Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties"

Transcriptie

1 Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties Samenvatting Oktober 2013

2 Inleiding Als welzijnsorganisaties Aanzet, MEE Noordoost Brabant, RIGOM en Vivaan hebben we in december 2012 middels het Visiedocument Welzijn in Oss de opdracht gekregen van de gemeente Oss om Welzijn Nieuwe Stijl in Oss in te vullen. Deze visie is in februari 2013 door de andere gemeenten in Noordoost Brabant overgenomen en omgezet in een regiovisie. Hierin staan solidariteit, zelfredzaamheid en participatie voorop. Burgers benutten op eigen kracht of met hun netwerk de eigen mogelijkheden en die van de directe omgeving en worden waar nodig ondersteund. De gemeenten willen dat sociaal burgerschap ontstaat en langdurig in stand blijft. Hoofdlijnen van de opdracht zijn: signaleren, preventie, vraag verhelderen, oplossen (regie ligt bij burger) en regie/ coördinatie. Het welzijnswerk moet voldoen aan 14 deelopdrachten. Het voorstel moet innovatief zijn, aansluiten bij Welzijn Nieuwe Stijl en integratie van het welzijnswerk inhouden. We hebben de handen ineengeslagen en ons gezamenlijk een beeld gevormd van de benodigde innovatie van het huidige systeem en onze wijze van (samen)werken met elkaar en andere partners in de regio. We willen een beweging in gang zetten van onnodig gebruik van voorzieningen naar eigen kracht, burgerkracht en informele (welzijns-)zorg met een efficiënt gebruik van (ook onze) collectieve middelen. Vorm volgt hierbij inhoud, ook onze eigen vorm. Wij hanteren met elkaar een nieuwe definitie van welzijn: Hierin zijn maatschappelijk werk, onafhankelijke cliëntenondersteuning voor mensen met een beperking, jongerenwerk, ouderenwerk en opbouwwerk geïntegreerd tot een breed palet aan maatschappelijke ondersteuning en hulp van en met de 0 e lijn, tot dicht tegen de 2 e lijn. Welzijn richt zich op burgers van alle leeftijden en op alle levensgebieden. Ambitie Visie We streven een samenleving na waar kwaliteit van leven zich vertaalt in zelf- en samenredzaamheid, participatie en inclusiviteit. Een civil society waarin burgers en organisaties zich continu inspannen om (tijdelijk) kwetsbare mensen te helpen hun balans te hervinden en om volwaardig in de samenleving te kunnen participeren. Hierin is het vertrekpunt dat de burger eigen verantwoordelijkheid draagt en initiatief neemt om vragen te stellen en op te lossen. Hij vindt steun in zijn directe omgeving. De omgeving is een bron van kennis, relaties, beschikbare capaciteit en daarmee een bron van kracht. Niet alles is echter tijdig zelf op te lossen. Het aantal risicofactoren dat mensen op verschillende levensdomeinen hebben, bepalen de aard en mate van kwetsbaarheid en intensiteit van benodigde ondersteuning. Zodoende zijn sommige burgers geholpen met alleen een duwtje in de rug, terwijl anderen het niet redden zonder herhaaldelijke interventies of permanente ondersteuning. 1

3 Levensdomeinen zijn onder meer leren en werk, wonen, gezondheid, veiligheid, opgroeien en vrije tijd. Wanneer er op individueel en collectief niveau sprake is van stabiliteit en weerbaarheid in stuurkracht, balans op de levensdomeinen en een geschikte omgeving, dan zijn burgers en maatschappij zelfsturend (naar: Dr. Piet Houben en Dr. Arnold Cornelis). Waar nodig stuurt welzijn op het hervinden van de balans. De relaties tussen de verschillende levensdomeinen en het individueel- en omgevingsperspectief benadrukken de noodzaak tot integraal kijken en werken. Dit vraagt een brede expertise. We bundelen daarom als organisaties voor welzijn onze expertise en vormen zo een sterke 0 e en 1 e lijn. Daarnaast vragen specifieke groepen en vraagstukken specifieke expertise. Specialisme vanuit de 1 e en 2 e lijn blijft daarom ook nodig. Maatschappelijke opgave Onze maatschappelijke opgave weerspiegelt zich in de individuele en collectieve vraagstukken waarmee wij ons verbonden voelen. Op individueel niveau zijn wij er voor burgers in een kwetsbare positie met vragen op het vlak van regie, zelfredzaamheid en participatie. De vragen zijn zeer divers en komen voort uit heel verschillende beperkingen, problemen of omstandigheden. Op collectief niveau zijn wij er voor kwetsbare buurten of wijken waar problemen spelen of dreigen. Deze hebben vaak een directe relatie met veel voorkomende kwetsbaarheid op individueel niveau en omgevingsfactoren die deze kwetsbaarheid beïnvloeden. We delen een ambitie die gericht is op het inrichten en faciliteren van een civil society, door mensen en mogelijkheden te verbinden. Een maatschappij waarin kwetsbaarheid verbonden wordt aan kracht, individualiteit aan collectiviteit, en waarin burgers hun vraagstukken zoveel mogelijk samen oplossen en daarmee hun participatie vergroten. Verbinden De kern van welzijnswerk bestaat voor ons uit het continu en met verstand van zaken (helpen) leggen van verbindingen. Hierbij staan eigen mogelijkheden en regie voorop, waardoor een ongekende variëteit aan originele oplossingen ontstaat. Bij individuele ondersteuning faciliteren we de burger zo om samen met zijn netwerk de benodigde informele en waar nodig formele ondersteuning te ontwikkelen, te vinden en te organiseren. Op collectief niveau bevorderen we zo een sociale en betrokken woonomgeving en helpen we bouwen aan een goede sociale infrastructuur, voortkomend uit concrete vraagstukken in die omgeving. 2

4 De kunst en kunde is om vanuit een integrale benadering zoveel mogelijk oplossingsmogelijkheden uit verschillende levensdomeinen en -omgevingen bij elkaar te brengen, door diversiteit en echte ontmoeting te faciliteren en creativiteit te stimuleren. Welzijn is dus niet alleen van kwetsbaarheid, maar juist ook van kracht. Het activeren en faciliteren van burgers om, als individu of via hun bedrijven, organisaties of verenigingen, hun kracht in te zetten voor de samenleving en een waardevolle rol te vervullen, is een wezenlijke opgave voor welzijn. Door dit zo veel mogelijk dichtbij huis te doen, ontstaan persoonlijke, betekenisvolle verbanden die de sociale cohesie duurzaam versterken. Concept voor geïntegreerd welzijnswerk Positie in sociaal domein De onafhankelijkheid van welzijn staat voorop: de klant en zijn vraag staat centraal en het resultaat telt, niet het aanbod, de omzet of een organisatiebelang. Welzijn fungeert als professioneel, onafhankelijk verbinder en schakelpunt op de 0e, 1e en 2e lijn en is in haar doorverwijzing niet gebonden of gelieerd aan specifieke (zorg-) aanbieders. Door de brede expertise die is samengebracht in dit concept vervult welzijn de rol van frontliner voor het hele sociaal domein. Om de professionele nabijheid conform de doelen en principes te realiseren, zijn sociaal werkers nodig die lokaal verbonden zijn met een eigen werkgebied (wijk, kern). In of nabij die omgeving is waar nodig aanvullend specifieke expertise beschikbaar vanuit de welzijnsinstellingen. Om de kracht in de leefomgeving in verbinding te brengen met kwetsbaarheid, is aansluiting op krachtbronnen van belang. Zoals eerder gesteld heeft welzijn een rol in het activeren en faciliteren van deze kracht. We hanteren de volgende uitgangspunten gebaseerd op de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. Deze uitgangspunten geven richting aan het integrale concept en vormen in de dagelijkse praktijk een afwegingskader voor ons professioneel handelen: 1. We gaan uit van eigen regie en werken vraag- en dialooggestuurd 2. Zo licht en normaal als mogelijk 3. Zo dichtbij als mogelijk/de vraag reist, niet de klant Kerntaken Vanuit onze ambitie en conceptuele uitgangspunten hebben we onze kerntaken benoemd. Deze vullen de rol van verbinder verder in. We hebben een rol op het gebied van signalering, preventie, vraagverheldering, oplossing en regievoering/ coördinatie. Uitvoering van deze kerntaken levert resultaat op individueel niveau (voor burger en netwerk) en op collectief 3

5 niveau (voor buurt, vereniging, zelforganisaties etc. op wijk- of dorpsniveau). Bij signalering draait het om het vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid en/of kwetsbare wijken en buurten. Dit kan zowel direct als indirect met de burger worden opgepakt, zodat doorontwikkeling van kwetsbaarheid wordt uitgesteld of voorkomen. In die gevallen waar sprake is van disbalans, maar een burger zelf niet om ondersteuning durft of wil vragen, wordt outreachend gewerkt. Het resultaat van vroegtijdige interventie is het beperken en/of voorkomen van inzet van zwaardere zorg en ondersteuning. Burger en omgeving herkennen signalen op (dreigende) disbalans. Er is een sociale infrastructuur waar zij de weg weten te vinden. Gemeenschap herkent gemeenschappelijk probleem (individueel of grootschaliger) en bespreekt dat met elkaar. Er is een sociale infrastructuur waar men de weg weet te vinden. Bij preventie is de versterking van draagkracht en maatschappelijke participatie om zelf- en samenredzaamheid voor de toekomst te ontwikkelen van belang. Ook het versterken en waar nodig ontwikkelen van een sociale infrastructuur, die zowel de informele ondersteuningsbehoefte als participatiebehoefte kan opvangen, past hierbij. Er is sprake van zelfredzaamheid van de burger. Burger en zijn omgeving weet informatie en mogelijkheden om mee te doen te vinden. De burger heeft grip op eigen kwetsbaarheid. Burgers kennen hun directe omgeving en durven een beroep te doen op anderen. De burger is zich bewust van risico s en weet hoe deze te beperken of te vermijden. Burgers (buurtbewoners en vrijwilligers) nemen actief verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar, wijzen elkaar op informatie en mogelijkheden. Burgers durven elkaar aan te spreken. Er is een basis voor het gemeenschappelijk aanpakken van gemeenschappelijke problemen. Vraagverheldering is gericht op snel duidelijkheid krijgen over de situatie van en met de burger vanuit een integrale blik op relevante factoren en perspectieven. Door het sociaal netwerk hier direct bij te betrekken, verandert vaak al de definitie van de vraag en wordt ook draagkracht en draaglast van mantelzorgers zichtbaar. Burger en omgeving hebben inzicht in eigen situatie en best passende oplossingsrichtingen, zowel in de formele als de informele zorg. Gemeenschap heeft met elkaar de situatie in beeld gebracht en een plan voor de aanpak. Dit is gericht op versterking van samenhang, samenleving, de gemeenschap en sociale cohesie. Bij de oplossing van hulpvragen gaan we uit van een oplossing die het meest effectief is in relatie tot de Wmo-verantwoordelijkheidstrap. De regie ligt waar mogelijk bij de burger zelf. Als dit niet lukt, werkt welzijn samen met burger en netwerk aan een duurzame oplossing. Het streven is hulpvragen zoveel mogelijk in en met de eigen omgeving, gebruikmakend van preventieve/ algemene voorzieningen, op te vangen en in te vullen. De burger bepaalt samen met de professional in welke mate dit verantwoord is. Het uiteindelijke antwoord kan bestaan uit een combinatie van formele en informele hulp. Welzijn vervult daarin een belangrijke rol in het tijdig op- en afschalen van hulpverlening. Waar nodig worden hulp- en krachtbronnen en participatie-mogelijkheden in de directe leefomgeving gemobiliseerd, gefaciliteerd, onderhouden en/ of geïnitieerd. Burger stuurt zelf, heeft eigen regie en is baas over eigen oplossing. Burgers weten hierbij benodigde ondersteuning te verwerven (soms opgelegd door de maatschappij) op vlak van opbouw/versterking van het netwerk. Situatie is genormaliseerd en gestabiliseerd. Vraagstukken in de gemeenschap worden door de betrokkenen opgepakt en leiden tot initiatieven. Men weet hierbij benodigde ondersteuning te verwerven. Kracht in de omgeving is de basis voor de oplossing (sociaal kapitaal mobiliseren). 4

6 Regievoering/coördinatie heeft tot doel de hulpverlening te organiseren. Waar mogelijk wordt regie terug in handen gegeven aan de burger. Via een afgestemde aanpak en uitvoering wordt, in aansluiting op en afstemming met de individuele burger en zijn leefomgeving, de balans in het leven van individuele burgers hersteld en behouden. Welzijn krijgt hierin waar nodig een formele rol als regisseur met mandaat om te bewaken dat er gewerkt wordt volgens één gezin, één plan. Waar professionele hulp nodig is ervaart de burger afgestemde hulpverlening die hem maximaal in staat stelt (weer) eigen regie te kunnen nemen. De gemeenschap ervaart afgestemde ondersteuning of hulpverlening bij veelvoorkomende en complexe maatschappelijke vraagstukken. Benodigde expertise sociaal werkers Om alle kerntaken uit te voeren is brede expertise in welzijn nodig. Onze sociaal werkers hebben een generalistische blik en aanpak, daarnaast beschikken de professionals over eigen expertise. Allen werken doorlopend in de lijn van individuele hulp- en dienstverlening, collectieve ondersteuning en samenlevingsopbouw. Terugkerende thema s daarin zijn zelfredzaamheid, participatie en sociale samenhang. Daarnaast zijn ook specifieke kennis, vaardigheden, ervaring en competenties noodzakelijk. Zo kunnen we een brede frontlinie in het sociale domein vormen, aansluitend op de brede diversiteit aan vragen, oplossingen en resultaten in een wijk of buurt. Vooraf is moeilijk te benoemen welke expertise aanwezig moet zijn. De diversiteit, benodigd voor het hele werkveld, zal nooit bij één sociaal werker te vinden zijn. Om de aanwezige expertise zo goed mogelijk te kunnen benutten, zullen sociaal werkers met generieke en specifieke deskundigheid en vaardigheid intensief in teamverband moeten samenwerken Borging van benodigde expertise in een wijk of buurt gebeurt door de inzet van zogenaamde T- profielen. Dit biedt ons de mogelijkheid gericht en gestructureerd te sturen op kwaliteit en kwantiteit van benodigde competenties. Vormgeving concept Sociaal wijkteam We brengen de brede expertise samen, door met de sociaal werkers uit de welzijnsorganisaties de kern van een Sociaal wijkteam te vormen. Ingebed in en afgestemd op de omgeving waarin zij werkzaam zijn. De indeling van de werkgebieden en samenstelling (omvang formatie en expertise) zijn afgestemd op het wijkprofiel en worden regelmatig geëvalueerd. De sociaal werkers in de frontlinie zijn het cement tussen het sociaal netwerk van de burger, de informele netwerken in een wijk en de professionele, formele netwerken (diverse ketens). Ze werken vanuit een gemeenschappelijke visie en methodiek voor vraagverheldering en ondersteuning, als eerder omschreven. Naast de sociaal werkers uit de welzijnsorganisaties bestaat het Sociaal wijkteam uit instellingen voor zorg en andere (ook niet professionele) organisaties die gebiedsgericht werken. 5

7 Doel is dat zorg en ondersteuning aan een burger worden georganiseerd volgens het principe van één gezin, één plan, één regisseur. De regie en coördinatie van ondersteuning ligt bij voorkeur bij de klant of zijn netwerk. Als zij dit zelf niet kunnen, neemt een sociaal werker het initiatief om samen met hen tot één plan te komen. De professionele ondersteuning aan burgers is zoveel mogelijk van tijdelijke aard en gericht op het versterken van eigen kracht van individuele burgers en hun sociale netwerk. Dankzij het team weten burgers aan wie zij een (ondersteunings-)vraag kunnen stellen of bij wie zij een signaal kunnen melden. Andersom kennen de werkers van de betrokken instellingen elkaar, waardoor zij elkaar gemakkelijk weten te vinden voor overleg, afstemming en het oppakken van signalen. De sociaal werkers van de welzijnsorganisaties voeren samen alle kerntaken voor welzijn uit, signalering, preventie, vraagverheldering, oplossing (zowel op individueel als collectief niveau) en (tijdelijke) regievoering/coördinatie. Dit ten behoeve van het versterken van individuele competenties, om zo de zelfredzaamheid van de burger te vergroten en participatiemogelijkheden uit te breiden. Waar mogelijk zetten zij in op collectiveren en maken zij gebruik van de aanwezige buurt- en wijkcomponenten en de participatie van burgers. De sociaal werkers zorgen voor verbinding met alle cliëntgerichte overleggen in het werkgebied en gebruiken deze als vindplaatsen. Doelstelling is om deze casusgerichte overleggen zoveel mogelijk te integreren in de Sociale wijkteams. Participatienetwerk Om de aansluiting op zogenaamde krachtbronnen te versterken, is een duidelijke activerende rol voor welzijn weggelegd. In een lokaal samenwerkingsverband zetten burgers, maatschappelijke en andere organisaties zich in om participatie en dus inclusie te bevorderen. Via het participatienetwerk wordt actief sociaal burgerschap in de vorm van vrijwillige inzet ondersteund en gestimuleerd. Burgers die door omstandigheden en/of beperkingen (tijdelijk) extra moeite hebben om te participeren, ontwikkelen in het participatienetwerk persoonlijke competenties. Hierbij kan men gebruikmaken van de deskundigheid, aanwezig in het participatienetwerk. Waar mogelijk worden collectieve oplossingen gezocht voor individuele participatieproblemen. Indien nodig kunnen burgers daarbij (tijdelijk) ondersteuning krijgen van professionals uit het welzijnsteam. Resultaten Met deze krachtige integrale invulling van geïntegreerd welzijnswerk treden naar verwachting de volgende effecten op, in lijn met onze opdracht van de gemeenten in de regio. Maatschappelijke ondersteuning wordt gemeenschappelijker. Welzijn wordt toegankelijker, lokaler en meer van de mensen zelf. Maatschappelijke ondersteuning wordt professioneler en effectiever. Door expertise aan de voorkant te bundelen en te integreren in de lokale infrastructuur, kunnen meer vragen in de eigen omgeving en met het eigen netwerk worden opgepakt en opgelost. Doordat gemakkelijker kan worden op- en afgeschaald, kan een besparing op zorgkosten worden gerealiseerd. Burgers en professionals moeten als dat nodig is, kunnen terugvallen op de brede expertise binnen welzijn. Het is een risico dat belangrijke expertise verdwijnt als deze te veel versnipperd raakt. De benodigde expertise is daarom expliciet gemaakt en enerzijds ingebakken in de bredere expertise van het welzijnsteam, en anderzijds geborgd door middel van de relatie van de sociaal werkers met de faciliterende moederorganisaties. 6

8 Maatschappelijke ondersteuning wordt efficiënter. Onder meer doordat dubbelingen in de aansturing, vertegenwoordiging en uitvoering van welzijnstaken verminderen. Lokaal welzijnswerk wordt geïntegreerd. Door de expertise van de welzijnsorganisaties te bundelen, kan welzijn beter aansluiten op de lokale situatie en de vragen, initiatieven en mogelijkheden. Welzijn op waarde Burgers doen naar vermogen mee, bijvoorbeeld in sociale netwerken of als vrijwilliger en dragen zo bij aan een inclusieve samenleving. Mantelzorgers zijn in staat hun rol duurzaam te vervullen. Vrijwilligers werken enthousiast en betrokken mee aan een inclusieve samenleving. Welzijn draagt ertoe bij dat de maatschappij burgerinitiatief kent en werkt vanuit solidariteit. Het sociaal kapitaal wordt maximaal benut en sociale cohesie vergroot. Naast het oplossen van maatschappelijke problemen, draagt welzijn bij aan de beheersing van collectieve uitgaven van gemeenten. We zetten in op het ontwikkelen van nieuwe (informele) oplossingen en het voorkomen van kwetsbaarheid en/of beroep op individuele voorzieningen (Wmo) en geïndiceerde zorg. Door samenwerking met corporaties, bedrijven en verenigingen als onze maatschappelijk partners, worden participatie(-mogelijkheden) verbeterd. Verbinding tussen specialistische zorg (wanneer nodig) en informele steunstructuren is vanzelfsprekend gemaakt. Welzijn vormt als open netwerk een sterke schakel met al haar ketenpartners in zorg, onderwijs, wonen en werken. Waarmaken In de komende periode moeten onze gezamenlijke ambitie en het concept in de praktijk tot leven komen en zich in het gebruik verder ontwikkelen en verrijken. Dit geldt zowel voor de samenwerking tussen de betrokken medewerkers van de verschillende welzijnsorganisaties, als de samenwerking met de belangrijkste stakeholders. Parallel aan de inzet van twee pilots en doorontwikkeling van bestaand aanbod, worden ondersteunende processen en organisaties aangepast op realisatie van het concept. Met als insteek samenwerkend leren gaan we deze uitdaging vol overtuiging aan. Meer informatie of contact Heeft u naar aanleiding van deze publicatie nog vragen of heeft u behoefte aan meer informatie? Neemt u dan contact met ons op. Thérèse Greidanus Aanzet T Marina Hesen MEE Noordoost Brabant T Eric Dirkx RIGOM T Kitty de Laat Vivaan T

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Sociaal wijkteam. Wat vinden RMC, Radius en MEE in het Land van Cuijk er van? DE VISIE VAN LERENDE ORGANISATIES

Sociaal wijkteam. Wat vinden RMC, Radius en MEE in het Land van Cuijk er van? DE VISIE VAN LERENDE ORGANISATIES Sociaal wijkteam Wat vinden RMC, Radius en MEE in het Land van Cuijk er van? DE VISIE VAN LERENDE ORGANISATIES Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Inleiding 3 Nut en noodzaak Sociale wijkteams 4 Wat is een Sociaal wijkteam?

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE MEE maakt meedoen mogelijk 10 maart 2016, Lerende Netwerken, sport en bewegen in de

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Malkander Ede. Beleid

Malkander Ede. Beleid Malkander Ede Beleid Inhoudsopgave 1. Malkander Ede 2 2. Missie en Visie Malkander 3 3. Kerntaken Malkander 5 Bijlage: Maak de Burger Meester 6-1 - 1. Malkander Ede Op 1 januari 2016 zijn de stichtingen

Nadere informatie

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades.

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Welzijn is meedoen. Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Kwetsbare inwoners worden gedefinieerd als:

Nadere informatie

Verslagen Welzijnsdiscussie

Verslagen Welzijnsdiscussie Verslagen Welzijnsdiscussie Ter invulling van de brede welzijnsdiscussie hebben er tot nu toe een viertal discussierondes plaatsgevonden. In deze samenvatting wordt verslag gedaan van deze bijeenkomsten.

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Naam steller, Ton van Bussel Kenmerk. telefoon. Portefeuillehouder. H. Hoeksema Ontwikkeling

Naam steller, Ton van Bussel Kenmerk. telefoon. Portefeuillehouder. H. Hoeksema Ontwikkeling Onderwerp Continuïteitsafspraken cliëntondersteuning Datum 10 april 2014 Naam steller, Ton van Bussel Kenmerk telefoon 5868 Afdeling Maatschappelijke Portefeuillehouder H. Hoeksema Ontwikkeling Voorstel

Nadere informatie

10 november Uitggangssituatie

10 november Uitggangssituatie 10 november 2016 Uitggangssituatie 2 Inhoud Uitgangssituatie... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Salut in het kort... 3 1.3 Werkveld Salut binnen het sociale domein... 4 1.4 Interne organisatie... 5 1.5 Rol van

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering -

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering - Versterken en verbinden - Zicht op verandering - Strategische koers voor 2013-2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I. Strategische uitgangspunten voor 2013-2016... 3 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling...

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Mogelijkheden van Publieke Gezondheid in het sociaal domein

Mogelijkheden van Publieke Gezondheid in het sociaal domein Meedoen is Gezond Mogelijkheden van Publieke Gezondheid in het sociaal domein Nederland: van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij De Nederlandse samenleving verandert. Van burgers wordt steeds

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt WMO-werkplaats door Ronald Schurer Inleiding WMO-werkplaats Noord De WMO-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De kunst van samen leven in de gemeente Renkum, de transformatie. Kadernota Sociaal Domein

De kunst van samen leven in de gemeente Renkum, de transformatie. Kadernota Sociaal Domein De kunst van samen leven in de gemeente Renkum, de transformatie Kadernota Sociaal Domein Vastgesteld d.d. 21 oktober 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De kunst van samen leven, de transformatie...

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn. Regenboogmodel

Gemeente Borger-Odoorn. Regenboogmodel Bijlage raadsvoorstel 14.01160 Gemeente Borger-Odoorn Regenboogmodel met de vormen van hulp- en dienstverlening in het sociaal domein inclusief de mate van impact en het kostenniveau Meedoen naar vermogen

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Breda s Toetsingskader

Breda s Toetsingskader Breda s Toetsingskader Inleiding De organisaties die samenwerken in Zorg voor elkaar Breda delen het uitgangspunt dat welzijn en zorg in de eerste plaats van mensen zelf zijn. Zij hebben als doel dat kwetsbare

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Startbijeenkomst Wmowerkplaats. 20 mei 2015. Wil van der Steuijt, VWS

Startbijeenkomst Wmowerkplaats. 20 mei 2015. Wil van der Steuijt, VWS Startbijeenkomst Wmowerkplaats Friesland 20 mei 2015 Wil van der Steuijt, VWS 3 Onderwerpen 1) Doel en achtergrond Wmo: 2) Hoe zit de Wmo in elkaar? 3) Wat betekent dit voor de opleiding en deskundigheid

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Wijkteams in de startblokken. Aswin van der Linde

Wijkteams in de startblokken. Aswin van der Linde Wijkteams in de startblokken Aswin van der Linde Korte introductie Jeugd & gezinsteam Soesterkwartier Aanleiding opzet Opdracht / doelgroep /samenstelling/ looptijd Positionering in de buurt Werkwijze/aanpak

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht?

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? NVTZ Lokaliteit en toezicht houden Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? Rian van de Schoot -Vilans Programma Hervorming Langdurende Zorg en de opkomst van wijkteams Wat weten

Nadere informatie

Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams. Erik Sterk, 5 maart 2015

Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams. Erik Sterk, 5 maart 2015 Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams Erik Sterk, 5 maart 2015 Wmo werkplaats Rotterdam Leerkring Samen werken en samen leren in wijknetwerken Wijkteams en wijknetwerken Wmo implementatietraject

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Meerjaren Beleids Plan 2014-2017 Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie, Visie en Ambitie

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Buurtteams als vliegwiel verandering. Toke Tom Voorjaarscongres Divosa 16 mei 2014

Buurtteams als vliegwiel verandering. Toke Tom Voorjaarscongres Divosa 16 mei 2014 Buurtteams als vliegwiel verandering Toke Tom Voorjaarscongres Divosa 16 mei 2014 Filmpje! 21-5-2014 2 Ambitie Hulp en zorg anders organiseren: dichtbij huis snel beschikbaar minder versnipperd meer preventie,

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Werken aan de nieuwe sociaal werker

Werken aan de nieuwe sociaal werker Werken aan de nieuwe sociaal werker Bijeenkomst OPOF, 17 november 2011, Utrecht Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker beroepsontwikkeling MOVISIE De kracht van Maatschappelijk

Nadere informatie

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave Srb PvA Samen sterk in Best 20140217 / 17-2-14 / blz. 1 van 5 Samen Sterk in Best Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vraagstelling en achtergrond 3. Doelstelling 4. Op te leveren resultaten 5. Afbakening 6.

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Sociale wijkteams

Sociale wijkteams Sociale wijkteams www.sociaalwerkindewijk.nl 11/27/2013 Brochure Samenwerken in de wijk www.sociaalwerkindewijk.nl Opzet presentatie Doel en opdracht Modellen en samenstelling Taken en competenties van

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams

Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Lezing Evaluatie Wijkteams en Jeugdhulp 2017 Ervaringen met vormen en aansturing van wijkteams Annelies Kooiman Thijs van den Enden a.kooiman@movisie.nl t.vandenenden@movisie.nl Indeling Landelijke peiling

Nadere informatie

Sociale wijkteams: een vak apart. Workshop BTG tweedaagse 23 november 2016

Sociale wijkteams: een vak apart. Workshop BTG tweedaagse 23 november 2016 Sociale wijkteams: een vak apart Workshop BTG tweedaagse 23 november 2016 11/24/2016 Opbouw workshop 1. Presentatie Sociale wijkteams in beeld 2. Inzoomen op kerntaken wijkteamleden 3. Bepalen noodzakelijke

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk De toekomst van de Wmo De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk Nieuw Wmo beleidsplan De gemeente Alphen aan den Rijn staat aan de vooravond van een nieuw Wmo Beleidsplan 2012-2015. Het is

Nadere informatie

Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd

Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd Hogeschool 3 december 2015 1. Quizzzz 2. De praktijk stand van

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Het Wat Werkt boekje. Wat werkt voor wijkteams?

Het Wat Werkt boekje. Wat werkt voor wijkteams? Het Wat Werkt boekje Wat werkt voor wijkteams? In dit boekje verzamelen we een aantal succesfactoren voor de ontwikkeling van een wijkteam dat werkt. Wij vertellen vanuit onze eigen ervaringen. Voor het

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Sociaal beleid gemeente Heerenveen

Sociaal beleid gemeente Heerenveen Sociaal beleid gemeente Heerenveen Bijeenkomst de Greiden, 8 juni 2017 Diana Elsinga, beleidsregisseur Wmo Gemeente Heerenveen Jacqueline Lenis, opbouwwerker Caleidoscoop Inhoud 1. Terugblik Hervorming

Nadere informatie

Herstructurering Sociaal Domein

Herstructurering Sociaal Domein Herstructurering Sociaal Domein Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein Sabrina Eijk, Programmaleider De gezonde Wijk Introductie; van Decentralisatie naar Transformatie Voor wie

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie