Jaarrekening Stichting Voorzieningen OlmenEs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening Stichting Voorzieningen OlmenEs"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2018 OlmenEs

2 INHOUDSOPGAVE Pagina Informatie over de stichting 1 Akkoordverklaring 2 Jaarrekening 2018 Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de resultatenrekening 6

3 INFORMATIE OVER DE STICHTING Doelstelling van de stichting Op 14 juli 1998 is ten overstaan van notaris Mr. P.T.M. de Vries te Oosterwolde de stichting "Stichting Voorzieningen OlmenEs" opgericht met als statutaire zetel Appelscha. Op 17 februari 2009 zijn de statuten gewijzigd in verband met de invoering van het bestuursmodel met een eindverantwoordelijke bestuurder met een Raad van Toezicht. Volgens artikel 2 van de statuten heeft OlmenEs te doel: Het treffen van voorzieningen - direct of indirect - ten bate van de sociaal therapeutische gemeenschap OlmenEs, die niet ingevolge de voor de zorgverlening geldende financieringsregelingen worden gefinancierd. Het verrichten van alle verder handelingen die met het voorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland onder nummer: ANBI-status Bij schrijven d.d. 7 december 2007 heeft de Inspecteur van de Belasting de stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen en tevens kan een donateur (binnen de daarvoor geldende regels) giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Samenstelling van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de OlmenEs was per 31 december 2018 als volgt samengesteld: Dhr. J.T. Benjamin Mevr. V.J. Eerens Mevr. T. Ritsema-Kroll Dhr. L. Takens Mevr. J van der Wiel Mevr. M. Lubbert voorzitter 1

4

5 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Vlottende activa Vordering en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Kortlopende schulden Rekening-courant OlmenEs Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva

6 RESULTATENREKENING OVER BATEN Ontvangen schenkingen Interest 5 8 Overige baten - 70 Totaal baten LASTEN Algemene kosten Verrichte schenkingen Buitengewone lasten - - Totaal lasten Resultaat boekjaar

7 GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De jaarrekening is gebaseerd op de waarderingsgrondslagen van historische kosten. Balanswaardering Vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden De vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van de verwachte oninbaarheid. Resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten Onder de baten wordt verstaan alle schenkingen en andere baten welke ontvangen zijn gedurende het boekjaar. Lasten De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 5

8 Toelichting op de balans per 31 december ACTIVA Vlottende activa Vordering en overlopende activa Rente spaarrekening 5 8 Nog te ontvangen incasso's/bedragen Liquide middelen Rabobank rekening-courant Rabobank bedrijfsspaarrekening PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Stand per 1 januari Bij/af: resultaat boekjaar Stand per 31 december Overige schulden en overlopende passiva Nog door te betalen schenkingen - - Toelichting op de resultatenrekening BATEN Ontvangen schenkingen Periodieke donaties Incidentele schenkingen particulieren Incidentele schenkingen fondsen/instanties LASTEN Verrichte schenkingen Bijdrage optreden Willeke Alberti Bijdrage renovatie bruggen Koop Daniëlspad Bijdrage aanschaf tovertafel Bijdrage kosten 25 jarig jubileum Bijdrage wegverharding Koop Daniëlspad