Bestuursnota. OCMW Leuven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursnota. OCMW Leuven"

Transcriptie

1 Bestuursnota OCMW Leuven

2 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen. Voor een geïntegreerd welzijnsbeleid kiest de stad voor een emancipatorisch OCMW, dat verder de nodige middelen ontvangt voor een optimale werking. Op die manier blijven de inwoners gegarandeerd van het recht op maatschappelijke dienstverlening, zodat zij menswaardig kunnen leven. Daarom is de strijd tegen de kinderarmoede, energiearmoede en voor activering, empowerment, gezondheid en betaalbaar wonen een absolute prioriteit. Tussen de administratieve en logistieke diensten van de stad en OCMW kiezen we voor een verregaande samenwerking. Een plan van aanpak wordt uitgewerkt voor einde Een toegankelijke, vraaggerichte en geïntegreerde dienstverlening wordt inclusief en preventief aangeboden waar het kan, en is specifiek en curatief waar het moet. De Thuiszorg van OCMW Leuven is een laagdrempelige dienstverlening, waar cliënten, familie en mantelzorgers zich welkom voelen. Deze dienst streeft naar een integrale dienstverlening om thuiswonende senioren en zwaar zorgbehoevende inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen, met behoud en stimuleren van zelfredzaamheid waar mogelijk, en met respect voor ieders eigenheid en zelfbeschikkingsrecht. Daarnaast is het blijvend aanbieden van hoogstaande en zeer kwaliteitsvolle dienstverlening, waarbij de cliënt centraal staat en waarbij de zorg op maat - gedachte wordt gehuldigd, op het vlak van de residentiële ouderenzorg en de lokale dienstencentra, primordiaal. De verschillende situaties en generaties van senioren dienen op een gediversifieerde manier te worden benaderd. Het beleid en de dienstverlening van de stad worden afgestemd op hun verschillende behoeften. Beleidsdoelstelling 1: Het op een emancipatorische manier helpen overbruggen van de kloof die mensen in armoede scheidt van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving als gevolg van individuele en collectieve uitsluitingen op meerdere gebieden. Actieplan 1.1: De sociale bescherming van de bevolking verzekeren Aanpassen van de richtlijnen voor (financiële) steunverlening aan de nieuwe noden van kansengroepen in Leuven, met inzet van (extra) eigen middelen en middelen uit fondsen (zoals energiefonds, LFBK (Leuvens Fonds ter 2

3 Bestrijding van Kinderarmoede) en sociale en culturele participatie), om mensen beter te ondersteunen op het vlak van (de kost van) energie, huisvesting, opvoeding, gezondheid, vrije tijd, onderwijs en digitale inclusie. Waar mogelijk willen we rechten automatisch toekennen of aanvragen. Daarnaast moet sociale fraude bestreden worden, zodat uitkeringen terechtkomen bij de mensen die ze nodig hebben. Wie wil genieten van rechten zonder zijn plichten na te komen, wordt gesanctioneerd. Er wordt rekening gehouden met het Handvest van de Sociaal Verzekerde. Om de rechten van studenten te vrijwaren, wordt er met de sociale diensten van universiteit en hogescholen afspraken gemaakt in verband met steunmaatregelen. Ook wordt door de sociale dienst gestimuleerd dat de studenten hun recht op studietoelagen verzekeren Inzetten van onze energieassistent, die aangestuurd wordt vanuit de facilitaire dienst, om mensen te informeren, te sensibiliseren en te ondersteunen op het vlak van duurzaam energiegebruik en duurzame investeringen, in nauwe samenwerking met de andere (energie)initiatieven in Leuven (Pendule, energiesnoeiers, dakisolatieproject), met speciale aandacht voor de private huurders. We voorzien in deze mogelijkheden in de eerste plaats voor doelgroepen met speciale noden, zoals bewoners met een sociaal tarief. Verder zullen de middelen van het energiefonds ingezet worden om gezinnen te begeleiden en te ondersteunen bij energiebesparende maatregelen. Om mensen in energiearmoede vooruit te helpen heeft de Vlaamse overheid het mogelijk gemaakt om jaarlijks 3000 daken van slecht geïsoleerde huurwoningen in Vlaanderen te isoleren. Ook hier ligt een rol weggelegd voor het OCMW. De werking van de LAC (Lokale Adviescommissie voor elektriciteit, gas en water) zal geëvalueerd worden met de (organisaties van) mensen in armoede en waar nodig verbeterd. Een extra inspanning wordt gedaan inzake informatieverspreiding rond budgetmeters voor aardgas. In de opmaak van het sociale dossier wordt bijzondere aandacht besteed aan de energiefactuur van de cliënten en de cliënten krijgen het voorstel om een energiescan te doen. Het OCMW maakt in overleg met de stad en de partners op het terrein afspraken om te komen tot een gecoördineerde strategie tegen energiearmoede. Die afspraken worden vastgelegd in een afsprakennota, waardoor de voortgang van het beleid jaarlijks kan geëvalueerd worden. De strategie vormt ook een onderdeel van het armoedebeleidsplan Verruimen van onze schuldhulpverlening door de ontwikkeling van activiteiten rond preventie en nazorg voor cliënten en scholieren, naast een nieuw aanbod voor zelfstandigen. Onze dienstverlening in de Hulpgevangenis Leuven zal worden verder gezet. 3

4 In samenwerking met de partners van het Lokaal Sociaal Beleid en in het bijzonder met de Stad Leuven wordt nagegaan welke maatregelen er kunnen getroffen worden voor die mensen die weliswaar een inkomen hebben boven het leefloon, maar onder de Europese armoedegrens vallen. Actieplan 1.2: Terugdringen van de kinderarmoede in nauw overleg met de stad Uitbreiden van de actie rond kleuterparticipatie naar erkende en gesubsidieerde Leuvense kinderdagverblijven. De middelen van het LFBK (Leuvens Fonds ter Bestrijding van de Kinderarmoede) zullen we, met speciale aandacht voor jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar en kinderen uit kansarme anderstalige gezinnen, gericht inzetten voor acties op het vlak van onderwijs en opvoedingsondersteuning, en we zullen eigen middelen toevoegen Uitbreiding van het aantal voorleesworkshops, en onderzoek naar mogelijke samenwerkingsverbanden in functie van een nazorgtraject. Met deze voorleesworkshops versterken we de ouder- kindrelatie en bevorderen we de taalontwikkeling. Via infosessies en workshops informeren we ouders en hulpverleners over de sociale kaart en actuele thema s zoals opvoeden in een multiculturele samenleving en hulpverlening bij problematische opvoedingssituaties. Doel van deze acties is een betere toeleiding naar en samenwerking met onze partners Actie aankoop pedagogische hulpmiddelen en didactisch speel- en leermateriaal voor Leuvense organisaties die hun toegankelijkheid voor kansarme kinderen willen verhogen. We willen hiermee de toegankelijkheid verbeteren van Leuvense initiatieven voor opvoedingsondersteuning en hen sensibiliseren rond het onderwerp van kinderarmoede. We zullen de samenwerking tussen deze initiatieven bevorderen met het oog op een integrale aanpak van kinderarmoede Binnen het uitgebreide armoedeplan is een kinderarmoedeplan prioritair. Overleg dient te gebeuren met alle mogelijke betrokken Leuvense actoren. Gepaste acties worden hieraan gekoppeld Het OCMW bevordert als regisseur van het armoedebeleid de communicatie en interactie binnen een netwerk van partners om doorverwijzing van ouders en kinderen in armoede naar het OCMW en andere organisaties te faciliteren De Sociale Dienst en de ervaringsdeskundige hebben extra aandacht voor de noden van de kinderen van onze cliënten. Waar nodig brengt ze gezinnen in contact met sociale partners die hierbij kunnen helpen. 4

5 Actieplan 1.3: Sociale en professionele activering Regelmatig aanbod van screening van kennis, vaardigheden en attitudes, en aanbod van educatieve trajecten ism partners. Voor mensen die (nog) niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt, zoeken wij naar sociale activering. Er zal een extra accent worden gelegd op het investeren in activeringsprojecten voor laaggeschoolde jongeren en nieuwe Belgen. We zoeken naar alternatieve trajecten voor cliënten voor wie de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te groot blijkt (cfr. Romtraject en project Clash). De Sociale Dienst schenkt bijzondere aandacht aan de studievorderingen van de kinderen van de cliënten. Het expliciet als gespreksthema opnemen in de begeleiding en preventief de situatie opvolgen, kan een bijdrage leveren Aanbod van laagdrempelige trajecten die toeleiden naar beroepen in onder meer de zorgsector, de bouwsector, de sector van horeca en grootkeuken, ism CVO, VDAB, sociale economie, sectorfondsen en werkgevers, en met nadruk op integratie van taaltrajecten in het aanbod. We willen meer inspelen op vragen van werkgevers en gaan de inhoud van onze opleidingen hieraan aanpassen en onze cliënten voorbereiden op specifieke niches in de arbeidsmarkt Intensieve samenwerking met VDAB, door de inzet van een begeleider art.60, die zorgt voor sollicitatietraining voor cliënten, en een warme overdracht van de cliënten naar VDAB. Een lokaal werkgelegenheidsplan, in samenwerking met alle betrokken lokale partners en in overleg met VDAB, kan extra aandacht schenken aan kansarme groepen Het OCMW voegt bij het uitschrijven van overheidsopdrachten -waar mogelijk en wenselijk geacht- een clausule toe die de mate waarin kandidaten kansen geven aan kansengroepen in hun bedrijf, beoordeelt Als OCMW nemen we een voorbeeldrol op om initiatieven te nemen/ondersteunen die voor een grotere/betere doorstroming zorgen van art.60 naar reguliere jobs binnen onze eigen OCMW-diensten. Actieplan 1.4: Aanpak van dak- en thuisloosheid en slechte huisvesting Coördinatie van een project ter verbetering van de toegankelijkheid voor cliënten naar een kwaliteitsvolle en betaalbare woning, in nauwe samenwerking met Stad Leuven en het CAW. Naast de beleidssector en de sociale sector proberen we de woonsector (huiseigenaars en immokantoren) 5

6 te betrekken bij dit project. Elk van deze groepen beschikt immers over kennis en inzichten die noodzakelijk zijn om te komen tot een duurzaam beleid. Dit structureel overleg moet leiden tot concrete aanbevelingen die getoetst zijn op hun haalbaarheid binnen de Leuvense context Acties ter preventie van dak- en thuisloosheid, onder meer project bemoeizorg, in samenwerking met de Leuvense partners in de geestelijke gezondheidszorg. In afwachting van federale financiering van Housing First projecten in Leuven, zorgt de Sociale Dienst in samenwerking met haar partners ervoor om dak- en thuislozen de nodige begeleiding te geven teneinde hun integratie in de samenleving mogelijk te maken. Preventieve acties zullen nog meer doorgedreven gebeuren in geval van een nakende uithuiszetting door een sociale bouwmaatschappij Het OCMW zal faciliterend optreden naar haar doelgroepen om cohousingsprojecten mogelijk te maken. Dat wil zeggen dat het gelijkgestemde zielen bij mekaar wil brengen, maar dat het zelf geen investeringskosten zal opnemen We blijven ook verder investeren in kwaliteitsvolle noodopvang, door de voortdurende zoektocht naar geschikte doorgangswoningen en het gebruik van een begeleidingscontract. Tijdens de wintermaanden willen we kwaliteitsvolle nachtopvang blijven aanbieden, in samenwerking met het CAW regio Leuven Onderzoek naar mogelijkheid van oprichting van een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen Toepassen van het Vlaams huurgarantiefonds op de Leuvense private huurmarkt ter bevordering van de toegankelijkheid van OCMW-cliënten tot de huurmarkt. Actieplan 1.5: Toegang tot de gezondheidszorg verhogen Uitwerken van een preventieplan, met aandacht voor gezonde voeding, sport en geestelijke gezondheidszorg, in nauw overleg met de stad en lokale partners. Meer en meer cliënten hebben het moeilijk om hun medische kosten en medicatie te betalen. Voor langdurig zieken betekenen deze kosten een flinke hap uit hun budget. We willen daarom nog meer oog hebben voor deze uitgaven en actief meewerken aan een gezond voedingsbeleid ism lokale partners. Er zijn in Leuven heel wat organisaties die zich bezig houden met de geestelijke gezondheid van de mensen. Stad en OCMW moeten dit aanbod nog veel ruimer bekend maken in samenwerking met andere partners. 6

7 Onderzoek naar de verplichte aansluiting bij het ziekenfonds intensifiëren en structurele samenwerking met de twee wijkgezondheidscentra. Bij elk sociaal onderzoek zal uitdrukkelijk worden onderzocht of de verplichte aansluiting bij het ziekenfonds is gebeurd, en zo niet zullen we zorgen voor een snelle aansluiting. Ook gaan we onderzoeken of we structureel kunnen samenwerken met de twee wijkgezondheidscentra op ons grondgebied. De visie van de wijkgezondheidscentra vertrekt immers vanuit het recht op gezondheid voor iedereen. Daarnaast werkt een wijkgezondheidscentrum bij voorkeur met het forfaitair betalingssysteem of met een andere betalingsregeling waardoor de financiële toegankelijkheid bevorderd wordt. Samen met de Wijkgezondheidscentra wordt nagegaan of er een mogelijkheid is om een tandartsenteam op te zetten We gaan het gebruik van de generische geneesmiddelen stimuleren omdat deze dezelfde werking hebben als, maar tegelijk goedkoper zijn dan de zgn. merk -geneesmiddelen, en plannen hierover overleg met het korps van Leuvense geneesheren. Verder stimuleren we dokters om sport als medicatie voor te schrijven. Ook het gebruik van het zgn. Globaal Medisch Dossier en het gebruik van het derdebetalersysteem bij onze cliënten zullen we aanmoedigen. Als de huisarts een globaal medisch dossier (GMD) bijhoudt, krijgt de patiënt een vermindering van 30 % op het remgeld. En bij het derdebetalersysteem betaalt de patiënt bij een doktersbezoek maar een kleine som, nl. het remgeld. De huisarts regelt de rest rechtstreeks met het ziekenfonds Medewerking aan het project ecarmed van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. Het project Elektronische medische kaart, afgekort ecarmed, is de organisatie van een intensieve samenwerking tussen de betrokken partners om de behandeling te vereenvoudigen en te versnellen van alle facturen inzake gezondheidszorg die afkomstig zijn van alle zorgverstrekkers voor de personen die een tenlasteneming genieten door het OCMW in het kader van de medische hulp. Beleidsdoelstelling 2: Zorgen voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle hulpverlening. Actieplan 2.1: Toegankelijkheid van de hulpverlening verhogen Aansluiten bij project IPDC (Interbestuurlijke Producten en DienstenCatalogus) en installatie van sociale infopunten. Het OCMW moet openstaan voor alle Leuvenaars, niet enkel voor mensen die het moeilijk hebben om rond te komen. Op basis van de resultaten van de toegankelijkheidsscan willen we onze toegankelijkheid verbeteren en ons 7

8 engageren voor een dienstverlening die bekend, begrijpbaar, betaalbaar, bruikbaar, beschikbaar, betrouwbaar en bereikbaar is Inzetten van een ervaringsdeskundige, vrijwilligers en sleutelfiguren om de kloof tussen maatschappelijk werker en cliënten te dichten, en verdoken armoede op te sporen. Door het organiseren van laagdrempelige contactmogelijkheden, een werking die nog meer vraaggestuurd wordt ipv aanbodgestuurd, en versterkte aandacht voor signalen van sleutelfiguren, is het mogelijk om verdoken armoede pro-actief op te sporen. Het OCMW Leuven zal de omkadering voor de inzet van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en sleutelfiguren, evalueren en versterken. In de strijd tegen kinderarmoede zetten we een netwerk op van partners om de doorverwijzing naar de juiste instanties vlot te laten verlopen Organisatie van dialoogmomenten bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering, in nauwe samenwerking met de armenorganisaties. Het OCMW en stad, samen met de partners uit het werkveld, zullen zich inzetten voor een actieve opsporing en een radicale bestrijding van de armoede, veelal ook verdoken armoede, via alle kanalen die redelijkerwijze ter beschikking staan. Deze maatregelen zullen opgelijst en verzameld worden in een globaal, geïntegreerd en inclusief armoedebeleidsplan, waarbij in een participatief moment wordt voorzien voor de Verenigingen waar armen het woord nemen en andere betrokkenen uit de doelgroep. Zij krijgen de mogelijkheid om vanaf de start van de opmaak van het plan mee te participeren. De vooruitgang in de uitvoering van dit armoedebeleidsplan zal jaarlijks worden besproken tijdens een armoedeconferentie met een doorgedreven participatie van armoedeorganisaties en mensen in armoede We blijven inzetten op de maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers, door ondersteuning van individuele aanvragen, organisatie van groepsevenementen, samenwerking met het Steunpunt Vakantieparticipatie en het beheer van het Leuvens Fonds voor Vrijetijdsparticipatie. De digitale kloof willen we dichten door de verdere uitbouw van de Openbare Computerruimtes (OCR) en de verkoop van gerecycleerde PC s Overleg tussen de stad, OCMW en andere partners over hoe toegankelijkheid kan verbeterd worden bij het aanvragen/opvolgen van dossiers. Duidelijke wegwijs dringt zich op. Er dient te worden gewerkt aan een duidelijke en zeer laagdrempelige communicatie zowel schriftelijk als mondeling. Actieplan 2.2: Kwaliteit van de hulpverlening verhogen 8

9 Uitbouw van een sterk lokaal sociaal beleid, in nauwe samenwerking met de Stad, CAW en andere hulpverleningspartners, met het oog op de verhoging van de efficiëntie en de effectiviteit van de hulpverlening. Deze afstemming moet er onder meer voor zorgen dat mensen met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond niet van het kastje naar de muur gestuurd worden door het Leuvens hulpverleningsnetwerk Het project Het Nieuwe Werken van OCMW Leuven moet de Sociale Dienst in staat stellen om op een efficiënte en effectieve manier het werk te organiseren en de toegankelijkheid en de kwaliteit van onze dienstverlening aan de cliënten te vergroten, met zoveel mogelijk oog voor de mogelijkheden die de nieuwe informatie- en communicatietechnologie bieden. De behoefte van de cliënt zal leidend zijn bij de vormgeving van de dienstverlening, die toegankelijk is, bestaat uit een samenhangend aanbod van diensten en gericht is op preventie De Sociale Dienst tracht een netwerk van vrijwilligers uit te bouwen die willen helpen om cliënten van het OCMW te ondersteunen Om de uniforme dienstverlening te waarborgen wordt extra aandacht besteed aan het consequent toepassen van de geldende regels die de maatschappelijk werkers hanteren in het beoordelen van concrete dossiers van aanvragers. In het automatisch toekennen van bepaalde sociale rechten, is deze uniformiteit ook van groot belang. Beleidsdoelstelling 3: Een optimaal en performant operationeel (opname)beleid voeren in het kader van de residentiële zorg (woonzorgcentra) om maximaal in te spelen op de noden van (zwaar) zorgbehoevende senioren. Actieplan 3.1: Het opnamebeleid optimaliseren in functie van zware zorgbehoevendheid met oog voor de werkdruk van het personeel en kwaliteitsbewaking van de dienstverlening De wachtlijsten van de woonzorgcentra (WZC s) screenen op ouderen die mits de nodige ondersteuning vanuit de Thuiszorg van OCMW thuis kunnen worden opgevangen Oprichten van een gemeenschappelijke intakecel voor Thuiszorg en WZC s Uitgebreidere huisbezoeken door maatschappelijk werker ter voorbereiding van opname in het WZC. 9

10 Onderzoeken of trajectbegeleiding een meerwaarde kan bieden of realiseerbaar is. Actieplan 3.2: In Wijgmaal wordt zo snel mogelijk een woonzorgcentrum gebouwd Actieplan 3.3: We nemen ons voor een zorgbedrijf op te richten tegen 1 januari Te dien einde wordt er onderzocht op welke wijze dit de meeste toegevoegde waarde kan bieden Actieplan 3.4: De toegankelijkheid van de dienstverlening bevorderen door informatie en communicatie Nog meer slagkrachtige samenwerkingsovereenkomsten sluiten met de zorgpartners om de wederzijdse doorverwijzing en toegankelijkheid van dienstverlening en zorg voor ouderen te faciliteren Organiseren van kennismakingsmomenten voor etnisch culturele minderheden in samenwerking met de stad, om de drempel voor deze doelgroep te verlagen Projectmatig en structureel samenwerken met de seniorenconsulent van de stad om een maximale afstemming te bekomen inzake een ver doorgedreven communicatie naar de burgers op vlak van relevante activiteiten en evenementen. Resultaatgericht en regelmatig overleg en een juiste doorverwijzing zijn hier de tools. Actieplan 3.5: Inspraak en participatie verhogen met het oog op een betere afstemming tussen vraag en aanbod Organisatie en optimalisering van gebruikersraden Organisatie en optimalisering van tevredenheidsmetingen Optimalisering van de klachtenprocedure Het OCMW zorgt ervoor dat in de maaltijden in de instellingen en voor de thuisbezorging steeds een goed aanbod aan vegetarische maaltijden is voorzien en maakt dit ook ruimer bekend. Tegelijk wordt onderzocht hoe het aanbod aan maaltijden kan worden afgestemd op de verschillende etnischculturele groepen in het doelpubliek. 10

11 Actieplan 3.6: Zorg op maat door specialisatie en multidisciplinaire werking Afstemming tussen disciplines in de zorg voor de groeiende groep van ouderen met specifieke ouderdomsverschijnselen en ziektebeelden Aangepaste vorming en begeleiding Verhogen van de zelfredzaamheid van de oudere door aangepaste behandelingen en activiteiten. Actieplan 3.7: Verder onderzoek naar en uitwerking van de infrastructurele aanpassingen en projecten Actiepunt: Op basis van de noden van de doelgroep en van de reglementering gefaseerd en projectmatig de realisatie voorzien van (verbouw) nieuwbouwprojecten om te voldoen aan de vigerende normen en het hedendaags comfort in de zorgverlening. Actieplan 3.8: Verhogen van de (her) integratie van de ouderen in het maatschappelijk veld door contacten met de buitenwereld verder te intensifiëren en uit te bouwen Interactie met buurtbewoners Contacten met scholen Activiteiten buitenshuis. Beleidsdoelstelling 4: Bevorderen van de zelfstandigheid en de activiteitsgraad van ouderen die nood hebben aan een beschermende woonvorm met de mogelijkheid van zorginterventie. 11

12 Actieplan 4.1: Het omvormen van serviceflats naar assistentiewoningen volgens de geldende regelgeving Het uitbouwen van crisiszorg Het uitbouwen van overbruggingszorg. Actieplan 4.2: De zelfredzaamheid en de sociale activiteit van de bewoner zal gestimuleerd worden door de woonassistent Groepsactiviteiten en informatiesessies uitwerken en aanbieden Het sociaal netwerk van de resident optimaal ondersteunen Verdere en duidelijke afspraken met de Thuiszorg Verder ontwikkelen van een performante vorm van inspraak om optimaal af te stemmen tussen vraag en aanbod. Beleidsdoelstelling 5: Het organiseren van activiteiten en dienstverlening in lokale dienstencentra (LDC s) zodanig dat thuiswonende senioren, aanvullend op de Thuiszorg, zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven resideren en niet vereenzamen. Actieplan 5.1: De toegankelijkheid verhogen door een gevarieerd en aangepast programma De verbetervoorstellen uit de toegankelijkheidsscan operationaliseren in functie van de behoeften De informatie zo ruim mogelijk verspreiden bij de doelgroep via de juiste en aangewezen kanalen Drempels verlagen door het organiseren van kennismakingsmomenten en taboedoorbrekende initiatieven. 12

13 Actieplan 5.2: Vereenzaming bestrijden Acties ondernemen (al dan niet in samenwerking) om die groep van ouderen uit hun isolement te halen met zinvolle en op maat gemaakte dienstverlening Nieuwe buurtbewoners actief benaderen en betrekken. Actieplan 5.3: Samenwerking bevorderen en samenwerkingsverbanden sluiten en versterken tussen lokale zorgpartners om de slagkracht te verhogen in het kader van bekendheid, doorverwijzing en toegankelijkheid Beleidsdoelstelling 6: Een degelijke dienst- en zorgverlening aan huis aanbieden om de Leuvenaar zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Actieplan 6.1: Preventief werken door de Leuvense ouderen op scharniermomenten in het leven zo goed mogelijk te informeren en waar nodig toe te leiden naar de meest gepaste hulp- en dienstverlening, om zo lang mogelijk zware zorg te kunnen uitstellen Project actieve cliëntendetectie: pro-actief contacteren van ouderen op scharniermomenten (overlijden partner, ziekenhuisopname, ) Screening en analyse lage zorgprofielen op de wachtlijsten van de WZC s Aanklampend werken via het project ouderenzorg voor het doelpubliek dat nog niet openstaat voor de reguliere dienstverlening. Actieplan 6.2: Onderzoeken of we ook de Thuiszorg incorporeren in het op te richten zorgbedrijf teneinde de dienstverlening op lange termijn op een duurzame, efficiënte, klantgerichte en marktconforme wijze te kunnen blijven organiseren Actieplan 6.3: Een sterk prioriteitenbeleid en wachtlijstbeheer voeren opdat bij elke inwoner van Leuven met eenzelfde zorgprofiel die hulp vraagt, op eenzelfde wijze de hulp zou opgestart worden 13

14 Centrale intakecel Potentiële bewoners met een laag zorgprofiel op de wachtlijsten van de eigen WZC s informeren inzake Thuiszorg en waar gewenst hulp aanreiken of toeleiden Mogelijkheid van gemeenschappelijke intakecel voor zorg- en dienstverlening onderzoeken Mogelijkheid van trajectbegeleiders zorg- en dienstverlening onderzoeken Implementatie COT-module (onthaalmodule) Monitoring /kengetallen inzake zorgprofiel, turnover en zorgfrequentie per type profiel Aankoop en implementatie planningsmodule. Actieplan 6.4: Een gevarieerd dienstverleningsaanbod aanbieden Uitbouwen van een zorgnetwerk rond de cliëntsituatie: combidossiers gezinszorg en aanvullende thuiszorg, oppashulp met partners zoals IN-Z en Seniorama, Continuïteit van zorg garanderen door onregelmatige prestaties aan te bieden Continuïteit van zorg garanderen door mobiel team op te richten Onderzoeken hoe cliënten zonder mantelzorgers ook beroep kunnen doen op een personenalarmsysteem De cliënten van de Thuiszorg aanvullende fysieke zorg aanbieden door hen toe te leiden naar de infrastructuur van WZC voor zorg-op-maatprojecten zoals hygiënische zorg, verwenzorg, Voordurende aftoetsing van de geleverde kwaliteit: o Opstart kwaliteitscontroles coaches on the field o Tevredenheidsmetingen bij de cliënten o Zelfevaluatie om de 2 jaar mbv Common Assessment Framework (CAF) en/of andere instrumenten. 14

15 Actieplan 6.5: De cliënten van de Thuiszorg zo goed mogelijk voorbereiden, ondersteunen en begeleiden indien ze verhuizen naar een WZC Project naadloze zorg verder uitbouwen naar externe WZC s De basismedewerkers van de Thuiszorg door uitwisselingsprojecten een realistisch en positiever beeld laten vormen en uitdragen bij onze cliënten inzake de werking van WZC Inzet van een ergotherapeut in het kader van comfortzorg en ergonomie onderzoeken. Actieplan 6.6: Inspelen op de toenemende complexiteit van zorg door ons te specialiseren in nieuwe doelgroepen zoals de gehandicaptensector Samenwerkingsverband met DOP (Diensten Ondersteuningsplan) afsluiten en actieplan realiseren Onderzoeken of er een aanpassing van het prioriteitenbeleid dient te gebeuren De mogelijkheid en wenselijkheid onderzoeken om verzorgenden ter beschikking te stellen in functie van het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) van cliënten Deskundigheid in dit vakgebied ontwikkelen bij basismedewerkers. Actieplan 6.7: Inspelen op de toenemende complexiteit van zorg door ons te specialiseren in nieuwe doelgroepen zoals de cliënten met psychische en psychiatrische problemen Deskundigheid in dit vakgebied blijven ontwikkelen door een doorgedreven vto-beleid (vormings- trainings- en opleidingsbeleid) en op niveau van maatschappelijk werkers: leren omgaan met BEL-Rai ifv cliëntenbesprekingen. Opstart intervisie door referentiepersonen Onderzoeken hoe er op het werkveld tussen thuiszorg en psychiatrische zorg (CGG, mobiel team, ) een echte samenwerking op de werkvloer kan tot stand komen. 15

16 Cliënten blijven sensibiliseren en toeleiden naar PIOT en psychotherapie en onderzoeken hoe de financiële drempel kan verlagen Visie ontwikkeling inzake het omgaan met deze doelgroep en ontwikkelen begrenzend kader ifv haalbaarheid en veiligheid voor de medewerkers en basismedewerkers informeren en ondersteunen. Actieplan 6.8: Inspelen op de toenemende complexiteit van zorg door ons te specialiseren in nieuwe doelgroepen zoals palliatieve cliënten Deskundigheid in dit vakgebied blijven ontwikkelen door een doorgedreven vto-beleid Uitbouw referentiefuncties + verankering Uitbouw palliatief zorgbeleid. Actieplan 6.9: Onderzoeken welke dienstverlening complementair (en mogelijk ondersteunend) aan de zorgactoren kan aangeboden worden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen thuis wonen Actiepunt: Onderzoeken hoe B-post pilootproject verlopen is, indien positief onderzoeken hoe dit mogelijk kan vertaald worden naar de Leuvense setting. Actieplan 6.10: De Leuvenaar nog beter informeren en het imago van de Thuiszorg verder positief laten groeien Bekendmaking van realisaties en projecten, en artikels publiceren Participeren aan beurzen. Actieplan 6.11: Toegankelijkheid van de dienstverlening voor specifieke doelgroepen, zoals etnisch- culturele minderheden verhogen Bekendmaking van het aanbod. 16

17 Samenwerkingsverbanden afsluiten in functie van de bekendmaking Om de toegankelijkheid van het huidig aanbod aan dienst- en zorgverlening voor specifieke doelgroepen, waaronder etnisch-culturele groepen, te verzekeren, wordt dit geëvalueerd en zo nodig aangepast. Beleidsdoelstelling 7: Cliënten ondersteunen in doorbreken/vermijden van vereenzaming. Actieplan 7.1: Onderzoeken met verenigingen en actoren uit het middenveld hoe we de Leuvenaar kunnen wapenen tegen vereenzaming Deelname stuurgroep Seniorama tegen vereenzaming Opstart project actieve cliëntendetectie Opstart overleg met diverse actoren en middenveld en seniorenconsulente om actieplan en communicatieplan op te stellen Onderzoeken hoe we best meewerken aan de bekendmaking dag van de buur Onderzoeken hoe een deskundige cliënten kan ondersteunen in een zinvolle dagbesteding. Actieplan 7.2: Door een nauwe samenwerking met de LDC's de Leuvenaar sensibiliseren, informeren en stimuleren om deel te nemen aan activiteiten in de LDC' s en zo ook sociale contacten te hebben Verderzetting project Lekker veilig Onderzoeken of en hoe we op termijn een Collectieve Autonome Dagopvang (CADO) kunnen oprichten om sociaal contact tussen cliënten te stimuleren. Actieplan 7.3: Onderzoeken hoe we de sociale contacten voor minder mobiele cliënten kunnen stimuleren 17

18 Systematisch screenen of iedereen het gunstig telefoontarief geniet Gebruik van sociale media (internet, skype, ) ondersteunen en stimuleren Blijvende bekendmaking van projecten als stertelefoon, babbellijn, Actieplan 7.4: De mobiliteit van cliënten stimuleren en in stand houden Actiepunt: Onderzoeken van mobiliteitsmogelijkheden en oplossingen voor cliënten aanvullende thuiszorg. Beleidsdoelstelling 8: Faciliteren van een veilige, comfortabele, duurzame en betaalbare woonomgeving voor thuiswonende ouderen. Actieplan 8.1: Door een betere samenwerking met het Team Wonen, de Leuvense huisvestingsdienst en de sociale huisvestingsmaatschappijen een betere dienstverlening aan onze cliënten bieden Actiepunt: Kennis en deskundigheid ontwikkelen bij onze maatschappelijk werkers bvb inzake huursubsidies, Actieplan 8.2: Onderzoeken hoe we onze cliënten kunnen ondersteunen door hen te informeren inzake duurzaam wonen en energiegebruik Inschakelen van energieassistent om een beleid uit te stippelen voor onze cliënten Medewerkers informeren en sensibiliseren om een beleid uit te stippelen voor onze cliënten Onderzoeken ism de Leuvense huisvestigingsdienst en de seniorenconsulente of er gerichte informatiecampagnes kunnen gevoerd worden. 18

19 Actieplan 8.3: De veiligheid en het comfort verhogen in de woning voor onze cliënten Kleine woningaanpassingen ism eigen klusjesdienst en Wonen & Werken Domotica en assistieve technologie (via IWT- project). Beleidsdoelstelling 9: De specificiteit van de taken van de Thuisdiensten en hun medewerkers vergen een aparte aanpak van recrutering en ondersteuning van medewerkers met het oog op een nog meer kwalitatieve dienstverlening. Actieplan 9.1: Voldoende en deskundige medewerkers aantrekken Ons meer profileren als werkgever door een actieve stagegever te zijn, onze werking voor te stellen in scholen, en deel te nemen aan jobbeurzen, jaarmarkten, De verkorte selectieprocedure ism Personeel en Organisatie (P&O) vlotter en efficiënter maken door een eerste taalscreening in te voeren, en door geslaagde kandidaten sneller te informeren Onderzoeken of we tot een optimale inzet kunnen komen van deeltijdse medewerkers WZC die aanvullend in de Thuiszorg kunnen/willen werken + opstart pilootproject Onderzoeken of en hoe we zelf een opleiding verzorging kunnen organiseren In samenwerking met Team Tewerkstelling trachten te voldoen aan de nieuwe regelgeving inzake 60/40 voor dienstenchequebedrijven Als partner blijven participeren in de opleidingen tot huishoudhulp ism Sociale Dienst en Wonen en Werken Onderzoeken hoe we nieuwe medewerkers zonder ervaring een startopleiding kunnen geven om te kunnen starten in het dienstenchequebedrijf Onze eigen lokale diensteneconomie verder uitbreiden. 19

20 Actieplan 9.2: Nieuwe medewerkers deskundig en op een warme manier onthalen en inscholen Behouden + verdere uitbouw peter- en meterschap Voortdurende vorming Ondersteuning door coaches on the field vanaf maart Samenwerking met externe taal- en jobcoach via Wonen en Werken Smart-start. Actieplan 9.3: Medewerkers laten groeien in hun deskundigheid en professionaliteit Permanente VTO: basisopleiding voor alle medewerkers en referentiepersonen Ondersteuning op de werkvloer door coaches on the field Verdere uitbouw inloopmomenten (individueel gesprek met leidinggevende) Loopbaanbegeleiding via Vokans Opwaardering functie verzorgende door taakuitzuivering Uitbouw van combidossiers gezinszorg/aanvullende thuiszorg Onderzoeken hoe de werkdruk bij de maatschappelijk werkers kan gereduceerd worden door een andere werkorganisatie Streven naar administratieve vereenvoudiging door onderzoek van een forfaitaire vergoeding voor dienstverplaatsingen, en van de informatisering van de administratie van de basismedewerkers. Actieplan 9.4: Zorg dragen voor onze medewerkers en hen zo goed mogelijk in zo goed mogelijke voorwaarden laten werken Actiepunt: Preventief werken op vlak van fysieke gezondheid door: 20

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel U= Uitgevoerd / L= Lopend / C= Opgeheven (cancelled) = Geen antwoord beleid (NoResponsBeleid) rood' = prioritair Beleidsdoelstelling plan 1 WERKEN AAN EEN BETER WELZIJN IN ONZE GEMEENTE (prioritair) AP-133.

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

ZORG EN WONEN VOOR OUDEREN

ZORG EN WONEN VOOR OUDEREN ZORG EN WONEN VOOR OUDEREN COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBELEID HOORZITTING WOENSDAG 11 DECEMBER 2013 JUL GEEROMS VOORZITTER, MIE MOERENHOUT - DIRECTEUR, ANNICK DE DONDER STAFMEDEWERKER

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Het klassieke antwoord

Het klassieke antwoord 2012-04-20 studiedag Vraaggestuurde zorg - Workshop 2 Intersectorale samenwerking als antwoord op vraaggestuurde zorg NAH Woonproject Huis Ten Bosse 120 WZC Sint Vincentius Deinze De Heide vzw Merelbeke

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING /VERPLEGING Verpleegkundige (gediplomeerd) 1. Plaats in de organisatie De verpleegkundige werkt onder

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Evaluatie Winterwerking

Evaluatie Winterwerking Evaluatie Winterwerking 2014-2015 Inhoud Presentatie 1. Evaluatie nachtopvang 2. Evaluatie dagopvang 3. Evaluatie geneeskundige, verpleegkundige en (para)medische zorgen 4. Evaluatie algemene organisatie

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka Verniest Departement Onderzoek en Ontwikkeling Landsbond

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING/VERPLEGING Verzorgende in de ouderenzorg 1. Plaats in de organisatie De verzorgende in de ouderenzorg

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare

OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare Inhoud Situering Uitgangspunten en doelstellingen Onderzoeksdesign Resultaten Conclusies Getuigenissen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Percentage geboortes in kansarme gezinnen t.o.v. het totaal aantal 18

Percentage geboortes in kansarme gezinnen t.o.v. het totaal aantal 18 79 WELZIJN ENZORG 80 Welzijn en zorg Welzijn is een beleidsmaterie die zich niet in vakjes laat opdelen. Of mensen zich goed voelen, heeft te maken met hun gezondheid, hun leef- en woonomgeving, hun inkomen,

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke De Passant

Teamverantwoordelijke De Passant Functie- en competentieprofiel Teamverantwoordelijke De Passant Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking De Passant Plaats in de organisatie Teamverantwoordelijke Situering van de dienst

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

Het Woonzorgdecreet als basis voor een toekomstgericht ouderenbeleid

Het Woonzorgdecreet als basis voor een toekomstgericht ouderenbeleid Het Woonzorgdecreet als basis voor een toekomstgericht ouderenbeleid Karine Moykens Kabinetschef van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk blijven

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Perspectieven 11 juni 2013

Perspectieven 11 juni 2013 Werk en vorming Perspectieven 11 juni 2013 Uitbouw volwaardig beleid rond sociale economie (cf. VL beleidsprioriteiten) vb. investeren in intergemeentelijke samenwerking systematisch overleg partners -

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie