Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 september 2016 te uur Noot: Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 september 2016 te uur Noot: Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2017"

Transcriptie

1 Den Haag, 7 september 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 23 BuZa i.v.m. agendapunt 7, 38 EU i.v.m. agendapunt 32, 33, 34, 36 EZ i.v.m. agendapunt 6 FIN i.v.m. agendapunt 10, 39, 42 I&M i.v.m. agendapunt 7 OCW i.v.m. agendapunt 23 V&J i.v.m. agendapunt 4, 6, 10, 15, 22, 36, 38 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 september 2016 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 juli 2016 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 september 2016 te uur Noot: Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari Agendapunt: Ontwerpbesluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort Klijnsma - 13 juli 2016 Ontwerpbesluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober 2016 Staatssecretaris van SZW verzoeken geen onomkeerbare stappen te ondernemen tot het algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober

2 2016 heeft plaatsgevonden Noot: Betreft een voorhangprocedure; De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 27 september De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 28 september Agendapunt: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 april 2016 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg Aanmelden voor plenaire behandeling. Volgcommissie(s): V&J Zaak: Volgcommissie(s): Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 juli 2016 Nota naar aanleiding van het verslag Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. V&J 5. Agendapunt: Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag (kamerstuk 34108, nr. 25) 30 augustus 2016 Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 27 oktober juni 2016 Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 27 oktober Agendapunt: Nota van Wijziging van het Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 31 augustus 2016 Nota van wijziging Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Volgcommissie(s): V&J, EZ 7. Agendapunt: Wijzigingen van 2014 van het Maritiem arbeidsverdrag, 2006; Genève, 11 juni 2014 Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 juli

3 Volgcommissie(s): Wijzigingen van 2014 van het Maritiem arbeidsverdrag, 2006; Genève, 11 juni BuZa, I&M 8. Agendapunt: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 september 2016 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 september 2016 te uur Noot: Beoogde datum van inwerkingtreding 1 januari 2017 Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 9. Agendapunt: Tussenrapportage Anoniem Solliciteren en uitvoering moties plenair debat arbeidsmarktdiscriminatie 18 februari juli 2016 Tussenrapportage Anoniem Solliciteren en uitvoering moties plenair debat arbeidsmarktdiscriminatie 18 februari Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie op 3 november Agendapunt: Monitoring Wet aanpak schijnconstructies 5 juli 2016 Monitoring Wet aanpak schijnconstructies Agenderen voor algemeen overleg over handhaving Noot: Algemeen overleg (2 uur) plannen Tot nu toe staan geagendeerd voor dit overleg: Reactie op de aangenomen gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma (t.v.v , nr. 118) over een nadrukkelijker rol van de Inspectie SZW in de pakketbezorgingssector, Brief regering d.d Informatie over de kenmerken die in een algemene maatregel van bestuur (amvb) zullen worden opgenomen om postbusondernemingen en schijnzelfstandigheid te herkennen en toezending van een aangepaste transponeringstabel, Brief regering d.d Volgcommissie(s): V&J, FIN 11. Agendapunt: Toezegging tijdens het AO Medezeggenschap van 24 september 2015 over de positie van de ondernemingsraad (OR) en reactie op de motie van de leden Voortman en Tanamal over het vergroten van de inspraak van flexwerkers 5 juli 2016 Toezegging n.a.v. het algemeen overleg Medezeggenschap van 24 september 2015 (Kamerstuk , nr. 40) over de positie van de ondernemingsraad (OR) en reactie op motie van de leden Voortman en Tanamal over vergroten van de inspraak van flexwerkers (Kamerstuk XV, nr. 56)

4 12. Agendapunt: Verbetering Proces Schadeverhaal bij beroepsziekten en bedrijfsongevallen 7 juli 2016 Verbetering Proces Schadeverhaal bij beroepsziekten en bedrijfsongevallen Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden 13. Agendapunt: Kabinetsreactie op het SCP-rapport 'Vraag naar arbeid 2015' 7 juli 2016 Kabinetsreactie op het SCP-rapport 'Vraag naar arbeid 2015' Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 27 oktober Agendapunt: Mogelijkheden voor versterking monitoring beroepsziekten 7 juli 2016 Mogelijkheden voor versterking monitoring beroepsziekten Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden 15. Agendapunt: Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over het verlies van verblijfsrecht in wet- en regelgeving (Kamerstuk , nr. 139) 7 juli 2016 Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over het verlies van verblijfsrecht in wet- en regelgeving (Kamerstuk , nr. 139) Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg over inburgering Volgcommissie(s): V&J 16. Agendapunt: Onderzoek naar Kanker & Werk: problemen van werkgever en werknemer 7 juli 2016 Onderzoek naar Kanker & Werk: problemen van werkgever en werknemer Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden 17. Agendapunt: Reactie op het verzoek van het lid Moors, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2016, over het bericht FNV hield asbestgeval Bakkersland Waalwijk bewust onder de pet 7 juli 2016 Reactie op het verzoek van het lid Moors, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2016, over het bericht FNV hield asbestgeval Bakkersland Waalwijk bewust onder de pet Desgewenst betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de openbaarheid heeft gehouden en/of een nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden Noot: Aangevraagd door het lid Moors (VVD) op 9 juni

5 18. Agendapunt: ICT project van UWV: één uniforme betaalomgeving 8 juli 2016 ICT project van UWV: één uniforme betaalomgeving Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen Noot: Algemeen overleg SUWI-onderwerpen (3 uur) plannen oktober/november Tot nu toe geagendeerde stukken: Inspectie SZW rapport "SUWI dienstverlening en de governance SVB" d.d ,staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma Toezegging op vragen van het lid Van Weyenberg tijdens debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher Evaluatie Wet vereenvoudiging UWV-regelingen, d.d , minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher Kennisontwikkeling en toekomstagenda vakmanschap, d.d , staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma Strategische heroriëntatie Sociale Verzekeringsbank: Veranderagenda , d.d , staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma Rapport "SUWInet 2015 Vervolgonderzoek "veilig omgaan met elkaars gegevens"", d.d ,staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 augustus 2016 BIT-advies project één uniforme betaalomgeving van UWV ( ) Z15108 De in de BOR-notitie opgenomen feitelijke vragen namens de commissie aan de minister van SZW voorleggen (commissiebrief) 19. Agendapunt: Wijziging van de beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 14 juli 2016 Wijziging van de beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen Agenderen voor algemeen overleg over handhaving Noot: Algemeen oveleg (2 uur) plannen. 20. Agendapunt: Reactie op een brief derden over zijn bezwaar tegen de beslissing van het UWV om geen brieven meer per post te sturen 15 augustus 2016 Reactie op een brief van een burger over zijn bezwaar tegen de beslissing van het UWV om geen brieven meer per post te sturen Z15281 Noot: Adressant reactie toezenden. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21. Agendapunt: Reactie op het verzoek van het lid van 't Wout, gedaan tijdens de 5

6 Regeling van Werkzaamheden van 25 mei 2016, over het bericht dat de gemeente de schuld van jongeren overneemt Klijnsma - 5 juli 2016 Reactie op het verzoek van het lid van 't Wout, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 mei 2016, over het bericht dat de gemeente de schuld van jongeren overneemt Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid en/of het dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei Agendapunt: internetconsultatie conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) Klijnsma - 5 juli 2016 Internetconsultatie conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) XV-91 Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid. Volgcommissie(s): V&J 23. Agendapunt: Reactie op verzoek van het lid Schouten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juli 2016, over resultaten banenafspraak overheid Klijnsma - 6 juli 2016 Reactie op verzoek van het lid Schouten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juli 2016, over resultaten banenafspraak overheid Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober Volgcommissie(s): BiZa, OCW 24. Agendapunt: Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel Klijnsma - 8 juli 2016 Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Noot: Informeren wanneer het SER-(vervolg)advies over de Toekomst van het pensioenstelsel zal worden toegezonden. 25. Agendapunt: Reactie op de brief van W. van E.-V. te W. inzake de nadelige gevolgen bij beëindigen levensloopregeling per 31 december 2021 Klijnsma - 11 juli 2016 Reactie op een brief inzake de nadelige gevolgen bij beëindigen levensloopregeling per 31 december Z14625 Noot: Adressant reactie toezenden. 6

7 26. Agendapunt: Voorwaarden 'herkansing' variabele pensioenuitkering Klijnsma - 11 juli 2016 Voorwaarden 'herkansing' variabele pensioenuitkering Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over pensioenonderwerpen 27. Agendapunt: Vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zzp'ers Klijnsma - 11 juli 2016 Vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zzp'ers Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over pensioenonderwerpen 28. Agendapunt: Resultaten één-meting banenafspraak Klijnsma - 13 juli 2016 Resultaten één-meting banenafspraak Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg door middel van een procedure reeds vastgesteld op 17 augustus 2016 te uur 29. Agendapunt: Verzamelbrief gemeenten Klijnsma - 14 juli 2016 Verzamelbrief gemeenten Z14767 Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober Agendapunt: Nadere informatie inzake IORP-richtlijn en afwijking bepalingen in de Pensioenwet Klijnsma - 14 juli 2016 Nadere informatie inzake IORP-richtlijn en afwijking bepalingen in de Pensioenwet Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg reeds vastgesteld op 22 augustus 2016 te uur Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Geen agendapunten Europese aangelegenheden 31. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie inzake Geannoteerde Agenda Informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van juli 2016 te Bratislava (Kamerstuk , nr. 411) 13 juli 2016 Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde Agenda Informele 7

8 Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van juli 2016 te Bratislava Agenderen voor algemeen overleg op 5 oktober 2016 ter voorbereiding van de formele Raad WSB op 13 oktober Agendapunt: Uitstel BNC fiche Commissie Mededeling Actieplan integratie van derdelanders COM (2016) juli 2016 Uitstel BNC fiche Commissie Mededeling Actieplan integratie van derdelanders COM (2016) Volgcommissie(s): EU 33. Agendapunt: Beantwoording EC Consultatie: tussentijdse evaluatie van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF) 15 augustus 2016 Beantwoording EC Consultatie: tussentijdse evaluatie van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF) Agenderen voor algemeen overleg op 5 oktober 2016 ter voorbereiding op de formele Raad WSB op 13 oktober 2016 Volgcommissie(s): EU 34. Agendapunt: Verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van juli augustus 2016 Verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van juli Agenderen voor het algemeen overleg op 5 oktober 2016 ter voorbereiding van de formele Raad WSB op 13 oktober 2016 Volgcommissie(s): EU 35. Agendapunt: Behandelvoorstel agenda algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 5 oktober 2016 Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t augustus 2016 Behandelvoorstel agenda algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 5 oktober Z15521 Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Noot: Vooralsnog zal het algemeen overleg doorgang vinden. In de volgende procedurevergadering zal opnieuw worden bezien of er voldoende deelnemers bij dit overleg kunnen zijn. 36. Agendapunt: Fiche: Actieplan integratie van derdelanders Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 augustus 2016 Fiche: Actieplan integratie van derdelanders De commissie Veiligheid & Justitie verzoeken de behandeling over te nemen. Noot: Voorstel tot overdragen voortouw aangezien dit onderwerp in de JBZ-Raad en niet in de Sociale Raad wordt behandeld Volgcommissie(s): EU, V&J 8

9 37. Agendapunt: Lijst met EU-voorstellen SZW (week augustus 2016) Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t augustus 2016 Lijst met EU-voorstellen SZW (week augustus 2016) Z15703 Voor kennisgeving aangenomen Brieven van overige bewindspersonen 38. Agendapunt: Transparantie buitenlandse financiering aan religieuze instellingen Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 5 juli 2016 Transparantie buitenlandse financiering aan religieuze instellingen Agenderen voor het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 12 oktober 2016 Volgcommissie(s): V&J, BuZa 39. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie inzake kostendelersnorm AOW en mantelzorg Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 juli 2016 Reactie op verzoek commissie inzake kostendelersnorm AOW en mantelzorg Z14806 Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober 2016 Noot: Adressant reactie toezenden. Volgcommissie(s): FIN 40. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie inzake deelname van het Centraal Planbureau (CPB) aan het rondetafelgesprek over de loonontwikkeling en arbeidsinkomensquote op 14 september 2016 Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 augustus 2016 Reactie op verzoek commissie inzake deelname van het Centraal Planbureau (CPB) aan het rondetafelgesprek over de loonontwikkeling en arbeidsinkomensquote op 14 september Z Agendapunt: Reactie op het verzoek voor deelname van het CBS aan rondetafelgesprek over de loonontwikkeling en arbeidsinkomensquote op 14 september 2016 Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 augustus 2016 Reactie op het verzoek voor deelname van het CBS aan rondetafelgesprek over de loonontwikkeling en arbeidsinkomensquote op 14 september Z Agendapunt: Toestemming deelname DNB aan het rondetafelgesprek over de loonontwikkeling en arbeidsinkomenquote op 14 september 2016 Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 augustus 2016 Toestemming deelname DNB aan het rondetafelgesprek over de loonontwikkeling en arbeidsinkomenquote op 14 september

10 Volgcommissie(s): 2016Z15283 FIN Overig 43. Agendapunt: Afvoeren ongeplande activiteiten commissie SZW Noot: Afvoeren van de stand van werkzaamheden Noot: In de werkvoorrraad van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan nog een aantal brieven waarvan de commissie destijds op verschillende momenten heeft besloten deze te agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg. Besloten wordt deze brieven af te voeren van de de stand der werkzaamheden. Het betreft de volgende algemeen overleggen Algemeen overleg Flexibiliteit en zekerheid agenda: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp 16 maart 2011 Aanpak onderzoek overeenkomst van opdracht Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp 9 december 2011 Onderzoek gebruik van de overeenkomst van opdracht aan de onderkant van de arbeidsmarkt Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp 19 maart 2012 Beantwoording betreffende het verzoek van het lid Berndsen over de daling van het aantal vaste contracten met 97%, de achterliggende oorzaak, wat volgens het kabinet de relatie met het ontslagrecht is en welke oplossingen het kabinet ziet Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp 27 juni 2012 Advies van 11 mei 2012 van de Stichting van de Arbeid over de ontwikkeling van payrolling Agemeen overleg Kindregelingen agenda: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp 8 februari 2012 Kindregelingen Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp 14 maart 2012 Inkomenseffecten van herziening kindregelingen Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp 13 april 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de inkomenseffecten van de herziening kindregelingen Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 19 december 2014 Wijziging van het Besluit uitvoering kinderbijslag in verband met de aanpassing aanwijzing intensieve zorg Algemeen overleg Toekomst poldermodel agenda: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 april 2012 Reactie op verzoek Van Hijum over de oproep van Alexander Rinnooy Kan aan het kabinet om de Sociaal Economische Raad vaker in te zetten XV- 10

11 70 Algemeen overleg Re-integratie agenda: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 20 juli 2012 Stand van zaken van het experiment naar de netto effectiviteit van reintegratie Agendapunt: Informatie Inspectie SZW n.a.v. technische briefing schoonmaaksector d.d. 1 juni 2016 Zaak: Brief derden - Inspectie SZW te Den Haag - 13 juli 2016 Informatie Inspectie SZW n.a.v. technische briefing schoonmaaksector d.d. 1 juni Z14925 Desgewenst betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden. 45. Agendapunt: Verzoek Ambassade van Denemarken, namens Deense minister voor werkgelegenheid, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in oktober 2016 Zaak: Brief derden - Ambassade van Denemarken (NL) te Den Haag - 20 juli 2016 Verzoek Ambassade van Denemarken, namens Deense minister voor werkgelegenheid, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in oktober Z14932 Datumvoorstel, belangstelling en mogelijke gespreksonderwerpen via de inventariseren Noot: Informeren naar gespreksonderwerpen waarover de Deense minister wenst te spreken. 46. Agendapunt: Verzoek LAN tot aanbieding petitie m.b.t. beroepslongziekten Zaak: Brief derden - Long Alliantie Nederland (LAN) te Amersfoort - 22 juli 2016 Verzoek LAN tot aanbieding petitie m.b.t. beroepslongziekten Z14980 Verzoek honoreren Noot: Petitieaanbieding organiseren voorafgaand aan een nog te plannen algemeen overleg over arbeidsomstandigheden. 47. Agendapunt: Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noot: Ter informatie Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) Voorstel van wet van het lid Yucel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33922) (voortzetting van ), gepland op 7-9-a.s. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts (34375), gepland op 7-9 a.s. Plenaire debatten Debat over de kabinetsreactie op het IBO 'Zelfstandigen zonder personeel' 11

12 (aangevraagd door het lid Voortman d.d. 6 oktober 2015) Debat over de ongelijkheid in Nederland (aangevraagd door het lid Klaver d.d. 15 december 2015) Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal d.d. 12 april 2016) Debat over het het korten van pensioenen (aangevraagd door het lid KROL (50PLUS) d.d. 24 mei 2016) Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (aangevraagd door het lid Yucel (PvdA) d.d. 25 mei 2016) Debat over discriminatie en racisme in Nederland Minister van VenJ samen met Minister SZW (aangevraagd door het lid Marcouch (PvdA)/Voortman (GL) d.d. 25 mei 2016) Debat over de werking van de Wet Werk en zekerheid (aangevraagd door het lid Weyenberg (D66) d.d. 30 juni 2016) Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016) Dertigledendebat over het rapport van de Nationale Ombudsman over schuldhulpverlening (aangevraagd door het lid Schouten (CU) d.d. 17 mei 2016) Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 2016) Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de openbaarheid heeft gehouden (aangevraagd door het lid Moors (VVD) d.d. 9 juni 2016) 48. Agendapunt: Nieuwe datum algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie op 14 september 2016 Noot: Algemeen overleg voeren op 3 november 2016, uur. Minister van SZW is in verband met een buitenlandse dienstreis afwezig van 14 t/m 17 september Minister van SZW verzoeken de nieuwe voortgangsrapportage tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie op 3 november 2016 aan de Tweede Kamer toe te zenden. 49. Agendapunt: Verzoek WePayPeople NV en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. payrolldienstverlening d.d. 6 september 2016 Zaak: Brief derden - WePayPeople NV te Amsterdam - 31 augustus 2016 Verzoek WePayPeople NV en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. payrolldienstverlening d.d. 6 september Z15710 Petitieaanbieding organiseren. 50. Agendapunt: Uitnodiging Parlement van Oostenrijk voor parlementaire conferentie 'The future of labour in the digital era. Ubiquitous computing, virtual platforms, and real-time production' d.d oktober 2016, aangeboden door Rathenau Instituut Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 15 juli 2016 Uitnodiging Parlement van Oostenrijk voor parlementaire conferentie 'The future of labour in the digital era. Ubiquitous computing, virtual platforms, and real-time production' d.d oktober 2016, aangeboden door Rathenau Instituut Z15745 Overlaten aan individuele leden / fracties. 12

13 51. Agendapunt: Uitkomst inventarisatie deelname aan de commissiewerkgroep indicatoren/kerncijfers Noot: Leden die zich aangemeld hebben om deel te nemen aan de commissiewerkgroep: 1. Schut-Welkzijn (VVD) 2. Yücel (PvdA) Nogmaals via belangstelling deelname aan de commissiewerkgroep indicatoren/kerncijfers inventariseren. Definitieve besluitvorming volgt in de procedurevergadering van 27 september Agendapunt: Uitkomst inventarisatie deelname besloten technische informatiebijeenkomst door SVB met als onderwerp Strategische Heroriëntatie SVB op 6 oktober 2016, uur Noot: Leden die zich hebben aangemeld voor de technische informatiebijeenkomst SVB: 1. Ulenbelt (SP) 2. van Weyenberg (D66) 3. Dik-Faber (CU) 4. Schut-Welkzijn (VVD) Teneinde meer leden de gelegenheid te geven aan deze besloten technische bijeenkomst deel te nemen via belangstelling inventariseren voor een nieuwe datum. Indien een van de nu aangemelde leden dan verhinderd is blijft de datum van 6 oktober 2016 gehandhaafd. 53. Agendapunt: Verspreiding wachtwoorden EU-Delegates Portal Noot: Ter informatie Onlangs is de EU documenten-database Extranet - waartoe u als Kamerlid toegang heeft - hernoemd naar het Delegates Portal. Op het nieuwe portal is dezelfde inhoud als op Extranet te raadplegen: agenda s, vergaderstukken en documenten over EU-onderhandelingen ( Om deze database in te zien, is een wachtwoord vereist. Dit wachtwoord wijzigt ieder kwartaal. De procedure voor de wachtwoordenuitgifte is vereenvoudigd, zodat leden er niet meer elk kwartaal voor in persoon naar het CIP hoeven te gaan. Eenmalige registratie door leden blijft vereist, waarbij zij bij het CIP een verklaring ondertekenen dat zij vertrouwelijk zullen omgaan met het wachtwoord en de vertrouwelijke (limité-)documenten uit de database. Vervolgens kunnen ze een fractiemedewerker machtigen voortaan de gewijzigde wachtwoorden voor hen op te halen. Een machtigingsformulier is verkrijgbaar bij het CIP en de EU-staf. De medewerker dient daarbij ook de vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen. Toegang tot het extranet/delegates portal is, conform de regeling vertrouwelijke stukken, uitsluitend voorbehouden aan leden. 54. Agendapunt: Informatie Ambassade van Frankrijk, namens Franse Parlement, over opstellen en de voorwaarden van een basisinkomen Zaak: Brief derden - Ambassade van Frankrijk (NL) te Den Haag - 22 juli 2016 Informatie Ambassade van Frankrijk, namens Franse Parlement, over opstellen en de voorwaarden van een basisinkomen Z15787 Via belangstelling onder de leden inventariseren 13

14 Noot: Datumvoorstel: 29 september 2016 in de middag. 55. Agendapunt: BOR-notitie - Arbeidsinkomensquote (AIQ) Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 september 2016 BOR-notitie - Arbeidsinkomensquote (AIQ) Z15804 Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek over loonontwikkeling en arbeidsinkomensquote (AIQ) op 14 september Agendapunt: Voorstel programma voor de hoorzitting met in Nederland opererende Turkse en/of Turks-Nederlandse organisaties Noot: Ter behandeling in een besloten gedeelte van de vergadering. Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 september 2016 Voorstel uitgangspunten en programma hoorzittingen/rondetafelgesprek met Turkse- en/of Turks-Nederlandse organisaties Z15799 Vaststellen programma Noot: het programma zal met enige aanpassingen, conform bespreking in de procedurevregadering, opnieuw worden rondgestuurd aan de leden van de commissie Rondvraag 57. Agendapunt: Verzoek om het kennismakingsgesprek met de heer J. (John) de Wolf, boegbeeld ouderenwerkloosheid, te combineren met een werkbezoek in Den Haag Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. Vermeij (PvdA) - 7 september 2016 Verzoek om het kennismakingsgesprek met de heer J. (John) de Wolf, boegbeeld ouderenwerkloosheid, te combineren met een werkbezoek in Den Haag Z16083 Ambtelijk informeren naar een mogelijkheid om het kennismakingsgesprek te laten plaatsvinden in combinatie met een werkbezoek van de heer De Wolf in Den Haag Noot: Het kennismakingsgesprek met de heer J. (John) de Wolf staat gepland op 5 oktober 2016, uur. Het algemeen overleg over ouderenwerkloosheid wordt gehouden op 6 oktober 2016, uur. 58. Agendapunt: Verzoek inzake beantwoording schriftelijke vragen aan de minister van SZW over zijn brief van 30 juni 2016 met een reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 juni 2016 over toepassing van de Wet BEU in de door Israël bezette gebieden (34300-XV en ) Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 7 september 2016 Verzoek inzake beantwoording schriftelijke vragen aan de minister van SZW over zijn brief van 30 juni 2016 met een reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 juni 2016 over toepassing van de Wet BEU in de door Israël bezette gebieden (34300-XV en ) Z16090 Ambtelijk informeren naar stand van zaken met betrekking tot de beantwoording van de schriftelijke vragen en verzoeken deze op korte termijn toe te sturen. Noot: De lijst van vragen over toepassing Wet BEU in de door Israël bezette gebieden (Kamerstuk XV en , nr. 90) is verzonden naar de 14

15 minister van SZW op 14 juli 2016 Ad-hoc besluitvorming Geen agendapunten Griffier: Activiteitnummer: H.J. Post 2016A

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 september 2016 te uur Noot: Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2017

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 september 2016 te uur Noot: Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2017 Den Haag, 2 september Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BiZa i.v.m. agendapunt 23 BuZa i.v.m. agendapunt 7, 38 EU i.v.m. agendapunt 32, 33, 34, 36 EZ i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

uur Openbaar/besloten: openbaar

uur Openbaar/besloten: openbaar Den Haag, 17 februari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuZa i.v.m. agendapunt 8 EU i.v.m. agendapunt 7, 8, 9 EZ i.v.m. agendapunt 4, 8 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen Den Haag, 28 oktober 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 13, 16 BuZa i.v.m. agendapunt 13 EU i.v.m. agendapunt 20, 23

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 13 april Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid i.v.m. agendapunt 13, 14, 15 EZ i.v.m. agendapunt 10 FIN i.v.m. agendapunt 10 OCW i.v.m. agendapunt 9 V&J i.v.m.

Nadere informatie

uur Openbaar/besloten: openbaar

uur Openbaar/besloten: openbaar Den Haag, 16 december 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuZa i.v.m. agendapunt 6 EU i.v.m. agendapunt 10, 11 OCW i.v.m. agendapunt 7, 8 V&J i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 7 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 2 DEF i.v.m. agendapunt 2 EU i.v.m. agendapunt 17 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Aanmelden voor plenaire behandeling

Aanmelden voor plenaire behandeling Den Haag, 1 februari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 6, 21 BuZa i.v.m. agendapunt 5 DEF i.v.m. agendapunt 6 EU i.v.m.

Nadere informatie

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanmelden voor plenaire behandeling. Den Haag, 9 december 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 13 BuZa i.v.m. agendapunt 13 EU i.v.m. agendapunt 29 FIN i.v.m.

Nadere informatie

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanmelden voor plenaire behandeling. Den Haag, 27 januari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 6, 21 BuZa i.v.m. agendapunt 5 DEF i.v.m. agendapunt 6 EU i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 21 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 12 BuZa i.v.m. agendapunt 12 EU i.v.m. agendapunt 7, 8, 10, 11,

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 29 juni Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 6 EU i.v.m. agendapunt 8, 16, 17 FIN i.v.m. agendapunt 9, 16 KR i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 1 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 5, 6 EU i.v.m. agendapunt 13 I&M i.v.m. agendapunt 7 Document:

Nadere informatie

uur openbaar

uur openbaar Den Haag, 7 oktober 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 10 BuZa i.v.m. agendapunt 11 EU i.v.m. agendapunt 21, 22 FIN i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 16 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 12 BuZa i.v.m. agendapunt 12 EU i.v.m. agendapunt 7, 8, 10, 11,

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 6 juli 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 11 BuZa i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt 30, 31, 32 EZ

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 2 november 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 13, 16 BuZa i.v.m. agendapunt 13 EU i.v.m. agendapunt 20, 23

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 25 februari 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 4 EU i.v.m. agendapunt 13, 23 FIN i.v.m. agendapunt 3, 7, 20

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 30 november 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 7 DEF i.v.m. agendapunt 7 EU i.v.m. agendapunt 18, 20 EZ i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 8 april 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BiZa i.v.m. agendapunt 9 EU i.v.m. agendapunt 17 FIN i.v.m. agendapunt 4, 23 OCW i.v.m. agendapunt 4, 8 V&J

Nadere informatie

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanmelden voor plenaire behandeling. Den Haag, 18 mei 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuHa-OS i.v.m. agendapunt 8 BuZa i.v.m. agendapunt 16 EU i.v.m. agendapunt 15, 17, 26 EZ i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 18 januari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 5, 6, 8, 28 DEF i.v.m. agendapunt 28 EU i.v.m. agendapunt 27

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 24 mei 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuHa-OS i.v.m. agendapunt 8 BuZa i.v.m. agendapunt 16 EU i.v.m. agendapunt 15, 17, 26 EZ i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 27 mei 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 17 EU i.v.m. agendapunt 19 EZ i.v.m. agendapunt 19 FIN i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 16 maart 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 20, 21 EZ i.v.m. agendapunt 3 FIN i.v.m. agendapunt 10 OCW i.v.m.

Nadere informatie

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanmelden voor plenaire behandeling. Den Haag, 3 februari Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 13 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 13 BuZa i.v.m. agendapunt 13 DEF i.v.m.

Nadere informatie

uur openbaar

uur openbaar Den Haag, 4 juli HERZIENE AGENDA (agendapunten toegevoegd (*)) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuHa-OS i.v.m. agendapunt 11 BuZa i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 19 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 7 EU i.v.m. agendapunt 10, 11, 12 FIN i.v.m. agendapunt 3, 15

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 5 juni 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 11 EU i.v.m. agendapunt 23 FIN i.v.m. agendapunt 24 OCW i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 25 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 7 EU i.v.m. agendapunt 10, 11, 12 FIN i.v.m. agendapunt 3, 15

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 21 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 11, 12 EZ i.v.m. agendapunt 12, 20 FIN i.v.m. agendapunt 4,

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 7 november 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): ELI i.v.m. agendapunt 11 EU i.v.m. agendapunt 14, 15 Document: Besluitenlijst van de

Nadere informatie

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanmelden voor plenaire behandeling. Den Haag, 13 januari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 5, 6, 8, 28 DEF i.v.m. agendapunt 28 EU i.v.m. agendapunt 27

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 4 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 3 EZ i.v.m. agendapunt 9, 18 FIN i.v.m. agendapunt 9 I&M i.v.m.

Nadere informatie

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanmelden voor plenaire behandeling. Den Haag, 8 april 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid EU i.v.m. agendapunt 13, 14, 15 EZ i.v.m. agendapunt 10 FIN i.v.m. agendapunt 10 OCW i.v.m. agendapunt 9

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Procedures en brieven

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Procedures en brieven Den Haag, 2 juli 2012 HERZIENE AGENDA (in verband met toevoeging agendapunten *) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): FIN i.v.m. agendapunt 12 OCW

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 30 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 10, 12 I&W i.v.m. agendapunt 5 J&V i.v.m. agendapunt 5, 18 SZW

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 15 oktober 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 16, 17, 18 FIN i.v.m. agendapunt 18 V&J i.v.m. agendapunt 19 VWS

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 1 februari 2016 Herziene agenda in verband met: - aanpassing voorstel agendapunt 2 - toevoeging agendapunt 23 Noot: Voortouwcommissie: De heer Azmani zal bij aanvang van de vergadering een korte

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 5 maart 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuZa i.v.m. agendapunt 5 EU i.v.m. agendapunt 19, 20 FIN i.v.m. agendapunt 10 OCW i.v.m. agendapunt 8 RU

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 20 december 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 december 2017 Brievenlijst

Nadere informatie

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Den Haag, 23 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 9, 11 I&W i.v.m. agendapunt 5 J&V i.v.m. agendapunt 5 SZW i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 14 december 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 18 EU i.v.m. agendapunt 12 EZK i.v.m. agendapunt 18 FIN i.v.m.

Nadere informatie

Desgewenst betrekken bij de te leveren inbreng op het wetsvoorstel. Volgcommissie(s): BuZa

Desgewenst betrekken bij de te leveren inbreng op het wetsvoorstel. Volgcommissie(s): BuZa Den Haag, 5 november 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 2 EU i.v.m. agendapunt 18, 19, 20 FIN i.v.m. agendapunt 18 RU

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 7 september Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 20 EU i.v.m. agendapunt 14 KR i.v.m. agendapunt 16 V&J i.v.m. agendapunt 4,

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 12 mei HERZIENE AGENDA (agendapunten toegevoegd (*)) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 20, 24, 25, 26, 27 EZ i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 24 september 2008 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BZK i.v.m. agendapunt 19, 25 EU i.v.m. agendapunt 9, 23, 24, 25 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 20 januari 2014 HERZIENE AGENDA (agendapunten toegevoegd (*)) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BiZa i.v.m. agendapunt 18 EU i.v.m. agendapunt 31, 32, 33

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 29 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 3 EZ i.v.m. agendapunt 9, 18 FIN i.v.m. agendapunt 9 I&M i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 9 december 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EZ i.v.m. agendapunt 21 KR i.v.m. agendapunt 24, 34 OCW i.v.m. agendapunt 18, 21 VWS

Nadere informatie

N.B. Let op gewijzigd aanvangstijdstip van uur

N.B. Let op gewijzigd aanvangstijdstip van uur Den Haag, 14 februari N.B. Let op gewijzigd aanvangstijdstip van 13.30 uur Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 9, 10 EZ i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 19 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 24 EZ i.v.m. agendapunt 24, 25 FIN i.v.m. agendapunt 23, 25 I&M i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 3 maart 2014 HERZIENE AGENDA (agendapunten toegevoegd) (*) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuZa i.v.m. agendapunt 5 EU i.v.m. agendapunt 19, 20 FIN i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid i.v.m. agendapunt i.v.m. agendapunt Den Haag, 14 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 11, 12 EZ i.v.m. agendapunt 12, 20 FIN i.v.m. agendapunt 4,

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 4 mei 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 22 BuZa i.v.m. agendapunt 6, 22 DEF i.v.m. agendapunt 22 EU i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 24 januari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3, 19 DEF i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt 33, 34, 35

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 19 januari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3, 19 DEF i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt 33, 34, 35

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 7 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 24 EU i.v.m. agendapunt 33, 34 KR i.v.m. agendapunt 24 VWS i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 10 mei 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 22 BuZa i.v.m. agendapunt 6, 22 DEF i.v.m. agendapunt 22 EU i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 7 december 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 18 EU i.v.m. agendapunt 12 EZK i.v.m. agendapunt 18 FIN i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 22 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 18 EU i.v.m. agendapunt 31, 32, 33 FIN i.v.m. agendapunt 3, 25, 34 OCW i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 28 september Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 5, 10 EU i.v.m. agendapunt 30 EZ i.v.m. agendapunt 32 FIN i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Procedures en brieven

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Procedures en brieven Den Haag, 14 HERZIENE AGENDA (i.v.m. toevoeging agendapunten*) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuZa i.v.m. agendapunt 3, 8, 23 ELI i.v.m. agendapunt 8, 9, 13, 23

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 16 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 14 DEF i.v.m. agendapunt 14 EU i.v.m. agendapunt 12, 23 I&W

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 18 mei 2015 HERZIENE AGENDA (agendapunten toegevoegd (*)) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 5, 26 DEF i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 20 mei 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 5, 26 DEF i.v.m. agendapunt 26 EU i.v.m. agendapunt 25, 27 EZ i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 10 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 14 DEF i.v.m. agendapunt 14 EU i.v.m. agendapunt 12 I&M i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 8 oktober Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 8 BuZa i.v.m. agendapunt 3, 8, 11 EU i.v.m. agendapunt 22, 27 EZ i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 30 maart 2009 HERZIENE AGENDA i.v.m. toevoeging agendapunten * Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 22 BZK i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Procedures en brieven

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Procedures en brieven Den Haag, 21 HERZIENE AGENDA (i.v.m. wijziging agenda; zie agendapunten 13, 18, 25, 28 en 29 *) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 28 maart 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 19 FIN i.v.m. agendapunt 3 OCW i.v.m. agendapunt 18 VWS i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 9 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 19 FIN i.v.m. agendapunt 5, 12 OCW i.v.m. agendapunt 27 SZW i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 17 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 3, 8, 23 ELI i.v.m. agendapunt 8, 9, 13, 23 FIN i.v.m. agendapunt 9 I&A i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 23 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 20 BuZa i.v.m. agendapunt 20 EU i.v.m. agendapunt 18, 19 EZ i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 11 maart Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 29 BuZa i.v.m. agendapunt 8 EU i.v.m. agendapunt 26, 27 EZ i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 28 maart 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 16 OCW i.v.m. agendapunt 10 RU i.v.m. agendapunt 13 Activiteit: Procedurevergadering

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 31 augustus 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 24 EU i.v.m. agendapunt 33, 34 KR i.v.m. agendapunt 24 VWS i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Europese Zaken

vaste commissie voor Europese Zaken Den Haag, 11 mei 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken i.v.m. agendapunt 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17 DEF i.v.m. agendapunt 17 EZ i.v.m. agendapunt 8, 9, 17 FIN i.v.m. agendapunt 8,

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aanmelden voor plenaire behandeling

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aanmelden voor plenaire behandeling Den Haag, 2 maart Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 3, 4 EU i.v.m. agendapunt 17 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Procedures en brieven

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Procedures en brieven Den Haag, 20 oktober 2011 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 17 EU i.v.m. agendapunt 6, 15 FIN i.v.m. agendapunt 3 OCW i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 4 februari 2010 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 2 EU i.v.m. agendapunt 13 OCW i.v.m. agendapunt 8 VWS i.v.m.

Nadere informatie

Let op! Afwijkende datum/tijd

Let op! Afwijkende datum/tijd Den Haag, 1 juli 2014 Let op! Afwijkende datum/tijd Herziene agenda i.v.m. nieuwe agendapunten 4, 10, 15, 16, 20, 21, 22 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 25 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 33, 34, 35 EZ i.v.m. agendapunt 33, 37 FIN i.v.m. agendapunt 4, 22, 39 I&M i.v.m.

Nadere informatie

Actuele EU-procedures in de commissies

Actuele EU-procedures in de commissies Den Haag, 1 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 8, 12, 16, 17 FIN i.v.m. agendapunt 13 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering

Nadere informatie

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten *) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten *) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 2 november 2009 Voortouwcommissie: HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten *) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 14 BZK

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 1 april 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 22 BZK i.v.m. agendapunt 9, 22 EZ i.v.m. agendapunt 22, 24 FIN i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 28 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): V&J i.v.m. agendapunt 21, 22 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Besluitenlijst vorige vergaderingen

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Besluitenlijst vorige vergaderingen Den Haag, 19 juni 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 22, 23 EZ i.v.m. agendapunt 7, 15, 16 RU i.v.m. agendapunt 5, 13,

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 19 april 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 12 EZ i.v.m. agendapunt 12 FIN i.v.m. agendapunt 11 V&J i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 20 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 32 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 32 BuZa i.v.m. agendapunt 32 DEF i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 12 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 33 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 33 BuZa i.v.m. agendapunt 33 DEF i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Europese Zaken Actuele EU-procedures in de commissies

vaste commissie voor Europese Zaken Actuele EU-procedures in de commissies Den Haag, 31 mei Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken i.v.m. agendapunt 6, 10, 14, 15 FIN i.v.m. agendapunt 11 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 1 juni Tijd: 11.30-12.30

Nadere informatie

algemene commissie voor Immigratie en Asiel Planning van werkzaamheden

algemene commissie voor Immigratie en Asiel Planning van werkzaamheden Den Haag, 9 maart 2012 Voortouwcommissie: algemene commissie voor Immigratie en Asiel Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 8 BuZa i.v.m. agendapunt 6 EU i.v.m. agendapunt 8, 13 I&A i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 10 januari 2019 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 9, 21, 24, 38 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 38 BuZa i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Actuele EU-procedures in de commissies

Actuele EU-procedures in de commissies Den Haag, 15 december Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken i.v.m. agendapunt 6, 7, 9, 10, 11, 13 DEF i.v.m. agendapunt 13 EZ i.v.m. agendapunt 13 FIN i.v.m. agendapunt 13 I&M i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Europese Zaken Actuele EU-procedures in de commissies

vaste commissie voor Europese Zaken Actuele EU-procedures in de commissies Den Haag, 22 juni 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken i.v.m. agendapunt 6, 7, 8, 9 EU i.v.m. agendapunt 1 FIN i.v.m. agendapunt 10 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 26 september 2017 HERZIENE CONVOCATIE (nieuwe datum i.v.m. plenaire overlap) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): V&J i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Actuele EU-procedures in de commissies

Actuele EU-procedures in de commissies Den Haag, 6 juli 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 8, 10 FIN i.v.m. agendapunt 15 V&J i.v.m. agendapunt 17 Document: Besluitenlijst van

Nadere informatie

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Besluitenlijst vorige vergaderingen Den Haag, 14 november 2016 HERZIENE AGENDA agendapunt met * toegevoegd Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 18, 20, 21 EZ i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 17 HERZIENE AGENDA (agendapunten toegevoegd (*)) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt 27 FIN

Nadere informatie

Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen. Den Haag, 25 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 32 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 32, 40 BuZa i.v.m. agendapunt 32 DEF

Nadere informatie