Heidebloemstraat Bremstraat. toegang hulpdiensten. Metalunion. Nobel. Interne en externe ontsluiting. Groenbuffering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heidebloemstraat Bremstraat. toegang hulpdiensten. Metalunion. Nobel. Interne en externe ontsluiting. Groenbuffering"

Transcriptie

1 Heidebloemstraat Bremstraat hoofdontsluiting Atomiumstraat toegang hulpdiensten fiets- en voetgangerstoegang Kazernestraat Heistraat Heistraat Nobel Peelmanstr. Wegvoeringsstraat N Het bedrijventerrein Interne en externe ontsluiting De hoofdontsluiting van de KMO-zone wordt voorzien langs de Bremstraat ter hoogte van de vroegere bedrijfstoegang. Voor hulpdiensten is een tweede toegang voorzien aan de Bremstraat. Voor fietsers en voetgangers wordt de bedrijvenzone ontsloten langs de Kazernestraat en het fietspad Sint-Niklaas Hulst. Groenbuffering Bij de ontwikkeling van het terrein is bijzondere aandacht besteed aan de buffering met groenzones ter hoogte van de Kazernestraat, Bremstraat en Heistraat, zodat de buurtbewoners geen overlast ondervinden van de ondernemingen. Een groenstrook zorgt voor de afscherming tussen het bedrijventerrein en de Bremstraat. Een talud van 5 m breed waarop drie rijen bosgoed aangepland zijn, zorgt voor de afscherming ten opzichte van de achtertuinen in de Kazernestraat. Langsheen de fietsverbinding naar het fietspad Sint-Niklaas Hulst en de Kazernestraat is een gazon ingezaaid. Nutsvoorzieningen en openbare verlichting Wij investeren voor u. De KMO-zone is voorzien van de nodige nutsvoorzieningen (aardgas, elektriciteit, water, telefonie) en openbare verlichting. Waterafvoer Het terrein is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Voor de regenwaterafvoer wordt gewerkt met een open afwateringsgracht evenwijdig met het fietspad Sint-Niklaas Hulst. Deze gracht werd gedimensioneerd en ingericht om infiltratie, buffering en vertraagde afvoer van het regenwater toe te laten. Voor de veiligheid is de gracht aan beide zijden afgeschermd. 1

2 Ligging Entrepotstraat Europark-Noord Sint-Niklaas Langhalsbeeklaan Het bedrijventerrein is ongeveer 5 ha groot en is gelegen in het noordelijk deel van de stadskern van Sint-Niklaas, tussen de Bremstraat, Heistraat en het fietspad Sint-Niklaas-Hulst (op de vroegere spoorlijn Mechelen - Terneuzen). Het terrein is gelegen op minder dan een 1 km van het station van Sint-Niklaas, op 6 km van de N70 en 8 km van de E17. Ondernemen in hartje Sint-Niklaas Het terrein is genoemd naar het groothandelsbedrijf dat tot eind 2003 op het terrein actief was. Tot midden de jaren 80 was er het metaalconstructiebedrijf Nobels-Peelman gevestigd. De doelstelling van de reconversie van het terrein is de lokale economische bedrijvigheid ter herstellen, maar met respect voor de omliggende woonfunctie. 2

3 Stedenbouwkundige voorschriften Het terrein ligt volgens het gewestplan in industriegebied. Het BPA Driekoningenwijk (Ministerieel Besluit 24 augustus 2006) legt de bepalingen voor de ambachtelijke zone en de afmetingen van de bufferstroken vast. Hieronder vindt u de belangrijkste bepalingen: De inrichtingen dienen verenigbaar te zijn met de bestaande woonomgeving. Ze mogen geen hinderend karakter vertonen wat schadelijke uitwasemingen betreft, geluidshinder of enige andere hinder. De hoofdbestemming moet zijn: inrichtingen voor ambachtelijke doeleinden, groothandel, berg- en werkplaatsen, magazijnen, opslagplaatsen ed. In functie van de hoofdbestemming zijn burelen, toonzaal en verkoopsruimten eveneens toegelaten. Deze nevenbestemming (burelen, toonzaal en verkoopsruimten) mag echter niet meer dan 20 % van de strookoppervlakte bezetten. Ondernemers kunnen op het terrein een woongelegenheid inrichten, maar zijn hier niet toe verplicht. Maximum één geïntegreerde woongelegenheid per bedrijf is toegelaten, verplicht in te bouwen op de verdieping met een maximumvolume van 1000 m 3. De bouw van de woning mag pas starten nadat de bouwwerken voor het bedrijfsgebouw zijn aangevat. De koper erkent uitdrukkelijk dat de bedrijfsgebouwen en de geïntegreerde woning één geheel uitmaken en nooit afzonderlijk voor uitbating of bewoning zullen kunnen verkocht of verhuurd worden. De maximum bouwhoogte bedraagt 8 m. De keuze van de dakvorm is vrij. Aan de zijdelingse (wanneer er geen koppelbouw is) en aan de achtergrens wordt een bouwvrije strook van minimum 4 m voorzien. De bouwvrije stroken zijn minimum gelijk aan de bouwhoogte. De voortuinstrook bedraagt minimum 8 m. De voortuin moet vanaf de rooilijn aangelegd worden als tuin. Toegangswegen en parkeerplaatsen zijn toegelaten, maar maximum 3/5 van de voortuinstrook mag verhard zijn. Bovenstaande opsomming is slechts een greep uit de stedenbouwkundige voorschriften. In de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van Interwaas vindt u de uitgebreide voorschriften terug. De algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden vindt u als bijlage aan deze informatiemap of kunt u downloaden op bedrijventerreinen/sint-niklaas-metalunion. Raadpleeg deze dan ook nauwkeurig voor u beslist een perceel aan te kopen. Koppelbouw wordt in het kader van een zuinig ruimtegebruik aangemoedigd. De kopers zijn volledig vrij in het kiezen van de architect en de aannemer waarmee zij wensen te bouwen. Er worden geen gronden voorbehouden voor bouwpromotoren of bouwfirma s, noch hen ter beschikking gesteld. 3

4 Verkoopsvoorwaarden 4 U treft de volgende maatregelen. Het bedrijf moet een absoluut CO2-neutraal elektriciteitsverbruik hebben. Het CO2-neutraal elektriciteitsverbruik kan als volgt gerealiseerd worden. De goedkoopste en milieuvriendelijkste energie is degene die je niet gebruikt. De koper is verplicht een quickscan rationeel energiegebruik (REG) te laten uitvoeren door een erkend energiedeskundige. Die scant de mogelijkheden van rationeel energiegebruik aan de hand van de bouw- en activiteitsplannen van de onderneming. Aan de hand van de aanbevelingen uit de scan, kan de onderneming het elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk te beperken. Door zelf duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door de plaatsing van zonnepanelen of warmtekrachtkoppeling. Voor de resterende stroom die vereist is, groene stroom aan te kopen bij de energieleverancier Door emissierechten aan te kopen, wanneer voor de resterende stroombehoefte onvoldoende groene stroom bekomen wordt. De koper is verplicht zelf en op eigen kosten de nodige maatregelen te nemen om dit doel te bereiken. In de bijzondere verkoopsvoorwaarden wordt de CO2- neutraliteitsvereiste verduidelijkt. De medewerkers van Interwaas staan u graag bij in het vinden van duurzame oplossingen voor uw electriciteitsverbruik. Contacteer projectmanager Danny Verbrugge (T , E. voor meer informatie. De koper aanvaardt ook de toetreding tot het parkmanagement zoals omschreven in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Parkmanagement is de integrale aanpak om de kwaliteit van nieuwe bedrijventerreinen op lange termijn te verzekeren. Volgende zaken kunnen deel uitmaken van het parkmanagement: beheer en onderhoud openbare ruimte, bewegwijzering, collectieve beveiliging, gezamenlijke afvalinzameling en gezamenlijke inkoop. De bouwheer moet rekening houden met de grondverzetregels (hoofdstuk 10 Vlarebo). Bedoeling is bij uitgravingen de verplaatsing van bodemverontreiniging te vermijden. Wanneer de bodem bestaat uit verdachte grond (mogelijks verontreinigde percelen) of in grote hoeveelheden (>250 m³) wordt uitgegraven, moet de bouwheer nagaan of de uit te graven grond verontreinigd is. Dit gebeurt door een technisch verslag te laten opmaken door een erkend bodemsaneringsdeskundige. De ontvanger van de uitgegraven bodem heeft dan de garantie dat de uitgegraven bodem zijn perceel niet vervuilt. Dit gebeurt door het afleveren van een bodembeheerrapport door een bodembeheerorganisatie. Publiciteit is enkel toegelaten onder de vorm van publiciteitsborden (al dan niet verlicht). Deze borden kunnen aangebracht worden op de voorgevel, maar mogen niet meer dan 10 % van de totale oppervlakte van het gevelvlak innemen. Wanneer ze in de voortuin geplaatst worden, mag het bord maximum 2,5 m hoog zijn en moet het bord zich op minimum 2 m achter de rooilijn en van de laterale perceelsgrenzen bevinden. Dit bord heeft een maximum oppervlakte 9 m². Slechts één vrijstaand publiciteitsbord per kavel is toegelaten. De borden dienen ten allen tijde in harmonie te zijn met de gevels van het hoofdgebouw en het algemeen straatbeeld.

5 Bouw- en exploitatieverplichting De kopers verbinden zich er toe binnen de 3 jaar na de aankoop een bedrijfsgebouw op te richten en binnen de 4 jaar na de aankoop ook effectief te starten met een economische activiteit. Gedurende een periode van 20 jaar is het de kopers verboden hun grond, al of niet met gebouw, te verhuren of te verkopen, behoudens overmacht en toestemming van Interwaas. Bij niet-naleving van de verplichtingen beschikt Interwaas over een recht van terugkoop. Na verloop van 20 jaar of wanneer toestemming tot de verkoop gegeven is, beschikt Interwaas nog over een voorkeurrecht tot aankoop aan dezelfde prijs en voorwaarden als diegenen aan de derden aangeboden. 5

6 De uitgifte Algemene criteria Niet alle bedrijven kunnen zich zomaar vestigen op het terrein. De leefbaarheid van de buurt moet steeds kunnen gegarandeerd worden. Op basis van onderstaande algemene criteria wordt uw kandidatuur aanvaard of uitgesloten. De bedrijvenzone is bedoeld voor KMO s. De perceelsoppervlakte wordt beperkt tot maximaal 3000 m 2. De mogelijke hinder van de voorziene bedrijvigheid moet verzoenbaar zijn met de nabije woonomgeving. De bedrijvigheid is niet sterk mobiliteitsgenererend of aantrekkend. Vuistregels De weerhouden kandidaat-bedrijven worden gerangschikt op basis van onderstaande vuistregels. Deze rangschikking is bepalend voor de toewijzing van percelen. Kandidaat? Het kandidaatsformulier, waarop bedrijven kunnen aangeven op welke manier ze aan de vuistregels voldoen, vindt u als bijlage aan deze informatiemap of kunt u downloaden op projecten/bedrijventerreinen/sint-niklaas-metalunion. De uiterste datum voor inschrijving vindt u terug op het kandidaatsformulier. Indien het dossier onvoldoende duidelijk is, zal Interwaas contact opnemen met de kandidaat-koper. Koppelbouw op de perceelsgrens wordt in het kader van een zuinig ruimtegebruik aangemoedigd. In functie van de mogelijke hinder, mogelijkheid tot koppelbouw, mobiliteit, zuinig ruimtegebruik en beeldkwaliteit van de totale zone kan Interwaas dan ook een voorstel van inplanting doen dat mogelijk afwijkt van het voorkeurskavel van een bedrijf. De bestaande bedrijvigheid is zonevreemd binnen het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. Het betreft een gemotiveerde hervestiging van een niet zonevreemd bedrijf uit de stad Sint-Niklaas. Het innovatieve en/of uitzonderlijke karakter van de bedrijfsactiviteit. De huidige of voorziene tewerkstelling. Het duurzame karakter van de onderneming. De solvabiliteit van de onderneming. 6

7 Verkoop Verkoopprijs De verkoopprijs is bepaald op 105 /m2. Deze prijs blijft gehandhaafd tot eind Bij latere verkoop kan een indexatie op deze prijs aangerekend worden. De verkoopprijzen zijn te verhogen met 10 % registratierechten, eventuele erelonen en akte- en opmetingskosten. Verkoopprocedure De belangstellenden dienen hun kandidatuur (d.m.v. kandidaatsformulier, zie pag. 6) schriftelijk in bij Interwaas, Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas. De toewijzing der percelen geschiedt door het directiecomité van Interwaas. De toewijzing der percelen wordt schriftelijk aan de weerhouden kandidaten meegedeeld, waarbij zij zullen uitgenodigd worden tot het ondertekenen van een compromis. Deze schriftelijke mededeling geldt gedurende een vastgestelde periode als aanbod tot verkoop. Dat aanbod vervalt bij het verstrijken van deze vastgestelde periode. De akten kunnen verleden worden voor een commissaris bij het Tweede Aankoopcomité (Federale Overheidsdienst Financiën) die optreedt vrij van ereloon. Het staat de kopers echter vrij de akte te laten verlijden door een notaris van hun keuze, in welk geval het ereloon ten hunnen lasten valt. Eventuele akten van aan te gane leningen of financiering van de aankoop en de bouwkosten dienen steeds door een notaris te worden verleden op kosten van de kopers. Opgelet! De voorlopige oplevering is voorzien in juli Het compromis kan pas getekend worden vanaf eind augustus

8 Overzicht bijlagen In deze map vindt u volgende documenten als bijlage. kandidaatsformulier algemene verkoopsvoorwaarden bijzondere verkoopsvoorwaarden voorstel tot compromis Meer informatie Heeft u vragen? Neem dan contact op met Danny Verbrugge, projectmanager bij Interwaas. T. 03/ E. Deze documenten kunt u ook downloaden op Interwaas als ontwikkelaar van bedrijventerreinen 200 hectare ontwikkelen voor het Waasland 8 Zorgen voor bijkomende tewerkstelling in eigen streek: het is de basis van de werking van Interwaas. Werken in eigen regio verhoogt nu eenmaal het welzijn van de lokale bevolking. Bovendien neemt het aantal verplaatsingen af. Een goede zaak voor het milieu. Een grotere tewerkstelling in het Waasland vereist bijkomende locaties voor bedrijvigheid. En dus ook: extra bedrijventerreinen. Daarom wil Interwaas tegen 2015 zo n 200 hectare nieuwe bedrijventerreinen in het Waasland (laten) ontwikkelen. Een extra voorraad aan ondernemingsruimte is een must voor onze regio. Natuurlijk kunnen we dit niet volledig zelf. Interwaas wil minstens 50 hectare van deze nieuwe terreinen zelf ontwikkelen. Voor de rest bieden we publieke partners, de Wase steden en gemeenten onze volle ondersteuning aan. De ontwikkeling van bedrijventerreinen door openbare Redactie: Interwaas Vormgeving: Grafitto nv Druk: Newprint Van Daele, Lokeren - op 100 % gerecycleerd papier met vegetale inkten Fotografie: Stefaan Van Hul en Ingimage V.U.: Bart Casier, directeur Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas besturen is belangrijk. Lokale overheden kunnen zo de aanleg, maar ook de verkoop, tewerkstelling, benutting, milieu en energieaspecten, het beheer en het parkmanagement volledig in de hand houden. Ze kunnen onder andere verkoopsvoorwaarden opstellen die het accent leggen op rationeel energieverbruik en tewerkstelling. De terreinen die wij zelf ontwikkelen, zijn stuk voor stuk duurzame bedrijventerreinen, zowel naar ruimtegebruik, als in de aard van de bedrijven en op milieu- en energievlak.

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Een woning of bouwgrond kopen

Een woning of bouwgrond kopen Een woning of bouwgrond kopen WOONINFOWIJZER 2 1 In dit land waar volgens een gezegde iedere inwoner met een baksteen in de maag geboren wordt, is het kopen van een woning misschien niet de meest voor

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

I. Inleiding en algemene kritische beschouwingen

I. Inleiding en algemene kritische beschouwingen Ontwerp van Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Specifiek regionaal bedrijventerrein Transport, distributie en logistieke zone Westrode te Meise I. Inleiding en algemene kritische beschouwingen 1. Hoe

Nadere informatie

Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen

Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen Sterrenkwalificatie van de Molenkamp in Borne Eindrapportage Gemeente Borne februari 2009 Definitief Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen Sterrenkwalificatie van de Molenkamp

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

VERKOOP- EN VERHUURGIDS

VERKOOP- EN VERHUURGIDS VERKOOP- EN VERHUURGIDS VOORWOORD Verkopen, verhuren, met of zonder makelaar, met of zonder notaris...de verkoop en verhuur van onroerend goed roept heel wat vragen op. En brengt vaak heel wat stress

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

Onderzoek tot m.e.r.

Onderzoek tot m.e.r. Onderzoek tot m.e.r. RUP Zonevreemde bedrijven Balen Concept Gemeentebestuur Balen Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Vredelaan 1 2490 Balen Grontmij Belgium Mechelen, 5 april 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Dienst Economie en landbouw Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx 2 9300 Aalst tel.

Nadere informatie

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein GEMEENTE KAMPENHOUT Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein Gemeente Kampenhout Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 16 Brusselsesteenweg 617 1910 Kampenhout 1731 Zellik 1.

Nadere informatie