: Zaterdag 8 November 2014 van uur tot uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal"

Transcriptie

1 Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin Lindijr, Ann- Mari Prins, Chris Ravnstin, Jan van Alphn, Brt Btgn, Jaap Hogndorp, Mnco Bolt, dhr. Van dn Bosch, Alfrd Draijr, Batrix van Dril, Wim Grootbor, Andr tr Haar, Jolin Hok, Ann Holtrop, M. Klingld, Jo Maas, Luby Vrdonk n Danijl Dujmovic Afwzig mt knnisgving : Rick van dn Akkr, Brnd d Bruijn, Anita Davlaar, Htty Doorn- Van (10) Domml, Louis Godschalk, Cora Hijdra, Emil van dr Hijdn, Jan Kruishr, John van Dipn n Chris Lasschuit Notulist : Bob Burlag Voorzittr : Robrt Hmmn Datum : Zatrdag 8 Novmbr 2014 van uur tot uur Locati : Stadslandgod d Kmphaan, Panoramazaal Agnda 1. Opning uur 2. Voorstl: Stratgisch kors DGR Nik a. Voorstl: Enrgilvring Nik b. Voorstl: Zonnstroomcntrals Robrt c. Voorstl: Windmoln projctn Nik 3. Voorstl: Hugo Trds kandidaat bstuurslid Hugo 4. Voorstl: Samnwrking mt Znrgi Robrt 5. T nmn bsluitn Participatimodl a. Wl/Nit doorgaan mt participatimodl? Enrgilvring a. Wl/Nit doorgaan mt nrgilvring? b. Zo ja, wannr n ho doorgaan mt nrgilvring? Zonnstroomcntrals a. Wl/Nit doorgaan mt zonnstroomcntrals? Windnrgiprojctn a. Wl/Nit doorgaan mt windnrgi? Hugo Trds bstuurslid a. Wl/Nit positif stmmn voor Hugo Trds als bstuurslid 6. WVTTK 7. Afsluiting uur

2 Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr 1.Opning Robrt Hmmn sprkt zijn dank uit dat r zovl ldn zijn gkomn n opnt d vrgadring. Op vrzok van ldn di tijdig wg motn, wordt r vrzocht d stmronds naar vorn t haln. Dit wordt akkoord bvondn, vandaar dat d volgord van d notuln afwijkt van d forml agnda 2.Laatst Stand van Zakn Robrt dot vrslag ovr d ontwikklingn van ht afglopn halfjaar. Robrt mmorrt dat DGR 2 ½ jaar gldn op 5 april 2012 is opgricht n dat dit ook op ht stadslandgod d Kmphaan plaats vond. Ondanks dat r succssn zijn is ht huidig modl van contributi door ldn n inkomstn uit ht organisrn van wijkcollctivn nit voldond rndabl. Vandaar dat r gzocht is naar andr vrdinmodlln, di latr in dz vrgadring wordn toglicht. Vraag: Kan r n kort opsomming gmaakt kan wordn van d succssn van d afglopn 2 ½ jaar? o Robrt nomt o.a. als succs dat r mr dan 100 zonninstallatis zijn gplaatst in Almr. DGR hft n twtal handtkningn voor ralisati van n zonncntral op ht dak v/ gymzaal ( wp) n Oostvaardrscollg ( wp). D coöprati ggroid is naar mr dan 100 ldn. Na dz pik is ht ldntal its afgnomn naar 94 nu. Icdôm had n groot succs motn wordn n intntivrklaringn (LoI) warn gtknd. Daarnaast zijn r ook politik succssn gwst, DGR hft in d gmntraad rond d tafl gztn, n prsntatis vrzorgt aan d gmntraad van Almr ovr duurzam nrgi n m.n. windturbins. Ook is DGR nu nauw btrokkn bij windnrgiprojctn in Almr n d Provinci (Flvodln). Vraag: Kan j d trm nrgi vrduidlijkn; is dit stroom of ook gas? o Robrt antwoord dat dit bid bhlst, hij vrwijst naar n latr agndapunt ovr nrgilvring voor vrdr dtails. 3.Godkuring voor bnoming niuw bstuurslid RvB Coöprati Hugo Trds is nig kandidaat bstuurslid voor d functi Scrtaris. Robrt introducrt Hugo di al 2 jaar btrokkn is bij DGR. Robrt romt Hugo om zijn knnis n inbrng voor DGR alsook ht gwtn van d organisati t zijn. Hugo is tvns voorzittr van d SP in d gmntraad van Llystad, wat wllicht bhulpzaam kan zijn voor DGR als togangspoort tot d politik aldaar. Hugo krijgt ht woord n gft n prsoonlijk introducti van zichzlf n zijn bwgrdnn om scrtaris van DGR t wordn. Hirna volgt n stmrond: Mt algmn stmmn wordt Hugo Trds gkozn als bstuurslid (Scrtaris) van D Gron Rus. Bovnstaand mot aangpast wordn in d statutn n bij d Kamr van Koophandl. Ook mot d handtkningbvogdhid grgld wordn.

3 Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr 4.Voorstl: Stratgisch kors DGR Tolichting financiël status: Nik Bink (Bstuurslid financiën) vrontschuldigd zich voor ht nit schriftlijk kunnn prsntrn van d laatst cijfrs, aangzin dz nit op tijd aanglvrd zijn door d (xtrn) financiël administrati. Nik gft mondling tolichting op d financiël status van DGR. Middls n lning van Robrt Hmmn aan DGR zijn all crditurn btaald, maar is r nauwlijks nog gld in kas, rond hondrd uro. DGR hft dus nog wl n aflosvrplichting richting Robrt. o Er wordt gvraagd wat r mt ht gld uit subsidis n vt. winst uit collctivn is gburd? Nik n Robrt vrtlln dat r vast trugkrnd onkostn zijn zoals d huur voor ht kantoor, d xtrn bokhouding n d wbsit. Ook zijn r kostn voor promoti matriaal bij collctivn, zoals ht drukkn n rondbrngn van flyrs. D laatst dri collctivn warn nit succsvol n hbbn nit grsultrd in nig opbrngst, chtr r is wl gld uitggvn voor d promoti van dz collctivn. Wijkcollctivn zijn gkaapt door commrciël partijn n nit langr rndabl voor DGR daarom is bslotn dit t stoppn. Ook in Icdôm is rg vl nrgi n knnis gstopt maar dit projct gaat zoals bknd nit door. Vandaar dat r n andr vrdinmodl mot komn (zi participati modl). o Er wordt gvraagd ho groot d lning van Robrt aan DGR is. Dit is n bdrag van EUR 5.000,-. o Er wordt gvraagd of r n kascommissi aangstld is. Robrt antwoord dat r n kascommissi aangstld is n dat dit op d laatst ldnvrgadring bslotn is. D namn van d prsonn hft Robrt nit paraat (rf: Notuln van 1 Fb 2014, Dhr R. Elfrs n Dhr. R. Nijnhuis bid lid van DGR) Participatimodl: Nik vrvolgt zijn btoog n introducrt ht participatimodl. In plaats van ht huidig contributimodl kan idr één of mrdr participati(s) kopn van nominaal EUR 50,- n is dan lid van DGR. Hirbij vrvalt d jaarlijks contributiplicht. Ht maximaal aan t kopn aantal participatis is gstld op 500 (EUR ,- - ) pr lid. Idr lid hft maar één stmrcht, ongacht ht aantal participatis. D participatis kunnn trugvrkocht wordn aan DGR tgn d vastgstld nominal waard ( 50,- ), ongacht of r vntul ovrwaard aanwzig is. D opbrngst van d participatis zal gbruikt wordn als ign vrmogn. Dit ign vrmogn kan aangwnd wordn voor invstring in projctn (zonncntrals), d ldn bslissn of r mgdaan wordt aan n projct. Op trmijn mot dit n rndmnt opbrngn waarvan d ldn bslissn wat r mt dz ovrwaard mot gburn. Dit kan bijv. uitgkrd wordn aan d ldn n dan bschouwd wordn als korting op d nrgikostn, of d ovrwaard kan door DGR ghrinvstrd wordn waardoor r n soort rnt- ovr- rnt ffct optrd. D initiël opbrngst van d participatis zal door DGR op n apart rkning wordn gzt n alln mt godkuring van d ldn gbruikt wordn voor niuw projctn (andrs dan d rds godgkurd projctn). Er volgn vragn: 1. W lopn als lid dus risico? Robrt antwoord: Ja, maar alln voor d hoogt van d participati. D juridisch vorm van DGR coöprati is n u.a. (Uitgslotn Aanspraklijkhid) waardoor d ldn nooit hoofdlijk aanspraklijk kunnn zijn. Nik vult aan dat d nrglgd zonnpanln n tobhorn igndom zijn van DGR. Dus bij vt. faillissmnt van d school waar dz op ht dak liggn, kan DGR dz panln n tobhorn wr vrkopn/hrgbruikn zodat ht uitindlijk risico grducrd wordt. 2. Er zijn vrschillnd vragn ovr d vrwachtt tonmnd waard n d trugkoop tgn nominal waard.

4 Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Nik bantwoord dat d coöprati alln tgn nominal waard ( 50,- ) zal trugkopn. Dit omdat d coöprati vt. niuw participatis ook wr uitgft tgn dizlfd waard. D ovrwaard is aan d ldn om collctif t bslissn wat daarm dint t gburn n kan dus nit individul bpaalt wordn. 3. Er is n vraag of d participatis valln ondr gron blggn voor d blasting? Dit is n trcht vraag, maar ht is nit bknd of dit ondr dz blastingrgling valt. Er wordt togzgd om dit uit t zokn n latr t communicrn naar d ldn. 4. Er is n vraag of r n zognaamd lock- up priod is, waarbinnn ht pas moglijk is om na n x aantal maandn/jaar d participatis wr t vrkopn. Dit omdat in ht bgin r gn of onvoldond liquid middln zijn op d participatis trug t kopn. Robrt vind dit n god opmrking n wil dit mnmn n vrdr uitwrkn in ht uitindlijk participatimodl. Hirna volgt n stmrond: Na d vragn wordt in stmming gbracht of d ldn in princip voor dit participatimodl is. (Waarbij d dtails vrdr uitgwrkt n gcommunicrd gaan wordn) Dit participatimodl wordt mt unanim mrdrhid aangnomn. 5a) Voorstl Enrgilvring (Nik) Nik gft n prsntati ovr nrgilvring, waarbij hij tolichting gft ovr d 2 modlln di r moglijk zijn bij coöprati DE uni. DE uni (Duurzam Enrgi Uni), is n partij waar alln lokal duurzam initiativn (zoals DGR) lid van kunnn wordn n 100% gron stroom n gas van af kunnn nmn. Duurzam Enrgi Uni is n 'Shard Srvic Cntr' voor lokal duurzam nrgi- initiativn. Particulirn kunnn nit dirct productn afnmn bij DE uni. Er zijn tw modlln, namlijk 1) DGR wordt lid n gaat nrgi afnmn bij DE uni, hirvoor wordt all administrati.d. gdaan op brifhoofd van DE uni. DGR krijgt dan n f (ong. 50,- voor gas n lktricitit) voor ht aanbrngn van n lid. DGR is chtr wl aanspraklijk voor vntul incasso bij wanbtaling. Voordl voor DGR is n nmalig gring inkomstnstroom di wr tn gunst komt van d ldn. DGR hft één maand om vntul dit contract om t zttn naar opti 2. Gburd dit nit dan kan dit pas wr na 3 jaar. 2) DGR wordt lid van DE uni n btaalt nmalig EUR ,-, in dit gval wordt d administrati (back- offic) gdaan door DE uni, maar op brifhoofd n in naam van DGR. DGR kan zich hirdoor profilrn als lvrancir van 100% gron nrgi n kan dit in hl Flvoland uitrolln. In dit gval krijgt DGR pr klant n klin vrgoding ovr d glvrd nrgi aan d klant, wat n stabilr langdurig kasstroom gnrrt. Er volgn vragn: 1. D stroom di DGR mt haar zonncntrals opwkt, kunnn vt. ovrschottn wr trugglvrd tgn gunstigr voorwaardn wordn aan DE uni? Robrt: In thori zou dit kunnn, chtr d scholn/pandn waar n zonncntral op wordt aanglgd, hbbn mstal n bstaand (langlopnd) contract mt n nrgi maatschappij, dus dat is nit nvoudig t vrandrn. Bovndin blijft dit d bslissing van d pandignaar. 2. Bij opti 2) is/wordt d naamsbkndhid van DGR toch vl grotr? Ja, dat klopt n zou ook zkr d voorkur van ht bstuur hbbn, alln d drmpl van ,- maakt dit nu nit moglijk. 3. Wordt DGR nit n doorgfluik voor nrgi n is dit wl in lijn mt d coöprativ gdacht?

5 Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Zkr is dit wl coöpratif; DGR wordt lid van DE uni n vrkrijgt daardoor stmrcht in di coöprati n dus mdbslissingsbvogdhid ovr bijv. d vrdling van d winst, wat uitindlijk wr tn god komt van d ldn. Dit kan DGR nooit bwrkstllign bij n commrciël nrgilvrancir. 4. Uitindlijk gaat ht d mst ldn toch om d godkoopst tarivn van n lvrancir, is dit ht gval bij D uni? Robrt: Ht tarif zal nagnog glijk zijn aan vrglijkbar lvrancirs van gron nrgi, d mrwaard zit in ht kunnn mbslissn in DE uni n ht vrkrijgn van n hl klin marg voor DGR ovr d glvrd nrgi. Dit zal uitindlijk trchtkomn bij d ldn/participantn in d vorm van n soort dividnd, n dus als korting op d nrgiprijs. Maar ht ultim is natuurlijk d nrgi transiti naar lokaal opgwkt gron stroom di DGR altijd voor ogn hft, dit brngt door d t vrwachttn kasstroom di wns n stap dichtrbij. 5. Philip Boontj opprt d suggsti om mt dz casus contact op t nmn mt ht Almr Fonds voor financiring van d ,- voor lidmaatschap van DE uni. Volgns hm voldot dit aan d voorwaardn van dit Fonds. Robrt waardrt d suggsti n nmt dz in dank m. Hirna volgt n stmrond: Er wordt gvraagd om t stmmn om in princip akkoord t gaan om mt DE uni t gaan samnwrkn, waarbij nog vn gwacht wordt tot na uitvorn van ht participatimodl ovr wlk vorm (opti 1 of 2). Dit wordt mt mrdrhid van stmmn aangnomn. Er zijn 2 stm- onthoudingn. 5b) Voorstl Zonnstroomcntrals (Robrt) Robrt gft n kort prsntati ovr zonnstroomcntrals. En zonnstroomcntral is n grootschalig projct van n grot hovlhid zonnpanln op ht dak van n gbouw (school), waarbij d opgwkt stroom glvrd wordt aan d pandignaar. DGR vrdind aan d glvrd stroom n zal n rndmnt na all onkostn bhaln van zo n 5%. Dit is n totaal andr modl dan d huidig zonncollctivn waarbij nagnog alln aan particulirn wordt glvrd n DGR n nmalig provisi vrdind. En zonnstroomcntral vrgt n grot invstring van ongvr n half miljon. Dit wordt gfinancird uit d opbrngst van participatis, gmntlijk bijdrag, SDE+ subsidi, n n banklning. DGR hft op dit momnt volldig godkuring voor n gymzaal in Almr Poort (klinschaligr pilot projct van rond d 40K), n intnti vrklaring mt ht Oostvaardrs Collg voor 1,444 panln (ong. glijk aan 92 huishoudns), n lopnd contactn mt Hln Parkhurst. Ook zijn r vlblovnd contactn mt d Agrarisch Hogschool di 25 gbouwn hft in d Flvopoldr wat wr tn gunst zou komn om Flvoland brd t gaan oprrn (zi hirna punt 6 Samnwrking mt Znrgi ). Vraag: Is r n mandaat voor hovl d bstuurldn mogn lnn? o Robrt: N, r is nog nit zo n mandaat, omdat tot op hdn all projctn (financiring) tr godkuring voorglgd motn wordn aan d ldn. Robrt stlt d wdrvraag of d ldn n vntul mandaat dat d dircti bvogd is tot n bpaald bdrag wil ovrwgn. o Na discussi is duidlijk dat gzin d nog magr projct portfuill, d ldn wnsn dat idr projct wordt voorglgd aan d ldn tr godkuring. Er is dus nog gn noodzaak voor zo n mandaat.

6 Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Hirna volgt n stmrond: Er wordt in stmming gbracht of d ldn in princip willn doorgaan mt zonnstroomprojctn n dat dz pr kr wordn voorglgd aan d ldn. Dit voorstl wordt mt unanim mrdrhid aangnomn. 5c) Voorstl Windmolns (Nik) Nik prsntrt d lang trmijn visi ovr participrn in Windmolns. Bkkn wordt of r via uit t gvn participatis, in combinati mt n (Bank)lning dlgnomn kan wordn in n ign windmoln. Ht gaat hir mt nam om niuw windmolns, maar d huidig vrvanging van windmolns gvn ook n kans om in t participrn. Windmolns zijn nu vaak in ht bzit van agrariërs, d (lokal)ovrhid stimulrt chtr burgrparticipati. Hirna volgt n stmrond: Er wordt in stmming gbracht om ht huidig lang trmijn concpt mt windmolns doorgang t latn vindn. Dit voorstl wordt mt unanim mrdrhid aangnomn. 6) Samnwrking mt Znrgi (Robrt) Robrt lgt uit dat r n moglijk samnwrking kan zijn mt d Coöprati Znrgi uit Zwold. Dz Coöprati is financil gzond n bhrt n groot smart- grid projct (Waard ong. 1 miljon uro). Robrt licht ht smart- grid procs kort to. Er is op dit momnt gn voltallig bstuur voor dz coöprati n dz wordt nu ad- intrim glid door één prsoon. Er bstondn al rglmatig ovrlg contactn tussn Znrgi n DGR, n samnwrking is in ovrnstmming mt d dolstlling van DGR om Flvoland brd t oprrn. Znrgi hft samnwrking mt DGR aan haar ldn voorglgd n dz zijn in princip akkoord. Ht btrft n bstuurlijk samnwrking n absoluut gn fusi. Wl kunnn r bijv. tokomstig promoti campagns gzamnlijk gdaan n gfinancird wordn. En bijkomstig voordl is dat DGR kan puttn uit d knnis van ht smart- grid modl, n moglijkrwijs in d tokomst kan gbruikn. Idr vrdr intnsivring van samnwrking zal aan d ldn wordn voorglgd. Hirna volgt n stmrond: Er wordt in stmming gbracht of d ldn akkoord zijn mt d (bstuurlijk) samnwrking mt d coöprati uit Zwold. Dit voorstl wordt mt unanim mrdrhid aangnomn. 10.WVTTK Vraag: Wat is d status van d Dnktanks di bij d vorig ALV wrdn voorgstld.

7 Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Robrt antwoord dat dit uitindlijk nit van d grond is gkomn, maar staat nog stds opn voor n modigt ldn zlfs aan om zich aan t mldn voor dnktanks n ondrstuning. Er zijn 3 ldn di zich spontaan mldn (Brt Btgn, Hugo Trds n Jaap Hogndorp). Vraag: of r notuln n d prsntati shts van ALV t bschikking wordn gstld. o Robrt antwoord bvstignd. Vraag: Motn d voorgaand notuln nit bkrachtigd wordn? o Robrt antwoord dat dit ignlijk wl zou motn, maar vrontschuldigt zich voor ht nit bhandln van dz puntn gdurnd d ALV. Hij bloofd btrschap voor d volgnd vrgadring. o 11. Afsluiting Robrt Hmmn bdankt idrn voor d stun aan d ondrwrpn n inbrng, n sluit d vrgadring

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato APOLOGIE Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building RAAMvntilati nl natural comfort insid En optimaal binnnklimaat is gzond n gft n god gvol. Daarom ontwikkld Duco haar Grn Building Solution, waarbij basisvntilati, intn siv vntilati n zonwring gcombinrd

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie