Nikon Capture 4 Color Management. Om een beeldschermprofiel te selecteren, opent u de tab Kleurbeheer en klikt u op Add.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nikon Capture 4 Color Management. Om een beeldschermprofiel te selecteren, opent u de tab Kleurbeheer en klikt u op Add."

Transcriptie

1 Nikon Capture 4 Color Management De tab Color Management (Windows In de tab Color Management spe ci fi ceert u de color management profielen die worden ge bruikt om beel den weer te ge ven op uw scherm, RGB-beel den te be wer ken en op te slaan en CMYK-beel den op te slaan en af te druk ken. Change Display Profile (Beeldschermprofiel wijzigen Klik op Change Display Profile om het beeldschermprofiel te wijzigen. Het Windows-dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm wordt weergegeven. Open de tab Instellingen en klik op Advanced om het dialoogvenster met beeldschermadaptereigenschappen te openen. Om een beeldschermprofiel te selecteren, opent u de tab Kleurbeheer en klikt u op Add. Default Display Profile (Standaard beeldschermprofiel Het standaard Windows-beeldschermprofiel is NKMonitor_win.icm. Dit profiel komt overeen met srgb. 201

2 Nikon Capture 4 Editor - Preferences(Voorkeuren Default RGB color space (Standaard RGB kleurruimte Hier staat welk uitvoer-kleurruimteprofiel wordt gebruikt bij het werken met RGB-beelden. Klik op Browse om een nieuw standaard RGB-profiel te selecteren. Als de optie Use this instead of an embedded profile when opening files is aangevinkt, wordt dit RGBkleurruimteprofiel voor alle foto s gebruikt. Als deze optie niet is aangevinkt, wordt in eerste instantie het bij elke foto ingesloten kleurprofiel gebuikt. Printer profile (Printer-profiel Specificeert het ICC-profiel dat voor printen wordt gebruikt. Use profile for printing Is deze optie geactiveerd, dan kunt u een profiel voor printen vinden door op de Browse... knop te klikken. Het geselecteerde profiel verschijnt in het naastliggende tekstvenster. Wordt deze optie niet geactiveerd, dan wordt de standaard RGB-kleurruimte gebruikt. Intent Hebt u besloten een printerprofiel te gebruiken, dan kan voor het type kleurafstemming gekozen worden tussen Relative en Perceptual. (Afhankelijk van het profiel kan het zijn dat een andere me tho de van aan pas sing geen verandering in de output te weeg brengt. Bij sommige profielen wordt deze optie niet on der steund; raadpleeg de fa bri kant voor meer informatie. Relative Kleuren die buiten de kleuromvang (gamut van het geselecteerde printerprofiel vallen wor den geprint met de meest gelijkende kleuren die beschikbaar zijn. Andere kleuren worden niet aan ge tast. Perceptual Als het beeld kleuren bevat die buiten de kleuromvang (gamut van het geselecteerde prin ter pro fiel vallen, dan worden alle kleuren in het beeld gecomprimeerd tot ze binnen de kleur om vang vallen. CMYK separation profile (Profiel CMYK-separatie Hier ziet u het profiel dat wordt gebruikt bij het omzetten van RGB beelden naar CMYK bij opslag in CMYK-TIFF formaat. Klik om een ander profiel te kiezen op de Browse... knop. Meerdere monitors (Windows Wordt er gewerkt met meer dan één monitor, kies dan een profiel dat bij al deze monitors past. Ondersteunde kleurprofielen Nikon Capture 4 ondersteunt alleen ICC (International Color Consortium monitor- en CMYK-profielen. Bijzondere aandacht is noodzakelijk bij het kiezen van een CMYK-profiel, aangezien de door de le ve - ran cier bij uw output-apparaat geleverde profielen mogelijk geen ICC-profielen zijn. De tab Color Management Wijzigingen van de instellingen in de tab Color Management zijn ook van toepassing in Nikon Browser, Nikon Viewer en Nikon Capture 4 Camera Control. RGB Kleurruimteprofielen Kijk in Appendix A ( 254 voor meer informatie over de standaard kleurruimteprofielen. Het informatiepalet Het kleurruimteprofiel voor het beeld in het actieve venster wordt in het informatiepalet getoond (

3 Nikon Capture 4 Editor Fijnregelen De tab Color Management (Macintosh De Macintosh-versie vertoont de profielnamen die zijn geselecteerd in het regelpaneel Color Sync (Mac OS 9 of in Systeemvoorkeuren (Mac OS X. ColorSync Default Profiles for Documents In dit veld worden de standaard kleurruimteprofielen getoond. Wanneer u op de Open ColorSync knop klikt, wordt de ColorSync-dia loog geopend als een paneel waarin u de stan daard profielen voor de kleurruimten RGB en CMYK kunt kiezen. RGB default Toont het output-icc-kleurruimteprofiel dat wordt gebruikt bij RGB-beelden. Als Use RGB default instead of an embedded profile when opening files aan staat, wordt dit RGB-kleurruimteprofiel voor alle beelden ge bruikt. Als deze optie niet aan staat, wordt het profiel dat in elk beeld is ingesloten ge bruikt. CMYK default Toont het profiel dat wordt gebruikt om RGB-beelden naar CMYK te converteren wanneer ze als CMYK-TIFF worden opgeslagen. Open ColorSync Hiermee opent u het ColorSync regelpaneel (OS 9 of venster Systeemvoorkeuren (OS X, waar u de kleurprofielen kunt kiezen. 203

4 Nikon Capture 4 Editor - Preferences(Voorkeuren Profiles for Standard Devices Geeft een overzicht van de kleurruimteprofielen voor monitors en printers. Change Display Profile (Beeldschermprofiel wijzigen Als naast dit onderdeel de knop Change Display Profile wordt weergegeven, kunt u hierop klikken om het regelpaneel Beeldschermen (Mac OS 9 of het onderdeel Beeldschermen van het venster Systeemvoorkeuren (Mac OS X te openen. Klik op de knop Color (Mac OS 9 of open het paneel Kleur (Mac OS X om een beeldschermprofiel te kiezen. Use profile for printing Als dit vakje aan staat, wordt het profiel dat in het vakje Printer wordt vermeld gebruikt voor printen. Houd er rekening mee dat CMYK-profielen in Nikon Capture 4 niet kunnen worden gebruikt; is er een CMYK-profiel geselecteerd, dan kan de status van het vakje Use profile for printing niet worden veranderd. Is Use profile for printing niet ge se - lec teerd, dan worden beelden geprint met het standaard RGB-profiel. intent Als u er voor heeft gekozen om een printerprofiel te gebruiken, kunt u door middel van de opties Relative en Perceptual kiezen hoe de kleuren worden aangepast. (Afhankelijk van het profiel kan het zijn dat een andere methode van aanpassing geen verandering in de output teweegbrengt. Bij sommige profielen wordt deze optie niet ondersteund; raad pleeg de fabrikant van het profiel / printer voor meer informatie. Relative Kleuren die buiten de kleuromvang (gamut van het geselecteerde printerprofiel vallen wor den geprint met de meest gelijkende kleuren die beschikbaar zijn. Andere kleuren worden niet aan ge tast. Perceptual Als het beeld kleuren bevat die buiten de kleuromvang (gamut van het geselecteerde prin ter pro fiel vallen, dan worden alle kleuren in het beeld gecomprimeerd tot ze binnen de kleur om vang vallen. Andere displays (Macintosh Nikon Capture 4 identificeert alle monitors en somt ze op in een uitgebreide bureaublad-weergave, waar door u voor elke monitor een separaat profiel kunt kiezen. De tab Color Management Wijzigingen van de instellingen in de tab Color Management zijn ook van toepassing in Nikon Browser, Nikon Viewer en Nikon Capture 4 Camera Control. 204

5 Bijlage A Bijlage A Ondersteunde kleurprofielen 1. Standaard RGB profielen, ondersteund in Nikon Capture Profielen met gammawaarde 1.8 Apple RGB (Nikon Apple RGB Dit profiel wordt gebruik in desktop publishing programma s en Adobe Photoshop versie 4.0 of eerder en is een ideaal profiel voor Macintosh monitors. De corresponderende RGB in stel ling in Photoshop is Apple RGB. Dit profiel is geschikt voor het werken met beelden die op de Macintosh worden vertoond. ColorMatch RGB (Nikon ColorMatch RGB Het ColorMatch profiel is ontwikkeld voor Radius PressView monitors. De kleuromvang (gamut is breder dan dat van Apple RGB, met een belangrijk extra gebied voor blauwtinten. De corres pon de ren de RGB instelling in Adobe Photoshop is Color Match RGB. 1.2 Profielen met gammawaarde 2.2 srgb (Nikon srgb Dit RGB profiel wordt bij de meeste monitoren voor Windows gebruikt. Komt sterk overeen met de RGB die doorgaans voor kleurentelevisie wordt gebruikt en ook in het digitale te le vi - sie sys teem dat op weg is de industriestandaard te worden in de Verenigde Staten. Softwareen hardwarefabrikanten gebruik dit als een standaard kleurprofiel en garanderen een goede werking bij gebruik. Ook voor internet zal dit de standaard worden. Het profiel is geschikt voor gebruikers die hun digitale beelden zonder bewerking meteen willen gebruiken, zonder ze te printen of te bewerken. Een nadeel is echter dat de kleuromvang beperkt is, met weinig ruimte voor het weergeven van blauwnuances. De cor res pon de ren de RGB instelling in Adobe Photoshop 5.0 en 5.5 is srgb, de corresponderende instelling in Adobe Photoshop 6.0 is srgb IWC Bruce RGB (Nikon Bruce RGB Dit kleurprofiel is ontwikkeld als een uitbreiding van de ColorMatch RGB kleuromvang door de chromaticiteit voor G te definiëren als liggende tussen de waarden voor G in de Adobe RGB en ColorMatch kleurruimteprofielen. Het werd voorgesteld door Bruce Fraser, die claimt dat het de mees te kleuren in de SWOP CMYK kleuromvang dekt. De R en B die in Bruce RGB en Adobe RGB kleur ruim te pro fie len worden gebruikt stemmen overeen. NTSC (1953 (Nikon NTSC ( Dit is de kleurruimte voor video gedefinieerd door de National Television Standards Committee (NTSC in 1953 in de Verenigde Staten en werd in televisies gebruikt. Deze kleurruimte wordt ook gebruikt door een aantal kranten en drukwerk-organisaties in het Verre Oosten. De corresponderende RGB instelling in Adobe Photoshop is NTSC (

6 Ondersteunde kleurprofielen Adobe RGB (1998 (Nikon Adobe RGB ( Een kleurruimte-profiel, gedefinieerd in Adobe Photoshop 5.0. Heeft een bredere kleur om vang dan srgb en bevat de kleuren die in de meeste CMYK kleuromvangen te vinden zijn, waar door het geschikt is voor toepassingen in desk top publishing. De corresponderende RGB instelling in Adobe Photoshop 5.0 is SMPTE-240M, de corresponderende RGB instelling in Adobe Photoshop 5.5 of later is Adobe RGB (1998. CIE RGB (Nikon CIE RGB Een video-kleurruimteprofiel, opgesteld door de Commission Internationale de l Éclairage (CIE. De kleuromvang is royaal, maar het nadeel is dat het gebied dat bestemd is voor de weergave van cyaan relatief klein is. De corresponderende RGB instelling in Adobe Photoshop CIE RGB. Adobe Wide RGB (Nikon Adobe Wide RGB Dit kleurruimteprofiel, ontwikkeld door Adobe, omvat het merendeel van de zichtbare kleu ren. Dat heeft echter als gevolg dat de meeste van de kleuren die het kan uitdrukken niet met standaard mo ni tors en printers kunnen worden weergegeven. De corresponderende RGB in stel ling in Photoshop 5.0 of later is Adobe Wide RGB. Het pakket aan kleuren dat in de hierboven besproken kleurruimteprofielen wordt in onder staan de chromaticiteitsgrafiek (x, y weergegeven. Hoe groter het gebied dat wordt omsloten door de driehoek die het kleurruimteprofiel vertegenwoordigt, des te groter is de kleur om vang. Gamut 255

7 Bijlage A 2. Technische gegevens voor RGB profielen die Nikon Capture 4 ondersteunt De tabel hieronder toont de gam ma waar den voor de profielen die in Nikon Capture 4 wor den on der steund, te za men met de chromaticiteitswaarden voor het wit punt en voor rood, groen en blauw. Profiel Apple RGB Color Match RGB srgb NTSC (1953 Bruce RGB Adobe RGB (1998 CIE RGB Adobe Wide RGB Standaard Windows monitor 6500 K (D K (D K (D 65 Std Illuminant C 6500 K (D K (D 65 Std Illuminant C 5000 K (D K (D 65 Standaard Macin tosh 5000 K (D 65 monitor 5000K (D 50 Witpunt Chromaticiteit (x, y Kleurtemperatuur Gammawaarde Naam R G B Waarde x x Trinitron y y x x P22-EBU y y x HDTV x y (CCIR 709 y x NTSC x y (1953 y x x Bruce RGB y y x Adobe RGB x y (1998 y x x CIE RGB y y x /525/ x y nm y x HDTV x y (CCIR 709 y x x Trinitron y y

8 Bijlage B Kleuraanpassing in Adobe Photoshop (versie 7.0 of later Kleuraanpassing in Adobe Photoshop(versie 7.0 of later Wordt een beeld dat is opgeslagen in Nikon Capture 4 geopend in Adobe Photoshop, dan moeten de profielen die in Adobe Photoshop worden gebruikt aansluiten op de profielen die in Nikon Capture 4 worden gebruikt. Is dat niet het geval, dan kunnen de kleuren er in Adobe Photoshop anders uitzien als in het originele beeld. De profielen die bij Nikon Capture 4 wor den gebruikt kunnen in combinatie met Adobe Photoshop versie 7.0 of later worden ge bruikt. Het eerste wat u moet doen is het Nikon Capture 4 monitorprofiel afstemmen op het mo ni - tor pro fiel dat in Adobe Photoshop wordt gebruikt (alleen Windows. Belangrijk is dat u eerst het monitorprofiel voor Adobe Photoshop specificeert en daarna hetzelfde profiel kiest voor Nikon Capture 4. Kijk voor meer informatie bij Een monitorprofiel kiezen ( 257. Macintosh-ge brui kers hoeven deze stap niet uit te voeren. De volgende stap is het beeld in Nikon Capture 4 op te slaan in een bestandsformaat waarin kleur pro fiel-informatie wordt meegenomen. Slaat u het beeld op in TIFF, JPEG (JFIF, en JPEG (EXIF, dan wordt informatie over het kleurprofiel dat in Nikon Capture 4 werd gebruikt in het bestand op ge no men, en Adobe Photoshop zal deze informatie gebruiken om de kleu ren op de juiste wijze te ver wer ken wanneer het bestand wordt geopend. Kijk voor meer in for ma tie bij In stel lin gen in Adobe Photoshop aanpassen ( 260. Stap 1 Een monitorprofiel kiezen Kies een monitorprofiel zoals hieronder beschreven. Een nieuw monitorprofiel creëren Hebt u uw monitor nog niet gekalibreerd, gebruik dan Adobe Gamma om een profiel voor uw monitor aan te maken. Adobe Gamma wordt standaard bij Adobe Photoshop geleverd. 1 Start Adobe Gamma Kies Adobe Gamma in de regelpanelen of dubbelklik op de icoon van de Adobe Gam ma utility. ColorSync (Macintosh In dit hoofdstuk wordt ervan uitgegaan dat ColorSync versie 3.0 of later op uw Macintosh is geïnstalleerd. 257

9 Bijlage B 2 Maak een kleurprofiel aan Volg de instructies op het scherm om uw monitor te kalibreren. Het resulterende mo ni - tor pro fiel wordt opgeslagen in de map die hieronder wordt genoemd. Noteer de naam van het bestand. Windows\System\Color 3 Kies het in stap 2 gecreëerde profiel voor Nikon Capture 4 Kies het profiel dat in stap 2 werd aangemaakt als het monitorprofiel van Nikon Capture 4. Kijk voor extra informatie bij Preferences: de tab Color Management (

10 Kleuraanpassing in Adobe Photoshop (versie 7.0 of later Een bestaand monitorprofiel gebruiken Hebt u uw monitor al gekalibreerd, volg dan onderstaande stappen om een bestaand mo ni - tor pro fiel te selecteren. 1 Roep het venster Color Settings (Kleurinstellingen op Kies Color Settings (Kleurinstellingen in het Adobe Photoshop Edit (Bewerken menu. 2 Noteer de naam van het monitorprofiel Open het RGB pop-up-menu in de sectie Work Spaces van het menu Color Settings. Het monitorprofiel verschijnt rechts van Monitor RGB. Schrijf de naam van het profiel op. Maak een notitie van de naam die rechts verschijnt van monitor in het RGB-in stel - lings ven ster. 3 Zoek 4 Kies het monitorprofiel dat u wilt gebruiken Het monitorprofiel dat in Stap 2 verscheen wordt opgeslagen in de hieronder genoemde map. Windows\System\Color het profiel als Nikon Capture 4 profiel Kies het het profiel dat in stap 2 werd aangemaakt als het monitorprofiel van Nikon Capture 4. Kijk voor extra informatie bij Preferences: de tab Color Management ( 201,203. Kunt u het profiel met de correcte naam niet vinden, creëer dan een nieuw profiel als be schre ven bij Een nieuw monitorprofiel creëren op blz

11 Bijlage B Stap 2 Instellingen in Adobe Photoshop aanpassen Hieronder worden de instellingen besproken die minimaal nodig zijn om u van een consistente kleurweergave in Adobe Photoshop 7.0 te verzekeren. De menu s en vensters hieronder zijn van Adobe Photoshop. Openen van TIFF en JPEG bestanden, gecreëerd met Nikon Capture 4 Beelden opgeslagen in TIFF en JPEG formaat bevatten kleurprofiel informatie. Open bestanden van deze formaten op onderstaande wijze. 1 Roep het venster Color Settings (Kleurinstellingen op. Kies Color Settings (kleurinstellingen in het Adobe Photoshop Edit (Bewerken menu. 2 Klik Advanced Mode aan Advanced Mode RGB pop-up menu Profile Mismatches sectie 260

12 3 Kies 4 Haal 5 Sluit Kleuraanpassing in Adobe Photoshop (versie 7.0 of later Preserve Embedded Profiles voor Color Management Policies Kies Preserve Embedded Profiles in het RGB popup-up-menu in de sectie Color Management Policies. het aanklikteken weg bij Ask When Opening Haal het aanklikteken weg bij Ask When Opening bij Profile Mismatches in de Color Management Policies sectie. het venster Color Settings Klik op OK om het venster Color Settings te sluiten. Bij deze instelling kan een waarschuwingsvenster verschijnen wanneer een beeld wordt geopend. In zo n venster kunt u aanklikken dat u de betreffende waarschuwing in het vervolg niet meer wilt te zien. Nikon Capture 4 en Adobe Photoshop kleurprofielen Nikon Capture 4 output-profiel srgb (Nikon srgb Apple RGB (Nikon Apple RGB Color Match RGB (Nikon Color Match RGB Bruce RGB (Nikon Bruce RGB NTSC (1953 (Nikon NTSC ( Adobe RGB (1998 (Nikon Adobe RGB ( CIE RGB (Nikon CIE RGB Adobe Wide RGB (Nikon Adobe Wide RGB Adobe Photoshop profiel srgb Apple RGB Color Match RGB NTSC (1953 Version 5.5 of later: Adobe RGB (1998 Eerdere versies: SMPTE-240M CIE RGB Version 5.5 of later: Adobe Wide RGB Eerdere versies: Wide Gamut RGB 261

Niko Nik n n Co C lor Ma lor Manage nageme ment Kleur Kleuren goe n goed houden d houden Nik Ni o k n C CMS S uit uitze z t ette ten

Niko Nik n n Co C lor Ma lor Manage nageme ment Kleur Kleuren goe n goed houden d houden Nik Ni o k n C CMS S uit uitze z t ette ten Nikon Color Management Het Nikon Color Management Sstem, of Nikon CMS, zorgt ervoor dat de beeldinformatie van uw Nikon scanner consequent en juist op monitors en printers wordt weergegeven. Deze krachtige

Nadere informatie

pixelpad printerprofiel toepassen in Photoshop CS2 plaats ICC-profiel standaard instellingen beeldschermprofiel

pixelpad printerprofiel toepassen in Photoshop CS2 plaats ICC-profiel standaard instellingen beeldschermprofiel printerprofiel toepassen in Photoshop CS2 plaats ICC-profiel De plaats waar ICC-profielen worden opgeslagen is afhankelijk van het besturingssysteem. Het is belangrijk dat de profielen op de juiste plaats

Nadere informatie

Printen met Profielen - Adobe Illustrator

Printen met Profielen - Adobe Illustrator Printen met Profielen - Adobe Illustrator - Pagina 1 van 13 Printen met Profielen - Adobe Illustrator Gebruik van ICC-printerprofielen; geschreven voor Adobe Illustrator versies 11 (CS), 12 (CS2), Mac

Nadere informatie

Printen met Profielen - Adobe InDesign

Printen met Profielen - Adobe InDesign Printen met Profielen - Adobe InDesign - Pagina 1 van 16 Printen met Profielen - Adobe InDesign Gebruik van ICC-printerprofielen; geschreven voor Adobe InDesign versies 3 (CS), 4 (CS2), Mac OS en Windows.

Nadere informatie

VOOR FOTOGRAFEN. Engelse versie Mac (Leopard) KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3

VOOR FOTOGRAFEN. Engelse versie Mac (Leopard) KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3 KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3 VOOR FOTOGRAFEN Engelse versie Mac (Leopard) Laatste aanpassing: 4 januari 2008, 18:31 - marc-en-ciel 2008 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd door hun respectievelijke

Nadere informatie

printerprofiel toepassen in Photoshop

printerprofiel toepassen in Photoshop printerprofiel toepassen in Photoshop De plaats waar ICC-profi elen worden opgeslagen is afhankelijk van het besturingssysteem. Het is belangrijk dat de profi elen op de juiste plaats staan zodat Photoshop

Nadere informatie

PhotoShop. Opdracht 5.7. Mediacollege Amsterdam. Opdrachten Basiscursus Photoshop CS2. Printerprofiel toepassen

PhotoShop. Opdracht 5.7. Mediacollege Amsterdam. Opdrachten Basiscursus Photoshop CS2. Printerprofiel toepassen Naam: Klas: Plaats ICC-profiel De plaats waar ICC-profielen worden opgeslagen is afhankelijk van het besturingssysteem. Het is belangrijk dat de profielen op de juiste plaats staan zodat Photoshop de profielen

Nadere informatie

Na het programma Photoshop geopend te hebben kan in de menubalk onder de kop Edit het dialoog venster Color settings... geopend worden.

Na het programma Photoshop geopend te hebben kan in de menubalk onder de kop Edit het dialoog venster Color settings... geopend worden. @ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl ) (revisie 1, 17 november 2009) Kleur Management instellingen voor Photoshop. Na het programma Photoshop geopend te hebben kan in de menubalk onder

Nadere informatie

@ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl ) (Revisie 1 dd. 27/4/2007; Revisie2 dd. 19/11/2009). Het maken van een softproof in Photoshop

@ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl ) (Revisie 1 dd. 27/4/2007; Revisie2 dd. 19/11/2009). Het maken van een softproof in Photoshop @ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl ) (Revisie 1 dd. 27/4/2007; Revisie2 dd. 19/11/2009). Het maken van een softproof in Photoshop (In andere programmaʼs waarin softproofing mogelijk is

Nadere informatie

Printen met Profielen - Adobe Acrobat

Printen met Profielen - Adobe Acrobat Printen met Profielen - Adobe Acrobat - Pagina 1 van 15 Printen met Profielen - Adobe Acrobat Het maken en gebruiken van ICC-printerprofielen; geschreven voor Adobe Acrobat versies 6, 7, 8, Mac OS en Windows.

Nadere informatie

PHOTOSHOP CS2 EEN LABO-PROFIEL GEBRUIKEN IN ADOBE PHOTOSHOP CS2

PHOTOSHOP CS2 EEN LABO-PROFIEL GEBRUIKEN IN ADOBE PHOTOSHOP CS2 EEN LABO-PROFIEL GEBRUIKEN IN ADOBE PHOTOSHOP CS2 We gaan van de veronderstelling uit dat je al enige kennis hebt van kleurbeheer en dat je beeldscherm op de juiste wijze gecalibreerd werd Hoewel de schermafbeeldingen

Nadere informatie

VOOR DTP ERS. Nederlandse Versie. Mac OS X 10.6 (ook geschikt voor Windows) KLEURBEHEER IN ADOBE ACROBAT X

VOOR DTP ERS. Nederlandse Versie. Mac OS X 10.6 (ook geschikt voor Windows) KLEURBEHEER IN ADOBE ACROBAT X KLEURBEHEER IN ADOBE ACROBAT X VOOR DTP ERS Nederlandse Versie Mac OS X 10.6 (ook geschikt voor Windows) Laatste aanpassing: 4 oktober 2011, 16:25 - marc-en-ciel 2011 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd

Nadere informatie

VOOR PRINTSHOPS MET ROLAND GROOTFORMAAT PRINTERS

VOOR PRINTSHOPS MET ROLAND GROOTFORMAAT PRINTERS KLEURBEHEER IN ROLAND VERSAWORKS 4 VOOR PRINTSHOPS MET ROLAND GROOTFORMAAT PRINTERS Windows 7 Laatste aanpassing: 26 augustus 2011, 15:22 - marc-en-ciel 2011 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd

Nadere informatie

Printen met Profielen - Adobe Photoshop Elements

Printen met Profielen - Adobe Photoshop Elements Printen met Profielen - Adobe Photoshop Elements - Pagina 1 van 18 Printen met Profielen - Adobe Photoshop Elements Het maken en gebruiken van ICC-printerprofielen; geschreven voor Adobe Photoshop Elements

Nadere informatie

VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS

VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS KLEURBEHEER IN ADOBE PHOTOSHOP CS5 en CS5.1 VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS Nederlandse Versie Mac OS X 10.6 Windows 7 Laatste aanpassing: 16 mei 2011, 15:45 - marc-en-ciel 2011 - alle vermelde merknamen zijn

Nadere informatie

Nederlandse versie MAC OS X (10.5)

Nederlandse versie MAC OS X (10.5) KLEURBEHEER IN ADOBE INDESIGN CS3 Nederlandse versie MAC OS X (10.5) Laatste aanpassing: 28 juli 2008, 16:38 - marc-en-ciel 2008 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd door hun respectievelijke eigenaars

Nadere informatie

VOOR FOTOGRAFEN. Nederlandse versie Windows KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3

VOOR FOTOGRAFEN. Nederlandse versie Windows KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3 KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3 VOOR FOTOGRAFEN Nederlandse versie Windows Laatste aanpassing: 4 januari 2008, 12:25 - marc-en-ciel 2008 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd door hun respectievelijke

Nadere informatie

Printen met Profielen - Adobe Photoshop

Printen met Profielen - Adobe Photoshop Printen met Profielen - Adobe Photoshop - Pagina 1 van 20 Printen met Profielen - Adobe Photoshop Het maken en gebruiken van ICC-printerprofielen; geschreven voor Adobe Photoshop versies 6, 7, 8 (CS),

Nadere informatie

VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS

VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS KLEURBEHEER IN ADOBE PHOTOSHOP CS4 VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS Engelse en Nederlandse versie Mac OS X 10.5 Windows Vista Laatste aanpassing: 15 september 2009, 13:19 - marc-en-ciel 2009 - alle vermelde

Nadere informatie

Kleurbeheer. Of Colormanagement

Kleurbeheer. Of Colormanagement Of Colormanagement Alles begint zoals altijd met Licht Wit licht is eigenlijk een spectrum van alle soorten gekleurd licht Licht valt op een voorwerp en wordt weerkaatst op ons netvlies Ons netvlies bevat

Nadere informatie

COLOURMANAGEMENT BASISINSTRUCTIE

COLOURMANAGEMENT BASISINSTRUCTIE INLEIDING Digitale afbeeldingen gemaakt met een camera zullen doorgaans aangemaakt zijn in de kleurmodus RGB. RGB staat voor Rood, Groen en Blauw. Dit zijn de primaire lichtkleuren waaruit het zichtbare

Nadere informatie

Kleurbeheer; altijd de juiste kleuren

Kleurbeheer; altijd de juiste kleuren Kleurbeheer; altijd de juiste kleuren Wellicht heb je het al eens meegemaakt; hard gewerkt om een opname helemaal perfect te maken. Elke oneffenheid verwijderd, de kleuren exact naar smaak afgesteld en

Nadere informatie

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM VERENIGBAAR MET HET MAC OS X LEOPARD PRINT SYSTEEM?

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM VERENIGBAAR MET HET MAC OS X LEOPARD PRINT SYSTEEM? ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM VERENIGBAAR MET HET MAC OS X LEOPARD PRINT SYSTEEM? (Vrije vertaling van Ian Lyons lesbrief Adobe Photoshop Lightroom and compatibility with the Leopard Print System ) Met de

Nadere informatie

ISO 12647-7. Deel 1 Adobe Photoshop & Adobe Bridge. Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden voor ISO gecertifeceerd kleurbeheer

ISO 12647-7. Deel 1 Adobe Photoshop & Adobe Bridge. Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden voor ISO gecertifeceerd kleurbeheer ISO 12647-7 Deel 1 Adobe Photoshop & Adobe Bridge Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden voor ISO gecertifeceerd kleurbeheer Dit infoblad wordt u aangeboden door: Instellingen voor

Nadere informatie

Uitgebreide aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met InDesign CS2-CS6 CC

Uitgebreide aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met InDesign CS2-CS6 CC Uitgebreide aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met InDesign CS2-CS6 CC augustus 2014 1 4 stappen voor het maken van een drukgerede PDF met InDesign CS2-CS6 CC Inleiding Algemene aanleverinstructies

Nadere informatie

Fast Stone. FastStone Image Viewer

Fast Stone. FastStone Image Viewer Fast Stone FastStone Image Viewer FastStone Image Viewer is een zeer gebruikersvriendelijk en overzichtelijk programma om foto's te bekijken, beheren en snel te bewerken. Een van de beste programma's in

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NIKON SCAN 2.5 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3696113

Uw gebruiksaanwijzing. NIKON SCAN 2.5 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3696113 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004

Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004 Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004 Inhoud Omdat je appels met appels moet vergelijken..................... 3 Uw bestanden aanleveren................................... 4 Papier en profielen.........................................

Nadere informatie

De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken. Workflow Lightroom en Photoshop. Verschil tussen werken in RGB en srgb

De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken. Workflow Lightroom en Photoshop. Verschil tussen werken in RGB en srgb De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken Workflow Lightroom en Photoshop Verschil tussen werken in RGB en srgb Werken in 16 of 8 bits Verschil tussen RAW opslaan als PSD of TIF

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Printers installeren met webprint.tudelft.nl. Printers installeren met webprint.tudelft.nl. Macintosh Leopard OSX 10.5.4. Macintosh OSX 10.5.

Printers installeren met webprint.tudelft.nl. Printers installeren met webprint.tudelft.nl. Macintosh Leopard OSX 10.5.4. Macintosh OSX 10.5. Printers installeren met webprint.tudelft.nl Macintosh Leopard OSX 10.5.4 Macintosh OSX 10.5.4 Printers installeren met webprint.tudelft.nl Bestemd voor: Medewerkers, studenten en gasten Versie: 0.2 Datum:

Nadere informatie

Index. Introductie Kleurmanagement. Kleurruimte. Het Kleurgamma of Gamut. Profielen. You Tube workshops en Links. Conclusie

Index. Introductie Kleurmanagement. Kleurruimte. Het Kleurgamma of Gamut. Profielen. You Tube workshops en Links. Conclusie Index Introductie Kleurmanagement Kleurruimte Het Kleurgamma of Gamut Profielen You Tube workshops en Links Conclusie 1 Introductie Kleurmanagement Elke scanner, camera, CD of computer (invoer) heeft een

Nadere informatie

Instructie. Apogee Portal 7

Instructie. Apogee Portal 7 Instructie Apogee Portal 7 versie 2.0-28 februari 2012 Inhoudsopgave 1 Systeem controle + Inloggen Systeem controle... 3 Uitleg icoontjes... 3 Acrobat voorkeuren aanpassen... 4 2 3 Inloggen... 4 Jobs openen...

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Opname en verwerking - beknopt

Opname en verwerking - beknopt Basis Opname en verwerking - beknopt Uitgangspunt is dat elke foto bij de opname technisch goed belicht zou moeten worden. En wat elke foto nodig heeft is achteraf een aanpassing om de hoogste kwaliteit

Nadere informatie

Google Chrome Windows Vista Windows 7 Windows 8 8.1 Apple imac ibook Adobe Acrobat Reader

Google Chrome Windows Vista Windows 7 Windows 8 8.1 Apple imac ibook Adobe Acrobat Reader Probleem: bij het openen van de apdf ziet u een wit scherm i.p.v. de gegevens m.b.t. uw beheerrekening. Afhankelijk van de webbrowser, Windows versie of merk computer dat u gebruikt, kan dit probleem worden

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft

Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft weblogin.tudelft.nl Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft Citrix ICA Client Weblogin.tudelft.nl in het gebruik Bestemd voor: Medewerkers TU Delft Versie: 0.3 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC

Nadere informatie

www.marc-en-ciel.be kleurbeheer - creative suite - digitale fotografie opleiding - ondersteuning - advies - verkoop

www.marc-en-ciel.be kleurbeheer - creative suite - digitale fotografie opleiding - ondersteuning - advies - verkoop START KLEURBEHEER PROFIELSERVICE WINKEL LABOTESTS LESMATERIAAL AFHALEN KOPPELINGEN ONDERSTEUNING www.marc-en-ciel.be kleurbeheer - creative suite - digitale fotografie opleiding - ondersteuning - advies

Nadere informatie

Introductie Kleurbeheer

Introductie Kleurbeheer Introductie Kleurbeheer Heb ik kleurbeheer nodig? Als uiteindelijke resultaat niet belangrijk is: Nee Als je genoeg tijd en geld hebt voor meerdere afdrukken: Nee Als het je niet uitmaakt hoe een ander

Nadere informatie

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT Alle systemen Voor het eerst aan het werk met Windows en Office 2010 Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT De eerste keer werken met Windows en Office 2010 Voordat u

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Voor Windows Vista 1 Voordat u begint met de installatie: 1 Controleer eerst welk type bonprinter u heeft. Het type bonprinter vindt u achter

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Zoeken in de cd rom Oefenboek voor groepen 5 1. Zoekopdracht 5 2. Geavanceerde

Nadere informatie

CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign

CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign EEN DOCUMENT DRUKKLAAR MAKEN A. Waar moet ik absoluut op letten? B. Hoe doe ik dit? 3. Een preflight pakket maken in Indesign 4. Drukklare PDF maken

Nadere informatie

ISO 12647-7. Deel 2 Adobe Indesign. Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden om een drukgerede PDF vanuit Adobe Indesign te maken

ISO 12647-7. Deel 2 Adobe Indesign. Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden om een drukgerede PDF vanuit Adobe Indesign te maken ISO 1647-7 Deel Adobe Indesign Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden om een drukgerede PDF vanuit Adobe Indesign te maken Dit infoblad wordt u aangeboden door: Instellingen voor

Nadere informatie

Verkleinen- en uploaden van beelden

Verkleinen- en uploaden van beelden Verkleinen- en uploaden van beelden Deze handleiding is opgebouwd rond eenvoudig te gebruiken programma s die verkrijgbaar zijn in het Nederlands en te installeren zijn onder Windows XP, Vista en Windows

Nadere informatie

Beste LUMIX G gebruiker,

Beste LUMIX G gebruiker, Beste LUMIX G gebruiker, Vooreerst hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw LUMIX G systeemcamera! We hopen dat u veel plezier beleeft aan uw nieuwe camera en zijn ervan overtuigd dat u fantastische

Nadere informatie

Masterclass Colormanagement Transparantie. Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver. Adobe Certified Instructor - Print Specialist

Masterclass Colormanagement Transparantie. Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver. Adobe Certified Instructor - Print Specialist Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver Adobe Certified Instructor - Print Specialist Directeur The b.v. Eindhoven www.result.builders.nl 1 Certified Training Centre AURAIA DM-screening 2 Waarom

Nadere informatie

Instellen Internet Explorer t.b.v. Z-Online

Instellen Internet Explorer t.b.v. Z-Online Instellen Internet Explorer t.b.v. Z-Online Voor een correcte werking van Z-Online in de browser Internet Explorer dienen er een aantal instellingen gedaan te worden. Aangezien Z-Online ondersteund wordt

Nadere informatie

Delen van een Arrangement

Delen van een Arrangement Delen van een Arrangement Optie 1: Mail met bijlage. De makkelijkste methode is uiteraard het document te downloaden en vervolgens in zijn geheel als bijlage door te sturen naar andere koorleden. Afhankelijk

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Leesmij voor het gebruik van gekalibreerde PANTONE kleuren met de Windows PostScript driver voor de HL-3450CN

Leesmij voor het gebruik van gekalibreerde PANTONE kleuren met de Windows PostScript driver voor de HL-3450CN Leesmij voor het gebruik van gekalibreerde PANTONE kleuren met de Windows PostScript driver voor de HL-3450CN In dit Leesmij-bestand wordt uitgelegd hoe PANTONE kleuren worden gebruikt met de Brother kleurenlaserprinter

Nadere informatie

In deze beschrijving vind je informatie om Firefox zo optimaal mogelijk te gebruiken:

In deze beschrijving vind je informatie om Firefox zo optimaal mogelijk te gebruiken: Firefox Instellingen t.b.v. gebruik OSIRIS 6 Vanuit de leverancier van OSIRIS is aangegeven dat de meest optimale browser voor OSIRIS 6 Firefox is. De prestaties in Firefox zijn beter, stabieler en sneller

Nadere informatie

File > Catalog Settings

File > Catalog Settings Update voor Lightroom 1.1 1 Deze update voor versie 1.1 hoort bij het boek Adobe Photoshop Lightroom Johan Elzenga 978 90 430 1474 8 Adobe Photoshop Lightroom 1.1 Na het verschijnen van het boek Adobe

Nadere informatie

11. Kleurgetrouwheid - Kalibratie - ColorMunki

11. Kleurgetrouwheid - Kalibratie - ColorMunki 11. Kleurgetrouwheid - Kalibratie - ColorMunki Voor de beoordeling en presentatie van een vormgeving op de monitor en bij de output op printers of hun presentatie voor de klant, speelt de zogenaamde Kleurgetrouwheid

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Handleiding voor het printen op de 4800 printers. (@ Eduard Sjoukes).

Handleiding voor het printen op de 4800 printers. (@ Eduard Sjoukes). Handleiding voor het printen op de 4800 printers. (@ Eduard Sjoukes). Deze handleiding gaat over het gebruik van de printers bij de werkplaats fotografie van de KABK. Er zijn momenteel 2 Epson 4800 inkjetprinters,

Nadere informatie

Installatie van de software voor de Spyder 3 Elite 3.0

Installatie van de software voor de Spyder 3 Elite 3.0 Installatie van de software voor de Spyder 3 Elite 3.0 Om de software van de Spyder te kunnen installeren zijn er onderstaande minimum systeemvereisten van uw hardware vereist: ) Windows 2000, XP 32/64,

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker Handleiding Digitale Salarisstrook voor de medewerker Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN VOORBEREIDING... 3 2 INLOGGEN IN HET MEDEWERKERDOSSIER... 4 3 INHOUD MIJN DOSSIER... 6 4 TABBLAD RESULTATEN...

Nadere informatie

1.2.3. - de juiste kleur

1.2.3. - de juiste kleur 1.2.3. - de juiste kleur (Windows en Mac OS X) Studio-opnames snel en goed corrigeren marc-en-ciel.be - versie 1.1 - april 2006 DISCLAIMER Hoewel de grootste zorg besteed werd aan het uittesten en opmaken

Nadere informatie

Gids bij de Leopard-printerdriver voor Mac OS X NPD3710-00

Gids bij de Leopard-printerdriver voor Mac OS X NPD3710-00 Gids bij de Leopard-printerdriver voor Mac OS X NPD3710-00 Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NUUO Software

Gebruikershandleiding NUUO Software Gebruikershandleiding NUUO Software Handleiding voor het gebruik van de software wat geleverd wordt bij uw NUUO netwerkrecorder In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat uw installateur het programma

Nadere informatie

De breedte van het bestand voor het omslag wordt 343 mm en de hoogte is 246 mm. De rug van het boek is 11 mm.

De breedte van het bestand voor het omslag wordt 343 mm en de hoogte is 246 mm. De rug van het boek is 11 mm. Omslag opmaken in Word Open een nieuw bestand en ga naar Paginaindeling / Pagina instelling / Tab Marges. En geef de onderstaande waarden in: Boven: Onder: Binnenkant: Buitenkant: Rugmarge: Afdrukbestand:

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden

Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden Alle ZoomText instellingen kunnen opgeslagen en weer hersteld worden met gebruik van de configuratie bestanden. Configuratie bestanden controleren alle ZoomText functies;

Nadere informatie

illustrator Alleen een hands- on.. LESBRIEVEN

illustrator Alleen een hands- on.. LESBRIEVEN illustrator LESBRIEVEN HANDS- ON: OPDRACHTEN: SITE MET ALLE OEFENINGEN VOORKENNIS: PLAATSEN WEBINHOUD GEBRUIK FLASH Adobe illustrator Hét pakket uit de Adobe- suite om vector- a?eeldingen mee te bewerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Handleiding. Lokaal Outlook gebruiken

Handleiding. Lokaal Outlook gebruiken Handleiding versie: 22 maart 2013 Lokaal Outlook gebruiken (Cloud gebruikers) Toegang tot uw mail via Outlook op uw Windows computer Dit document biedt u een handleiding voor de meest voor de hand liggende

Nadere informatie

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in windows XP Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in Windows 7 of Vista Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma

Nadere informatie

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar.

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar. Start de Management Drives Viewer. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de button om in te loggen. Na inloggen opent het hoofdmenu automatisch. Menu Door op de menuknop te klikken kunt u

Nadere informatie

Bewerk uw eigen Digibordbij boek

Bewerk uw eigen Digibordbij boek Bewerk uw eigen Digibordbij boek Naast de presentatie van schoolboeken in het Digibordbij systeem is het voor leraren ook mogelijk aanpassingen te maken in de digitale boeken. De leraar kan via een aparte

Nadere informatie

Installeren Adobe Flash Player

Installeren Adobe Flash Player Om uw afzetkeuze en celindeling online in te vullen, moet het programma Flash geïnstalleerd zijn op uw computer. Mocht dit nog niet op uw computer staan, dan krijgt u automatisch een foutmelding zodra

Nadere informatie

Fotograferen in RAW.

Fotograferen in RAW. Een digitale camera is een complex instrument. De beeldsensor is het hart van de camera. De sensor moet de voor het menselijk oog zichtbare licht ontleden in de drie primaire kleuren Rood, Groen en Blauw.

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Etiketten maken en printen (word 2010).

Etiketten maken en printen (word 2010). Etiketten maken en printen (word 2010). Klik op het tabblad Verzendlijsten. (Zie pijl). Het onderstaande venster komt nu: Klikt u nu op Afdruk samenvoegen starten Er komt weer een venster: Zie hier naast.

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 8. Afbeeldingsgrootte en canvasgrootte PP-03-08-01. Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 8. Afbeeldingsgrootte en canvasgrootte PP-03-08-01. Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond. OPDRACHTKAART PP-03-08-01 Afbeeldingsgrootte en canvasgrootte Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond. Intro: Na het gebruik van de gereedschappen uit de vorige opdrachten, ga je de afmetingen

Nadere informatie

tentoinfinity Apps 1.0 INLEIDING

tentoinfinity Apps 1.0 INLEIDING tentoinfinity Apps Una Help-inhoud Auteursrecht 2013-2015 door tentoinfinity Apps. Alle rechten voorbehouden. De inhoud is voor het laatst bijgewerkt op Augustus 6, 2015. Extra ondersteuningsbronnen beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab

Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab 1 Aanvullend bestand Meer doen met uw Samsung Galaxy Tab In dit aanvullende PDF-bestand staat een overzicht van wijzigingen van het boek in combinatie met een Samsung Galaxy tablet met Android 5 1 Foto

Nadere informatie

Handleiding Artsenviewer Radiologie

Handleiding Artsenviewer Radiologie Handleiding Artsenviewer Radiologie Het Heilig Hart Ziekebhuis Leuven biedt u de mogelijkheid om via een webbased applicatie onderzoeken, uitgevoerd op de afdeling Radiologie, te raadplegen. Wij hopen

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Extra informatie Picasa

Extra informatie Picasa Extra informatie Picasa Stel de weergave in op: boomstructuur: We zien nu dezelfde structuur als in de map Mijn Afbeeldingen. De hoofdmappen staan er. Zijn er geen submappen, dan wordt de inhoud weergegeven.

Nadere informatie

Tomra 820 InTouch. Promotie film maken Donatie ontvanger aanmaken

Tomra 820 InTouch. Promotie film maken Donatie ontvanger aanmaken Tomra 820 InTouch Promotie film maken Donatie ontvanger aanmaken Tomra Systems Apeldoorn 09.05.2012 2 Tomra 820 InTouch Promotie film maken Donatie ontvanger aanmaken Er is gebruik gemaakt van freeware

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

Handleiding EasyCap Video adapter:

Handleiding EasyCap Video adapter: Handleiding EasyCap Video adapter: Gefeliciteerd met uw aankoop! U kunt nu al uw oude video banden digitaal opslaan en bewerken. De EasyCAP Video adapter kan hoge kwaliteit video beelden en audio geluid

Nadere informatie

Configuratie Handleidng. Twinkle Softphone

Configuratie Handleidng. Twinkle Softphone Configuratie Handleidng Twinkle Softphone Barbara Strozzilaan 201 Postbus 9314 Rotterdamseweg 183c gntel B.V. 1083 HN Amsterdam 1006 AH Amsterdam 2629 HD Delft KvK 02084234 T + 31 (0)20 24 000 00 www.gntel.nl

Nadere informatie

ScanSnap 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager. 1.1 Installatie van de meegeleverde software

ScanSnap 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager. 1.1 Installatie van de meegeleverde software ScanSnap 1 ScanSnap: installatie en instellingen Het inscannen van een document kan vergeleken worden met het maken van een foto van een document. Een document dat ingescand wordt zonder dat er tekstherkenning

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Tips: Stap 1: Op de handleiding van parallels staat een url die je in een webbrowser ingeeft om naar de website te surfen.

Tips: Stap 1: Op de handleiding van parallels staat een url die je in een webbrowser ingeeft om naar de website te surfen. Tips: - Zorg voor een dvd lezer om de Windows dvd te lezen. Hebt u er geen? In de computerzaak kan je deze kopen rond de 28 euro excl. BTW. Ook voor andere software kan zo een externe dvd lezer nuttig

Nadere informatie

DRUKPORTAL HANDLEIDING VERSIE 3 - SEP.2014

DRUKPORTAL HANDLEIDING VERSIE 3 - SEP.2014 INHOUD 1 E-mail: Account is aangemaakt 4 2 Uw gebruikersnaam eventueel aanpassen 5 3 Controleer je systeem 7 3.1 Klik in het inlogscherm op de link Controleer mijn systeem 7 3.2 Resultaat systeem check

Nadere informatie

Beveiliging en controle van PaPyRuSdocumenten

Beveiliging en controle van PaPyRuSdocumenten Beveiliging en controle van PaPyRuSdocumenten De pdf-documenten die via BelfiusWeb PaPyRuS ter beschikking worden gesteld en die aangemaakt zijn vanaf 10 juni 2013, zullen op elektronische wijze gecertifieerd

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Naslagkaart Wordt gekopieerd Kopieën maken Snel kopiëren 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op. 4 Als u het document op de glasplaat hebt gelegd, raakt u Finish the Job (Taak voltooien) aan

Nadere informatie

HANDLEIDING ENTERPRISE DRIVE. Laatst bijgewerkt: January 18, 2016

HANDLEIDING ENTERPRISE DRIVE. Laatst bijgewerkt: January 18, 2016 HANDLEIDING ENTERPRISE DRIVE Laatst bijgewerkt: January 18, 2016 Inhoudsopgave 1 Enterprise Drive installeren...3 2 Enterprise Drive voor de eerste maal opstarten...3 3 Deelnemen aan Spaces (Een uitnodiging

Nadere informatie

i nfo Printen documenten - zwartwit en kleur WINDOWS Veel gestelde vragen

i nfo Printen documenten - zwartwit en kleur WINDOWS Veel gestelde vragen i nfo Inleiding Voor het printen van documenten in kleur of zwartwit bent u bij Lifoka aan het juiste adres. Snel, betrouwbaar en dat in grote of kleine oplagen. Niet alleen het printen, maar ook het afwerken

Nadere informatie