de instelling om helderheid te verschaffen.*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de instelling om helderheid te verschaffen.*"

Transcriptie

1 de instelling om helderheid te verschaffen.* Regels maken ondernemingen niet per definitie transparanter. Ondernemers zullen ook hun goede wil moeten tonen. Niet alleen door juist en volledig te zijn maar ook door daadwerkelijk inzicht te bieden en helder en concreet te communiceren. PricewaterhouseCoopers speelt in dit opzicht een stimulerende en begeleidende rol. *connectedthinking TM

2 Verslag Raad van Bestuur jaarverslag 2004/

3 Transparantie PricewaterhouseCoopers onderschrijft het belang van transparantie in verslaggeving. Cliënten worden actief aangespoord om in hun jaarverslag en jaarrekening een getrouw beeld neer te zetten van hun eigen organisatie. Daarmee wordt voldaan aan de toenemende vraag naar transparantie van de direct belanghebbenden. Maar minstens zo belangrijk is het herstel van het algemene vertrouwen van stakeholders in de financiële markten. Door transparant te zijn geven ondernemingen aan dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. Bovendien laten ondernemers ermee zien dat ze in control zijn en niets te verbergen hebben. In die zin zou transparantie zelfs kunnen worden beschouwd als een vorm van risicomanagement. Steeds meer informatie De mate van transparantie wordt allereerst bepaald door de regelgeving die van toepassing is op de specifieke onderneming. Aan welke eisen en verplichtingen moet de informatieverstrekking voldoen? In algemene zin wordt er steeds meer informatie vereist, is de regelgeving veel concreter geworden en wijkt deze per sector af. De richtlijnen voor jaarrekeningen worden daarmee steeds dikkere boekwerken. De recente schandalen hebben deze ontwikkeling nog eens in een stroomversnelling gebracht. Meer en meer is de maatschappij ervan doordrongen dat de betrouwbaarheid van jaarrekeningen een publiek belang is waarvoor behalve de onderneming ook de accountant verantwoordelijk is. Transparantie richt zich niet langer uitsluitend op de financiële informatie. Ook de strategie en de risico s van de onderneming behoeven toelichting. De kwaliteit van de besturing, maar ook de beheersing van de risico s worden zichtbaar in een zogenaamd in control statement. Complimenten Bij PwC staat voorop dat ondernemingen zich in de jaarrekening aan de bestaande regels moeten houden. De interpretatie van de regels wordt beoordeeld door de specialisten van het Technical Office, die hiermee ook de consistentie van de dienstverlening verzekeren. Maar compliance op zich creëert nog geen transparantie. Om een helder inzicht te bieden is ook een goede wil vereist. Meer dan om de hoeveelheid informatie gaat het natuurlijk om het getrouwe beeld dat wordt neergezet. Zo kan het een goed idee zijn om een korte maar krachtige boodschap te formuleren die op de kern van de zaak ingaat. Daarnaast stimuleert PwC ondernemingen om alle informatie te publiceren die daadwerkelijk nuttig en relevant 36 PricewaterhouseCoopers De betrouwbaarheid van jaarrekeningen is een publiek belang...

4 Verslag Raad van Bestuur is voor de belanghebbenden, zelfs als de regelgeving dat niet verlangt. Hierdoor wordt PwC door de markt soms als veeleisend of streng beoordeeld, kwalificaties die in deze tijd als complimenten mogen worden opgevat. Steeds meer bedrijven willen de lat immers zo hoog mogelijk leggen en zich nadrukkelijk verbeteren. PwC kan ze daarbij begeleiden, assisteren en ze soms daarin opvoeden. Vooral door de kennis en best practices die vanuit het enorme internationale netwerk voorhanden zijn. Grenzen aan transparantie Aan de mate van transparantie die een onderneming kan betrachten, zijn ook duidelijke grenzen verbonden. Allereerst beslist de onderneming zelf welke informatie in het jaarverslag of in de jaarrekening wordt gepubliceerd en op welke wijze dit gebeurt. PwC controleert slechts of die informatie betrouwbaar is, verenigbaar met elkaar is en voldoet aan de wet- en regelgeving. Bovendien: hoe genegen een onderneming ook is om transparant te zijn, bestuurders zullen altijd tegen zaken aanlopen die ze niet naar buiten willen brengen, bijvoorbeeld vanuit concurrentieoverwegingen. Aandeelhouders maar ook andere stakeholders zijn er vaak helemaal niet mee gediend als ondernemingen al hun bedrijfsgeheimen op tafel moeten leggen. Daarnaast zullen regelgevers ook een duidelijk onderscheid moeten maken tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Ook voor die laatste groep is transparantie belangrijk, maar dit belang mag zeker niet worden overdreven. Wat voor beursgenoteerde ondernemingen van toepassing is, hoeft niet per se voor Private Companies te gelden. Invloed uitoefenen Om de regelgeving werkbaar te houden voor ondernemingen, controleerbaar voor accountants en daadwerkelijk nuttig voor het algemeen belang, vindt PwC het belangrijk om er voor en namens cliënten invloed op uit te oefenen. En dat gaat als het even kan heel ver. Zo is PwC vertegenwoordigd in de commissie van de International Accounting Standards Board (IASB) die de totstandkoming van een van IFRS afgeleide wereldstandaard voor private ondernemingen voorbereidt. Ook is PwC als lid van de Raad van Jaarverslaggeving betrokken bij de totstandkoming van wijzigingen in artikel 9 boek 2 BW waarin de eisen waaraan jaarrekeningen moeten voldoen worden vastgelegd. Verder participeert PwC in de commissie-frijns die de werking van de Code Tabaksblat zal monitoren, en in de commissie-wijffels die de Corporate Governance Code van charitatieve instellingen formuleert. Regelgevers zullen een duidelijk onderscheid moeten maken tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen... jaarverslag 2004/

5 Grenzen opzoeken Uitgangspunt van PwC is dat regels niet hun doel voorbij moeten schieten en dat de kosten niet boven de baten mogen uitstijgen. In de Verenigde Staten begint het er bijvoorbeeld op te lijken dat de regelgeving wellicht is doorgeschoten op bepaalde onderdelen van de Sarbanes-Oxley act. Zo wordt steeds duidelijker dat sectie 404, die bestuurders verplicht om aan te geven of ze daadwerkelijk in control zijn, erg veel administratieve en financiële lasten met zich meebrengt, onder meer door de plicht om alles te documenteren. Desondanks dreigen de boekhoudregels met de komst van IFRS ook in Europa strikter te worden. Daarmee dreigt de Europese traditie om regels op principes te baseren, te worden losgelaten. Een ontwikkeling die door PwC bijzonder wordt betreurd. Want strikte regelgeving en -handhaving zullen niet per definitie leiden tot meer transparantie. Integendeel zelfs. Bedrijven kunnen dan nog altijd de grenzen opzoeken zonder dat ze zich moreel verplicht voelen om een getrouw beeld te geven. PwC hoopt van harte dat de AFM en de toekomstige Europese toezichthouder dit inzicht zullen delen. Toekomstverwachting Of er in de toekomst nog meer transparantie zal worden vereist en zal worden gegeven, moet nog blijken. De aandacht voor transparantie zal de komende jaren in ieder geval niet afnemen. Technologische ontwikkelingen kunnen voor nieuwe impulsen zorgen. Denk aan realtime-informatieverstrekking van de resultaten via XBRL. Naar verwachting zal er van bedrijven ook steeds meer informatie over de risico's en het risicomanagement worden gevraagd. Tot slot zal de vraag naar toekomstgerichte informatie waarschijnlijk blijven toenemen. Door alle daaraan verbonden variabelen blijft die echter lastig te geven, laat staan te controleren. PwC zal met name een mening kunnen geven over de kwaliteit van het proces waarin die toekomstinformatie totstandkomt. Strikte regelgeving leidt niet per definitie tot meer transparantie PricewaterhouseCoopers

6 Verslag Raad van Bestuur Jaap van Manen (partner Assurance, Amsterdam) is corporate governance leader van PwC Europa en deeltijd hoogleraar Accountantscontrole aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens heeft hij zitting in de commissie-frijns die de werking van de Code Tabaksblat moet monitoren. Investeerders willen steeds meer duidelijkheid over de strategie en de risico s van een onderneming. Maar ook over de wijze waarop een onderneming wordt bestuurd. We zien hier een steeds belangrijkere rol weggelegd voor de Raad van Commissarissen als geweten van de onderneming. Een goede RvC kan het ondernemingsbestuur op geconstateerde zwakheden aanspreken en zo opkomen voor de belanghebbenden. Alleen worstelen vrij veel commissarissen nog met hun rol, merken wij. Daarom geven wij workshops speciaal gericht op commissarissen. We zijn daarnaast van mening dat er meer duidelijkheid over hun rol moet komen. Die zou in universele principes moeten worden vastgelegd. In januari 2005 heeft PricewaterhouseCoopers onder grote belangstelling een due-diligence test genaamd De Test voor de acceptatie of voortzetting van commissariaten gelanceerd. Deze test is op niet-commerciële basis ontwikkeld en voor (aanstaande) commissarissen gratis verkrijgbaar op cd-rom. Wij vinden het vanuit maatschappelijk oogpunt van groot belang dat commissarissen zich bewust zijn van de risico's die ze lopen. Daardoor kunnen ze een betere commissaris worden. jaarverslag 2004/

7 de moed om risico s te nemen en te elimineren.* Scherpere regelgeving, meer toezicht en internationalisering maken onze wereld steeds gecompliceerder. Eén kleine misstap kan desastreus zijn voor de reputatie van een onderneming, dus ook voor PricewaterhouseCoopers. Daarom is het voor ondernemingen essentieel om de organisatie constant kritisch tegen het licht te houden, alert te reageren op nieuwe ontwikkelingen en energie te steken in kwaliteitsverbetering op alle fronten. Maar een keurslijf mag het natuurlijk nooit worden. Want ondernemers moeten wel kunnen blijven ondernemen. *connectedthinking TM

8 Verslag Raad van Bestuur jaarverslag 2004/

9 Kwaliteit De afgelopen vijf jaren is er in en rond grote accountants- en adviesorganisaties meer veranderd dan in de voorafgaande pakweg vijftig jaar bij elkaar. Boekhoudschandalen hebben de omgeving flink wakker geschud. Met nieuwe, scherpere en meer gedetailleerde regelgeving proberen beleidsmakers het geschonden vertrouwen in de financiële markten te herstellen. Bovendien worden accountantsen adviesorganisaties meer en meer op de vingers gekeken door toezichthouders en breidt de juridisering zich vanuit de Verenigde Staten allengs richting Europa uit. Tel daarbij op dat cliënten van PricewaterhouseCoopers steeds gecompliceerder worden en vaker internationaal opereren. Dat alles kan een individuele professional allang niet meer in zijn eentje overzien. Vandaar de noodzaak van specialisatie in specifieke marktsegmenten, sectoren of diensten. Reputatie Door deze ontwikkelingen benadrukt PwC binnen de organisatie meer dan ooit het belang van teamwork, bijvoorbeeld door mensen met verschillende achtergronden specifieke issues te laten beoordelen. Bij PwC geldt ook: de grootste fout is een fout die iemand alleen maakt. Daarop wordt binnenskamers voortdurend gehamerd. Aan de top van een markt waarin alles om reputatie draait, is simpelweg geen plaats voor lichtvaardigheid. Bij PwC werken wereldwijd ruim mensen die samen meer dan 20 miljard US dollar omzet genereren. Er staat gewoon te veel op het spel. Consistentie Om eventuele onvolkomenheden snel aan het licht te brengen, richt het risico- en kwaliteitsbeleid van PwC zich al jaren intensief op het inbouwen van checks and balances. In het achterliggende boekjaar zijn de processen en procedures hiertoe weer verder aangescherpt. Te denken valt aan twee verschillende partners op belangrijke opdrachten, partnerroulatie, een jaarlijkse portefeuillebeoordeling maar ook aan interne controles op het gebied van kwaliteit, compliance en onafhankelijkheid; controles die nu alle op partnerniveau plaatsvinden. Daarnaast hebben de audit-teams de verplichting gekregen tot interne consultatie bij specialisten binnen de (internationale) organisatie. Dat betekent dat voor controle van de fiscale positie altijd een expert van Tax wordt ingeschakeld, voor pensioenen iemand van Human Resource Services, voor de controle van gecompliceerde IT-systemen een professional van System & Process Assurance en voor een impairment review een valuation - professional van Advisory. PwC is ervan overtuigd dat deze vorm van interne samenwerking uiteindelijk tot het beste resultaat leidt. 42 PricewaterhouseCoopers

10 Verslag Raad van Bestuur Ook consistentie richting cliënten bij de interpretatie van regels is van belang. Bij Assurance wordt dit verzekerd door het Technical Office, dat inmiddels fors is uitgebreid. Hetzelfde geldt bij Tax & Human Resource Services voor de Opinie Commissie, die met dwingende uitspraken voor een zorgvuldige en consistente interpretatie van belastingissues zorgt. Bij de nieuwe Line of Service Advisory zijn alle procedures en processen vastgelegd in een duidelijk en dwingend kwaliteitshandboek, dat voor een consistente werkwijze zorgt en de weg opent naar een ISO-certificaat. Ook hier geldt het vier ogen -principe voor alle uitgebrachte adviezen en rapportages. Kieskeuriger Kwalitatieve dienstverlening begint bij een zorgvuldig cliëntacceptatie en continuïteitsbeleid. De bestaande procedures worden continu bewaakt. Hoe hoger het risicoprofiel van een (potentiële) cliënt, hoe scherper ernaar wordt gekeken. Cliënten verwachten niet anders van PwC. Deze kieskeurigheid zou er de komende jaren zelfs toe kunnen leiden dat er bijvoorbeeld meer wordt gedaan bij minder cliënten. Om te zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening in overeenstemming blijft met de reputatie van PwC zijn grote investeringen nodig. Bijvoorbeeld in onafhankelijkheids- en complianceprocedures, audit-methodieken en trainingen. Maar ook in de aandacht per individuele cliënt. Stimulerende rol Waar ondernemingen met steeds meer ingewikkelde en specifieke regelgeving te maken krijgen, neemt PwC de verantwoordelijkheid om cliënten daarin wegwijs te maken. In die zin is het een stimulerende rol. Hoe belangrijk ook, compliance is niet de enige kwaliteitsbepalende indicator. Cliënten en stakeholders beoordelen het kwaliteitsniveau van PwC aan de hand van een groot aantal elementen. Dat varieert van de kwaliteit van onze partners en medewerkers, hun sociale vaardigheden en de commerciële en operationele processen tot de toewijding, de kennisdeling in het internationale netwerk en de samenwerking tussen de Lines of Service. De kwaliteit wordt systematisch gepeild bij cliënten en medewerkers, om gericht te kunnen investeren in verbeteringen. Aan de top van de markt, waar alles om reputatie draait, is geen plaats voor lichtvaardigheid... jaarverslag 2004/

11 Bij dit beleid is essentieel dat PwC van toegevoegde waarde is voor de cliënt. Het gaat om de mate van inleving in uiteenlopende businesssituaties, de manier van verdieping in specifieke problemen en het vermogen om daarvoor ook oplossingen aan te dragen binnen de kaders van de regelgeving. Door de angst voor nieuwe regels en toezicht bleef deze natuurlijke adviesfunctie van accountantsen adviesorganisaties de laatste jaren nogal onderbelicht. Maar PwC kan bij cliënten nog altijd aanvullende (belasting)adviesdiensten verrichten in combinatie met de audit zonder dat de onafhankelijkheidsregels worden overtreden. Het belang hiervan wordt door alle betrokken partijen erkend, met inbegrip van de aandeelhouders van cliënten. PwC zou het dan ook onverstandig vinden als regelgevers verder aan deze vrijheid zouden tornen. Bovendien zijn cliënten en hun Raden van Commissarissen zelf heel goed in staat om te beslissen wat zij wel en niet door de accountant laten doen. op, zowel binnen de sector als bij cliënten. Hierdoor is de algehele vraag naar goede professionals sterk gestegen. Mede vanwege West-Europese demografische ontwikkelingen dreigt de komende jaren zelfs een structureel tekort te ontstaan, vooral wat betreft accountants. PwC ziet daarin een goede reden om het vak zo aantrekkelijk mogelijk te houden en eventuele instroombelemmeringen weg te nemen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de aansprakelijkheid van accountants die nu in vrijwel ieder land anders is geregeld en in sommige landen zelfs onbeperkt is. Vanuit de internationale organisatie van PwC wordt druk uitgeoefend om op dit vlak tot mondiale afspraken te komen en we zijn dan ook blij met het door de EU genomen initiatief om hier een studie naar te laten verrichten. Uiteraard kan aansprakelijkheid niet uit de weg worden gegaan, maar een zekere limitering dient in ieder geval een algemeen belang. Kwaliteit medewerkers Voldoen aan de verwachtingen van alle belanghebbenden. Dat is het streven van het intensieve kwaliteitsbeleid van PwC. Meer dan ooit draait het om ervaring en expertise van goede professionals. En daarin wordt dan ook royaal geïnvesteerd via training, opleiding, werving en selectie, en global deployment. De International Financial Reporting Standards (IFRS), en de in de Verenigde Staten geldende Sarbanes-Oxley act leveren alom extra werk 44 PricewaterhouseCoopers

12 Verslag Raad van Bestuur Een keurslijf heeft een verstikkende invloed op het ondernemerschap... Lisa Tuip (senior manager bij Tax & HRS, Amsterdam): Natuurlijk, de strengere regelgeving waar beursgenoteerde bedrijven nu mee te maken hebben, levert ze veel lasten op. Maar de lusten worden wel eens vergeten. Als ik hoofd belastingen zou zijn in een bedrijf, zou ik de invoering van de Code Tabaksblat dan wel Sarbanes-Oxley positief aanwenden; het geeft je zo n inzicht en controle! De kwaliteit van de organisatie neemt absoluut toe. Het leuke is dat wij die methodes nu ook toepassen bij niet-beursgenoteerde bedrijven zoals gemeenten. We volgen de regels dan niet exact naar de letter van de Amerikaanse wet dat hoeft ook niet maar nemen de hoofdpunten over, zoals de uitgebreide procesbeschrijvingen. En dat levert erg enthousiaste reacties op. Zo ook bij de gemeente Amsterdam, waar ik met collega s Wanda Otto en Milet Rompelman de Sarbanes-Oxley methodologie toepas om de BTW-positie in kaart te brengen. Met een door ons ontwikkelde doe-het-zelf-toolkit kan ieder stadsdeel nu zelf aan de slag met de BTW-positie. Het levert de gemeente veel meer grip op, ze weten welke stappen ze wanneer moeten zetten, en hoe de controles te plegen. Kortom, een creatieve en innovatieve toepassing die goed past in de PwC-aanpak en Connected Thinking. jaarverslag 2004/

13 het respect voor de wereld om ons heen.* Een actieve bijdrage leveren aan het creëren van een duurzame samenleving. Dat is wat PricewaterhouseCoopers doet op het gebied van Corporate Social Responsibility. Maar het blijft niet alleen bij maatschappelijke betrokkenheid. Het is een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om ook binnen de organisatie stil te staan bij mensen en milieu. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen. *connectedthinking TM

14 Verslag Raad van Bestuur jaarverslag 2004/

15 Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility (CSR) wordt inmiddels breed gedragen in het Nederlandse bedrijfsleven. Wat dat betreft is de aandacht die PwC eraan schenkt niet uniek. In adviestrajecten naar cliënten wordt er nadrukkelijk op gewezen dat CSR moet passen bij de aard van de organisatie in kwestie. Het gaat bij de invoering van een CSR-beleid dus vooral om het zoeken naar authenticiteit. Bij PwC vertaalt zich dat in de inzet van expertise en competenties voor maatschappelijke doeleinden. En natuurlijk wordt er ook met een kritische blik gekeken naar de eigen bedrijfsvoering. Code of Conduct In de visie van PwC speelt CSR op verschillende niveaus: compliance, maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid. Met andere woorden, voldoen aan de regels van zorgvuldigheid en fatsoen, zorgdragen voor het duurzame karakter van de eigen onderneming en bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Uiteraard is compliance in een gereguleerde omgeving zoals die van PwC zeer belangrijk, maar dat gaat verder dan het naleven van extern opgelegde gedragsregels. PwC hanteert wereldwijd een Code of Conduct met eigen waarden en normen. In 2004 is er een Klacht- en Meldingsregeling geïntroduceerd die helpt bij het levend houden van deze code. Een mijlpaal was de introductie van een klimaatneutrale autoregeling. Namens de organisatie worden jaarlijks ongeveer 56 miljoen kilometers gereden. De CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat, wordt door deze autoregeling beperkt en gecompenseerd. De leaseregelingen zijn zo aangepast dat medewerkers enerzijds worden gestimuleerd een zuinigere auto te kiezen en daar anderzijds vervolgens zuiniger mee te rijden. Een medewerker die een relatief zuinige auto kiest, krijgt maandelijks een hoger leasebedrag. Dat kan omdat PwC de brandstofbesparing die deze auto oplevert, verdisconteert ten gunste van de medewerker. Daarnaast wordt gekeken naar het werkelijke rijgedrag. Medewerkers die zuiniger rijden dan de norm die voor hun eigen auto is vastgesteld, ontvangen een bonus. Die bonus wordt betaald door de slurpers die relatief onzuinig hebben gereden. Ondanks deze maatregelen is PwC ook in de toekomst verantwoordelijk voor veel CO2-uitstoot. Een relatief grote hoeveelheid zakelijke kilometers per medewerker is immers kenmerkend voor een organisatie zoals PwC. Ter compensatie van die vervuiling is besloten het aanplanten van bossen te ondersteunen door jaarlijks zoveel CO2-certificaten aan te kopen opdat de CO2-uitstoot van de auto s volledig wordt geneutraliseerd. Transparantie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is waar PwC voor gaat PricewaterhouseCoopers

16 Verslag Raad van Bestuur Mijn Project Esdégé-Reigersdaal Coen Appelman (senior manager Tax, Alkmaar): Esdégé-Reigersdaal is een grote zorginstelling in de kop van Noord-Holland, actief op het gebied van de gehandicaptenzorg. Sinds een half jaar is het een Mijn Project geworden. Het is mooi iets te kunnen betekenen voor deze groep mensen. Een flink deel van de cliënten van Esdégé-Reigersdaal maakt namelijk geen gebruik van de fiscale mogelijkheden. Ze vullen bijvoorbeeld geen aangiften inkomstenbelasting in, en laten zo vaak enkele honderden euro s per jaar liggen. En dat is heel fors, gegeven de budgetten van deze mensen! In het kader van ons project gaan wij thuis bij ze langs, met laptop et cetera, en berekenen direct wat de fiscale mogelijkheden zijn. Verder geven we in deze gesprekken soms specifiek advies, bijvoorbeeld over ziektekostenverzekeringen. Mijn zusje is verstandelijk gehandicapt, misschien dat ik daardoor nog meer feeling heb met dit project. Omdat je dit soort werk niet verplicht kunt stellen, is het goed dat er veel enthousiasme voor is binnen PwC Alkmaar. Mijn Project Tsunami Henk Dassen (vestigingsleider, Hengelo): Al enkele jaren verdiep ik me in de watersector. Ten tijde van de tsunami-ramp in Azië ontstond bij de Waterleidingsmaatschappij Drenthe het idee noodhulp te gaan leveren in Sumatra. Direct is gestart met het inzetten van onder meer watertrucks. Al gauw sloten alle Nederlandse drinkwaterbedrijven, waterschappen en enkele provincies zich aan. PwC kon niet achterblijven; ik besloot er een Mijn Project van te maken. Alle initiatieven en de daarmee samenhangende fiscale en financiële zaken zijn nu gebundeld in een nieuw opgerichte stichting waar wij financiële en fiscale adviezen voor hebben gegeven. PwC vervult voor een aantal jaren (gratis) de rol van accountant en fiscaal adviseur. Omdat het semi-publieksinstellingen betreft, moet alles extra goed verantwoord worden. Ze geven geld weg van jou en mij, tenslotte. Inmiddels zijn op Sumatra watertanks geplaatst, worden mensen ter plekke opgeleid en wordt actief aan de drinkwaterinfrastructuur gewerkt. Belangrijk bij de noodhulp die we geven, is ook dat Nederlandse experts worden ingezet. De waterkennis die wij hebben in Nederland is enorm, en zo zorg je dat het ook weer werk oplevert voor de sector hier. KWF Kankerbestrijding winnaar Transparant Prijs 2004 PricewaterhouseCoopers en de Donateursvereniging Nederland zijn initiatiefnemers van deze jaarprijs voor charitatieve verslaggeving, die in november 2004 voor het eerst werd uitgereikt. De winnaar was KWF Kankerbestrijding, de instelling die volgens de jury het meest helder was in de verantwoording van haar beleid, kernachtig inzage gaf in de inkomsten, kosten, bestedingen én in de bereikte en toekomstige doelen. Volgens de jury was het jaarverslag van KWF Kankerbestrijding desalniettemin voor verbetering vatbaar. Morris Tabaksblat, die de prijs uitreikte: Voor donateurs is de belangrijkste vraag: wat is er met mijn euro gedaan en welk resultaat heeft dat opgeleverd? Die kerninformatie zou op één pagina moeten kunnen staan. Het is ontzettend belangrijk dat heldere verslaggeving wordt gestimuleerd. In de commerciële sector bestaat daar onder meer de Sijthoffprijs voor. Maar in de charitatieve sector ontbrak zo n initiatief, terwijl daar op het gebied van transparantie nog wel het nodige is te bereiken. Martin Bauman, partner en voorzitter van de adviesgroep charitatieve instellingen bij PwC, is een van de grote stimulatoren achter de Transparant Prijs. Bauman: Transparantie is inderdaad broodnodig. Al is het alleen al omdat niemand in Nederland exact weet hoe groot de charitatieve sector is. Schattingen lopen uiteen van 4,5 miljard tot meer dan tien miljard euro. Meer dan een miljoen mensen zetten zich vrijwillig in voor naar schatting zo'n goede doelen. Wil de charitatieve sector gezond blijven, dan is het uitermate belangrijk om meer inzicht te krijgen. jaarverslag 2004/

17 Zorgvuldig omgaan met verantwoordelijkheden, mensen en milieu. Een kwestie van fatsoen en respect... De Charity Economy Ook naar jezelf kijken dus. Maar tegelijkertijd staat maatschappelijke betrokkenheid bij PwC hoog op de agenda. De Charity Economy is daarbij het centrale thema. Met de kennis van de organisatie worden tal van individuele maar vooral ook overkoepelende charitatieve initiatieven ondersteund. Zo richt PwC zich met centrale, PwC-brede projecten op onderzoek en andere ondersteunende activiteiten waar de goede-doelensector als geheel baat bij heeft. Voor deze vaak meerjarige trajecten worden tijdelijk specialisten vrijgemaakt. Een mooi voorbeeld is de instelling van de jaarlijkse Transparant Prijs voor het beste charitatieve jaarverslag, een initiatief van PwC in samenwerking met de Donateursvereniging Nederland. In het verlengde hiervan wordt een benchmark voor de sector gedaan en denken professionals van PwC mee in de discussie rondom de governance van charitatieve organisaties. Al met al een enorme stimulans voor deze sector, waar transparantie en professionalisering van levensbelang zijn. Mijn Project Het meer individueel gerichte deel van het CSR-beleid van PwC betreft het inspireren en faciliteren van medewerkers die hun kennis willen inzetten voor goede doelen. Op basis van een zogenaamd Mijn Project krijgen medewerkers tijd en middelen om vanuit een persoonlijke betrokkenheid projecten uit te voeren bij maatschappelijke instellingen. Deze werkzaamheden verschillen in geen enkel opzicht van reguliere opdrachten voor cliënten, behalve dan dat er geen rekening volgt. Medewerkers kunnen zelf een voorstel indienen of reageren op projecten die het CSR-office, onder andere in samenwerking met stichting LaLuz, in de aanbieding heeft. Inmiddels zijn er meer dan dertig Mijn Projecten gerealiseerd. Volgende stap De kennis en kunde van PwC kunnen van doorslaggevend belang zijn bij het oplossen van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Tegelijk bezorgt het medewerkers van PwC ook veel voldoening om hun kennis in te zetten voor maatschappelijke doelen. Zo is in feite een win-winsituatie gecreëerd. De professionaliseringsslag die het afgelopen jaar op het gebied van CSR in gang is gezet, gaat met volle kracht door. In 2006 zal PwC naar verwachting een maatschappelijk jaarverslag uitbrengen. Een logische volgende stap die inzicht geeft in de resultaten van de CSRinspanningen. Niet alleen zal concreet worden aangegeven welke projecten er zijn uitgevoerd, maar er wordt ook rekening en verantwoording afgelegd over energieverbruik, mobiliteit, papierverbruik, work-life balance en andere indicatoren. Transparantie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is waar PwC voor gaat. 50 PricewaterhouseCoopers

18 Verslag Raad van Bestuur Cruyff Courts Sven van Loon (Assistant Tax Manager, Rotterdam) en Jeroen Boonacker (Tax partner, Rotterdam): De KNVB en de Johan Cruyff Foundation hebben een stichting opgezet die zich bezighoudt met de aanleg van honderd Cruyff Courts KNVB Velden. Trapveldjes die kinderen aanzetten meer te sporten. Maar sport is niet alleen het doel. Het is ook het middel om thema s als integratie, samenspelen en sociale verantwoordelijkheid aan te kaarten. Aandacht voor respect, teamwork en normen en waarden staat voor de stichting centraal. Wij zorgen voor de financiële administratie en de belastingzaken. Het is leuk om op deze manier aan zo n project mee te werken. Een project met maatschappelijke betrokkenheid als kernwaarde. Alle betrokkenen willen dat het slaagt. Gemeenten, fiscus en wij natuurlijk ook. We hebben de nodige hobbels genomen en we moeten er nog een aantal nemen om dit project te laten slagen. Zo moet de stichting, en dus de administratie, voldoen aan de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Om het CBF-keurmerk te ontvangen, moet de jaarrekening op orde zijn en de administratie en het bestuur transparant. Over het jaar 2005 moet de Cruyff Foundation aan die eisen voldoen, zodat de Cruyff Foundation (geconsolideerd met de CCKV) het CBF-keurmerk ontvangt. PwC is onder andere betrokken bij de fiscale beoordeling van juridische documenten en we assisteren bij het opzetten van de administratie. Het is een PwC-breed project. En bovenal een project met een bijzonder maatschappelijk verantwoord tintje. Sven van Loon Jeroen Boonacker Ulysses Marja Spaans-den Heijer (partner, Den Haag): 'In het kader van Ulysses, het wereldwijde Leadership Development Programma van PwC, ben ik uitgezonden naar India. Gedurende acht weken werkte ik met een Mexicaanse en Amerikaanse PwC-partner op de campus Gram Vikas, in het afgelegen dorpje Mohuda in Orissa, de op een na armste staat van India. Oorspronkelijk zouden we een bijdrage leveren aan het realiseren van hun missie om versneld een aantal huishoudens op water aan te sluiten en sanitaire voorzieningen te creëren. Na tien dagen bleek dit een marketingproject te worden om Gram Vikas goed op de kaart te zetten, zodat ze meer geld konden inzamelen. Nu is marketing niet echt mijn specialisatie, maar dat is nou juist de uitdaging van Ulysses: in een totaal andere omgeving, vaak buiten je eigen expertise, aan projecten meewerken. Het is ontzettend leerzaam om in barre omstandigheden bergen (proberen) te verzetten. En zeker daar: India pakt je en laat je niet meer los. Dorpen en steden zonder elektriciteit of water, schrijnende tegenstanden tussen arm en rijk, tot vervelens toe rijst en roti eten en altijd hectiek. Daartegenover staan mooie ontmoetingen met de lokale bevolking en een zeer dankbare organisatie. Het heeft mij persoonlijk ook veel gebracht: je leert absoluut te relativeren en flexibel te zijn. Ik ben zo enthousiast over mijn tijd in India dat ik ook andere collega-partners voor het Ulysses-programma hoop te interesseren!' jaarverslag 2004/

19 de behoefte om verschillen te omarmen.* Meer diversiteit leidt tot een betere dienstverlening. Dat is de stellige mening van PricewaterhouseCoopers. Daarom wordt er hard gewerkt aan het stimuleren van een grotere verscheidenheid aan mensen in de organisatie. En niet alleen door te streven naar een representatieve man-vrouwverhouding. Het is vooral een kwestie van bewustwording, keuzes maken en respect hebben voor het individu. *connectedthinking TM

20 Verslag Raad van Bestuur jaarverslag 2004/