Leergang Arbeidsrecht - voorjaar 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Arbeidsrecht - voorjaar 2014"

Transcriptie

1 Leergang Arbeidsrecht - voorjaar 2014 Arbeid is een cruciale factor in een dynamische en snel veranderende maatschappelijke omgeving. Dynamiek en snelle verandering kenmerken ook het arbeidsrecht. Kennis en praktijktoepassingen zijn verouderd voor u het weet. Flexibilisering, automatisering, internationalisering, detachering, pensionering, outsourcing, privatisering, het zijn enige toonaangevende punten in het moderne arbeidsrecht. Dit naast vertouwde onderwerpen als de CAO, de bescherming van de arbeidsongeschikte werknemer en het ontslagrecht. Maar ook deze onderwerpen hebben te maken met steeds nieuwe wetgeving en inzichten in de rechtspraak. Zorg ervoor dat uw kennis up-to-date is. De leergang Arbeidsrecht biedt hiervoor de gelegenheid. De leergang Arbeidsrecht is een specialisatieopleiding. De leergang brengt een juridisch-inhoudelijke analyse van actuele arbeidsrechtproblematiek en past die toe op de praktijk van de arbeidsverhoudingen. Opzet van de leergang Te behandelen thema s De leergang Arbeidsrecht biedt u in 14 inhoudelijke colleges van drie college-uren elk een compleet en actueel overzicht van de thema s die het huidige arbeidsrecht beheersen. De traditionele arbeidsrechtelijke onderwerpen komen uiteraard aan bod, zoals de definitie van de arbeidsovereenkomst en het ontslagrecht. Hiernaast worden moderne thema s besproken als de privacy op de werkplek, het aanpakken van fraude en outsourcing. Voorts is in de onderwerpkeuze het verband gezocht met de Werkloosheidswet, de arbeidsongeschiktheidswetten, het fiscale recht en het pensioenrecht. De leergang wordt afgerond met een schriftelijk examen, waarna op een afsluitende bijeenkomst de diplomauitreiking plaats vindt met een borrel na afloop. Theorie en praktijk De leergang bestaat uit een behandeling en bespreking van theorie, een analyse van achtergrond en samenhang in arbeidsrechtelijke leerstukken, gecombineerd met toepassing daarvan in de praktijk. Hierbij zal voldoende ruimte zijn voor het bespreken van rechtspraak en aan praktijk ontleende casussen. Om een actieve participatie van cursisten te stimuleren worden er casussen tijdens de colleges behandeld. Het onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard, waarop aanvullingen op literatuur, powerpointpresentaties en andere relevante stukken worden geplaatst. Ook dient Blackboard als middel om met medecursisten en cursusleiding te corresponderen en op de hoogte te blijven van actualiteiten Docenten De bijeenkomsten worden verzorgd door docenten uit wetenschap en praktijk die over specifieke kennis en ervaring beschikken. Gelet op de interactieve wijze van werken, voor Leergang Arbeidsrecht, voorjaar 2013 pag. 1

2 zowel deelnemers als docenten, kunnen maximaal 25 cursisten aan de leergang deelnemen. De leergang staat onder leiding van prof. dr. E. Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit en advocaat employment bij DLA Piper. Examen en diploma De leergang Arbeidsrecht wordt afgerond met een schriftelijk examen. De deelnemers ontvangen na het behalen van het schriftelijk examen een diploma waaruit blijkt dat de leergang Arbeidsrecht met succes is gevolgd. Opleidingspunten De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en het Nederlands Mediation instituut (NMI) hebben 42 opleidingspunten toegekend in het kader van de permanente educatie. Voor wie bestemd? De leergang richt zich op personen die in hun werksituatie met arbeidsrechtelijke vraagstukken te maken hebben en hun kennis en vaardigheden op dit gebied willen verbreden en/of verdiepen. Een aantal jaren ervaring op het terrein van arbeidsvraagstukken is gewenst. De doelgroep omvat meer precies advocaten en andere rechtshulpverleners, bedrijfsjuristen, HRM- en PZ-functionarissen binnen ondernemingen en andere instellingen, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, personen werkzaam bij ministeries of andere overheidslichamen, adviseurs op het terrein van het arbeidsrecht. De leergang staat mede door het accent op toepassing in de praktijk ook open voor niet-juristen die door werkervaring voldoende kennis en ervaring hebben om de leergang te volgen. Aan de hand van het c.v. krijgt de kandidaat-cursist, die geen jurist is, een bindend advies of er voldoende kennis en ervaring aanwezig is om de leergang met goed resultaat te kunnen volgen. Inhoud en planning van de leergang (onder voorbehoud) College 1 De arbeidsovereenkomst De vereisten voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst; afbakening met flexibele arbeidsrelaties, oproep- en afroepkrachten, pay-roll werknemers, uitzendkrachten, arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd; arbeidsovereenkomst van de bestuurder; samenhang met het begrip dienstbetrekking in de sociale zekerheid; gelijke behandeling van werknemers, waaronder onderscheid op basis van de duur van de arbeidsovereenkomst; toelaatbaarheid van medische keuringen; rechtspositie van buitenlandse werknemers; aard van het arbeidsrecht, mate van dwingendheid en afwijkingsmogelijkheden. College 2 CAO en AVV Begrip CAO; gebondenheid aan CAO; positie ongeorganiseerde werknemers; opzegging CAO; nawerking; werkingssfeer; AVV en dispensatiemogelijkheden; arbeidsvoorwaardenregelingen met de ondernemingsraad. College 3 Ontslagrecht I inclusief proeftijd Ontwikkeling van het ontslagrecht: van onrechtmatig ontslag naar kennelijk onredelijk en onregelmatig ontslag; samenhang en verschillen in regels en sancties; de preventieve ontslagtoetsing en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst; de proeftijd en de Leergang Arbeidsrecht, voorjaar 2013 pag. 2

3 (voortgezette) arbeidsovereenkomst voor (betrekkelijk) bepaalde tijd; ragetlie-regel; ontslag wegens leeftijd. College 4 Ontslagrecht II Einde van rechtswege; opzegging en opzegverboden; dringende reden; ontbinding wegens gewichtige reden en ontbinding wegens wanprestatie; kennelijk onredelijk ontslag; de ontbindende voorwaarde; de beëindigingsovereenkomst en daarin opgenomen afvloeiingsregeling; kantonrechtersformule; last-in-first-out; bedrijfseconomische redenen; collectief ontslag; herstructurering en reorganisatie; overgang van ondernemingen; faillissement; rol van de ondernemingsraad. College 5 Disfunctioneren, fraude en ander wangedrag van de werknemer Wat wordt verstaan onder disfunctioneren en wangedrag; elementen als beconcurreren werkgever, nevenwerkzaamheden, liefde op de werkplek, aanvaarden zwart geld, misbruik van vertrouwelijke informatie; betekenis van goed werknemerschap; sanctiemogelijkheden van de werkgever; boete, schorsing, ontslag, functiewijziging en degradatie; betekenis van richtlijnen en instructies; arbeidsovereenkomst en strafrecht. College 6 Wijziging van de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden en bijzondere bedingen Bevoegdheid tot wijziging van de arbeidsovereenkomst, het wijzigingsbeding, afweging van belangen, goed werknemerschap, betekenis van wijziging in wetgeving. Concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding, beding inzake intellectueel eigendom, boetebeding College 7 Pensioenvoorziening in de arbeidsovereenkomst De pensioenovereenkomst binnen de arbeidsovereenkomst; verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en vrijstellingsbepalingen; premiebetalingsplichten; pensioenrechten bij ontslagsituaties; waardeoverdracht; indexering. College 8 (1) Fiscaliteit en het arbeidsrecht; (2) werkloosheidsuitkeringen Fiscale behandeling van het loon; fiscaal vrije beloningen; fiscale behandeling afkoopsommen; reis- en andere kostenvergoedingen: autokosten, loon in natura, gebruik mobiele telefoon, kinderopvang, levensloop; betekenis zwarte beloning;, recente jurisprudentie inzake ontslagvergoeding, als ook relatie met Sociale Verzekeringen. Eisen aan toekenning WW, arbeidsverleden-eis, verwijtbaarheidcrtierium, sancties en boetes. College 9 Overgang onderneming De rechtsgevolgen voor de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst bij de overgang van een onderneming; diverse vormen van overgang en hun verschillen, waaronder ook aandelen- en juridische fusie; outsoucring, de betekenis van een CAO; aansprakelijkheid Leergang Arbeidsrecht, voorjaar 2013 pag. 3

4 verkrijgende werkgever, medezeggenschapsrechten, mogelijkheid tot wijziging arbeidsvoorwaarden, de pensioenrechten College 10 Werkgeversaansprakelijkheid Loondoorbetaling; relatie met de WAO; zorgplicht van de werkgever en aansprakelijkheid ten aanzien van (voorkomen van) arbeidsongeschiktheid; verplichting tot aanpassing van de werkplek of functie; aansprakelijkheid voor psychische schade; aansprakelijkheid voor agressie op de werkplek; reïntegratieplichten; het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen College 11 (1) Vakantie en verlofrechten, (2) Privacy op de werkplek Recht op vakantie; vakantie en ziekte; loonvordering over niet genoten vakantiedagen; verjaringstermijn; zorgverlof, ouderschapsverlof, levensloopverlof; recht op aanpassing arbeidsduur. College 12 Medezeggenschap De Ondernemingsraad heeft belangrijke advies- en instemmingsrechten. Zij is een centrale schakel in wijzigingen in de structuur of zeggenschapsverhoudingen binnen een onderneming. Deze bijeenkomst behandelt thema's vanuit een algemeen medezeggenschapperspectief. Ook andere vormen van personeelsvertegenwoordiging komen aan bod. College 13 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, reïntegratieverplichtingen, Wia, preventiebeleid en arbowetgeving, Poortwachter, verplichtingen van de werknemer. College 14 Grensoverschrijdende en internationale arbeidssituaties Het Nederlandse arbeids-, socialeverzekerings- en pensioenrecht wordt sterk beïnvloed door het internationale recht. De Nederlandse Staat heeft zich door lidmaatschap van de internationale organisaties en de ratificatie van verdragen verplicht om de wet en praktijk aan te passen aan normen over uiteenlopende zaken als: vrijheid van vakvereniging en stakingsrecht, minimumnormen voor socialezekerheidsregelingen, discriminatie in verband met de arbeid en arbeidsvoorwaarden, minimumloon, arbeids omstandigheden en arbeidsbemiddeling. Bijzondere regelingen voor grensarbeiders, gedetacheerde werknemers en uitgeleende werknemers; problematiek van het toepasselijke recht; internationaalprivaatrechtelijke aspecten van het procesrecht, de regeling inzake de rechtsmacht (EEX, art. 6 Rv). Schriftelijk examen: 5 juni 2013 Programma uur: Ontvangst met koffie en thee uur: Aanvang college uur: Pauze uur: Vervolg college Leergang Arbeidsrecht, voorjaar 2013 pag. 4

5 Docenten De Leergang Arbeidsrecht wordt verzorgd door de volgende docenten: Prof. mr. A.J. Akkermans, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Mr. dr. B. Barentsen, docent sociaal recht Rijksuniversiteit Leiden Mw. prof. dr. K. Boonstra, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam, Beleidsjurist FNV Prof. dr. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, hoogleraar sociaalrecht aan de Vrije Universiteit Mr. J.J.J. Janse de Jonge, advocaat bij Höcker Rueb Doeleman Advocaten te Amsterdam Mr. M.J.M.T. Keulaerds, advocaat BarentsKrans N.V. te Den Haag Prof. dr. E. Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit en advocaat bij DLA Piper Nederland N.V. te Amsterdam Mw. mr. W.P. de Muinck Keizer, advocaat bij VMW Taxand te Amsterdam Mr. H. van Osch, advocaat bij VDB Advocaten te Waalre Mr. D.J. Rutgers, partner bij Rutgers & Posch te Amsterdam Mr. A. Stege, advocaat bij Lexence te Amsterdam Mr. J.W. de Tombe, advocaat bij Baker & McKenzie te Amsterdam Mw. mr. D.J.B. de Wolff, advocaat bij Stadhouders Advocaten Mr. M. Zilinsky, universitair docent internationaal privaatrecht aan de Vrije Universiteit Mw. mr. J. Kruijswijk Jansen, werkzaam bij Kennedy van der Laan te Amsterdam Aanvullende informatie Cursusleiding Prof. dr. E. Lutjens, voornoemd Aanvang leergang 23 januari 2013 Aantal dagdelen Studiebelasting Puntentoekenning Doelgroep 14 dagdelen college, 1 dagdeel schriftelijk examen en 1 middag waarop de diploma s zullen worden uitgereikt met aansluitend een borrel. Een verplicht instapcollege voor niet-juristen. Naast de colleges dient men rekening te houden met voorbereidingstijd van 3-5 uur per week exclusief voorbereidingen voor het examen. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en de Vereniging van Pensioenrecht Juristen (VvPJ) kennen 42 opleidingspunten toe. De leergang richt zich op personen die in hun werksituatie met arbeidsrechtelijke vraagstukken te maken hebben en hun kennis en vaardigheden op dit gebied willen verbreden en/of verdiepen. Een aantal jaren ervaring op het terrein van arbeidsvraagstukken is gewenst. De doelgroep omvat advocaten en andere rechtshulpverleners, bedrijfsjuristen, HRM- en PZ- functionarissen binnen ondernemingen en andere instellingen, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, personen werkzaam bij ministeries of andere overheidslichamen, adviseurs op het terrein van het arbeidsrecht. Voor alle niet-academisch geschoolde juristen geldt dat zij voldoende arbeidsrechtelijk ervaring moeten hebben. Aan de hand van het c.v. krijgt de kandidaat-cursist, die geen jurist is, een bindend advies of er voldoende kennis en ervaring aanwezig zijn Leergang Arbeidsrecht, voorjaar 2013 pag. 5

6 om de leergang met goed resultaat te kunnen volgen. Locatie Aantal deelnemers Prijs Instapcollege De colleges vinden plaats in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam-Buitenveldert. Er is voldoende parkeergelegenheid (betaald) en er zijn goede openbaar vervoersvoorzieningen. Om de interactieve onderwijsvorm zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen is het aantal deelnemers maximaal 25. De prijs van deze leergang bedraagt 3.950,-- (geen btw). Dit is inclusief cursusmateriaal, consumpties, examengelden en borrel bij diploma-uitreiking. Het instapcollege Juridische casussen oplossen is verplicht en de kosten bedragen 275,- (geen btw). Geïnteresseerden zonder universitaire juridische opleiding/instapcollege Juridische casussen oplossen Geïnteresseerden zonder universitaire juridische opleiding kunnen de leergang ook volgen. Voor hen geldt dat zij door opleiding en werkervaring voldoende arbeidsrechtelijke ervaring moeten hebben. Aan de hand van het c.v. krijgt de kandidaat-cursist die geen academisch jurist is, een bindend advies of er voldoende kennis en ervaring aanwezig zijn om de leergang met goed resultaat te kunnen volgen. Voor de kandidaat-cursist, die geen universitaire juridische opleiding heeft, die wordt toegelaten, is er vooraf een apart instapcollege Juridische casussen oplossen. In dit college wordt aan de hand van concrete zaken geoefend in het juridisch analyseren van een casus en in het juridisch beargumenteren van de oplossing. Dit college geeft een waardevolle voorbereiding op de leergang en het examen op het eind. Het instapcollege Juridische casussen oplossen is verplicht en de kosten bedragen 275,- (geen btw). Het instapcollege geeft op zichzelf geen voldoende juridische basis voor het volgen van de leergang. Die voldoende juridische basis kennis moet al eerder zijn opgedaan in de eigen werkpraktijk. Leergang Arbeidsrecht, voorjaar 2013 pag. 6

7 Literatuur Arbeidswetgeving 2013/2014, 31 ste druk. Prijs: 25,- Mr.dr. W.L. Roozendaal. De prijs van dit boek is niet inbegrepen. U wordt verzocht dit boek zelf aan te schaffen. Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden. De overige literatuur wordt verzorgd door de VU Law Academy. Diploma De deelnemers moeten een schriftelijk examen afleggen. De deelnemers ontvangen na het behalen van het schriftelijk examen een diploma waaruit blijkt dat zij de leergang Arbeidsrecht met succes hebben afgerond. Leergang Arbeidsrecht, voorjaar 2013 pag. 7