de instelling om helderheid te verschaffen.*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de instelling om helderheid te verschaffen.*"

Transcriptie

1 de instelling om helderheid te verschaffen.* Regels maken ondernemingen niet per definitie transparanter. Ondernemers zullen ook hun goede wil moeten tonen. Niet alleen door juist en volledig te zijn maar ook door daadwerkelijk inzicht te bieden en helder en concreet te communiceren. PricewaterhouseCoopers speelt in dit opzicht een stimulerende en begeleidende rol. *connectedthinking TM

2 Verslag Raad van Bestuur jaarverslag 2004/

3 Transparantie PricewaterhouseCoopers onderschrijft het belang van transparantie in verslaggeving. Cliënten worden actief aangespoord om in hun jaarverslag en jaarrekening een getrouw beeld neer te zetten van hun eigen organisatie. Daarmee wordt voldaan aan de toenemende vraag naar transparantie van de direct belanghebbenden. Maar minstens zo belangrijk is het herstel van het algemene vertrouwen van stakeholders in de financiële markten. Door transparant te zijn geven ondernemingen aan dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. Bovendien laten ondernemers ermee zien dat ze in control zijn en niets te verbergen hebben. In die zin zou transparantie zelfs kunnen worden beschouwd als een vorm van risicomanagement. Steeds meer informatie De mate van transparantie wordt allereerst bepaald door de regelgeving die van toepassing is op de specifieke onderneming. Aan welke eisen en verplichtingen moet de informatieverstrekking voldoen? In algemene zin wordt er steeds meer informatie vereist, is de regelgeving veel concreter geworden en wijkt deze per sector af. De richtlijnen voor jaarrekeningen worden daarmee steeds dikkere boekwerken. De recente schandalen hebben deze ontwikkeling nog eens in een stroomversnelling gebracht. Meer en meer is de maatschappij ervan doordrongen dat de betrouwbaarheid van jaarrekeningen een publiek belang is waarvoor behalve de onderneming ook de accountant verantwoordelijk is. Transparantie richt zich niet langer uitsluitend op de financiële informatie. Ook de strategie en de risico s van de onderneming behoeven toelichting. De kwaliteit van de besturing, maar ook de beheersing van de risico s worden zichtbaar in een zogenaamd in control statement. Complimenten Bij PwC staat voorop dat ondernemingen zich in de jaarrekening aan de bestaande regels moeten houden. De interpretatie van de regels wordt beoordeeld door de specialisten van het Technical Office, die hiermee ook de consistentie van de dienstverlening verzekeren. Maar compliance op zich creëert nog geen transparantie. Om een helder inzicht te bieden is ook een goede wil vereist. Meer dan om de hoeveelheid informatie gaat het natuurlijk om het getrouwe beeld dat wordt neergezet. Zo kan het een goed idee zijn om een korte maar krachtige boodschap te formuleren die op de kern van de zaak ingaat. Daarnaast stimuleert PwC ondernemingen om alle informatie te publiceren die daadwerkelijk nuttig en relevant 36 PricewaterhouseCoopers De betrouwbaarheid van jaarrekeningen is een publiek belang...

4 Verslag Raad van Bestuur is voor de belanghebbenden, zelfs als de regelgeving dat niet verlangt. Hierdoor wordt PwC door de markt soms als veeleisend of streng beoordeeld, kwalificaties die in deze tijd als complimenten mogen worden opgevat. Steeds meer bedrijven willen de lat immers zo hoog mogelijk leggen en zich nadrukkelijk verbeteren. PwC kan ze daarbij begeleiden, assisteren en ze soms daarin opvoeden. Vooral door de kennis en best practices die vanuit het enorme internationale netwerk voorhanden zijn. Grenzen aan transparantie Aan de mate van transparantie die een onderneming kan betrachten, zijn ook duidelijke grenzen verbonden. Allereerst beslist de onderneming zelf welke informatie in het jaarverslag of in de jaarrekening wordt gepubliceerd en op welke wijze dit gebeurt. PwC controleert slechts of die informatie betrouwbaar is, verenigbaar met elkaar is en voldoet aan de wet- en regelgeving. Bovendien: hoe genegen een onderneming ook is om transparant te zijn, bestuurders zullen altijd tegen zaken aanlopen die ze niet naar buiten willen brengen, bijvoorbeeld vanuit concurrentieoverwegingen. Aandeelhouders maar ook andere stakeholders zijn er vaak helemaal niet mee gediend als ondernemingen al hun bedrijfsgeheimen op tafel moeten leggen. Daarnaast zullen regelgevers ook een duidelijk onderscheid moeten maken tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Ook voor die laatste groep is transparantie belangrijk, maar dit belang mag zeker niet worden overdreven. Wat voor beursgenoteerde ondernemingen van toepassing is, hoeft niet per se voor Private Companies te gelden. Invloed uitoefenen Om de regelgeving werkbaar te houden voor ondernemingen, controleerbaar voor accountants en daadwerkelijk nuttig voor het algemeen belang, vindt PwC het belangrijk om er voor en namens cliënten invloed op uit te oefenen. En dat gaat als het even kan heel ver. Zo is PwC vertegenwoordigd in de commissie van de International Accounting Standards Board (IASB) die de totstandkoming van een van IFRS afgeleide wereldstandaard voor private ondernemingen voorbereidt. Ook is PwC als lid van de Raad van Jaarverslaggeving betrokken bij de totstandkoming van wijzigingen in artikel 9 boek 2 BW waarin de eisen waaraan jaarrekeningen moeten voldoen worden vastgelegd. Verder participeert PwC in de commissie-frijns die de werking van de Code Tabaksblat zal monitoren, en in de commissie-wijffels die de Corporate Governance Code van charitatieve instellingen formuleert. Regelgevers zullen een duidelijk onderscheid moeten maken tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen... jaarverslag 2004/

5 Grenzen opzoeken Uitgangspunt van PwC is dat regels niet hun doel voorbij moeten schieten en dat de kosten niet boven de baten mogen uitstijgen. In de Verenigde Staten begint het er bijvoorbeeld op te lijken dat de regelgeving wellicht is doorgeschoten op bepaalde onderdelen van de Sarbanes-Oxley act. Zo wordt steeds duidelijker dat sectie 404, die bestuurders verplicht om aan te geven of ze daadwerkelijk in control zijn, erg veel administratieve en financiële lasten met zich meebrengt, onder meer door de plicht om alles te documenteren. Desondanks dreigen de boekhoudregels met de komst van IFRS ook in Europa strikter te worden. Daarmee dreigt de Europese traditie om regels op principes te baseren, te worden losgelaten. Een ontwikkeling die door PwC bijzonder wordt betreurd. Want strikte regelgeving en -handhaving zullen niet per definitie leiden tot meer transparantie. Integendeel zelfs. Bedrijven kunnen dan nog altijd de grenzen opzoeken zonder dat ze zich moreel verplicht voelen om een getrouw beeld te geven. PwC hoopt van harte dat de AFM en de toekomstige Europese toezichthouder dit inzicht zullen delen. Toekomstverwachting Of er in de toekomst nog meer transparantie zal worden vereist en zal worden gegeven, moet nog blijken. De aandacht voor transparantie zal de komende jaren in ieder geval niet afnemen. Technologische ontwikkelingen kunnen voor nieuwe impulsen zorgen. Denk aan realtime-informatieverstrekking van de resultaten via XBRL. Naar verwachting zal er van bedrijven ook steeds meer informatie over de risico's en het risicomanagement worden gevraagd. Tot slot zal de vraag naar toekomstgerichte informatie waarschijnlijk blijven toenemen. Door alle daaraan verbonden variabelen blijft die echter lastig te geven, laat staan te controleren. PwC zal met name een mening kunnen geven over de kwaliteit van het proces waarin die toekomstinformatie totstandkomt. Strikte regelgeving leidt niet per definitie tot meer transparantie PricewaterhouseCoopers

6 Verslag Raad van Bestuur Jaap van Manen (partner Assurance, Amsterdam) is corporate governance leader van PwC Europa en deeltijd hoogleraar Accountantscontrole aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens heeft hij zitting in de commissie-frijns die de werking van de Code Tabaksblat moet monitoren. Investeerders willen steeds meer duidelijkheid over de strategie en de risico s van een onderneming. Maar ook over de wijze waarop een onderneming wordt bestuurd. We zien hier een steeds belangrijkere rol weggelegd voor de Raad van Commissarissen als geweten van de onderneming. Een goede RvC kan het ondernemingsbestuur op geconstateerde zwakheden aanspreken en zo opkomen voor de belanghebbenden. Alleen worstelen vrij veel commissarissen nog met hun rol, merken wij. Daarom geven wij workshops speciaal gericht op commissarissen. We zijn daarnaast van mening dat er meer duidelijkheid over hun rol moet komen. Die zou in universele principes moeten worden vastgelegd. In januari 2005 heeft PricewaterhouseCoopers onder grote belangstelling een due-diligence test genaamd De Test voor de acceptatie of voortzetting van commissariaten gelanceerd. Deze test is op niet-commerciële basis ontwikkeld en voor (aanstaande) commissarissen gratis verkrijgbaar op cd-rom. Wij vinden het vanuit maatschappelijk oogpunt van groot belang dat commissarissen zich bewust zijn van de risico's die ze lopen. Daardoor kunnen ze een betere commissaris worden. jaarverslag 2004/

7 de moed om risico s te nemen en te elimineren.* Scherpere regelgeving, meer toezicht en internationalisering maken onze wereld steeds gecompliceerder. Eén kleine misstap kan desastreus zijn voor de reputatie van een onderneming, dus ook voor PricewaterhouseCoopers. Daarom is het voor ondernemingen essentieel om de organisatie constant kritisch tegen het licht te houden, alert te reageren op nieuwe ontwikkelingen en energie te steken in kwaliteitsverbetering op alle fronten. Maar een keurslijf mag het natuurlijk nooit worden. Want ondernemers moeten wel kunnen blijven ondernemen. *connectedthinking TM

8 Verslag Raad van Bestuur jaarverslag 2004/

9 Kwaliteit De afgelopen vijf jaren is er in en rond grote accountants- en adviesorganisaties meer veranderd dan in de voorafgaande pakweg vijftig jaar bij elkaar. Boekhoudschandalen hebben de omgeving flink wakker geschud. Met nieuwe, scherpere en meer gedetailleerde regelgeving proberen beleidsmakers het geschonden vertrouwen in de financiële markten te herstellen. Bovendien worden accountantsen adviesorganisaties meer en meer op de vingers gekeken door toezichthouders en breidt de juridisering zich vanuit de Verenigde Staten allengs richting Europa uit. Tel daarbij op dat cliënten van PricewaterhouseCoopers steeds gecompliceerder worden en vaker internationaal opereren. Dat alles kan een individuele professional allang niet meer in zijn eentje overzien. Vandaar de noodzaak van specialisatie in specifieke marktsegmenten, sectoren of diensten. Reputatie Door deze ontwikkelingen benadrukt PwC binnen de organisatie meer dan ooit het belang van teamwork, bijvoorbeeld door mensen met verschillende achtergronden specifieke issues te laten beoordelen. Bij PwC geldt ook: de grootste fout is een fout die iemand alleen maakt. Daarop wordt binnenskamers voortdurend gehamerd. Aan de top van een markt waarin alles om reputatie draait, is simpelweg geen plaats voor lichtvaardigheid. Bij PwC werken wereldwijd ruim mensen die samen meer dan 20 miljard US dollar omzet genereren. Er staat gewoon te veel op het spel. Consistentie Om eventuele onvolkomenheden snel aan het licht te brengen, richt het risico- en kwaliteitsbeleid van PwC zich al jaren intensief op het inbouwen van checks and balances. In het achterliggende boekjaar zijn de processen en procedures hiertoe weer verder aangescherpt. Te denken valt aan twee verschillende partners op belangrijke opdrachten, partnerroulatie, een jaarlijkse portefeuillebeoordeling maar ook aan interne controles op het gebied van kwaliteit, compliance en onafhankelijkheid; controles die nu alle op partnerniveau plaatsvinden. Daarnaast hebben de audit-teams de verplichting gekregen tot interne consultatie bij specialisten binnen de (internationale) organisatie. Dat betekent dat voor controle van de fiscale positie altijd een expert van Tax wordt ingeschakeld, voor pensioenen iemand van Human Resource Services, voor de controle van gecompliceerde IT-systemen een professional van System & Process Assurance en voor een impairment review een valuation - professional van Advisory. PwC is ervan overtuigd dat deze vorm van interne samenwerking uiteindelijk tot het beste resultaat leidt. 42 PricewaterhouseCoopers

10 Verslag Raad van Bestuur Ook consistentie richting cliënten bij de interpretatie van regels is van belang. Bij Assurance wordt dit verzekerd door het Technical Office, dat inmiddels fors is uitgebreid. Hetzelfde geldt bij Tax & Human Resource Services voor de Opinie Commissie, die met dwingende uitspraken voor een zorgvuldige en consistente interpretatie van belastingissues zorgt. Bij de nieuwe Line of Service Advisory zijn alle procedures en processen vastgelegd in een duidelijk en dwingend kwaliteitshandboek, dat voor een consistente werkwijze zorgt en de weg opent naar een ISO-certificaat. Ook hier geldt het vier ogen -principe voor alle uitgebrachte adviezen en rapportages. Kieskeuriger Kwalitatieve dienstverlening begint bij een zorgvuldig cliëntacceptatie en continuïteitsbeleid. De bestaande procedures worden continu bewaakt. Hoe hoger het risicoprofiel van een (potentiële) cliënt, hoe scherper ernaar wordt gekeken. Cliënten verwachten niet anders van PwC. Deze kieskeurigheid zou er de komende jaren zelfs toe kunnen leiden dat er bijvoorbeeld meer wordt gedaan bij minder cliënten. Om te zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening in overeenstemming blijft met de reputatie van PwC zijn grote investeringen nodig. Bijvoorbeeld in onafhankelijkheids- en complianceprocedures, audit-methodieken en trainingen. Maar ook in de aandacht per individuele cliënt. Stimulerende rol Waar ondernemingen met steeds meer ingewikkelde en specifieke regelgeving te maken krijgen, neemt PwC de verantwoordelijkheid om cliënten daarin wegwijs te maken. In die zin is het een stimulerende rol. Hoe belangrijk ook, compliance is niet de enige kwaliteitsbepalende indicator. Cliënten en stakeholders beoordelen het kwaliteitsniveau van PwC aan de hand van een groot aantal elementen. Dat varieert van de kwaliteit van onze partners en medewerkers, hun sociale vaardigheden en de commerciële en operationele processen tot de toewijding, de kennisdeling in het internationale netwerk en de samenwerking tussen de Lines of Service. De kwaliteit wordt systematisch gepeild bij cliënten en medewerkers, om gericht te kunnen investeren in verbeteringen. Aan de top van de markt, waar alles om reputatie draait, is geen plaats voor lichtvaardigheid... jaarverslag 2004/

11 Bij dit beleid is essentieel dat PwC van toegevoegde waarde is voor de cliënt. Het gaat om de mate van inleving in uiteenlopende businesssituaties, de manier van verdieping in specifieke problemen en het vermogen om daarvoor ook oplossingen aan te dragen binnen de kaders van de regelgeving. Door de angst voor nieuwe regels en toezicht bleef deze natuurlijke adviesfunctie van accountantsen adviesorganisaties de laatste jaren nogal onderbelicht. Maar PwC kan bij cliënten nog altijd aanvullende (belasting)adviesdiensten verrichten in combinatie met de audit zonder dat de onafhankelijkheidsregels worden overtreden. Het belang hiervan wordt door alle betrokken partijen erkend, met inbegrip van de aandeelhouders van cliënten. PwC zou het dan ook onverstandig vinden als regelgevers verder aan deze vrijheid zouden tornen. Bovendien zijn cliënten en hun Raden van Commissarissen zelf heel goed in staat om te beslissen wat zij wel en niet door de accountant laten doen. op, zowel binnen de sector als bij cliënten. Hierdoor is de algehele vraag naar goede professionals sterk gestegen. Mede vanwege West-Europese demografische ontwikkelingen dreigt de komende jaren zelfs een structureel tekort te ontstaan, vooral wat betreft accountants. PwC ziet daarin een goede reden om het vak zo aantrekkelijk mogelijk te houden en eventuele instroombelemmeringen weg te nemen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de aansprakelijkheid van accountants die nu in vrijwel ieder land anders is geregeld en in sommige landen zelfs onbeperkt is. Vanuit de internationale organisatie van PwC wordt druk uitgeoefend om op dit vlak tot mondiale afspraken te komen en we zijn dan ook blij met het door de EU genomen initiatief om hier een studie naar te laten verrichten. Uiteraard kan aansprakelijkheid niet uit de weg worden gegaan, maar een zekere limitering dient in ieder geval een algemeen belang. Kwaliteit medewerkers Voldoen aan de verwachtingen van alle belanghebbenden. Dat is het streven van het intensieve kwaliteitsbeleid van PwC. Meer dan ooit draait het om ervaring en expertise van goede professionals. En daarin wordt dan ook royaal geïnvesteerd via training, opleiding, werving en selectie, en global deployment. De International Financial Reporting Standards (IFRS), en de in de Verenigde Staten geldende Sarbanes-Oxley act leveren alom extra werk 44 PricewaterhouseCoopers

12 Verslag Raad van Bestuur Een keurslijf heeft een verstikkende invloed op het ondernemerschap... Lisa Tuip (senior manager bij Tax & HRS, Amsterdam): Natuurlijk, de strengere regelgeving waar beursgenoteerde bedrijven nu mee te maken hebben, levert ze veel lasten op. Maar de lusten worden wel eens vergeten. Als ik hoofd belastingen zou zijn in een bedrijf, zou ik de invoering van de Code Tabaksblat dan wel Sarbanes-Oxley positief aanwenden; het geeft je zo n inzicht en controle! De kwaliteit van de organisatie neemt absoluut toe. Het leuke is dat wij die methodes nu ook toepassen bij niet-beursgenoteerde bedrijven zoals gemeenten. We volgen de regels dan niet exact naar de letter van de Amerikaanse wet dat hoeft ook niet maar nemen de hoofdpunten over, zoals de uitgebreide procesbeschrijvingen. En dat levert erg enthousiaste reacties op. Zo ook bij de gemeente Amsterdam, waar ik met collega s Wanda Otto en Milet Rompelman de Sarbanes-Oxley methodologie toepas om de BTW-positie in kaart te brengen. Met een door ons ontwikkelde doe-het-zelf-toolkit kan ieder stadsdeel nu zelf aan de slag met de BTW-positie. Het levert de gemeente veel meer grip op, ze weten welke stappen ze wanneer moeten zetten, en hoe de controles te plegen. Kortom, een creatieve en innovatieve toepassing die goed past in de PwC-aanpak en Connected Thinking. jaarverslag 2004/

13 het respect voor de wereld om ons heen.* Een actieve bijdrage leveren aan het creëren van een duurzame samenleving. Dat is wat PricewaterhouseCoopers doet op het gebied van Corporate Social Responsibility. Maar het blijft niet alleen bij maatschappelijke betrokkenheid. Het is een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om ook binnen de organisatie stil te staan bij mensen en milieu. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen. *connectedthinking TM

14 Verslag Raad van Bestuur jaarverslag 2004/

15 Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility (CSR) wordt inmiddels breed gedragen in het Nederlandse bedrijfsleven. Wat dat betreft is de aandacht die PwC eraan schenkt niet uniek. In adviestrajecten naar cliënten wordt er nadrukkelijk op gewezen dat CSR moet passen bij de aard van de organisatie in kwestie. Het gaat bij de invoering van een CSR-beleid dus vooral om het zoeken naar authenticiteit. Bij PwC vertaalt zich dat in de inzet van expertise en competenties voor maatschappelijke doeleinden. En natuurlijk wordt er ook met een kritische blik gekeken naar de eigen bedrijfsvoering. Code of Conduct In de visie van PwC speelt CSR op verschillende niveaus: compliance, maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid. Met andere woorden, voldoen aan de regels van zorgvuldigheid en fatsoen, zorgdragen voor het duurzame karakter van de eigen onderneming en bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Uiteraard is compliance in een gereguleerde omgeving zoals die van PwC zeer belangrijk, maar dat gaat verder dan het naleven van extern opgelegde gedragsregels. PwC hanteert wereldwijd een Code of Conduct met eigen waarden en normen. In 2004 is er een Klacht- en Meldingsregeling geïntroduceerd die helpt bij het levend houden van deze code. Een mijlpaal was de introductie van een klimaatneutrale autoregeling. Namens de organisatie worden jaarlijks ongeveer 56 miljoen kilometers gereden. De CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat, wordt door deze autoregeling beperkt en gecompenseerd. De leaseregelingen zijn zo aangepast dat medewerkers enerzijds worden gestimuleerd een zuinigere auto te kiezen en daar anderzijds vervolgens zuiniger mee te rijden. Een medewerker die een relatief zuinige auto kiest, krijgt maandelijks een hoger leasebedrag. Dat kan omdat PwC de brandstofbesparing die deze auto oplevert, verdisconteert ten gunste van de medewerker. Daarnaast wordt gekeken naar het werkelijke rijgedrag. Medewerkers die zuiniger rijden dan de norm die voor hun eigen auto is vastgesteld, ontvangen een bonus. Die bonus wordt betaald door de slurpers die relatief onzuinig hebben gereden. Ondanks deze maatregelen is PwC ook in de toekomst verantwoordelijk voor veel CO2-uitstoot. Een relatief grote hoeveelheid zakelijke kilometers per medewerker is immers kenmerkend voor een organisatie zoals PwC. Ter compensatie van die vervuiling is besloten het aanplanten van bossen te ondersteunen door jaarlijks zoveel CO2-certificaten aan te kopen opdat de CO2-uitstoot van de auto s volledig wordt geneutraliseerd. Transparantie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is waar PwC voor gaat PricewaterhouseCoopers

16 Verslag Raad van Bestuur Mijn Project Esdégé-Reigersdaal Coen Appelman (senior manager Tax, Alkmaar): Esdégé-Reigersdaal is een grote zorginstelling in de kop van Noord-Holland, actief op het gebied van de gehandicaptenzorg. Sinds een half jaar is het een Mijn Project geworden. Het is mooi iets te kunnen betekenen voor deze groep mensen. Een flink deel van de cliënten van Esdégé-Reigersdaal maakt namelijk geen gebruik van de fiscale mogelijkheden. Ze vullen bijvoorbeeld geen aangiften inkomstenbelasting in, en laten zo vaak enkele honderden euro s per jaar liggen. En dat is heel fors, gegeven de budgetten van deze mensen! In het kader van ons project gaan wij thuis bij ze langs, met laptop et cetera, en berekenen direct wat de fiscale mogelijkheden zijn. Verder geven we in deze gesprekken soms specifiek advies, bijvoorbeeld over ziektekostenverzekeringen. Mijn zusje is verstandelijk gehandicapt, misschien dat ik daardoor nog meer feeling heb met dit project. Omdat je dit soort werk niet verplicht kunt stellen, is het goed dat er veel enthousiasme voor is binnen PwC Alkmaar. Mijn Project Tsunami Henk Dassen (vestigingsleider, Hengelo): Al enkele jaren verdiep ik me in de watersector. Ten tijde van de tsunami-ramp in Azië ontstond bij de Waterleidingsmaatschappij Drenthe het idee noodhulp te gaan leveren in Sumatra. Direct is gestart met het inzetten van onder meer watertrucks. Al gauw sloten alle Nederlandse drinkwaterbedrijven, waterschappen en enkele provincies zich aan. PwC kon niet achterblijven; ik besloot er een Mijn Project van te maken. Alle initiatieven en de daarmee samenhangende fiscale en financiële zaken zijn nu gebundeld in een nieuw opgerichte stichting waar wij financiële en fiscale adviezen voor hebben gegeven. PwC vervult voor een aantal jaren (gratis) de rol van accountant en fiscaal adviseur. Omdat het semi-publieksinstellingen betreft, moet alles extra goed verantwoord worden. Ze geven geld weg van jou en mij, tenslotte. Inmiddels zijn op Sumatra watertanks geplaatst, worden mensen ter plekke opgeleid en wordt actief aan de drinkwaterinfrastructuur gewerkt. Belangrijk bij de noodhulp die we geven, is ook dat Nederlandse experts worden ingezet. De waterkennis die wij hebben in Nederland is enorm, en zo zorg je dat het ook weer werk oplevert voor de sector hier. KWF Kankerbestrijding winnaar Transparant Prijs 2004 PricewaterhouseCoopers en de Donateursvereniging Nederland zijn initiatiefnemers van deze jaarprijs voor charitatieve verslaggeving, die in november 2004 voor het eerst werd uitgereikt. De winnaar was KWF Kankerbestrijding, de instelling die volgens de jury het meest helder was in de verantwoording van haar beleid, kernachtig inzage gaf in de inkomsten, kosten, bestedingen én in de bereikte en toekomstige doelen. Volgens de jury was het jaarverslag van KWF Kankerbestrijding desalniettemin voor verbetering vatbaar. Morris Tabaksblat, die de prijs uitreikte: Voor donateurs is de belangrijkste vraag: wat is er met mijn euro gedaan en welk resultaat heeft dat opgeleverd? Die kerninformatie zou op één pagina moeten kunnen staan. Het is ontzettend belangrijk dat heldere verslaggeving wordt gestimuleerd. In de commerciële sector bestaat daar onder meer de Sijthoffprijs voor. Maar in de charitatieve sector ontbrak zo n initiatief, terwijl daar op het gebied van transparantie nog wel het nodige is te bereiken. Martin Bauman, partner en voorzitter van de adviesgroep charitatieve instellingen bij PwC, is een van de grote stimulatoren achter de Transparant Prijs. Bauman: Transparantie is inderdaad broodnodig. Al is het alleen al omdat niemand in Nederland exact weet hoe groot de charitatieve sector is. Schattingen lopen uiteen van 4,5 miljard tot meer dan tien miljard euro. Meer dan een miljoen mensen zetten zich vrijwillig in voor naar schatting zo'n goede doelen. Wil de charitatieve sector gezond blijven, dan is het uitermate belangrijk om meer inzicht te krijgen. jaarverslag 2004/

17 Zorgvuldig omgaan met verantwoordelijkheden, mensen en milieu. Een kwestie van fatsoen en respect... De Charity Economy Ook naar jezelf kijken dus. Maar tegelijkertijd staat maatschappelijke betrokkenheid bij PwC hoog op de agenda. De Charity Economy is daarbij het centrale thema. Met de kennis van de organisatie worden tal van individuele maar vooral ook overkoepelende charitatieve initiatieven ondersteund. Zo richt PwC zich met centrale, PwC-brede projecten op onderzoek en andere ondersteunende activiteiten waar de goede-doelensector als geheel baat bij heeft. Voor deze vaak meerjarige trajecten worden tijdelijk specialisten vrijgemaakt. Een mooi voorbeeld is de instelling van de jaarlijkse Transparant Prijs voor het beste charitatieve jaarverslag, een initiatief van PwC in samenwerking met de Donateursvereniging Nederland. In het verlengde hiervan wordt een benchmark voor de sector gedaan en denken professionals van PwC mee in de discussie rondom de governance van charitatieve organisaties. Al met al een enorme stimulans voor deze sector, waar transparantie en professionalisering van levensbelang zijn. Mijn Project Het meer individueel gerichte deel van het CSR-beleid van PwC betreft het inspireren en faciliteren van medewerkers die hun kennis willen inzetten voor goede doelen. Op basis van een zogenaamd Mijn Project krijgen medewerkers tijd en middelen om vanuit een persoonlijke betrokkenheid projecten uit te voeren bij maatschappelijke instellingen. Deze werkzaamheden verschillen in geen enkel opzicht van reguliere opdrachten voor cliënten, behalve dan dat er geen rekening volgt. Medewerkers kunnen zelf een voorstel indienen of reageren op projecten die het CSR-office, onder andere in samenwerking met stichting LaLuz, in de aanbieding heeft. Inmiddels zijn er meer dan dertig Mijn Projecten gerealiseerd. Volgende stap De kennis en kunde van PwC kunnen van doorslaggevend belang zijn bij het oplossen van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Tegelijk bezorgt het medewerkers van PwC ook veel voldoening om hun kennis in te zetten voor maatschappelijke doelen. Zo is in feite een win-winsituatie gecreëerd. De professionaliseringsslag die het afgelopen jaar op het gebied van CSR in gang is gezet, gaat met volle kracht door. In 2006 zal PwC naar verwachting een maatschappelijk jaarverslag uitbrengen. Een logische volgende stap die inzicht geeft in de resultaten van de CSRinspanningen. Niet alleen zal concreet worden aangegeven welke projecten er zijn uitgevoerd, maar er wordt ook rekening en verantwoording afgelegd over energieverbruik, mobiliteit, papierverbruik, work-life balance en andere indicatoren. Transparantie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is waar PwC voor gaat. 50 PricewaterhouseCoopers

18 Verslag Raad van Bestuur Cruyff Courts Sven van Loon (Assistant Tax Manager, Rotterdam) en Jeroen Boonacker (Tax partner, Rotterdam): De KNVB en de Johan Cruyff Foundation hebben een stichting opgezet die zich bezighoudt met de aanleg van honderd Cruyff Courts KNVB Velden. Trapveldjes die kinderen aanzetten meer te sporten. Maar sport is niet alleen het doel. Het is ook het middel om thema s als integratie, samenspelen en sociale verantwoordelijkheid aan te kaarten. Aandacht voor respect, teamwork en normen en waarden staat voor de stichting centraal. Wij zorgen voor de financiële administratie en de belastingzaken. Het is leuk om op deze manier aan zo n project mee te werken. Een project met maatschappelijke betrokkenheid als kernwaarde. Alle betrokkenen willen dat het slaagt. Gemeenten, fiscus en wij natuurlijk ook. We hebben de nodige hobbels genomen en we moeten er nog een aantal nemen om dit project te laten slagen. Zo moet de stichting, en dus de administratie, voldoen aan de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Om het CBF-keurmerk te ontvangen, moet de jaarrekening op orde zijn en de administratie en het bestuur transparant. Over het jaar 2005 moet de Cruyff Foundation aan die eisen voldoen, zodat de Cruyff Foundation (geconsolideerd met de CCKV) het CBF-keurmerk ontvangt. PwC is onder andere betrokken bij de fiscale beoordeling van juridische documenten en we assisteren bij het opzetten van de administratie. Het is een PwC-breed project. En bovenal een project met een bijzonder maatschappelijk verantwoord tintje. Sven van Loon Jeroen Boonacker Ulysses Marja Spaans-den Heijer (partner, Den Haag): 'In het kader van Ulysses, het wereldwijde Leadership Development Programma van PwC, ben ik uitgezonden naar India. Gedurende acht weken werkte ik met een Mexicaanse en Amerikaanse PwC-partner op de campus Gram Vikas, in het afgelegen dorpje Mohuda in Orissa, de op een na armste staat van India. Oorspronkelijk zouden we een bijdrage leveren aan het realiseren van hun missie om versneld een aantal huishoudens op water aan te sluiten en sanitaire voorzieningen te creëren. Na tien dagen bleek dit een marketingproject te worden om Gram Vikas goed op de kaart te zetten, zodat ze meer geld konden inzamelen. Nu is marketing niet echt mijn specialisatie, maar dat is nou juist de uitdaging van Ulysses: in een totaal andere omgeving, vaak buiten je eigen expertise, aan projecten meewerken. Het is ontzettend leerzaam om in barre omstandigheden bergen (proberen) te verzetten. En zeker daar: India pakt je en laat je niet meer los. Dorpen en steden zonder elektriciteit of water, schrijnende tegenstanden tussen arm en rijk, tot vervelens toe rijst en roti eten en altijd hectiek. Daartegenover staan mooie ontmoetingen met de lokale bevolking en een zeer dankbare organisatie. Het heeft mij persoonlijk ook veel gebracht: je leert absoluut te relativeren en flexibel te zijn. Ik ben zo enthousiast over mijn tijd in India dat ik ook andere collega-partners voor het Ulysses-programma hoop te interesseren!' jaarverslag 2004/

19 de behoefte om verschillen te omarmen.* Meer diversiteit leidt tot een betere dienstverlening. Dat is de stellige mening van PricewaterhouseCoopers. Daarom wordt er hard gewerkt aan het stimuleren van een grotere verscheidenheid aan mensen in de organisatie. En niet alleen door te streven naar een representatieve man-vrouwverhouding. Het is vooral een kwestie van bewustwording, keuzes maken en respect hebben voor het individu. *connectedthinking TM

20 Verslag Raad van Bestuur jaarverslag 2004/

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Aanbevelingen toekomst Code Banken 22 maart 2013 Inleiding De Monitoring Commissie Code Banken heeft sinds haar instelling vier rapportages uitgebracht. Zij heeft daarin

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De transparante compliance keten De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De maatschappelijke context (verandert) Control framework In control Trust TAX als deel van CR/MVO Governance Transparency

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

TOEZICHT BIJ MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Een bewerkelijk werkje

TOEZICHT BIJ MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Een bewerkelijk werkje TOEZICHT BIJ MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Een bewerkelijk werkje 4 juli 2011 Bijeenkomst KPMG door Marry de Gaay Fortman Partner HouthoffBuruma m.fortman@houthoff.com Tel: 020 6056365 Toezicht bij maatschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Ruimte voor ondernemen. uw bedrijf ook in acconditie? Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Gezonde financiële huishouding accountancy belastingadvies strategisch advies accountantscontrole

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T Brancheorganisaties Zorg T.a.v. mr. Yvonne C.M.T. van Rooy Postbus 9696 3506 GR Utrecht Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie Zorgbrede VS Tekstsuggesties

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet. CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen.

Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet. CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen. Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen. Risicobeheersing begint aan de top CPI Governance CPI (Corporate, Public en Internal) Governance

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

de verwachting van de klant centraal.*

de verwachting van de klant centraal.* de verwachting van de klant centraal.* The road ahead for public service delivery Groeiende verwachtingen van klanten, bezuinigingen en demografische ontwikkelingen zijn mondiale trends die de omgeving

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance 12 januari 2012 -persbericht- Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance De top 50 bedrijven uit de Eurozone

Nadere informatie

Verder dan 1 mei 2015

Verder dan 1 mei 2015 4.2.2 Governance Tabel 20. Resultaten maatregelen governance Overzicht resultaten maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' Verder dan 1 mei 2015 Governance 2.1 - Instellen rvc + * * + + + +

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing DUURZAAMHEIDSSCAN Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering? Deze duurzaamheidsscan geeft een globaal beeld van uw niveau van duurzaamheid en laat zien hoe maatschappelijk verantwoord u onderneemt in vergelijking

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Diversiteit in Pensioenfondsen

Diversiteit in Pensioenfondsen Diversiteit in Pensioenfondsen VITP Congres 15 september 2014 Geert-Jan Haveman Vice voorzitter Stichting Pensioenfonds Hoogovens Directeur Human Resources Tata Steel Nederland Diversiteit Geschiktheid

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Risico s managen is mensenwerk

Risico s managen is mensenwerk TRANSPORT Risico s managen is mensenwerk Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar ook risico s lopen. Risicomanagement behoort daarom tot de vaste agenda van bestuurders en commissarissen. Omdat ook

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

Significante groei en sterk vertrouwen

Significante groei en sterk vertrouwen Significante groei en sterk vertrouwen Administratie- en accountantskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten significante groei in omzet en resultaat zien. Tevens groei in personeel. Kortom er

Nadere informatie

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Spotlight Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Jan Driessen - Risk Assurance Services, Assurance Bas Wakkerman - Risk Assurance Services, Assurance Commissarissen hebben steeds meer

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Visie op belonen. Rabobank Groep

Visie op belonen. Rabobank Groep Visie op belonen Rabobank Groep 2014 1 Contactgegevens: Human Resources Rabobank Humanresourcesrabobank@rn.rabobank.nl 2 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs The Independence Company Bedrijfspresentatie voor intermediairs Inhoudsopgave Pagina Wat doen wij? 2 Wat levert het u op? 3 Ons aanbod 4 Wie zijn wij? 5 Welke RA s? 6 1 Wat doen wij? Sinds 2008 biedt The

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Participatieregelingen: beloning of investering?

Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen zijn een veel voorkomend instrument om management te binden en te belonen, zowel in corporate- als privateequity-omgevingen. Ondernemingen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Januari 2011. Visiedocument Bestuurdersaansprakelijkheid Woningcorporaties. Governance, Risk & Compliance

Januari 2011. Visiedocument Bestuurdersaansprakelijkheid Woningcorporaties. Governance, Risk & Compliance Januari 2011 Visiedocument Bestuurdersaansprakelijkheid Woningcorporaties - Governance, Risk & Compliance Agenda Bespreken ontwikkelingen Governance, Risk & Compliance Invloed op bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie