Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties"

Transcriptie

1 Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties Samenvatting Oktober 2013

2 Inleiding Als welzijnsorganisaties Aanzet, MEE Noordoost Brabant, RIGOM en Vivaan hebben we in december 2012 middels het Visiedocument Welzijn in Oss de opdracht gekregen van de gemeente Oss om Welzijn Nieuwe Stijl in Oss in te vullen. Deze visie is in februari 2013 door de andere gemeenten in Noordoost Brabant overgenomen en omgezet in een regiovisie. Hierin staan solidariteit, zelfredzaamheid en participatie voorop. Burgers benutten op eigen kracht of met hun netwerk de eigen mogelijkheden en die van de directe omgeving en worden waar nodig ondersteund. De gemeenten willen dat sociaal burgerschap ontstaat en langdurig in stand blijft. Hoofdlijnen van de opdracht zijn: signaleren, preventie, vraag verhelderen, oplossen (regie ligt bij burger) en regie/ coördinatie. Het welzijnswerk moet voldoen aan 14 deelopdrachten. Het voorstel moet innovatief zijn, aansluiten bij Welzijn Nieuwe Stijl en integratie van het welzijnswerk inhouden. We hebben de handen ineengeslagen en ons gezamenlijk een beeld gevormd van de benodigde innovatie van het huidige systeem en onze wijze van (samen)werken met elkaar en andere partners in de regio. We willen een beweging in gang zetten van onnodig gebruik van voorzieningen naar eigen kracht, burgerkracht en informele (welzijns-)zorg met een efficiënt gebruik van (ook onze) collectieve middelen. Vorm volgt hierbij inhoud, ook onze eigen vorm. Wij hanteren met elkaar een nieuwe definitie van welzijn: Hierin zijn maatschappelijk werk, onafhankelijke cliëntenondersteuning voor mensen met een beperking, jongerenwerk, ouderenwerk en opbouwwerk geïntegreerd tot een breed palet aan maatschappelijke ondersteuning en hulp van en met de 0 e lijn, tot dicht tegen de 2 e lijn. Welzijn richt zich op burgers van alle leeftijden en op alle levensgebieden. Ambitie Visie We streven een samenleving na waar kwaliteit van leven zich vertaalt in zelf- en samenredzaamheid, participatie en inclusiviteit. Een civil society waarin burgers en organisaties zich continu inspannen om (tijdelijk) kwetsbare mensen te helpen hun balans te hervinden en om volwaardig in de samenleving te kunnen participeren. Hierin is het vertrekpunt dat de burger eigen verantwoordelijkheid draagt en initiatief neemt om vragen te stellen en op te lossen. Hij vindt steun in zijn directe omgeving. De omgeving is een bron van kennis, relaties, beschikbare capaciteit en daarmee een bron van kracht. Niet alles is echter tijdig zelf op te lossen. Het aantal risicofactoren dat mensen op verschillende levensdomeinen hebben, bepalen de aard en mate van kwetsbaarheid en intensiteit van benodigde ondersteuning. Zodoende zijn sommige burgers geholpen met alleen een duwtje in de rug, terwijl anderen het niet redden zonder herhaaldelijke interventies of permanente ondersteuning. 1

3 Levensdomeinen zijn onder meer leren en werk, wonen, gezondheid, veiligheid, opgroeien en vrije tijd. Wanneer er op individueel en collectief niveau sprake is van stabiliteit en weerbaarheid in stuurkracht, balans op de levensdomeinen en een geschikte omgeving, dan zijn burgers en maatschappij zelfsturend (naar: Dr. Piet Houben en Dr. Arnold Cornelis). Waar nodig stuurt welzijn op het hervinden van de balans. De relaties tussen de verschillende levensdomeinen en het individueel- en omgevingsperspectief benadrukken de noodzaak tot integraal kijken en werken. Dit vraagt een brede expertise. We bundelen daarom als organisaties voor welzijn onze expertise en vormen zo een sterke 0 e en 1 e lijn. Daarnaast vragen specifieke groepen en vraagstukken specifieke expertise. Specialisme vanuit de 1 e en 2 e lijn blijft daarom ook nodig. Maatschappelijke opgave Onze maatschappelijke opgave weerspiegelt zich in de individuele en collectieve vraagstukken waarmee wij ons verbonden voelen. Op individueel niveau zijn wij er voor burgers in een kwetsbare positie met vragen op het vlak van regie, zelfredzaamheid en participatie. De vragen zijn zeer divers en komen voort uit heel verschillende beperkingen, problemen of omstandigheden. Op collectief niveau zijn wij er voor kwetsbare buurten of wijken waar problemen spelen of dreigen. Deze hebben vaak een directe relatie met veel voorkomende kwetsbaarheid op individueel niveau en omgevingsfactoren die deze kwetsbaarheid beïnvloeden. We delen een ambitie die gericht is op het inrichten en faciliteren van een civil society, door mensen en mogelijkheden te verbinden. Een maatschappij waarin kwetsbaarheid verbonden wordt aan kracht, individualiteit aan collectiviteit, en waarin burgers hun vraagstukken zoveel mogelijk samen oplossen en daarmee hun participatie vergroten. Verbinden De kern van welzijnswerk bestaat voor ons uit het continu en met verstand van zaken (helpen) leggen van verbindingen. Hierbij staan eigen mogelijkheden en regie voorop, waardoor een ongekende variëteit aan originele oplossingen ontstaat. Bij individuele ondersteuning faciliteren we de burger zo om samen met zijn netwerk de benodigde informele en waar nodig formele ondersteuning te ontwikkelen, te vinden en te organiseren. Op collectief niveau bevorderen we zo een sociale en betrokken woonomgeving en helpen we bouwen aan een goede sociale infrastructuur, voortkomend uit concrete vraagstukken in die omgeving. 2

4 De kunst en kunde is om vanuit een integrale benadering zoveel mogelijk oplossingsmogelijkheden uit verschillende levensdomeinen en -omgevingen bij elkaar te brengen, door diversiteit en echte ontmoeting te faciliteren en creativiteit te stimuleren. Welzijn is dus niet alleen van kwetsbaarheid, maar juist ook van kracht. Het activeren en faciliteren van burgers om, als individu of via hun bedrijven, organisaties of verenigingen, hun kracht in te zetten voor de samenleving en een waardevolle rol te vervullen, is een wezenlijke opgave voor welzijn. Door dit zo veel mogelijk dichtbij huis te doen, ontstaan persoonlijke, betekenisvolle verbanden die de sociale cohesie duurzaam versterken. Concept voor geïntegreerd welzijnswerk Positie in sociaal domein De onafhankelijkheid van welzijn staat voorop: de klant en zijn vraag staat centraal en het resultaat telt, niet het aanbod, de omzet of een organisatiebelang. Welzijn fungeert als professioneel, onafhankelijk verbinder en schakelpunt op de 0e, 1e en 2e lijn en is in haar doorverwijzing niet gebonden of gelieerd aan specifieke (zorg-) aanbieders. Door de brede expertise die is samengebracht in dit concept vervult welzijn de rol van frontliner voor het hele sociaal domein. Om de professionele nabijheid conform de doelen en principes te realiseren, zijn sociaal werkers nodig die lokaal verbonden zijn met een eigen werkgebied (wijk, kern). In of nabij die omgeving is waar nodig aanvullend specifieke expertise beschikbaar vanuit de welzijnsinstellingen. Om de kracht in de leefomgeving in verbinding te brengen met kwetsbaarheid, is aansluiting op krachtbronnen van belang. Zoals eerder gesteld heeft welzijn een rol in het activeren en faciliteren van deze kracht. We hanteren de volgende uitgangspunten gebaseerd op de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. Deze uitgangspunten geven richting aan het integrale concept en vormen in de dagelijkse praktijk een afwegingskader voor ons professioneel handelen: 1. We gaan uit van eigen regie en werken vraag- en dialooggestuurd 2. Zo licht en normaal als mogelijk 3. Zo dichtbij als mogelijk/de vraag reist, niet de klant Kerntaken Vanuit onze ambitie en conceptuele uitgangspunten hebben we onze kerntaken benoemd. Deze vullen de rol van verbinder verder in. We hebben een rol op het gebied van signalering, preventie, vraagverheldering, oplossing en regievoering/ coördinatie. Uitvoering van deze kerntaken levert resultaat op individueel niveau (voor burger en netwerk) en op collectief 3

5 niveau (voor buurt, vereniging, zelforganisaties etc. op wijk- of dorpsniveau). Bij signalering draait het om het vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid en/of kwetsbare wijken en buurten. Dit kan zowel direct als indirect met de burger worden opgepakt, zodat doorontwikkeling van kwetsbaarheid wordt uitgesteld of voorkomen. In die gevallen waar sprake is van disbalans, maar een burger zelf niet om ondersteuning durft of wil vragen, wordt outreachend gewerkt. Het resultaat van vroegtijdige interventie is het beperken en/of voorkomen van inzet van zwaardere zorg en ondersteuning. Burger en omgeving herkennen signalen op (dreigende) disbalans. Er is een sociale infrastructuur waar zij de weg weten te vinden. Gemeenschap herkent gemeenschappelijk probleem (individueel of grootschaliger) en bespreekt dat met elkaar. Er is een sociale infrastructuur waar men de weg weet te vinden. Bij preventie is de versterking van draagkracht en maatschappelijke participatie om zelf- en samenredzaamheid voor de toekomst te ontwikkelen van belang. Ook het versterken en waar nodig ontwikkelen van een sociale infrastructuur, die zowel de informele ondersteuningsbehoefte als participatiebehoefte kan opvangen, past hierbij. Er is sprake van zelfredzaamheid van de burger. Burger en zijn omgeving weet informatie en mogelijkheden om mee te doen te vinden. De burger heeft grip op eigen kwetsbaarheid. Burgers kennen hun directe omgeving en durven een beroep te doen op anderen. De burger is zich bewust van risico s en weet hoe deze te beperken of te vermijden. Burgers (buurtbewoners en vrijwilligers) nemen actief verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar, wijzen elkaar op informatie en mogelijkheden. Burgers durven elkaar aan te spreken. Er is een basis voor het gemeenschappelijk aanpakken van gemeenschappelijke problemen. Vraagverheldering is gericht op snel duidelijkheid krijgen over de situatie van en met de burger vanuit een integrale blik op relevante factoren en perspectieven. Door het sociaal netwerk hier direct bij te betrekken, verandert vaak al de definitie van de vraag en wordt ook draagkracht en draaglast van mantelzorgers zichtbaar. Burger en omgeving hebben inzicht in eigen situatie en best passende oplossingsrichtingen, zowel in de formele als de informele zorg. Gemeenschap heeft met elkaar de situatie in beeld gebracht en een plan voor de aanpak. Dit is gericht op versterking van samenhang, samenleving, de gemeenschap en sociale cohesie. Bij de oplossing van hulpvragen gaan we uit van een oplossing die het meest effectief is in relatie tot de Wmo-verantwoordelijkheidstrap. De regie ligt waar mogelijk bij de burger zelf. Als dit niet lukt, werkt welzijn samen met burger en netwerk aan een duurzame oplossing. Het streven is hulpvragen zoveel mogelijk in en met de eigen omgeving, gebruikmakend van preventieve/ algemene voorzieningen, op te vangen en in te vullen. De burger bepaalt samen met de professional in welke mate dit verantwoord is. Het uiteindelijke antwoord kan bestaan uit een combinatie van formele en informele hulp. Welzijn vervult daarin een belangrijke rol in het tijdig op- en afschalen van hulpverlening. Waar nodig worden hulp- en krachtbronnen en participatie-mogelijkheden in de directe leefomgeving gemobiliseerd, gefaciliteerd, onderhouden en/ of geïnitieerd. Burger stuurt zelf, heeft eigen regie en is baas over eigen oplossing. Burgers weten hierbij benodigde ondersteuning te verwerven (soms opgelegd door de maatschappij) op vlak van opbouw/versterking van het netwerk. Situatie is genormaliseerd en gestabiliseerd. Vraagstukken in de gemeenschap worden door de betrokkenen opgepakt en leiden tot initiatieven. Men weet hierbij benodigde ondersteuning te verwerven. Kracht in de omgeving is de basis voor de oplossing (sociaal kapitaal mobiliseren). 4

6 Regievoering/coördinatie heeft tot doel de hulpverlening te organiseren. Waar mogelijk wordt regie terug in handen gegeven aan de burger. Via een afgestemde aanpak en uitvoering wordt, in aansluiting op en afstemming met de individuele burger en zijn leefomgeving, de balans in het leven van individuele burgers hersteld en behouden. Welzijn krijgt hierin waar nodig een formele rol als regisseur met mandaat om te bewaken dat er gewerkt wordt volgens één gezin, één plan. Waar professionele hulp nodig is ervaart de burger afgestemde hulpverlening die hem maximaal in staat stelt (weer) eigen regie te kunnen nemen. De gemeenschap ervaart afgestemde ondersteuning of hulpverlening bij veelvoorkomende en complexe maatschappelijke vraagstukken. Benodigde expertise sociaal werkers Om alle kerntaken uit te voeren is brede expertise in welzijn nodig. Onze sociaal werkers hebben een generalistische blik en aanpak, daarnaast beschikken de professionals over eigen expertise. Allen werken doorlopend in de lijn van individuele hulp- en dienstverlening, collectieve ondersteuning en samenlevingsopbouw. Terugkerende thema s daarin zijn zelfredzaamheid, participatie en sociale samenhang. Daarnaast zijn ook specifieke kennis, vaardigheden, ervaring en competenties noodzakelijk. Zo kunnen we een brede frontlinie in het sociale domein vormen, aansluitend op de brede diversiteit aan vragen, oplossingen en resultaten in een wijk of buurt. Vooraf is moeilijk te benoemen welke expertise aanwezig moet zijn. De diversiteit, benodigd voor het hele werkveld, zal nooit bij één sociaal werker te vinden zijn. Om de aanwezige expertise zo goed mogelijk te kunnen benutten, zullen sociaal werkers met generieke en specifieke deskundigheid en vaardigheid intensief in teamverband moeten samenwerken Borging van benodigde expertise in een wijk of buurt gebeurt door de inzet van zogenaamde T- profielen. Dit biedt ons de mogelijkheid gericht en gestructureerd te sturen op kwaliteit en kwantiteit van benodigde competenties. Vormgeving concept Sociaal wijkteam We brengen de brede expertise samen, door met de sociaal werkers uit de welzijnsorganisaties de kern van een Sociaal wijkteam te vormen. Ingebed in en afgestemd op de omgeving waarin zij werkzaam zijn. De indeling van de werkgebieden en samenstelling (omvang formatie en expertise) zijn afgestemd op het wijkprofiel en worden regelmatig geëvalueerd. De sociaal werkers in de frontlinie zijn het cement tussen het sociaal netwerk van de burger, de informele netwerken in een wijk en de professionele, formele netwerken (diverse ketens). Ze werken vanuit een gemeenschappelijke visie en methodiek voor vraagverheldering en ondersteuning, als eerder omschreven. Naast de sociaal werkers uit de welzijnsorganisaties bestaat het Sociaal wijkteam uit instellingen voor zorg en andere (ook niet professionele) organisaties die gebiedsgericht werken. 5

7 Doel is dat zorg en ondersteuning aan een burger worden georganiseerd volgens het principe van één gezin, één plan, één regisseur. De regie en coördinatie van ondersteuning ligt bij voorkeur bij de klant of zijn netwerk. Als zij dit zelf niet kunnen, neemt een sociaal werker het initiatief om samen met hen tot één plan te komen. De professionele ondersteuning aan burgers is zoveel mogelijk van tijdelijke aard en gericht op het versterken van eigen kracht van individuele burgers en hun sociale netwerk. Dankzij het team weten burgers aan wie zij een (ondersteunings-)vraag kunnen stellen of bij wie zij een signaal kunnen melden. Andersom kennen de werkers van de betrokken instellingen elkaar, waardoor zij elkaar gemakkelijk weten te vinden voor overleg, afstemming en het oppakken van signalen. De sociaal werkers van de welzijnsorganisaties voeren samen alle kerntaken voor welzijn uit, signalering, preventie, vraagverheldering, oplossing (zowel op individueel als collectief niveau) en (tijdelijke) regievoering/coördinatie. Dit ten behoeve van het versterken van individuele competenties, om zo de zelfredzaamheid van de burger te vergroten en participatiemogelijkheden uit te breiden. Waar mogelijk zetten zij in op collectiveren en maken zij gebruik van de aanwezige buurt- en wijkcomponenten en de participatie van burgers. De sociaal werkers zorgen voor verbinding met alle cliëntgerichte overleggen in het werkgebied en gebruiken deze als vindplaatsen. Doelstelling is om deze casusgerichte overleggen zoveel mogelijk te integreren in de Sociale wijkteams. Participatienetwerk Om de aansluiting op zogenaamde krachtbronnen te versterken, is een duidelijke activerende rol voor welzijn weggelegd. In een lokaal samenwerkingsverband zetten burgers, maatschappelijke en andere organisaties zich in om participatie en dus inclusie te bevorderen. Via het participatienetwerk wordt actief sociaal burgerschap in de vorm van vrijwillige inzet ondersteund en gestimuleerd. Burgers die door omstandigheden en/of beperkingen (tijdelijk) extra moeite hebben om te participeren, ontwikkelen in het participatienetwerk persoonlijke competenties. Hierbij kan men gebruikmaken van de deskundigheid, aanwezig in het participatienetwerk. Waar mogelijk worden collectieve oplossingen gezocht voor individuele participatieproblemen. Indien nodig kunnen burgers daarbij (tijdelijk) ondersteuning krijgen van professionals uit het welzijnsteam. Resultaten Met deze krachtige integrale invulling van geïntegreerd welzijnswerk treden naar verwachting de volgende effecten op, in lijn met onze opdracht van de gemeenten in de regio. Maatschappelijke ondersteuning wordt gemeenschappelijker. Welzijn wordt toegankelijker, lokaler en meer van de mensen zelf. Maatschappelijke ondersteuning wordt professioneler en effectiever. Door expertise aan de voorkant te bundelen en te integreren in de lokale infrastructuur, kunnen meer vragen in de eigen omgeving en met het eigen netwerk worden opgepakt en opgelost. Doordat gemakkelijker kan worden op- en afgeschaald, kan een besparing op zorgkosten worden gerealiseerd. Burgers en professionals moeten als dat nodig is, kunnen terugvallen op de brede expertise binnen welzijn. Het is een risico dat belangrijke expertise verdwijnt als deze te veel versnipperd raakt. De benodigde expertise is daarom expliciet gemaakt en enerzijds ingebakken in de bredere expertise van het welzijnsteam, en anderzijds geborgd door middel van de relatie van de sociaal werkers met de faciliterende moederorganisaties. 6

8 Maatschappelijke ondersteuning wordt efficiënter. Onder meer doordat dubbelingen in de aansturing, vertegenwoordiging en uitvoering van welzijnstaken verminderen. Lokaal welzijnswerk wordt geïntegreerd. Door de expertise van de welzijnsorganisaties te bundelen, kan welzijn beter aansluiten op de lokale situatie en de vragen, initiatieven en mogelijkheden. Welzijn op waarde Burgers doen naar vermogen mee, bijvoorbeeld in sociale netwerken of als vrijwilliger en dragen zo bij aan een inclusieve samenleving. Mantelzorgers zijn in staat hun rol duurzaam te vervullen. Vrijwilligers werken enthousiast en betrokken mee aan een inclusieve samenleving. Welzijn draagt ertoe bij dat de maatschappij burgerinitiatief kent en werkt vanuit solidariteit. Het sociaal kapitaal wordt maximaal benut en sociale cohesie vergroot. Naast het oplossen van maatschappelijke problemen, draagt welzijn bij aan de beheersing van collectieve uitgaven van gemeenten. We zetten in op het ontwikkelen van nieuwe (informele) oplossingen en het voorkomen van kwetsbaarheid en/of beroep op individuele voorzieningen (Wmo) en geïndiceerde zorg. Door samenwerking met corporaties, bedrijven en verenigingen als onze maatschappelijk partners, worden participatie(-mogelijkheden) verbeterd. Verbinding tussen specialistische zorg (wanneer nodig) en informele steunstructuren is vanzelfsprekend gemaakt. Welzijn vormt als open netwerk een sterke schakel met al haar ketenpartners in zorg, onderwijs, wonen en werken. Waarmaken In de komende periode moeten onze gezamenlijke ambitie en het concept in de praktijk tot leven komen en zich in het gebruik verder ontwikkelen en verrijken. Dit geldt zowel voor de samenwerking tussen de betrokken medewerkers van de verschillende welzijnsorganisaties, als de samenwerking met de belangrijkste stakeholders. Parallel aan de inzet van twee pilots en doorontwikkeling van bestaand aanbod, worden ondersteunende processen en organisaties aangepast op realisatie van het concept. Met als insteek samenwerkend leren gaan we deze uitdaging vol overtuiging aan. Meer informatie of contact Heeft u naar aanleiding van deze publicatie nog vragen of heeft u behoefte aan meer informatie? Neemt u dan contact met ons op. Thérèse Greidanus Aanzet T Marina Hesen MEE Noordoost Brabant T Eric Dirkx RIGOM T Kitty de Laat Vivaan T

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Sociaal wijkteam. Wat vinden RMC, Radius en MEE in het Land van Cuijk er van? DE VISIE VAN LERENDE ORGANISATIES

Sociaal wijkteam. Wat vinden RMC, Radius en MEE in het Land van Cuijk er van? DE VISIE VAN LERENDE ORGANISATIES Sociaal wijkteam Wat vinden RMC, Radius en MEE in het Land van Cuijk er van? DE VISIE VAN LERENDE ORGANISATIES Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Inleiding 3 Nut en noodzaak Sociale wijkteams 4 Wat is een Sociaal wijkteam?

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Malkander Ede. Beleid

Malkander Ede. Beleid Malkander Ede Beleid Inhoudsopgave 1. Malkander Ede 2 2. Missie en Visie Malkander 3 3. Kerntaken Malkander 5 Bijlage: Maak de Burger Meester 6-1 - 1. Malkander Ede Op 1 januari 2016 zijn de stichtingen

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

De kunst van samen leven in de gemeente Renkum, de transformatie. Kadernota Sociaal Domein

De kunst van samen leven in de gemeente Renkum, de transformatie. Kadernota Sociaal Domein De kunst van samen leven in de gemeente Renkum, de transformatie Kadernota Sociaal Domein Vastgesteld d.d. 21 oktober 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De kunst van samen leven, de transformatie...

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Startbijeenkomst Wmowerkplaats. 20 mei 2015. Wil van der Steuijt, VWS

Startbijeenkomst Wmowerkplaats. 20 mei 2015. Wil van der Steuijt, VWS Startbijeenkomst Wmowerkplaats Friesland 20 mei 2015 Wil van der Steuijt, VWS 3 Onderwerpen 1) Doel en achtergrond Wmo: 2) Hoe zit de Wmo in elkaar? 3) Wat betekent dit voor de opleiding en deskundigheid

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt WMO-werkplaats door Ronald Schurer Inleiding WMO-werkplaats Noord De WMO-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Meerjaren Beleids Plan 2014-2017 Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie, Visie en Ambitie

Nadere informatie

Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams. Erik Sterk, 5 maart 2015

Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams. Erik Sterk, 5 maart 2015 Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams Erik Sterk, 5 maart 2015 Wmo werkplaats Rotterdam Leerkring Samen werken en samen leren in wijknetwerken Wijkteams en wijknetwerken Wmo implementatietraject

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Op basis van de werkplannen en voortgangsrapportages zijn de 133 onderwerpen thematisch te rangschikken onder de volgende 18 thema s: - Actief Burgerschap - Armoede

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel

Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel Jaarverslag Vivaan 2014 gemeente Boekel Vivaan staat voor het opzoeken en ondersteunen van (kwetsbare) burgers en burgerinitiatieven op een out-reachende wijze. Het jaar 2014 stond in het teken van de

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team STUDIEOCHTEND GEZOND IN 11 DECEMBER 2014 Opzet Wijkteams in alle soorten en maten Stand van zaken

Nadere informatie

Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd

Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd Hogeschool 3 december 2015 1. Quizzzz 2. De praktijk stand van

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en Zelfwerkzaamheid inéén

Zelfredzaamheid en Zelfwerkzaamheid inéén De Ik-Zelf App Mark Kristel mkristel@lifenavigator.nl Zelfredzaamheid en Zelfwerkzaamheid inéén Een instrument voor structurele verbetering van de serviceverlening aan de burger ; dat participatie en kwaliteit

Nadere informatie

Transitie jeugd MEE Groningen

Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E mee@meegroningen.nl

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

Tussenevaluatie dorpenteams 1e half jaar 2015

Tussenevaluatie dorpenteams 1e half jaar 2015 Tussenevaluatie dorpenteams 1e half jaar 2015 Opdracht projectleider Resultaat eind 2015 1e half jaar A. Ontwikkel in elke gemeente twee functionerende dorpenteams van cliëntondersteuners die burgersmet-ondersteuningsvraag

Nadere informatie

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S.

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. Presentatie DAK bijeenkomst 16 juni 2014 Dr. Marina Jonkers ONDERWERPEN Wat doet LESI? Aanpak sociaal isolement in gemeenten Beleidsurgentie en

Nadere informatie

Hoofdlijnen Beleidsplan 2015-2018. Stichting Youth for Christ Gorinchem The Mall Jongerenwerk

Hoofdlijnen Beleidsplan 2015-2018. Stichting Youth for Christ Gorinchem The Mall Jongerenwerk Stichting Youth for Christ Gorinchem The Mall Jongerenwerk 1 Inleiding Het sociale domein is volop in beweging. In het proces van verandering heeft The Mall jongerenwerk (uitgevoerd door Stichting Youth

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid Geef inhoud aan gemeentelijk beleid met kennis, advies en trainingen van MOVISIE Decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de functie- begeleiding uit de AWBZ, de komst van de Wet Werken naar

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding pagina 2

Inhoudsopgave. Inleiding pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten Transformatie pagina 3 1.1 Mogelijkheden burger centraal pagina 3 1.2 Inclusief beleid pagina 3 1.3 De kracht zit in de nulde lijn pagina 3 1.4

Nadere informatie

Herstructurering Sociaal Domein

Herstructurering Sociaal Domein Herstructurering Sociaal Domein Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein Sabrina Eijk, Programmaleider De gezonde Wijk Introductie; van Decentralisatie naar Transformatie Voor wie

Nadere informatie

Productomschrijvingen inkoop 2016

Productomschrijvingen inkoop 2016 Productomschrijvingen inkoop 2016 Begeleiding basis (H300 + H305): - Gericht op het versterken van de eigen kracht en stimuleren van het netwerk. - Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding Levensloopbegeleiding vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Levensloopbegeleiding bij autisme Levensloopbegeleiding is ondersteuning in iedere fase van het leven, op alle levensgebieden

Nadere informatie

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten Traject Dantumadiel Aanvragers: Gemeente Dantumadiel, Achtkarspelen, Ameland, Dongeradeel, Kollumerland, Schiermonnikoog, SW Het Bolwerk, Timpaan Welzijn, Stichting Welzijn Schiermonnikoog Adviseur: Sjoerd

Nadere informatie

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Samenwerkingsverklaring In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Versie 15 september 2015 Uitgangspunt Gemeenten als formeel verantwoordelijke partij en Opdrachtgever, en Aanbieders als uitvoerende

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden Maatschappelijk aanbesteden in vogelvlucht Mark Waaijenberg B&A Groep Maatschappelijk aanbesteden IN PERSPECTIEF 2 Samenleving Terugtreden is vooruitzien Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Verstikkende

Nadere informatie

Veerkracht en vitaliteit oktober 2015 Visiedocument Versterking positie kwetsbare inwoners

Veerkracht en vitaliteit oktober 2015 Visiedocument Versterking positie kwetsbare inwoners Veerkracht en vitaliteit oktober 2015 Visiedocument Versterking positie kwetsbare inwoners Inleiding In de Wmo zijn kwetsbare burgers een belangrijke doelgroep, mensen die relatief kwetsbaar zijn voor

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Gezonde wijk in wording: Sport als middel tot participatie Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 %

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Durf jij het aan? Nieuwe eisen aan de sociale professies

Durf jij het aan? Nieuwe eisen aan de sociale professies Durf jij het aan? Nieuwe eisen aan de sociale professies 3/11/2014 Paul Vlaar, Movisie Vakmanschap Movisie, kennis en aanpak sociale vraagstukken Afdeling vakmanschap: - Wat moeten professionals kunnen

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

De nieuwe professional

De nieuwe professional De nieuwe professional Welzijnsdebat 10-10-2012 Margot Scholte, lector mw Inholland en projectleider MOVISIE De nieuwe professional(s) als stip op de horizon : Het ideaal De nieuwe professional : een spin

Nadere informatie

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland van Ervaren via Verbeteren naar Innoveren Houthem St. Gerlach 7 mei 2015 Koers Bouwen aan Limburgse vitaliteit (Verkenners Provincie Limburg)

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie