Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, (1972)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Orde van Advocaten 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Organisatie van de orde...7 Taakvelden van de orde...8 Kwaliteitszorg van het beroep: opleiding en bijscholing...8 Toezicht op de integriteit...8 Belangenbehartiging...8 Geschiedenis van het archiefbeheer...9 De verwerving van het archief...9 Inhoud en structuur van het archief...10 Inhoud Selectie en vernietiging...10 Aanvullingen Verantwoording van de bewerking...10 Ordening van het archief...10 Verwant materiaal...12 Verwante archieven Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...13 A ALGEMEEN B BUREAU-ARCHIEVEN VAN FUNCTIONARISSEN...41 B.1 W.P. van Doorne, deken der orde...41 B.2 L. Salomonson (ook D-archief)...41 B.3 G. J. Blok...42 B.4 W. Van der Mey...42 B.5 A. de Seret...42 B.6 F. Van der Feltz: dossiers...43 C Nader gevonden bescheiden, verspreid op de zolder...45 Bijlagen...49 Nummerlijst van het archief van de deken van de Orde over de jaren na Rubrieken op de lijstnummers (archief van de oud-deken mr F. baron van der Feltz, )... 50

4

5 Orde van Advocaten 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) Periode: merendeel Archiefbloknummer: I20246 Omvang: 59,40 meter; 1217 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Nederlandse Advocaten Vereniging Nederlandse Orde van Advocaten Samenvatting van de inhoud van het archief: De Nederlandse Advocaten Vereniging en haar rechtsopvolger, de Nederlandse Orde van Advocaten, is een belangenvereniging van leden werkzaam in de advocatuur. Het archief bevat naast notulen, verslagen en correspondentie van het Hoofd- en Algemeen Bestuur dossiers over diverse kwesties. Tot de onderwerpen die aan de orde komen behoren adoptie, arbeidsverhoudingen, beroepsgeheim, dagbladpers, echtscheiding, economische delicten, kinderrecht, Nederlandse Antillen, Strafzaken, Suriname, en Vakbonden (NVV). Er zijn een aantal dossiers die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog en de directe nasleep: bezettingsrecht, geldzuivering, Duitse maatregelen tegen Joodse vermogens, ontslag Joodse confrères, de berechting van oorlogsmisdaden en -misdadigers, oorlogsschade, rechtsherstel, verzetsorganisaties, vijandelijk vermogen (het Nederlands Beheersinstituut, NBI), vonnissen van Duitse krijgsraden en strafzaken voor Duitse rechtbanken in oorlogstijd en de zuivering (onder meer het schrappen van NSB'ers als advocaat). In het archief zijn de bureau-archieven opgenomen van bestuursleden van de Orde: W.P. van Doorne, L. Salomonson, G.J. Blok, W. van der Mey, A. de Seret en F. van der Feltz.

6 6 Orde van Advocaten Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B). Voor raadpleging van stukken jonger dan 50 jaar is toestemming van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten vereist [geldt alleen voor inv.nrs ] Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Orde van Advocaten, , inv.nr....

7 Orde van Advocaten 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER In 1915 werd de Nederlandse Vereniging van Advocaten opgericht. Zij maakte zich sterk voor een verbeterde kwaliteit van de advocatuur en organiseerde daarvoor een postdoctoraalopleiding. Vanaf 1918 gaf zij een Advocatenblad uit, dat nog steeds verschijnt. In 1921 codificeerde zij gedragsregels, die in 1939 werden herzien. In 1952 werd aan de behoefte om tot een wettelijke regeling voor het beroep van advocaat te komen voldaan door de invoering van de Advocatenwet. Die voorzag in de instelling van een Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) als publiekrechtelijke organisatie, dus met een verplicht lidmaatschap van leden van de beroepsgroep en eigen regels. De aan de website van de orde ontleende gegevens kan men zien als de codificatie (schriftelijke vastlegging) van een traditie die in ieder geval vanaf de opleiding van de NVA moet hebben bestaan. Organisatie van de orde ORGANISATIE VAN DE ORDE De NOVA wordt bestuurd door een Algemene Raad die bestaat uit acht advocaten. Voorzitter van het bestuur is de algemeen deken. De leden zijn gespecialiseerd in de taakvelden waarmee de orde zich bezig houdt. De algemeen deken is gekozen door het College van Afgevaardigden -, een soort advocatenparlement met delegaties vanuit de kantonregio s - dat oordeelt over de besluiten van het bestuur. In dit college zitten afgevaardigden die op hun beurt weer zijn gekozen door advocaten in hun regio. Het aantal afgevaardigden wordt bepaald door de rechterlijke indeling van Nederland wettelijk is vastgesteld. Het College van Afgevaardigden benoemt op aanbeveling van de Algemene Raad de leden de Raad van Advies. De Raad van Advies wordt bijgestaan door een secretaris in dienst. Deze Raad adviseert de Algemene Raad en het College van Afgevaardigden over hoofdpunten van beleid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Naast de landelijke Orde zijn er regionale Ordes van Advocaten, waarvan de indeling overeenkomt met de gerechtelijke arrondissementen. Elke orde staat onder leiding van een Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht is de lokale deken. Deze dekens worden gekozen door de advocaten in hun arrondissement en is verantwoordelijk voor het toezicht op de advocatuur in zijn regio. Alle advocaten in Nederland zijn zowel lid van de Nederlandse Orde, als van de Orde in hun arrondissement. Deze laatsten opereren in de praktijk als de publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) waarin de Advocatenwet voorziet.. Het landelijk bureau van de NOVA in Den Haag heeft een ondersteunende taak in de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de Algemene Raad. Het bureau is onderverdeeld in een aantal afdelingen en telt ongeveer 60 medewerkers. De algemeen secretaris heeft de dagelijkse leiding; de algemene leiding is in handen van de Algemene Raad.

8 8 Orde van Advocaten Taakvelden van de orde TAAKVELDEN VAN DE ORDE Het publiekrechtelijke karakter van de NOVA betekent dat de orde meer doet dan alleen de belangen van advocaten behartigen of bemiddelen tussen advocaten en hun klanten, zoals bij vak- of branche-organisaties het geval is. De Orde heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden. - De bevoegdheid van een advocaat om zijn beroep uit te oefenen valt sament met het lidmaatschap van de orde. Wie geen lid is van de Orde, is geen advocaat. - De orde (mede) regels stelt voor de opleiding waardoor een advocaat zich dient te kwalificeren en zo nodig deze opleiding deels soms zelf organiseert - De orde tuchtrechtelijke bevoegdheid heeft en personen die zich misdragen kan weren. Kwaliteitszorg van het beroep: opleiding en bijscholing KWALITEITSZORG VAN HET BEROEP: OPLEIDING EN BIJSCHOLING Alle advocaten in Nederland volgen na hun rechtenstudie nog drie jaar een opleiding. Met theoretische en praktische lessen worden ze klaargestoomd voor het beroep van advocaat. Deze opleiding bestaat uit onder meer proces- en gedragsrecht, maar ook uit lessen in het horen van getuigen en het houden van een goed pleidooi. Advocaten die deze opleiding volgen - de zogeheten advocaat-stagiaires - zijn al wel beëdigd en mogen dus alles doen wat advocaten die de opleiding hebben afgerond ook mogen. Maar ze staan ze nog wel onder begeleiding van een patroon, een ervaren advocaat die hen wegwijs maakt in de advocatuur. Advocaten die de beroepsopleiding succesvol hebben afgerond, moeten gedurende de rest van hun loopbaan nog steeds verplicht 20 uur per jaar aan bijscholing besteden. Zo blijft hun kennis up- to- date. Toezicht op de integriteit TOEZICHT OP DE INTEGRITEIT De Orde bedenkt en maakt regels die gelden voor alle advocaten. Die zijn er om ervoor te zorgen dat advocaten goed werk afleveren, goed opgeleid zijn én integer handelen. Deze regels hebben ook betrekking op bezoldiging en financieel beheer. Hierop is nader toezicht geregeld: Dat gebeurt, zoals boven vermeld, in de elf regio s (arrondissementen) waar lokale dekens van de Orde toezicht houden op de advocatuur. Hier kunnen mensen met klachten over een advocaat zich melden. Deze lokale dekens kunnen ook zelf actie ondernemen tegen een advocaat die slecht functioneert of zich zelfs misdraagt. Advocaten die zich niet aan de regels houden, moeten voor de door de Orde benoemde tuchtrechter verschijnen. Ze komen dan bij één van de vijf Raden van Discipline terecht. Als daarna één van beide partijen beroep aantekent, komt de zaak voor het Hof van Discipline, de hoogste tuchtrechter in de advocatuur. De sancties kunnen oplopen tot schorsing of ontzegging uit het beroep. Zittingen van de tuchtrechter zijn in principe openbaar. Belangenbehartiging BELANGENBEHARTIGING Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stuurt alle wetsvoorstellen die de advocatuur raken voor advies naar de Orde. De Orde reageert hierop en kan dit ook in het openbaar kenbaar maken. Met deze activiteiten behartigt zij de belangen van de advocatuur.

9 Orde van Advocaten 9 De Orde communiceert trouwens over alle actualiteiten bij de Orde en de beroepsgroep. Ze doet dit naar het grote publiek, de media, de politiek, de advocatuur, studenten en scholieren. Doel is de bijzondere positie van de advocatuur in onze rechtsstaat te benadrukken en van daaruit de belangen van de beroepsgroep te verdedigen.. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het publiekrechtelijke karakter van de NOVA houdt in, dat de Orde zich moet houden aan de archiefwettelijke verplichtingen zijn archieven in goede en geordende staat te bewaren en over te dragen aan een openbare archiefbewaarplaats. Dat betekent dat over het algemeen de stukken van na 1952 bewaard dienden te blijven. Op dat moment had het kantoor in Den Haag zijn archieven geordend in op alfabetisch op naam geborgen rubrieken en dossiers in mappen. Het merendeel van deze bestanden dateerde vanaf 1945; van de vooroorlogse stukken was nog een kleine chronologisch geordende serie bewaard gebleven. Men mag aannemen dat de rest van deze bescheiden het lot trof van dat van veel vakorganisaties in bezettingstijd, toen hergebruik van papier belangrijker was dan archiefzorg. Het alfabetisch ordeningssysteem werd allengs doorkruist door de noodzaak van de leden van de Algemene Raad om hun stukken op oogopslag in orders om zich heen te hebben of zichtbaar in kasten te bergen. Zo ontstonden er afzonderlijke D-dossiers (voor de Deken?) met nummers die naar een rubriekenlijst verwijzen. Het gevolg was een opportunistische praktijkorde, die alleen voor direct gebruik door de raadsleden hanteerbaar was. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief werd in 1980 door de deken van de Orde overgedragen overeenkomstig de Archiefwet. Personele en administratieve kantoorbescheiden, die op termijn voor vernietiging in aanmerking komen of in verband met de rechtstoestand van het kantoor door de administratie zelf dienen te worden bewaard, zijn grotendeels buiten de overdracht gehouden.

10 10 Orde van Advocaten Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Tot de onderwerpen die in de dossiers aan de orde komen behoren adoptie, arbeidsverhoudingen, beroepsgeheim, dagbladpers, echtscheiding, economische delicten, kinderrecht, Nederlandse Antillen, Strafzaken, Suriname, en Vakbonden (NVV). Er zijn een aantal dossiers die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog en de directe nasleep: bezettingsrecht, geldzuivering, Duitse maatregelen tegen Joodse vermogens, ontslag Joodse confrères, de berechting van oorlogsmisdaden en -misdadigers, oorlogsschade, rechtsherstel, verzetsorganisaties, vijandelijk vermogen (het Nederlands Beheersinstituut, NBI), vonnissen van Duitse krijgsraden en strafzaken voor Duitse rechtbanken in oorlogstijd en de zuivering (onder meer het schrappen van NSB'ers als advocaat). Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Uit het bestand is niets vernietigd. Aanvullingen Lijst van buiten de overdracht gehouden en voor vernietiging voor te dragen stukken Duplicaten. 2. Ingekomen uitnodigingen, reclame-aanbevelingen en sollicitaties, waarop geen gevolg is gegeven. 3. Correspondentie over uitnodigingen tot bijwoning van vergaderingen van de Orde, met berichten van aanwezigheid of verhindering. 4. Correspondentie over de administratie van het tableau der advocaten, de daarbij behorende adressenadministratie, en de uitvoering van ten behoeve van deze administratie gehouden enquêtes. 5. Stukken betreffende de financiële administratie en de boekhouding, met uitzondering van de jaarbalansen met bijlagen, alsmede in delen systematisch geregistreerde gegevens (tabellarische kasboeken). 6. Correspondentie over de inning van omslagen (verplichte contributie) met uitzondering van betwiste vorderingen. 7. Door functionarissen binnen de Orde gedeponeerde rolopgaven, bijgehouden ten behoeve van hun eigen advocatenpraktijk. 8. Stukken betreffende de aanschaf van klein materieel en geringe werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van het bureau. 9. Ingekomen exemplaren van het Staatsblad, de Nederlandsche Staatscourant en de Handelingen der Staten-Generaal. AANVULLINGEN Tijdens de overbrenging is sprake geweest van de mogelijkheid van periodieke aanvulling van 10- jarenblokken. Die heeft nog niet plaats gevonden. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Het archief is met een geleidelijst overgebracht, waarin de oorspronkelijke structuren zoveel mogelijk zijn vastgelegd. Een nadere ordening of ontsluiting heeft niet plaats gevonden. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF De aangetroffen alfabetische ordening en praktijkordening is gehandhaafd.

11 Orde van Advocaten 11

12 12 Orde van Advocaten Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Tafel op het niet-overgedragen dossier-archief van het secretariaat van de Orde van Advocaten over de jaren Doos Overgedragen archivalia van de deken Doos Stukken van de commissie Boekman (Pro-Deo en rechtsbijstand) over de jaren ) Alle volgende dozen bevatten oude archiefstukken, die vanaf 1975 in dozen zijn gedaan. Uit deze serie zijn enkele nummers gelicht, die zeer oude stukken bevatten.

13 Orde van Advocaten 13 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A ALGEMEEN A ALGEMEEN 1-3 Archivalia van de Nederlandse Advocatenvereniging Stukken betreffende vergaderingen van de Nederlandse Orde van Advocaten Dossiers, alfabetisch geordend en per letter van een lijst voorzien. (de z.g. serie 'kleine dossiers') Zie voor de letter R. Ook lijst nummer Dossiers, letter A. 1 Aangetekende stukken 2 Aangifte strafbaar feit 3 Aanhaling 4 Aanschrijvingen belastingen 5 Aanslagbiljetten-duplicatie 6 Aansprakelijkheid voor opdrachten 7 Verplichte aansprakelijkheids versekering 8 Aanstellingsbesluit 9 Aantal advocaten 9a Artikelen over advocaten 10 Aanvaringszake 11 Administratiefrecht 12 Administratieve rechtspraak (Commissie B.A.B.) 13 Administratieve en Rechterlijke beslissingen 14 Adressen 15 Adressering 16 Archieven en dagbladen 17 Advocatenadministratie 18 Advocaat en belastingconsulent 19 Advocatenbibliotheek 20 Beëedigingadvocaat 21 Advocaat en notaries 22 Advocaat O.P. 23 Advocatenkamer (Den Haag) 23a (en algemeen) 24 Advocaten als kantonrechter-plaatsvervanger 25 Advocaten als getuigen bij kerkelijk huwelijk 26 Armenwet 27 Bezoek Amerikaanse advocaten aan Nederland 28 Advocaatkrachten 29 Inschrijving als advocaat

14 14 Orde van Advocaten Advocaat en client 31 Vereniging voor Arbeidsrecht 32 Advocaat en Rode Kruis ziekenhuis 33 Inschrijving als advocaat 34 Advocaat en Arbitrage Diergeneeskunde 35 Agrarisch Recht 36 Andere Betrekkingen 37 Advocaat-Bedrijfsjurist 38 Antidotaal request 7 Dossiers letter A. 1 Advocatuur en Politiek 2 Advocatuur als toevluchtsoord 3 Extra afschrift van brieven en conclusies 4 Afwezigen 5 Agenda Alimentatie 7 Alimentatie ten laste van Egyptenaren 8 Alimentatie in Verenigde Staten van Amerika 9 Ambtenarentaken 10 Amerikaansrecht 11 Amnestie 12 Arbeidsbemiddeling 13 Arbeidsverhoudingen 14 Inlichtingen Gewestelijk Arbeidsbureau 15 Beëindiging Arbeidsovereenkomst 16 Arbeidsvoorwaarden Personeel 17 Architecten 18 Rechtspleging in Argentinië 19 Arisering 20 Atlantische Gemeenschap 21 Audicatie minister van Justitie 22 Autoverzekering 23 Archieven van Advocaten 24 Auteursrecht en Herziening auteurswet 24a Auteursrecht en Herziening auteurswet 25 Colleges in Amerikaans recht 26 Arbeidszaken 1 Ontslag bij arbeidsovereenkomst 2 Amerikanen en Canadezen in Nederland 3 Advocaten-contact 4 Argentijnse zeerecht 5 Assurantie bemiddeling 6 Arbeidsverhoudingen in Indonesië 7 Algemene Mededelingen (Samson) 8 Artsen 9 Aanrijding in Joegoslavië 8-9 dossier Belastingen. 8 Dossier Belastingen. 9 Dossier Belastingen Dossiers, letter B. 10 Dossiers, letter B. 1 Bankbiljetten

15 Orde van Advocaten 15 2 Bedrijfsjurist 3 Bedrijfsrechtspraak 4 Advocaten in belastingzaken 4a Wijziging Belastingwetgeving 5 Cassatie in Belastingzaken 6 Belastingprocestrecht 7 Belastingverdrag 8 Deurwaarder in België 9 Rechtsherstel in België 10 Beperking rechtsverkeer 11 Prins Bernhardstichting 12 Beroepswet 13 Beslag onder derden 14 Beslag t/b arbeiders in Duitsland 15 Besluit 14/ Rechtspraak in belastingzaken 17 Dagvaarding in België 18 Bezoldiging rechterlijke macht 19 Voordrachten Belastingrecht 20 Ten uitvoerlegging buitenlandse vonnissen 21 Beroepsgeheim medicus 23 Bewijsrecht (ontwerp-) 24 Beheersinstituut 25 Bevoegdheid procureur 26 Betalingsplichtige advocaten (1961/1962) 11 B. 12 Dossiers, letter C. 1 Calculatie handelsdrukwerk 2 Huwelijksgoederenrecht in Canada 3 Kosteloos procederen in Canada 4 Trustwetgeving in Canada 5 Canadeesrecht 6 Aanrijding met Canadese auto 7 Capitulatie Cassatie 9 Nederlands clearing Instituut 10 Collaboratie 10a Collectieve Verzekering 11 Commissaris van niet-commercieële verenigingen en stichtingen 12 Compensatie van proceskosten 13 Concentratiekampen 14 Confratermiteit 15 Consul in Amerika 16 Handelsagen in Costa Rica 17 Correspondenten 18 Credietverlening 19 Criminologisch bureau 19a Criminologisch Instituut 20 Curatele-verdrag 21 Criminele statistiek 22 Oneerlijke concurrentie 23 Cricketwedstrijd 24 Criminologie van het Verkeersongeluk 25 Contact met Orden van Advocaten in de Arrondissementen Vrije toegang client in gevangenis 13 Dossiers letter D.

16 16 Orde van Advocaten Dagvaarding 2 Dagvaarding Vreemdeling 3 Deens huwelijksgoederenrecht 4 Deens Recht 5 Democratische Juristen 6 Deurwaarders 6a Deurwaardersovereenkomst 7 Incassokosten deurwaarders 7a Executie door deurwaarder 8 Dictaphoon 9 Dienst Uitvoering Werken (D.U.W.) 10 Behandeling van Distributie-overtredingen 11 Doodstraf 12 Drukwerk Raden van Toezicht 13 Duits Huwelijksvermoegensrecht 14 Deurwaarders in Frankrijk 15 Tenuitvoerlegging vonnis in Duitsland 16 Duits Nationaliteitsrecht 17 Beloning Deurwaarders 18 Diplomatieke onschendbaarheid 19 Dagzegels 20 Domiciliekeuze 21 Documentatie (abonn. etc.) 1 Duitse adressen 2 Duitse krijgsraden 3 Inmenging Duitse politie in burgerlijke zaken 4 Duitse nationaliteit 5 Duitse strafzaken in oorlogstijd 6 Duitse vonnissen 7 Verjaring Duitse vorderingen 8 Duitse wetgeving 9 Duitse wetten 9a Duitse Juristendag 10 Proces tegen Duitser 11 Vorderingen op Duitsers 12 Burgelijke stand in Duitsland 13 Brieven naar Duitsland 14 Geldzuivering in Duitsland 15 Getuigenverhoor in Duitsland 16 Rechtsherstel in Duitsland 17 Reizen naar Duitsland 14 Dossiers, letters E, F, G. 1 Eenheid van rechtspraak 2 Effecten - vernieuwingsbesluit 2a Efficiency op advocatenkantoren 3 Emigratie 4 Aanrijding in Engeland 5 Geboorteakte in Engeland 5a Aangifte geboorte Engels kind 6 Engels recht 7 Erkenning van kinderen 8 Evocuatie 9 Executie Duits vonnis/executie Ned./Dld. 9a Executie Zweden 10 Engels verbintenissenrecht 11 Economische mededinging 12 Economische controledienst 13 Eigen vervoersorganisatie

17 Orde van Advocaten Examencommissie Klerkencursus 1 Fiscale recherche 2 Vervanging fiscal noodrecht 3 Fooien enz. 4 Correspondentie met Frankrijk 5 Fruin 6 Frans recht 7 Tenuitvoerlegging (Executie) vonnis in Frankrijk 1 Niet-juristen als griffier 2 Schending van geheimen 3 Gelijkstelling getuigschriften 4 Gids voor de rechterlijke macht 5 Girodienst 6 Geheimhouding Girodienst 7 Gratie 8 Huwelijk met Griek 9 Advocaten bij Grondkamer 10 Centrale Grondkamer 11 Gijzelaars 12 Grieks recht 13 Geslachtskunde 14 Geschiedenis der advocatuur 15 Geheimhouding Raden Toezicht 16 Geblokkeerde Markenbetaling 17 Italiaans Gezant 18 Mr. H. J. M(arius) Gerlings (van alles en nog wat!!) 15 Dossiers, letters H - J. 1 Handelsregisterwet 2 Heeresgruppen verordnungsblatt 3 Herstel vermogensovergang Rijksmarkengebied 4 Hertrouwen in Engeland 5 Herziening Strafzaken 6 Hinder door schoolbouw 7 Horloges 8 Hugo de Groot 9 Hulpactie (verpleging) Ned. T.B.C. lijders 10 Huurbeschermingsbesluit 11 Huurprijsbesluit 12 Huurwaardevergoeding bij evacuatie 13 Huwelijk met Duitser 14 Huwelijk met Duitse vrouw 15 Huwelijk met Oostenrijker 16 Verdrag Wetsconflicten huwelijksgoederenrecht 17 Overschrijving huwelijksvoorwaarden 18 Hoofdelijke omslag in de arrondissementen 19 Huwelijk met Canadees 20 Hongaars huwelijksgoederenrecht 21 Hockeywedstrijd 22 Herstelbetalingen en recuperatiegoederen 23 Hongarije November Loonbelasting 25 Hoge Raad van Adel 26 Wijziging Huwelijksvoorwaarden 27 Vaderschapsactie Hongaars kind 28 Herhalingsoefeningen (voor advocaten) 1 Identificatie en berging 2 Huwelijk met Ier 3 Alimentatie Ierland

18 18 Orde van Advocaten Incasso-bureau's 5 Hulp aan Indië 6 Indische juristen 7 Informatiebureaux 8 Informaties 9 Ingevoerde auto 10 Inkwartieringswet 11 Inlevering oud papier 12 Inlichtingen inkomstenbelasting 13 Inschrijving echtscheidingsvonnis 14 Internationaal Huwelijksvermogensrecht 15 Internationaal privaatrecht en Cassatie 16 Internationale samenwerking 17 Interneringsregeling 18 In- en Uitvoer Nederlands en vijandelijk geld 19 Invoerrechten 20 St. Yvo (19 mei 1947) 21 Invaliditeitsschade 22 Invaliditeitswet 22a Invaliditeitsrente Verzekering 23 Diverse informaties 24 Introductie Vredespaleis 1 Jaarboek 2 Jachtwet 3 Japansrecht 3a Japanse Advocatenvereniging 4 Schadevergoeding door Duitsland aan Joden 5 Joegoslavisch kinderrecht 6 Joods Weekblad 7 Journalistenbesluit 8 Juristenblad 9 Nederlandse Juristenvereniging 10 Oude Jaargangen Ned. Jurisprudentie 11 Aantal juristen in Nederland 12 Joden in Egypte Aanrijding in Joegoslavië (zie dossier diversen A III) 13 Commissie voor Juridische Uitgaven 13a Juridische uitgaven 14 Juridische Genootschappen 16 Dossiers, letters K - L. 1 Kantoorcombinatie 1a Kasstelsel 2 Kinderrecht 3 Kinderbijslagwet 4 Uitlatingen Prof. mr. I. Kisch 5 Vestigingsverbod kleinbedrijf 6 Dagbepaling kort geding 7 Kostwinnersvergoeding 7a Kostenveroordeling (process- in kortgeding) 7b Kostenveroordeling 8 Kultuurkammer 9 Kunst 10 Kantoorverplaatsing 11 Kosten van uitwinning 12 Kuine's Louw Directory 14 Krankzinnigen 15 Verzekering tegen kosten van juridische bijstand 16 Kadaster

19 Orde van Advocaten 19 16a Beëdigde klerken ten hypotheekkantore 17 Nederlandse kamer van koophandel voor Duitsland 1 Vervreemden van landbouwgronden 2 Landoorlogreglement 3 Landelijke Hypotheekbank 4 Landsadvocaat 5 Langzaam procederen 6 Latijnse Federatie van Juristen en advocaten 6a Law Society 7 Legioen van Eer 8 Leidraad rechtsherstel 9 Uitkering voor levensonderhoud 10 Uitkering levensonderhoud verschuldigd door Duitsers 11 Levensverzekering 11a Levensverzekering en echtscheiding 12 Levensverzekering t/b echtgenoten 13 Lichtdrukken 14 Rechtsbedeling in de litteratuur 15 Verbod van loklonen 16 Loonsverhoging 17 Luchtvaartzaken 17a Luchtrecht (Commissie) 18 Luxemburgse Code Civil 19 Luxemburgs erfrecht 20 Luxemburgs recht 21 Lijfsdwang alimentaties 22 Loon voor "Spitten" 23 Loonronde 1948 (Joekes gulden!) 24 Lintbebouwing 25 Loonsverhoging Landstand (Hoge) 27 Lessenaars 17 Social and European Law, Dossiers letter M. 1 Ontbinding maatschap van advocaten 2 Medewerkers op Advocatenkantoor 3 Invaliditeitswet medewerker 4 Salaris medewerker 5 Salarisverhoging medewerkers 6 Verhuurwet 7 Kon. Ned. Meteorologisch Instituut 8 Meubelen enz. 9 Hypotheekkantoor Middelburg 10 Aansprakelijkheid voor Militair 11 Militaire Dienst 12 Misleidende advertentie 13 Molestverzekering 14 Loonbelasting medewerker 15 Maatschappelijk Werk, Emigranten en Gerepatrieerden uit Indonesië 16 Mehog (Bataafse Petroleum Maatschappij) 17 Moderne Wetgeving (Prof. Dr. J.M. Polak) 18 Dossiers letter N. 1 Nederlandse Internationale Wegvervoer Organisatie 2 Naamsverandering in Amerika 3 Naamsverandering 4 Bureau Nationale Veiligheid 5 Nationaliteit

20 20 Orde van Advocaten Naturalisatie 7 Natuurgehoorwet 8 Nederlands-Duitse Juristenbijeenkomsten 9 Nederlanders in Duitsland 10 Nederlandse Rechtstaal 11 Nederlandse Wetboeken 12 Advocaat en Nevenbetrekking 14 Abonnement Nederlands Juristenblad 15 Broederschap der Notarissen 16 N.O.T.U. (zie dossierslade: "Public Relations" 17 Behandeling Geschillen N.V.V. 18 Ned. Jurisprudentie 19 Verlies van Nederlanderschap 20 Nederlandse Advocaten in het Buitenland 21 Verkrijging Nederlanderschap door huwelijk 22 Bewijskracht notulen 23 Verhouding tot notarissen 24 Nederlandse correspondenten voor buitenlandse advocaten( = buitenlandse advocaat verzoekt rechtsbijstand voor advocaat in Nederland) 25 Nederlandse Studentenraad 26 Nieuw Bewijsrecht (Commissie) 19 Dossiers, letter O. 1 Octrooi-gemachtigden 2 Octrooizaken 3 Advocaten en Octrooizaken 4 Onbevoegdverklaring 5 Advocaat en Ondernemingsbelasting 6 Onderwijs door en aan Joden 6a Ongevallenverzekering 7 Ongevallenwet 8 Onrechtmatige overheidsdaad 8a Onrechtmatige daad 9 Onstoffelijke schade 10 Ontkenning 11 Ontkenning wettigheid 12 Oude werken op het gebied van het recht 13 Oorlogsdocumentatie 14 Naturalisatie in Oostenrijk 15 Octrooi - Aanvrage Buitenland 16 Onderlinge bescherming 17 Ouderverhoor 18 Oostenrijkse Advocaten Vereniging 19 Oproeping 20 Oesters (Deltawet) 1 Oorlog 2 Oorlogsbuit 3 Oorlogsdocumentie 4 Oorlogsgedenkteken 5 Oorlogsschade (zie "materiële Oorlogsschade") 6 Oorlogstoestand (staat van oorlog) 7 Oostenrijks recht 8 Opleiding juristen voor rechterlijke macht 9 Oproeping tot (weder)opbouw 10 Optreden opsporingsambtenaren 11 Ordre de Mission 12 Organisatiebesluit Voedselvoorziening 13 Overdracht van praktijk

21 Orde van Advocaten Overdracht van onroerend goed 15 Opleiding van de jurist (schijnt zoek te zijn) 20 Dossiers, letter P. 1 Papierschaarste 2 Papiernormalisatie 3 Persberichten 4 Persconferenties O.M. 5 Het Personeel Statuut 6 Personeelsverenging (Jupeca) 7 Perzisch overspelig kind 8 Pleidooi 9 Pleiten 9a Pleitgenootschap (Vlaams -) 9b Vlaamse conferentie 10 P.O.D. 10a Procedure (versnelling) / (vereenvoudiging) van een procedure (zie aparte map hierachter) 11 Portretten aan de wand 12 Portvrijdom 13 "Passanten" 14 Plaatselijke gebruiken 15 Bevoegdheid productschap 16 Plaatselijke huishoudelijke reglementen 17 Pensioenwet (=Pensionnering) 18 Praktizijns (etc.) 21 Dossiers, letter P. 1 Postwet 2 Gang van Zaken in de praktijk 3 Praktische Wetskennis 4 Preferenties 5 Procureursdeclaraties 6 Procureurssalaris 6a Procureurstarief 7 Procureurssalaris bij beslag 8 Producties in pleitzaken 9 Promotie 10 Privisie incassobureau's 11 Provisie levensverzekering 12 Publicatie arresten in belastingzaken - notulen 13 Publicatie Strafarresten 14 Prijzen-Commissies 15 Paspoort 16 Pensioenwet Reserve personeel Landmacht 17 Pensioenregeling koopvaardij 18 P.T.T. raad en -kamer 19 Vereniging Periodieke Pers 20 Procureur voor 2 partijen 21 Publicatie (namen) in rechtspraak 22 Dossiers, letter R. 16 Rogatoire Commissie 22 Reizen naar het buitenland 30 Verplichte Rechtsbijstand (-vertegenwoordiging en weigering rechtsbijstand) 32 Ruilabonnementen (Adv. Bl. Met andere bladen) 33 Reisbesluit 34 Rolbeleid