Diana Tjebbes-Padt richt zich met name op arbeidsrechtelijke vraagstukken rondom:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diana Tjebbes-Padt richt zich met name op arbeidsrechtelijke vraagstukken rondom:"

Transcriptie

1 Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer 3 Loonvisie Magazine Nr.3 / jaargang 2 / 2014 Inhoud Even voorstellen: Diana Tjebbes-Padt 1 Werkkostenregeling Tijdelijke premiekorting Jonge Werknemers 3 Informatiebijeenkomsten 4 Participatiewet per 1 januari 2015 een feit 4 Bent u ook ziek van verzuim? 5 Prinsjesdag 2014 : Gepresenteerde plannen 6 Even voorstellen: Diana Tjebbes-Padt In de vorige Omtrend bent u voorgesteld aan arbeidsjuriste Nathalie van Goor. Nu stellen wij u graag voor aan onze andere arbeidsjuriste. Zij is sinds 1 september 2014 voor Loonvisie werkzaam. Diana Tjebbes is meester in Nederlands recht en is actief als allround bedrijfsjurist met een specialisatie op het gebied van arbeidsrecht. De afgelopen jaren heeft Diana verschillende juridische en management functies vervuld bij de overheid en in het bedrijfsleven. Diana spreekt vloeiend Engels en is ook thuis in internationale onderhandelingen van contracten en verdragen. Daarnaast heeft ze een eigen adviesbureau waar zij partijen onder andere bijstaat op gebied van juridische advisering in brede zin, contractenrecht, arbeidsrecht en HRM-beleid. Diana Tjebbes-Padt richt zich met name op arbeidsrechtelijke vraagstukken rondom: Arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden Sociale verzekeringen Ziekteverzuim Reorganisatie en ontslag Mocht u haar of een van de andere adviseurs vrijblijvend willen spreken, neem gerust contact met ons op, of benader uw contactpersoon.

2 2 Werkkostenregeling 2015 Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. De regeling per 1 januari aanstaande verschilt wel op enige punten ten opzichte van de huidige regeling. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de werkkostenregeling vereenvoudigd. De veranderingen die per 1 januari aanstaande waarschijnlijk zullen worden doorgevoerd hebben uiteraard ook gevolgen voor werkgevers die momenteel al gebruik maken van de werkkostenregeling. Mogelijk moeten er nieuwe keuzes gemaakt worden. Het doorvoeren van de wijzigingen moet kosten neutraal gebeuren, er kleven dan ook vooren nadelen aan deze vereenvoudiging van de regeling. De wijzigingen in het kort 1. De vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%. 2. Het noodzakelijkheidscriterium wordt beperkt ingevoerd voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Het noodzakelijkheidscriterium houdt in dat wanneer een werkgever het in het kader van de bedrijfsvoering noodzakelijk acht om een bepaalde vergoeding of verstrekking aan zijn werknemer te geven, hij dat kan doen zonder fiscaal rekening te moeten houden met het privévoordeel voor de werknemer. 3. Er komt een jaarlijks afrekensysteem; de werkgever stelt één keer per jaar vast of er te veel is ondergebracht in de vrije ruimte. Indien dat zo is, dan draagt de werkgever de daarover verschuldigde belasting tegelijk af met de aangifte over het eerste loontijdvak van het nieuwe kalenderjaar. 4. De moedermaatschappij kan de WKR gezamenlijk toepassen met de dochtermaatschappij(en) waar zij een belang in heeft van minimaal 95%. Hierdoor ontstaat een gezamenlijke vrije ruimte over de fiscale loonsom van alle aangewezen concernmaatschappijen. Deze zogeheten concernregeling is optioneel, de werkgever kan kiezen of hij deze regeling al dan niet toepast. Als de concernregeling wordt toegepast geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonheffing. 5. Er geldt een gerichte vrijstelling voor personeelskortingen op branche-eigen producten, vergelijkbaar aan de oude regeling. 6. Er komt een nieuwe omschrijving voor gerichte vrijstellingen voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen met een nihilwaardering. Hierdoor vervalt het fiscale onderscheid tussen het verstrekken, vergoeden of ter beschikking stellen van deze voorzieningen.

3 3 Tijdelijke premiekorting Jonge Werknemers Indien u een werknemer aanneemt met een WW- of bijstandsuitkering van minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud, dan heeft u recht op premiekorting. Deze regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari De overheid wil de werkgelegenheid onder jongeren stimuleren en heeft daartoe deze tijdelijke premiekorting in het leven geroepen. De premiekorting is officieel ingegaan op 1 juli 2014, maar geldt voor jongere werknemers die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn gekomen. Hoogte premiekorting De hoogte van de premiekorting bedraagt per jaar. Voor de periode 1 juli 2014 tot en met 1 januari 2015 is de premiekorting dus Voorwaarden Om voor de premiekorting in aanmerking te komen moet de werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen: Er wordt op of na 1 januari 2014 en voor 1 januari 2016 een werknemer aangenomen van 18 tot 27 jaar; De werknemer heeft een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente waaruit blijkt dat hij direct voorafgaande aan het dienstverband een WW- of bijstandsuitkering had; De werknemer wordt aangenomen voor minimaal 32 uur per week; De werkgever sluit met de werknemer een arbeidsovereenkomst met minimale duur van 6 maanden. De werkgever heeft recht op de premiekorting zolang de arbeidsovereenkomst van de werknemer duurt, maar maximaal 2 jaar. U dient de betreffende doelgroepverklaring van de werknemer bij de salarisadministratie te bewaren. Premiekorting toepassen De premiekorting kan vanaf 1 juli 2014 toegepast worden in de loonadministratie. Voor jongeren die op of na 1 januari 2014 maar voor 1 juli 2014 zijn aangenomen heeft u recht op premiekorting vanaf 1 juli Daarbij geldt dat de werknemer op 1 juli 2014 nog wel in dienst moet zijn.

4 4 Informatiebijeenkomsten Loonvisie organiseert al enige jaren informatiebijeenkomsten tegen het einde van het jaar om u te informeren over nieuwe wet- en regelgeving. Gezien de hoeveelheid nieuwe regelgeving rondom arbeidsrecht en de definitieve invoering van de werkkostenregeling, worden er nu ook tussentijdse informatiebijeenkomsten georganiseerd. Er zijn al enkele informatiebijeenkomsten geweest en telkens blijkt dat werkgevers veel vragen hebben over wat de wetgeving in de praktijk voor de eigen onderneming voor gevolgen heeft. Deze vragen kunt u ter plekke of na afloop van de bijeenkomst stellen. De eerstvolgende informatiebijeenkomst vindt op maandag 13 oktober 2014 van u tot uur plaats in Geldrop. Mocht u interesse hebben of meer informatie willen ontvangen over het programma of onze informatiebijeenkomsten in het algemeen, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar Participatiewet per 1 januari 2015 een feit Op 1 juli jongstleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan. Extra banen voor mensen met arbeidsbeperking De overheid heeft met vakbonden en werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over het creëren van garantiebanen, voor mensen die niet in staat zijn om een zelfstandig inkomen op minimumniveau te verdienen. De overheid staat garant voor extra banen en de werkgevers stellen zich garant voor extra banen. Dit aantal extra banen moet vóór 2026 gerealiseerd zijn. Verplicht werkplekkenquotum Indien blijkt dat het aantal extra banen vóór 2026 niet is gehaald, dan wordt er een quotum ingesteld. Dat betekent dat werkgevers met meer dan 25 werknemers worden verplicht om een bepaald aantal mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dit aantal is afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

5 5 Bent u ook ziek van verzuim? Loonvisie heeft de afgelopen tijd een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij door Alfisure gesproken is over EBEX, een uniek 12-jaarsproduct voor het verzekeren, beperken en begeleiden van het verzuim van uw medewerkers. Hierna volgt een korte toelichting op EBEX. Als een werknemer ziek wordt, dan loopt de werkgever tegen een aantal (extra) kosten aan. Allereerst natuurlijk de verplichte loondoorbetaling voor de eerste twee jaar. Dit risico wordt doorgaans afgedekt door een ziekengeldverzekering. Daarnaast is de werkgever sinds 1 januari 2014 ook verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan en in de Ziektewet terecht komen. En als een werknemer langer dan twee jaar ziek blijft, dan komt deze werknemer mogelijk in de WGA. Voor deze twee risico s is de werkgever verzekerd bij het UWV (premie werkhervattingskas) en/of bij een verzekeraar. Tot slot heeft de werkgever een contract met een arbodienst om het re-integratieproces te begeleiden. Vaak is de communicatie tussen al deze (verschillende) partijen niet optimaal. De overdracht van het re-integratie dossier van de arbodienst naar bijvoorbeeld het UWV verloopt zelden vlekkeloos. En als een werknemer uit dienst gaat, wordt hij vaak helemaal uit het oog verloren. Ook moet de werkgever meestal de ziek- en betermeldingen bij zowel de arbodienst als bij de verzekeraar(s) doen. Dat levert extra werk op met als gevolg meer kans op fouten en hogere kosten. Verzekering Verzekeraar A Verzekeraar A of B of UWV e weken Na einde wachttijd Loondoorbetaling WGA Diensten Arbodienst Arbodienst, UWV, begeleiding vanuit verzekeraar? Ziek uit dienst: Verzekering: UWV of private verzekeraar of ERD Begeleiding: UWV of? Veel loketten, dossier overdracht etc. Figuur 1, Schema huidige situatie Deze problemen kunnen voorkomen worden door gebruik te maken van een Alles in één -product zoals EBEX. Daarmee houdt de werkgever grip op de kosten en het verzuim binnen zijn bedrijf.

6 6 Verzekering Diensten 1 e 104 weken Loondoorbetaling Na einde wachttijd WGA Risk en Case Management (no-risk onderzoeken, ondersteuning werkgevers, verzuimbegeleiding etc.) Van dag 1 tot einde jaar 12 Figuur 2, Schema EBEX aanpak Éen polis, één premie, één adviseur, één casemanager. Éen loket voor ondernemer en adviseur Koppeling leidt tot aantoonbaar lagere schadelast EBEX biedt alle verzekeringen en de arbodienstverlening onder één dak. EBEX levert arbodienstverlening doormiddel van een persoonlijke casemanager. Deze casemanager begeleidt de werkgever en de zieke werknemer(s) vanaf dag één via een eventuele Ziektewet naar WIA/WGA. Aansluiting bij een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige zijn bij de prijs inbegrepen. De ziek- en herstelmeldingen doet de werkgever één keer in een digitaal systeem. En bij aanvang van de verzekering worden alle werknemers voor de werkgever in dit systeem gezet. De persoonlijke casemanager kijkt ook naar het financiële belang van de werkgever. Dit is minstens zo belangrijk als het proces en de regie. Daarnaast inventariseert Alfisure met de werkgever of er mogelijk werknemers zijn waarvoor geen loondoorbetalingsplicht geldt. Mocht u interesse hebben in dit product of in een vrijblijvende afspraak met Alfisure, neem dan contact op door te bellen naar of een mail te sturen naar of benader uw contactpersoon bij Loonvisie. Prinsjesdag 2014: Gepresenteerde plannen Arbeidskorting De arbeidskorting wordt sinds 2014 inkomensafhankelijk afgebouwd: de belastingkorting wordt minder naarmate het inkomen hoger is. Het kabinet wil de afbouwgrens in 2015 fors verhogen tot circa De arbeidskorting voor 2015 bedraagt daarmee minimaal 184 en maximaal per jaar.

7 7 Algemene heffingskorting Ook de algemene heffingskorting wordt sinds 2014 inkomensafhankelijk afgebouwd. Het afbouwpercentage voor 2015 wordt verhoogd naar 2,32%. De algemene heffingskorting voor 2015 bedraagt daarmee minimaal en maximaal per jaar. Belastingverlaging Het tarief van de eerste schijf wordt verlaagd. Het tarief komt uit op 36,56%. Belastingstelsel Voor de langere termijn werkt de regering aan een herziening van het belastingstelsel. De doelstelling is tweeledig: een forse vereenvoudiging en het stimuleren van werkgelegenheid. Gebruikelijk loonregeling DGA s De doelmatigheidsmarge gaat van 30% omlaag naar 25% en de toets voor de vaststelling van het gebruikelijke loon wordt aangepast. Het loon van de DGA wordt voortaan ten minste gesteld op de hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; of het hoogste loon van de overige werknemers die in dienst zijn van de vennootschap of de daarmee verbonden vennootschappen; of de wettelijke ondergrens van per jaar. Introductie van brug-ww Deze maatregel moet ingaan op 1 januari aanstaande en is bedoeld om werkgevers die overtollige werknemers van andere bedrijven willen overnemen worden gestimuleerd. Als die werknemers moeten worden omgeschoold, dan worden die uren betaald uit de WW. Dat drukt de overgangskosten voor de nieuwe werkgever. De maatregel geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd of mensen met een WW-uitkering. Levenslooptegoed In 2015 geldt weer de 80%-regeling voor opname van al het overgebleven levenslooptegoed. Deze 80%-regeling gold ook in Voorwaarde is dat al het overgebleven tegoed ineens wordt opgenomen. Van dat tegoed wordt dan maar 80% in de belastingheffing betrokken. Pensioencommunicatie De beoogde inwerkingtreding voor de aanpassing van het financieel toetsingskader (FTK) voor de pensioenen is januari Er komt wetgeving voor duidelijkere pensioencommunicatie. Pensioen aftoppen Er kan fiscaal gefaciliteerd pensioen worden opgebouwd tot op het inkomen van COLOFON OMTREND is een kwartaaluitgave van Loonvisie Eindhoven Geldropseweg SJ Eindhoven Tel Loonvisie Rhenen Herenstraat JH Rhenen Tel Loonvisie Brunssum Prins Bernhardstraat 2B 6443 AM Brunssum Tel OMTREND is met uiterste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelingen gebaseerd op de door ons gepubliceerde informatie. Alle teksten uit deze uitgave mogen worden overgenomen, mits met bronvermelding.