Bestuursnota. OCMW Leuven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursnota. OCMW Leuven"

Transcriptie

1 Bestuursnota OCMW Leuven

2 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen. Voor een geïntegreerd welzijnsbeleid kiest de stad voor een emancipatorisch OCMW, dat verder de nodige middelen ontvangt voor een optimale werking. Op die manier blijven de inwoners gegarandeerd van het recht op maatschappelijke dienstverlening, zodat zij menswaardig kunnen leven. Daarom is de strijd tegen de kinderarmoede, energiearmoede en voor activering, empowerment, gezondheid en betaalbaar wonen een absolute prioriteit. Tussen de administratieve en logistieke diensten van de stad en OCMW kiezen we voor een verregaande samenwerking. Een plan van aanpak wordt uitgewerkt voor einde Een toegankelijke, vraaggerichte en geïntegreerde dienstverlening wordt inclusief en preventief aangeboden waar het kan, en is specifiek en curatief waar het moet. De Thuiszorg van OCMW Leuven is een laagdrempelige dienstverlening, waar cliënten, familie en mantelzorgers zich welkom voelen. Deze dienst streeft naar een integrale dienstverlening om thuiswonende senioren en zwaar zorgbehoevende inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen, met behoud en stimuleren van zelfredzaamheid waar mogelijk, en met respect voor ieders eigenheid en zelfbeschikkingsrecht. Daarnaast is het blijvend aanbieden van hoogstaande en zeer kwaliteitsvolle dienstverlening, waarbij de cliënt centraal staat en waarbij de zorg op maat - gedachte wordt gehuldigd, op het vlak van de residentiële ouderenzorg en de lokale dienstencentra, primordiaal. De verschillende situaties en generaties van senioren dienen op een gediversifieerde manier te worden benaderd. Het beleid en de dienstverlening van de stad worden afgestemd op hun verschillende behoeften. Beleidsdoelstelling 1: Het op een emancipatorische manier helpen overbruggen van de kloof die mensen in armoede scheidt van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving als gevolg van individuele en collectieve uitsluitingen op meerdere gebieden. Actieplan 1.1: De sociale bescherming van de bevolking verzekeren Aanpassen van de richtlijnen voor (financiële) steunverlening aan de nieuwe noden van kansengroepen in Leuven, met inzet van (extra) eigen middelen en middelen uit fondsen (zoals energiefonds, LFBK (Leuvens Fonds ter 2

3 Bestrijding van Kinderarmoede) en sociale en culturele participatie), om mensen beter te ondersteunen op het vlak van (de kost van) energie, huisvesting, opvoeding, gezondheid, vrije tijd, onderwijs en digitale inclusie. Waar mogelijk willen we rechten automatisch toekennen of aanvragen. Daarnaast moet sociale fraude bestreden worden, zodat uitkeringen terechtkomen bij de mensen die ze nodig hebben. Wie wil genieten van rechten zonder zijn plichten na te komen, wordt gesanctioneerd. Er wordt rekening gehouden met het Handvest van de Sociaal Verzekerde. Om de rechten van studenten te vrijwaren, wordt er met de sociale diensten van universiteit en hogescholen afspraken gemaakt in verband met steunmaatregelen. Ook wordt door de sociale dienst gestimuleerd dat de studenten hun recht op studietoelagen verzekeren Inzetten van onze energieassistent, die aangestuurd wordt vanuit de facilitaire dienst, om mensen te informeren, te sensibiliseren en te ondersteunen op het vlak van duurzaam energiegebruik en duurzame investeringen, in nauwe samenwerking met de andere (energie)initiatieven in Leuven (Pendule, energiesnoeiers, dakisolatieproject), met speciale aandacht voor de private huurders. We voorzien in deze mogelijkheden in de eerste plaats voor doelgroepen met speciale noden, zoals bewoners met een sociaal tarief. Verder zullen de middelen van het energiefonds ingezet worden om gezinnen te begeleiden en te ondersteunen bij energiebesparende maatregelen. Om mensen in energiearmoede vooruit te helpen heeft de Vlaamse overheid het mogelijk gemaakt om jaarlijks 3000 daken van slecht geïsoleerde huurwoningen in Vlaanderen te isoleren. Ook hier ligt een rol weggelegd voor het OCMW. De werking van de LAC (Lokale Adviescommissie voor elektriciteit, gas en water) zal geëvalueerd worden met de (organisaties van) mensen in armoede en waar nodig verbeterd. Een extra inspanning wordt gedaan inzake informatieverspreiding rond budgetmeters voor aardgas. In de opmaak van het sociale dossier wordt bijzondere aandacht besteed aan de energiefactuur van de cliënten en de cliënten krijgen het voorstel om een energiescan te doen. Het OCMW maakt in overleg met de stad en de partners op het terrein afspraken om te komen tot een gecoördineerde strategie tegen energiearmoede. Die afspraken worden vastgelegd in een afsprakennota, waardoor de voortgang van het beleid jaarlijks kan geëvalueerd worden. De strategie vormt ook een onderdeel van het armoedebeleidsplan Verruimen van onze schuldhulpverlening door de ontwikkeling van activiteiten rond preventie en nazorg voor cliënten en scholieren, naast een nieuw aanbod voor zelfstandigen. Onze dienstverlening in de Hulpgevangenis Leuven zal worden verder gezet. 3

4 In samenwerking met de partners van het Lokaal Sociaal Beleid en in het bijzonder met de Stad Leuven wordt nagegaan welke maatregelen er kunnen getroffen worden voor die mensen die weliswaar een inkomen hebben boven het leefloon, maar onder de Europese armoedegrens vallen. Actieplan 1.2: Terugdringen van de kinderarmoede in nauw overleg met de stad Uitbreiden van de actie rond kleuterparticipatie naar erkende en gesubsidieerde Leuvense kinderdagverblijven. De middelen van het LFBK (Leuvens Fonds ter Bestrijding van de Kinderarmoede) zullen we, met speciale aandacht voor jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar en kinderen uit kansarme anderstalige gezinnen, gericht inzetten voor acties op het vlak van onderwijs en opvoedingsondersteuning, en we zullen eigen middelen toevoegen Uitbreiding van het aantal voorleesworkshops, en onderzoek naar mogelijke samenwerkingsverbanden in functie van een nazorgtraject. Met deze voorleesworkshops versterken we de ouder- kindrelatie en bevorderen we de taalontwikkeling. Via infosessies en workshops informeren we ouders en hulpverleners over de sociale kaart en actuele thema s zoals opvoeden in een multiculturele samenleving en hulpverlening bij problematische opvoedingssituaties. Doel van deze acties is een betere toeleiding naar en samenwerking met onze partners Actie aankoop pedagogische hulpmiddelen en didactisch speel- en leermateriaal voor Leuvense organisaties die hun toegankelijkheid voor kansarme kinderen willen verhogen. We willen hiermee de toegankelijkheid verbeteren van Leuvense initiatieven voor opvoedingsondersteuning en hen sensibiliseren rond het onderwerp van kinderarmoede. We zullen de samenwerking tussen deze initiatieven bevorderen met het oog op een integrale aanpak van kinderarmoede Binnen het uitgebreide armoedeplan is een kinderarmoedeplan prioritair. Overleg dient te gebeuren met alle mogelijke betrokken Leuvense actoren. Gepaste acties worden hieraan gekoppeld Het OCMW bevordert als regisseur van het armoedebeleid de communicatie en interactie binnen een netwerk van partners om doorverwijzing van ouders en kinderen in armoede naar het OCMW en andere organisaties te faciliteren De Sociale Dienst en de ervaringsdeskundige hebben extra aandacht voor de noden van de kinderen van onze cliënten. Waar nodig brengt ze gezinnen in contact met sociale partners die hierbij kunnen helpen. 4

5 Actieplan 1.3: Sociale en professionele activering Regelmatig aanbod van screening van kennis, vaardigheden en attitudes, en aanbod van educatieve trajecten ism partners. Voor mensen die (nog) niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt, zoeken wij naar sociale activering. Er zal een extra accent worden gelegd op het investeren in activeringsprojecten voor laaggeschoolde jongeren en nieuwe Belgen. We zoeken naar alternatieve trajecten voor cliënten voor wie de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te groot blijkt (cfr. Romtraject en project Clash). De Sociale Dienst schenkt bijzondere aandacht aan de studievorderingen van de kinderen van de cliënten. Het expliciet als gespreksthema opnemen in de begeleiding en preventief de situatie opvolgen, kan een bijdrage leveren Aanbod van laagdrempelige trajecten die toeleiden naar beroepen in onder meer de zorgsector, de bouwsector, de sector van horeca en grootkeuken, ism CVO, VDAB, sociale economie, sectorfondsen en werkgevers, en met nadruk op integratie van taaltrajecten in het aanbod. We willen meer inspelen op vragen van werkgevers en gaan de inhoud van onze opleidingen hieraan aanpassen en onze cliënten voorbereiden op specifieke niches in de arbeidsmarkt Intensieve samenwerking met VDAB, door de inzet van een begeleider art.60, die zorgt voor sollicitatietraining voor cliënten, en een warme overdracht van de cliënten naar VDAB. Een lokaal werkgelegenheidsplan, in samenwerking met alle betrokken lokale partners en in overleg met VDAB, kan extra aandacht schenken aan kansarme groepen Het OCMW voegt bij het uitschrijven van overheidsopdrachten -waar mogelijk en wenselijk geacht- een clausule toe die de mate waarin kandidaten kansen geven aan kansengroepen in hun bedrijf, beoordeelt Als OCMW nemen we een voorbeeldrol op om initiatieven te nemen/ondersteunen die voor een grotere/betere doorstroming zorgen van art.60 naar reguliere jobs binnen onze eigen OCMW-diensten. Actieplan 1.4: Aanpak van dak- en thuisloosheid en slechte huisvesting Coördinatie van een project ter verbetering van de toegankelijkheid voor cliënten naar een kwaliteitsvolle en betaalbare woning, in nauwe samenwerking met Stad Leuven en het CAW. Naast de beleidssector en de sociale sector proberen we de woonsector (huiseigenaars en immokantoren) 5

6 te betrekken bij dit project. Elk van deze groepen beschikt immers over kennis en inzichten die noodzakelijk zijn om te komen tot een duurzaam beleid. Dit structureel overleg moet leiden tot concrete aanbevelingen die getoetst zijn op hun haalbaarheid binnen de Leuvense context Acties ter preventie van dak- en thuisloosheid, onder meer project bemoeizorg, in samenwerking met de Leuvense partners in de geestelijke gezondheidszorg. In afwachting van federale financiering van Housing First projecten in Leuven, zorgt de Sociale Dienst in samenwerking met haar partners ervoor om dak- en thuislozen de nodige begeleiding te geven teneinde hun integratie in de samenleving mogelijk te maken. Preventieve acties zullen nog meer doorgedreven gebeuren in geval van een nakende uithuiszetting door een sociale bouwmaatschappij Het OCMW zal faciliterend optreden naar haar doelgroepen om cohousingsprojecten mogelijk te maken. Dat wil zeggen dat het gelijkgestemde zielen bij mekaar wil brengen, maar dat het zelf geen investeringskosten zal opnemen We blijven ook verder investeren in kwaliteitsvolle noodopvang, door de voortdurende zoektocht naar geschikte doorgangswoningen en het gebruik van een begeleidingscontract. Tijdens de wintermaanden willen we kwaliteitsvolle nachtopvang blijven aanbieden, in samenwerking met het CAW regio Leuven Onderzoek naar mogelijkheid van oprichting van een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen Toepassen van het Vlaams huurgarantiefonds op de Leuvense private huurmarkt ter bevordering van de toegankelijkheid van OCMW-cliënten tot de huurmarkt. Actieplan 1.5: Toegang tot de gezondheidszorg verhogen Uitwerken van een preventieplan, met aandacht voor gezonde voeding, sport en geestelijke gezondheidszorg, in nauw overleg met de stad en lokale partners. Meer en meer cliënten hebben het moeilijk om hun medische kosten en medicatie te betalen. Voor langdurig zieken betekenen deze kosten een flinke hap uit hun budget. We willen daarom nog meer oog hebben voor deze uitgaven en actief meewerken aan een gezond voedingsbeleid ism lokale partners. Er zijn in Leuven heel wat organisaties die zich bezig houden met de geestelijke gezondheid van de mensen. Stad en OCMW moeten dit aanbod nog veel ruimer bekend maken in samenwerking met andere partners. 6

7 Onderzoek naar de verplichte aansluiting bij het ziekenfonds intensifiëren en structurele samenwerking met de twee wijkgezondheidscentra. Bij elk sociaal onderzoek zal uitdrukkelijk worden onderzocht of de verplichte aansluiting bij het ziekenfonds is gebeurd, en zo niet zullen we zorgen voor een snelle aansluiting. Ook gaan we onderzoeken of we structureel kunnen samenwerken met de twee wijkgezondheidscentra op ons grondgebied. De visie van de wijkgezondheidscentra vertrekt immers vanuit het recht op gezondheid voor iedereen. Daarnaast werkt een wijkgezondheidscentrum bij voorkeur met het forfaitair betalingssysteem of met een andere betalingsregeling waardoor de financiële toegankelijkheid bevorderd wordt. Samen met de Wijkgezondheidscentra wordt nagegaan of er een mogelijkheid is om een tandartsenteam op te zetten We gaan het gebruik van de generische geneesmiddelen stimuleren omdat deze dezelfde werking hebben als, maar tegelijk goedkoper zijn dan de zgn. merk -geneesmiddelen, en plannen hierover overleg met het korps van Leuvense geneesheren. Verder stimuleren we dokters om sport als medicatie voor te schrijven. Ook het gebruik van het zgn. Globaal Medisch Dossier en het gebruik van het derdebetalersysteem bij onze cliënten zullen we aanmoedigen. Als de huisarts een globaal medisch dossier (GMD) bijhoudt, krijgt de patiënt een vermindering van 30 % op het remgeld. En bij het derdebetalersysteem betaalt de patiënt bij een doktersbezoek maar een kleine som, nl. het remgeld. De huisarts regelt de rest rechtstreeks met het ziekenfonds Medewerking aan het project ecarmed van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. Het project Elektronische medische kaart, afgekort ecarmed, is de organisatie van een intensieve samenwerking tussen de betrokken partners om de behandeling te vereenvoudigen en te versnellen van alle facturen inzake gezondheidszorg die afkomstig zijn van alle zorgverstrekkers voor de personen die een tenlasteneming genieten door het OCMW in het kader van de medische hulp. Beleidsdoelstelling 2: Zorgen voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle hulpverlening. Actieplan 2.1: Toegankelijkheid van de hulpverlening verhogen Aansluiten bij project IPDC (Interbestuurlijke Producten en DienstenCatalogus) en installatie van sociale infopunten. Het OCMW moet openstaan voor alle Leuvenaars, niet enkel voor mensen die het moeilijk hebben om rond te komen. Op basis van de resultaten van de toegankelijkheidsscan willen we onze toegankelijkheid verbeteren en ons 7

8 engageren voor een dienstverlening die bekend, begrijpbaar, betaalbaar, bruikbaar, beschikbaar, betrouwbaar en bereikbaar is Inzetten van een ervaringsdeskundige, vrijwilligers en sleutelfiguren om de kloof tussen maatschappelijk werker en cliënten te dichten, en verdoken armoede op te sporen. Door het organiseren van laagdrempelige contactmogelijkheden, een werking die nog meer vraaggestuurd wordt ipv aanbodgestuurd, en versterkte aandacht voor signalen van sleutelfiguren, is het mogelijk om verdoken armoede pro-actief op te sporen. Het OCMW Leuven zal de omkadering voor de inzet van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en sleutelfiguren, evalueren en versterken. In de strijd tegen kinderarmoede zetten we een netwerk op van partners om de doorverwijzing naar de juiste instanties vlot te laten verlopen Organisatie van dialoogmomenten bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering, in nauwe samenwerking met de armenorganisaties. Het OCMW en stad, samen met de partners uit het werkveld, zullen zich inzetten voor een actieve opsporing en een radicale bestrijding van de armoede, veelal ook verdoken armoede, via alle kanalen die redelijkerwijze ter beschikking staan. Deze maatregelen zullen opgelijst en verzameld worden in een globaal, geïntegreerd en inclusief armoedebeleidsplan, waarbij in een participatief moment wordt voorzien voor de Verenigingen waar armen het woord nemen en andere betrokkenen uit de doelgroep. Zij krijgen de mogelijkheid om vanaf de start van de opmaak van het plan mee te participeren. De vooruitgang in de uitvoering van dit armoedebeleidsplan zal jaarlijks worden besproken tijdens een armoedeconferentie met een doorgedreven participatie van armoedeorganisaties en mensen in armoede We blijven inzetten op de maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers, door ondersteuning van individuele aanvragen, organisatie van groepsevenementen, samenwerking met het Steunpunt Vakantieparticipatie en het beheer van het Leuvens Fonds voor Vrijetijdsparticipatie. De digitale kloof willen we dichten door de verdere uitbouw van de Openbare Computerruimtes (OCR) en de verkoop van gerecycleerde PC s Overleg tussen de stad, OCMW en andere partners over hoe toegankelijkheid kan verbeterd worden bij het aanvragen/opvolgen van dossiers. Duidelijke wegwijs dringt zich op. Er dient te worden gewerkt aan een duidelijke en zeer laagdrempelige communicatie zowel schriftelijk als mondeling. Actieplan 2.2: Kwaliteit van de hulpverlening verhogen 8

9 Uitbouw van een sterk lokaal sociaal beleid, in nauwe samenwerking met de Stad, CAW en andere hulpverleningspartners, met het oog op de verhoging van de efficiëntie en de effectiviteit van de hulpverlening. Deze afstemming moet er onder meer voor zorgen dat mensen met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond niet van het kastje naar de muur gestuurd worden door het Leuvens hulpverleningsnetwerk Het project Het Nieuwe Werken van OCMW Leuven moet de Sociale Dienst in staat stellen om op een efficiënte en effectieve manier het werk te organiseren en de toegankelijkheid en de kwaliteit van onze dienstverlening aan de cliënten te vergroten, met zoveel mogelijk oog voor de mogelijkheden die de nieuwe informatie- en communicatietechnologie bieden. De behoefte van de cliënt zal leidend zijn bij de vormgeving van de dienstverlening, die toegankelijk is, bestaat uit een samenhangend aanbod van diensten en gericht is op preventie De Sociale Dienst tracht een netwerk van vrijwilligers uit te bouwen die willen helpen om cliënten van het OCMW te ondersteunen Om de uniforme dienstverlening te waarborgen wordt extra aandacht besteed aan het consequent toepassen van de geldende regels die de maatschappelijk werkers hanteren in het beoordelen van concrete dossiers van aanvragers. In het automatisch toekennen van bepaalde sociale rechten, is deze uniformiteit ook van groot belang. Beleidsdoelstelling 3: Een optimaal en performant operationeel (opname)beleid voeren in het kader van de residentiële zorg (woonzorgcentra) om maximaal in te spelen op de noden van (zwaar) zorgbehoevende senioren. Actieplan 3.1: Het opnamebeleid optimaliseren in functie van zware zorgbehoevendheid met oog voor de werkdruk van het personeel en kwaliteitsbewaking van de dienstverlening De wachtlijsten van de woonzorgcentra (WZC s) screenen op ouderen die mits de nodige ondersteuning vanuit de Thuiszorg van OCMW thuis kunnen worden opgevangen Oprichten van een gemeenschappelijke intakecel voor Thuiszorg en WZC s Uitgebreidere huisbezoeken door maatschappelijk werker ter voorbereiding van opname in het WZC. 9

10 Onderzoeken of trajectbegeleiding een meerwaarde kan bieden of realiseerbaar is. Actieplan 3.2: In Wijgmaal wordt zo snel mogelijk een woonzorgcentrum gebouwd Actieplan 3.3: We nemen ons voor een zorgbedrijf op te richten tegen 1 januari Te dien einde wordt er onderzocht op welke wijze dit de meeste toegevoegde waarde kan bieden Actieplan 3.4: De toegankelijkheid van de dienstverlening bevorderen door informatie en communicatie Nog meer slagkrachtige samenwerkingsovereenkomsten sluiten met de zorgpartners om de wederzijdse doorverwijzing en toegankelijkheid van dienstverlening en zorg voor ouderen te faciliteren Organiseren van kennismakingsmomenten voor etnisch culturele minderheden in samenwerking met de stad, om de drempel voor deze doelgroep te verlagen Projectmatig en structureel samenwerken met de seniorenconsulent van de stad om een maximale afstemming te bekomen inzake een ver doorgedreven communicatie naar de burgers op vlak van relevante activiteiten en evenementen. Resultaatgericht en regelmatig overleg en een juiste doorverwijzing zijn hier de tools. Actieplan 3.5: Inspraak en participatie verhogen met het oog op een betere afstemming tussen vraag en aanbod Organisatie en optimalisering van gebruikersraden Organisatie en optimalisering van tevredenheidsmetingen Optimalisering van de klachtenprocedure Het OCMW zorgt ervoor dat in de maaltijden in de instellingen en voor de thuisbezorging steeds een goed aanbod aan vegetarische maaltijden is voorzien en maakt dit ook ruimer bekend. Tegelijk wordt onderzocht hoe het aanbod aan maaltijden kan worden afgestemd op de verschillende etnischculturele groepen in het doelpubliek. 10

11 Actieplan 3.6: Zorg op maat door specialisatie en multidisciplinaire werking Afstemming tussen disciplines in de zorg voor de groeiende groep van ouderen met specifieke ouderdomsverschijnselen en ziektebeelden Aangepaste vorming en begeleiding Verhogen van de zelfredzaamheid van de oudere door aangepaste behandelingen en activiteiten. Actieplan 3.7: Verder onderzoek naar en uitwerking van de infrastructurele aanpassingen en projecten Actiepunt: Op basis van de noden van de doelgroep en van de reglementering gefaseerd en projectmatig de realisatie voorzien van (verbouw) nieuwbouwprojecten om te voldoen aan de vigerende normen en het hedendaags comfort in de zorgverlening. Actieplan 3.8: Verhogen van de (her) integratie van de ouderen in het maatschappelijk veld door contacten met de buitenwereld verder te intensifiëren en uit te bouwen Interactie met buurtbewoners Contacten met scholen Activiteiten buitenshuis. Beleidsdoelstelling 4: Bevorderen van de zelfstandigheid en de activiteitsgraad van ouderen die nood hebben aan een beschermende woonvorm met de mogelijkheid van zorginterventie. 11

12 Actieplan 4.1: Het omvormen van serviceflats naar assistentiewoningen volgens de geldende regelgeving Het uitbouwen van crisiszorg Het uitbouwen van overbruggingszorg. Actieplan 4.2: De zelfredzaamheid en de sociale activiteit van de bewoner zal gestimuleerd worden door de woonassistent Groepsactiviteiten en informatiesessies uitwerken en aanbieden Het sociaal netwerk van de resident optimaal ondersteunen Verdere en duidelijke afspraken met de Thuiszorg Verder ontwikkelen van een performante vorm van inspraak om optimaal af te stemmen tussen vraag en aanbod. Beleidsdoelstelling 5: Het organiseren van activiteiten en dienstverlening in lokale dienstencentra (LDC s) zodanig dat thuiswonende senioren, aanvullend op de Thuiszorg, zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven resideren en niet vereenzamen. Actieplan 5.1: De toegankelijkheid verhogen door een gevarieerd en aangepast programma De verbetervoorstellen uit de toegankelijkheidsscan operationaliseren in functie van de behoeften De informatie zo ruim mogelijk verspreiden bij de doelgroep via de juiste en aangewezen kanalen Drempels verlagen door het organiseren van kennismakingsmomenten en taboedoorbrekende initiatieven. 12

13 Actieplan 5.2: Vereenzaming bestrijden Acties ondernemen (al dan niet in samenwerking) om die groep van ouderen uit hun isolement te halen met zinvolle en op maat gemaakte dienstverlening Nieuwe buurtbewoners actief benaderen en betrekken. Actieplan 5.3: Samenwerking bevorderen en samenwerkingsverbanden sluiten en versterken tussen lokale zorgpartners om de slagkracht te verhogen in het kader van bekendheid, doorverwijzing en toegankelijkheid Beleidsdoelstelling 6: Een degelijke dienst- en zorgverlening aan huis aanbieden om de Leuvenaar zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Actieplan 6.1: Preventief werken door de Leuvense ouderen op scharniermomenten in het leven zo goed mogelijk te informeren en waar nodig toe te leiden naar de meest gepaste hulp- en dienstverlening, om zo lang mogelijk zware zorg te kunnen uitstellen Project actieve cliëntendetectie: pro-actief contacteren van ouderen op scharniermomenten (overlijden partner, ziekenhuisopname, ) Screening en analyse lage zorgprofielen op de wachtlijsten van de WZC s Aanklampend werken via het project ouderenzorg voor het doelpubliek dat nog niet openstaat voor de reguliere dienstverlening. Actieplan 6.2: Onderzoeken of we ook de Thuiszorg incorporeren in het op te richten zorgbedrijf teneinde de dienstverlening op lange termijn op een duurzame, efficiënte, klantgerichte en marktconforme wijze te kunnen blijven organiseren Actieplan 6.3: Een sterk prioriteitenbeleid en wachtlijstbeheer voeren opdat bij elke inwoner van Leuven met eenzelfde zorgprofiel die hulp vraagt, op eenzelfde wijze de hulp zou opgestart worden 13

14 Centrale intakecel Potentiële bewoners met een laag zorgprofiel op de wachtlijsten van de eigen WZC s informeren inzake Thuiszorg en waar gewenst hulp aanreiken of toeleiden Mogelijkheid van gemeenschappelijke intakecel voor zorg- en dienstverlening onderzoeken Mogelijkheid van trajectbegeleiders zorg- en dienstverlening onderzoeken Implementatie COT-module (onthaalmodule) Monitoring /kengetallen inzake zorgprofiel, turnover en zorgfrequentie per type profiel Aankoop en implementatie planningsmodule. Actieplan 6.4: Een gevarieerd dienstverleningsaanbod aanbieden Uitbouwen van een zorgnetwerk rond de cliëntsituatie: combidossiers gezinszorg en aanvullende thuiszorg, oppashulp met partners zoals IN-Z en Seniorama, Continuïteit van zorg garanderen door onregelmatige prestaties aan te bieden Continuïteit van zorg garanderen door mobiel team op te richten Onderzoeken hoe cliënten zonder mantelzorgers ook beroep kunnen doen op een personenalarmsysteem De cliënten van de Thuiszorg aanvullende fysieke zorg aanbieden door hen toe te leiden naar de infrastructuur van WZC voor zorg-op-maatprojecten zoals hygiënische zorg, verwenzorg, Voordurende aftoetsing van de geleverde kwaliteit: o Opstart kwaliteitscontroles coaches on the field o Tevredenheidsmetingen bij de cliënten o Zelfevaluatie om de 2 jaar mbv Common Assessment Framework (CAF) en/of andere instrumenten. 14

15 Actieplan 6.5: De cliënten van de Thuiszorg zo goed mogelijk voorbereiden, ondersteunen en begeleiden indien ze verhuizen naar een WZC Project naadloze zorg verder uitbouwen naar externe WZC s De basismedewerkers van de Thuiszorg door uitwisselingsprojecten een realistisch en positiever beeld laten vormen en uitdragen bij onze cliënten inzake de werking van WZC Inzet van een ergotherapeut in het kader van comfortzorg en ergonomie onderzoeken. Actieplan 6.6: Inspelen op de toenemende complexiteit van zorg door ons te specialiseren in nieuwe doelgroepen zoals de gehandicaptensector Samenwerkingsverband met DOP (Diensten Ondersteuningsplan) afsluiten en actieplan realiseren Onderzoeken of er een aanpassing van het prioriteitenbeleid dient te gebeuren De mogelijkheid en wenselijkheid onderzoeken om verzorgenden ter beschikking te stellen in functie van het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) van cliënten Deskundigheid in dit vakgebied ontwikkelen bij basismedewerkers. Actieplan 6.7: Inspelen op de toenemende complexiteit van zorg door ons te specialiseren in nieuwe doelgroepen zoals de cliënten met psychische en psychiatrische problemen Deskundigheid in dit vakgebied blijven ontwikkelen door een doorgedreven vto-beleid (vormings- trainings- en opleidingsbeleid) en op niveau van maatschappelijk werkers: leren omgaan met BEL-Rai ifv cliëntenbesprekingen. Opstart intervisie door referentiepersonen Onderzoeken hoe er op het werkveld tussen thuiszorg en psychiatrische zorg (CGG, mobiel team, ) een echte samenwerking op de werkvloer kan tot stand komen. 15

16 Cliënten blijven sensibiliseren en toeleiden naar PIOT en psychotherapie en onderzoeken hoe de financiële drempel kan verlagen Visie ontwikkeling inzake het omgaan met deze doelgroep en ontwikkelen begrenzend kader ifv haalbaarheid en veiligheid voor de medewerkers en basismedewerkers informeren en ondersteunen. Actieplan 6.8: Inspelen op de toenemende complexiteit van zorg door ons te specialiseren in nieuwe doelgroepen zoals palliatieve cliënten Deskundigheid in dit vakgebied blijven ontwikkelen door een doorgedreven vto-beleid Uitbouw referentiefuncties + verankering Uitbouw palliatief zorgbeleid. Actieplan 6.9: Onderzoeken welke dienstverlening complementair (en mogelijk ondersteunend) aan de zorgactoren kan aangeboden worden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen thuis wonen Actiepunt: Onderzoeken hoe B-post pilootproject verlopen is, indien positief onderzoeken hoe dit mogelijk kan vertaald worden naar de Leuvense setting. Actieplan 6.10: De Leuvenaar nog beter informeren en het imago van de Thuiszorg verder positief laten groeien Bekendmaking van realisaties en projecten, en artikels publiceren Participeren aan beurzen. Actieplan 6.11: Toegankelijkheid van de dienstverlening voor specifieke doelgroepen, zoals etnisch- culturele minderheden verhogen Bekendmaking van het aanbod. 16

17 Samenwerkingsverbanden afsluiten in functie van de bekendmaking Om de toegankelijkheid van het huidig aanbod aan dienst- en zorgverlening voor specifieke doelgroepen, waaronder etnisch-culturele groepen, te verzekeren, wordt dit geëvalueerd en zo nodig aangepast. Beleidsdoelstelling 7: Cliënten ondersteunen in doorbreken/vermijden van vereenzaming. Actieplan 7.1: Onderzoeken met verenigingen en actoren uit het middenveld hoe we de Leuvenaar kunnen wapenen tegen vereenzaming Deelname stuurgroep Seniorama tegen vereenzaming Opstart project actieve cliëntendetectie Opstart overleg met diverse actoren en middenveld en seniorenconsulente om actieplan en communicatieplan op te stellen Onderzoeken hoe we best meewerken aan de bekendmaking dag van de buur Onderzoeken hoe een deskundige cliënten kan ondersteunen in een zinvolle dagbesteding. Actieplan 7.2: Door een nauwe samenwerking met de LDC's de Leuvenaar sensibiliseren, informeren en stimuleren om deel te nemen aan activiteiten in de LDC' s en zo ook sociale contacten te hebben Verderzetting project Lekker veilig Onderzoeken of en hoe we op termijn een Collectieve Autonome Dagopvang (CADO) kunnen oprichten om sociaal contact tussen cliënten te stimuleren. Actieplan 7.3: Onderzoeken hoe we de sociale contacten voor minder mobiele cliënten kunnen stimuleren 17

18 Systematisch screenen of iedereen het gunstig telefoontarief geniet Gebruik van sociale media (internet, skype, ) ondersteunen en stimuleren Blijvende bekendmaking van projecten als stertelefoon, babbellijn, Actieplan 7.4: De mobiliteit van cliënten stimuleren en in stand houden Actiepunt: Onderzoeken van mobiliteitsmogelijkheden en oplossingen voor cliënten aanvullende thuiszorg. Beleidsdoelstelling 8: Faciliteren van een veilige, comfortabele, duurzame en betaalbare woonomgeving voor thuiswonende ouderen. Actieplan 8.1: Door een betere samenwerking met het Team Wonen, de Leuvense huisvestingsdienst en de sociale huisvestingsmaatschappijen een betere dienstverlening aan onze cliënten bieden Actiepunt: Kennis en deskundigheid ontwikkelen bij onze maatschappelijk werkers bvb inzake huursubsidies, Actieplan 8.2: Onderzoeken hoe we onze cliënten kunnen ondersteunen door hen te informeren inzake duurzaam wonen en energiegebruik Inschakelen van energieassistent om een beleid uit te stippelen voor onze cliënten Medewerkers informeren en sensibiliseren om een beleid uit te stippelen voor onze cliënten Onderzoeken ism de Leuvense huisvestigingsdienst en de seniorenconsulente of er gerichte informatiecampagnes kunnen gevoerd worden. 18

19 Actieplan 8.3: De veiligheid en het comfort verhogen in de woning voor onze cliënten Kleine woningaanpassingen ism eigen klusjesdienst en Wonen & Werken Domotica en assistieve technologie (via IWT- project). Beleidsdoelstelling 9: De specificiteit van de taken van de Thuisdiensten en hun medewerkers vergen een aparte aanpak van recrutering en ondersteuning van medewerkers met het oog op een nog meer kwalitatieve dienstverlening. Actieplan 9.1: Voldoende en deskundige medewerkers aantrekken Ons meer profileren als werkgever door een actieve stagegever te zijn, onze werking voor te stellen in scholen, en deel te nemen aan jobbeurzen, jaarmarkten, De verkorte selectieprocedure ism Personeel en Organisatie (P&O) vlotter en efficiënter maken door een eerste taalscreening in te voeren, en door geslaagde kandidaten sneller te informeren Onderzoeken of we tot een optimale inzet kunnen komen van deeltijdse medewerkers WZC die aanvullend in de Thuiszorg kunnen/willen werken + opstart pilootproject Onderzoeken of en hoe we zelf een opleiding verzorging kunnen organiseren In samenwerking met Team Tewerkstelling trachten te voldoen aan de nieuwe regelgeving inzake 60/40 voor dienstenchequebedrijven Als partner blijven participeren in de opleidingen tot huishoudhulp ism Sociale Dienst en Wonen en Werken Onderzoeken hoe we nieuwe medewerkers zonder ervaring een startopleiding kunnen geven om te kunnen starten in het dienstenchequebedrijf Onze eigen lokale diensteneconomie verder uitbreiden. 19

20 Actieplan 9.2: Nieuwe medewerkers deskundig en op een warme manier onthalen en inscholen Behouden + verdere uitbouw peter- en meterschap Voortdurende vorming Ondersteuning door coaches on the field vanaf maart Samenwerking met externe taal- en jobcoach via Wonen en Werken Smart-start. Actieplan 9.3: Medewerkers laten groeien in hun deskundigheid en professionaliteit Permanente VTO: basisopleiding voor alle medewerkers en referentiepersonen Ondersteuning op de werkvloer door coaches on the field Verdere uitbouw inloopmomenten (individueel gesprek met leidinggevende) Loopbaanbegeleiding via Vokans Opwaardering functie verzorgende door taakuitzuivering Uitbouw van combidossiers gezinszorg/aanvullende thuiszorg Onderzoeken hoe de werkdruk bij de maatschappelijk werkers kan gereduceerd worden door een andere werkorganisatie Streven naar administratieve vereenvoudiging door onderzoek van een forfaitaire vergoeding voor dienstverplaatsingen, en van de informatisering van de administratie van de basismedewerkers. Actieplan 9.4: Zorg dragen voor onze medewerkers en hen zo goed mogelijk in zo goed mogelijke voorwaarden laten werken Actiepunt: Preventief werken op vlak van fysieke gezondheid door: 20

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Bijlage OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Beringen Het terugdringen van kinderarmoede is opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Beringen. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009

LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009 LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009 www.antwerpen.be 03 22 11 333 LOKAAL SOCIAAL BELEID STAD ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009 Inhoud Inleiding... 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V

VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V 13 JUNI 2004 INHOUDSTAFEL 1. WONEN... 6 BETAALBAAR... 6 RUIMER AANBOD... 7 KWALITEIT... 8 2. WERKEN, INVESTEREN, ONDERNEMEN, INNOVEREN... 11 ONDERNEMERSCHAP ONDERSTEUNEN...

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie