Jury Excellente Scholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jury Excellente Scholen"

Transcriptie

1 Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Al Qalam BO Gouda

2

3 !"#$%& '( '&& %& ' '&''&('& & ) '( & )*) )(+&( &, ' % & ( (-'( & (( (( ( &(!"#&./** )01&$%.22&( ) 56

4

5 SchoolrapportageBasisonderwijs Aanvrager S.Boukayouh Adres Aakwerf46 Gouda Leerlingenaantal 437 Percentagegewogen 62% leerlingen(2012) StichtingIslamitischeScholenRijnenGouw DeislamitischebasisschoolAlQalamiseenbredeschoolenbehoortmetAnNoer inalphenaandenrijntotdestichtingislamitischescholenrijnengouwe.de schoolwordtbezochtdoor437leerlingen,verdeeldover21lesgroepen. DemeesteleerlingenzijnafkomstiguitMarokko(Berbers),wordentweeof drietaligopgevoedenhebbenbijbinnenkomstopschooleengrote taalachterstand.hetaandeelgewogenleerlingenligtbovende60%. HetpredicaatExcellenteSchool2012datinfebruariistoegekend,isenthousiast ontvangen.hetgeeftoudersenleerlingennogmeervertrouwen,ende schoolleidingenhetteamextraenergieomdeexcellentievasttehoudenenuit tebreiden. NaardegemeenteGoudawashetpredicaateenbevestigingvandegoedenaam diedeschoolinhaarkortebestaanopbouwde.degoedereputatievanalqalam isbelangrijkvoorhetverwervenvaneengoedgeoutilleerdgebouw.inmiddels zijnerplannenomop500metervandehuidigeschooleenschoolgebouwte betrekkendateerstzalwordengerenoveerd.inditverslagkandejurynaadloos aansluitenopdatvan2012.dejuryzaldaaromvooraldeontwikkeling beschrijven. DeonderbouwingdiedeschoolbijdeaanmeldingalskandidaatExcellenteSchool 2013gaf,luidtalsvolgt. Deerkenning excellent zienwealseenvertrekpunt,nietalseeneindpunt.het isonzeambitieomvoortdurendteontwikkelen:weonderschrijvenvolledigdat stilstandachteruitgangbetekent.daaromzijnersteedsnieuweonderwerpendie weaanpakkenenishetverbeterenvandatwatwealdoen,eenblijvendestip aandehorizon.alqalamiseengemeenschapvanmensendieambitieusen gedrevenzijn,steedsinhetbelangvanonzeleerlingen.wezijnonservanbewust datonzesnelwegtweerijbanenheeft:eenbaanomhetalbereikteteborgenen eenbaanwaarruimteisvoornieuwenieuweontwikkelingendit schooljaar:eenspeciaalprogrammavoorkleutersdiemeerkunnen,de Leesreusjes,eneenkomendschooljaarinterichtengroepRekenreusjes.In groep8eenzelfdeontwikkelingvoorleerlingendiemeeruitdagingnodighebben: desmartkids.hetverbeterenvandegroepsplanneniseenproces,dit 1

6 SchoolrapportageBasisonderwijs geldtookvoorhetuitbreidenvandeouderbijeenkomsten(ookindegroepen3en 4)eneentraject vastgelegdineenplanvanaanpak omkinderenmeerregie tegevenoverhuneigenleerproces.tevensschaffenweeennieuwetaalmethode aanalsonderdeelvanonzezoektochtomhetbestmogelijketaalonderwijste bieden.!" #$ % Hierbijonderscheidtdejurydriegebieden: 1.resultatenopdekernvakken:taalenrekenenwiskunde; 2.resultatenopdeandereleergebieden:oriëntatieopjezelfendewereld, kunstzinnigeoriëntatie,bewegingsonderwijsensport,enengels; 3.resultatenopaanvullendegebiedenzoalsburgerschap,sociaalemotionele vorming,redzaamheid,wetenschapentechniek,ondernemen,filosofie, internationaleoriëntatie. Hieronderpresenterenwedeeindresultatenvandeschoolindeperiode DegegevenszijnafkomstigvandeInspectievanhetOnderwijs.Hetgaat omgegevensdiedoordeinspectiezijngecorrigeerdnaarhetaantalniet deelnemers. & ' ( 2010 cito:530, cito:531, cito:532, cito:532, De(ongecorrigeerde)opbrengstenzijngeziendeleerlingenpopulatiegoed. ' 2010 cito:530, cito:531, cito:532, cito:533,0 OpgrondvanderesultatendieAlQalamin2010,2011en2012heeftbehaald, stonddeschoolineenvoorselectiediedeinspectievanhetonderwijsaande juryheeftverstrekt. Deschoolmaaktopbasisvandegehanteerdecitotoetsentrendanalysesvan groep3totenmetgroep8.deanalysesomvattendevakgebiedenrekenen, begrijpendlezen,technischlezen,woordenschatenspelling.deschoolvergelijkt deleerresultatenmetscholenmeteenzelfdepopulatie.indienonderdelenminder scoordendanvorigjaar,steltzeverbeteractiesop. Deleerlingenwordenzorgvuldig,meteenwarmeoverdrachtbegeleidnaarhet vo.erkomengoedeberichtenterugvanhetvoortgezetonderwijsbetreffendehet niveauenmenprijstvooraldeattitudevandealqalamleerlingen. 2

7 SchoolrapportageBasisonderwijs Deuitstroomoverdelaatstedriejaarzieteralsvolgtuit. ))() )() )() Lwoo Pro Vmbok/basis Vmbobasis Vmbok Vmbok/vmbot Vmbot Vmbot/havo Havo Havo/vwo Vwo Totaal Resultatenopdekernvakken(taalenrekenenwiskunde). Onshandelenkenmerktzichdooreenopbrengstgerichtementaliteitenhoge verwachtingen.insamenhangmethandelingsgerichtwerkenresulteertditin goederesultatenopdekernvakken:rekenen,spellingentechnischlezen.bijhet vakbegrijpendlezenzienweschoolbreedeenduidelijkstijgendelijn.westellen vast,endatdoenookonzeleerlingen,datdewoordenschatvanonzeleerlingen toeneemt.hetconsequentaanbiedenvandewakwoordenindegroepen3t/m8 ervarenwijalssuccesvol.tochblijvenderesultatenopdecitotoetswoordenschat eenpuntvanaandacht.hetresultaatvandegroepen8vertoonteenstabiel stijgendelijn. Weloverwogenwerktdeschoolsystematischaanverbredingvandehorizonvan deleerlingendieinhetalgemeenmeteengeringebagagebinnenkomen. Opvallendisdatdeleerlingenzelfaangevendatzegraagmeertewetenkomen overmensenuitandereculturen.bijdevakkenaardrijkskundeengeschiedenis gebruiktalqalamdegangbaremethoden.vanafgroep4wordtnieuwsbegrip gebruikt,vanafgroep5hetjeugdjournaal.bovendiengebruiktdeschoolde methodeleefstijl.tijdensdegodsdienstlesseniseraandachtvoorandere religies. Erisveelaandachtvoorgoedeomgangsvormen.Dedirecteurzegt: Wijhebben demaatschappijinschoolgehaald. Hiermeeduiddehijophet gemengde docententeam,datindeschoolvoorleefthoehethoort.onverkortisvankracht watoverresultateninhetverslagvanvorigjaarisaangegeven. Wijmenendathetvooronzedoelgroepvanhetgrootstebelangisomnietalleen kennisuitboekentehalen.wijwillendekinderenzoveelmogelijkactiefkennis latenmakenmetdenederlandsecultuurenmaatschappij.enerzijdsisdat bevorderendvoordetaalendealgemeneontwikkeling,anderzijdswillenwezo veelmogelijkwerkenaanburgerschapsvorming.ditjaarzijnerveeleducatieve excursiesgeweestvoorvrijwelallegroepennaardiversemusea.de leerlingenraadzaleenbezoekbrengenaandetweedekamerenwenemendeel aancreatievelessenvandebredeschool.eriscontactgelegdmetonzedirecte 3

8

9 SchoolrapportageBasisonderwijs hanteertdaarbijeenbandbreedtevan531,0tot532,4engaatuitvande bovengrenshiervan,i.e.532,4.dezebovengrenswordtdoordeschoolin 2012enin2013bereikt.In2011haaldedeschooldeondergrensvandeze bandbreedte. Eentoelichtingendetabelmetdebandbreedtediedejuryhanteert,zijnte vindeninheteindverslagvandejury,maatgevendescholenii,indebijlagedrie referentiematenbasisonderwijs,tabel!"#. -. ' & "+ / 2010 Nee 2011 Ja 2012 Ja 2013 Ja * NBHierbijhanteertdejuryeenanderenormdandiedescholenkennenvande Inspectie.DejurynormligtbovendebovengrensdiedeInspectietrektvoorscholenmet eenvergelijkbaarpercentagegewichtenleerlingen. Deachtergrondvanalonzeleerlingenismeertalig.Bijinstroommakenveel kleutersvoorheteerstkennismetvloeiendnederlands.daarnaasthebbenwij eengrotegroepleerlingenmetlageropgeleideoudersenkomenveelleerlingen nietverderindewerelddanuitsluitendthuisenopschool.tegendeze achtergrondmenenwijdatderesultatenzeergoedzijn.onzeleerlingenstromen uitnaarallevormenvanvoortgezetonderwijs,ookhavoenvwo.daarnaastzijn wijooktrotsophetvredigepedagogischeklimaatinonzeschool. TaalisvoorAlQalameenspeerpunt.Deschoolwilmetextraaandachthiervoor nietalleendetaalachterstandwegwerken;eengoedetaalontwikkelingisook belangrijkvoorhetrekenenomdeopgaventekunnenbegrijpen. Deschoolkenthaarleerlingengoed.Omdebeginsituatievandeinstromende kleutersvasttestellen,neemtdeschooldepeutertoetsvoortaalenrekenenaf. ZewerktmetdevragenlijstenvanWMKPO.Aandehandvancitotoetsenvolgt deschoolnauwgezetdeontwikkelingvandeleerlingen.uitslagenvandetoetsen kunnenaanleidingzijntothetbijstellenvangroepsplannenofalsheteen individueleleerlingbetreft,vanhetopstellenvaneenhandelingsplan. $%&' Wehebbenvastgestelddatwewatditbetreftandereaccentenwillen aanbrengen.uitgaandevanhetpercentageleerlingenmeteengewichtin combinatiemetdekennisvanonzedoelgroephebbenwetotnogtoebijzonder veelingezetvanuitdegedachtedatalonzekinderenveelextra snodighebben. Werealiserenonsdatwemeeraandachtmoetenhebbenvoorde onderwijsbehoeftenvankinderendiemeeruitdagingaankunnen.ditheeft geresulteerdineenplusklasingroep8,desmartkids,eneenplusklasbijde kleuters,deleesreusjes.detendensdiewehebbeningezet,willenwekomend schooljaaruitbreidennaaranderegroepen.hetisonsdoelomopdezemanier 5

10 SchoolrapportageBasisonderwijs uiteindelijkingroep8tekomentothogereopbrengsten. Deleerwinstwordtgoedinbeeldgebrachtopbasisvandevaardigheidsscoresop decitotoetsen.deschoolneemtnaanalyseenevaluatiesnelmaatregelenop individueelengroepsniveauvoorzowelonderalsbovengemiddeldpresterende leerlingen.erwordenopschoolniveaumaatregelengenomenomdeprestatieste verbeteren. Vanafgroep5werkthetteammetWMKvragenlijsten.Deuitslagenworden schoolbreedbesproken.deinternbegeleidergaatmetdeklassendocentinopde bijzonderhedenindegroep. 0 +1#$ % ( )* Ditjaarzijnerwerkgroepeningerichttenbehoevevandekernvakkenensociaal emotioneleontwikkeling.indezegroepenisersteedsoverlegtussen leerkrachtenomtekomentotkwalitatieveverbetering.alsvoorschotopmeer regiebijdeleerlingenenmeerruimtevoorsamenwerkingzijnweditjaargestart mettutorlezen.daarnaastzoekenwenaarwegenomookmeeruitdagingte biedenaankinderendiedaarbehoefteaanhebben.ditheeftgeleidtot plusgroepeningroep8enbijdekleuters.naastcollegialeconsultatiesbinnen onzeeigenschoolhebbenweeenstartgemaaktmetcollegialeconsultatiesin samenwerkingmetonzezusterschoolinalphenaandenrijn. Voortdurendzetdeschoolleidinginopkwaliteitsverbetering.Hetiseentweede natuurgeworden.naastdezelfevaluatiereageertdeschoolookopwatanderen vandeschoolvinden.frappantisdatzehetexcellentierapporthanteertom verbeteringendoortevoeren.naaraanleidingvaneenopmerkinginhetrapport vanvorigjaar vondeenomslaginhetdenkenvanonsteamplaats. Hetlerenwordtweliswaaraangereiktdoordeleerkracht,maarhetlerenmoet eenprocesvanhetkindzijn.hetisnietvoldoendehetdoeltebenoemen.het kinddientzelftewetenwaarhetaanwerktenwathetleertofwilleren.hieraan werkenisditjaargestart. ( )* Doorhetinrichtenvanwerkgroepenhebbendebetrokkenheidvanhetteamen deinbrengvandeleerkrachtenalsprofessionalseenduidelijkeplek. Deleidingvandeschoolwordtditjaargevormddooreenmanagementteam. Tweeledenvanditteamhebbeneveneenslesgevendetaken.Hierdooriser voorzienineenbindingtussendeonderwijspraktijkenhetaansturenvande school.daarnaastiserbijhetnemenvanbeslissingeneenbrederoverleg mogelijk.ditoverlegvindtookschooloverstijgendplaatsmethet managementteamvanonzezusterschoolinalphenaandenrijn. Dewilomhetbestmogelijketebiedentenbehoevevandekinderenisde intrinsiekewensvanhetheleteam.eriseengrotebereidheidomeenstapje 6

11 SchoolrapportageBasisonderwijs extratedoen.desfeeronderlingisopperbest,watzichonderandere manifesteertineenuiterstgeringeuitvaldoorziekte.alleengezinsuitbreiding leidttotvervangingen. Eriseenschoolleidingmetvisiediedegoededingendoet.Indeschoolleiding wordthetislamitischeenhetnederlandsemetelkaarverenigd.deschoolleiding wordtgevormddoordedirecteurentweeib ersdieveelrespectvoorelkaar hebben.derollenzijngoedverdeeldendeledenzijncomplementair. Indeschool,gehuisvestintweegebouwen(eenhoofdvestigingeneenaantal noodlokalen)dieveeltewensenoverlaten,heersteenprettigleerklimaat.eris ordeenregelmaat.dedocentenbestedenveelzorgaanhetefficiëntopbergen vanhetovervloedigedidactischemateriaal.deschoolheefteengoede schoonmaakster. 2 -" +1 ", #$ *% +, Deresultatendiewijbehalen,komenvoortuitalleswatwijinzettenendaar stellenwijonsvoortdurendinbij,nuookvoortkomenduitdewerkgroepen.zois ernumeeraandachtvoorhetautomatiserenbijhetrekenen.voorhetvak spellingisergewerktaanhetinvullenvanhiatenindemethode;elkegroep besteedtdagelijksextraaandachtaandewoordenschatinschoolbredethema s. Eriseenstartgemaaktmetgroepsplannentechnischlezen.Ingroepen4t/m8 wordendepictogrammenvannieuwsbegripookingezetbijanderevakken.een enanderresulteertineenstijgendelijnbijvrijwelallevakgebieden. Deschoolkenthaarleerlingen.Leerlingbesprekingeninde bouwen enanalyses vanresultatengevenaanleidingaandachttebestedenaanleerlingendiemeer aankunnen.goedeplannenindezerichtingstuittenvaakopdefysieke begrenzingvanhetgebouw.ditjaarisdeschoolvoorde betere leerlingeninde kleutergroepengestartmetleesreusjesenrekenreusjes.zijwerkentweemaal perweekaaneenverrijktprogramma.eensoortgelijkinitiatiefisopgestartvoor leerlingenuitgroep7en8,smartkids.dezeleerlingen,diemakkelijkleren,goed kunnenformulerenenoverwegendaofa+scorenbijbegrijpendlezenen rekenen,krijgeneenkeerperweekopdedonderdagmiddaguitdagendelessen aangeboden.indezelessenismeeraandachtvoortechniekenkandieper ingegaanwordenopactueleonderwerpenenwatdekinderenzelfaandragen.de kinderenkrijgenextrauitdagendwerkmeedatzeindeklaskunnendoen. WatdoetAlQalamditjaaromdeleerlingeigenaartemakenvanzijnleerproces? Deschoolhoudtkindgesprekkeninallegroepen,driekeerperjaar.Omditgoed tekunnendoen,volgdehetteamnascholing.derelevanteonderwerpenuitde kindgesprekkenverwerktmeninhetgroepsoverzichtofhetgroepsplan.de visueleneerslagverwerktmenbijdekleutersineenleerbloem.dezewordtinde klasopgehangen,zodatookdeoudersdevorderingenvanhunkindineen oogopslagkunnenzien. Voordeleerlingenvangroep5totenmetgroep8iseeneigentijdseoplossing gevonden:facebook. 7

12 SchoolrapportageBasisonderwijs 8 Deschoolheefteenoverzichtelijkinvulformulierontworpenwaaropdekinderen hunreflectiebeschrijven.aandehandvandeantwoordendiedeleerlingnoteert opheldere,eenvoudigevragen,ontstaateenbeeldvanhoedeleerlinghet leerprocesbeleeft. Allesomtrentdeeigenreflectievandeleerlingenwordtvanafgroep1bewaardin eenmap.dezekrijgtdeleerlingaanheteindevanzijnalqalamtijdmeenaar huisenhijbezitzoeenmooiportfoliooverzijnontwikkeling. Indedagelijkselessenzalermeeraandachtzijnvoorbewustwordingbijde kinderenvanwatzelerenenhettebereikenpersoonlijkedoel. Optermijnenafhankelijkvandeervaringenoverweegtdeschoolzichtebaseren opdeleerlijnlerenleren(versiemaart2009.pi7,cedgroep,debascule,pi Leiden). +, Wijstellenonseendoelperleerlingvoorogen;datdoelisvastgelegdinde groepsplannen.hethandelingsgerichtwerkenbiedteenhandvatomdirectinte grijpen.depdcacirkelvoorzietineencontinuprocesvananalyseenactie,zodat hetbereiktegeborgdblijft.daarnaasthechtenwijveelwaardeaande (trend)analysesdiegemaaktwordennahetafnemenvancitotoetsen.de analyseszijnaltijdredenomingesprektegaanmethetteamoverderesultaten. Hierbijhebbenwenueenkoersingezetwaarbijweookdekinderenmeeractief willenbetrekkenbijhetbehalenenhetvasthoudenvanhunresultaten,danwel hetverbeterenvanhunresultaten. Hethandelingsgericht/opbrengstgerichtwerkeniseendoorgaandprocesgericht opverbetering.dedocentenbesprekendeplannensteedsmetdeintern begeleiders.degroepsplannenenhandelingsplannenstaanprominentopde agendavanbouwvergaderingen.deschoolleidingverwachtdatde kindgesprekkenzullenbijdragenaandekwaliteitvandehandelingsplannenen groepsplannen. Hetkwaliteitsbeleidwordtconsequentuitgevoerd.Detakenen verantwoordelijkhedenzijnduidelijk.erisruimeaandachtvoordataenanalyses ervan(zeeruitgebreidinjaarverslagenrapportagewmkop).erisaandachtvoor evaluatie,enevaluatieverslagenzijnaanwezig. + -*.*., Wijmenendatonslerendvermogenevidentis.Wijstaanopenvooralle ontwikkelingendiekunnenbijdragenaansuccesvanonzeleerlingenenhet succesvanonzeschool.leerkrachtenvoerencollegialeconsultatiesuitensparren steedsmetelkaar.zowelindebouwenalsindewerkgroepenalsbijhet managementteamisdefocusersteedsopgerichtomteontwikkelen.mtleden hebbenditjaareendiplomaschoolleiderbasisbekwaamrespectievelijk vakbekwaambehaald.erzijninmiddelsookcollegialeconsultatiesgeweestbij onzezusterschoolannoer.dezeconsultatiesstondeninhettekenvande opbrengstenenzullenkomendjaaruitgebreidworden.daarnaastwillenwemeer accentleggenopkinderendiemeerkunnen,enzoekenwenaarmogelijkheden omkinderenmeereigenaarschaptegeven.

13 SchoolrapportageBasisonderwijs Demeestrecentetevredenheidonderzoekenzijnafgenomenin2012en , 41, Medewerkertevredenheid 3,2 3,3 Oudertevredenheid 3,6 3,2 Leerlingtevredenheid Deschoolnoemtdevolgendeobservatiesuitdetevredenheidonderzoekeninde aanmelding. Afnamevandeleerlingvragenlijststaatophetroostervoorjuni;deingevulde scoreisfictief.zoalsaltijdblijktdatonzeoudersinhogematetevredenzijnover deschoolendemedewerkers.delaagstescore,3,29,betreftdeveiligheidophet plein.wijzijnhetmetdeouderseens.weziendatdesituatieophetpleintoete schrijvenisaanruimtegebrek.deschoolmaaktnogsteedseenenormegroei door.demedewerkersgevenaandatgeschrevenpersoneelsbeleidoponderdelen voorverbeteringvatbaaris.hetmanagementteamzaldaaractieop ondernemen. Inditverslagismeldinggemaaktvaneengoedopelkaaringespeeldeen deskundigeschoolleiding,diedegoededingenborgtenvoortdurendopzoekis naarverbeteringenenvernieuwingen.hierbijheeftdeleidingoogvoor deskundigheidsverbeteringwaarnodig,zowelbijzichzelfalsbijhetteam. Deschoolzoektbewustsamenwerkingenlaatanderenmeekijkenindekeuken. IntervisiemetdezusterschoolinAlphenaandeRhijniseenvandeuitingenvan samenwerking. AlsAlQalamstraksovereenbeterehuisvestingbeschikt,kanzemeernaar buitentredenennogkrachtigerhaarkwaliteitaangoudatonen. 5. "#$ 0% Hetuitgangspuntvandejuryisdateenexcellenteschoolzeergoederesultaten behaalteneenweloverwogenonderwijsinrichtinglaatzien.daarenbovenkaneen schoolopeenspecifiekexcellentiegebieduitblinken.datkanbetrekkinghebben opdiversezakenenbijvoorbeeldgerichtzijnopeeninhoudelijkdomeinen/ofop eenspecifiekegroepleerlingen. / 01, Zoalseerdergezegd:deerkenning excellent zienweookalsopdracht.de opdrachtomexcellentteblijven,isuitvoerigineentweetalteamvergaderingen besproken.demedewerkershebbenzichonvoorwaardelijkgeschaardachterde opdrachtomexcellentieuittedragen.decollectiefgenomenbeslissingkomt voortuiteenintrinsiekewensvanallebetrokkenenomonzeambitieswaarte maken.ditcommitmentwerktdoorindeheleschoolenbijallebetrokkenen,en geeftdemogelijkheidomverdertebouwenaanonsonderwijsenmetbehoud vanhetbereikte,nieuweontwikkelingenintezetten. Deouderbetrokkenheidiszeergroot.Tekenendvoordeomvanghiervanwasde opkomstvandeoudersvooreengesprekmetvertegenwoordigersvandejury. Dedirecteurhadenkeleoudershiervooropgeroepen.Dejurymochteen gesprek 9

14

15 SchoolrapportageBasisonderwijs ,8 Geenaanvullendeopmerkingen. 9 $1: AlQalamkreegin2012hetpredicaatExcellenteSchooltoegekend.Deschool heeftdieerkenninggezienalseenbevestigingvanhetgoedewerkdatzeheeft verrichténalseenkatalysatorbinnenhetprocesommetambitieenprecisiede kwaliteitvanhetonderwijsteblijvenversterken.inhetrapportwerdondermeer opgemerktdatdeschoolmethaarleerlingenpopulatieuitstekenderesultaten weettebereiken.erheersteentaakgerichtewerksfeeropschoolenalqalam heeftveelaandachtvoorhaarvormendetaak.voortsheeftdeschooleen onderscheidendexcellentieprofiel,waarvanburgerschapenouderbetrokkenheid tweeopvallendekenmerkenzijn. Hetrapportvanvorigjaarwasvoordeschooleenstimulansomnogscherperte kijkennaardekenmerkenvanhaarleerlingenpopulatieenvanuitdieverdiepte kennisnieuwekeuzestemakendiemeertegemoetkomenaandeleerbehoeften vandeleerlingen.deplusgroepenindegroepen1/2en8enhettutorlezenzijn hiervanvoorbeelden,maarookhetstrevenvandeschoolomdeleerlingenmeer eigenaarschaptegeveninhunleerprocesishiervaneentreffendvoorbeeld. Deopbrengstenvandeschoolzijnoverdeafgelopenjarenvoordekernvakken zeergoedtenoemen.deschooltoontverderaandathaaropbrengstgerichte aanpakleidttoteenuitstroomvanmeerleerlingennaarvervolgonderwijsop havoenvwoniveau. Eriseenduidelijkverbandtussendeinrichtingvanhetonderwijsprocesende resultaten.binnenhetprocesvanverbeteringvandekwaliteitwerktdeschool zeerplanmatigenwordenopalleniveausvandeorganisatiedeinterventiester verbeteringvandeonderwijskwaliteitnauwgezetgemonitord,geëvalueerden waarnodigbijgesteld.drijvendekrachtachterdezescherpefocusophetgeven vanexcellentonderwijsisdedirectie,diezorgtvoorborgingendievoortdurend zoektnaarverbeteringvandeonderwijskwaliteit. Deschoolheefteenopenbliknaarbuitentoe.Erismiddelslessenenexcursies oogvoordesocialiserendetaakvandeschool.voortsstaatdeschoolopenvoor hetdelenvanhaarkennisenkundemetanderescholenenorganisaties,enzoekt zijzelfactiefnaarsamenwerking.referentenroemenderustenordeindeschool enprijzendehogeopbrengstenvandeschool. Allesoverziendeisdejuryvanoordeeldatdeschoolopbasisvandedoordejury waargenomenkenmerkenengerapporteerdebevindingenhetpredicaat ExcellenteSchool(bo)2013opnieuwtoekomt;deschoolisopeenhoogniveau geblevenenerissprakevanontwikkelingoprelevanteterreinen.

16

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Vechtstede College VO HAVO Weesp !"#$%& '( '&& %& ' '&''&('& & ) '( & )*) )(+&( &, ' % & ( (-'( & (( (( ( &(!"#&./** )01&$%.22&(2233 23. 4 ) 56 SchoolrapportageVoortgezetonderwijs

Nadere informatie

Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam. Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs

Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam. Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs 4 juni 2015 4 juni 2015 Schoolloopbanen 2 Vandaag Onderzoekscohort toelichten De schoolloopbanen Inzoomen

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

1. BOEKENLIJST rekenen 2. BOEKENLIJST Wiskunde

1. BOEKENLIJST rekenen 2. BOEKENLIJST Wiskunde OVERZICHTEN 2015-2016 1. BOEKENLIJST rekenen 2. BOEKENLIJST Wiskunde Bart J. van Zweeden, Sectie wiskunde. OVERZICHT BOEKENLIJST REKENEN SECTIE 2014/2015 KLAS 7: Spaarne: 97890111111677 Getal en Ruimte,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2013

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2013 Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2013 Dit formulier is specifiek bedoeld voor de basisscholen die het predicaat Excellente School 2012 hebben verworven. Behoort uw school tot de 52 scholen die het

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

VO-scholen waar de plaatsing voorafgaande en daarmee buiten de matching plaatsvindt

VO-scholen waar de plaatsing voorafgaande en daarmee buiten de matching plaatsvindt VO-scholen waar de plaatsing voorafgaande en daarmee buiten de matching plaatsvindt Scholen die plaats bieden aan basisschoolleerlingen met het advies Kopklas: IJburg College 2 Pieter Nieuwland College

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

! # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..(! +..$&(/- +&!/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+  $!!# $..%' %!',*.3 !" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2014

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2014 Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2014 Dit formulier is specifiek bedoeld voor scholen in het speciaal onderwijs die in januari 2014 het predicaat Excellente School 2013 hebben ontvangen. Behoort

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Inlichtingenformulier (in te vullen door de vertrekschool) Gegevens leerling: Naam :... Huidige school:... Huidige klas en niveau:... Thuisadres:..

Inlichtingenformulier (in te vullen door de vertrekschool) Gegevens leerling: Naam :... Huidige school:... Huidige klas en niveau:... Thuisadres:.. Inlichtingenformulier (in te vullen door de vertrekschool) Gegevens leerling: Naam :.... Huidige school:.... Huidige klas en niveau:......... Thuisadres:.. Postcode Woonplaats :. :. Geboortedatum:. Telefoon

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

Schoolloopbanen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs

Schoolloopbanen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs Schoolloopbanen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs Amsterdamse leerlingen gestart in het VO in 2007/ 08, gevolgd tot in 2013/ 14 Foto: Amsterdams lyceum, fotograaf Edwin van Eis (2009) In opdracht

Nadere informatie

PRIJSLIJST METHODELICENTIE EXACT 2014 versie 10 Methode Omschrijving prijs

PRIJSLIJST METHODELICENTIE EXACT 2014 versie 10 Methode Omschrijving prijs PRIJSLIJST METHODELICENTIE EXACT 2014 versie 10 Methode Omschrijving prijs Getal & Ruimte Rekenen Leerjaar 1 8717927061244 Getal & Ruimte Rekenen vmbo-bk 1 methodelicentie 17,35 8717927061251 Getal & Ruimte

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Chrome ondersteunt geen JAVA meer

Chrome ondersteunt geen JAVA meer Chrome ondersteunt geen JAVA meer Chrome heeft aangegeven een aantal plugins niet meer te ondersteunen. De grootste impact is dat zij vanaf september 2015 geen JAVA meer ondersteunen. In het digitale lesmateriaal

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies VO

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014. Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers

Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014. Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014 Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers Accenten groep 7 en 8 - Oudsten van de school, voorbeeld voor anderen - Zelfstandigheid vergroten

Nadere informatie

TOELATING NSG EERSTE BRUGJAAR VOOR HET SCHOOLJAAR 2013 2014

TOELATING NSG EERSTE BRUGJAAR VOOR HET SCHOOLJAAR 2013 2014 TOELATING NSG EERSTE BRUGJAAR VOOR HET SCHOOLJAAR 2013 2014 Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud VMBO-T HAVO VWO GYMNASIUM Hoofdgebouw NSG Van Cranenborchstraat 7, 6525 BM Nijmegen Brugklasgebouw NSG

Nadere informatie

Voorlopig aanmeldformulier

Voorlopig aanmeldformulier VMBO-B, VMBO-K, VMBO-T, HAVO, VWO, VWO+ (in te vullen door school) Naam inschrijver: Schooljaar 2016-2017 A. Aanmelding voor: Leerjaar: 2 3 4 5 6 Opleiding: VMBO-B/K VMBO-KT VMBO-TH HAVO/VWO VWO + VMBO-B

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2014 Dr. Nassaucollege Oost-Drenthe VO vmbo Gieten Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 20LO Dr. Nassau College Oost-Drenthe

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2014 OBS De Venen BO Reeuwijk Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 18JF Obs De Venen Aanvrager dhr. Ron de Bruijn Adres Hooiweide

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage 2012/2013 Revius Wijk

Vrijwillige ouderbijdrage 2012/2013 Revius Wijk Voor klas 1 vmbo basis/kader O Ik betaal het totaal aan bijdragen 138,00 Excursie** 20,00 Culturele- én/of teamactiviteiten** 30,00 Voor klas vmbo-t 1 O Ik betaal het totaal aan bijdragen 133,00 Excursie**

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen Toets om inhoudsopgave (bladwijzers) wel/niet te tonen Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen!!"# $%% &!!" # '&!!" # ( &% H4a H4b H4c pw-2 pw-3 pw-1 pw-3 pw-2 pw-1 pw-3 pw-2 pw-3 pw-1 pw-1 pw-2 pw-3

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Inschrijfdatum (in te vullen door de school): 1. LEERLINGGEGEVENS Achternaam: BSN: _ Roepnaam: Voornamen: Geslacht: jongen / meisje geboortedatum: geboorteplaats:

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB)

EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB) evaluatie CITO Eindtoets 2012 1 EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB) Inleiding Conform de procedure verwijzing groep 8 werd in groep 8 van De Rank in het cursusjaar

Nadere informatie

maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier!

maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier! MUZEJOURNAAL WEEK 9 en 10; VRIJDAG 26 februari 2016 AGENDA maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier! donderdag 3 maart vrijdag 4

Nadere informatie

Veelgestelde vragen, versie 15.02.2016

Veelgestelde vragen, versie 15.02.2016 Veelgestelde vragen, versie 15.02.2016 De overstap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is in Amsterdam centraal geregeld en vastgelegd in de Kernprocedure. Het centrale is de wijze waarop

Nadere informatie

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe.

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe. Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Goes, januari 2012 Vooraf: Dit document is grotendeels tot stand gekomen op grond van een document dat voor Walcheren is opgesteld door Dick Hoeksema.

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 De Mienskip BO Buitenpost Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen. Uw school heeft zich aangemeld

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Handreiking resultaat van eindtoetsen basisonderwijs

Handreiking resultaat van eindtoetsen basisonderwijs Handreiking resultaat van eindtoetsen basisonderwijs 18 maart 2015, Jos van der Arend (Edustandaard) Inleiding Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn er drie verschillende eindtoetsen basisonderwijs beschikbaar.

Nadere informatie

Bestelgegevens Economie 2013

Bestelgegevens Economie 2013 Bestelgegevens Economie 2013 Digitaal werken op ipad of laptop? Een aantal methodes is ook beschikbaar met methodestartpagina en binnen Schooltas! Wanneer kiest u methodestartpagina en wanneer kiest u

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar.

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar. In te vullen door de school Lar Bda Daj Bda Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * Opgave voor locatie Gouda / Lekkerkerk /

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start BOVO starterscursus po Testen en toetsen deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud 1. Didactisch onderzoek 9 september 2. Intelligentieonderzoek vandaag 3. Sociaal-emotioneel onderzoek vandaag Intelligentieonderzoek

Nadere informatie

EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING

EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING Informatie voor scholen, leerlingen en ouders Wat is de Kopklas? De Kopklas is een extra schooljaar, aansluitend op de basisschool. Het onderwijs is gericht op een extra aanbod

Nadere informatie

Van basisschool tot middelbare school. Groep 7/8

Van basisschool tot middelbare school. Groep 7/8 Van basisschool tot middelbare school Groep 7/8 Agenda Het middelbaar onderwijs de scholen Een school kiezen De povo-procedure Planning povo groep 7 en 8 beroepspraktijk MBO HBO Universiteit niveau 1/2

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 OBS De Moolhoek BO Kapelle (Zeeland) Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen. Uw school heeft

Nadere informatie

Berekening en correctie indicatoren leerresultaten

Berekening en correctie indicatoren leerresultaten Berekening en correctie indicatoren leerresultaten Normering resultaten 1. Het onderbouwrendement Het onderbouwrendement wordt berekend door van elke leerling het verschil te nemen tussen de verwachte

Nadere informatie

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen)

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) schooljaar 2013-2014 aantal enquêtes verstuurd 15 / 100% aantal enquêtes retour 12 / 80 % Naam oude basisschool Theresia VMBO basis VMBO kader VMBO gemengd

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten + + + + + + = + + + + + + =! " "" ## $!! % &#' % #! %!% $ % "$ ()*+," "!!""-.$!"" -.!-!%! " $-.#" &#! / 0 & ) ))) ))))), 1 & )))) ) ))) ), $ " % "-! #-!-!""

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Locatie (vestigingsnummer) Athena Socrates Adres Fruinlaan 15 Nieuwe Marnixstraat 90

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Locatie (vestigingsnummer) Athena Socrates Adres Fruinlaan 15 Nieuwe Marnixstraat 90 Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 20DP en 30GD Stedelijk Gymnasium Leiden Aanvrager dhr. Hans Buijze Locatie (vestigingsnummer) Adres Fruinlaan 15 Nieuwe Marnixstraat

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond Voortgezet Onderwijs

Welkom op de informatieavond Voortgezet Onderwijs Welkom op de informatieavond Voortgezet Onderwijs Opzet van de avond Algemene inleiding Opzet Voortgezet Onderwijs Video Advies & Toelating VO Scholen in Rhenen, Veenendaal, Wageningen en Kesteren Cito

Nadere informatie

Schoolbeleid advisering groep 8 CONCEPT

Schoolbeleid advisering groep 8 CONCEPT 0 Schoolbeleid advisering groep 8 CONCEPT juli 2013 SCHOOLBELEID 1. Juni/juli - pre advies groep 7 vaststellen De leerkracht van groep 6 bepaalt in overleg met de leerkrachten van groep 7 en de IB-er het

Nadere informatie

Training: Engels VMBO Kader en theorie Trainer: Tijmen Ermers Bijeenkomst 1 Maandag 20 april 19:00-21:30 Bijeenkomst 2 Woensdag 29 april 19:00 21:30

Training: Engels VMBO Kader en theorie Trainer: Tijmen Ermers Bijeenkomst 1 Maandag 20 april 19:00-21:30 Bijeenkomst 2 Woensdag 29 april 19:00 21:30 Training: Engels VMBO Kader en theorie Trainer: Tijmen Ermers Bijeenkomst 1 Maandag 20 april 19:00-21:30 Bijeenkomst 2 Woensdag 29 april 19:00 21:30 Bijeenkomst 3 Woensdag 6 mei 08:30 11.00 Bijeenkomst

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Casimirschool BO Gouda Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen. Uw school heeft zich aangemeld

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Bestuursgegevens. Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie:

Bestuursgegevens. Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie: Bestuursgegevens Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie: Bestuursvorm: Integraal bestuur B&W Bestuurscommissie ex artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Rekentoets 2014-2015. Sint Ursula Heythuysen

Rekentoets 2014-2015. Sint Ursula Heythuysen Rekentoets 2014-2015 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee.

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee. Werkblad 5.1 Opdracht 3, module 4, les 5 1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee. 1. De uitslag van de Cito-toets van Paulo is goed. 2. De studievaardigheden

Nadere informatie

vormgeven van rekenen in het VO

vormgeven van rekenen in het VO vormgeven van rekenen in het VO Martin van Reeuwijk,, Susanne Spiele, Madeleine Vliegenthart, Peter van Wijk Allen werkzaam bij APS, versie 21 Februari 2013 vooraf Dit is een voorpublicatie, en zal als

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Rekenen van groep 8 naar de brugklas. Herfst, 2012 Bert Claessens (HAN)

Rekenen van groep 8 naar de brugklas. Herfst, 2012 Bert Claessens (HAN) Rekenen van groep 8 naar de brugklas Herfst, 2012 Bert Claessens (HAN) Inhoud Wat vertellen leerkrachten en leraren ons? Wat vertellen de resultaten van leerlingen ons? Wat vertellen de leerlingen ons?

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE

AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE Cursusjaar 2015-2016 Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * In te vullen door de school

Nadere informatie

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Walcheren, november 2012 De Walcherse basisscholen maken voor de overdracht van de leerlingen van groep 8 naar het VO gebruik van het Digitaal OverdrachtsDossier

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 983 (door de school zelf opgegeven, april 2014)

- Schoolrapportage Voortgezet onderwijs Excellente Scholen 2014. Leerlingenaantal 983 (door de school zelf opgegeven, april 2014) Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 25EF Clusius College Castricum Aanvrager dhr. Wim Huiberts en dhr. Marcel Jobse Adres Oranjelaan 2-A Castricum Aangemelde schoolsoort

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers

Onderwijs. Kerncijfers Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim,

Nadere informatie

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst;

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; OVERGANGSREGELS HAVO/VWO Leerjaar 1 naar 2 van 1 havo naar 2 havo van 1 vwo naar 2 vwo A1. Bevorderd A1. Bevorderd Een leerling wordt bevorderd als het gemiddelde cijfer van de op 1 decimaal afgeronde

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Mr. Groen van Prinsterer - 25 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Mr. Groen van Prinsterer - 25 november 2014 Contactgegevens school Naam Mr. Groen van Prinsterer Straat + huisnummer Vivaldiweg 1-3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 GW Land Nederland Brinnummer 18JY Telefoon (33)298-714 E-mailadres info@mrgroenvanprinsterer.nl

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

Rooster examentrainingen per vak

Rooster examentrainingen per vak Training ID: 29 Wiskunde B havo Aantal leerlingen: 12 Malou Thijssen Telefoon: 612500416 malouthijssen@bijlesmaasenwaal.nl Donderdag 18 april Maandag 22 april Maandag 29 april Donderdag 2 mei Woensdag

Nadere informatie

klas 10 27 september 2011

klas 10 27 september 2011 klas 10 27 september 2011 agenda Examen en PTA Magister decanensite INRICHTING EXAMEN V.S. KLAS 9 KLAS 10 AVO-vakken NE- EN- CKV - LO NE- EN- CKV - LO- MY-1 sector-vakken ECO WI ECO WI afdelingsvak ADM

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2014 Casimirschool BO Gouda Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 05VU Casimirschool Aanvrager dhr. W.J. Groot Adres Groeneweg

Nadere informatie

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs 1 Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs Factsheet oktober 2014 In 2013 heeft O+S in opdracht van de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) voor het eerst onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Inhoud. Eindtoets Basisonderwijs (Cito) Schooladvies Leerwegen/Profielen Middelbare scholen Procedure overgang naar VO + belangrijke data

Inhoud. Eindtoets Basisonderwijs (Cito) Schooladvies Leerwegen/Profielen Middelbare scholen Procedure overgang naar VO + belangrijke data Inhoud Eindtoets Basisonderwijs (Cito) Schooladvies Leerwegen/Profielen Middelbare scholen Procedure overgang naar VO + belangrijke data Eindtoets Basisonderwijs 21, 22, 23 april 2015 Onderdelen: Taal

Nadere informatie

Bestelgegevens Exacte vakken 2013

Bestelgegevens Exacte vakken 2013 Bestelgegevens Exacte vakken 2013 Digitaal werken op ipad of laptop? Een aantal methodes is ook beschikbaar met methodestartpagina en binnen! Wanneer kiest u methodestartpagina en wanneer kiest u? Als

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

!  # % $ # & '  ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Informatiebulletin zomer 2015 INLEIDING Elke leerling op het juiste niveau laten instromen in het voortgezet onderwijs. Dat is het doel van elke Meerkringschool

Nadere informatie

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Van 30 november t/m 18 december 2015 kunt u uw klassen aanmelden voor de LAKS-Monitor 2016. Per mail heeft u het wachtwoord en inlogcode per aangemelde

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Procedure instroom vanaf klas 4. voor schooljaar 2014-2015

Procedure instroom vanaf klas 4. voor schooljaar 2014-2015 Procedure instroom vanaf klas 4 (van andere afdelingen dan VMBO-t) voor schooljaar 2014-2015 Tijdpad 24 en 25 januari Open avond/open dag Uiterlijk 1 april Aanmelden door het inleveren van een o motivatiebrief,

Nadere informatie

Centrale aanmelding Postbus 4010 5604 EA Eindhoven. Tel. 040-2595444 Email : dekorenaer@aloysiusstichting.nl. Geachte ouders/verzorgers,

Centrale aanmelding Postbus 4010 5604 EA Eindhoven. Tel. 040-2595444 Email : dekorenaer@aloysiusstichting.nl. Geachte ouders/verzorgers, Centrale aanmelding Postbus 4010 5604 EA Eindhoven Tel. 040-2595444 Email : dekorenaer@aloysiusstichting.nl Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldformulier voor VSO de Korenaer. Uw aanmelding

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Schoolkeuze groep 8. Dossier, factoren die meegewogen worden bij het advies, process, tweede advies en stroomschema schooljaar 2014-2015

Schoolkeuze groep 8. Dossier, factoren die meegewogen worden bij het advies, process, tweede advies en stroomschema schooljaar 2014-2015 Schoolkeuze groep 8 Dossier, factoren die meegewogen worden bij het, process, tweede en stroomschema schooljaar 2014-2015 Dossier Hieronder het overzicht van de gegevens die relevant zijn voor de onderbouwing

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie