Wegwijzer woon-werkverkeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer woon-werkverkeer"

Transcriptie

1 Hoc de rol van de auto in het woon-werkverkeer teruggedrongen kan worden, staat beschreven in het "Handboek woon-werkverkeer'. De aehlerjuw'dinronnalie die daarbij van pas koml is op ovcr/ichlclijke wijze gebundeld in deze Webwijzer. Wegwijzer woon-werkverkeer

2 De Commissie Ontwikkeling Bedrijven van de Sociaal-Economische Raad (COB/SER) is een samenwerkingsverband van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties met als taak: het doen uitvoeren van onderzoeken en projecten gericht op het functioneren van de onderneming als produktie- en arbeidsorganisatie. Het gaat daarbij primair om studies en projecten die op de praktijk van het ondernemingsgebeuren zijn toegespitst en leiden tot praktisch bruikbare inzichten en instrumenten ter ondersteuning en versterking van de bedrijfsvoering. Ook kunnen studies worden verricht die van belang zijn voor de beleidsvorming van de organisaties van werkgevers en werknemers waar het betreft het functioneren van de onderneming. De COB/SER beweegt zich met haar activiteiten in hoofdzaak op de terreinen: - managementvraagstukken; - sociale bedrijfsproblematiek; - technisch-organisatorische en economische bedrijfsvoering en - opleiding/scholing, beroepspraktijk en arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen de projecten ook het brede terrein van de distributieproblematiek bestrijken alsmede betrekking hebben op thema's en vraagstukken betreffende de samenwerking tussen ondernemingen. In de COB/SER hebben zitting vier vertegenwoordigers namens de centrale werkgeversorganisaties alsmede vier vertegenwoordigers namens de centrale werknemersorganisaties en een onafhankelijk voorzitter. Verder nemen aan het beraad van de COB/SER deel vertegenwoordigers van de Ministeries van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De financiering van de projecten vindt plaats met gelden van de Ministeries van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, welke daartoe jaarlijks middelen reserveren op hun respectieve begrotingen. De secretariaatskosten en andere ondersteunende werkzaamheden komen voor rekening van de SER. In het kader van de COB/SER is tevens voorzien in een Contactraad, waarin afstemming plaats vindt met professionele organisaties en instellingen op het gebied van voorlichting, advisering en onderzoek ten behoeve van het bedrijfsleven.

3 <? / o 3 ^ V Bijlage er woon-werkverkeer De Wegwijzer woon-werkverkeer is samengesteld door: Bureau Goudappel Coffeng b.v. Ir. R.W. Meilof. tf^t^^\ ï3 Sociaa "» #ƒ % Economische ^ ^ V ^ J ^ Raad Commissie Ontwikkeling Bedrijven (COB/SER) Ministerie van Verkeer en Waterstaat

4 CIP-gegevens aangevraagd bij de Koninklijke bibliotheek te Den Haag 1991 Sociaal-Economische Raad Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de Sociaal-Economische Raad (Commissie Ontwikkeling Bedrijven, COB/SER) ISBN

5 Inleiding Het boekwerk dat nu voor u ligt wijst u de weg naar een meer gedetailleerde en concrete invulling van de stappen die in het Handboek woonwerkverkeer worden behandeld. In deze Wegwijzer vindt u zowel achtergrondinformatie als direct bruikbare hulpmiddelen ten behoeve van het opstellen van het vervoerplan. Zo vindt u achtergrondinformatie over diverse vervoermiddelen die een alternatief kunnen zijn voor de auto. Daarnaast zijn een aantal concrete praktijkvoorbeelden van vervoermanagement opgenomen om u te laten zien dat er alflinkwat ervaring is opgedaan op dit terrein. Wellicht dat u daaruit lering kunt trekken of dat het u op nieuwe ideeën brengt. Verder treft u gedetailleerde informatie over wettelijke en financiële regelingen. Tenslotte reikt de Wegwijzer nog een aantal hulpmiddelen aan die van nut kunnen zijn bij het opstellen van een vervoerplan, zoals een voorbeeld van een enquête onder werknemers. Zowel de hulpmiddelen als de wettelijke en financiële regelingen en de verstrekte informatie zijn niet exact op maat gesneden. U zult steeds een vertaling moeten maken naar uw eigen bedrijfssituatie. Hoe zorgvuldiger u deze vertaalslag maakt, des te minder correcties zijn er later noodzakelijk.

6 Inhoud Inleiding A. Achtergrondinformatie Al. Carpoolen en vanpoolen A2. Besloten vervoer (bedrijfsvervoer) A3. Openbaar vervoer A4. Fietsen A5. Milieu-effecten A6. Effecten van werktijden A7. Samenwerking met andere bedrijven A8. Praktijkvoorbeelden vervoermanagement A9. Vervoerswijzen vergeleken B. Wettelijke en financiële regelingen BI. Bijdrageregeling bedrijfsvervoer B2. Fiscale regelingen B3. Wet Personenvervoer B4. Parkeerregelingen B5. Kostenaspecten B6. Woon-werkregelingen C. Hulpmiddelen bij het opstellen van het vervoerpl Cl. Aangrijpingspunten voor vervoermanagement C2. Communicatieaspecten C3. Voorbeeldenquête werknemers C4. Individuele vervoersadviezen C5. Model voor een meerij-overeenkomst C6. Software C7. Adressen van instanties

7 A. Achtergrondinformatie Al. Carpoolen en vanpoolen A2. Besloten vervoer (bedrijfsvervoer) A3. Openbaar vervoer A4. Fietsen A5. Milieu-effecten A6. Effecten van werktijden A7. Samenwerking met andere bedrijven A8. Praktijk voorbeelden vervoermanagemcnt A9. Vervoerswijzen vergeleken blz

8 Carpoolen en vanpoolen Algemeen Omschrijving carpooling en vanpooling Carpoolen kan in de meest algemene zin beschreven worden als het met een aantal mensen gezamenlijk in één auto van en naar het werk gaan. Carpooling gebeurt meestal met personenauto's, dus met maximaal 5 inzittenden. Er zijn veel verschillende manieren waarop carpooling kan plaatsvinden. De verschillen kunnen o.a. liggen in het eigendom van de carpoolauto en de kostenverdeling. De volgende eigendomsverhoudingen kunnen voorkomen: - auto van de zaak; - auto van de bestuurder. De meerijders kunnen een bedrag betalen aan de chauffeur/eigenaar, er kan met gesloten beurzen gewerkt worden doordat de pooldeelnemers afwisselend met eigen auto rijden of alleen de (vaste) chauffeur krijgt een (reiskosten)vergoeding van het bedrijf. Wanneer er bij het carpoolen gebruik wordt gemaakt van een vervoermiddel met maximaal 9 inzittenden wordt, naar Amerikaans voorbeeld, gesproken van "vanpooling". Een "van" is in Amerika een voertuig voor het vervoer van 5 tot 15 personen. In Nederland wordt een dergelijk voertuig in het algemeen aangeduid als een busje. Het voordeel van vanpooling ten opzichte van carpooling is dat vanpooling goedkoper is: minder brandstof en minder voertuigkosten per deelnemer. Er zijn 3 mogelijkheden van vanpooling te onderscheiden wat betreft het eigendom van de vans (busjes): - de busjes zijn eigendom van de werkgever (gekocht of geleased); - de busjes zijn eigendom van een carpoolorganisatie of een verhuurbedrijf; - de busjes zijn eigendom van de chauffeurs. (Er is een tussenmogelijkheid waarbij b.v. het bedrijf de busjes tijdens een introductieperiode beschikbaar stelt aan vanpoolers die na de introductieperiode zelf een voertuig moeten aanschaffen.) N.B. Volgens de Nederlandse wet mag een chauffeur met een B-rijbewijs maximaal 8 personen vervoeren. Wanneer er meer personen worden vervoerd heeft de chauffeur een D=rijbewijs nodig, daarnaast moet hij in principe een chauffeursdiploma met de aantekening 'Personenver- Wegwijzer woon-werkverkeer

9 voer' hebben. Bovendien moet een vergunning voor 'besloten busvervoer' worden aangevraagd bij de Rijksverkeersinspectie. Zie voor deze vorm van vervoer het onderdeel 'Besloten vervoer' in deze Wegwijzer. Enkele mogelijke manieren waarop de car/vanpoolers zich kunnen verzamelen zijn: - de poolers komen (te voet, per fiets, per auto of met openbaar vervoer) naar het huis van degene die rijdt; - degene die rijdt gaat langs de woningen of afgesproken afhaalplekken om de meerijders op te pikken; - de poolers rijden met hun eigen auto naar een verzamelpunt, met één auto gaan zij daarna verder. Voor- en nadelen De volgende voor- en nadelen kunnen voor werknemer en werkgever verbonden zijn aan car/vanpoolen ten opzichte van solo-autorijden: Voordelen voor de werkgever - minder parkeerproblemen. Het aantal parkeerplaatsen kan verminderd worden of hoeft niet verder uitgebreid te worden; - minder verkeer bij het bedrijf en dus minder congestie; - vermindering reiskostenvergoeding. In plaats van aan twee tot negen werknemers behoeft slechts aan één werknemer (een wat hoger bedrag aan) reiskosten vergoed te worden; - vanpooling is in de Verenigde Staten duidelijk kosteneffectief gebleken volgens een onderzoek onder ruim twintig grote bedrijven (TRR 1212, Washington, 1989). Tien van de twaalf bedrijven die een kosten-baten factor konden berekenen gaven een positief resultaat, twee een negatief. Nadelen voor de werkgever - de administratie met betrekking tot poolen is (met name in de beginfase) wellicht iets groter; - de flexibiliteit van de organisatie kan afnemen. Voordelen voor de werknemer - de reistijden zijn korter. Met name als het alternatiefis: slecht openbaar vervoer, of als in een congestiegebied gebruik kan worden gemaakt (nu of in de toekomst) van aparte rijstroken voor poolers; - er is een aanzienlijke vermindering van reiskosten; - bij een vaste pool spelen sociale contacten een belangrijke rol. Carpoolen en vanpoolen

10 Nadelen voor de werknemer - poolen kan door de werknemers negatief gewaardeerd worden door een verminderde privacy en flexibiliteit en de noodzaak persoonlijke eigenaardigheden van anderen te moeten verdragen. Maatschappelijke voordelen (maatschappelijke voor- en nadelen gelden voor alle auto-alternatieven, in de volgende onderdelen van de wegwijzer worden ze niet herhaald): - milieu-voordelen; de vermindering van het aantal gereden kilometers door samenrijden komt - hoe gering die vermindering procentueel ook mag zijn - het leefmilieu ten goede; - vermindering van de congestievorming, doordat minder auto's gebruikt worden; - energiebesparing. Maatschappelijke nadelen - een maatschappelijk nadeel van carpoolen kan de achterblijvende auto zijn, die in sommige gevallen ook kilometers maakt. Doordat de auto nu de hele dag thuis staat, wordt deze wellicht gebruikt voor woonwinkelverplaatsingen of voor het wegbrengen van de kinderen naar school. Dit kan het grootste deel van de maatschappelijke voordelen weer teniet doen. Toepassingsgebied carpoolen Carpoolen kan toegepast worden in de volgende situaties: - twee tot vier mensen wonen dicht bij elkaar of langs een gemeenschappelijke route; - zij werken in hetzelfde bedrijf of heel dicht bij elkaar; - hun werktijden zijn gelijk, of gelijk te maken; - zij moeten het redelijk met elkaar kunnen vinden (denk daarbij bijvoorbeeld aan 'roken of niet-roken'). 2. Maatregelen/activiteiten in het kader van een vervoerplan Stimuleringsmaatregelen Terwijl carpooling op vrijwillige basis reeds plaats vindt kan dit door stimuleringsmaatregelen verder toenemen. Een aantal maatregelen die het carpoolen kunnen stimuleren zijn: 8 Wegwijzer woon-werkverkeer

11 Infrastructurele maatregelen - aparte parkeerplaatsen voor carpoolers of het toekennen van de beste parkeerplaatsen (het dichtst bij de ingang) aan de carpoolers; - het realiseren van speciale rijstroken voor carpoolers met name in congestiegebieden. Financiële stimuleringsmaatregelen - preferentieel parkeren, d.w.z. dat aan carpoolers voorrechten worden gegeven met betrekking tot het parkeren bij de werkplek. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden zoals: - het invoeren van betaald parkeren voor niet-carpoolers (of eventueel een gereduceerd tarief voor carpoolers); - het beperkenvm het aantal keer parkeren (b.v. maximaal 50 keer per jaar) voor niet-carpoolers; - het beschikbaar stellen van de' car', dus een auto van de zaak (evt. een lease-auto). De groep dient dan minimaal 4 werknemers groot te zijn, omdat een kleiner aantal deze vorm van carpoolen weinig interessant maakt. Deze auto kan dan overdag ter beschikking gesteld worden aan personen die de woon-werkverplaatsing niet per auto gemaakt hebben, maar wel een auto voor een zakelijke verplaatsing nodig hebben. Gebruik is alleen toegestaan indien de door het bedrijf beschikbaar gestelde openbaar vervoerfaciliteiten niet bruikbaar zijn; - het afsluiten van de inzittendenverzekering (zie 'Verzekeringsaspecten'). Overige maatregelen (Zie Wegwijzer: A6 Effecten van werktijden.) Concrete aanpak a. Maak een selectie van alle werknemers die op ongeveer 10 km of meer van het werk wonen, niet op een aanvaardbare wijze gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en geen ambulante functie hebben. b. Stel pools samen van twee tot vier werknemers waarbij rekening gehouden wordt met: - de woonadressen (postcodes); - de werktijden; - de persoonlijke voorkeur (bijv. roken-niet-roken); - de totale ritlengte. c. Stel bij voorkeur één vaste chauffeur en één plaatsvervanger vast. d. Maak op basis van de persoonlijke voorkeuren en de woonadressen een optimale rittenplanning die door de pools gebruikt kan worden. Voor elke chauffeur kan een afzonderlijke optimale route gelden. Carpoolen en vanpoolen

12 Bekijk of bij extreme situaties (bijvoorbeeld een ongunstig gelegen woonadres, waardoor de totale reistijd nadelig wordt beïnvloed) de betreffende werknemer naar een carpoolplaats kan rijden van waar hij aan een pool mee kan doen. e. Bekijk of het mogelijk is dat onderweg dicht bij het werk wonende werknemers kunnen worden meegenomen (fietsen of openbaar vervoer is niet altijd voor deze werknemers aantrekkelijk en deze oplossing kan voor hen een goed alternatief betekenen). f. Stel bij een vaste pool een meerij-overeenkomst op. (Zie Wegwijzer: "Model voor een meerij-overeenkomst".) g. Zorg voor een afdoende oplossing bij vakanties (eerste en tweede chauffeur niet gelijktijdig) en noodsituaties (beide chauffeurs niet ter beschikking). h. Stel gereserveerde parkeerplaatsen met een geringe loopafstand naar de ingang van het bedrijf ter beschikking (zie ook 'aanvullende maatregelen'). i. Ga regelmatig na of de pools behoorlijk functioneren en neem zonodig maatregelen om een goede gang van zaken te bevorderen. Carpool-matching Het carpool-matching ofwel het samenbrengen van werknemers in een pool kan gebeuren op bovengenoemde wijze. We spreken dan van een "starre matching". De deelnemers worden samengebracht en blijven verder in dezelfde pool. De samenstelling verandert niet of slechts zeer weinig. Voor de carpoolsamensteller houdt de inbreng in het algemeen op bij het samenbrengen van de deelnemers en het verwerken van personeelsmutaties. Er kan gesproken worden van "flexibele matching" wanneer de pools verschillende samenstellingen kunnen hebben. Er kan dan goed ingespeeld worden op (tijdelijke) omstandigheden, b.v. vakantie van een der deelnemers, andere werktijden (overwerken), ziekte o.i.d. In dit systeem is het mogelijk dat werknemers die af en toe met de eigen auto willen rijden (boodschappen doen na het werk, zakelijke rit, enzovoorts) toch meedraaien in een pool. Bij flexibele matching kan in sommige gevallen een "ritgarantie" gegeven worden. Dit betekent dat de deelnemers gegarandeerd wordt dat ze thuis gebracht worden, ook al moeten ze bijvoorbeeld overwerken. In dat geval zorgt het matching-systeem ervoor dat ze in een andere pool geplaatst worden of zelfs op kosten van het bedrijf thuis gebracht worden. In dit systeem blijft de carpoolmatcher continu bezig met het samenstellen van de pools. Automatisering is in dit geval onontbeerlijk. Dergelijke matchingsystemen kunnen uitgevoerd worden door (commerciële) carpoolorganisaties. 10 Wegwijzer woon-werkverkeer

13 Er is een ontwikkeling in gang dat commerciële carpool-organisaties een compleet pakket aanbieden; naast het matchen verzorgen zij tevens de administratie tb.v. de belastingen en de reiskostenvergoedingen. Verzekeringsaspecten carpoolen/vanpoolen Wettelijke aansprakelijkheid In het algemeen geldt, dat bij schade aan personen of goederen, de schuldige aansprakelijk is. Dit houdt in dat bij een ongeval, veroorzaakt door de bestuurder, de inzittenden hem aansprakelijk kunnen stellen voor hun schade. Deze aansprakelijkheid van de bestuurder moet (volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) door een verzekering worden gedekt. De verzekering moet de schade omvatten die door schuld van de bestuurder aan derden ontstaat. Derden zijn alle anderen dan de bestuurder, dus ook de overige inzittenden zijn verzekerd. De schade uitkering wordt pas gedaan als de aansprakelijkheid van de bestuurder vaststaat. Dit kan soms niet zonder meer worden vastgesteld, waardoor de afwikkeling vertraagd wordt. Het is mogelijk om een zogenaamde ongevallen- of inzittendenverzekering af te sluiten waarbij de uitkering onafhankelijk is van de schuldvraag. Aansprakelijkheid bedrijf Een bedrijf moet er rekening mee houden dat de inzittenden het bedrijf aansprakelijk kunnen stellen voor een ongeluk dat de bestuurder met de auto veroorzaakt. Hierbij maakt het geen verschil of er gereden wordt met een auto van de werknemer of van het bedrijf. Volgens de wet is het bedrijf aansprakelijk voor de daden van de werknemer, voorzover die daden te maken hebben met het werk. Het maakt in dit geval verschil van wie de auto is. Is de auto eigendom van het bedrijf, is het een lease-auto of is de auto van de werknemer? - Auto is eigendom van bedrijf. In het geval de auto eigendom is van het bedrijf en ingezet wordt voor carpooling is de aansprakelijkheid automatisch verzekerd. Het bedrijfis immers de verzekeringnemer en dus verzekerd. - Lease-auto. Bij een lease-auto is het bedrijf niet automatisch verzekerd. Bekeken moet worden of het bedrijf als medeverzekerde in de polisvoorwaarden staat genoemd. - Auto is eigendom van werknemer. In dit geval is de werkgever veelal meeverzekerd maar soms met de restrictie dat ook de verzekerde (bestuurder) recht op dekking moet hebben. Heeft hij deze dekking verspeeld, door bijvoorbeeld geen geldig rij- Carpoolen en vanpoolen

14 bewijs te hebben, dan kan de werkgever geen rechten aan de polis ontlenen. Het is in dit geval beter als het bedrijf zelf zorgt voor een verzekeringsdekking. Deze moet worden verleend op de Aansprakelijkheids Verzekering voor het Bedrijf, de AVB-polis. Deze polis bevat standaard de 'non-owners-liability-clausule' waarin is bepaald, dat de aansprakelijkheid van de werkgever is gedekt voor schades veroorzaakt door auto's die niet het eigendom zijn van het bedrijf. De aansprakelijkheid van de betreffende werknemers is niet verzekerd. Schade aan pool-auto Het is in de wet niet bepaald wie de schade moet betalen die, tijdens het poolen, aan de auto van de werknemer ontstaat. Een regeling waarin vermeld is wie de schade moet betalen en waarom is daarom gewenst bij het opstellen van een vervoerplan (bijv. interne bedrijfsregeling/ CAO-regeling). Wanneer met de auto van de werknemer ritten worden gemaakt waarvoor voorheen de auto van het bedrijf werd gebruikt kan de redelijkheid eisen dat het bedrijf de schade betaalt. Dit zal niet het geval zijn wanneer de vergoeding die door de werkgever wordt gegeven rekening houdt met het sluiten van een all risksverzekering voor de auto. Het is echter het beste wanneer er vooraf een duidelijke regeling omtrent deze zaken wordt getroffen. 12 Wegwijzer woon-werkverkeer

15 Besloten vervoer (bedrijfsvervoer) Algemeen Het besloten vervoer, in het geval van bedrijven veelal bedrijfsvervoer genoemd, d.w.z. het vervoer van werknemers van een of meer bedrijven met eigen vervoermiddelen of door beroepsvervoerders, heeft sedert het midden van de jaren 70 een dalende ontwikkeling gekend. Een aantal door bedrijven genoemde negatieve ontwikkelingen zijn (NEAJuni 1989): - er is een duidelijke trend zichtbaar naar individualisering van het personeelsvervoer. De voorkeur van werknemers voor het gebruik van privévervoer (met name de auto) wordt steeds sterker; - de wens van bedrijven voor flexibilisering van de arbeidstijden wordt eveneens groter. In dit kader past geen uitbreiding van het bedrijfsvervoer; - de kosten per werknemer voor het inzetten van bedrijfsvervoer zijn veelal aanzienlijk hoger dan een reiskostenvergoeding op basis van OV-gebruik. Tegenover deze voor het bedrijfsvervoer ongunstige ontwikkelingen staan echter de volgende ontwikkelingen die het draagvlak van dergelijk vervoer zullen vergroten: - in een aantal gevallen biedt het OV geen of onvoldoende mogelijkheden (met name voor ploegendiensten) om op tijd op het werk te verschijnen; - de parkeerfaciliteiten voor de werknemers zijn beperkt (zowel ruimtelijk als financieel wenselijk); - het milieu-bewustzijn bij bedrijven is de laatste jaren sterk toegenomen; - de Subsidieregeling Bedrijfsvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (zie Wegwijzer: BI Bijdrageregelingen). Hoewel bedrijfsvervoer als vervoersmogelijkheid naar de achtergrond is verdrongen zijn er in toenemende mate initiatieven om bedrijfsvervoer nieuw leven in te blazen. Indien bedrijfsvervoer goed wordt opgezet kan het werkgevers een betaalbaar alternatief voor individueel vervoer bieden. Ten aanzien van besloten busvervoer met bussen waarmee naast de chauffeur meer dan 8 personen kunnen worden vervoerd, geldt het volgende: - om zelf besloten busvervoer te verrichten is een vergunning nodig voor 'besloten busvervoer'. Deze moet worden aangevraagd bij de Rijksverkeersinspectie voor de regio waarin de aanvrager is gevestigd. De wet sluit uit dat een bedrijf ook werknemers van andere bedrijven vervoert. Deze mogelijkheid is wel aanwezig als de betrokken bedrijven gezamenlijk een vergunning aanvragen voor besloten busvervoer. Een ver- Besloten venoer (bedrijfsvervoer)

16 gunning kan worden geweigerd als de aangevraagde voorziening zoveel reizigers van het bestaande openbaar vervoer "afroomt" dat voor het bestaande openbaar vervoer de rijksbijdrage moet worden verhoogd. Probeer dus altijd overeenstemming te krijgen met de streek- en/of stadsvervoerder in de betreffende regio; die vervoerder weet ook welke instanties verder moeten worden ingeschakeld. Vraag bij contact met de vervoerder naar medewerkers van de afdeling vervoerontwikkelling; - de chauffeur moet in het bezit zijn van het rijbewijs D. Daarnaast moet hij in beginsel een chauffeursdiploma met de aantekening 'Personenvervoer' hebben, alsmede een medische verklaring; - in beginsel wordt voor de chauffeur de voor het bedrijf van toepassing zijnde CAO toegepast. Anders kan de CAO voor het besloten busvervoer worden gehanteerd; - de chauffeur zal moeten voldoen aan de voorwaarden die het Rijtijdenbesluit stelt. Een belangrijke voorwaarde: het is wettelijk niet mogelijk dat een bus op alle werkdagen in ochtend- en avondspits gereden wordt door dezelfde chauffeur. Toepassingsgebied bedrijfsvervoer Wanneer er geen afspraken gemaakt kunnen worden met regionale busondernemingen (m.b.t. aanpassingen in route en vertrek- en/of aankomsttijden) kan de aard van het bedrijvengebied aanleiding geven tot het instellen van eigen busdiensten. Met name wanneer het vervoer van woning naar werk grote geconcentreerde vervoerstromen oproept kan bedrijfsvervoer soelaas bieden. Twee aspecten zijn van belang bij besloten vervoer-op-maat: - gelijke werktijden; - concentratie van groepen werknemers in woonplekken of langs een logische route. Afhankelijk van de grootte van de groep werknemers op een bepaalde route kan een tour- of minibus worden ingezet. Bij kleinere aantallen is carpooling interessanter. Bij kleinere afstanden wordt de reistijdverhouding met de eigen auto ongunstiger omdat tijdverlies optreedt bij het afzonderlijk ophalen en wegbrengen van de betreffende werknemers. Uit een experiment (de Maaspooi-Expres) is gebleken dat van deur tot deur voor bepaalde groepen het meest wenselijk is. Met name zij die aangewezen zijn op voortransport om op een NS-station te komen, zoeken naar alternatieven voor het OV. Ook is duidelijk geworden dat de routes niet te lang mogen zijn. Een reistijd van 50 minuten tot een uur lijkt het maximum. Gebruikers vinden een verlenging van de reisduur to.v. de auto met 50% (factor 1,5) acceptabel. Het beschikken over vaste chauffeurs is wenselijk en noodzakelijk om Wegwijzer woon-werkverkeer

17 enerzijds te voorkomen dat passagiers blijven staan (er wordt een verkeerde route gereden), anderzijds om het "zwartrijden" tegen te gaan (sociale controle). Maatregelen/activiteiten in het kader van een vervoerplan Bij de concrete aanpak van bedrijfsvervoer worden de volgende stappen doorlopen: a. Maak een selectie van alle werknemers die gebruik willen maken van het aanbod om met de bus van huis naar werk en terug vervoerd te worden. b. Schakel een busvervoerbedrijf in voor het doen van een aanbieding. Zo'n bedrijf zal zelfde meest gunstige routes bepalen en de administratieve handelingen voor zijn rekening nemen. Hoewel het doorgaans verstandig is de aanbiedingen van meer bedrijven te vergelijken, is dit in sommige gevallen niet mogelijk. c. Ga regelmatig na of de betrokken werknemers tevreden zijn over de getroffen regeling en pleeg zonodig aanpassingen. Kosten Een kenmerk van besloten vervoer is dat alle exploitatiekosten worden betaald door de opdrachtgever (die wel subsidie ontvangt). Of de opdrachtgever die kosten al dan niet geheel of gedeeltelijk verhaalt op de gebruiker bepaalt de opdrachtgever; dit gaat buiten het vervoerbedrijf om. De kosten per reizigerskilometer in het bedrijfsvervoer bedragen ca. ƒ'0,20. Hierbij is uitgegaan van kosten per gereden km van ƒ2,75. De verwachting is dat bij een subsidie/bijdrage-niveau van circa 30% van de huidige werkelijke kosten een serieuze afweging zal plaatsvinden om bedrijfsvervoer in de bestaande faciliteiten te handhaven dan wel om uitbreiding bij dezelfde bedrijven van dit soort vervoer te plegen. De huidige regeling ligt volgens de verwachting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in die orde van grootte. Tenslotte, indien busvervoer niet te realiseren blijkt, kan een bedrijfin contact treden met een lokaal/regionaal opererend taxi-bedrijf. Door een bepaalde minimum afzet te garanderen kan het bedrijf dan tegen scherpe tarieven gezamenlijk gebruik van taxi(-busjes) door werknemers toestaan, ook voor woon-werkverkeer als aansluiting op het reguliere openbaar vervoer en om de tekortkomingen van het bestaande openbaar vervoer te omzeilen (NEA, juni 1989). Besloten vervoer (Bedrijfsvervoer)

18 A3 Openbaar vervoer 1. Algemeen 1.1 Omschrijving openbaar vervoer Het is kenmerkend voor het openbaar vervoer dat het zijn diensten voornamelijk gekanaliseerd, dat wil zeggen collectief gericht aanbiedt. Als definitie geldt dan ook: collectief openbaar vervoer is de vervoervoorziening voor personen met behulp van vervoermiddelen die in een openbaar aanbod ter beschikking wordt gesteld op basis van exploitatie- en vervoerplicht, onder handhaving van dienst- en tariefregelingen. Hieruit vloeit voort de gebondenheid aan vaste lijnen met gefixeerde haltes, met als gevolg voor- en natransport maar ook ordening. 1.2 Vormen van openbaar vervoer Er zijn diverse vormen van openbaar vervoer waarbij ieder systeem zijn eigen karakteristieken heeft. Tabel: 1 Hoofdkarakteristieken van gebruikelijke openbaar vervoermiddelen vervoertechniek capaciteit aantal ver- min. halte- gem. ritlengte zitplaatsen voermid. afstand in snelheid in kiloper uur per meters km/u meters richting sneltrein stoptrein sneltram/metro snelbus 45 streekbus 45 stadsbus (Alle figuren zijn gebaseerd op cijfers uit 1990.) Om een halte of station te bereiken is voortransport noodzakelijk. Naarmate de verplaatsing langer is, is de maximaal geaccepteerde loopafstand groter, omdat kennelijk de looptijd wordt beschouwd in relatie tot de totale reistijd en bovendien bij langere reizen doorgaans sprake is van vervoersystemen van hogere kwaliteit. 16 Wegwijzer woon-werkverkeer

19 Gebruikelijke loopafstanden naar en van openbaar vervoer in relatie tot ritlengte: ritlengte maximum loopafstand tot 5 km circa 500 m 5 tot 15 km circa 750 m boven 15 km (trein) circa 1000 m A 3 ledere vervoertechniek heeft zijn sterke en zwakke punten. Sterke punten trein hoge snelheid comfortabel betrouwbaar grote capaciteit Sterke punten bus bereikbaarheid overal toegankelijk relatief lage investering flexibel Het openbaar railvervoer is zeer geschikt om over wat langere afstanden (bijvoorbeeld meer dan 5 km) grote hoeveelheden mensen in korte tijd van halte tot halte te vervoeren. Het openbaar busvervoer is daarentegen langzamer maar zeer geschikt om gebieden (bedrijven, bedrijventerreinen) te ontsluiten, zgn. oppervlakteontsluiting. De andere vormen van openbaar vervoer zoals metro en tram nemen een middenpositie in ten opzicht van trein en bus. 1.3 Ontwikkelingen in het openbaar vervoer Het denken over het openbaar vervoer heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. - Omstreeks 1987 werd van rijkswege nog uitgegaan van forse bezuinigingen en dus van een bescheidener rol voor het OV. - In de in uitgegeven beleidsplannen van de rijksoverheid (het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II) en het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) is meer sprake van een samenhang tussen diverse factoren die het verkeers- en vervoerbeleid bepalen, een integrale aanpak dus. Beide rapporten gaan uit van een zeer belangrijke bijdrage van het openbaar vervoer in de oplossing van de mobiliteits- en milieuproblematiek. Er wordt gesproken over een doelstelling OV x 2 in het jaar 2010, met name door een groter aandeel van het openbaar vervoer in de spitsperioden. Openbaar vervoer 17

20 De groei moet worden gerealiseerd door het openbaar vervoer te verbeteren op 4 punten: - reistijd; - gemak; - betrouwbaarheid; - prijs. Aparte vermelding vraagt een geheel andere ontwikkeling: in een aantal regio's komen mengvormen voor (of zijn gepland): - openbaar vervoer dat op sommige trajectgedeelten toegankelijk is voor een beperkt publiek (meestal: werknemers van het bedrijf waarheen de buslijn voert); - bedrijfsvervoer dat toegankelijk is voor werknemers van meerdere bedrijven. 1.4 Voor- en nadelen openbaar vervoer Voordelen: - geen parkeerproblemen; - minder files; - relatief minder milieu-verontreiniging; - vaste aankomst- en vertrektijden; - bij langere rit: reistijd kan nuttig besteed worden; - veilige vervoerwijze. Nadelen: - niet van deur tot deur, voor- en natransport en soms overstap noodzakelijk; - meestal langere reisduur; - wachten; - beperkte kwaliteit halteplaats; - reis moet gepland worden, want aanbod is niet-continu; - rijdt niet steeds op afgesproken tijd. 2. Maatregelen/activiteiten in het kader van het vervoerplan 2.1 Openbaar vervoer woon-werkverkeer Bij het opzetten van een vervoerplan is het zinvol in principe alle beschikbare vormen van collectief openbaar vervoer in ogenschouw te nemen. Wegwijzer woon-werkverkeer