Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, (1972)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Orde van Advocaten 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Organisatie van de orde...7 Taakvelden van de orde...8 Kwaliteitszorg van het beroep: opleiding en bijscholing...8 Toezicht op de integriteit...8 Belangenbehartiging...8 Geschiedenis van het archiefbeheer...9 De verwerving van het archief...9 Inhoud en structuur van het archief...10 Inhoud Selectie en vernietiging...10 Aanvullingen Verantwoording van de bewerking...10 Ordening van het archief...10 Verwant materiaal...12 Verwante archieven Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...13 A ALGEMEEN B BUREAU-ARCHIEVEN VAN FUNCTIONARISSEN...41 B.1 W.P. van Doorne, deken der orde...41 B.2 L. Salomonson (ook D-archief)...41 B.3 G. J. Blok...42 B.4 W. Van der Mey...42 B.5 A. de Seret...42 B.6 F. Van der Feltz: dossiers...43 C Nader gevonden bescheiden, verspreid op de zolder...45 Bijlagen...49 Nummerlijst van het archief van de deken van de Orde over de jaren na Rubrieken op de lijstnummers (archief van de oud-deken mr F. baron van der Feltz, )... 50

4

5 Orde van Advocaten 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) Periode: merendeel Archiefbloknummer: I20246 Omvang: 59,40 meter; 1217 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Nederlandse Advocaten Vereniging Nederlandse Orde van Advocaten Samenvatting van de inhoud van het archief: De Nederlandse Advocaten Vereniging en haar rechtsopvolger, de Nederlandse Orde van Advocaten, is een belangenvereniging van leden werkzaam in de advocatuur. Het archief bevat naast notulen, verslagen en correspondentie van het Hoofd- en Algemeen Bestuur dossiers over diverse kwesties. Tot de onderwerpen die aan de orde komen behoren adoptie, arbeidsverhoudingen, beroepsgeheim, dagbladpers, echtscheiding, economische delicten, kinderrecht, Nederlandse Antillen, Strafzaken, Suriname, en Vakbonden (NVV). Er zijn een aantal dossiers die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog en de directe nasleep: bezettingsrecht, geldzuivering, Duitse maatregelen tegen Joodse vermogens, ontslag Joodse confrères, de berechting van oorlogsmisdaden en -misdadigers, oorlogsschade, rechtsherstel, verzetsorganisaties, vijandelijk vermogen (het Nederlands Beheersinstituut, NBI), vonnissen van Duitse krijgsraden en strafzaken voor Duitse rechtbanken in oorlogstijd en de zuivering (onder meer het schrappen van NSB'ers als advocaat). In het archief zijn de bureau-archieven opgenomen van bestuursleden van de Orde: W.P. van Doorne, L. Salomonson, G.J. Blok, W. van der Mey, A. de Seret en F. van der Feltz.

6 6 Orde van Advocaten Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B). Voor raadpleging van stukken jonger dan 50 jaar is toestemming van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten vereist [geldt alleen voor inv.nrs ] Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Orde van Advocaten, , inv.nr....

7 Orde van Advocaten 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER In 1915 werd de Nederlandse Vereniging van Advocaten opgericht. Zij maakte zich sterk voor een verbeterde kwaliteit van de advocatuur en organiseerde daarvoor een postdoctoraalopleiding. Vanaf 1918 gaf zij een Advocatenblad uit, dat nog steeds verschijnt. In 1921 codificeerde zij gedragsregels, die in 1939 werden herzien. In 1952 werd aan de behoefte om tot een wettelijke regeling voor het beroep van advocaat te komen voldaan door de invoering van de Advocatenwet. Die voorzag in de instelling van een Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) als publiekrechtelijke organisatie, dus met een verplicht lidmaatschap van leden van de beroepsgroep en eigen regels. De aan de website van de orde ontleende gegevens kan men zien als de codificatie (schriftelijke vastlegging) van een traditie die in ieder geval vanaf de opleiding van de NVA moet hebben bestaan. Organisatie van de orde ORGANISATIE VAN DE ORDE De NOVA wordt bestuurd door een Algemene Raad die bestaat uit acht advocaten. Voorzitter van het bestuur is de algemeen deken. De leden zijn gespecialiseerd in de taakvelden waarmee de orde zich bezig houdt. De algemeen deken is gekozen door het College van Afgevaardigden -, een soort advocatenparlement met delegaties vanuit de kantonregio s - dat oordeelt over de besluiten van het bestuur. In dit college zitten afgevaardigden die op hun beurt weer zijn gekozen door advocaten in hun regio. Het aantal afgevaardigden wordt bepaald door de rechterlijke indeling van Nederland wettelijk is vastgesteld. Het College van Afgevaardigden benoemt op aanbeveling van de Algemene Raad de leden de Raad van Advies. De Raad van Advies wordt bijgestaan door een secretaris in dienst. Deze Raad adviseert de Algemene Raad en het College van Afgevaardigden over hoofdpunten van beleid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Naast de landelijke Orde zijn er regionale Ordes van Advocaten, waarvan de indeling overeenkomt met de gerechtelijke arrondissementen. Elke orde staat onder leiding van een Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht is de lokale deken. Deze dekens worden gekozen door de advocaten in hun arrondissement en is verantwoordelijk voor het toezicht op de advocatuur in zijn regio. Alle advocaten in Nederland zijn zowel lid van de Nederlandse Orde, als van de Orde in hun arrondissement. Deze laatsten opereren in de praktijk als de publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) waarin de Advocatenwet voorziet.. Het landelijk bureau van de NOVA in Den Haag heeft een ondersteunende taak in de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de Algemene Raad. Het bureau is onderverdeeld in een aantal afdelingen en telt ongeveer 60 medewerkers. De algemeen secretaris heeft de dagelijkse leiding; de algemene leiding is in handen van de Algemene Raad.

8 8 Orde van Advocaten Taakvelden van de orde TAAKVELDEN VAN DE ORDE Het publiekrechtelijke karakter van de NOVA betekent dat de orde meer doet dan alleen de belangen van advocaten behartigen of bemiddelen tussen advocaten en hun klanten, zoals bij vak- of branche-organisaties het geval is. De Orde heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden. - De bevoegdheid van een advocaat om zijn beroep uit te oefenen valt sament met het lidmaatschap van de orde. Wie geen lid is van de Orde, is geen advocaat. - De orde (mede) regels stelt voor de opleiding waardoor een advocaat zich dient te kwalificeren en zo nodig deze opleiding deels soms zelf organiseert - De orde tuchtrechtelijke bevoegdheid heeft en personen die zich misdragen kan weren. Kwaliteitszorg van het beroep: opleiding en bijscholing KWALITEITSZORG VAN HET BEROEP: OPLEIDING EN BIJSCHOLING Alle advocaten in Nederland volgen na hun rechtenstudie nog drie jaar een opleiding. Met theoretische en praktische lessen worden ze klaargestoomd voor het beroep van advocaat. Deze opleiding bestaat uit onder meer proces- en gedragsrecht, maar ook uit lessen in het horen van getuigen en het houden van een goed pleidooi. Advocaten die deze opleiding volgen - de zogeheten advocaat-stagiaires - zijn al wel beëdigd en mogen dus alles doen wat advocaten die de opleiding hebben afgerond ook mogen. Maar ze staan ze nog wel onder begeleiding van een patroon, een ervaren advocaat die hen wegwijs maakt in de advocatuur. Advocaten die de beroepsopleiding succesvol hebben afgerond, moeten gedurende de rest van hun loopbaan nog steeds verplicht 20 uur per jaar aan bijscholing besteden. Zo blijft hun kennis up- to- date. Toezicht op de integriteit TOEZICHT OP DE INTEGRITEIT De Orde bedenkt en maakt regels die gelden voor alle advocaten. Die zijn er om ervoor te zorgen dat advocaten goed werk afleveren, goed opgeleid zijn én integer handelen. Deze regels hebben ook betrekking op bezoldiging en financieel beheer. Hierop is nader toezicht geregeld: Dat gebeurt, zoals boven vermeld, in de elf regio s (arrondissementen) waar lokale dekens van de Orde toezicht houden op de advocatuur. Hier kunnen mensen met klachten over een advocaat zich melden. Deze lokale dekens kunnen ook zelf actie ondernemen tegen een advocaat die slecht functioneert of zich zelfs misdraagt. Advocaten die zich niet aan de regels houden, moeten voor de door de Orde benoemde tuchtrechter verschijnen. Ze komen dan bij één van de vijf Raden van Discipline terecht. Als daarna één van beide partijen beroep aantekent, komt de zaak voor het Hof van Discipline, de hoogste tuchtrechter in de advocatuur. De sancties kunnen oplopen tot schorsing of ontzegging uit het beroep. Zittingen van de tuchtrechter zijn in principe openbaar. Belangenbehartiging BELANGENBEHARTIGING Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stuurt alle wetsvoorstellen die de advocatuur raken voor advies naar de Orde. De Orde reageert hierop en kan dit ook in het openbaar kenbaar maken. Met deze activiteiten behartigt zij de belangen van de advocatuur.

9 Orde van Advocaten 9 De Orde communiceert trouwens over alle actualiteiten bij de Orde en de beroepsgroep. Ze doet dit naar het grote publiek, de media, de politiek, de advocatuur, studenten en scholieren. Doel is de bijzondere positie van de advocatuur in onze rechtsstaat te benadrukken en van daaruit de belangen van de beroepsgroep te verdedigen.. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het publiekrechtelijke karakter van de NOVA houdt in, dat de Orde zich moet houden aan de archiefwettelijke verplichtingen zijn archieven in goede en geordende staat te bewaren en over te dragen aan een openbare archiefbewaarplaats. Dat betekent dat over het algemeen de stukken van na 1952 bewaard dienden te blijven. Op dat moment had het kantoor in Den Haag zijn archieven geordend in op alfabetisch op naam geborgen rubrieken en dossiers in mappen. Het merendeel van deze bestanden dateerde vanaf 1945; van de vooroorlogse stukken was nog een kleine chronologisch geordende serie bewaard gebleven. Men mag aannemen dat de rest van deze bescheiden het lot trof van dat van veel vakorganisaties in bezettingstijd, toen hergebruik van papier belangrijker was dan archiefzorg. Het alfabetisch ordeningssysteem werd allengs doorkruist door de noodzaak van de leden van de Algemene Raad om hun stukken op oogopslag in orders om zich heen te hebben of zichtbaar in kasten te bergen. Zo ontstonden er afzonderlijke D-dossiers (voor de Deken?) met nummers die naar een rubriekenlijst verwijzen. Het gevolg was een opportunistische praktijkorde, die alleen voor direct gebruik door de raadsleden hanteerbaar was. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief werd in 1980 door de deken van de Orde overgedragen overeenkomstig de Archiefwet. Personele en administratieve kantoorbescheiden, die op termijn voor vernietiging in aanmerking komen of in verband met de rechtstoestand van het kantoor door de administratie zelf dienen te worden bewaard, zijn grotendeels buiten de overdracht gehouden.

10 10 Orde van Advocaten Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Tot de onderwerpen die in de dossiers aan de orde komen behoren adoptie, arbeidsverhoudingen, beroepsgeheim, dagbladpers, echtscheiding, economische delicten, kinderrecht, Nederlandse Antillen, Strafzaken, Suriname, en Vakbonden (NVV). Er zijn een aantal dossiers die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog en de directe nasleep: bezettingsrecht, geldzuivering, Duitse maatregelen tegen Joodse vermogens, ontslag Joodse confrères, de berechting van oorlogsmisdaden en -misdadigers, oorlogsschade, rechtsherstel, verzetsorganisaties, vijandelijk vermogen (het Nederlands Beheersinstituut, NBI), vonnissen van Duitse krijgsraden en strafzaken voor Duitse rechtbanken in oorlogstijd en de zuivering (onder meer het schrappen van NSB'ers als advocaat). Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Uit het bestand is niets vernietigd. Aanvullingen Lijst van buiten de overdracht gehouden en voor vernietiging voor te dragen stukken Duplicaten. 2. Ingekomen uitnodigingen, reclame-aanbevelingen en sollicitaties, waarop geen gevolg is gegeven. 3. Correspondentie over uitnodigingen tot bijwoning van vergaderingen van de Orde, met berichten van aanwezigheid of verhindering. 4. Correspondentie over de administratie van het tableau der advocaten, de daarbij behorende adressenadministratie, en de uitvoering van ten behoeve van deze administratie gehouden enquêtes. 5. Stukken betreffende de financiële administratie en de boekhouding, met uitzondering van de jaarbalansen met bijlagen, alsmede in delen systematisch geregistreerde gegevens (tabellarische kasboeken). 6. Correspondentie over de inning van omslagen (verplichte contributie) met uitzondering van betwiste vorderingen. 7. Door functionarissen binnen de Orde gedeponeerde rolopgaven, bijgehouden ten behoeve van hun eigen advocatenpraktijk. 8. Stukken betreffende de aanschaf van klein materieel en geringe werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van het bureau. 9. Ingekomen exemplaren van het Staatsblad, de Nederlandsche Staatscourant en de Handelingen der Staten-Generaal. AANVULLINGEN Tijdens de overbrenging is sprake geweest van de mogelijkheid van periodieke aanvulling van 10- jarenblokken. Die heeft nog niet plaats gevonden. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Het archief is met een geleidelijst overgebracht, waarin de oorspronkelijke structuren zoveel mogelijk zijn vastgelegd. Een nadere ordening of ontsluiting heeft niet plaats gevonden. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF De aangetroffen alfabetische ordening en praktijkordening is gehandhaafd.

11 Orde van Advocaten 11

12 12 Orde van Advocaten Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Tafel op het niet-overgedragen dossier-archief van het secretariaat van de Orde van Advocaten over de jaren Doos Overgedragen archivalia van de deken Doos Stukken van de commissie Boekman (Pro-Deo en rechtsbijstand) over de jaren ) Alle volgende dozen bevatten oude archiefstukken, die vanaf 1975 in dozen zijn gedaan. Uit deze serie zijn enkele nummers gelicht, die zeer oude stukken bevatten.

13 Orde van Advocaten 13 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A ALGEMEEN A ALGEMEEN 1-3 Archivalia van de Nederlandse Advocatenvereniging Stukken betreffende vergaderingen van de Nederlandse Orde van Advocaten Dossiers, alfabetisch geordend en per letter van een lijst voorzien. (de z.g. serie 'kleine dossiers') Zie voor de letter R. Ook lijst nummer Dossiers, letter A. 1 Aangetekende stukken 2 Aangifte strafbaar feit 3 Aanhaling 4 Aanschrijvingen belastingen 5 Aanslagbiljetten-duplicatie 6 Aansprakelijkheid voor opdrachten 7 Verplichte aansprakelijkheids versekering 8 Aanstellingsbesluit 9 Aantal advocaten 9a Artikelen over advocaten 10 Aanvaringszake 11 Administratiefrecht 12 Administratieve rechtspraak (Commissie B.A.B.) 13 Administratieve en Rechterlijke beslissingen 14 Adressen 15 Adressering 16 Archieven en dagbladen 17 Advocatenadministratie 18 Advocaat en belastingconsulent 19 Advocatenbibliotheek 20 Beëedigingadvocaat 21 Advocaat en notaries 22 Advocaat O.P. 23 Advocatenkamer (Den Haag) 23a (en algemeen) 24 Advocaten als kantonrechter-plaatsvervanger 25 Advocaten als getuigen bij kerkelijk huwelijk 26 Armenwet 27 Bezoek Amerikaanse advocaten aan Nederland 28 Advocaatkrachten 29 Inschrijving als advocaat

14 14 Orde van Advocaten Advocaat en client 31 Vereniging voor Arbeidsrecht 32 Advocaat en Rode Kruis ziekenhuis 33 Inschrijving als advocaat 34 Advocaat en Arbitrage Diergeneeskunde 35 Agrarisch Recht 36 Andere Betrekkingen 37 Advocaat-Bedrijfsjurist 38 Antidotaal request 7 Dossiers letter A. 1 Advocatuur en Politiek 2 Advocatuur als toevluchtsoord 3 Extra afschrift van brieven en conclusies 4 Afwezigen 5 Agenda Alimentatie 7 Alimentatie ten laste van Egyptenaren 8 Alimentatie in Verenigde Staten van Amerika 9 Ambtenarentaken 10 Amerikaansrecht 11 Amnestie 12 Arbeidsbemiddeling 13 Arbeidsverhoudingen 14 Inlichtingen Gewestelijk Arbeidsbureau 15 Beëindiging Arbeidsovereenkomst 16 Arbeidsvoorwaarden Personeel 17 Architecten 18 Rechtspleging in Argentinië 19 Arisering 20 Atlantische Gemeenschap 21 Audicatie minister van Justitie 22 Autoverzekering 23 Archieven van Advocaten 24 Auteursrecht en Herziening auteurswet 24a Auteursrecht en Herziening auteurswet 25 Colleges in Amerikaans recht 26 Arbeidszaken 1 Ontslag bij arbeidsovereenkomst 2 Amerikanen en Canadezen in Nederland 3 Advocaten-contact 4 Argentijnse zeerecht 5 Assurantie bemiddeling 6 Arbeidsverhoudingen in Indonesië 7 Algemene Mededelingen (Samson) 8 Artsen 9 Aanrijding in Joegoslavië 8-9 dossier Belastingen. 8 Dossier Belastingen. 9 Dossier Belastingen Dossiers, letter B. 10 Dossiers, letter B. 1 Bankbiljetten

15 Orde van Advocaten 15 2 Bedrijfsjurist 3 Bedrijfsrechtspraak 4 Advocaten in belastingzaken 4a Wijziging Belastingwetgeving 5 Cassatie in Belastingzaken 6 Belastingprocestrecht 7 Belastingverdrag 8 Deurwaarder in België 9 Rechtsherstel in België 10 Beperking rechtsverkeer 11 Prins Bernhardstichting 12 Beroepswet 13 Beslag onder derden 14 Beslag t/b arbeiders in Duitsland 15 Besluit 14/ Rechtspraak in belastingzaken 17 Dagvaarding in België 18 Bezoldiging rechterlijke macht 19 Voordrachten Belastingrecht 20 Ten uitvoerlegging buitenlandse vonnissen 21 Beroepsgeheim medicus 23 Bewijsrecht (ontwerp-) 24 Beheersinstituut 25 Bevoegdheid procureur 26 Betalingsplichtige advocaten (1961/1962) 11 B. 12 Dossiers, letter C. 1 Calculatie handelsdrukwerk 2 Huwelijksgoederenrecht in Canada 3 Kosteloos procederen in Canada 4 Trustwetgeving in Canada 5 Canadeesrecht 6 Aanrijding met Canadese auto 7 Capitulatie Cassatie 9 Nederlands clearing Instituut 10 Collaboratie 10a Collectieve Verzekering 11 Commissaris van niet-commercieële verenigingen en stichtingen 12 Compensatie van proceskosten 13 Concentratiekampen 14 Confratermiteit 15 Consul in Amerika 16 Handelsagen in Costa Rica 17 Correspondenten 18 Credietverlening 19 Criminologisch bureau 19a Criminologisch Instituut 20 Curatele-verdrag 21 Criminele statistiek 22 Oneerlijke concurrentie 23 Cricketwedstrijd 24 Criminologie van het Verkeersongeluk 25 Contact met Orden van Advocaten in de Arrondissementen Vrije toegang client in gevangenis 13 Dossiers letter D.

16 16 Orde van Advocaten Dagvaarding 2 Dagvaarding Vreemdeling 3 Deens huwelijksgoederenrecht 4 Deens Recht 5 Democratische Juristen 6 Deurwaarders 6a Deurwaardersovereenkomst 7 Incassokosten deurwaarders 7a Executie door deurwaarder 8 Dictaphoon 9 Dienst Uitvoering Werken (D.U.W.) 10 Behandeling van Distributie-overtredingen 11 Doodstraf 12 Drukwerk Raden van Toezicht 13 Duits Huwelijksvermoegensrecht 14 Deurwaarders in Frankrijk 15 Tenuitvoerlegging vonnis in Duitsland 16 Duits Nationaliteitsrecht 17 Beloning Deurwaarders 18 Diplomatieke onschendbaarheid 19 Dagzegels 20 Domiciliekeuze 21 Documentatie (abonn. etc.) 1 Duitse adressen 2 Duitse krijgsraden 3 Inmenging Duitse politie in burgerlijke zaken 4 Duitse nationaliteit 5 Duitse strafzaken in oorlogstijd 6 Duitse vonnissen 7 Verjaring Duitse vorderingen 8 Duitse wetgeving 9 Duitse wetten 9a Duitse Juristendag 10 Proces tegen Duitser 11 Vorderingen op Duitsers 12 Burgelijke stand in Duitsland 13 Brieven naar Duitsland 14 Geldzuivering in Duitsland 15 Getuigenverhoor in Duitsland 16 Rechtsherstel in Duitsland 17 Reizen naar Duitsland 14 Dossiers, letters E, F, G. 1 Eenheid van rechtspraak 2 Effecten - vernieuwingsbesluit 2a Efficiency op advocatenkantoren 3 Emigratie 4 Aanrijding in Engeland 5 Geboorteakte in Engeland 5a Aangifte geboorte Engels kind 6 Engels recht 7 Erkenning van kinderen 8 Evocuatie 9 Executie Duits vonnis/executie Ned./Dld. 9a Executie Zweden 10 Engels verbintenissenrecht 11 Economische mededinging 12 Economische controledienst 13 Eigen vervoersorganisatie

17 Orde van Advocaten Examencommissie Klerkencursus 1 Fiscale recherche 2 Vervanging fiscal noodrecht 3 Fooien enz. 4 Correspondentie met Frankrijk 5 Fruin 6 Frans recht 7 Tenuitvoerlegging (Executie) vonnis in Frankrijk 1 Niet-juristen als griffier 2 Schending van geheimen 3 Gelijkstelling getuigschriften 4 Gids voor de rechterlijke macht 5 Girodienst 6 Geheimhouding Girodienst 7 Gratie 8 Huwelijk met Griek 9 Advocaten bij Grondkamer 10 Centrale Grondkamer 11 Gijzelaars 12 Grieks recht 13 Geslachtskunde 14 Geschiedenis der advocatuur 15 Geheimhouding Raden Toezicht 16 Geblokkeerde Markenbetaling 17 Italiaans Gezant 18 Mr. H. J. M(arius) Gerlings (van alles en nog wat!!) 15 Dossiers, letters H - J. 1 Handelsregisterwet 2 Heeresgruppen verordnungsblatt 3 Herstel vermogensovergang Rijksmarkengebied 4 Hertrouwen in Engeland 5 Herziening Strafzaken 6 Hinder door schoolbouw 7 Horloges 8 Hugo de Groot 9 Hulpactie (verpleging) Ned. T.B.C. lijders 10 Huurbeschermingsbesluit 11 Huurprijsbesluit 12 Huurwaardevergoeding bij evacuatie 13 Huwelijk met Duitser 14 Huwelijk met Duitse vrouw 15 Huwelijk met Oostenrijker 16 Verdrag Wetsconflicten huwelijksgoederenrecht 17 Overschrijving huwelijksvoorwaarden 18 Hoofdelijke omslag in de arrondissementen 19 Huwelijk met Canadees 20 Hongaars huwelijksgoederenrecht 21 Hockeywedstrijd 22 Herstelbetalingen en recuperatiegoederen 23 Hongarije November Loonbelasting 25 Hoge Raad van Adel 26 Wijziging Huwelijksvoorwaarden 27 Vaderschapsactie Hongaars kind 28 Herhalingsoefeningen (voor advocaten) 1 Identificatie en berging 2 Huwelijk met Ier 3 Alimentatie Ierland

18 18 Orde van Advocaten Incasso-bureau's 5 Hulp aan Indië 6 Indische juristen 7 Informatiebureaux 8 Informaties 9 Ingevoerde auto 10 Inkwartieringswet 11 Inlevering oud papier 12 Inlichtingen inkomstenbelasting 13 Inschrijving echtscheidingsvonnis 14 Internationaal Huwelijksvermogensrecht 15 Internationaal privaatrecht en Cassatie 16 Internationale samenwerking 17 Interneringsregeling 18 In- en Uitvoer Nederlands en vijandelijk geld 19 Invoerrechten 20 St. Yvo (19 mei 1947) 21 Invaliditeitsschade 22 Invaliditeitswet 22a Invaliditeitsrente Verzekering 23 Diverse informaties 24 Introductie Vredespaleis 1 Jaarboek 2 Jachtwet 3 Japansrecht 3a Japanse Advocatenvereniging 4 Schadevergoeding door Duitsland aan Joden 5 Joegoslavisch kinderrecht 6 Joods Weekblad 7 Journalistenbesluit 8 Juristenblad 9 Nederlandse Juristenvereniging 10 Oude Jaargangen Ned. Jurisprudentie 11 Aantal juristen in Nederland 12 Joden in Egypte Aanrijding in Joegoslavië (zie dossier diversen A III) 13 Commissie voor Juridische Uitgaven 13a Juridische uitgaven 14 Juridische Genootschappen 16 Dossiers, letters K - L. 1 Kantoorcombinatie 1a Kasstelsel 2 Kinderrecht 3 Kinderbijslagwet 4 Uitlatingen Prof. mr. I. Kisch 5 Vestigingsverbod kleinbedrijf 6 Dagbepaling kort geding 7 Kostwinnersvergoeding 7a Kostenveroordeling (process- in kortgeding) 7b Kostenveroordeling 8 Kultuurkammer 9 Kunst 10 Kantoorverplaatsing 11 Kosten van uitwinning 12 Kuine's Louw Directory 14 Krankzinnigen 15 Verzekering tegen kosten van juridische bijstand 16 Kadaster

19 Orde van Advocaten 19 16a Beëdigde klerken ten hypotheekkantore 17 Nederlandse kamer van koophandel voor Duitsland 1 Vervreemden van landbouwgronden 2 Landoorlogreglement 3 Landelijke Hypotheekbank 4 Landsadvocaat 5 Langzaam procederen 6 Latijnse Federatie van Juristen en advocaten 6a Law Society 7 Legioen van Eer 8 Leidraad rechtsherstel 9 Uitkering voor levensonderhoud 10 Uitkering levensonderhoud verschuldigd door Duitsers 11 Levensverzekering 11a Levensverzekering en echtscheiding 12 Levensverzekering t/b echtgenoten 13 Lichtdrukken 14 Rechtsbedeling in de litteratuur 15 Verbod van loklonen 16 Loonsverhoging 17 Luchtvaartzaken 17a Luchtrecht (Commissie) 18 Luxemburgse Code Civil 19 Luxemburgs erfrecht 20 Luxemburgs recht 21 Lijfsdwang alimentaties 22 Loon voor "Spitten" 23 Loonronde 1948 (Joekes gulden!) 24 Lintbebouwing 25 Loonsverhoging Landstand (Hoge) 27 Lessenaars 17 Social and European Law, Dossiers letter M. 1 Ontbinding maatschap van advocaten 2 Medewerkers op Advocatenkantoor 3 Invaliditeitswet medewerker 4 Salaris medewerker 5 Salarisverhoging medewerkers 6 Verhuurwet 7 Kon. Ned. Meteorologisch Instituut 8 Meubelen enz. 9 Hypotheekkantoor Middelburg 10 Aansprakelijkheid voor Militair 11 Militaire Dienst 12 Misleidende advertentie 13 Molestverzekering 14 Loonbelasting medewerker 15 Maatschappelijk Werk, Emigranten en Gerepatrieerden uit Indonesië 16 Mehog (Bataafse Petroleum Maatschappij) 17 Moderne Wetgeving (Prof. Dr. J.M. Polak) 18 Dossiers letter N. 1 Nederlandse Internationale Wegvervoer Organisatie 2 Naamsverandering in Amerika 3 Naamsverandering 4 Bureau Nationale Veiligheid 5 Nationaliteit

20 20 Orde van Advocaten Naturalisatie 7 Natuurgehoorwet 8 Nederlands-Duitse Juristenbijeenkomsten 9 Nederlanders in Duitsland 10 Nederlandse Rechtstaal 11 Nederlandse Wetboeken 12 Advocaat en Nevenbetrekking 14 Abonnement Nederlands Juristenblad 15 Broederschap der Notarissen 16 N.O.T.U. (zie dossierslade: "Public Relations" 17 Behandeling Geschillen N.V.V. 18 Ned. Jurisprudentie 19 Verlies van Nederlanderschap 20 Nederlandse Advocaten in het Buitenland 21 Verkrijging Nederlanderschap door huwelijk 22 Bewijskracht notulen 23 Verhouding tot notarissen 24 Nederlandse correspondenten voor buitenlandse advocaten( = buitenlandse advocaat verzoekt rechtsbijstand voor advocaat in Nederland) 25 Nederlandse Studentenraad 26 Nieuw Bewijsrecht (Commissie) 19 Dossiers, letter O. 1 Octrooi-gemachtigden 2 Octrooizaken 3 Advocaten en Octrooizaken 4 Onbevoegdverklaring 5 Advocaat en Ondernemingsbelasting 6 Onderwijs door en aan Joden 6a Ongevallenverzekering 7 Ongevallenwet 8 Onrechtmatige overheidsdaad 8a Onrechtmatige daad 9 Onstoffelijke schade 10 Ontkenning 11 Ontkenning wettigheid 12 Oude werken op het gebied van het recht 13 Oorlogsdocumentatie 14 Naturalisatie in Oostenrijk 15 Octrooi - Aanvrage Buitenland 16 Onderlinge bescherming 17 Ouderverhoor 18 Oostenrijkse Advocaten Vereniging 19 Oproeping 20 Oesters (Deltawet) 1 Oorlog 2 Oorlogsbuit 3 Oorlogsdocumentie 4 Oorlogsgedenkteken 5 Oorlogsschade (zie "materiële Oorlogsschade") 6 Oorlogstoestand (staat van oorlog) 7 Oostenrijks recht 8 Opleiding juristen voor rechterlijke macht 9 Oproeping tot (weder)opbouw 10 Optreden opsporingsambtenaren 11 Ordre de Mission 12 Organisatiebesluit Voedselvoorziening 13 Overdracht van praktijk

21 Orde van Advocaten Overdracht van onroerend goed 15 Opleiding van de jurist (schijnt zoek te zijn) 20 Dossiers, letter P. 1 Papierschaarste 2 Papiernormalisatie 3 Persberichten 4 Persconferenties O.M. 5 Het Personeel Statuut 6 Personeelsverenging (Jupeca) 7 Perzisch overspelig kind 8 Pleidooi 9 Pleiten 9a Pleitgenootschap (Vlaams -) 9b Vlaamse conferentie 10 P.O.D. 10a Procedure (versnelling) / (vereenvoudiging) van een procedure (zie aparte map hierachter) 11 Portretten aan de wand 12 Portvrijdom 13 "Passanten" 14 Plaatselijke gebruiken 15 Bevoegdheid productschap 16 Plaatselijke huishoudelijke reglementen 17 Pensioenwet (=Pensionnering) 18 Praktizijns (etc.) 21 Dossiers, letter P. 1 Postwet 2 Gang van Zaken in de praktijk 3 Praktische Wetskennis 4 Preferenties 5 Procureursdeclaraties 6 Procureurssalaris 6a Procureurstarief 7 Procureurssalaris bij beslag 8 Producties in pleitzaken 9 Promotie 10 Privisie incassobureau's 11 Provisie levensverzekering 12 Publicatie arresten in belastingzaken - notulen 13 Publicatie Strafarresten 14 Prijzen-Commissies 15 Paspoort 16 Pensioenwet Reserve personeel Landmacht 17 Pensioenregeling koopvaardij 18 P.T.T. raad en -kamer 19 Vereniging Periodieke Pers 20 Procureur voor 2 partijen 21 Publicatie (namen) in rechtspraak 22 Dossiers, letter R. 16 Rogatoire Commissie 22 Reizen naar het buitenland 30 Verplichte Rechtsbijstand (-vertegenwoordiging en weigering rechtsbijstand) 32 Ruilabonnementen (Adv. Bl. Met andere bladen) 33 Reisbesluit 34 Rolbeleid

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.27 Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, Nummer archiefinventaris: 3.03.20.01 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1881-1930 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Hof van Discipline,

Inventaris van het archief van het Hof van Discipline, Nummer archiefinventaris: 2.09.41 Inventaris van het archief van het Hof van Discipline, 1953-1996 V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is written in Dutch. 2.09.41 Hof van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.19 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets, J.J.C.M. Strik Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York

Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York Nummer archiefinventaris: 2.06.059.22 Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1995

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika,

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.02 Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, 1915-1939 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898)

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.22 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) 1951-1968 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam,

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, Nummer archiefinventaris: 3.03.18.22 Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, 1812-1839 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksdienst Landbouwherstel, 1937-1957

Inventaris van het archief van de Rijksdienst Landbouwherstel, 1937-1957 Nummer archiefinventaris: 2.11.08.06 Inventaris van het archief van de Rijksdienst Landbouwherstel, 1937-1957 Auteur: SSA-L&V Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910)

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.43 Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) 1924-1979 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.57 Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949)

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.20.38.01 Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, 1911-1936 (1949) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05 Inventaris van het archief van het Pensioenfonds der Centrale Organisaties van de Suikerindustrie (PPCO), en de Stichting ter Afwikkeling van de Zaken van Pensioenfonds

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.03.56 Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.03.51.03 Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te ''s-gravenhage, 1811-1838 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nationaal Rampenfonds, (1924)

Inventaris van het archief van het Nationaal Rampenfonds, (1924) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.76 Inventaris van het archief van het Nationaal Rampenfonds, (1924) 1935-1989 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Nummer archiefinventaris: 2.04.40.05 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961

Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.02 Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren ],

Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.281.17 Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren 1899-1981], 1945-1947 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie