ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014"

Transcriptie

1 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat RAES, Dirk VAN OPDENBOSCH, Els DE GROOTE, leden; Carine COPPENS, secretaris AFWEZIG: VERONTSCHULDIGD: De Voorzitter opent de vergadering te 20 u. 00. Vervolgens gaat men over tot de behandeling van volgende punten van de agenda: AGENDA: OPENBAAR Gezien er geen opmerkingen zijn worden de notulen van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 januari 2014 goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. PERSONEEL 1. ORGANISATIE EXAMENS VOOR HET AANLEGGEN VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE BETREKKING VAN VERANTWOORDELIJKE OPNAMEBELEID-SERVICEFLATS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen; gelet op het ocmw-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012; gelet op de raadsbeslissing van 21 februari 2002 waarbij beslist werd om voor de werving van personeel aan te sluiten bij Jobpunt Vlaanderen, erkend selectiebureau van de overheid door de aankoop van aandelen;

2 gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 september 2010 houdende vaststelling van de personeelsformatie; gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 september 2011 betreffende de rechtspositieregeling van de personeelsgroepen vermeld in artikel 104 van het OCMW-decreet houdende de opdeling van de betrekkingen in gemeenschappelijke, specifieke graden en personeel in specifieke diensten; gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 september 2011 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het voltallig OCMW personeel van de specifieke graden, secretaris en financieel beheerder; gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 december 2011 houdende vaststelling van de personeelsformatie en de bezetting; gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 februari 2012 houdende aanpassing van de rechtspositieregeling; gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 september 2012 waarbij de personeelsformatie en de rechtspositieregeling aangepast werden; gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 december 2012 waarbij de bezetting in de formatie rechtgezet werd; gelet op de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zoals vermeld onder artikelen 5 en 6 van de rechtspositieregeling, de bijzondere aanwervingsvoorwaarden zoals vermeld in de bijlage IV van de rechtspositieregeling en het selectieprogramma zoals vermeld onder artikel 21 van de rechtspositieregeling; gelet op artikelen 25, 26 en 27 van de rechtspositieregeling betreffende wervingsreserves waarbij voorzien wordt dat bij de vacant verklaring van een betrekking een wervingsreserve kan aangelegd worden die maximum kan vastgesteld worden op drie jaar, maximaal verlengbaar met twee jaar; overwegende dat in het meerjarenplan en budget de nodige kredieten voorzien zijn zodat de examens kunnen georganiseerd worden ; overwegende dat alle betrekkingen in de nieuwe personeelsformatie voorzien zijn in voltijdse equivalenten maar dat ze wel halftijds kunnen bezet worden; overwegende dat er momenteel een halftijdse betrekking verantwoordelijke opnamebeleidserviceflats vacant is; overwegende dat het de bedoeling was om voor de betrekking van verantwoordelijke opnamebeleid-serviceflats een examen te organiseren voor het aanleggen van een wervingsreserve waaruit dan kan geput worden bij uitdiensttreding van de titularis; gelet op het visum van de financieel beheerder; op voorstel van de voorzitter; besluit met ZEVEN JA-STEMMEN (voorzitter Lieven MEERT, raadsleden Jan ARIJS, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Tineke VAN DER DONCK) en VIER ONTHOUDINGEN (raadsleden Els DE GROOTE, Guy D'HAESELEER, Renaat RAES en Dirk VAN OPDENBOSCH)

3 Artikel 1 Over te gaan tot het organiseren van examens met het oog op de aanleg van een wervingsreserve voor de betrekking van verantwoordelijke opnamebeleid-serviceflats B1-3 in contractueel dienstverband. Art. 2 De algemene toelatings-en aanwervingsvoorwaarden worden overeenkomstig de rechtspositieregeling als volgt vastgesteld: Algemene toelatingsvoorwaarden Om in aanmerking te komen voor een functie moeten de kandidaten: 1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; 2. ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving; 3. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 4. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Het passend gedrag vermeld in punt 1 wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 4 moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op het personeelslid vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij het OCMW. Kandidaten voor een contractuele functie moeten Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten die strekken tot bescherming van de belangen van het bestuur. De algemene aanwervingsvoorwaarden Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 1. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; slagen voor de selectieprocedure. 2. Bovendien moeten de kandidaten: 1 voor de functies in basisgraden B voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid ;

4 De bijzondere aanwervingsvoorwaarden : Verantwoordelijke opnamebeleidserviceflats Art. 3 SPECIFIEKE AANWERVINGS- VOORWAARDEN 1 ofwel bachelordiploma in het sociaal werk 2 ofwel bachelordiploma in de sociaal verpleegkunde SPECIFIEKE BEVORDERINGSVOOR- WAARDEN / Het selectieprogramma wordt voor de graden van niveau B als volgt vastgesteld: Het selectieprogramma voor de graden van het niveau B wordt als volgt vastgesteld: Schriftelijk gedeelte: 1. Goede kennis van de functierelevante wetgeving inzake bejaardenvoorzieningen en kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen. De kandidaat moet een aantal vragen oplossen in verband met wetgeving die tijdens de uitoefening van de functie aan bod komt. De kandidaat ontvangt vooraf een gedetailleerde lijst van de wetten, decreten en besluiten die relevant zijn. Bij het oplossen van de vragen zal de kandidaat de ter beschikking gestelde wetgevende teksten mogen raadplegen (openboeksysteem). Beoordeling op 20 punten 2. Functiegericht praktijkgeval: De kandidaat wordt geconfronteerd met een of meerdere situaties die zich tijdens de verdere uitoefening van de functie kunnen voordoen en die verband houden met de in het profiel vereiste relevante kennis inzake bejaardenvoorzieningen en kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen. De context van het probleem of de problemen wordt geschetst en aan de kandidaat wordt de opdracht gegeven een oplossing uit te werken. Beoordeling op 40 punten 3. Opstellen van brieven of teksten: aan de kandidaat wordt de opdracht gegeven om aan de hand van de gegeven instructies een brief of een beslissing op te stellen en/of aan de hand van de ter beschikking gestelde documentatie, reglementen of wetgeving een artikel voor een publicatie (bijvoorbeeld informatieblad, brochure, ) te schrijven. Beoordeling op 20 punten Om geslaagd te zijn voor het schriftelijk gedeelte dient de kandidaat 50% van het totaal te behalen.

5 Mondeling gedeelte: Psychologisch onderzoek: 1.Het psychologisch onderzoek is opgebouwd uit een aantal psychoprofessionele testen, namelijk testen waarmee de intellectuele (cognitieve) capaciteiten en inzichten van de kandidaat gemeten worden. Daarnaast worden tijdens het onderzoek specifieke vaardigheden, competenties en gedragsattitudes onderzocht via persoonlijkheidstesten en vragenlijsten, eventueel aangevuld met simulatieoefeningen. Het psychologisch onderzoek omvat ook een competentiegericht interview via de star-interviewtechniek (situatie, taak, actie, resultaat). Het testprogramma is functiegerelateerd en afgestemd op het uitgeschreven profiel (competenties, vaardigheden, attitudes) van de functie. Het psychologisch onderzoek is adviserend voor de examencommissie, het managementteam en de aanstellende overheid. Een kandidaat die binnen een termijn van zes maanden opnieuw deelneemt aan selectieproeven voor dezelfde functie, behoudt het resultaat van het eerste psychologisch onderzoek voor de volgende selecties voor dezelfde functie. 2.Competentiegericht interview: In deze proef wordt nagegaan in welke mate het profiel van de kandidaat overeenstemt met het profiel van de functie en wordt gepeild naar de competenties voor het werkdomein. Beoordeling op 20 punten. 3.Verdedigen van het functiegericht praktijkgeval met desgevallend powerpoint-presentatie. Beoordeling op 40 punten. Om geslaagd te zijn in de mondelinge proef dient de kandidaat 50% van het totaal te behalen. Art. 4 Er zal een wervingsreserve aangelegd worden voor drie jaar. Art. 5 Dit besluit wordt meegedeeld op de toezichtlijst die binnen de 20 dagen na deze zitting wordt verzonden naar het college van burgemeester en schepenen en naar de provinciegouverneur (art. 254 van het ocmw-decreet). 2. GOEDKEURING ONTWERP AANVRAAG VOOR EEN FINANCIËLE TUSSENKOMST VANWEGE HET SECTORAAL FONDS IN TOEPASSING VAN HET KB VAN 18 JULI 2002 IN HET KADER VAN DE SOCIALE MARIBEL De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen; gelet op het ocmw-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

6 gelet op hoofdstuk 6 (artikelen 32-39) van de programmawet van 22 december 2003; gelet op het KB van 16 april 1998 tot wijziging van het KB van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector; gelet op het KB van 18 juli 2002 houdende maatregelen met betrekking op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector; gelet op het KB van 31 december 2003 tot wijziging van het KB van 18 juli 2002 houdende maatregelen met betrekking op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector; gelet op het raamakkoord van 26 mei 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector; gelet op het raamakkoord van 28 mei 1998 tot wijziging van het raamakkoord van 26 mei 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de nonprofitsector; gelet op het raamakkoord van 16 december 2003 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector; gelet op de raadsbeslissing van 25 september 1997 houdende beslissing tot toetreding tot het raamakkoord van 26 mei 1997; gelet op de raadsbeslissingen van 2 juli 1998, 17 juni 1999 en van 18 februari 2004 houdende beslissing tot behoud toetreding tot de Sociale Maribel: het raamakkoord van 16 december 2003 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de non profitsector; gelet op de raadsbeslissingen van 22 april 2004, 9 december 2005, 29 augustus 2006, 31 mei 2007, 17 april 2008, 18 februari 2009, 21 januari 2010 en van 27 januari 2011 houdende goedkeuring ontwerpaanvraag voor een financiële tussenkomst vanwege het Sectoraal Fonds in toepassing van het KB van 18 juli 2002 in het kader van de Sociale Maribel; gelet op de raadsbeslissingen van 10 juni 2004, 17 februari 2005, 19 oktober 2006, 2 augustus 2007, 28 augustus 2008, 22 april 2009, 25 maart 2010 en van 7 april 2011 houdende kennisname beslissing financiële tussenkomst vanwege het Sectoraal Fonds; gelet op het schrijven van 15 januari 2014, waarbij de Rijksdienst voor Sociale zekerheid laat weten dat de middelen die ter beschikking gesteld worden voor bijkomende tewerkstelling in de non profit-sector voor het jaar 2014 verhoogd worden; overwegende dat het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector beslist heeft om de bijkomende middelen gedeeltelijk aan te wenden voor het optrekken van het bedrag van de financiële tussenkomst en gedeeltelijk voor de toekenning van nieuwe arbeidsplaatsen; overwegende dat het Fonds voor het jaar 2014 een aantal specifieke toekenningscriteria vastgelegd heeft per sector; overwegende dat in de algemene sector (andere dan ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen) de nieuwe arbeidsplaatsen voorbehouden worden voor volgende diensten: sociale diensten, diensten die zich bezig houden met armoedebestrijding, diensten die instaan voor de (sociale) activering en kinderopvang; overwegende dat voor alle nieuwe arbeidsplaatsen de beperking geldt dat geen functies van niveau A aanvaard worden;

7 overwegende dat indien het bestuur van een financiële tussenkomst wenst te genieten voor de realisatie van nieuwe arbeidsplaatsen, er een nieuwe aanvraag dient ingediend te worden bij de Rijksdienst; overwegende dat de toekenning van de nieuwe arbeidsplaatsen ten vroegste in werking zal treden met ingang van 1 april 2014 en dat de aanvragen ten laatste tegen 28 februari 2014 bij de Rijksdienst verwacht worden; overwegende dat de werkgever over een termijn van drie maanden beschikt om de aanwervingen te realiseren; gelet op het huidig voorstel om een aanvraag tot tussenkomst te doen voor de betrekkingen van halftijds maatschappelijk werker als projectmedewerker sociale zaken voor gelijke kansen en armoedebestrijding en van voltijdsmaatschappelijk werker, telkens in contractueel dienstverband en op niveau B ; gelet op het syndicaal visum en het verslag van het basisoverlegcomité van 25 februari 2014; op voorstel van de voorzitter; besluit met éénparigheid van stemmen Artikel 1 Het ontwerp van aanvraag voor een financiële tussenkomst vanwege het Sectoraal Fonds in toepassing van het KB van 18 juli 2002 in het kader van de Sociale Maribel goed te keuren voor de betrekkingen van halftijds maatschappelijk werker als projectmedewerker sociale zaken voor gelijke kansen en armoedebestrijding en van voltijds maatschappelijk werker, telkens in contractueel dienstverband en op niveau B. Art. 2 Dit besluit wordt meegedeeld op de toezichtlijst die binnen de 20 dagen na deze zitting wordt verzonden naar het college van burgemeester en schepenen en naar de provinciegouverneur (art. 254 van het ocmw-decreet) Art. 3. de personeelsdienst te belasten met de verdere afhandeling van dit dossier. PATRIMONIUM 3. NIEUWBOUW ASSISTENTIEWONINGEN: BESLISSING I.V.M. HET VOORONTWERP De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen; gelet op het ocmw-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012; gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van artikel 80 ter van de Huisvestingscode;

8 gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode; gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; gelet op de meerjarenplanning waarin voorzien werd om een bestemming te geven aan het rusthuis te Denderwindeke; gelet op de beslissing van de raad van 24 juni 2010 om, in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie, toe te treden tot SOLVA; gelet op de beslissing van de raad van 20 juni 2012 waarbij de raming en het bestek goedgekeurd werden voor het doorlopen van een offerteaanvraag met Europese bekendmaking voor het aanstellen van een ontwerper voor het realiseren van assistentiewoningen te Ninove, mits volgende aanpassingen: er dient een verbinding voorzien te worden met de bestaande serviceflats en het ontwerp dient opgemaakt te worden voor ongeveer 30 assistentiewoningen, eventueel om te bouwen tot rustoordkamers. overwegende dat aan SOLVA in dezelfde zitting opdracht gegeven werd: - tot het doorlopen van deze algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking - de resultaten van deze offerteaanvraag voor verdere beslissing aan de Raad over te maken; gelet op de beslissing van de raad van 14 november 2012 houdende het stopzetten van de eerdere procedure voor het aanstellen van een ontwerper; gelet op de beslissing van de Raad van 14 november 2012 betreffende het goedkeuren van de raming en van het door SOLVA opgestelde aangepaste bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor de realisatie van assistentiewoningen te Ninove (oud rusthuis Denderwindeke) door middel van een algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking; gelet op de beslissing van de Raad van 29 mei 2013 waarbij de opdracht voor het ontwerpen van de assistentiewoningen gegund werd aan PSK uit Sint-Truiden op basis van het bestek en de door dit studiebureau ingediende offerte; gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 10 september 2013 houdende het geven van het bevel van aanvang van de werken voor het voorontwerp; overwegende dat, overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek, het voorontwerp dient bezorgd te worden binnen een termijn van 40 kalenderdagen volgend op de ontvangst van het bevel van aanvang; gelet op het schrijven van 24 oktober 2013 waarbij PSK ons het voorontwerp overmaakte; overwegende dat er werd rekening gehouden met het bijkomend beschikbaar terrein ingevolge aankoop van de aanpalende woning en met de onderlinge besprekingen inzake bouwprogramma vnl. met betrekking tot de vlotte verbinding tussen de bestaande en de nieuwe flats;

9 overwegende dat de plannen reeds besproken werden met de preventiedienst van de brandweer en ter goedkeuring voorgelegd werden aan stedenbouwkundige diensten; overwegende dat 10% van het ereloon opeisbaar wordt na goedkeuring van het voorontwerp; overwegende dat PSK ons op 21 oktober 2013 een factuur overmaakte - voorschot ereloon - ten bedrage van ,25 EUR; overwegende dat het OCMW bij schrijven van 7 november 2013 aan SOLVA vroeg om de factuur van PSK na te kijken.; overwegende dat SOLVA het volgende bij van 10 december 2013 antwoordt nl. dat volgens het bijzonder bestek er 10% van het ereloon opeisbaar is na de goedkeuring van het voorontwerp en dat aangezien dit voorontwerp nog in opmaak is en aldus niet door de Raad goedgekeurd, dit ereloon niet kan opgeëist worden ; overwegende dat het OCMW bij van 29 januari 2014 aan SOLVA vroeg te onderzoeken of het mogelijk is om aan PSK een voorschot op het ereloon te betalen; gelet op de van 30 januari 2014 waarbij SOLVA ons het volgende antwoordt: Het bijzonder bestek beschrijft wat de wederzijdse rechten en plichten zijn van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Uiteraard kan, mits wederzijdse (schriftelijke) toestemming, hiervan afgeweken worden. Aangezien het studiebureau reeds veel werk gepresteerd heeft is het betalen van een voorschot zeker te motiveren. Het resterend saldo kan slechts betaald worden nadat het voorontwerp aangepast is volgens de opmerkingen geformuleerd tijdens de laatste overlegvergadering met de Stad Ninove dd. 14/01/2014. Er dient echter nog op gewezen dat het realiseren van sociale flats met VMSW en het voorafgaandelijk onderzoek hierover geen deel uitmaakt van de opdracht van het studiebureau. Wanneer bijkomende prestaties dienen geleverd te worden die niet voorzien zijn in het voorwerp van de opdracht dan worden deze afzonderlijk vergoed. De dienstverlener dient daartoe (na schriftelijke vraag van de aanbestedende overheid) een offerte in te dienen. overwegende dat het nu de bedoeling is het betalen van een voorschot op de factuur van PSK goed te keuren mits het schriftelijk akkoord van PSK en aan PSK te vragen om een offerte op te maken om het voorontwerp aan te passen volgens de opmerkingen geformuleerd tijdens de laatste overlegvergadering met de Stad Ninove dd. 14/01/2014; overwegende dat in het budget 2013 thans nog een bedrag beschikbaar blijft van EUR op investeringen-activa in aanbouw; gelet op het visum van de financieel beheerder gelet op het advies van het schepencollege van 18 februari 2014; op voorstel van de voorzitter; besluit met éénparigheid van stemmen Artikel 1 Over te gaan tot niet goedkeuring van het huidig voorgelegd voorontwerp betreffende de assistentiewoningen teneinde deze aan te passen aan de opmerkingen geformuleerd tijdens de laatste overlegvergadering met de Stad Ninove dd. 14/01/2014 doch wel een voorschot te betalen van EUR.

10 Art. 2 Dit besluit wordt meegedeeld op de toezichtlijst die binnen de 20 dagen na deze zitting wordt verzonden naar het college van burgemeester en schepenen en naar de provinciegouverneur (art. 254 van het ocmw-decreet). 4. BOUW ASSISTENTIEWONINGEN TE DENDERWINDEKE: VRAAG AKKOORD SERVICE- FLATS INVEST MET BETREKKING TOT VERBOUWING BESTAANDE SERVICEFLATS EN AKKOORD MET AANPASSING ROERENDE LEASINGOVEREENKOMST De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen; gelet op het ocmw-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012; gelet op de onroerende leasingovereenkomst tussen het OCMW en Serviceflats Invest van 24 juli 1996, zoals gewijzigd bij notariële akte van 16 december 1997; gelet op de meerjarenplanning waarin voorzien werd om een bestemming te geven aan het rusthuis te Denderwindeke; gelet op de beslissing van de raad van 24 juni 2010 om, in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie toe te treden tot SOLVA; gelet op de beslissing van de raad van 20 juni 2012 waarbij de raming en het bestek goedgekeurd werden voor het doorlopen van een offerteaanvraag met Europese bekendmaking voor het aanstellen van een ontwerper voor het realiseren van assistentiewoningen te Ninove, mits volgende aanpassingen: er dient een verbinding voorzien te worden met de bestaande serviceflats en het ontwerp dient opgemaakt te worden voor ongeveer 30 assistentiewoningen, eventueel om te bouwen tot rustoordkamers; overwegende dat aan SOLVA in dezelfde zitting opdracht gegeven werd: - tot het doorlopen van deze algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking - de resultaten van deze offerteaanvraag voor verdere beslissing aan de Raad over te maken gelet op de beslissing van de raad van 14 november 2012 houdende het stopzetten van de eerdere procedure voor het aanstellen van een ontwerper; gelet op de beslissing van de Raad van 14 november 2012 betreffende het goedkeuren van de raming en van het door SOLVA opgestelde aangepaste bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor de realisatie van assistentiewoningen te Ninove (oud rusthuis Denderwindeke) door middel van een algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking; gelet op de beslissing van de Raad van 29 mei 2013 betreffende het aanstellen van een ontwerper na algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking;

11 gelet op de beslissing van de Raad van 26 juni 2013 houdende aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een woning gelegen Edingsesteenweg te Denderwindeke palend aan het oud rusthuis; gelet op de beslissing van 16 oktober 2013 houdende goedkeuring van de notariële akte aankoop in der minne om reden van openbaar nut van de woning palend aan het rusthuis Denderwindeke; overwegende dat voor de achterliggende bestaande serviceflats op de site van de assistentiewoningen, gelegen Edingsesteenweg 382 te Denderwindeke, het OCMW Ninove met Serviceflats Invest d.d. 24 juli 1996 een onroerende leasingsovereenkomst heeft afgesloten; overwegende dat het OCMW van Ninove de nieuwe assistentiewoningen wenst te verbinden met de bestaande serviceflats zodat er één gebouwencomplex ontstaat; overwegende dat door beide gebouwen te verbinden, de bewoners van de bestaande serviceflats zullen kunnen genieten van een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, alsook van de gezamenlijke zorgverlening die door het OCMW zal worden georganiseerd voor de bewoners van beide gebouwen; overwegende dat daartoe in het bestaande gebouw de trap, lift, fietsenstalling en afvallokaal dienen afgebroken te worden en er een nieuwe trap en lift moet voorzien worden; overwegende dat na het bekomen van het akkoord van Serviceflats Invest, het dossier dient overgemaakt te worden aan onze raadsman, meester Van Sinay met standplaats te Meerbeke-Ninove teneinde de notariële akte daartoe te verlijden. overwegende dat voor de wijziging van de notariële akte kredieten van het exploitatiebudget 2014 kunnen gebruikt worden; op voorstel van de voorzitter; besluit met éénparigheid van stemmen Artikel 1 Het akkoord van Serviceflats Invest te vragen met betrekking tot de verbouwing van de bestaande serviceflats en akkoord te gaan met de aanpassing van de onroerende leasingovereenkomst van 24 juli 1996, waarna het dossier overgemaakt wordt aan onze raadsman, meester Van Sinay met standplaats te Meerbeke-Ninove teneinde de notariële akte te verlijden waarbij de onroerende leasingsovereenkomst van 24 juli 1996 aangepast wordt. Art. 2 Dit besluit wordt meegedeeld op de toezichtlijst die binnen de 20 dagen na deze zitting wordt verzonden naar het college van burgemeester en schepenen en naar de provinciegouverneur (art. 254 van het ocmw-decreet).

12 5. GOEDKEURING AKTE HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE TOEKENNING VAN HET RECHT VAN OPSTAL OP EEN PERCEEL TUIN PROOSDIJ TE DENDERWINDEKE De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen; gelet op het ocmw-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012; gelet op de wet van 10 januari 1824 betreffende het opstalrecht; gelet op de raadsbeslissing van 21 maart 1996 houdende het verlenen van toelating aan de NV SERVICEFLATS INVEST tot oprichting van een gebouw van 20 serviceflats te Denderwindeke - Proosdij - volgens de modaliteiten van de onroerende leasingovereenkomst; overwegende dat bij de constructie van dit gebouw infrastructuurwerken dienden uitgevoerd te worden waarvoor - bij toepassing van artikel 80 van de Huisvestingscode - beroep kon gedaan worden op de tussenkomst van het Vlaams Gewest; gelet op de raadsbeslissing van 12 juni meer bepaald artikel 2 - en gelet op de onroerende leasingovereenkomst - hoofdstuk I - artikel 2 - vierde alinea - waarin gesteld wordt dat de gronden waarop de gesubsidieerde infrastructuurwerken werden uitgevoerd, zijnde de percelen gelegen Denderwindeke - 7 e afdeling - sectie B nrs. 628b (deel) - voorheen nr. 622b, 624c (deel), 628 e (deel) en 629k (deel), voor een totale oppervlakte van 24 a 68 ca, kosteloos aan de Stad Ninove zullen overgedragen worden; gelet op de raadsbeslissing van 24 september 1998 houdende principieel akkoord met voorstel rooilijn en over te dragen oppervlakte aan de Stad Ninove, aan en rond het serviceflatgebouw De Lavondel te Denderwindeke ; gelet op de raadsbeslissing van 25 januari 2001 waarbij conform hoger vermelde raadsbeslissingen en de onroerende leasingovereenkomst beslist werd dat de gronden waarop de gesubsidieerde werken uitgevoerd werden, zijnde de percelen te Denderwindeke 7de afdeling, sectie B nrs. 628/b (deel) voorheen 622/B, 624/c (deel), 628/e (deel) en 629/k (deel), voor een totale oppervlakte van 24 are 68 ca kosteloos aan de Stad overgedragen worden tot inlijving in het openbaar domein en waarbij het Tweede Comité tot Aankoop van Onroerende goederen gemachtigd werd tot de schatting van het eigendom, het voeren van de onderhandelingen, het vertegenwoordigen van het OCMW Ninove in de akte en tot het verlijden van de akte, evenals tot de aanvraag van de bodemattesten; gelet op de notariële akte van 24 juli 1996,later aangevuld door de akte van 16 december 1997, waarbij aan de NV Serviceflats Invest te Antwerpen een opstalrecht toegekend werd; overwegende dat de NV Serviceflats Invest zich volgens artikel 2 van bovenvermelde akte er toe verbond om, op eerste verzoek en ten kosteloze titel, afstand te doen van haar opstalrecht op het gedeelte van de in opstal gegeven gronden waar overeenkomstig artikel 80 van de Huisvestingscode, de wegeniswerken uitgevoerd werden ; overwegende dat het OCMW na de afstand opnieuw volle eigenaar wordt wat dit bewust gedeelte wegeniswerken betreft, waarna deze grond aan de Stad Ninove kan overgedragen worden ;

13 gelet op het schrijven van 15 juli 2002 waarbij het Tweede Aankoopcomité het OCMW Ninove vroeg om, in het kader van de overdracht van wegenis, de NV Serviceflats Invest opdracht te geven te voldoen aan artikel 2 van de akte van 24 juli 1997 en dus afstand te doen van het recht van opstal; gelet op de raadszitting van 23 januari 2003 houdende goedkeuring van de akte van afstand van het recht van opstal door de NV SERVICEFLATS INVEST betreffende het perceel gelegen te Denderwindeke 7 e afdeling sectie B, deel van nummer 628/b, 624/c en 628/e voor een oppervlakte van 12 are achtentachtig centiaren ; gelet op het feit dat de afstand van het recht van opstal bij afzonderlijke authentieke akte verleden werd voor Notaris Van Sinay te Meerbeke op 17 oktober 2003; gelet op de raadsbeslissing van 23 maart 2006 waarbij de akte houdende overdracht aan de Stad Ninove van de wegenis Proosdij sectie B nr. 622E goedgekeurd werd zonder beding van prijs; overwegende dat de akte overdracht aan de stad om reden van openbaar nut door het OCMW Ninove op 26 september 2006 verleden werd door het Aankoopcomité Gent 2; gelet op de van 28 november 2013 waarbij de Stad ons de ontwerpakte vaststelling van de toekenning van het recht van opstal op een perceel tuin Proosdij te Denderwindeke ter goedkeuring overmaakt; gelet dat de clausule de overdragende partij verklaart de heer hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte dient aanvaard te worden; op voorstel van de voorzitter; besluit met éénparigheid van stemmen Artikel 1 De akte houdende vaststelling van de toekenning van een recht van opstal op een perceel tuin, kadastraal gekend Ninove 7 e afdeling Denderwindeke, sectie B nr. 622 E, met een oppervlakte van 12 a 88 ca, wordt goedgekeurd. Artikel 2 De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van enige inschrijving te nemen naar aanleiding van de overschrijving van deze akte. Art. 3 Dit besluit wordt meegedeeld op de toezichtlijst die binnen de 20 dagen na deze zitting wordt verzonden naar het college van burgemeester en schepenen en naar de provinciegouverneur (art. 254 van het ocmw-decreet).

14 ECONOMAAT 6. OPDRACHT MET ALS VOORWERP LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN EEN NOODSTROOMGROEP VOOR HET WZC KLATERINGEN: GUNNING De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen; gelet op het ocmw-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012, inzonderheid artikel 52; gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; gelet op de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur; gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten meer bepaald art. 24; gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 meer bepaald artikel 100 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten klassieke sectoren meer bepaald de open aanbesteding ; overwegende dat er aanleiding is om een opdracht te gunnen met als voorwerp het leveren, plaatsen en aansluiten van een noodstroomgroep voor het WZC Klateringen; gelet op de raadsbeslissing van 29 februari 2012 houdende een uitbreiding van de opdracht van PSK architectengroep voor het uitvoeren van een bijkomende studie voor de inplanting van een noodstroomaggregaat in het WZC Klateringen en de opmaak van desbetreffend bestek; gelet op de goedkeuring van het Vast Bureau in zitting van 11 december 2012 betreffende een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor een ruimte voor een noodstroomgroep; gelet op de kennisname van het Vast Bureau in zitting van 28 mei 2013 betreffende de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning voor een ruimte voor een noodstroomgroep voor het WZC Klateringen; gelet op de beslissing van de raad van 16 oktober 2013 waarbij de wijze van gunnen en voorwaarden werden vastgesteld welke in detail zijn toegelicht in het bijzonder bestek; overwegende dat voor voormelde opdracht de open aanbesteding als aangewezen procedure werd gekozen en dat de opdracht werd bekend gemaakt door publicatie in het bulletin der aanbestedingen; overwegende dat de prijs van de opdracht geraamd werd op ,50 EUR; gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes d.d. 28 januari 2014, om 10u30, waarbij drie firma s een offerte hebben ingediend zijnde :

15 1. Van Wingen E., Industrieterrein Durmakker Evergem: EUR 2. Vansteenbrugghe, Berchemweg Oudenaarde: EUR 3. Electro Entreprise, Oostlaan Gullegem: ,31 EUR overwegende dat uit het verslag van VETO & Partners veiligheidscoördinator van de werken - blijkt dat alle aannemers voldoen wat betreft het omgaan met veiligheid bij de plaatsing van de noodstroomgroep; overwegende dat PSK Architectengroep werd belast met het evalueren van de offertes en dat uit het gunningsverslag d.d. 12/02/2014 blijkt dat de laagste regelmatige offerte werd ingediend door de firma Van Wingen E., Industrieterrein Durmakker Evergem, voor een bedrag van EUR (excl. btw); overwegende dat de daartoe bestemde budgetten voorzien zijn op het investeringsbudget WZC Subproject 8- art Bi 09530; gelet op het visum van de financieel beheerder; op voorstel van de voorzitter; besluit met éénparigheid van stemmen Artikel 1 De opdracht met als voorwerp het leveren, plaatsen en aansluiten van een noodstroomgroep voor het WZC Klateringen wordt gegund aan de firma VAN WINGEN E., Industrieterrein Durmakker Evergem, voor een bedrag van EUR (excl. btw), om reden: de laagste regelmatige inschrijving. Art. 2 Dit besluit wordt meegedeeld op de toezichtlijst die binnen de 20 dagen na deze zitting wordt verzonden naar het college van burgemeester en schepenen en naar de provinciegouverneur (art. 254 van het ocmw-decreet). 7. UITBREIDING VAN HET AANTAL OFFICE-LICENTIES OP HET BESTAANDE OFFICE OPEN VALUE CONTRACT VAN MICROSOFT De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen; gelet op het ocmw-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012; gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 9 september 2009 tot gunning van de opdracht met als voorwerp het leveren, installeren en configureren van een nieuwe IT-infrastructuur in het administratief gebouw De Cooman en het wzc Klateringen en het verbinden van deze twee sites ; gelet dat uit het verslag van de systeemverantwoordelijke blijkt dat via deze gunning het OCMW Ninove is ingestapt in een Open Value Contract voor de Office software bij Microsoft;

16 gelet dat uit het verslag van de systeemverantwoordelijke blijkt dat het aantal werkposten waarop office nodig is verhoogd is naar 87, zodat 17 extra licenties in het Open Value contract nodig zijn om aan de voorwaarden van het contract te voldoen; overwegende dat de jaarlijkse kostprijs voor deze 17 extra licenties wordt geraamd op 4 563,65 (excl. 21% btw); overwegende dat de daartoe bestemde budgetten voorzien zijn op het exploitatiebudget Huur van soft- en hardware; gelet op het visum van de financieel beheerder; op voorstel van de voorzitter; besluit met éénparigheid van stemmen Artikel 1 De uitbreiding van het Office Open Value contract met 17 licenties naar een totaal van 87 licenties goed te keuren voor een jaarlijks bedrag van 4 563,65 excl. btw. Art. 2 De daartoe bestemde budgetten zijn voorzien op het exploitatiebudget Huur van soft- en hardware. Art. 3 Dit besluit wordt meegedeeld op de toezichtlijst die binnen de 20 dagen na deze zitting wordt verzonden naar het college van burgemeester en schepenen en naar de provinciegouverneur (art. 254 van het ocmw-decreet). Art. 4 De dienst Automatisering & ICT te belasten met de verdere afhandeling van dit dossier. SOCIALE DIENST 8. HERZIENING STEUNBAREMA BINNEN HET CONCEPT STEUNBAREMA'S EN MATERIËLE DIENSTVERLENING De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen; gelet op het ocmw-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012; gelet op de raadsbeslissing van 13 december 2000 tot vaststelling van het concept steunbarema s en materiële dienstverlening; overwegende dat binnen dit concept een systeem van maandelijks aanvullende steun werd ontworpen onder de benaming steunbarema ; overwegende dat er knelpunten vastgesteld zijn binnen de huidige werkwijze;

17 gelet op het advies van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dd 07/02/2014, gebaseerd op het sociaal verslag aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; gelet op het voorstel zoals gunstig geadviseerd op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst; gelet op het amendement van raadslid Jordy DE DOBBELEER tot indexering van de variabele uitgaven die in aanmerking genomen worden; gelet op de amendementen van raadslid Renaat RAES betreffende het in rekening brengen van een hypothecair krediet en voorwaarde Nederlandse les; overwegende dat deze amendementen aangenomen worden met éénparigheid van stemmen; besluit met éénparigheid van stemmen Artikel 1 Goedkeuring herziening van de steunbarema binnen het concept steunbarema en materiële dienstverlening, zoals vastgesteld bij raadsbeslissing van 13 december 2000, met ingang vanaf 1 maart 2014, als volgt: A. WIJZIGING DAGBEDRAG VOOR BEHOEFTIGHEIDSBEREKENING Het dagbedrag per persoon, voor het bepalen van de behoeftigheid, wordt verhoogd tot 9, naar analogie van het dagbedrag dat gehanteerd wordt binnen het LOI, geïndexeerd op basis van de tabellen van Fedasil B. WIJZIGINGEN INZAKE DE STEUNBAREMA De bedragen alsook de berekeningswijze werden herwerkt volgens volgende modaliteiten: 1. GERECHTIGDE CATEGORIEEN: 1.1 Beperking categorieën Er wordt een beperking van gerechtigde categorieën ingevoerd vanuit de overweging dat de nadruk dient te worden gelegd op activering! Invaliden/tegemoetkoming FOD Dit is een blijvende toestand buiten de schuld van betrokkene en activering is hier niet mogelijk. Gepensioneerden Om dezelfde reden. Leefloon Aanvrager dient min. 6 maand leefloongerechtigd te zijn Geen leefloners die geschorst werden door RVA Geen studenten (kunnen tekorten verlagen door bijverdienste als jobstudent) Geen toekenning aan inwonenden Geen perspectief op verbetering de komende 6 maanden.

18 Collectieve Schuldenregeling Cliënten die toelaatbaar verklaard werden tot de collectieve schuldenregeling en die invaliditeit-, leefloon- of pensioengerechtigd zijn, kunnen enkel recht hebben op aanvullende steun in geval dat er geen schulddelging mogelijk is (= dat steun voor schulden of erelonen gebruikt wordt). Er wordt inzage in het dossier CSR gevraagd : nazicht rekeninguittreksels, opvragen minnelijk plan. Het inkomen dat in rekening wordt gebracht is het gerechtigd inkomen ongeacht de inhoudingen door schuldbemiddelaar voor afbetalingen en gerechts-en procedurekosten. Deze dossiers dienen aan de dienst schuldbemiddeling te worden doorgegeven die SB r zal aanzetten tot het aanvragen bij de rechtbank van een herziening van de aanzuiveringsmaatregelen (=minnelijk/gerechtelijk plan) ten gevolge van noodwendigheden waardoor de menselijke waardigheid in het gedrang komt, en tot aanvraag van uitbetaling gerechts- en procedurekosten via het daartoe bestemde bijzonder fonds. Dit ter bescherming van de cliënt want de bij wet (cfr. art.1675/3 Ger.W.) gewaarborgde menswaardigheid van de cliënt komt in het gedrang als schuldbemiddelaar met veel te lage inkomsten blijft schulden afbetalen! In alle andere gevallen moet er gewerkt worden met eenmalige steun : dus werklozen, tewerkgestelden, mensen op ziekte-uitkering (wordt beschouwd als tijdelijke toestand) komen niet meer in aanmerking (tenzij door MW r uitzondering wordt aangevraagd en toegestaan door het BCSD) 1.2. Bijkomende voorwaarden ingeschreven zijn of beschikken over een sociale woning VREG-test om goedkoopste energieleverancier op te zoeken rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden MW r geeft advies aan cliënt om goedkoopste verzekering / mutualiteit /communicatieformule te nemen, wij houden in de variabele uitgaven met minima rekening Huisbezoek : Huisbezoek is verplicht gedurende de eerste zes maanden dat de steun wordt verleend Beperkt in tijd: maximum 6 maanden, enkel verlengbaar indien grondig te motiveren. Uitzondering: Situaties waar geen voorwaarden meer kunnen worden gesteld (bv. gepensioneerd/invaliditeitsuitkering én sociale woning) mag voor 12 maand toegekend worden (ook verlengbaar). Maximum toe te kennen bedrag: 250 per maand. Voorwaarden worden opgelegd teneinde de financiële situatie en/of maatschappelijke integratie en verantwoordelijkheid, te verbeteren/bevorderen: bv. Doorverwijzing dienst tewerkstelling, volgen Nederlandse les, Vrijwilligerswerk, 2. IN AANMERKING TE NEMEN INKOMSTEN EN UITGAVEN: 2.1 INKOMSTEN: Invaliditeit mutualiteit / tegemoetkoming FOD Pensioen Leefloon Maaltijdcheques:

19 Berekeningswijze: Gemiddeld: 17,5 werkdagen per maand X bedrag maaltijdcheque werkdagen/maand X 12) 10 feestdagen 20 wettelijke verlofdagen / Diverse premies die uitbetaald worden op maandbasis : premie zorgkas of gemeentelijke premie mantelzorg, huursubsidie, aanmoedigingspremie VDAB: Berekeningswijze: Het maandbedrag wordt, net als bij inkomsten uit loon/vervangingsinkomsten/leefloon, in rekening gebracht op maandbasis (vervangingsinkomsten: dagbedrag x 26; loon een gemiddeld van laatste 3 of zes maand en de premies gewoon het maandbedrag) Diverse premies die éénmalig of in bepaalde periodes of op onregelmatige tijdstippen worden uitbetaald zoals winstdeelname, getrouwheidszegels, vakantiegeld en eindejaarspremie: Berekeningswijze Algemeen principe : Bij elke aanvraag én elke herziening worden alle ontvangen premies gedurende de laatste 12 maand in rekening gebracht. De premie wordt altijd herleid naar een maandbedrag (éénmalige jaarlijkse premie : 12; trimestriële : 3, ) Uitzondering : de premie in het kader van een opleiding/stage (gelijk aan 1 euro per opleidings-of stage uur) wordt niet in rekening gebracht : - dit betreft een te verwaarlozen bedrag -wordt slechts éénmalig uitbetaald wat berekening op maandbasis bemoeilijkt -effect van aanmoediging verdwijnt bij het in rekening brengen Teruggave in het kader van de Maximumfactuur: Teruggaven in het kader van de maximumfactuur worden bij de steunberekening ingebracht indien: -er medische kosten worden ingebracht - indien deze zwaar doorwegen op het gezinsbudget. Berekeningswijze : Indien bij de eerste aanvraag/tussentijdse herziening, teruggaven in het kader van de maximumfactuur worden geconstateerd, wordt dit niet als inkomen beschouwd maar worden de medische uitgaven niet (langer) in rekening gebracht. Deze worden immers terugbetaald via de maximumfactuur. Er wordt steeds per kalenderjaar berekend : bij aanvragen in de loop van het jaar 2014 wordt steeds berekend vanaf januari 2014 : zijn er voor het jaar 2014 reeds teruggaven geweest in het kader van de maximumfactuur?

20 Zo ja, dan worden medische kosten niet ingebracht bij de steunberekening. Zo nee, dan worden de medische kosten (eventueel) in rekening gebracht én wordt bij eerstvolgende tussentijdse herziening gecontroleerd of er al teruggaven in het kader van de maximumfactuur gebeurden. Zo ja, medische kosten worden niet langer ingebracht. Zo nee, medische kosten worden nog steeds in rekening gebracht Teruggave belastingen: Berekeningswijze: -Steeds de laatst ontvangen teruggave in rekening brengen. -Deze teruggave wordt uitbetaald op jaarbasis, dus het ontvangen bedrag delen door 12 en op maandbasis in rekening brengen. 2.2 UITGAVEN: Vaste uitgaven Definitie: Vaste kosten = huur/hypothecaire, nutsvoorzieningen, kosten van medische aard en afbetaling belasting Huur Plafonnering huurprijzen om uit te sluiten dat financiële tussenkomsten OCMW gegeven worden in situaties van luxueuze huisvestingskeuze cliënt. Barema s geldig vanaf 01/01/2014: alleenstaande / koppel, 0 kinderen: 477,10 alleenstaande / koppel, 2 kinderen: 604,34 alleenstaande / koppel 3 kinderen: 731,57 jaarlijks te indexeren volgens formule:. Basis = index 01/11/2000 (= 93,57, basis 2004 = 100) Te vergelijken met de coëfficiënt (gezondheidsindex*) van december van het meest recente jaar. Formule: bedrag x coëfficiënt december / 93,57 Inwerkingtreding nieuwe huurprijs: telkens op 01/01 *Gezondheidsindex: kan je terugvinden bij FOD economie via consumptie index naar gezondheidsindex gaan Hypotheek Indien de door de aanvrager bewoonde woning zijn enige eigendom is en deze met een hypothecaire afbetaling belast is, mag de aanvullende steun worden toegekend onder volgende voorwaarden : Bedrag van de maandaflossing dan maximumbarema huurprijs. (onder hypothecaire vallen ook verbouwingsleningen al dan niet vervat in het totaal van de hypothecaire omdat verbouwingslening ook ten behoeve van de eigendom is en het is de bedoeling steunverlening aan eigenaars te beperken). Altijd terug te betalen na einde steunverlening

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen GR20151126 Punt 21. Personeel - aanleg aanwervings- en bevorderingsreserve functie van sectorcoördinator ondersteunende diensten en burgerzaken (A4a-A4b) en sectorcoördinator technische uitvoering en ondersteuning

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2012

ZITTING VAN 23 MEI 2012 ZITTING VAN 23 MEI 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de afdeling Welzijn, Burger en Vrije Tijd van een Vrijetijdsconsulent (m/v),

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDER NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR VAN

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 16 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 16 OKTOBER 2013 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Croisiaux Katrien, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Raad van 23 maart 2011

Raad van 23 maart 2011 Raad van 23 maart 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008:

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Verelst Leo, Holemans Emiel, Lemmens Jozef, Vervoort Anne-Marie, Roevens Lutgarde, Sels Ritta, Boeckxstaens Veerle, Van

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 15 oktober 2009 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 Het gemeentebestuur van Ichtegem gaat over tot de aanwerving van een bibliotheekassistent - graad C1-C3 deeltijdse (19/38) contractuele functie van bepaalde

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 19 JANUARI 2015

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 19 JANUARI 2015 OCMW OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde www.ocmwoudenaarde.be PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 19 JANUARI 2015 Aanwezig Stefaan VERCAMER, voorzitter Marnic

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Brandstoftoelage winterperiode

Brandstoftoelage winterperiode VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassingen aan het reglement die als effect zouden moeten hebben dat een grotere groep recht opent op de brandstoftoelage en dat

Nadere informatie

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies)

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) Gemeente Wuustwezel gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve (m/v) voor de contractuele betrekking van ADMINISTRATIEF MEDEWERKER GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS EN BEELDENDE KUNSTEN

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 APRIL 2014

ZITTING VAN 23 APRIL 2014 1 ZITTING VAN 23 APRIL 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Renaat RAES, Dirk VAN OPDENBOSCH,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 Het gemeentebestuur van de gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de dienst Grondgebiedzaken van een stedenbouwkundig

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 februari 2016

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 februari 2016 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 februari 2016 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Feyen Magda, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine,

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeel@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS (38/38) CONTRACTUEEL DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur)

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) 1 1 Functieomschrijving en bijzondere rekruteringsvoorwaarden Gemeentebestuur Brakel Sportdienst Gemeentesecretaris Sportdienst 1 FE sportfunctionaris B1

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

Raad van 31 januari 2017

Raad van 31 januari 2017 Raad van 31 januari 2017 Aanwezig: Brugada Terradellas P., waarnemend voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Henderickx S. (vanaf 20.00 uur), Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Droessaert S., Wyndaele

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 JULI 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 JULI 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 JULI 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, VERZELE Jozef,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Verantwoordelijke opvanggezinnen Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 0,5 Prestatieverhoudingen halftijds Loopbaanonderbreking / Duur wervingsreserve

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT Directeur Dienstenchequebedrijf Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het dienstenchequebedrijf PWA Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v) directeur,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Wouter Patho Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried

Nadere informatie

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK Aanwerving van (m/v) TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK 19/38 e contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies van bepaalde en onbepaalde duur) AANWERVINGSVOORWAARDEN:

Nadere informatie

RAAD De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 23 maart 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie