Wegwijzer woon-werkverkeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer woon-werkverkeer"

Transcriptie

1 Hoc de rol van de auto in het woon-werkverkeer teruggedrongen kan worden, staat beschreven in het "Handboek woon-werkverkeer'. De aehlerjuw'dinronnalie die daarbij van pas koml is op ovcr/ichlclijke wijze gebundeld in deze Webwijzer. Wegwijzer woon-werkverkeer

2 De Commissie Ontwikkeling Bedrijven van de Sociaal-Economische Raad (COB/SER) is een samenwerkingsverband van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties met als taak: het doen uitvoeren van onderzoeken en projecten gericht op het functioneren van de onderneming als produktie- en arbeidsorganisatie. Het gaat daarbij primair om studies en projecten die op de praktijk van het ondernemingsgebeuren zijn toegespitst en leiden tot praktisch bruikbare inzichten en instrumenten ter ondersteuning en versterking van de bedrijfsvoering. Ook kunnen studies worden verricht die van belang zijn voor de beleidsvorming van de organisaties van werkgevers en werknemers waar het betreft het functioneren van de onderneming. De COB/SER beweegt zich met haar activiteiten in hoofdzaak op de terreinen: - managementvraagstukken; - sociale bedrijfsproblematiek; - technisch-organisatorische en economische bedrijfsvoering en - opleiding/scholing, beroepspraktijk en arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen de projecten ook het brede terrein van de distributieproblematiek bestrijken alsmede betrekking hebben op thema's en vraagstukken betreffende de samenwerking tussen ondernemingen. In de COB/SER hebben zitting vier vertegenwoordigers namens de centrale werkgeversorganisaties alsmede vier vertegenwoordigers namens de centrale werknemersorganisaties en een onafhankelijk voorzitter. Verder nemen aan het beraad van de COB/SER deel vertegenwoordigers van de Ministeries van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De financiering van de projecten vindt plaats met gelden van de Ministeries van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, welke daartoe jaarlijks middelen reserveren op hun respectieve begrotingen. De secretariaatskosten en andere ondersteunende werkzaamheden komen voor rekening van de SER. In het kader van de COB/SER is tevens voorzien in een Contactraad, waarin afstemming plaats vindt met professionele organisaties en instellingen op het gebied van voorlichting, advisering en onderzoek ten behoeve van het bedrijfsleven.

3 <? / o 3 ^ V Bijlage er woon-werkverkeer De Wegwijzer woon-werkverkeer is samengesteld door: Bureau Goudappel Coffeng b.v. Ir. R.W. Meilof. tf^t^^\ ï3 Sociaa "» #ƒ % Economische ^ ^ V ^ J ^ Raad Commissie Ontwikkeling Bedrijven (COB/SER) Ministerie van Verkeer en Waterstaat

4 CIP-gegevens aangevraagd bij de Koninklijke bibliotheek te Den Haag 1991 Sociaal-Economische Raad Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de Sociaal-Economische Raad (Commissie Ontwikkeling Bedrijven, COB/SER) ISBN

5 Inleiding Het boekwerk dat nu voor u ligt wijst u de weg naar een meer gedetailleerde en concrete invulling van de stappen die in het Handboek woonwerkverkeer worden behandeld. In deze Wegwijzer vindt u zowel achtergrondinformatie als direct bruikbare hulpmiddelen ten behoeve van het opstellen van het vervoerplan. Zo vindt u achtergrondinformatie over diverse vervoermiddelen die een alternatief kunnen zijn voor de auto. Daarnaast zijn een aantal concrete praktijkvoorbeelden van vervoermanagement opgenomen om u te laten zien dat er alflinkwat ervaring is opgedaan op dit terrein. Wellicht dat u daaruit lering kunt trekken of dat het u op nieuwe ideeën brengt. Verder treft u gedetailleerde informatie over wettelijke en financiële regelingen. Tenslotte reikt de Wegwijzer nog een aantal hulpmiddelen aan die van nut kunnen zijn bij het opstellen van een vervoerplan, zoals een voorbeeld van een enquête onder werknemers. Zowel de hulpmiddelen als de wettelijke en financiële regelingen en de verstrekte informatie zijn niet exact op maat gesneden. U zult steeds een vertaling moeten maken naar uw eigen bedrijfssituatie. Hoe zorgvuldiger u deze vertaalslag maakt, des te minder correcties zijn er later noodzakelijk.

6 Inhoud Inleiding A. Achtergrondinformatie Al. Carpoolen en vanpoolen A2. Besloten vervoer (bedrijfsvervoer) A3. Openbaar vervoer A4. Fietsen A5. Milieu-effecten A6. Effecten van werktijden A7. Samenwerking met andere bedrijven A8. Praktijkvoorbeelden vervoermanagement A9. Vervoerswijzen vergeleken B. Wettelijke en financiële regelingen BI. Bijdrageregeling bedrijfsvervoer B2. Fiscale regelingen B3. Wet Personenvervoer B4. Parkeerregelingen B5. Kostenaspecten B6. Woon-werkregelingen C. Hulpmiddelen bij het opstellen van het vervoerpl Cl. Aangrijpingspunten voor vervoermanagement C2. Communicatieaspecten C3. Voorbeeldenquête werknemers C4. Individuele vervoersadviezen C5. Model voor een meerij-overeenkomst C6. Software C7. Adressen van instanties

7 A. Achtergrondinformatie Al. Carpoolen en vanpoolen A2. Besloten vervoer (bedrijfsvervoer) A3. Openbaar vervoer A4. Fietsen A5. Milieu-effecten A6. Effecten van werktijden A7. Samenwerking met andere bedrijven A8. Praktijk voorbeelden vervoermanagemcnt A9. Vervoerswijzen vergeleken blz

8 Carpoolen en vanpoolen Algemeen Omschrijving carpooling en vanpooling Carpoolen kan in de meest algemene zin beschreven worden als het met een aantal mensen gezamenlijk in één auto van en naar het werk gaan. Carpooling gebeurt meestal met personenauto's, dus met maximaal 5 inzittenden. Er zijn veel verschillende manieren waarop carpooling kan plaatsvinden. De verschillen kunnen o.a. liggen in het eigendom van de carpoolauto en de kostenverdeling. De volgende eigendomsverhoudingen kunnen voorkomen: - auto van de zaak; - auto van de bestuurder. De meerijders kunnen een bedrag betalen aan de chauffeur/eigenaar, er kan met gesloten beurzen gewerkt worden doordat de pooldeelnemers afwisselend met eigen auto rijden of alleen de (vaste) chauffeur krijgt een (reiskosten)vergoeding van het bedrijf. Wanneer er bij het carpoolen gebruik wordt gemaakt van een vervoermiddel met maximaal 9 inzittenden wordt, naar Amerikaans voorbeeld, gesproken van "vanpooling". Een "van" is in Amerika een voertuig voor het vervoer van 5 tot 15 personen. In Nederland wordt een dergelijk voertuig in het algemeen aangeduid als een busje. Het voordeel van vanpooling ten opzichte van carpooling is dat vanpooling goedkoper is: minder brandstof en minder voertuigkosten per deelnemer. Er zijn 3 mogelijkheden van vanpooling te onderscheiden wat betreft het eigendom van de vans (busjes): - de busjes zijn eigendom van de werkgever (gekocht of geleased); - de busjes zijn eigendom van een carpoolorganisatie of een verhuurbedrijf; - de busjes zijn eigendom van de chauffeurs. (Er is een tussenmogelijkheid waarbij b.v. het bedrijf de busjes tijdens een introductieperiode beschikbaar stelt aan vanpoolers die na de introductieperiode zelf een voertuig moeten aanschaffen.) N.B. Volgens de Nederlandse wet mag een chauffeur met een B-rijbewijs maximaal 8 personen vervoeren. Wanneer er meer personen worden vervoerd heeft de chauffeur een D=rijbewijs nodig, daarnaast moet hij in principe een chauffeursdiploma met de aantekening 'Personenver- Wegwijzer woon-werkverkeer

9 voer' hebben. Bovendien moet een vergunning voor 'besloten busvervoer' worden aangevraagd bij de Rijksverkeersinspectie. Zie voor deze vorm van vervoer het onderdeel 'Besloten vervoer' in deze Wegwijzer. Enkele mogelijke manieren waarop de car/vanpoolers zich kunnen verzamelen zijn: - de poolers komen (te voet, per fiets, per auto of met openbaar vervoer) naar het huis van degene die rijdt; - degene die rijdt gaat langs de woningen of afgesproken afhaalplekken om de meerijders op te pikken; - de poolers rijden met hun eigen auto naar een verzamelpunt, met één auto gaan zij daarna verder. Voor- en nadelen De volgende voor- en nadelen kunnen voor werknemer en werkgever verbonden zijn aan car/vanpoolen ten opzichte van solo-autorijden: Voordelen voor de werkgever - minder parkeerproblemen. Het aantal parkeerplaatsen kan verminderd worden of hoeft niet verder uitgebreid te worden; - minder verkeer bij het bedrijf en dus minder congestie; - vermindering reiskostenvergoeding. In plaats van aan twee tot negen werknemers behoeft slechts aan één werknemer (een wat hoger bedrag aan) reiskosten vergoed te worden; - vanpooling is in de Verenigde Staten duidelijk kosteneffectief gebleken volgens een onderzoek onder ruim twintig grote bedrijven (TRR 1212, Washington, 1989). Tien van de twaalf bedrijven die een kosten-baten factor konden berekenen gaven een positief resultaat, twee een negatief. Nadelen voor de werkgever - de administratie met betrekking tot poolen is (met name in de beginfase) wellicht iets groter; - de flexibiliteit van de organisatie kan afnemen. Voordelen voor de werknemer - de reistijden zijn korter. Met name als het alternatiefis: slecht openbaar vervoer, of als in een congestiegebied gebruik kan worden gemaakt (nu of in de toekomst) van aparte rijstroken voor poolers; - er is een aanzienlijke vermindering van reiskosten; - bij een vaste pool spelen sociale contacten een belangrijke rol. Carpoolen en vanpoolen

10 Nadelen voor de werknemer - poolen kan door de werknemers negatief gewaardeerd worden door een verminderde privacy en flexibiliteit en de noodzaak persoonlijke eigenaardigheden van anderen te moeten verdragen. Maatschappelijke voordelen (maatschappelijke voor- en nadelen gelden voor alle auto-alternatieven, in de volgende onderdelen van de wegwijzer worden ze niet herhaald): - milieu-voordelen; de vermindering van het aantal gereden kilometers door samenrijden komt - hoe gering die vermindering procentueel ook mag zijn - het leefmilieu ten goede; - vermindering van de congestievorming, doordat minder auto's gebruikt worden; - energiebesparing. Maatschappelijke nadelen - een maatschappelijk nadeel van carpoolen kan de achterblijvende auto zijn, die in sommige gevallen ook kilometers maakt. Doordat de auto nu de hele dag thuis staat, wordt deze wellicht gebruikt voor woonwinkelverplaatsingen of voor het wegbrengen van de kinderen naar school. Dit kan het grootste deel van de maatschappelijke voordelen weer teniet doen. Toepassingsgebied carpoolen Carpoolen kan toegepast worden in de volgende situaties: - twee tot vier mensen wonen dicht bij elkaar of langs een gemeenschappelijke route; - zij werken in hetzelfde bedrijf of heel dicht bij elkaar; - hun werktijden zijn gelijk, of gelijk te maken; - zij moeten het redelijk met elkaar kunnen vinden (denk daarbij bijvoorbeeld aan 'roken of niet-roken'). 2. Maatregelen/activiteiten in het kader van een vervoerplan Stimuleringsmaatregelen Terwijl carpooling op vrijwillige basis reeds plaats vindt kan dit door stimuleringsmaatregelen verder toenemen. Een aantal maatregelen die het carpoolen kunnen stimuleren zijn: 8 Wegwijzer woon-werkverkeer

11 Infrastructurele maatregelen - aparte parkeerplaatsen voor carpoolers of het toekennen van de beste parkeerplaatsen (het dichtst bij de ingang) aan de carpoolers; - het realiseren van speciale rijstroken voor carpoolers met name in congestiegebieden. Financiële stimuleringsmaatregelen - preferentieel parkeren, d.w.z. dat aan carpoolers voorrechten worden gegeven met betrekking tot het parkeren bij de werkplek. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden zoals: - het invoeren van betaald parkeren voor niet-carpoolers (of eventueel een gereduceerd tarief voor carpoolers); - het beperkenvm het aantal keer parkeren (b.v. maximaal 50 keer per jaar) voor niet-carpoolers; - het beschikbaar stellen van de' car', dus een auto van de zaak (evt. een lease-auto). De groep dient dan minimaal 4 werknemers groot te zijn, omdat een kleiner aantal deze vorm van carpoolen weinig interessant maakt. Deze auto kan dan overdag ter beschikking gesteld worden aan personen die de woon-werkverplaatsing niet per auto gemaakt hebben, maar wel een auto voor een zakelijke verplaatsing nodig hebben. Gebruik is alleen toegestaan indien de door het bedrijf beschikbaar gestelde openbaar vervoerfaciliteiten niet bruikbaar zijn; - het afsluiten van de inzittendenverzekering (zie 'Verzekeringsaspecten'). Overige maatregelen (Zie Wegwijzer: A6 Effecten van werktijden.) Concrete aanpak a. Maak een selectie van alle werknemers die op ongeveer 10 km of meer van het werk wonen, niet op een aanvaardbare wijze gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en geen ambulante functie hebben. b. Stel pools samen van twee tot vier werknemers waarbij rekening gehouden wordt met: - de woonadressen (postcodes); - de werktijden; - de persoonlijke voorkeur (bijv. roken-niet-roken); - de totale ritlengte. c. Stel bij voorkeur één vaste chauffeur en één plaatsvervanger vast. d. Maak op basis van de persoonlijke voorkeuren en de woonadressen een optimale rittenplanning die door de pools gebruikt kan worden. Voor elke chauffeur kan een afzonderlijke optimale route gelden. Carpoolen en vanpoolen

12 Bekijk of bij extreme situaties (bijvoorbeeld een ongunstig gelegen woonadres, waardoor de totale reistijd nadelig wordt beïnvloed) de betreffende werknemer naar een carpoolplaats kan rijden van waar hij aan een pool mee kan doen. e. Bekijk of het mogelijk is dat onderweg dicht bij het werk wonende werknemers kunnen worden meegenomen (fietsen of openbaar vervoer is niet altijd voor deze werknemers aantrekkelijk en deze oplossing kan voor hen een goed alternatief betekenen). f. Stel bij een vaste pool een meerij-overeenkomst op. (Zie Wegwijzer: "Model voor een meerij-overeenkomst".) g. Zorg voor een afdoende oplossing bij vakanties (eerste en tweede chauffeur niet gelijktijdig) en noodsituaties (beide chauffeurs niet ter beschikking). h. Stel gereserveerde parkeerplaatsen met een geringe loopafstand naar de ingang van het bedrijf ter beschikking (zie ook 'aanvullende maatregelen'). i. Ga regelmatig na of de pools behoorlijk functioneren en neem zonodig maatregelen om een goede gang van zaken te bevorderen. Carpool-matching Het carpool-matching ofwel het samenbrengen van werknemers in een pool kan gebeuren op bovengenoemde wijze. We spreken dan van een "starre matching". De deelnemers worden samengebracht en blijven verder in dezelfde pool. De samenstelling verandert niet of slechts zeer weinig. Voor de carpoolsamensteller houdt de inbreng in het algemeen op bij het samenbrengen van de deelnemers en het verwerken van personeelsmutaties. Er kan gesproken worden van "flexibele matching" wanneer de pools verschillende samenstellingen kunnen hebben. Er kan dan goed ingespeeld worden op (tijdelijke) omstandigheden, b.v. vakantie van een der deelnemers, andere werktijden (overwerken), ziekte o.i.d. In dit systeem is het mogelijk dat werknemers die af en toe met de eigen auto willen rijden (boodschappen doen na het werk, zakelijke rit, enzovoorts) toch meedraaien in een pool. Bij flexibele matching kan in sommige gevallen een "ritgarantie" gegeven worden. Dit betekent dat de deelnemers gegarandeerd wordt dat ze thuis gebracht worden, ook al moeten ze bijvoorbeeld overwerken. In dat geval zorgt het matching-systeem ervoor dat ze in een andere pool geplaatst worden of zelfs op kosten van het bedrijf thuis gebracht worden. In dit systeem blijft de carpoolmatcher continu bezig met het samenstellen van de pools. Automatisering is in dit geval onontbeerlijk. Dergelijke matchingsystemen kunnen uitgevoerd worden door (commerciële) carpoolorganisaties. 10 Wegwijzer woon-werkverkeer

13 Er is een ontwikkeling in gang dat commerciële carpool-organisaties een compleet pakket aanbieden; naast het matchen verzorgen zij tevens de administratie tb.v. de belastingen en de reiskostenvergoedingen. Verzekeringsaspecten carpoolen/vanpoolen Wettelijke aansprakelijkheid In het algemeen geldt, dat bij schade aan personen of goederen, de schuldige aansprakelijk is. Dit houdt in dat bij een ongeval, veroorzaakt door de bestuurder, de inzittenden hem aansprakelijk kunnen stellen voor hun schade. Deze aansprakelijkheid van de bestuurder moet (volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) door een verzekering worden gedekt. De verzekering moet de schade omvatten die door schuld van de bestuurder aan derden ontstaat. Derden zijn alle anderen dan de bestuurder, dus ook de overige inzittenden zijn verzekerd. De schade uitkering wordt pas gedaan als de aansprakelijkheid van de bestuurder vaststaat. Dit kan soms niet zonder meer worden vastgesteld, waardoor de afwikkeling vertraagd wordt. Het is mogelijk om een zogenaamde ongevallen- of inzittendenverzekering af te sluiten waarbij de uitkering onafhankelijk is van de schuldvraag. Aansprakelijkheid bedrijf Een bedrijf moet er rekening mee houden dat de inzittenden het bedrijf aansprakelijk kunnen stellen voor een ongeluk dat de bestuurder met de auto veroorzaakt. Hierbij maakt het geen verschil of er gereden wordt met een auto van de werknemer of van het bedrijf. Volgens de wet is het bedrijf aansprakelijk voor de daden van de werknemer, voorzover die daden te maken hebben met het werk. Het maakt in dit geval verschil van wie de auto is. Is de auto eigendom van het bedrijf, is het een lease-auto of is de auto van de werknemer? - Auto is eigendom van bedrijf. In het geval de auto eigendom is van het bedrijf en ingezet wordt voor carpooling is de aansprakelijkheid automatisch verzekerd. Het bedrijfis immers de verzekeringnemer en dus verzekerd. - Lease-auto. Bij een lease-auto is het bedrijf niet automatisch verzekerd. Bekeken moet worden of het bedrijf als medeverzekerde in de polisvoorwaarden staat genoemd. - Auto is eigendom van werknemer. In dit geval is de werkgever veelal meeverzekerd maar soms met de restrictie dat ook de verzekerde (bestuurder) recht op dekking moet hebben. Heeft hij deze dekking verspeeld, door bijvoorbeeld geen geldig rij- Carpoolen en vanpoolen

14 bewijs te hebben, dan kan de werkgever geen rechten aan de polis ontlenen. Het is in dit geval beter als het bedrijf zelf zorgt voor een verzekeringsdekking. Deze moet worden verleend op de Aansprakelijkheids Verzekering voor het Bedrijf, de AVB-polis. Deze polis bevat standaard de 'non-owners-liability-clausule' waarin is bepaald, dat de aansprakelijkheid van de werkgever is gedekt voor schades veroorzaakt door auto's die niet het eigendom zijn van het bedrijf. De aansprakelijkheid van de betreffende werknemers is niet verzekerd. Schade aan pool-auto Het is in de wet niet bepaald wie de schade moet betalen die, tijdens het poolen, aan de auto van de werknemer ontstaat. Een regeling waarin vermeld is wie de schade moet betalen en waarom is daarom gewenst bij het opstellen van een vervoerplan (bijv. interne bedrijfsregeling/ CAO-regeling). Wanneer met de auto van de werknemer ritten worden gemaakt waarvoor voorheen de auto van het bedrijf werd gebruikt kan de redelijkheid eisen dat het bedrijf de schade betaalt. Dit zal niet het geval zijn wanneer de vergoeding die door de werkgever wordt gegeven rekening houdt met het sluiten van een all risksverzekering voor de auto. Het is echter het beste wanneer er vooraf een duidelijke regeling omtrent deze zaken wordt getroffen. 12 Wegwijzer woon-werkverkeer

15 Besloten vervoer (bedrijfsvervoer) Algemeen Het besloten vervoer, in het geval van bedrijven veelal bedrijfsvervoer genoemd, d.w.z. het vervoer van werknemers van een of meer bedrijven met eigen vervoermiddelen of door beroepsvervoerders, heeft sedert het midden van de jaren 70 een dalende ontwikkeling gekend. Een aantal door bedrijven genoemde negatieve ontwikkelingen zijn (NEAJuni 1989): - er is een duidelijke trend zichtbaar naar individualisering van het personeelsvervoer. De voorkeur van werknemers voor het gebruik van privévervoer (met name de auto) wordt steeds sterker; - de wens van bedrijven voor flexibilisering van de arbeidstijden wordt eveneens groter. In dit kader past geen uitbreiding van het bedrijfsvervoer; - de kosten per werknemer voor het inzetten van bedrijfsvervoer zijn veelal aanzienlijk hoger dan een reiskostenvergoeding op basis van OV-gebruik. Tegenover deze voor het bedrijfsvervoer ongunstige ontwikkelingen staan echter de volgende ontwikkelingen die het draagvlak van dergelijk vervoer zullen vergroten: - in een aantal gevallen biedt het OV geen of onvoldoende mogelijkheden (met name voor ploegendiensten) om op tijd op het werk te verschijnen; - de parkeerfaciliteiten voor de werknemers zijn beperkt (zowel ruimtelijk als financieel wenselijk); - het milieu-bewustzijn bij bedrijven is de laatste jaren sterk toegenomen; - de Subsidieregeling Bedrijfsvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (zie Wegwijzer: BI Bijdrageregelingen). Hoewel bedrijfsvervoer als vervoersmogelijkheid naar de achtergrond is verdrongen zijn er in toenemende mate initiatieven om bedrijfsvervoer nieuw leven in te blazen. Indien bedrijfsvervoer goed wordt opgezet kan het werkgevers een betaalbaar alternatief voor individueel vervoer bieden. Ten aanzien van besloten busvervoer met bussen waarmee naast de chauffeur meer dan 8 personen kunnen worden vervoerd, geldt het volgende: - om zelf besloten busvervoer te verrichten is een vergunning nodig voor 'besloten busvervoer'. Deze moet worden aangevraagd bij de Rijksverkeersinspectie voor de regio waarin de aanvrager is gevestigd. De wet sluit uit dat een bedrijf ook werknemers van andere bedrijven vervoert. Deze mogelijkheid is wel aanwezig als de betrokken bedrijven gezamenlijk een vergunning aanvragen voor besloten busvervoer. Een ver- Besloten venoer (bedrijfsvervoer)

16 gunning kan worden geweigerd als de aangevraagde voorziening zoveel reizigers van het bestaande openbaar vervoer "afroomt" dat voor het bestaande openbaar vervoer de rijksbijdrage moet worden verhoogd. Probeer dus altijd overeenstemming te krijgen met de streek- en/of stadsvervoerder in de betreffende regio; die vervoerder weet ook welke instanties verder moeten worden ingeschakeld. Vraag bij contact met de vervoerder naar medewerkers van de afdeling vervoerontwikkelling; - de chauffeur moet in het bezit zijn van het rijbewijs D. Daarnaast moet hij in beginsel een chauffeursdiploma met de aantekening 'Personenvervoer' hebben, alsmede een medische verklaring; - in beginsel wordt voor de chauffeur de voor het bedrijf van toepassing zijnde CAO toegepast. Anders kan de CAO voor het besloten busvervoer worden gehanteerd; - de chauffeur zal moeten voldoen aan de voorwaarden die het Rijtijdenbesluit stelt. Een belangrijke voorwaarde: het is wettelijk niet mogelijk dat een bus op alle werkdagen in ochtend- en avondspits gereden wordt door dezelfde chauffeur. Toepassingsgebied bedrijfsvervoer Wanneer er geen afspraken gemaakt kunnen worden met regionale busondernemingen (m.b.t. aanpassingen in route en vertrek- en/of aankomsttijden) kan de aard van het bedrijvengebied aanleiding geven tot het instellen van eigen busdiensten. Met name wanneer het vervoer van woning naar werk grote geconcentreerde vervoerstromen oproept kan bedrijfsvervoer soelaas bieden. Twee aspecten zijn van belang bij besloten vervoer-op-maat: - gelijke werktijden; - concentratie van groepen werknemers in woonplekken of langs een logische route. Afhankelijk van de grootte van de groep werknemers op een bepaalde route kan een tour- of minibus worden ingezet. Bij kleinere aantallen is carpooling interessanter. Bij kleinere afstanden wordt de reistijdverhouding met de eigen auto ongunstiger omdat tijdverlies optreedt bij het afzonderlijk ophalen en wegbrengen van de betreffende werknemers. Uit een experiment (de Maaspooi-Expres) is gebleken dat van deur tot deur voor bepaalde groepen het meest wenselijk is. Met name zij die aangewezen zijn op voortransport om op een NS-station te komen, zoeken naar alternatieven voor het OV. Ook is duidelijk geworden dat de routes niet te lang mogen zijn. Een reistijd van 50 minuten tot een uur lijkt het maximum. Gebruikers vinden een verlenging van de reisduur to.v. de auto met 50% (factor 1,5) acceptabel. Het beschikken over vaste chauffeurs is wenselijk en noodzakelijk om Wegwijzer woon-werkverkeer

17 enerzijds te voorkomen dat passagiers blijven staan (er wordt een verkeerde route gereden), anderzijds om het "zwartrijden" tegen te gaan (sociale controle). Maatregelen/activiteiten in het kader van een vervoerplan Bij de concrete aanpak van bedrijfsvervoer worden de volgende stappen doorlopen: a. Maak een selectie van alle werknemers die gebruik willen maken van het aanbod om met de bus van huis naar werk en terug vervoerd te worden. b. Schakel een busvervoerbedrijf in voor het doen van een aanbieding. Zo'n bedrijf zal zelfde meest gunstige routes bepalen en de administratieve handelingen voor zijn rekening nemen. Hoewel het doorgaans verstandig is de aanbiedingen van meer bedrijven te vergelijken, is dit in sommige gevallen niet mogelijk. c. Ga regelmatig na of de betrokken werknemers tevreden zijn over de getroffen regeling en pleeg zonodig aanpassingen. Kosten Een kenmerk van besloten vervoer is dat alle exploitatiekosten worden betaald door de opdrachtgever (die wel subsidie ontvangt). Of de opdrachtgever die kosten al dan niet geheel of gedeeltelijk verhaalt op de gebruiker bepaalt de opdrachtgever; dit gaat buiten het vervoerbedrijf om. De kosten per reizigerskilometer in het bedrijfsvervoer bedragen ca. ƒ'0,20. Hierbij is uitgegaan van kosten per gereden km van ƒ2,75. De verwachting is dat bij een subsidie/bijdrage-niveau van circa 30% van de huidige werkelijke kosten een serieuze afweging zal plaatsvinden om bedrijfsvervoer in de bestaande faciliteiten te handhaven dan wel om uitbreiding bij dezelfde bedrijven van dit soort vervoer te plegen. De huidige regeling ligt volgens de verwachting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in die orde van grootte. Tenslotte, indien busvervoer niet te realiseren blijkt, kan een bedrijfin contact treden met een lokaal/regionaal opererend taxi-bedrijf. Door een bepaalde minimum afzet te garanderen kan het bedrijf dan tegen scherpe tarieven gezamenlijk gebruik van taxi(-busjes) door werknemers toestaan, ook voor woon-werkverkeer als aansluiting op het reguliere openbaar vervoer en om de tekortkomingen van het bestaande openbaar vervoer te omzeilen (NEA, juni 1989). Besloten vervoer (Bedrijfsvervoer)

18 A3 Openbaar vervoer 1. Algemeen 1.1 Omschrijving openbaar vervoer Het is kenmerkend voor het openbaar vervoer dat het zijn diensten voornamelijk gekanaliseerd, dat wil zeggen collectief gericht aanbiedt. Als definitie geldt dan ook: collectief openbaar vervoer is de vervoervoorziening voor personen met behulp van vervoermiddelen die in een openbaar aanbod ter beschikking wordt gesteld op basis van exploitatie- en vervoerplicht, onder handhaving van dienst- en tariefregelingen. Hieruit vloeit voort de gebondenheid aan vaste lijnen met gefixeerde haltes, met als gevolg voor- en natransport maar ook ordening. 1.2 Vormen van openbaar vervoer Er zijn diverse vormen van openbaar vervoer waarbij ieder systeem zijn eigen karakteristieken heeft. Tabel: 1 Hoofdkarakteristieken van gebruikelijke openbaar vervoermiddelen vervoertechniek capaciteit aantal ver- min. halte- gem. ritlengte zitplaatsen voermid. afstand in snelheid in kiloper uur per meters km/u meters richting sneltrein stoptrein sneltram/metro snelbus 45 streekbus 45 stadsbus (Alle figuren zijn gebaseerd op cijfers uit 1990.) Om een halte of station te bereiken is voortransport noodzakelijk. Naarmate de verplaatsing langer is, is de maximaal geaccepteerde loopafstand groter, omdat kennelijk de looptijd wordt beschouwd in relatie tot de totale reistijd en bovendien bij langere reizen doorgaans sprake is van vervoersystemen van hogere kwaliteit. 16 Wegwijzer woon-werkverkeer

19 Gebruikelijke loopafstanden naar en van openbaar vervoer in relatie tot ritlengte: ritlengte maximum loopafstand tot 5 km circa 500 m 5 tot 15 km circa 750 m boven 15 km (trein) circa 1000 m A 3 ledere vervoertechniek heeft zijn sterke en zwakke punten. Sterke punten trein hoge snelheid comfortabel betrouwbaar grote capaciteit Sterke punten bus bereikbaarheid overal toegankelijk relatief lage investering flexibel Het openbaar railvervoer is zeer geschikt om over wat langere afstanden (bijvoorbeeld meer dan 5 km) grote hoeveelheden mensen in korte tijd van halte tot halte te vervoeren. Het openbaar busvervoer is daarentegen langzamer maar zeer geschikt om gebieden (bedrijven, bedrijventerreinen) te ontsluiten, zgn. oppervlakteontsluiting. De andere vormen van openbaar vervoer zoals metro en tram nemen een middenpositie in ten opzicht van trein en bus. 1.3 Ontwikkelingen in het openbaar vervoer Het denken over het openbaar vervoer heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. - Omstreeks 1987 werd van rijkswege nog uitgegaan van forse bezuinigingen en dus van een bescheidener rol voor het OV. - In de in uitgegeven beleidsplannen van de rijksoverheid (het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II) en het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) is meer sprake van een samenhang tussen diverse factoren die het verkeers- en vervoerbeleid bepalen, een integrale aanpak dus. Beide rapporten gaan uit van een zeer belangrijke bijdrage van het openbaar vervoer in de oplossing van de mobiliteits- en milieuproblematiek. Er wordt gesproken over een doelstelling OV x 2 in het jaar 2010, met name door een groter aandeel van het openbaar vervoer in de spitsperioden. Openbaar vervoer 17

20 De groei moet worden gerealiseerd door het openbaar vervoer te verbeteren op 4 punten: - reistijd; - gemak; - betrouwbaarheid; - prijs. Aparte vermelding vraagt een geheel andere ontwikkeling: in een aantal regio's komen mengvormen voor (of zijn gepland): - openbaar vervoer dat op sommige trajectgedeelten toegankelijk is voor een beperkt publiek (meestal: werknemers van het bedrijf waarheen de buslijn voert); - bedrijfsvervoer dat toegankelijk is voor werknemers van meerdere bedrijven. 1.4 Voor- en nadelen openbaar vervoer Voordelen: - geen parkeerproblemen; - minder files; - relatief minder milieu-verontreiniging; - vaste aankomst- en vertrektijden; - bij langere rit: reistijd kan nuttig besteed worden; - veilige vervoerwijze. Nadelen: - niet van deur tot deur, voor- en natransport en soms overstap noodzakelijk; - meestal langere reisduur; - wachten; - beperkte kwaliteit halteplaats; - reis moet gepland worden, want aanbod is niet-continu; - rijdt niet steeds op afgesproken tijd. 2. Maatregelen/activiteiten in het kader van het vervoerplan 2.1 Openbaar vervoer woon-werkverkeer Bij het opzetten van een vervoerplan is het zinvol in principe alle beschikbare vormen van collectief openbaar vervoer in ogenschouw te nemen. Wegwijzer woon-werkverkeer

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Masterclass Provincie Zuid Holland. Collectieve acties Bedrijventerreinen. Collectief Vervoer

Masterclass Provincie Zuid Holland. Collectieve acties Bedrijventerreinen. Collectief Vervoer Masterclass Provincie Zuid Holland Collectieve acties Bedrijventerreinen Collectief Vervoer Vragen vooraf Bent u bekend met diverse Collectieve Vervoersvormen? Maakt u al gebruik van Collectieve Vervoersvormen?

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

VERVOERSPLAN ODZOB. 18 mei

VERVOERSPLAN ODZOB. 18 mei 18 mei 2016-2 - VERVOERSPLAN ODZOB In opdracht van Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Postbus 8035 5601 KA Eindhoven Mark Rijnders Projectnummer Z.46313/D.154922 Datum 18 mei 2016 Status

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid adviseurs deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan? problemen! files slechte bereikbaarheid economische schade milieu-overlast gezondheid

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 2

2014 -- Loonheffing -- deel 2 Loonheffing les 2 programma Reiskosten Vergoeding van reiskosten Vaste kostenvergoeding Vergoeding intermediaire kosten Vervoer door de werkgever 1 Reiskosten Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar.

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

In deze circulaire worden de aanvullende afspraken toegelicht. In een bijlage zijn een aantal berekeningsvoorbeelden opgenomen.

In deze circulaire worden de aanvullende afspraken toegelicht. In een bijlage zijn een aantal berekeningsvoorbeelden opgenomen. Aan de Ministers Directie Organisatie en Personeelsbeleid Rijk Afdeling Personeel Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon B. Vlas T (070)

Nadere informatie

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen www.snelwegbus.com Bereikbaarheid oplossingsrichtingen Zevensprong van Verdaas 1. ruimtelijke ordening (afhankelijk van tijdshorizon is 80-90% gegeven) 2. prijsbeleid 3. openbaar vervoer 4. mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse Samenvatting van de masterthesis van Toon Bormans met als promotor Prof.Dr.S.Proost- KUL. Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse NB: lightrail = sneltram Inleiding : 1. Kosten/

Nadere informatie

Mobiliteitsregeling woon-werk en zakelijk. verkeer.

Mobiliteitsregeling woon-werk en zakelijk. verkeer. Mobiliteitsregeling woon-werk en zakelijk verkeer. Van toepassing vanaf 1 juli 2014 Inhoudsopgave toevoegen Mobiliteitsregeling Algemene bepaling In de Mobiliteitsregeling is het beleid betreffende de

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Collectief bedrijfsvervoer

Collectief bedrijfsvervoer Collectief bedrijfsvervoer Soms zijn bedrijven tijdelijk slecht bereikbaar, bijvoorbeeld door langdurige wegwerkzaamheden. In andere gevallen zijn de files een structureel probleem. Dan kunnen nieuwe vormen

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Rapportage van de scope 3 CO2-emissies Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Projectnummer : 41318 Referentienummer : 201411271248 Revisie

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Wat is Radiuz? Radiuz is hét mobiliteitssysteem voor zakelijk Nederland.

Nadere informatie

Aanbod openbaar vervoer,

Aanbod openbaar vervoer, Aanbod openbaar vervoer, 2000-2012 Conclusie Het treinenaanbod is tussen 2000 en 2012 toegenomen (20% meer treinkilometers). Vooral het treinenaanbod op het decentraal spoor is sterk uitgebreid. De gemiddelde

Nadere informatie

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Onderstaand Maatregelenpakket is opgesteld binnen de aanpak mobiliteitsmanagement in de gebieden

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Flexibus

Nationale DenkTank 2014 Flexibus Flexibus Achtergrond en uitwerking Aanbod en vraag van het openbaar vervoer sluiten niet optimaal op elkaar aan, zowel in de stad als in de regio In drukke steden zijn er veel opstoppingen door verkeersdrukte

Nadere informatie

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken Het slimme mobiliteitsconcept Anders reizen, beter werken Eén integrale oplossing Heeft uw bedrijf een overvolle parkeerplaats? Verwerkt u nog jaarlijks honderden declaraties voor het gebruik van de trein

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee

Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee Qliner 396 Geldig vanaf 4 januari 2009 HWGO2009-LF8 Gratis HWGO2009-LF8.indb 1 24-12-2008 16:31:32 Welkom in de Qliner Tussen Dirksland Sommelsdijk

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK)

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Besproken in het ROVB d.d. Vastgesteld door IPO op en SkVV op, ter vervanging van bijlage 1 vastgesteld op Versie 31 oktober 2012 Algemeen 1. Definities In aanvulling

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

Regeling vergoeding dienstreizen Tilburg University

Regeling vergoeding dienstreizen Tilburg University Regeling vergoeding dienstreizen Tilburg University Paragraaf 1 Artikel 1.1 Deze regeling bevat nadere regels, als bedoeld in de CAO ten aanzien van de vergoeding van reisen verblijfskosten bij dienstreizen.

Nadere informatie

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 29.10.2007 Rev8. 22.04.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE STIMULERING VERVOERMANAGEMENT. Zoetermeer, donderdag 29 mei 1997

INTENTIEVERKLARING INZAKE STIMULERING VERVOERMANAGEMENT. Zoetermeer, donderdag 29 mei 1997 INTENTIEVERKLARING INZAKE STIMULERING VERVOERMANAGEMENT Zoetermeer, donderdag 29 mei 1997 1 INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari 2009

NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari 2009 Sector FO Ametisthorst 20 Postbus 91460 2509 EB Den Haag Telefoon (070) 419 19 44 Telefax (070) 419 19 40 E-mail: fo@cmhf.nl Website www.cmhf.nl Rabobank 36.59.34.844 NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Doel: Optimaliseren van duurzaam woonwerkverkeer Inhoud: Bereikbaarheidsprofiel Mobiliteitsprofiel Kansrijke maatregelen (maatwerk) Schematisch BEREIKBAARHEIDSPROFIEL

Nadere informatie

Aanbod openbaar vervoer,

Aanbod openbaar vervoer, Indicator 10 september 2014 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Het treinenaanbod is tussen

Nadere informatie

Onderweg naar het werk

Onderweg naar het werk i n f o r m a t i e o v e r u w r e i s n a a r e n i n E d e Onderweg naar het werk met kortingcoupons Waarom deze brochure? In deze brochure staat veel informatie over passende alternatieven voor het

Nadere informatie

EEN TWEEWIELER VAN DE ZAAK

EEN TWEEWIELER VAN DE ZAAK EEN TWEEWIELER VAN DE ZAAK Full operational lease via sqoot Wilt u uw medewerkers een scooter, motor, elektrische fiets of een gewone fiets ter beschikking stellen? Via sqoot regelt u het leasen van tweewielers.

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013)

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER ODH 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding Aanleiding voor deze regeling is de wet van 21 juni 2001 houdende wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) die op 8 mei 2002 in

Nadere informatie

Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord

Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord Infovergadering bedrijven 9 maart 2010: toelichting BVP www.traject.be BVP Genk-Zuid en Genk-Noord 01/04/2010 page 1 Agenda Probleemstelling

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart Auto van de hand dankzij OV-jaarkaart Bij ons kunnen medewerkers zonder leasauto kiezen tussen gebruik van de eigen auto voor woonwerkverkeer óf het OV. De OV-jaarkaart die we hun bieden is in heel Nederland

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Locatie Het bedrijventerrein van Shell aan de Vondelingenweg in Pernis. Hier zijn (delen van) drie Shellbedrijven

Locatie Het bedrijventerrein van Shell aan de Vondelingenweg in Pernis. Hier zijn (delen van) drie Shellbedrijven Uitbesteding biedt extra voordeel Vanpooling als bedrijfsvervoer? Besteed de werkzaamheden uit. Shell heeft uitstekende ervaringen in de samenwerking met Vipre, dat bijvoorbeeld het initiatief nam om de

Nadere informatie

Basispakket Vervoermanagement. Notitie effectiviteit

Basispakket Vervoermanagement. Notitie effectiviteit Basispakket Vervoermanagement Notitie effectiviteit versie 6 februari Dirk Ligtermoet Ligtermoet+Louwerse bv Stationsplein a 8 AK Gouda . Activiteitenverslag Stap B is nagenoeg zo gelopen als gepland en

Nadere informatie

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * ! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -.

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * !  #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, '  #! -. & ' & (!" # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 *! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -. - /0 - /! 1 2 8 - * 90:1:/4; - 9/!0!1!!/. ;2 3 45 /& 3- (

Nadere informatie

Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee

Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee Qliner 396 Geldig vanaf 28 maart 2010 hwgo2010-lf8 Gratis Welkom in de Qliner Tussen Dirksland Sommelsdijk Middelharnis en Rotterdam Zuidplein rijdt Qliner

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-II

Eindexamen m&o vwo 2008-II Opgave 2 Bij deze opgave horen drie informatiebronnen, de informatiebronnen 1 tot en met 3. In informatiebron 1 staan gegevens over de Peugeot 307. In informatiebron 2 staat informatie over het parkeervergunningenbeleid.

Nadere informatie

Basispakket Vervoermanagement

Basispakket Vervoermanagement VNO-NCW versie 8, 16 april 2003 Basispakket Vervoermanagement 1. Het waarom Steeds meer bedrijven kampen met bereikbaarheidsproblemen. Problemen die u als ondernemer geld kosten. Files op de snelwegen.

Nadere informatie

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek 5)x- 83 A/linisterie van Verkeer en Waterstaat Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek SI 3 V*v A Bedrijven over woon-werlcverkeer nu en in de toekomst

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 15:1:22, artikel 15:1:23, artikel 15:1:23:1, artikel 15:1:26 en artikel 17:1:6:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1999

Nadere informatie

De vervoersovereenkomst: Inleiding.

De vervoersovereenkomst: Inleiding. Inleiding. Nog steeds zetten veel eigen rijders de afspraken die ze maken met hun opdrachtgever maar zeer ten dele of in het geheel niet op papier. Van een heel andere categorie zijn de overeenkomsten,

Nadere informatie

Rob Soeters. Over Twente Mobiel

Rob Soeters. Over Twente Mobiel Rob Soeters Over Twente Mobiel Waarom een Woon-werk Kostencalculator? Kosten is een van de beïnvloeders van de vervoerwijze keuze Kosten spelen, gezien de crisis, een belangrijkere rol in de afweging Inzichten

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Beleidsafdeling Human Resources

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Beleidsafdeling Human Resources Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Beleidsafdeling Human Resources Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 december 2008 Herzien oktober 2016 REGELING VERGOEDING REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

De reiziger centraal! Op weg naar integrale duurzame mobiliteit

De reiziger centraal! Op weg naar integrale duurzame mobiliteit 21 4 2015 De reiziger centraal! Op weg naar integrale duurzame mobiliteit Movares - Chris Verweijen En wie ben ik? RET: openbaar vervoer Rotterdam: Onderzoek naar beweegredenen reiziger Netwerkontwerp

Nadere informatie

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier Utrecht, 27 maart 2014 Gemeente Amersfoort, t.a.v. het College van B & W, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089*

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Nummer : R2010.089 Onderwerp : Bezuinigingen leerlingenvervoer Aan de Raad Samenvatting De gemeenteraad heeft met de begrotingsbehandeling 2010 een taakstellende

Nadere informatie

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Onderwerpen Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Agenda - Mobiliteit onderdeel van Lente akkoord - Impact op mobiliteitsbeleid werkgevers - Impact specifiek op mobiliteitsbudget

Nadere informatie

Een maand lang reizen met voordeel en gemak. Informatie over maandabonnementen

Een maand lang reizen met voordeel en gemak. Informatie over maandabonnementen Een maand lang reizen met voordeel en gemak Informatie over maandabonnementen Inhoudsopgave 3 3 Maandtrajectabonnement 4 Maandnetabonnement 4 NS-stamkaart 4 Belastingvoordeel 5 Makkelijk verkrijgbaar 5

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting... Treingebruik gaat stijgen Het treingebruik groeit in de periode 2000-2020 met gemiddeld 0,9 tot 1,5% per jaar. Deze verwachte groei is hoger dan de groei die tussen 1991 en 2006 daadwerkelijk

Nadere informatie

Eindrapport. Vervoerplan Achmea Apeldoorn. in opdracht van Group Facility Services Achmea. December 2007 rapportnummer: 2950

Eindrapport. Vervoerplan Achmea Apeldoorn. in opdracht van Group Facility Services Achmea. December 2007 rapportnummer: 2950 Vervoerplan Achmea Apeldoorn Eindrapport in opdracht van Group Facility Services Achmea December 2007 rapportnummer: 2950 Hoofdkantoor: Regiokantoor noord: Regiokantoor zuid: Tanthofdreef 15 Badhuiswal

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Vastgesteld d.d.: Bekendmaking d.d.: Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Centre for Urban Studies Fiets in voor- en natransport

Centre for Urban Studies Fiets in voor- en natransport Centre for Urban Studies Fiets in voor- en natransport Roland Kager, Luca Bertolini, Bram Fokke, Marco te Brömmelstroet Railforum, 5 juni 2014 Fiets en trein (kreten / de oppervlakte ) Fietschaos!!! (voorzieningen

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Wat is Regiotaxi-Oosterschelde? Reisgebied en kosten van de Regiotaxi Regiotaxi-Oosterschelde is een vervoersvoorziening voor mensen die op grond van de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Openbaar vervoer en gemeenten

Openbaar vervoer en gemeenten Openbaar vervoer en gemeenten Inhoud Het functioneren van het OV-systeem Rol en verantwoordelijkheid Provincie gemeenten/regio Recente ontwikkelingen in het busvervoer Twee functies OV Sociale functie

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 29.10.2007 Rev. 01.03.2016 Juridische Dienst Algemeen Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer in de bouwsector (PC 124.00) zijn er 2 soorten tussenkomsten

Nadere informatie