Jaarrapport Stichting Pento

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapport Stichting Pento"

Transcriptie

1 Jaarrapport 2018

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 2.1 Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Nevenvestigingen Controleverklaring 31 2

3 2.1 JAARREKENING

4 2.1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-17 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Debiteuren en overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-17 PASSIVA Eigen vermogen 5 Kapitaal Bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen 6 Overige voorzieningen Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden Totaal passiva

5 2.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018 Ref BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit zorgprestaties Opbrengsten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Opbrengsten Jeugdwet Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR Waarvan bijzondere bate vrijval financieringsoverschot Resultaat exclusief bijzondere bate RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve innovatie Bestemmingsreserve toekomstige ontwikkelingen Algemene en overige reserve

6 2.1.3 KASSTROOMOVERZICHT 2018 Kasstroom uit operationele activiteiten Ref Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen en ovierge waardeverminderingen mutaties voorzieningen Veranderingen in werkkapitaal - mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten vorderingen kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen 0 0 Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen

7 2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Algemene gegevens en groepsverhoudingen is statutair gevestigd te Zwolle op het adres Oosterlaan 20. De vestigingsplaats is Apeldoorn, Linie 518. Pento is geregistreerd onder KvK nummer De belangrijkste activiteten zijn diagnostiek, advies en behandeling en begeleiding bij auditieve en communicatieve problemen. Pento heeft vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Ede, Hengelo, Leeuwarden, Utrecht en Zwolle. Verslaggevingsperiode Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018 dat is geëinidgd op balansdatum 31 december Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijkende cijfers De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Verbonden partijen Pento heeft geen verbonden rechtspersonen Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa, die hieraan niet voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag, waartegen afwikkeling zal plaatsvinden, op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen, die hieraan niet voldoen, worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. 7

8 2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van waardering van activa en passiva Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Er wordt afgeschreven op het moment van ingebruikneming. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Bedrijfsgebouwen : 5-10 %. Machines en installaties : 20 %. Andere vaste bedrijfsmiddelen : %. Groot onderhoud: Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Indien de verwachting bestaat dat de plafondafspraken met zorgverzekeraars worden overschreden, wordt hiervoor een voorziening onderhanden werk gevormd. De te verwachten productie voor enig schadejaar is bepaald op basis van ervaringscijfers en wordt afgezet tegen de afgesproken plafonds. De te verwachten overschrijding wordt volgens evenredigheid toegerekend aan het boekjaar. Onderhanden trajecten Jeugdwet Onderhanden trajecten Jeugdwet worden gewaardeerd de opbrengstwaarde van de trajecten. De productie van de onderhanden trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de trajecten die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden trajecten worden de voorschotten die ontvangen zijn in mindering gebracht. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde), zo nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 8

9 2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van waardering van activa en passiva Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenissen uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven, die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening. De gehanteerde discoteringsvoet is 1,5%. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening persoonlijk levensfasebudget De voorziening persoonlijk levensfasebudget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk levensfasebudget kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PLBuren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,5%. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,5%. Voorziening langdurig zieken De voorziening langdurige zieken dient ter dekking van toekomstige verplichtingen van langdurig zieke werknemers, die waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces. De voorzienig wordt gevormd op basis van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid, voorzover deze na 31 december 2018 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. Schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De afslossingsverplchtingen voor het komende jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast. 9

10 2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van resultaatbepaling Opbrengsten Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord. Personele kosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht. Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-enverliesrekening gebracht. Ontslagvergoedingen Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. 10

11 2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van resultaatbepaling Pensioenen heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Pento. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Pento betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder schommelen. In februari 2019 bedroeg de dekkingsgraad 100,8%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Pento heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Pento heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest. Overheidssubsidies Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Pento zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door Pento gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten Audiologie, Vroegbehandeling en Dyslexie. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van het aandeel van de opbrengsten van het segment in de totale in de opbrengsten van de zorgdienstverlening Kasstroomoverzicht Deze toelichting betreft een voorbeeld en dient nog instellingsspecifiek gemaakt te worden. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte/directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten WNT Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT)) heeft de Pento zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke regels. 11

12 2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-17 Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen 0 0 Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt: 31-dec dec-17 Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden werk Onderhanden werk Dyslexie Totaal onderhanden werk Toelichting: Van de zorgverzekeraars is voor een bedrag van aan voorschotten ontvangen. Naar verwachting zal een deel van de plafondafspraken met de zorgverzekeraars overschreden worden. Het bedrag van de overschrijding dat toe te rekenen is aan het boekjaar is voorzien en wordt in mindering gebracht op het onderhanden werk. 12

13 2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Debiteuren en overige vorderingen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-17 Vorderingen op debiteuren Nog te ontvangen bedragen: overige vorderingen nog te factureren DBC-zorgproducten B-segment: af: ontvangen voorschotten af: voorziening nog te factureren Nog te factureren Zvw-ZG Nog te factureren trajecten Jeugdwet Waarborgsom overlopende activa Totaal overige vorderingen Toelichting: De voorziening, die in aftrek op de debiteuren is gebracht, bedraagt In 2017 was de voorziening Door achterstand in de facturatie voor de locatie Utrecht, als gevolg van de fusie tussen Pento en AC Utrecht, waardoor een nieuwe agb-code moest worden afgegeven en de software daarop moest worden ingericht, is de post nog te factureren DBC-zorgproducten B-segment toegenomen. De achterstand wordt in 2019 ingehaald. De achterstand in de facturatie 2017 voor de Zvw-ZG is in 2018 weggewerkt, waardoor deze post ultimo 2018 lager is. 4. Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-17 Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen Toelichting: De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. In 2018 zijn de liquide middelen afgenomen door vervroegde aflossingen op langlopende leningen, investeringen in materiële vaste activa en betaling aan zorgverzekeraars voor de overschrijding van zorgplafonds en terugbetaling van voorschotten. 13

14 2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 5. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-17 Kapitaal Bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018 Kapitaal Totaal kapitaal Bestemmingsreserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018 Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserves Innovatie Bestemmingsreserve toekomstige ontwikkelingen Totaal bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018 Algemene reserves: Vrije reserve Overige reserves: Overige reserves Totaal algemene en overige reserves Toelichting: De bestemmingsreserve Innovatie is bedoeld voor projecten in het kader van innovatie bij Pento. De bestemmingsreserve Toekomstige ontwikkelingen is bedoeld voor een aantal te verwachten projecten, die niet uit de reguliere bedrijfsvoering worden bekostigd. Een van de toekomstige ontwikkelingen is afgerond. Het resterende bedrag aan bestemmingsreserve wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve innovati door middel van een overige mutatie. Ten behoeve van extra innovatieprojecten is vanuit de algemene reserve een toevoeging gedaan aan de bestemmingsreserve innovatie. Deze is verwerkt via een overige mutatie. 14

15 2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 6. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per Het verloop is als volgt weer te 1-jan dec-2018 PLB uren Jubileumuitkeringen Langdurig zieken Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2018 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Toelichting per categorie voorziening: Voor een toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen. 7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt: 31-dec dec-17 Schulden aan banken Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen 0 0 Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. In 2018 heeft vervroegde aflossing plaatsgevonden op een van de leningen. 15

16 2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-17 Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Verplichting persoonlijk levensfase budget Overige schulden: Nog te betalen zorgverzekeraars Terug te betalen voorschotten Schulden aan verbonden partijen overige schulden Totaal overige kortlopende schulden Toelichting: De kredietlimiet van bedraagt Onder de kortlopende schulden is een bedrag van 1,2 miljoen (2017: 1,8 miljoen) opgenomen, doordat meer gefactureerd is aan de zorgverzekeraars dan de afgesproken omzetplafonds. De te hoge voorschotten van zorgverzekeraars zijn begin 2018 terugbetaald. 10. Niet in de balans opgenomen regelingen Huurcontracten Huurovereenkomst met Gelre Ziekenhuizen Vastgoed B.V. inzake een aantal bedrijfsruimtes in het ziekenhuiscomplex locatie Apeldoorn gelegen aan de Albert Schweitzerlaan 31 te Apeldoorn. De overeenkomst loopt tot 1 augustus De jaarlijkse kosten bedragen (prijspeil 2018) voor huur en bijkomende kosten. Huurovereenkomst met Woningstichting Domijn inzake de huur van het bedrijfspand te Hengelo. De overeenkomst loopt tot 14 februari De jaarlijkse kosten bedragen (prijspeil 2018) voor huur en gebruik overige faciliteiten. Huurovereenkomst met Trapezium Vastgoed B.V. inzake de bedrijfsruimte gelegen aan Verlengde Schrans 35 te Leeuwarden. De overeenkomst loopt tot en met 31 maart De jaarlijkse kosten bedragen (prijspeil 2018) voor huur en gebruik overige faciliteiten. Huurovereenkomst met Aprisco III B.V. inzake het gebouw aan de M.L. Kingweg 1 te Assen. De overeenkomst loopt tot 1 augustus De jaarlijkse kosten bedragen (prijspeil 2018) voor huur en servicekosten. Huurovereenkomst met Ste-B-vast B.V. inzake het gebouw aan de Linie 518 te Apeldoorn. De overeenkomst loopt tot 1 augustus De jaarlijkse kosten bedragen (prijspeil 2018) voor huur en servicekosten. Huurovereenkomst met Stichting Ziekenhuizen Gelderse Vallei inzake het gebouw aan de Willy Brandtlaan 10 te Ede. De overeenkomst loopt tot en met 13 maart De jaarlijkse kosten bedragen (prijspeil 2018) voor huur, vergoeding investeringsbijdrage en servicekosten Huurovereenkomst met Stichting Malkander inzake het gebouw aan de Ridderhof 5 te Ede. De overeenkomst loopt tot en met 15 juli De jaarlijkse kosten bedragen (prijspeil 2018) voor huur en servicekosten. 16

17 2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 10. Niet in de balans opgenomen regelingen Huurovereenkomst met Stichting Meander Medisch Centrum inzake het gebouw aan de Maatweg 3 te Amersfoort en de Molenweg 2 te Baarn. De overeenkomst loopt tot en met 31 december De jaarlijkse kosten bedragen (prijspeil 2018) voor huur en servicekosten. Huurovereenkomst met Stichting Holding Isala inzake het gebouw aan de Dr. van Heesweg 2 te Zwolle. De overeenkomst loopt tot 1 januari De jaarlijkse kosten bedragen (prijspeil 2018) voor huur en servicekosten. Huurovereenkomst met Stichting Deventer Ziekenhuis inzake het gebouw aan de Nico Bolkesteinlaan 75 te Deventer. De overeenkomst loopt tot De jaarlijkse kosten bedragen (prijspeil 2018) voor huur en servicekosten. Huurovereenkomst met Stena Realty B.V. inzake de bedrijfsruimte aan Burgemeester Verderlaan 15a te Utrecht. De overeenkomst loopt tot en met 30 april De jaarlijkse kosten bedragen (prijspeil 2018) voor huur en servicekosten. Bankgaranties Pento heeft een bankgarantiefaciliteit van Hiervan is verbruikt. Pento kan nog voor aan bankgaranties verstrekken. Zekerheden Voor de kredietfacilitiet bij de Rabobank gelden de volgende zekerheden en voorwaarden: 1. De verpanding van huidige en toekomstige bedrijfsvorderingen op derden 2. De verpanding van de inventaris heeft betrekking op alle huidige en toekomstige inventaris 3. Een hypotheek van EUR ,- als eerste op de praktijkruimte gelegen aan de Zangvogelweg 150 te Amersfoort 4. Een hypotheek van EUR ,- als tweede op de praktijkruimte gelegen aan de Zangvogelweg 150 te 5. Een hypotheek van EUR ,- als eerste op de praktijkruimte gelegen aan de Oosterlaan 20 te Zwolle. 6. Negative pledge en pari passu. 7. Solvabiliteitsratio van minimaal 20% 8, Niet investeringsverplichting. 9. Niet financieringsverklaring. Onzekerheden opbrengstverantwoording Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans. Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. Voor 2018 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 22,5423 miljard (prijsniveau 2017). Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december

18 2.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA Andere vaste bedrijfsmiddelen, Bedrijfs- technische en gebouwen en Machines en administratieve Totaal terreinen installaties Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 5-10% 20% 10-33% 18

19 BIJLAGE Overzicht langlopende schulden ultimo 2018 Leninggever Datum Hoofdsom Soort lening Restschuld 31 december 2017 Nieuwe leningen in 2018 Aflossing in 2018 Restschuld 31 december 2018 Restschuld over 5 jaar Resterende looptijd in maanden eind 2018 Totale looptijd Werkelijkerente Aflossingswijze Aflossing in 2019 Gestelde zekerheden % Rabobank 1-jul hypotheek 0,62% lineair * Rabobank 15-dec hypotheek 5,43% lineair 0 * Rabobank 30-okt hypotheek 2,60% lineair * Rabobank 15-dec LL 5,43% lineair 0 * Rabobank 15-dec LL 5,43% lineair 0 * Rabobank 15-dec LL 5,43% lineair 0 * Totaal * Voor de krediefaciliteit bij de Rabobank gelden de volgende zekerheden 1. De verpanding van huidige en toekomstige bedrijfsvorderingen op derden 2. De verpanding van de inventaris heeft betrekking op alle huidige en toekomstige inventaris 3. Een hypotheek van EUR ,- als eerste op de praktijkruimte gelegen aan de Zangvogelweg 150 te Amersfoort 4. Een hypotheek van EUR ,- als tweede op de praktijkruimte gelegen aan de Zangvogelweg 150 te Amersfoort. 5. Een hypotheek van EUR ,- als eerste op de praktijkruimte gelegen aan de Oosterlaan 20 te Zwolle. 6. Negative pledge en pari passu. 7. Solvabiliteitsratio van 20% 8, Niet investeringsverplichting. 9. Niet financieringsverklaring. Het rentepercentage voor de lening met hoofsom bedraagt per ,632%. De afspraak is 3 maands Euribor met een opslag van 0,45%. 19

20 2.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018 SEGMENT 1 Audiologie BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit zorgprestaties Opbrengsten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Opbrengsten Jeugdwet 0 0 Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve innovatie Bestemmingsreserve toekomstige ontwikkelingen Algemene en overige reserve

21 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018 SEGMENT 2 Vroegbehandeling BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit zorgprestaties Opbrengsten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 0 0 Opbrengsten Jeugdwet 0 0 Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Bestemmingsreserve innovatie 0 0 Bestemmingsreserve toekomstige ontwikkelingen Algemene en overige reserve

22 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018 SEGMENT 3 Dyslexie BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit zorgprestaties 0 0 Opbrengsten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 0 0 Opbrengsten Jeugdwet Subsidies 0 0 Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten 0 0 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Bestemmingsreserve innovatie 0 0 Bestemmingsreserve toekomstige ontwikkelingen 0 0 Algemene en overige reserve

23 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1 Audiologie SEGMENT 2 Vroegbehandeling SEGMENT 3 Dyslexie Resultaat volgens resultatenrekening

24 2.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 11. Opbrengsten uit zorgprestaties De specificatie is als volgt: Opbrengsten zorgverzekeringswet- zintuigelijk gehandicapten Beschikbaarheidsbijdragen Zorg Totaal Toelichting: De beschikbaarheidsbijdrage is de bijdrage van de Nza voor de (medische) vervolgopleidingen. 12. Opbrengsten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment De specificatie is als volgt: Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Werk derden Totaal Toelichting: Jaarlijks moet een inschatting worden gemaakt van de schadelast van het boekjaar. Dat betekent dat de aangroei van audiologische producten, vallend onder het B-segment, met betrekking tot het schadejaar van het boekjaar in het volgende jaar moet worden ingeschat. Voor de inschatting van de aangroei van onderhanden producten van het schade jaar 2018 in 2019 is uitgegaan van de groei van onderhanden producten 2018 tot en met februari Op basis van de groei in de eerste twee maanden is een inschatting gemaakt van de groei in de resterende maanden van het schadejaar Opbrengsten Jeugdwet De specificatie is als volgt: Gefactureerde omzet Jeugdwet Mutatie onderhanden werk Jeugdwet Totaal Subsidies De specificatie is als volgt: Overige Rijkssubsidies Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal Toelichting: De post overige rijkssubsidies betreft de subsidie Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg. 24

25 2.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 15. Overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): detacheringen overige opbrengsten Totaal LASTEN 16. Personeelskosten De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Overige personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's): Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is Afschrijvingen op materiële vaste activa De specificatie is als volgt: Afschrijvingen: - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen

26 2.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: Algemene kosten Cliëntgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud Subtotaal Huur en leasing Totaal overige bedrijfskosten Toelichting: 19. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: Rentebaten Subtotaal financiële baten Rentelasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Toelichting: De Rabobank heeft in 2018 de herbeoordeling van in het verleden afgesloten derivaten afgewikkeld. Deze afwikkeling heeft tot een eenmalige vergoeding geleid. De vergoeding hiervoor is verwerkt onder de rentebaten. Het derivaat was reeds in boekjaar 2017 vervallen. 26

27 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 20. Wet normering topinkomens (WNT) Bezoldiging topfunctionarissen Functionaris (functienaam) J. Taalman J. Dijkstra M. Heil B. Stam Functienaam Raad van Bestuur Directeur Directeur Directeur Dienstverband boekjaar vanaf 1-jan-18 1-jan-18 1-jan-18 1-jan-18 Dienstverband boekjaar tot 31-dec dec dec dec-18 Deeltijdfactor (percentage) 100,00% 77,78% 88,89% 100,00% Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee (Fictieve) dienstbetrekking ja ja ja ja Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijk maximum Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging Gegevens 2017 Dienstverband vanaf 1-jan-17 1-jan-17 1-jan-17 1-jan-17 Dienstverband tot 31-dec dec dec dec-17 Deeltijdfactor in ,00% 77,78% 88,89% 100,00% Beloningen plus belastbare onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijk maximum Totaal bezoldiging Functionaris (functienaam) H. van Dijk N. Duin C. Vegter Functienaam Directeur Directeur Directeur Dienstverband boekjaar vanaf 1-jan-18 1-jan-18 1-jan-18 Dienstverband boekjaar tot 31-dec dec dec-18 Deeltijdfactor (percentage) 100,00% 66,67% 72,22% Gewezen topfunctionaris nee nee nee (Fictieve) dienstbetrekking ja ja ja Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijk maximum Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging Gegevens 2017 Dienstverband vanaf 1-jan-17 1-nov-17 1-nov-17 Dienstverband tot 31-dec dec dec-17 Deeltijdfactor in ,00% 66,67% 72,22% Beloningen plus belastbare onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijk maximum Totaal bezoldiging

28 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Toezichthoudende topfunctionarissen Naam Functienaam Functievervulling boekjaar vanaf Functievervulling boekjaar tot Bezoldiging Individueel toepasselijk maximum Onverschuldigd betaald bedrag M. Visser G. Aufderhaar W. van Ittersum A. Snik Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Totale bezoldiging Gegevens 2017 Functievervulling vanaf Functievervulling tot Bezoldiging Individueel toepasselijk maximum Naam Functienaam Functievervulling boekjaar vanaf Functievervulling boekjaar tot Bezoldiging Individueel toepasselijk maximum Onverschuldigd betaald bedrag B. Verheij K. Mondriaan Lid RvT Lid RvT Totale bezoldiging Gegevens 2017 Functievervulling vanaf nvt Functievervulling tot nvt Bezoldiging nvt Individueel toepasselijk maximum nvt Toelichting: Pento is ingedeeld in klasse IV. Deze indeling is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het daarbij behorende toepasselijke WNTmaximum bedraagt voor Pento voor de bestuurder, voor de leden van de Raad van Toezicht en voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. Er zijn geen overschrijdingen van de maximale bezoldigingen bij de topfunctionarissen en er zijn geen interimfunctionarissen, die boven de WNT norm uitkomen. 28

29 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 22. Honoraria accountant De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden Fiscale advisering Niet-controlediensten 0 0 Totaal honoraria accountant Toelichting: 23. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 23 mei De raad van toezicht van de heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van 23 mei Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan, die financiële gevolgen hebben voor Pento. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders W.G. J. Taalman 23-mei-19 W.G. W.G. M.A. Visser 23-mei-19 G. Aufderhaar 23-mei-19 W.G. W.G. B. Verheij 23-mei-19 C.J.W.M. Mondriaan 23-mei-19 W.G. M. Lansbergen 23-mei-19 29

30 5.2 OVERIGE GEGEVENS 30

31 2.2 OVERIGE GEGEVENS Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, conform artikel 19, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Pento Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf Nevenvestigingen heeft geen nevenvestigingen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina. 31

32 T: +31 (0) E: BDO Audit & Assurance B.V. Postbus 10147, 7301 GC Apeldoorn Boogschutterstraat 35, 7324 AE Apeldoorn Nederland Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van toezicht van te Apeldoorn A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2018 van ( de instelling ) te Apeldoorn gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. De jaarrekening bestaat uit: 1. de balans per 31 december 2018; 2. de resultatenrekening over 2018; en 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn hierna beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. Wij zijn onafhankelijk van zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam BDO optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

33 B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit: de overige gegevens; Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; alle informatie bevat die op grond van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de Regeling verslaggeving WTZi en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de instelling. 33 nieuwe perspectieven

34 Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de instelling; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 34 nieuwe perspectieven

35 Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Apeldoorn, 31 mei 2019 BDO Audit & Assurance B.V. namens deze, Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden drs. M. van Arkel RA 35 nieuwe perspectieven

Jaarverslaggeving Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2015 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 5.1.1 Balans per 31 december 2015 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2015 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Kapelle

Jaarrekening Stichting Welzijn Kapelle Jaarrekening 2016 Stichting Welzijn Kapelle INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2016 5.1.1 Balans per 31 december 2016 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2016 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016 6 5.1.4

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Cardo

Jaarrekening Stichting Cardo Jaarrekening 2015 Stichting Cardo 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Resultatenrekening over 2015 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2015 6 5. Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Cardo

Jaarrekening Stichting Cardo Jaarrekening 2016 Stichting Cardo 2 van 17 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016 3 2. Resultatenrekening over 2016 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2016 6 5. Grondslagen van waardering

Nadere informatie

1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over

1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2012 1 1.2 Resultatenrekening over 2012 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2012 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Woon- en Zorgcentrum "Avondlicht"

Stichting Woon- en Zorgcentrum Avondlicht INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2015 1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 6 1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 7 1.5

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Cardo

Jaarrekening Stichting Cardo Jaarrekening 2017 Stichting Cardo 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2017 3 2. Resultatenrekening over 2017 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2017 6 5. Grondslagen van waardering

Nadere informatie

1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over

1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening over 2013 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2013 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2017 Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda

Jaarverslaggeving 2017 Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda Jaarverslaggeving 2017 v20180330 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2017 5.1.1 Balans per 31 december 2017 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2017 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2017 6 5.1.4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Publicatie jaarrekening Stichting Streeklaboratorium voor de Microbiologie in Twente en de Gelderse Achterhoek

Publicatie jaarrekening Stichting Streeklaboratorium voor de Microbiologie in Twente en de Gelderse Achterhoek Publicatie jaarrekening 2018 Stichting Streeklaboratorium voor de Microbiologie in Twente en de Gelderse Achterhoek 1 Stichting Streeklaboratorium voor de Microbiologie in Twente en de Gelderse Achterhoek

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Jaarverslaggeving 2015 Woonzorgboerderij Moriahoeve De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Pagina INHOUDSOPGAVE 1 5.1 Jaarrekening 2015 2 5.1.1 Balans per 31 december 2015 3 5.1.2 Resultatenrekening over 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 3 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Dienstencentrum Leek. Oldenoert KP LEEK. Jaarrekening 2017

Stichting Dienstencentrum Leek. Oldenoert KP LEEK. Jaarrekening 2017 Stichting Dienstencentrum Leek Oldenoert 32 9351 KP LEEK Jaarrekening 2017 Stichting Dienstencentrum Leek Oldenoert 32 9351 KP LEEK Jaarrekening 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per

Nadere informatie

Klas op Wielen (Stichting) Hoofdposten uit de Jaarrekening Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

Klas op Wielen (Stichting) Hoofdposten uit de Jaarrekening Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM) 3.7.1 Jaarrekening: balans Activa Vaste activa Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Immateriële vaste activa 0 0 Materiële vaste activa 102.484 111.962 Financiële vaste activa 0 0 Totaal

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Ophovenerhof

Jaarrekening Stichting Ophovenerhof Jaarrekening 2013 Stichting Ophovenerhof Sittard, 24 maart 2014 1 JAARREKENING 2013 1 JAARREKENING 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec-13 31-dec-12 Vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2018 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)

Jaarrekening 2018 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) Jaarrekening 2018 (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2018 3 2 Staat van baten en lasten over 2018 5 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2017 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)

Jaarrekening 2017 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) Jaarrekening 2017 Bibliotheek Oosterschelde (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2017 3 2 Staat van baten en lasten over 2017 5

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO

JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2017 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-17

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2017 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2017 3 5.1.1 Balans per 31 december 2017 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2017 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2017 6 5.1.4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Woningen Emmaus

Stichting Woningen Emmaus Stichting Woningen Emmaus Zoeterwoude Rapport inzake Financiële jaarverslaggeving 2017 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2017

Jaarverslaggeving 2017 Jaarverslaggeving 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2017 1.1.1 Balans per 31 december 2017 3 1.1.2 Resultatenrekening over 2017 4 1.1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 1.1.4

Nadere informatie

31 december Vorderingen (2) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (3)

31 december Vorderingen (2) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (3) 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) 31 december 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 33.091 31.255 Vlottende activa Vorderingen (2) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2017 Stichting Vrienden van Vrijwaard 5 juni 2018 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2017 1.1.1 Balans per 31 december 2017 1 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2017 BATEN EN LASTEN

JAARSTUKKEN 2017 BATEN EN LASTEN BATEN EN LASTEN Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2017 2017 2016 Opbrengsten Lumpsum Rijk 2.361.057 2.361.058 2.230.440 DVO prv Gelderland 493.269 497.599 492.282 Lumpsum Arnhem 1.090.970 1.090.970 1.128.779

Nadere informatie

Moyee Nederland B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de balans en winst-en-verliesrekening over de periode van tot en met

Moyee Nederland B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de balans en winst-en-verliesrekening over de periode van tot en met te Rapport inzake de balans en winst-en-verliesrekening over de periode van 01-01-2017 tot en met 31-12-2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2017 3 Winst-en-verliesrekening over 2017 5 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Beheer Warenar Kerkstraat HE Wassenaar

Stichting Beheer Warenar Kerkstraat HE Wassenaar Kerkstraat 75 2242 HE INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2016 1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2 Toelichting op de balans per 31 december 2016 6 A BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2016

Jaarverslaggeving 2016 Jaarverslaggeving 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.1.2 Resultatenrekening over 2016 4 1.1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 1.1.4

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Stichting Omega, Amsterdam

Stichting Omega, Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina 6.1 Jaarrekening 2012 6.1.1 Balans per 31 december 2012 29 6.1.2 Resultatenrekening over 2012 30 6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 31 6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na bestemming exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslaggeving Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslaggeving 2015 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 5.1.1 Balans per 31 december 2015 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2015 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3. Jaarrekening 2017

Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3. Jaarrekening 2017 Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3 Jaarrekening 2017 Zorgboerderij BuitenGewoon 3 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Resultatenrekening 2017 3 Waarderingsgrondslagen 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2017 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2017 Balans per 31 december 2017 3 Resultatenrekening over 2017 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2018 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2018 Balans per 31 december 2018 3 Resultatenrekening over 2018 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Jaarrekening 2014

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Jaarrekening 2014 Stichting Buurderij De Wilde Haan Jaarrekening 2014 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Leefgemeenschap De Gouden Zon

Jaarrekening Stichting Leefgemeenschap De Gouden Zon Jaarrekening 2017 Stichting Leefgemeenschap De Gouden Zon Zomer 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2017 5.1.1 Balans per 31 december 2017 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2017 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting voor Kulturele Samenwerking Multiplex

Jaarrekening Stichting voor Kulturele Samenwerking Multiplex Jaarrekening 2017 Stichting voor Kulturele Samenwerking Multiplex INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2017 1.1 Balans per 31 december 2017 1 1.2 Resultatenrekening over 2017 2 1.3 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2018 Den Helder, mei 2019 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2018 Staat van baten en lasten 2018 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Balans per 31 december na resultaatbestemming ACTIVA

Balans per 31 december na resultaatbestemming ACTIVA Balans per 31 december na resultaatbestemming 2017 2016 ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 gebouwen en terreinen 1 1 1.2 overige materiële vaste activa: inrichting en inventaris 117.549 144.222 dbos 18.385 20.867

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2016

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2016 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2016 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 22 juni 2018. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Jaarverslaggeving 2015 Woonzorgboerderij Moriahoeve De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Pagina INHOUDSOPGAVE 1 5.1 Jaarrekening 2015 2 5.1.1 Balans per 31 december 2015 3 5.1.2 Resultatenrekening over 2015

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3. Jaarrekening 2018

Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3. Jaarrekening 2018 Stichting Jaarrekening 2018 Inhoudsopgave Jaarrekening 2018 Balans per 31 december 2018 2 Resultatenrekening 2018 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting balans per 31 december 2018 5 Overzicht materiële

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2017 2016 Vaste activa Inventaris 0 0 Automatisering 991 3.431 991 3.431 Vlottende activa Overlopende

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2017

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2017 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2017 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Diagnostisch Centrum West-Friesland

Stichting Diagnostisch Centrum West-Friesland Jaarverslaggeving 2017 Stichting Diagnostisch Centrum West-Friesland Enkelvoudige jaarrekening Auditcommissie: 18 juni 2018 Vastgesteld Raad van bestuur: 5 juli 2018 Goedgekeurd Raad van Toezicht: 5 juli

Nadere informatie

Jaarrekening 2017 Stichting Bibliotheek West-Achterhoek (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht W.N.T.)

Jaarrekening 2017 Stichting Bibliotheek West-Achterhoek (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht W.N.T.) Jaarrekening 2017 (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht W.N.T.) INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2017 3 2 Staat van baten en lasten over 2017 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

STICHTING NATIONAAL DIERENPARK DE HAZEN TE AMERONGEN. Rapport inzake de jaarrekening juni2018

STICHTING NATIONAAL DIERENPARK DE HAZEN TE AMERONGEN. Rapport inzake de jaarrekening juni2018 I STICHTING NATIONAAL DIERENPARK DE HAZEN TE AMERONGEN BERG Rapport inzake de jaarrekening 2017 27juni2018 l JAARREKENING 2017 --------------------------------------------------~, ~- Balans per 31 december

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Woerden, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Woerden, dossiernummer Publicatierapport 2017 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A. ERMELO Handelsregister Kamer van Koophandel te Woerden, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Jaarrekening 2017 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)

Jaarrekening 2017 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) Jaarrekening 217 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 217 3 2 Staat

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Publicatierapport 2017 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. Alkmaar 2 mei 2018

Publicatierapport 2017 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. Alkmaar 2 mei 2018 Publicatierapport 2017 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. Alkmaar 2 mei 2018 Geconsolideerde jaarrekening Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV, Alkmaar 2 Geconsolideerde balans per 31

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2017 Bleiswijk, mei 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting op de jaarrekening WNT-verantwoording 1 2 3 5 Opgesteld door

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Verkort finacieel verslag OVER van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD. deel. Balans per 31 december Exploitatierekening over

Verkort finacieel verslag OVER van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD. deel. Balans per 31 december Exploitatierekening over Verkort finacieel verslag OVER 2016 van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD deel Balans per 31 december 2016 2 Exploitatierekening over 2016 3 Toelichting op de jaarrekening 4 1 Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

Stichting Noppes Midden-Holland te Beverwijk. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA

Stichting Noppes Midden-Holland te Beverwijk. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 140.539 141.403 Vlottende activa Vorderingen 220.726 56.120 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Het Grachtenhuis T.a.v. Raad van Toezicht Herengracht CJ AMSTERDAM. Publicatiebalans 2016

Stichting Het Grachtenhuis T.a.v. Raad van Toezicht Herengracht CJ AMSTERDAM. Publicatiebalans 2016 Stichting Het Grachtenhuis T.a.v. Raad van Toezicht Herengracht 386 1016 CJ AMSTERDAM Publicatiebalans 2016 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50142011. Rapportdatum: 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Openbare Bibliotheken. Hardenberg

JAARRAPPORT Stichting Openbare Bibliotheken. Hardenberg JAARRAPPORT 2016 Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) 2016 2015 ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 inrichting en inventaris 65.125 84.303 1.2 automatiseringsapparatuur

Nadere informatie

Balans per 31 december 2017

Balans per 31 december 2017 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) 2017 2016 EUR EUR EUR EUR Activa Vlottende activa Vorderingen 1 18.409 8.262 Liquide middelen 2 680.162 900.883 Totaal activa 698.571 909.145 Passiva

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2016

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2016 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2016 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2016 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 183.014 180.094

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

ACTIVA. Materiële vaste activa Inventaris

ACTIVA. Materiële vaste activa Inventaris 2.1 Balans per 31 december 2017 (Na resultaatbestemming) 31-12-2017 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 156.226 156.226 Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen 10.303

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Thus, Zevenaar. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december december 2014 ACTIVA

Stichting Thus, Zevenaar. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december december 2014 ACTIVA JAARREKENING 2015 Stichting Thus, Zevenaar 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa (1) 1.114 Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Waga Winschoten. Fin verslag Stichting Waga 2018.xlsx

Financieel verslag Stichting Waga Winschoten. Fin verslag Stichting Waga 2018.xlsx Financieel verslag 2018 Stichting Waga Winschoten Pagina 1 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2017 3 Staat van baten en lasten 2017 4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2016 publicatie gegevens inzake ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2016 publicatie gegevens inzake ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2016 publicatie gegevens inzake ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1 RSIN / Fiscaal

Nadere informatie

Jaarrekening Levend Woord Gemeente Leerdam. Leerdam

Jaarrekening Levend Woord Gemeente Leerdam. Leerdam Jaarrekening 2016 Levend Woord Gemeente Levend Woord Gemeente Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 4 1.3 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2018 Stichting Woon- en Zorgcentrum. "Avondlicht" te Herwijnen

Jaarverslaggeving 2018 Stichting Woon- en Zorgcentrum. Avondlicht te Herwijnen Jaarverslaggeving 218 Stichting Woon- en Zorgcentrum "Avondlicht" te Herwijnen INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 218 1.1 Balans per 31 december 218 4 1.2 Resultatenrekening over 218 5 1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie