JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT

2 2 Jaarverslag 2012

3 A Bestuursverslag Voorwoord, effectief en verantwoord Jaarverslag 2012: open en transparant Veilige en aantrekkelijke woonomgeving Inleiding Ontwikkelingen Nagele DNA Emmeloord Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) Sponsoring Vangnet en advies Overlast en overlastaanpak Open en transparant Aanbod van woningen, keuzevrijheid en duurzaamheid Inleiding Strategisch Voorraadbeleid Duurzaam bouwen Energielabel Planmatig onderhoud Mutatieonderhoud Overige onderhoudskosten Dagelijks onderhoud Verkoop van woningen Open en transparant Behouden en vergroten van de onafhankelijkheid Inleiding Woonruimteverdeling Huurprijsbeleid Mutatiegraad Huurtoeslag Betalingsachterstand en uitzetting Steunpunten voor wonen, zorg en welzijn Energie Kortingspas Voedselbank Ondersteuning bij tuinonderhoud Open en transparant Verbeteren van de dienstverlening Inleiding Belangenhouders Huurdersoverleg KWH-huurlabel Communicatie Prestatieafspraken Kantoorgebouw Samenwerking met zorgpartijen Geschillencommissie Open en transparant Financieel gezond en duurzaam Inleiding Economische ontwikkelingen Financiële kaders Matching en middelen Jaarresultaat Eigen vermogen Huurderving Bedrijfswaarde Financieringspositie Liquiditeitspositie Deelneming Meerjarenbegroting Fiscale positie Open en transparant Projecten Inleiding Projecten in Emmeloord Projecten in de dorpen De organisatie Governancecode Personeel Automatisering Open en transparant Strategische doelstellingen Open en transparant Kengetallen Bestuursverklaring B Verslag van de raad van commissarissen 10. Verslag van de raad van commissarissen Inleiding De raad van commissarissen Bestuur Vergoedingen Werkwijze Toezicht Open en transparant Verklaring van de raad van commissarissen

4 C Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Algemeen Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Grondslag voor de bepaling van het resultaat Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige informatie D Overige gegevens Controleverklaring Resultaatbestemming Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Jaarverslag 2012

5 Effectief en verantwoord 5

6 Voorwoord Het jaar 2012 begon als het tweede jaar van onze vijfjarige ambitie om een groot aantal doelen te realiseren, die passen bij de opgave die wij in Noordoostpolder hebben. Het jaar eindigde met de frustratie over de kabinetsplannen, die met een sectorbrede heffing van 2 miljard euro een dikke streep door onze investeringsplannen haalden. Inmiddels hebben we onze strategie opnieuw uitgezet en nemen wij maatregelen die tot herstel van onze investeringsruimte leiden. Belangrijke mijlpalen in 2012 waren de vaststelling door de gemeente Noordoostpolder van de Woonvisie en de vaststelling van ons Strategisch Voorraadbeleid, dat aansluit op die visie. Hiermee beschikken we over twee documenten die richting geven aan de aanpak van de herstructurering van grote delen van ons woningbezit. Deze opgave vloeit voort uit de sterke groei van de polder 50 jaar geleden, waardoor de herstructureringsopgave vele wijken en alle dorpen bestrijkt. Een belangrijk kader voor de nieuwe invulling van plekken die vrij zullen komen door sloop is het DNA van de dorpen en van Emmeloord. Deze rapporten beschrijven de herkomst en waarde van de Delftse School en de latere architectuurstijlen, die in Noordoostpolder voorkomen. Dit geeft ons een goede richtlijn voor de herontwikkeling, zodat herontwikkeling aan blijft sluiten bij het karakter van de polder. nu in staat om op eigen kracht een herstelplan op te stellen. Dat gaat gepaard met ingrepen in onze organisatie en zal gevolgen hebben voor de werkgelegenheid van collega s. Daarin zal Mercatus haar verantwoording als werkgever nemen en zorgdragen voor een respectvolle wijze van reorganiseren. Voorop staat dat wij een verantwoordelijkheid hebben om ons werk goed te doen, tegen de laagst mogelijke kosten en gericht op de opgave die wij in Noordoostpolder hebben. Ton Beurmanjer Directeur/bestuurder,,Voorop staat dat wij een verantwoordelijkheid hebben om ons werk goed te doen tegen de laagst mogelijke kosten en gericht op de opgave die wij in Noordoostpolder hebben. Juist omdat wij onze opgave zo helder voor ogen hebben en onze plannen zo zorgvuldig en concreet voorbereid hadden, was de frustratie over de heffing zo groot. Dat wij dan ook nog een fors bedrag moeten afdragen voor mismanagement bij een grote corporatie, is extra wrang. Onze schaalgrootte, met een sterke lokale worteling, blijkt veel transparanter en effectiever te zijn dan zo n mega-corporatie. Daarnaast kan ons solidariteitsstelsel het risico van corporaties met een enorme omvang helemaal niet dragen. In deze tijd van gemeentelijke schaalvergroting pleit ik dan ook voor het bewaren van lokaal gewortelde woningcorporaties, die in overeenstemming zijn met de menselijke maat en die controleerbaar zijn. Groter is niet altijd en per definitie beter. Doordat wij in het verleden oog gehad hebben voor de omvang van onze leningportefeuille en daardoor relatief lage rentelasten hebben, zijn wij 6 Jaarverslag 2012

7 7

8 8 Jaarverslag 2012

9 Jaarverslag Mercatus: open en transparant 9

10 Open en transparant Open en transparant, dat is het thema van het jaarverslag In deze tijd, waarbij corporaties vaak negatief in het nieuws staan, lichten wij naar beste kunnen toe wat wij in het afgelopen jaar hebben gedaan, waar het geld van onze huurders aan is besteed en wat de effecten zijn van het toekomstige regeringsbeleid. Ook ons beloningsbeleid is helder opgenomen. Open en transparant, dat is ook ons in 2012 verbouwde kantoorgebouw. In dit jaarverslag komt dat in tekst en beeld duidelijk naar voren. Onze klanten, belangenhouders, relaties, personeel en toekomstige medewerkers kunnen in dit jaarverslag nalezen wat er is gebeurd en gerealiseerd in We maken het gedrukte verslag in eigen beheer in een zeer beperkte oplage. Dit vooral uit oogpunt van duurzaamheid. Het complete jaarverslag is namelijk na te lezen op onze website en een verwijzing wordt opgenomen in het bewonersblad. Belangstellenden kunnen indien gewenst wel een gedrukt exemplaar opvragen. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op ons jaarverslag. U kunt reageren via onze website. Het jaar 2012 wordt doorgenomen aan de hand van onze vijf hoofdpijlers: Een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. Aanbod van woningen, keuzevrijheid en duurzaamheid. Behouden en vergroten van de onafhankelijkheid. Verbeteren van de dienstverlening. Financieel gezond en duurzaam.,,het regeringsbeleid maakt t noodzakelijk dat wij maatregelen nemen. Daartoe is begin 2013 onze missie en visie herijkt en is een aantal strategische doelstellingen aangepast. Wij hebben binnen deze pijlers 29 strategische doelen gesteld voor de periode 2011 tot en met In dit jaarverslag wordt de voortgang van die strategische doelstellingen in een apart hoofdstuk toegelicht. De tijd staat echter niet stil. Het regeringsbeleid maakt het noodzakelijk dat wij maatregelen nemen. Daartoe is begin 2013 onze missie en visie herijkt en is een aantal strategische doelstellingen aangepast. Wij rapporten over alle 29 doelstellingen en geven per doelstelling aan of er aanpassingen worden overwogen in Verder komen in dit verslag de projecten die we uitvoerden, organisatorische zaken en het verslag van de raad van commissarissen aan de orde. 10 Jaarverslag 2012

11 Veilige en aantrekkelijke woonomgeving 11

12 Veilige en aantrekkelijke woonomgeving 2.1 Inleiding Wat deed Mercatus in 2012 om een veilige, aantrekkelijke en leefbare woonomgeving te creëren voor haar klanten? In dit hoofdstuk wordt daar op ingegaan aan de hand van de onderwerpen: ontwikkelingen Nagele, DNA Emmeloord, Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW), sponsoring, vangnet en advies en overlast en overlastaanpak. 2.2 Ontwikkelingen Nagele De gemeente Noordoostpolder en Mercatus hebben in 2011 in een convenant afgesproken Nagele aantrekkelijker te maken. Architecten uit het Onderzoekslab Nagele adviseerden over de aanpak daarvan. Die adviezen zijn in het convenant vertaald naar drie sleutelprojecten: kerngebied woningen openbare ruimte & leefbaarheid. Het dorp moet hierdoor niet alleen aantrekkelijker worden als woon- en leefgebied. Ook de bijzondere cultuurhistorische waarde van Nagele moet worden behouden en hersteld. Mercatus richt zich in dit traject vooral op de aanpak van de woningvoorraad en de leefbaarheid. Mercatus is sinds 2011 in onderhandeling met Vereniging Hendrick de Keyser om 32 woningen aan de Karwijhof tegen een symbolisch bedrag over te dragen. Door de overdracht tegen een symbolisch bedrag en met financiering vanuit het Rijk, provincie en de gemeente kunnen de woningen ingrijpend verbeterd worden en aan de buitenkant in de originele staat worden teruggebracht. De overdracht is in 2012 nog niet gerealiseerd omdat de financiering van de woningverbetering nog niet rond is. 2.3 DNA Emmeloord De typische kenmerkende kwaliteiten van Emmeloord op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en (groene) infrastructuur -oftewel het DNA van Emmeloord- zijn onderzocht en beschreven. Het onderzoek bestaat uit een analysedeel en oplossingsrichtingen en biedt daardoor handvatten om aan de toekomstige woonwensen en eisen te voldoen met behoud van de waardevolle karakteristieken van Emmeloord. Het onderzoek is vastgelegd in een boek en hieraan is een website gekoppeld. De afronding vindt begin 2013 plaats. 2.4 Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) Mercatus heeft een samenwerkingsverband met welzijnsorganisatie Carrefour, politie en gemeente, genaamd Integraal Gebiedsgericht Werken. IGW houdt zich bezig met de leefbaarheid in wijken en dorpen en betrekt daarbij ook nadrukkelijk de bewoners. Door die samenwerking willen we de leefkwaliteit van de dorpen, wijken en buurten versterken, het vertrouwen in Mercatus, gemeente, Carrefour en de politie vergroten en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners stimuleren. Mercatus zet hiervoor menskracht in, in de vorm van leefbaarheidsmedewerkers en wijkbeheerders en financiële middelen. Aan externe leefbaarheidskosten is een bedrag van ,-- besteed. In 2012 is er gewerkt met twee gebiedsteams. Een gebiedsteam dorpen en een gebiedsteam wijken in Emmeloord. Door nauw contact te onderhouden met wijkplatforms, dorpsbelangen en bewoners weten we wat er speelt en zijn er verschillende leefbaarheidsprojecten opgezet. Dit was soms op aanvraag van een wijk of dorp, maar ook op initiatief van het IGW zelf. Elk jaar worden twee aandachtsgebieden aangewezen. Dit omdat daar bijvoorbeeld meer overlast is of juist meer behoefte is aan ondersteuning. Dit wordt bepaald op basis van de beheerplannen, die jaarlijks worden geactualiseerd. In 2012 waren dit de dorpen Nagele en Kraggenburg en de wijken Espelervaart en Centrum in Emmeloord.,,IGW houdt zich bezig met de leefbaarheid in wijken en dorpen en betrekt daarbij ook nadrukkelijk de bewoners. In Nagele is een dorpschouw gehouden, heeft Mercatus geparticipeerd in de totstandkoming van de dorpsvisie, is een groendag gehouden en is een workshop gehouden over het inrichten van een onderhoudsvriendelijke tuin. Concrete verbeterpunten die in de loop van het jaar zijn geconstateerd zijn direct opgepakt. In Kraggenburg is een dorpsschouw gehouden die geleid heeft tot een klussendag in het dorp. Ook voor Kraggenburg is een dorpsvisie opgesteld, waaraan Mercatus heeft deelgenomen. In de wijk Espelervaart (aan de Mark en Berkelstraat) zijn projecten georganiseerd die gericht waren op het voorkomen van overlast en het verbeteren van het veiligheidsgevoel van de bewoners. In dit gebied wordt de leefbaarheid namelijk aangetast door probleemgezinnen en overlastveroorzakers. De projecten hebben niet tot het gewenste resultaat geleid waardoor er een individuele aanpak volgt door zowel Mercatus als de politie. Aan de Zwanenbalg is een leefbaarheidsproject opgezet dat heeft geleid tot het aanbrengen van verlichting bij het achterpad. In het aandachtsgebied Centrum wordt al een aantal jaren de wijkwoning aan de Stieltjesstraat gebruikt voor bijzondere activiteiten. Omdat inmiddels een multifunctioneel centrum in de botenbuurt is gerealiseerd 12 Jaarverslag 2012

13 zijn er gesprekken gaande om in 2013 de activiteiten hiernaar over te brengen. In de overige wijken en dorpen zijn diverse activiteiten gehouden in het kader van de burendag, het veiliger maken van de achterpaden, toelichting van het woonruimteverdeelsysteem en de integratie met arbeidsmigranten. In het algemeen zijn vanuit leefbaarheid de volgende activiteiten georganiseerd: Buurtbemiddeling Mercatus ondersteunt het buurtbemiddelingsproject in de Noordoostpolder financieel. In 2012 zijn 25 trajecten opgestart. De uitvoering hiervan gebeurt door Carrefour. Periodiek houdt Mercatus met Carrefour een evaluatie. Tuinencontrole De tuinencontrole is eenmalig gehouden voor het hele woningbezit. Het aantal aangeschreven adressen, waarbij de tuin een opknapbeurt nodig had, is ten opzichte van 2011 gedaald met 10% tot 565. Tuinendag In 2012 hebben vrijwilligers van Carrefour en medewerkers van Mercatus een bijdrage geleverd aan de tuinendag. Twintig tuinen van mensen die zelf fysiek of psychisch niet in staat zijn hun tuin bij te houden, zijn aangepakt. De tuinendag draagt op die manier bij aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken. Overlast door bomen In 2010 en 2011 is er een lijst opgesteld van hoge bomen die schade veroorzaken of onveilige situaties creëren. In 2012 zijn bewoners stapsgewijs aangesproken op het uitvoeren van onderhoud of er zijn afspraken gemaakt over het kappen van de boom. Dit loopt nog door in Huisvesten van risicogroepen Mercatus en het Leger des Heils hebben sinds 2011 een samenwerking, waarbij huurders worden gehuisvest met een begeleidingscontract. In 2012 zijn vier van dergelijke contracten afgesloten. Op verzoek van Kwintes zijn zes reguliere woningen aan de Sondelstraat beschikbaar gesteld voor een begeleid wonen project. 13

14 Veilige en aantrekkelijke woonomgeving 2.5 Sponsoring Sponsoring vindt plaats voor activiteiten in wijken, dorpen, straten en buurten die een directe bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze huurder. Ook ondersteunen wij activiteiten die bijdrage aan het imago en de leefbaarheid van de Noordoostpolder als de geheel. De ontwikkelingen in de sector en bijstellingen in het beleid leiden in 2013 tot een herziening van het sponsorbeleid. We zien een daling ten opzichte van 2011 (883) en ook in de loop van het jaar 2012 is er sprake van een neerwaartse trend in het aantal meldingen. Wij proberen het aantal meldingen te beperken door pro-actief op zaken in te spelen en door het inzetten van onze eigen buitendienst. Zij vormen voor ons de ogen en oren van de wijken en dorpen. Een opsomming van sponsoractiviteiten in 2012: Straatspeeldag dorpen en wijken 175 euro Dorpsfeesten euro Circus Espel 425 euro SC Bant, jeu de boulesbaan 500 euro Kerstmarkt Revelsant 250 euro Oudejaarsfeest Marknesse 250 euro Burendag diverse locaties 450 euro Stichting huttenbouw, bijdrage huttenbouwweek 175 euro Bijdrage MFC Nagele euro Bordsponsoring bij sportverenigingen euro Bijdrage auto Zorggroep Oude en Nieuwe Land (5 jaar) euro Zilveren vriend Flevolandschap euro Museum Nagele euro Uit-je Tent Noordoostpolder 750 euro Centrumactiviteiten Stichting Evenementen en Promotie Noordoostpolder (STEP) euro 2.6 Vangnet en Advies Dit jaar heeft Mercatus samen met de gemeente het protocol preventie huisuitzettingen voortgezet. Wij dragen hierin een bedrag van euro bij. Dit bedrag wordt gebruikt voor de pro-actieve inzet van het algemeen maatschappelijk werk (AMW). Hiermee zijn in 2012 de kosten voor de inzet van Vangnet en Advies vervallen. 2.7 Overlast en overlastaanpak In 2012 zijn 706 meldingen van overlast bij Mercatus geregistreerd. De meeste meldingen (565) komen voort uit de tuinenprocedure. Andere meldingen die opvallen zijn woonfraude, geluidsoverlast en vervuiling. 14 Jaarverslag 2012

15 OPEN EN TRANSPARANT Veilige en aantrekkelijke woonomgeving Diverse activiteiten heeft Mercatus ondernomen en ondersteund op het gebied van leefbaarheid. Ook zijn samenwerkingsverbanden op dit gebied gesloten met gemeente, welzijns- en zorgpartijen. Maar dragen alle inspanningen in voldoende mate bij aan een veilige en aantrekkelijke woonomgeving en daarmee aan een betere leefbaarheid? Een terechte vraag. Immers naast direct geld voor projecten stelt Mercatus tijd van diverse medewerkers beschikbaar, die direct en indirect betrokken zijn bij de woonomgeving. Uit een in april 2013 door kennisinstituut MOVISIE uitgebracht rapport blijkt dat straatbarbecues en inzet van straatcoaches en allerlei andere sociale activiteiten niet leiden tot de gewenste doelen. De conclusie is dat meer sociale cohesie niet perse leidt tot een veilige buurt, de impact van burgerinspraak op leefbaarheid beperkt is en er onvoldoende bewijs is dat gedragscodeprojecten overlast beperken. Buurtpreventieteams en burgerwachten daarentegen verbeteren wel de leefbaarheid. Wellicht is het onderzoek meer gericht op grootstedelijke gebieden. Maar zou het in Noordoostpolder anders zijn? Voor Mercatus zijn er in ieder geval meerdere aanleidingen om ons leefbaarheidsbeleid te heroverwegen. De nadruk ligt daarbij op wijken en dorpen die in negatieve zin afwijken van een door ons te stellen norm. Welke middelen zetten we daarbij in? Het rapport van MOVISIE biedt ons daarvoor wel aanknopingspunten. 15

16 16 Jaarverslag 2012

17 Aanbod van woningen keuzevrijheid en duurzaamheid 17

18 Aanbod van woningen, keuzevrijheid en duurzaamheid 3.1 Inleiding Wat deed Mercatus in 2012 op het gebied van de woningvoorraad, het onderhoud van het woningbezit en de verkoop van woningen? Wat werd er gedaan aan het verduurzamen van het woningbezit? Hierop wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan aan de hand van de onderwerpen: Strategisch Voorraadbeleid, duurzaam bouwen, energielabel, planmatig onderhoud, mutatie onderhoud, overige onderhoudskosten, dagelijks onderhoud en verkoop van woningen. 3.2 Strategisch Voorraadbeleid Actuele kennis van de huidige en toekomstige woonbehoefte is een voorwaarde voor een goed Strategisch Voorraadbeleid. De stagnerende bevolkingsgroei, overheidsheffingen en de veranderde regels voor de woonruimteverdeling zijn externe effecten waar wij mee te maken hebben. In 2011 is daarom een begin gemaakt met het herijken van het Strategisch Voorraadbeleid (SVB). In 2012 is het Strategisch Voorraadbeleid uitgewerkt, vastgesteld en tussentijds besproken met de belangenhouders (o.a. gemeente Noordoostpolder, besturen dorpsbelang, Stichting Huurdersbelang en zorgpartijen). Hiermee hebben we een strategie per vastgoedeenheid voor de komende tien jaar. De belangrijkste beleidsuitgangspunten van het SVB 2012 op een rij: Een noodzakelijke kernvoorraad van circa woningen in Dit betekent een afname met ongeveer 700 woningen. De afname wordt gerealiseerd door sloop en door verkoop. In totaal is Mercatus voornemens 462 woningen in de komende tien jaar te slopen. Daarnaast zijn er woningen aangewezen voor de verkoop. De verwachting is dat hiervan in 10 jaar tijd circa 40% wordt verkocht. Binnen het SVB wordt uitgegaan van een toevoeging aan de kernvoorraad van 180 nieuwbouwwoningen. Daarnaast bouwt Mercatus op slooplocaties gemiddeld 25% van het aantal woningen in de (sociale) huur terug. Er zijn binnen Emmeloord twee gebieden aangewezen waar Mercatus samen met de gemeente Noordoostpolder en bewoners een toekomstvisie wil opstellen. Binnen deze gebieden hebben 344 woningen de strategie parkeren gekregen. Dit wil zeggen dat het regulier onderhoud gewoon wordt uitgevoerd, maar dat de toekomststrategie nog wordt onderzocht en bepaald. De levensduur van de woningen is geanalyseerd en opnieuw vastgesteld op basis van de technische staat en de verhuurbaarheid op langere termijn. De uitkomst is financieel vertaald in de meerjarenbegroting. De uitvoering kon gefinancierd worden vanuit het eigen vermogen en vanuit de verkoop van woningen. Het eigen vermogen daalde in die periode met 15,6 miljoen euro. Daartegenover staat een positief effect van het bijstellen van de levensduur van 7,3 miljoen euro. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de nieuwbouw van 25% op herstructureringslocaties. Deze cijfers zijn inmiddels achterhaald en na de vaststelling van het SVB is door alle overheidsmaatregelen de uitvoerbaarheid wel in een ander licht komen te staan. In ons beleid blijft het SVB echter leidend, alleen is het tempo van uitvoering afhankelijk van onze financiële mogelijkheden.,,mercatus wil een positieve bijdrage leveren aan energiebesparing, duurzaamheid en het milieu. 3.3 Duurzaam bouwen Mercatus wil een positieve bijdrage leveren aan energiebesparing, duurzaamheid en het milieu. Wij houden daarmee bij de ontwerp-, product- en materiaalkeuzes bij nieuwbouw en onderhoud rekening. Door concreet beleid te ontwikkelen voor duurzaam bouwen maken wij onze inspanningen op dit terrein inzichtelijk heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van een visie op duurzaam bouwen. Woonlastenbenadering, Trias Energetica (een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken), integraal ontwerpen en ketenintegratie zijn daarin belangrijke thema s. Door de recente ontwikkelingen binnen de sector en bij Mercatus heeft de interne discussie over onze visie op duurzaamheid nog niet plaatsgevonden. Afhankelijk van de uitkomsten van de heroriëntatie van de strategische doelen wordt dit in een later stadium weer opgepakt. Duurzaamheid is ook een thema geweest bij de verbouwing van ons kantoorpand. Dit is in hoofdstuk 5.7 verder toegelicht. 3.4 Energielabel Onze strategische doelstelling is om eind 2015 tenminste woningen te hebben met het energielabel A, B of C. Door het treffen van energetische maatregelen is het aantal woningen met deze labels ultimo 2012, Door de uitvoering van verschillende projecten in 2010 t/m 2012 is een reductie van de uitstoot van CO 2 bereikt van 12 %. Hiermee liggen wij op koers om deze doelstelling te halen. 18 Jaarverslag 2012

19 In de tabel staat de stand van zaken sinds de eerste inventarisatie in Energielabel Status in 2003 (% aantal woningen) Status in 2010 (% aantal woningen) Status in 2011 (% aantal woningen) Status in 2012 (% aantal woningen) A 0 % 1% 2% 4 % B 6 % 12% 15% 14 % C 12 % 20% 23% 23 % TOTAAL A,B,C 18% 33% 40% 41 % D 15 % 14% 15% 15 % E 14 % 31% 31% 31 % F 33 % 17% 11% 10 % G 20 % 5% 3% 3 % 3.5 Planmatig onderhoud De totale begroting voor planmatig onderhoud (bouwkundig onderhoud, schilderwerk en energetische maatregelen) bedroeg in ,8 miljoen. Het bedrag dat werkelijk werd besteed is 8,3 miljoen euro. Deze onderschrijding is als volgt te specificeren: Voor een bedrag van 2 miljoen euro zijn projecten niet aanbesteed en doorgeschoven naar Dit in verband met voortschrijdend inzicht in te nemen isolerende maatregelen. Een bedrag van 2,4 miljoen euro als gevolg van scherpe inschrijvingen, een andere wijze van aanbesteding en het vervallen van werkzaamheden door de actualisatie van het SVB. Van de in totaal 37 projecten binnen planmatig onderhoud zijn 7 projecten afgesloten met een tekort ten opzichte van het budget, 6 projecten zijn niet uitgevoerd danwel doorgeschoven en 24 projecten zijn afgesloten met een positief resultaat van gemiddeld 23%. Eén project is toegevoegd, namelijk het vervangen van de gevel aan de flat Hulkesteijn. Onderstaand een viertal opvallende projecten die in 2012 zijn uitgevoerd. Vervangen pannen en isoleren dak Faddegon-, Beyerinckstraat bij 25 woningen voor een bedrag van ,-- Onder de pannen van de Beyerinckstraat hebben zich gierzwaluwen gevestigd. De gierzwaluw is een beschermde vogel. Daardoor mogen de aanwezige oude nesten niet zomaar worden verwijderd, omdat de zwaluw altijd naar zijn oude nest terugkomt. In mei, juni en juli zijn er gierzwaluwen in Nederland om hier te broeden. Na het nestelen, broeden en het grootbrengen van de jongen, vliegen de vogels begin augustus weer terug naar Afrika. Om de werkzaamheden toch te kunnen uitvoeren hebben we een ontheffing aangevraagd bij het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Dit is in samenwerking gedaan met Landschapsbeheer Flevoland. Zij hebben de vogelnesten geïnventariseerd in de zomer van Dit was nodig voor de ontheffingsaanvraag. In september 2012 is het vervangen van de dakpannen uitgevoerd volgens de regels van de flora- en faunawet. De nesten die zich onder de dakpannen bevonden zijn tijdelijk verwijderd, opgeslagen en voordat de nieuwe dakpannen werden aangebracht, teruggelegd. Dit geheel volgens de voorschriften en uitgangspunten van de wet. Om het broeden van de gierzwaluw onder de pannen niet te verstoren, zijn de daken aan de binnenzijde geïsoleerd. Isoleren woningen Espelerlaan/Meidoornstraat bij 33 woningen In verband met het beschermde aangezicht van de woningen aan de Espelerlaan en de aanwezige detaillering was extra onderzoek gewenst. Door het aanbrengen van gevelisolatie, het vullen van de spouw met isolatiemateriaal, is er extra aandacht nodig voor de zogenaamde koudebrug. Dit zijn plekken in de woning die niet goed meegeïsoleerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld betonnen kaders rond kozijnen of betonnen lateien boven kozijnen. Bij deze koudebruggen isoleren we de binnenzijde extra zodat er geen condensvorming ontstaat. Bij de Espelerlaan is dit ook toegepast en dit is goed ontvangen door de bewoners die meer comfort in hun woning ervaren. APK keuringen 2012 Een keer in de zes jaar voeren we een preventieve veiligheidskeuring van het installatiewerk in de woningen uit. De keuring bestaat uit het controleren van de gas- elektra- en waterinstallatie in de woning, inclusief de gastoestellen. In 2012 zijn er 911 woningen gekeurd en waar nodig hersteld. Het herstel kostte meer dan begroot. Ten opzichte van de begroting van ,-- is een bedrag van ,-- uitgegeven. Vervangen van stalen gasleidingen onder de vloer In 2011 is na een inspectie gebleken dat bovengrondse stalen gasleidingen corrosiegevoelig waren. Daarom hebben we in 2012 preventief de stalen gasleidingen planmatig vervangen. In de begroting was voorzien in de vervanging van zowel de bovengrondse als de ondergrondse leidingen. Na onderzoek hebben wij geconstateerd dat de ondergrondse leidingen geen corrosie vertoonden en niet vervangen hoefden te worden. Daardoor is ,-- uitgegeven ten opzichte van een budget van , Mutatie onderhoud In 2012 zijn er 466 mutaties geweest. In de begroting is uitgegaan van 500 mutaties met een gemiddelde kostprijs van 1.300,-- per mutatie. De 466 mutaties hebben echter een gemiddelde kostprijs van 1.488,-- per mutatiewoning. 19

20 Aanbod van woningen, keuzevrijheid en duurzaamheid Een verklaring voor de toename is de stijging van het aantal ontruimingen van 9 in 2011 naar 14 in De kosten om een woning verhuurklaar te maken zijn na een ontruiming significant hoger dan bij een reguliere mutatie. Wij verwachten in 2013 een lichte daling in de kosten te kunnen realiseren door het inzetten van het proces een goede start. Bij een goede start overleggen wij met de nieuwe huurder welke werkzaamheden er gewenst zijn en maken hier afspraken op maat over. Dit heeft in het laatste kwartaal van 2012 al veel tevreden reacties opgeleverd. Onze klanten waarderen de invloed die men heeft op de wijze waarop de woning wordt opgeleverd en herkennen de inzet en investeringen die Mercatus doet om de woning naar wens op te leveren. Deze werkwijze komt voort uit de doelstelling onze dienstverlening te verbeteren.,,bij de goede start overleggen wij met de nieuwe huurder welke werkzaamheden er gewenst zijn en maken hier afspraken op maat over. 3.7 Overige onderhoudskosten Onder deze kosten scharen wij de kosten van het klantgestuurd binnenonderhoud, (keuken- badkamer- en toiletvervangingen) voor in totaal 2,2 miljoen euro, het vervangen van 316 cv-installaties en het plaatsen van 21 complete installaties en de kosten die wij moeten maken om asbest te inventariseren en waar nodig te verwijderen. Met name deze laatste kostenpost was moeilijk beheersbaar. De totale kosten die wij in 2012 hebben gemaakt voor asbestinventarisatie en verwijdering bedragen ,--. Dit ten opzichte van een begroting van ,--. Wij verwachten dat de komende jaren deze kosten hoog zullen blijven. Ons beleid is conform de wettelijke verplichting en is gericht op het zorgvuldig en veilig omgaan met asbest voor zowel onze klanten, medewerkers als derden die wij in de woningen laten. 3.8 Dagelijks onderhoud In de loop van 2012 is het aannemen van reparatieverzoeken ondergebracht bij de afdeling klant & advies. Alle binnenkomende verzoeken worden in het klantcontactcentrum aangenomen en ingepland. Afgelopen jaar ontvingen wij reparatieverzoeken. Dat zijn er 290 minder dan in Deze daling wordt veroorzaakt door weersinvloeden en de wijze van vastlegging. Net als afgelopen jaar is in 2012 het merendeel (63%) van de reparatieverzoeken uitgevoerd door de vakmannen van de afdeling beheer & onderhoud. De grotere reparaties worden door ons aan aannemers uitbesteed. De uitgaven voor dagelijks onderhoud, inclusief de kosten van de eigen diensten bedroegen in ,-- ten opzichte van een begroting van ,--. Mercatus heeft het afgelopen jaar een begin gemaakt met het outsourcen van het magazijn. Door geen magazijn meer te voeren verwachten we gerichter in te kunnen kopen en daarmee kosten te kunnen besparen. Om dit zo efficiënt mogelijk in te richten is een zorgvuldige voorbereiding hiervan nodig geweest. Wij verwachten in het voorjaar van 2013 deze verandering doorgevoerd te hebben. 3.9 Verkoop van woningen In 2012 zijn 41 woningen verkocht, ten opzichte van een begroting van 45. De schuldencrisis in Europa, de (financiële) marktomstandigheden en de blijvende onzekerheid over hypotheekrenteaftrek hebben invloed gehad. In dat licht zijn wij blij met het voor 90% realiseren van onze doelstelling. De aangekondigde aanscherping van de hypotheekregels in 2013 heeft tot een opleving geleid aan het eind van Vooral starters hebben daarom in het laatste kwartaal een woning gekocht, zodat ze de fiscale voordelen van de oude regeling genieten. Ook in 2013 verwachten we nog geen substantiële verbetering op de Nederlandse huizenmarkt. Het jaar 2012 hebben wij gebruikt om de 5 koopvoordelen van Mercatus in de markt te zetten. Vanuit de strategische doelstelling is afgesproken dat de inzet van deze koopvoordelen moest resulteren in 10% meer woningverkopen. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald (+37%). Met name de Mercatus Starterslening en de Woonduurkorting hebben aan dit resultaat bijgedragen. Het is duidelijk dat onze 5 koopvoordelen een belangrijk koopargument voor onze klant zijn. We kunnen ons hierin onderscheiden van de lokale woningmarkt. De cijfers: 9 woningen zijn verkocht met een starterslening, 19 woningen met woonduurkorting en 8 woningen met een verhuiskostenvergoeding. 20 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011. samen wonen. strategische doelen: DE KOERS 1IS UITGEZET

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011. samen wonen. strategische doelen: DE KOERS 1IS UITGEZET Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 samen wonen strategische doelen: DE KOERS 1IS UITGEZET 2 Jaarverslag 2011 Voorwoord................................................. 5 1. Transparant en duidelijk.............................

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Betekenis hebben

jaarverslag 2013 Betekenis hebben jaarverslag 2013 Betekenis hebben Inleiding voorwoord kengetallen Passend huisvesten 1 Goed verhuur- en verkoopbaar Flexibele houden van de woningvoorraad 2 organisatie met toekomst 3 Interne organisatie

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Nultredenwoning gemiddeld ALGEMEEN PMC-25736

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81544 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Score per woonblok Leefbaarheid Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81551 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

WISSEL AJ TOLLEBEEK

WISSEL AJ TOLLEBEEK WISSEL 5 8309 AJ TOLLEBEEK In deze brochure vind je een uitgebreide omschrijving van de woning. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid

Nadere informatie

Prestatieafspraken Mercatus en gemeente Noordoostpolder 2013-2022 Onderwerp Aanleiding Doelstelling Afspraken Vernieuwingsgebieden

Prestatieafspraken Mercatus en gemeente Noordoostpolder 2013-2022 Onderwerp Aanleiding Doelstelling Afspraken Vernieuwingsgebieden Prestatieafspraken Mercatus en gemeente Noordoostpolder 2013-2022 Onderwerp Aanleiding Doelstelling Afspraken Vernieuwingsgebieden Gemeente Noordoostpolder heeft een leeftijd bereikt die verandering en

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

GERSTEHOF 12 8308 BH NAGELE

GERSTEHOF 12 8308 BH NAGELE GERSTEHOF 12 8308 BH NAGELE In deze brochure vind je een uitgebreide omschrijving van de woning. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

4 Kwaliteit van het bezit

4 Kwaliteit van het bezit 4 Kwaliteit van het bezit 4.1 Kwaliteitsbeleid bestaand bezit Onderhoud moet het vastgoed van Woonpartners in technisch opzicht goed verhuurbaar houden. Tijdens de bewoning spelen we zo goed mogelijk in

Nadere informatie

RIETSTRAAT 73 8302 VJ EMMELOORD

RIETSTRAAT 73 8302 VJ EMMELOORD RIETSTRAAT 73 8302 VJ EMMELOORD In deze brochure vind je een uitgebreide omschrijving van de woning. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden over de

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

LEMSTERPOORT 8 8313 AD RUTTEN

LEMSTERPOORT 8 8313 AD RUTTEN LEMSTERPOORT 8 8313 AD RUTTEN In deze brochure vind je een uitgebreide omschrijving van de woning. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

RIETSTRAAT VJ EMMELOORD

RIETSTRAAT VJ EMMELOORD RIETSTRAAT 53 8302 VJ EMMELOORD In deze brochure vind je een uitgebreide omschrijving van de woning. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden over de

Nadere informatie

De feiten over uw woning De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83514

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. De heer Arjan Deutekom is de bestuurder van woningcorporatie Goede Stede. Voor de technische ondersteuning heeft hij mevrouw Birgit Kuiper meegenomen.

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Jaarverslag. Passend Huisvesten. Goed verhuur- en verkoopbaar houden van de woningvoorraad. Flexibele organisatie met toekomst. Interne organisatie

Jaarverslag. Passend Huisvesten. Goed verhuur- en verkoopbaar houden van de woningvoorraad. Flexibele organisatie met toekomst. Interne organisatie Jaarverslag 2014 inhoud inleiding voorwoord Passend Huisvesten Goed verhuur- en verkoopbaar houden van de woningvoorraad Flexibele organisatie met toekomst 1 Interne organisatie Financieel gezond en duurzaam

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. samen wonen

Jaarverslag 2010. samen wonen Jaarverslag 2010 samen wonen jaarverslag 2010 2 Inhoud Voorwoord............................................ 5 1. Algemene inleiding.................................... 9 2. Verslag van de raad van commissarissen..................

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Multifunctioneel gemiddeld ALGEMEEN PMC-25738 Woning Gemiddelde

Nadere informatie

Adviesaanvraag. Landelijke kaders en uitgangspunten

Adviesaanvraag. Landelijke kaders en uitgangspunten Adviesaanvraag Onderwerp: Aan: Van: Huurbeleid 2017 (uitwerking) Huurdersbelangenorganisatie Samen Eén Veluwonen Datum: 18 januari 2017 ontvangen 30 januari 2017 Samenvatting Per 1 juli worden de huren

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln 5 Kwaliteit bezit Visie en doelstellingen kwaliteit bezit De kwaliteit van de woning is cruciaal voor het thuisgevoel van de bewoners. We zetten in op verduurzaming van het bezit onder de voorwaarde dat

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen Iililllll' 15.0117315 Domesta 3 OOKT.2015 Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 20.000 7900 PA HOOGEVEEN Ons Icenmerk Onderwerp Behandeld door

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83515

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Bijlage 4 Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Koopmarkt De koopmarkt zit op slot. Het aantal transacties is laag. Deels durven mensen niet te verhuizen vanwege de

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Bewoners bijeenkomst Marknesse 2 e bijeenkomst: datum 22 oktober uur

Bewoners bijeenkomst Marknesse 2 e bijeenkomst: datum 22 oktober uur Bewoners bijeenkomst Marknesse 2 e bijeenkomst: datum 22 oktober 19.30-22.00 uur Doel van de bijeenkomst: 1) U informeren over de status van het participatie traject? 2) planning participatie 3) Wat is

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie