Maastricht/Venlo, maart Werkprogramma B2B Floriade 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maastricht/Venlo, maart 2012. Werkprogramma B2B Floriade 2012"

Transcriptie

1 Maastricht/Venlo, maart 2012 Werkprogramma B2B Floriade 2012

2 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding Proces en aanpak 2 Hoofdstuk 2 Doelen, thema s en organisatie Doelen B2B Van doelen naar kansrijke thema s Organisatie B2B 8 Hoofdstuk 3 Werkprogramma B2B Floriade Inleiding Trade & Logistics Agro & Food Positionering, branding en marketing 22

3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Werk maken van B2B tijdens de Floriade 2012 Begin april gaat de Floriade 2012 in de regio Venlo van start! De Floriade is een enorme kans om de regio nog beter te positioneren als agro&food en trade&logistics regio. Tevens biedt de Floriade een ideaal platform om business-to-business (B2B) te versterken. De Provincie Limburg en de Regio Venlo hebben daarom het initiatief genomen om een B2B werkprogramma op te stellen. Er bestaat overeenstemming tussen de partijen in de regio dat het stimuleren van spin-off voor een belangrijk deel gelegen is in het stimuleren en verder ontwikkelen van Business to Business-contacten (B2B) en nieuwe investeringen in de regio met de Floriade als aanjager en inspirerende ontmoetingsplek. Om B2B in de komende maanden echt tot ontwikkeling te brengen is een goede afstemming nodig tussen lopende trajecten, die ieder an sich nuttig zijn, maar nog beter met elkaar verknoopt kunnen worden om uiteindelijk het beste resultaat voor iedereen te kunnen behalen. Het gaat in het bijzonder om de volgende initiatieven: Het traject van de provincie Limburg op basis van de zes thema s Floriade, Vergezichten op innovatie. Het B2B programma van de Rabobank, met landendagen (Zaken doen in ), themabijeenkomsten, e.d.; B2B activiteiten van de Floriade (I-Days, Floriade Dialogue, e.d.); De commerciële opgaven van met name DCGV, Venlo Greenpark, Fresh Park Venlo en ook de Rabobank om investeerders aan te trekken en die daarvoor ook optimaal gebruik willen maken van de Floriade; De individuele regiogemeenten werken aan plannen om hun bedrijven een podium te geven op de Floriade, of om gasten van de Floriade uit te nodigen bij bedrijven in de regio. Provincie Limburg & Regio Venlo 1

4 Themaweken Limburg & Co en het regionaal B2B Werkprogramma De provincie Limburg maakt werk van zogenaamde themaweken tijdens de Floriade Dit betreft zes themaweken, te weten: smaak, logistiek, duurzaamheid, voeding, gezondheid en kleur. Deze themaweken worden top-down ontwikkeld in samenwerking met de gouden driehoek (ondernemers, onderwijs en overheid). Daarnaast werkt de Floriade tevens met enkele herkenbare thema s (zie hieronder). Figuur 1.1 Verwevenheid diverse thema s Floriade Duurzaamheid Green Living Cultures of the World Health Education & Innovation Provincie Duurzaamheid Smaak Logistiek Gezondheid Voeding Kleur Provincie en Regio Optimalisering logistiek Nieuwe ketenconcepten Beste en complete vers assortiment Efficiency & Duurzaamheid Breder B2B specifiek In aanvulling op deze (bredere) themaweken werken de regio Venlo en provincie Limburg, samen met de belangrijkste stakeholders in de regio aan een regionaal B2B werkprogramma dat bottom-up gevuld wordt door en voor ondernemers uit de regio. Dit B2B programma richt de aandacht op enkele specifieke ketens binnen de trade & logistics en de agro & food in de vorm van kleinere (besloten) bijeenkomsten (zie hoofdstuk 3). Inhoudelijk vindt er nadrukkelijk afstemming plaats tussen de provinciale themaweken en dit B2B werkprogramma. Op deze wijze sluiten de B2B programma s goed op elkaar aan, zijn ze complementair aan elkaar en passen ze binnen de thema s van de Floriade zelf. 1.2 Proces en aanpak Om te komen tot het B2B werkprogramma is begin december de Operatie Floriade gestart. Vanaf januari 2012 is in verschillende teams gewerkt aan de totstandkoming van het B2B werkprogramma, dat bestaat uit een geïntegreerde B2B kalender en een B2B werkprogramma (een lijst met uitgewerkte businessproposities). Provincie Limburg & Regio Venlo 2

5 Het B2B werkprogramma betreft de uitwerking van een twintigtal concrete en perspectiefrijke thema s die van meerwaarde zijn (aanvullend en/of complementair) voor de regionale economie. Hierin zijn 20 concrete thema s (uitgewerkt in evenementen, events, e.d.) die bedrijven uit de regio een podium bieden om business-to-business (B2B) op de Floriade te optimaliseren. Bij de ontwikkeling van het werkprogramma is voor ogen gehouden dat circa 70% van de energie benut wordt om B2B van de grond te trekken. De overige 30% wordt benut om het toeval te organiseren. Dit houdt in dat nieuwe kansen en ideeën die zich voor, tijdens en na de Floriade (naast het werkprogramma) voordoen ook worden opgepakt. Het B2B werkprogramma is dan ook niet in beton gegoten, maar is een leidraad en instrument om B2B te creëren voor, tijdens en na de Floriade. Daarnaast ligt er een heldere en overzichtelijke structuur van de B2B kalender Floriade: een totaalkalender van alle bijeenkomsten die georganiseerd worden (voor zover bekend). De meeste partijen zijn nog volop bezig met de organisatie van B2B activiteiten. De komende maanden moet de B2B kalender dan ook verder gevuld en bijgehouden worden. Provincie Limburg & Regio Venlo 3

6 Hoofdstuk 2 Doelen, thema s en organisatie 2.1 Doelen B2B Doelen en doelgroepen Het B2B werkprogramma werkt aan vijf doelen, waarbij elk doel een specifieke primaire doelgroep: Figuur 2.1 Doelen en doelgroepen op een rij Doelen Toelichting doelen Primaire doelgroepen 1. Innovatie 2. Investeringen & transacties 3. Handel Stimuleren van innovatie + investeringen in de regio Stimuleren van investeringen van elders Vergroten van de import/export Regionaal bedrijfsleven kerngebied Greenport Bedrijfsleven (in de diverse ketens) van buiten de regio Buitenlandse delegaties (business-kant) 4. Positionering & lobby Positionering van de regio Topteams & netwerken 5. Samenwerking Vergroten impact inspanningen Organisaties & gemeenten 1. Innovatie. Betreft het stimuleren van innovatie onder het regionaal bedrijfsleven met het oog op daadwerkelijk investeringen in de regio. We werken aan een ecosyteem met de juiste faciliteiten waarin ondernemen en innoveren hand en hand gaan. 2. Investeringen & transacties. Betreft het stimuleren en aantrekken van investeringen van elders. Primaire doelgroep is het bedrijfsleven (in de diverse ketens) van buiten de regio. Provincie Limburg & Regio Venlo 4

7 3. Handel. Betreft het vergroten de handelsstromen (import/export), het verbreden van grensoverschrijdend zaken doen, maar ook het aantrekken van goederenstromen. De primaire doelgroepen zijn de buitenlandse handelsmissies en delegaties. 4. Positionering & lobby. De positionering, branding en marketing van Greenport Venlo richting het bedrijfsleven (vergroten aantrekkingskracht), maar ook overheden en intermediaire organisaties is de vierde doelstelling. Primaire doelgroep: bedrijfsleven, brancheverenigingen, netwerken en relevante intermediaire organisaties. 5. Samenwerking. In de regio Greenport Venlo zijn tal van stakeholders actief op het gebied van B2B. Het vergroten van de samenwerking, te beginnen met afstemming, is dan ook het vijfde en laatste doel van het B2B werkprogramma. Het werkgebied van de B2B werkprogramma bestaat uit drie cirkels. Ten eerste de Floriade zelf, ten tweede de Greenport Venlo en ten derde de ruime regio. De Floriade zelf staat centraal in het werkprogramma. Dit is de plek waar in eerste instantie een groot deel van de B2B contacten plaatsvindt. De Greenport Venlo geldt als het vestigings- en investeringsgebied voor de B2B contacten. Met locaties als Venlo Greenport, Tradeport, Fresh Park, e.d. is dit het economische brandpunt van de ruimere regio. Uiteraard wordt er tevens over de regiogrenzen heen gekeken. Hier zitten potentiële investeerders en businesspartners waarmee we als regio zaken willen doen. Figuur 2.2 Werkgebied B2B werkprogramma Ruime Regio Greenport Venlo Floriade Greenport Venlo Greenpark Tradeport Fresh Park Siberië/Californië Overige werklocaties Overige regio Noord-Limburg Ruime regio Limburg (midden en zuid) Oost-Brabant Rest Nederland Over de grens in Duitsland Overig Monitor Floriade Voor, tijdens en na de Floriade wordt een Monitor Floriade opgesteld. Deze monitor is bedoeld om de economische effecten en spin-off van de Floriade in kaart te brengen, om te bepalen wat de Floriade de Greenport Venlo in economische zin brengt. Grofweg worden vier thema s gemonitord: innovatie, investeringen, business en branding. Provincie Limburg & Regio Venlo 5

8 Innovatie. Stimuleren van innovatie in termen van uitgaven aan onderzoek & ontwikkeling door (regionale) bedrijven in de regio en door open innovatie in samenwerking met andere partijen/bedrijven. Investeringen. Stimuleren van investeringen in de regio Greenport Venlo in de zin van vestiging/uitbreiding van bedrijven, zowel uit binnen- als buitenland. Business. Vergroten van de business in de regio Greenport Venlo, door het stimuleren van handel (met binnen- en buitenland) en vergroten van de economische dynamiek (in omzetten, starters, etc.). Branding. Sterke positionering van de regio en van het merk Greenport Venlo, gericht op een grotere bekendheid en herkenbaarheid voor de doelgroepen. Tabel 2.1 Omvang Greenport Venlo in 2005 Werkgelegenheid Bedrijven (banen) Primaire sector (glastuinbouw + vollegrondteelt) Toegevoegde waarde Glas: 350 mln. Grond: 250 mln. Totaal: 600 mln. Toeleverende diensten Onbekend 300 mln. Collectie, be- en verwerking etc. Onbekend mln. Totaal mln. Bron: Position Paper Greenport Venlo, Van doelen naar kansrijke thema s Branding van en business development in Greenport Venlo De hierboven omschreven doelen zijn vertaald naar kansrijke thema s en/of businessproposities. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de branding van de regio Greenport Venlo als geheel en de specifieke B2B uitwerking voor de twee belangrijkste hoofdketens voor de Greenport Venlo, namelijk (1) Trade & Logistics en (2) Agro & Food. Deze hoofdketens betreft het volledige cluster en keten (van de primaire productie tot aan de afnemer, maar ook aanverwanten dienstverlening en toeleveranciers). Voor deze twee hoofdketens zijn vier ondernemersgedreven themalijnen ontwikkeld die voortkomen uit de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen deze ketens. Dit zijn de thema s die op dit moment, maar ook de komende jaren hoog op de agenda staan. In het volgende hoofdstuk 3 worden deze nader toegelicht en uitgewerkt. Daarboven op is een vijfde themalijn ontwikkeld die gericht in gaat op de positionering, branding en marketing van de Greenport Venlo. Binnen deze thema s wordt gericht gewerkt binnen specifieke ketenonderdelen. Provincie Limburg & Regio Venlo 6

9 Door de uitwerking en uitvoering van deze vijf themalijnen ontwikkelt de Greenport Venlo zich nog meer als een toplocatie, een marktplaats en een proeftuin. Figuur 2.3 Twee hoofdketens, vijf themalijnen Branding Regio GPV: breed B2B Business Development: Trade & Logistics B2B Business Development: Agro & food 1 Optimalisering logistiek 2 Nieuwe ketenconcepten 3 Meest complete (vers) assortiment 4 Efficiency & Duurzaamheid 5 Positionering, branding & marketing GPV = Marktplaats en Proeftuin en daardoor een Toplocatie 1. Greenport Venlo als marktplaats. De Greenport Venlo is een marktplaats met een B2B klimaat, aantoonbare voordelen in ketens en toegang tot een zeer grote afzetmarkt. Door jarenlange ervaring is de regio in staat makkelijk te schakelen met de internationale markt die verder reikt dan alleen Duitsland. De Greenport Venlo is dan ook de hotspot voor trade & Logistics en agro & food. 2. Greenport Venlo als proeftuin. De Greenport Venlo is een proeftuin, voor bedrijven en kennisinstellingen, met kennis & inspiratie & ervaring naar innovatie. Dit is de regio waar innovaties in de praktijk worden toegepast, getest en doorontwikkeld met ondernemers. 3. Greenport Venlo als toplocatie. De Greenport Venlo creert een top vestigingsklimaat voor ondernemers en fungeert als (logistieke) hotspot in Europa. De multimodaal ontsloten werklocaties, uitstekende bereikbaarheid en de omvang en mentaliteit van het arbeidspotentieel maken de regio tot een toplocatie. De Greenport Venlo stelt zichzelf ten doel om tailormade oplossingen te bieden voor ondernemers. Provincie Limburg & Regio Venlo 7

10 2.3 Organisatie B2B Trekkers en betrokken partijen Om de bovenstaande doelen te behalen en de themalijnen goed en gericht in te kunnen vullen is samenwerking tussen de diverse stakeholders van groot belang. In zowel het kernteam als het aanjaagteam zijn afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Voor elk doel is een primaire en natuurlijke trekker aangewezen. Figuur 2.4 Primaire trekkers en betrokken partijen Doelen 1. Innovatie 2. Investeringen & transacties 3. Handel 4. Positionering & lobby 5. Samenwerking Trekkers IC Greenport Venlo (plus DCGV en Rabobank Kickstart) DCGV Rabobank (plus KvK) Regio Venlo / Provincie Limburg (plus DCGV) Regio Venlo / Provincie Limburg Betrokken en ondersteunende partijen De trekker zorgt tevens voor aanhaken andere stakeholders: Bedrijfsleven KvK LIOF Floriade EVD Agentschap NL Regiogemeenten Ondernemend Limburg Et cetera In de uitwerking van de vijf themalijnen en de bijbehorende kansrijke thema s zijn specifieke trekkers en betrokken partijen benoemd. Zij zijn verantwoordelijk voor het behalen van de bovenstaande doelen. In hoofdstuk 3 wordt hier per thema nader op ingegaan. Samenwerking is in deze een must om het B2B werkprogramma succesvol te kunnen uitvoeren en de bovenstaande doelen daadwerkelijk te kunnen behalen. Het kernteam Operatie Floriade heeft in afstemming met het aanjaagteam besloten om naast het aanstellen een back-office in te richten en een coördinator aan te stellen om de B2B Floriade in goede banen te leiden. Dit ziet er dan als volgt uit: het kernteam geeft vorm en inhoud aan de B2B business development; het kernteam wordt bijgestaan door ondersteunende organisaties die fungeren als een klankbord. Daarnaast versterkt en ondersteunt het de back-office (met kennis en capaciteit); een back-office wordt ingericht met afgebakende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gericht op het beheer van de B2B kalender en day-to-day contacten met betrokken trekkers, ondernemers en andere organisaties; en de coördinator bewaakt de continuïteit van het B2B Werkprogramma door de trekkers van de thema s op te jagen om het programma uit te voeren en nieuwe ideeën en Provincie Limburg & Regio Venlo 8

11 kansen die zich voordoen (tijdens en na de Floriade) vorm en inhoud te geven. Follow-up B2B Werkprogramma Zeker 10 van de meest perspectiefrijke thema s, die door het bedrijfsleven in samenwerking met andere relevante partners doorontwikkeld kunnen worden tot een businesspropositie, worden in de follow-up (na de Floriade) financieel ondersteund in de vorm van een investeringsbijdrage. Het budget hiervoor wordt beschikbaar gesteld door de Provincie Limburg en DCGV. De selectie van deze projecten wordt gemaakt door het kernteam. De diverse programma s, events, e.d., zoals opgenomen in de B2B kalender moeten concrete businessproposities opleveren. Om deze te verzilveren (op wat voor manier dan ook) is het van groot belang dat enkele business developers (met verschillende achtergrond en expertise) worden ingezet. De leden van het kernteam voeren de regie bij het aanstellen van de makelaars. Dit zijn in principe mensen uit de kernteam organisaties, maar waar nodig, bijvoorbeeld voor specifieke thema s (zoals innovatie en duurzaamheid), worden experts van andere organisaties benut. De makelaars hebben de opdracht om deze businessproposities daadwerkelijk verder brengen. Dus ook na afloop van de Floriade worden B2B activiteiten voortgezet. Provincie Limburg & Regio Venlo 9

12 Hoofdstuk 3 Werkprogramma B2B Floriade Inleiding De vijf kansrijke themalijnen herbergen diverse kansen en mogelijkheden voor B2B en business development. Aan de hand van de onderstaande criteria zijn een twintigtal ondernemersgedreven en kansrijke thema s geselecteerd: Perspectief in ketens: bestaande ketens versterken, nieuwe ketens stimuleren Aansluitend bij doelen B2B werkprogramma Concrete marktperspectieven en doelgroepen Voedingsbodem bedrijven in de ruimere regio Aansluiten bij bestaande thema s en evenementen Floriade Figuur 3.1 Vijf themalijnen in de Agro & Food en Trade & Logistics (Agro)Trade & Logistics 1 Optimalisering (agro)logistiek 2 Nieuwe ketenconcepten Bijv. optimaliseren intermodaal vervoer, Tracking & Tracing Bijv. Consolidatie Food voor Duitse retail en German Outbound Gate Agro&food 3 Beste en complete (vers) assortiment 4 Efficiency & duurzaamheid Bijv. Nieuwe Food convenience concepten, meten van kwaliteit, kwaliteitskeurmerk GPV Bijv. Reststromen management, Bioraffinage, Efficiëncy in teeltechnieken 2 grote bijeenkomsten 20 kleinere bijeenkomsten Greenport Venlo 5 Positionering, branding & marketing Bijv. Branding GPV, positionering regio richting overheden, uitnutten handelsrelaties Provincie Limburg & Regio Venlo 10

13 Tabel 3.1 Vijf themalijnen op een rij Trade & Logistics Agro & Food Greenport Venlo 1 Optimalisering agrologistiek 2 Nieuwe ketenconcepten 3 Beste en complete (vers)assortiment 4 Efficiency & duurzaamheid 5 Positionering, branding & marketing 1. Optimaliseren intermodaal vervoer 2. Snelheid in de keten 3. Optimaliseren Track & Tracing 4. Venlo Mixing Center voor NW-Europa 1. Food & Fresh voor Duitse retail 2. Out-of-home op Duitse markt 3. Duurzame koelketen 4. Boomteelt voor Duitse markt 5. German Outbound Gate 6. E-fulfillment center Europe 7. Verbreding segmenten logistieke dienstverlening GPV 1. Nieuwe concepten en ketens 2. Voedselveiligheid & voedselzekerheid 3. Kwaliteitkeurmerk Powered by Greenport Venlo 4. Regio Venlo als hub voor jaarrond beschikbaar F&F 1. Stofstromen management (grondstoffen, reststromen) 2. Efficiëncy in systemen en techniek 1. Branding Triple F hubfunctie GPV 2. Positionering richting overheden & instellingen 3. CO2 Footprint 3. Handelsrelaties uitnutten De thema s worden uitgewerkt in vier typen bijeenkomsten: 1. Het specifiek informeren van bedrijven over de laatste ontwikkelingen (bijv. Tracking & Tracing, meten kwaliteit product) en breder informeren tijdens themaweken Limburg & Co. 2. Samen met kleine groep ondernemers/investeerders toewerken naar innovatieproject of businessconcept. 3. Investeerders van elders op niveau ontvangen en daarmee een relatie opbouwen. 4. Grotere bijeenkomsten om de regio goed neer te zetten richting andere regio s en overheden. In dit hoofdstuk werken we 22 kansrijke thema s uit die de komende maanden worden uitgewerkt en uitgevoerd. Provincie Limburg & Regio Venlo 11

14 3.2 Trade & Logistics 1 Optimalisering agrologistiek 1.1 Optimaliseren intermodaal vervoer Projectomschrijving Doorontwikkelen van Greenport Venlo als intermodale vervoershub, waar goederen niet simpelweg langs worden vervoerd, maar waar de regio waarde toevoegt in de vorm van VAL/VAS. We verkennen ondermeer de mogelijkheden die bestaande projecten (Fresh Corridor/ Coolport / Oost Westpoort) bieden, maar zoeken ook naar nieuwe mogelijkheden (bijv. Venlo als reeferhub). Intermodaliteit/synchromodaliteit staat centraal. Het doel van deze bijeenkomst is om met enkele internationale groothandels, terminals/stuwadoors en vervoerders te bespreken en bediscussiëren hoe de GPV deze intermodale hubfunctie nog verder kan doorontwikkelen. Dat wil zeggen: het verder optimaliseren van de intermodale functionaliteiten die de regio Venlo biedt. IC Greenport Platform Agrologistiek Doelgroep (internationale) groothandel stuwadoors vervoerders Datum Eind mei Beoogd resultaat Het optimaliseren van de intermodale hubfunctie die de regio Venlo biedt, meer handen en voeten te geven (vb. Venlo als reeferhub). 1.2 Snelheid in de keten Projectomschrijving In dit project positioneren we de Regio Venlo als (food)hub voor de Duitse markt door verbindingen te optimaliseren. Dus meer snelheid, kortere ketens, minder overslag, minder verliezen, bundeling van ladingen en innovatieve compartimentering. Meer snelheid aanbrengen in de keten kan op tenminste twee manieren. 1) versnellen van processen (bijv. VAL, verpakkingen) en 2) verkorten van de keten (bijv. meer VAL/VAS op één plek, schakel er tussenuit). Het doel van dit project is om met een beperkt aantal partijen uit de gehele foodketen (van primaire productie, handel, vervoerder en retail) een versnelling teweeg te brengen in deze keten. Dit organiseren met de relevante ketenpartners (vooral groothandel en vervoerders). IC Greenport Doelgroep relevante ketenpartners groothandel Provincie Limburg & Regio Venlo 12

15 Versvervoerders Datum 2 e helft april Beoogd resultaat Het uitwerken optimaliseren en versnellen van een ketenbeweging in de food van de primaire product naar de (Duitse) markt, welke als best practice en voorbeeld kan gelden voor andere bestaande ketens. 1.3 Optimaliseren tracking & tracing Projectomschrijving Radio Frequency Identification (RFID) maakt het mogelijk om producten draadloos te identificeren. Hierdoor kunnen allerlei processen efficiënter, veiliger en effectiever verlopen. In de logistiek kan met behulp van RFID direct inzicht in voorraden en goederenstromen verkregen worden. RFID helpt zo bij het terugdringen van onnodige voorraden en zorgt ervoor dat schappen gevuld blijven. Het doel van dit project is om voor één of meerdere (agro & food gerelateerde) ketens daadwerkelijk een RFID pilot op te starten. De uitdaging is om RFID door de gehele keten te laten plaatsvinden (dus van producent naar de afzetmarkt). Twee goed voorbeelden zijn: Metro in de mode/fashion en Flora Holland in de sierteelt. IC Greenport Kennisinstituten Doelgroep verladers vervoerders kennisinstituten douane Datum 1 e helft mei Beoogd resultaat In de praktijk uitproberen van één of meerdere RFID pilots in de agro, food & fresh of in andere ketens in de regio Venlo. 1.4 Venlo Mixing Center voor NW-Europa Projectomschrijving In het verlengde van de intermodale hubontwikkeling werken we het cross-dock concept uit voor Venlo. Venlo kan fungeren als mixing center waar uiteenlopende ladingen (droog/vers/etc) gecombineerd worden en verder vervoerd worden naar de afnemer. Een voorbeeld: Unilever laat al zijn leveranciers goederen afgeven bij het mixing center. Producten worden hier voor de juiste bestemming verwerkt, waardoor de vervoerders dedicated met voller materieel kan vervoeren. In de regio Venlo lijkt het op voorhand meer opportuun om dit voor een verzameling van producenten uit te werken. Het doel is om met enkele verladers (merkfabrikanten) met diverse productgroepen en één of meerdere geselecteerde vervoerders (3PL s) het concept Venlo als mixing center verder uit te werken. Provincie Limburg & Regio Venlo 13

16 Doelgroep merkfabrikanten producenten vervoerders Datum 2 e helft augustus Beoogd resultaat De ontwikkeling van een mixing center in de regio Venlo voor specifieke productgroepen. Dit moet gaan gelden als een best practice die ook elders in de regio, voor andere producten realiseerbaar is. 2 Nieuwe ketenconcepten 2.1 Food & Fresh voor Duitse retail Projectomschrijving Diverse food & fresh producenten exporteren hun eigen producten naar Duitse retailers. De regio Venlo wil een hubfunctie ontwikkelen voor specifieke food & fresh producten die geconsolideerd en gebundeld worden voor de Duitse retail (in plaats van ieder voor zich). Door een gespecialiseerd mixing center te ontwikkelen kunnen ketenverliezen gereduceerd worden. Verschillende ketenspelers (foodproducenten, vervoerders en retailers) worden uitgenodigd om gezamenlijk dit concept uit te werken en te bepalen of consolidatie en bundeling van goederen en producten daadwerkelijk meerwaarde biedt voor deze partijen. Het is kansrijk om te onderzoeken waar inefficiënte stromen lopen (meer bundelen, hogere beladingsgraad), welke retailers aan de slag willen met hun CO2 footprint (minder vervoerskm s), welke vervoerder ziet muziek in een mixing center in de regio Venlo voor een verzameling van verladers (vervoerder ontwikkelt het mixing center). Fresh Park Venlo Doelgroep multinationale foodproductie groothandel vervoerders 10 retail DC s in NRW benaderen Datum 2 e helft september Beoogd resultaat Ontwikkeling van een mixing center door een vervoerders die food & fresh producten van meerdere producenten bundelt voor Duitse retailers, die daarmee hun CO2 footprint verkleinen. Provincie Limburg & Regio Venlo 14

17 2.2 Out-of-home op Duitse markt Projectomschrijving De in Nederland groeiende out-of-home markt is in Duitsland in nog slechts beperkte mate aanwezig. Het aantal out-of-home foodservice gelegenheden groeit nogal altijd link. Groothandelsketens als Sligro en Hanos, maar ook andere food & fresh producenten kunnen middels de hubfunctie van regio Venlo leveren aan de Duitse markt (restaurants, (koffie)bars, (fast- en slow-)foodketens, etc.). Het doel is om gezamenlijk met enkele food & fresh producenten van out-ofhome producten te verkennen of de Duitse markt inderdaad uitbreidingsmogelijkheden biedt. Fresh Park (Regio zonder Grenzen) Doelgroep out-of-home markt in NL dienstverleners out-of-home Datum 1 e helft september Beoogd resultaat Verkenning out-of-home Duitse markt, met als doel Nederlandse producten (via de regio Venlo) aan te bieden op deze markt. 2.3 Duurzame koelketen Projectomschrijving Verduurzaming van de koelketen in de foodindustrie van de primaire productie tot aan de retail. Met diverse ketenpartners werken we een concept uit voor een optimale en rendabele duurzame koelketen. Tijdens het gehele traject van afzender naar ontvanger wordt een volledig gesloten koelketen gegarandeerd, zowel tijdens het transport als tijdens de overslag in de geconditioneerde ruimten. Dit betekent tevens dat op afstand temperatuur gemonitord en gestuurd kan worden via ICT systemen. Een volledig geautomatiseerd en duurzaam geconditioneerde warehouse mogelijkheid wordt een onderdeel van de propositie die DCGV wil aanbieden. Doelgroep logistieke dienstverleners versvervoeders / geconditioneerd vervoer foodproducenten installatiebedrijven koelsystemen energiebedrijven Datum 2 e helft mei Beoogd resultaat Creëren van de meest duurzame koelketen van afzender tot ontvanger inclusief op- en overslag en VAL/VAS in Venlo Via Venlo worden versproducten optimaal geconditioneerd vervoerd. Provincie Limburg & Regio Venlo 15

18 2.4 Boomteelt voor Duitse markt Projectomschrijving Boomteelt in Nederland en vooral in de regio Venlo kan haar afzetmarkt uitbreiden naar Nordrhein-Westfalen. Denk hierbij aan groene warenhuizen, bouwmarkten, e.d. Allereerst bepalen we in hoeverre de regio al levert aan Duitsland. Als dit nog niet het geval is verkennen we samen met de sector (telers/kwekers) de haalbaarheid van een demonstratiecentrum met een businessservicecentrum op het gebied van bomen: Treeport Venlo. Dit om het product beter te promoten en verkopen. Wordt er al volop geleverd aan Duitse partijen? Dan proberen we dit effectiever te organiseren. Fresh Park (Regio zonder Grenzen) Doelgroep regionale telers en kwekers Duitse groene warenhuizen Datum 2 e helft september Beoogd resultaat Verkenning van de Duitse afzetmarkt voor bomen en planten en de haalbaarheid van een treeport in Venlo. 2.5 German Outbound Gate Projectomschrijving De omvang van de Duitse export naar Nederland is groot en een groot deel van de goederen verloopt via Venlo. Venlo zou als het exportcentrum kunnen gelden voor Duitse fabrikanten (uit Nordrhein-Westfalen) die leveren aan Noordwest- Europa. De vraag wat de verhouding is tussen de in- en uitgaande goederenstromen. Hoe dik zijn de stromen vanuit Duitsland naar de Benelux? Welke deel hiervan loopt al via Venlo of zou via Venlo kunnen lopen? Dit is het marktgebied. Het doel van deze project is om met een aantal Duitse fabrikanten te verkennen of de regio Venlo voor hen de rol van DC en/of mixing center (afhankelijk van de goederen) kan vervullen voor de Noordwest-Europese markt of de Benelux markt. Doelgroep Duitse exporterende foodfabrikanten ook voor andere productgroepen electronica, fashion, etc. Datum 2 e helft juni Beoogd resultaat Verkenning van de mogelijkheid om de regio Venlo te ontwikkelen als exportcentrum voor Duitse fabrikanten. Kan de regio Venlo een concurrerende propositie bieden (met onderscheidende diensten)? Provincie Limburg & Regio Venlo 16

19 2.6 E-fullfillment Center Europe Projectomschrijving E-commerce is niet meer weg te denken en booming. De potentie van internetwinkels (e-tailers) is enorm. Het managen van de logistiek die hierbij komt kijken noemen we e-fulfillment. Het gaat om het organiseren van de beschikbaarheid van producten voor klanten op een afgesproken moment. De te onderscheiden basisactiviteiten zijn het opslaan van goederen voor de webwinkel, orderpicken, de bestelde goederen verzenden naar de consument en het afhandelen van retouren. In bredere betekenis van het woord worden ook nog andere activiteiten onderscheiden die tot de zogenaamde backoffice van de webwinkel horen; zoals customer service activiteiten (afhandeling telefoon en e- mails klanten), voorraadbeheer, re tourafhandeling en administratieve diensten (debiteurenbeheer). Het doel van deze businesspropositie is om met enkele specialisten (Rhenus, Arvato, Modus, etc.) op het gebied van e-fulfillment en met enkele grote verladers (e-tailers) te verkennen of de regio Venlo kan fungeren als een e-fulfillment center voor Noordwest-Europa. De regio kent al enkele bekende pakketdistributeurs die mogelijk interesse hebben. Denk aan DHL (Leipzig/Brussel), UPS (Keulen), TNT (Luik) en GLS. Deze e-fulfillment specialisten doen soms Dedicated voor één grote klant, maar ook voor meerdere e-tailers die individueel te weinig goederen vervoeren, maar collectief wel voor voldoende massa zorgen voor een e-fulfillment center. Doelgroep Nieuwe partijen Zakelijke dienstverleners om logistieke keten heen Datum 2 e helft juni Beoogd resultaat Verkennen van de haalbaarheid van een e-fulfillment center in de regio Venlo, met zowel specialisten in e-fulfillment en pakketdistributeurs alswel grote verladers (e-tailers). 2.7 Verbreding logistieke segmenten Greenport Venlo Projectomschrijving Regio Venlo doorontwikkelen als vervoershub voor specifieke productgroepen, zoals healthcare, electronica, mode, etc. Het doel is om met enkele voorlopers in de zakelijke markt (verladers) te verkennen of Venlo een hubfunctie kan vervullen in het vervoer, de verwerking en afhandeling van dit type goederen. Dit kan enerzijds breed worden aangevlogen (welke doelgroepen zijn interessant/kansrijk voor de regio?). Anderzijds kan voor een specifiek segment (bijv. mode/fashion) onderzocht en verkent worden of het kansrijk is om het vervoer, de afhandeling, etc. via Venlo te laten verlopen. Doelgroep voorlopers in de zakelijke markt Datum 2 e helft september Beoogd resultaat Verkenning van nieuwe doelgroepen en productgroepen die via de regio Venlo Provincie Limburg & Regio Venlo 17

20 worden vervoerd, hetzij binnen Nederland, hetzij naar de Benelux en/of Noord- West Europa. 3.3 Agro & Food 3 Beste en complete vers assortiment 3.1 Nieuw en compleet foodconvience concept uit regio Venlo Projectomschrijving Met diverse productleveranciers werken aan een nieuw convenience concept, waarin een assortiment van groente, vlees, vis en fruit gecombineerd geleverd wordt. Het gaat enerzijds om het custommade maken van foodconvenience concept in Venlo voor de Duitse markt (en ook andere regio s). En anderzijds om het organiseren van een regionale versketen (bijv. met Jan Linders) met een kwaliteitskeurmerk (zie 3.3.). Voor de ontwikkeling van dit concept wordt toegewerkt naar een combinatie van verschillende telers/kwekers en verwerkende industrie. Samen met hen wordt een nieuwe convenience concept ontwikkeld voor de markt. Fresh Park Venlo IC Greenport Doelgroep regionale telers/kwekers verwerkende industrie DC s andere regio s (bijv. Zeeland, Zuid-Spanje, Chili via Venlo, etc.) nieuwe spelers uit andere markten (bijv. Microsoft) Datum 2 e helft juni Beoogd resultaat Een nieuwe convenience concept vanuit Venlo in de markt zetten door diverse productgroepen (vanuit diverse regio s in Europa) in Venlo te verwerken tot een concurrerend convenience product. 3.2 Voedselveiligheid & Voedselzekerheid Projectomschrijving Voedselveiligheid & voedselzekerheid zijn sleutelbegrippen in de sector. Het garanderen van beide is een continue uitdaging. In de regio Venlo wordt gewerkt aan het meten en bewaken van de kwaliteit van producten. Met verschillende ketenpartners wordt een valideerbare garantie op voedselveiligheid ontwikkeld. Dit gaat om een verdere doorontwikkeling van tracking & tracing, waardoor we niet alleen in staat zijn om producten te traceren, maar ook om de kwaliteit te meten, bewaken en optimaliseren door de gehele logistieke keten. Dit vraagt o.m. om nieuwe en intelligente verpakkingen die dit mogelijk Provincie Limburg & Regio Venlo 18

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES EEN WERELDSPELER In aardappelen, groenten en fruit (AGF) is Nederland wereldwijd een belangrijk handelscentrum als nummer

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Agrologistiek. Een goede vriend voor ondernemers met plannen

Agrologistiek. Een goede vriend voor ondernemers met plannen Agrologistiek Een goede vriend voor ondernemers met plannen U verbouwt, verwerkt, verhandelt of vervoert agro producten of levensmiddelen. Dan bent u in goed gezelschap en levert u samen met uw branchegenoten

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl Development Company Greenport Venlo Stand van zaken Leopold Hermans - Manager Business Development www.dcgv.nl 1 Venlo in Europa 2 3 4 Opbouw presentatie Wat is DCGV? Het Klavertje 4 gebied Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Uit het congres en de daaraan voorafgaande inspiratiesessies (najaar 2013) kunnen we af-leiden dat ondernemers in de logistieke sector duidelijke

Nadere informatie

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG Projectvoorstel INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] L k INNOVATIE Datum: Versie: Januari 2013 1.3 Projectkader Binnen de logistieke sector worden bedrijven geconfronteerd met forse concurrentie.

Nadere informatie

Food Tech Brainport...

Food Tech Brainport... Metropoolregio Eindhoven- Regionaal Platform Heeze, 12 april 2017 Food Tech Brainport... Food Tech Brainport is een internationaal expertisecluster voor technologie, product- en marktinnovaties. Het centrum

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Groot Composiet II Houtkoolschets

Groot Composiet II Houtkoolschets II Groot Composiet II Houtkoolschets Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling

Nadere informatie

1. Even voorstellen 2. Van Producent naar consument, of 3. Hoe denkt Retail de komende jaren in te vullen? 4. De vragen die regelmatig leven:

1. Even voorstellen 2. Van Producent naar consument, of 3. Hoe denkt Retail de komende jaren in te vullen? 4. De vragen die regelmatig leven: 26-02-2011 ZLTO AGENDA 1. Even voorstellen 2. Van Producent naar consument, of 3. Hoe denkt Retail de komende jaren in te vullen? 4. De vragen die regelmatig leven: Is er voor de supermarkt een belang

Nadere informatie

Waar gaat LLL over? Regio. Onderwijs continuïteit. Arbeidsmarkt macro economie. Overheid vitaliteit, fiscaal beleid

Waar gaat LLL over? Regio. Onderwijs continuïteit. Arbeidsmarkt macro economie. Overheid vitaliteit, fiscaal beleid Waar gaat LLL over? Onderwijs continuïteit Arbeidsmarkt macro economie Individu employability Sector Regio Overheid vitaliteit, fiscaal beleid Bedrijven continuïteit, concurrentie Arbeidsmarkt doelen Sectorbeleid

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving 2 A 3 B 4 5 6 7 C 8 9 1 11 10 2 A 3 Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving Met behoud van de parkachtige omgeving wordt een goed geoutilleerd businesspark ontwikkeld, dat zich verder

Nadere informatie

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Van strategische ligging naar strategische positie 17 mei 2017 Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Context: de uitdaging Globalisering = internationale concurrentieslag Sleutel: innovatie en vernieuwing

Nadere informatie

SBIR Verduurzamen voedselproductie

SBIR Verduurzamen voedselproductie SBIR Verduurzamen voedselproductie Informatiebijeenkomst 16 juli 2014 Alexia Michel, Ministerie EZ Topsector Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangmaterialen Achtergrond Initiatief: topsector Agri&Food en ministerie

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Tuinbouw zoekt Chemie voor Puur Plantaardig

Tuinbouw zoekt Chemie voor Puur Plantaardig Tuinbouw zoekt Chemie voor Puur Plantaardig Conferentie Agro met Energie verbinden, Rotterdam, 10 mei 2011 Jan Smits Toekomst Tuinbouw in de Biobased Economy Achtergrond Wat willen we bereiken Kenniscentrum

Nadere informatie

in beweging juni 2015

in beweging juni 2015 Sowing innovation Harvesting the future AgriFood Capital in beweging juni 2015 Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel Noordoost Brabant topregio in agrifood In AgriFood Capital werken ondernemers, overheden

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen Ons wereldbeeld ???!!! Intussen in Trends en ontwikkelingen >9 mld mensen!!!!! Wat betekent dit? Kernvraag Hoe zorgen we voor een blijvend goed leefklimaat voor onze burgers? Wonen, werken, welzijn

Nadere informatie

Gehlen Schols Logistics

Gehlen Schols Logistics Winner 2011 Vestigingen: NL - Kerkrade (hoofdkantoor) DE - Düren BE - Grâce Hollogne SK - Bratislava Logistieke diensten: Internationaal Transport en Expeditie Dagelijks: Duitsland, Zwitserland, Benelux

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties Door Victor Ponsioen Districon SUPPLY CHAIN CARGO LOGISTICS FACILITIES Apeldoorn, November 1 st 2013 Agenda 1 Voorstellen

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden

Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden van zand..tot klant Tom Horstink Archicom Consultants + Archineers + Managers Er speelt van alles En dit alles heeft met de

Nadere informatie

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Inzet transitie varen op LNG 2016 Eiger Nordwand LNG dualfuel Spoor 1: Retrofit LNG schepen Proof-of-concept retrofit 2 schepen Fondsvorming

Nadere informatie

Agro Businessclub Westland

Agro Businessclub Westland Agro Businessclub Westland multimodaal vervoer van geconditioneerde Groenten & Fruit containers richting het achterland 1 Landelijke logistieke G&F hotspots en verbindingen Mainports Greenports Hoofdroutes

Nadere informatie

GreenPort / Klavertje 4 GreenPark Floriade. Praktijkreview Duurzame Gebiedsontwikkeling Venlo, 30 mei 2012

GreenPort / Klavertje 4 GreenPark Floriade. Praktijkreview Duurzame Gebiedsontwikkeling Venlo, 30 mei 2012 GreenPort / Klavertje 4 GreenPark Floriade Praktijkreview Duurzame Gebiedsontwikkeling Venlo, 30 mei 2012 Platform DGO www.platformdgo.nl Auteur: Cilian Terwindt (Urgenda) Versie 26 mei 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Projectenportfolio. december 2007

Projectenportfolio. december 2007 Projectenportfolio december 2007 afgesloten projecten conceptstudie Multifunctioneel Complex Connect Noord-Limburg ureka! 2005 Glastuinbouw met Toekomstwaarde Greenport-opleidingen Innovatiecafé NDD 06

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Regio Noord-Limburg en efulfillment. Volume bundeling Open-source sorteerhub E-Fulfillment Park

Regio Noord-Limburg en efulfillment. Volume bundeling Open-source sorteerhub E-Fulfillment Park Regio Noord-Limburg en efulfillment Volume bundeling Open-source sorteerhub E-Fulfillment Park Cross-border ecommerce is het snelst groeiende deel Reeds 15% van de digitale consumenten koopt bij een webshop

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Multimodaal vervoer en Agrosector

Multimodaal vervoer en Agrosector Multimodaal vervoer en Agrosector Ledenbijeenkomst Agro Businessclub Westland Peter Sierat, algemeen directeur TLN Monster, 24 juni 2010 Agenda Toekomstontwikkelingen wegvervoer (on)mogelijkheden multimodaal

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

NAAR EEN PERMANENTE REGIO VAN DE SMAAK

NAAR EEN PERMANENTE REGIO VAN DE SMAAK NAAR EEN PERMANENTE REGIO VAN DE SMAAK MANIFEST HOOFDSTAD VAN DE SMAAK EN NU VERDER MANIFEST NAAR EEN PERMANENTE REGIO VAN DE SMAAK Noord-Limburg heeft laten zien dat het niet zo maar een Hoofdstad van

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Co-Creation Lab. Vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe foodconcepten. Brightlands Campus Greenport Venlo

Co-Creation Lab. Vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe foodconcepten. Brightlands Campus Greenport Venlo Co-Creation Lab Vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe foodconcepten Campus Greenport Venlo Welkom bij Knowledge crossing borders High Tech Campus Eindhoven Health Materials Chemelot Campus Fontys International

Nadere informatie

AMBITIE NUTRIËNTEN 2018

AMBITIE NUTRIËNTEN 2018 AMBITIE NUTRIËNTEN 2018 ACTIEPLAN Als uitwerking van de Ambitie Nutriënten 2018 zullen de leden van het Nutrient Platform, ondersteund door het secretariaat, de komende twee jaar de volgende activiteiten

Nadere informatie

Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016

Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016 Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016 Onderwerpen Wie zijn we? Economisch belang Organisatie Greenport Gelderland Wat doen we? Resultaten 2012-2015 Agenda 2020, aktielijnen en speerpunten

Nadere informatie

Thomas Klann. Een kijkje in de dagelijkse logistieke praktijk. Een kijkje in de dagelijkse logistieke praktijk

Thomas Klann. Een kijkje in de dagelijkse logistieke praktijk. Een kijkje in de dagelijkse logistieke praktijk Thomas Klann Een kijkje in de dagelijkse logistieke praktijk Een kijkje in de dagelijkse logistieke praktijk DACHSER Food Logistics - Fresh convenience voor de Duitse markt - Good customer service performance

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

INNOVATIE VERKENNING INBOUND. Cargonaut klantendag 23 september 2015, Schiphol

INNOVATIE VERKENNING INBOUND. Cargonaut klantendag 23 september 2015, Schiphol INNOVATIE VERKENNING INBOUND Cargonaut klantendag 23 september 2015, Schiphol Project introductie Wie? Waarom? INNOVATIE VERKENNING INBOUND Hoe? 2 Project introductie Positioning: MAINPORT PROGRAMMA Informatiegestuurde

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek ZLTO VLB LEI Wageningen UR - Rabobank December 2012 Krijn J. Poppe Door de ICT worden naast GELD- en GOEDERENstromen de DATA-stromen

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL Logistics 3 PL Logistics Warehousing en Opslag Mondial Logistics beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van warehousing,

Nadere informatie

Eric Moor. - Directeur/ Eigenaar Sion - Voorzitter Decorum Company - Werkgroep Topteam tuinbouw (Holland Branding) - De Lier (Westland)

Eric Moor. - Directeur/ Eigenaar Sion - Voorzitter Decorum Company - Werkgroep Topteam tuinbouw (Holland Branding) - De Lier (Westland) Eric Moor - Directeur/ Eigenaar Sion - Voorzitter Decorum Company - Werkgroep Topteam tuinbouw (Holland Branding) - De Lier (Westland) Sion - Volledig gespecialiseerd in Phalaenopsis. -Breeding en Selectie

Nadere informatie

Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen

Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen Bijeenkomst Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek Monique van Plateringen & Annemarie Kuijer 9 februari 2015 Introductie Sprekers Annemarie Kuijer, sectormanager

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Green Deal 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Inhoud presentatie Overheidsbeleid Green Deal Green Deal Aanpak Voorbeelden van Green Deals Green Deal initiatief

Nadere informatie

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 7b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

Top logistiek Noordoost-Brabant tijdens congres Logistiek Verbindt: Bundelen logistieke krachten in regio meer dan kansrijk!

Top logistiek Noordoost-Brabant tijdens congres Logistiek Verbindt: Bundelen logistieke krachten in regio meer dan kansrijk! PERSBERICHT Top logistiek Noordoost-Brabant tijdens congres Logistiek Verbindt: Bundelen logistieke krachten in regio meer dan kansrijk! De grote opkomst bij het congres Logistiek Verbindt afgelopen donderdag

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Voedselverspilling; eerst preventie en van reststroom naar grondstof

Voedselverspilling; eerst preventie en van reststroom naar grondstof Voedselverspilling; eerst preventie en van reststroom naar grondstof Toine Timmermans NVRD Jaarcongres, 26 mei 2016 Voedselverspilling (nieuwe cijfers EU-28) Productie Verwerking Consumenten Food service

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Innovatie en ondernemerschap bij verminderen voedselverspilling

Innovatie en ondernemerschap bij verminderen voedselverspilling Innovatie en ondernemerschap bij verminderen voedselverspilling Toine Timmermans, Programma manager duurzame voedselketens Bart Groesz, PLUS Klaassen supermarkt Overzicht workshop Innovatie & ondernemerschap

Nadere informatie

JanWillem Breukink Voorzitter Seed Valley en ex. CEO INCOTEC 04 Juni 2015

JanWillem Breukink Voorzitter Seed Valley en ex. CEO INCOTEC 04 Juni 2015 Goede zadenvoorziening; De basis voor een duurzame en gezonde land- en tuinbouw JanWillem Breukink Voorzitter Seed Valley en ex. CEO INCOTEC 04 Juni 2015 Goede zadenvoorziening de basis voor een duurzame

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

RFID Workshop, Villa Flora, 19 juni 2012

RFID Workshop, Villa Flora, 19 juni 2012 RFID Workshop, Villa Flora, 19 juni 2012 RAAS RFID NU! Peter van Heyst, KvK Limburg Folie Nr. 1 RAAS RFID Nu!: EU (Interreg IV-A) Project met doel de toepassing van RFID door MKB s te vergroten Feiten:

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Het Bedrijfslevenbeleid

Het Bedrijfslevenbeleid Het Bedrijfslevenbeleid NAAR DE TOP! Sjoerd Visser Programmadirectie Topsectoren i.o. Inhoud Regeerakkoord Bedrijfslevenbeleid - ambitie - topsectoren - ruimtelijke aspecten - financiering - Proces fasering

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Ketenmangement Bloemen 2003-2009

Ketenmangement Bloemen 2003-2009 Ketenmangement Bloemen 2003-2009 Overheid, Bedrijfsleven en Maatschappelijke organisaties werken samen om de markt te stimuleren en geeft hiermee uitvoering aan het convenant marktontwikkeling Biologische

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken

Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken Inhoud: A. Energie B. Water C. Sensortechnologie D. Agribusiness E. Life Science A. Energie Onder energie wordt verstaan: handel en distributie van aardgas, brandstoffen,

Nadere informatie

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen Introductie Samenwerking in algemene zin Shared Warehousing Duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord Partner en Samenwerking

Nadere informatie

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk Karen van de Stadt KIDV Opgericht op 1 januari 2013: Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 2022. Vermindering milieudruk verpakkingsketen.

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie