Spelregels digitale rittenregistraties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spelregels digitale rittenregistraties"

Transcriptie

1 (ADRIAANS Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of Spelregels digitale rittenregistraties Hel J wel be end dat u Uen dmlnlstratie moet bil ouden voor het da"tonen van JW l eijii e en nve lomeler N IS I een I rmen der voor d gjtalf' tten! ~Ist tie system " odgeste\c1 wilt u een ander onderwerp bespreken, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. Veel leesplezier en goede zaken toegewenst! Met ondernemende groet, namens alle medewerkers van Adriaans Accountants, Ton Adriaans en Wil Vosters Een rittenadtninistratiesysteem moet aan de volgende doelstellingen voldoen: U moet alle ritten met de auto volledig, juist en tijdig registreren. Bijzondere gebeurtenissen zoals verschillen tussen de geregistreerde en de werkelijke kilo meterstand van de auto en het wijzigen van (rit)gegevens moet u zodanig vast leggen dat zij achteraf binnen redelijke tijd kunnen worden geverifieerd. gegevens te wissen of zodanig aan te passen dat de oorspronkelijke gegevens niet meer te traceren zijn. Geregistreerde gegevens worden gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard. Rapportages bevatten alle ritgegevens met alle relevante kenmerken op de juiste manier gerangschikt en geven een betrouwbaar en éénduidig beeld van de geregistreerde gegevens. De ingevoerde gegevens van ritten en bijzondere gebeurtenissen moeten een juiste, tijdige en volledige verwerking op éénduidige wijze inzichtelijk maken. Het systeem mag geen functies bevatten die het mogelijk maken om geregistreerde Volgens de Vereniging Auto van de Zaak voldoet op dit moment nog geen enkel rittenregistratiesysteem aan de normen van de Belastingdienst. Wanneer systemen aan de normen voldoen, ontvangen zij een keurmerk van de vereniging.

2 VOOft DE otiderhemer E-factureren nu' ook over de grens Vanaf begin 2009 mogen ondernemers in Nederland elkaar al rekeningen sturen per . Vanaf 1 januari 2013 wordt het in alle Lidstaten van de Europese Unie toegestaan om (grensoverschrijdend) e-facturen te sturen. Vanaf 1 januari 2013 treedt de Europese richtlijn factureringsregels in werking. Hier door krijgen Europese ondernemers niet alleen de mogelijkheid om elektronische facturen te versturen, maar worden er ook tal van vereenvoudigingen doorgevoerd rond de btw-verplichtingen op een factuur. Wat zijn de voordelen van e-factureren? Het grootste voordeel van de e factuur is uiteraard het kostenvoordeel De vol ledige verwerking kost gemiddeld 6 per stuk, de papieren tegenhanger kost zo'n 30. Daarnaast zorgt geautomatiseerde verwerking van e-facturen voor een betere controle op uw financiële administratie en een kortere doorlooptijd van het factuurproces. De ontvanger van een e-factuur kan de factuurgegevens bijvoorbeeld rechtstreeks elektronisch uit het factuurbericht in zijn administratie inlezen met speciale software. Wat zijn de eisen van e-factureren? Aan de e factuur worden speciale eisen gesteld: de factuur mag niet veranderd zijn (integriteit) en moet afkomstig zijn van de verzender (authenticiteit). De e-factuur moet dus origineel zijn, goed leesbaar en niet te vervalsen_ Bovendien moet de factuur voorzien zijn van echtheidskenmerken, zoals een elektronische handtekening of een elektronisch bestand voor het uitwisselen van gegevens. let op! Hoewel de facturen 'vormvrij' mogen zijn, blijven de overige factuurvereisten van de btw overeind: op de e-factuur moet de ondernemer alle informatie vermelden die ook op een papieren factuur moet staan. Ook het zeven jaar lang bewaren van facturen blijft verplicht.

3 Nieuwe kredietverschaffers op de markt Kunf n t bil lemng 0 Il l ban terechl voor ee v.d r-d n Crowdfunding is een manier om online start- en groei kapitaal op te halen. Investeerders en belangstellenden kunnen ondernemingsplannen op uiteenlopende wijze financieel ondersteunen. Hoewel deze financieringsvorm nog in de kinderschoenen staat, toonde zelfs minister De Jager van Financiën zich onlangs een voorstander: "Crowdfunding heeft de potentie om een nuttige aanvul ling te worden op het beschikbare palet aan financieringsmogelijkheden." de markt, een soort goedkope manier van marktverkenning. Een nadeel is echter dat deze finan cieringsvorm nog erg jong is. Er is dus weinig ervaring mee opgedaan. Om crowdfunding tot een succes te maken, moet de onderneming een sociale instelling hebben. U moet immers veel kleine particuliere investeerders enthousiast weten te maken via onder meer social media. IE Uiteraard zijn er nog diverse andere alternatieve financi eri ngsmogel ijkheden. De vier belangrijkste zijn: Overheidsgaranties. De overheid kent een aantal garantieregelingen om ervoor te zorgen dat gezonde bedrijven voldoende toegang hebben en houden tot de kapitaalmarkt. Lenen van familie. Als beginnende ondernemer is het extra moeilijk om een financiering te krijgen. Lenen van familie kan dan uitkomst bieden. Voor het familielid zelf is er een aantal fiscale faciliteiten. Crowdfunding, funding by the crowd, betekent online fondsen werven bij heel veel kleine partijen en is bij uitstek een financieringsmethode die via internet loopt. De contracten die ondernemers met hun geldschieters afspreken, verschillen: het kan gaan om een simpele lening, maar ook om aandelen uitgiften en deling in de winst. Een vaak genoemd voordeel van crowd funding is dat enthousiaste investeerders ambassadeur worden van uw ondernemingsplan. Bovendien is het een manier om de levensvatbaarheid van een nieuw product of innovatieve dienst te testen in Participatiemaatschappijen. Een participatiebedrijf neemt deel in het eigen vermogen van uw bv en kan ook achtergestelde leningen verstrekken. U moet er rekening mee houden dat een dergelijke partij een actieve aandeelhouder is, die zich ook zal bezighouden met de gang van zaken binnen uw bv. Subsidies. Subsidies zijn uiteraard geen officiële vorm van ondernemingsfinanciering, maar kunnen u helpen om investeringen van de grond te krijgen. Er zijn ruim 300 soorten subsidies die speciaal op mkb-ondernemers gericht zijn.

4 VOOft OE [)GA Voorkom mislopen betalingskorting bij betaling ineens Bij een wijziging van een voorlopige aanslag kan het voorkomen dat er geen recht meer is op een belastingkorting. Vrijstelling kilometergrens v rv Wie per jaar in een auto van zaak n meer dan 500 kilometer privé gebruikt, moet een bepaald percentage van de cataloguswaarde van de auto als inkomen opgeven aan de Belastingdienst. Wie de auto minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. heeft in 2012 geen bijtelling. Dat verandert in Vanaf 2013 worden woon-werkkilometers met de auto van de zaak namelijk als privé-kilometers aangemerkt zodat bijtelling wel degelijk aan de orde kan komen. Voor werknemers met een lease-contract aangegaan vóór 25 mei 2012 geldt tot 2017 een overgangsregeling. Als zij hun auto zowel zakelijk als privé rijden. waarbij het overige privégebruik onder de 500 kilometer blijft, dan moet de betreffende werknemer 25% van de eigenlijk voor hem geldende IB~bijtelling betalen. Onder betalen wordt waarschijnlijk verstaan "opgeven als inkomen". Belastingkorting Een belastingkorting wordt soms door de Belastingdienst aangeboden als een aanslag in twee of meer termijnen betaald mag worden. De betalingskorting kan verwerkt worden indien het gehele bedrag (minus de betalingskorting) vóór de ver valdag van de eerste betaaltermijn op de rekening van de fiscus is bijgeschreven. Vermindering van de aanslag Aandacht verdient de vermindering van de aanslag en de gevolgen voor de belastingkorting. Het is namelijk mogelijk dat een voorlopige aanslag na verzoek wordt verminderd. maar dat de voorlopige aanslag al is betaald met de betalingskorting daarbij inbegrepen. In dit geval zal belastingplichtige een deel van de genoten belastingkorting moeten terugbetalen, omdat de belastingkorting lager is op grond van de verminderde aanslag. Twee afwijkende situaties Het kan gebeuren dat belastingplichtige enkel en alleen het niet bestreden bedrag op tijd betaalt in afwachting van de vermindering. In dat geval is er niet altijd recht op een betalingskorting. Er zijn twee gevallen te onderscheiden; 1. De verminderingsbeschikking ligt vóór of op de eerste vervaldag. Er bestaat wel recht op betalingskorting als het bedrag van de nieuwe aanslag vóór of op de eerste vervaldag is betaald. 2. De datum van de verminderingsbeschikking ligt na de eerste vervaldag. Als belastingplichtige het gehele bedrag van de oorspronkelijke aanslag niet heeft betaald dan is er geen recht op betalingskorting. Er is immers niet aan de oorspronkelijke voorwaarden voldaan voor de betalingskorting. Let op! Als er een verminderingsbeschikking is aangevraagd door belastingplichtige dan is het aan te raden om bij onzekerheid de oorspronkelijke niet bestreden aanslag bij voorbaat te voldoen. Zodoende zal het recht op de belastingkorting niet in geding komen.

5 Europese subc;'die voor het MKB MKE Jm (u, pos nrovdtleve e b U kunt in aanmerking komen voor subsidie van Eco lnnovation, indien u innovatieve en eco-vriendelijke producten op de Europese markt wilt brengen. Eco-lnnovation maakt onderdeel uit van het Europese subsidieprogramma Competitiveness and Innovation Framework Program me (OP). Oe subsidie is bedoeld voor innovatieve en eco vriende lijke producten, processen, technologieën en diensten op het gebied van: recyclen van materialen; producten voor duurzame gebouwen; voedsel en frisdrank; water; vergroening van de industrie. ECD-Innovation geeft voorrang aan het MKS, maar ook andere bedrijven of instellingen kunnen een aanvraag indienen. De helft van de projectkosten kan met de subsidie worden gefinancierd. Qit jaar is het budget circa 34,8 miljoen, waarvan ongeveer 50 projecten worden ondersteund. Aanvragen moeten uiterlijk 6 september elektronisch zijn ingediend.

6 VOOR DE WERKGEVER EN WERKNEMER Direct definitieve aanslag na belasti ngaangifte De fiscus is begonnen met een proef waarbij de voorlopige aanslag wordt overgeslagen en u gelijk een definitieve aanslag krijgt opgelegd. Voorlopige aanslag overgeslagen Onlangs zei Staatssecretaris Weekers van Financiën: 'De tussenstap van een voorlopige aanslag kan in veel gevallen worden overgeslagen. Mensen krijgen dus sneller duidelijkheid en minder blauwe brieven. Dat is voor iedereen winst.' De komende dagen zal bij de eerste mensen direct een definitieve aanslag op de deurmat vallen. De voorlopige aanslag wordt overgeslagen. Uit een test onder mensen bleek dat deze versneld opgelegde definitieve aanslagen inhoudelijk correct waren. Binnenkort wordt duidelijk of de Belastingdienst de proef dit jaar naar nog meer mensen kan uitbreiden. De belastingplichtigen die voor 1 april hun aangifte hebben ingediend krijgen voor 1 juli bericht van de fiscus. Verder heeft de proef geen gevolgen voor mensen die alsnog een wijziging willen doorgeven zoals een vergeten aftrekpost of een later verminderde WOl-beschikking. Zij kunnen dat op de gebruikelijke manier doen en daar alsnog voor in aanmerking komen. let op! Extra controle op loon De Belastingdienst controleert dit jaar extra rond het thema loon. Op basis van steekproeven bleek dat niet altijd de inkomsten van alle bijbaantjes werden opgegeven door belastingplichtigen. De afgelopen jaren werd hierop al voor enkele honderden miljoenen euro's gecorrigeerd. Vanaf volgend jaar kan de fiscus deze correcties automatisch uitvoeren met behulp van onder andere de gegevens van werkgevers en uitkeringsinstanties uit de loonaangifteketen. Einde kindertoeslag Met ingang van 1 januari 2012 is een einde gekomen aan de kindertoeslag op het heffingsvrije vermogen in box 3. Dit betekent dat u verplicht bent de bezittingen en schulden van uw minderjarige kinderen in uw eigen aangifte inkomstenbelasting 2012 op te geven in box 3. In de aangifte over het jaar 2011 mag u nog een kindertoeslag in mindering brengen van per minderjarig kind.

7 IIII :::: :::: VOOR DE WERKGEVER EN WERKNEMER Kleine belastingschulden worden niet meer geïnd Uit onderzoek blijkt dat schulden tot 1500 van particulieren en tot 5000 van bedrijven niet langer worden geïnd door de Belastingdienst. De Belastingdienst kampt namelijk met onderbezetting. Bezuinigingen Belastingdienst Sinds 1989 is de Belastingdienst onderhevig aan continue reorganisatie. Ook de komende jaren staan bezuinigingen in de agenda van de Belastingdienst. Het aantal werknemers bij de Belastingdienst zal in 2016 gekrompen zijn met 20%. Terwijl de controletaken van de Belastingdienst zich hebben uitgebreid. Denk hierbij aan de inkomensafhankelijke toeslagen die vanaf 2006 uitgekeerd worden door de Be la sti ngd ien stftoesla gen. afgeschreven. Van deze groep is een percentage van minder dan 25% afgeschreven op grond van doelmatigheidsafwegingen. De restwaarde van de categorie die om doelmatigheidsafwegingen is afgeschreven is ook aanzienlijk lager dan de nominale waarde van de vordering. Er is voor deze categorie al een aantal standaard invorderingsmaatregelen de ",,~ l,,' revue gepasseerd en verdere invorderingsmaatregelen zal het invorderingsverlies slechts beperkt tegengaan. Een afgeschreven vordering blijft overigens wel invorderbaar tot het moment van verjaring. Wanneer alsnog betaald wordt of verrekend kan worden, wordt dit bedrag afgeboekt op de vordering. Fraudebestrijding schiet tekort Het aantal medewerkers dat in dienst is bij de Belastingdienst is ontoereikend voor de hoeveelheid werk dat voorhanden is. Controletaken kunnen niet naar behoren worden uitgevoerd. De kans dat een bedrijf wordt gecontroleerd ligt gemiddeld op één keer in de 43 jaar. Staatssecretaris Weekers De bewindsman Weekers stelt dat het niet zinvol is om verdere invorderingsmaatregelen te nemen. Er is in 2011 al 1,8 miljard aan belastingvorderingen Er lijkt dus geen enkele grond e esta n om de fiscale kilometerheffing nog verder te verlagen, omdat door het niet indexeren van de kilometerheffing door de werknemer al geld wordt bijgelegd

8 VOOR DE DGA Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de dga VOOR DE WERKGEVER EN WERKNEMER Aftrek pensioenpremie verlengd Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u grote financiële risico's lopen als u plotseling arbeidsongeschikt raakt Niet alleen uw eigen inkomsten kunnen plotseling terugvallen, maar ook de continuïteit van uw bedrijf kan in gevaar komen als u door arbeidsongeschiktheid uitvalt. Om deze risico's voor u en uw bedrijf te beperken, is het van belang na te denken over het afsluiten van een arbeidsongesch iktheid sverzekeri ng (AOV). Echter een dergelijke verzekering is voor u als dga veelal niet goedkoop. Naar schatting heeft meer dan de helft van de directeur-grootaandeethouders geen AOV. Het is wel raadzaam om te overwegen een AOV af te sluiten. Er kunnen zich allerlei situaties voordoen, die grote gevolgen kunnen hebben voor uw financiële gezondheid bij langdurige ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid. Uw bedrijf kan hierbij zomaar tijdelijk of zeifs definitief stil komen te liggen. Het is voor u als dga daarom beiangrijk om de AOV als financieel planningsinstrument in overweging te nemen. Per 1 januari 2012 geeft de Pensioenwet een ex-werknemer de mogelijkheid de pensioenregeling vrijwillig voort te zetten voor een termijn van 10 jaar. Dit betekent dat u als zzp'er na het dienstverband de pensioenpremie maximaal 10 jaar fiscaal kunt blijven aftrekken. Voorheen was dit maximaal 3 jaar. Met de nieuwe regeling kunt u dus 7 jaar langer tegen een voordelig belastingregime bij het pensioenfonds van het bedrijf waar u het laatst in dienst was blijven. (fdriaans~ Wilhelminalaan CW Reusel T F E W