JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT

2 2 Jaarverslag 2012

3 A Bestuursverslag Voorwoord, effectief en verantwoord Jaarverslag 2012: open en transparant Veilige en aantrekkelijke woonomgeving Inleiding Ontwikkelingen Nagele DNA Emmeloord Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) Sponsoring Vangnet en advies Overlast en overlastaanpak Open en transparant Aanbod van woningen, keuzevrijheid en duurzaamheid Inleiding Strategisch Voorraadbeleid Duurzaam bouwen Energielabel Planmatig onderhoud Mutatieonderhoud Overige onderhoudskosten Dagelijks onderhoud Verkoop van woningen Open en transparant Behouden en vergroten van de onafhankelijkheid Inleiding Woonruimteverdeling Huurprijsbeleid Mutatiegraad Huurtoeslag Betalingsachterstand en uitzetting Steunpunten voor wonen, zorg en welzijn Energie Kortingspas Voedselbank Ondersteuning bij tuinonderhoud Open en transparant Verbeteren van de dienstverlening Inleiding Belangenhouders Huurdersoverleg KWH-huurlabel Communicatie Prestatieafspraken Kantoorgebouw Samenwerking met zorgpartijen Geschillencommissie Open en transparant Financieel gezond en duurzaam Inleiding Economische ontwikkelingen Financiële kaders Matching en middelen Jaarresultaat Eigen vermogen Huurderving Bedrijfswaarde Financieringspositie Liquiditeitspositie Deelneming Meerjarenbegroting Fiscale positie Open en transparant Projecten Inleiding Projecten in Emmeloord Projecten in de dorpen De organisatie Governancecode Personeel Automatisering Open en transparant Strategische doelstellingen Open en transparant Kengetallen Bestuursverklaring B Verslag van de raad van commissarissen 10. Verslag van de raad van commissarissen Inleiding De raad van commissarissen Bestuur Vergoedingen Werkwijze Toezicht Open en transparant Verklaring van de raad van commissarissen

4 C Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Algemeen Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Grondslag voor de bepaling van het resultaat Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige informatie D Overige gegevens Controleverklaring Resultaatbestemming Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Jaarverslag 2012

5 Effectief en verantwoord 5

6 Voorwoord Het jaar 2012 begon als het tweede jaar van onze vijfjarige ambitie om een groot aantal doelen te realiseren, die passen bij de opgave die wij in Noordoostpolder hebben. Het jaar eindigde met de frustratie over de kabinetsplannen, die met een sectorbrede heffing van 2 miljard euro een dikke streep door onze investeringsplannen haalden. Inmiddels hebben we onze strategie opnieuw uitgezet en nemen wij maatregelen die tot herstel van onze investeringsruimte leiden. Belangrijke mijlpalen in 2012 waren de vaststelling door de gemeente Noordoostpolder van de Woonvisie en de vaststelling van ons Strategisch Voorraadbeleid, dat aansluit op die visie. Hiermee beschikken we over twee documenten die richting geven aan de aanpak van de herstructurering van grote delen van ons woningbezit. Deze opgave vloeit voort uit de sterke groei van de polder 50 jaar geleden, waardoor de herstructureringsopgave vele wijken en alle dorpen bestrijkt. Een belangrijk kader voor de nieuwe invulling van plekken die vrij zullen komen door sloop is het DNA van de dorpen en van Emmeloord. Deze rapporten beschrijven de herkomst en waarde van de Delftse School en de latere architectuurstijlen, die in Noordoostpolder voorkomen. Dit geeft ons een goede richtlijn voor de herontwikkeling, zodat herontwikkeling aan blijft sluiten bij het karakter van de polder. nu in staat om op eigen kracht een herstelplan op te stellen. Dat gaat gepaard met ingrepen in onze organisatie en zal gevolgen hebben voor de werkgelegenheid van collega s. Daarin zal Mercatus haar verantwoording als werkgever nemen en zorgdragen voor een respectvolle wijze van reorganiseren. Voorop staat dat wij een verantwoordelijkheid hebben om ons werk goed te doen, tegen de laagst mogelijke kosten en gericht op de opgave die wij in Noordoostpolder hebben. Ton Beurmanjer Directeur/bestuurder,,Voorop staat dat wij een verantwoordelijkheid hebben om ons werk goed te doen tegen de laagst mogelijke kosten en gericht op de opgave die wij in Noordoostpolder hebben. Juist omdat wij onze opgave zo helder voor ogen hebben en onze plannen zo zorgvuldig en concreet voorbereid hadden, was de frustratie over de heffing zo groot. Dat wij dan ook nog een fors bedrag moeten afdragen voor mismanagement bij een grote corporatie, is extra wrang. Onze schaalgrootte, met een sterke lokale worteling, blijkt veel transparanter en effectiever te zijn dan zo n mega-corporatie. Daarnaast kan ons solidariteitsstelsel het risico van corporaties met een enorme omvang helemaal niet dragen. In deze tijd van gemeentelijke schaalvergroting pleit ik dan ook voor het bewaren van lokaal gewortelde woningcorporaties, die in overeenstemming zijn met de menselijke maat en die controleerbaar zijn. Groter is niet altijd en per definitie beter. Doordat wij in het verleden oog gehad hebben voor de omvang van onze leningportefeuille en daardoor relatief lage rentelasten hebben, zijn wij 6 Jaarverslag 2012

7 7

8 8 Jaarverslag 2012

9 Jaarverslag Mercatus: open en transparant 9

10 Open en transparant Open en transparant, dat is het thema van het jaarverslag In deze tijd, waarbij corporaties vaak negatief in het nieuws staan, lichten wij naar beste kunnen toe wat wij in het afgelopen jaar hebben gedaan, waar het geld van onze huurders aan is besteed en wat de effecten zijn van het toekomstige regeringsbeleid. Ook ons beloningsbeleid is helder opgenomen. Open en transparant, dat is ook ons in 2012 verbouwde kantoorgebouw. In dit jaarverslag komt dat in tekst en beeld duidelijk naar voren. Onze klanten, belangenhouders, relaties, personeel en toekomstige medewerkers kunnen in dit jaarverslag nalezen wat er is gebeurd en gerealiseerd in We maken het gedrukte verslag in eigen beheer in een zeer beperkte oplage. Dit vooral uit oogpunt van duurzaamheid. Het complete jaarverslag is namelijk na te lezen op onze website en een verwijzing wordt opgenomen in het bewonersblad. Belangstellenden kunnen indien gewenst wel een gedrukt exemplaar opvragen. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op ons jaarverslag. U kunt reageren via onze website. Het jaar 2012 wordt doorgenomen aan de hand van onze vijf hoofdpijlers: Een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. Aanbod van woningen, keuzevrijheid en duurzaamheid. Behouden en vergroten van de onafhankelijkheid. Verbeteren van de dienstverlening. Financieel gezond en duurzaam.,,het regeringsbeleid maakt t noodzakelijk dat wij maatregelen nemen. Daartoe is begin 2013 onze missie en visie herijkt en is een aantal strategische doelstellingen aangepast. Wij hebben binnen deze pijlers 29 strategische doelen gesteld voor de periode 2011 tot en met In dit jaarverslag wordt de voortgang van die strategische doelstellingen in een apart hoofdstuk toegelicht. De tijd staat echter niet stil. Het regeringsbeleid maakt het noodzakelijk dat wij maatregelen nemen. Daartoe is begin 2013 onze missie en visie herijkt en is een aantal strategische doelstellingen aangepast. Wij rapporten over alle 29 doelstellingen en geven per doelstelling aan of er aanpassingen worden overwogen in Verder komen in dit verslag de projecten die we uitvoerden, organisatorische zaken en het verslag van de raad van commissarissen aan de orde. 10 Jaarverslag 2012

11 Veilige en aantrekkelijke woonomgeving 11

12 Veilige en aantrekkelijke woonomgeving 2.1 Inleiding Wat deed Mercatus in 2012 om een veilige, aantrekkelijke en leefbare woonomgeving te creëren voor haar klanten? In dit hoofdstuk wordt daar op ingegaan aan de hand van de onderwerpen: ontwikkelingen Nagele, DNA Emmeloord, Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW), sponsoring, vangnet en advies en overlast en overlastaanpak. 2.2 Ontwikkelingen Nagele De gemeente Noordoostpolder en Mercatus hebben in 2011 in een convenant afgesproken Nagele aantrekkelijker te maken. Architecten uit het Onderzoekslab Nagele adviseerden over de aanpak daarvan. Die adviezen zijn in het convenant vertaald naar drie sleutelprojecten: kerngebied woningen openbare ruimte & leefbaarheid. Het dorp moet hierdoor niet alleen aantrekkelijker worden als woon- en leefgebied. Ook de bijzondere cultuurhistorische waarde van Nagele moet worden behouden en hersteld. Mercatus richt zich in dit traject vooral op de aanpak van de woningvoorraad en de leefbaarheid. Mercatus is sinds 2011 in onderhandeling met Vereniging Hendrick de Keyser om 32 woningen aan de Karwijhof tegen een symbolisch bedrag over te dragen. Door de overdracht tegen een symbolisch bedrag en met financiering vanuit het Rijk, provincie en de gemeente kunnen de woningen ingrijpend verbeterd worden en aan de buitenkant in de originele staat worden teruggebracht. De overdracht is in 2012 nog niet gerealiseerd omdat de financiering van de woningverbetering nog niet rond is. 2.3 DNA Emmeloord De typische kenmerkende kwaliteiten van Emmeloord op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en (groene) infrastructuur -oftewel het DNA van Emmeloord- zijn onderzocht en beschreven. Het onderzoek bestaat uit een analysedeel en oplossingsrichtingen en biedt daardoor handvatten om aan de toekomstige woonwensen en eisen te voldoen met behoud van de waardevolle karakteristieken van Emmeloord. Het onderzoek is vastgelegd in een boek en hieraan is een website gekoppeld. De afronding vindt begin 2013 plaats. 2.4 Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) Mercatus heeft een samenwerkingsverband met welzijnsorganisatie Carrefour, politie en gemeente, genaamd Integraal Gebiedsgericht Werken. IGW houdt zich bezig met de leefbaarheid in wijken en dorpen en betrekt daarbij ook nadrukkelijk de bewoners. Door die samenwerking willen we de leefkwaliteit van de dorpen, wijken en buurten versterken, het vertrouwen in Mercatus, gemeente, Carrefour en de politie vergroten en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners stimuleren. Mercatus zet hiervoor menskracht in, in de vorm van leefbaarheidsmedewerkers en wijkbeheerders en financiële middelen. Aan externe leefbaarheidskosten is een bedrag van ,-- besteed. In 2012 is er gewerkt met twee gebiedsteams. Een gebiedsteam dorpen en een gebiedsteam wijken in Emmeloord. Door nauw contact te onderhouden met wijkplatforms, dorpsbelangen en bewoners weten we wat er speelt en zijn er verschillende leefbaarheidsprojecten opgezet. Dit was soms op aanvraag van een wijk of dorp, maar ook op initiatief van het IGW zelf. Elk jaar worden twee aandachtsgebieden aangewezen. Dit omdat daar bijvoorbeeld meer overlast is of juist meer behoefte is aan ondersteuning. Dit wordt bepaald op basis van de beheerplannen, die jaarlijks worden geactualiseerd. In 2012 waren dit de dorpen Nagele en Kraggenburg en de wijken Espelervaart en Centrum in Emmeloord.,,IGW houdt zich bezig met de leefbaarheid in wijken en dorpen en betrekt daarbij ook nadrukkelijk de bewoners. In Nagele is een dorpschouw gehouden, heeft Mercatus geparticipeerd in de totstandkoming van de dorpsvisie, is een groendag gehouden en is een workshop gehouden over het inrichten van een onderhoudsvriendelijke tuin. Concrete verbeterpunten die in de loop van het jaar zijn geconstateerd zijn direct opgepakt. In Kraggenburg is een dorpsschouw gehouden die geleid heeft tot een klussendag in het dorp. Ook voor Kraggenburg is een dorpsvisie opgesteld, waaraan Mercatus heeft deelgenomen. In de wijk Espelervaart (aan de Mark en Berkelstraat) zijn projecten georganiseerd die gericht waren op het voorkomen van overlast en het verbeteren van het veiligheidsgevoel van de bewoners. In dit gebied wordt de leefbaarheid namelijk aangetast door probleemgezinnen en overlastveroorzakers. De projecten hebben niet tot het gewenste resultaat geleid waardoor er een individuele aanpak volgt door zowel Mercatus als de politie. Aan de Zwanenbalg is een leefbaarheidsproject opgezet dat heeft geleid tot het aanbrengen van verlichting bij het achterpad. In het aandachtsgebied Centrum wordt al een aantal jaren de wijkwoning aan de Stieltjesstraat gebruikt voor bijzondere activiteiten. Omdat inmiddels een multifunctioneel centrum in de botenbuurt is gerealiseerd 12 Jaarverslag 2012

13 zijn er gesprekken gaande om in 2013 de activiteiten hiernaar over te brengen. In de overige wijken en dorpen zijn diverse activiteiten gehouden in het kader van de burendag, het veiliger maken van de achterpaden, toelichting van het woonruimteverdeelsysteem en de integratie met arbeidsmigranten. In het algemeen zijn vanuit leefbaarheid de volgende activiteiten georganiseerd: Buurtbemiddeling Mercatus ondersteunt het buurtbemiddelingsproject in de Noordoostpolder financieel. In 2012 zijn 25 trajecten opgestart. De uitvoering hiervan gebeurt door Carrefour. Periodiek houdt Mercatus met Carrefour een evaluatie. Tuinencontrole De tuinencontrole is eenmalig gehouden voor het hele woningbezit. Het aantal aangeschreven adressen, waarbij de tuin een opknapbeurt nodig had, is ten opzichte van 2011 gedaald met 10% tot 565. Tuinendag In 2012 hebben vrijwilligers van Carrefour en medewerkers van Mercatus een bijdrage geleverd aan de tuinendag. Twintig tuinen van mensen die zelf fysiek of psychisch niet in staat zijn hun tuin bij te houden, zijn aangepakt. De tuinendag draagt op die manier bij aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken. Overlast door bomen In 2010 en 2011 is er een lijst opgesteld van hoge bomen die schade veroorzaken of onveilige situaties creëren. In 2012 zijn bewoners stapsgewijs aangesproken op het uitvoeren van onderhoud of er zijn afspraken gemaakt over het kappen van de boom. Dit loopt nog door in Huisvesten van risicogroepen Mercatus en het Leger des Heils hebben sinds 2011 een samenwerking, waarbij huurders worden gehuisvest met een begeleidingscontract. In 2012 zijn vier van dergelijke contracten afgesloten. Op verzoek van Kwintes zijn zes reguliere woningen aan de Sondelstraat beschikbaar gesteld voor een begeleid wonen project. 13

14 Veilige en aantrekkelijke woonomgeving 2.5 Sponsoring Sponsoring vindt plaats voor activiteiten in wijken, dorpen, straten en buurten die een directe bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze huurder. Ook ondersteunen wij activiteiten die bijdrage aan het imago en de leefbaarheid van de Noordoostpolder als de geheel. De ontwikkelingen in de sector en bijstellingen in het beleid leiden in 2013 tot een herziening van het sponsorbeleid. We zien een daling ten opzichte van 2011 (883) en ook in de loop van het jaar 2012 is er sprake van een neerwaartse trend in het aantal meldingen. Wij proberen het aantal meldingen te beperken door pro-actief op zaken in te spelen en door het inzetten van onze eigen buitendienst. Zij vormen voor ons de ogen en oren van de wijken en dorpen. Een opsomming van sponsoractiviteiten in 2012: Straatspeeldag dorpen en wijken 175 euro Dorpsfeesten euro Circus Espel 425 euro SC Bant, jeu de boulesbaan 500 euro Kerstmarkt Revelsant 250 euro Oudejaarsfeest Marknesse 250 euro Burendag diverse locaties 450 euro Stichting huttenbouw, bijdrage huttenbouwweek 175 euro Bijdrage MFC Nagele euro Bordsponsoring bij sportverenigingen euro Bijdrage auto Zorggroep Oude en Nieuwe Land (5 jaar) euro Zilveren vriend Flevolandschap euro Museum Nagele euro Uit-je Tent Noordoostpolder 750 euro Centrumactiviteiten Stichting Evenementen en Promotie Noordoostpolder (STEP) euro 2.6 Vangnet en Advies Dit jaar heeft Mercatus samen met de gemeente het protocol preventie huisuitzettingen voortgezet. Wij dragen hierin een bedrag van euro bij. Dit bedrag wordt gebruikt voor de pro-actieve inzet van het algemeen maatschappelijk werk (AMW). Hiermee zijn in 2012 de kosten voor de inzet van Vangnet en Advies vervallen. 2.7 Overlast en overlastaanpak In 2012 zijn 706 meldingen van overlast bij Mercatus geregistreerd. De meeste meldingen (565) komen voort uit de tuinenprocedure. Andere meldingen die opvallen zijn woonfraude, geluidsoverlast en vervuiling. 14 Jaarverslag 2012

15 OPEN EN TRANSPARANT Veilige en aantrekkelijke woonomgeving Diverse activiteiten heeft Mercatus ondernomen en ondersteund op het gebied van leefbaarheid. Ook zijn samenwerkingsverbanden op dit gebied gesloten met gemeente, welzijns- en zorgpartijen. Maar dragen alle inspanningen in voldoende mate bij aan een veilige en aantrekkelijke woonomgeving en daarmee aan een betere leefbaarheid? Een terechte vraag. Immers naast direct geld voor projecten stelt Mercatus tijd van diverse medewerkers beschikbaar, die direct en indirect betrokken zijn bij de woonomgeving. Uit een in april 2013 door kennisinstituut MOVISIE uitgebracht rapport blijkt dat straatbarbecues en inzet van straatcoaches en allerlei andere sociale activiteiten niet leiden tot de gewenste doelen. De conclusie is dat meer sociale cohesie niet perse leidt tot een veilige buurt, de impact van burgerinspraak op leefbaarheid beperkt is en er onvoldoende bewijs is dat gedragscodeprojecten overlast beperken. Buurtpreventieteams en burgerwachten daarentegen verbeteren wel de leefbaarheid. Wellicht is het onderzoek meer gericht op grootstedelijke gebieden. Maar zou het in Noordoostpolder anders zijn? Voor Mercatus zijn er in ieder geval meerdere aanleidingen om ons leefbaarheidsbeleid te heroverwegen. De nadruk ligt daarbij op wijken en dorpen die in negatieve zin afwijken van een door ons te stellen norm. Welke middelen zetten we daarbij in? Het rapport van MOVISIE biedt ons daarvoor wel aanknopingspunten. 15

16 16 Jaarverslag 2012

17 Aanbod van woningen keuzevrijheid en duurzaamheid 17

18 Aanbod van woningen, keuzevrijheid en duurzaamheid 3.1 Inleiding Wat deed Mercatus in 2012 op het gebied van de woningvoorraad, het onderhoud van het woningbezit en de verkoop van woningen? Wat werd er gedaan aan het verduurzamen van het woningbezit? Hierop wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan aan de hand van de onderwerpen: Strategisch Voorraadbeleid, duurzaam bouwen, energielabel, planmatig onderhoud, mutatie onderhoud, overige onderhoudskosten, dagelijks onderhoud en verkoop van woningen. 3.2 Strategisch Voorraadbeleid Actuele kennis van de huidige en toekomstige woonbehoefte is een voorwaarde voor een goed Strategisch Voorraadbeleid. De stagnerende bevolkingsgroei, overheidsheffingen en de veranderde regels voor de woonruimteverdeling zijn externe effecten waar wij mee te maken hebben. In 2011 is daarom een begin gemaakt met het herijken van het Strategisch Voorraadbeleid (SVB). In 2012 is het Strategisch Voorraadbeleid uitgewerkt, vastgesteld en tussentijds besproken met de belangenhouders (o.a. gemeente Noordoostpolder, besturen dorpsbelang, Stichting Huurdersbelang en zorgpartijen). Hiermee hebben we een strategie per vastgoedeenheid voor de komende tien jaar. De belangrijkste beleidsuitgangspunten van het SVB 2012 op een rij: Een noodzakelijke kernvoorraad van circa woningen in Dit betekent een afname met ongeveer 700 woningen. De afname wordt gerealiseerd door sloop en door verkoop. In totaal is Mercatus voornemens 462 woningen in de komende tien jaar te slopen. Daarnaast zijn er woningen aangewezen voor de verkoop. De verwachting is dat hiervan in 10 jaar tijd circa 40% wordt verkocht. Binnen het SVB wordt uitgegaan van een toevoeging aan de kernvoorraad van 180 nieuwbouwwoningen. Daarnaast bouwt Mercatus op slooplocaties gemiddeld 25% van het aantal woningen in de (sociale) huur terug. Er zijn binnen Emmeloord twee gebieden aangewezen waar Mercatus samen met de gemeente Noordoostpolder en bewoners een toekomstvisie wil opstellen. Binnen deze gebieden hebben 344 woningen de strategie parkeren gekregen. Dit wil zeggen dat het regulier onderhoud gewoon wordt uitgevoerd, maar dat de toekomststrategie nog wordt onderzocht en bepaald. De levensduur van de woningen is geanalyseerd en opnieuw vastgesteld op basis van de technische staat en de verhuurbaarheid op langere termijn. De uitkomst is financieel vertaald in de meerjarenbegroting. De uitvoering kon gefinancierd worden vanuit het eigen vermogen en vanuit de verkoop van woningen. Het eigen vermogen daalde in die periode met 15,6 miljoen euro. Daartegenover staat een positief effect van het bijstellen van de levensduur van 7,3 miljoen euro. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de nieuwbouw van 25% op herstructureringslocaties. Deze cijfers zijn inmiddels achterhaald en na de vaststelling van het SVB is door alle overheidsmaatregelen de uitvoerbaarheid wel in een ander licht komen te staan. In ons beleid blijft het SVB echter leidend, alleen is het tempo van uitvoering afhankelijk van onze financiële mogelijkheden.,,mercatus wil een positieve bijdrage leveren aan energiebesparing, duurzaamheid en het milieu. 3.3 Duurzaam bouwen Mercatus wil een positieve bijdrage leveren aan energiebesparing, duurzaamheid en het milieu. Wij houden daarmee bij de ontwerp-, product- en materiaalkeuzes bij nieuwbouw en onderhoud rekening. Door concreet beleid te ontwikkelen voor duurzaam bouwen maken wij onze inspanningen op dit terrein inzichtelijk heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van een visie op duurzaam bouwen. Woonlastenbenadering, Trias Energetica (een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken), integraal ontwerpen en ketenintegratie zijn daarin belangrijke thema s. Door de recente ontwikkelingen binnen de sector en bij Mercatus heeft de interne discussie over onze visie op duurzaamheid nog niet plaatsgevonden. Afhankelijk van de uitkomsten van de heroriëntatie van de strategische doelen wordt dit in een later stadium weer opgepakt. Duurzaamheid is ook een thema geweest bij de verbouwing van ons kantoorpand. Dit is in hoofdstuk 5.7 verder toegelicht. 3.4 Energielabel Onze strategische doelstelling is om eind 2015 tenminste woningen te hebben met het energielabel A, B of C. Door het treffen van energetische maatregelen is het aantal woningen met deze labels ultimo 2012, Door de uitvoering van verschillende projecten in 2010 t/m 2012 is een reductie van de uitstoot van CO 2 bereikt van 12 %. Hiermee liggen wij op koers om deze doelstelling te halen. 18 Jaarverslag 2012

19 In de tabel staat de stand van zaken sinds de eerste inventarisatie in Energielabel Status in 2003 (% aantal woningen) Status in 2010 (% aantal woningen) Status in 2011 (% aantal woningen) Status in 2012 (% aantal woningen) A 0 % 1% 2% 4 % B 6 % 12% 15% 14 % C 12 % 20% 23% 23 % TOTAAL A,B,C 18% 33% 40% 41 % D 15 % 14% 15% 15 % E 14 % 31% 31% 31 % F 33 % 17% 11% 10 % G 20 % 5% 3% 3 % 3.5 Planmatig onderhoud De totale begroting voor planmatig onderhoud (bouwkundig onderhoud, schilderwerk en energetische maatregelen) bedroeg in ,8 miljoen. Het bedrag dat werkelijk werd besteed is 8,3 miljoen euro. Deze onderschrijding is als volgt te specificeren: Voor een bedrag van 2 miljoen euro zijn projecten niet aanbesteed en doorgeschoven naar Dit in verband met voortschrijdend inzicht in te nemen isolerende maatregelen. Een bedrag van 2,4 miljoen euro als gevolg van scherpe inschrijvingen, een andere wijze van aanbesteding en het vervallen van werkzaamheden door de actualisatie van het SVB. Van de in totaal 37 projecten binnen planmatig onderhoud zijn 7 projecten afgesloten met een tekort ten opzichte van het budget, 6 projecten zijn niet uitgevoerd danwel doorgeschoven en 24 projecten zijn afgesloten met een positief resultaat van gemiddeld 23%. Eén project is toegevoegd, namelijk het vervangen van de gevel aan de flat Hulkesteijn. Onderstaand een viertal opvallende projecten die in 2012 zijn uitgevoerd. Vervangen pannen en isoleren dak Faddegon-, Beyerinckstraat bij 25 woningen voor een bedrag van ,-- Onder de pannen van de Beyerinckstraat hebben zich gierzwaluwen gevestigd. De gierzwaluw is een beschermde vogel. Daardoor mogen de aanwezige oude nesten niet zomaar worden verwijderd, omdat de zwaluw altijd naar zijn oude nest terugkomt. In mei, juni en juli zijn er gierzwaluwen in Nederland om hier te broeden. Na het nestelen, broeden en het grootbrengen van de jongen, vliegen de vogels begin augustus weer terug naar Afrika. Om de werkzaamheden toch te kunnen uitvoeren hebben we een ontheffing aangevraagd bij het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Dit is in samenwerking gedaan met Landschapsbeheer Flevoland. Zij hebben de vogelnesten geïnventariseerd in de zomer van Dit was nodig voor de ontheffingsaanvraag. In september 2012 is het vervangen van de dakpannen uitgevoerd volgens de regels van de flora- en faunawet. De nesten die zich onder de dakpannen bevonden zijn tijdelijk verwijderd, opgeslagen en voordat de nieuwe dakpannen werden aangebracht, teruggelegd. Dit geheel volgens de voorschriften en uitgangspunten van de wet. Om het broeden van de gierzwaluw onder de pannen niet te verstoren, zijn de daken aan de binnenzijde geïsoleerd. Isoleren woningen Espelerlaan/Meidoornstraat bij 33 woningen In verband met het beschermde aangezicht van de woningen aan de Espelerlaan en de aanwezige detaillering was extra onderzoek gewenst. Door het aanbrengen van gevelisolatie, het vullen van de spouw met isolatiemateriaal, is er extra aandacht nodig voor de zogenaamde koudebrug. Dit zijn plekken in de woning die niet goed meegeïsoleerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld betonnen kaders rond kozijnen of betonnen lateien boven kozijnen. Bij deze koudebruggen isoleren we de binnenzijde extra zodat er geen condensvorming ontstaat. Bij de Espelerlaan is dit ook toegepast en dit is goed ontvangen door de bewoners die meer comfort in hun woning ervaren. APK keuringen 2012 Een keer in de zes jaar voeren we een preventieve veiligheidskeuring van het installatiewerk in de woningen uit. De keuring bestaat uit het controleren van de gas- elektra- en waterinstallatie in de woning, inclusief de gastoestellen. In 2012 zijn er 911 woningen gekeurd en waar nodig hersteld. Het herstel kostte meer dan begroot. Ten opzichte van de begroting van ,-- is een bedrag van ,-- uitgegeven. Vervangen van stalen gasleidingen onder de vloer In 2011 is na een inspectie gebleken dat bovengrondse stalen gasleidingen corrosiegevoelig waren. Daarom hebben we in 2012 preventief de stalen gasleidingen planmatig vervangen. In de begroting was voorzien in de vervanging van zowel de bovengrondse als de ondergrondse leidingen. Na onderzoek hebben wij geconstateerd dat de ondergrondse leidingen geen corrosie vertoonden en niet vervangen hoefden te worden. Daardoor is ,-- uitgegeven ten opzichte van een budget van , Mutatie onderhoud In 2012 zijn er 466 mutaties geweest. In de begroting is uitgegaan van 500 mutaties met een gemiddelde kostprijs van 1.300,-- per mutatie. De 466 mutaties hebben echter een gemiddelde kostprijs van 1.488,-- per mutatiewoning. 19

20 Aanbod van woningen, keuzevrijheid en duurzaamheid Een verklaring voor de toename is de stijging van het aantal ontruimingen van 9 in 2011 naar 14 in De kosten om een woning verhuurklaar te maken zijn na een ontruiming significant hoger dan bij een reguliere mutatie. Wij verwachten in 2013 een lichte daling in de kosten te kunnen realiseren door het inzetten van het proces een goede start. Bij een goede start overleggen wij met de nieuwe huurder welke werkzaamheden er gewenst zijn en maken hier afspraken op maat over. Dit heeft in het laatste kwartaal van 2012 al veel tevreden reacties opgeleverd. Onze klanten waarderen de invloed die men heeft op de wijze waarop de woning wordt opgeleverd en herkennen de inzet en investeringen die Mercatus doet om de woning naar wens op te leveren. Deze werkwijze komt voort uit de doelstelling onze dienstverlening te verbeteren.,,bij de goede start overleggen wij met de nieuwe huurder welke werkzaamheden er gewenst zijn en maken hier afspraken op maat over. 3.7 Overige onderhoudskosten Onder deze kosten scharen wij de kosten van het klantgestuurd binnenonderhoud, (keuken- badkamer- en toiletvervangingen) voor in totaal 2,2 miljoen euro, het vervangen van 316 cv-installaties en het plaatsen van 21 complete installaties en de kosten die wij moeten maken om asbest te inventariseren en waar nodig te verwijderen. Met name deze laatste kostenpost was moeilijk beheersbaar. De totale kosten die wij in 2012 hebben gemaakt voor asbestinventarisatie en verwijdering bedragen ,--. Dit ten opzichte van een begroting van ,--. Wij verwachten dat de komende jaren deze kosten hoog zullen blijven. Ons beleid is conform de wettelijke verplichting en is gericht op het zorgvuldig en veilig omgaan met asbest voor zowel onze klanten, medewerkers als derden die wij in de woningen laten. 3.8 Dagelijks onderhoud In de loop van 2012 is het aannemen van reparatieverzoeken ondergebracht bij de afdeling klant & advies. Alle binnenkomende verzoeken worden in het klantcontactcentrum aangenomen en ingepland. Afgelopen jaar ontvingen wij reparatieverzoeken. Dat zijn er 290 minder dan in Deze daling wordt veroorzaakt door weersinvloeden en de wijze van vastlegging. Net als afgelopen jaar is in 2012 het merendeel (63%) van de reparatieverzoeken uitgevoerd door de vakmannen van de afdeling beheer & onderhoud. De grotere reparaties worden door ons aan aannemers uitbesteed. De uitgaven voor dagelijks onderhoud, inclusief de kosten van de eigen diensten bedroegen in ,-- ten opzichte van een begroting van ,--. Mercatus heeft het afgelopen jaar een begin gemaakt met het outsourcen van het magazijn. Door geen magazijn meer te voeren verwachten we gerichter in te kunnen kopen en daarmee kosten te kunnen besparen. Om dit zo efficiënt mogelijk in te richten is een zorgvuldige voorbereiding hiervan nodig geweest. Wij verwachten in het voorjaar van 2013 deze verandering doorgevoerd te hebben. 3.9 Verkoop van woningen In 2012 zijn 41 woningen verkocht, ten opzichte van een begroting van 45. De schuldencrisis in Europa, de (financiële) marktomstandigheden en de blijvende onzekerheid over hypotheekrenteaftrek hebben invloed gehad. In dat licht zijn wij blij met het voor 90% realiseren van onze doelstelling. De aangekondigde aanscherping van de hypotheekregels in 2013 heeft tot een opleving geleid aan het eind van Vooral starters hebben daarom in het laatste kwartaal een woning gekocht, zodat ze de fiscale voordelen van de oude regeling genieten. Ook in 2013 verwachten we nog geen substantiële verbetering op de Nederlandse huizenmarkt. Het jaar 2012 hebben wij gebruikt om de 5 koopvoordelen van Mercatus in de markt te zetten. Vanuit de strategische doelstelling is afgesproken dat de inzet van deze koopvoordelen moest resulteren in 10% meer woningverkopen. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald (+37%). Met name de Mercatus Starterslening en de Woonduurkorting hebben aan dit resultaat bijgedragen. Het is duidelijk dat onze 5 koopvoordelen een belangrijk koopargument voor onze klant zijn. We kunnen ons hierin onderscheiden van de lokale woningmarkt. De cijfers: 9 woningen zijn verkocht met een starterslening, 19 woningen met woonduurkorting en 8 woningen met een verhuiskostenvergoeding. 20 Jaarverslag 2012

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2013

jaarverslag en jaarrekening 2013 jaarverslag en jaarrekening 2013 1 Versie: 1.1, d.d. 26 mei 2014 Patrimonium Barendrecht Voorwoord - Onze resultaten Het afgelopen jaar hebben we uitgeroepen tot het jaar van de duurzaamheid. Hoewel we

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009 Patrimonium Barendrecht Jaarverslag en jaarrekening 2009 Voorwoord Voor Patrimonium was 2009 een bewogen jaar, waarin veel is ondernomen en gerealiseerd. Maar het afgelopen jaar werd ook overschaduwd

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2013

Jaarverslag over het boekjaar 2013 Jaarverslag over het boekjaar 2013 Naam toegelaten instelling : Stichting R&B Wonen Gemeente waarin instelling is gevestigd : Gemeente Borsele Statutair werkgebied : De Bevelanden Primair werkgebied :

Nadere informatie

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen.

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen. Jaarverslag 2014 [VISIE] HEEMwonen is een hybride organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop Jaarplan 2014 zet betaalbaar wonen voorop Dit Jaarplan is een uitgave van: Hof ter Bergen 25 Postbus 27, 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) 799 66 36 Fax (088) 799 66 20 E-mail info@quawonen.com Internet

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie