mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE kaprijke investeert in moderne infrastructuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur"

Transcriptie

1 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1

2 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen veld 1, 9970 kaprijke tel , fax teksten en afbeeldingen aan te leveren bij de communicatieambtenaar via verschijningsdatum volgend infoblad: 23 juni deadline indienen teksten: 30 mei dit infoblad werd gedrukt op milieu vriendelijk chloorvrij papier dat bestaat uit 100 % gerecycleerde vezels. Een uitgebreide en moderne dienstverlening aan de bevolking blijft één van de voornaamste missies van het gemeentebestuur. Investeren in duurzame infrastructuur is hiertoe een belangrijk middel. ONtmOEtINgsCENtRUm IN kaprijke Het bestaande sportcentrum in de voorstraat in kaprijke beantwoordt niet langer aan de behoeften van de verschillende verenigingen die er gebruik van maken, noch aan de huidige bouwtechnische vereisten. Een architect screende het gebouw en adviseerde om het te slopen. Het gemeentebestuur besliste daarop een architectenbureau aan te stellen om een modern ontmoetingscentrum te ontwerpen. de opdracht zal gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. In het budget 2011 is hiervoor euro voorzien. daarnaast is in de meerjarenplanning een krediet van euro vooropgesteld voor de realisatie van het project. Het architectenbureau zal in nauw overleg met het gemeentebestuur een bouwprogramma opstellen. Op die manier kan het bestuur optimaal beslissen aan welke behoeften het ontmoetingscentrum tegemoet moet komen, rekening houdend met de kostprijs, de gebruiksintensiteit en de flexibiliteit van de ruimtes. de uiteindelijke grootte van het gebouw zal afhangen van het bouwprogramma en de daaraan gekoppelde kostprijs. Het gemeentebestuur maakte al in 2009 een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op om de zonevreemdheid van de sportterreinen op te lossen. In die fase werd ook al een inrichtingsplan voor de volledige zone opgemaakt. In het budget 2011 is euro voorzien voor de aankoop van de nodige terreinen voor de realisatie van het totaalproject. 2

3 moderne infrastructuur BIBlIOtHEEk lembeke de lembeekse uitleenpost van de bibliotheek verhuist begin juli tijdelijk van de voormalige jongensschool in de kerkstraat naar het handelspand in de Eeklostraat 24/0001 (zie verder). Op de site van de oude jongensschool wil het gemeentebestuur namelijk in samenspraak met vlaanderen Bouwt vzw een woonerf realiseren. In de lembeekse dorpskern bevindt zich naast de kerk een vrijstaande leegstaande woning, ook wel het huis van Bouchaute genaamd. vroeger maakte deze woning deel uit van een rij van drie woningen. twee daarvan werden gesloopt omwille van veiligheidsredenen. Het gemeentebestuur wil op deze locatie een nieuwe uitleenpost voor de bibliotheek realiseren, eventueel in combinatie met andere functies. de woning in kwestie is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed en maakt deel uit van een beschermd dorpsgezicht. Het agentschap Ruimte en Erfgoed adviseerde daarom dat de woning niet gesloopt mag worden. aangezien er vroeger drie woningen stonden, wil het agentschap Ruimte en Erfgoed het historisch gesloten karakter van de dorpskern behouden en indien mogelijk herstellen. Het gemeentebestuur stelt daarom een architectenbureau aan om een ontwerp te maken voor deze architecturale toplocatie. de ontwerper dient daarbij twee scenario s in overweging te nemen: 1. volledige sloop van woning lembekedorp 39 en realisatie nieuw gebouw 2. Integratie van de waardevolle delen van woning lembeke-dorp 39 in de nieuwbouw In het budget 2011 is euro voorzien voor het ontwerp. daarnaast is in de meerjarenplanning een krediet van euro vooropgesteld voor de realisatie van het project. dit bedrag zal bijgestuurd worden na de vaststelling van het overeengekomen bouwprogramma. woonzorgcentrum de BOOmgaaRd de werken aan het nieuwe woonzorgcentrum in lembeke vorderen volgens de planning. de kamers zijn intussen voorzien van een linoleum vloerbedekking. In de gemeenschappelijke ruimten en de gangen zijn parketlamellen op kant geplaatst. Eén kamer is afgewerkt en ingericht zodat het nu al duidelijk is hoe alle kamers er binnenkort zullen uitzien. 03

4 de schilderwerken starten in de loop van de maand mei. aan de buitenkant van het gebouw zijn de typerende dakpannen op de gevel bevestigd. als alles verder volgens de strikte planning verloopt, kan de verhuis nog steeds gebeuren in september OCmwvoorzitter marnix seels informeerde de bewoners onlangs uitgebreid over hoe het nieuwe gebouw er zal uitzien. ze zijn allen erg enthousiast en kunnen haast niet langer wachten om te verhuizen! kinderopvang lembeke BREIdt UIt Het gemeentebestuur stimuleert betaalbaar wonen voor jonge gezinnen die een band met de gemeente hebben. mede hierdoor stijgt de behoefte aan buitenschoolse kinderopvang. Om hieraan tegemoet te komen, besliste het gemeentebestuur om de kinderopvang in lembeke gevoelig uit te breiden. door het gebouw met ongeveer 140 m² uit te breiden zal er plaats zijn om 50 kinderen permanent op te vangen terwijl er nu maar ruimte voor 31 kinderen is. Bij piekmomenten mag er een overbezetting zijn van maximaal 30 %. dit wil zeggen dat er op piekmomenten van 50 kinderen naar 65 kinderen kan gegaan worden. Bijkomend bleek er ook behoefte aan een buitenberging in de tuin. daarbij was het behoud van zo veel mogelijk buitenspeelruimte het uitgangspunt. Bvba architectenbureau marc de Pape ontwierp de plannen na uitgebreid overleg met zowel het gemeentebestuur als met het lokaal Overleg kinderopvang. de geschatte kostprijs voor de uitbreiding bedraagt ,59 euro inclusief btw. 4

5 Uit de gemeenteraad Budgetwijziging de gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 31 maart 2011 een budgetwijziging goed. Het betreft bijkomende kredieten voor de volgende uitgaven: - aankoop van benodigdheden voor de vervanging van de drainage van het B- terrein van FC lembeke: euro. - Heraanleg van 4 kruispunten, een fietspad en een fietsoversteekplaats aangezien tijdens de uitvoering meerwerken en overschrijdingen van de vermoedelijke hoeveelheden nodig bleken: euro. - Herstel van de fietspaden Eindeken en aveschoot aangezien de laagst binnengekomen offerte hoger ligt dan het voorziene krediet: euro. - aanstraling van het stadhuis op basis van een offerte van ImEwO: euro. - Uitbreiding van het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang in lembeke: euro. (overdracht uit budget 2010) voor de financiering van de investeringen is een extra overboeking van euro vanuit de gewone dienst nodig. gemeentebestuur subsidieert kleine landschapselementen Eigenaars en beheerders van gronden kunnen voortaan subsidies ontvangen voor de aanleg en het onderhoud van zogenaamde kleine landschapselementen. Het gemeentebestuur wil met deze financiële ondersteuning: - bestaande landschapselementen behouden en/of herstellen - de ontwikkeling van nieuwe landschapselementen aanmoedigen wat zijn kleine landschapselementen? Het is een verzamelnaam voor hagen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen, knotbomen en poelen. kleine landschapselementen zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk landschap en zijn ideale schuil- en broedplaatsen voor verschillende planten en dieren. kleine landschapselementen zijn ook voor de landbouw erg interessant. ze herbergen nuttige, plaagbestrijdende soorten zoals spinnen, zweefvliegen en loopkevers. streekeigen soorten Je kiest best voor bomen en struiken die in eigen streek thuis horen. ze sluiten mooi aan bij het omliggende landschap. de voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn talrijk. streekeigen bomen en struiken zijn vaak goedkoper, groeien beter, hebben een langere levensduur, zijn beter aangepast aan ons klimaat en zijn beter bestand tegen ziekten en plagen. voorbeelden van streekeigen soorten zijn gewone es, zomereik, zwarte els, haagbeuk, hazelaar, meidoorn, ratelpopulier, sleedoorn, wilde lijsterbes, gelderse roos, hulst, wilgen... Het volledige subsidiereglement vind je op (milieu en natuur < milieu). milieudienst, tel , 5

6 Uit de gemeenteraad aanplakborden Het gemeentebestuur plaatst zes aanplakborden verspreid over het grondgebied van de gemeente. verenigingen kunnen op de aanplakborden promotie maken voor culturele, jeugd- en sportactiviteiten. de jeugddienst stelde een reglement op om het gebruik van de aanplakborden in goede banen te leiden: - de maximaal toegelaten oppervlakte die per activiteit en per vereniging mag worden beplakt is beperkt tot 0,5 m². - Er mag maar één affiche per activiteit worden aangeplakt. - de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke uitgever moeten vermeld worden op de affiche. - de aanplakkingen mogen maximum 3 weken op voorhand aangebracht worden. - Overplakken van andere affiches is verboden, behalve als de datum van de activiteit overschreden is. Het is eveneens verboden de aanplakkingen te bevuilen, onleesbaar te maken of er meldingen of tekeningen op aan te brengen. Het volledige reglement kun je downloaden op met de realisatie van de aanplakborden speelt het gemeentebestuur in op één van de prioriteiten van het jeugdbeleid: jeugdinformatie. zwaar vervoer geweerd op plein tussen vaartstraat en vrouwstraat de kruispunten vaartstraat-plein en vrouwstraat-plein zijn heel recent heraangelegd. de uitgangsvisie van de ontwerper was om zwaar verkeer tussen deze twee kruispunten te weren. sindsdien is de doorgang tussen beide kruispunten verboden voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Op die manier wil het gemeentebestuur dat deel van de dorpskern ontlasten van zwaar verkeer en de verkeersveiligheid verhogen. door de tonnagebeperking wordt ook voorkomen dat zware voertuigen schade veroorzaken aan de pas aangelegde kruispunten. vrombautstraat en windgatstraat herasfalteren Het wegdek in de vrombautstraat en de windgatstraat in lembeke is dringend aan vervanging toe. Het gemeentebestuur zal de bestrating laten affrezen en opnieuw asfalteren. daarnaast zullen de bermen in de windgatstraat afwisselend links en rechts verbreed worden. Op sommige plaatsen moeten rubberen rijbaankussens de snelheid van het verkeer afremmen. de kostprijs voor de werken wordt geschat op ,00 euro exclusief btw. eretitel Brandweer vrijwillig brandweerman Erik van de veere bereikte de leeftijdsgrens van zestig jaar. de gemeenteraad verleende hem eervol ontslag en kende een afscheidspremie toe voor zijn jarenlange inzet. premies voor jubilarissen en eeuwelingen Het gemeentebestuur schenkt huwelijksjubilarissen al langer een cadeaucheque. voortaan ontvangen ook personen die honderd jaar of ouder worden een attentie onder de vorm van een geschenkcheque die besteed kan worden bij de lokale ondernemers. de waarde van de cheque is gelijk aan de bereikte leeftijd. huwelijken sinds de wet van 12 juli 2009 tot wijziging van het Burgerlijk wetboek kan de gemeenteraad de locaties aanduiden waar huwelijken voltrokken kunnen worden. de locatie moet wel openbaar zijn met een neutraal karakter en het gemeentebestuur moet er het exclusief gebruiksrecht over hebben. voortaan kun je huwen in: - het oude stadhuis, Plein 1 in kaprijke - het administratief Centrum, veld 1 in kaprijke - het sociaal huis, lembeke-dorp 43 in lembeke 6

7 vakantiejobs Bij het gemeentebestuur Het gemeentebestuur zoekt voor de zomervakantie: Monitoren voor de buitenschoolse kinderopvang Je bent 18 jaar of ouder en je volgt een opleiding kinderverzorging of hebt ervaring in het begeleiden van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar? stel je dan zeker kandidaat! Het betreft een halftijdse job (vier uur per dag) in de kinderopvang in kaprijke of lembeke. de kinderopvang is gesloten van 18 tot 31 juli 2011 dus dan ben je vrij. veronique lehoucq, coördinator buitenschoolse kinderopvang, tel , tel of gsm , Hoofdmonitoren voor de speelpleinwerking kinderen van drie tot vijftien jaar kunnen tijdens de zomervakantie naar hartelust spelen, knutselen en ravotten bij de speelpleinwerking in kaprijke. Het gemeentebestuur zoekt twee enthousiaste hoofdmonitoren om de speelpleinwerking gedurende 25 uur per week te leiden. Ben je minimum 18 jaar oud en behaalde je het brevet van animator? dan ben jij misschien de geknipte persoon! Sportmonitoren voor sportkampen tijdens de schoolvakanties de sportdienst zoekt gekwalificeerde sportmonitoren (> 18 jaar) voor de kleuter- en omnisportkampen tijdens de schoolvakanties. sportdienst, tel , de volledige profielomschrijvingen vind je op Heb je interesse in één van deze vakantiejobs? aarzel niet en bezorg je curriculum vitae en motivatiebrief vóór zaterdag 14 mei 2011 aan: College van burgemeester en schepenen veld 1, 9970 kaprijke elektronisch Betalen sinds enkele maanden kun je aan de balies in het administratief Centrum betalen met bancontact. voorheen kon je enkel elektronisch betalen met Proton. Opnieuw een stap voorwaarts op het vlak van klantgerichtheid. Jeugddienst, tel , 7

8 Uit het OCMW premie personen met een handicap Het OCmw ondersteunt de zorg voor personen met een handicap door een premie van 75 euro per jaar toe te kennen aan: 1. mensen die de verzorging en de opvoeding op zich nemen van een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar en met een invaliditeitsgraad van minstens 66% voor kinderen geboren voor 02/01/1996 minstens 6 punten op de 3 pijlers minstens 4 punten op de 1ste pijler voor kinderen geboren vanaf 02/01/ Personen vanaf de leeftijd van 21 jaar die beschikken over een attest van de FOd sociale zekerheid waarop een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 9 punten is vastgesteld. de premie voor personen met een handicap moet aangevraagd worden bij het OCmw. Het volledige reglement vind je op (OCmw < sociale dienst <toelagen). mantelzorgpremie Het OCmw van kaprijke kent een mantelzorgtoelage toe aan personen die op vrijwillige en onbezoldigde basis een zorgbehoevende persoon verzorgen. mantelzorgers staan op een heel intense manier in voor de verzorging van een zorgbehoevende persoon, zodat deze zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. de premie bedraagt 300 euro per jaar en moet door de mantelzorger zelf aangevraagd worden bij het OCmw. Om in aanmerking te komen voor deze premie moet de zorgbehoevende gescoord worden op de BEl-profielschaal. Een maatschappelijk werker van het OCmw zorgt hiervoor. als de zorgbehoevende persoon al een premie ontvangt vanuit de zorgverzekering, kan de mantelzorger geen premie meer ontvangen. de zorgbehoevende moet niet inwonen bij de mantelzorger, maar beiden moeten wel in de gemeente gedomicilieerd zijn en er effectief verblijven. Het reglement van de premie vind je op (OCmw < sociale dienst <toelagen). personenalarmtoestel Het OCmw stelt voor de senioren van de gemeente alarmtoestellen ter beschikking tegen een maandelijkse vergoeding van 12,50 euro. deze dienstverlening moet het mee mogelijk maken dat senioren zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen. Bij problemen kunnen ze 24 uur op 24 terecht bij een alarmcentrale die, indien nodig, onmiddellijk contact opneemt met personen die door de senior werden opgegeven. gratis juridisch advies Iedereen wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met vragen van juridische aard zoals: Hoe geef ik mijn huuropzeg? wat zijn mijn rechten/plichten als ouder/kind? Ik ontvang een erfenis die voornamelijk bestaat uit schulden: wat moet ik doen? Een deurwaarder legt beslag op mijn bezittingen of ik wil een regeling voor mijn schuldenlast? Ik kom in contact met de federale politie: wat zijn mijn rechten? Ik ben het slachtoffer van een ongeval, burenhinder, diefstal, schade aan mijn eigendom met dergelijke vragen kun je elke tweede dinsdag van de maand gratis terecht bij een advocaat in het OCmw, lembeke-dorp 43 in lembeke. gelieve op voorhand een afspraak te maken via de eerstvolgende zitdagen vinden plaats op dinsdag 10 mei en dinsdag 14 juni deze dienstverlening wordt georganiseerd door de gentse Commissie voor Juridische Bijstand (JB). zij staat open voor iedereen en is kosteloos. OCmw kaprijke, lembeke-dorp 43, 9971 lembeke, tel , 8

9 Bibliotheekflash sluitingsdagen de bibliotheek in kaprijke is gesloten op vrijdag 3 juni en maandag 13 juni de uitleenpost in lembeke is gesloten op zondag 1 mei 2011 en van zondag 12 juni tot en met woensdag 29 juni 2011 wegens de verhuis. uitleenpost lembeke verhuist! de lembeekse uitleenpost van de bibliotheek verhuist begin juli tijdelijk van de voormalige jongensschool in de kerkstraat naar het handelspand in de Eeklostraat 24/0001. de uitleenpost zal gesloten zijn vanaf zondag 12 juni tot en met woensdag 29 juni tijdens die periode kun je terecht in de bibliotheek van kaprijke. Op 3 juli 2011 zal de nieuwe uitleenpost in de Eeklostraat operationeel zijn. kom je die dag naar de nieuwe vestiging dan maak je kans op een leuke verrassing! de openingsuren in lembeke blijven dezelfde. Ook jij kunt helpen bij de verhuis: neem net voor de verhuisperiode minstens 10 uitleenmaterialen mee. gezocht Het bibteam is op zoek naar een vrijwilliger of vrijwilligster die de boekendienst aan huis kan verzorgen in lembeke. voor de minder mobiele klanten van de bibliotheek mag de verhuis niet betekenen dat ze niet meer kunnen lezen of een dvd ontlenen. Heb jij tijd om voor die mensen de bibliotheekmaterialen aan huis te leveren, neem dan zeker contact op via tel of BiBliotheek of internet? welke meerwaarde biedt een bibliotheek als zoveel informatie (zelfs boeken onder de vorm van e-boeken) digitaal beschikbaar is? dit is een veelgehoorde vraag en niet in het minst vanuit de boekenwereld zelf! zelfs Europa bouwt aan een Europese digitale bibliotheek. de bibliotheken zijn zelf prominent aanwezig op google en andere zoekmachines. dient een gemeentebestuur dan nog te investeren in een fysieke bibliotheek? misschien eerst enkele misvattingen uit de weg ruimen: Niet iedereen beschikt thuis over internet: 30% van de vlamingen beschikt er niet over. Niet iedereen die over internet beschikt, kan vlot de juiste informatie vinden. Niet iedereen wenst enkel antwoorden te vinden via zoekmachines. Niet iedereen is overtuigd van de meerwaarde van digitale sociale netwerken. Niet iedereen vindt internet een doel dan wel een middel. maar wat is dan eigenlijk het bestaansrecht van een bibliotheek? de bibliotheek dient vooral een inspirerende plaats te zijn waar ontmoeten mogelijk blijft. deze publieke ruimte dient een kwaliteitsvolle proeverij te zijn waarbij er zaken aangeboden worden die je leven verrijken. de bibliotheek dient voor zowel jong als oud opnieuw de plek te worden waar je kunt lezen, nadenken, ontdekken, ontwikkelen en ontmoeten. nieuw: knipmode Het tijdschrift knipmode wordt aangeboden in de bibliotheek van lembeke. Bibliotheek kaprijke, Plein 24, 9970 kaprijke, tel , bibindespotlight.blogspot.com. 9

10 Uit de jeugddienst wvdo-gvd.pdf opvoeden is meegroeien Het Regionaal Netwerk Opvoedingsondersteuning meetjesland plaatst tijdens de week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei 2011 opnieuw de belangrijke en bijzondere taak van ouders en andere opvoeders in de kijker. dit jaar doen de lokale coördinatoren dit onder het motto Opvoeden is meegroeien. Niet alleen kinderen groeien, ook ouders groeien. als ouder groei je mee met je kinderen, elke dag opnieuw. de verschillende acties en initiatieven tijdens de week van de Opvoeding: 1 10/02/11 15:03 Jeugdconsulent, tel , mee! n e en i e ei o r g s r er e d u O w.meegroeimeter..bbee www. - belichten positief opvoeden - maken vragen over opvoeden bespreekbaar - promoten het aanbod aan opvoedingsondersteuning In kaprijke kunnen 12- tot 18-jarigen via Facebook deelnemen aan de fotowedstrijd shoot your parents. voor de lagere schoolkinderen is er een zaadjesactie uitgewerkt. alle activiteiten zijn gebundeld in de kalender op doe zeker ook eens de zelftest op e g.be ing.b edin voed opvo deop deo ande 10

11 Uit de sportdienst subsidies sportverenigingen Erkende sportverenigingen kunnen rekenen op subsidies van het gemeentebestuur om de verdere uitbouw van hun werking te stimuleren. alle reglementen en aanvraagformulieren kun je downloaden op be. ga naar de startpagina en klik rechtsboven op het blokje formulieren, reglementen en belastingen. Bezorg je subsidiedossier vóór 15 juli 2011 aan de sportdienst. laattijdige aanvragen komen niet in aanmerking voor subsidiëring. getest en goedgekeurd de sportdienst is erg blij met de realisatie van het omnisportterrein en de zone voor hoogspringen op het sportcentrum in lembeke. atletiekclub de Boslopers maakt al gretig gebruik van de vernieuwde atletiekzone voor hoogspringen en tijdens de buitenspeeldag op 6 april 2011 hadden de jonge deelnemers de eer om als eersten het omnisportterrein uit te testen. Niets dan blije gezichten. Het gebruik van het gloednieuwe terrein is vrij voor iedereen die zich wil uitleven in zowel basketbal, voetbal, hockey, badminton als tennis. meetjeslandse sportdag voor 50+ de sportdienst en de meetjeslandse Burensportdienst organiseren op dinsdag 10 mei 2011 opnieuw de meetjeslandse sportdag voor 50+, een sportief evenement voor actieve en minder actieve 50-plussers. de deelnemers kunnen er op een ontspannende manier hun favoriete sport beoefenen of kennis maken met nieuwe sporttakken. Programma: uur: onthaal in de sporthal van lembeke uur: start activiteiten tot uur: lunchpauze met muziek uur: start namiddagactiviteiten uur: gratis koffie en gebak en gezellig samenzijn de deelnemers kunnen zowel in de voormiddag als in de namiddag twee sporten kiezen. Er is keuze uit wandelen (8 km), fietsen, yoga, Fit-o-meter, omnikin, tennis, curvebowls, conditietraining, lijndansen, badminton, aerobic/bbb... Je kan inschrijven voor een halve dag of voor een volledige dag. voor een volledige dag betaal je 5 euro, voor een halve dag 3 euro. Inschrijven doe je vóór 3 mei 2011 bij de sportdienst. 11

12 Uit de sportdienst start nieuw tennisseizoen Ben je een ervaren tennisser? speel je af en toe een partijtje tennis met vrienden? Of denk je al jaren dat tennis misschien wel een sport voor jou is Op het sportcentrum in lembeke liggen vier gravelterreinen op jou te wachten. de terreinen zijn gedurende het tennisseizoen dagelijks toegankelijk van tot uur. meer informatie over de voordelige tarieven vind je op Om het tennis in onze gemeente extra te promoten, werkt de sportdienst samen met tennisschool Ni & Co vzw. Bekijk snel het aanbod en schrijf je in via de sportdienst! Lentelessen Iedere woensdag van 27 april tot en met 29 juni 2011 (8 lessen) (niet op 15 en 22 juni 2011) groep 1 ( ) van tot uur groep 2 ( ) van tot uur groep 3 ( 1994 tot ) van tot uur Iedere zaterdag van 30 april tot en met 25 juni 2011 (8 lessen) (niet op 18 juni 2011) kidstennis ( ) van tot uur groep 1 ( ) van tot uur groep 2 ( ) van tot uur groep 3 ( 1994 tot ) van tot uur deze reeksen gaan pas door bij minimum 4 inschrijvingen. Prijs lentelessen kidstennis: 65 euro Prijs lentelessen groep 1 t.e.m. groep 3: 80 euro per reeks Driedaagse tennisstages voor volwassenen en jongeren geboren vóór 1994 op volgende data: stage juli: op 18, 19 en 21 juli 2011 stage augustus: op 8, 9 en 11 augustus 2011 telkens van tot uur Prijs per driedaagse: 30 euro de 3-daagse tennisstages gaan pas door bij een minimum van 4 inschrijvingen. 3 tennisinitiatiekampen voor kinderen van 5 tot 16 jaar tijdens deze kampen leren de kinderen de basistechnieken van de tennissport. Op het einde van het tenniskamp wordt een tornooitje georganiseerd onder de deelnemers. de kampen gaan door op volgende data: van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli van maandag 18 tot en met woensdag 20 juli van maandag 8 tot en met vrijdag 12 augustus de sportkampen starten om uur en eindigen om uur. deelnemen kost 45 euro voor de 5-daagse sportkampen en 30 euro voor het 3-daagse sportkamp (verzekering inbegrepen). Inschrijven bij de sportdienst. Het aantal plaatsen is beperkt. de tenniskampen gaan pas door bij minimum 8 inschrijvingen. zomersportkampen voor kleuters van 3 tot 6 jaar: 5, 6 en 7 juli , 23 en 24 augustus 2011 Omnisport voor kinderen van 7 tot 12 jaar: 12 tot en met 15 juli , 25 en 26 augustus 2011 meer informatie over deze sportkampen is voorzien in de zomerbrochure die begin juni verspreid wordt. sportdienst kaprijke, Heihoekse kerkwegel 11, 9971 lembeke, tel , 12

13 Uit de technische dienst ruim op en win! Hou de bermen en paden proper! doe mee met je gezin, je vrienden, je buren, je sportclub of je vereniging en win! groepjes opruimende dames en heren die zich laten fotograferen, maken kans om te triomferen! dit is een warme oproep aan alle inwoners om deel te nemen aan de grote opruimactie op zaterdag 21 mei aan de zwerfvuilactie is een fotowedstrijd met prachtige prijzen verbonden. de opruimactie is het resultaat van een samenwerking tussen het gemeentebestuur, Ivm, de milieuraad en de dorpsraad lembeke. aanmelden doe je mee met je gezin, je vrienden, je buren, je sportclub of je vereniging? meld je aan: vóór zaterdag 14 mei 2011 via tel of vermeld bij je aanmelding hoeveel personen de groep telt. Op die manier kan het gemeentebestuur het nodige materiaal (fluohesjes, handschoenen, vuilniszakken en grijpers) reserveren. groepsfotowedstrijd Ruim op, neem een foto en win! Bezorg je foto vóór 31 mei 2011 aan: College van burgemeester en schepenen veld 1, 9970 kaprijke of naar prijzen 1ste prijs: 300 euro - 2de prijs: 150 euro 3de prijs: 100 euro - 4de prijs: 50 euro wedstrijdreglement foto de foto moet de opruimactie illustreren. de foto moet minstens 5 personen tonen die deelnemen aan de actie. de foto moet genomen zijn op grondgebied kaprijke, Bentille of lembeke. de foto mag in kleur of zwart-wit zijn. Een selectie van de ingezonden foto s wordt tentoongesteld op de speculoosfeesten en/of op de websites van de organisatoren. de deelnemer waarborgt dat hij/zij de originele auteur is van de foto. deelname deelname staat open voor iedereen, behalve voor de leden van de jury. inzending Elke deelnemer mag maximaal drie foto s insturen. Bij elke foto staat vermeld waar en wanneer hij werd genomen (tussen 14 en 22 mei 2011). Elke deelnemer vermeldt naam, adres, telefoonnummer en adres. de foto s mogen zowel digitaal (ongeveer 1280 x 860 pixels) als fysiek (aangebracht op een karton van a4- formaat) worden ingezonden. de organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade of technische problemen bij de inzendingen. Uiterste inzenddatum is 30 mei de jury de beslissing van de jury is onherroepelijk. prijzen de jury selecteert vier winnaars (300, 150, 100 en 50 euro). de jury behoudt zich het recht om de hoofdprijs op te splitsen bij een ex-aequo. de uitslag wordt bekend gemaakt op de jaarmarkt. aansluitend op de bekendmaking reikt de jury de prijzen uit. alle deelnemers aan de fotowedstrijd ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de prijsuitreiking. overige Bepalingen de winnende foto s worden gepubliceerd op het internet en ter beschikking gesteld aan de media. de ingezonden foto s blijven in het bezit van de organisatie. de organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor de schending van auteursrechten door derden. 13

14 Uit de technische dienst een Blik op de technische dienst de medewerkers van de technische dienst hebben een heel divers en uitgebreid takenpakket. we nemen ons voor om in ieder infoblad een aantal van hun werkzaamheden te belichten: aanleg nieuwe petanquebaan op het sportcentrum in kaprijke Comfortabel fietsen door onderhoud fietspaden tijdelijk herstel wegen samen voor goedkopere groene energie wil je ook besparen op je energiefactuur? En daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van het provinciebestuur. samen met heel veel andere inwoners bied je je zo aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op 1 juni 2011 op een online veiling hun beste bod geven. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je of je effectief van energieleverancier verandert. Je krijgt hiervoor zelfs een maand de tijd. Onze gemeente en woonwijzer meetjesland ondersteunen deze actie. Je kan vrijblijvend inschrijven van 26 april tot 31 mei 2011 via de website woonwijzer meetjesland, of kom eens langs tijdens het wekelijkse zitmoment in het administratief Centrum op woensdag tussen en uur. composteren kun je leren! de plaatselijke compostmeesters agnes en Raymond Betsens zijn al vele jaren actief. Johan minnaert vervoegde hen vorig jaar na het volgen van de opleiding. de compostmeesters tonen je hoe eenvoudig het is om zelf een systeem op te zetten om je groente-, fruit- en tuinafval te composteren. Je bespaart er heel wat vuilniszakken en ritten naar het groenafvalpark mee. Plus, je houdt er een heel waardevol product aan over: rijpe compost die de planten en bloemen in je tuin voorziet van de nodige voedingsstoffen om volop te bloeien. de compostmeesters verzorgen van maart tot oktober iedere eerste zaterdag van de maand permanentie in het groenafvalpark 14

15 Uit de technische dienst in de stationsstraat in kaprijke. Je kunt er steeds terecht van tot uur. In de loop van de maand juni, beter bekend als Juni Compostmaand, organiseren de compostmeesters elk jaar een uitgebreide demonstratie. kom dus op zaterdag 18 juni 2011 zeker naar het groenafvalpark. Je kan er tussen en uur kennismaken met verschillende kringlooptechnieken die je zelf gemakkelijk kan toepassen (afhankelijk van de grootte van je tuin, je eigen voorkeur ). alle bezoekers krijgen er een hapje, een drankje en een kleine attentie. daarnaast valt er ook een compostbak, een compostvat en een ligzetel te winnen. goedkoop lenen voor groen investeren Het gemeentebestuur biedt haar inwoners een interessante energie- en dus geldbesparende dienstverlening aan. sinds 1 april 2011 kun je een goedkope FRgE-lening afsluiten voor energiebesparende investeringen. Het FRgE is een federaal fonds dat staat voor Fonds ter Reductie van de globale Energiekost. deze leningen worden niet verstrekt via een klassieke bank maar via de lokale entiteit veneco 2 met wie het gemeentebestuur een overeenkomst sloot voor deze unieke dienstverlening. Onder deze energiebesparende maatregelen vallen onder meer: - plaatsing van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie (enkel renovatie) - plaatsing van hoogrendementsbeglazing (enkel renovatie) - vervanging van bestaande centrale verwarmingsketels (enkel renovatie) - plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling (enkel renovatie) - uitvoering van een energieaudit in de woning (enkel renovatie) - installatie van een zonneboiler (ook voor nieuwbouw) - plaatsing van een geothermische warmtepomp (ook voor nieuwbouw) - installatie ventilatiesysteem d met warmterecuperatie (ook voor nieuwbouw) - plaatsing driedubbele beglazing (ook voor nieuwbouw) - Opgelet! Het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen en energiebesparende maatregelen die worden gedaan door doe-het-zelvers komen niet in aanmerking! de werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer. Om een lening aan te vragen moet je een offerte van de aannemer kunnen voorleggen. voor de effectieve uitbetaling moet je de facturen indienen. hoeveel lenen en wat kost het? Ben je eigenaar/bewoner, eigenaar/ verhuurder of huurder, dan kun je een FRgE-lening aangaan die minimaal euro bedraagt en maximaal euro. deze moet op een termijn van 5 jaar afbetaald zijn. de intrest bedraagt 2% per jaar maar voor de meeste werken betaalt de federale overheid daarvan 1,5% (intrestbonificatie) terug onder de vorm van een groene lening. de overblijvende 0,5% kun je inbrengen in de personenbelasting. dit maakt de lening bijna renteloos. de terugverdientijd is beperkt zodat je snel kan genieten van je besparing op energievlak. voor diegenen die het financieel wat moeilijker hebben, is er bijkomende ondersteuning mogelijk. veneco 2 werkt namelijk nauw samen met de lokale OCmw s voor een begeleidingstraject: bekijken welke investeringen het meest interessant zijn, hulp bij het zoeken van een aannemer, opvolgen van de werken, het betalen van de factuur en het aanvragen van de subsidies en premies waar je recht op hebt. In het administratief centrum, op www. kaprijke.be en op vind je een interessante brochure met alle uitleg. veneco 2, Port arthurlaan 11, 9000 gent, , 15

16 Uit de technische dienst technische dienst snoeit verschillende medewerkers van de technische dienst volgen later dit jaar een bijkomende opleiding snoeien. Het snoeien van bomen, struiken en hagen is namelijk niet zo eenvoudig als het lijkt. verschillende soorten vereisen een verschillende aanpak. daarnaast zal het gemeentebestuur extra veiligheidsmateriaal aankopen om arbeids- of andere ongevallen te voorkomen. Opgelet, volgens het reglement op de gemeentelijke administratieve sancties is het voor burgers verboden om bomen of struiken op het openbaar domein zelf te snoeien. zonder de nodige kennis ter zake kun je ze namelijk zodanig beschadigen dat ze afsterven! geen telefoonboek nodig? spaar Bomen! als milieubewuste gemeente willen we truvo, de uitgever van de gouden en witte gids, helpen om tot een optimale bedeling van de telefoongidsen te komen. Recent onderzoek toont aan dat 8 op de 10 gezinnen de gidsen thuis willen blijven ontvangen. 2 op de 10 gezinnen krijgen dus een gids die ze niet gebruiken. Om dit te voorkomen, geven wij hierbij de links van de verschillende sites waar je je kunt uitschrijven als je de gidsen niet meer wenst te ontvangen: Uitschrijven kan via of Uitschrijven voor de komende editie kan tot 25 mei schrijf je je later uit dan zul je nog één keer de telefoongidsen ontvangen. milieudienst, tel , 16

17 Uit de dienst cultuur en toerisme aanvragen werkingsmiddelen 2011 Erkende culturele verenigingen ontvangen elk jaar werkingsmiddelen van het gemeentebestuur. de aanvraag formulieren voor het bekomen van de ondersteuning in 2012 zijn begin april bezorgd aan de voorzitters van de verenigingen in kwestie. de formulieren moeten uiterlijk op 31 mei 2011 bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, veld 1, 9970 kaprijke. Na registratie worden de aanvragen aan de cultuurraad bezorgd voor advies. Opgelet, verenigingen die hun aanvraag niet tijdig indienen, kunnen hun subsidie gedeeltelijk of geheel verliezen. denk je in aanmerking te komen voor deze subsidie, maar je hebt het formulier nog niet ontvangen? Neem dan gerust contact op met de dienst toerisme, tel , Het formulier is ook te vinden op www. kaprijke.be onder de rubriek Formulieren, reglementen en belastingen. week van de amateurkunsten Eind april-begin mei neemt het gemeentebestuur elk jaar deel aan de week van de amateurkunsten (wak). duizenden mensen geven zich in hun vrije tijd over aan hun artistieke passie. velen doen dit in een vereniging of in groep. anderen gaan de solotoer op. tot en met zondag 1 mei 2011 kun je in galerie stadhuis terecht voor een tentoonstelling in het kader van de wak: Op de gelijkvloerse verdieping kun je de fototentoonstelling meetjeslandse Hoeves bewonderen. de beelden van fotografen Roger demeyer en Jean- Pierre drubbels vloeien voort uit een project van de kruiskenshoeve in sintlaureins. Robert accoe vangt er als vrijwilliger jongeren op die doorgaans in een instelling verblijven. Op de eerste verdieping kan je kennismaken met werken van Christine de Cock, marianne van waeyenberghe, Johan du Pré, Jacqueline Everaert en marc van Hecke. - marc van Hecke is al sinds halverwege de jaren 60 bezeten van fotografie. Na een periode van zwart-witfotografie (Fotoclub Ebes gent) verschoof zijn interesse later naar dia s (Fotoclub Balgerhoeke). momenteel legt hij zich vooral toe op digitale fotografie. - Johan du Pré begon bij de gentse fotoclub vtb. vervolgens was hij tien jaar lid van de Oost-vlaamse Unie voor Fotografie waar hij verantwoordelijk was voor de diawedstrijden. In 1983 behaalde hij zijn diploma fotografie aan de academie voor schone kunsten in gent. In 1974 behaalde hij de titel van meester bij de FIaP. zijn echtgenote Jacqueline Everaert legt zich vooral toe op het bewerken van foto s met Photoshop. - marianne van waeyenberghe volgde schilderkunst aan de academie van Eeklo. drie jaar geleden greep ze terug naar het penseel. ze schildert met acrylverf op doek en creëert zowel moderne als abstracte kunst. - Christine de Cock heeft altijd graag getekend. Enkele jaren geleden kreeg ze tijdens een bezoek aan zonneheem Eeklo opnieuw de smaak te pakken. ze is niet specifiek gebonden aan één bepaalde manier van werken. Christine de Cock werkt even graag met acryl, waterverf of pastelkrijt. gratis toegang. toegankelijk van tot uur en van tot uur. Op zaterdag 30 april 2011 van tot uur en op zondag 1 mei 2011 van tot uur. dienst toerisme, tel

18 Uit de dienst cultuur en toerisme erfgoeddag 2011: armoe troef Elke eerste zondag na de paasvakantie ontwaakt vlaanderen in een collectieve erfgoedroes. Erfgoeddag 2011 is volledig opgebouwd rond het thema armoe troef. Het zwaartepunt van deze editie ligt op hoe armoede in het verleden werd beleefd, geregistreerd, beoordeeld en bestreden. vaak zijn dergelijke verhalen niet of onvoldoende gekend. armoede draait ook niet enkel om het financiële verhaal, maar is nauw verweven met sociale aspecten. doorheen de geschiedenis ziet je dat de kijk op armen veranderde en dat de maatschappij op verschillende manieren omging met deze kwetsbare groep mensen. tussen en uur kan je 17 boeiende activiteiten bezoeken in het Meetjesland, elk met hun eigen invalshoek en benadering van het thema. Erfgoedcel meetjesland, tel , erfgoeddag. In Galerie Stadhuis kun je tussen en uur werken bewonderen van leden van Fotoclub Balgerhoeke. Jacqueline Everaert, Johan du Pré en marc van Hecke brengen armoede in beeld. de toegang is gratis. Zoethoudertjes in het Bardelaeremuseum: armoede treft alle lagen van de bevolking. wat kun je over de arme kinderen vertellen? daarvan vind je weinig sporen terug in musea, archieven en boeken. veel liefde kregen ze allicht niet. werd die daarom afgekocht met zoethouders? Helaas had snoep in het verleden soms een wrang bijsmaakje van alcohol, opium, speeksel en straatvuil. deze expositie dist een onbekende geschiedenis op. Een doordringende kijk op het snoepgoed van de arme, kleine tweevoeter: hilarisch, ontroerend, gruwelijk of vertederend, in evenveel emoties als smaken en kleuren. Bardelaeremuseum, ledestraat 42, 9971 lembeke, tel , oproep open monumentendag Het Open monumentencomité neemt op zondag 11 september 2011 opnieuw deel aan de Open monumentendag. Het evenement staat dit jaar helemaal in het teken van het jaarthema conflict. Het Open monumentencomité is daarom op zoek naar oorlogsfoto s van kaprijke of lembeke, soldatenkostuums en voorwerpen die verband houden met wo I en wo II. wil je deze tijdelijk ter beschikking stellen aan het comité? Neem dan contact op met Rita dhanens, Eikenlaan 22, 9971 lembeke, tel , of Hélène de Bruyn, lembeke-dorp 21, 9971 lembeke, tel , dienst toerisme, veld 1, 9970 kaprijke, tel , fax , 18

19 Uit de dienst cultuur en toerisme galerie stadhuis 6 mei 29 mei 2011 Eric goeminne schilderijen Eric goeminne is geboren in Izegem. zoals vele west-vlamingen trokken zijn ouders naar het amerikaanse continent, meer bepaald naar Brazilië. zoals het een Izegemnaar past, kwamen ze er terecht in de schoenenindustrie. In Porto allegre van zowel waterverf, olieverf, een pen als houtskool creëert hij prachtige werken met landschappen, interieurs, figuren de ervaringen die hij beleefde in zuidamerika blijken duidelijk uit zijn werken. Hij kiest vaak voor sterke kleuren. ging Eric naar de academie voor vrij tekenen en schilderen. voor de fabriek maakte hij ontwerpen voor schoenen. In 1955 keerde de familie terug naar Izegem. In 1965 begon Eric als kunstenaar met een eigen onderneming. met behulp de galerie is elke werkdag toegankelijk van tot uur en van tot uur, behalve op maandag. Op zonen feestdagen kun je de galerie bezoeken van tot uur. daarnaast is er ook bezoek mogelijk op afspraak. de toegang is gratis. galerie stadhuis, Plein 1, 9970 kaprijke, tel , 19

20 Kortjes op een rij met Belgerinkel naar de winkel Liefde is... doe tussen zaterdag 7 mei en 11 juni 2011 je boodschappen met de fiets. dat is niet alleen een goede zaak voor het milieu maar ook voor je gezondheid en je portemonnee. de actie met Belgerinkel naar de winkel staat in 2011 volledig in het teken van de liefde. liefde voor elkaar en liefde voor de fiets! En fietsen en liefde, dat is zoals Romeo en Julia: voor elkaar gemaakt. doe je tussen 7 mei en 11 juni 2011 boodschappen met de fiets, dan krijg je in elke deelnemende winkel (zie voor een volledig overzicht), het plaatselijk Cm-kantoor of in de bibliotheek een stempel op je spaarkaart. Een volle spaarkaart en een opleg van amper 25 euro leveren je de originele picknickponcho van modeontwerpster kaat tilley op! waterdicht van buiten om te schuilen als het regent, zacht van binnen om gezellig te pauzeren tijdens een fietstocht. daarbovenop maak je kans om de enige echte belgerinkelfiets, een romantisch fietsweekend in Parijs (toch de hoofdstad van de liefde) of één van de vele andere prijzen te winnen. liefde in de etalage UNIzO organiseert ook een wedstrijd voor de deelnemende handelaars. de handelaars die hun etalage het mooist aankleden in het thema van de liefde, maken kans op een mooie prijs. de foto s van de etalages van de deelnemende handelaars verschijnen op de website van het Nieuwsblad. Iedereen kan meestemmen! met belgerinkel naar de winkel is een initiatief van de Bond Beter leefmilieu, de Unie van zelfstandige Ondernemers (UNIzO) en de Christelijke mutualiteit. zoals elk jaar slaan de gemeentebesturen van kaprijke en sint-laureins de handen in elkaar voor een gezamenlijke actie. de actie wordt feestelijk afgesloten met de prijsuitreiking en receptie op zaterdag 1 juli 2011 in het oude stadhuis in kaprijke. UNIzO-afdeling kaprijke-lembeke-sint- Jan-In-Eremo, Hendrik van de veere, gsm , dco krekenland Bestaat 5 jaar! de gemeentebesturen van assenede, kaprijke en sint-laureins bundelden 5 jaar geleden de krachten. vanuit het Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap richtten ze de dienstenchequeonderneming krekenland op. dco krekenland vzw creëert duurzame jobs voor mensen die dicht bij huis willen werken ten dienste van de mensen uit de regio die behoefte hebben aan huishoudhulp. met 4 coördinatoren, ongeveer 50 werknemers en een fors uitgebouwd klantenbestand is dco krekenland uitgegroeid tot een kwaliteitsbewuste en sterke onderneming. Het systeem van de dienstencheques biedt voordelen voor zowel de werknemer als de klant: voor de werknemer: werknemers worden op een reguliere manier tewerkgesteld en genieten een maandelijks inkomen, eindejaarspremie, verzekeringen voor de klant: Een dienstencheque met een waarde van 20,80 euro per gepresteerd uur, kost dankzij de subsidie van de federale staat slechts 7,50 euro voor de particulier, die daarenboven ook nog geniet van een belastingaftrek. Om aan de wensen van elke klant te voldoen, maken de coördinatoren op voorhand goede afspraken. de klanten krijgen eveneens ondersteuning bij de inschrijving bij sodexo om hun dienstencheques te bestellen. infoavond Om het jubileum kracht bij te zetten, nodigt dco krekenland zowel potentiële 20

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

De vijfklank. OP 13 EN 14 september 2014. Infomagazine gemeente Sint-Laureins september 2014. p. 17. Kermisprogramma s bentille, waterland-oudeman,

De vijfklank. OP 13 EN 14 september 2014. Infomagazine gemeente Sint-Laureins september 2014. p. 17. Kermisprogramma s bentille, waterland-oudeman, VERWENDAGEN IN DE BIBLIOTHEKEN OP 11 EN 12 OKTOBER 2014 Infomagazine gemeente Sint-Laureins september 2014 De vijfklank p. 9 Sint-Laureins heeft de clapp s Favourite geadopteerd p. 13 Jeugddag verbroederde

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Bijlage Cultuurkalender ene ocmw-infoflash magazine mei 2012 magazine e Magazine ene Magazine Bredene Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Jong geweld in het gemeentehuis p. 3 Slemlaag in Buurtspoorwegstraat

Nadere informatie