Tarieventabel 2016 behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Legesverordening 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieventabel 2016 behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Legesverordening 2013"

Transcriptie

1 Dossiernummer Tarieventabel 2016 behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk 16 Hoofdstuk 17 Hoofdstuk 18 Hoofdstuk 19 Hoofdstuk 20 Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Titel 3 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Algemene dienstverlening Burgerlijke stand Reisdocumenten Rijbewijzen Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Bestuursstukken Vastgoedinformatie Overige publiekszaken Gemeentearchief Huisvestingswet Leegstandwet Gemeentegarantie Marktstandplaatsen Winkeltijdenwet Kansspelen Kinderopvang Ondergrondse infrastructuur Verkeer en vervoer Diversen Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Begripsomschrijvingen Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag Omgevingsvergunning Vermindering Teruggaaf Intrekking omgevingsvergunning Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Sloopmelding In deze titel niet benoemde beschikking Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Horeca Organiseren evenementen of markten Prostitutiebedrijven Splitsingsvergunning woonruimte Leefmilieuverordening Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 1

2 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur 350, maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur en zaterdag tussen uur tot en met uur 500, andere tijden dan hiervoor genoemd en op een algemeen erkende feestdag gestelde dag 650, De toeslag voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een locatie anders dan het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 op: maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur 25, maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur en zaterdag tussen uur tot en met uur 35, andere tijden dan hiervoor genoemd en op een algemeen erkende feestdag gestelde dag 50, een schip van maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur. 50, een schip van maandag tot en met vrijdag tussen en uur en zaterdag tussen uur tot en met uur. 60, een schip op andere tijden dan hiervoor genoemd en op een algemeen erkende feestdag gestelde dag 100, Bovengenoemde kosten zijn ook verschuldigd in het geval er een ceremonie wordt verlangd bij het omzetten van partnerschapsregistratie in een huwelijk Het tarief bedraagt voor het verstrekken of leveren van: een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering 22, een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering 29, een getuige van een huwelijk of registratie van een partnerschap per half uur per getuige 44, Het tarief bedraagt voor de aanvraag tot het benoemen door het College van Burgemeester en Wethouders van een: nieuwe trouwlocatie 100, buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand ( BABS ) die reeds eerder in een andere gemeente in Nederland is benoemd 50, buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand ( BABS ) die niet reeds eerder in een andere gemeente in Nederland is benoemd 240,05 Kosteloze huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie kan uitsluitend op de locatie Pierebaan 3 in een beschikbare spreekkamer op maandag en dinsdag om 9.00 uur Optionele huur Raadszaal bij Kosteloze huwelijksvoltrekking /partnerschapsregistratie op maandag en dinsdag van 9.00 tot uur. 75, Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed half uur 44, Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van: een lijkenpas 22, een besluit van de burgemeester waarbij een andere termijn gesteld is, dan die genoemd in artikel 17 van de wet op de lijkbezorging 22, van een verlof tot toestemming voor het op- en herbegraven 22, Het tarief bedraagt per jaar voor de afgifte van inlichtingenmateriaal aangaande geboorten, huwelijks en partnerschapsaangiften, huwelijks en partnerschapsregistraties 286,04 2

3 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 1.2. Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag: van een nationaal paspoort: voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 64, voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 51, van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel (zakenpaspoort): voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 64, voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 51, van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort): voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 64, voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 51, van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 51, van een Nederlandse identiteitskaart: voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 50, voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 28, voor een spoedlevering van de in de onderdelen tot en met genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van 47,31 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vernieuwen van een rijbewijs voor personen in de leeftijd van 70 jaar of ouder of voor personen waarbij ten gevolge van invaliditeit voor een aanvraag tot het vernieuwen van een rijbewijs een medische keuring vereist is 36, Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs niet behorend tot de personen genoemd in , Het tarief van een onderzoek ten aanzien van het niet kunnen vaststellen van de identiteit bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs, daarbij gelet op artikel 49 Reglement rijbewijzen, bedraagt 43, Het tarief van een onderzoek van de vermissing van een rijbewijs binnen 12 maanden na afgifte van dat rijbewijs, dat ter vervanging dient van een eerder vermist rijbewijs, bedraagt Bij toepassing van wordt het tarief genoemd onder niet toegepast. Daarbij gelet op artikel 49 Reglement rijbewijzen Voor een eigen geneeskundige verklaring voor een rijbewijs het tarief als vermeld in de regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 64, Het tarief als genoemd in en wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 34,10 3

4 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van gegevens uit de basisregistratie personen van: een bewijs van opneming in de basisregistratie personen 10, het afgeven van een persoonslijst uit de basisregistratie personen 10, het verstrekken van gegevens per verstrekking omtrent een persoon 10, ter zake van het op verzoek doornemen van een of meer kaartverzamelingen of registers, voor ieder daaraan besteed half uur 44, het afstemmen van gegevens dan wel het verstrekken van periodieke gegevens op alternatieve media aan afnemers als bedoeld in het Besluit basisregistratie personen 27, In afwijking van de voorgaande onderdelen geldt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 10, tweede lid, van de Regeling basisregistratie personen. Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet 10,76 Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens: ( zie: Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp ) bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit: ten hoogste 100 pagina s, per pagina 0,23 met een maximum per bericht van 5, meer dan 100 pagina s 22, bij verstrekking anders dan op papier 5, dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking 22, Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen , en meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens 4,50 Hoofdstuk 7 Bestuursstukken Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een afschrift van de gemeentebegroting: indien dit wordt afgehaald op het gemeentehuis 23, indien dit per post wordt toegezonden 26, een afschrift van de jaarrekening indien dit wordt afgehaald op het gemeentehuis 17, indien dit per post wordt toegezonden 20, een afschrift van een nota (onderwerp niet nader gespecificeerd): 4

5 indien dit wordt afgehaald op het gemeentehuis 10, indien dit per post wordt toegezonden 13, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een afschrift van de raadsagenda en - voorstellen, met inbegrip van het verslag, bij jaarabonnement: indien dit wordt afgehaald op het gemeentehuis 26, indien dit per post wordt toegezonden 72, een afschrift van de raadsagenda en - voorstellen, met inbegrip van het verslag, gemeentebegroting en jaarrekening, bij jaarabonnement: indien dit wordt afgehaald op het gemeentehuis 56, indien dit per post wordt toegezonden 98, een afschrift van één raadscommissie-agenda, en - voorstellen, met inbegrip van het verslag, bij jaarabonnement: indien dit wordt afgehaald op het gemeentehuis 38, indien dit per post wordt toegezonden 72, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): per bladzijde 0, voor een geheel exemplaar 22, een afschrift van de Bouwverordening: per bladzijde 0,37 Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit: de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen 11, de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet , het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet , het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 11, De tarieven voor het verstrekken van informatie namens het Kadaster zijn de tarieven zoals genoemd in de Regeling tarieven Kadaster 5

6 Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een het bedrag zoals die voor deze dienst geregeld is in verklaring omtrent het gedrag; de laatst vastgestelde Regeling leges en afdracht vergoeding verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen, dat uitvoering geeft aan artikel 39, tweede lid, van de Wet Justitiële gegevens tot het Nederlanderschap de tarieven zoals deze zijn vastgesteld in het meest recente Tussentijds Bericht Nationaliteiten, dat uitvoering geeft aan artikel 9, eerste lid van het Besluit optie- en naturalisatiegelden tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn 12, tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening 5, tot het waarmerken van een kopie van een officieel stuk (diploma s en dergelijke) 5, voor het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap, geen reispapier zijnde 10,78 Hoofdstuk 10 Gemeentearchief Het tarief bedraagt ter zake van het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, een en ander voor zover deze diensten niet elders in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd: Voor elke nasporing met een tijdsbesteding van maximaal 15 minuten Bovenstaande geldt niet voor archiefbescheiden ouder dan twintig jaar Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 22, tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet , voor een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 14 van de Regionale Huisvestingsverordening Stadregio Amsterdam 32, tot het verlenen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet , tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet , tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet ,97 Hoofdstuk 12 Leegstandwet 1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet 91, tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet 91,08 Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie 1.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening 97,99 6

7 Hoofdstuk 14 Gereserveerd Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet 24, tot het wijzigen van een in onderdeel bedoelde ontheffing 12,27 Hoofdstuk 16 Kansspelen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: ( zie: art. 3 Speelautomatenbesluit ) voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat 56, voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten voor de eerste kansspelautomaat 56,50 en voor iedere volgende kansspelautomaat 34, voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer of gelijk aan vier jaar of voor onbepaalde tijd 226, voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode langer of gelijk aan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat 226,50 en voor iedere volgende kansspelautomaat 136, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) 24, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening 750,85 Hoofdstuk 17 Gereserveerd Hoofdstuk 18 Ondergrondse infrastructuur Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet dan wel de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Waterland , Het in genoemde bedrag wordt: indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met 636, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld indien een begroting als bedoeld in is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Het tarief bedoeld in onderdeel wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet 7

8 minder dan nihil kan bedragen. Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer 1.19 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor zover de aanvraag niet valt onder artikel van deze tabel: inrij-ontheffing Marken voor 1 dag, verkrijgbaar bij parkeerwachter of gemeentehuis 5, inrij-ontheffing Ilpendam ( Hofbrug ) 31, Overige ontheffingen 21, Tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor -en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten 29, Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement 29, Tot het verlenen van overige ontheffingen op grond van de Wegenverkeerswetgeving 21, tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 95, tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart ter vervanging van een versleten of geheel of ten dele onleesbare kaart 36, Het tarief van een onderzoek ten aanzien van het kunnen vaststellen of betrokkene recht heeft op een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart bij het verloren gaan of teniet gaan, daarbij gelet op artikel 52 lid 3 besluit algemene bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) 36, Het tarief van een onderzoek ten aanzien van het kunnen vaststellen of betrokkene recht heeft op een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart bij het verloren gaan of teniet gaan, daarbij gelet op artikel 52 lid 3 besluit algemene bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB), indien binnen 12 maanden na afgifte van de gehandicapten parkeerkaart dat ter vervanging dient van een eerder verloren of tenietgegane kaart, bedraagt Bij toepassing van wordt het tarief genoemd onder niet toegepast 64, tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 96, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verklaring van geen bezwaar voor ballonvaart of een helikopteropstijging of -landing op een niet-aangewezen luchtvaartterrein, op grond van de Luchtvaartwet 226, De leges bedragen voor het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats: 122, De leges bedragen voor het wijzigen van het kentekenbord 37,37 Hoofdstuk 20 Diversen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland ( APV ) als bedoeld in: artikel 2.6. lid 4 van de APV Waterland (verspreiden van gedrukte stukken) 45, artikel 2.9a, lid 3 van de APV Waterland (straatartiest) 30, artikel 2.23b lid 2 van de APV Waterland (bromfietsen, motorvoertuigen op het ijs) 30, artikel 2.30, lid 1 van de APV Waterland (afwijking sluitingstijden voor zover betrekking hebbend op een aanvraag) 30, artikel 2.45 van de APV Waterland (betreden plantsoenen) 30, artikel 2.46 lid 2 van de APV Waterland (bootjes op de wal) 30, artikel 2.60, lid 3 van de APV Waterland (houden van hinderlijke of 45,69 8

9 schadelijke dieren) 9

10 artikel 2.64, lid 5 van de APV Waterland (bijen) 30, artikel 2.67 lid 2 van de APV Waterland (verplichtingen m.b.t. verkoopregister) 30, artikel 3.7, lid 1a van de APV Waterland (tijdelijke afwijking sluitingstijden voor zover betrekking hebbend op een aanvraag) 60, artikel 4.6, lid 2 van de APV Waterland (overige geluidshinder) 45, artikel 12, lid 3 van de Bomenverordening Waterland 2010 (bestrijding boomziekten) 45, artikel 5.2, lid 4 van de APV Waterland (parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d) 304, artikel 5.3, lid 2 van de APV Waterland (te koop aanbieden van voertuigen) 60, artikel 5.6, lid 2 van de APV Waterland (caravans e.d.) 45, artikel 5.7, lid 2 van de APV Waterland (parkeren van reclamevoertuigen) 60, artikel 5.8, lid 4 van de APV Waterland (parkeren van grote voertuigen) 60, artikel 5.11, lid 3 van de APV Waterland (aantasting groenvoorziening door voertuigen) 60, artikel 5.34, lid 3 van de APV Waterland (verbod vuur te stoken) 60, artikel 5.36, lid 3 van de APV Waterland (verboden plaatsen m.b.t. verstrooien van as) 60, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland ( APV ) als bedoeld in: artikel 2.10a, lid 1 van de APV Waterland (bruikbaarheid van de weg) 60, artikel 2.9b, lid 1 van de APV Waterland (filmopnamen) 190, artikel 2.28a, lid 5 van de APV Waterland (exploitatievergunning horecabedrijf) 132, artikel 2.72, van de APV Waterland (ter beschikking stellen van vuurwerk) 45, artikel 5.13, lid 1 van de APV Waterland (inzamelen van geld of goederen) 30, artikel 5.15, lid 1 van de APV Waterland (venten e.d.) geldig voor één dag 5, artikel 5.15, lid 1 van de APV Waterland (venten e.d.) geldig gedurende meer dan één dag 45, artikel 5.18, lid 1 van de APV Waterland (standplaatsen) 45, artikel 5.24, lid 1 van de APV Waterland (voorwerpen op, in of boven openbaar water) 60, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: per pagina op papier van A4-formaat zwart/wit afgedrukt 0, per pagina op papier van A3-formaat zwart/wit afgedrukt 0, per pagina op papier van A4-formaat kleur afgedrukt 1, per pagina op papier van A3-formaat kleur afgedrukt 1, kaarten, tekeningen en dergelijke, al dan niet behorend bij de in onderdeel 1.1. genoemde stukken, dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of dergelijke: op papier van A4-formaat zwart/wit afgedrukt niet op schaal 16, op papier van A3-formaat zwart/wit afgedrukt 19, op papier van A2-formaat zwart/wit afgedrukt 21, op papier van A1-formaat zwart/wit afgedrukt 25, op papier van A0-formaat zwart/wit afgedrukt 27, meerkosten afdruk op calque 16,00 10

11 Voor toezending, van door een belanghebbende gevraagde inlichtingen, vergunning e.d. is boven de in deze verordening genoemde leges tevens de onderstaande tarieven verschuldigd: voor stukken met een totaal gewicht van 0 tot 20 gram 0, voor stukken met een totaal gewicht van 20 tot 50 gram 1, voor stukken met een totaal gewicht van 50 tot 100 gram 1, voor stukken met een totaal gewicht van 100 tot 250 gram 1, voor stukken met een totaal gewicht van 250 tot 500 gram 2, voor stukken met een totaal gewicht van 500 tot gram 3, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 15,22 11

12 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699:2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie van de haalbaarheid van een voorgenomen project in het kader van de Wabo: plus van de bouwkosten indien de aanvraag betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een ruimtelijk plan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, met een maximum van: om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: plus van de bouwkosten indien de conceptaanvraag betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een ruimtelijk plan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, met een maximum van: 207,08 0,4% 2.268,20 206,87 0,4 % 2.268,20 12

13 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd Bouwactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief van de bouwkosten, met een minimum van: Welstandstoets Onverminderd het bepaalde in onderdeel bedraagt het tarief indien voor een bouwplan het advies van een Welstandscommissie wordt gevraagd plus van de bouwkosten, met een maximum van 2,5% 207,08 54,43 0,4% 2.988, Indien een bouwplan verschillende malen in voornoemde commissie moet worden behandeld, worden voor iedere extra bespreking de leges uit steeds verhoogd met 20% Onverminderd het bepaalde in onderdeel bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld 295,67 Het tarief in wordt verhoogd met het eventuele bedrag dat een externe adviseur de gemeente in rekening brengt. Achteraf ingediende aanvraag Onverminderd het bepaalde in onderdeel bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges Aanlegactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief van de aanlegkosten, met een minimum van Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een ruimtelijk plan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag met een minimum van indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking als bedoeld in bijlage II van het Bor) van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag met een minimum van 50% 2,4% 207,08 10 % 106,74 10 % 106,74 13

14 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking, waarbij een Goede Ruimtelijke Onderbouwing noodzakelijk is) 25 % van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag met een minimum van 2.134, indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) 10 % van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag met een minimum van 106, indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) 25 % van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag met een minimum van 106, indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) 25 % van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag met een minimum van 106, indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) 25 % van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag met een minimum van 106, indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) 25 % van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag met een minimum van 106, Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) 325, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking als bedoeld in Bijlage II van het Bor) 325, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) 2.177, indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) 325, indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) 325, indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld 14

15 Indien een begroting als bedoeld in of is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) 325, In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op brandveilig gebruik (voorheen gebruiksvergunning) als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor: inrichtingen met een oppervlakte tot en met 100 m 2 512, inrichtingen met een oppervlakte van > 100 m 2 en 500 m 2 512,34 + vanaf 100 m² 1,30/m² inrichtingen met een oppervlakte van > 500 m 2 en m ,34 + vanaf 500 m² 1,02/m² inrichtingen met een oppervlakte van > m 2 en m ,34 + vanaf m² 0,69/m² inrichtingen met een oppervlakte van meer dan m ,34 + vanaf m² 0,40/m² Oppervlakte is gebruiksoppervlakte van de inrichting als bedoeld in NEN 2580 (hoogte boven vloerpeil 1,50 m ² Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op enige wijze wijzigen van een monument met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo (rijksmonument), of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening ( provinciaal monument ) of de gemeentelijke Erfgoedverordening ( gemeentelijk monument ) aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 8 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument van de bouwkosten met een minimum van voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk monument van de bouwkosten met een minimum van 0,8% 207,08 0,6% 207,08 15

16 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht 163, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke Erfgoedverordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 16 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief 163, Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stadsof dorpsgezicht Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief 207,08 Aanleggen of veranderen weg Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief 207, Uitweg/inrit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief 207, Kappen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1 van de Bomenverordening Waterland 2010 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief 207, Opslag van roerende zaken Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo 207, indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo 207,08 16

17 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 163, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 163, Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief 163, Andere activiteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: 163, behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief 163, als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief: 163, als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 163, Omgevingsvergunning in twee fasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft. 17

18 Beoordeling bodemrapport Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 293, voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 293, Advies Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning 293,53 Het tarief in wordt verhoogd met het eventuele bedrag dat een externe adviseur de gemeente in rekening brengt Verklaring van geen bedenkingen Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven 163, Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld Indien een begroting als bedoeld in is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Hoofdstuk 4 Vermindering Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Deze vermindering geldt alleen als de aanvraag binnen 1 jaar na een positieve afdoening van het vooroverleg dan wel de conceptaanvraag wordt ingediend en de omgevingsvergunning kan worden verleend zonder dat een nieuwe of aanvullende ruimtelijke afweging noodzakelijk is. Ook geldt de vermindering als aanvrager voor zijn ongewijzigd project een zogenaamde postzegel bestemmingsplan procedure kiest Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met het bouwen van een bouwwerk, adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen , en De vermindering bedraagt: bij 5 tot 10 activiteiten van de voor die activiteiten verschuldigde leges bij 10 tot 15 activiteiten van de voor die activiteiten verschuldigde leges bij 15 of meer activiteiten van de voor die activiteiten verschuldigde leges. 10 % 15 % 20 % 18

19 Hoofdstuk 5 Teruggaaf Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 8 weken na het in behandeling nemen ervan 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, doch tenminste 119,55 in rekening gebracht indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen ervan 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges doch tenminste in rekening gebracht Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten: 207, Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, of weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, doch tenminste 207,08 in rekening gebracht Onder een weigering bedoeld in onderdeel wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak Geen teruggaaf legesdeel bij het bouwen van een bouwwerk, advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen , en wordt geen teruggaaf verleend Indien een overeenkomst voor een project hier aanleiding toe geeft bestaat de mogelijkheid om de leges als bedoeld in artikel , , en artikel , en te verrekenen Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 2.6 vervallen Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project Indien een bouwplan door aanvrager zodanig wordt gewijzigd, dat een nieuwe beoordeling aan het Bouwbesluit is vereist, worden voor iedere extra beoordeling de leges uit artikel steeds met verhoogd. 217,75 15% 19

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1. aanlegkosten: 2.1.1.2.

Nadere informatie

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Titel 2 Hoofdstuk 1 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan

Nadere informatie

Vergadering: 22 december 2016 Agendapunt: tarieven Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2017

Vergadering: 22 december 2016 Agendapunt: tarieven Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2017 Tarieventabel 01-01--1 Tarieventabel, behorende bij de legesverordening Indeling tabel Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Tarieventabel 2017 behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Legesverordening 2017

Tarieventabel 2017 behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Legesverordening 2017 Dossiernummer 152-33 Tarieventabel 2017 behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Legesverordening 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT: De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr. 2010-07- 12b2; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Leges omgevingsvergunningen 2018

Leges omgevingsvergunningen 2018 Leges omgevingsvergunningen 2018 Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 2.2.1 om beoordeling van een schetsplan in verband

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

Tarieventabel 2018 behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Legesverordening 2018

Tarieventabel 2018 behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Legesverordening 2018 Dossiernummer 152-46 Tarieventabel 2018 behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Legesverordening 2018 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Wijziging Verordening op de heffing en invordering van leges 2013 gemeente Waterland

Wijziging Verordening op de heffing en invordering van leges 2013 gemeente Waterland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 130753 31 december 2015 Wijziging Verordening op de heffing en invordering van leges 2013 gemeente Waterland De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

1 van 10. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

1 van 10. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de verordening Leges omgevingsvergunning 2017 1 Bebouwde omgeving: Omgevingsvergunning Paragraaf 1: Begripsomschrijvingen 1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen.

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De Legesverordening Stadskanaal 2010 en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen. Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6775 Onderwerp : Legesverordening Stadskanaal 2010 Stadskanaal, 4 juni 2010 Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij

Nadere informatie

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2013

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2013 nummer 152-21 TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen de navolgende VERORDENING BETREFFENDE DE 1 E WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES.

BESLUIT: vast te stellen de navolgende VERORDENING BETREFFENDE DE 1 E WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES. De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nr. 10- ; BESLUIT: vast te stellen de navolgende VERORDENING BETREFFENDE DE 1 E WIJZIGING VAN DE VERORDENING

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2015

Tarieventabel Leges 2015 Tarieventabel Leges 2015 Titel 2 Bouwen en omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014.

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Pag. 2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Pag. 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Ge m ee n tevvat E RL AN D

Ge m ee n tevvat E RL AN D Ge m ee n tevvat E RL AN D Tarieventabel 2014 behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk.3

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een duplicaat-trouwboekje of gewoon trouwboekje:

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een duplicaat-trouwboekje of gewoon trouwboekje: Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

Nadere informatie

Tarieventabel leges Haarlemmermeer 2019

Tarieventabel leges Haarlemmermeer 2019 TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/OMGEVINGSVERGUNNING HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1 Opgaaf van aanneemsom: De

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862446 Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Tarieventabel bij de Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 2 Dienstverlening

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Titel 1 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Algemene dienstverlening 2015 1,015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. (Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Treedt in werking op 1 januari 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Legesverordening 2015 (raadsbesluit 18 december 2014, nr. 10b) Tarieventabel

Legesverordening 2015 (raadsbesluit 18 december 2014, nr. 10b) Tarieventabel Legesverordening 2015 (raadsbesluit 18 december 2014, nr. 10b) Tarieventabel Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Pag. 2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Pag. 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2016 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2016 gemeente Beek; B E S L U I T : vast

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 110339 24 november 2015 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht (raadsbesluit van 12 november 2015) Verordening van Utrecht

Nadere informatie

VERORDENING Leges omgevingsvergunning 2015

VERORDENING Leges omgevingsvergunning 2015 VERORDENING Leges omgevingsvergunning 2015 Verordening van Utrecht 2014, nr. 24 (raadsbesluit van 6 november 2014) De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer 1. Wegenverkeerswet 1994 a. voor een ontheffing

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door

Nadere informatie

Leges tarieventabel 2018

Leges tarieventabel 2018 Leges tarieventabel 2018 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2014 gemeente Beek; B E

Nadere informatie

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden,

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel (behorende bij de Legesverordening 2018)

Tarieventabel (behorende bij de Legesverordening 2018) Tarieventabel (behorende bij de Legesverordening 2018) Vastgesteld 7 december 2017 INHOUDSOPGAVE: Titel 1 - Algemene dienstverlening... 1 Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand... 1 Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten...

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse

Nadere informatie

Indeling tarieventabel

Indeling tarieventabel Gemeentestukken: 2010-56C TARIEVENTABEL 2011, behorende bij de Legesverordening. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 1 bij legesverordening gemeente Westerwolde 2019

Bijlage 1 bij legesverordening gemeente Westerwolde 2019 Bijlage 1 bij legesverordening gemeente Westerwolde 2019 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1. Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, partnerschapsregistratie

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2016. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel 2016 behorende bij de Legesverordening 2015

Tarieventabel 2016 behorende bij de Legesverordening 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Indeling tarieventabel Tarieventabel 2013 Behorend bij de Legesverordening Halderberge 2013 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de belastingverordeningen.

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de belastingverordeningen. Weeknummer 53/01 31 december 2014 2014.53.09 Nummer: 326-28 Portefeuillehouder: Onderwerp: J. Kes Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015 Raadsbesluit Onderwerp: Tarieventabel 2015 behorend bij Legesverordening 2015 Jaar/Nummer: 2014 / 86 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn

Nadere informatie

Algemene dienstverlening

Algemene dienstverlening Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel (behorende bij de Legesverordening 2017)

Tarieventabel (behorende bij de Legesverordening 2017) Tarieventabel (behorende bij de Legesverordening 2017) Vastgesteld 8 december 2016 INHOUDSOPGAVE: Titel 1 - Algemene dienstverlening... 1 Hoofdstuk 1 - Burgerlijke Stand... 1 Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten...

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Tarieventabel 2018, behorende bij de Legesverordening 2018 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Pag. 3 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Pag.

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 2 bij legesverordening gemeente Westerwolde 2019 was-wordt

Bijlage 2 bij legesverordening gemeente Westerwolde 2019 was-wordt Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1. 1.1.1.1. Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, partnerschapregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Nr. 2015 /47h Indeling tarieventabel pagina Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2015 van de gemeente Oldebroek.

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2015 van de gemeente Oldebroek. - 1 - Dit hoort bij het raadsbesluit van 18 december 2014, met nr. 191403 Tarieventabel nr. 191404, behorende bij de Legesverordening 2015 van de gemeente Oldebroek. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene

Nadere informatie

Vergelijking tarieven leges

Vergelijking tarieven leges Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: 1.1.1.1 Maandag tot en met vrijdag in het

Nadere informatie

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2 Bijlage: Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2018 Indeling tarieventabel: Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2015

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2015 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, partnerschapregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Tarieventabel. behorende bij de Legesverordening Woensdrecht Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening

Tarieventabel. behorende bij de Legesverordening Woensdrecht Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening Zaaknumeer : Z16.05160 Corsa doc.nummer : 2016.52616 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Woensdrecht 2017. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2014

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2014 Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 van de gemeente Oldebroek met nummer

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 van de gemeente Oldebroek met nummer Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 van de gemeente Oldebroek met nummer 1009376 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018 van de gemeente Oldebroek met nummer /290945

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018 van de gemeente Oldebroek met nummer /290945 - 1 - Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018 van de gemeente Oldebroek met nummer 290943/290945 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Noordwijk 2018

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Noordwijk 2018 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Noordwijk 2018 Indeling tarieventabel: Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Nadere informatie

Indeling tarieventabel

Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Schiermonnikoog tot vaststelling van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 van 8 november 2016. De griffier

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer /

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer / - 1 - Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer 261688/262872. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t : /32911 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; gelet op artikel 229, lid 1, onderdeel b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening Goeree-Overflakkee 2013

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening Goeree-Overflakkee 2013 Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening Goeree-Overflakkee 2013 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Hof van Twente.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Hof van Twente. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Hof van Twente. Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is. Titel 1 hoofdstuk 1 hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, zaaknummer ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, zaaknummer ; Raadsbesluit De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, zaaknummer 373824; BESLUIT: Vast te stellen de Verordening tot 1ste wijziging van de tarieventabel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013 Nr. 16A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; gelet op de artikelen 156, eerste lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste

Nadere informatie

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek.

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. - 1 - Dit hoort bij het raadsbesluit van 12 november 2015, met nr. 220918/222184. Tarieventabel nr. 222187, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. Indeling tarieventabel Titel

Nadere informatie