Zorgprogramma GO diabetes BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgprogramma GO diabetes BV"

Transcriptie

1 Zorgprogramma GO diabetes BV mei 2014 Auteur: Marjolein Hugenholtz Daniel Tavenier en kwaliteitscie GO diabetes bv 1

2 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de GO Diabetes BV 3 2. GO Diabetes BV is hoofdcontractant 3 3. Registratie door de zorggroep partners 3 4. Afgesproken ketenzorg binnen de DBC 3 5. Overige samenwerkingprotocollen 4 6. Prestatie-indicatoren 4 7. Evaluatie 4 8. Diabeteszorg in de huisartsen praktijk 5 9. Randvoorwaarden Controles Verantwoordelijkheden en taakverdeling Verwijs terugverwijs en consultatie schema Educatie 9 Bijlagen zijn apart op de website GO diabetes BV te vinden 1 Verwijzing: Diëtetiek 2 Consultatie: Internist 3 Verwijzing: Fundusfoto TeleMc Zorgdomein 4 Consultatie: Kaderarts 5 Verwijzing: Oogarts 6 Verwijzing: Fysiotherapeut 7 Verwijzing: Podotherapeut 8 Insuline protocol totaal Insuline protocol verkort Beleid bij nierfunctie stoornissen 2

3 1 Doelstelling van de GO diabetes BV De zorggroep GO diabetes BV is op 1 april 2010 opgericht door de GHO-GO, de Gemeenschappelijke Huisartsen. Het doel van GO diabetes BV is het leveren van kwalitatief hoogwaardige diabeteszorg aan patiënten met diabetes mellitus type 2 in het werkgebied volgens de zorgstandaard van de NDF ( Voor deze zorg wordt gewerkt met protocollen die zijn gebaseerd op de richtlijnen van de beroepsverenigingen: met name de NHG diabetes type II standaard ( ) Er wordt gestreefd naar een efficiënte organisatievorm dichtbij en gericht op de individuele patiënt. De inhoud van de diabeteszorg wordt bepaald door een eerstelijns-keten zorgprogramma, waarbinnen eerste en tweedelijns hulpverleners volgens protocol specifieke taken uitvoeren. De kern van het ketenzorgprogramma is de zorg, die onder toezicht van de huisarts, wordt uitgevoerd door bij grote voorkeur praktijkondersteuners somatiek en in uitzonderingsgevallen door in diabetes zorg gespecialiseerde doktersassistenten. 2 GO diabetes BV is hoofdcontractant GO diabetes is hoofdcontractant voor de diabeteszorg van de patiënten uit de deelnemende huisartspraktijken met de regionale zorgverzekeraar ACHMEA. De zorggroep heeft ook afspraken gemaakt met de verre zorgverzekeraars (volgen) en alle ketenpartners: 1. De huisartsen uit de gehele Gooi- en Vechtstreek die deelnemen aan deze zorggroep. 2. De deelnemende diëtisten, oogartsen, internisten, de kaderhuisarts, KCHL van tergooi ziekenhuizen, zorgdomein, apothekers en de KIS leverancier CareSharing. 3 Registratie door de zorggroep partners Registratie van de contacten, onderzoeken en metingen wordt door elke deelnemer en ketenpartner vastgelegd in een uniform Keten Informatie Systeem (KIS) ( Dit maakt het mogelijk om op groepsniveau en op praktijkniveau uitkomstmaten te produceren en te vergelijken met de uitkomst van de gehele zorggroep. Deze metingen worden eenmaal per jaar verricht voor de gehele zorggroep en voorafgaand aan ieder praktijk bezoek per praktijk ihkv het kwaliteitssyteem. 4 Afgesproken ketenzorg binnen de DBC De diabeteszorg, die GO diabetes BV levert bestaat naast de huisartsenzorg volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 ( ) uit: dieet advisering door diëtisten, netvlies screening op DRP(diabetische retinopathie) mbv een fundusfoto (tweejaarlijks) consultatie door de internist (indien geïndiceerd) zo nodig consultatie en advies door de kaderhuisarts DM via het KIS (Daniel Tavenier / Hiertoe zijn afspraken gemaakt met: Diëtisten in de regio (Bijlage 1) Internisten Tergooiziekenhuizen (Bijlage 2) Zorgdomein TeleMC en Tergooi voor fundusfotografie (Bijlage 3) Kaderarts Daniel Tavenier (Bijlage 4) Oogartsen van Tergooiziekenhuizen (Bijlage 5) 3

4 5 Overige samenwerkingprotocollen De zorggroep adviseert de deelnemende huisartsen om zelf ook samenwerkingsafspraken te maken met fysiotherapeuten en podotherapeuten in de eigen regio. In het zorggroep protocol zijn concept samenwerkingsafspraken opgenomen met fysiotherapeuten (Bijlage 6) podotherapeuten (Bijlage 7) 6 Prestatie-indicatoren. De GO diabetes BV heeft besloten om een aantal ijkpunten af te spreken om de prestaties van het programma te toetsen. In de zorggroep worden hiervoor de volgende indicatoren gekozen: > 80% van de patiënten met diabetes mellitus type 2 uit alle praktijken neemt deel aan het programma en worden door de praktijkondersteuner of in diabeteszorg gespecialiseerde doktersassistent gecontroleerd; < 10% van de patiënten met diabetes mellitus type 2 wordt voor hun diabetes in het ziekenhuis behandeld; > 90% van de patiënten is het HbA1c bepaald; > 90% van de patiënten is de bloeddruk gemeten; > 90% van de patiënten is de rookstatus bekend; > 90% van de patiënten is de BMI bekend; > 90% van de patiënten is de nierfunctie bekend; > 80% van de patiënten is een beweegadvies gegeven; > 90% van de diabetespatiënten is in het afgelopen jaar een LDL-cholesterol bepaald; > 90% van de diabetespatiënten heeft een fundusscreening gehad in de afgelopen 2 jaar; > 90% van de diabetespatiënten heeft in de afgelopen jaar voetonderzoek ondergaan cnfrm het protocol voor de hele set NHG indicatoren 7 Evaluatie Het programma en de zorg (middels jaarlijkse praktijk bezoeken) wordt jaarlijks geëvalueerd. Hierbij zullen de volgende drie aspecten aan de orde komen: De inhoud van het diabetesprogramma Problemen in de uitvoering De uitkomst van zorg op indicatoren van de praktijk Worden de afgesproken proces/prestatie-indicatoren gehaald Evaluatie van de ketenzorg Is aanpassing van protocol of werkwijze noodzakelijk op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten of ondervonden problemen? Op grond van de evaluatie kunnen afspraken worden aangepast. Indien streefdoelen niet zijn gehaald, wordt naar de oorzaak gezocht en een verbeterproces op gang gebracht. Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden van feedback van benchmark gegevens aan de individuele hulpverleners. 4

5 8 Diabeteszorg in de huisartsenpraktijk Diabeteszorg in de huisartsenpraktijk vindt plaats conform de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Patiënten worden gecontroleerd door de praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige of gespecialiseerde doktersassistente en in ieder geval één keer per jaar door de eigen huisarts. Bij de controles besteden de huisarts en/of de praktijkondersteuner aandacht aan eventuele klachten, de glucoseregulering, het actuele cardiovasculaire risicoprofiel, comorbiditeit en het vroegtijdig onderkennen van complicaties. 9 Randvoorwaarden Om toe te kunnen treden tot deze zorggroep moet de huisarts het GO diabetes protocol in zijn geheel onderschrijven en kunnen uitvoeren. Alle huisartsen worden bij aanvang gevisiteerd in het kader van kwaliteitscontrole met daarop volgend jaarlijks evaluatie door een medisch manager of een praktijk consulent onder regie van de kwaliteitscommissie van de GO diabetes BV De huisarts wordt terzijde gestaan door een praktijkondersteuner of een in diabeteszorg gespecialiseerde doktersassistente. Instellen van patiënten met type 2 diabetes op insuline vergt vaardigheden die de behandelend huisarts (of één van de collega huisartsen in dezelfde praktijk) en praktijkondersteuner (POH-S) zich eigen moeten hebben gemaakt middels een insulinecursus zoals door de stichting Langerhans gegeven. In de deelnemende huisartspraktijken is de samenwerking tussen huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten van het diabetesteam geregeld. Er is structureel overleg over individuele diabetespatiënten en over de uitvoering van de diabeteszorg in de praktijk. Er is een sluitend afspraak- en oproepsysteem. Op praktijkniveau zijn afspraken gemaakt over: o de patientengroepen die door de huisarts gezien moeten worden, door de praktijkondersteuner gecontroleerd worden en (eventueel) bij de doktersassistente in controle zijn. o taakverdeling met betrekking tot de jaarcontrole. o de routing van glucosedagcurves of glucosewaarden die na (zelf)meting bij de doktersassistente binnenkomen. o hoe bevindingen worden geregistreerd. o medicatie voorschrijven en aanpassen door de praktijkondersteuner. o bevindingen bij controles die tot overleg met de huisarts moeten leiden. 10 Controles De controlefrequentie is elke drie maanden bij patiënten met klachten en/of met een niet optimale glycemische regulering. Tussentijdse controles op indicatie. Halfjaarlijks bij patiënten zonder klachten waarbij zowel glycemische regulering, als bloeddruk als lipidenspectrum goed of acceptabel zijn In het insulineprotocol (zie WEBSITE GO diabetes BV ) worden de kwartaal- en jaarcontroles van patiënten die insuline gebruiken afzonderlijk beschreven. Inhoud van de kwartaal (halfjaar) controles Vraag naar welbevinden. Bespreek de inpassing van de diabetes in het dagelijks leven. Vraag naar rookgedrag. Vraag naar voedingsproblemen en bewegen/sport. Meet de nuchtere glucose waarde bij patiënten die geen insuline gebruiken. Geef de patiënt informatie over ziektebeeld en leefregels, vraag terug hoe het lukt om zich hier aan te houden. Vraag naar medicijngebruik/ bijwerkingen. 5

6 Verwijs patiënt (zo nodig) naar de diëtiste, bij nieuw ontdekte DM2 of voorafgaand aan het instellen op insuline en een enkele maal een reeds bekende diabeet, die nooit eerder dieet advies heeft gehad. Meet de bloeddruk, streef bij alle patiënten de streefwaarde bloeddruk na. Weeg de patiënt, meet als dit nog niet bekend is de lengte en bepaal BMI. Bij patiënten met insulinegebruik: bespreek vragen of klachten mbt injectie en zelfcontrole. Patienten met insuline gebruik nemen hun glucose dagcurves mee. Bij patiënten met insulinegebruik: spuitplaatscontrole Verwerk uitslagen/ bevindingen in het KIS. Bij diabetes-gerelateerde klachten, verdenking op complicaties of afwijken van streefwaardes vindt door de POH-S of assistente overleg plaats met de huisarts. Maak een nieuwe afspraak. Inhoud van de jaarcontrole Eenmaal per jaar wordt de inhoud van de kwartaalcontrole aangevuld met de volgende onderdelen: Vragen naar verschijnselen van neuropathie (sensibiliteitsverlies of tintelingen) en tekenen van autonome neuropathie (maagontledigingsproblemen, diarree etc.). Daarnaast vragen naar kortademigheid, moeheid en hartkloppingen (i.v.m. mogelijk hartfalen). Bespreek de fundusfoto of de bevindingen van de oogarts. Vraag naar vaatklachten (claudicatio, seksuele stoornissen etc.) LAB-onderzoek (nuchtere glucose, HbA1c, kreatinine, kreatinineklaring, lipidenspectrum, bij diuretica- of RAS-remmergebruik -> kalium en tenslotte de albumine/kreatinine-ratio in urine.) Beoordeel en bespreek de uitslagen Stel de individuele streefwaarde vast voor de HbA1c en de bloeddruk. Controleer de spuitplaatsen (bij insuline gebruik) Controleer de technieken en materialen en handelingen zoals zelfcontrole en pen/spuit (bij insuline gebruik) Meet de buikomvang Meet de bloeddruk, streef de juiste waarde na Voer de voetcontrole uit conform de richtlijnen en geeft de bijbehorende educatie. zie instructie film Inspecteer de mond. Bij aan diabetes gerelateerde klachten, verdenking op complicaties of afwijken van streefwaardes verricht de huisarts zonodig nadere diagnostiek en bepaalt het te volgen beleid. Stel de controlefrequentie vast en maak een nieuwe afspraak. Huisarts en praktijkondersteuner kunnen onderling afspreken wie welke delen van de jaarcontrole uitvoert. Specifieke taken voor de huisarts zijn: Vragen naar verschijnselen van neuropathie (sensibiliteitsverlies of tintelingen) en tekenen van autonome neuropathie (maagontledigingsproblemen, diarree etc.). Vragen naar kortademigheid, moeheid en hartkloppingen (i.v.m. mogelijk hartfalen). Vragen naar vaatklachten (claudicatio, seksuele stoornissen etc.) Vragen naar klachten op seksueel gebied. Vragen naar depressieve klachten Beoordelen en bespreken van de labuitslagen Het vaststellen van de individuele streefwaarde voor de HbA1c en de bloeddruk. Beoordelen van het effect van comorbiditeit op de diabetes en vice versa 6

7 Verantwoordelijkheden en taakverdeling van huisarts en praktijkondersteuner De taken van huisarts en praktijkondersteuner mbt tot de individuele diabeteszorg zijn als volgt verdeeld: Huisarts: stelt de diagnose, stelt de individuele streefwaarden vast, bepaalt het medicamenteus beleid, past insulinedosering aan, delegeert en superviseert, doet periodieke controles, is eindverantwoordelijk. Praktijkondersteuner / in diabeteszorg gespecialiseerde assistente geeft educatie (leefstijladviezen, hypoen hyperglykemie), instructie zelfmeting bloedglucose (maken en documenteren vierpuntsdagcurven), gebruik insulinepen en zelfaanpassing insulinedosering (mits de patiënt daartoe in staat is), past dosering orale antidiabetica en insulinedosering aan (protocol), doet periodieke controles. Specifieke situaties: Consultatie van een specialist of de kaderhuisarts door de praktijkondersteuner gebeurt alleen na overleg met de huisarts. Het overzetten van patiënten met orale medicatie op een één, twee of meer maal daags insuline schema wordt uitgevoerd door de huisarts of onder verantwoordelijkheid van de huisarts door de praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. Indien van deze laatste optie gebruik wordt gemaakt, moet de diabetesverpleegkundige door de huisarts zelf worden gecontracteerd (nadere informatie hierover is verkrijgbaar bij de directie van de GO diabetes BV). 11 Verwijsschema: I Verwijzen door huisarts naar internist Hiermee wordt bedoeld dat patiënten voor onderzoek, behandeling en controles van hun DM2 overgaan naar de internist als hoofdbehandelaar (bij voorkeur internist met affiniteit voor diabeteszorg). 1. Patiënten die vanwege onvoldoende regulatie moeten worden, of zijn, overgezet op een vier maal daags insuline schema tenzij de huisarts en POH hier zelf ervaring mee heeft. 2. Bij de volgende nierfunctiestoornissen (conform LTA Chronische Nierschade): 1. <65 jaar en klaring<45 2. >65 jaar en klaring<30 3. MACRO albuminurie 3. Diabetische voet/ ulcus. Altijd bij diabetisch voet/ulcus zsm contact opnemen met internist om patient op de SEH te zien en verder beleid in gang te zetten. Hierbij wordt de patient met spoed naar het voetenteam verwezen. Er is een voeten team in tergooi Hilversum (PODO-therapeut heeft de leiding / INT (op afroep) / CHI / revalidatie arts / (schoenmaker via de revalidatie arts) en DM verpleegk/wonddesk. wordt op indicatie erbij geroepen. In tergooi Blaricum is een voetenteam. Een plantair gelegen ulcus wordt meteen verwezen en een niet-plantair ulcus als het niet binnen twee weken is genezen. 4. Patiënten met een ernstige hyperglykemische ontregeling of coma 5. Vrouwen met DM2 die zwanger zijn of willen worden. 6. Vrouwen die zwanger zijn en zwangerschapsdiabetes ontwikkelen. 7. Patienten met een therapie resistente hypertensie (TRH = onvoldoende bloeddruk regulatie ondanks het gebruik van 3 antihypertensiva). 8. Patienten met een onvoldoende verlaagd LDL cholesterol ondanks optimaal statine gebruik. 7

8 II Tijdelijke overname van behandeling door de internist. 1. bij opname door AMI of ivm een grote vaatoperatie zal de internist in consult gevraagd worden door de andere specialist. Daarna zullen de internisten deze patienten kortdurend onder controle houden tot zij weer stabiel ingesteld zijn zowel tav hun DM2 als hun vaatlijden. Geldt ook voor patienten die opgenomen zijn voor grote vaat operaties. De huisarts dient deze periode de INT als hoofdbehandelaar aan te kruisen in het KIS. 2. wanneer patienten met een BMI>35 en op max orale antidiabetica onvoldoende zijn gereguleerd en huisarts en patient er voor kiezen om ingesteld te worden op een GLP-1 analoog zoals exenatide (Byetta) of liraglutide (Victoza). III Consultatie van internist door huisarts Hiermee wordt bedoeld dat de huisarts de internist consulteert vanwege een specifiek probleem. De internist geeft advies over of behandelt dat specifieke probleem. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar. 1. Nieuw gediagnostiseerde patiënten met diabetes waarbij onduidelijk is of het om type 2 diabetes gaat.patiënten, die moeilijk in te stellen zijn, waarbij de volgende leeftijdsgebonden streefwaarden gehanteerd worden: jaar HbA1c< jaar HbA1c<58 en >70 jaar HbA1c<64 2. Bij de volgende nierfunctiestoornissen (conform LTA Chronische Nierschade): <65 jaar en klaring >65 jaar en klaring Ontregeling bij steroidengebruik 4. Persisterende, recidiverende hypoglycaemieen IV Terugverwijzing door internist naar huisarts Hiermee wordt bedoeld dat de internist patiënten voor de behandeling en controles van hun DM2 terugverwijst naar de huisarts. 1. In principe alle patiënten, die niet (meer) onder categorie I vallen of waarbij probleem onder I en II is opgelost mits ze inmiddels goed zijn ingesteld. nb het kan voor zowel patient als internist moeilijk zijn om een lange arts-patient relatie te beëindigen tgv andere werkafspraken transmuraal, er zal wel zsm naar gestreefd worden om niet noodzakelijke internistische routine controles tegen te gaan. 2. Bij vrouwen die bij de internist onder behandeling waren wegens zwangerschapsdiabetes worden door de huisarts na de zwangerschap met enige regelmaat de bloedsuikers gecontroleerd. 8

9 13 Educatie De diabeteseducatie heeft tot doel om diabetespatiënten kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen met betrekking tot het omgaan met hun aandoening. De patiënt heeft inzicht in het belang van De streefwaarden voor de glykemische parameters, lipiden en bloeddruk. Een gezonde leefstijl. Het (zelf) formuleren van haalbare doelen met betrekking tot gewicht, rookgedrag, lichaamsbeweging en medicatietrouw. Dagelijkse inspectie van de voeten en het dragen van passend schoeisel en sokken zonder dikke naden bij een matig of hoog risico op een ulcus. Regelmatige controles. Herkenning van de signalen van een hyper- en een hypoglykemie en hoe hierop te reageren. Adequaat handelen bij ziekte, koorts, braken en reizen. (Eventuele) controle en regulatie van de eigen bloedglucosewaarde. Goede mondzorg De verschillende onderwerpen komen verspreid over meerdere consulten en herhaaldelijk aan bod. Ter ondersteuning van het consult wordt gebruikgemaakt van de informatie op : Ik heb een verhoogde kans op DM Ik heb DM Ik word behandeld voor DM Mijn bloedsuiker is te hoog Mijn bloedsuiker is te laag Ik wil gezond leven met DM Ik ben onder controle voor DM Ik wil voetproblemen bij DM voorkomen Ik wil meer weten over medicijnen bij DM Ik ga insuline gebruiken naast tabletten voor DM Ik wil mijn diabetes zelf thuis regelen Ik wil het glucose in mijn bloed zelf controleren Ik wil meer weten over oogcontrole bij DM 9

10 10

SLA GO diabetes bv met de internisten van tergooiziekenhuizen

SLA GO diabetes bv met de internisten van tergooiziekenhuizen SLA GO diabetes bv met de internisten van tergooiziekenhuizen Karin Daemen en Jeroen de Sonnaville Joke Lanphen LTA diabetes type 2 I verwijzen voor consultatie (evt ZN korte overname behandeling) 1. Patiënten

Nadere informatie

Samen Scholing 17 mei 2011

Samen Scholing 17 mei 2011 Samen Scholing 17 mei 2011 Zorggroep GO DM bv > april 2010, nu 1 jaar oud Zorgprogramma aanpassingen 2011 Kwaliteitscie. uitgebreid met 2 POH-S KIS verder uitgebouwd met FF en mogelijkheid voor teleoogheelkunde

Nadere informatie

Dit is een korte beschrijving van de insulinetherapie. Voor uitwerking en verdere informatie zie de bijlage met het volledige protocol.

Dit is een korte beschrijving van de insulinetherapie. Voor uitwerking en verdere informatie zie de bijlage met het volledige protocol. Insuline protocol Auteur: Kaderhuisarts diabetes Daniel Tavenier Datum: September 2014 Dit is een korte beschrijving van de insulinetherapie. Voor uitwerking en verdere informatie zie de bijlage met het

Nadere informatie

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes Diabetes Ketenzorg Transmurale werkgroep diabetes H. Kole huisarts en kaderarts Zorggroep Almere H. van Houten internist, Flevoziekenhuis M. van Renselaar diabetesverpleegkundige, Flevoziekenhuis I. Beers

Nadere informatie

Veneus plasma Normaal Glucose nuchter (mmol/l) < 6.1 Glucose niet nuchter (mmol/l) < 7.8 Impaired fasting glucose Glucose nuchter (mmol/l) 6.1 en < 7.0 (IFG) én (gestoord nuchter glucose) Glucose niet

Nadere informatie

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 1 Diabetes mellitus 2 Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 2 Inhoud Epidemiologie Diagnostiek en behandeling in de diabetesketenzorg in Nederland Wat doet de praktijkondersteuner binnen

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012

Zorginkoopdocument 2012 Zorginkoopdocument 2012 2a Ketenzorg 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 Ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 Geïntegreerde Eerstelijnszorg Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2

Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2 Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2 Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2 1 Inleiding Dit document bevat een omschrijving van het Diabetes Mellitus type 2 (hierna

Nadere informatie

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Hoofdstuk 2 Zorgverleners bij diabetes type 2 21 Checklists Dit uitneembare katern bevat checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Kwaliteitsproject AVG-opleiding. Ontwikkelen individueel Diabetes Mellitus protocol

Kwaliteitsproject AVG-opleiding. Ontwikkelen individueel Diabetes Mellitus protocol Kwaliteitsproject AVG-opleiding Ontwikkelen individueel Diabetes Mellitus protocol Marjan Fischer, Stichting Ipse November 2006 1 Inleiding: In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap vergt

Nadere informatie

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden Het duet internist-huisarts/poh Willy-Anne Nieuwlaat, endocrinoloog EZ Paul vd Broek, kaderhuisarts DM Diabetes Mellitus Zorgstandaarden 2003: NDF Zorgstandaard Diabetes Mellitus later NDF Zorgstandaard

Nadere informatie

vernieuwing in de DM2 zorg Ida Spelt, huisarts Wassenaar

vernieuwing in de DM2 zorg Ida Spelt, huisarts Wassenaar Scoop op vernieuwing in de DM2 zorg Ida Spelt, huisarts Wassenaar Kwaliteitsfunctionaris Zorggroep Haaglanden Verandermodel 4 camerabewegingen uitzoomen huisartsen in zorggroepen voor zorg bij chronische

Nadere informatie

DIABETES JAARCONTROLE

DIABETES JAARCONTROLE DIABETES JAARCONTROLE 284 Inleiding U krijgt deze folder omdat voor u afspraken gemaakt zijn voor de diabetes jaarcontrole. Mensen met diabetes type 1 of type 2 kunnen op termijn te maken krijgen met complicaties.

Nadere informatie

Zorginhoudelijke indicatoren over de kwaliteit van de diabeteszorg voor patiënten met diabetes type 2.

Zorginhoudelijke indicatoren over de kwaliteit van de diabeteszorg voor patiënten met diabetes type 2. Zorginhoudelijke indicatoren over de kwaliteit van de diabeteszorg voor patiënten met diabetes type 2. Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH)

Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH) Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH) Inhoud: 1. Inleiding 2. Implementatie 3. Resultaten 4. Evaluatie 5. Prioriteiten en aandachtspunten 2013 Bijlagen: A: Landelijke dataset diabetes B. Fundusfotografie

Nadere informatie

DIABETES MELLITUS TYPE 2 PROTOCOL CELLO

DIABETES MELLITUS TYPE 2 PROTOCOL CELLO DIABETES MELLITUS TYPE 2 PROTOCOL CELLO Leiden November 2010 Mw. M. van Mierlo, praktijkverpleegkundige Mw. C. Gieskes, diabetesverpleegkundige Inhoudsopgave Inleiding 1. Werktraject bij CELLO voor patiënten

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) De

Nadere informatie

Versie 2.0. Beste huisarts/ praktijkondersteuner, In dit document vindt u een overzicht van wat het benchmark traject inhoud.

Versie 2.0. Beste huisarts/ praktijkondersteuner, In dit document vindt u een overzicht van wat het benchmark traject inhoud. Beste huisarts/ praktijkondersteuner, In dit document vindt u een overzicht van wat het benchmark traject inhoud. Benchmark bijeenkomst: De benchmark is een twee uur durende bijeenkomst waarbij de aanwezige

Nadere informatie

Samen diabetes de baas

Samen diabetes de baas Samen diabetes de baas Samen voor ú Inhoudsopgave Samen diabetes de baas 3 Wat is diabetes 3 Verschil tussen type 2 en type 1 diabetes 4 Samen met u 5 Jaarschema diabeteszorg eerste jaar 8 Leefstijl 8

Nadere informatie

DIABETESPLAN. Gegevens patiënt

DIABETESPLAN. Gegevens patiënt DIABETESPLAN Neem het diabetesplan altijd mee bij de eerstvolgende controle, zodat de praktijkondersteuner of huisarts aandacht aan uw vragen kan besteden en het overzicht kan aanvullen. Gegevens patiënt

Nadere informatie

H.88011.0815. Diabetespolikliniek

H.88011.0815. Diabetespolikliniek H.88011.0815 Diabetespolikliniek 2 Inleiding Een goede diabetes behandeling bestaat, volgens de Nederlandse Diabetes Federatie, uit regelmatige controle voor uw diabetes. De inhoud van deze controles is

Nadere informatie

Dialyse. Diabeteszorg in het dialysecentrum

Dialyse. Diabeteszorg in het dialysecentrum Dialyse Diabeteszorg in het dialysecentrum 1 Dialysecentrum Emmen Boermarkeweg 60 7824 AA EMMEN Postbus 30002 7800 RA EMMEN Tel. 0591-69 17 30 2 Diabeteszorg in het Dialysecentrum U bent een diabetespatiënt

Nadere informatie

Zorgprotocol 1 e lijns keten-dbc Diabetes Mellitus type 2 (DM2)

Zorgprotocol 1 e lijns keten-dbc Diabetes Mellitus type 2 (DM2) Zorgprotocol 1 e lijns keten-dbc Diabetes Mellitus type 2 (DM2) Ketenzorg Friesland BV mei 2016 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Doel... 4 1.2 Leeswijzer... 4 2. Diabetes Mellitus type 2... 5 2.1 Prevalentie

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie hiervoor

Nadere informatie

Jaarcontrole voor mensen met diabetes mellitus

Jaarcontrole voor mensen met diabetes mellitus Jaarcontrole voor mensen met diabetes mellitus Afdeling interne geneeskunde U krijgt deze folder omdat er voor u afspraken zijn gemaakt voor een jaarcontrole. Mensen met Diabetes Mellitus type 1 en 2 (suikerziekte)

Nadere informatie

Diabetesverpleegkundige

Diabetesverpleegkundige Interne Geneeskunde Diabetes Diabetesverpleegkundige i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Een diabetesverpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in diabetes. Zij begeleidt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie Epe- Oene U.A.

Jaarverslag 2014. Coöperatie Epe- Oene U.A. Jaarverslag 2014 Coöperatie Epe- Oene U.A. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling jaarmeting 3. Indicatoren 4. Meetmethoden 5. Uitkomsten 6. Interpretatie en bespreking - Diabetes - COPD - VRM 7.

Nadere informatie

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten WWW.ZORROO.NL 1 Voorwoord Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Wij zijn een organisatie die samen met uw huisarts en andere

Nadere informatie

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS Hoofdpunten GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS Maart 2013 Gegevens over lab-uitslagen en lichamelijk onderzoek: Journaal: meetwaarden in journaalteksten moeten herkenbaar zijn door de notatie label,

Nadere informatie

Screening Diabetische Retinopathie bij Diabetes mellitus type 2. Daniel Tavenier, kaderhuisarts diabetes 17 mei 2011

Screening Diabetische Retinopathie bij Diabetes mellitus type 2. Daniel Tavenier, kaderhuisarts diabetes 17 mei 2011 Screening Diabetische Retinopathie bij Diabetes mellitus type 2 Daniel Tavenier, kaderhuisarts diabetes 17 mei 2011 Diabetische retinopathie Microvasculaire pathologie van de retina. Teken van andere microvasculaire

Nadere informatie

Workshop voor apothekers en huisartsen. (on)juiste behandeling met orale bloedsuikerverlagende middelen bij

Workshop voor apothekers en huisartsen. (on)juiste behandeling met orale bloedsuikerverlagende middelen bij Workshop voor apothekers en huisartsen (on)juiste behandeling met orale bloedsuikerverlagende middelen bij Diabetes Mellitus type 2 Voorbeeld Programma Maken van de ingangstoets Bespreking leerdoelen l

Nadere informatie

Diabetes Zorgwijzer. Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2

Diabetes Zorgwijzer. Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 2 Inhoudsopgave Trefwoorden 3 Trefwoorden Inhoudsopgave Aanvullende verzekering 45, 46 Apotheker 34 Bloedglucosemeter

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De diabeteszorg in het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De diabeteszorg in het Refaja ziekenhuis De diabeteszorg in het Refaja ziekenhuis DE DIABETESZORG IN HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING Diabetes mellitus is een veel voorkomende chronische ziekte die gekenmerkt wordt door een te hoge bloedglucosewaarde.

Nadere informatie

H.88011.0210. Diabetespolikliniek

H.88011.0210. Diabetespolikliniek H.88011.0210 Diabetespolikliniek 2 Inleiding Diabetes mellitus is een chronische ziekte, die steeds meer voorkomt. Om die reden is er een team van deskundigen dat u behandelt; het diabetesteam. Dit team

Nadere informatie

Voorlopige minimale dataset Diabetes

Voorlopige minimale dataset Diabetes Voorlopige minimale dataset Diabetes Bestand 1: Identificatie client/patient nummer Begindatum_zorgtraject Einddatum_zorgtraject Reden_einddatum_zorgtraject Einde kalenderjaar Verwijzing naar 2e lijn Overlijden

Nadere informatie

Het Diabetesteam. Meenemen voor de controle: Een dagboekje met recente dagcurves. Een lijst van de medicijnen die u gebruikt.

Het Diabetesteam. Meenemen voor de controle: Een dagboekje met recente dagcurves. Een lijst van de medicijnen die u gebruikt. Het Diabetesteam Vanwege uw diabetes bent u onder behandeling bij de internist. De internist werkt nauw samen met de diabetesverpleegkundige. In deze folder wordt beschreven wat het doel is van de behandeling

Nadere informatie

Inleiding. Maatschap Jouster huisartsen 2. 1 Bron: Nederlandse Diabetes Federatie; Beleidsplan 2001-2006 2 NHG standaard, maart 2006

Inleiding. Maatschap Jouster huisartsen 2. 1 Bron: Nederlandse Diabetes Federatie; Beleidsplan 2001-2006 2 NHG standaard, maart 2006 INHOUDSOPGAVE Werkers in de diabeteszorg binnen de praktijk van de Jouster huisartsen en hun taken. 3 Kwaliteit 4 Uitvoering 5 Samenvatting 9 Bijlagen 10 Werkgroep PO Bernardien Roze, huisarts Enne Bouma,

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Regionale Transmurale Afspraken - DM

Regionale Transmurale Afspraken - DM Diagnostiek Aanwijzingen voor ander type diabetes dan type 2 (o.a. LADA en MODY) Overweegt consultatie bij: 1. BMI < 27 kg/m2 2. Leeftijd < 25 jaar 3. Vroegtijdig falen orale medicatie 4. Diabetespakket

Nadere informatie

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS. Januari 2011

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS. Januari 2011 GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS Januari 2011 Hoofdpunten Gegevens over lab-uitslagen en lichamelijk onderzoek: Journaal: meetwaarden in journaalteksten moeten herkenbaar zijn door de notatie label,

Nadere informatie

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 2011 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

am linical diabetology am linical diabetology Wie kan deze tuin het best onderhouden? Iemand met toewijding, kennis en ervaring

am linical diabetology am linical diabetology Wie kan deze tuin het best onderhouden? Iemand met toewijding, kennis en ervaring Complexe diabeteszorg: wat hoort absoluut niet in de eerste lijn thuis? Een visie vanuit de 2e lijn Joost Hoekstra, internist, AMC Wie kan deze schitterende tuin het best onderhouden? Wie kan deze tuin

Nadere informatie

Transmurale afspraken m.b.t. patiënten met Diabetes mellitus type 2

Transmurale afspraken m.b.t. patiënten met Diabetes mellitus type 2 Transmurale afspraken m.b.t. patiënten met Diabetes mellitus type onsultatie of verwijzing:. Twijfel over diagnose. Problemen bij *glycemische instelling *behandeling risicofactoren *behandeling complicaties

Nadere informatie

Regionale Transmurale Afspraak Utrecht Diabetes Mellitus Type 2 (DM2)

Regionale Transmurale Afspraak Utrecht Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) Regionale Transmurale Afspraak Utrecht Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) Deelnemende Partijen De RTA wordt gedragen door: 1. Zorggroepen regio Utrecht die de samenwerkingsovereenkomst getekend hebben. 2.

Nadere informatie

Voor overleg met het Diabetesteam kunt u op werkdagen contact opnemen met: Tussen uur en uur en uur en uur

Voor overleg met het Diabetesteam kunt u op werkdagen contact opnemen met: Tussen uur en uur en uur en uur DIABETES DAGBOEK E I G E N A A R D I A B E T E S D A G B O E K Naam Adres Contactpersoon Telefoon E-mail O V E R L E G Voor overleg met het Diabetesteam kunt u op werkdagen contact opnemen met: Naam huisarts

Nadere informatie

21 september 2011. Pagina 1 van 7

21 september 2011. Pagina 1 van 7 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren diabeteszorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo Chronische Zorg 21 september

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Diabetes Zorgwijzer. Zorg die draait om ú

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Diabetes Zorgwijzer. Zorg die draait om ú Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen Diabetes Zorgwijzer Zorg die draait om ú 1 Inhoud Samenwerking leidt tot een verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van leven van de mens met diabetes.

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008. Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg'

Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008. Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg' Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008 Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg' Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008 Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen

Nadere informatie

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen 2010 www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Maak kennis met het diabetesteam van Maasziekenhuis Pantein

Maak kennis met het diabetesteam van Maasziekenhuis Pantein Maak kennis met het diabetesteam van Maasziekenhuis Pantein Diabetes mellitus (kortweg diabetes) is een chronische ziekte. Dat betekent dat u voor langere tijd voor deze ziekte behandeld moet worden. Bij

Nadere informatie

Project optimalisatie zorgpad diabetes

Project optimalisatie zorgpad diabetes Aantal diabetespatiënten in NL In 2025 is het aantal diabetespatiënten in NL naar verwachting gegroeid tot meer dan 1,3 mln Project optimalisatie zorgpad diabetes 1400000 1200000 1000000 800000 740.000

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV oktober 2013

Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV oktober 2013 Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV oktober 2013 Indicatoren 2013 en kengetallen praktijk Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het aanleveren van de indicatorenrapporten 2013. Van alle

Nadere informatie

Orale anti-diabetica, Wat hiermee te doen als Dvk en Poh. Bela Pagrach Diabetesverpleegkundige eerste en tweede lijn

Orale anti-diabetica, Wat hiermee te doen als Dvk en Poh. Bela Pagrach Diabetesverpleegkundige eerste en tweede lijn Orale anti-diabetica, Wat hiermee te doen als Dvk en Poh Bela Pagrach Diabetesverpleegkundige eerste en tweede lijn Agenda Orale anti-diabetica medicatie Voorschrijf gedrag huisartsen Nederland NHG standaard

Nadere informatie

NHG-Standaard. Richtlijnen diagnostiek

NHG-Standaard. Richtlijnen diagnostiek Richtlijnen diagnostiek Opsporing In Nederland is in 2003 bij ongeveer 600.000 mensen diabetes mellitus vastgesteld, wat neerkomt op een prevalentie van 36 mannen/1000 en 39 vrouwen/1000.15 De incidentie

Nadere informatie

SAMENVATTING RTA RTA RTA RTA DIABETES DIABET ES DIABETES DIA

SAMENVATTING RTA RTA RTA RTA DIABETES DIABET ES DIABETES DIA SAMENVATTING RTA RTA RTA RTA DIABETES DIABET ES DIABETES DIA DIABETES DIABET ES DIABETES DIA DIABETES DIABET ES DIABETES DIA DIABETES Werkafspraken algemeen Consultatie Consultatie: Het adviseren van

Nadere informatie

DM Zorgprogramma. Zorggroep Chronos

DM Zorgprogramma. Zorggroep Chronos DM Zorgprogramma Zorggroep Chronos Voorwoord Voor u ligt het nieuwe diabeteszorgprogramma gebaseerd op de NHG standaard diabetes mellitus type 2 van oktober 2013. Het zorgprogramma is een update en herziening

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Individueel Zorgplan Cardiometabool

Individueel Zorgplan Cardiometabool Individueel Zorgplan Cardiometabool Vasculair Centrum Naam: Geboortedatum: Patiëntnummer: Vasculair centrum Rijnstate Het Rijnstate Vasculair Centrum is een kennis- en behandelcentrum voor patiënten met

Nadere informatie

Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Afstemming van het beleid bij de behandeling van een diabetisch voetulcus. Het is te verwachten dat door een multidisciplinaire,

Nadere informatie

Zorgpad chronische diabeteszorg

Zorgpad chronische diabeteszorg Zorgpad chronische diabeteszorg Zorgpad chronische diabeteszorg U wordt op de polikliniek van het Kennemer Gasthuis begeleid vanwege diabetes mellitus (suikerziekte). Uw internist heeft aangegeven dat

Nadere informatie

3. Diagnostiek en risico-inventarisatie

3. Diagnostiek en risico-inventarisatie LEIDRAAD DIABETES_BINNENWERK-BSL_100 x 150 4-4 01-09-11 15:01 Pagina 1 3. Diagnostiek en risico-inventarisatie 3.1 Diagnostiek Indien een patiënt de klassieke symptomen van diabetes heeft, is de diagnose

Nadere informatie

de diabetespolikliniek

de diabetespolikliniek patiënteninformatie de diabetespolikliniek Vanwege uw diabetes mellitus (suikerziekte) komt u regelmatig naar de diabetespolikliniek van de polikliniek Interne Geneeskunde. Het diabetesteam adviseert,

Nadere informatie

Verdiepingsmodule. Diabetes: Starten met Insuline. Diabetes: Starten met Insuline. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur. 3.

Verdiepingsmodule. Diabetes: Starten met Insuline. Diabetes: Starten met Insuline. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur. 3. 1. Toelichting Deze verdiepingsmodule is gebaseerd op de NHG Standaard van maart 2006 (tweede herziening). In de toekomst zal 30 tot 40 procent van de patiënten met diabetes mellitus type 2 insulinetherapie

Nadere informatie

Transmurale Werkafspraken Diabetes mellitus Zaanstreek

Transmurale Werkafspraken Diabetes mellitus Zaanstreek Transmurale Werkafspraken Diabetes mellitus Zaanstreek Stichting Eerstelijns Zorggroep (SEZ) Zaanstreek Waterland & Diabetesteam Zaans Medisch Centrum (ZMC) April 2014 Transmurale werkafspraken Diabetes

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES INDICATORTOETS SPECIFICATIES DIABETES Meetperiode is 12 maanden, muv fundus: 24 maanden; en retinopathie: ooit Voor de uitslagen wordt de laatste meting meegenomen Nr. Omschrijving Noemer Operationalisatie

Nadere informatie

Zorgprogramma DM2. OCE Nijmegen 2015

Zorgprogramma DM2. OCE Nijmegen 2015 Zorgprogramma DM2 OCE Nijmegen 2015 Nijmegen, februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. DM2 ketenzorg... 4 2.1 DOELSTELLING DM2 ZORGPROGRAMMA... 4 2.2 DEFINITIE DM2... 5 2.3 CO-MORBIDITEIT... 5

Nadere informatie

Jaarcontrole voor mensen met diabetes mellitus

Jaarcontrole voor mensen met diabetes mellitus Jaarcontrole voor mensen met diabetes mellitus Afdeling interne geneeskunde U krijgt deze folder omdat voor u afspraken zijn gemaakt voor een jaarcontrole. Mensen met diabetes mellitus type 1 en 2 (suikerziekte)

Nadere informatie

De voedingsrichtlijnen zijn gebaseerd op de wetenschappelijke onderbouwde NDF-richtlijnen, NHGstandaard,

De voedingsrichtlijnen zijn gebaseerd op de wetenschappelijke onderbouwde NDF-richtlijnen, NHGstandaard, Bijlage 1: Samenwerkingsafspraken diëtiek binnen DBC Diabetes GHC Het uitgangspunt is dat iedere diabetes patiënt recht heeft op optimale zorg door de juiste professionals. Een goede behandeling van diabetes

Nadere informatie

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Wat is Nictiz? Welke eisen stelt geïntegreerde zorg aan ICT? Waar

Nadere informatie

10-12-2012. Diabetes en het ziekenhuis. Diabetesregulatie op de afdeling en in het ziekenhuis. Diabetes en het ziekenhuis. Waarom goede regulatie?

10-12-2012. Diabetes en het ziekenhuis. Diabetesregulatie op de afdeling en in het ziekenhuis. Diabetes en het ziekenhuis. Waarom goede regulatie? Diabetes en het ziekenhuis Diabetesregulatie op de afdeling en in het ziekenhuis 30% van de patienten opgenomen in het ziekenhuis heeft (een) diabetes (gerelateerd) probleem) Henk Bilo Kontakt der Kontinenten,

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde. Diabetescarrousel

Inwendige geneeskunde. Diabetescarrousel Inwendige geneeskunde Diabetescarrousel 1 Diabetes mellitus, in de volksmond suikerziekte, is een aandoening waarbij het bloedglucose is verhoogd. Om de kans op complicaties te voorkomen of uit te stellen

Nadere informatie

Informatie voor patiënten. Diabeteszorg in het WZA

Informatie voor patiënten. Diabeteszorg in het WZA Informatie voor patiënten Diabeteszorg in het WZA z 1 Het Diabetes Centrum Wilhelmina is gehuisvest in het Medisch Centrum Wilhelmina. Dit is onderdeel van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Het Diabetes

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Diabetes Pas

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Diabetes Pas Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen Diabetes Pas Ik heb diabetes In het geval ik onwel word: geef mij 5 druivensuikertabletten of suikerklontjes bij voorkeur opgelost in water Als ik niet herstel

Nadere informatie

Zelfmanagement bij diabetes

Zelfmanagement bij diabetes Zelfmanagement bij diabetes Samenvatting van de lezing door Elma Crüts diabetesverpleegkundige, verbonden aan het Máxima Medisch Centrum te Eindhoven, gehouden op maandag 18 april 2011 voor de Diabetesvereniging

Nadere informatie

Chronische Nierschade in Nederland

Chronische Nierschade in Nederland Chronische Nierschade in Nederland Stadium GFR (ml/min/1,73m 2 ) Albuminurie > 30 mg/24 hr Prevalentie VS (%) Prevalentie Nederland (%) 1 >90 Ja 3,3 1,3 2 60-89 Ja 3,0 3,8 3 30-59 Ja/nee 4,3 5,3 4 15-29

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden voor niet-ingewijden Type 2 diabetes Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door te hoge glucosespiegels (de suikers ) in het bloed. Er zijn verschillende typen diabetes, waarvan

Nadere informatie

DiHAG-statement voetzorg. Inleiding

DiHAG-statement voetzorg. Inleiding DiHAG-statement voetzorg Secretariaat: p/a Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Tel. 030 2823500 Fax 030 2823501 E-mail: dihag@nhg.org www.dihag.nl KvK: 41261381

Nadere informatie

Toelichting op de jaarcontrole Voor mensen met diabetes mellitus

Toelichting op de jaarcontrole Voor mensen met diabetes mellitus Toelichting op de jaarcontrole Voor mensen met diabetes mellitus Afdeling interne geneeskunde Deze informatie is een aanvulling op de folder Jaarcontrole voor mensen met diabetes mellitus, die u heeft

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD in Regio Midden Kennemerland Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten 3 3. Consultatie en verwijzing 4 4. Ketenzorg en hoofdbehandelaarschap

Nadere informatie

Inleiding. Wat kunt u verwachten?

Inleiding. Wat kunt u verwachten? Het diabetesteam Inleiding Vanwege uw diabetes bent u onder behandeling bij de internist. De internist werkt nauw samen met de diabetesverpleegkundige. In deze folder wordt beschreven wat het doel is

Nadere informatie

Informatie over de behandeling bij diabetes (suikerziekte)

Informatie over de behandeling bij diabetes (suikerziekte) Diabeteszorg Informatie over de behandeling bij diabetes (suikerziekte) Vanwege suikerziekte (diabetes mellitus) wordt u doorgestuurd naar de diabetespolikliniek van het Havenziekenhuis. Diabetes mellitus

Nadere informatie

Diabetespatiënt voorbereiden onderzoek of behandeling

Diabetespatiënt voorbereiden onderzoek of behandeling Diabetespatiënt voorbereiden onderzoek of behandeling In deze folder geven wij u als diabetespatiënt uitleg over de manier waarop u zich moet voorbereiden op een onderzoek of behandeling. De informatie

Nadere informatie

PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek

PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek Versie 2015 Protocol No Show Ketenzorg Laatst gewijzigd december 15 HuisartsenZorg Oost-Achterhoek Lovinklaan 1 6802 CD Arnhem Telefoon: 026-3552140 Inhoud

Nadere informatie

hfdst 1 ps 11-09-1997 11:17 Pagina 8 SAMENVATTING

hfdst 1 ps 11-09-1997 11:17 Pagina 8 SAMENVATTING hfdst 1 ps 11-09-1997 11:17 Pagina 8 SAMENVATTING hfdst 1 ps 11-09-1997 11:17 Pagina 9 Niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitus (NIADM) is een chronische ziekte die een belangrijke oorzaak vormt van

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen Hart & Vaten Pas Ik heb een hart- of vaatziekte Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen In het geval ik onwel word: Bel 112 voor een ambulance Bel mijn huisarts:

Nadere informatie

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Chronische zorg transmurale uitwerking Louis Lieverse Internist vasculair geneeskundige Stafarts

Nadere informatie

Diabetes testmaterialen en injectiematerialen voor het toedienen van insuline Onderdeel van de overeenkomst hulpmiddelenzorg 2016

Diabetes testmaterialen en injectiematerialen voor het toedienen van insuline Onderdeel van de overeenkomst hulpmiddelenzorg 2016 Bijlage I Diabetes testmaterialen en injectiematerialen voor het toedienen van insuline Onderdeel van de overeenkomst hulpmiddelenzorg 2016 Dit document bestaat uit drie onderdelen: 1. Zorgverlening 2.

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Kind met diabetes en intensieve therapie. Algemene informatie voor kind en ouders

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Kind met diabetes en intensieve therapie. Algemene informatie voor kind en ouders Kind met diabetes en intensieve therapie Algemene informatie voor kind en ouders KIND MET DIABETES EN INTENSIEVE THERAPIE ALGEMENE INFORMATIE VOOR KIND EN OUDERS INLEIDING Je bent voor de behandeling van

Nadere informatie

Vermelden bij consultatie of verwijzing Actie internist na verwijzing C/V

Vermelden bij consultatie of verwijzing Actie internist na verwijzing C/V Indicatie Diagnostiek Aanwijzingen voor ander type diabetes dan type 2 (o.a. LADA en MODY) Glycemische instelling Moeilijk te reguleren diabetes mellitus type 2 Actie huisarts voor verwijzing Overweegt

Nadere informatie