Strategische nota van het meerjarenplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019"

Transcriptie

1 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode

2 P a g i n a 2 DEEL 1 - OCMW I. Beleidsdomein algemene financiering Doelstelling I.1. Voeren van een gezond financieel beleid Actieplan I.1.1. Vier jaar per jaar zal een budgetcontrole worden uitgevoerd II. Beleidsdomein algemene organisatie en personeelsdienst Doelstelling II.1. Een kwaliteitsvol HRM - personeelsbeleid Actieplan II.1.1. De implementatie van een systeem voor tijdsregistratie Er zal een onderzoek gebeuren of een tijdsregistratiesysteem noodzakelijk is voor een kwaliteitsvolle werking van de personeelsdienst van gemeente en OCMW. Enerzijds, laat het toe een beter zicht te krijgen op de aan- en afwezigheden van het personeel, anderzijds, kunnen heel wat overzichtslijsten, die momenteel manueel worden bijgehouden, afgeschaft worden: overuren, maaltijdcheques, fietsvergoedingen, avond-, nacht-, zaterdag en zondagsprestaties, verstoringen, Ook voor het personeel biedt tijdsregistratie voordelen: onmiddellijke en persoonlijke consultatie van het verlof en overurensaldo (inloggen op het werk of thuis),... Actieplan II.1.2. Het opmaken van een modern en werkbaar arbeidsreglement. De nieuwe rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel werd in het voorjaar 2012 definitief goedgekeurd. Als verlengstuk hieraan wenst het OCMW zijn arbeidsreglement te vernieuwen. Het huidige arbeidsreglement is hopeloos verouderd en niet meer afgestemd op de actuele rechtspositieregeling. Doelstelling II.2. Het voeren van een gezond financieel beleid Actieplan II.2.1. Het verder uitbouwen van een intern controle systeem (ICS). Om de verschillende stromen binnen het OCMW transparant en beheersbaar te houden is de uitbouw van een ICS met procedures, meet- en controlepunten nodig. De eerste stappen zijn gezet maar verdere uitbouw en optimalisering van dit systeem zijn nodig. Actieplan II.2.2. Regelmatig prijsvragen voor bestaande onderhoudscontracten/externe leveranciers Het OCMW heeft een resem onderhoudscontracten en contracten met externe leveranciers die nodig zijn om de continuïteit van de diensten en dienstverlening te garanderen. Opzet is om deze contracten en leveranciers op regelmatige tijdstippen te gaan heraanbesteden zodat de garantie prijs/kwaliteit wordt bewaard. Concreet is het de bedoeling om jaarlijks een aantal onderhoudscontracten en contracten met externe leveranciers op te lijsten en te heraanbesteden. Daar waar mogelijk worden in samenspraak en overleg tussen beide administraties gemeenschappelijke prijsvragen uitgeschreven voor gemeente en OCMW. Doelstelling II.3. Het creëren van een aangename werkomgeving voor het personeel en externe organisaties met zitdagen in het OCMW (infrastructuur) Actieplan II.3.1. Bepekt opfrissen van de binnenmuren van het AC Het AC is in gebruik sedert De binnenmuren werden sindsdien nog niet geschilderd en zijn toe aan opfrissing. Doelstelling II.4. Een veilige, betrouwbare en performante ICT-omgeving Actieplan II.4.1. Het realiseren van een glasvezelverbinding tussen OCMW-site en AC gemeente Momenteel is er geen verbinding tussen de gemeente en het OCMW. Door het realiseren van een glasvezelverbinding tussen beide sites kunnen de respectievelijke servers van het OCMW en de gemeente fungeren als back up voor elkaar.

3 P a g i n a 3 Actieplan II.4.2. Het vernieuwen van het telefonie- PC- en serverpark van het OCMW Het vernieuwen van de servers van het OCMW en de vaste PC s incl. basissoftware van de verschillende diensten zijn een must en onontbeerlijk voor de werking van de diensten Het vernieuwen van het telefoniecontract. Het actueel contract dat (gezamenlijk met de gemeente) werd afgesloten met de firma Siemens loopt af eind Doelstelling II.5. Een kwaliteitsvolle, laagdrempelige en eenduidige dienstverlening Actieplan II.5.1. Het optimaliseren en verduidelijken van de signalisatie op en naar de OCMW campus Het aanbrengen van duidelijke buitensignalisatie voor de cliënten/gebruikers/bezoekers gelet op de oppervlakte van de campus en de verschillende toegangswegen die ertoe leiden. Daar waar nodig de signalisatie naar de OCMW campus en daarbuiten gelegen diensten heroriënteren en aanpassen. Actieplan II.5.2. Het voeren van een duidelijke externe communicatie over de dienstverlening Het OCMW wenst zich als organisatie duidelijk(er) te profileren naar het publiek en de inwoners van de gemeente door het ontwikkelen van een eigen huisstijl. Daarnaast willen we de dienstverlening promoten door het voeren van een permanente actieve communicatie. III. Beleidsdomein sociale dienst Doelstelling III.1. Schuldhulpverlening: Aanbieden van gespecialiseerde hulpverlening voor cliënten met budgetproblemen. Actieplan III.1.1. Schuldhulpverlening krijgt een zekere vorm van prioriteit binnen de dienst De vraag naar schuldhulpverlening stijgt elk jaar. Gezien het feit dat de aanmeldingen gebeuren als de nood het hoogst is, dienen we wachtlijsten waar mogelijk te vermijden. Indien niet anders mogelijk zal er worden gewerkt worden met aanmeldingslijst met intakeprocedure en wordt in iedere aanmelding snel klaarheid gebracht. Dit koppelen we aan afbouw van budgetbeheer (empowerment)/werken naar zelfredzaamheid van cliënten. Actieplan III.1.2. Uitbouwen van preventieve acties ter voorkoming van schuldopbouw Schuldproblematiek bij jongeren wordt momenteel al onder de aandacht gebracht door de organisatie van infomomenten in secundaire scholen. Bijkomend kan de sociale dienst cliënten waarschuwen voor misleidende acties en bedrieglijke verkooppraktijken, een preventief denkkader bij MW-ers creëren door bv. tijdens de begeleiding het aankoopgedrag kritisch te evalueren. Actieplan III.1.3. (gelijkblijvend beleid): Regionale en intergemeentelijke samenwerking met actoren werkzaam in schuldhulpverlening verder uitbouwen Er is op dit ogenblik een samenwerking met het CAW schuldplatform, waar alle regionale OCMW s preventieve acties bespreken en de werking waar mogelijk trachten gelijk te stemmen. Ook het intergemeentelijk samenwerkingsverband juridische dienst moet behouden blijven gezien de meerwaarde voor de sociale dienst en het opmaken van Doelstelling III.2. tewerkstelling: De tewerkstellingskansen van werkzoekende OCMWcliënten verhogen. Actieplan III.2.1. (gelijkblijvend beleid): Het OCMW bestendigt het beleid dat aandacht heeft voor tewerkstelling en opleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen (jongeren, alleenstaande ouders, asielzoekers, ) als opstap naar maatschappelijke integratie. Het uitgangspunt is maximale kansen op werk bieden aan de zwakste binnen de ruime groep werkzoekenden. Tewerkstellingen artikel 60 7 worden maximaal benut via

4 P a g i n a 4 trajectbegeleiding en tewerkstellingen in eigen diensten, externe diensten, vzw s, privé ( cfr. 14-daagse stages, focus op jongeren, geschorste werklozen ). Actieplan III.2.2. Ter ondersteuning van deze activeringsidee wordt ook een actief flankeringsbeleid gevoerd. Via aanbod aan kinderopvang, mobiliteitsmogelijkheden op maat (bv. fietsen ter beschikking te stellen, ). Ook via samenwerking met de VDAB trachten van de leefloners na hun tewerkstelling in het kader van artikel 60 7 te begeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Als eerste voorwaarde voor integratie, ook in het kader van tewerkstelling, is kennis van het Nederlands noodzakelijk. Het OCMW-cliënteel zal actief begeleid worden naar taalopleidingen Nederlands. Actieplan III.2.3. Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan tewerkstelling van jongeren Het aantal jongeren dat een beroep doet op OCMW- dienstverlening neemt alsmaar toe (leefloon, schuldhulp,dakloosheid,...) Het OCMW dient meer aandacht te besteden aan jongeren met een bijzondere arbeidshandicap (bv. autisme,...) door een voortraject uit te werken en/of te verwijzen naar gespecialiseerde diensten. Doelstelling III.3. Wonen: Wonen moet toegankelijk blijven voor iedereen. Actieplan III.3.1.(gelijkblijvend beleid) De goede contacten met de sociale bouwmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor minstens op het huidig niveau behouden Het Lokaal Woonoverleg is hét voorbeeld van een geslaagde samenwerking in de voorbije 6 jaar via het lokaal beleidsplan. Alle actoren kennen elkaar goed en in de beste verstandhouding wordt een actief huisvestingsbeleid gevoerd in het belang van de burger. Actieplan III.3.2. Behouden van de financiële ondersteuning voor huurders De sociale dienst wordt meer geconfronteerd met cliënten die moeilijkheden hebben om de huur van hun woning te betalen en kent verschillende vormen van huursteun toe: huurtoelagen, soepele toekenning van huurwaarborgen (automatische toekenning bij SHM en SVK). Daarnaast wil de sociale dienst banken vragen om het systeem HWB te gebruiken en actief meewerken aan het project Wonen aan de Onderkant in Waas en Dender van Samenlevingsopbouw O-Vl. Doelstelling III.4. Wonen: Gezamenlijke aandacht voor Wonen, energie en kwaliteit. Energie-uitgaven staan in rechtstreeks verband met de kwaliteit van de woning. Hoe hoger de kwaliteit van een woning, hoe hoger de energiebesparing. Actieplan III.4.1. Het OCMW en de gemeente zijn zich bewust van de communicerende vaten wonen en energie en blijven het beleid hierop afstemmen In Buggenhout is er momenteel reeds veel aandacht voor energie en woonkwaliteit: promotie en doorverwijzing naar FRGE- leningen, energie- en opvolgscans i.s.m. vzw Goed Wonen met aandacht voor de doelgroep, promoten VREG-test zodat burgers/doelgroep overschakelen naar de goedkoopste energieleverancier, gezamenlijk organisatie energiedag, Bijkomend wil het OCMW: het eigen sociaal patrimonium waar nodig uitrusten met energiebesparende maatregelen (cfr. dakisolatie), bij huisbezoeken extra aandacht geven voor staat van de woningen en het energieverbruik. Actieplan III.4.2 : Actieve strijd tegen ongeschikte/onbewoonbare woningen De woondienst wenst niet enkel te werken aan de kwaliteit van haar eigen sociaal patrimonium (uitdoofscenario minder kwaliteitsvolle woningen SVK, regelmatig technisch nazicht van de eigen woningen samen met technische dienst, ) maar wil tevens de

5 P a g i n a 5 gemeente helpen in haar strijd tegen ongeschikte/onbewoonbare woningen door bij vermoeden van ongeschikte woningen de gemeente op de hoogte te brengen. Actieplan III.4.3. Opmaken van een plan van aanpak voor vervuilde woningen Opmaken van een stappenplan met gemeente en politie rond aanpak van vervuilde woningen Doelstelling III.5. Wonen: Dakloosheid curatief en preventief aanpakken. Actieplan III.5.1. De crisisopvang en doorgangswoningen verder uitbouwen. Opstarten van de renovatiewerken van de Spoorwegstraat 5 tot een nieuwe doorgangswoning. Actieplan III.5.2. Uithuiszettingen waar mogelijk preventief benaderen Mee participeren aan het regionaal OCMW- overleg rond preventie uithuiszetting met CAW regio Dendermonde. Doelstelling III.6. Armoedebestrijding: Participatie van kansengroepen bevorderen Actieplan III.6.1. Cliënten actief betrekken bij de uitbouw van een lokaal kansenbeleid De uitbouw van de sociale kruidenier kan het middel bij uitstek worden in de armoedebestrijding en participatie van de cliënten in het lokaal kansenbeleid. De sociale kruidenier kan naast het aanbieden van goedkope en gezonde voeding, ook een opstap bieden naar de organisatie van vormingen/infomomenten op basis van voorstellen door de cliënten zelf. Actieplan III.6.2. Het OCMW geeft aan iedere burger de kansen om te participeren aan het culturele en maatschappelijke leven in Buggenhout De sociale dienst stimuleert cliënten om deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten alsook om zich bij verenigingen aan te sluiten met het oog op het vermijden van sociale uitsluiting. Dit gebeurt momenteel door optimaal gebruik te maken van de federale culturele participatiesteun en het steunpunt vakantieparticipatie en door zelf cliëntenuitstappen te organiseren. De gemeentelijke vrijetijdspas wordt niet meer/te weinig gebruikt. Een overleg met de cultuurdienst, sportdienst, bib van de gemeente is nodig voor de uitwerking van een nieuwe invulling van een mogelijke vrijetijdspas. Doelstelling III.7. Een gerichte, efficiënte en toegankelijke dienstverlening aanbieden Actieplan III.7.1. Meer tijd vrij maken voor huisbezoeken en het preventief en actief opsporen van personen in armoede. We moeten armoede nog beter kunnen opsporen. Maatschappelijke werkers die signalen opvangen (via school, jeugdbeweging, ) moeten naar de gezinnen kunnen stappen en indien nodig helpen. Maatschappelijke werkers zouden dergelijke signalen ook kunnen opvangen door deelname aan overlegplatformen of samenwerkingsverbanden waarbij ook scholen en kinderkribbes betrokken worden (oprichting LOP, LOK, verruimen meldpunt Actieplan III.7.2. Bestaande kanalen voor toekenning rechten beter gebruiken + administratie waar mogelijk herverdelen Waar mogelijk de administratieve taken intern meer toewijzen aan administratieve diensten. De mogelijkheden van het softwareprogramma WINSOC dienen optimaler gebruikt te worden in afwachting van de overschakeling naar een nieuw softwareprogramma (online Actieplan III.7.3. Interne taalafspraken maken inzake sociale dienstverleningen anderstaligen Financiële gevolgen: Doelstelling III.8. Armoedebestrijding: Bestrijden van de kinderarmoede

6 P a g i n a 6 Actieplan III.8.1. Actieve samenwerking met alle onderwijsnetten in Buggenhout De sociale dienst geeft reeds geruime tijd extra aandacht aan kansarme gezinnen met kinderen onder de vorm van een schoolstartpremie, mogelijkheid tot online aanvraag studietoelagen, prioritaire betaling van reguliere schoolkosten in het kader van budgetbegeleiding. In de bestrijding van kinderarmoede zijn de CLB s en de scholen een niet te onderschatten actor. De banden tussen de scholen en het OCMW moeten sterker worden aangehaald en is het tijd voor goede samenwerkingsafspraken door: de oprichting van een Lokaal overlegplatform (LOP) secundair onderwijs, regelmatige bijeenkomsten van het Lokaal Overleg Kinderopvang, de scholen te informeren over de mogelijkheden van het OCMW. IV. Beleidsdomein kinderopvang Doelstelling IV.1. Kinderopvang algemeen (gelijkblijvend beleid): De communicatie tussen de verschillende actoren die werkzaam zijn rond jeugd en gezin worden op zijn minst op het huidige niveau behouden en zo niet verbeterd. Actieplan IV.1.1. Behouden van het overlegplatform (lokaal overleg kinderopvang) om de diverse welzijnsorganisatie, CLB s en scholen samen te brengen. Actieplan IV.1.2. Blijvende aandacht voor het verbeteren van de algemene communicatie en informatie naar de bevolking toe (vb. via website, ) Doelstelling IV.1. Kinderdagverblijf: Een flexibel en efficiënt uurrooster in het kinderdagverblijf. Actieplan IV.1.1. Een nieuw uurrooster uitwerken Een nieuw uurrooster uitwerken waardoor het personeel op een meer flexibele en efficiëntere manier kan ingezet worden, zodat er een optimale beschikbaarheid kan gegarandeerd worden in functie van het aantal ingeschreven kinderen. Hierbij rekening houdend met de reglementering van Kind en Gezin. Doelstelling IV.2. Kinderdagverblijf: Een optimale beschikbaarheid van het aantal kindplaatsen. Actieplan IV.2.1. Per kind een bindend opvangschema uitwerken Per kind een bindend opvangschema uitwerken waardoor er niet langer vrijblijvend gebruik kan gemaakt worden van de opvangdagen en er meer garanties zijn op ouderbijdrages en personeelsbezetting. Doelstelling IV.1. Onthaalouders: Aanbieden van kwalitatieve kinderopvang via de dienst onthaalouders. Actieplan IV.1.1. Verhogen van het aantal onthaalouders verbonden aan de dienst tegen Teneinde een kwalitatieve kinderopvang te kunnen blijven aanbieden via de onthaalouders is het belangrijk dat het aantal onthaalouders op peil blijft zodat eventuele ziektes of verlofperiodes van onthaalouders vlot kunnen worden opgevangen. Daarenboven is het van belang dat de dienst haar huidige erkenning en opvangcapaciteit kan behouden. Actieplan IV.1.2. Toeleiden van voorrangsgroepen naar de dienst onthaalouders. Het is van belang dat mensen die behoren tot één van de voorrangsgroepen zoals voorzien in de regelgeving rond kinderopvang voldoende kansen krijgen om gebruik te maken van opvang via de dienst onthaalouders. En dit met het oog op een actieve participatie aan de samenleving op economisch en maatschappelijk vlak. Doelstelling IV.2. Onthaalouders: De dienst onthaalouders actief onder de aandacht brengen van (toekomstige) ouders. Actieplan IV.2.1. Actief communiceren en publiciteit maken voor de dienst onthaalouders.

7 P a g i n a 7 De huidige middelen om de dienst onder de aandacht te brengen zijn te beperkt, sporadisch en passief. Het is de bedoeling om actief en continu de dienstverlening onder de aandacht te brengen zodat een goede bezettingsgraad voor de onthaalouders kan worden verzekerd. V. Beleidsdomein Thuiszorg In 2007 gebeurde een behoeftenonderzoek bij senioren. Hieruit bleek dat er vooral nood was aan vervoer, klusjesdienst en tuinonderhoud. Maar liefst1/5 de van de Buggenhoutse senioren had toen te kampen met een vereenzamingsproblematiek. Gezien de demografische ontwikkeling waaruit blijkt dat de vergrijzing gestaag zal toenemen zullen de behoeften van de senioren enkel maar toenemen. De dienst thuiszorg kan niet anders dan mee-evolueren om aan de stijgende vragen/zorgbehoevendheid te voldoen. Overal staat beschreven en het is ook logisch dat hulpverlening georganiseerd in de eigen gemeente drempelverlagend werkt. Doelstelling V.1. De kwaliteit van de dienst thuiszorg verhogen door gebruikers en familie te betrekken en te laten participeren in de werking van de dienst. Actieplan V.1.1. Opstellen van een tevredenheidsbevraging Om na te gaan of de gebruikers tevreden zijn over de bestaande dienstverlening en tekortkomingen op het spoor te komen. Actieplan V.1.2. Eén aanmeldingspunt realiseren voor zorgvragen omtrent senioren Vaak komen familieleden en /of mantelzorgers terecht in een situatie waar zijzelf niet meer kunnen voldoen aan de zorgvraag die een toenemende zorgbehoevendheid met zich meebrengt. Het is belangrijk om deze mensen op te vangen en één aanspreekpunt aan te bieden. De bedoeling is een laagdrempelig aanmeldingspunt te realiseren. Dit wil zeggen dat ook vragen omtrent ouderenzorg hier terechtkomen. Correcte doorverwijzing en samenwerking met ouderenzorg en andere zorgaanbieders staan hierbij centraal. Doelstelling V.2. Herdefiniëren van de doelgroep en het takenpakket van de poetsdienst (dienstencheque-onderneming). Actieplan V.2.1. Doelgroep begrenzen tot senioren, sociaal zwakkeren, mensen met een handicap en langdurig zieken. Momenteel kan iedereen gebruik maken van de poetsdienst. Wel wordt er voorrang gegeven aan senioren, sociaal zwakkeren, mensen met een handicap en langdurig zieken. We stellen vast dat de poetsdienst veelvuldig gebruikt wordt door gezinnen die niet behoren tot deze aandachtsgroep. Gezien er geen budgettaire ruimte meer is voor een verdere uitbreiding van het aantal poetskrachten bestaat de kans dat onze primaire doelgroep geconfronteerd zal worden met langere wachttijden. Dit moeten we trachten te voorkomen door de doelgroep van de dienstencheque-onderneming te begrenzen tot senioren, sociaal zwakkeren, mensen met een handicap en langdurig zieken. Actieplan V.2.2. Onderzoeken of een diversifiëring van het takenpakket poetsdienst haalbaar is. Wij hebben een erkenning gekregen voor zowel poetsen, strijken buitenshuis, boodschappen als vervoer. Momenteel bieden wij enkel poetsdienst aan. Het begrenzen van de doelgroep gecombineerd met een diversifiëring van het takenpakket (verruimen met boodschappen en vervoer) zal een hoge meerwaarde creëren voor de cliënten uit de doelgroep waardoor zij gestimuleerd worden om langer thuis te blijven wonen. Doelstelling V.3. Uitbouwen van een seniorenrestaurant. Uit het behoeftenonderzoek van 2007 is gebleken dat 1/5 de van de Buggenhoutse senioren te kampen heeft met vereenzaming. In Buggenhout is het aanbod aan plaatsen en activiteiten waar senioren met elkaar in contact kunnen treden echter vrij beperkt. Actieplan V.3.1. Uitbouwen seniorenrestaurant

8 P a g i n a 8 Momenteel hebben senioren de mogelijkheid een maaltijd te komen nuttigen in de polyvalente zaal van het WZC (ongeveer een tiental senioren maken hiervan gebruik). De verdere uitbouw van deze mogelijkheid tot een seniorenrestaurant kan de aanzet vormen tot een plaats en een moment waar senioren met elkaar in contact komen om zo uit het sociaal isolement te treden. Rekening houdend met de budgettaire beperkingen dient deze uitbouw te gebeuren binnen de bestaande infrastructuren en met huidige beschikbare personeelscontingent VI. Beleidsdomein ouderenzorg Doelstelling VI.1. Woon- en zorgcentrum: Een aangepaste infrastructuur aan de noden van bewoners en medewerkers, die voldoet aan alle wettelijke vereisten. Actieplan VI.1.1. Installeren van een dwaaldetectiesysteem voor bewoners met wegloopgedrag. Op de open afdelingen worden we soms ook geconfronteerd met wegloopgedrag van bewoners. Omdat dit niet altijd onmiddellijk kan opgelost worden met een interne verhuis naar de gesloten afdeling, is een dwaaldetectiesysteem voor die specifieke bewoners een goede oplossing in het kader van hun eigen veiligheid. Actieplan VI.1.2. Voldoen aan de eisen van de nieuwe brandwetgeving (het behalen van een attest A). Volgens de richtlijnen van de nieuwe brandwetgeving voor woonzorgcentra is dit verplicht en moet men op termijn voldoen aan alle vereisten. Doelstelling VI.2. Woon- en zorgcentrum: Optimaliseren en uitbreiden van de vrijwilligerswerking Actieplan VI.2.1. Actief zoeken naar bijkomende vrijwilligers. Het aantal beschikbare vrijwilligers daalt en de vrijwilligers worden zelf ook al wat ouder. De groep moet voldoende groot zijn om de nodige activiteiten te kunnen ondersteunen. Actieplan VI.2.2. Binnen de vrijwilligerswerking ook meer specifiek werken naar dementerende bewoners. Op deze manier kunnen dementerende bewoners (en dan voornamelijk van de gesloten afdeling) meer bereikt worden zodat een betere invulling gegeven wordt aan een zinvolle dagbesteding. Doelstelling VI.3. Woon- en zorgcentrum: Een degelijk uitgewerkt opnamebeleid Actieplan VI.3.1. Het op punt zetten van een duidelijk en transparant opnamebeleid. Het invoeren van Katz-schaal forfait D zorgt ervoor dat we dienen te bekijken welke de impact hiervan is op het opnamebeleid en hoe we hiermee omgaan. Actieplan VI.3.2. Duidelijke communicatie en informatie over het opnamebeleid voorzien en uitwerken. We merken zeer regelmatig dat mensen niet helemaal de juiste verwachtingen hebben bij inschrijving of erna. Communicatie en informatie kunnen verduidelijking scheppen. Actieplan VI.3.3. Onderzoek over de toekomst van O- en A-profielen binnen het woonzorgcentrum en de zeer lange wachtlijst die hierbij hoort Op de huidige wachtlijst staan meer dan 200 mensen ingeschreven met deze profielen. De wachttijd loopt enorm op en biedt mensen weinig perspectief. Doelstelling VI.4. Woon- en zorgcentrum (gelijkblijvend beleid): Een optimale communicatie en informatieverspreiding naar de doelgroep toe, met speciale aandacht voor diegenen die niet georganiseerd zijn.

9 P a g i n a 9 Actieplan VI.4.1. De samenwerking met de seniorenraad behouden en verder optimaliseren teneinde de seniorenraad de mogelijkheden te bieden om als een echt adviesorgaan op te treden Actieplan VI.4.2. De maandelijkse zitdag van de pensioendienst in de OCMW-gebouwen blijft gehandhaafd Doelstelling VI.5. Assistentiewoningen: Een kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de werking van de assistentiewoningen. Actieplan VI.5.1. Het omschakelen van alle serviceflats naar erkende assistentiewoningen. Op deze manier is de werking, organisatie en dienstverlening voor alle gebruikers dezelfde. Actieplan VI.5.2. Voldoen aan alle wettelijke vereisten in het kader van de erkende assistentiewoningen. Erkenning betekent voldoen aan normering, zowel wat betreft infrastructuur als werking en organisatie. Actieplan VI.5.3. Opmaken van een duidelijke functieomschrijving voor de woonassistent. In het kader van de erkende assistentiewoningen ook een vereiste om te beschikken over een woonassistent (in huidige kader is dit een animatiemedewerker) Actieplan VI.5.4. Optimaliseren van het animatie-aanbod en de ondersteuning aan de bewoners door de woonassistent. Door het bijkomen van de nieuwe assistentiewoningen moeten we de werking kritisch bekijken en evalueren om zo het aanbod en de ondersteuning op niveau te houden en te verbeteren. Doelstelling VI.6. Assistentiewoningen: Aangepaste infrastructuur aan de noden van de bewoners, die voldoet aan de wettelijke vereisten. Actieplan VI.6.1. Het renoveren van de badkamers van Seniorama I. De aanwezigheid van het klassieke bad is voor de meeste bewoners onpraktisch en gevaarlijk, zij maken hier geen gebruik van. Het voorzien van een instapdouche zou dit kunnen verhelpen. Actieplan VI.6.2. Het voorzien van alle assistentiewoningen van een oproepsysteem met terugspraak en de mogelijkheid van een polsband om een oproep te doen. Dit is voorzien voor de nieuwe assistentiewoningen, het is aangewezen de reeds bestaande ook hiervan te voorzien. Zo wordt voor alle bewoners op dezelfde manier het nodige voorzien in het kader van hun veiligheid. Doelstelling VI.7. Bejaardenwoningen: Onderzoeken of het sociaal verhuren van de bejaardenwoningen haalbaar is. Het inkomen van de huidige huurders is gemiddeld hoog ten opzichte van de lage huurprijs. Er wordt momenteel dan ook geen rekening gehouden met het inkomen en het onroerend eigendom van kandidaat-huurders bij het toewijzen van de bejaardenwoningen. Er is enkel een leeftijdsvoorwaarde. Er dient onderzocht te worden of het sociaal verhuren van de bejaardenwoningen aan senioren wenselijk en haalbaar is en tegen welke modaliteiten deze sociale verhuur gerealiseerd kan worden. Actieplan VI.7.1. Bepalen van de doelgroep sociaal verhuur. Actieplan VI.7.2. Bepalen van de modaliteiten sociale verhuur.

10 P a g i n a 10 Deel 2 - Gemeentebestuur I. Beleidsdomein algemene financiering Dat het gemeentebestuur van Buggenhout een gezond financieel beleid moet voeren is een evidentie, bovendien legt het gemeentedecreet in artikel het financieel evenwicht op. Dat principe wordt geconcretiseerd in artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. In de toelichting wordt een overzicht gegeven van de belastingen en de retributies die geheven worden om het financieel evenwicht te verzekeren. De diverse reglementen werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 augustus II. Beleidsdomein algemene zaken Doelstelling II.1. Een duidelijk en doorzichtig politiereglement voor de gemeente Buggenhout Het huidige politiereglement bestaat uit al de politiereglementen die de gemeenteraad van Buggenhout in de loop van de geschiedenis heeft goedgekeurd. Nu worden we geconfronteerd met verouderde bepalingen en we kunnen bovendien niet met zekerheid stellen wat er allemaal wel of niet mag in Buggenhout. Voor zekere deelgebieden (bijvoorbeeld het reglement inzake huisvuil) is dat gelukkig wel het geval. Bovendien is de politiezone vragende partij voor een zo uniform mogelijke regeling in Lebbeke en in Buggenhout. Afwijkingen zijn altijd mogelijk omdat dit behoort tot de autonomie van de gemeente, maar op zijn minst zouden de politiereglementen van Lebbeke en Buggenhout dezelfde structuur moeten kennen zodat de politie op het terrein makkelijk kan besluiten of er actie moet ondernomen worden of niet. Actieplan II.1.1. Opmaak van een nieuw algemeen politiereglement Verder zetten van de werkzaamheden van de commissie algemene zaken die maandelijks vergadert om het nieuw politiereglement voor te bereiden. Afronding van de debatten in de commissie Algemene Zaken tegen eind 2014; afronding van de debatten in de gemeenteraad tegen juni Doelstelling II.2. Verbetering van de communicatie met de burger en van de gemeentelijke dienstverlening door de vernieuwing van de gemeentelijke website Actieplan II.2.1. Aankoop van een nieuwe website De gemeentelijke website is ouderwets en voldoet niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan een website gesteld worden. Problemen doen zich voor zowel op veiligheids- als op inhoudelijk vlak. De gemeenteraad heeft in maart 2012 beslist om een stuurgroep op te richten om te bepalen wat de concrete vereisten zijn waaraan het grafisch design van de hertekende website moet voldoen en om de werkzaamheden van de werkgroep te volgen en te begeleiden. Deze stuurgroep is één maal bijeengekomen. Naast die stuurgroep is er een ambtelijke werkgroep opgericht die de gedocumenteerde specificatie creëert en levert voor de gestabiliseerde website, regelmatig overlegt met de websiteleverancier, coördineert met de interne informatieleveranciers, de transitie van de bestaande inhoud en informatie naar de gestabiliseerde website begeleidt en controleert, overlegt en rapporteert aan de stuurgroep. Deze werkgroep is reeds meerdere malen bijeengekomen. Deze voorbereidingen zijn stilgevallen omdat eerst prioriteit moest gegeven worden aan de aankoop van een nieuwe server. Die overheidsopdracht is ondertussen gegund. Volgt nu eerst de aankoop van de server van het OCMW, waarna de volle aandacht kan gaan naar de website Actieplan II.2.2. Inhoudelijke vernieuwing van het informatieblad in nauwe samenwerking met de gemeentelijke en de OCMW-diensten Doelstelling II.3. Optimalisering van de samenwerking tussen gemeente en OCMW

11 P a g i n a 11 Actieplan II.3.1. Integratie van de horizontale diensten van gemeentebestuur en OCMW Personeelsdienst, financiële dienst en ICT-dienst van beide besturen zullen in de loop van de legislatuur worden samengevoegd. De secretarissen van gemeente en OCMW bereiden deze fusies voor. Doelstelling II.4. Creëren van een eenheidsloket over gemeente en OCMW Actieplan II.4.1. Creëren van een eengemaakte vrijetijdsbalie Actieplan II.4.2. Stapsgewijze uitbreiding van het project naar gemeente en OCMW III. Beleidsdomein grondgebiedszaken Doelstelling III.1 Algemene beleidsdoelstelling grondgebiedszaken: Het realiseren van een kwaliteitsvolle woonomgeving voor de bewoners van Buggenhout door middel van een moderne, adequate, kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening. Actieplan III.1.1. Werken aan een betere en duidelijkere communicatie Communicatie lijkt theoretisch makkelijk maar is in realiteit zeer moeilijk. Dit item vraagt constant aandacht. Een gebrekkige communicatie vormt de kiem van latere problemen, conflicten en misverstanden. Enerzijds is er de interne communicatie welke moet zorgen voor een betere organisatie. Anderzijds is er de externe communicatie welke moet leiden tot een betere dienstverlening. De inzet van moderne hulpmiddelen, een gebruiksvriendelijke website, intranet, overlegstructuren zijn maar enkele voorbeelden welke kunnen leiden tot een betere en efficiëntere communicatie. Actie 1.1 Actie 1.2 Actie 1.3 Actie 1.4 Actie 1.5 Actie 1.6 Actie 1.7 Implementeren van een nieuwe website met een gebruiksvriendelijk e-loket voor meldingen en een handige zoekfunctie. Zo kan de burger vlug over de juiste informatie beschikken (budget ICT) Beter informeren van de vragensteller zoals bvb. het meegeven van een indicatie uitvoeringsdatum bij de melding, de reden opgeven van een niet uitgevoerde opdracht, melding overmaken als de opdracht werd uitgevoerd, Minstens tweemaandelijks een intern overleg organiseren binnen de dienst GGZ. Dit is noodzakelijk om belangrijke en relevante informatie te laten doorstromen. Dergelijke momenten zijn ook nuttig om iedereen bij elkaar te brengen en afspraken te maken. Organiseren van een gezamenlijk overleg tussen andere interne diensten volgens de noodzaak. Dit moet vermijden dat er naast elkaar gewerkt wordt en dat men weet wat er gaande is. Dit zorgt voor beter begrip met de achterliggende redenen van de ander partijen. Eventuele misvattingen worden zo beter vermeden. Streven naar een gezamenlijk verwerkingspunt bezetting openbare weg/parkeerverbod /vergunning politie. Het gebeurt nu regelmatig dat de burger naar verschillende diensten wordt gestuurd vooraleer hij op de juiste plaats terecht komt. Opstellen van een eenvoudige, duidelijke en eenvormige reglementering voor het gebruik van materialen (uitleendienst). Ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk Intranet voor interne communicatie. Actieplan III.1.2. Blijvend moderniseren in middelen en materiaal Het is belangrijk om te beschikken over performante en efficiënte (hulp)middelen en materieel. Enerzijds moet dit het tekort aan personeel helpen opvangen. En anderzijds zorgt dit voor motivatie van en tevredenheid bij het eigen personeel. Daarnaast zorgt dit voor een betere uitstraling, perceptie en vertrouwen bij de bevolking (bijvoorbeeld het rondrijden met een nette, moderne wagen versus een roestig veel lawaai makend vehikel).

12 P a g i n a 12 Actie 2.1 Actie 2.2 Actie 2.3 Actie 2.4 Actie 2.5 Constante vernieuwing van het wagenpark. De kans dat een voertuig plots uitvalt, is vrij groot voor de oudere voertuigen. Daarnaast zijn de onderhoudskosten hoog voor dergelijke voertuigen. Op termijn is het voordeliger voertuigen regelmatig te vernieuwen. Dit verhoogt de bedrijfszekerheid. Vervanging van versleten kleine machines en investeren in gebruiksvriendelijke werktuigen. Een rendementsverhoging en de inzet van minder mankracht wordt nagestreefd. Het verhoogt ook de veiligheid van de gebruiker en derden. Het maken van een definitieve opslagplaats van het strooizout. Enerzijds om plaats te winnen in de bruine hangar zodat deze ruimte efficiënter kan gebruikt worden. Anderzijds wordt schade door corrosie vermeden. Vervangen van de zitmaaier van de groendienst. Creëren van een opslagruimte voor gevaarlijke producten volgens de vigerende wetgeving. Actieplan III.1.3. Blijvend investeren in mensen Blijven stilstaan is achteruitgang. De maatschappij is constant in beweging. Weten wat de nieuwe trends en mogelijkheden zijn, open staan voor nieuwe tendensen, bijscholingen volgen etc. zouden constante reflexen moeten zijn. Het personeel vormt de gehele draaischijf van de organisatie en dit vraagt de nodige aandacht. Bij aanwervingen en vervangingen dient gestreefd te worden naar kwalitatieve selecties. De juiste man of vrouw dient op de juiste plaats te komen. Actie 3.1 Actie 3.2 Actie 3.3 Actie 3.4 Opleidingen voorzien voor heftruckbestuurder. Het is nodig om meerdere mensen hun brevet te laten behalen om een veilige, efficiënte en oordeelkundige inzet van de heftruck te garanderen. Opleidingen voorzien voor het werken met een hoogtewerker. Het is nodig om meerdere mensen hun brevet te laten behalen om een veilige, efficiënte en oordeelkundige inzet en gebruik van de hoogtewerker te garanderen. Permanente bijscholing van medewerkers stimuleren, alsook de deelname aan nuttige studiedagen. Hierdoor blijft men ondermeer op de hoogte van evoluties en tendensen, netwerken worden uitgebouwd etc. Het aanwerven bij vervanging van minimaal een volwaardige groenarbeider, geschoold in het vakgebied. Er is noodzaak aan extra specifieke groen kennis en hulp. Dit zal de efficiëntie verhogen van de groendienst. Daarnaast zal meer mankracht sowieso nodig zijn voor het uitwerken van het groenbeheersplan en het decreet van de pesticiden reductie. Doelstelling III.2. Streven naar een goed gebouwenbeheer en het vermijden van dure herstelkosten Actieplan III.2.1. Streven naar preventief onderhoud Een eenvoudig preventief onderhoud is op termijn goedkoper dan curatief onderhoud. Voor het ogenblik zijn niet voor alle gebouwen onderhoudscontracten of zijn er meerdere contractanten voor verschillende gebouwen. Het is aangewezen om per item één contractant te voorzien. Er is dan één aanspreekpunt en het zorgt bovendien voor een schaaleffect in de prijszetting. Daarnaast dienen we ook in orde te zijn met de opgelegde wettelijke controles. Uit deze controles kunnen bovendien noodzakelijke onderhouds- en herstelwerken volgen. Actie 1.1 Actie 1.2 Actie 1.3 Opstellen en opvolgen legionella beheersplan Onderhoudscontract voor de automatische schuifdeuren Wettelijk nazicht en onderhoud van inbraak- en brandmeldingsinstallaties

13 P a g i n a 13 Actie 1.4 Veiligheidsregister voor elk gebouw verder afwerken en centraal beheren Actieplan III.2.2. Dringende herstellingen snel uitvoeren Het is bewezen dat de herstelkosten kwadratisch stijgen in functie van het tijdsverloop. Het uitstellen van een dringende herstelling zorgt dus alleen maar voor extra kosten. Actie 2.1 Actie 2.2 Actie 2.3 Jaarlijks budgetten voorzien voor onvoorziene dringende herstellingen Renovatie Patattenmolen Renovatie gevel IBO Opstal Actieplan III.2.3. Aankoop meubilair Het aanwezige meubilair kan stuk gaan en dan is een dringende vervanging noodzakelijk. Actieplan III.2.4. Afbraak en verkoop van overbodige gebouwen Gebouwen die niet meer dienen en welke ook geen functie zullen krijgen worden best zo vlug mogelijk afgebroken of verkocht. Enerzijds stijgen jaarlijks de algemene afbraakkosten, is dit een bron voor verloedering, zorgt het voor een snelle waardedaling en betekent het een gevaar voor de openbare veiligheid. Een gebouw onderhouden kost geld. Gebouwen die niet meer nodig of overbodig zijn, worden het beste van de hand gedaan. Actie 4.1 Actie 4.2 Actie 4.3 Afbraak schoolhuis Opstal Verkoop pastorij Opdorp Verkoop Oud magazijn Bovendonkstraat Actieplan III.2.5. Uitvoeren van gewenste en noodzakelijke investeringswerken Omwille van diverse redenen zijn bepaalde werken vereist, aangewezen of noodzakelijk. Actie 5.1 Actie 5.2 Actie 5.3 Actie 5.4 Actie 5.5 Actie 5.6 Actie 5.7 Actie 5.8 Actie 5.9 Actie 5.10 Actie 5.11 Actie 5.12 Actie 5.13 Actie 5.14 Actie 5.15 Actie 5.16 Actie 5.17 Actie 5.18 Actie 5.19 Zwembad: Renovatie ten gevolge van verplichtingen milieuvergunning SPAT: Vernieuwen centrale verwarming De Pit: Aanpassingen elektriciteit De Pit: Vernieuwen podium theaterzaal Orangerie: Ophangbrug grote zaal (bevestiging theaterverlcihting e.a.) JOC: Uitbreiding Blauwselstraat: Aanleg speelplein De Stek: Verharding speelplein Sporthal: Vernieuwen vloer polyvalente zaal Sporthal: Hoge palen vangnet kunstgrasveld Sporthal: Opvoegen buitenmuur Rangers: Aanleg parking en terrein School Opdorp: Renovatie refter School Opdorp: Vernieuwen ingangspoort School Opdorp: Vernieuwen speelplaats School Opdorp: Schoolsecretariaat School Centrum: Vernieuwen deuren lokaal muzische vorming, zorgleerkracht, personeelsplaats School Centrum: Voorzien zonnewering keuken kleuterrefter/turnzaal Muziekacademie: Toegankelijkheid mindervaliden

14 P a g i n a 14 Actie 5.20 Actie 5.21 Actie 5.22 Bibliotheek: Inrichten zolder werkruimte IBO Opstal: Voegen en verven gevel Opstal Onderzoek naar een overkapping van de patattenmolensite Doelstelling III.3. Blijven meedenken aan een leefbaar mobiliteitsplan en de nodige veiligheidsaspecten met betrekking tot verkeer Actieplan III.3.1. Zoeken van een oplossing voor de huidige mobiliteitsproblemen op de druk bezochte site De Pit/Platteput via een extra ontsluiting De site De Pit wordt druk bezocht en kent dikwijls piekmomenten van aan- en afvoer door de aanwezigheid van een sport- en cultuurcentrum, scholen, buitensportterreinen, kinderopvang en sportverenigingen. Actie 1.1 Actie 1.2 Actie 1.3 Grondinnames voor ontsluitingsweg via de Kruisbaan Ontwerp ontsluitingsweg Uitvoering ontsluitingsweg Actieplan III.3.2. Verkeersveiligheid verdient steeds de nodige aandacht Verkeersveiligheid is een belangrijk item. Goede en duidelijke verkeersborden zijn een absolute must en dit volgens het principe Less is More Actie 2.1 Actie 2.2 Permanente vernieuwing van versleten en verschenen verkeersborden Regelmatige bijeenkomsten van de verkeerscommissie Actieplan III.3.3. Noodzakelijke herstellingen en aanpassingen openbare verlichting Hier dient jaarlijks een budget voor voorzien te worden. Verlichting kan defect gaan, dient soms verplaatst te worden etc. Actieplan III.3.4. Aanleg parking Blauwselstraat Voor het kerkhof te Opstal ontbreekt een parking. Daarnaast komt er in de buurt sociale huisvesting waardoor de noodzaak aan parkeergelegenheid en ontsluitingsmogelijkheden groeit. Actieplan III.3.5. Inrichten plein Nieuwstraat achter de kerk De vrijgekomen plaats door de afbraak van de oude woningen vraagt een duurzame inrichting met permanente parkeermogelijkheden voor auto s en fietsen. Actieplan III.3.6. Opstellen nieuw mobiliteitsplan Het oorspronkelijke mobiliteitsplan dateert van Dit werd beperkt herzien in 2008 via de sneltoets procedure. Gezien het tijdskader en de maatschappelijke evolutie is het aangewezen om een nieuw mobiliteitsplan op te stellen. Actieplan III.3.7. Onderzoek naar de derde fase van de aanleg van de parkeerstroken langs de Dries Doelstelling III.4. Streven naar een goed onderhouden wegennet en het vermijden van dure herstelkosten. Wegenis dient dringend hersteld te worden want dit kan zorgen voor secundaire schade en bijhorende schadeclaims. Actieplan III.4.1. Onderhoudscontracten afsluiten met gespecialiseerde firma s Het is bewezen dat de herstelkosten kwadratisch stijgen in functie van het tijdsverloop. Het uitstellen van een dringende herstelling zorgt dus alleen maar voor extra kosten. Actie 1.1 Onderhoudscontract herstellingswerken en noodzakelijke aanpassingswerken openbaar domein

15 P a g i n a 15 Actie 1.2 Onderhoudscontract herstel betonvakken Actie 1.3 Vernieuwen toplaag Diepmeerstraat/Kamerstraat Financiële gevolgen: Exploitatie Investering Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Doelstelling III.5. Aandacht hebben voor een kwaliteitsvolle bovenbouw bij infrastructuurwerken met het oog op een ideale mix van economische, ecologische, esthetische en mobiliteitsaspecten Actieplan III.5.1. Infrastructuurwerken welke kaderen in het verhogen van de zuiveringsgraad De onderbouw van wegenis (riolering) zit vervat in de beleidsdoelstellingen van milieu. Deze onderbouw kan niet gerealiseerd worden zonder te sleutelen aan de bovenbouw. Zie ook Actieplan III Actie 1.1 Actie 1.2 Actie 1.3 Actie 1.4 Actie 1.5 Actie 1.6 Actie 1.7 Actie 1.8 Actie 1.9 Actie 1.10 Kasteelstraat Schuttershof Leemputten Eikendreef / Achterdenken Kapelbaan Tuinbouwstraat Aquafinproject Krapstraat of Hoogweg Roodbos Kluisweg Hamsweg pm Actieplan III.5.2. Investeren in kwalitatieve studies als voorbereiding op toekomstige infrastructuurwerken Infrastructuurprojecten hebben een lange doorlooptijd. Daarom is het aangewezen om tijdig te beginnen met de studies en eventueel snel inspelen op onvoorziene wijzigingen. Een goede studie betaalt zichzelf terug tijdens de uitvoering. Actie 2.1 Actie 2.2 Actie 2.3 Jaarlijks een budget voorzien voor diverse studiekosten Ontwerp Scheldestraat Ontwerp Hoge Jan Actieplan III.5.3. Aanpassen nutsleidingen Regelmatig blijken tijdens werken plots wijzigingen noodzakelijk. Doelstelling III.6. De stationsomgeving opwaarderen tot een aantrekkelijk geheel.

16 P a g i n a 16 Actieplan III.6.1. Heraanleg stationsplein Een eigentijds stationsplein dient aangelegd te worden met het oog op alle noodzakelijke functies met voldoende parkeermogelijkheden en overdekte fietsenstallingen. Budgetten kunnen momenteel moeilijk ingecalculeerd worden omdat we afhankelijk zijn van andere partners in dit project, zijnde Infrabel en NMBS Holding, die de timing van dit project zullen bepalen. Het is in ieder geval duidelijk dat de procedure zeer veel tijd vergt, en dat de werken pas op het einde van de planningsperiode zullen starten. Momenteel worden geen financiële gevolgen ingecalculeerd, maar zodra er meer zicht is op de timing van de partners zal het project financieel ingepland worden. Actieplan III.6.2. Open ruimte invullen aan de Ooievaar Deze open ruimte dient een bestemming te krijgen. De gemeente tracht daar verder een actieve rol in te spelen met minimale middelen en het recupereren van eerder gedane investeringen. Doelstelling III.7. Realiseren van een kwaliteitsvolle woonomgeving voor de bewoners van Buggenhout. Actieplan III.7.1. Inspelen op de ruimtelijke behoeften: eventuele herziening van het ruimtelijk structuurplan en de opmaak van RUP s Regelmatig dringen zich noodzakelijke aanpassingen op om te kunnen inspelen op plotse ruimtelijke behoeften en/of opportuniteiten. Actieplan III.7.2. Efficiënt optreden bij bouwovertredingen Bouwovertredingen veroorzaken veel last en wrevel bij omwonenden. Ook voor de eigenaars betekent een bouwovertreding ongemakken en weinig rechtszekerheid bijvoorbeeld bij de verkoop van een eigendom. Herstelvorderingen kunnen hier een uitweg bieden. Samen met de politie dient in het algemeen naar een adequate aanpak gestreefd te worden. Actie 2.1 Actie 2.2 Procedurele afspraken maken met de politie Opmaak herstelvorderingen Actieplan III.7.3. Optimaliseren interne organisatie na de ontvoogding De ontvoogding is intussen een feit. Permanente bijsturing en opvolging zal nodig zijn om deze bijkomende bevoegdheid goed te beheersen. Actieplan III.7.4. Implementeren digitale bouwaanvraag Momenteel is het een hele papierwinkel om de bouwaanvraag in te dienen en te verkrijgen. Vlaanderen wenst dit in de toekomst via een digitale weg te laten verlopen. Dit betekent heel wat minder papier en tevens betere opvolgingsmethodieken en statistische verwerkingsmogelijkheden. Dit zal vermoedelijk verplicht worden voor de gemeenten en dan zullen investeringen vereist zijn. Actieplan III.7.5. Implementeren omgevingsvergunning Dit item kadert volledig in het concept administratieve vereenvoudiging. De aanvrager dient in de toekomst maar één aanvraag te verrichten waar er dit momenteel nog twee (een stedenbouwkundige en een milieuvergunning) zijn. Ook dit zal vermoedelijk een verplichting worden met de bijhorende investeringen (zie ook milieu). Actieplan III.7.6. Het behalen van het bindend sociaal objectief door een verdere inplanting van sociale woningbouw te stimuleren met een kwaliteitsvol aanbod Tegen 2020 dient de gemeente in een minimum aan sociaal woningaanbod te voorzien via sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Dit item zal tevens mee verwerkt zitten in het beleidsplan van het OCMW.

17 P a g i n a 17 Actieplan III.7.7. Bestendigen van de huidige werking waarbij de gemeente de katalysator is van het woonbeleid/het bewaken en verhogen van de kwaliteit van het woningbestand Momenteel is er een zeer goede samenwerking tussen het OCMW en de gemeente hieromtrent. Deze intensieve en vruchtbare samenwerking dient op peil gehouden te worden. Ook hier is er kruisbestuiving met het beleidsplan van het OCMW. Boelstelling III.8. Markten en Kermissen ontwikkelen tot aantrekkelijke en gezellige ontmoetingsplaatsen. Actie III.8.1. Moderniseren van de huidige reglementen en contracten zodat dit een bruikbare tool vormt om het gewenste objectief te bereiken De huidige reglementen geven iets te weinig slagkracht om gewenste wijzigingen door te voeren. De opmaak van het politiereglement kan hierbij de aanleiding zijn. Actieplan III.8.2. Herinrichting van de wekelijkse markt. Momenteel ontstaan er regelmatig leemtes in de opstellingen wat geen aantrekkelijke blik biedt. Het lijkt beter te vertrekken van een vaste kern (waarvan je zeker bent dat ze komen) om daarop de gelegenheidskramen netjes te laten aansluiten. Worden er best beperkingen opgelegd aan het soort kramen, is er een herschikking nodig op het kerkplein etc. zijn andere vraagstukken om op te lossen. Actieplan III.8.3. Invoeren van blauwe zones in de kermissen Blauwe zones zijn zones welke voorbehouden worden voor gelegenheidsattracties. Dit brengt een dynamiek en variatie in de opstellingen en de aard van attracties. Doelstelling III.9. De landbouwers ondersteunen en hen maximaal helpen bij landbouw gerelateerde thema s Actieplan III.9.1. Bestendigen van de landbouwraad en landbouwers betrekken bij gemeentelijke projecten in landbouwgebied Een goed overleg is steeds de basis voor een goede en vlotte samenwerking en voorkomt dikwijls latere problemen. Actieplan III.9.2. Landbouwers betrekken bij milieu gerelateerde thema s zoals de reductie van het pesticiden gebruik, de verhoging van de bijenpopulatie, via de milieuraad Milieu en landbouw vormen een bijzondere tandem. Constante aandacht en het mee helpen denken aan oplossingen zijn een absolute meerwaarde. Actieplan III.9.3. Een aanspreekpunt en contactpersoon binnen de gemeente voorzien voor alle landbouwthema s (milieuambtenaar) Naargelang het onderwerp zijn er voor de landbouwers verschillende aanspreekpunten binnen de gemeente. Dit is verwarrend en niet cliëntvriendelijk voor de betrokken landbouwers. Actieplan III.9.4. Ondersteuning van bodemanalyses in het kader van het subsidiereglement Een bodemanalyse is voor een landbouwer een handig instrument. Het helpt hem enerzijds te detecteren wat nodig is om een hoger rendement te bekomen en anderzijds voorkomt Doelstelling III.10. Aanpakken van mogelijke wateroverlast Actieplan III Ruimen en onderhouden van beken in overleg met de polderbesturen en Doelstelling III.11. Vermindering van de hoeveelheid restafval met 6,5 kg/inwoner per jaar. Actieplan III Optimalisering van de selectieve inzameling van afvalstoffen De selectieve inzameling van afvalstoffen wordt geoptimaliseerd en gestimuleerd. Verder opvolgen van de afvalophaling in samenwerking met Verko. Zowel de huis-aan-huis-ophaling als de werking van het containerpark worden gewijzigd. Het opvolgen van de resultaten is van belang om een efficiënt afvalbeleid te kunnen voeren.

18 P a g i n a 18 Actie Huisvuilophaling verandert op 1 januari 2014 waarbij de huisvuilcontainers voor restafval vervangen worden door gele huisvuilzakken van 60 liter. Actie Afvaltoerisme op het containerpark wordt aangepakt door identiteitscontrole bij elk bezoek. Voorts zal grof huisvuil betalend worden. Verko verhoogt het toegangsgeld voor zijn containerparken van één naar twee euro. Ook voor het tarief dat van toepassing is op het aanbrengen van grofvuil is gewijzigd. Burgers zullen vanaf 1 oktober maximum één kubieke meter grofvuil per dag naar het containerpark mogen brengen en dus niet langer anderhalve kubieke meter. Wie minder dan een halve kubieke meter aanvoert, betaalt hiervoor twee euro. Vanaf een halve kubieke meter grofvuil tot één kubieke meter betaalt de bezoeker vier euro. Actieplan III.11.2 Het aanbod betreffende de mogelijkheden voor selectieve inzameling bekendmaken bij KMO s en bij zelfstandigen. Informeren van de bedrijven/verenigingen van de wijzigingen van de afvalophaling in het kader van het Vlarema. Actieplan III Afvalpreventie De burger sensibiliseren om minder afval te produceren. Actieplan III Uitbouwen van de voorbeeldfunctie van de gemeente op het vlak van afvalpreventie. Implementeren van een aangepast afvalbeleid in de eigen werking. Actieplan III Hergebruik en recyclage van goederen en materialen bevorderen onder de inwoners Hergebruik en recyclage van goederen en materialen bevorderen onder de inwoners door sensibiliseringsacties uit te werken en het gebruik van de kringloopwinkels in de regio meer toegankelijk en kenbaar maken. Doelstelling III.12. Vermindering van de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort. Actieplan III Sensibilisatie, opruimen en het beboeten van de overtreder Actie III Meldpunt voor zwerfvuil en sluikstort voorzien. De nieuwe gemeentelijke website zal daartoe een belangrijke bijdrage leveren. Actie III De werking met de verenigingen verder zetten. Deze actie meer kenbaar maken naar de bevolking door het plaatsen van borden Pas opgeruimd door en sensibilisatie in het informatieblad en de website. Actie III Bijkomende sensibilisatieacties organiseren in samenwerking met de gemeentelijke milieuraad voor natuur en milieu. Actie III Degelijke opvolging van overtredingen door gemeentelijke diensten en politie Actieplan III Proper straatbeeld verzekeren. Actie III Inzet van de veegmachine in iedere straat met een frequentie van minstens 4 X per jaar in iedere straat. Actie III

19 P a g i n a 19 Een aparte ophaling/inzameling van veegvuil. Doelstelling III.13. REG 1 -toepassingen verhogen binnen de gemeentelijke diensten en stimuleren bij de burger. Actieplan III Verderzetten van de werkgroep interne milieuzorg. 4 keer per jaar bijeenroepen van de werkgroep met bespreking van de dagdagelijkse werking en overlopen van grotere investeringen. De werkgroep zal per jaar een werkthema kiezen. Actieplan III Uitbouwen van sensibiliseringsacties binnen de eigen gemeentelijke diensten Om de eigen medewerkers bewust te maken van ecologisch handelen. Actieplan III Verder ondersteunen en medewerking verlenen aan het FRGE 2. Hiermee wil het gemeentebestuur onder meer sterk inspelen op muur- en dakisolatie van woningen. Actieplan III De burger informeren rond duurzaam bouwen, duurzaam consumeren en rationeel energiegebruik inclusief rationeel watergebruik. Actie III Regelmatige sensibilisatie via het gemeentelijk informatieblad. Actie III Organisatie van een gemeentelijke energiedag. Actieplan III Uitwerken van een efficiënt masterplan voor openbare verlichting om enerzijds energie te besparen en om anderzijds de lichtpollutie te verminderen. Het masterplan zal in eerste instantie bestaan uit 3 fasen: - fase 1: analyse van de bestaande toestand - fase 2: ontwikkeling van een gemeentelijke visie - fase 3: ontwikkeling van een technische strategie Dit masterplan wordt uitgevoerd in samenwerking met Eandis en de milieuraad. Doelstelling III.14. Ondanks een verdere toename van de mobiliteit, de milieu- en natuurschade die ze veroorzaakt tot op een aanvaardbaar niveau terug te dringen door het promoten van alternatieve vervoersmiddelen en het uitbreiden van de infrastructuur voor de zwakke weggebruiker Actieplan III Bij de aankoop van een nieuw voertuig zal rekening gehouden worden met de ecoscore van het voertuig. De ecoscore laat toe om de milieuprestaties van een voertuig in te schatten door rekening te houden met de belangrijkste milieu-impacts die het voertuig veroorzaakt: opwarming van de aarde (voornamelijk door CO2), luchtvervuiling (bv. door fijn stof en stikstofoxiden, met impact op de mens en ecosystemen) en geluidsoverlast. Actieplan III Medewerking verlenen aan het wetenschappelijk onderzoek inzake elektrisch rijden in Vlaanderen en elektrisch rijden promoten in eigen gemeente. Actie Aankoop van een elektrische of hybride wagen voor de gemeentelijke dienst. Actie Voorzien van een elektrisch oplaadpunt in het centrum van Buggenhout. 1 REG = rationeel energiegebruik 2 FRGE = Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost

20 P a g i n a 20 Actie Promotie en sensibilisatie in het infoblad en proefritten organiseren voor de inwoners. Actieplan III Het gemeentepersoneel stimuleren om alternatieve verplaatsingswijzen van het woon-werkverkeer te gebruiken. Overdekte fietsenstalling voorzien in het centrum van Buggenhout Actieplan III De inwoners van de gemeente informeren en sensibiliseren inzake duurzame mobiliteit. Acties zoals Met belgerinkel naar de winkel verder promoten. Actieplan III Een verbetering van de wandel- en fietsinfrastructuur en accommodatie (fietspaden, fietsstallingen, ) verder uitwerken. Actie De Kasteelstraat verder voorzien van fietspaden in Actie Onderzoek naar een langeafstandsfietspad Buggenhout-Dendermonde langs de spoorweglijn Doelstelling III.15. uitbreiden van de zuiveringsgraad: 80 % tegen 2015, 90% tegen 2021 en 100% tegen Actieplan III De gemeente zorgt voor de gefaseerde uitbouw en verbetering van de kwaliteit van de riolerings-en zuiveringsinfrastructuur. De zuiveringsgraad is het theoretisch percentage van de inwoners waarvan het afvalwater, na transport via het riolerings- en collecteringsnetwerk, effectief gezuiverd wordt in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Voor de zuivering van het afvalwater van woningen die niet op het rioleringsnet kunnen worden aangesloten zal individuele waterzuivering een oplossing bieden. Zie ook Actieplan III.5.1. Actie Rioleringswerken in Lindedreef, Dennendreef, Elzendreef, Maalderijstraat en Kasteelstraat in 2014 Actie Rioleringswerken in Eikendreef en Achterdenken in 2015 Actie Rioleringswerken in Kapelbaan/Tuinbouwstraat in 2017 Doelstelling III.16. Pesticidenvrij beheer van alle openbare ruimten vanaf 1 januari Actieplan III Evaluatie van de bestaande werking inzake het pesticidenvrij beheer en aanpassing van het groenbeheer van de kerkhoven tegen Zie ook actieplan V.1.3. Aanleg en onderhoud van de kerkhoven in overeenstemming met de regelgeving reductie van het pesticidengebruik Doelstelling III.17. Wegwerken van knelpunten inzake wateroverlast Actieplan III Geïntegreerde aanpak van wateroverlast Actie Aanleg van 2 bufferbekkens in de Elzendreef en Langeweg Actie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel U= Uitgevoerd / L= Lopend / C= Opgeheven (cancelled) = Geen antwoord beleid (NoResponsBeleid) rood' = prioritair Beleidsdoelstelling plan 1 WERKEN AAN EEN BETER WELZIJN IN ONZE GEMEENTE (prioritair) AP-133.

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019 Toelichting

Meerjarenplan 2014-2019 Toelichting Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Dendermonde OCMW Buggenhout Groenlaan 1 9255 Buggenhout OCMW BUGGENHOUT Meerjarenplan 2014-2019 Toelichting NIS 4 2 004 Secr.: Wouter Vermeiren Fin. beheerder:

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Dienst Kinderopvang

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Dienst Kinderopvang Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Dienst Kinderopvang Inschrijvingsbeleid en inschrijvingsprocedure voor de toekenning van opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar in de opvanglocaties van

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D D. 1 3. 0 1. 2 0 1 1

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D D. 1 3. 0 1. 2 0 1 1 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem T 056 765 200 F 056 75 81 55 E info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie: hoe kan je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie: hoe kan je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? Kinderopvang met een sociale functie: hoe kan je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? De sociale functie van kinderopvang houdt in dat: - de toegankelijkheid van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

Wat maakt een doorgangswoning tot een specifiek model binnen de OCMW - hulpverlening?

Wat maakt een doorgangswoning tot een specifiek model binnen de OCMW - hulpverlening? Wat maakt een doorgangswoning tot een specifiek model binnen de OCMW - hulpverlening? concept met 6 pijlers drie deelmodellen Een doorgangswoning is een vorm van aangepaste OCMWdienstverlening. 1 vorm

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Sociale functie KO. Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING

Sociale functie KO. Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING Sociale functie KO Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING BRUSSEL, 17/02/2016 (BELGA) - "Decenniumdoelen 2017" blijft wachten op beloofde sociale correcties BRUSSEL, 22/03/2016 (BELGA) - Armoederapport

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA Zitting van donderdag 10 december 2015-18u00 Locatie Raadzaal, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen

Nadere informatie

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN In zijn ZSP maakt de initiatiefnemer op beknopte en overzichtelijke wijze zijn zorgstrategische visie voor de

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners AA Waar bent u naar op zoek? ZOEKEN Home > Organisatie > Partners Partners OCMW's in de regio Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Boom POD Maatschappelije Integratie bouwt betaalbare en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F JAAROVERZICHT 2014 Gasthuisstraat 2 1730 Asse T 02 452 80 67 F 02 452 22 02 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol Opgemaakt door: Sooi De Maeyer VOORWOORD Beste inwoner, Als OCMW hebben

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie