VOORWOORD Beste inwoner van Roosdaal,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD Beste inwoner van Roosdaal,"

Transcriptie

1 ELZIJNS GIDS

2

3 VOORWOORD Beste inwoner van Roosdaal, Hier zijn we terug met de nieuwe welzijnsgids. De gids die je wegwijs moet maken in alle beschikbare welzijnsvoorzieningen. Tweejaarlijks wordt hij geactualiseerd met heel wat aanpassingen en aanvullingen. De regionalisering van de zorg heeft veel vernieuwing meegebracht en dus ook veel andere benamingen. De nieuwe visie op zorg in zijn ruimste betekenis, wordt nu geconcretiseerd in de vorming van de eerstelijnszone Pajottenland. Hierbij worden welzijnsorganisaties en medische zorg beter op mekaar afgestemd om een meer efficiënte zorg aan te bieden. Deze gids werd bijgewerkt door een werkgroep binnen onze welzijnsraad en het OCMW. Bij deze wil ik die mensen van harte bedanken voor hun vele uren inzet. Ik dank ook de gemeente voor haar budgettaire inspanning. De papieren versie die je nu in handen hebt, is ook te raadplegen op de website van de gemeente. Deze heeft als voordeel dat er veel digitale links zijn ingebouwd zodat hij een zeer praktisch hulpmiddel wordt. De basisstructuur is dezelfde gebleven, eerst algemene informatie daarna specifiek voor bepaalde leeftijdsgroepen. De maatschappij is continu in verandering. Mocht je gegevens waarnemen die veranderd zijn of incorrect weergegeven, kun je dit steeds melden bij de dienst welzijn op de gemeente: Wij bieden je geen roman aan, maar toch veel leesgenot. Namens de leden van de Welzijnsraad Jacques Van der Donckt, voorzitter - 3 -

4 NHOUDSTAFEL A ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE WELZIJN 1. Voor wat kan u terecht op het gemeentehuis? 6 2. Wat biedt het OCMW? 8 3. Wat doet uw mutualiteit voor u? Wie verleent er zorg? Onze zorgstructuur De thuiszorg Als je vragen hebt over wonen: waar kan je terecht? Wat met vrije tijd? Uw mobiliteit en uw veiligheid? 24 B C KINDEREN EN JONGEREN 1. Aanpak Aanbod Onderwijs in Roosdaal Jeugd & Mobiliteit Jeugd & Vrije Tijd Hulpverlening Jongeren 37 CHRONISCH ZIEKEN EN MENSEN MET EEN BEPERKING 1. Voornaamste organisaties Aanbod en tegemoetkomingen Verenigingen voor mensen met een beperking Patiëntenverenigingen Wonen: Waarop kan je een beroep doen in Roosdaal? Mobiliteit Vrije Tijd 62 D SENIOREN 1. Tegemoetkomingen Voornaamste organisaties Aanbod 72 E WERKLOZEN EN WERKZOEKENDEN 1. Aanbod Mobiliteit 75 F NIET-BELGEN 1. Waar kan je terecht? Waarop kan je een beroep doen 76 G VARIA 1. LEIF Centrum voor morele dienstverlening Trefpunt Zelfhulp Religie 79 Noodnummers contactnummers

5 GEMEENTE - 5 -

6 A ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE WELZIJN 1. VOOR WAT KAN U TERECHT OP HET GEMEENTEHUIS? Adres: Brusselstraat 15 Tel.: 054/ Openingsuren: maandag tot vrijdag: tot uur; dinsdag: tot uur en woensdag: tot uur website: JE VINDT ER DE VOLGENDE DIENSTEN: 1.1. Dienst burgerzaken 1.1.a. Dienst bevolking Een overzicht van de diensten gegroepeerd in enkele categorieën: Allerhande bewijzen, getuigschriften en uittreksels: Verzet tegen orgaantransplantatie of uitdrukkelijke toestemming voor orgaandonatie Registratie laatste wilsbeschikking (begraven / crematie) Euthanasieverklaring Pensioenaanvraag (rustpensioen/overlevingspensioen/inkomensgarantie ouderlingen) Elektronische identiteitskaart (eid kids-id) Elektronische vreemdelingenkaart (EVK) Aanvraagformulier voorlopige identiteitskaart Wekelijkse rustdag handel en nering Aanvraag bis-nummer (tewerkstelling vreemde seizoenarbeiders) Kieszaken Eensluidend verklaren van afschrift(en) Legaliseren van handtekening Uittreksel uit het strafregister Slachtbewijs (registratienummer) Wonen: A. Adreswijziging B. Huisnummers C. Stratenplan D. Verkoop van alle soorten huisvuilzakken Mobiliteit: A. Paspoort (internationale reispas) B. Reistoelating minderjarige C. Rijbewijzen - 6 -

7 1.1.b. Burgerlijke stand Een overzicht van de diensten: Geboorte/erkenning/adoptie Gemeentelijke geboorte- of adoptiepremie Nationaliteitsverklaring, naturalisatie Huwelijksaangifte, huwelijk, echtscheiding Huwelijksjubilarissen Verklaring van (beëindiging) wettelijke samenwoning Overlijden, erfrechtverklaring Teraardebestelling, begraafplaatsenbeheer (aanvraag nieuwe of verlenging grafconcessie) Stamboom wegwijs maken van genealoog VOOR MEER INFO GEBRUIK DE LINK: Gemeente Roosdaal Dienst Burgerzaken Tel.: 054/ Andere diensten 1.2.a. Technische dienst Wooninfopunt Beheer eigendommen Stedenbouw Milieu Openbare werken (wegen en gebouwen) Tel.: 054/ b. Gemeenschapswacht Tel.: 054/ Gsm.: 0473/ c. Financiën Tel.: 054/ d. Dienst personeel en organisatie Tel.: 054/ e. Welzijn en vrije tijd Tel.: 054/ Sport Jeugd Cultuur Senioren Uitleendienst/huren gemeentelijke zalen Welzijn Middenstand Gros (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) - 7 -

8 Toelatingen activiteiten en gebruik van voor het publiek toegankelijke tenten Kermissen. 2. WAT BIEDT HET OCMW? Adres: Kerkstraat 4, 1761 Roosdaal Tel.: 02/ Fax: 02/ Openingsuren: van maandag tot vrijdag van tot uur; in de namiddag op afspraak; zitdag in het gemeentehuis elke donderdag van tot uur (behalve in juli en augustus). Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) is een openbare instantie per gemeente in België. Het OCMW is er voor elke inwoner en in het bijzonder voor mensen die moeilijker voor hun eigen sociale rechten kunnen opkomen. Het doel is om iedereen in de mogelijkheid te stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het OCMW heeft een sociale dienst en een dienst voor gezinsen ouderenzorg Sociale dienst De sociale dienst richt zich naar elke inwoner van Roosdaal en biedt maatschappelijke hulpverlening waar nodig. U kan er terecht bij een maatschappelijk werk(st)er met de meest uiteenlopende vragen en problemen. Samen met u gaan we na hoe we deze problemen of moeilijkheden het best kunnen aanpakken. U kunt hierbij steeds rekenen op onze discretie. U kan een beroep doen op de Sociale dienst voor: Financiële steunverlening: Als u niet in staat bent om zelf voor een toereikend inkomen te zorgen, kan u een beroep doen op het OCMW. Onze hulpverlening kan bestaan uit de toekenning van een leefloon, andere tegemoetkomingen en/of materiële steunverlening (voeding, verwarming, ). Hiervoor moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Het OCMW kan diverse vormen van financiële steun toekennen: huurwaarborg, verwarmingstoelage, dokters-, apothekers- en ziekenhuiskosten, verblijfskosten in rusthuizen Schuldhulpverlening en budgettering: In onze complexe maatschappij komt het steeds vaker voor dat mensen moeilijkheden ondervinden om hun inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Hierdoor kan men snel in een neerwaartse spiraal terechtkomen: schulden stapelen zich op en deurwaarders komen langs waardoor de schuldenberg nog sneller aangroeit. Een moeilijke echtscheiding, een laag inkomen, een verkeerd bestedingspatroon, ongeval of ziekte... Het zijn maar enkele van de mogelijke oorzaken van deze schuldproblematiek. Er is echter steeds een uitweg: ongeacht de oorzaak van het probleem, biedt onze dienst schuldhulp een oplossing aan eenieder die uit deze situatie wil ontsnappen

9 We onderscheiden 3 vormen van schuldhulp: a. Budgetbegeleiding Bij budgetbegeleiding blijft u zelf uw inkomsten beheren. De maatschappelijk werker helpt u bij het onderzoek van uw financiële toestand en begeleidt u bij de opmaak van een betalingsplan, zodat uw schulden binnen een redelijke termijn afbetaald kunnen worden. b. Budgetbeheer Bij budgetbeheer ontvangt het OCMW uw inkomsten op een individuele rekening, die voor u wordt geopend (budgetrekening). Met uw inkomsten worden eerst uw vaste kosten betaald (huur, energie, telecom,...). U ontvangt maandelijks of wekelijks leefgeld, waarmee u in uw onderhoud kan voorzien. De rest van uw inkomen wordt door de maatschappelijk werker aangewend om uw schulden op een redelijke termijn af te betalen. Indien er geen schulden (meer) zijn, kan ook een reserve worden opgebouwd op een spaarrekening. Uiteraard wordt er steeds gestreefd naar een zelfredzaamheid, het is met andere woorden de bedoeling dat u op termijn terug zelf kunt instaan voor het beheer van uw inkomen zonder dat hierdoor opnieuw financiële problemen ontstaan. c. Collectieve schuldenregeling Wanneer de schuldenberg te groot geworden is om nog binnen een redelijke termijn af te betalen, kan de schuldbemiddelaar een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling neerleggen bij de rechtbank. In eerste instantie onderzoekt de Arbeidsrechter of u al dan niet toegelaten wordt tot de procedure. Bij een positief oordeel van de rechter wordt een schuldbemiddelaar aangesteld, die de opdracht krijgt om alle schuldeisers rond een afbetalingsplan te scharen. Als dit niet lukt, kan de Arbeidsrechter zelf een afbetalingsregeling opleggen. Tijdens deze procedure stoppen de interesten met aangroeien en bent u beschermd tegen een beslaglegging op uw goederen. In samenspraak met de schuldeisers wordt er een termijn overeengekomen waarbinnen de schulden zullen afbetaald worden (deze termijn bedraagt maximaal 7 jaar vanaf het moment dat u wordt toegelaten tot de collectieve schuldenregeling). Onze maatschappelijk werkers kunnen op basis van hun ervaring advies geven omtrent de te volgen procedure. Het is daarom van groot belang dat zo snel mogelijk een beroep wordt gedaan op onze diensten. Een snelle interventie is immers noodzakelijk, want een schuldenberg verdwijnt niet vanzelf. Hij wordt enkel groter Juridisch advies: Vragen van juridische aard kunnen voorgelegd worden aan onze jurist. Deze zal proberen een antwoord te formuleren, maar hij/zij kan de vraagsteller ook doorverwijzen naar andere instanties. Voor een gesprek met onze jurist dient u steeds telefonisch een afspraak te maken via het OCMW. De jurist van het OCMW Roosdaal kan niet optreden als advocaat. Evenmin behandelt hij/zij aanvragen om kosteloos een advocaat toegewezen te krijgen. Hiervoor kan men zich rechtstreeks wenden tot het Bureau voor Juridische Bijstand

10 BUREAU VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Waar? Commissie voor juridische bijstand Vredegerecht Lennik Alfred Algoetstraat 31 te 1750 Lennik Tel.: 02/ Wanneer? elke 2de en 4de donderdag van de maand van tot uur op afspraak. Indien je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt om met een advocaat een procedure voor de rechtbank te voeren kan het Bureau voor Juridische Bijstand je gratis of mits betaling van een eenmalig bedrag een advocaat toewijzen (pro deo advocaat). U dient hiervoor in het bezit te zijn van een recent attest van samenstelling van gezin evenals van het bewijs van uw inkomsten van de voorbije 3 maanden Psychosociale begeleiding: Deze hulpverlening is erop gericht om mensen met problemen van persoonlijke, familiale of psychologische aard bij te staan. Indien nodig worden zij op een gerichte manier doorverwezen naar aangepaste / gespecialiseerde hulpverlening Huisvesting: Het OCMW van Roosdaal, het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Webra en Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) Providentia werken samen aan een aanbod van betaalbare huisvesting in Roosdaal. De taak van het OCMW bestaat er in de kandidaat-huurders te ondersteunen bij de administratie van de inschrijvingsprocedure. Eigenaars-verhuurders die wensen te verhuren aan het SVK Webra kunnen steeds vrijblijvend informatie bekomen op het OCMW tijdens de maandelijkse zitdag van het SVK. Het OCMW beschikt over enkele opvangwoningen die ter beschikking kunnen worden gesteld in geval van uiterste nood en/of mits uitputting van alle andere mogelijke alternatieven Hulp aan asielzoekers: Het OCMW biedt materiële hulp aan asielzoekers, d.w.z. onderdak, voeding, kledij, medische en farmaceutische hulp. De asielzoekers krijgen maandelijks leefgeld volgens de richtlijnen van Fedasil. Daarin is inbegrepen: de aankoop van voedsel, de aankoop van hygiënische producten en zakgeld. Asielzoekers worden begeleid door een maatschappelijk werker van het OCMW, die regelmatig langsgaat en zorgt ervoor dat alles vlot en correct verloopt Dienst Gezins- en ouderenzorg Thuisdiensten Het OCMW kiest ervoor om een aantal thuisdiensten aan te bieden aan de groeiende groep senioren en mensen met een beperking of chronische ziekte. Hiermee willen we de zelfredzaamheid van mensen verhogen en hen meer maatschappelijke kansen bieden. Via een huisbezoek met sociaal onderzoek worden binnenkomende vragen onderzocht door de maatschappelijk werk(st)er

11 POETSDIENST Deze dienst richt zich tot bejaarden, chronisch zieken en mensen met een beperking die niet meer kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning. Na een sociaal onderzoek wordt de bijdrage vastgesteld. KLUSJESDIENST De klusjesman knapt kleine karweitjes op voor bejaarden, chronisch zieken of mensen met een beperking. Na een sociaal onderzoek wordt de bijdrage vastgesteld. DIENST WARME MAALTIJDEN Chronisch zieken, bejaarden en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op deze dienst die de maaltijden aan huis bestelt. Na een sociaal onderzoek wordt de bijdrage vastgesteld. MINDER MOBIELEN CENTRALE De Minder Mobielen Centrale is er voor Roosdaalse bejaarden en mensen met een beperking die familie willen bezoeken, naar de dokter moeten of boodschappen willen doen maar niet beschikken over transport. Alvorens van deze dienst gebruik kan worden gemaakt, wordt er een sociaal onderzoek uitgevoerd. Voor Roosdaal: Kerkstraat 4 te 1761 Roosdaal Tel.: 02/ Openingsuren: ma, di, woe, do en vr: uur uur MANTELZORGTOELAGE Het OCMW van Roosdaal kent een extra mantelzorgpremie toe aan inwoners van Roosdaal die een zorgbehoevende partner, bejaarde of een persoon met een beperking bij hen thuis opnemen en verzorgen. Aan deze premie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Het reglement en de aanvraagformulieren kunnen bekomen worden op het OCMW. Tel.: 02/ ZORGNETWERK Het OCMW vindt het belangrijk dat alle senioren zo lang en comfortabel mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarom werd het project zorgnetwerk opgestart. Aan alle 75-jarigen van de gemeente wordt een huisbezoek aangeboden. Tijdens dit huisbezoek worden zij geïnformeerd over wat er zoal bestaat aan hulp- en dienstverlening en wordt er bekeken of zij recht hebben op bepaalde premies of toelagen. Zo weten senioren waar ze gebruik van kunnen maken, nu of later. Uiteraard kan iedereen hiervoor terecht bij het OCMW, ook als u geen 75 bent. U mag steeds contact opnemen als u vragen hebt betreffende de hulp- en dienstverlening in Roosdaal, alsook om te bekijken of u in aanmerking komt voor premies of toelagen, dit zowel voor uzelf als voor uw naasten Gezinsopvang Troetel Het OCMW organiseert gezinsopvang bij kinderbegeleiders die minder dan 8 kindjes tegelijk opvangen. Hoofdzakelijk richten wij ons op dagopvang van kinderen die nog niet naar school gaan. Buitenschoolse opvang is, in afspraak met de kinderbegeleider,

12 ook mogelijk tot het einde van het lager onderwijs. Dit kan zowel voorschools, naschools als op schoolvrije dagen. Opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte kan voorzien worden, evenals nacht- en weekendopvang indien de kinderbegeleiders hiermee akkoord gaan. Kinderen met specifieke zorgbehoefte zijn kinderen die door medische en/of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig hebben. Voor wie? Voor alle ouders. Financiële bijdrage? Op basis van het netto-belastbaar gezinsinkomen van de ouders. Gezinnen met meerdere kinderen ten laste genieten een korting op de berekende financiële bijdrage van het gezin per extra kind ten laste. Gezinnen met één of meer meerlingen genieten een eenmalige extra korting. Via de website van Kind en Gezin ( kan de ouder een attest inkomenstarief opvragen. RECHTENVERKENNER: De rechtenverkenner is een website die u een online overzicht geeft van sociale rechten (premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie...) en dit voor alle bevolkingsgroepen (ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden...) en door verschillende overheden (federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid). Door er een persoonlijk profiel in te vullen krijgt u een overzicht van alle sociale rechten die op u van toepassing zijn WAT DOET UW MUTUALITEIT VOOR U? De mutualiteit of uw ziekenfonds regelt de verplichte verzekering tegen ziektekosten. Ze betaalt (gedeeltelijk) de geneeskundige prestaties die het RIZIV erkend heeft. Ze betaalt ook de uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid. De aansluiting is verplicht voor iedereen die werkt, een uitkering ontvangt of nog studeert en 25 jaar wordt. Kinderen tot 25 jaar zijn automatisch aangesloten via het fonds van het gezinshoofd, tenzij ze eerder fiscaal onafhankelijk worden. De verplichte ziekteverzekering is gratis. Dit wordt betaald door de werkgevers en werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid en door de subsidies van de federale overheid. De mutualiteit biedt daarnaast ook nog aanvullende verzekeringen aan. Hiermee worden verstrekkingen vergoed die niet of onvoldoende door de verplichte ziekteverzekering gedekt worden (o.a. brillen, vaccinaties, revalidatie, tandheelkunde, ). Hiermee onderscheiden de ziekenfondsen zich van elkaar. Sinds 2010 zijn leden van de ziekenfondsen wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij de aanvullende ziekteverzekering van hun ziekenfonds. Dit geldt niet voor de leden van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, die enkel de verplichte ziekteverzekering aanbiedt. Voor vragen over thuiszorg kan u bij de sociale dienst van uw mutualiteit terecht Ziekenfondsen CM Christelijke Mutualiteit (Sint-Michielsbond): Het kantoor van het CM-gezondheidsfonds bevindt zich in Liedekerke: Affligemstraat 538 te 1770 Liedekerke Openingsuren: maandag tot vrijdag 9.30 tot uur; dinsdag tot uur; woensdag tot uur Tel.: 02/

13 (doorklikken naar Sint-Michielsbond) Maatschappelijk werk: maandag van 9u30 tot uur in het CM-kantoor Liedekerke Tel.: 078/ Brievenbussen in Roosdaal: Abeelstraat 81 te Kattem Brusselstraat 8 Parochiezaal Ons Huis te Pamel Koning Albertstraat 171 te OLV-Lombeek Kerkplein Parochiezaal te Strijtem Kerkplein 3 Parochiezaal te Borchtlombeek CM-Thuiszorgwinkel: Affligemstraat 538 te 1770 Liedekerke Tel.: 02/ Openingsuren: di-wo-vrij : tot uur en tot uur; do: tot uur. Liberale Mutualiteit: Pamelse Klei 3 Tel.: 054/ Openingsuren: donderdag: tot uur. Hoofdkantoor Asse: Prieelstraat 22 te 1730 Asse (alle werkdagen open behalve vrijdagnamiddag) Thuiszorgtelefoon: 070/ Vlaams Neutraal Ziekenfonds: Hoofdzetel: Hoogstratenplein 1 te 2800 Mechelen Tel.: 015/ Sociale dienst: Tel.: 03/ Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen Kantoor Roosdaal: Pamelse Klei 10 te 1760 Roosdaal Tel.: 053/ Openingsuren: woensdag: tot uur; vrijdag: tot uur Socialistische Mutualiteit Stationstraat te 1770 Liedekerke Tel.: 053/ Thuishulp : 053/ Thuiszorgcentrale: Tel.: 078/ Openingsuren: dinsdag: tot uur Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Troonstraat 30/A-B te 1000 Brussel Tel.: 02/ of 02/ Partena: Brievenbus: Kerkstraat 15 te 1761 Roosdaal Kantoor Dilbeek Ninoofsesteenweg 198 te 1700 Dilbeek Tel.: 02/

14 4. WIE VERLEENT ER ZORG? ONZE ZORGSTRUCTUUR: Onze zorgstructuur De Vlaamse regering heeft recent geopteerd om de zorg, en zeker de chronische zorg, meer globaal aan te pakken, omdat een zorgvraag zich zelden tot één domein beperkt. De drie domeinen: de medische zorg, de maatschappelijke en de geestelijke gezondheidszorg zullen meer in overleg moeten werken om die globale aanpak mogelijk te maken. We spreken nu niet meer van een patiënt maar van een persoon met een zorgvraag Om die grondige ommezwaai te realiseren wordt Vlaanderen opgedeeld in 60-tal zorgzones: de eerste-lijns-zones. Roosdaal hoort tot de nieuwe zorgzone Pajottenland. De opbouw is nu gestart maar de realisatie is een project over meerdere jaren. We spreken nog steeds van niveaus of lijnen, hoewel deze niet altijd scherp zijn afgelijnd. a. De Nulde lijn: (het niet-professionele netwerk) Die zorg die geboden wordt met een zo laag mogelijke drempel door: de familie en vaak ook de mantelzorgers de buren en allerlei verenigingen leveren bijdrage tot welzijn crisiscentra met telefonische hulpverlening patiëntenverenigingen b. De Eerstelijnszorg: Die zorg die bereikbaar is voor iedereen, dus vrij toegankelijk zonder enige vorm van verwijzing. Zorgverleners binnen de eerste lijn: de huisarts: je gezondheidscoach, die heel wat problemen kan oplossen maar die je ook begeleidt en adviseert in de mogelijkheden van zorg in de tweede lijn. de apotheker: doet meer dan medicatie afleveren, hij/zij geeft ook advies en beheert in overleg met u je medicatie. de thuisverplegende: verleent je de nodige zorg thuis en waakt mee over je gezondheid. de kinesisten: gaan in overleg met de artsen om je mobiliteit te optimaliseren. de diëtisten: geven je het nodige voedingsadvies. de psychologen: staan de huisarts bij in het bespreekbaar maken van ziekmakende factoren in het huidig stresserend levensritme LMN Pajottenland (Lokaal Multidisciplinair Netwerk Pajottenland) is de organisatie die in het Pajottenland de zorgverleners groepeert om tot een geïntegreerde zorg te komen. Het netwerk wordt gecoördineerd door mevrouw Jo Borloo, Rombautstraat 2a te 1760 Roosdaal Tel: 054/ Gsmnr.: 0474/ Alle nuttige info over de lokale zorgverleners vindt u op de volgende website: Organisaties binnen de eerste lijn: De organisaties voor thuisverpleging via de mutualiteiten Het OCMW

15 De woon- en zorgcentra Kind & gezin: begeleidt het gezin in de eerste kinderjaren of Tel.: 078/ Het CLB: het Centrum voor Leerlingenbegeleiding be/nl/centra-voor-leerlingenbegeleiding Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk): Dit centrum biedt deskundige hulpverlening aan elke volwassene met vragen en problemen. Contact opnemen is zeer eenvoudig. Correct en tijdig een antwoord bieden op je vraag is de voornaamste prioriteit. De hulp die ze je bieden is gratis. De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig. Samen met jou zoeken hulpverleners naar een oplossing, naar de mogelijkheden die bij jezelf en in jouw omgeving te vinden zijn. Zij kunnen je ook de weg wijzen naar andere diensten of bemiddelen naar instanties die uw sociale rechten kunnen verzekeren. Het CAW komt zo op voor een versterkt welzijn, voor jou, je omgeving en de bredere samenleving. Asse: Poverstraat 75 B48 te 1731 Asse Tel.: 02/ Dilbeek: Bosstraat 84 te 1702 Groot-Bijgaarden Tele-Onthaal Praten is de eerste stap Bij Tele-Onthaal kan je terecht met al je vragen en problemen. Je hoeft je niet bekend te maken. Niemand komt te weten dat je een gesprek had. Tel: 106 Tele-Onthaal is 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar op het telefoonnummer 106. Via kan je elke avond en woensdagnamiddag al vanaf uur chatten met Tele-Onthaal. Via kunnen geen gesprekken gevoerd worden. Het JAC (jongerenadvies centrum): is een afdeling van het CAW specifiek voor jongerenproblematiek -25 jarigen. Contact: Asphaltcosite 20 te 1730 Asse Tel.: 02/ c. De Tweedelijnszorg: Dit is de medische zorg die verleend wordt door artsen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde tak van de geneeskunde. Door de complexiteit van de huidige zorg gebeurt dit best op verwijzing van je huisarts. De ziekenhuizen van de regio zijn: Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Merestraat 80 te 9300 Aalst Tel.: 053/ O.L.V.-Ziekenhuis Aalst: Moorselbaan 164 te 9300 Aalst Tel.: 053/ Asse: campus OLV Asse Bloklaan 5 te 1731 Asse Tel.: 02/ Ninove: campus OLV Ninove Biezenstraat 2 te 9400 Ninove Tel.054/

16 Jette UZ-Brussel Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel Tel.: 02/ Erasmus ziekenhuis Lenniksebaan 808 te 1070 Brussel Tel.: 02/ Sint-Maria Halle Ziekenhuislaan 100 te 1500 Halle Tel.: 02/ Fax: 02/ Inkendaal revalidatieziekenhuis: Inkendaalstraat 1 te 1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) Tel.: 02/ d. De Derdelijnszorg: Zijn die Universitaire centra waar je terecht kunt voor specifieke behandelingen. e. De Geestelijke Gezondheidszorg: Het CGG: Het Centrum voor geestelijke gezondheid Biedt psychotherapie en begeleiding aan personen en hun omgeving met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen of allerlei vormen van verslaving. Voor onze gemeente kunt u terecht in 2 centra: Ahasverus: Muurveld 38 te 1730 Asse Tel.: 02/ Passant VZW: Ninoofsesteenweg 358 te 1700 Dilbeek Tel.: 02/ (afdeling van CGG Passant Halle) 5. DE THUISZORG De laatste jaren is er veel energie gestopt in de uitbouw van de zorg die thuis kan gegeven worden zeker voor alleenstaanden. De thuiszorg is een multidisciplinaire samenwerking tussen bijna alle zorgverleners van de eerste lijn om aan de betrokken persoon de mogelijkheid te geven om zolang mogelijk thuis te verblijven in zijn eigen, vertrouwde omgeving. Alle personen met een zorgnood komen hiervoor in aanmerking De mantelzorger Mantelzorg is de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk. Mantelzorg is een zeer ruim begrip. Mantelzorgsituaties kunnen heel uiteenlopend zijn evenals de zorgvragen die erin gesteld worden. De definitie is een beschrijving van wat allemaal binnen dit ruime kader valt. Mantelzorg is iets dat bij alle leeftijden past. Mantelzorg kan met een verschillende intensiteit gebeuren. Het is ook mogelijk dat één en dezelfde mantelzorger de zorg opneemt voor verschillende personen. Het OCMW van Roosdaal kent een mantelzorgpremie toe aan inwoners van Roosdaal die een zorgbehoevende bejaarde of een persoon met een beperking bij hen thuis opnemen en verzorgen

17 Aan deze premie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Het reglement en de aanvraagformulieren kunnen bekomen worden op het OCMW. Tel.: 02/ De Vlaamse aanmoedigingspremie: Wanneer je tijdskrediet (privésector) of loopbaanonderbreking (openbare sector) neemt, krijg je meestal een onderbrekingsuitkering van de RVA. In sommige gevallen vult de Vlaamse Overheid deze uitkering aan met een premie tel.: 1700 (gratis nummer Vlaamse infolijn) Mantelzorgtelefoon: 078/ Iedere werkdag van tot uur en van tot uur. Ook mantelzorgers kunnen eens ten einde raad zijn. Deze telefoon biedt mantelzorgers een luisterend oor voor hen die hun verhaal willen doen. Vrijwilligers luisteren naar wat mantelzorgers echt bezig houdt. Meer info: De thuisverpleging Wit-Gele Kruis Van Brabant: Opperstraat 59 te 1770 Liedekerke Tel.: 053/ CM-Christelijke Mutualiteit: aanvraag via de Zorgtelefoon: Tel.: 078/ Vlaams & Neutraal ziekenfonds: aanvraag via tel.: 078/ Liberale mutualiteit: aanvraag via Thuiszorgtelefoon 070/ Socialistische mutualiteit: aanvraag via thuiszorgcentrale 078/ Onafhankelijk ziekenfonds via Thuiszorgcentrum Tel.: 03/ Partena: telefonische aanvraag thuisverpleging Tel.:02/ De zelfstandige verpleegkundige: Vlaamse beroepsvereniging voor zelfstandige verpleegkundigen Tel.: 02/ Zoek je een verpleegkundige in de regio: De huisartsen in de regio: dokter van wacht: Tel.: 054/ De Thuisorganisaties Thuiszorgcentra van de mutualiteiten Onder de noemer Thuiszorgcentrum staan een aantal diensten die er op gericht zijn mensen thuis te verzorgen en in staat te stellen daar ook te herstellen. Wij bieden concrete hulp aan huis, thuiszorgondersteuning en sociale hulp

18 5.4.1.a. CM-Christelijke Mutualiteit Het kan iedereen overkomen. Plots word je geconfronteerd met ziekte, handicap of hulpbehoevendheid. Dan kun je terecht bij het Thuiszorgcentrum: informatie en advies: het centrum zoekt samen met jou naar de gepaste zorg en verwijst je door naar specifieke diensten; vorming voor thuiszorggerelateerde onderwerpen: regelmatige infomomenten; persoonlijk alarm: met een eenvoudige druk op de knop kun je dag en nacht contact opnemen met de alarmcentrale; multidisciplinair overleg: het Thuiszorgcentrum kan instaan voor een gecoördineerd overleg tussen de zorgbehoevende, de familie en de hulpverleners; mobiliteit: als je problemen hebt om je buitenshuis te verplaatsen, dan zoekt het centrum naar oplossingen; advies woningaanpassing en ergotherapeutische begeleiding: de ergotherapeut geeft je advies om je te helpen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en begeleidt jou in het (opnieuw) trainen van de dagelijkse activiteiten, het gebruik van hulpmiddelen en verplaatsingstechnieken. MEER INFO: de Zorglijn Tel.: 078/ (ook voor dringende thuiszorg) (doorklikken naar Sint-Michielsbond) b. De Socialistische Mutualiteiten: c. Regionaal dienstencentrum Liberale mutualiteit De Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest beschikt over een erkend Regionaal Dienstencentrum waarvan het de taak is om de thuiszorg op een vlotte manier te helpen uitbouwen. Adres: Prieelstraat 22 te 1730 Asse Tel.: 02/ of d. Vlaams Neutraal Ziekenfonds: Telefonische aanvraag: Tel.: 03/ e. Partena Ziekenfonds: Tel: 02/ f. Onafhankelijk Ziekenfonds via Thuiszorgcentrum Tel.: 03/ Private diensten voor gezinszorg De diensten voor gezinszorg bieden verzorging, huishoudelijke hulp en ondersteuning bij verplaatsingen in en rond de woning aan elke hulpvrager met fysieke, psychische of sociale problemen a Familiehulp vzw Koningsstraat 306 te 1210 Brussel Tel.: 02/

19 5.4.2.b. Familiezorg O-VL vzw Bloklaan 38 te 1730 Asse Tel.: 02/ c. Landelijke Thuiszorg Regionaal kantoor: Broekooi 105 te 1730 Asse Tel.: 02/ Kraamzorg in Halle-Vilvoorde CADO Gooik, lokaal adres thuiszorg: Lenniksestraat 69 te 1755 Gooik Tel.: 0800/ d. Pajottenlandscentrum Leda Albert Vanderkelenstraat 7 te 1750 Lennik Tel.: 02/ e. Solidariteit voor het Gezin Tel.: 078/ Het OCMW Poetsdienst, klusjesdienst, dienst warme maaltijden, mindermobielen centrale en zorgnetwerk: zie p Lokale dienstencentra a. Poets- en klusjesdiensten met cheques Naast de diensten van het OCMW, zijn er in Roosdaal ook een aantal poets- en klusjesdiensten waar je kan betalen met dienstencheques. Een dienstencheque is een betaalmiddel in papieren of elektronische vorm. De prijs bedraagt 9 per cheque. Hiermee betaal je voor één uur hulp. De Vlaamse overheid biedt 30% fiscale vermindering aan op deze cheques. Hierdoor komt je eigen bijdrage uiteindelijk op 6,3 netto. Onderstaande diensten werken met dienstencheques. U kan ook steeds informeren of uw ziekenfonds huishoudhulp met dienstencheques aanbiedt. De Poetsmolen vzw Gasthuisstraat 100 te 1760 Roosdaal Tel.: 054/ of 0474/ Picobello BVBA Pamelse Klei Roosdaal Tel.: 054/ of Gsmnr.: 0498/ b. Wijkwerking Je kan bij ons terecht voor: Klein tuinonderhoud Kleine herstellings- en onderhoudswerken Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen Ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken

20 Candy Stockmans Bemiddelaar wijk-werken regio TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) Gsmnr.:0491/ (van 9h-16h) vdab.be Palliatieve Thuiszorg Palliatieve zorg is een intensieve persoonlijke zorg voor zieken waarvoor ziektebestrijding niet meer baat en het sterven kan verwacht worden binnen korte tijd. De aandacht gaat duidelijk naar de lichamelijke comfortbewaking, de beleving van de zieke en de familie, de sociale relatie en de levensbeschouwelijke of religieuze zingeving. Omega vzw, de regionale palliatieve thuiszorgdienst, wil de levenskwaliteit van de ongeneeslijk zieke patiënt en zijn naaste omgeving optimaliseren. Palliatieve zorg omvat pijn- en symptoomcontrole, emotionele, sociale en spirituele zorg. Met praktische hulp, tips en emotionele ondersteuning van de patiënt, zijn naaste omgeving en hulpverleners helpen we het leven en de thuiszorg zo goed en zinvol mogelijk. Men zorgt ervoor dat mensen deze laatste periode zo intens mogelijk kunnen beleven in hun omgeving. De oriëntatie is pluralistisch met uitdrukkelijke aandacht voor de levensbeschouwing van elke zieke en hoe van hieruit zingeving in de laatste dagen kan worden ondersteund. Zowel tijdens de laatste levensperiode als na het sterven is er aandacht voor de rouwverwerking van de nabestaanden en ook van de hulpverleners. Voor iedere begeleiding is de toestemming van de huisarts vereist. De diensten van Omega zijn gratis voor de patiënt. Ze worden volledig gefinancierd door het ziekenfonds. Een ongeneeslijk zieke patiënt heeft tweemaal recht op een palliatief forfait na medische kennisgeving via de huisarts aan de mutualiteit. In dit statuut heeft deze patiënt dan ook recht op een volledige terugbetaling van alle medische zorgen thuis. vzw Omega Vander Vekenstraat 158 te 1780 Wemmel Tel.: 02/ (secretariaat) SEL en LMN samen naar de Eerste-lijn-zone Roosdaal behoort nu tot de Eerste-lijn-zone Pajottenland Er is voor het ogenblik veel in beweging. De Vlaamse regering, onder impuls van minister Vandeurzen, wil de zorg globaal aanpakken. We spreken nu over een persoon met een zorgvraag, niet meer over een patiënt. De chronische zorg zal nu aangepakt worden via de drie pijlers: de medische, de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke pijler, want een zorgprobleem heeft meestal wortels in die drie domeinen. SEL: Samen werken aan de Eerste Lijn LMN: Lokaal Multidisciplinair Netwerk versmelten tot de Eerste-lijn-zone Het SEL Zorgnetwerk Zenneland is een koepelorganisatie in het arrondissement Halle-Vilvoorde met als voornaamste taak het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking binnen de eerstelijnsgezondheidszorg

21 Het SEL tracht dit te realiseren door: multidisciplinair overleg te organiseren rond patiënten en hun omgeving en de betrokken zorg- en hulpverleners. te zorgen voor een vlotte samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en de ziekenhuizen. Tel.: 0472/ LMN Pajottenland: Lokaal Multidisciplinair Netwerk: coördineert de zelfstandige zorgverleners, vooral in het multidisciplinair samenwerken in chronische aandoeningen zoals diabetes en nierfalen. Op de website vindt u de zorgverleners met hun specialisaties, een aanrader ook voor de vele nuttige informatie. LMN coördinator: Jo Borloo, Rombautstraat 2a, Roosdaal tel: 054/ gsmnr.: 0474/ Thuiszorgmateriaal Thuiszorgmateriaal en allerlei hulpmiddelen stellen je in staat je leefcomfort thuis te verhogen. Het uitlenen en huren kan via: a. Het Rode Kruis: b. uw apotheker c. uw ziekenfonds: de thuiszorgwinkel CM Affligemsestraat te 1770 Liedekerke Tel.: 02/ Medishop Socialistische mutualiteit: Tel.:078/ OZ: SHOP LEUVEN, Mgr. Van Waeyenberghlaan 36 te 3000 Leuven Tel.: 016/ Liberale mutualiteit: uitleendienst Tel.:02/ VNZ: ComfoPlus, Dr. A. Sierensstraat 11 te 9300 Aalst Partena, Ninoofsesteenweg 198 te 1700 Dilbeek Tel.: 02/ ALS JE VRAGEN HEBT OVER WONEN: WAAR KAN JE TERECHT? 6.1. Woonbeleid Interlokale Vereniging Regionaal woonbeleid Noord-Pajottenland Wooninfopunt p/a Sociaal huis Opperstraat 33 te 1770 Liedekerke Tel.: 053/ Fax: 053/ De Interlokale Vereniging Regionaal woonbeleid Noord-Pajottenland is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Affligem, Liedekerke, Roosdaal en Ternat en hun respectievelijke OCMW s. De Interlokale Vereniging wil de gemeenten ondersteunen in hun lokaal woonbeleid. Dit project komt mede tot stand in samenwerking met de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant. Een klantgerichte dienstverlening is één van de prioriteiten. In de wooninfopunten kunnen inwoners bij een woonconsulent terecht met al hun vragen of problemen inzake wonen. De woonconsulenten geven persoonlijk, gratis en vrijblijvend advies en helpen u ook graag bij het invullen van allerhande aanvraagformulieren

22 Wij bieden: Informatie en begeleiding bij aanvraag premies en fiscale voordelen Informatie over duurzaam en energiezuinig wonen/ renoveren Advies en informatie over levenslang wonen en aanpassingen aan woningen Advies aan huurders en verhuurders Informatie over sociale woningen en sociale leningen Begeleiding bij kwaliteits- en veiligheidsproblemen aan de woning Naast de dienstverlening staan wij ook in voor de ondersteuning bij het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie rond wonen en voor de organisatie van het lokaal woonoverleg. Wij streven ook naar een verbetering van de kwaliteit van het woningpatrimonium, met aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Wooninfopunt Roosdaal Gemeentehuis Lydia Bulté Tel.: 054/ Openingsuren: elke woensdag van tot uur; elke 4de dinsdag van de maand van tot uur. Is het niet mogelijk op deze dagen en uren langs te komen, dan kan u altijd nog een persoonlijke afspraak maken met de woonconsulente OCMW Roosdaal Huisvesting Adres: Kerkstraat 4 Tel.: 02/ Fax: 02/ Openingsuren publiek: maandag tot vrijdag van 8.30 tot uur in de namiddag op afspraak zitdag in gemeentehuis elke donderdag van tot uur Kringloopcentra In de kringwinkel vind je een uitgebreid aanbod aan tweedehandsartikelen: meubelen, kleding, textiel, huisraad, speelgoed, multimedia, boeken, gereedschap, fietsen, klein en groot elektro Info vind je op of in een kringwinkel in de buurt. De Kringwinkel t Vierkant Liedekerke Stationsstraat 11 te 1770 Liedekerke Tel.:054/ De Kringwinkel t Vierkant Ninove Albertlaan 31 te 9400 Ninove Tel.:054/ De Kringwinkel Televil Dilbeek IJsbergstraat 6 te 1700 Dilbeek Gsmnr.: 0490/ WAT MET DE VRIJE TIJD? 7.1. De verenigingen van Roosdaal dienst welzijn en vrije tijd gemeentehuis 2de verdieping Brusselstraat 15:

23 Algemene adressen: Contactpersonen: Koen Arijs Tel.: 054/ Evelien Vanderschueren Tel.: 054/ Inge Vanderstappen Tel.: 054/ Nicole Van Schepdael Tel.: 054/ of via Plaatselijke openbare bibliotheek Gemeentehuis: Brusselstraat 15 Tel.: 054/ Openingsuren: Maandag: tot uur en tot uur Dinsdag: tot uur Woensdag: tot uur Donderdag: tot uur Vrijdag: tot uur (gesloten tijdens de maanden juli en augustus) Zaterdag: tot uur 7.3. Gemeenschapscentrum Het Koetshuis Gemeenschapscentrum het Koetshuis organiseert en laat je organiseren. GC Het Koetshuis stilt je culturele honger door een heel gevarieerd aanbod van culturele, ontmoetings- en vormingsevenementen te organiseren of door organisatoren hierbij te ondersteunen. Ken je graag het cultuuraanbod van GC Het Koetshuis, wil je weten welke activiteiten er plaatsvinden of zoek je een lokaal om iets te organiseren, surf naar of kom even langs. Onthaal & administratie: Strijtemplein 15 te 1760 Roosdaal. Iedere werkdag open van 8.30 tot uur; dinsdag van tot uur; woensdag van tot uur. Toegang bij voorstellingen: Kristus Koninglaan z/n. Balie open vanaf ½ uur vóór aanvang van de voorstelling. Tel.: 054/

24 8. UW MOBILITEIT EN UW VEILIGHEID 8.1.a. Politie Roosdaal Roosdaal maakt deel uit van de politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke). De centrale diensten van de politiezone TARL bevinden zich in Liedekerke. Affligemsestraat 101 te 1770 Liedekerke Tel.: 053/ Fax: 053/ Wijkcommissariaat Roosdaal Adres: Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal Tel.: 054/ ( uur) Openingsuren: maandag: tot uur dinsdag: tot uur woensdag: tot uur donderdag: gesloten vrijdag: van tot uur zaterdag gesloten. Voor dringende gevallen: 101 De wijkagenten zijn: Pamel: Christophe Biesback Gsmnr.: 0471/ Tel.: 054/ Strijtem en Borchtlombeek: Patrick Duquaine Gsmnr.: 0471/ Tel.: 054/ O.L.V. Lombeek en Poelk: Marc Steenput Gsmnr.: 0471/ Tel.: 054/ Twijfel je toch wie de wijkagent is voor uw adres? Op de website van de politiezone TARL kan je dit snel opzoeken op basis van je straat en huisnummer. 8.1.b. Brandweer Roosdaal wordt bediend door de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West. De brandweer is te bereiken via het noodnummer 112 (enkel voor dringende tussenkomsten). Voor administratieve vragen kan je terecht via: Tel.: 02/ Onder niet-dringende oproepen worden verstaan: Wespenverdelging Wateroverlast tijdens stormweer Andere schade tijdens stormweer

25 Voor deze meldingen maakt u gebruik van het e-loket op de hoofdpagina van de website Een melding via het e-loket is snel, vlot, stoort de noodcentrale niet onnodig en komt meteen bij de brandweercentrale terecht. Houdt u bij noodweer ook de media in de gaten. Op regelmatige tijdstippen wordt het speciale oproepnummer 1722 geopend door de FOD Binnenlandse Zaken. Op die momenten is dat uw contactnummer voor de brandweer Vervoerdiensten Dringend Vorm het nummer 112 voor de brandweer, een ambulance of de politie. In België vorm je het nummer 101 voor dringende politiehulp. Hulpdiensten: 100 of Niet dringend Raadpleeg je mutualiteit De Minder Mobielen Centrale: zie p. 11 Ambu 2000: Tel.: 054/ / Vlaams Kruis Ternat: Daniel van Themsche Gsmnr.: 0496/ Dienst Aangepast Vervoer (DAV): een rit aanvragen doe je telefonisch op het nummer 02/ of via Tijdens de week is er telefoonpermanentie tussen en uur en tussen en uur. Buiten deze uren kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Rode Kruis: Rode Kruis Roosdaal is een vrijwilligersorganisatie die zich dagelijks inzet voor de inwoners van Roosdaal. Bij hen kan je terecht voor niet-dringend ziekenvervoer (via het nummer 105), hulpposten voor muziekfestivals en andere grotere manifestaties, vormingen rond EHBO en het geven van bloed. MEER INFORMATIE over de werking van Rode Kruis Roosdaal kan je vinden via www. rodekruisroosdaal.be of je kan contact opnemen via Gsmnr.: 0477/ Indien je op zoek bent naar vervoer, kan je contact opnemen met Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant op het gratis nummer 0800/ Zij gaan samen met jou op zoek naar de beste oplossing voor je vraag. Op die manier kan je vervoer regelen zodat je naar de winkel, je familie, de dokter, het ziekenhuis, op uitstap, enz. kan gaan. De Mobiliteitscentrale is een provinciale dienst die tot doel heeft om het contactpunt te zijn rond vervoer op maat. De dienst is er voor rolstoelgebruikers, personen die (tijdelijke) vervoersproblemen hebben door een medische ingreep, ouderen die slecht te been zijn, mensen met een visuele beperking, mantelzorgers die op zoek zijn naar informatie en advies Bel de centrale op het gratis nummer minstens 2 dagen voordat je vervoer nodig hebt. Zij gaan op zoek naar de goedkoopste oplossing. Dankzij tussenkomst van de overheid kunnen de ritten aan sterk verminderde tarieven worden aangeboden. Contact: Tel. : 0800/

26 8.3. Openbaar vervoer De Lijn Lijn 126: snelbus Brussel, Ninove (enkel voor Pamel) Lijn 127: Brussel, Liedekerke, Ninove (voor Pamel kerk, Strijtem kerk, Borchtlombeek kerk) Lijn 128: Brussel, Ninove (voor Pamel en Strijtem) B de Lijninfo: 070/ De Trein Neem de trein tot Liedekerke. Vanuit Liedekerke is er aansluiting met de bus naar Borchtlombeek dorp (buslijn 335) en Pamel- en Ledeberg dorp (buslijn 625) Neem de trein tot Ninove. Vanuit Ninove centrum is er aansluiting naar de dorpscentra van Roosdaal via de buslijn 126, 127 en 128 (uitgezonderd O.L.Vr. Lombeek). Tel.: 02/

27 B KINDEREN EN JONGEREN 1. Aanpak 1.1. Kind en Gezin Aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen komen soms op onbekend terrein of staan soms voor situaties waar ze geen raad mee weten. Dan kunnen ze een beroep doen op de preventiediensten van Kind en Gezin en op andere diensten. Regioverpleegkundigen verstrekken preventieve zorg op medisch, sociaal en educatief vlak aan aanstaande ouders en gezinnen met kinderen tot drie jaar en dit via kraambezoek, huisbezoeken en consultaties. Je kan er ook terecht voor informatie en advies (voeding en veiligheid), kinderopvang, opvoeding, adoptie en specifieke hulpverlening voor ouders en kinderen die het moeilijk hebben. Over elk onderwerp en voor elke levensfase krijg je een deskundig antwoord op je vragen. Hoofdzetel: Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel Tel.: 078/ Via de website is er een geïntegreerde mailmogelijkheid voor volgende onderwerpen: Kinderwens Zwangerschap Geboorte Voeding & beweging Veiligheid Ontwikkeling Opvoeding Kinderopvang Gezondheid & vaccineren Adoptie Gezinsondersteuning enz Het JAC: Het Jongeren Adviescentrum Het JAC is het jongerenaanbod van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Er zijn verschillende onthaalpunten voor jongeren in heel Vlaanderen, waar je je verhaal of vraag kwijt kan. Jongeren vanaf 12 jaar zijn er welkom met om het even welke vraag. Je hoeft doorgaans geen afspraak te maken. Je kan gewoon binnenlopen tijdens de openingsuren. Het kan soms wel heel druk zijn in het JAC waardoor je misschien even moet wachten in het onthaal. Om dit te vermijden kan je wel een afspraak maken. In het JAC kan je terecht voor: Informatie: als je informatie zoekt over een bepaald onderwerp. Advies: als je advies nodig hebt rond een vraag of een probleem. Begeleiding: meerdere gesprekken bij één begeleider die jouw dossier bijhoudt. Chat: als je niet naar het JAC kan komen, kan je ook met ons chatten. Jeugdadviseurs: jongeren helpen jongeren

28 Hoe bereik je ons? via de algemene website: Voor onze regio: Je kan op deze site chatten met een hulpverlener: Tel.: 02/ Asse: Poverstraat 75 B48 te 1731 Asse Tel.: 02/ Dilbeek: Bosstraat 84 te 1702 Groot-Bijgaarden NOODNUMMERS: Tele-Onthaal: dag & nacht: 106 Awel: kinderen en jongerentelefoon tussen tot uur. Het gratis en anoniem telefoonnummer van Awel is het nummer en chatten via de website. MEER INFO? Hulp voor iedereen bij iedere vraag bij o.m. volgende onderwerpen: Stress en draagkracht Financiële problemen Geweld in het gezin Angst en depressie Psychische problemen Ik als slachtoffer Verwerking Leven met een handicap Leven in armoede Misbruik, geweld en pesten Relatie, gezin en omgeving Detentie en daderschap Seksualiteit en geboorte Opvoeding van kinderen Ethische vragen 2. Aanbod 2.1. Erkenning van geboorte en/of adoptie 2.1.a. Geboorte Binnen de 15 dagen na de bevalling geven de vader, de moeder en beide ouders de geboorte aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de bevalling plaatsvond. Meebrengen: attest van de geboorte afgeleverd door de geneesheer; de identiteitskaarten van de ouders; het huwelijksboekje of een boekje wettelijke samenwoonst;

29 wanneer de ouders ongehuwd zijn: geboorte-uittreksel van beiden en eventueel de akte van erkenning. Een afschrift van een geboorteakte kan je enkel verkrijgen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats. 2.1.b. Erkenning Een kind dat geboren wordt binnen een huwelijk heeft de echtgenoten als ouders, de familienaam van de vader wordt automatisch overgenomen. In andere gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan een kind erkend worden door het afleggen van een verklaring op de dienst burgerlijke stand, waarbij aangegeven wordt dat er een band van vader- of moederschap bestaat. Ongehuwden kunnen dus een verklaring tot erkenning afleggen zodat het vaderschap t.o.v. het kind komt vast te staan en zodat het kind de familienaam van de vader krijgt. Deze verklaring wordt ondertekend door beide ouders. Zo n erkenning kan gebeuren: voor de geboorte na de geboorte Erkenning van de geboorte: Naast de gebruikelijke erkenningsakte van vroeger, dient er sinds 1 april 2018 ook een akte van aangifte van erkenning opgemaakt te worden. Er zijn nu een aantal extra verplichte documenten voor te leggen vooraleer er kan overgegaan worden tot de aangifte van erkenning van geboorte. Contacteer op voorhand de dienst Burgerlijke stand met de vraag om een dossier van erkenning op te starten! de gegevens van de aanvrager worden opgevraagd; geboorteaktes en eventuele andere documenten worden opgevraagd. Indien het gaat over buitenlandse documenten dient de aanvrager deze zelf op te vragen; als het dossier volledig is, wordt de aanvrager gecontacteerd om langs te komen om de akte van aangifte en in de meeste gevallen ook onmiddellijk de erkenningsakte op te maken. 2.1.c. Adoptie a. Een ongekend kind adopteren Wanneer je een kind wil adopteren dat je niet op voorhand kent, dan doe je voor de adoptie een beroep op een erkende adoptiedienst. b. Een gekend kind adopteren Je adopteert een gekend kind dat in België verblijft. Dit kind kan van je partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst. Voor meer info en een overzicht van erkende adoptiediensten zie website Kind en Gezin Premies 2.2.a. Gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie De gemeentelijke geboortepremie/adoptiepremie wordt toegekend onder de vorm van 5 rollen restafvalzakken (waarde 75,00 euro)

30 De geboortepremie wordt overhandigd aan de ouders die op het ogenblik van de geboorte zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Roosdaal. De adoptiepremie wordt overhandigd aan de adoptant van een minderjarig kind, behalve indien met betrekking tot hetzelfde kind reeds voordien een geboorte- of adoptiepremie uitgekeerd werd door de gemeente Roosdaal. 2.2.b. Andere premies 2.2.b.1 Kraamgeld/Adoptiepremie en Kinderbijslag Je hebt als werknemer of zelfstandige recht op het kraamgeld of een adoptiepremie. Dat is een éénmalige som die je krijgt bij de geboorte of de adoptie van een kind. Kraamgeld Wie en waar aanvragen? Als werknemer: je moet het kraamgeld aanvragen bij het kinderbijslagfonds van de werkgever van de vader. Als de vader geen werknemer is, vraagt de moeder het aan. Als je allebei werkloos bent, vraag je het kraamgeld aan bij het kinderbijslagfonds van de vorige werkgever. Heb je beiden nog nooit gewerkt of werk je beiden in het onderwijs, in de horeca of ben je gepensioneerd of invalide, dan vraag je het kraamgeld rechtstreeks aan bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Als zelfstandige: vraag je de premie aan bij je sociaal verzekeringsfonds. ( Wanneer aanvragen? Het kraamgeld mag je al 6 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum aanvragen met een attest van de dokter of vroedvrouw. Het wordt ten vroegste uitbetaald na de 7de maand van de zwangerschap. Na de geboorte bezorg je het kinderbijslagfonds het formulier dat uitgereikt werd door de gemeente. Wanneer je 180 dagen zwanger bent geweest, maar een miskraam of doodgeboorte had, heb je ook recht op kraamgeld. De adoptiepremie via kinderbijslagfonds De adoptiepremie vraag je eveneens aan bij het kinderbijslagfonds van de werkgever van de vader en indien de vader niet werkt, van de moeder. Doe dit vanaf het ogenblik dat de adoptieprocedure in België is gestart of de buitenlandse adoptie is afgerond. Wie doet de aanvraag? De aanvraag gebeurt door de vader. Als de vader niet werkt of geen uitkering krijgt, gebeurt de aanvraag door de moeder. Als het gaat om partners van hetzelfde geslacht, gebeurt de aanvraag door de oudste van de twee. Hoe doet u de aanvraag? De adoptiepremie vraagt u aan bij: het kinderbijslagfonds van uw werkgever; het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of met pensioen bent uw kinderbijslagfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent FAMIFED, als u nooit gewerkt heeft, als u in het onderwijs of een overheidsinstelling werkt, of als u grensarbeider, kunstenaar of student bent

31 Kinderbijslag Wie aanvragen? Als werknemer: de vader vraagt de kinderbijslag aan. Als hij geen werknemer is vraagt de moeder de kinderbijslag aan. Wie werkloos, ziek of gepensioneerd is, staat gelijk met een werknemer. Als de vader en de moeder geen werknemer of zelfstandige zijn, kan een gezinslid de kinderbijslag aanvragen. Dat kan de partner van de vader of de moeder zijn, of een inwonende grootouder, oom of tante van het kind. Een (half-) broer of (half-) zus van het kind moet zelfs niet tot het gezin behoren. Als zelfstandige: Rijksdienst voor de sociale verzekering der zelfstandigen Jan Jacobsplein 6 te 1000 Brussel Tel.: 02/ Waar aanvragen? Bij het kinderbijslagfonds van de werkgever van de aanvrager. Als de aanvrager werkloos, ziek of gepensioneerd is: bij het kinderbijslagfonds van de laatste werkgever. Naar aanleiding van de gezinssituatie, werksituatie, toestand van het kind (handicap) kan de kinderbijslag variëren. GEDETAILLEERDE INFORMATIE KAN JE VINDEN OP: Brussel (Provinciaal Bureau van Brabant) Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 9 (onthaal) of 70 (postadres) te 1000 Brussel Tel.: 02/ algemeen nummer: 0800/ Fax: 02/ of het algemeen nummer: 0800/ Verhoogde kinderbijslag: personen met een handicap kunnen tot 21 jaar recht hebben op verhoogde kinderbijslag (info onder chronisch zieken punt 2.5, p c. Studietoelagen Een studietoelage is een geldbedrag dat de overheid geeft aan studerende jongeren uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Dit vanaf basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs), secundair onderwijs en hoger onderwijs. Het bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste. Gezien de complexiteit van deze materie verwijzen wij u naar: of via het gratis nummer van de Vlaamse overheid: 1700 of via het secretariaat van je school. De afdeling School- en Studietoelagen voor de provincie Vlaams-Brabant is: VAC Dirk Boutsgebouw Diestsepoort 6 bus41 te 3000 Leuven Hoe aanvragen 1. Online: 2. Op papier Je kan het aanvraagformulier downloaden of printen: Bestellen - telefonisch via het gratis nummer online via het online bestelloket (binnenkort beschikbaar) Terugvinden - op het secretariaat van je school - bij je vakbond, OCMW,

32 Waar indienen: je stuurt je dossier naar: Afdeling School- en Studietoelagen Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel 2.3. Opvang voor Kinderen 2.3.a. Onthaalouder/Kinderdagverblijven Gezinsopvang (onthaalouder) is tot max 8 kinderen, groepsopvang (kinderdagverblijven) is vanaf 9 kinderen. Voor meer informatie en aanvragen verwijzen we u naar www. kindengezin.be Tel.: 078/ Landelijke kinderopvang: helpdesk: 070/ (bereikbaar elke werkdag van tot uur) OCMW Zie punt 2 (p. 8-12). van het algemene deel. 2.3.b. Opvang zieke kinderen 2.3.b.1. Kind en Gezin Tel.: 078/ b.2. Infano VZW Keizerstraat 35 te 1740 Ternat Tel.: 02/ b.3. Ziekenfonds Je ziekenfonds organiseert ook thuisopvang als je kind plots ziek wordt. Voor de contactgegevens van de verschillende Ziekenfondsen: zie p c. Vakantieopvang 2.3.c.1. Gemeentelijke opvang (De Zeppelin) Sinds 2005 is de gemeentelijke speelpleinwerking beter bekend als Speelplein Zeppelin. Sinds 2018 waait er weer een nieuwe wind door de overname door 3Wplus. De gemeentelijke speelpleinwerking blijft een organisatie van het gemeentebestuur van Roosdaal, maar de praktische uitvoering gebeurt door 3Wplus. Werking De Zeppelin stijgt op tijdens de schoolvakanties (behalve tussen Kerstmis en Nieuwjaar) in de gebouwen van de basisschool Triangel aan de Brusselstraat 27 te Roosdaal. Alle kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar (die reeds zindelijk zijn, lees: niet meer dragen van pampers) tot 12 jaar zijn welkom in de Zeppelin, ongeacht waar ze school lopen. Inschrijven Per vakantieperiode wordt een maximum aantal opvangplaatsen voorzien. De inschrij

33 vingen voor de gekozen opvangmomenten gebeuren via een online inschrijvingsprogramma. Iedere ouder krijgt een account op om zijn kind(eren) in te schrijven. Bij elke vakantieperiode hoort een deadline voor de vooraf inschrijvingen. Tarieven (zomer 2018) inwoner van Roosdaal niet-inwoner van Roosdaal Ganse dag 6,00 12,00 Ganse dag vanaf 2de kind 4,50 9,00 Halve dag (7u 13u) 3,00 6,00 Contact Coördinator 3Wplus: Amy Pauwels Gsmnr.:0487/ wplus.be/kinderopvang 2.3.c.2. Infano VZW Keizerstraat 35 te 1740 Ternat Tel.: 02/ c.3. Landelijke Kinderopvang helpdesk: 070/ (we zijn bereikbaar elke werkdag van tot uur) d. Kinderoppas De Gezinsbond Je kan beroep doen op mensen die aangesloten zijn bij de gezinsbond. Centrale diensten: Troonstraat 125 te 1050 Brussel Tel.: 02/ (zoeken van plaatselijke gezinsbond). Babysitterssite Via een website kan je gemakkelijk voor jouw regio een kinderopvang opzoeken: Solidariteit voor het gezin Tramstraat 61 te 9052 Gent Tel.: Hoofdzetel: 078/ e. Voor- en naschoolse opvang Opvang is voorzien voor kinderen die ingeschreven zijn in de gemeentelijke basisschool Triangel (vestigingsplaatsen Pamel, Strijtem en OLVr. Lombeek). De voor- en naschoolse opvang van GBS Triangel is in handen van 3Wplus. De projecten van 3Wplus Kinderopvang hebben als doelstelling kinderen in een pedagogisch onderbouwde omgeving op te vangen. De personeelsleden bouwen een vertrouwensrelatie op met zowel de ouders als de kinderen. Bij facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen, is er centrale opvang voorzien. De ouders dienen hun kinderen zelf naar de centrale opvangplaats Pamel te brengen

34 MEER INFO: 3Wplus vindt u op Bij concrete vragen kan u mailen naar of telefoneren naar het Gsmnr.: 0487/ ONDERWIJS IN 3.1. Gemeentelijk Basisonderwijs Gemeentelijke basisschool Triangel Afdelingen: Afdeling Pamel: Brusselstraat 27 Tel.: 054/ Afdeling O.L.V.-Lombeek: Koning Albertstraat 189 Tel.: 054/ Afdeling Strijtem: Strijtemplein 30 Tel.: 054/ Katholiek Basisonderwijs Basisschool Immaculata Maria Instituut (IMI) Kapelleweide 7 Tel.: 054/ Afdeling Pamel: Brusselstraat 21 Tel.: 054/ Sint-Amandusschool Borchtlombeek Bosstraat 32 Tel.: 053/ Secundair Onderwijs Immaculata Maria Instituut (IMI) Kapelleweide 5 Tel.: 054/ Buitengewoon Onderwijs MPC Sint-Franciscus Lostraat Afdelingen: BUBAO (Buitengewoon Basisonderwijs) Tel.: 053/ BUSO (Buitengewoon Secundair Onderwijs) Tel.: 053/

35 3.5. Academie voor muziek, woord en dans Stedelijke academie voor muziek, woord en dans Ninove filiaal Roosdaal Het aanbod van de academie in Roosdaal omvat: Richting muziek Creatief musiceren voor kinderen (vanaf 6 jaar) Algemene muzikale vorming (vanaf 8 jaar) Muziek voor volwassenen (vanaf 15 jaar) Alle instrumenten (gitaar, viool, slagwerk, piano, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, hobo... Richting woord Woordinitiatie (vanaf 6 jaar) Algemene verbale vorming (dictie vanaf 8 jaar) Toneel Voordacht Creatief schrijven Richting dans Dansinitiatie (vanaf 6 jaar) Klassieke dans (vanaf 8 jaar) Hedendaagse dans INFO: GC Het Koetshuis Kristus Koninglaan Tel.: 054/ Openingsuren: ma, di do en vr: van tot uur woe: van tot uur za: tot uur 4. JEUGD & MOBILITEIT 4.1. Tram & bus 4.1.a. De Lijn Kinderen tot en met 5 jaar kunnen altijd gratis meerijden bij De Lijn. Die kinderen moeten wel begeleid worden door iemand die minstens 12 jaar is. Neemt u maar af en toe de bus of de tram, dan hebt u de keuze tussen een biljet, m-ticket, sms-ticket, Lijnkaart, dagpas of meerdagenpas. Gebruikt u regelmatig de bus of de tram, dan is een abonnement de beste optie. U kunt kiezen tussen: een Buzzy Pazz (6 tot 24 jaar) of een Omnipas (van 25 tot 64 jaar). De City Pass is een gecombineerd abonnement voor De Lijn en de trein in Antwerpen en Gent

36 INFO: Vlaams-Brabant Martelarenplein 19 te 3000 Leuven Tel.: 016/ b. MIVB De trouwe reiziger & schoolabonnementen: u gebruikt dagelijks de MIVB om naar het werk te pendelen, om naar school te gaan of om uw familie te bezoeken? Kies dan voor de abonnementsformule die het best bij u past. Kinderen jonger dan 6 jaar: kinderen jonger dan 6 jaar reizen gratis indien zij vergezeld worden door een meerderjarige in het bezit van een geldig vervoerbewijs en deze volwassene niet vergezeld wordt door meer dan 4 kinderen van minder dan zes jaar. Voor elk extra kind moet de prijs van een vervoerbewijs van één rit betaald worden Trein NMBS Frankrijkstraat 54 bus 5-6 te 1060 Brussel Tel.: 02/ JEUGD & VRIJE TIJD 5.1. Jeugddienst Roosdaal De jeugddienst neemt initiatieven die erop gericht zijn van Roosdaal een jeugdvriendelijke gemeente te maken. De jeugddienst is de schakel tussen het gemeentebestuur en het Roosdaalse jeugdwerk (jeugdbewegingen, jeugdhuis,...), maar verliest tegelijk ook de jongeren niet uit het oog die niet bij een vereniging aangesloten zijn. Belangrijkste initiatieven van de jeugddienst zijn o.a. het Weekend van de Jeugd, Roosdaal Zomert,... De jeugddienst staat in nauw contact met een heleboel gemeentelijke, regionale en nationale organisaties. Daardoor kan elke jongere er steeds terecht voor informatie, hulp en begeleiding over de meest uiteenlopende onderwerpen. Gemeentehuis Roosdaal (2e verdieping): Brusselstraat 15 Tel.: 054/ Jeugdraad De jeugdraad is een adviesorgaan voor alles wat met jeugdbeleid te maken heeft. In de Roosdaalse jeugdraad zit een afgevaardigde van elke jeugdvereniging, en is dan ook vooral een platform waar de verschillende jeugdbewegingen elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook jongeren die geïnteresseerd zijn om mee het jeugdbeleid te bepalen in Roosdaal en niét in een jeugdvereniging zitten, zijn meer dan welkom! 5.3. Jeugdverenigingen in Roosdaal Voor meer info i.v.m. de werking van de jeugdverenigingen en contactgegevens: Dienst Welzijn en Vrije Tijd van de gemeente Brusselstraat 15 Tel.: 054/

37 5.4. Jeugdhuis Jongeren kunnen in het weekend terecht in Jeugdhuis Splinter voor een goed feestje of gewoon een gezellige avond uit. Het jeugdhuis is gehuisvest in de gebouwen van gemeenschapscentrum Het Koetshuis, en kan je bereiken via de Kristus Koninglaan. Het reilen en zeilen van het jeugdhuis wordt bepaald door de inzet en motivatie van de medewerkers die op vrijwillige basis hun steentje bijdragen. Wil jij zelf ook eens achter de toog staan of een evenement organiseren? Dan kan ook jij medewerker worden! Gemeenschapscentrum het Koetshuis Strijtemplein 15 te 1760 Roosdaal Publiq CultuurNet Vlaanderen en CJP bundelen de krachten en werden samen Publiq. Wat is Publiq? Publiq is een vrijetijdsbrede organisatie die alle doelgroepen omarmt. Wat doet Publiq? Publiq verbindt mensen met activiteiten en met elkaar door ervoor te zorgen dat ze elkaar vinden. Publiq zet in op platformen waar aanbod en publiek elkaar wederzijds ontmoeten. Publiq hertaalt een groot aanbod uit de sectoren cultuur, jeugd en sport naar een overzichtelijk en uitdagend geheel van publieksgerichte en sectorgerichte projecten en producten, vindbaar en uitnodigend. Door slimme technologie, smart data-analyses en scherpe gebruikersprofielen worden aanbod en publiek maximaal op elkaar afgestemd. Henegouwenkaai te 1080 Brussel Tel.: 02/ HULPVERLENING JONGEREN 6.1. Child Focus De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen werkt onder de naam Child Focus. De Stichting is een openbare dienst en stelt sinds 1998 zeven dagen op zeven en 24 uur op 24, zowel nationaal als internationaal, alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting te bestrijden. Voor de melding van een verdwijning, een ontvoering of seksueel misbruik bestaat het noodnummer Voor alle niet-dringende vragen: Tel.: 02/ Mensen die kinderpornografie detecteren op het Internet kunnen dit anoniem melden op de civiele hotline stopchildporno.be Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Men kan anoniem contact opnemen indien men een situatie van kindermishandeling

38 of verwaarlozing kent of vermoedt. De hulpverlening bestaat uit advies, diagnostiek en/ of interventie en begeleiding tel: 1712 Justus Lipsiusstraat 71 te 3000 Leuven Tel.: 016/ Drugs en Alcohol Noord-Pajottenland, een intergemeentelijke preventiedienst Waarvoor kan je terecht bij de preventiedienst? Informatie: bv. je wil meer weten over drugs? Adviesgesprekken: bv. wat als je kind een probleem heeft met cannabis? Doorverwijzing: bv. waar kan je terecht met bv. een alcoholprobleem,? Ondersteuning van organisaties, scholen, jeugdbewegingen,... door bv. vorming. Sensibilisering via o.a. gerichte acties in de gemeenten. De preventiedienst werkt op maat, je kan er met al je vragen rond het thema terecht en de dienstverlening is bovendien gratis. MEER INFO: Katrin Labye Intergemeentelijke Preventiewerker Gemeentehuisstraat 21 te 1740 Ternat Tel.: 02/ Gsm: 0477/ Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (Hulp nodig) Bij het CGG-Jeugdteam kunt u terecht voor: ontwikkelingsproblemen: autisme, AD(H)D,... emotionele problemen: depressie, angst,... gedragsproblemen: agressie, middelenmisbruik,... problemen met opvoeding,... verwerkingsproblemen ten gevolge van echtscheiding, verlies/overlijden, mishandeling,... problemen zoals automutilatie, dingen horen of zien die er niet zijn (hallucinaties),... Voor onze gemeente kunt u terecht in 2 centra: Ahasverus Muurveld 38 te 1730 Asse Tel.: 02/ PassAnt Antenne Dilbeek Ninoofsesteenweg 358 te 1700 Dilbeek Tel.: 02/ Awel Awel luistert naar kinderen en jongeren. Je kan Awel elke dag bereiken via telefoonnr. 102 en dit van tot uur (behalve op zon- en feestdagen) be. Een gesprek met Awel hoef je niet te betalen. Het is volledig gratis. Je belt helemaal anoniem met Awel. Je hoeft niet te vertellen wie je bent, jouw telefoonnummer verschijnt niet op onze telefoon en jouw gesprek komt niet op de telefoonfactuur. Elke dag, behalve op zon- en feestdagen kan je hier van tot uur chatten met een medewerker van Awel:

39 6.6. Ondersteuning Centrum Jeugdzorg Je kan er terecht voor: individuele hulpverlening: de sociale dienst staat ten dienste van gezinnen die bij de opvoeding van hun kinderen bijzondere hulp of steun nodig hebben; algemene preventie: door het opsporen en bestrijden van negatieve invloeden op de gezondheid, het welzijn en de ontplooiingskansen van minderjarigen. Ondersteuningscentrum jeugdzorg Leuvenseplein 12 te 1000 Brussel regio Vlaams Brabant en Brussel Hoofdstedelijk Gewest Tel.: 02/ Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Voor wie en wat: Opvoeden loopt niet altijd van een leien dakje. Niet alle kinderen zijn gelijk. Het ene kind heeft een andere aanpak nodig dan het andere. Elk Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere aandacht voor 0- tot 6-jarigen). Belangrijk is het perspectief. De situatie in het gezin moet van die aard zijn dat er nog verbetering mogelijk is (perspectief naar huis staat centraal). Mits tijdelijke ondersteuning kan het gezin terug op weg geholpen worden. Het is vanzelfsprekend dat de gezinnen zelf bereid zijn om mee te werken. Ook het preventieve karakter van de hulpverlening is een bepalend kenmerk van de ondersteuning. Door samenwerking met het CKG wordt er naar gestreefd om escalatie of crisis binnen het gezin te voorkomen. Waar nodig wordt met de ouders, een netwerk uitgebouwd (steun van familie, vrienden, hulpverleners) rond het gezin om het gezin te ondersteunen naar de toekomst toe. Ook hulp aan gezinnen met kinderen in acute crisissituaties en bij maatregelen van hoogdringendheid, met name waar onmiddellijk een oplossing nodig is, zijn een opdracht/doel voor het CKG. Doelstelling is hier de verdere toename van de gezinsproblemen te vermijden door vroegtijdig te werken aan het probleem. CKG s zijn dan ook 24 u/24 bereikbaar, elke dag van het jaar. CKG Sloebersnest A. & M. Hellinckxstraat 45 te 1083 Ganshoren Tel.: 02/ Openingstijden onthaalpermanentie: maandag tot vrijdag tot uur. Vermits wij ook crisisopvang verzorgen zijn we permanent telefonisch bereikbaar! 6.8. WAT WAT WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam gaan ze de versnippering aan initiatieven, websites en campagnes tegen. WAT WAT versterkt zo de jongerencommunicatie van tal van organisaties

40 Jongeren hebben vooral bij eerste keren behoefte aan informatie: een eerste lief, een eerste keer alleen op reis, een eerste keer op zoek naar werk of woonst, WAT WAT daagt hen uit, inspireert, empowert en connecteert met advieskanalen wanneer nodig. Het merk WAT WAT bestaat uit: Watwat.be, een online platform waar tal van organisaties hun kennis en expertise op maat van jongeren vertalen. Deze content wordt ook beschikbaar voor andere websites zoals awel.be. WAT WAT social: niet alle jongeren gaan even actief op zoek naar informatie. We brengen jongereninformatie waar jongeren zijn: op sociale media. Met visuele en herkenbare content op maat van het kanaal. De focus ligt op videocontent voor Youtube met jongeren in de hoofdrol. Het WAT WAT label: een herkenbaar kwaliteitslabel voor informatieproducten 6.9. Huis van het Kind Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met een lokaal aanbod voor baby s, kinderen, jongeren en (aanstaande) gezinnen. Elk Huis van het Kind heeft een eigen aanbod met verschillende diensten voor ouders en kinderen. Het aanbod is immers afhankelijk van de betrokken organisaties en de lokale situatie. Bij elk Huis van het Kind is minstens een consultatiebureau aangesloten. Andere organisaties die je er mogelijks kan terugvinden zijn: opvoedingswinkel, inloopteam, gemeentelijke diensten met betrekking tot gezinnen/kinderen, kinderoppasdiensten, diensten kraamzorg, Het Huis van het Kind is er voor alle gezinnen en iedereen die betrokken is bij het grootbrengen van kinderen en jongeren. In een Huis van het Kind kan je terecht voor opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg, informatie, advies, begeleiding en ontmoeting. Dit over o.a. kraamzorg, kinderopvang, opvoedingsvragen, vrije tijd, onderwijs en nog veel meer. Huis van het Kind Liedekerke Werkingsgebied: Liedekerke Opperstraat 33 te 1770 Liedekerke Tel.: 053/ Facebookpagina Huis van het Kind Pajottenland Werkingsgebied: Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen Administratief adres: Remylaan 4B te 3018 Wijgmaal

41

42 C CHRONISCH ZIEKEN EN MET MENSEN MET EEN BEPERKING 1. VOORNAAMSTE ORGANISATIES 1.1. Het RIZIV: het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie. Het instituut staat ervoor in dat iedere verzekerde ongeacht zijn situatie effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden. Daarnaast staat het RIZIV er ook voor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden. Voor informatie over uw persoonlijk dossier inzake gezondheidszorg, uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, moederschap of geboorte: contacteer eerst uw ziekenfonds. ALGEMENE CONTACTGEGEVENS : Tervurenlaan 211 te 1150 Brussel Algemene diensten: Tel.: 02/ Dienst uitkeringen: Tel.: 02/ Dienst voor geneeskundige verzorging: Tel.: 02/ Fonds voor Beroepsziekten In België houdt het Federaal agentschap voor beroepsrisico s (Fedris) zich bezig met de preventie en vergoeding van beroepsziekten. Om je ziekte te laten erkennen en een vergoeding te kunnen eisen, dien je bij Fedris een aanvraagformulier in. Zelfstandigen dienen voor een beroepsziekte de ziekte-invaliditeitsuitkering voor zelfstandigen aan te spreken en dus niet Fedris. Bron: De lijst van beroepsziekten vindt u op: CONTACT MET FEDRIS: Tel.: 02/ Opgepast diensten op 2 adressen: Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel en Troonstraat 100 te 1050 Brussel 1.3. VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om

43 hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Het VAPH erkent en subsidieert ook organisaties om ondersteuning te bieden zoals multifunctionele centra, diensten ondersteuningsplan, en bijstandsorganisaties. Onder handicap verstaat men elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren. Personen met een (vermoeden van) handicap jonger dan 65 jaar kunnen terecht bij het VAPH voor: - Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. - Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen, assistentiehonden, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp bij hogere studies. - Het persoonsvolgend budget (PVB): een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. - Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB): een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Met het persoonlijke-assistentiebudget werft u assistenten aan. - Opvang in een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. - Een tolk voor doven en slechthorenden in de privésituatie. - Tegemoetkomingen voor vervoers- en verblijfskosten voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs. VOOR MEER INFO VAPH Provinciale Afdeling Vlaams-Brabant Vlaams Administratief Centrum Diestsepoort 6/57 te 3000 Leuven Tel.: 016/ Fax.: 016/ Open op werkdagen van 8.30 tot uur en van tot uur (in juli en augustus tot uur) Dienst ondersteuningsplan (DOP) Iedere persoon met een handicap of voor wie een vermoeden van handicap bestaat, kan een beroep doen op een dienst ondersteuningsplan (DOP) indien hij op dat ogenblik (nog) geen ondersteuning krijgt van een door het VAPH erkende en gesubsidieerde zorgaanbieder. Een DOP heeft als doel een ondersteuningsplan samen met de cliënt op te maken. De dienst ondersteuningsplan (DOP) brengt in kaart welke ondersteuning binnen het sociaal netwerk van de persoon met een handicap aanwezig is of staat de cliënt bij om zo n netwerk rond zich op te bouwen, en hoe dit netwerk de cliënt kan ondersteunen. Indien de ondersteuning door het sociaal netwerk ontoereikend is, bekijkt de DOP welke ondersteuning lokale diensten of welzijnsdiensten kunnen aanbieden, bijvoorbeeld gezins- en thuiszorgdiensten, de lokale dienstencentra, de centra algemeen

44 welzijnswerk, de sociale huizen, de opvoedingswinkels,.tenslotte bekijkt de DOP met de cliënt en zijn netwerk of het nodig is om handicapspecifieke ondersteuning van een VAPH-zorgaanbieder in te schakelen. Dit kan een eerste stap zijn in de aanvraag van een persoonsvolgend budget voor handicapspecifieke ondersteuning. DOP-Team Halle-Vilvoorde Itterbeeksebaan 210 te 1701 Dilbeek Tel.: 02/ De multidisciplinaire teams MDT s Na de goedkeuring van het Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget is een tweede stap in de aanvraagprocedure de opmaak van een multidisciplinair verslag (MDV) opmaken door een multidisciplinair team (MDT) dat hiervoor door het VAPH erkend is. In dat verslag beschrijft het MDT op een objectieve manier uw handicap en uw ondersteuningsnoden. Het MDT stelt een budgetcategorie voor en geeft informatie over de dringendheid van uw vraag. Als u wil weten tot welk MDT u kan ondersteunen bij uw vraag, kan u zich richten tot het VAPH, zie of uw mutualiteit. 1.6 De bijstandsorganisaties Deze richten zich tot personen met een handicap die over een persoonsvolgend budget beschikken. Ze hebben voornamelijk als taak om te informeren, maar kunnen budgethouders ook helpen bij de opstart en het beheer van hun persoonsvolgend budget en de organisatie van hun ondersteuning. Een bijstandsorganisatie kan PAB en PVB-budgethouders deskundig advies verlenen over hun verplichtingen en activiteiten als werkgever (aanwerving van assistenten, richtlijnen van het VAPH, overeenkomsten, reglementering interimarbeid, enz. ). Momenteel zijn er 5 bijstandsorganisaties actief: Zoom vzw, Alin vzw, My assist vzw, Onafhankelijk Leven vzw en Absoluut. Voor de meest recente info hierover, kan u zich best richten tot het VAPH. Zie (VAPH). 2. AANBOD EN TEGEMOETKOMINGEN Voor advies ga je steeds best ten rade bij je mutualiteit of zorgkas. Voor welke formulieren en attesten? 2.1. Invaliditeit Een blijvende invaliditeit van minimum 66% wordt bepaald door de adviserende geneesheer van de mutualiteit of de verzekeringsmaatschappij (in geval van een ongeval) in overleg met de behandelende geneesheren. Eens erkend met een blijvende invaliditeit komt deze persoon in aanmerking voor allerlei financiële tegemoetkomingen steeds afhankelijk van het inkomen van de persoon. Personen met een beperking of lagere graad van invaliditeit komen ook in aanmerking voor bepaalde tegemoetkomingen Inkomensvervangende tegemoetkoming en/of integratietegemoetkoming voor personen met een handicap Je kan bij de DG Personen met een handicap terecht voor de erkenning van je handicap. Je krijgt dan een attest waarmee je onder bepaalde voorwaarden recht hebt op sociale voordelen bij de DG Personen met een handicap en/of bij andere instanties

45 Inkomensvervangende tegemoetkoming (vanaf 21 jaar tot 65 jaar): Ben je tussen de 21 jaar en de 65 jaar oud en kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar is je verdienvermogen beperkt tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen? Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) Integratietegemoetkoming (vanaf 21 jaar tot 65 jaar): Ben je tussen de 21 jaar en de 65 jaar oud en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,? M.a.w. heeft je handicap een invloed op je zelfredzaamheid? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT). Aanvragen Dien zelf een aanvraag in op My Handicap ( door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eid) en pincode. Je kan een aanvraag indienen via het tabblad Mijn dossier. Je krijgt meteen een overzicht van de producten (tegemoetkomingen of maatregelen) die je kan aanvragen. Als je op een product klikt, open je een aanvraagformulier. Het is belangrijk om in dit formulier zoveel mogelijk concrete voorbeelden te geven van de impact van je handicap op je dagelijks leven. Vul dus zeker alle velden in. De aanvraag wordt elektronisch verstuurd naar de DG Personen met een handicap. Geef zeker ook de naam van je behandelend arts op. De DG Personen met een handicap vraagt dan zelf de medische gegevens op bij de behandelend arts vermeld in de vragenlijst. Heb je hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? Neem dan contact op met je ziekenfonds of de DG Personen met een handicap. Neem zeker volgende informatie mee, zodat je aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld: Naam en voornaam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt. Je eigen bankrekeningnummer (als je een tegemoetkoming aanvraagt). De contactgegevens van iemand die je eventueel zal helpen bij de aanvraag. CONTACT Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een Handicap Kruidtuinlaan 50 bus 150 te 1000 Brussel Tel.: 0800/ (gratis nummer) tussen 8u30 en 12u Basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor personen met een handicap Het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap, is een Vlaamse tegemoetkoming die 300 euro per maand bedraagt, en uitbetaald wordt door de zorgkas waarbij u aangesloten bent. Het BOB is vrij besteedbaar. Er moeten geen bewijzen en bonnetjes ingediend worden. Het BOB kan dienen om bv. dienstencheques te kopen voor een poetshulp, of een vriend te vergoeden voor vervoersonkosten. Het BOB kan ook ingezet worden om de bijdrage voor reguliere thuishulp of eventuele Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) te betalen. De personen die mogelijk in aanmerking komen voor een BOB worden door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) doorgegeven aan de zorgkas waarbij de persoon lid is. De zorgkas onderzoekt vervolgens of de persoon effectief voldoet aan de voorwaarden, en brengt betrokkene schriftelijk op de hoogte van de beslissing. Uw

46 zorgkas contacteert u als u in aanmerking komt voor een BOB. U moet zelf geen aanvraag doen of contact opnemen. Als u geen lid bent van een zorgkas, maar wel mogelijk recht hebt op BOB, krijgt u een brief van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. U kunt u dan aansluiten bij een zorgkas naar keuze. Deze zorgkas zal dan verder onderzoeken of u recht hebt op een BOB Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger Vlaamse Zorgverzekering genoemd) wordt toegekend door je zorgkas en bedraagt 130 euro per maand. Je kan recht hebben op het zorgbudget als je aangesloten bent bij de Vlaamse sociale bescherming (door elk jaar je zorgpremie te betalen). Het budget is er voor mensen die veel zorg nodig hebben en dus ernstig en langdurig hulpbehoevend zijn. Er bestaan bepaalde schalen die meten hoe zorgbehoevend iemand is en daar een getal of score op zetten. Woon je thuis, dan heb je een attest nodig met zo n score om dit zorgbudget te kunnen krijgen. Welke schaal of score jij kan gebruiken, hangt af van welke zorg jij thuis krijgt. Vraag je ziekenfonds, zorgkas of OCMW om advies. CONTACT Zorgverzekering Afdeling Vlaamse zorgverzekering Team Zorgfonds Tel. 02/ OCMW Roosdaal Kerkstraat 4 te 1761 Roosdaal Tel.:. 02/ Fax 02/ Hoe aanvragen? Informeer je bij uw mutualiteit of zorgkas Maximumfactuur De maximumfactuur (MAF) zorgt ervoor dat uw gezin per jaar voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten niet meer zal moeten uitgeven dan een bepaald maximumbedrag. Uw gezin omvat alle personen die op 1 januari officieel onder hetzelfde dak wonen. Er is geen onderscheid tussen gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden. Als uw medische kosten in de loop van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijgt u de overige medische kosten volledig terugbetaald. Elk gezin komt in aanmerking voor de MAF. Uw ziekenfonds houdt uw medische kosten bij. Als uw medische kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, betaalt uw ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Bij de eerste uitbetaling betreffende de MAF ontvangt u een attest. Voor meer informatie over het terugbetalen van geneesmiddelen, dokterskosten, de maximumfactuur, enzovoort, wendt u zich best tot uw ziekenfonds. Het bedrag van de MAF is afhankelijk van uw netto belastbaar gezinsinkomen van het derde jaar voor het jaar waarvoor het recht op MAF onderzocht wordt. De netto be

47 lastbare inkomens van alle gezinsleden worden samengeteld. Hoe lager dit totale gezinsinkomen, hoe lager het maximum en hoe sneller het recht op terugbetaling. Hebt u binnen uw gezin personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, dan kunt u genieten van een bijkomend recht op de sociale MAF. Er zijn speciale voorwaarden voor kinderen jonger dan 19 jaar en chronisch zieken Mantelzorgtoelage Zie p van het algemene deel Verhoogde Kinderbijslag Personen met een handicap kunnen tot 21 jaar recht hebben op verhoogde kinderbijslag als: de handicap lichamelijke of psychische gevolgen heeft; de handicap een invloed heeft op de dagelijkse activiteiten van het kind (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging, ); de handicap gevolgen heeft voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, ) Procedure: vlaanderen.famifed.be/nl/gezinnen/kinderbijslagen-en-toeslagen/toeslag-voor-kinderen-met-een-handicap-aandoening info algemeen nummer: 0800/ VERENIGINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 3.1. Verenigingen Voor Doven en Slechthorenden Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven VZW Dendermondsesteenweg 449 te 9070 Destelbergen Tel.: 09/ Fax: 09/ SMS tijdens kantooruren: Tel.: 0473/ Federatie van Vlaamse doven en slechthorenden: Fevlado vzw Stropkaai 38 te 9000 Gent Tel.: 09/ AHOSA vzw, Anders horen door spraakafzien, richt zich tot mensen met een verworven auditieve beperking. Sint Lievenspoortstraat 117 te 9000 Gent Tel.: 09/ Fax: 09/ Verenigingen voor Visueel Gehandicapten Belgische Confederatie van Blinden en Slechtzienden Georges Henrilaan 278 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe Tel.: 02/

48 Blindenzorg Licht en Liefde vzw Nationaal Secretariaat Vlaamse Klank- en Braillebibliotheek Oudenburgweg 40 te 8490 Varsenare Tel.: 050/ Brailleliga Engelandstraat 57 te 1060 Brussel Tel.: 02/ Nationale Vereniging voor hulp aan Verstandelijk Gehandicapten (NVHVG) De NVHVG neemt de verdediging van de rechten van personen met een verstandelijke handicap en hun gezinnen op zich, vanuit de overtuiging dat ook zij volwaardige burgers zijn. De NVHVG verdedigt personen met een verstandelijke handicap in alle domeinen die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen (juridisch statuut, toelagen, sociale zekerheid). De NVHVG blijft de toepassing van de wetgeving opvolgen en bijhouden op de verschillende beleidsniveaus. Inclusie Vlaanderen VZW : Albert Giraudlaan 24 te 1030 Brussel Tel.: 02/ PATIËNTENVERENIGINGEN Het Vlaams Patiëntenplatform wil: Patiëntenverenigingen samenbrengen Noden en knelpunten aankaarten en helpen oplossen Vertegenwoordiging en inspraak realiseren Signaleren, informeren en mee beslissen CONTACT Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 te 3001 Heverlee Tel.: 016/ Het Vlaams Patiëntenplatform telt ongeveer 110 aangesloten leden, allemaal patiënten-verenigingen. Hierna volgt een lijst van de meest gekende patiëntenverenigingen. De volledig lijst vindt u op: Alzheimer Liga Vlaanderen vzw Astma en Allergiekoepel vzw Centrum ZitStil vzw Crohn en Colitis ulcerosa Vereniging vzw CVS Contactgroep vzw Diabetes Liga vzw Federatie van Vlaamse Simileskringen vzw MS-Liga Vlaanderen vzw Multiple Sclerose Mucovereniging vzw Osteoporoseliga vzw (OLLO) Psoriasis Liga Vlaanderen vzw

49 Ruggensteun vzw Vereniging voor chronische rugproblemen vzw Samen na borstoperatie Sensoa vzw Stoma Actief t Lichtpuntje Chronische pijn vereniging Vereniging Anorexia Nervosa-Boulimia Nervosa vzw Vereniging voor Apneu-Patiënten vzw Vereniging voor Sarcoïdosepatiënten vzw Vlaamse Liga voor Fibromyalgie-patiënten vzw Vlaamse Parkinson Liga vzw Vlaamse Reumaliga vzw Vlaamse Vereniging voor Spondyloartritis vzw 4.1. Vlaamse Pijnliga De Vlaamse Pijnliga wil de verbinding zijn tussen iedereen die in Vlaanderen met pijn begaan is. Centraal binnen het geheel staat de werking van de patiëntenverenigingen van mensen met chronische pijn. Het zijn ook de verenigingen t Lichtpuntje, VMCP en Ruggensteun die onder impuls van Samana het initiatief namen tot de oprichting van deze Liga. Momenteel zijn er reeds meerdere verenigingen aangesloten waaronder: Auch, Belgische Hoofdpijnliga, Effen Weg, CVS contactgroep, Fibroveerke, De Maretak, Leven met pijn, Vlaamse Vereniging Bindweefselaandoeningen en vzw Whiplash. De Pijnliga wenst door middel van het bundelen van de krachten deze verschillende werkingen te versterken, net zoals ligamenten de verschillende gewrichten verstevigen, maken dat deze tegen een stootje kunnen. Dit bindweefsel wordt gevormd doorheen het gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit verbeteren van chronische pijnpatiënten en hun omgeving. Vijf werkterreinen Om deze doelstelling te bereiken zal de Liga in de toekomst haar werking voornamelijk ontplooien op een vijftal terreinen: 1. lotgenotencontact ondersteunen tussen chronische pijnpatiënten; 2. aanbieden informatie; 3. belangenbehartiging; 4. een zo goed mogelijke behandeling van pijnpatiënten; 5. aandacht voor pijn. Prikkel Prikkel is het tijdschrift van de Vlaamse Pijnliga en brengt informatie over pijn, pijnbeleving en -behandeling. Prikkel verschijnt tien maal per jaar en wordt samen met het Samana magazine verstuurd. Prikkel is gratis voor de leden van de Vlaamse Pijnliga. CONTACTEER DE VLAAMSE PIJNLIGA: Tel.: 02/ Benieuwd naar het aanbod van bovenstaande patiëntenverenigingen? Je ontdekt het op hun eigen website, of raadpleeg de kalender van

50 4.2. Zelfhulpgroepen Trefpunt Zelfhulp waarborgt begeleiding van diegenen die een zelfhulpgroep wensen op te starten en organiseert vorming. Mensen die op zoek zijn naar een voor hun problematiek geschikte groep kunnen eveneens op dit adres terecht. Trefpunt Zelfhulp vzw E. Van Evenstraat 2C te 3000 Leuven Tel.: 016/ SIMILES Similes is een vereniging van en voor familieleden van personen met psychische problemen. Nationaal secretariaat: Groeneweg 151 te 3001 Heverlee Tel.: 016/ fax: 070/ Info: Tel.: 016/ of Tel.: 016/ Bereikbaarheid: eerste telefoonnummer luisterlijn: elke werkdag van 10 tot 12 uur, niet op feestdagen of tijdens schoolvakanties tweede telefoonnummer secretariaat: maandag tot vrijdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur; woensdag tot 18 uur; vrijdagnamiddag gesloten website: Facebook of forum: 5. WONEN: WAAROP KAN JE EEN BEROEP DOEN IN? 5.1. Woonvormen voor mensen met een beperking Begeleidingscentrum MPC Sint-Franciscus MPC Sint-Franciscus Lostraat 175 Tel.: 053/ Het centrum bestaat uit een Multifunctioneel Centrum (minderjarigen), 4 scholen buitengewoon onderwijs type basisaanbod, type 2, type 3 en type 9 en het Woon- en Ondersteuningscentrum (Flexibel Aanbod Meerderjarigen). De organisatie is sterk gedecentraliseerd en heeft een werkingsgebied dat zich uitstrekt over Brussel, regio Asse- Opwijk, het Pajottenland en een deel van Oost-Vlaanderen. Het MFC biedt ondersteuning aan 330 kinderen en jongeren van 2,5 tot 25 jaar met een licht tot diep verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met gedragsproblemen, autisme of een ernstige motorische meervoudige problematiek. Het ondersteuningsaanbod gaat van begeleiding in het thuismilieu, naschoolse opvang

51 tot kortdurend verblijf en een volledige internaatsopvang (modules mobiele/ambulante begeleiding, dagopvang, verblijf). Daarnaast organiseert het MFC samen met de scholen een aangepast schoolaanbod (schoolvervangende dagopvang) op de campus in Roosdaal, Eizeringen en Vlezenbeek. Het woon- en ondersteuningscentrum (FAM) biedt intensieve woonondersteuning en dagondersteuning aan een 100-tal volwassen cliënten met een verstandelijke handicap. Al deze ondersteuningsvormen kunnen zowel binnen het rechtstreeks toegankelijke (RTH) als binnen het niet-rechtstreeks toegankelijke (niet-rth) aanbod gerealiseerd worden. Voor cliënten die over een persoonsgebonden budget beschikken (PGB, PAB,.) is er de mogelijkheid om via de dienst persoonlijke Assistentie (DPA) een assistent aan te werven, ondersteuning te krijgen bij de uitwerking van de ondersteuning, Vzw Zonnelied Zonnelied vzw (erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) biedt ondersteuning aan volwassen mannen en vrouwen met een (verstandelijke) beperking. Deze personen worden waar mogelijk en wenselijk in gewone leefgroepen/ huizen (tehuis niet-werkenden) en in het dagcentrum begeleid. Tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit of in een beschutte werkplaats is voor hen niet (meer) mogelijk. Om inclusiever tegemoet te komen aan de particuliere zorgvraag biedt Zonnelied vzw hen een zo normaal (gewoon) mogelijke leef-en werkomgeving aan. In geval van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp komen personen met een vermoeden van beperking ook in aanmerking. Daarenboven biedt Zonnelied ondersteuning aan personen met acute, langdurige en complexe zorgvragen, zoals: Volwassenen met bijkomende ernstige psychische en/of gedragsmoeilijkheden Volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een degeneratieve ziekte Volwassenen met (bijkomende) ontwikkelingsstoornissen, sensoriële beperkingen of fysieke beperkingen De organisatie richt zich tot meerderjarigen vanaf 21 jaar, uitzonderlijk tot jongvolwassenen vanaf 16 jaar. Zonnelied biedt volgende vormen van dienstverlening aan, gefinancierd door diverse bronnen (FAM, RTH, persoonsvolgende convenant, persoonsvolgend budget, begeleid werken Magda). 1. Woonondersteuning: Zonnelied vzw biedt voltijdse en deeltijdse woonondersteuning. Er zijn verschillende woonvormen mogelijk, met wisselende intensiteit aan ondersteuning. Als cliënt kan je over een eigen woning beschikken of gebruiken maken van een woonst van Zonnelied. Je kunt ook tijdelijk in een woonst van Zonnelied logeren. 2. Dagondersteuning: Zonnelied vzw biedt voltijdse en deeltijdse dagondersteuning aan. 3. Individuele ondersteuning: Zonnelied vzw biedt individuele psychosociale ondersteuning aan de cliënt of zijn/ haar netwerk. De cliënt kan kiezen voor individuele ondersteuning in de gebouwen van Zonnelied (ambulant) of in het thuismilieu/ elders (mobiel). Ook voor ondersteuning t.a.v. Begeleid Werken kan je bij Zonnelied terecht. Kloosterstraat 7 Tel.: 053/ Fax: 053/

52 Begeleid wonen Pajottenland Wat? Deze dienst begeleidt volwassenen met een (vermoeden van) handicap die ondersteuning vragen bij het zelfstandig wonen. De cliënten wonen in een door hen zelf gekozen woning (eigen woning, huurwoning). Voor wie? Meerderjarigen, zowel alleenstaanden als koppels (met of zonder kinderen). Ruime doelgroep, personen met: - een (vermoeden van) mentale handicap - dubbele diagnose: mentale beperking en psychische problematiek / kwetsbaarheid - een NAH (niet-aangeboren hersenletsel) - een visuele beperking - een auditieve beperking (3 begeleiders kennen gebarentaal) - een motorische beperking - autisme Personen die beschikken over een Persoonsvolgend Budget (PVB) kunnen hiermee de gewenste ondersteuning inkopen. Personen die slechts beperkte ondersteuning nodig hebben, en geen nood aan wekelijkse begeleiding, kunnen binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) geholpen worden. Er dient een vermoeden van handicap te zijn. Een VAPH-erkenning of inschrijving is nog niet noodzakelijk. Aanbod: Begeleid Wonen Pajottenland kan begeleiding of ondersteuning bieden: - bij administratie - bij budgetbeheer - bij wonen, bv. zoeken naar geschikte huisvesting - bij het aanleren van huishoudelijke vaardigheden - bij werk en vrije tijd - bij relaties en sociale contacten - bij medische of juridische problemen - bij opvoeding van de kinderen - vrijetijdsactiviteiten onder begeleiding aan huis - activiteiten in groep op een vaste locatie Begeleid Wonen Pajottenland Steunpunt Ternat: Lijsterlaan 20 te 1742 St. Katherina-Lombeek Tel.: 02/ Aanpassingspremies voor de woning Premie van de Provincie Vlaams-Brabant De provincie Vlaams- Brabant kan een premie toekennen aan ouderen en personen met een handicap die werken aan hun woning uitvoeren om de woning functioneel aan te passen aan hun fysieke toestand

53 Enkele voorwaarden: De aan te passen woning moet gelegen zijn in de provincie Vlaams-Brabant. De aanvrager moet minstens 65 jaar zijn of erkend zijn als persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD Zekerheid) of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager mag niet meer bedragen dan de maxima vastgelegd in de provinciale reglementeringen. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum ( datum waarop de premie wordt aangevraagd). De werken moeten ten laatste uitgevoerd zijn 1 jaar na de beslissing waarbij de premie wordt toegekend VOOR MEER INFORMATIE EN VOORWAARDEN: Wooninfopunt Roosdaal Brusselstraat 15 Tel.: 054/ Provincie Vlaams-Brabant Dienst wonen Provincieplein 1 te 3010 Leuven Tel.: 016/ Tel.: 016/ Tel.: 016/ Tel.: 016/ Fax. 016/ Aanpassingspremie van wonen-vlaanderen De aanvrager moet eveneens minstens 65 jaar oud zijn. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bejaarde en diens eventuele partner mag niet meer bedragen dan de maxima vastgelegd in de reglementeringen van wonen-vlaanderen. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar (12 maanden) op de datum waarop de premie wordt aangevraagd De Vlaamse renovatie-en verbeteringspremie De renovatiepremie kan men verkrijgen voor het renoveren van een bestaande woning of het realiseren van een nieuwe woning, door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand, een schuur tot woning) of opsplitsing (het verbouwen van een afgesplitst deel van een bestaande woning). Bij herbestemming of opsplitsing mag het oorspronkelijke volume van het gebouw of de woning niet toenemen. De renovatiepremie telt 4 categorieën van werken. Voor de verbeteringspremie gelden andere voorwaarden dan voor de renovatiepremie. Voor meer informatie en voorwaarden: Wooninfopunt Roosdaal mevr. Lydia Bulté Brusselstraat 15 Tel.: 054/ Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant VAC Leuven Diestsepoort 6 bus 92 te 3000 Leuven Tel.: 016/ Fax: 016/ Vermindering Belasting 1. Roerende voorheffing De belastingplichtige die zelf voor 66 % mindervalide is en waarvan dit is vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar, wordt beschouwd als persoon ten laste. Belastingplichtigen die een mindervalide van minstens 66 % ten laste hebben, kunnen deze laten tellen voor twee personen ten laste. Deze belastingverminderingen gelden alleen indien de inkomsten niet hoger liggen dan een bepaald bedrag en indien de mindervalide onder hetzelfde dak woont

54 Federale Overheidsdienst Financiën Zuster Bernardastraat 32 te 1500 Halle Tel.: 02/ website: Federale Overheidsdienst financiën. 2. Onroerende voorheffing De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen, die u jaarlijks moet betalen. In bepaalde gevallen kan u een vermindering van de onroerende voorheffing genieten, o.a. wanneer u de eigenaar bent van een bescheiden woning. Andere verminderingen zijn specifiek naar de bewoner gericht. Dit kan de eigenaar of huurder zijn. Betreft het een huurwoning, dan komt de vermindering ten goede aan de huurder. De onroerende voorheffing valt ten laste van de verhuurder (eigenaar), bijgevolg wordt de vermindering toegekend aan de verhuurder (eigenaar). De huurder mag het bedrag van volgende verminderingen aftrekken van de huurprijs. Het betreft vermindering voor: het gezinshoofd met een handicap; de grootoorlogsverminkte; kinderen ten laste; personen met een handicap; andere personen dan kinderen of personen met een handicap ten laste (deze persoon kan nooit uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn). De voorwaarden van deze verminderingen verschillen naargelang het gewest waarin u woont. Agentschap Vlaamse Belastingdienst Onroerende voorheffing Vaartstraat 16 te 9300 Aalst Tel.: 1700 Fax: 053/ (Vlaamse belastinglijn) 3. Registratierechten Indien iemand met een beperking een eerste woning aankoopt waarvan het kadastraal inkomen een bepaald maximum niet overschrijdt, kan het registratierecht verlaagd worden. Ministerie van financiën dienst registratie Asse Regentschapstraat 54 5de verdieping te 1000 Brussel Tel.: 02/ Vrijstelling van de Afvalwaterheffing Onder bepaalde voorwaarden kan je een sociaal tarief van de heffing op de waterverontreiniging krijgen. Je betaalt dan slechts 20% van de heffing. Je kan in aanmerking komen voor het sociaal tarief, als je op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot een van de volgende categorieën: gepensioneerden die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen krijgen personen die een leefloon of een levensminimum krijgen van het OCMW personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krij

55 gen en/of de integratietegemoetkoming. ouderen met een zorgnood die een zorgbudget ontvangen van de zorgkas (vanaf 1 januari 2018, voordien de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). In de meeste gevallen is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) automatisch op de hoogte van je situatie. De VMM stuurt je dan een heffingsbiljet met een sociaal tarief (20% van de heffing) toe. Kom je in aanmerking voor het sociaal tarief of de compensatie, en werd die niet correct toegepast? Dan moet je een schriftelijke aanvraag indienen met het attest van de bevoegde instantie. Kan je niet genieten van het sociaal tarief (je voldoet niet aan alle voorwaarden) of gaat je factuur over meer dan één gezin? Dan kan je als persoon misschien in aanmerking komen voor een compensatie van de heffing op de waterverontreiniging. Vlaamse Milieumaatschappij Dokter De Moorstraat te 9300 Aalst Tel.: 053/ VOOR MEER INFORMATIE over je heffingsbiljet, bel gratis (elke werkdag van 9.00u 12.00u en 13.00u 16.00u) Sociale Tarieven 1. Aardgas en elektriciteit Het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen. Het is een gunstig tarief voor elektriciteit en/ of aardgas. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder. Om het sociaal tarief te genieten, moet u ofwel huurder zijn van een sociale woning of één van de volgende tegemoetkomingen ontvangen: een leefloon; een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon; een maatschappelijke steun van het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat; een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten. een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %; een inkomensvervangende tegemoetkoming; een integratietegemoetkoming; een tegemoetkoming voor hulp van derden; een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (enkel in Brussel en Wallonië); een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % (erkenning via FOD SZ DGPH, maar betaling via het kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds). een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). een inkomensgarantie voor ouderen (IGO); een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen); een tegemoetkoming voor hulp van derden

56 Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt u in de meeste gevallen automatisch toegekend. U hoeft dus geen stappen te ondernemen. Indien u een nieuwe rechthebbende bent, duurt het soms een tijdje vooraleer u het sociaal tarief geniet. Het recht op het sociaal tarief gaat altijd in op de eerste dag van het trimester waarin beslist werd dat u behoort tot een categorie van rechthebbenden. De datum van de beslissing komt ongeveer overeen met de datum waarop u voor de eerste maal een tegemoetkoming hebt ontvangen. Vragen over het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas? Contact Center van de FOD Economie Tel. (gratis): 0800/ (van 9u tot 17u) Fax (gratis): 0800/ Cel Sociale Energie van de FOD Economie Algemene Directie Energie Sociale Energie Koning Albert II laan 16 te 1000 Brussel 2. Sociaal tarief voor televisie Personen met een handicap komen bij sommige kabelmaatschappijen in aanmerking voor een sociaal tarief voor televisie. U betaalt dan maar een deel van het normale abonnementsgeld voor kabeltelevisie. Dit is het geval wanneer u of een inwonend familielid een blijvende invaliditeit van ten minste 80 % heeft ofwel een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Vraag het attest van handicap aan via de administratieve diensten van de gemeente, of rechtstreeks bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ). Bezorg dit attest aan je kabelmaatschappij. 3. Sociaal Telefoontarief Ook op de installatie en aanrekening van uw telefoon kan u korting krijgen. Dit geldt voor mensen die: ouder zijn dan 65 en/of voor meer dan 66% gehandicapt zijn (volgens een administratieve of gerechtelijke beslissing) - een bruto globaal belastbaar inkomen voor het gehele gezin hebben van minder dan ,58 euro ,95 euro per bijkomende persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is volgens de indexering van 01/09/2018 (dat bedrag wordt geregeld herzien: bezoek de site van het RIZIV); - alleen wonen of met personen ouder dan 60, of met zijn/haar kinderen, of met zijn/haar kleinkinderen die beide ouders hebben verloren, of die bij gerechtelijke beslissing zijn toevertrouwd een leefloon ontvangen gehoorgestoord zijn (gehoorverlies van minstens 70 db voor het beste oor) of samenwonen met zijn/haar gehoorgestoord kind of kleinkind een laryngectomie hebben ondergaan of samenwonen met een kind of kleinkind dat een laryngectomie heeft ondergaan een militaire oorlogsblinde zijn Slechts één persoon per huishouden kan een sociaal tarief krijgen. De betrokken persoon dient de formule en operator te kiezen die hem bevalt

57 De aanvrager/aanvraagster moet zich richten tot de operator van zijn/haar keuze. De aanvraag wordt vervolgens overgezonden aan het BIPT, dat nagaat of de aanvrager of aanvraagster voldoet aan de voorwaarden om het sociaal tarief te krijgen. Onderstaand vindt u een overzicht van de toegekende kortingen: Categorieën van begunstigden 65-plussers, personen met handicap, gehoorgestoorden, personen die laryngectomie hebben ondergaan, militaire blinden Ontvanger van een leefloon Enige korting bij de installatie Aansluiting op de vaste telefoon 50% van de normale prijs Maandelijkse kortingen Abonnement Vast, mobiel, internet of gebundelde aanbieding 40% (max. 8,4) Internet: 40% (max. 8,4) Gesprekken (vast, mobiel, gebundelde aanbieding bij de operator van het abonnement) 3,1* 11,5 Totaal van de kortingen (max. per maand) 3,1 11, 5 (indien internet) of 3,1 Meer informatie is terug te vinden via of u kan contact opnemen met uw telefoonmaatschappij. BIPT Ellipse Building Gebouw C Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Vrijstelling op je waterfactuur In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling krijgen op jouw waterfactuur: om sociale redenen, omdat je een private zuiveringsinstallatie hebt of omdat je als nierpatiënt aan thuisdialyse doet. Voor een vrijstelling om sociale redenen kan enkel een vrijstelling bekomen op jouw domicilieadres en dit voor zover je als klant op 1 januari van het facturatiejaar voldoet aan één van de volgende voorwaarden: Je krijgt het leefloon of het levensminimum. Je krijgt het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen. Je krijgt de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden, toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

58 Je hebt een inwonend gezinslid dat verlengd minderjarig werd verklaard en dat op 1 januari van het heffingsjaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt, toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Jouw factuur wordt eerst op de gewone manier berekend. Daarna krijg je voor elk onderdeel van de factuur een korting van 80%. Voor de meeste klanten wordt deze compensatie automatisch verrekend via de waterfactuur. In sommige gevallen kan dat niet en krijg je achteraf een compensatie. Klanten die hun huishoudelijk afvalwater zelf zuiveren in een private installatie kunnen vrijgesteld worden van zowel de bijdrage voor zuivering als de bijdrage voor afvoer, op voorwaarde dat de zuiveringsinstallatie aan de VLAREM-normen voldoet en gebouwd werd op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bezorg De Watergroep wel een attest dat werd ondertekend door de burgemeester. De vrijstelling geldt voor een periode van 5 jaar. Nierpatiënten met thuisdialyse kunnen beroep doen op een tegemoetkoming voor het extra waterverbruik. Extra informatie hierover kan aangevraagd worden via de afdeling facturatie op het nummer 02/ De Watergroep Vlaams-Brabant Herbert Hooverplein 23 te 3000 Leuven Tel.: 02/ Verwarmingstoelage Inwoners van Roosdaal die verwarmen met huisbrandolie (of mazout), verwarmingspetroleum of bulkpropaangas kunnen recht hebben op een verwarmingstoelage indien ze behoren tot één van de onderstaande categorieën: Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan een bepaald bedrag dat wordt bepaald en toegepast door de overheid. Raadpleeg het OCMW voor precieze bedragen. Personen met schuldoverlast De toelage voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen. Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 300 voorzien. Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW een aanvraag indien. Hiervoor neemt u uw factuur, identiteitskaart en uw bankrekeningnummer mee. CONTACT: OCMW Roosdaal Kerkstraat Roosdaal Tel.: 02/ Fax 02/

59 6. MOBILITEIT 6.1. Rijgeschiktheid Het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing (CARA) is wettelijk erkend als enige keurende instantie sinds 1998 (KB van 23 maart 1998 en MB van 27 maart 1998) voor de beoordeling van de rijgeschiktheid van mensen met een beperking. Het Centrum beoordeelt alle functies die belangrijk zijn voor het besturen van motorvoertuigen waarvoor u een rijbewijs nodig hebt. Deze beperkingen zijn: een vermindering in functionele vaardigheden na een aantasting van het musculoskeletaal systeem een aandoening van het centraal of het perifeer zenuwstelsel elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van de motorische controle, de waarneming, het gedrag of het beoordelingsvermogen Als een arts één van bovenstaande aandoeningen vaststelt, zal hij u doorverwijzen naar het CARA. Het CARA zal een rijgeschiktheidsevaluatie uitvoeren en kan ook uitzonderlijk een rijgeschiktheidsattest afleveren aan (sommige) kandidaat-bestuurders die niet meer voldoen aan (bepaalde) visuele criteria (KB 23 maart 1998, bijlage 6, III, en 3.2.2). CONTACTGEGEVENS: Instituut voor de Verkeersveiligheid Haachtsesteenweg 1405 te 1130 Brussel Tel.: 02/ Vrijstelling van het dragen van de veiligheidsgordel Deze vrijstelling kan worden toegestaan naar aanleiding van gewichtige, medische tegenindicaties voor het dragen van de veiligheidsgordel. De beoordeling gebeurt door een arts die een doktersattest moet opstellen ter staving van de aanvraag tot vrijstelling. Het modelformulier hiervoor kan u online terugvinden. CONTACTGEGEVENS: FOD Mobiliteit en Vervoer DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid Directie vergunningen en rijbewijzen Dienst rijbewijzen City Atrium Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel 6.3. Voordelen bij gebruik van het openbaar vervoer 1. Verminderingskaart NMBS Indien je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming (na te vragen bij de mutualiteit) kan je voor jezelf en je personen ten last een verminderingskaart aanvragen, waardoor je 50% korting ontvangt voor een biljet tweede klas. Je kan de verminderingskaart afhalen aan een NMBS-loket. Neem je identiteitskaart (eid) en een attest van de verhoogde tegemoetkoming mee. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: Directie-Generaal Personen met een Handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus 150 te 1000 Brussel Tel.: 02/ Tel.: 0800/

60 De kaart wordt niet afgeleverd door de NMBS. 2. Nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer Blinden en slechtzienden met een zichtbeperking van minstens 90% reizen gratis in tweede klas. Het aanvraagformulier verkrijg je bij de dienst bevolking van de gemeente. 3. De Lijn Een aantal doelgroepen reizen gratis met De Lijn: kinderen jonger dan 6 jaar, oorlogsinvaliden, personen met een handicap, personen met een visuele handicap, agenten van de geïntegreerde politie, houders van een statuut nationale erkenning, werkzoekenden met beroepsopleidingscontract, Een aantal doelgroepen komen in aanmerking voor een abonnement tegen verminderd tarief: personen met een verhoogde tegemoetkoming, 65-ers, rechthebbenden op (equivalent) leefloon, Ook heel wat steden en gemeenten nemen als derde-betaler de kostprijs van het abonnement voor een deel voor hun rekening. Meer info: 4. Kaart kosteloze begeleider NMBS en De Lijn De kaart kan aangevraagd worden door personen met : een verminderde graad van zelfredzaamheid van minstens 12 punten; een blijvende invaliditeit van 80%; een blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van minstens 50%; een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen. Met de kaart kan je met twee personen reizen met één vervoersbewijs. De persoon met een handicap moet een geldig vervoersbewijs voor eerste of tweede klas hebben, de begeleider reist gratis. De kaart kosteloze begeleider is zowel geldig bij de NMBS als De Lijn. Je kan de kaart aanvragen in een station of rechtstreeks bij NMBS Mobility bureau MO 051 sectie 13/5, Hallepoortlaan 40 te 1060 Brussel. Het formulier is ook te downloaden op Bij het afhalen van de kaart betaal je 5 euro administratiekosten en heb je ook een recente pasfoto nodig. 5. Treinvervoer NMBS voorrangskaart zitplaats De NMBS-voorrangskaart is voor iedereen die het moeilijk heeft om lang recht te blijven staan. Voorwaarden: u moet medische redenen hebben dat u niet lang kan rechtstaan, te bewijzen met een doktersattest u dient steeds in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs. De voorrangskaart op zich geeft echter geen recht op een reductie op de prijs van een vervoerbewijs. als u in het bezit bent van een reductiekaart om vaderlandslievende redenen en staat op deze kaart de vermelding kan moeilijk blijven staan, dan heeft u automatisch recht op een zitplaats bij voorrang. U kan een aanvraagformulier downloaden of verkrijgen in elk station van de NMBS. U kan de voorrangskaart aan het loket verkrijgen door het ingevulde aanvraagformulier en de gevraagde documenten (identiteitskaart, aanvraagformulier, doktersattest waarin de geneesheer verklaart dat u niet lang recht mag staan, wat hiervan de medische oorzaken zijn en voor welke periode de kaart wordt aangevraagd (voor

61 een beperkte tijd met een maximum van 5 jaar) en een recente pasfoto) mee te brengen. De voorrangskaart kost 5 euro. 6. Begeleiderspas Met deze pas mag een begeleider gratis mee naar bepaalde evenementen van aangesloten organisaties. Een begeleiderspas aanvragen kan als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet: Je bent verminderd zelfredzaam (ten minste 9 punten of 66 %). Je verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder. Je hebt recht op verhoogde kinderbijslag MEER INFORMATIE? Bel dan tijdens de kantooruren naar tel.: 016/ Hulp bij in- en uitstappen van de trein De NMBS biedt een gratis dienstverlening aan, speciaal ontworpen om treinreizen te vergemakkelijken; dit vanaf uw vertrekstation tot uw bestemmingsstation. Om van de aangepaste dienstverlening te genieten, is het noodzakelijk dat u de NMBS minstens 24 uur voor uw vertrek op de hoogte brengt via het call center op tel.: 02/ (elke dag van 7u tot 21u) of log in My NMBS. 8. Parkeerkaart voor personen met een handicap Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart. Je mag overal in België parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap (plaatsen aangeduid met een bord of op de grond). Onderteken voor gebruik de kaart in het daarvoor voorziene vakje. De kaart is persoonlijk en mag niet gebruikt worden als de houder van de kaart zelf niet in het voertuig zit. Leg de kaart vooraan in het voertuig op het dashboard zodat het symbool van de rolstoel goed zichtbaar is. In bepaalde steden en gemeenten mag je met de kaart ook gratis parkeren, maar dat verschilt sterk van stad tot stad. Informeer bij de stad of gemeente wat de plaatselijke regels zijn. Op de parkeermeter staat vaak aangeduid of je met je kaart al dan niet gratis kan parkeren. Ook in het buitenland kan je de kaart gebruiken. Richt je tot de ambassade van het land waar je naar toe gaat voor meer informatie. Opgelet: Sommige steden en gemeenten voorzien een aantal parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor hun bewoners. Je parkeerkaart voor personen met een handicap alleen is dan niet voldoende. Je kan de bewonersplaatsen herkennen aan het P-bord, met als onderbord bewoners. Dit bord staat altijd aan het begin en aan het einde van de parkeerzone. Je hebt recht op een parkeerkaart als: je een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit) je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert

62 - Als je ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit). - Als je jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie verplaatsing of mobiliteit en verplaatsing. je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat vermeld staat in een lijst Indien je nog geen dossier hebt kan je dit aanmaken met je elektronische identiteitskaart op Indien je hier hulp bij wenst kan je contact opnemen met je ziekenfonds of met de Directie-Generaal personen met een handicap. CONTACT: Gratis telefoonnummer 0800/ (ma tot vrij van 8u30 tot 13u). Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus 150 te 1000 Brussel VRIJE TIJD 7.1. DAIS VZW DAIS vzw (Doe Aan Integratie Sport) richt zich tot alle geïnteresseerde sporters met een verstandelijke beperking uit de regio Pajottenland en Denderstreek en al wie zich kan en wil verplaatsen naar deze regio. DAIS is een regionale Vlaamse sportclub, die zich richt naar personen met een handicap en die streeft naar normalisatie op het vlak van en door middel van aangepaste bewegingsactiviteiten en aangepaste sporten. Regionaal: sporters uit de ruime omgeving Gooik-Roosdaal-Liedekerke en deze die zich naar de activiteiten willen verplaatsen. Vlaamse: Nederlandstalig karakter van de club Handicap: zij die omwille van functiestoornis niet volwaardig aan het reguliere sportaanbod kunnen participeren. Normalisatie: maximaliseren van de kwaliteit. Zo dicht mogelijk de normale regels van de sport. DAIS vzw biedt volgende sporten aan: Bowling, Bocce, Floorbal, Judo, Tafeltennis, Basket (via BCAT), Dans (via Dance-Inn) en Zwemmen DAIS VZW Strijlandstraat 57 te 1755 Gooik Gsmnr.: 0497/ G-Sport Vlaanderen (voor alle clubs in je buurt): G-SPORT Pajottenland vzw G-SPORT Pajottenland is een sportclub voor sporters met een verstandelijke beperking

63 Wij organiseren wekelijks G-voetbal- en G-badmintontrainingen en nemen deel aan diverse binnen- en buitenlandse tornooien. Zelf organiseren we jaarlijks een internationaal unified futsaltornooi en een nationaal G-badmintontornooi. Hiermee willen we bijdragen aan een positieve beeldvorming rond mensen met een beperking. CONTACT: GSP vzw Walter Tielemans Gsmnr. : 0478/ Atletiekclub Pajottenland vzw Dé atletiekclub van het Pajottenland organiseert wekelijks op de atletiekpiste in Gooik een G-atletiektraining. CONTACT: ACP vzw Evi Elinckx Gsmnr. 0497/ Dance Inn vzw sinds 2011 organiseert Dance Inn vzw wekelijks lessen G-dans. CONTACT: Dance Inn vzw Lies De Doncker Gsmnr.: 0476/ Basketbal club Asse-Ternat (BCAT) G basket voor mensen met een fysische beperking (Rolstoelbasket) G basket voor mensen met een mentale beperking. CONTACTGEGEVENS: Gisèle Van Zeghbroeck Wolvertemsesteenweg 149 te 1785 Merchtem Gsm: 0479/ Lokale Ziekenzorgafdelingen Samana Samana is een vereniging van en voor chronisch zieken, zorgbehoevende personen en gezonden, die het voor elkaar opnemen. Een chronische ziekte leidt in onze samenleving dikwijls tot ontmoediging en vereenzaming. Samen met duizenden vrijwilligers wil Samana een waaier activiteiten aanbieden om dit sociaal isolement te doorbreken en om langdurig zieken, zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers te ondersteunen in het leven met een chronische ziekte. Het empowerment, het weerbaarder maken van chronisch zieke mensen staat centraal. Aangezien de problematiek van chronisch zieke mensen nog steeds moeizaam wordt gehoord in onze samenleving wil Samana samen met langdurig zieke mensen werken aan belangenbehartiging. De behoeften en de noden van langdurig zieke mensen zijn de uitgangspunten bij het realiseren van deze doelstellingen. Zo gebeurt alles in Samana in samenspraak en op maat van chronisch zieke mensen. Samana ontwikkelde ook een specifiek aanbod voor jonge personen met een chronische ziekte. De activiteiten zijn telkens aangepast aan de praktische noden en beper

64 kingen van chronisch zieke mensen. Deze activiteiten zijn: informatiesessies, cursussen, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Samana heeft niet enkel een werking naar mensen die chronisch ziek of zorgbehoevend zijn, maar ook voor de omgeving van deze personen heeft Samana heel wat in petto. Samana vindt het erg belangrijk om ook mantelzorgers te ondersteunen en het aanbod naar deze doelgroep blijvend uit te breiden door o.a. koffienamiddagen en informatiesessies. Samana biedt tot slot vakanties aan die aangepast zijn aan de noden en wensen van chronisch zieke mensen, mensen met een beperking en hun mantelzorgers. Het aanbod is uitgebreid en omvat: groepsvakanties, individuele vakanties en bedevaarten. Samana staat open voor iedereen ongeacht tot welke mutualiteit u behoort. D Haachtsesteenweg 1805 te 1130 Haren Tel.: 02/ (doorklikken naar Sint-Michielsbond) Wens je thuis een bezoek te ontvangen van een Samanamedewerker? Wil je vrijwilliger worden bij Samana? Ook in Roosdaal zijn er verschillende kernen werkzaam: Samana Borchtlombeek: Annie Kestens Seringenlaan 7 te 1770 Liedekerke Gsmnr.: 0474/ Samana Ledeberg: Jan Van Den Bosch Molenstraat 31 te 1760 Roosdaal Tel.: 054/ Samana Pamel-OLV-Lombeek: Mia Hylebos Grotstraat 12 te 1760 Roosdaal Gsmnr. 0473/ Samana gewest Dilbeek-Lennik-Roosdaal: Benny Hautman Kleine Vaerinck 17 te 1760 Roosdaal Tel.: 054/ of Gsmnr.: 0486/ Ziekenzorg Ziekenzorg Strijtem (geen CM-kern) Ilda Lemaire Kerkveldstraat 31 te 1760 Roosdaal Tel.: 054/

65 D SENIOREN 1. Tegemoetkomingen 1.1. Het pensioen Pensioendienst Op 1 april 2016 zijn de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) gefuseerd om samen de Federale Pensioendienst kortweg FPD of dé Pensioendienst te vormen. De FPD: geeft op een heldere manier advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen; berekent de pensioenen van de werknemers en ambtenaren, en ook de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO), op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden, en betekent vervolgens hun rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden; betaalt de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren, de zelfstandigen en de IGO, en verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren; ondersteunt het beleidswerk, door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers. FPD (Federale Pensioensdienst) Zuidertoren te 1060 Brussel Tel.: 1765 (gratis - houd uw rijksregisternummer bij de hand) Voor zelfstandigen ook via het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ) Willebroekkaai 35 te 1000 Brussel Tel. 02/ De Pensioendienst Werknemerspensioenen kent de pensioenen in het werknemersstelsel en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) toe Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere voltijds brugpensioen) is een stelsel waarbij werknemers van een zekere leeftijd die worden ontslagen, recht hebben op een vaste werkloosheidsuitkering en op een aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag) verschuldigd door de vroegere werkgever. Wat? Voor de toekenning van een brugpensioen dienen meerdere voorwaarden vervuld te zijn i.v.m. o.a. de leeftijd, het aantal dienstjaren, de vervangingsplicht van de werkgever, het ontslag,... Aanvraag en inlichtingen: bij je werkgever, bij de RVA, bij je syndicaat Het rustpensioen in het werknemersstelsel Elke persoon die als werknemer of als contractueel ambtenaar heeft gewerkt, kan aan het einde van zijn loopbaan een rustpensioen werknemer vragen. De berekening van

66 dit voordeel neemt de duur van de loopbaan, de leeftijd waarop de betrokkene met pensioen gaat en de gezinssituatie van de betrokkene in aanmerking. Het rustpensioen als werknemer kan worden toegekend aan iedere persoon die in België of in het buitenland als arbeider of als bediende voor een Belgische werkgever gewerkt heeft in het kader van een arbeidsovereenkomst. Bepaalde periodes waarin er geen beroepsactiviteit werd uitgeoefend, kunnen als gewerkt beschouwd worden. Die gelijkgestelde periodes geven dus ook recht op een pensioen als werknemer. Dat is onder andere het geval voor periodes als werkloze, mindervalide, tijdskrediet, militaire dienstplicht enzovoort. De aanvraag mag worden ingediend één jaar voor de gekozen ingangsdatum van het pensioen Het overlevingspensioen en de overgangsuitkering in het werknemersstelsel. De huwelijkspartner van een persoon die als werknemer heeft gewerkt, kan na het overlijden van zijn huwelijkspartner een overlevingspensioen of overgangsuitkering ontvangen afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende op het ogenblik van het overlijden van de huwelijkspartner. Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan om dit voordeel te krijgen. Vanaf 2015 is de wetgeving rond het overlevingspensioen grondig gewijzigd door de invoering van een overgangsuitkering. Deze nieuwe regeling wordt toegepast wanneer de huwelijkspartner overlijdt na 31 december 2014, en houdt in dat wie niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden (45 jaar) om een overlevingspensioen te krijgen eventueel recht heeft op een overgangsuitkering gedurende: 12 maanden (zonder kinderlast); 24 maanden (met kinderlast). Wie al een overlevingspensioen ontving volgens de vroegere wetgeving blijft dat recht behouden. Het overlevingspensioen en de overgangsuitkering bieden de langstlevende huwelijkspartner de mogelijkheid een pensioen te verkrijgen op basis van de werknemersloopbaan van zijn overleden huwelijkspartner. Zowel mannen als vrouwen kunnen er aanspraak op maken. De perioden die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het overlevingspensioen en de overgangsuitkering zijn dezelfde als die voor het rustpensioen. De berekening kan echter verschillen van die van een rustpensioen. De overgangsuitkering wordt grotendeels op dezelfde wijze als het overlevingspensioen berekend, op basis van de loopbaan van de overleden huwelijkspartner Sociale tegemoetkomingen De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Sinds 2001 vervangt ze het vroegere gewaarborgd inkomen. Dit voordeel is eigenlijk geen pensioen. De IGO is meer bedoeld om ouderen te helpen wiens middelen ontoereikend blijken om een aanvaardbare levensstandaard te behouden. De IGO kan al dan niet als aanvulling op het pensioen worden verkregen. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor de IGO, die hieronder beschreven wor

67 den. Wie een IGO geniet die toegekend is volgens de oude regels blijft het recht behouden volgens de oude regels. De huidige betalingsvoorwaarden zijn echter wel van toepassing en de FPD kan het recht herzien op basis van de nieuwe regels omwille van een feit dat zich voordoet na 31 december Voornaamste wijzigingen vanaf 2014: Bij het delen van de inkomsten wordt nog enkel rekening gehouden met eigen kinderen, die effectief op hetzelfde adres ingeschreven zijn. Wettelijk samenwonen wordt gelijkgeschakeld met het huwelijk. Kinderen die samenwonen met hun ouders worden niet meer benadeeld. Het IGO-bedrag zal minder schommelen omdat het niet meer afhankelijk is van bestaansmiddelen van samenwonenden, waardoor het middelenonderzoek ook vlotter zal verlopen. Wie een IGO geniet houdt meer over als hij nog verder werkt. Strengere controle op de verblijfsvoorwaarden. Wie langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland verblijft verliest het recht op zijn IGO. Bij een overlijden kunnen via de nalatenschap eerdere aangiftes van bestaansmiddelen worden nagekeken. Om na te gaan of iemand recht heeft op de IGO, worden eerst alle bestaansmiddelen van de betrokkene en van de eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Hij moet ook voldoen aan de voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats. Wanneer iemand op 65 (of ouder) zijn pensioen aanvraagt of wanneer een bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, onderzoekt de Federale Pensioendienst automatisch of hij recht heeft op een IGO op voorwaarde dat 90% van de uitbetaalde pensioenen lager is dan het basisbedrag of verhoogd basisbedrag van de IGO. 65-plussers die denken recht te hebben op een IGO, kunnen altijd zelf ook een aanvraag indienen bij de FPD. Als de aanvraag aanvaard wordt, zal de betrokkene een bedrag ontvangen dat rekening houdt met zijn gezinssituatie. Het basisbedrag is van toepassing als de betrokkene zijn hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Het verhoogde bedrag wordt toegekend aan aanvragers die alleen wonen, dat wil zeggen dat ze hun hoofdverblijfplaats niet delen met andere personen. De maximum maandbedragen zijn: Datum Index Basisbedrag Verhoogd basisbedrag 01/09/ ,42 745, ,36 dienst Burgerzaken van het gemeentehuis of rechtstreeks via de Pensioendienst Zuidertoren te 1060 Brussel Tel.: 1765 (gratis) Voor zelfstandigen via het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen(rsvz): Willebroekkaai 35 te 1000 Brussel Tel.: 02/

68 Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de voormalige tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) is een tegemoetkoming voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Je kan het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood online aanvragen via Om de aanvraag in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart (eid) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen. Indien je ook een parkeerkaart wenst aan te vragen, kan je dit aanvinken. De zorgkas gaat vervolgens na of je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap bepalen je punten en erkennen zo je gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie op bij je arts of specialist om je zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom je behandelend arts als je een aanvraag doet. Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling. Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Ga dan naar de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. Zij zijn reeds op de hoogte van je medische situatie. Indien je gekend bent bij het OCMW kan je ook daar terecht. Om je aanvraag te doen, moet je deze gegevens meebrengen: de naam van je huisarts of de arts die je beperking opvolgt, je identiteitskaart en je pincode, je bankrekeningnummer en eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden Zie ook deel chronisch zieken zie punt p De Mantelzorgtoelage Zie p algemeen deel 1.3. Thuiszorg De 10 laatste jaren is veel energie gestopt in de uitbouw van de zorg die thuis kan gegeven worden zeker voor alleenstaanden. Enerzijds om de opname in een rusthuis uit te stellen, anderzijds om aan de betrokken persoon de mogelijkheid te geven om zolang mogelijk thuis te verblijven in zijn eigen, vertrouwde omgeving. Heel wat personen en organisaties komen hier aan te pas. Zie algemeen deel pagina Wonen Aanpassingspremies voor de woning A. Premie van de Provincie Vlaams-Brabant zie p De provincie Vlaams- Brabant kan een premie toekennen aan ouderen en personen met een handicap die werken aan hun woning uitvoeren om de woning functioneel aan te passen aan hun fysieke toestand

69 Enkele voorwaarden: De aan te passen woning moet gelegen zijn in de provincie Vlaams-Brabant. De aanvrager moet minstens 65 jaar zijn of erkend zijn als persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD) of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager mag niet meer bedragen dan de maxima vastgelegd in de provinciale reglementeringen. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum ( datum waarop de premie wordt aangevraagd). De werken moeten ten laatste uitgevoerd zijn 1 jaar na de beslissing waarbij de premie wordt toegekend VOOR MEER INFORMATIE EN VOORWAARDEN: Wooninfopunt Roosdaal Gemeentehuis Brusselstraat 15 Tel.: 054/ Provincie Vlaams-Brabant - Dienst wonen Provincieplein 1 te 3010 Leuven Tel.: 016/ Tel.: 016/ Tel.: 016/ Tel.: 016/ Fax. 016/ B. Premie van de Vlaamse gemeenschap Wie zijn woning wil aanpassen aan de bijzondere behoeften van een inwonend bejaard (65+) gezinslid kan daarvoor een aanpassingspremie vragen. Deze aanpassingspremie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar voor uw aanvraag wordt in aanmerking genomen om te bepalen of u in aanmerking komt. VOOR MEER INFORMATIE EN VOORWAARDEN: Wooninfopunt Roosdaal Gemeentehuis Brusselstraat 15 Tel.: 054/ Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant VAC Leuven Diestsepoort 6 bus 92 te 3000 Leuven Tel.: 016/ Fax: 016/ C. De Vlaamse renovatiepremie De renovatiepremie kan men verkrijgen voor het renoveren van een bestaande woning of het realiseren van een nieuwe woning, door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw zoals bijvoorbeeld een bedrijfspand, een schuur tot woning) of opsplitsing (het verbouwen van een afgesplitst deel van een bestaande woning). Bij herbestemming of opsplitsing mag het oorspronkelijke volume van het gebouw of de woning niet toenemen. De renovatiepremie telt 4 categorieën van werken. Voor de verbeteringspremie gelden andere voorwaarden dan voor de renovatiepremie. VOOR MEER INFO EN VOORWAARDEN: Wooninfopunt Roosdaal mevr. Lydia Bulté Brusselstraat 15 Tel. : 054/ Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant VAC Leuven Diestsepoort 6 bus 92 te 3000 Leuven Tel.: 016/ Fax: 016/

70 D. De Vlaamse Verbeteringspremie Wie aan zijn woning/huurwoning verbeteringswerken uitvoert, kan in aanmerking komen voor een verbeteringspremie. Algemene opmerking: hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Wooninfopunt Roosdaal mevr. Lydia Bulté Brusselstraat 15 Tel.: 054/ Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant VAC Leuven Diestsepoort 6 bus 92 te 3000 Leuven Tel.: 016/ Fax: 016/ Sociale tarieven Senioren komen in aanmerking voor een aantal sociale tarieven wanneer hun inkomen onder een bepaalde grens valt. Voor meer info: deel chronisch zieken zie p Aangepaste woongelegenheden specifiek voor derde en vierde leeftijd Groep van Assistentiewoningen (GAW) De vzw Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw beheert 53 assistentiewoningen gelegen tegenover het Woon- en zorgcentrum (WZC). De serviceflats richten zich naar 65-plussers die zichzelf nog voldoende (of mits ondersteuning van thuiszorgdiensten) kunnen behelpen. De bewoners kunnen er zelfstandig wonen, alleen of met partner. Voor acute zorg bestaat er een verpleegoproepsysteem naar het wzc waarvan de bewoners 24 op 24 uur kunnen gebruik maken. De bewoners betalen een basisprijs voor de huur van de flat en het onderhoud van het gebouw, naar eigen behoeften en noden kunnen zij gebruik maken van een waaier van de aangeboden diensten (onderhoud, maaltijden,... ) Woon -en zorgcentrum vzw Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Het vzw Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw stelt zich tot doel een optimale, menselijke en kwalitatieve huisvesting en zorgverlening aan de bewoners aan te bieden tegen een minimale kost. Het woon- en zorgcentrum heeft een erkenning voor 115 bedden waarvan er 84 erkend zijn als R.V.T.-bedden of verzorgingsbedden. Het centrum beschikt over 6 kamers voor kortverblijf waar bewoners na een hospitalisatie kunnen revalideren of terecht kunnen wanneer familieleden, mantelzorgers of thuiszorgdiensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Tevens heeft het woon-en zorgcentrum een afdeling voor bewoners met dementie. Hoe inschrijven? De inschrijving gebeurt in het woonzorgcentrum door het invullen van de opname-documenten. De kandidaat-bewoner komt dan op de wachtlijst voor opname. vzw Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuisstraat Roosdaal Tel.: 054/ wzc-olv-roosdaal.be

71 2. Voornaamste organisaties 2.1. Home Info Home-info geeft: Informatie over rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de regio Halle-Vilvoorde. informatie van algemene aard in verband met wetgeving, opnameprocedure, ondertekenen van een overeenkomst, Er is een klachtencommissie die niet enkel juridische informatie doorgeeft maar die tevens via concrete individuele klachtenbehandeling de verdediging en de belangenbehartiging van de rustoordbewoner op zich neemt. VZW home-info Lakensestraat 76 bus 1 te 1000 Brussel Tel.: 02/ Woonzorglijn De Woonzorglijn geeft informatie en advies en behandelt klachten over residentiële ouderenzorgvoorzieningen. Bewoners van deze voorzieningen, thuiswonende ouderen, hun familie, vrienden of kennissen en ook het personeel kunnen bij de Woonzorglijn terecht met allerhande vragen en klachten over een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis, een serviceflat, een centrum voor kort verblijf, een dagverzorgingscentrum. De Woonzorglijn werkt samen met de afdeling Woonzorg en Eerste Lijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid en met de Zorginspectie. Agentschap zorg en gezondheid Woonzorglijn Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel Tel.: 02/ Mobiliteit Rijgeschiktheid: zie deel chronisch zieken p Vrijstelling van het dragen van de veiligheidsgordel: zie deel chronisch zieken p Voordelen bij het gebruik van het Openbaar Vervoer Zie deel chronisch zieken p Abonnement De Lijn Bent u 65 jaar of ouder en reist u regelmatig met De Lijn? Dan geniet u van een voordelige formule! Voor 53 euro hebt u al een Omnipas 65+, waarmee u één jaar onbeperkt kunt reizen op onze bussen en trams (met uitzondering van evenementenvervoer)

72 Verminderingskaart VG De Lijn Als gepensioneerde kan je recht hebben op een verminderingskaart VG van De Lijn en bepaalde gevallen op een jaarabonnement aan verminderd tarief (Buzzy Pazz of Omnipas). Je kan deze bekomen indien je recht hebt op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen, verblijft in een lokaal opvanginitiatief of een recent attest voor verhoogde tegemoetkoming hebt. U dient een attest voor te leggen van de Federale Pensioendienst. Voor een VG-abonnement betaalt u slechts 43 euro per jaar. INFORMATIE OVER DE VERVOERSMAATSCHAPPIJEN KAN JE BEKOMEN OP: De Lijn Vlaams-Brabant Martelarenplein 19 te 3000 Leuven Tel.: 016/ Voorkeurtarief bij de NMBS voor personen vanaf 65 jaar Het seniorenbiljet is altijd een heen- en terugreis tegen 6,00 euro in 2de klas en 13,00 euro in 1ste klas. Let op: als je met je seniorenbiljet van/naar Brussel-Nationaal-Luchthaven reist, dien je nog een diabolo-toeslag te betalen. Je kan met een seniorenbiljet op weekdagen pas vertrekken na 9 uur s morgens. Een seniorenbiljet kan ook gebruikt worden tijdens de weekends, behalve tijdens de maanden juli en augustus. Het seniorenbiljet is geldig tussen 2 Belgische stations (grenspunten uitgezonderd) in de treinen van de binnenlandse dienst. Bijkomend voordeel: je kan terugreizen vanuit een ander station dan het station waar je je heenreis beëindigd hebt. Het volstaat dit te vragen op het moment dat je je biljet aankoopt. Dit laatste is niet nodig indien je terugreist vanuit een kuststation. INFORMATIE KAN JE BEKOMEN OP: NMBS Reizigers Nationaal Bureau RN 021 A Frankrijkstraat 54 bus 5-6 te 1060 Brussel Tel.: 02/ Parkeerkaart voor personen met een handicap Zie deel chronisch zieken p Aanbod 3.1. Verenigingen van en voor de Derde Leeftijd In de Roosdaalse seniorenraad zit een afgevaardigde van alle verenigingen van de derde leeftijd alsook een aantal individueel geïnteresseerden en een vertegenwoordiger van de vzw Woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw. Voor meer info i.v.m. de werking van de seniorenraad of van de deelverenigingen, kan je contact opnemen met de dienst welzijn en vrije tijd van de gemeente: Inge Vanderstappen Brusselstraat 15 Tel.: 054/ roosdaal.be

73 OKRA OKRA Borchtlombeek: samenkomst: elke 1ste dinsdag van de maand in Ontmoetingscentrum Borchtlombeek Kerkplein OKRA Ledeberg: samenkomst: elke 2de donderdag van de maand in zaal De Kluis Kapelleweide 13 OKRA Onze Lieve Vrouw Lombeek: samenkomst: elke 2de dinsdag van de maand in de Lombeekkring Koning Albertstraat OKRA Pamel: samenkomst: elke 1ste maandag van de maand in zaal Ons Huis Brusselstraat OKRA Strijtem: samenkomst: elke 2de maandag van de maand in de Sint-Martinuszaal Strijtemplein Gegevens (adres, naam en telefoonnummer) van de vertegenwoordigers kun je bekomen op de dienst welzijn en vrije tijd Tel.: 054/ SAMANA (voorheen Ziekenzorg CM) Zie deel chronisch zieken p Ouderenverenigingen In Vlaanderen bestaan er heel wat sociaal-culturele vereniging met een specifieke ouderenwerking. Enerzijds zijn dat de ouderenorganisaties die zich rechtstreeks tot de ouderen richten: Federatie van Onafhandelijke Senioren (FedOS), Netwerk van ondernemende senioren (Neos), Okra, S-Plus, Vief en de Vlaamse actieve senioren. Anderzijds hebben een aantal organisaties een deelwerking voor ouderen: ABVV-senioren, ACLVB-E-Team, CD&V-senioren, Grijze Geuzen, de Grootouders- en Seniorenactie van de Gezinsbond (GOSA), GroenPlus, het Minderhedenforum en de Seniorenraad van de Landelijke Beweging (SLB). Je kan er terecht voor een ontmoeting met leeftijdsgenoten, een zinvolle besteding van de tijd die vrijkomt en sociale en culturele activiteiten. Bovendien leer je er heel wat bij, kan je je voor anderen engageren en blijf je verworven vaardigheden benutten. Daarnaast sturen de ouderenverenigingen via hun belangenbehartiging ook aan op een beleid dat toestaat om op een aangename en menswaardige manier oud te kunnen worden. Kortom, een goed ouderenbeleid. De rol van de belangenbehartiger heeft twee functies: de noden en problemen van ouderen aankaarten bij de betrokken beleidsinstanties (regering, parlement, overheidsdiensten); ouderen informeren over hun rechten en over de voorzieningen waarop ze een beroep kunnen doen, met daaraan gekoppeld de dienstverlening in samenwerking met andere organisaties (bv. ziekenfondsen). Om hun belangenbehartiging waar te maken, werken de ouderenorganisaties samen in de Vlaamse Ouderenraad. MEER INFO: Vlaamse Ouderenraad vzw Broekstraat te 1000 Brussel Tel.: 02/ Sport- en socioculturele verenigingen zie ook algemeen deel p

74 E WERKENDEN EN WERKZOEKENDEN 1. Aanbod 1.1. VDAB en lokale werkwinkel De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, kortweg VDAB, is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt en vooral als taak heeft werkzoekenden te bemiddelen en te begeleiden naar werk. VDAB WERKWINKEL ASS: Gemeenteplein 5 te 1730 Asse - Tel: 02/ Fax: 02/ Contactpersoon: Candy Stockmans Gsmnr.: 0491/ In een contactpunt krijg je nuttige informatie over werk en opleiding. In sommige locaties staat een internet-pc ter beschikking, op andere plaatsen krijg je de informatie van een lokale medewerker. Er is evenwel minder gelegenheid voor persoonlijk advies Rijksdienst voor arbeidsvoorziening-werkloosheidsbureau RVA Leopoldstraat 25 A te 1800 Vilvoorde Tel.: 02/ Vakbonden Hier kan je terecht voor informatie betreffende je rechten en plichten als werkzoekende en werknemer; uitbetaling werkloosheidsuitkering en brugpensioen; hulp bij problemen met de werkgever, erkenningen ziekte, invaliditeit, arbeidsongevallen, pensioen, kinderbijslag ACV Gemeentehuisstraat 27 A te 1740 Ternat Tel.: 02/ ABVV Gemeenteplein 7 te 1770 Liedekerke Tel.: 053/ Werkloosheidsdienst Tel.: 053/ ACLVB Gemeenteplein 9B te 1770 Liedekerke Tel.: 053/

75 Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen HVW voor mensen die niet aangesloten zijn bij een vakbond. Jean Baptiste Nowélei, 24A 1800 Vilvoorde Tel.: 02/ Telefonisch bereikbaar enkel tussen 13u en 16u 2. Mobiliteit Je hebt recht op een goedkoop treinticket (2,00 heen en terug) als je aan deze drie voorwaarden voldoet: Je hebt geen werk of werkt deeltijds. Je bent ingeschreven bij VDAB als werkzoekende. als je op sollicitatiegesprek gaat bij een uitzendkantoor of wervings- en selectiekantoor. Je moet je met een aanvraagformulier van de VDAB aanbieden aan het loket

76 F NIET-BELGEN 1. Waar kan je terecht Dienst Burgerzaken gemeente Roosdaal Wie zich in onze gemeente komst vestigen dient zich binnen de acht dagen aan te melden. De dienst levert volgende documenten af: de aankomstverklaring; het attest van immatriculatie; het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; alle andere attesten voor de rechthebbenden; indien de nieuwkomer hier recht op heeft, wordt ook de identiteitskaart afgeleverd. dienst burgerzaken Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal Tel.: 054/ Waarop kan je een beroep doen? 2.1. OCMW-Roosdaal Dienst Vreemdelingen Asielzoekers (wachtregister) en allochtonen (vreemdelingenregister) worden begeleid op financieel vlak, alsook naar huisvesting, integratie, onderwijs en eventueel tewerkstelling toe. Het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) biedt huisvesting en begeleiding enkel aan asielzoekers. Tel.: 02/ Nederlandse Taallessen Indien je meer informatie wenst over Nederlandse taallessen voor anderstalige volwassenen in Vlaams-Brabant kan je contact opnemen met Partners in Integratie (PIN). August Demaegtlaan 305 te 1500 Halle Tel.: 02/ Je kan ook terecht bij Huis van het Nederlands: Burchtstraat 50 te 9400 Ninove Gsm.: 0491/ Enkel open op woensdag van 13u30-16u (niet in de schoolvakanties) 2.3. Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding Je kan er terecht voor informatie en advies over grondrechten van vreemdelingen, lokale meldpunten racisme, vorming en documentatie

77 Koningsstraat 138 te 1000 Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Gratis nummer: 0800/ PRIC: Provinciaal Integratiecentrum Pric ondersteunt de deelname van etnisch-culturele minderheden aan het beleid van de samenleving. Daarnaast heeft Pric ook een signaalfunctie t.a.v. het beleid en organiseert het eigen provinciale activiteiten. Provinciaal integratiecentrum Vlaams-Brabant Provincieplein 1 te 3010 Leuven Tel.: 016/ Fax: 016/ Regiowerking Halle-Asse: Vandenpeerenboomstraat 78 bus 3 te 1500 Halle Tel.:02/ Fax: 02/ Voordelen bij gebruik van het Openbaar Vervoer (De Lijn) Asielzoekers: Asielzoekers kunnen via Fedasil, het Rode Kruis of vluchtelingenwerk Vlaanderen een VG-netabonnement voor 38 aanvragen. Fedasil is het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. De Lijn Vlaams-Brabant Martelarenplein 19 te 3000 Leuven Tel.: 016/ Fax: 016/

78 G VARIA 1. LEIF Er bestaat een telefonische hulplijn (LEIFlijn LevensEinde Informatie Forum) voor elke patiënt, gebruiker, hulpverlener of organisatie die vragen heeft over beslissingen rond het levenseinde. Alle mogelijke vragen die u rond de problematiek waardig sterven wil stellen, zullen door de hulplijn ernstig onderzocht en beantwoord worden. Je kan er ook alle vormen van wilsbeschikkingen vinden. Tel.: 078/ Centrum voor morele dienstverlening Worstel je met een moreel probleem? Ben je in een problematische situatie terecht gekomen? Zoek je informatie over adoptie, holebi-ouderschap, abortus, euthanasie,...? of speel je met de idee een plechtigheid te organiseren voor de geboorte van je kind, een huwelijk of het verlies van een dierbare? Dan ben je bij onze Centra Morele Dienstverlening aan het goede adres. Want daar staan onze moreel consulenten klaar om je verder te helpen. Morele dienstverlening wordt verstrekt op jouw verzoek en vanuit het grootste respect voor jouw overtuigingen en eigenheid. En niet onbelangrijk: onze morele dienstverlening is volledig gratis. CMD Halle Molenborre 28 te 1500 Halle Tel.: 02/ TREFPUNT ZELFHULP In Vlaanderen zijn heel veel zelfhulpgroepen actief. Ze verschillen naar problematiek, werkingsterrein en organisatiestructuur. Maar allemaal verenigen ze mensen met een gemeenschappelijk probleem om samen beter te worden Voor vragen i.v.m. zelfhulpgroepen: Trefpunt Zelfhulp vzw E. Van Evenstraat 2A (bezoekadres) Parkstraat 45 bus 3608 (postadres) te 3000 Leuven Tel.: 016/ Fax: 016/

79 4. RELIGIE 4.1. Rooms-katholieke kerk Federatiepastoor: Pastoor Hans Decancq Pastoriestraat 7 te 1761 Roosdaal Tel.: 02/ Gsm: 0476/ Parochie Pamel + Ledeberg: Brusselstraat 10 Tel.: 054/ Parochie Borchtlombeek + Kattem: Pastoriestraat 7 Tel.: 02/ Parochie Strijtem en O.L.V.-Lombeek: Koning Albertstraat 160 Tel.: 054/ Andere overtuigingen Niet-religieuze filosofische vereniging: De Humanistische Vrijzinnige Vereniging vzw (HVV) Pottenbrug 4 te 2000 Antwerpen Tel.: 03/ Fax: 03/

80 ONTACTN DIENST Aidstelefoon / WEBSITE / TEL / Alzheimer Dementietelefoon Anonieme Alcoholisten Antigifcentrum / / / Apotheker van wacht / Autismetelefoon Awel (Kinder- en jongerentelefoon) Belgisch Liga van de depressie 078/ / Brandwondencentrum / Card Stop / Child Focus / Civiele Bescherming 02/ Defecte straatlampen / / Diabetes infolijn Dokter van wacht 054/ / Druglijn - 02/ Europees Noodnummer Holebifoon / Kanker Info / Mantelzorgtelefoon Melden lekken waterleiding Meldpunt bejaardenmishandeling / / / (buiten de kantooruren) /

81 UMMERS DIENST Meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant Multiple Sclerose infolijn / WEBSITE / TEL / / / Mutas (vroegere Eurocross) / Ondernemingsloket / Onderwijs infolijn - infolijn 1700 Pijnlijn / Rode Kruis Roosdaal Rode Kruis Vlaanderen Rusthuisinfolijn - 078/ S.O.A.-Lijn (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen) / Tandarts van wacht / Tele-Onthaal Uitleendienst Rode Kruis Roosdaal Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaamse Beroepsvereniging voor zelfstandige verpleegkundigen 0475/ Vlaamse Hulpdienst 02/ / / / Vlaamse Infolijn Vlaamse Kruis Pajottenland Vlaamse Reumaliga / Wegentelefoon / Zelfmoordpreventie

82 OODNUMMERS DIENST Brandweerzone Vlaams-Brabant WEST Dringend ziekenvervoer 105 Medische Urgentie en brandweer / WEBSITE / TEL of of 112 Politie 101 of 112 met gsm Politie Roosdaal /

Voor u ligt een nieuwe uitgave van de Roosdaalse welzijnsgids, editie 2016.

Voor u ligt een nieuwe uitgave van de Roosdaalse welzijnsgids, editie 2016. gids WELZIJNS WOORD VOORAF Beste inwoner van Roosdaal, Voor u ligt een nieuwe uitgave van de Roosdaalse welzijnsgids, editie 2016. Met deze gids willen we u wegwijs maken in het netwerk van instellingen,

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste mede-inwoner,

WOORD VOORAF. Beste mede-inwoner, uw gids 1 WOORD VOORAF Beste mede-inwoner, Uniek voor de regio, biedt de welzijnsraad van Roosdaal u een gids aan voor welzijn. Raar maar waar! Tevreden zijn, het zich goed voelen, goed in uw vel, zich

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Wegwijs in de schuldhulp verlening. Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder.

Schuldhulpverlening. Wegwijs in de schuldhulp verlening. Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. 12-2018_ocmwst_ Wegwijsindeschuldverleningbrochure.indd 1 17/12/18 14:49 Inhoud

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! THUISZORGCENTRUM Een helpende hand voor jong en oud! Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! uéén centraal oproepnummer 078 15 60 30 Alle dagen, de klok rond bereikbaar!

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

Algemene info mutualiteit

Algemene info mutualiteit De mutualiteit Algemene info mutualiteit Een mutualiteit of ziekenfonds zorgt voor de terugbetaling van een deel van de dokterskosten, tandzorgen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten... Het Rijksinstituut

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Ziekenvervoer. Liberale Mutualiteit

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Ziekenvervoer. Liberale Mutualiteit Wij zijn echt met je gezondheid bezig Ziekenvervoer Liberale Mutualiteit Heb je nood aan ziekenvervoer? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! LM-Antwerpen organiseert een dienst ziekenvervoer

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie november 2015 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie november 2015 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie november 2015 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

Dringende medische hulpverlening

Dringende medische hulpverlening Dringende medische hulpverlening Versie nr: 2 Laatste wijziging: 8-2018 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden

Nadere informatie

Rechtenonderzoek. Waar kan ik terecht? Hoe moet ik een aanvraag doen? Wie kan mij hierbij helpen?

Rechtenonderzoek. Waar kan ik terecht? Hoe moet ik een aanvraag doen? Wie kan mij hierbij helpen? Welkom Rechtenonderzoek Waar kan ik terecht? Hoe moet ik een aanvraag doen? Wie kan mij hierbij helpen? Rechtenonderzoek Ondersteunende diensten Financiële ondersteuning voor zorgbehoevende Financiële

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Duidelijke informatie, wederzijdse communicatie en goede afspraken zijn van groot belang voor een vlot verloop van de collectieve schuldenregeling. Deze afsprakennota

Nadere informatie

Sociale voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving

Sociale voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving sociale dienst informatiebrochure Sociale voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Financiële tussenkomst 4 3. Sociale tussenkomsten en tegemoetkomingen 8 4. Werk

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald.

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald. Organisation - Organisatie Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311 Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE Tél. : (09) 333 50 00 Fax : (09) 333 50 59 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Chiropraxie Dag-

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

De mutualiteit. De mutualiteit 31

De mutualiteit. De mutualiteit 31 De mutualiteit De mutualiteit 31 Algemene info mutualiteit Een mutualiteit of ziekenfonds zorgt voor de terugbetaling van een deel van de dokterskosten, tandzorgen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten...

Nadere informatie

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale OCMW Geraardsbergen Dienst Thuiszorg Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale Adres: Sociaal Huis Geraardsbergen, 4 de verdieping Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. 054 43 20

Nadere informatie

Inspiratiedag Gezond Budget

Inspiratiedag Gezond Budget 04/12/2018 Inspiratiedag Gezond Budget Workshop 'soorten budget- en schuldhulpverlening' in Vlaanderen OVERZICHT HULPVERLENINGSVORMEN = BUDGETHULPVERLENING: hulp bij het vinden van een evenwicht tussen

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Uschi De Coster Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wist je dat 3. Een brede waaier 4. Casus 1: Jules 5. Casus 2: Martha 6. Waar vind

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Rust-, Herstel- en Zorgverblijven

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Rust-, Herstel- en Zorgverblijven Wij zijn echt met je gezondheid bezig Rust-, Herstel- en Zorgverblijven RUSTVERBLIJF Een adempauze kan een goede invloed hebben op je gezondheid. Heb je zelf een ernstige aandoening of begeleid je iemand

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Wegwijs ersie 4/2018 nk v mpus Ge elzijnsca W g vzw ruis Limbur -Gele K Wit teur ec n dir emee lg yers a rt Me VU: Ba

Wegwijs ersie 4/2018 nk v mpus Ge elzijnsca W g vzw ruis Limbur -Gele K Wit teur ec n dir emee lg yers a rt Me VU: Ba Wegwijs egwijs Ziekte, handicap of leeftijd brengen ongemakken met zich mee. Je verpleegkundige komt je thuis verzorgen, volgens jouw behoeften. Maar ze maakt je ook wegwijs als je met vragen zit of advies

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? INHOUD Wil je je inschrijven bij het VAPH? In deze brochure lees je hoe het multidisciplinair team (MDT) je hiermee kan helpen. De VAPH-experten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie

Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Lokaal netwerk mantelzorg

Lokaal netwerk mantelzorg Lokaal netwerk mantelzorg met ondersteuning van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen Voor de mantelzorger is nabijheid zeer belangrijk. In die zin is de mantelzorger voor alles wat hij of zij zou kunnen

Nadere informatie

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Het team gezinszorg en aanvullende thuiszorg is in de Gasthuisstraat 2 gevestigd en stelt u graag zijn OCMW diensten voor. In deze folder geven wij u een overzicht

Nadere informatie

Maak kennis met ons Multidisciplinair team

Maak kennis met ons Multidisciplinair team Maak kennis met ons Multidisciplinair team Het multidisciplinair team van ons ziekenfonds voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en Integrale Jeugdhulp Wie zijn wij? Ons team bestaat

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

Wat na ontslag? Informatie over thuiszorg. Jessa Ziekenhuis vzw. Dienst kwaliteit. versie juni 2013 (Object-ID )

Wat na ontslag? Informatie over thuiszorg. Jessa Ziekenhuis vzw.  Dienst kwaliteit. versie juni 2013 (Object-ID ) na ontslag? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 90 22 Informatie over thuiszorg Jessa Ziekenhuis vzw

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPAKKET 3

ONDERSTEUNINGSPAKKET 3 DVC Heilig Hart Leernsesteenweg 53 9800 DEINZE Inhoudstafel 4 Inclusieve ondersteuning Beschermd of begeleid wonen De ondersteuningsfuncties Zorgen en ondersteunen in de nacht 2 Een hart voor bijzondere

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n. Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n. Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg 2 Inhoud Inl e i d i n g... 3 Ve r zo r g i n g t h u i s... 4 Ve r zo r g i n g o p een pa l l i at i e v e e e n

Nadere informatie

Onthaalformulier Perron70

Onthaalformulier Perron70 1 Onthaalformulier Perron70 Psychosociaal Revalidatiecentrum Asse 1. Informatief Datum aanvraag: Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen via mail of per post. steven.van.laeken@fracarita.org

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. Inhoud Wat is schuldhulpverlening?... 3 Kort overzicht

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Informatiebrochure Oncologisch Centrum

Informatiebrochure Oncologisch Centrum Informatiebrochure Oncologisch Centrum Oncologisch Centrum 3 We werken samen aan uw gezondheid De laatste jaren is de kennis over de behandeling van kanker sterk toegenomen. Enerzijds heeft dit geleid

Nadere informatie

Thuis blijven wonen. Woonadvies en ergobegeleiding

Thuis blijven wonen. Woonadvies en ergobegeleiding Thuis blijven wonen Woonadvies en ergobegeleiding Je vertrouwde omgeving: thuis! Zorgen een ziekte, een handicap, ongeval of je leeftijd ervoor dat je dagelijkse activiteiten in huis moeilijk worden? Enkele

Nadere informatie

dementie wijzer een waaier vol antwoorden rond dementie

dementie wijzer een waaier vol antwoorden rond dementie dementie wijzer een waaier vol antwoorden rond dementie www.dementievriendelijkbrugge.be Wie kan me informeren over premies en tegemoetkomingen? Een sociale dienst van de mutualiteit of regionaal dienstencentrum.

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Kortenbergse mantelzorgpremie Voor wie voor een zorgbehoevende inwoner zorgt

Kortenbergse mantelzorgpremie Voor wie voor een zorgbehoevende inwoner zorgt Kortenbergse mantelzorgpremie Voor wie voor een zorgbehoevende inwoner zorgt De mantelzorgpremie is een waardering voor iedereen die een naaste, meestal een familielid of buur, verzorgt in diens eigen

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Reglement mantelzorgtoelage voor personen vanaf 21 jaar

Reglement mantelzorgtoelage voor personen vanaf 21 jaar Reglement mantelzorgtoelage voor personen vanaf 21 jaar Dienst Sociale Zaken - Doelgroepenwerking Tel.: 053 64 58 17 sociale.dienst@ocmwdenderleeuw.be Inhoudstafel 1. Doelstelling 2. Voorwaarden tot het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerking OCMW ALKEN

Vrijwilligerswerking OCMW ALKEN Vrijwilligerswerking OCMW ALKEN OCMW Alken Papenakkerstraat 5 3570 Alken T 011 59 06 70 Heb je zin in een nieuwe uitdaging? Wil je een wereld van verschil betekenen voor anderen? Ga dan voor vrijwilligerswerk!

Nadere informatie

Ontdek onze Dienst Maatschappelijk Werk - Sociale dienst

Ontdek onze Dienst Maatschappelijk Werk - Sociale dienst Ontdek onze Dienst Maatschappelijk Werk - Sociale dienst www.fsmb.be SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT BRABANT Toegankelijke gezondheid voor iedereen! Inhoud Wat is de Dienst Maatschappelijk Werk? 3 Wat doet

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Afdeling LC1. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk

Afdeling LC1. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk Afdeling LC1 T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont Stalenstraat

Nadere informatie

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 Peiling naar de voorwaarden die 80-plussers toelaten om langer zelfstandig thuis te wonen 1 ALGEMENE GEGEVENS 1.1

Nadere informatie

THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER

THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER Wie of wat is t Punt? t Punt is het thuiszorgcentrum van het woonzorg netwerk van Sint-Niklaas. De dienstverlening van t Punt is een openbare dienstverlening. Iedereen

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

sociale dienst informatiebrochure De dienstencheque

sociale dienst informatiebrochure De dienstencheque sociale dienst informatiebrochure De dienstencheque Inhoudstafel 1. Korte omschrijving 4 2. Doelgroep 5 3. Financieel 5 4. De inschrijving 5 5. Dienstencheques bestellen 6 6. Welke ondernemingen? 7 7.

Nadere informatie

Moet je overdag gaan werken, studeren, een opleiding volgen, werk zoeken,?

Moet je overdag gaan werken, studeren, een opleiding volgen, werk zoeken,? ONTHAALOUDERS Moet je overdag gaan werken, studeren, een opleiding volgen, werk zoeken,? Lukt het je niet zo goed om voor je kindje te zorgen, heeft je gezin nood aan extra ondersteuning? Ben je van plan

Nadere informatie

De organisaties stellen zich voor:

De organisaties stellen zich voor: De organisaties stellen zich voor: O.C. KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking + het gezin. Dit gebeurt op alle levensdomeinen (wonen, werken, dagbesteding,

Nadere informatie

Kortenbergse mantelzorgpremie Voor wie voor een zorgbehoevende inwoner zorgt

Kortenbergse mantelzorgpremie Voor wie voor een zorgbehoevende inwoner zorgt Kortenbergse mantelzorgpremie Voor wie voor een zorgbehoevende inwoner zorgt De mantelzorgpremie is een waardering voor iedereen die een naaste, meestal een familielid of buur, verzorgt in diens eigen

Nadere informatie

INHOUD. Huishoudelijk Reglement. Anders Mobiel Limburg t Klavertje LOKAAL DIENSTENCENTRUM T KLAVERTJE 3

INHOUD. Huishoudelijk Reglement. Anders Mobiel Limburg t Klavertje LOKAAL DIENSTENCENTRUM T KLAVERTJE 3 Huishoudelijk reglement ANDERS MOBIEL LIMBURG T KLAVERTJE Informatiebrochure lokaal dienstencentrum t Klavertje Versie: mei 2019 02 INHOUD Huishoudelijk Reglement Anders Mobiel Limburg t Klavertje LOKAAL

Nadere informatie

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ze staan u ook bij als u pas het ziekenhuis verlaten

Nadere informatie

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING PUBLICATIEPLAN 1. ALGEMEEN 1.1. OVERHEDEN EN INSTELLINGEN 1.1.1. Europese Commissie Helios II 1.1.2. Federale Overheden 1.1.3. Gewestelijk 1.1.4. Provinciaal 1.1.5. Regionaal 1.1.6. Intercommunaal 1.1.7.

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Visietekst PRAGT Perinataal Regionaal Ambulant GezinsTraject

Visietekst PRAGT Perinataal Regionaal Ambulant GezinsTraject Visietekst PRAGT Perinataal Regionaal Ambulant GezinsTraject Huidige Partners: - Mariaziekenhuis ( gynaecologen-vroedvrouwen-sociale dienst) - Huisartsen regio - CKG/Amberbegeleiding - CIG De Zeshoek -

Nadere informatie

Folder voor cliënten en mantelzorgers

Folder voor cliënten en mantelzorgers Avond- en nachtverzorging Gezinszorg op maat Professionele alarmopvolging Ergotherapie aan huis Crisisopvang Folder voor cliënten en mantelzorgers 85 OUDEREN 11 PARTNERS GEMIDDELD 7 MAANDEN LANGER THUIS

Nadere informatie

Hulp aan huis. informatiebrochure voor de geriatrische patiënt. Imeldaziekenhuis

Hulp aan huis. informatiebrochure voor de geriatrische patiënt. Imeldaziekenhuis Hulp aan huis informatiebrochure voor de geriatrische patiënt Imeldaziekenhuis imelda omringt u met zorg Inhoud Inleiding 3 Hulp aan huis 4 Nuttige telefoonnumers OCMW 6 Algemene nummers mutualiteit 7

Nadere informatie

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Elke dag worden mensen slachtoffer van een misdrijf Historiek Slachtofferhulp Eerste

Nadere informatie

MANTELZORGPREMIE 2017

MANTELZORGPREMIE 2017 MANTELZORGPREMIE 2017 DE ZORGBEHOEVENDE (zelf in te vullen) NAAM: VOORNAAM: ADRES: TELEFOON / GSM: RIJKSREGISTERNR: DE MANTELZORGER (zelf in te vullen) NAAM: VOORNAAM: ADRES: TELEFOON / GSM: E-MAIL: RELATIE

Nadere informatie

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Basisondersteuningsbudget (BOB)... 3 3. Persoonsvolgend Budget... 4 4. Overgaan naar het nieuwe systeem... 5 5. Hulp bij de overstap naar

Nadere informatie

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ze staan u ook bij als u pas het ziekenhuis verlaten

Nadere informatie

PSYCHEWIJZER OUDEREN. Halle - Vilvoorde

PSYCHEWIJZER OUDEREN. Halle - Vilvoorde PSYCHEWIJZER OUDEREN Halle - Vilvoorde MAART 2018 Wegwijs in geestelijke gezondheid Geestelijke gezondheid is een belangrijk onderdeel van de algemene gezondheid. Geestelijk gezond zijn en blijven is niet

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wenst mantelzorg te verlenen?

Infoblad - werknemers U wenst mantelzorg te verlenen? Infoblad - werknemers U wenst mantelzorg te verlenen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een vrijstelling kunt krijgen om mantelzorg te verlenen. U kunt

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie PATIËNTEN INFORMATIE Geriatrie 2 Mevrouw, mijnheer Welkom op de afdeling acute geriatrie. De dienst acute geriatrie van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren beschikt over 26 bedden en biedt multidisciplinaire

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG. IFPC Turnhout 23 oktober Hilde Michiels coördinator palliatief support team

PALLIATIEVE ZORG. IFPC Turnhout 23 oktober Hilde Michiels coördinator palliatief support team PALLIATIEVE ZORG IFPC Turnhout 23 oktober 2017 Hilde Michiels coördinator palliatief support team Palliatieve zorg - definitie Palliatieve zorg is de actieve totaalzorg voor mensen die ongeneeslijk ziek

Nadere informatie