De Voorzieningen ultimo 2008 en 2007 zijn berekend tegen de marktrente volgens de rentetermijnstructuur; de Voorziening ultimo 2006 is berekend tegen 4%. De Voorziening ultimo 2005 is berekend tegen rentetermijnstructuur (gemiddeld 3,7% interest) en ultimo 2004 op basis van 4%. 2) Beleggingen voor risico Pensioenfonds + debiteuren effecten + lopende interest + liquide middelen depotbank 3) De dekkingsgraad wordt berekend door het totaal van de activa voor risico van het Pensioenfonds (minus Kortlopende schulden en overlopende passiva en Herverzekeringsdeel technische voorzieningen) te delen door de Voorziening pensioenverplichtingen (plus Overige technische voorzieningen). 4) De kostendekkende premie voor 2008 bedraagt (2007: ). 5) Met ingang van 2008 zijn de pensioengerechtigden met een arbeidsongeschiktheidspensioen begrepen in de andere categorieën; hierdoor is er geen sprake meer van een dubbeltelling. Stichting Pensioenfonds ING 9

12 1.2 Doelstelling Stichting Pensioenfonds ING (het Pensioenfonds) is op 1 januari 1995 opgericht en is statutair gevestigd te Amsterdam. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ingeschreven onder nummer De statutaire omschrijving van het doel van het Pensioenfonds luidt als volgt: Het Fonds heeft ten doel Pensioenen en/of andere uitkeringen te verstrekken ter zake van ouderdom en arbeidsongeschiktheid en ter zake van overlijden van de deelnemers of gewezen deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van één of meer reglementen. Gegeven deze doelstelling streeft het Pensioenfonds naar het op lange termijn garanderen van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten tegen acceptabele premies. Het Pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit die gelden voor de (oud-)ing medewerkers in Nederland, die onder de ING-CAO vallen. Tot de werkzaamheden van het Pensioenfonds behoren het administreren van de pensioenaanspraken en pensioenen, het uitbetalen hiervan, evenals het beheren en beleggen van het fondsvermogen. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rechten en (financiële) verplichtingen van de aangesloten ondernemingen en het Pensioenfonds zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst met ING Nederland, die namens de aangesloten ondernemingen optreedt. Ultimo 2008 bedroeg het aantal verzekerden (2007: ) en was het belegd vermogen miljoen (2007: miljoen). 1.3 Pensioenregelingen Het Pensioenfonds voert thans acht pensioenregelingen uit. De regelingen zijn van toepassing op verschillende groepen deelnemers: de basisregeling pensioen 62 en de basisregeling pensioen 65 (eindloonregelingen voor het vaste inkomen tot een grensbedrag en middelloonregelingen voor diverse variabele inkomensbestanddelen); twee overgangsregelingen pensioenen die diverse garantiebepalingen bevatten voor deelnemers (bij de overgang naar de basisregeling pensioen 2002 en bij de overgang naar de nieuwe basisregeling pensioen 65 per 1 januari 2006); een prepensioenregeling voor deelnemers die per 31 mei 2000 in dienst waren en geboren zijn voor 1 januari 1949 (binnendienst) respectievelijk voor 1 januari 1950 (buitendienst); drie gesloten pensioenregelingen betreffende ING Groep, Nationale-Nederlanden en Westland/Utrecht Hypotheekbank. 1.4 Bestuur Het Pensioenfonds wordt bestuurd door het Bestuur, dat verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering hiervan. Samenstelling Het Bestuur telt acht leden. Vier leden zijn benoemd door ING Nederland en vier leden zijn benoemd door de Deelnemersraad, waarvan minimaal één pensioengerechtigde. De zittingstermijn van bestuursleden is vier jaar. Het rooster van aftreden regelt dat jaarlijks een lid dat is benoemd door ING Nederland en een lid dat is benoemd door de Deelnemersraad aftreedt of wordt herbenoemd. Met ingang van 2009 wordt het pensioengerechtigde lid direct door en uit de pensioengerechtigden door middel van verkiezingen gekozen. Bevoegdheden De bevoegdheden van het Bestuur zijn statutair bepaald. Het Bestuur baseert zich voor de besturing van het Pensioenfonds op de wet, de statuten en op de Gedragscode van het Pensioenfonds. De normen die hierin zijn opgenomen zijn verwerkt in onder andere de Actuariële en bedrijfstechnische nota en in het deskundigheidsplan. Het Bestuur komt ten minste één keer per kwartaal in vergadering bijeen. Voorts belegt het Bestuur ten minste tweemaal per jaar zowel een gezamenlijk overleg met de Deelnemersraad als een gezamenlijk overleg met het Verantwoordingsorgaan. Commissies Beleidsvoorbereiding vindt plaats binnen bestuurscommissies, waarvan de opzet is beschreven in de Actuariële en bedrijfstechnische nota. De bestuurs- 10 Jaarverslag 2008

13 commissies bestaan uit leden van het Bestuur aangevuld met de Directeur, bijgestaan door medewerkers van het Bestuursbureau en eventueel één of meer externe deskundigen. Het Bestuur laat zich structureel bijstaan door een externe actuarieel adviseur en twee beleggingsadviseurs. Indien gewenst stelt het Bestuur ad hoc commissies in voor specifieke activiteiten. Binnen het Pensioenfonds functioneerden in 2008 de volgende bestuurscommissies met de volgende taken: de Beleggingscommissie, die het Bestuur adviseert over het beleggingsbeleid en die de uitvoering van dat beleid evalueert; de Commissie Pensioenadministratie, die het Bestuur adviseert over alle zaken die betrekking hebben op de pensioenadministratie; de Pensioentechnische en Financiële Commissie, die belast is met beleidsvoorbereiding op het gebied van pensioenreglementen, het tabellenboek, de financiering, de Actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede de Uitvoeringsovereenkomst. Ze adviseert het Bestuur over het toeslagbeleid en draagt zorg voor de totstandkoming van de jaarrekening; de Commissie Voorlichting, die de beleidsvoorbereiding en de monitoring op alle algemene vormen van communicatie naar deelnemers verzorgt, zoals de brochures, het magazine Pensioen, het jaarbericht en de website van het Pensioenfonds; de Commissie Goed Pensioenfondsbestuur, die het beleid voorbereidt betreffende de besturing van het Pensioenfonds en toeziet op de correcte toepassing van algemene wet- en regelgeving. De statuten en de governance behoren ook tot de aandachtsgebieden van deze commissie; de Geschillencommissie, die de behandeling van geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen op haar neemt. Besluiten over geschillen worden door het Bestuur genomen nadat door de Geschillencommissie daarover advies is uitgebracht. 1.5 Bestuursbureau Samenstelling In 2007 heeft het Bestuur de wens geuit om tot een modernisering en verdere professionalisering van haar organisatie te komen, mede in het licht van een groot aantal ingrijpende consequenties voortvloeiend uit de Pensioenwet. Hiertoe is een ad hoc commissie opgericht, de commissie Organisatiewijziging. Naar aanleiding van de voorstellen van deze commissie is in 2008 besloten het Bestuursbureau uit te breiden. Tot het Bestuursbureau behoren vanaf 2009 een senior bedrijfsjurist, een senior pensioenjurist, een controller, een specialist financieel risicomanagement, een specialist beleggingsresearch en twee investment managers. De Directeur geeft leiding aan het Bestuursbureau. Taken Het Bestuursbureau zorgt voor de dagelijkse besturing van het Pensioenfonds, voor de voorbereiding van het beleid, voor het aansturen en monitoren van de externe partijen aan wie de pensioenadministratie en het vermogensbeheer zijn uitbesteed en voor het ondersteunen van de verschillende organen van het Pensioenfonds. Daarnaast neemt het Bestuursbureau een aantal uitvoerende taken voor zijn rekening. 1.6 Deelnemersraad Samenstelling De Deelnemersraad bestaat uit twaalf vertegenwoordigers namens de actieve deelnemers en vier vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden. De actieve deelnemers van de Deelnemersraad worden uit en door de actieve deelnemers gekozen. De pensioengerechtigden leden van de Deelnemersraad worden uit en door de pensioengerechtigden gekozen. De zittingsperiode van de huidige Deelnemersraad loopt tot 1 januari Bevoegdheden De Deelnemersraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over aangelegenheden die het Pensioenfonds betreffen en in ieder geval de voorgenomen besluiten van het Bestuur over de in artikel 16 van de statuten genoemde onderwerpen. De Deelnemersraad kent bovendien een wettelijke bevoegdheid tot het (her)benoemen van de leden die de werknemers vertegenwoordigen in het Bestuur en in het Verantwoordingsorgaan evenals de vertegenwoordigers namens de gepensioneerden. In hoofdstuk 2.5 wordt nader ingegaan op de in 2008 gegeven adviezen. Stichting Pensioenfonds ING 11

14 1.7 Verantwoordingsorgaan Samenstelling Het Verantwoordingsorgaan kent zes leden die respectievelijk de actieve deelnemers (2), de pensioengerechtigden (2) en ING Nederland (2) vertegenwoordigen. De leden in het Verantwoordingsorgaan die de actieve deelnemers vertegenwoordigen, worden benoemd door vertegenwoordigers van die deelnemers in de Deelnemersraad. De leden in het Verantwoordingsorgaan die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen, worden benoemd door de vertegenwoordigers van die pensioengerechtigden in de Deelnemersraad. ING Nederland benoemt de twee leden die ING Nederland vertegenwoordigen. De zittingsduur is vier jaar. Bevoegdheden Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het door het Bestuur gevoerde beleid en de door het Bestuur gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst evenals over de naleving van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd hierover een oordeel te geven. Daarnaast kan het Verantwoordingsorgaan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de in artikel 21 van de statuten genoemde onderwerpen. In hoofdstuk 4.5 is onder de Overige gegevens het oordeel van het Verantwoordingsorgaan over 2008 opgenomen. 1.8 Visitatiecommissie Het Bestuur heeft er voor gekozen het intern toezicht van het Pensioenfonds in te vullen door het instellen van een Visitatiecommissie. De besluitvorming binnen het Bestuur over de samenstelling van de Visitatiecommissie is op 20 maart 2009 afgerond. Samenstelling De Visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. Onafhankelijk betekent in dit kader dat de deskundigen op geen enkele wijze betrokken zijn bij het functioneren van het Pensioenfonds, geen rechten jegens het Pensioenfonds hebben of in de nabije toekomst zullen krijgen en niet in dienst zijn bij of werkzaam zijn voor de aangesloten ondernemingen. Bevoegdheden Op basis van de wet en de statuten heeft de Visitatiecommissie in 2009 de opdracht gekregen om onder andere: de beleids- en bestuursprocessen en de checks & balances binnen het Pensioenfonds te beoordelen; de wijze waarop het Pensioenfonds wordt aangestuurd te beoordelen; de wijze waarop het Bestuur omgaat met de risico s op langere termijn te beoordelen. Gegeven de start van de Visitatiecommissie in april 2009, zal het oordeel van de Visitatiecommissie over het uitgevoerde onderzoek bij het Pensioenfonds in het Jaarverslag 2009 worden opgenomen. 1.9 Uitvoeringsorganisaties en adviseurs Het Bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties die moeten voldoen aan hoge eisen van deskundigheid, integriteit en risicobeheersing. Vermogensbeheer De uitvoerende werkzaamheden betreffende het vermogensbeheer zijn in 2008 uitbesteed aan ING Asset Management BV, ING Real Estate Investment Management Ltd en Russell Investment Group Ltd. In 2008 hebben AZL Vermogensbeheer BV en ING Asset Management BV diensten geleverd op het gebied van het management met betrekking tot de private equity portefeuille en de beleggingen in hedge fondsen. ING Real Estate Investment Management Ltd heeft in 2008 het beheer van het niet beursgenoteerde gedeelte van de vastgoedportefeuille verzorgd. Pensioen- en financiële administratie De uitvoerende werkzaamheden betreffende de pensioenadministratie en de financiële administratie worden vanaf 1 januari 2008 door AZL NV uitgevoerd. Compliance officer De functie van compliance officer, betreffende de controle op de naleving van wet- en regelgeving, wordt door het Nederlands Compliance Instituut ingevuld. 12 Jaarverslag 2008

15 Accountant Ernst & Young Accountants LLP fungeert als externe accountant en geeft in die hoedanigheid de accountantsverklaring af bij de gepubliceerde jaarrekening. Hiertoe voert de accountant de noodzakelijk geachte controles uit en rapporteert haar bevindingen aan het Bestuur. Actuaris Mercer Certificering BV is belast met de actuariële certificering. De certificerend actuaris controleert jaarlijks of de pensioenverplichtingen van het Pensioenfonds juist zijn vastgesteld en of de door het Pensioenfonds gedeclareerde premie voldoende is. Hierbij spelen ondermeer de huidige financiële positie, de verwachte ontwikkeling van het deelnemersbestand, de verplichtingen, de verwachte rendementen en de dekkingsgraad een rol. De certificerend actuaris brengt rapport uit aan het Bestuur over de controle van de berekeningen van de pensioenverplichtingen, de actuariële analyse van de resultaten en de beoordeling van de financiële positie van het Pensioenfonds. Hewitt Associates BV draagt zorg voor het actuarieel advies. Beleggingsadvies De Beleggingscommissie laat zich bijstaan door externe adviseurs. Stichting Pensioenfonds ING 13

16 14 Jaarverslag 2008

17 2. Bestuursverslag Stichting Pensioenfonds ING 15

18 16 Jaarverslag 2008

19 2.1 Bestuur en beheer Het jaar 2008 in het kort Door de financiële crisis was het jaar 2008 voor het Pensioenfonds een zeer turbulent jaar. Het Bestuur heeft zich in het verslagjaar met een groot aantal onderwerpen beziggehouden en ingespeeld op de actuele ontwikkelingen. Daarbij heeft het Bestuur zich vooral gericht op: a. het financiële beleid van het Pensioenfonds, waaronder: het monitoren van de ontwikkeling van de dekkingsgraad, die door de turbulente ontwikkelingen op de financiële markten onder grote druk stond; het uitvoeren van een Asset & Liability Managementstudie en een continuïteitsanalyse. Op basis van de uitkomsten is het Beleggingsplan 2009 opgesteld; het nemen van een aantal beleidsmaatregelen om de risico s op verdere daling van de dekkingsgraad van het Pensioenfonds te beperken; het opstellen van een langetermijnherstelplan; het tot stand brengen van de Uitvoeringsovereenkomst met ING Nederland. Dit is voorbereid door de ad hoc commissie Uitvoeringsovereenkomst, bestaande uit vertegenwoordigers van ING Nederland en het Pensioenfonds. De Uitvoeringsovereenkomst heeft als ingangsdatum 1 januari De hierin opgenomen financiële betalingsverplichtingen aan het Pensioenfonds leiden ertoe dat het aanwezige vermogen ultimo 2008 boven het Minimaal vereist eigen vermogen blijft; het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijke consequenties van een overgang van de financieringsverplichting inzake toeslagen op ingegane pensioenen en rechten van gewezen deelnemers van ING Nederland naar het Pensioenfonds. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de ad hoc commissie Indexatie, heeft ING Nederland besloten geen verzoek bij het Pensioenfonds in te dienen om de bestaande situatie te wijzigen. b. de relatie met verzekerden, waaronder: het overdragen van de pensioenadministratie van ING Pension Services BV naar AZL NV. Deze overdracht is met succes uitgevoerd; het openen per 1 januari 2008 van het Pensioenloket, dat een belangrijke rol in de beantwoording van vragen van verzekerden over pensioenaangelegenheden vervult; het door de werkgever aanbieden van een individueel pensioenadvies, via de kanalen RVS Levensverzekeringen NV en ING Assurantiekantoren Nederland BV; de start met de campagne life events ter bevordering van het pensioenbewustzijn bij de deelnemers. c. reglementen en statuten, waaronder: het aanpassen van de pensioenreglementen van de basisregelingen aan de Pensioenwet. In 2009 zullen de pensioenreglementen, na advisering door de Deelnemersraad, definitief worden vastgesteld; het aanpassen van de statuten. In januari 2009 zijn de gewijzigde statuten van het Pensioenfonds bij de notaris gepasseerd. d. goed pensioenfondsbestuur en compliance, waaronder: het besluiten over de vorm van het interne toezicht op het Pensioenfonds; het ontwikkelen van verschillende initiatieven op het gebied van deskundigheidsbevordering, zoals het organiseren van opleidingen voor bestuursleden en leden van het Verantwoordingsorgaan; het aanpassen van de Gedragscode aan de huidige wet- en regelgeving en het aanstellen van een externe compliance officer; het actualiseren van de Geschillenregeling van het Pensioenfonds. e. het uitbreiden van het Bestuursbureau: het uitbreiden van het Bestuursbureau om tot een verdere professionalisering van de interne organisatie van het Pensioenfonds te komen. Begin 2009 is de invulling van de personele bezetting van het Bestuurbureau volledig gerealiseerd. f. procedure voor de Ondernemingskamer: het voeren van een procedure bij de Ondernemingskamer over een verschil van inzicht tussen het Pensioenfonds en de Deelnemersraad naar aanleiding van het Reglement Verantwoordingsorgaan inzake de wijze van invulling van het begrip meerderheid bij besluitvorming. De Ondernemingskamer heeft geoordeeld Stichting Pensioenfonds ING 17

20 dat het Bestuur heeft gehandeld binnen de grenzen van hetgeen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid mag worden verwacht. bestuurscommissies meerdere malen bijeengekomen om de beleidsbepalende en toezichthoudende rol van het Bestuur te vervullen. Bovengenoemde punten zullen in de volgende paragrafen nader worden toegelicht Financieel beleid Bestuur Ten aanzien van de samenstelling van het Bestuur heeft een aantal (her)benoemingen plaatsgevonden. Op 1 januari 2008 is de heer Hooijmans als voorzitter herbenoemd en is de heer Oosterhout als plaatsvervangend voorzitter benoemd na het vertrek van de heer Kels. Mevrouw Sips is op 18 januari 2008 benoemd als lid namens de pensioengerechtigden. De reguliere benoemingsperiode van de heer Van Roon liep 31 december 2008 af. De hierdoor ontstane vacature is in de loop van 2009 ingevuld door de heer Boeve. Het Bestuur is de heer Van Roon zeer erkentelijk voor zijn inbreng in de acht jaar dat hij in het Bestuur en in bestuurscommissies actief was. De heer Van Roon heeft de afgelopen jaren onder meer een grote rol gespeeld bij het moderniseren en het aanpassen aan nieuwe wetgeving van de door het Pensioenfonds uitgevoerde pensioenreglementen. Per 1 april 2009 is de heer De Bruijne door de vertegenwoordiging van werkgeversleden in het Bestuur gekozen als voorzitter van het Bestuur. Hij vervangt hiermee de heer Hooijmans die sinds 2000 in het Bestuur het voorzitterschap heeft vervuld. Vanwege het ontvangen van een nieuwe opdracht binnen ING Nederland heeft de heer Hooijmans het lidmaatschap van het Bestuur per 31 maart 2009 beëindigd. Het Bestuur is veel dank verschuldigd aan de heer Hooijmans die in de vele jaren als voorzitter geïnspireerd en succesvol leiding heeft gegeven aan de invoering van de vele grote veranderingen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en als gevolg van de hogere verwachtingen bij belanghebbenden ten aanzien van pensioenfondsen. Het Bestuur wenst hem veel sterkte en wijsheid met zijn nieuwe opdracht binnen ING. Het Bestuur heeft in 2008 zeven keer vergaderd en is één keer bijeengekomen voor een beleidsdag. Daarnaast zijn de Financiële crisis De financiële crisis heeft pensioenfondsen en de financiering van de pensioenen volop in het nieuws gebracht. De combinatie van dalende koersen van de beleggingen en dalende rentes maakten dat de beleggingen fors in waarde afnamen maar dat vooral de omvang van de pensioenverplichtingen sterk steeg. Dit laatste werd nog versterkt, doordat de rentecurve die De Nederlandsche Bank voorschrijft (de zogenaamde swaprentecurve) veel harder is gedaald dan de rente op Nederlandse staatsobligaties. Als gevolg van de verminderde economische activiteiten daalden de prijzen voor grondstoffen; de inflatie daalde en er werd zelfs gesproken over mogelijke deflatie. In Nederland lieten de gevolgen zich nadrukkelijk zien. Ultimo 2008 was er bij een groot aantal pensioenfondsen sprake van dekkingspercentages ruim beneden de 100%. Als gevolg van deze ontwikkelingen dienen de pensioenfondsen herstelplannen te maken om de dekkingsgraden op veiligere niveaus te brengen. Door de gemaakte afspraken met de werkgever is de dekkingsgraad van het Pensioenfonds hoger dan 105%, en kan het Pensioenfonds volstaan met een langetermijnherstelplan, dat in deze paragraaf nader aan de orde wordt gesteld. Financieel beleid Het Bestuur heeft op basis van de in 2008 uitgevoerde Asset & Liability Management-studie het financieel beleid voor het Pensioenfonds vastgesteld. Het financieel beleid bevat ondermeer het strategisch beleggingsbeleid met een tijdshorizon van drie tot vijf jaar. Aan de hand van dit financieel beleid wordt jaarlijks een beleggingsplan opgesteld. In het beleggingsplan worden ondermeer de minimale en maximale grenzen voor verschillende beleggingscategorieën aangegeven waarbinnen de vermogensbeheerders het vermogensbeheer mogen uitoefenen. Het beleid is gericht op het, op lange termijn en binnen aanvaardbare risicogrenzen, realiseren van zo hoog mogelijke beleggingsresultaten. Om de beoogde pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te stellen, belegt 18 Jaarverslag 2008

21 het Bestuur de toevertrouwde middelen op een wijze die voldoet aan beginselen van veiligheid, kwaliteit en risicodiversificatie. Uitgangspunt bij het vaststellen van de beleggingsportefeuille zijn de aard en omvang van de verplichtingen van het Pensioenfonds, met inachtneming van de eisen ten aanzien van beleggingen die voortvloeien uit de pensioenwetgeving. Het Pensioenfonds hanteert een stringent beleid ten aanzien van de risicobeheersing. Als interne doelstelling wordt een zekerheidsniveau van 99% nagestreefd. Dit wil zeggen dat ernaar gestreefd wordt om de kans (gemiddeld op de lange termijn) dat het Pensioenfonds in een jaar (vóór bijstorting door ING Nederland) in een situatie van een nominaal dekkingstekort verkeert, te beperken tot 1%. Er is sprake van een situatie van nominaal dekkingstekort als de dekkingsgraad onder de 105% komt. Eén van de afspraken met ING Nederland in de Uitvoeringsovereenkomst is dat zij indien de dekkingsgraad daalt tot een niveau onder de 105% een zodanige bijstorting zal doen dat de dekkingsgraad 105% bedraagt. Zolang ING Nederland deze afspraak kan nakomen en nakomt, zal in de praktijk geen dekkingstekort ontstaan. Daarnaast zal zij een bijstorting doen van 1/3de van het verschil tussen 110% en een lagere dekkingsgraad, die echter minimaal 105% zal bedragen gezien het voorgaande. Dekkingsgraad De dekkingsgraad wordt berekend door het totaal van de activa voor risico van het Pensioenfonds (minus de verplichtingen uit hoofde van Kortlopende schulden en overlopende passiva en Herverzekeringsdeel technische voorzieningen) te delen door de Voorziening pensioenverplichtingen (plus Overige technische voorzieningen). De dekkingsgraad is van 142% ultimo 2007 gedaald naar 107% ultimo Deze daling wordt in hoofdstuk 2.3. nader toegelicht en bestaat op hoofdlijnen uit twee componenten. Enerzijds de daling van de waarden van de beleggingen als gevolg van de financiële crisis en anderzijds de toename van de waarde van de verplichtingen als gevolg van de rentedaling. Asset & Liability Management-studie Een Asset & Liability Management-studie wordt door het Pensioenfonds eens in de drie tot vijf jaar uitgevoerd en helpt een pensioenfonds de pensioenrisico s inzichtelijk te maken. Daarnaast kan aan de hand van deze studie een effectieve lange termijn beleggingsstrategie worden geformuleerd. Een Asset & Liability Management-studie kent de volgende aspecten: de verwachte ontwikkelingen van het deelnemerbestand; het te voeren beleid ten aanzien van (de strategische assetallocatie van) beleggingen, toeslagen en premies; de verwachte kasstromen uit hoofde van beleggingen, premiebetalingen en uitgekeerde pensioenen; verwachtingen met betrekking tot de economische omgeving (zoals verwachtingen ten aanzien van inflatie, lonen, rentes e.d.); de simulatie van toekomstige financiële posities; en de vergelijking van beleidsvarianten. De Asset & Liability Management-studie is in 2008 uitgevoerd onder leiding van een ad hoc bestuurscommissie in nauwe samenwerking met de actuarieel adviseur. De uitkomsten van de Asset & Liability Managementstudie gaven, gerelateerd aan de structuur van de pensioenverplichtingen, inzicht in de mogelijke gevolgen van de verschillende strategieën ten aanzien van beleggingen, premies en toeslagen voor het Pensioenfonds in het algemeen en op de ontwikkelingen van de dekkingsgraad in het bijzonder. Het Bestuur heeft daarom in 2008 het beleggingsbeleid aangepast om de renterisico s en de valutarisico s die het Pensioenfonds loopt, te beperken. Continuïteitsanalyse Pensioenfondsen zijn met ingang van 2007 verplicht een continuïteitsanalyse uit te voeren. De continuïteitsanalyse is bedoeld om het Bestuur en ook De Nederlandsche Bank, als toezichthouder, een instrument te geven om de ontwikkeling van de financiële situatie op langere termijn (15 jaar) in kaart te brengen en te bespreken. In een continuïteitsanalyse zijn de uitgangspunten, de tijdshorizon en de doelstelling strikt omlijnd. Het Pensioenfonds voert minimaal eens per drie jaar, of vaker als daar aanleiding toe is, een continuïteitsanalyse uit. Aan de hand van deze analyse wordt beoordeeld of de financiële risico s voor het Pensioenfonds zich op lange termijn binnen aanvaardbare grenzen bevinden. Uit de in het verslagjaar uitgevoerde continuïteitsanalyse blijkt dat het herstelvermogen van het Pensioenfonds meer dan voldoende is om het Eigen vermogen binnen een periode van 15 jaar boven het Vereist eigen vermogen te brengen. Stichting Pensioenfonds ING 19