Gastouderbureau Noorderlicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gastouderbureau Noorderlicht"

Transcriptie

1 Inhudspgave 1 Vrwrd; Wat is een gastuderbureau? Werkwijze ; Wat hudt een pedaggisch beleid in? Kind = aanleg (Nativisme); Kind = mgeving (Empirisme); Kind = aanleg + mgeving (Cnvergentie); 3 2 Pedaggische visie van ; Pedaggische regels gebaseerd p therie van Risken Walraven; De pedaggische basisregels in de praktijk; Thuis in het gastudergezin; Zelfstandigheid en eigenheid; Stimulering van de ntwikkelingsgebieden; Nrmen en waarden; Regulerend ptreden; Verzrging en veiligheid; Veilig slapen (wiegendd); Samenwerking vraag- en gastuders; 11 3 De rl van ; 12 4 De werkwijze, maximale mvang en leeftijdspbuw grepen; Aantal kinderen per gastuder; De cmpetenties van de gastuders; De criteria vr de pvang mgeving; 16 5 Gedkeuring pedaggisch beleidsplan; 16 Pag. 1 Versie

2 1 Vrwrd: Aan de pvang van kinderen wrden zeer hge eisen gesteld. Gastuderbureau Nrderlicht besteedt dan k bijznder veel aandacht aan de kwaliteit van de Gastudervrziening waarvr het bureau bemiddelt. Dat betekent dat het gastudergezin aan strenge criteria met vlden. Om de kwaliteit blijvend p een hg peil te huden, te kunnen cntrleren en z ndig bij te stellen, is een ged nderbuwd pedaggisch beleid nntbeerlijk. In dit dcument is het beleid van het vastgelegd. Wij hpen dat dit beleid de uders en gastuders huvast biedt en dat het erte bijdraagt dat uders hun kinderen met een gerust hart tevertruwen aan het gastudergezin. biedt een tweede thuis vr uw kind. 1.1 Wat is een gastuderbureau? Een gastuderbureau bemiddelt tussen uders die pvang vr hun kind zeken en persnen die kinderen willen pvangen. 1.2 Werkwijze De uders die pvang wensen vr hun kind(eren), de zgenaamde vraaguders, hebben een intakegesprek met de cnsulent van het gastuderbureau. Tijdens dit gesprek geeft de cnsulent infrmatie ver allerlei aspecten van de pvang dr gastuders. Ok kunnen de uders hun specifieke eisen en wensen kenbaar maken ver de pvang van hun kind. De cnsulent zekt vervlgens in het gastuderbestand naar een passende gastuder m tt een gede cmbinatie, k wel kppeling genemd, te kmen. Als dit niet lukt, zal de cnsulent gastuders werven. De cnsulent bezekt de aankmende gastuders vr een intakegesprek. Zij wrden vlgens vastgestelde gastuderkwalificaties geselecteerd. Aan bd kmen praktische zaken, zals veiligheid, hygiëne en ruimte. Ok wrdt aandacht besteed aan pvedingsideeën, mtivatie en sfeer. Op het mment dat de cnsulent 'p papier' een passende kppeling heeft gemaakt, wrdt een afspraak geregeld vr een kennismakingsgesprek tussen de gast- en vraaguder. Als na dit gesprek blijkt dat beide uders met de pvang willen starten, wrdt de datum bepaald vr het begin van de pvang. Tevens wrdt een vereenkmst pgesteld, waarin de afspraken tussen beide partijen wrden vastgelegd. Ok zal vrdat de pvang start een risic-inventarisatie dr de cnsulent uitgeverd wrden. Na circa acht weken wrdt de pvang geëvalueerd. Het spreekt vanzelf dat alleen gastuders inzet die ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderpvang en Peuterspeelzalen. Pag. 2 Versie

3 1.3 Wat hudt een pedaggisch beleid in? Het pedaggische beleid geeft aan welke uitgangspunten en welke werkwijze wrden gehanteerd met de mgang van kinderen en bij de pveding. Er zijn verschillende pvattingen ver de ntwikkeling en pveding van kinderen. De drie belangrijkste strmingen wrden hier krt beschreven ( wrdt het meest gehanteerd): Kind = aanleg (Nativisme) De aangebren aanleg bepaalt de ntwikkeling van een kind. In deze visie heeft het niet zveel zin een kind iets aan te leren. De spntane ntwikkeling van het kind staat vrp Kind = mgeving (Empirisme) De ntwikkeling van een kind is vral afhankelijk van de mgeving. De invled van de pveding is dus grt en staat centraal Kind = aanleg + mgeving (Cnvergentie) Zwel de aanleg als de mgeving van het kind beïnvledt de ntwikkelingen. Dr de pveding kan de ntwikkeling van het kind als individu wrden gestimuleerd. 2 Pedaggische visie van : De mgeving van het kind bestaat nder meer uit het gezin, de schl en de vriendjes. Gastuders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ntwikkeling, afhankelijk van het aantal uren dat het kind in het gastudergezin drbrengt. Een veilige en vertruwde mgeving is de basis vr een gede ntwikkeling van een kind. Gastuders zrgen vr warmte en gebrgenheid. Ok geven zij de kinderen vlp de gelegenheid m zich te kunnen ntplien. De gastuder heeft persnlijke aandacht vr het kind als individu. Gastuderbureau Nrderlicht stelt zich als del m binnen gastudergezinnen een mgeving te bieden, waarin kinderen kunnen pgreien tt zelfstandige, evenwichtige mensen met respect vr anderen en zichzelf. Het pedaggische beleid zals hiervr beschreven, leidt tt een aantal uitgangspunten die gelden vr de pvang in gastudergezinnen bij. Pag. 3 Versie

4 2.1 Pedaggische basisregels gebaseerd p de therie van Pedagg Riksen Walraven: Het kind met zich kunnen thuis velen in het gastudergezin; (Het bieden van een gevel van emtinele veiligheid); De gastuder tnt respect en waardering vr de individualiteit van het kind; (Gelegenheid bieden tt het ntwikkelen van persnlijke cmpetenties) De gastuder stimuleert de verschillende ntwikkelingsgebieden; (Gelegenheid bieden tt het ntwikkelen van de sciale cmpetenties) De gastuder besteedt aandacht aan nrmen en waarden; (Kinderen gelegenheid bieden m zich nrmen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken) Een gede verzrging in een veilige hygiënische mgeving is gegarandeerd. 2.2 De pedaggische basisregels in de praktijk Thuis in het gastudergezin Jnge kinderen meten zich veilig en beschermd velen. Als een kind zich nveilig velt staat het niet pen m te spelen en te leren. Het gevel van veiligheid in de gastuderpvang wrdt bepaald dr de gastuder, de ruimte/mgeving en het cntact met andere kinderen. Thuis is de plaats waar men zich p zijn gemak, niet als een vreemde gevelt (van Dale). Vrdat de eigenlijke pvang start, wrdt veel tijd en aandacht gegeven aan de kennismaking. Het is verplicht het kind de gelegenheid te bieden m vraf te wennen aan het gastudergezin en de nieuwe situatie. Bas (2) gaat met meder vr het eerst p bezek bij zijn gastuders. Hij is wel een beetje verlegen. Hij wrdt met rust gelaten en krijgt drinken uit een mie beker, speciaal vr hem. Het ijs breekt snel. Na de eerste keer gaat hij met meder ng een paar keer langs. Hij heeft al snel zijn eigen plaatsje in de nieuwe mgeving gevnden. Alleen in een veilige, vertruwde mgeving kunnen kind en gastuders een gede relatie pbuwen die de ntwikkeling van een kind stimuleert. Dat betekent nder meer, dat gastuders in staat meten zijn de signalen van een kind p te vangen en hierp adequaat te reageren. Pag. 4 Versie

5 Kaylin van 4 maanden is sinds 2 weken in het gastudergezin. Na de veding wrdt zij in bed gelegd. Na 5 minuten gaat ze huilen. De gastuder wacht even en vraagt zich af f Kaylin geneg heeft gedrnken. Ze gaat naar haar te en pakt haar p. Dit blijkt al geneg te zijn, want Kaylin wrdt hier rustig van. Na een psje wrdt ze terug in bed gelegd en gaat de gastuder zachtjes naar beneden. In dit vrbeeld prbeert de gastuder te begrijpen wat er aan de hand is en wat ze hier vervlgens het beste aan kan den. Het kind velt zich veilig en kan weer rustig gaan slapen Zelfstandigheid en eigenheid Het kind met zelfstandigheid, zelfvertruwen, flexibiliteit en creativiteit kunnen ntwikkelen. Het kind met zich kunnen ntwikkelen p de verschillende gebieden mtrisch, cgnitief, emtineel en sciaal. vindt het van belang dat de zelfstandigheid van kinderen wrdt aangemedigd. Kinderen vinden het leuk m dingen zelf te den. Iets wat lukt, geeft hen zelfvertruwen en zrgt ervr dat ze zelf initiatieven nemen. De gastuder begeleidt een kind p weg naar deze zelfstandigheid. Dat kan p verschillende manieren. Belangrijk is vr gen te huden, dat kinderen vaak meer kunnen dan vlwassenen denken. Iedere week gaat de gastuder en Kim (2) naar de kinderberderij. De gastuder heeft gemerkt, dat Kim zelf graag meehelpt bij het aan- en uitkleden. De gastuder zegt dan k: 'Pak je jas maar.' Ze ziet dat Kim prbeert haar jas aan te trekken. Omdat dit niet meteen lukt, helpt de gastuder haar dr te zeggen: 'Steek je arm hier maar in.' Kim is zichtbaar trts dat ze nu zelf haar jas heeft aangedaan. In dit vrbeeld geeft de gastuder mndeling aanwijzingen. In de lp van de tijd kan ze het kind stapsgewijs steeds meer zelf laten den. Het bijzndere van een kind is dat het net even anders is dan andere kinderen. Wij vinden het vanzelfsprekend, dat recht wrdt gedaan aan de eigenheid van het kind. Een kind krijgt eigenwaarde, als het als zelfstandig individu met haar emties, lichamelijke en geestelijke mgelijkheden wrdt gewaardeerd en gerespecteerd. Een gastuder hudt dan k rekening met het ntwikkelingsstadium en temp van het kind: wanneer kan het kind wat aan. Vr een gede band tussen gastuder en kind is het belangrijk, dat de emties van het kind serieus wrden genmen. Pag. 5 Versie

6 De gastuder haalt Maarten (7) 's middags van schl. Hij heeft de hele dag hard gewerkt en de gastuder weet dat hem dat veel energie kst. Onderweg naar huis rent Maarten vr haar uit en geeft nauwelijks antwrd p haar vragen. Tijdens het thee drinken merkt de gastuder dat hij niet p zijn stel kan blijven zitten. Ze besluit het theedrinken krt te huden en stelt hem vr m te gaan vetballen. Maarten vindt dit een ged plan Stimulering van de ntwikkelingsgebieden Met sciale cmpetenties wrdt bedeld dat het kind leert m ged te kunnen cmmuniceren, samenwerken, anderen helpen, cnflicten vrkmen en plssen. Dr het leren van sciale cmpetenties geeft je aan kinderen kans m zich te ntwikkelen tt persnen die ged kunnen functineren in de samenleving. Elk kind heeft zijn eigen temp en ntwikkelt zich p het ene gebied sterker dan p een ander gebied. Dit maakt ieder mens verschillend en uniek. De gastuder besteedt p persnlijke wijze aandacht aan de ntwikkeling van het kind. Veel gebeurt spntaan en intuïtief. Maar aan smmige zaken met méér f speciaal aandacht wrden besteed. De gastuder begeleidt, stimuleert en vlgt het kind in zijn ntwikkeling. Ok signaleert de gastuder bepaalde aspecten van de ntwikkeling. Op verzek van en in verleg met de uders heeft de gastuder k een sturende functie. verwacht van gastuders, dat zij kennis en ervaring hebben met de verschillende ntwikkelingsfasen. De ntwikkeling speelt zich af p verschillende gebieden die meestal als vlgt wrden nderverdeeld: * Mtrische ntwikkeling: De gastuder hudt zrgvuldig in het g he ver de lichamelijke ntwikkeling van het kind gevrderd is. Het kind krijgt vldende ruimte m te kunnen klauteren, kruipen en springen. Ok het speelged dat de uders aan de gastuder ter beschikking stellen f dat de gastuder zelf in huis heeft, is p de ntwikkeling en ntpliing van de lichamelijke mgelijkheden van het kind afgestemd. Pag. 6 Versie

7 * Sciaal-affectieve ntwikkeling: De gastuder begeleidt, vlgt en beïnvledt het kind in zijn sciale en emtinele grei. Het kind krijgt aandacht als het verdrietig is en zijn vreugde wrdt gedeeld. In de ntwikkeling van sciale vaardigheden speelt de gastuder een actieve rl. Jelle(3) is verdrietig als zijn meder hem wegbrengt. De gastuder heeft tijd en aandacht vr hem. Hij wrdt p scht genmen en de gastuder gaat met hem puzzelen. Suzan (4) heeft een buurmeisje p bezek. Het buurmeisje mag niet aan het speelged van Suzan kmen, tt haar grte verdriet. De gastuder legt Suzan uit, dat samen spelen, samen delen betekent. * Cgnitieve ntwikkeling: Aan de verstandelijke ntwikkeling van het kind besteedt de gastuder p allerlei manieren actief aandacht. Dr in te gaan p vragen van het kind (waarm is de lucht blauw?) en uitleg te geven ver wat kinderen zien en meemaken en dr het buwen van blkkenhuizen en het spelen met vrmen en kleuren. De taalntwikkeling van het kind wrdt in sterke mate bevrderd dr met het kind te praten, te lezen, plaatjes te kijken en te zingen. * Creatieve ntwikkeling: Creativiteit van kinderen kent geen grenzen: de ds is het schip, de vler de zee en de beer de bef. Met verf, papier, ptlden en plaksel maken kinderen de wereld ng mier. Het is belangrijk dat de creativiteit en fantasie van het kind tt hun recht kmen. Meestal kmen in de mgang en het spel met een kind meerdere aspecten van de ntwikkeling tegelijkertijd aan bd. In nderstaand vrbeeld wrden zwel de mtrische als de sciaal-affectieve en de verstandelijke ntwikkelingsgebieden aangesprken. Michiel (2) pakt een huten puzzeltje uit de kast en lpt hiermee naar de gastuder. Deze neemt hem p scht. Michiel haalt de puzzelstukjes uit de puzzel en de gastuder pakt de stukjes aan en benemt ze. Samen hebben ze hier plezier in. De gastuder zegt: 'Kijk, het hndje met hierin. ' Michiel haalt het stukje er weer uit en laat het de gastuder herhalen. Dan pakt de gastuder het eendje en zegt: 'Prbeer jij het maar, waar is het eendje?' Pag. 7 Versie

8 2.2.4 Nrmen en waarden De kinderen leren wat wel en niet mag. Er zijn veel ngeschreven gedragsregels: je mag een ander geen pijn den, samen delen, m de beurt, etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse mgang met de kinderen prbeer je ze dit bij te brengen. Dit basisdel is de kern van de pveding. Je laat kinderen kennismaken met grenzen, nrmen en waarden maar k met mgangsvrmen in nze samenleving. leder mens heeft zijn eigen nrmen en waarden. Wat belangrijk wrdt gevnden, verschilt van mens tt mens. Nrmen en waarden spelen zeker bij de pveding van kinderen steeds een rl. Verbaal en nn-verbaal laten mensen blijken wat ze vinden. Vincent (2) heeft zijn beker melk znder kneien pgedrnken en krijgt een aai ver zijn bl. Hij weet nu dat zijn gastuder tevreden is. Elze (6) pakt speelged af van haar vriendje. De gastuder vertelt haar dat je speelged niet zmaar mag afpakken maar erm met vragen. In het gastudergezin zijn afspraken gemaakt ver het tijdstip waarp wrdt gegeten. Gijs (9) weet dat iedereen zich hieraan hudt en zrgt er k vr p tijd te kmen. Belangrijke nrmen en waarden van de uders en het gastudergezin meten p elkaar zijn afgestemd. Bijvrbeeld p het gebied van gdsdienst, mgaan met vriendschappen en cnflicten, taalgebruik, respect hebben vr elkaar en elkaars spullen en verantwrdelijkheid leren nemen. Het is ged elkaars pvattingen te kennen en te bespreken he daarmee zal wrden mgegaan. Smmige zaken zullen bij de gastuder echter wat anders gaan dan thuis. Dat heft geen prblemen p te leveren. Integendeel. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zien dat er verschillen zijn en hiermee leren mgaan. Dit kan een aanvulling zijn p de thuissituatie en zelfs een verrijking. Respect vr elkaars mening en wederzijds vertruwen spelen k hierbij een belangrijke rl. Pag. 8 Versie

9 2.2.5 Regulerend ptreden Regulerend ptreden is belangrijk m de dag p een geznde en psitieve manier met elkaar te beleven. Treed je nvldende regulerend p dan weet een kind niet waar het aan te is. Het is belangrijk dat er z regulerend wrdt pgetreden dat kinderen er huvast aan hebben znder dat er steeds ingegrepen f gestraft met wrden. Regulerend ptreden is: Afspraken en regels maken: Gastuders bepalen zveel mgelijk samen met de kinderen wat kan en wat niet kan. Ze kijken, luisteren, praten en medigen aan. Hierdr leren kinderen wat gewenst en ngewenst gedrag is en he ze zich aan kunnen passen aan afspraken en regels. Het is belangrijk m het aantal regels z beperkt mgelijk te huden. He meer regels, he meer kans kinderen hebben m die te vertreden. Ze meten vral gericht zijn p veiligheid, respect vr elkaar en zrg vr mgeving. Belnen en straffen: Kinderen zullen altijd regels blijven vertreden. Omdat ze niet duidelijk zijn f gewn mdat ze er geen zin in hebben. Wat den we als kinderen zich niet aan de afspraak huden. Een gede straf f belning leidt tt gewenst gedrag. Van straffen leren kinderen alleen he iets niet met en van belnen he iets wel met. Met straffen wrden kinderen in een negatieve uitznderingspsitie geplaatst. Van belnen greien kinderen. Ze willen graag cmplimenten krijgen en zijn vlwassenen meestal k graag ter willen. Vrmen van belnen zijn: - sciaal: een schuderklpje, een knipg f een knuffel. Deze belningen vinden wij belangrijk. Kinderen die waardering krijgen, gaan in zichzelf gelven en zullen zich psitief inzetten vr een gede sfeer. - Activiteit die het kind leuk vindt: een spelletje den, kekjes bakken etc. - Materieel: een cadeautje f een extra kekje. Deze belning past het beste bij een bijzndere prestatie. Mcht een straf tch ndig zijn, kies dan een straf uit die past bij wat het kind fut gedaan heeft. Een straf met niet te zwaar zijn maar k niet te licht. Het meten passen bij het vergrijp. Cnsequent zijn met straffen is heel belangrijk; niet de ene keer wel en de andere keer niet. Vrmen van straffen zijn: - Een bepaalde activiteit verbieden. Bijvrbeeld, als er met zand is gegid, even niet in de zandbak spelen. Pag. 9 Versie

10 - Een kind buiten de grep plaatsen f een time-ut geven. Op deze manier kunnen kinderen nadenken ver hun gedrag en tt rust kmen. Na de time-ut kan de gastuder praten ver wat er is gebeurd. Nadat het kind zijn excuses heeft aangebden mag hij weer gaan spelen. Vrdat een kind een time-ut krijgt zal de gastuder eerst een waarschuwing meten hebben gegeven. Het kind met immers de kans krijgen m zijn gedrag te verbeteren. Leg een kind duidelijk uit waarm het een time-ut krijgt en wat je van hem verwacht, namelijk dat hij p een aangewezen plek blijft zitten m na te denken ver zijn gedrag. He lang de time-ut met zijn hangt af van de leeftijd van het kind. Aan te raden is de leeftijd van het kind in minuten m te zetten. - Uiteraard is het fysiek straffen van kinderen in geen enkel geval een ptie en dr de wet verbden. Kinderen zelf leren prblemen p te lssen: Kinderen reageren vaak p prblemen dr te gaan huilen, schreeuwen f hulp te repen. Heel effectief is dat niet. Zelfs jngere kinderen kunnen al leren m prblemen p een effectieve manier p te lssen. Ga na bij het kind wat het prbleem is, waarbij het kind het prbleem en de gevelens zelf met verwrden. Dan kan de gastuder p zek naar allerlei mgelijke plssingen. Het kind kiest zelf de beste plssing en gaat deze k uitveren. Als dat ged lukt is een cmpliment zeker p zijn plaats. Ok kunnen kinderen nderling heel ged prblemen samen plssen. Geef ze de kans en de ruimte m het samen p te lssen. Grijp pas in wanneer het uit de hand dreigt te lpen Verzrging en veiligheid leder kind heeft recht p een gede lichamelijke verzrging, in een schne mgeving, waardr nndige ziektes wrden vrkmen. De aard van de verzrging hangt af van de leeftijd van kinderen. Bij een baby nemen veding en verzrging meer plaats in dan bij schlgaande kinderen. Ok bij de verzrging is het belangrijk, dat het kind warmte en aandacht ervaart. Een kind velt zich prettig en veilig, wanneer ritme en gewnten in de verzrging thuis en bij de gastuders ged p elkaar zijn afgestemd. Ouder en gastuder maken daarm afspraken met elkaar ver allerlei nderdelen van de verzrging. De gastuder hanteert een vast schema. Veding : He vaak, welke veding, wel f geen snep; Zindelijkheid : He vaak verschnen, wanneer begint de zindelijkheidstraining; Slapen :Waar, wanneer, slaapritueel, zrg vr vldende rust bij uder kinderen; Pag. 10 Versie

11 Ziekte : Wat det de gastuder als het kind ziek wrdt; Hygiëne : Tanden petsen, handen wassen etc. De gastuders zijn verantwrdelijk vr de veiligheid van het kind tijdens de pvang uren. Huis én tuin meten veilig zijn ingericht. Gelet wrdt p bijvrbeeld traphekjes, het pbergen van gevaarlijke stffen en stpcntactbeveiligingen. De slaapruimte van het kind met rustig, rkvrij en ged te ventileren zijn. Als de gastuders huisdieren hebben, staat de veiligheid van het kind vrp. Als het kind grter is en buiten mag gaan spelen, meten de gastuders ervan verzekerd zijn dat dit geen gevaar plevert vr het kind. De ttale indruk van de wnsituatie met in rde zijn: veilig en schn.. Er is altijd een 'risic-inventarisatie veiligheid en gezndheid' en een plan van aanpak (actieplan) m de risic s te verkleinen. Deze wrdt p de pvanglcatie uitgeverd dr de gastudercnsulent samen met de gastuder. De gastudercnsulent vert de risic-inventarisatie één keer per jaar uit. Indien er actiepunten uit de inventarisatie naar vren kmen dan zal de gastudercnsulent een plan van aanpak maken en deze aan de gastuder verhandigen en bespreken. De gastuder zal de actiepunten binnen een bepaald tijdsbestek meten aanpassen. Het tijdsbestek hangt af van het actiepunt. He gevaarlijker het actiepunt he minder tijd de gastuder heeft m het aan te passen Veilig slapen (wiegendd) Niemand kan het risic dat een baby nverwacht verlijdt helemaal wegnemen, maar uders heven niet nndig angst aangejaagd te wrden. Het gaat m een klein risic dat dr het pvlgen van preventieadviezen tt een zeer laag niveau kan wrden teruggebracht. heeft speciaal vr de uders & gastuders deze preventieadviezen gebundeld tt een veilig slapen prtcl. Wij adviseren dit prtcl te vlgen m z de risic s tt het minimum te beperken Samenwerking vraag- en gastuders In de relatie tussen gastuders en kind is de inbreng van de eigen uders van grte betekenis. Een prettige relatie tussen vraag- en gastuder die gebaseerd is p vertruwen, heeft een psitieve invled p het kind. Vr een ged verlp van de samenwerking zijn de vlgende drie punten essentieel. Pag. 11 Versie

12 Afstemming: Een gede vrbereiding van het kind p de nieuwe situatie in het gastudergezin bepaalt vr een grt deel f de pvang een succes wrdt. Afstemming tussen uders en gastuders is belangrijk m de pvedingsmilieus van het eigen gezin en het gastudergezin dichtbij elkaar te brengen. Hewel de uder en de gastuder de verantwrdelijkheid vr de pveding van het kind delen, blijven de eigen uders altijd eindverantwrdelijk. Wederzijds respect en privacy: Respect vr elkaars mening, cultuur, religie en pvattingen vrmt de basis vr een gede samenwerking. Vraag- en gastuders zullen meten geven en nemen, maar beiden meten zich in de gezamenlijke aanpak kunnen blijven vinden. Vraag- en gastuders zien en hren veel van elkaar. Een zrgvuldige mgang met privacygevelige infrmatie is vanzelfsprekend. Infrmatie en afspraken: Gede afspraken zijn ndig m duidelijk te maken wat vraag- en gastuders van elkaar kunnen en mgen verwachten. De huisregels van het gastuderbureau kunnen hierbij als leidraad dienen. Daarnaast is het van belang uders en gastuders p een pen en eerlijke manier infrmatie uitwisselen en eventuele prblemen bespreken. Vraaguders hebben recht p vlledige infrmatie ver de wijze waarp de gastuders met hun kind mgaan. Het is essentieel dat zij weten he het kind zich velt en waarmee het kind zich in het gastudergezin bezighudt. 3 De rl van : heeft een adviserende, bemiddelende en ndersteunende rl bij het ttstandbrenging en nderhuden van een gede samenwerking tussen vraag- en gastuders. De dienstverlening aan de uders en gastuders staat centraal. hanteert een aantal vaste criteria, standaardvrwaarden en regels die de basis vrmen vr gede gastuderpvang. Daarnaast wrdt zveel mgelijk rekening gehuden met de wensen van de uders en gastuders. Pag. 12 Versie

13 De centrale persn is de cnsulent van het gastuderbureau die het gehele traject, van aanmelding tt en met nderhud, begeleidt. De cnsulent heeft regelmatig cntact met de vraag- en gastuders. Het zrgdragen vr een gede cmmunicatie tussen alle partijen beschuwen wij als essentieel nderdeel van nze dienstverlening. Vraaguders hebben niet alleen rechten ten aanzien van de manier waarp de gastuder hun kind pvangt. Ok ten pzichte van Gastuderbureau Nrderlicht kunnen zij rechten den gelden. Recht p infrmatie: infrmeert de uders ver het beleid, prijzen, de prcedure en de werkwijze van het gastuderbureau. Tevens wrden uders p de hgte gebracht van hun rechten en plichten in de gastuderpvang en van bijzndere regelingen, zals de klachtenprcedure en belastingvrschriften betreffende gastuderpvang. Recht p advies: Ouders kunnen advies vragen ver de pedaggische aanpak van hun kind. Deze adviserende rl wrdt vervuld dr de cnsulent die eventueel kan drverwijzen naar de daarvr geëigende instanties. Recht p klachtenbehandeling: De klachtenregeling geldt vr alle aspecten van het bureau en haar dienstverlening. Ouders kunnen met hun klachten altijd bij de directie van het gastuderbureau terecht. De klacht wrdt dan naar behren behandeld en geregistreerd. is aangeslten bij de Zuid- Hllandse centrale Klachtencmmissie Kinderpvang (ZcKK). De ZcKK kan een fficiële uitspraak den ver de afhandeling van de betreffende klacht. Nrderlicht hpt natuurlijk dat de klacht eerst bij haar wrdt neerlegt, zdat zij samen met uders naar een plssing kunnen zeken, maar uders staan vrij m k direct de ZcKK te benaderen. Recht p bescherming van privacy: Persnlijke gegevens van uders en gastuders wrden vertruwelijk behandeld. Pag. 13 Versie

14 Meldrecht en bereps geheimen: De wet p jeugdzrg geeft de berepskrachten werkzaam in de kinderpvang in het geval van een vermeden van kindermishandeling een meldrecht. Dit meldrecht betekent dat alle berepskrachten zelfs met een geheimhudingsplicht het recht hebben m een vermeden van kindermishandeling bij het AMK (Advies & meldpunt kindermishandeling Nederland) te melden. Vr deze melding hebben zij geen testemming ndig van de uders f het kind. Vr verdere infrmatie ver dit nderwerp verwijzen we naar nze Meldcde Kindermishandeling. 4 De werkwijze, maximale mvang en leeftijdspbuw van de grepen: 4.1 Aantal kinderen per gastuder U mag maximaal 6 kinderen van 0 tt 13 jaar pvangen. Daarbij wrden eigen kinderen tt 10 jaar meegeteld. U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk pvangen, als deze kinderen allemaal jnger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief eigen kinderen tt 4 jaar. Er mgen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is k weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. Pag. 14 Versie

15 4.2 De cmpetenties van de gastuders In het bezit van het Certificaat Ged Gastuderschap f een daaraan gelijkgesteld diplma; In bezit van een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Oranje Kruis f Nikta; Gede beheersing Nederlandse taal; Bereidheid tt samenwerking met gastuderbureau; Bereidheid tt kennisverrijking; Handelt prfessineel; Lichamelijk en geestelijk geznd; Respecteren van privacygevelige gegevens en geen infrmatie drspelen aan derden; Openstaan vr en respecteren van andere gewntes, culturen, levenswijzen, pvedingsideeën; Kinderen niet alleen laten f het tezicht aan anderen verlaten; Regelmatig en gedurende minimaal een half jaar beschikbaar vr pvang; Gede telefnische bereikbaarheid; In bezit van (aanvullend) AVP verzekering/ngevallen inzittenden verzekering (OIV) bij autgebruik; Minimale leeftijd van 18 jaar; Een gede achterwachtregeling indien er meer dan drie kinderen pgevangen wrden. Deze achterwacht dient beschikbaar te zijn en in geval van calamiteiten p het pvangadres aanwezig te zijn binnen ambulanceaanrijtijden. Inzichtelijk met zijn wie deze persn is en waar deze te bereiken is. Tevens dient deze achterwacht tijdens pvangtijden altijd telefnisch bereikbaar te zijn; In bezit van een verklaring mtrent het gedrag (VOG) en diens huisgenten van 18 jaar en uder; Alle ruimtes p de pvanglcatie dienen ten alle tijden rkvrij te zijn; Pag. 15 Versie

16 4.3 De criteria vr de pvang mgeving Het huis waarin de verzrging en begeleiding plaatsvindt, is zdanig ingericht dat er vldende ruimte en rust is vr slapen, verschnen, eten en spelen van kinderen. De ruimte waar de kinderen verblijven, k de buitenruimte vlden aan de wettelijke nrmen van hygiëne en veiligheid. De vrkeur gaat uit naar een pvanglcatie met tuin (afgeslten). Kindvriendelijk ingericht, zals met een afsluitbare zandbak, een klein tuinhuisje f speeltestellen. Deze dienen aan de wettelijke veiligheidseisen te vlden. Onder speeltestellen zullen vr de veiligheid bijvrbeeld rubbersnippers gelegd meten wrden f het testel dient p het gras geplaatst te wrden. Indien er geen tuin aanwezig is, dan met er p lpafstand een speeltuin aanwezig zijn zdat de kinderen k de mgelijkheid tt buitenspelen hebben. Vr ieder kind met er een eigen bed (leeftijd gericht) ter beschikking staan. Slaap- en activiteitruimte meten van elkaar afgescheiden zijn en geschikt vr het deleinde van de ruimte (b.v. rust f speelruimte). Gastuderbureau Nrderlicht hecht er waarde aan dat er geen andere persnen zich bezig huden in dezelfde ruimtes, die dr de gastkinderen gebruikt wrden tijdens de pvanguren. De pvangwning, k als het gaat m een bestaande wning, dient vrzien te zijn van vldende en ged functinerende rkmelders, cnfrm het buwbesluit. Er meten geschikte tafel(s) en stelen ter beschikking staan vr de verschillende activiteiten van de kinderen (spelen, eten, lezen, rust nemen). In ieder geval meten de kinderen geen gevaarlijke handelingen kunnen uitveren en gevaarlijke stffen en bjecten kunnen bereiken (met pzet f per vergissing), k niet als de gastuder ervan uitgaat dat cntinue tezicht wrdt gehuden. Daarnaast heeft het gastkind recht p vldende en verantwrde veding en drinken, rust, lichamelijke verschning, beweging en frisse lucht. Een kind velt zich prettig en veilig, wanneer ritme en gewntes in de verzrging thuis en bij de gastuders ged p elkaar zijn afgestemd. Vraaguders en gastuders maken daarm afspraken met elkaar ver allerlei nderdelen van de verzrging. Vr kinderen jnger dan 1,5 jaar dient een aparte slaapruimte beschikbaar te zijn. 5 Gedkeuring pedaggisch beleidsplan: Dit pedaggisch plan is gedgekeurd dr de udercmmissie p Pag. 16 Versie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau TiB

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau TiB Pedaggisch beleidsplan Gastuderbureau TiB Delstelling pedaggisch beleid Visie Uitgangspunten Grepsgrtte Plaatsingsbeleid Thuis velen Ontwikkeling stimuleren -mtrische ntwikkeling -sciaal-emtinele ntwikkeling

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedaggisch Beleidsplan Oude baan 88 5104 AZ, Dngen www.detvertuindngen.nl inf@detvertuindngen.nl 06 42786926 Pedaggisch beleid De Tvertuin, mei 2016 1 Inhud 1. INLEIDING 3 2. GRONDBEGINSELEN 4 2.1 Delstelling

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE KINDERCENTRUM HET MELKHUISJE

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE KINDERCENTRUM HET MELKHUISJE Interne referentie OHB: Prcesverantwrdelijke: pagina 1 van 6 pagina 1 van 6 Hfdstuk 1 Wie zijn wij bij BSO t Melkhuisje BSO het Melkhuisje is vr kinderen van 7 t/m 12 jaar. De BSO bestaat uit 3 stamgrepen:

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID GASTOUDERBUREAU HET TUINHUIS

PEDAGOGISCH BELEID GASTOUDERBUREAU HET TUINHUIS PEDAGOGISCH BELEID GASTOUDERBUREAU HET TUINHUIS Gastuderbureau Azalealaan 107 2771 ZV Bskp Telefn: 0172-231 005 Inhud 1. Inleiding 2. Delstelling gastuderbureau 3. Visie 4. Visie in de praktijk 5. Waar

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR GASTOUDERS

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR GASTOUDERS Infrmatiebrchure Gastuderpvang VOOR GASTOUDERS Infrmatiebrchure Kinderpvang Rivierenland B.V. Kinderpvang Rivierenland (KRBV) is een kinderpvangrganisatie die 1 januari 2006 is ntstaan dr fusie van Stichting

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Versie: januari 2014. Bureau Bloei - Valeriaan 8-2631 SP Nootdorp - 015-8891964 - www.bureaubloei.nl - info@bureaubloei.nl - KvK 55250955 1

Versie: januari 2014. Bureau Bloei - Valeriaan 8-2631 SP Nootdorp - 015-8891964 - www.bureaubloei.nl - info@bureaubloei.nl - KvK 55250955 1 Versie: januari 2014 Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud Inleiding 4 1. Over Bureau Blei 5 1.1 Betrkken en bereikbaar 5

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen:

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen: Stap 2 Wat ga je den? Je gaat een wens kiezen ver wat jij anders wilt in het met elkaar mgaan. Daarna kies je twee manieren waarp jullie die wens gaan waarmaken. Je schrijft k ng p welke kwaliteiten en

Nadere informatie

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :.

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :. Dit aanmeldfrmulier is pgesteld ten beheve van een zrgvuldige aanmelding van leerlingen. Aanmeldfrmulier vr basisschl ndergetekenden melden hun kind aan bij RKBS Panta Rhei te Cevrden (naam/plaats schl)

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)?

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)? Ouderpanel Deventer Opveding 1 Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Ontwikkeling p schl Pesten

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

1 Uit: Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

1 Uit: Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar 1 Uit: Pedaggisch kader kindercentra 4-13 jaar Deel I / hdst. 5 Relaties in de grep De grep als leermgeving De buitenschlse pvang is een fantastische preftuin vr de sciale ntwikkeling van kinderen. Ze

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Protocol kwetsbare kinderen o.a. ASS, ADHD, DCD

Protocol kwetsbare kinderen o.a. ASS, ADHD, DCD Prtcl kwetsbare kinderen.a. ASS, ADHD, DCD Juni 2014: pgesteld in zrgverleg September 2014: bijgesteld in zrgverleg Oktber 2014: besprken in MT en team Inleiding Kinderen in Nederland leven in een samenleving

Nadere informatie

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool Regels en afspraken Eén van de uitgangspunten van nze schl is dat kinderen met plezier naar schl gaan. Vr een gede sfeer zijn er regels ndig en maken we afspraken met de kinderen en hun uders. Als we samen

Nadere informatie

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken.

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken. Wat is het V-niveau? In het V-niveau f vrderingsniveau wrden kennis en vaardigheden verder ingeefend en uitgebreid. Hiervr steunt men p de verwrven basiskennis vanuit het initiatieniveau f de lagere schl.

Nadere informatie

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Bijlage 1 Gedragscde vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Als B.S.V. vinden wij het belangrijk m afspraken te maken ver de manier waarp we met elkaar mgaan. Daarm hebben we een aantal mgangsregels

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emtinele- en /f gedragsprblemen Schljaar 2009-2010 Welkm jij. Jij, helemaal jezelf. Nieuw vr ns, nbekend, ged zals je bent. Wij

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Olleke Bolleke Kinderopvang

Olleke Bolleke Kinderopvang PEDAGOGISCH WERKPLAN Olleke Blleke Kinderpvang September 2015 Gastuder Nicle van der Bm-ten Hrn Adres Drnappel 13 5491 KG Sint-Oedenrde LRKP nr. 171107032 Inleiding De Wet Kinderpvang stelt als eis dat

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

Protocol. Grensoverschrijdend gedrag. binnen de Rafael

Protocol. Grensoverschrijdend gedrag. binnen de Rafael Prtcl Grensverschrijdend gedrag binnen de Rafael April 2014 Prtcl grensverschrijdend gedrag Algemeen Dit prtcl heeft als del een veilig werkklimaat te verschaffen vr medewerkers, leerlingen en derden (bijv.

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAPS EN SOCIALE INTEGRATIE INTERCONFESSIONELE BASISSCHOOL DE ZONNEWIJZER

ACTIEF BURGERSCHAPS EN SOCIALE INTEGRATIE INTERCONFESSIONELE BASISSCHOOL DE ZONNEWIJZER ACTIEF BURGERSCHAPS EN SOCIALE INTEGRATIE INTERCONFESSIONELE BASISSCHOOL DE ZONNEWIJZER Actief Burgerschap en Sciale Integratie Basisschl De Znnewijzer Definiëring: Vanuit de filsfie kan mraliteit gedefinieerd

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer PESTPROTOCOL OBS Aan de Rer Pestprtcl OBS Aan de Rer 1 Inleiding Vr u ligt het Pestprtcl OBS Aan de Rer. Het prtcl geeft leerkrachten van grep 1 tt en met 8 richtlijnen vr het vrkmen, signaleren en aanpakken

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: De Hrizn Aalst Adresgegevens: Mlendreef 57 9300 Aalst 2) Dmein van expertise: Lgpedie, cmmunicatie: begeleiding, behandeling & diagnstiek 3) Beschrijving

Nadere informatie

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. 1 Checklist kinderen met een ntwikkelingsvrsprng (grep 1 en 2). De vlgende kenmerken die betrekking hebben p de algemene ntwikkeling kunnen wijzen p een ntwikkelingsvrsprng. mndelinge taalvaardigheid gede

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO ikook! Zo zijn onze manieren! Locatie Oirschot

Pedagogisch werkplan BSO ikook! Zo zijn onze manieren! Locatie Oirschot Pedaggisch werkplan BSO ikook! Z zijn nze manieren! Lcatie Oirscht September 2015 Inleiding Dit is het pedaggisch werkplan van ikook! Oirscht welke van tepassing is p nze buitenschlse pvang (4-12 jaar)

Nadere informatie

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevel Omgaan met pesten pagina 1 van 11 Inhudspgave 1. Vrwrd blz. 3 2. Van pesten naar.een wij-gevel blz. 4 3. Stappen bij structureel pestgedrag blz.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft?

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft? depressie raakt iedereen wat kun je den als iemand in je mgeving een depressie heeft? INHOUD Inleiding 4 De Depressie Vereniging 5 Tips vr naasten van mensen met een depressie 6 Het prbleem erkennen 6

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

draaiboek suïcidepreventie

draaiboek suïcidepreventie draaibek suïcidepreventie Algemeen Een draaibek is een handleiding f stappenplan waarin stap vr stap wrdt behandeld wat er p je af kan kmen mcht er zich een bepaalde gebeurtenis f crisis vrden. Elke gebeurtenis

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Website Wemel : Wie zijn wij?

Website Wemel : Wie zijn wij? Website Wemel : Wie zijn wij? Een wemel is iemand die niet kan stilzitten, die vanbinnen en vanbuiten altijd maar wriemelt en beweegt, die zich niet lang p hetzelfde kan richten, en in heel veel dingen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken Vier beprefde manieren m de pt met gud, leren van elkaars ervaringen, pen te maken Het leren van ervaringen vraagt m het nderzeken van die ervaringen, het liefst in een grep samen met anderen. Dit kan

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

Ouders die heftig strijden hebben vaak te weinig inzicht in het effect van hun strijd op hun kinderen.

Ouders die heftig strijden hebben vaak te weinig inzicht in het effect van hun strijd op hun kinderen. Bijlage 10: SEMINARIE VECHTSCHEIDING VAN HET VLAAMS FORUM KINDERMISHANDELING (11.12.2012). Presentatie signalen uit de werkgrep hgcnflictueuze scheiding IJH Deinze-Eekl-Gent en de bezekruimten. Werktekst

Nadere informatie

SPREEKBEURT PAARD ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT PAARD ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT PAARD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER HET PAARD BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2 Eenzaamheid Idske de Haan- de Jng> 1. Ter inleiding 2 2. Wat is eenzaamheid? 2 3. He ntstaat eenzaamheid 3 a. Externe factren 3 b. Persnlijkheidskenmerken f karakter 4 c. Gedragspatrnen

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie