Verslag Inventariserend Veldonderzoek. Locatie Klinkenbeltsweg, Driebergenbuurt, (Blok VIII), Deventer Projectnummer 272

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Inventariserend Veldonderzoek. Locatie Klinkenbeltsweg, Driebergenbuurt, (Blok VIII), Deventer Projectnummer 272"

Transcriptie

1 Verslag Inventariserend Veldonderzoek Locatie Klinkenbeltsweg, Driebergenbuurt, (Blok VIII), Deventer Projectnummer 272 Archeologie Deventer RMW-VHMZ Auteur: Edith Haveman Datum: Project 272, augustus 2005

2 Inhoud: 1. Inleiding 2. Technische gegevens 3. Werkwijze vooronderzoek 4. Het natuurlijke landschap 5. Resultaten archeologisch onderzoek 6. Conclusie: Waardering & Selectie 7. Literatuur 8. Bijlagen 1 Project 272, augustus 2005

3 1. Inleiding Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Landstad Projectontwikkeling, een samenwerkingsverband van Rentré Wonen en Le Clercq Plantontwikkeling. De Driebergenbuurt is gebouwd in 1919 als schoolvoorbeeld van een comfortabele arbeiderswijk. Anno 2005 voldoen de woningen niet meer aan de eisen en is nieuwbouw noodzakelijk. Daarnaast is een aantal bedrijfspanden verdwenen, wat ruimte creëert voor nieuwbouw van woningen. Bij onderzoek dat Archeologie Deventer in 2001 uitvoerde, bleek dat na de sloop nog voldoende archeologische resten in de bodem aanwezig konden zijn 1. In 2004 werd dat beeld bevestigd bij onderzoek in de Moerakkerstraat 2. Ten behoeve van de realisatie van Driebergenbuurt bouwfase VIII is proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie van een voormalig garagebedrijf in het gebied tussen de Boxbergerweg (vanaf de politiepost op nummer 123), de Klinkenbeltsweg en Het Groene Dijkje. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van eventuele archeologische sporen en de kwaliteit hiervan. Uit deze (eventuele) vindplaatsen dienen de behoudenswaardige vindplaatsen te worden geselecteerd. 2. Technische gegevens Gemeente: Deventer Plaats: Deventer Toponiem: Driebergenbuurt, Klinkenbeltsweg Coördinaten: X: / Y: / CIS-code: Intern nummer: 272 Supervisie: Michiel Bartels Projectleider: Bart Vermeulen Veldarcheologie: Edith Haveman Archivering: Gemeentelijk depot Deventer Deponering: Gemeentelijk depot Deventer 3. Werkwijze vooronderzoek Om een beeld te krijgen van het te onderzoeken gebied zijn drie proefsleuven aangelegd. De sleuven zijn van oost naar west gegraven, haaks op de Boxbergerweg. De sleuven zijn 1,5 tot 2 m breed en respectievelijk 39 (werkput 1), 42 (werkput 2) en 30 m (werkput 3) lang. Om zo snel mogelijk een indruk te krijgen van het terrein, is de eerste sleuf (werkput 2) in het midden van het terrein aangelegd. De tweede sleuf (werkput 3) is ten zuiden daarvan aangelegd en de derde sleuf (werkput 1) ten noorden van de eerste sleuf, ongeveer 5 m uit de gevel van de politiepost. Om de nummering 1 Bartels, Klomp & Hermsen Vermeulen 2005, 9. 2 Project 272, augustus 2005

4 van de sleuven overzichtelijk te maken zijn ze van noord naar zuid genummerd: werkput 1, 2 en 3. Werkput 2. Het vlak is aangelegd op het gele dekzand, waarbij het natuurlijk reliëf is gevolgd. Aan de Boxbergerweg ligt het gele zand bijna direct onder de oppervlakte en is daarin geen mollenactiviteit (bioturbatie) te zien. Het maaiveld ligt daar ongeveer op 7,25 m + NAP en het vlak op ongeveer 6,90 m + NAP. Het ontbreken van mollenactiviteit wijst erop, dat een deel van het natuurlijke reliëf moet zijn verdwenen. Mollen blijven relatief dicht aan de oppervlakte en komen niet in de diepere delen van de bodem, omdat daar geen voedsel aanwezig is. Het aangetroffen gele zand moet dus oorspronkelijk dieper hebben gelegen. Waarschijnlijk zijn de hoge delen van het gebied geëgaliseerd bij de aanleg van de woonwijk. Op de lager gelegen delen van het gebied is de oorspronkelijke bodemopbouw intact gebleven. 3 Project 272, augustus 2005

5 Aan de oostzijde van werkput 2 is een proefput van ca. 1 m diep gegraven om te zien of er zich een akkerlaag onder het gele zand bevindt, zoals de ondergestoven akker die aangetroffen is op de Molenbelt 3. In het profiel van de proefput zijn lagen opgestoven zand te zien. In de bodem van de proefput is een gat van een halve meter diep gegraven om bodemopbouw te bestuderen, maar er werden geen andere lagen aangetroffen. Er is een boring gezet om het beeld te bevestigen. In de boring van 1,5 m diep in de proefput is tot 4,68 m + NAP alleen geel zand aangetroffen. Vanaf ongeveer 18 m uit de Boxbergerweg is er mollenactiviteit te zien in het gele zand. De mollenactiviteit wijst op het intact zijn van het originele oppervlak en vanaf deze plaats is het natuurlijk reliëf gevolgd. Het niveau van het gele zand duikt vanaf 18 m naar beneden van 7,01 m + NAP tot 5,45 m + NAP op ca. 35 m uit de Boxbergerweg. Aan het einde van de werkput loopt het gele zand weer iets op naar 5,84 m + NAP. Op de helling is een aantal archeologische sporen tevoorschijn gekomen. Lagen stuifzand in het profiel van de proefput van werkput 2. In alle werkputten is hetzelfde beeld van een hoge afgetopte zandduin te zien. In werkput 3 is het natuurlijk bodemprofiel verstoord tot 20 m uit de Boxbergerweg. Het diepste punt in deze werkput ligt 6,07 m + NAP op ongeveer 30 m uit de Boxbergerweg. In deze werkput zijn geen sporen, maar alleen recente verstoringen aangetroffen. In werkput 1 ligt de kop van het zand dichter bij de Boxbergerweg. Het zandduin ligt noordoost-zuidwest. Er is geen mollenactiviteit dus geen origineel oppervlak aanwezig tot ongeveer 10 m uit de weg. Zodra het natuurlijk reliëf kan worden gevolgd, duikt het gele zand naar beneden van 6,87 m + NAP op 10 m uit de Boxbergerweg tot 5,81 m + NAP op ongeveer 30 m uit de weg. In alle werkputten is het vlak getekend en zijn de alle archeologische sporen, op twee na, gecoupeerd, gefotografeerd en getekend. In totaal zijn 21 sporen aangetroffen, 3 Hermsen 2005, Project 272, augustus 2005

6 waarvan drie natuurlijke sporen bleken te zijn. Twee sporen zijn niet gecoupeerd, omdat de putwand van werkput 2 ingestort is bovenop deze sporen. Het noordelijke profiel is steeds op twee plaatsen ongeveer één meter breed opgestoken. Dit is gedaan op de diepere gedeelten van de werkputten. Verder naar het oosten was er namelijk geen bodemopbouw meer aanwezig en was er alleen een sloophorizont (de restanten van de sloop van de tot 2005 aanwezige gebouwen) en natuurlijk geel zand te zien. Na het afwerken van de drie proefsleuven is een uitbreiding aangelegd om een vollediger beeld te krijgen. Deze uitbreiding (werkput 4) is aangelegd over werkput 2 van ongeveer 18 tot 30 m uit de Boxbergerweg. Dit deel van werkput 2 is gekozen, omdat daar de meeste sporen zijn aangetroffen. In de uitbreiding worden meer sporen verwacht die met de sporen uit werkput 2 kunnen samenhangen. De proefsleuf is met deze uitbreiding 3 m naar het noorden en 3 m naar het zuiden vergroot. De uitbreiding heeft vijf nieuwe sporen opgeleverd. Werkput Het natuurlijke landschap De proefsleuven hebben aanvullend inzicht gegeven in de opbouw van het natuurlijke landschap onder het esdek. In het onderzochte gebied is geen sprake van een vlakke dekzandrug, zoals bijvoorbeeld onder de Colmschater Enk, maar van een sterk 5 Project 272, augustus 2005

7 variërend microreliëf. Dit reliëf is waarschijnlijk als gevolg van verstuivingen ontstaan, wat aansluit op het beeld in de Moerakkerstraat 4. Deze verstuivingen kunnen zowel uit de prehistorie als uit de vroege middeleeuwen stammen. Het gebied was toen een open landschap. Het hoogste punt van het gebied ligt ter hoogte van de Boxbergerweg. Het gele zand ligt daar op ongeveer 7 m + NAP. Het niveau van het gele zand daalt richting het westen naar ongeveer 5,45 m + NAP, dat is een daling van meer dan 1,5 m over een afstand van 15 m. Aan de Boxbergerweg ligt het gele zand bijna direct onder de oppervlakte. Hier zijn alleen de diepere delen van het gele zand aangetroffen en missen de hogere delen waarin mollen actief zijn. Waarschijnlijk is de kop van het zand afgeschoven bij de aanleg van de woonwijk. Dit beeld is bevestigd bij het opsteken van de profielen. De opbouw van de profielen was als volgt: Onderaan is het natuurlijke gele zand te zien, in het bovenste deel daarvan heeft mollenactiviteit plaatsgevonden. Daarboven ligt de natuurlijke bodem. Daarop ligt het esdek, waarvan de bovenste laag de bouwvoor is. Op de bouwvoor ligt een sloophorizont. Het profiel in werkput 2. Op de hogere delen van het terrein is er alleen natuurlijk geel zand te zien, zonder mollenactiviteit in het bovenste deel, met daarop de sloophorizont. In werkput 3 zijn twee esdeklagen te zien in de profielen, gescheiden door een bouwvoor. Het lijkt erop, dat de bovenste esdeklaag afkomstig is van de top van de 4 Vermeulen 2005, 3. 6 Project 272, augustus 2005

8 zandduin, die is afgeschoven om het terrein te egaliseren bij de aanleg van de woonwijk. In de bouwvoor, die de twee lagen scheidt, is machinaal geproduceerde baksteen aangetroffen, dat wijst op een datering vanaf de late 19 de eeuw. Het profiel in werkput 3. Uit het esdek komt weinig materiaal. De gevonden scherven dateren voornamelijk uit de 15 de en eerste helft van de 16 de eeuw 5. Dit sluit aan bij de datering van het materiaal uit het esdek van het Driebergenplein en de Driebergenstraat 6. Essentieel verschil hier is echter de vondstrijkdom en de grote tot zeer grote fractie van de scherven in het esdek. Dit in tegenstelling tot de locatie van Blok VIII, waar de vondsten klein van formaat en geringer in aantal zijn. Er is een duidelijk onderscheid tussen het esdek en de bouwvoor die erbovenop ligt. Uit de bouwvoor komt meer en recenter schervenmateriaal en daarnaast baksteen en mortel. 5. Resultaten Archeologisch onderzoek De meeste archeologische sporen zijn aangetroffen op de plaatsen waar het natuurlijke reliëf intact is. Ze liggen op de relatief lage delen en op de helling. De sporen concentreren zich in werkput 4 van 18 tot ongeveer 30 m uit de Boxbergerweg. Het niveau van het gele zand varieert in werkput 4 van 6,95 m + NAP aan de oostzijde tot 5,62 m + NAP aan de westzijde. Dat is een verschil in hoogte van 1,3 m over 10 m. In de verspreiding van de sporen is geen structuur te herkennen. Het oorspronkelijke steile reliëf zal deze locatie geen handige plaats gemaakt hebben om te bouwen. Er is 5 Determinatie: B. Vermeulen. 6 Bartels, Klomp & Hermsen Project 272, augustus 2005

9 waarschijnlijk geen plaats geweest voor grote structuren zoals huizen, schuren en werkplaatsen. De losse paalsporen kunnen allerlei kleine bouwsels vertegenwoordigen, zoals hekken, spiekers of schuttingen. Een andere mogelijke verklaring voor de sporen op de helling zou een windscherm kunnen zijn, om verdere verstuivingen te voorkomen. Uit deze sporen is geen dateerbaar materiaal tevoorschijn gekomen. De vulling van de sporen lijkt op de vulling van de vroeg middeleeuwse en de prehistorische sporen die aan de Moerakkerstraat en het Driebergenplein zijn aangetroffen. De vondsten van het Driebergenplein zijn schaars, maar goed te dateren in de periode Hier werden enkele scherven geïmporteerde keramiek van de soorten Badorf en reliëfbandamfoor gevonden 7. De vulling van de laat middeleeuwse sporen aan de Moerakkerstraat was donkerder en meer gevlekt 8. Aan de oostzijde van werkput 1 en 2 zijn tussen de recente verstoringen enkele sporen gevonden, waaruit 16 de eeuwse scherven zijn gekomen. Al deze door verstoringen van elkaar gescheiden sporen maken waarschijnlijk deel uit van één 16 de eeuwse greppel. De greppel ligt noordoost-zuidwest tegen de Boxbergerweg aan. De greppel is waarschijnlijk geen weggreppel om water van de weg af te voeren, omdat deze niet parallel loopt aan de weg. Op de kadastrale kaart van 1832 is te zien, dat de percelering van deze locatie haaks op de Klinkenbeltsweg ligt en dus noordoost-zuidwest op de Boxbergerweg. Mogelijk is deze greppel een oude perceelscheiding geweest. Een andere optie is, dat de greppel deel uit heeft gemaakt van een laat 16 de eeuws legerkamp. Op de prent die Joannes van Doetecum van het beleg van Rennenberg maakte, zijn in de zone waar de Boxbergerweg en de Diepenveenseweg liggen verschillende legerkampen aangegeven. 9 Twee processen zijn op archeologische gronden herkenbaar. In een open en dynamisch landschap ontstaat op de flanken en dan met name de flank richting de IJssel bewoning. De midden-mesolithische component zoals gevonden aan het lage deel van de Boxbergerweg is op de kop afwezig. De laat prehistorische resten zoals het Raalte-type ijzertijdhuis onder het Driebergenplein ontbreekt ook op de kop. De vroegmiddeleeuwse component in de vorm van Karolingische scherven en sporen ontbreekt, maar is ten westen van deze locatie wel aangetoond. Het gebied is in deze tijd mogelijk wel betrokken in de extensieve veehouderij of landbouw van een meer westelijk gelegen boeren hoeve. Om de groeiende handelsplaats moeten meerdere van deze hoeves aanwezig zijn geweest. Ten tijde van de 14 de eeuwse grootschalige uitbreiding van de Deventer binnenstad 10 wordt ook dit gebied voor de permanente laatmiddeleeuwse landbouweconomie in gebruik genomen. De verscheidenheid van de opbouw van het esdek over zeer korte afstanden (Driebergenplein, Klinkenbeltsweg, Moerakkerstraat) illustreert niet alleen een functieverschil van de landbouwgebieden, maar ook een sterk onderling te onderscheiden proces in bemesting en afvalstorting, de zogenaamde Vaaltakkers. Daarbij wordt duidelijk dat de trend naar intensievere landbouw en bemesting zich eerder op de zuidwestelijke flank afspeelt dan op de afgetopte toppen. De extensieve veehouderij vindt vermoedelijk lange tijd plaats op de bovenkant van het Driebergen- 7 Bartels, Klomp & Hermsen mondelinge mededeling Bart Vermeulen 9 Nalis 2003, Vermeulen 2006, Project 272, augustus 2005

10 plateau, de Moerakkerstraat-Roelofbeltstraat, tot dat ook deze in de 17 de 18 de eeuw in de permanente landbouweconomie worden opgenomen. Doelen voor komend onderzoek zullen zijn om de kernen van de hoeves van ijzertijd tot en met de hoge middeleeuwen te vinden. 6. Conclusie: Waardering & Selectie Uit het onderzoek is een duidelijk beeld van het oude landschap naar voren gekomen. Voor de middeleeuwen vertoonde de natuurlijke bodem grote hoogteverschillen die het gevolg waren van rivierafzettingen en verstuivingen. 11 In het noorden van de onderzoekslocatie is de onderkant van een 16 de eeuwse greppel gevonden. De greppel ligt schuin tegen de Boxbergerweg en maakt mogelijk deel uit van een laat 16 de eeuws legerkamp of een perceelscheiding. Langs de Boxbergerweg zijn alleen diepe sporen aangetroffen, zoals de onderkant van de greppel, omdat de kop van het zand op deze plaats verdwenen is. Minder diepe sporen zijn hier verdwenen. In het midden van het terrein zijn enkele sporen aangetroffen. Er is geen duidelijke structuur in de sporen te herkennen. Uit de sporen is geen dateerbaar materiaal gekomen. Op deze plaats is door de steile helling ook geen plaats geweest om grotere structuren te bouwen. Waarschijnlijk dateren de sporen uit de prehistorie of vroege middeleeuwen, omdat ze qua kleur lijken op sporen die zijn aangetroffen aan de Moerakkerstraat en het Driebergenplein. In het onderzoeksgebied worden geen archeologische resten van betekenis verwacht. Op de oorspronkelijk hogere delen is het natuurlijke bovengrond verdwenen en kunnen alleen diepere delen van sporen worden aangetroffen, minder diepe sporen zijn verdwenen. Op de lagere delen en op de helling worden geen sporen van betekenis verwacht, omdat het natuurlijk reliëf daar het bouwen van grote structuren bemoeilijkt. Er bestaan, archeologisch gezien, geen bezwaren tegen grondwerkzaamheden en er kan worden afgezien van verder onderzoek. 7. Literatuur Bartels, M., M. Klomp & I. Hermsen, IJzertijd in de Driebergenbuurt, Prehistorische boeren onder een vooroorlogse arbeiderswijk = (Archeologie in Deventer 4), Deventer. Hermsen, I., De bodem onder de belt. Archeologie en geschiedenis van een agrarisch gebied in de Voorstad van Deventer, Deventer. Nalis, H.J., Een prent van Joannes van Doetecum en andere afbeeldingen van het beleg van Deventer door Rennenberg in Deel I: Het beleg. In: Deventer Jaarboek Vermeulen 2005, 9. 9 Project 272, augustus 2005

11 Vermeulen, B., Verslag Inventariserend Veldonderzoek Moerakkerstraat, Driebergenbuurt Deventer. Projectnummer 248, Deventer Vermeulen, B., Razende mannen, onrustige vrouwen. Archeologisch en historisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse nederzetting, een adellijke hofstede en het Sint Elisabeth Gasthuis in de bocht van de Smedenstraat te Deventer. Deventer. 8. Figuren Figuur 1: Overzicht van de aangelegde werkputten. 10 Project 272, augustus 2005

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Mei 2012 Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier COLOFON 2012, Gemeente Deventer, Deventer. Auteur:

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologische begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Definitief ISSN 1573-5710

Nadere informatie

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P Postbus 297 6900 AG Zevenaar Ringbaan Zuid 8a 6905 DB Zevenaar tel. 0316-581130 fax 0316-343406 info@archeodienst.nl www.archeodienst.nl Archeodienst BV, Postbus 297, 6900 AG Zevenaar Evaluatiebrief Archeologisch

Nadere informatie

Archeologisch Advies 498: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting Politiebureau Muggeplein. Interne Rapportages Archeologie Deventer 56

Archeologisch Advies 498: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting Politiebureau Muggeplein. Interne Rapportages Archeologie Deventer 56 Interne Rapportages Archeologie Deventer 56 Juli 2012 Archeologisch Advies 498: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting Politiebureau Muggeplein COLOFON 2012, Gemeente Deventer, Deventer.

Nadere informatie

Archeologische MonumentenZorg

Archeologische MonumentenZorg Provincie NoordBrabant Archeologische MonumentenZorg 1. EINDOORDEEL ADVIES Onderwerp Waalwijk, Sprang, Plangebied Aansluiting Bevrijdingsweg, N261 locatie B te Sprang, N261 archeologisch onderzoek. Aan

Nadere informatie

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES INFORMATIERAPPORT EN ELECTIEADVIE Proefsleuvenonderzoek Bedrijventerrein fase 2 (Homoetsestraat), Maurik, gemeente Buren Archis onderzoekmeldingsnummer 4120 Inleiding Tussen 14 en 23 februari 2011 is door

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologische Quickscan ten behoeve van Bestemmingsplan De Biezenkamp Leusden juli 2011 Opgesteld door: Drs. ML. Verhamme Regio-archeoloog Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort 033-4637797 06-21950997

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2013 nr. 83

Advies Archeologische Monumentenzorg 2013 nr. 83 Advies Archeologische Monumentenzorg 2013 nr. 83 Selectiebesluit Proefsleuvenonderzoek Betonson fase 1 en 2 te Son naam Gemeente/bedrijf Datum Aanvrager René van de Gemeente Son en Breugel 8-8-2013 Brand

Nadere informatie

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Weert-Vrouwenhof. Proefsleuf 41-62.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Weert-Vrouwenhof. Proefsleuf 41-62. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Weert-Vrouwenhof. Proefsleuf 41-62. Henk Hiddink Zuidnederlandse Archeologische Notities 61 Amsterdam 2006 Archeologisch Centrum

Nadere informatie

Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein. Gegevens Plangebied

Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein. Gegevens Plangebied Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein November 2013 Opstellers namens het CAR (Centrum voor Archeologie, Amersfoort): Dhr. I. de Rooze MA Mevr. drs. F.M.E. Snieder Gegevens Plangebied De

Nadere informatie

Publiekssamenvatting. Archeologisch onderzoek Groene Rivier Pannerden

Publiekssamenvatting. Archeologisch onderzoek Groene Rivier Pannerden Publiekssamenvatting Archeologisch onderzoek Groene Rivier Pannerden Catastrofale overstromingen kwamen vaak voor in de geschiedenis van Pannerden, wat met de ligging in de driehoek tussen de rivieren

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

Waarderend Archeologisch Onderzoek te Handel, Rector van de Laarschotstraat. E.N.A. Heirbaut

Waarderend Archeologisch Onderzoek te Handel, Rector van de Laarschotstraat. E.N.A. Heirbaut Waarderend Archeologisch Onderzoek te Handel, Rector van de Laarschotstraat E.N.A. Heirbaut Colofon Archol Rapport 27 Waarderend archeologisch onderzoek te Handel, Rector van de Laarschotstraat Uitvoering:

Nadere informatie

Een verborgen verleden. Archeologie in Heerde. www.heerde.nl

Een verborgen verleden. Archeologie in Heerde. www.heerde.nl Een verborgen verleden Archeologie in Heerde www.heerde.nl Een verborgen verleden De gemeente Heerde heeft een rijke geschiedenis. U als inwoner kent een deel van deze geschiedenis. Misschien zelf meegemaakt

Nadere informatie

Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen - Varkenshoek

Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen - Varkenshoek A Provincie Noord-Brabant Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen - Varkenshoek R. Jansen, C.R.C. Schamp ArchottV Archeologische Rapporten Maaskant LLadci Provincie Noord-Brabant Een verkennend

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Pagina 1 van 7 LOCATIE. Knegsel, gemeente Eersel PROJECT

PLAN VAN AANPAK. Pagina 1 van 7 LOCATIE. Knegsel, gemeente Eersel PROJECT Pagina 1 van 7 PLAN VAN AANPAK LOCATIE Knegsel, gemeente Eersel PROJECT Bomen fietspad Knegsel-Steensel PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES Archeologische begeleiding OPSTELLER Naam, adres, telefoon, e-mail

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Verkennend en waarderend archeologisch. onderzoek. R. de Leeuwe. Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe

Verkennend en waarderend archeologisch. onderzoek. R. de Leeuwe. Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe R. de Leeuwe Colofon Archol Rapport 58 Titel: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Erp Aa,

Nadere informatie

Programma van Eisen. 3880 AK PUTTEN T (0341) 359 732 E mstruijs@putten.nl. Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf. Regio Noord-Veluwe

Programma van Eisen. 3880 AK PUTTEN T (0341) 359 732 E mstruijs@putten.nl. Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf. Regio Noord-Veluwe Programma van Eisen Locatie Putten, Hoge Einderweg 19 Projectnaam Hoge Einderweg 19 Plaats binnen archeologisch proces 0 Archeologische begeleiding (AB) onder het protocol opgraven Opsteller Naam, adres,

Nadere informatie

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS)

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS) Archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie Naar de archeologie in onder andere de Groeneveldse Polder is een bureaustudie gedaan door de heer Bult van het Vakteam Archeologie i. De in weergegeven

Nadere informatie

Nota met aanbevelingen Antwerpen Oudeleeuwenrui

Nota met aanbevelingen Antwerpen Oudeleeuwenrui Nota met aanbevelingen Antwerpen Oudeleeuwenrui De nota met aanbevelingen omvat: - een allesporenplan van de opgravingsputten op leesbare schaal (pdf-bestand); - een korte beschrijving van de resultaten

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds 51. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek.

Dordrecht Ondergronds 51. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek. M.C. Dorst Afbeelding: De Schrijversstraat in 1960 (RAD archiefnr. 552_302207). 2014 Gemeente Dordrecht Stadsontwikkeling/Ruimtelijke

Nadere informatie

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat

Nadere informatie

2 HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

2 HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK INHOUD VOORWOORD 1 INLEIDING ( BART VERMEULEN) 1.1 Projectgegevens 1.2 Beschrijving van de vindplaats 1.3 Vooronderzoek 1.4 Onderzoeksvragen 1.4.1 Onderzoeksvragen Karolingisch-Ottoonse periode 1.4.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

Bijlage 11 Archeologisch onderzoek

Bijlage 11 Archeologisch onderzoek Bijlage 11 Archeologisch onderzoek Woningbouwlocatie Laan van Westenenk 501-701 ontwerp, september 2015 1243 Rapport E. Goossens, TNO-terrrein te, Gemeente. Archeologisch vooronderzoek: bureauonderzoek

Nadere informatie

Zuidnederlandse Archeologische Notities

Zuidnederlandse Archeologische Notities Verslag opgraving Elst Dorpsstraat 92 Miel Schurmans Zuidnederlandse Archeologische Notities 16 Amsterdam 2004 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik Brunsting Stichting Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Archeologische onderzoek in "Het Bosje" Een opgraving en aanvullend proefsleuvenonderzoek in het plangebied Elst - Het Bosje (Gemeente Rhenen)

Archeologische onderzoek in Het Bosje Een opgraving en aanvullend proefsleuvenonderzoek in het plangebied Elst - Het Bosje (Gemeente Rhenen) Archeologische onderzoek in "Het Bosje" Een opgraving en aanvullend proefsleuvenonderzoek in het plangebied Elst - Het Bosje Gemeente Rhenen) L. Meurkens Colofon Archol rapport 84 Archeologische onderzoek

Nadere informatie

Middenbeemster, Korenmolen De Nachtegaal

Middenbeemster, Korenmolen De Nachtegaal Inleiding In opdracht van Cultureel Erfgoed Noord-Holland heeft op 1 december 2010 een kort onderzoek plaatsgevonden naar de opbouw en datering van de lage voetmuur van de korenmolen De Nachtegaal, gelegen

Nadere informatie

Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Oss-Klaphekkenstraat. R. Jansen, C. van der Linde

Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Oss-Klaphekkenstraat. R. Jansen, C. van der Linde Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Oss-Klaphekkenstraat R. Jansen, C. van der Linde Colofon Archol Rapport nummer 43 Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Oss-Klaphekkenstraat

Nadere informatie

Archeologische Begeleiding Tracébesluit N18 Varsseveld - Enschede definitief 18-02-2013

Archeologische Begeleiding Tracébesluit N18 Varsseveld - Enschede definitief 18-02-2013 Archeologische Begeleiding Tracébesluit N18 Varsseveld - Enschede 18-2-213 Inleiding In de fase van het Ontwerp-Tracébesluit OTB) N18 Varsseveld - Enschede is een gecombineerd archeologische onderzoek

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen,

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen, Sinds 2010 heeft de gemeente Oss een archeologiebeleid. Vanaf 1 januari 2013 geldt dit voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Oss, inclusief Lith dus. Deze brochure is voor iedereen bedoeld

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. versie 1.0, 28-06-2010 Projectnr.: 21440510 LOCATIE. Boekel, De Donk PROJECT De Donk fase 2

PROGRAMMA VAN EISEN. versie 1.0, 28-06-2010 Projectnr.: 21440510 LOCATIE. Boekel, De Donk PROJECT De Donk fase 2 PROGRAMMA VAN EISEN LOCATIE Boekel, De Donk PROJECT De Donk fase 2 PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES o Inventariserend veldonderzoek (IVO), waarderende fase : proefsleuven eventueel uit te breiden tot

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding RAAP-NOTITIE 1378 Plangebied Weideveld Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding Colofon Opdrachtgever: gemeente Bodegraven Titel: Plangebied Weideveld, gemeente Bodegraven; een archeologische

Nadere informatie

Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226

Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226 Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226 Gemeentecode KSL Sectie G Perceelnummer 167, 166 en 165 Locatieadres abij Keizersbaan 7 te Kessel Totale oppervlakte (ha.) 3 Onderzochte oppervlakte

Nadere informatie

2 Archeologisch vooronderzoek Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 3

2 Archeologisch vooronderzoek Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 3 Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo Zone 3 / Immpact & Natha: Archeologisch vooronderzoek van 16 tot 18 februari 2009 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen) Liesbeth Messiaen & Tom Boncquet Natha 2 Archeologisch

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCHE KRONIEK

ARCHEOLOGISCHE KRONIEK ARCHEOLOGISCHE KRONIEK door H. Suurmond-van Leeuwen In 1989 verscheen wegens onvoldoende aanbod aan copy geen uitgave van Bodemonderzoek in Leiden. Het ligt in het voornemen van de Directie Civiele Werken

Nadere informatie

Een archeologische begeleiding op het Marktplein te Geldermalsen, briefrapport.

Een archeologische begeleiding op het Marktplein te Geldermalsen, briefrapport. Een archeologische begeleiding op het Marktplein te Geldermalsen, briefrapport. valentijn van den brink met een bijdrage van Gerard Boreel Zuidnederlandse Archeologische Notities 7 Amsterdam 01 VUhbs Archeologie

Nadere informatie

Proefsleuven op het Oranje Nassauplein te Eerbeek

Proefsleuven op het Oranje Nassauplein te Eerbeek Proefsleuven op het Oranje Nassauplein te Eerbeek Een inventariserend veldonderzoek in de gemeente Brummen M. van Zon Colofon Archol Rapport 173 Proefsleuven op het Oranje Nassauplein te Eerbeek Een inventariserend

Nadere informatie

BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA

BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA Colofon SCENH-rapport cultuurhistorie 62 Opdrachtgever: Bügel Hajema Adviseurs Titel: Bureauonderzoek

Nadere informatie

18 AACnotities. Definitief archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van een riool op het stationsplein, Gemeente Heiloo (Noord- Holland)

18 AACnotities. Definitief archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van een riool op het stationsplein, Gemeente Heiloo (Noord- Holland) S. Lange Definitief archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van een riool op het stationsplein, Gemeente Heiloo (Noord- Holland) 18 AACnotities Versie 2.0 definitief, maart 2007 Definitief archeologisch

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord

Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 355 Archeologisch onderzoek De Berghorst te Enter Noord Aanvullend Inventariserend

Nadere informatie

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo,

Nadere informatie

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK OP HET NOORDOOSTELIJKE

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK OP HET NOORDOOSTELIJKE AAC-PUBLICATIES 16 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK OP HET NOORDOOSTELIJKE DEEL VAN HET PERCEEL HET MOLENKAMP ASSUMBURG-OUD HAERLEM, GEMEENTE HEEMSKERK DRS. S. LANGE APRIL 2003 AMSTERDAMS ARCHEOLOGISCH CENTRUM

Nadere informatie

Breda Rijsbergsebaan 9

Breda Rijsbergsebaan 9 Breda Rijsbergsebaan 9 Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen L. de Jonge MA Erfgoedrapport Breda 85 ISSN: 2210-9552 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ligging en aard van het terrein... 4 3 Landschappelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Sint-Denijs-Westrem Kortrijksesteenweg Zone 4 - Fase 1: Archeologisch vooronderzoek van 7 tot 9 juli 2008 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen)

Sint-Denijs-Westrem Kortrijksesteenweg Zone 4 - Fase 1: Archeologisch vooronderzoek van 7 tot 9 juli 2008 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen) Sint-Denijs-Westrem Kortrijksesteenweg Zone 4 - Fase 1: Archeologisch vooronderzoek van 7 tot 9 juli 2008 (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen) Liesbeth Messiaen & Griet De Doncker 2 Archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeologisch Vooronderzoek. Nevele - Borrewal. 16 december 2009. David Vanhee

Archeologisch Vooronderzoek. Nevele - Borrewal. 16 december 2009. David Vanhee Archeologisch Vooronderzoek Nevele - Borrewal 16 december 2009 David Vanhee 2 Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 35 3 I. Voorwoord Dit document biedt een bondig overzicht van het vooronderzoek

Nadere informatie

248103 PIP Buitenring Parkstad Limburg - Oplegnotitie deelrapport 7 thema Archeologie

248103 PIP Buitenring Parkstad Limburg - Oplegnotitie deelrapport 7 thema Archeologie PIP Buitenring Parkstad Limburg Oplegnotitie deelrapport 7 thema Archeologie nummer 248103 PIP Buitenring Parkstad Limburg - Oplegnotitie deelrapport 7 thema Archeologie datum 21 juni 2012 versie definitief

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2013. Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk

Nieuwsbrief mei 2013. Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk In de kastelenbuurt van Heemskerk werd in november 2012 vanwege de sloop en nieuwbouwplannen een proefsleuvenonderzoek verricht. Dit werd uitgevoerd door het archeologische

Nadere informatie

Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Opperdoes-Kluiten-Zuid. Peter Jongste, Sebastiaan Knippenberg

Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Opperdoes-Kluiten-Zuid. Peter Jongste, Sebastiaan Knippenberg Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Opperdoes-Kluiten-Zuid Peter Jongste, Sebastiaan Knippenberg Colofon Archol Rapport nummer 44 Uitvoering: drs. S. Knippenberg dhr. C. van der Linde dhr. R. Timmermans

Nadere informatie

GENNEP VIZIERTERREIN. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

GENNEP VIZIERTERREIN. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven GENNEP VIZIERTERREIN Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC rapport A-08.0039 Oktober 2008 GENNEP VIZIERTERREIN Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC

Nadere informatie

OPGRAVING BEST-AARLE AFGEROND

OPGRAVING BEST-AARLE AFGEROND OPGRAVING BEST-AARLE AFGEROND In het najaar van 2011 en de lente van 2012 deed een team archeologen van Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv) en Diachron UvA bv opgravingen in Aarle in de gemeente

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

Verkavelingsporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd aan de voet van de strandwal te Oegstgeest. Eindversie d.d. 15 augustus 2009

Verkavelingsporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd aan de voet van de strandwal te Oegstgeest. Eindversie d.d. 15 augustus 2009 Verkavelingsporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd aan de voet van de strandwal te Oegstgeest Inventariserend proefsleuvenonderzoek in het kader van de uitbreiding van de begraafplaats bij het Groen

Nadere informatie

De archeologie van Weert-Nederweert van de prehistorie tot de Middeleeuwen

De archeologie van Weert-Nederweert van de prehistorie tot de Middeleeuwen De archeologie van Weert-Nederweert van de prehistorie tot de Middeleeuwen dr. H.A. Hiddink senior-archeoloog VUhbs, Amsterdam cursus Weerterlogie, 17-02-2016 Geologie - hooggelegen rug in Roerdalslenk

Nadere informatie

22 AACnotities mei 2006

22 AACnotities mei 2006 S. Lange Opgraving Kennemerstaete Evaluatierapport van de opgraving aan de Kennemerstraatweg 408-412, gemeente Heiloo (Noord- Holland) 22 AACnotities mei 2006 Opgraving Kennemerstaete. Evaluatierapport

Nadere informatie

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Weert-Kampershoek Noord. Proefsleuf 1-75.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Weert-Kampershoek Noord. Proefsleuf 1-75. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Weert-Kampershoek Noord. Proefsleuf 1-75. Henk Hiddink Zuidnederlandse Archeologische Notities 59 Amsterdam 2006 Archeologisch

Nadere informatie

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT Geologie Over het algemeen geldt dat de toplaag van 0,0 tot 0,5 m mv. zal bestaan uit opgebrachte zand/grond dat plaatselijk (licht) puinhoudend is. Ter plaatse

Nadere informatie

Visie Molenakkers - Dalen

Visie Molenakkers - Dalen Visie Molenakkers - Dalen Plangebied Visie Molenakkers - Dalen Opbouw: Dalen in perspectief (structuurvisie en kwaliteitskaart) Analyse Molenakkers Stedenbouwkundige randvoorwaarden Stedenbouwkundige visie

Nadere informatie

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan (versie 2) Locatie: Plangebied Veenakkers 37, Wervershoof, Gemeente Medemblik Adviesnummer: 14135 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog) en C. Soonius (regio archeoloog)

Nadere informatie

Inventariserend veldonderzoek proefsleuven Vaareindseweg BadL3

Inventariserend veldonderzoek proefsleuven Vaareindseweg BadL3 Colofon Titel: Vaareindseweg BadL3 Erfgoedrapport Breda XX Auteurs: drs. J. Nollen, M. Craane MA Kaarten: H. de Kievith Objectfoto s: A. Schut Redactie: drs. F.J.C. Peters Eindredactie en autorisatie:

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED KOSSENLAND, ACHTER BOVENWEG 308 TE SINT PANCRAS GEMEENTE LANGEDIJK

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED KOSSENLAND, ACHTER BOVENWEG 308 TE SINT PANCRAS GEMEENTE LANGEDIJK ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED KOSSENLAND, ACHTER BOVENWEG 308 TE SINT PANCRAS GEMEENTE LANGEDIJK Opdrachtgever GTP VastgoedOntwikkeling B.V. Uitgevoerd

Nadere informatie

2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen.

2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen. 2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL) Door Jan Kleinen. 13 Tentoonstelling Recente opgravingen in Lochem Van februari tot en met april organiseerde de AWL in Lochem en in Gorssel een tentoonstelling

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

TU Delft Plangebied Technopolis

TU Delft Plangebied Technopolis Archeologische Beoordeling TU Delft Plangebied Technopolis Bestemmingsplan Technopolis Clusters en Kamers Gemeente Delft 1 Auteur drs. A.A. Kerkhoven Versie Definitief (scopewijziging) Projectcode 13040027

Nadere informatie

Bekende waarden. Legenda archeologische verwachtings)waarden: voorschriften

Bekende waarden. Legenda archeologische verwachtings)waarden: voorschriften Legenda archeologische verwachtings)waarden: voorschriften Bekende waarden Archeologisch rijksmonument: Alle ontgrondingsaanvragen moeten bij de minister te worden ingediend via de gemeente Zutphen. De

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Gemeente Haarlem Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Om archeologisch erfgoed te beschermen, kan bij een vergunningsaanvraag een waardestellend

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Archeologische inventarisaties

Archeologische inventarisaties B i j l a g e 3 : Archeologische inventarisaties Plangebied: Paktuynen Kwartier fase 2 en 3, Enkhuizen, gemeente Enkhuizen Adviesnr: 12142-locatie 1 en 5 Opsteller: D.M. Duijn & M.H. Bartels Datum: 7-5-2012

Nadere informatie

Vlekkenplan Actualisering bestemmingsplan

Vlekkenplan Actualisering bestemmingsplan Bijlage 2 - Archeologie Gemeente Deventer, archeologisch beleidsadvies 480 Vlekkenplan Actualisering bestemmingsplan Auteur: drs. E. Haveman (Adviseur Archeologie) Namens Bevoegd gezag: drs. B. Vermeulen

Nadere informatie

De oude hoeve Dierdonk Een (bouw)historische verkenning

De oude hoeve Dierdonk Een (bouw)historische verkenning De oude hoeve Dierdonk Een (bouw)historische verkenning De Oude Dierdonk Een cultuurhistorische verkenning Jan Timmers, Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband 27 mei 2007 Aan de rand van de Helmondse

Nadere informatie

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt Adviesdocument 434 Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel Projectcode: 14714VENCB Opdrachtgever: Aveco de Bondt Initiatiefnemer: G. van Hemert Onroerend Goed BV Datum: 6 mei 2010

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds / Briefrapport 1. Dordrecht - Meidoornlaan

Dordrecht Ondergronds / Briefrapport 1. Dordrecht - Meidoornlaan Dordrecht - Meidoornlaan Archeologische begeleiding T. Hos, 2008 Colofon Titel ISSN Briefrapportnummer 1 Aantal pagina's 7 Auteur Redactie Afbeeldingen Dordrecht Meidoornlaan, archeologische begeleiding

Nadere informatie

Dordrecht een stad vol historie

Dordrecht een stad vol historie Dordrecht. een stad vol historie Hoe dichter bij Dordt.. In 2000 kwam ik voor het eerst in mijn leven in Dordrecht. Daarvoor passeerde ik alleen Dordrecht via de A15 of A16 als ik van uit Brabant naar

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Beoordeling van een archeologisch rapport en conceptbestemmingsplan Aan: Gemeente Reusel- De Mierden Dhr. N. Arts Postbus 11 5540 AA Reusel Datum: 10-7-2015

Nadere informatie

speuren naar sporen Archeologisch Adviesbureau Archeologisch onderzoek naar verdwenen kastelen, kerken, kloosters en andere gebouwen

speuren naar sporen Archeologisch Adviesbureau Archeologisch onderzoek naar verdwenen kastelen, kerken, kloosters en andere gebouwen Archeologisch Adviesbureau Archeologisch onderzoek naar verdwenen kastelen, kerken, kloosters en andere gebouwen Elke gemeente heeft wel zo n plek, waarvan verteld wordt dat er ooit een kasteel of ander

Nadere informatie

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad

Quickscan Archeologie. Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Quickscan Archeologie Forellenvisvijvers De Huif Aan de Uilenweg 2 Lelystad, gemeente Lelystad Steller Versie Drs. A.A. Kerkhoven Definitief-2 Projectcode 12110029 Datum 04-02-2013 Opdrachtgever Uitvoerder

Nadere informatie

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1).

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). Afbeelding I.1. Vorming stuwwal Nijmegen en stuwwal Reichswald Zandige

Nadere informatie

Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat!

Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat! Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

The Zakynthos Survey 2005 -- Verslag van de werkzaamheden en resultaten

The Zakynthos Survey 2005 -- Verslag van de werkzaamheden en resultaten The Zakynthos Survey 2005 -- Verslag van de werkzaamheden en resultaten Gert Jan van Wijngaarden Het veldwerk binnen het verkennende onderzoek van de Zakynthos Survey 2005 duurde vier weken: maandag 4

Nadere informatie

Archeologisch & cultuurhistorisch advies

Archeologisch & cultuurhistorisch advies Archeologisch & cultuurhistorisch advies Administratieve gegevens Adres plangebied Clarissenstraat 31-33 Initiatiefnemer Urban Jazz bv Omvang plangebied ca. 2.400 m² Aard plangebied Het plangebied is deels

Nadere informatie

Bijlage 8 Reacties op zienswijzen over archeologische dubbelbestemming in het bestemmingplan Buitengebied Midden-Drenthe

Bijlage 8 Reacties op zienswijzen over archeologische dubbelbestemming in het bestemmingplan Buitengebied Midden-Drenthe Bijlage 8 Reacties op zienswijzen over archeologische dubbelbestemming in het bestemmingplan Buitengebied Midden-Drenthe Inleiding Over het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zijn 108 zienswijzen ingediend

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss

Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss A.J. Tol Colofon Archol Rapport 107 Titel: Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss Uitvoering: Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Opdrachtgever Bjz.nu Bestemmingsplannen dhr. N. van Benthem Twentepoort oost 16a 7609 RG

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Grenswallen in het Groene Woud

Archeologisch onderzoek Grenswallen in het Groene Woud Archeologisch onderzoek Grenswallen in het Groene Woud Tussentijdsverslag van de archeologische opgraving op het Landgoed Velder en de Geelders Ineke de Jongh Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Doel van het

Nadere informatie

Administratieve gegevens

Administratieve gegevens Aanleg van de NUON-kabelsleuf in oktober 2004 te Medel, foto: K-J.R. Kerckhaert 2004. Administratieve gegevens Opdrachtgever: Bedrijvenpark Medel Directievoerder: Hazenberg Archeologie Leiden Uitvoerder:

Nadere informatie