Jury Excellente Scholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jury Excellente Scholen"

Transcriptie

1 Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Al Qalam BO Gouda

2

3 !"#$%& '( '&& %& ' '&''&('& & ) '( & )*) )(+&( &, ' % & ( (-'( & (( (( ( &(!"#&./** )01&$%.22&( ) 56

4

5 SchoolrapportageBasisonderwijs Aanvrager S.Boukayouh Adres Aakwerf46 Gouda Leerlingenaantal 437 Percentagegewogen 62% leerlingen(2012) StichtingIslamitischeScholenRijnenGouw DeislamitischebasisschoolAlQalamiseenbredeschoolenbehoortmetAnNoer inalphenaandenrijntotdestichtingislamitischescholenrijnengouwe.de schoolwordtbezochtdoor437leerlingen,verdeeldover21lesgroepen. DemeesteleerlingenzijnafkomstiguitMarokko(Berbers),wordentweeof drietaligopgevoedenhebbenbijbinnenkomstopschooleengrote taalachterstand.hetaandeelgewogenleerlingenligtbovende60%. HetpredicaatExcellenteSchool2012datinfebruariistoegekend,isenthousiast ontvangen.hetgeeftoudersenleerlingennogmeervertrouwen,ende schoolleidingenhetteamextraenergieomdeexcellentievasttehoudenenuit tebreiden. NaardegemeenteGoudawashetpredicaateenbevestigingvandegoedenaam diedeschoolinhaarkortebestaanopbouwde.degoedereputatievanalqalam isbelangrijkvoorhetverwervenvaneengoedgeoutilleerdgebouw.inmiddels zijnerplannenomop500metervandehuidigeschooleenschoolgebouwte betrekkendateerstzalwordengerenoveerd.inditverslagkandejurynaadloos aansluitenopdatvan2012.dejuryzaldaaromvooraldeontwikkeling beschrijven. DeonderbouwingdiedeschoolbijdeaanmeldingalskandidaatExcellenteSchool 2013gaf,luidtalsvolgt. Deerkenning excellent zienwealseenvertrekpunt,nietalseeneindpunt.het isonzeambitieomvoortdurendteontwikkelen:weonderschrijvenvolledigdat stilstandachteruitgangbetekent.daaromzijnersteedsnieuweonderwerpendie weaanpakkenenishetverbeterenvandatwatwealdoen,eenblijvendestip aandehorizon.alqalamiseengemeenschapvanmensendieambitieusen gedrevenzijn,steedsinhetbelangvanonzeleerlingen.wezijnonservanbewust datonzesnelwegtweerijbanenheeft:eenbaanomhetalbereikteteborgenen eenbaanwaarruimteisvoornieuwenieuweontwikkelingendit schooljaar:eenspeciaalprogrammavoorkleutersdiemeerkunnen,de Leesreusjes,eneenkomendschooljaarinterichtengroepRekenreusjes.In groep8eenzelfdeontwikkelingvoorleerlingendiemeeruitdagingnodighebben: desmartkids.hetverbeterenvandegroepsplanneniseenproces,dit 1

6 SchoolrapportageBasisonderwijs geldtookvoorhetuitbreidenvandeouderbijeenkomsten(ookindegroepen3en 4)eneentraject vastgelegdineenplanvanaanpak omkinderenmeerregie tegevenoverhuneigenleerproces.tevensschaffenweeennieuwetaalmethode aanalsonderdeelvanonzezoektochtomhetbestmogelijketaalonderwijste bieden.!" #$ % Hierbijonderscheidtdejurydriegebieden: 1.resultatenopdekernvakken:taalenrekenenwiskunde; 2.resultatenopdeandereleergebieden:oriëntatieopjezelfendewereld, kunstzinnigeoriëntatie,bewegingsonderwijsensport,enengels; 3.resultatenopaanvullendegebiedenzoalsburgerschap,sociaalemotionele vorming,redzaamheid,wetenschapentechniek,ondernemen,filosofie, internationaleoriëntatie. Hieronderpresenterenwedeeindresultatenvandeschoolindeperiode DegegevenszijnafkomstigvandeInspectievanhetOnderwijs.Hetgaat omgegevensdiedoordeinspectiezijngecorrigeerdnaarhetaantalniet deelnemers. & ' ( 2010 cito:530, cito:531, cito:532, cito:532, De(ongecorrigeerde)opbrengstenzijngeziendeleerlingenpopulatiegoed. ' 2010 cito:530, cito:531, cito:532, cito:533,0 OpgrondvanderesultatendieAlQalamin2010,2011en2012heeftbehaald, stonddeschoolineenvoorselectiediedeinspectievanhetonderwijsaande juryheeftverstrekt. Deschoolmaaktopbasisvandegehanteerdecitotoetsentrendanalysesvan groep3totenmetgroep8.deanalysesomvattendevakgebiedenrekenen, begrijpendlezen,technischlezen,woordenschatenspelling.deschoolvergelijkt deleerresultatenmetscholenmeteenzelfdepopulatie.indienonderdelenminder scoordendanvorigjaar,steltzeverbeteractiesop. Deleerlingenwordenzorgvuldig,meteenwarmeoverdrachtbegeleidnaarhet vo.erkomengoedeberichtenterugvanhetvoortgezetonderwijsbetreffendehet niveauenmenprijstvooraldeattitudevandealqalamleerlingen. 2

7 SchoolrapportageBasisonderwijs Deuitstroomoverdelaatstedriejaarzieteralsvolgtuit. ))() )() )() Lwoo Pro Vmbok/basis Vmbobasis Vmbok Vmbok/vmbot Vmbot Vmbot/havo Havo Havo/vwo Vwo Totaal Resultatenopdekernvakken(taalenrekenenwiskunde). Onshandelenkenmerktzichdooreenopbrengstgerichtementaliteitenhoge verwachtingen.insamenhangmethandelingsgerichtwerkenresulteertditin goederesultatenopdekernvakken:rekenen,spellingentechnischlezen.bijhet vakbegrijpendlezenzienweschoolbreedeenduidelijkstijgendelijn.westellen vast,endatdoenookonzeleerlingen,datdewoordenschatvanonzeleerlingen toeneemt.hetconsequentaanbiedenvandewakwoordenindegroepen3t/m8 ervarenwijalssuccesvol.tochblijvenderesultatenopdecitotoetswoordenschat eenpuntvanaandacht.hetresultaatvandegroepen8vertoonteenstabiel stijgendelijn. Weloverwogenwerktdeschoolsystematischaanverbredingvandehorizonvan deleerlingendieinhetalgemeenmeteengeringebagagebinnenkomen. Opvallendisdatdeleerlingenzelfaangevendatzegraagmeertewetenkomen overmensenuitandereculturen.bijdevakkenaardrijkskundeengeschiedenis gebruiktalqalamdegangbaremethoden.vanafgroep4wordtnieuwsbegrip gebruikt,vanafgroep5hetjeugdjournaal.bovendiengebruiktdeschoolde methodeleefstijl.tijdensdegodsdienstlesseniseraandachtvoorandere religies. Erisveelaandachtvoorgoedeomgangsvormen.Dedirecteurzegt: Wijhebben demaatschappijinschoolgehaald. Hiermeeduiddehijophet gemengde docententeam,datindeschoolvoorleefthoehethoort.onverkortisvankracht watoverresultateninhetverslagvanvorigjaarisaangegeven. Wijmenendathetvooronzedoelgroepvanhetgrootstebelangisomnietalleen kennisuitboekentehalen.wijwillendekinderenzoveelmogelijkactiefkennis latenmakenmetdenederlandsecultuurenmaatschappij.enerzijdsisdat bevorderendvoordetaalendealgemeneontwikkeling,anderzijdswillenwezo veelmogelijkwerkenaanburgerschapsvorming.ditjaarzijnerveeleducatieve excursiesgeweestvoorvrijwelallegroepennaardiversemusea.de leerlingenraadzaleenbezoekbrengenaandetweedekamerenwenemendeel aancreatievelessenvandebredeschool.eriscontactgelegdmetonzedirecte 3

8

9 SchoolrapportageBasisonderwijs hanteertdaarbijeenbandbreedtevan531,0tot532,4engaatuitvande bovengrenshiervan,i.e.532,4.dezebovengrenswordtdoordeschoolin 2012enin2013bereikt.In2011haaldedeschooldeondergrensvandeze bandbreedte. Eentoelichtingendetabelmetdebandbreedtediedejuryhanteert,zijnte vindeninheteindverslagvandejury,maatgevendescholenii,indebijlagedrie referentiematenbasisonderwijs,tabel!"#. -. ' & "+ / 2010 Nee 2011 Ja 2012 Ja 2013 Ja * NBHierbijhanteertdejuryeenanderenormdandiedescholenkennenvande Inspectie.DejurynormligtbovendebovengrensdiedeInspectietrektvoorscholenmet eenvergelijkbaarpercentagegewichtenleerlingen. Deachtergrondvanalonzeleerlingenismeertalig.Bijinstroommakenveel kleutersvoorheteerstkennismetvloeiendnederlands.daarnaasthebbenwij eengrotegroepleerlingenmetlageropgeleideoudersenkomenveelleerlingen nietverderindewerelddanuitsluitendthuisenopschool.tegendeze achtergrondmenenwijdatderesultatenzeergoedzijn.onzeleerlingenstromen uitnaarallevormenvanvoortgezetonderwijs,ookhavoenvwo.daarnaastzijn wijooktrotsophetvredigepedagogischeklimaatinonzeschool. TaalisvoorAlQalameenspeerpunt.Deschoolwilmetextraaandachthiervoor nietalleendetaalachterstandwegwerken;eengoedetaalontwikkelingisook belangrijkvoorhetrekenenomdeopgaventekunnenbegrijpen. Deschoolkenthaarleerlingengoed.Omdebeginsituatievandeinstromende kleutersvasttestellen,neemtdeschooldepeutertoetsvoortaalenrekenenaf. ZewerktmetdevragenlijstenvanWMKPO.Aandehandvancitotoetsenvolgt deschoolnauwgezetdeontwikkelingvandeleerlingen.uitslagenvandetoetsen kunnenaanleidingzijntothetbijstellenvangroepsplannenofalsheteen individueleleerlingbetreft,vanhetopstellenvaneenhandelingsplan. $%&' Wehebbenvastgestelddatwewatditbetreftandereaccentenwillen aanbrengen.uitgaandevanhetpercentageleerlingenmeteengewichtin combinatiemetdekennisvanonzedoelgroephebbenwetotnogtoebijzonder veelingezetvanuitdegedachtedatalonzekinderenveelextra snodighebben. Werealiserenonsdatwemeeraandachtmoetenhebbenvoorde onderwijsbehoeftenvankinderendiemeeruitdagingaankunnen.ditheeft geresulteerdineenplusklasingroep8,desmartkids,eneenplusklasbijde kleuters,deleesreusjes.detendensdiewehebbeningezet,willenwekomend schooljaaruitbreidennaaranderegroepen.hetisonsdoelomopdezemanier 5

10 SchoolrapportageBasisonderwijs uiteindelijkingroep8tekomentothogereopbrengsten. Deleerwinstwordtgoedinbeeldgebrachtopbasisvandevaardigheidsscoresop decitotoetsen.deschoolneemtnaanalyseenevaluatiesnelmaatregelenop individueelengroepsniveauvoorzowelonderalsbovengemiddeldpresterende leerlingen.erwordenopschoolniveaumaatregelengenomenomdeprestatieste verbeteren. Vanafgroep5werkthetteammetWMKvragenlijsten.Deuitslagenworden schoolbreedbesproken.deinternbegeleidergaatmetdeklassendocentinopde bijzonderhedenindegroep. 0 +1#$ % ( )* Ditjaarzijnerwerkgroepeningerichttenbehoevevandekernvakkenensociaal emotioneleontwikkeling.indezegroepenisersteedsoverlegtussen leerkrachtenomtekomentotkwalitatieveverbetering.alsvoorschotopmeer regiebijdeleerlingenenmeerruimtevoorsamenwerkingzijnweditjaargestart mettutorlezen.daarnaastzoekenwenaarwegenomookmeeruitdagingte biedenaankinderendiedaarbehoefteaanhebben.ditheeftgeleidtot plusgroepeningroep8enbijdekleuters.naastcollegialeconsultatiesbinnen onzeeigenschoolhebbenweeenstartgemaaktmetcollegialeconsultatiesin samenwerkingmetonzezusterschoolinalphenaandenrijn. Voortdurendzetdeschoolleidinginopkwaliteitsverbetering.Hetiseentweede natuurgeworden.naastdezelfevaluatiereageertdeschoolookopwatanderen vandeschoolvinden.frappantisdatzehetexcellentierapporthanteertom verbeteringendoortevoeren.naaraanleidingvaneenopmerkinginhetrapport vanvorigjaar vondeenomslaginhetdenkenvanonsteamplaats. Hetlerenwordtweliswaaraangereiktdoordeleerkracht,maarhetlerenmoet eenprocesvanhetkindzijn.hetisnietvoldoendehetdoeltebenoemen.het kinddientzelftewetenwaarhetaanwerktenwathetleertofwilleren.hieraan werkenisditjaargestart. ( )* Doorhetinrichtenvanwerkgroepenhebbendebetrokkenheidvanhetteamen deinbrengvandeleerkrachtenalsprofessionalseenduidelijkeplek. Deleidingvandeschoolwordtditjaargevormddooreenmanagementteam. Tweeledenvanditteamhebbeneveneenslesgevendetaken.Hierdooriser voorzienineenbindingtussendeonderwijspraktijkenhetaansturenvande school.daarnaastiserbijhetnemenvanbeslissingeneenbrederoverleg mogelijk.ditoverlegvindtookschooloverstijgendplaatsmethet managementteamvanonzezusterschoolinalphenaandenrijn. Dewilomhetbestmogelijketebiedentenbehoevevandekinderenisde intrinsiekewensvanhetheleteam.eriseengrotebereidheidomeenstapje 6

11 SchoolrapportageBasisonderwijs extratedoen.desfeeronderlingisopperbest,watzichonderandere manifesteertineenuiterstgeringeuitvaldoorziekte.alleengezinsuitbreiding leidttotvervangingen. Eriseenschoolleidingmetvisiediedegoededingendoet.Indeschoolleiding wordthetislamitischeenhetnederlandsemetelkaarverenigd.deschoolleiding wordtgevormddoordedirecteurentweeib ersdieveelrespectvoorelkaar hebben.derollenzijngoedverdeeldendeledenzijncomplementair. Indeschool,gehuisvestintweegebouwen(eenhoofdvestigingeneenaantal noodlokalen)dieveeltewensenoverlaten,heersteenprettigleerklimaat.eris ordeenregelmaat.dedocentenbestedenveelzorgaanhetefficiëntopbergen vanhetovervloedigedidactischemateriaal.deschoolheefteengoede schoonmaakster. 2 -" +1 ", #$ *% +, Deresultatendiewijbehalen,komenvoortuitalleswatwijinzettenendaar stellenwijonsvoortdurendinbij,nuookvoortkomenduitdewerkgroepen.zois ernumeeraandachtvoorhetautomatiserenbijhetrekenen.voorhetvak spellingisergewerktaanhetinvullenvanhiatenindemethode;elkegroep besteedtdagelijksextraaandachtaandewoordenschatinschoolbredethema s. Eriseenstartgemaaktmetgroepsplannentechnischlezen.Ingroepen4t/m8 wordendepictogrammenvannieuwsbegripookingezetbijanderevakken.een enanderresulteertineenstijgendelijnbijvrijwelallevakgebieden. Deschoolkenthaarleerlingen.Leerlingbesprekingeninde bouwen enanalyses vanresultatengevenaanleidingaandachttebestedenaanleerlingendiemeer aankunnen.goedeplannenindezerichtingstuittenvaakopdefysieke begrenzingvanhetgebouw.ditjaarisdeschoolvoorde betere leerlingeninde kleutergroepengestartmetleesreusjesenrekenreusjes.zijwerkentweemaal perweekaaneenverrijktprogramma.eensoortgelijkinitiatiefisopgestartvoor leerlingenuitgroep7en8,smartkids.dezeleerlingen,diemakkelijkleren,goed kunnenformulerenenoverwegendaofa+scorenbijbegrijpendlezenen rekenen,krijgeneenkeerperweekopdedonderdagmiddaguitdagendelessen aangeboden.indezelessenismeeraandachtvoortechniekenkandieper ingegaanwordenopactueleonderwerpenenwatdekinderenzelfaandragen.de kinderenkrijgenextrauitdagendwerkmeedatzeindeklaskunnendoen. WatdoetAlQalamditjaaromdeleerlingeigenaartemakenvanzijnleerproces? Deschoolhoudtkindgesprekkeninallegroepen,driekeerperjaar.Omditgoed tekunnendoen,volgdehetteamnascholing.derelevanteonderwerpenuitde kindgesprekkenverwerktmeninhetgroepsoverzichtofhetgroepsplan.de visueleneerslagverwerktmenbijdekleutersineenleerbloem.dezewordtinde klasopgehangen,zodatookdeoudersdevorderingenvanhunkindineen oogopslagkunnenzien. Voordeleerlingenvangroep5totenmetgroep8iseeneigentijdseoplossing gevonden:facebook. 7

12 SchoolrapportageBasisonderwijs 8 Deschoolheefteenoverzichtelijkinvulformulierontworpenwaaropdekinderen hunreflectiebeschrijven.aandehandvandeantwoordendiedeleerlingnoteert opheldere,eenvoudigevragen,ontstaateenbeeldvanhoedeleerlinghet leerprocesbeleeft. Allesomtrentdeeigenreflectievandeleerlingenwordtvanafgroep1bewaardin eenmap.dezekrijgtdeleerlingaanheteindevanzijnalqalamtijdmeenaar huisenhijbezitzoeenmooiportfoliooverzijnontwikkeling. Indedagelijkselessenzalermeeraandachtzijnvoorbewustwordingbijde kinderenvanwatzelerenenhettebereikenpersoonlijkedoel. Optermijnenafhankelijkvandeervaringenoverweegtdeschoolzichtebaseren opdeleerlijnlerenleren(versiemaart2009.pi7,cedgroep,debascule,pi Leiden). +, Wijstellenonseendoelperleerlingvoorogen;datdoelisvastgelegdinde groepsplannen.hethandelingsgerichtwerkenbiedteenhandvatomdirectinte grijpen.depdcacirkelvoorzietineencontinuprocesvananalyseenactie,zodat hetbereiktegeborgdblijft.daarnaasthechtenwijveelwaardeaande (trend)analysesdiegemaaktwordennahetafnemenvancitotoetsen.de analyseszijnaltijdredenomingesprektegaanmethetteamoverderesultaten. Hierbijhebbenwenueenkoersingezetwaarbijweookdekinderenmeeractief willenbetrekkenbijhetbehalenenhetvasthoudenvanhunresultaten,danwel hetverbeterenvanhunresultaten. Hethandelingsgericht/opbrengstgerichtwerkeniseendoorgaandprocesgericht opverbetering.dedocentenbesprekendeplannensteedsmetdeintern begeleiders.degroepsplannenenhandelingsplannenstaanprominentopde agendavanbouwvergaderingen.deschoolleidingverwachtdatde kindgesprekkenzullenbijdragenaandekwaliteitvandehandelingsplannenen groepsplannen. Hetkwaliteitsbeleidwordtconsequentuitgevoerd.Detakenen verantwoordelijkhedenzijnduidelijk.erisruimeaandachtvoordataenanalyses ervan(zeeruitgebreidinjaarverslagenrapportagewmkop).erisaandachtvoor evaluatie,enevaluatieverslagenzijnaanwezig. + -*.*., Wijmenendatonslerendvermogenevidentis.Wijstaanopenvooralle ontwikkelingendiekunnenbijdragenaansuccesvanonzeleerlingenenhet succesvanonzeschool.leerkrachtenvoerencollegialeconsultatiesuitensparren steedsmetelkaar.zowelindebouwenalsindewerkgroepenalsbijhet managementteamisdefocusersteedsopgerichtomteontwikkelen.mtleden hebbenditjaareendiplomaschoolleiderbasisbekwaamrespectievelijk vakbekwaambehaald.erzijninmiddelsookcollegialeconsultatiesgeweestbij onzezusterschoolannoer.dezeconsultatiesstondeninhettekenvande opbrengstenenzullenkomendjaaruitgebreidworden.daarnaastwillenwemeer accentleggenopkinderendiemeerkunnen,enzoekenwenaarmogelijkheden omkinderenmeereigenaarschaptegeven.

13 SchoolrapportageBasisonderwijs Demeestrecentetevredenheidonderzoekenzijnafgenomenin2012en , 41, Medewerkertevredenheid 3,2 3,3 Oudertevredenheid 3,6 3,2 Leerlingtevredenheid Deschoolnoemtdevolgendeobservatiesuitdetevredenheidonderzoekeninde aanmelding. Afnamevandeleerlingvragenlijststaatophetroostervoorjuni;deingevulde scoreisfictief.zoalsaltijdblijktdatonzeoudersinhogematetevredenzijnover deschoolendemedewerkers.delaagstescore,3,29,betreftdeveiligheidophet plein.wijzijnhetmetdeouderseens.weziendatdesituatieophetpleintoete schrijvenisaanruimtegebrek.deschoolmaaktnogsteedseenenormegroei door.demedewerkersgevenaandatgeschrevenpersoneelsbeleidoponderdelen voorverbeteringvatbaaris.hetmanagementteamzaldaaractieop ondernemen. Inditverslagismeldinggemaaktvaneengoedopelkaaringespeeldeen deskundigeschoolleiding,diedegoededingenborgtenvoortdurendopzoekis naarverbeteringenenvernieuwingen.hierbijheeftdeleidingoogvoor deskundigheidsverbeteringwaarnodig,zowelbijzichzelfalsbijhetteam. Deschoolzoektbewustsamenwerkingenlaatanderenmeekijkenindekeuken. IntervisiemetdezusterschoolinAlphenaandeRhijniseenvandeuitingenvan samenwerking. AlsAlQalamstraksovereenbeterehuisvestingbeschikt,kanzemeernaar buitentredenennogkrachtigerhaarkwaliteitaangoudatonen. 5. "#$ 0% Hetuitgangspuntvandejuryisdateenexcellenteschoolzeergoederesultaten behaalteneenweloverwogenonderwijsinrichtinglaatzien.daarenbovenkaneen schoolopeenspecifiekexcellentiegebieduitblinken.datkanbetrekkinghebben opdiversezakenenbijvoorbeeldgerichtzijnopeeninhoudelijkdomeinen/ofop eenspecifiekegroepleerlingen. / 01, Zoalseerdergezegd:deerkenning excellent zienweookalsopdracht.de opdrachtomexcellentteblijven,isuitvoerigineentweetalteamvergaderingen besproken.demedewerkershebbenzichonvoorwaardelijkgeschaardachterde opdrachtomexcellentieuittedragen.decollectiefgenomenbeslissingkomt voortuiteenintrinsiekewensvanallebetrokkenenomonzeambitieswaarte maken.ditcommitmentwerktdoorindeheleschoolenbijallebetrokkenen,en geeftdemogelijkheidomverdertebouwenaanonsonderwijsenmetbehoud vanhetbereikte,nieuweontwikkelingenintezetten. Deouderbetrokkenheidiszeergroot.Tekenendvoordeomvanghiervanwasde opkomstvandeoudersvooreengesprekmetvertegenwoordigersvandejury. Dedirecteurhadenkeleoudershiervooropgeroepen.Dejurymochteen gesprek 9

14

15 SchoolrapportageBasisonderwijs ,8 Geenaanvullendeopmerkingen. 9 $1: AlQalamkreegin2012hetpredicaatExcellenteSchooltoegekend.Deschool heeftdieerkenninggezienalseenbevestigingvanhetgoedewerkdatzeheeft verrichténalseenkatalysatorbinnenhetprocesommetambitieenprecisiede kwaliteitvanhetonderwijsteblijvenversterken.inhetrapportwerdondermeer opgemerktdatdeschoolmethaarleerlingenpopulatieuitstekenderesultaten weettebereiken.erheersteentaakgerichtewerksfeeropschoolenalqalam heeftveelaandachtvoorhaarvormendetaak.voortsheeftdeschooleen onderscheidendexcellentieprofiel,waarvanburgerschapenouderbetrokkenheid tweeopvallendekenmerkenzijn. Hetrapportvanvorigjaarwasvoordeschooleenstimulansomnogscherperte kijkennaardekenmerkenvanhaarleerlingenpopulatieenvanuitdieverdiepte kennisnieuwekeuzestemakendiemeertegemoetkomenaandeleerbehoeften vandeleerlingen.deplusgroepenindegroepen1/2en8enhettutorlezenzijn hiervanvoorbeelden,maarookhetstrevenvandeschoolomdeleerlingenmeer eigenaarschaptegeveninhunleerprocesishiervaneentreffendvoorbeeld. Deopbrengstenvandeschoolzijnoverdeafgelopenjarenvoordekernvakken zeergoedtenoemen.deschooltoontverderaandathaaropbrengstgerichte aanpakleidttoteenuitstroomvanmeerleerlingennaarvervolgonderwijsop havoenvwoniveau. Eriseenduidelijkverbandtussendeinrichtingvanhetonderwijsprocesende resultaten.binnenhetprocesvanverbeteringvandekwaliteitwerktdeschool zeerplanmatigenwordenopalleniveausvandeorganisatiedeinterventiester verbeteringvandeonderwijskwaliteitnauwgezetgemonitord,geëvalueerden waarnodigbijgesteld.drijvendekrachtachterdezescherpefocusophetgeven vanexcellentonderwijsisdedirectie,diezorgtvoorborgingendievoortdurend zoektnaarverbeteringvandeonderwijskwaliteit. Deschoolheefteenopenbliknaarbuitentoe.Erismiddelslessenenexcursies oogvoordesocialiserendetaakvandeschool.voortsstaatdeschoolopenvoor hetdelenvanhaarkennisenkundemetanderescholenenorganisaties,enzoekt zijzelfactiefnaarsamenwerking.referentenroemenderustenordeindeschool enprijzendehogeopbrengstenvandeschool. Allesoverziendeisdejuryvanoordeeldatdeschoolopbasisvandedoordejury waargenomenkenmerkenengerapporteerdebevindingenhetpredicaat ExcellenteSchool(bo)2013opnieuwtoekomt;deschoolisopeenhoogniveau geblevenenerissprakevanontwikkelingoprelevanteterreinen.

16

Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam. Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs

Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam. Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs 4 juni 2015 4 juni 2015 Schoolloopbanen 2 Vandaag Onderzoekscohort toelichten De schoolloopbanen Inzoomen

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Vechtstede College VO HAVO Weesp !"#$%& '( '&& %& ' '&''&('& & ) '( & )*) )(+&( &, ' % & ( (-'( & (( (( ( &(!"#&./** )01&$%.22&(2233 23. 4 ) 56 SchoolrapportageVoortgezetonderwijs

Nadere informatie

1. BOEKENLIJST rekenen 2. BOEKENLIJST Wiskunde

1. BOEKENLIJST rekenen 2. BOEKENLIJST Wiskunde OVERZICHTEN 2015-2016 1. BOEKENLIJST rekenen 2. BOEKENLIJST Wiskunde Bart J. van Zweeden, Sectie wiskunde. OVERZICHT BOEKENLIJST REKENEN SECTIE 2014/2015 KLAS 7: Spaarne: 97890111111677 Getal en Ruimte,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2013

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2013 Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2013 Dit formulier is specifiek bedoeld voor de basisscholen die het predicaat Excellente School 2012 hebben verworven. Behoort uw school tot de 52 scholen die het

Nadere informatie

!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

! # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..(! +..$&(/- +&!/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+  $!!# $..%' %!',*.3 !" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Het bos van konijn Fluwijn 1

Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 2! " # $ && & & & '( &&! ) '& +,- " # $ '(./0 +,,1223,142-5 2,!+6//441 5 2,!+6///40 $ 7 8 7 ( & & 9" & &. & :& " && Het bos van konijn Fluwijn 3

Nadere informatie

VO-scholen waar de plaatsing voorafgaande en daarmee buiten de matching plaatsvindt

VO-scholen waar de plaatsing voorafgaande en daarmee buiten de matching plaatsvindt VO-scholen waar de plaatsing voorafgaande en daarmee buiten de matching plaatsvindt Scholen die plaats bieden aan basisschoolleerlingen met het advies Kopklas: IJburg College 2 Pieter Nieuwland College

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2014

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2014 Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2014 Dit formulier is specifiek bedoeld voor scholen in het speciaal onderwijs die in januari 2014 het predicaat Excellente School 2013 hebben ontvangen. Behoort

Nadere informatie

PRIJSLIJST METHODELICENTIE EXACT 2014 versie 10 Methode Omschrijving prijs

PRIJSLIJST METHODELICENTIE EXACT 2014 versie 10 Methode Omschrijving prijs PRIJSLIJST METHODELICENTIE EXACT 2014 versie 10 Methode Omschrijving prijs Getal & Ruimte Rekenen Leerjaar 1 8717927061244 Getal & Ruimte Rekenen vmbo-bk 1 methodelicentie 17,35 8717927061251 Getal & Ruimte

Nadere informatie

Inlichtingenformulier (in te vullen door de vertrekschool) Gegevens leerling: Naam :... Huidige school:... Huidige klas en niveau:... Thuisadres:..

Inlichtingenformulier (in te vullen door de vertrekschool) Gegevens leerling: Naam :... Huidige school:... Huidige klas en niveau:... Thuisadres:.. Inlichtingenformulier (in te vullen door de vertrekschool) Gegevens leerling: Naam :.... Huidige school:.... Huidige klas en niveau:......... Thuisadres:.. Postcode Woonplaats :. :. Geboortedatum:. Telefoon

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs.

Welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs. Welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs. Inhoud 1. De Kernprocedure 2. Verschillende eindadviezen 3. Het traject van verwijzing 4. LVS gegevens 5. Plaatsingswijzer 6. Profielen 7. Cito-eindtoets

Nadere informatie

Agenda. Opening. Schooladvies. Kernprocedure. Rondvraag

Agenda. Opening. Schooladvies. Kernprocedure. Rondvraag Agenda Opening Schooladvies Kernprocedure Rondvraag Totstandkoming schooladvies Werkhouding /zelfdiscipline /verantwoordelijkheidsbesef; Huiswerk/planning weektaak; Algemene interesse/ontwikkeling; Motivatie/doorzettingsvermogen;

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Schoolloopbanen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs

Schoolloopbanen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs Schoolloopbanen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs Amsterdamse leerlingen gestart in het VO in 2007/ 08, gevolgd tot in 2013/ 14 Foto: Amsterdams lyceum, fotograaf Edwin van Eis (2009) In opdracht

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

OVERZICHTEN 2016-2017 1. BOEKENLIJST rekenen 2. BOEKENLIJST Wiskunde

OVERZICHTEN 2016-2017 1. BOEKENLIJST rekenen 2. BOEKENLIJST Wiskunde OVERZICHTEN 2016-2017 1. BOEKENLIJST rekenen 2. BOEKENLIJST Wiskunde Bart J. van Zweeden, Sectie wiskunde. Extra opmerkingen voor 2016-2017: 1. Toegestane GRM examens: niet "handig om te hebben", maar

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Informatiemiddag Voortgezet Onderwijs. Van SO naar V(S)O

Informatiemiddag Voortgezet Onderwijs. Van SO naar V(S)O Informatiemiddag Voortgezet Onderwijs Van SO naar V(S)O informatiemiddag schoolverlaters DeSterrenkijker september 2016 en dan naar de GROTE school Naar de kleuterschool 2 Verloop van de middag Het schoolverlaterstraject

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen Toets om inhoudsopgave (bladwijzers) wel/niet te tonen Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen!!"# $%% &!!" # '&!!" # ( &% H4a H4b H4c pw-2 pw-3 pw-1 pw-3 pw-2 pw-1 pw-3 pw-2 pw-3 pw-1 pw-1 pw-2 pw-3

Nadere informatie

november 2015 Slide 1 Merletcollege Informatieverstrekking ouders leerlingen groep 8 Waardevol Inspirerend Ania Jansen

november 2015 Slide 1 Merletcollege Informatieverstrekking ouders leerlingen groep 8 Waardevol Inspirerend Ania Jansen november 2015 Slide 1 Merletcollege Informatieverstrekking ouders leerlingen groep 8 Ania Jansen Waardevol Inspirerend Nederlands systeem Voortgezet onderwijs november 2015 Slide 2 november 2015 Slide

Nadere informatie

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start BOVO starterscursus po Testen en toetsen deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud 1. Didactisch onderzoek 9 september 2. Intelligentieonderzoek vandaag 3. Sociaal-emotioneel onderzoek vandaag Intelligentieonderzoek

Nadere informatie

Voorlopig aanmeldformulier

Voorlopig aanmeldformulier VMBO-B, VMBO-K, VMBO-T, HAVO, VWO, VWO+ (in te vullen door school) Naam inschrijver: Schooljaar 2016-2017 A. Aanmelding voor: Leerjaar: 2 3 4 5 6 Opleiding: VMBO-B/K VMBO-KT VMBO-TH HAVO/VWO VWO + VMBO-B

Nadere informatie

Schoolloopbanen. Basisrapport: Hoe het de Amsterdamse leerlingen vergaat in het voortgezet onderwijs. In opdracht van: DMO. Projectnummer: 12262

Schoolloopbanen. Basisrapport: Hoe het de Amsterdamse leerlingen vergaat in het voortgezet onderwijs. In opdracht van: DMO. Projectnummer: 12262 Basisrapport: Hoe het de Amsterdamse leerlingen vergaat in het voortgezet onderwijs In opdracht van: DMO Projectnummer: 12262 Merel van der Wouden MSc dr. Esther Jakobs Lotje Cohen MSc Bezoekadres: Oudezijds

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Chrome ondersteunt geen JAVA meer

Chrome ondersteunt geen JAVA meer Chrome ondersteunt geen JAVA meer Chrome heeft aangegeven een aantal plugins niet meer te ondersteunen. De grootste impact is dat zij vanaf september 2015 geen JAVA meer ondersteunen. In het digitale lesmateriaal

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen, versie 15.02.2016

Veelgestelde vragen, versie 15.02.2016 Veelgestelde vragen, versie 15.02.2016 De overstap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is in Amsterdam centraal geregeld en vastgelegd in de Kernprocedure. Het centrale is de wijze waarop

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in

Nadere informatie

Driestar College DE GR Driestar College OTE STAP Driestar College

Driestar College DE GR Driestar College OTE STAP Driestar College DE GROTE STAP Wilt u weten hoe leerlingen het vinden op het Driestar College? Bekijk het filmpje op driestarcollege.nl DE GROTE STAP Voor u ligt de brochure met informatie over de overgang van de basisschool

Nadere informatie

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Inschrijfdatum (in te vullen door de school): 1. LEERLINGGEGEVENS Achternaam: BSN: _ Roepnaam: Voornamen: Geslacht: jongen / meisje geboortedatum: geboorteplaats:

Nadere informatie

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies VO

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten + + + + + + = + + + + + + =! " "" ## $!! % &#' % #! %!% $ % "$ ()*+," "!!""-.$!"" -.!-!%! " $-.#" &#! / 0 & ) ))) ))))), 1 & )))) ) ))) ), $ " % "-! #-!-!""

Nadere informatie

M1 2 Colombia 542 Vwo H/V Vmbo-T + Havo Havo. V2 5 Irak 533 Havo (T/H) Vwo Havo Vmbo-T. M2 3 Iran 529 T/H Vmbo-T Vmbo-kader Vmbo-gemengd

M1 2 Colombia 542 Vwo H/V Vmbo-T + Havo Havo. V2 5 Irak 533 Havo (T/H) Vwo Havo Vmbo-T. M2 3 Iran 529 T/H Vmbo-T Vmbo-kader Vmbo-gemengd Resultaten Kopklas Grotius College Delft 2002/2003 naam jr. in NL uit/achtergrond Cito PO Cito Kopklas advies/brugklas 2e klas 3e klas 4e klas V1 1 Curacao 507 520 T/H (Curacao) M1 2 Colombia 542 Vwo H/V

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

TOELATING NSG EERSTE BRUGJAAR VOOR HET SCHOOLJAAR 2013 2014

TOELATING NSG EERSTE BRUGJAAR VOOR HET SCHOOLJAAR 2013 2014 TOELATING NSG EERSTE BRUGJAAR VOOR HET SCHOOLJAAR 2013 2014 Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud VMBO-T HAVO VWO GYMNASIUM Hoofdgebouw NSG Van Cranenborchstraat 7, 6525 BM Nijmegen Brugklasgebouw NSG

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

!  # % $ # & '  ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen)

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) schooljaar 2013-2014 aantal enquêtes verstuurd 15 / 100% aantal enquêtes retour 12 / 80 % Naam oude basisschool Theresia VMBO basis VMBO kader VMBO gemengd

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014. Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers

Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014. Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014 Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers Accenten groep 7 en 8 - Oudsten van de school, voorbeeld voor anderen - Zelfstandigheid vergroten

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs Voorstellen Het voortgezet onderwijs Aanmelden procedure Het onderwijsaanbod op Ypenburg/Leidschenveen/Nootdorp Lyceum Ypenburg

Nadere informatie

Wanneer een leerling voor het vak rekenen één of meer tekortenpunten heeft wordt deze leerling automatisch een bespreekgeval.

Wanneer een leerling voor het vak rekenen één of meer tekortenpunten heeft wordt deze leerling automatisch een bespreekgeval. OVERGANGSREGELING PAX CHRISTI COLLEGE VMBO klas 1 en 2 PAX CHRISTI COLLEGE SCHOOLJAAR 2014 2015 ALGEMENE OPMERKINGEN A Waardering cijfers voor alle vakken in de leerjaren 1 en 2. - het cijfer 5 geldt als

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2014 Dr. Nassaucollege Oost-Drenthe VO vmbo Gieten Schoolrapportage 1. Achtergrondgegevens van de school Gegevens van de school: 20LO Dr. Nassau College Oost-Drenthe

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar.

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar. In te vullen door de school Lar Bda Daj Bda Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * Opgave voor locatie Gouda / Lekkerkerk /

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage 2012/2013 Revius Wijk

Vrijwillige ouderbijdrage 2012/2013 Revius Wijk Voor klas 1 vmbo basis/kader O Ik betaal het totaal aan bijdragen 138,00 Excursie** 20,00 Culturele- én/of teamactiviteiten** 30,00 Voor klas vmbo-t 1 O Ik betaal het totaal aan bijdragen 133,00 Excursie**

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

!"#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%"'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>?

!#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>? !"#%&#'#%(%)*%+*+%##'%**%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*+3% % 4*%5*)*'6#)7*%81'(7+*%"'-./*9-)%(%**%,*':.(6)%6#)7;1#0?@A=>B@% % % % %!"#"%&'(()*+,-./01(2/3456788 9(/0&1/:1,;0,&),?&1/,0&,0@&,%&)

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond Voortgezet Onderwijs

Welkom op de informatieavond Voortgezet Onderwijs Welkom op de informatieavond Voortgezet Onderwijs Opzet van de avond Algemene inleiding Opzet Voortgezet Onderwijs Video Advies & Toelating VO Scholen in Rhenen, Veenendaal, Wageningen en Kesteren Cito

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee.

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee. Werkblad 5.1 Opdracht 3, module 4, les 5 1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee. 1. De uitslag van de Cito-toets van Paulo is goed. 2. De studievaardigheden

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

PPA 2013-2014 Naam Vak Duits Niveau Mavo Geldend voor klas 10

PPA 2013-2014 Naam Vak Duits Niveau Mavo Geldend voor klas 10 PPA 2013-2014 Naam Vak Duits Niveau Mavo Geldend voor klas 10 10 toets 1 Toets grammaticaproefwerken 10/trim3 25% ja 10 toets 2 Toets idioomproefwerken 10/trim3 25% ja 10 toets 3 Toets boekbesprekingen

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP)

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP) ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP) Naam: Geboortedatum: Groepsverloop: OPP vastgesteld op dd: Vastgesteld door: LEERLINGGEGEVENS Handtekening: Specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van: Leergebiedspecifiek,

Nadere informatie

!!! !"#$%&'#($)*'+,$) -.'/#/&0$")$")%.(1#$-(23$) /++456#%.'#..%) "#$%&'()! )))) "+0$17$%)8999)) "#$#%&'(#'!)*$!+'(,''(!'$!-*&'(%&**&!!

!!! !#$%&'#($)*'+,$) -.'/#/&0$)$)%.(1#$-(23$) /++456#%.'#..%) #$%&'()! )))) +0$17$%)8999)) #$#%&'(#'!)*$!+'(,''(!'$!-*&'(%&**&!! "#$#%&'(#'*$+'(,''('$-*&'(%&**& "#$%&'(.(/0(*11*2#('3&#'4$&5#,,'6#$07*&#/$*6'893:&:*'$ "#$%&'#($*'+,$ -.'/#/&0$"$"%.(1#$-(23$ /++456#%.'#..% "+0$17$%8999 "#$#%&'(#'*$+'(,''('$-*&'(%&**& "#$%&'(.(/0(*11*2#('3&#'4$&5#,,'6#$07*&#/$*6'893:&:*'$

Nadere informatie

EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB)

EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB) evaluatie CITO Eindtoets 2012 1 EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB) Inleiding Conform de procedure verwijzing groep 8 werd in groep 8 van De Rank in het cursusjaar

Nadere informatie

Bestelgegevens Economie 2013

Bestelgegevens Economie 2013 Bestelgegevens Economie 2013 Digitaal werken op ipad of laptop? Een aantal methodes is ook beschikbaar met methodestartpagina en binnen Schooltas! Wanneer kiest u methodestartpagina en wanneer kiest u

Nadere informatie

Handreiking resultaat van eindtoetsen basisonderwijs

Handreiking resultaat van eindtoetsen basisonderwijs Handreiking resultaat van eindtoetsen basisonderwijs 18 maart 2015, Jos van der Arend (Edustandaard) Inleiding Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn er drie verschillende eindtoetsen basisonderwijs beschikbaar.

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE

AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE AANMELDINGSFORMULIER DRIESTAR COLLEGE Cursusjaar 2015-2016 Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * In te vullen door de school

Nadere informatie

maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier!

maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier! MUZEJOURNAAL WEEK 9 en 10; VRIJDAG 26 februari 2016 AGENDA maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier! donderdag 3 maart vrijdag 4

Nadere informatie

Procedure instroom vanaf klas 4. voor schooljaar 2014-2015

Procedure instroom vanaf klas 4. voor schooljaar 2014-2015 Procedure instroom vanaf klas 4 (van andere afdelingen dan VMBO-t) voor schooljaar 2014-2015 Tijdpad 24 en 25 januari Open avond/open dag Uiterlijk 1 april Aanmelden door het inleveren van een o motivatiebrief,

Nadere informatie

klas 10 27 september 2011

klas 10 27 september 2011 klas 10 27 september 2011 agenda Examen en PTA Magister decanensite INRICHTING EXAMEN V.S. KLAS 9 KLAS 10 AVO-vakken NE- EN- CKV - LO NE- EN- CKV - LO- MY-1 sector-vakken ECO WI ECO WI afdelingsvak ADM

Nadere informatie

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Van 30 november t/m 18 december 2015 kunt u uw klassen aanmelden voor de LAKS-Monitor 2016. Per mail heeft u het wachtwoord en inlogcode per aangemelde

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 2013 Schooleindonderzoek (SEO) Algemene informatie Voortgezet Onderwijs

Voorlichtingsavond 2013 Schooleindonderzoek (SEO) Algemene informatie Voortgezet Onderwijs Voorlichtingsavond 2013 Schooleindonderzoek (SEO) Algemene informatie Voortgezet Onderwijs Hartelijk welkom! Programma: 19.30 19.35 20.10 20.30 21.15 Opening Schooleindonderzoek Pauze met koffie en thee

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND

LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND ! " tim a e& toch&nge" LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND" Twee&intensieve&dagen& with%the%brain%in%mind.&& Van%en%met%elkaar%leren%over%een%intrigerend%onderwerp%toegepast%in%een% inspirerend%vakgebied.%%

Nadere informatie

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse g r o e p 8 NAAR GROEP 8 Dit schooljaar zit uw kind in groep 8. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Bestelgegevens Exacte vakken 2013

Bestelgegevens Exacte vakken 2013 Bestelgegevens Exacte vakken 2013 Digitaal werken op ipad of laptop? Een aantal methodes is ook beschikbaar met methodestartpagina en binnen! Wanneer kiest u methodestartpagina en wanneer kiest u? Als

Nadere informatie

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe.

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe. Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Goes, januari 2012 Vooraf: Dit document is grotendeels tot stand gekomen op grond van een document dat voor Walcheren is opgesteld door Dick Hoeksema.

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Appeltaart voor managers

Appeltaart voor managers Appeltaart voor managers Recepten om te coachen Donatus Thöne & Judith de Koeijer!"#$""%$&'()*+,"$-+%$!'*(+.$/0""1.+%2$ Inhoud Inleiding Deel 1_ Het 9C Coachingmodel!"#$%&$&'()*+,-.'/"0 1.1$ 1"$20"34",

Nadere informatie

VWO Inleveren van de boeken VWO. Lees deze brief goed door, volg de instructies nauwkeurig op en voorkom onnodig lang wachten.

VWO Inleveren van de boeken VWO. Lees deze brief goed door, volg de instructies nauwkeurig op en voorkom onnodig lang wachten. VWO Inleveren van de boeken VWO Het inleveren vindt plaats op: maandag 27 juni a.s. in lokaal B 2.10 12.30 13.00 u A t/m H 13.30 14.00 u I t/m R 14.30 15.00 u S t/m Z VMBO Inleveren van de boeken VMBO

Nadere informatie

Centrale aanmelding Postbus 4010 5604 EA Eindhoven. Tel. 040-2595444 Email : dekorenaer@aloysiusstichting.nl. Geachte ouders/verzorgers,

Centrale aanmelding Postbus 4010 5604 EA Eindhoven. Tel. 040-2595444 Email : dekorenaer@aloysiusstichting.nl. Geachte ouders/verzorgers, Centrale aanmelding Postbus 4010 5604 EA Eindhoven Tel. 040-2595444 Email : dekorenaer@aloysiusstichting.nl Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldformulier voor VSO de Korenaer. Uw aanmelding

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 De Mienskip BO Buitenpost Woord Vooraf Voor u ligt het rapport over uw school zoals dat is opgesteld door de Jury Excellente Scholen. Uw school heeft zich aangemeld

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Bestelgegevens Examenvakken 2016-2017

Bestelgegevens Examenvakken 2016-2017 Bestelgegevens Examenvakken 2016-2017 ISBN/Niveau Titel Prijs Leverbaar ALGEMEEN Examen Survival Gids 9789006076332 Examen Survival Gids 14,50 REKENEN 9789006260663 Rekenen vmbo (2F) 11,50 9789006260670

Nadere informatie

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. /

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. / !" #!$%&# '&( ) * $*+$,*-. */(+* $! $.*!- *!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ */#!!* $,, * /% $,$+. / &**$,+*+*$,, $,, */"$, /'$,/ %$-+*$!$-$,* -.*/ 2 4/% 4/45. 4/2 +-. 4/6-.

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Ontwikkelingsperspectief (OPP) Ontwikkelingsperspectief (OPP) Algemene gegevens leerling m/v Wettelijk vertegenwoordiger Adres, Postcode en Woonplaats Geboortedatum BSN-nummer School Leerjaar + niveau Nationaliteit Socio-culturele achtergrond

Nadere informatie

Drempelonderzoek 4e versie 2006

Drempelonderzoek 4e versie 2006 Totaaloverzicht Schooljaar 09-10 Drempelonderzoek 4e versie 06 DQ 09 SWV Midden Primaschool Gemiddelde voor inspectie: DQ Taal 98,4 Rekenen 98,5 Gemiddelde QGM 98, groepsscore cito 5,8 september % leerachterstand

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

Van basisschool tot middelbare school. Groep 7/8

Van basisschool tot middelbare school. Groep 7/8 Van basisschool tot middelbare school Groep 7/8 Agenda Het middelbaar onderwijs de scholen Een school kiezen De povo-procedure Planning povo groep 7 en 8 beroepspraktijk MBO HBO Universiteit niveau 1/2

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2015/2016 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie