In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant."

Transcriptie

1 tweemaandelijks maart - april 2008 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P België-Belgique P.B Zoutleeuw 2/2509 In dit nummer Nieuws uit het OCMW Woord van de burgemeester Nieuws uit de gemeenteraad Milieu Jeugd Cultuur Toerisme Passant Allemaal mensen Stad Zoutleeuw leeft 44 maart & april 2008

2 cover caffiche Toerisme Hageland Toon Willems Inhoud Nieuws uit het OCMW... 2 Woord van de burgemeester... 3 Nieuws uit de gemeenteraad Mededelingen van stad en overheid Milieu Jeugd Cultuur Toerisme Bibliotheek Meldingskaart Passant Allemaal mensen Bevolking Stad Zoutleeuw leeft Colofon redactiesecretariaat Zoutpot: Carla Reynders redactie reclame: Herman Coopmans Hoofd- en eindredactie: Toon Willems - Schreven voor dit nummer: De stadsdiensten, OCMW, Rik Dehairs, André Pijpen, Toon Willems. Ontwerp & lay-out: Shakkei.com - Tim Willems Druk: Drukkerij Dehoperé Zoutleeuw Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen, Rik Dehairs, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw Website: Zoutpot nr.44/ Nieuws uit het OCMW Loop je verloren op de energiemarkt? Dankzij de vrijmaking van de energiemarkt in Vlaanderen kunt u uw leverancier van elektriciteit en aardgas zélf kiezen. Kiest u de goedkoopste leverancier? Een contract met vaste of variabele prijs? Groene of grijze stroom? Hoog tijd om de verschillende energieleveranciers op een rijtje te zetten en een keuze te maken. Doet u dat niet, dan profiteert u niet van de nieuwe mogelijkheden en zou het kunnen dat u teveel betaalt! Daarbij blijkt nog altijd een grote behoefte te zijn aan objectieve informatie over de energiemarkt. De helft van de Vlaamse gezinnen voelt zich onvoldoende geïnformeerd. Daarom heeft de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit - en Gasmarkt, kortweg VREG, een nieuwe informatiefolder voorgesteld. U krijgt er een overzicht wat VREG voor u kan doen. In 5 vragen kunt u van leverancier veranderen. Met de leveranciersvergelijking op de VREG-website kunt u de leveranciers objectief vergelijken naar o.a. prijs, en uitmaken wie u de beste voorwaarden biedt. U bent hierbij niet verplicht om elektriciteit en aardgas bij dezelfde leverancier te kopen. Kijk uw contract ook steeds goed na om te weten hoelang uw huidig contract loopt en welke opzegtermijnen gelden. Sommige contracten worden automatisch verlengd indien u ze niet tijdig opzegt. Tenslotte hebben sommige gezinnen en personen recht op sociale maximumprijzen en genieten zij van verlaagde elektriciteit - en aardgasprijzen. Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteit - en gasprijzen. U moet de sociale maximumprijzen zelf aanvragen bij uw leverancier door hem jaarlijks een attest te bezorgen dat aantoont dat u behoort tot een van de categorieën van personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen. Als u verandert van leverancier, moet u een nieuwe aanvraag indienen bij uw nieuwe leverancier. In de toekomst is het de bedoeling dat de sociale maximumprijzen automatisch worden toegekend. Daartoe dienen echter nog de nodige informaticasystemen te worden ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer dit in orde zal zijn. Meer informatie en een handige downloadbare folder, vind je op of via De OCMW-raad vergadert op 27 maart en 24 april telkens om 19u. De agenda vindt u acht dagen voor de vergadering op Nuttige adressen Stadsadministratie Vincent Betsstraat 15: Administratie: Secretaris: Burgemeester: OCMW Prins Leopoldstraat 3: Administratie: Bibliotheek: Vincent Betsstraat 16: Toeristische dienst: Sportdienst: Yves Desard St.-Truidensestenweg 1/A: Containerpark: Lewastraat 3: Politie: wijkkantoor Zoutleeuw St.-Truidensesteenweg 1B:

3 Technum Beste Stadsgenoot, Het belangrijkste papieren werkstuk van het begrotingsjaar 2008 is achter de rug. Het college van burgemeester en schepenen heeft het budget 2008 en de financiële meerjarenplanning tot en met 2012 opgesteld en de gemeenteraad heeft er zijn goedkeuring aan gegeven. Ik kan U zeggen dat in tegenstelling tot vele andere Vlaamse steden en gemeenten onze financiële planning tot en met 2012 rond is zonder dat er aan onze inwoners dit jaar of de volgende jaren bijkomende fiscale inspanningen worden opgelegd. Het budget voorziet nieuwe middelen op sociaal vlak onder meer voor de toekenning van een mantelzorgpremie en voor de renovatie van verouderde woningen. De vernieuwing van onze verkeerssignalisatie wordt voortgezet met de aankoop en plaatsing van nieuwe en - het mag gezegd - mooie verkeersborden, het schilderen van de wegmarkeringen wordt in 2008 toevertrouwd aan een gespecialiseerde aannemer en een speciaal budget wordt voorzien om voor kleinere openbare werken snel een gepaste aannemer te kunnen inschakelen. De modernisering van onze technische dienst wordt krachtig verder gezet met als voornaamste blikvanger in 2008 de aankoop van een veeg - borstelmachine die er moet voor zorgen dat onze straten, goten en stoepen er altijd verzorgd en proper bijliggen. Op het vlak van de grotere openbare werken springen vooral de verbetering van de Stationsstraat, Bethaniastraat en Koepoortstraat in het oog, de aanleg van een prachtig en functioneel dorpsplein te Dormaal en de verbetering van de Neerlandensestraat. De budgetten voor de finalisering van de ontwerpen van de Budingenweg en Terweidenstraat en voor de opstart van de studie voor de wegverbetering en aanleg fietspaden project Leenhaag zijn eveneens opgenomen in de begroting Door de opmaak van deze bijzondere studies komen wij voor de aanleg van de fietspaden langsheen Budingenweg, Terweidenstraat en Leenhaagstraat in aanmerking voor een speciale subsidie van maar liefst 80 %. De eigenlijke werken van fase I Budingenweg, zijnde nieuw wegdek van aan de Schipstraat tot aan de Retsbaan en de aanleg van een dubbel vrijliggend fietspad van aan de Schipstraat tot aan de Klipstraat, worden opgestart in Dit vrijliggende fietspad zal niet alleen een enorme verbetering betekenen op het vlak van veiligheid, maar tevens een belangrijke toeristische en recreatieve meerwaarde inhouden. Nu komt het er op aan om het papieren werkstuk, het budget 2008, om te zetten in de praktijk. Het krachtdadige en effectieve beleid van de schepenen Willy Minschart, Monique Cleynen, Roger Mertens en Albert Claes staat daar garant voor. Hun aandeel bij het opstellen van het budget was essentieel, hun bijdrage bij de uitvoering is onmisbaar. Als oprecht democraat bedank ik ook de leden van de oppositie voor hun inbreng bij de goedkeuring van het budget, die er traditioneel in bestond dat er werd tegengestemd. Ik eerbiedig ieders mening: het is immers het goed recht van mijn medemens om ongelijk te hebben. Uw burgemeester Rik Dehairs 3 Zoutpot nr.44/2008

4 Nieuws uit de gemeenteraad Financiën - In 2007 hebben enkel de Sint-Leonardusscouts een aanvraag ingediend om een toelage te bekomen voor kadervorming voor hun leden jonger dan 25 jaar. De gemeenteraad kent dan ook het restbedrag van 518,15 toe aan de Sint-Leonardusscouts van Zoutleeuw. - De gemeenteraad beslist om de aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelas ting op de personenbelasting voor 2008 niet te wijzigen en te behouden op 7,8 %. - De gemeenteraad beslist om de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2008 niet te wijzigen en te behouden op Omdat de onkosten voor ophalen en verwerking van het huishoudelijk afval sterk is toegenomen dient het retributiereglement te worden aangepast. De gemeenteraad beslist om met ingang van de retributie op de afgifte van een GFT-sticker vast te stellen als volgt: 1) een grote GFT-container: 35 per sticker per jaar, 2) een kleine GFT-container: 17,50 per sticker per jaar. - De stad biedt composteerbare keukenafvalzakjes aan. De gemeenteraad beslist om met ingang van ten behoeve van de gemeente een retributie te heffen op de verkoop van composteerbare keukenafvalzakjes. Deze retributie bedraagt 0,05 per zakje. De composteerbare keukenafvalzakjes worden bij de gemeente aangekocht per 50 stuks of veelvouden ervan. - Door de invoering van het OMNIO-statuut dient het toelagereglement voor gratis huisvuilzakken te worden aangepast. De gemeenteraad beslist om met ingang van jaarlijks 10 grote huisvuilzakken ofwel 20 kleine huisvuilzakken gratis te verlenen aan personen die behoren tot een van de volgende categorieën: 1) W.I.G.W. s met voorkeurregeling inzake terugbetaling geneeskundige prestaties; 2) inwoners met het OMNIO-statuut; 3) leefloontrekkers; 4) gezinnen met drie kinderen of meer ten laste; 5) gezinnen met minstens 1 inwonende persoon met een chronische urinaire incontinentie of blijvende stomapatiënt. De aanvrager moet in Zoutleeuw gedomicilieerd zijn en niet in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingsinstelling opgenomen zijn. Het gunsttarief voor alle categorieën is beperkt tot één persoon per gezin en is onderling niet cumuleerbaar. Het gunsttarief voor de categorie chronische urinaire incontinentie of blijvende stomapatiënt is wel cumuleerbaar met het gunsttarief van de categorie W.I.G.W., OMNIO-statuut, leefloontrekker of gezin met drie kinderen. Het gunsttarief voor alle categorieën kan bovendien slechts één maal per jaar toegekend worden. - Door de invoering van het OMNIO-statuut dient het subsidiereglement betreffende de belasting op ophalen van huishoudelijk en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen te worden aangepast. De gemeenteraad beslist om akkoord te gaan om met ingang van t.e.m het subsidiereglement goed te keuren waarbij een vermindering op het bedrag van de belasting op het ophalen van huishoudelijk en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen van 15 wordt toegestaan aan belastingplichtigen die behoren tot een van de volgende categorieën: 1) W.I.G.W. s met voorkeurregeling inzake terugbetaling geneeskundige prestaties, 2) inwoners met het OMNIO-statuut, 3) leefloontrekkers. De belastingplichtigen moeten jaarlijks vóór 1 april van het aanslagjaar een aanvraag doen bij het stadsbestuur. Samen met deze aanvraag dient de belastingplichtige: 1) indien W.I.G.W. met voorkeurregeling inzake terugbetaling geneeskundige prestaties, een attest voor te leggen van Voorkeurtarief inzake terugbetaling geneeskundige prestaties ingevolge W.I.G.W.-statuut, afgeleverd door het ziekenfonds. 2) indien OMNIO-statuut, een attest voor te leggen waarin bewijs wordt geleverd van het OMNIO-statuut, afgeleverd door het ziekenfonds. 3) indien leefloontrekker, een attest voor te leggen van Gerechtigde op het leefloon, afgeleverd door het OCMW. Zoutpot nr.44/2008 4

5 Milieu - De gemeenteraad keurt volgend premiereglement goed: * Superisolerende beglazing (bestaande woning, nieuwbouw) 10 per m 2 wanneer enkele beglazing wordt vervangen door superisolerende beglazing met een U-waarde van maximaal 1,30 W/m 2 K. 10 per m 2 wanneer dubbele beglazing wordt vervangen door superisolerende beglazing met een U-waarde van maximaal 1,30 W/m 2 K. 10 per m 2 wanneer in een nieuwbouw superisolerende beglazing wordt geplaatst met een U-waarde van maximaal 1,30 W/m 2 K. * Dakisolatie (bestaande woning) 2 per m 2 isolatie met een warmteweerstand Rd = 3 m 2 K/W of meer geplaatst in een bestaande woning. * Condensatieketel op aardgas (bestaande woning, nieuwbouw) 125 per aardgasketel met het door de PBE voorgeschreven keurmerk. * Condenserende stookolieketel (bestaande woning, nieuwbouw) 125 per condenserende stookolieketel met het door de PBE voorgeschreven keurmerk. * Thermostaatkranen (bestaande woning) 5 per thermostaatkraan, met een minimum van 3 kranen per aanvraag, geplaatst in een bestaande woning. De premie is van toepassing op installaties die werden uitgevoerd vanaf 1 januari 2007; voor de condenserende stookolieketel geldt een factuurdatum vanaf 1 januari Gezinnen die beschikken over een budgetmeter voor elektriciteit moeten hun kaart opladen in één van de kantoren van de PBE (Lubbeek, Diest en Landen). De gemeenteraad is van oordeel dat het opladen van de kaarten binnen de eigen gemeente zou moeten kunnen gebeuren en vraagt aan de PBE om een oplaadpunt voor budgetmeters te creëren in Zoutleeuw. De gemeenteraad vergadert op 27 maart en 24 april telkens om 20u. De agenda vindt u acht dagen voor de vergadering op Mededelingen van stad en overheid Mantelzorgpremie van 50 per jaar voor mantelzorgers De mantelzorger helpt zorgbehoevende personen thuis verzorgen in samenwerking met de professionele thuiszorgdiensten en beroepen. Inwoners van onze gemeente die thuis als zorgbehoevende persoon opgepast en geholpen worden, kunnen bij de zorgkas van hun ziekenfonds, de Vlaamse zorgkas of de Zorgkas DKV Belgium een aanvraag doen voor het bekomen van een forfaitaire vergoeding per maand voor de niet medische kosten voor mantel- en thuiszorg. Die vergoeding kan oplopen tot 115 per maand en wordt rechtstreeks uitbetaald aan de zorgbehoevende persoon. In aanvulling op deze vergoeding betaalt de stad Zoutleeuw een mantelzorgpremie uit aan de mantelzorger zelf van 50 per jaar en per zorgbehoevende persoon. U kunt het reglement en het aanvraagformulier mantelzorgpremie bekomen bij de dienst sociale zaken of via Info: Solveld 3 Als alles volgens plan verloopt, zullen in 2010 een 20-tal sociale koopwoningen door Interleuven gebouwd worden op Solveld 3. Er zijn op dit ogenblik nog geen concrete plannen van de woningen zelf. In 2009 zal de wegeninfrastructuur aangelegd worden, zodat vanaf 2010 effectief kan gebouwd worden door Interleuven. Uw eventuele interesse voor het verwerven van een dergelijke woning kunt u kenbaar maken door het invullen van een formulier, dat u kunt bekomen bij de stadsadministratie (Sociale Zaken Herman Coopmans inschrijving en info). In een latere fase zal een concreet toewijzingsreglement opgemaakt worden door Interleuven in overleg met het stadsbestuur. Belangrijk om te weten is dat uw belastbaar gezinsinkomen bij de toewijzing niet hoger mag zijn dan , vermeerderd met per persoon ten laste en u mag bovendien geen eigenaar zijn van een woning of een bouwgrond. Mededeling huisartsen Linter-Zoutleeuw Vanaf 1 januari is er in navolging van alle andere huisartsenkringen in de streek ook bij ons niet alleen een weekendwacht maar ook een weekwacht. De weekwacht is voortaan ook elke avond van de week bereikbaar op het nummer Een huisarts uit Zoutleeuw of Linter beantwoordt uw oproep. 5 Zoutpot nr.44/2008

6 Mededelingen van stad & overheid Rode Kruis Zoutleeuw-Linter stelt nieuwe ziekenwagen voor Zaterdag stelden de vrijwilligers van Rode Kruis Zoutleeuw-Linter hun ziekenwagen voor. Deze ambulance met een topklasse inrichting door het Duitse Hospimobil, moet de afdeling nog slagkrachtiger maken en de dienstverlening verder optimaliseren. Een ziekenwagen is immers prioritair in het kader van de rampenhulpverlening. Deze nieuwe ziekenwagen is completer uitgerust dan de ziekenwagens in het 100-systeem. Samen met de hoog gekwalificeerde vrijwilligers biedt het Rode Kruis-Zoutleeuw-Linter hiermee veruit het meest professionele ziekenvervoer en hulpverlening aan in Zoutleeuw en Linter. De voorzitter van de afdeling dankt dan ook de gemeentebesturen van Zoutleeuw en Linter, B-events uit Geetbets, hoofdsponsor Crabbé dakwerken en de vele bedrijven en handelaars die dit project steunden. GROS: Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking Wie wil er mee zijn schouders onderzetten? Ontwikkelingssamenwerking en Internationale betrekkingen worden er besproken. We proberen er ook iets aan te doen samen met zovele anderen. Eerste bijeenkomst voor alle geïnteresseerden woensdag 9 april om 20u in de Raadzaal van het Stadhuis. Rode Kruis Zoutleeuw-Linter Milieu Korterittencontract 2008 Onze stad doet opnieuw mee aan het Korterittencontract van Mobiel 21 vzw. Na het succes van de vorige jaren willen we ook dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om minstens 20% van hun korte autoverplaatsingen te vervangen door stappen, fietsen of openbaar vervoer. De campagne loopt van 21 maart tot 21 april. Gedurende de campagneperiode registreer je als deelnemer de dagelijks uitgespaarde autokilometers in een logboekje, het zogenaamde korterittencontract. De deelnemende organisaties en hun leden worden ook beloond voor hun inspanningen. Nog niet overtuigd? Fiets regelmatig korte afstanden en je hebt de conditie van iemand die 10 jaar jonger is. Een autokilometer kost je al gauw 32 eurocent, een fietskilometer nog geen 7 eurocent. Dat scheelt 250 per duizend km! Je hebt 5 tot 25 minuten nodig om een auto te parkeren, terwijl je een fiets parkeert en sluit in amper 1 minuut. Als alle Vlamingen hun auto voor korte ritten laten staan, dan realiseren we reeds 3,3% van de in het Kyotoverdrag beoogde CO 2 reductie. In 2006 ondertekenden in onze stad 28 personen het Korterrittencontract, zij legden in totaal km, bespaarden zo kg CO 2 en verbrandden samen kcal. In 2007 ondertekenden al 54 personen het Korterrittencontract, zij legden in totaal km, bespaarden zo kg CO 2 en verbrandden samen kcal. In 2008 streven we naar 100 deelnemers, km en een verminderde uitstoot van minstens kg CO2! Draag zeker je steentje bij! Wens je meer informatie of wil je deelnemen? Contacteer dan Monique Purnelle-Cleynen, schepen van leefmilieu, de milieu- en duurzaamheidsambtenaar be of ) of surf naar Of kom gewoon naar het startmoment op zaterdag 15 maart omstreeks 13u op de Grote Markt! Koop de dag van toen op 8 maart De coolste stuff uit 50, 60, 70 en 80 voor schattenjagers en snuffelaars Op zaterdag 8 maart organiseren zo n 80 Vlaamse Kringwin- Zoutpot nr.44/2008 6

7 Milieu kels voor de vijfde keer Koop De Dag Van Toen. Op deze speciale retro dag kunnen schattenjagers en snuisteraars ook bij De Kringwinkel Hageland hun hartje ophalen. De Kringwinkel Hageland verzamelde de voorbije maanden de leukste oldies uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Een schat aan unieke spullen die de sfeer van retro tot kitsch weer levend maken. Meubels, verlichting, kleding en accessoires, affiches of elpees je kunt het zo gek niet bedenken. Op 8 maart pakt De Kringwinkel Hageland uit met een extra retro aanbod. Bezoekers krijgen die dag bovendien een gratis drankje en kunnen hun hart ophalen aan de platenbeurs. Ook boekenliefhebbers komen aan hun trekken: een extra aanbod én de actie 2 kopen = 1 gratis! In de winkel te Tienen wordt een extra grote verzameling postzegels te koop aangeboden, in Aarschot kun je een collectie fototoestellen vinden Naast de retro valt er dus nog veel meer te ontdekken! De Kringwinkel Hageland, Albertlaan Aarschot of Torsinplaats Tienen. Sterren kijken in Het Vinne Sterrenwacht Altair organiseert in samenwerking met de stad en Natuur- en milieueducatie Het Vinne op 14 en 15 maart een programma voor jong en oud met als thema Afstanden in de ruimte. Op vrijdag 14 maart starten de activiteiten in Het Vinne om 20u. Zaterdag 15 maart wordt het startschot reeds om 16u gegeven en vanaf 20u zal Zoutleeuw in het kader van de nacht van de duisternis de klemtoonen straatverlichting doven. Sterrenwacht Altair heeft 3 modellen uitgewerkt om de bezoekers een idee te geven hoe immens groot het heelal wel is. Vanaf het moment dat je uit je auto stapt begint je ruimtereis van de verre buitenplaneten naar het centrum van ons zonnestelsel, de immense Zon. Doorlopend kun je in de Vinnehoeve de tentoonstellingen Ons zonnestelsel en daarbuiten, Lichthinder en Nachtdieren bezoeken. Je kunt er ook een voorstelling vinden over de werking en de lopende projecten van Sterrenwacht Altair. Op het binnenplein staan verschillende telescopen waarmee je naar de zon, de maan, de planeten en andere hemelobjecten kunt kijken. Vanaf 20u nemen de natuurgidsen je mee op pad in en rond het Provinciedomein Het Vinne. Op een natuurwandeling leer je meer over het leven van de nachtdieren en het effect van lichthinder op dit leven. Tussen twee wandelingen in kun je de presentatie Afstanden in het heelal volgen, waarbij één van onze medewerkers je meeneemt doorheen ruimte en tijd. Speciaal voor de jeugd is er een knutselhoek, waar zij kunnen bouwen aan hun eigen planeten of natuurmedaillons. Meer info Sterrenwacht Altair, Gunther Fleerackers , 7 Zoutpot nr.44/2008

8 Jeugd Op de kindergemeenteraad van januari werd een stand van zake opgemaakt over haar werking in De balans was dat een aantal voorstellen succesvol werden uitgewerkt, maar dat andere voorstellen in de praktijk niet haalbaar bleken, omdat ze te duur waren of omdat ze wettelijk niet konden. Ook voor 2008 is er werk aan de winkel. Het voorstel werd gelanceerd om als kindergemeenteraad een activiteit of voorstelling te organiseren. Een ideale manier om meer bekendheid te geven aan de kindergemeenteraad. Bovendien kunnen eventuele opbrengsten geschonken worden aan een goed doel. De praktische uitwerking ziet er als volgt uit: tijdens de tweede week van de paasvakantie worden er een aantal workshops georganiseerd zoals een theaterstage, een danscursus, graffiti en circusinitiatie (zie ook sport- en cultuurkampen paasvakantie met inschrijvingsformulier op blz.14). Tijdens deze verschillende workshops zal toegewerkt worden naar een grootse show, Kids on stage, op vrijdag 4 april om 17u. Hier presenteren de deelnemers wat ze de voorbije week geleerd hebben. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze unieke voorstelling! Meer info: Petra Mombaerts, of De verslagen van alle vergaderingen van de kindergemeenteraad vind je ook op Kindercarnaval Op vrijdag 15 februari trok op initiatief van De Ridders van de Greun Rat de kindercarnavalstoet door de straten van het centrum. Alle basisscholen, Zonnegroen en het stadsbestuur werkten hieraan mee. Het was bovendien de eerste officiële opdracht van de huidige kindergemeenteraad die voltallig op de Prinsenwagen plaats nam, die de stoet afsloot. Na de ontbinding van de stoet konden de kinderen nog wat verder vieren tijdens een groot carnavalfeest in G.C. de Passant. De Ridders van de Greun Rat voorzagen bovendien voor elke deelnemer een verrassingspakketje. Kinderhoogdagen: ook in Zoutleeuw en Kortenaken! Iedereen tussen 3 en 12 jaar kan op de Kinderhoogdag genieten en proeven van het beste en lekkerste aan cultuur voor het jonge volk: spannende voorstellingen, actieve workshops, knotsgekke animatie, onverwachte gebeurtenissen en nog zoveel meer! De kinderhoogdagen zijn al jaren een vaste waarde in steden als Tienen en Aarschot. Dit initiatief van de provincie Vaams-Brabant wordt nu ook uitgebreid naar kleinere gemeenten. Kortenaken (18 mei 2008) en Zoutleeuw (2009) zijn uitgekozen als pilootproject is nog ver weg?! Toch niet! Als voorsmaakje zorgt de stad op 18 mei voor aangepast busvervoer om zoveel mogelijk kinderen van Zoutleeuw de kans te geven om deel te nemen aan de Kinderhoogdag in Kortenaken! De festiviteiten gaan door in de omgeving van G.C. Den Hoek (Hoekstraat Kortenaken).Het volledige programma vind je binnenkort op Praktisch: De bus vertrekt om 10u in Zoutleeuw terugrit is voorzien om 16.30u (aankomst 17u) Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan bij Petra Mombaerts, of Per persoon betaal je 4, jeugdverenigingen krijgen een groepskorting en betalen slechts 2 per persoon. Ouders of begeleiders die een voorstelling willen bijwonen dienen ook een ticket te kopen. Petra Mombaerts Zoutpot nr.44/2008 8

9 Jeugd Zin in een leuke vakantiejob? Heb je zin in een leuke vakantiejob waar je creatief jezelf mag zijn... en waar je ook nog het vakantiegevoel aan overhoudt? Word dan monitor bij de buitenschoolse kinderopvang! Voorwaarden zijn dat je in de loop van 2008 minstens 18 jaar wordt (geboortejaar 1990 en vorige), dat je flexibel, discreet, vlot, vriendelijk, beleefd en respectvol bent t.a.v. begeleiders, ouders en kinderen. Wij vragen ook nog dat je kiest voor minstens een periode van 14 dagen aaneensluitend tijdens de maanden juli en augustus. Je presteert 8u per dag, 5 dagen per week met variabele uren (van 6.30u tot 18.30u) Richt je schriftelijke sollicitatie aan: Stad Zoutleeuw, Dienst Buitenschoolse Kinderopvang, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw. Niet vergeten je motivatie en eventuele voorkeur van periode alsook je adres en telefoonnummer te vermelden. Solliciteren kan tot 30 april. Voor vragen kun je altijd terecht bij Griet Vandewijngaerden op Jeugdbeleidsplan: goedgekeurd! Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft het jeugdbeleidsplan voor Zoutleeuw goedgekeurd. Dit plan is gesteund op de volgende peilers: De particuliere jeugdwerkinitiatieven (jeugdverenigingen en jeugdhuizen) worden maximaal ondersteund, zowel financieel als logistiek. De stad neemt het op zich om eventuele leemtes in het aanbod van deze particuliere initiatieven in te vullen, door een samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten, maar ook door intergemeentelijke samenwerkinginitiatieven. De komende 3 jaar zijn ook het optimaliseren van de jeugdinfrastructuur en aangepaste informatie voor kinderen en jongeren belangrijke prioriteiten. Tenslotte willen we de dynamiek van inspraak en samenwerking die tot stand gekomen is naar aanleiding van de opmaak van dit jeugdbeleidsplan, ook verder zetten in de uitvoering en evaluatie ervan. Meer info Petra Mombaerts of Cultuur 1 jaar O.C. De Halleman : Hard To Handle O.C. De Halleman mag zijn eerste kaarsje uitblazen! Om dit te vieren worden alle verenigingen en inwoners van Zoutleeuw uitgenodigd voor een avondvullend programma voor alleman met kinderanimatie en afsluitend een optreden van de coverband Hard to Handle (H2H) op zaterdag 29 maart om 20u in De Halleman, Dungelstraat 15, Halle-Booienhoven. Toegang gratis. Info Boudewijn Herbots Western Night in de Paljas Hellow folks! Jeugdhuis Paljas baadt op 15 maart volledig in de sfeer van het verre westen. Binnenin installeren we een mini-bioscoop mét sofa s en good old Western klassiekers, terwijl u buiten uw evenwichtskunsten kunt demonstreren op onze mechanische rodeostier. De bar schenkt aangepaste dranken, geen enkele countryklassieker zal ontbreken en voor de nodige ambiance zorgen de Yobbish Hippies. Twee gitaristen, een contrabassist en een drummer: bluesrock n roll-rockabilly op zijn best! Deze Borgloonse heren zijn geselecteerd voor HUMO s Rock Rally, waar ze ongetwijfeld de kalk van de muren zullen laten vliegen. Dit alles is volledig gratis. Kom vanaf 20u gerust eens kamperen tussen onze strobalen en vuurpotten, en proef de Western-ambiance! 9 Zoutpot nr.44/2008

10 Cultuur Straattheaterfestival en verenigingenbeurs tijdens de Zoutleeuwse Zomerdagen! De zondag van de Zoutleeuwse Zomerdagen (dit jaar op 1, 2 en 3 augustus) is de laatste jaren uitgegroeid tot een echte familiedag. Na het succes van 2006 willen we dit evenement ook nu opnieuw koppelen aan een verenigingenbeurs. De stad wil alle verenigingen de kans geven om tijdens dit straattheaterfestival op zondagnamiddag een stand op te stellen op de Grote Markt waarbij zij de gelegenheid krijgen om zichzelf en hun werking voor te stellen aan het grote publiek. Heb je zin om eens goed uit te pakken met je vereniging? Om iedereen te overweldigen met je boeiend jaarprogramma? Om je kunsten en handigheden tentoon te spreiden? Doe dan mee aan deze tweede grote verenigingenbeurs op de Grote Markt, rond de Sint-Leonarduskerk of voor Historisch Stadhuis en Lakenhalle op zondag 3 augustus van 14u tot 18u. De stad zorgt voor tafels, maar de inkleding van de stand gebeurt door de verenigingen zelf. Voor meer info en inschrijvingen: Petra Mombaerts of Eddy en De Schellekens Een beetje verliefd, 7 anjers, 7 rozen, Chérie, Huilen is voor jou te laat, Nederlandstalige smartlapklassiekers: de Eddy s spelen ze allemaal en omarmen deze en vele andere smartlapparels met liefde. Veel liefde. En in een mooi kostuum Een feest met dansen en zingen en met een sneetje smart Wijziging datum!! Zaterdag 29 maart om 20.30u in zaal De Kring, Vincent Betsstraat. Kaarten aan de kassa 12, in voorverkoop 10 en 7 voor 55+ en andersvaliden. Tickets en info: RDZ - TARCO , Toeristische dienst Erfgoeddag Zoutleeuw op zondag 13 april Stadsomwallingen, grachten, de citadel in het rijke middeleeuwse Zoutleeuw vormden ze de grenzen van de stad. Maar grenzen zijn er om overschreden te worden. In de loop van de geschiedenis werd het centrum van de stad voortdurend uitgebreid. En ook in de toekomst kan hier geen halt aan toe geroepen worden Tijdens geleide wandelingen in Budingen en in Zoutleeuw wordt een tipje van de toekomst - sluier opgelicht. Aan de hand van fotomateriaal uit het verleden en simulaties voor de toekomst krijg je een beeld van hoe restanten uit de geschiedenis van de stad zullen geïntegreerd worden in de verschillende projecten die de komende jaren gerealiseerd worden: het aansnijden van woonuitbreidingsgebied, de uitbouw van een voorzieningenpool, het ontsluiten van de citadelsite Praktisch: 13.30u: start wandeling Budingen (Linterseweg 10 - VBS De Bron) - 3 km 15.30u: start wandeling Zoutleeuw (St.-Truidensesteenweg 1a - ingang park) - 5 km Meer info Petra Mombaerts, of Extra telefoonnummer Erfgoeddag: Een job bij de politie, misschien iets voor U? Op zaterdag 19 april, van 9 tot 12u (je dient om 9u aanwezig te zijn), organiseert de Vlaams-Brabantse politieschool een informatievoormiddag in de PIVO-politieschool, Relegemsestraat 40, 1731 Asse- Zellik. Programma : - uitgebreide informatie over de selectieproeven - een les in de school (samen met de huidige studenten) - mogelijkheid tot vragen stellen - rondleiding in de school - initiatie sporttesten Ben je geïnteresseerd en kun je op 19 april 2008 om 9u niet aanwezig zijn in het PIVO, dan kun je voor meer info steeds terecht binnen onze politiezone bij de personeelsdienst. Geef eerst een seintje als je wilt langskomen ( ). Daniëlla Van Calster, Commissaris PZ LAN Zoutpot nr.44/

11 Toerisme Combinatiebezoek Het Vinne Sint-Leonarduskerk op zondagen 2 maart, 6 april, 4 mei 13.30u: begeleide natuurwandeling in het provinciedomein Het Vinne en drankje in Bistro Het Vinne (t.w.v. 1,5 ) 15.30u: geleid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. Combinatieticket 5. Info: Toeristische dienst , Provinciedomein Het Vinne Opening toeristisch seizoen Dit jaar opent de Toeristische dienst vanaf Pasen, 23 maart, weer haar deuren in het weekend en op feestdagen. De openingsuren zijn: van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 13u tot 16u; zaterdag, zondag en feestdagen van 10u tot 12u en van 13u tot 17u. Het Vinne haalt een Das in huis... Op zaterdag 5 april en zondag 6 april kun je in Het Vinne een dassenburcht bezoeken... Daar woont niet de eerste de beste das: het is de burcht van Das Bob. Das Bob nodigt ons uit om naar zijn verhaal te luisteren. Hij nodigt iedereen uit in zijn burcht. Hij wil wat kwijt en nodigt daarom grote en kleine mensen bij hem op visite. Zo een burcht is niet echt voorzien voor een massa volk: er kunnen maximum 30 mensen en kleine mensjes tegelijk komen luisteren. Daarom vindt Das Bob het ook goed dat hij zijn verhaal enkel keren kan vertellen, die zaterdag en zondag. Hij vraagt dan ook dat jullie vooraf laten weten wanneer jullie langskomen, want hij wil een kleine verrassing voorbereiden... Hij vroeg ons ook om jullie te vragen warme kledij aan te trekken. Hij heeft zelf geen last van kou en nat, hij heeft dan ook een dichte vacht die er tegen kan. Maar de mensen hebben niet zo'n dichte vacht... Voor meer informatie kun je vanaf 1 maart terecht op Vooraf reserveren is noodzakelijk op tijdens kantooruren op werkdagen, of Bezoek Kapstokkenfabriek Arnauts In het kader van de Vlaams-Brabantse Monumentenzondagen opent de enige fabrikant van houten kapstokken van de Benelux dit seizoen 4 keer haar deuren voor de individuele bezoeker, nl. de 2 de zondag van april, mei, juni en juli (13 april, 11 mei, 8 juni en 13 juli) van 14u tot 18u. Geleid bezoek kan om 14.30u en 16u. Toegang 2,5. Info Kapstokkenfabriek Arnauts of of Toeristische dienst Zoutleeuwse Bebloemingswedstrijd Door gevels en/of voortuinen zo fraai mogelijk te bebloemen willen we alle wijken, buurten en straten van Zoutleeuw, op hetzelfde ogenblik in de kijker zetten. Per deelgemeente kunnen drie prijzen verdeeld worden. De eerste prijs van 125 gaat naar het mooiste geheel: gevel, voortuin of gevel met voortuin. De tweede prijs bedraagt 65, de derde 40. Het prijzengeld wordt uitbetaald onder de vorm van bloemen- en plantencheques. Drie werkgroepen zullen max. 20 deelnemers per deelgemeente weerhouden. Bij inschrijving ontvang je één bloemencheque van 10 per gezin. Deze kun je inruilen op Hemelvaartdag 1 mei, tijdens de bloemenmarkt rond de Sint- Leonarduskerk, voor: geranium, surfinia, begonia, bacopa, citroenkruid, helychrysum, hangverbena. Met een strookje van je bloembon kun je op het containerpark een zak compost, gratis, afhalen. Een onafhankelijke en deskundige jury zal de prijzen toekennen. De officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden in september. Inschrijven kan van 15 april tot 31 mei op de Toeristische dienst Hagelandse Boekenbeurs op de Grote Markt Op zondag 20 april van 10u tot 17u organiseert de Toeristische dienst samen met het Hagelands promotieteam een beurs voor tweedehandse en antieke boeken, handschriften, prentkaarten, strips enz. op de Grote Markt. Toegang gratis. Inschrijvingen Fons Elst Zoutpot nr.44/2008

12 Cultuur Hagelanddag, een zomer lang in Geetbets, Landen, Linter en Zoutleeuw van 27 april tot 22 september 2008 Toerisme Hageland organiseert voor de 16 de maal haar Hagelanddag, maar niet volgens het gekende principe. U kunt niet meer genieten van een dagje Hageland, maar een ganse vroege en late zomer lang genieten én actief ontdekken! Immers, Toerisme Hageland zet een heuse zoektocht op het getouw, een echte aanrader voor jong en oud om een ander dagje Hageland te beleven. De uitgestippelde trajecten zetten de mooiste stukjes natuur en cultuur van het Hageland in de kijker. Dit jaar verkennen we de Hagelandse gemeenten Geetbets, Landen, Linter en Zoutleeuw. Daarbij werd rekening gehouden met zoveel mogelijk vervoermiddelen. U kunt kiezen uit 4 wandelzoektochten, 1 grote fietszoektocht en 1 grote autozoektocht. Er vallen zeer mooie prijzen te winnen! Een droomweekend met een luxewagen, een jaar gratis cinema voor 2 personen, een ballonvaart gekoppeld aan een uitgebreid Hagelands ontbijt, restaurantcheques, overnachtingen, golfinitiaties, Een karrenvracht aan schitterende prijzen, volop zoeken en ontdekken is dus de boodschap! U zult immers rijkelijk beloond worden voor al uw inspanningen De zoektocht start op 27 april en loopt de rest van de lente en de ganse zomer door tot 22 september. De deelnamegidsen zijn vanaf einde april te verkrijgen ( 2,50) in de infokantoren van de Hagelandse gemeenten en op het secretariaat van Toerisme Hageland, Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven. De gids bevat trouwens veel extra toeristische info over interessante evenementen, nabijgelegen Hagelandse horeca, erfgoed, in Geetbets, Landen, Linter en Zoutleeuw. De deelnamegids vormt dus een surplus om de deelnemende gemeenten ten volle te ontdekken tijdens de Hagelanddag een zomer lang! Meer info: Toerisme Hageland, , Donderdag 1 mei Ons-Heer-Hemelvaart - Bloemenmarkt: naar aanleiding van de bebloemingswedstrijd is er van 10u tot 16u een bloemenmarkt rond de Sint-Leonarduskerk. (14-18u wekelijkse markt). Zie ook blz Bezoek aan de beiaard van de Sint-Leonarduskerk: van 14u tot 17u kun je een geleid bezoek volgen aan de toren waar de eeuwenoude beiaard van de Sint-Leonarduskerk hangt, onder leiding van de stadsbeiaardier Noël Reynders. Om 13.45u wordt het beiaardbezoek geopend door feestelijke torenmuziek door de koperblazers van de Kon. Fanfare St.-Cecilia. Toegang kerk 1,5. - Rondrit door Zoutleeuw met paard en koets, toeristische info door de koetsier. Vertrek op de Grote Markt tussen 13.30u en 17.30u. Volwassenen 4, kinderen 2, tickets te koop op de Toeristische dienst. OPEN-DEUR-WEEKENDS zaterdag & zondag 1 & 2 en 8 & 9 maart 2008 van 10 tot 18 uur Sint-Truidensesteenweg Zoutleeuw Alle aankopen DUBBEL op klantenkaart geldig van 1/3 t.e.m. 9/3/08 + In ruil voor deze advertentie 10% KORTING op alle aankopen (geldig van 11/3/08 t.e.m. 10/5/08) niet cumuleerbaar met andere acties 1 bon per gezin Rechtstreeks rouwdrukwerk! = VEEL GOEDKOPER! Extra service geboortekaartjes! What s up in Zoutleeuw? Wij vieren 150 jaar Drukkerij Peeters van vader op zoon! Begijnhofstraat 5 Zoutleeuw Zoutpot nr.44/

13 Nieuw in de bib Jeugdboekenweek van 1 tot 16 maart 2008 Op zaterdag 8 maart komt de enige echte Geronimo Stilton naar de bib. Hij daagt je uit om mee te doen aan een groot Geronimo Stilton-spel. Wil je leren luchtschrijven met Benjamin, hiërogliefen ontcijferen met Klem dan moet je zeker komen. Voor iedereen van het 2 de tot het 6 de leerjaar. Het spel begint stipt om 10 uur en eindigt om 12 uur. Er is een geschenkje voor iedereen die de juiste oplossing vindt. Deelname gratis Inschrijven verplicht. Tip: Laat je eigen Geronimo Stilton-boek signeren! Tijdens de jeugdboekenweek wordt de bibliotheek versierd door de kunstacademie. Van a tot z van Alice in Wonderland tot de Zorilla s, alle letters van het alfabet worden omgetoverd tot echte schilderijen. Boeken!!! Saai??? Echt niet hoor. Jonge kunstenaars maken van oude boeken nieuwe kunstwerken. Info en inschrijvingen: Bibliotheek Zoutleeuw, Vincent Betsstraat 16 [boeken] Jodi Picoult De kleine getuige De kleine getuige is een roller coaster-rit, die ervoor zorgt dat je het boek niet meer weglegt voor je het laatste woord hebt gelezen. André Aciman Noem me bij jouw naam Een hartverscheurend verslag van echte, allesomvattende liefde met alles wat erbij hoort. Het is niet sentimenteel of bombastisch, het is realistisch. Karin Wahlberg Dodelijke bloemen Een bangelijk griezelige misdaadroman met grote klasse. Peter Adriaenssens Gids voor succesvol opvoedern De rol van ouders is vandaag belangrijker dan ooit. In de 21 ste eeuw komt er zoveel op jongeren af, en is er nog zo weinig dat we als zeker kunnen beschouwen, dat ouders meer dan ooit de rots in de branding moeten en kunnen zijn. [strips] Detective Conan Dragonball Yu-Gi-Oh Drie coole manga s voor de liefhebbers [cd s] Chaka Khan Funk this Regina Spektor Begin to hope Justice Cross [voor kinderen] Assepoester Prachtig prentenboekje met cd dat kinderen op een leuke manier kennis laat maken met sprookjes en klassieke muziek. In dezelfde reeks: De Notenkraker, Het Zwanenmeer en Peter en de Wolf. Hierbij meld ik: naam:... datum:... adres:... telefoon:... dat op de volgende plaats (straat en nr.)... & openbare verlichting defect is het wegdek beschadigd is het ruimen van sloten gewenst is vuilnisbakken dienen geledigd te worden onderhoud zijbermen nodig is de signalisatie (verkeersbord, straatnaambord, zebrapad) moet hersteld worden de riolering verstopt is de voetpaden dienen hersteld te worden onderhoud van de plantsoenen gewenst is het bushokje beschadigd is overhangende takken dienen gesnoeid te worden andere Allerhande suggesties, reacties, klachten en meldingen in verband met milieu, verkeer, sport, jeugd, cultuur, ZoutPot, andere:

14 Passant - Sport Paasvakantie: Tijd voor actie! Zin in actie? Tijd voor een hap cultuur? De sport- en jeugddienst hebben speciaal voor jou een gevarieerd paasmenu samengesteld! Zie ook blz.8. Ingrediënten: een aperitief van Mini Mindy en acrobatische gymnastiek; voorproeven van circustechnieken, graffiti en dans; sorbet van Mission Impossible; stevig buffet van voetbal, badminton en paardrijden; verrassend dessert van theater en dans. Kinderen en jongeren van 3 tot 14 jaar kunnen naar eigen voorkeur proeven van dit gevarieerde 5-gangenmenu. Voor de circusartiesten, graffitikunstenaars, danseressen en theateracteurs is er op vrijdag 4 april een heus gala-diner voorzien. Inschrijven is verplicht en kan met onderstaand strookje! Een uitgebreide folder is beschikbaar vanaf begin maart. Meer info: Sportdienst, Yves Desard, , Dienst Jeugd/Cultuur, Petra Mombaerts, , Inschrijvingsformulier: Naam: Voornaam:... Adres:... Geb.Datum: Tel.thuis.: Tel.werk.: ... Wat Voor wie Wanneer Uur Prijs O Mini Mindy 3 6 jaar maart 9-12 u 3/dag O Acrobatische Gymnastiek 6 12 jaar maart 9-12 u 3/dag O 5-Sterrenweek 7 11 jaar maart u 25/dag O Game Time 6 12 jaar maart 9-12 u 3/dag O Paardrijden* 6 12 jaar 31 maart - 4 april 9-12 u 30/week O Voetbal 6 12 jaar 31 maart - 4 april 9-12 u 3/dag O Badminton 6 12 jaar 31 maart - 4 april 9-12 u 3/dag O Mission Impossible 4* jaar 31 maart - 4 april u 30/week O Dansstage* jaar 1 en 3 april u 5/reeks O Graffiti jaar 2 april u 2,5/dag O Circusinitiatie* jaar 2 en 3 april u 5/reeks O Theaterstage* jaar 1-4 april 9-12 u (04/04: ook u) 12,5/reeks * verplicht ganse reeks inschrijven & Frankeren als brief Preventiedienst Stad Zoutleeuw t.a.v. Marc Dehairs Vincent Betsstraat Zoutleeuw

15 Tarco Hou jij ook zo van spelen met de bal? Jongens en meisjes van 7 tot 9 jaar leren op een speelse manier de basisknepen van het volleyballen in de Passant op woensdag van 17 tot 18u en vrijdag van 19 tot 20u. Inschrijven: of (Liesbeth); of de Passant Spinning is staand of zittend fietsen op een speciale hometrainer, op de maat van de muziek en onder leiding van een instructeur. Voordelen: sterker hart, grotere longinhoud, regelmatiger bloedsomloop en minder verzuring en aanhechtingspijnen. De bil-, been-, en rugspieren worden veelvuldig gebruikt. Winst: 600 tot 700 calorieën na een 45 à 60 minuten durende sessie! Inschrijven kan vanaf 18 maart, 10 weken lang op dinsdag + woensdag van 19u tot 20u of van 20u tot 21u. Prijs: 55 voor 10 weken en 6 voor 1 sessie. Nacht van de sport Op 30 april is er de 2 de editie van de succesrijke Nacht van de sport, een perfecte cocktail van ambiance, welness en sport. Sportief paaldansen, buikdansen, djembé, Afrikaanse dans, spinning zullen tussen 19u en middernacht worden aangeboden. Je stelt zelf je sportprogramma samen aan de hand van je interesse. Nieuw is onze welness-aanbieding. Tussen de verschillende sporten door kun je genieten van een massage of een lekker warme jacuzzi. Je kunt ook weer deelnemen aan onze ludieke toernooien. Elke winnaar krijgt zijn gewicht in bier! Afsluiten doen we met een spetterende fuif. Prijs 5. Loop-je-fit Joggen is de meest efficiënte manier om hart, bloedvaten en longen in een optimale conditie te brengen en je tevens te wapenen tegen een te hoge bloeddruk en overgewicht. Bovendien is het een goedkope en ontspannende sportactiviteit. Wij bieden je het trainingsschema loop-je-fit! Het bestaat uit 3 trainingen per week gedurende 10 weken, elke dinsdag en donderdag om 19u en zaterdag om 11u. Er wordt van nul gestart en opgebouwd tot men uiteindelijk 5 km kan joggen. We beginnen er aan vanaf 1 april, telkens vertrekkend aan de Passant. Deelnemen kost 20 voor 10 weken. Inschrijven kan op dinsdag 1 april. Meer info op: , of de sportdienst, , Passant - Cultuur Blijspel Bella Italia! De Gezellen van Vliebergh voeren het denderend blijspel Bella Italia op in een regie van Pascal Smeesters, op zaterdag 22, woe. 26, vrij. 28 en zat. 29 maart, telkens om 20.15u stipt. Reservaties: Toeristische dienst vanaf dinsdag 4 maart (van 10u tot 12u en van 14u tot 16u, zat.-, zon.- en maandag gesloten), Hagelandse Boekenbeurs op zondag 20 april van 10u tot 17u is er deze beurs voor tweedehandse en antieke boeken, handschriften, prentkaarten, strips enz. Toegang is gratis. Organisatie: Toeristische Dienst i.s.m. het Hagelands Promotieteam. Inschrijvingen: Fons Elst Pruts en Tijl: Het land van Koning Pruts Pruts is koning van een heel gek land. Iedereen is er welkom, maar ze moeten zich wel aan de grondwet houden. Wat houdt die grondwet in? Plezier maken, feesten, uit de bol gaan en vooral veel lachen! Meespeelshow voor kinderen tussen 3 en 12 jaar, met muziek, goochelmomenten, gekke fratsen en verrassende wendingen Woensdag 2 april om 14u. Prijs leden 3 en niet-leden 4. Organisatie: Actief Budingen Tickets en info: Bakkerij De Linde, ; Toeristische dienst, Tentoonstelling F.V. Kunstkring Zoutleeuw F.V. Kunstkring Zoutleeuw bestaat 5 jaar en organiseert op 19 en 20 april een grote kunsttentoonstelling in de brede zin van het woord: olieverf op doek, aquarel, pentekeningen, beeldhouwwerk, fotografie Toegang gratis. Info Toeristische dienst, ; F.V. Kunstkring, Zoutpot nr.44/2008

16 Allemaal Mensen Toon Willems E.H. André Devos tweede ereburger van onze stad Na Geo Andries werd André Devos, eredirecteur van het Sint-Tarcisiuscollege, op voorstel van huidig directeur Dirk Deglinne voorgedragen als nieuwe ereburger van onze stad. De gemeenteraad van ging met een eenstemmig applaus hiermee akkoord. Op 31 januari overhandigde burgemeester Rik Dehairs tijdens het schepencollege de officiële oorkonde en het bijhorend geschenk aan de nieuwe ereburger. Gij hebt voor onze stad veel betekend en nog steeds betekent gij veel. Honderden jonge mensen hebben dankzij u vanaf 1961 de kans gekregen een middelbare vorming te krijgen die ze zonder uw initiatief waarschijnlijk nooit zouden gehad hebben. Zonder enige twijfel mogen we zeggen dat gij het achtergestelde Hageland door uw initiatief en onverdroten inzet opgestuwd hebt in de vaart der volkeren! Hierdoor overstijgt uw verdienste het plaatselijk karakter en hebt gij meegewerkt aan de uitstraling van onze stad. Op dit ogenblik is Zoutleeuw een belangrijk scholencentrum en KORZO zelfs de grootste werkgever in onze stad, wat ook geen geringe verdienste is. Met respect en genegenheid overhandigen wij u dan ook vandaag graag de officiële oorkonde van uw ereburgerschap van deze stad. In zijn dankwoord beklemtoonde E.H. Devos dat hij blij was met deze erkenning van het stadsbestuur. Maar voegde hij eraan toe: Zo n werk kun je niet alleen doen, maar met een heleboel mensen rondom je. Toen ik in 1961 door de bisschop uit het college van Tienen werd weggehaald om in Zoutleeuw een college uit de grond te stampen, was deken Oversteyns met zijn gulle vriendelijkheid mijn steun en toeverlaat. Hoe dikwijls zei hij niet op momenten dat het moeilijk was en ik het niet meer zag zitten: menneke courage! Ook zonder de belangeloze inzet van de Vriendenkring o.l.v. notaris Franz Indekeu die via bedeltochten en Vlaamse kermissen voor de nodige financiële middelen zorgde, was het college er nooit gekomen. Daarom vind ik dat mijn ereburgerschap ook een eerbetoon is aan al die mensen die samen met mij het Sint-Tarcisiuscollege hielpen tot stand brengen. Toon Willems Mijn liefste plekje Decoratieve Houtsnijkunst Putje kwakkelwinter half acht s avonds. Het is aardedonker. Op het einde van de Pottekaasstraat schijnt licht. Hier is een kleine groep mannen bezig om stug en weerbarstig hout met guts en beitel naar hun hand te zetten. Stuwende kracht en begeleider van de hobbyisten is Isidoor. Afkomstig uit het Mechelse en op zoek naar rust en stilte kocht hij een jaar of 13 geleden dit liefste plekje met aanhorigheden. Vooral het ruisen van de populieren gaf de doorslag. Hout heeft mij al van jongs af aan gefascineerd. Daarom volgde ik eerst aan de kunstacademie een opleiding tot beeldhouwer. Pas na mijn legerdienst ben ik terug naar de academie gegaan om mijn diploma interieurarchitect te halen. Maar de liefde voor het beeldhouwen is steeds gebleven. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en nu ik met pensioen ben wil ik mijn passie voor hout en houtsnijkunst met anderen delen. Zo hoop ik dat aloude artisanale technieken van het beeldhouwen niet verloren zullen gaan. Ondertussen werken zijn pupillen in stilte aan hun objecten. De ene is bezig aan een grote vrouwentorso in dennenhout, een andere aan een kleiner beeldje in lindehout, een derde aan een meisjeshoofd in eik en nog een is bezig om uit een blok meranti een dolfijn te beitelen. Bij ieder van hen gaat Isidoor langs, geeft kleine aanwijzingen, neemt soms hun guts of beitel over om even iets te demonstreren, maar altijd met die zachte bemoedigende warmte voor het vakmanschap. De sfeer in deze groep is kameraadschappelijk. Helemaal geen naijver of competitie. Als iemand een probleem heeft proberen we hem te helpen. Dat is de ware reden waarom wij hier twee keer per week (maandag + donderdag) komen beeldhouwen, zegt Erwin, de jongste van de groep. Ik heb nog een wens, voegt Isidoor er tenslotte aan toe, dat er nog wat jongeren met de juiste spirit bij onze groep zouden komen. Toon Willems Decoratieve Houtsnijkunst: Isidoor Bosselaers, Pottekaasstraat 6A, 3440 Zoutleeuw, Toon Willems Zoutpot nr.44/

17 Schatten op zolder Er zijn nog altijd mensen die een schat vinden op hun zolder! Toen pastoor Johnny Van Rompuy vorig jaar verhuisde naar de dekenij, ging hij eens rondneuzen in alle hoekjes en kantjes van zijn nieuwe woonst. Zo ontdekte hij ergens op de zolder een oud schilderij, vuil en gescheurd. Omdat het een priester voorstelde was hij hierdoor geïntrigeerd en hij bracht het doek naar een restaurateur. Het doek verkeerde in zeer slechte toestand en moest worden herdoekt. Op de achterkant van het schilderij vond de restaurateur enkele verwijzingen die wij menen te ontcijferen als: Broeder Hendrik Van den Essche, prior van de reguliere Kanunniken van Leeuw, leeftijd 54 jaar, opgeheven 15 april Het is een vrij groot schilderij dat een geestelijke voorstelt in rocket en pelerine. In de ene hand heeft hij een brevier en in de andere een bonnet. In de linkerhoek zien we een kleine ommuurde kerk, bestaande uit een hoofdbeuk met 3 ramen en een koor met 2 ramen.( Welke kerk hier wordt voorgesteld is ons niet duidelijk). Het schilderij is moeilijk leesbaar gesigneerd. Misschien J. J. Jaquing? Voorlopig is ons niets bekend over deze schilder. Henricus van den Essche was de laatste prior van de Augustijnen Dalscholieren van Leeuw, omdat Keizer- Koster Jozef II in 1784 besliste het klooster op te heffen. Op 15 april 1784 werd de opheffing van het klooster van Zoutleeuw meegedeeld aan de kloosterlingen (er waren toen 12 religieuzen en 3 lekenbroeders). Op 30 april kregen ze de toelating van de aartsbisschop om het klooster te verlaten en terug te keren tot de lekenstaat. Het klooster beschikte toen over een inkomen van 8200 florijnen en was eigenaar van de helft van het Vinne. Tijdens de De Zoutleeuwse Gete Toerist leeft De eerste officiële samenwerking tussen wielertoeristenclubs in Zoutleeuw is een feit. Vanaf zondag 2 maart zullen de WTC clubs, De Zoutleeuwse Trappers, De Toerist en De Getetrappers voor het eerst met ongeveer 40 deelnemers, iedere zondag t.e.m. eind september, samen fietsen, in A en B afdelingen, vertrek om 9u aan de Passant. Een volgwagen voor elke afdeling zal het veiligheidsgevoel nog sterk verbeteren. Door deze samenwerking is de ban gebroken en ligt de weg open om meer geïnteresseerden op de fiets te krijgen, want sporten is nu eenmaal gezond voor jong en oud. In overleg met de Schepen van Sport en de sportraad werd dit initiatief gerealiseerd en bestaat de mogelijkheid om Brabantse Omwenteling ( ) werden vele richtlijnen van Jozef II teniet gedaan en zo kwamen 9 religieuzen terug naar hun klooster onder leiding van H. Van den Essche. De inlijving van ons land bij Frankrijk en de ideeën van de Franse revolutie maakten een definitief einde aan de Dalscholieren te Zoutleeuw. Op 1 september 1796 werden alle kloosters, die geen ziekenzorg of onderwijs verzorgden, afgeschaft en op 3 september werden alle goederen genationaliseerd. De gebouwen en de kerk in de Schipstraat werden afgebroken, alleen delen van de hoeve blijven nu over zoals de toegang tot de hoeve in de Tiensestraat (Hoeve Vanhees). Henricus Van den Essche overleed op 21 november 1811, in de ouderdom van 82 jaar. Het schilderij is een belangrijke vondst voor Zoutleeuw, omdat het de enige gekende voorstelling is van één van de Dalscholieren, die gedurende meer dan 500 jaar hier verbleven. (Meer hierover op André Pypen in de toekomst één grote wielertoeristenclub te vormen in Zoutleeuw. Belangstellende kunnen terecht bij hier volgende contactpersonen voor kalenders en rittenschema s. De Zoutleewse Trappers Willy Jordens De Toerist Yves Vanrijkel De Getetrappers Kristof Bellis Guido Coningx 17 Zoutpot nr.44/2008

18 van 1 december 2007 tot 31 januari 2008 Zoutleeuw Budingen Halle-Booienhoven Geboorten Dierick Noa Singh Avraj Vanbrabant Jonas Vangronsveld Jef Overledenen Bergé Gustaaf Haijen Joseph Leben Pol Reynaerts Elisa Roosen Maria Rosseels Elisa Rosseels Marcel s Heeren Henri Vangoidsenhoven Martha Verschueren Frans Nieuwkomers Beeterens Anna-Marie en dochter Flussie Lies Cailloux Henri en Reynaerts Marie Jeanne Heeren Annick Jorissen Livinus Leemen Willy Luyckx Jan en Peerenboom Maria Mertens Marijke Prouvé Ludovicus Ramaekers Lieve Stroobants Johny en Stroobants Georgeta Thiry Natasja Van Borm Vanessa Vandeput Emerentia Vanroy Marina Wijnants Eline Geboorten Claeskens Gitte Coen Hanne Ghys Bram Vanophem Jelka Overledenen Devos Leonie Dusart René Geysenbergs Georges Schils Jozef Swinnen Louisa Swinnen Noëlla Vlayen Julia Nieuwkomers Corteenray Danny - De Windt Melissa en zoon Corteenray Yoran Geens Piet Lambeets Jeroen en Billen Regine Loix Olivier Niclaes Godelieve Omloop Sven en Meeus Tina Putzeys Kevin Spaas Kristien Vandebergh Simone Verheyden Stephane en Landsheer Kirsten Briké Thierry en De Snerck Sofie en kind Briké Anouck Duchenne Ann Huwelijken Tibaux Stefan en Purice Irina Vollon Patrick en Mievis Josine Geboorten Knaepen Eline Wauters Louka Overledenen Cox Alice Herbots Florida Knaepen Andre Michaux Jules Torsin Joseph Vanluyten Clothilde Nieuwkomers Appeltans Silvie Lefever David Kinjet Anna en kinderen Lefever Kimberly en Melissa Van den Broeck Diane Jacobs Jurgen Van den Borre Helge Dormaal Geboorte Engelbosch Victor Nieuwkomers Bamps Modest De Clerck Hans Vertenten Luc en Herbots Edith Zoutpot nr.37/

19 stad Zoutleeuw leeft 1 maart: Vakantiegenoegens Zoutleeuw: kaas- en wijnavond om 18.30u in het cathecheselokaal. 7 per persoon. Inschrijven voor 24 maart bij Wouters Agnes maart: Toeristische dienst: combinatiebezoek Het Vinne Sint- Leonarduskerk. Zie ook blz.11. Sint-Leonardusinstituut: vanaf 14u tot 17u stelt de school haar deuren open. Via infosessies, tentoonstellingen en workshops kunnen 12-jarigen en hun ouders zich informeren over de studiemogelijkheden in de eerste graad van het secundair onderwijs. Info maart: F.V. Houtsnijkunst: opendeur avond van 19.30u tot 21.30u, Linterseweg 66, Budingen. KAV Booienhoven: 'leer jezelf lachen' om 19.30u in de parochiezaal van Booienhoven. Info M.L. Bamps Toeristische dienst: rondritten met paard en koets. Zie ook blz maart: KAV Halle-Booienhoven: crea-atelier. Haken met moderne materialen om 14u in het O.C. De Halleman. Info Rosette Torsin maart: KAV Halle-Booienhoven: relaxatietraining om 20u in het O.C. De Halleman. Info Rosette Torsin maart: KVG: sportdag voor mensen met een handicap van 9.30u tot 17u. Info Vandevelde Hilda maart: Gezinsbond Zoutleeuw: tweedehandsbeurs van 14u tot 16.30u in de eetzaal van de Freinetschool Leeuwerveld. Verkoopstandjes te huur voor 5 en 8. Inschrijven ten laatste op bij Veerle Van Mele maart: KAV Halle-Booienhoven: crea-atelier. Haken met moderne materialen om 14u in het O.C. De Halleman. Info Rosette Torsin maart: KAV Halle Booienhoven: relaxatietraining om 20u in het O.C. De Halleman. Info Rosette Torsin K.V.L.V. Zoutleeuw: les bloemschikken in het catecheselokaal om 19.30u. Thema: Pasen Info Agnes Wouters maart: Oudercomité De Bron : lentefeest in de gymzaal van de vrije basisschool, Linterseweg 10, Budingen van 17u tot 21u. Info Nelly Hias JH Paljas: Western Night. Toegang gratis! Zie ook blz en 16 maart: De Bloesem en Zonnegroen: restaurantdagen in Zonnegroen. K.V.L.V. Zoutleeuw: ledenvergadering in het catecheselokaal om 14u. Thema: Cholesterol, ook jouw probleem. Iedereen (ook niet-leden) van harte welkom. Info Agnes Wouters maart: KAV Booienhoven: bloemschikken voor Pasen om 19.30u in de parochiezaal van Booienhoven. Info maart: VZW De Gete-run: Run Rock Party in de parochiezaal van Budingen. Aanvang om 22u. Deuren vanaf 21u. Er zijn ook 2 gastoptredens voorzien van Replica (winnaar Hagelandse rocktrofee 06 & boerenrock 07 geopend) en van The Jawkins. Daarna is er DB The Art of Noise met DJ Jokke. VVK 3 Kassa en 29 maart: De Gezellen van Vliebergh: blijspel Bella Italia!!! om 20.15u in de Passant. Zie ook blz maart: Toeristische dienst: rondrit door Zoutleeuw met paard en koets met toeristische info door de koetsier. Zie ook blz maart: Kegelclub De Plekkers: om 14u prijskegelen. 29 maart: Speelpleinwerking Ruimte: sport en speldag voor kinderen en jongeren met een handicap van 10u tot 17u. Info Anne Huybrighs JH De Zwam i.s.m. VPW en Chiro Jeugddroom: in O.C. De Halleman optreden van Hard To Handle. Toegang gratis. Info Boudewijn Herbots, Zie ook blz.9. RDZ en TARCO: in zaal De Kring optreden van Eddy en De Schellekens. Zie ook blz Zoutpot nr.37/2007

20 Eerste prijs Stak-het-Oep 2008 Wim Gurny 30 maart: Vakantiegenoegens Zoutleeuw: voorjaarswandeling door Landens schoon. Vertrek om 14u aan het Stationsplein in Landen of 13.30u Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw. Deelname 1 voor leden en 1,5 voor niet-leden (drankje, hapje en verzekering inbegrepen). Info Wouters Agnes april: Actief Budingen: meespeelshow Het land van koning Pruts om 14u in de Passant. Zie ook blz en 6 april: Het Vinne: het Vinne haalt een Das in huis.... Zie ook blz april: Toeristische dienst: combinatiebezoek Het Vinne Sint- Leonarduskerk. Zie ook blz.11. Wielerclub sportvrienden Zoutleeuw: nieuwelingen vertrek om 13.30u en juniores vertrek om 15.15u. 7 april: KAV Booienhoven: om 19.30u chef in eigen keuken in de parochiezaal van Booienhoven. Info M.L. Bamps F.V.Houtsnijkunst: opendeur avond van 19.30u tot 21.30u Linterseweg 66 Budingen. 8 april: KAV Halle-Booienhoven: crea-atelier. Haken met moderne materialen om 14u in O.C. De Halleman. Info Rosette Torsin april: K.V.L.V. Zoutleeuw: kookles in de keuken van het Sint- Leonardusinstituut om 19.30u. Thema Hartig gebak + rauwkostslaatje. Info Agnes Wouters april: KWB Zoutleeuw: geocachingtocht. Vertrek provinciedomein t Vinne om 14u. Info + Inschrijving Istas Jos of april: Dienst Cultuur: erfgoeddag. Info Zie ook blz.10. Vlaams-Brabantse Monumentenzondagen: bezoek aan kapstokkenfabriek Arnauts van14u tot 18u. Zie ook blz april: KAV Halle-Booienhoven: blijf diabetes een stap voor om 19.30u in O.C. De Halleman. Info Rosette Torsin , 19, en 20 april: KVG: weekend voor jongeren met een handicap (vanaf 16 jaar). Info Anne Huybrighs april: F.V. Kunstkring Zoutleeuw: tentoonstelling in de Passant. Toegang gratis. Zie ook blz.15. Kegelclub De Plekkers: Vlaams kampioenschap koppelkegelen Finale om 13u. 20 april: F.V. Kunstkring Zoutleeuw: tentoonstelling in G.C. de Passant. Toegang gratis. Zie ook blz.15. Toeristische dienst i.s.m. het Hagelands Promotieteam: van 10u tot 17u Hagelandse boekenbeurs. Zie ook blz.11. Vakantiegenoegens Zoutleeuw: een dagje uit in Namen. Deelname: 40 p.p.. Vertrek om 7.45u op de Grote Markt. Inschrijvingen uiterlijk tegen 12 april bij Agnes Wouters april: KAV Halle-Booienhoven: crea-atelier. Haken met moderne materialen om 14u in het O.C. De Halleman. Info Rosette Torsin april: KAV Halle-Booienhoven, KAV Booienhoven: ontbijtcinema in de stadsschouwburg van Tienen om 8.30u. Info Rosette Torsin & M.L. Bamps april: KAV Halle-Booienhoven: blijf diabetes een stap voor om 19.30u in het O.C. De Halleman. Info Rosette Torsin De gepensioneerdenbond van zoutleeuw: jaarlijks koffiefeest in Budingen vanaf 14u. Toegang 6. Inlichtingen bij Nicole Krahy: , Soc.Mut of Yvette Bronckaerts april: Freinetschool Leeuwerveld: een schoolfeest vol??? vanaf 14u. Optreden van de kinderen om 14.30u. Vanaf 17u heerlijke barbecue. Inschrijven op Aswatvoices Toon Willems Zoutpot nr.37/

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

Lendelééft! In dit nummer:

Lendelééft! In dit nummer: L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2010 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! In dit nummer: Lendelede spetterend sportief! Zaal Lindelei geopend! De woonwinkel:

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013 Merelbeke Infomagazine // Februari 2013 04 Wordt Merelbeke de Slimste Gemeente? 11 Oproep animatoren vakantiespeelplein 16 Nieuw bestuur gaat van start! UiT Paassportkampen 2 INFOMAGAZINE // FEBRUARI 2013

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie